Krátky kurz, kapitoly 5.1, 5.2

Krátky kurz, kapitoly 5.1, 5.2

1.1.2018

předchozí část

 

5. Biblická koncepcia v jej podstate

5.1. Riadenie v spoločnosti

V spoločnosti vždy nejakým spôsobom prebiehajú procesy riadenia. Ich opis je v kultúre spoločnosti vždy prítomný primerane jej vnútornému, historicky sa vyskladavšiemu rozvrstveniu podľa sociálnych skupín, vyčleňujúcich sa v nej podľa rôznych identifikačných príznakov. Таkéto druhy opisu z pohľadu teórie riadenia sú koncepciami riadenia; z pohľadu sociológie sú koncepcie riadenia — ideológie. Pretože riadenie, moc je časťou kultúry a zodpovedá určitej koncepcii riadenia alebo svojimi rôznymi fragmentami niekoľkým koncepciám naraz, tak sloboda od ideológií je sebaklam. Ideológiu je možné chápať alebo nechápať, prijímať ju alebo odmietať, no v každom prípade tí, čo žijú v spoločnosti, sa vždy stretávajú s prejavmi tej či onej ideológie, pretože ona je (svojim spôsobom)* koncepciou riadenia a spoločnosť je vždy určitým spôsobom riadená (alebo existuje snaha ju riadiť v obdobiach kríz, ktoré sú v podstate krízami sociálne neprijateľného riadenia).

Preto sa spoločnosť vždy nachádza v moci ideológií. No nad mocou ideológií stojí konceptuálna moc tých, ktorí sú schopní na základe svojich osobných kvalít vplývať na sféru ideológií: meniť existujúce, vytvárať nové, a týmto zbavovať predošlé ideológie ich sociálnej bázy. Vplyvom svojvôle, podmienej skutočnou mravnosťou tých, ktorí sú schopní konceptuálne vládnuť, sa mení charakter mnohých vnútrosociálnych vzťahov a vzťahov «spoločnosť — biosféra». Konceptuálna moc je svojim charakterom nadzákonná a absolutistická. Následkom toho, absolutizmu jednej konceptuálnej moci môže vzdorovať iba absolutistická svojvôľa inej konceptuálnej moci, podmienená inou mravnosťou tých, ktorí túto moc realizujú.

Biblia, okrem toho, že leží v základe cirkevných kultov Západnej civilizácie, je ešte aj popisom koncepcie samoriadenia spoločnosti v nej, zrodenou niekedy absolutizmom podľa mravnej svojvôle tých, ktorí ju vyložili. Ak necháme stranou mysticko-religiózne aspekty1, tak Biblia je koncepciou informačnej studenej vojny klanov egyptského „žrečestva“ za nastolenie svojej neobmedzenej svetovej vlády. Pre nich sú mysticko-religiózne aspekty Biblie prostriedkom jej prieniku do kultúry spoločnosti, čo zbavuje stratégiu vojny pečate utajenia. To zjednodušuje agresiu, oslobodzujúc agresora pred nevyhnutnosťou skrývať sa. A vierouka je tu prostriedkom znásilňovania a zvrátenia psychiky množstva ľudí, s cieľom riadiť sociálny systém podľa vlastného sebectva. Primerane tomu po prijatí ľubovoľného variantu biblického kultu spoločnosťou sa spoluúčasť v agresii (kolaborácia)* prestáva vnímať ako zločin proti vlastnému a iným národom.

Všetci ľudia sú rôzni: jednym, aby pochopili neefektívnosť ohnivej vojny, nestačia všetky vojny civilizácie za posledných 2000 rokov, hrôzy Hirošimy, Nagasaki, predpovede jadrovej zimy a „epických“ filmových nočných môr na tému „ľudstvo po poslednej vojne“; druhí ešte v dobe luku a šípov, „štítu a meča“ pochopili, že agresia metódou kultúrnej spolupráce, počas ktorej agresor zvráti preňho prijateľným spôsobom kultúru zotročovaného národa behom činnosti svojich „progresorov“ (termín bratov Strugackých), je oveľa efektívnejšia v zmysle nezvratnosti výsledkov. Výsledok bol potrebný vládnucej špičke Egypta, aby židia — progresori rozniesli egyptské zajatie počas storočí vo svojich dušiach, si to neuvedomujúc, po celom svete, a aby sa národy celého sveta podriadili iba jednej globálnej konceptuálnej moci2. Biblicko-„kresťanskí“ misionári a korene zapustiace cirkvi — to je druhý stupeň biblického „progresnositeľa“. Podstata „biblického progresu“ je nedvojzmyselne vyložená v Starom Zákone a môže byť doslova nazvaná doktrínou „Deuteronómia-Izaiáša“.

Doktrína „Deuteronómia-Izaiáša“ je pomenovanie podmienené citovanými zdrojmi. V tom svete, v ktorom žijeme, Boží proroci nemohli dať spoločnosti natoľko ohavné odporúčania na zriadenie jej života; а Kristus túto doktrínu nepožehnal do skončenia vekov, ale vystúpil proti nej. Jeho slová (to jest požehnanie) sa vzťahujú k Zákonu Božiemu v jeho skutočnej podobe, danému Mojžišovi, a nie k jeho zvrátenému zneniu, panujúcemu nad židmi v čase príchodu Krista.

5.2. Doktrína „Deuteronómia-Izaiáša“

«Nedávaj na úrok tvojmu bratovi (z kontextu súkmeňovcovižidovi) ani striebra, ani chleba, ani ničoho iného, čo je možné dávať na úrok; cudzincovi (t.j. ne-židovi) dávaj na úrok, aby pán boh tvoj (t.j. diabol, ak sa cez svedomie pozrieme na podstatu tohto odporúčania) ťa požehnal vo všetkom, čo je robené tvojimi rukami na zemi, do ktorej ty ideš, aby si ju ovládol (posledné sa týka nielen staroveku a nielen starovekým židom obetovanej Palestíny, lebo je to zobraté nie zo záznamu o rozšifrovaní jedného zvitku priebehu choroby, nájdeného vo vykopávkach starovekej psychiatrie, аle zo súčasnej, masovo vydávanej knihy, propagovanej všetkými Cirkvami a časťou „inteligencie“ ako večná pravda, daná akoby Zhora).» — Deuteronómium, 23:19, 20. «A budeš panovať nad mnohými národmi, a oni nad tebou panovať nebudú.» — Deuteronómium, 28:12. «Vtedy synovia cudzincov (t.j. nasledujúce pokolenia ne-židov, ktorých predkovia sa dostali do zámerne nesplatiteľných dlhov voči plemenu úžerníkov-spoluveriacich) budú budovať múry tvoje (tak teraz mnohé rodiny arabov-palestínčanov v ich živote závisia od možnosti ciest za prácou do Izraela) a ich králi tebe budú slúžiť („Ja som žid kráľov“ — námietka jedného z Rotschildov na nevydarený kompliment na jeho adresu: „Vy ste kráľ židov.“); lebo v hneve mojom som ťa ničil, ale v blahosklonnosti mojej budem milostivý k tebe. I budú otvorené brány tvoje, nebudú sa zatvárať ani vo dne, ani v noci, aby bolo k tebe prinášané bohatstvo národov a privádzaní boli ich králi. Lebo národy a kráľovstvá, ktoré ti nebudú chcieť slúžiť, zahynú, a takéto národy budú úplne vyhladené.» — Izaiáš, 60:10 — 12.

Kresťanské Cirkvi trvajú na posvätnosti tejto ohavnosti a kánon Nového Zákona, prešedší cenzúrou a úpravou ešte pred Nikejským koncilom (325 pred.n.l.), v mene Krista ju vyhlasuje do skončenia vekov:

«Nemyslite, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Nie zrušiť som prišiel, ale naplniť. Pravdivo vám hovorím: dokiaľ neskončia nebo i zem, ani jedno písmeno alebo čiarka nezmizne zo zákona, pokiaľ sa všetko nenaplní.» — Маtúš, 5:17, 18.

* * *

Аgresia biblického satanizmu, pozdvihla ideu realizácie svetovej tyranie z úrovne hrubej sily, ohňa a meča (šiesta priorita zovšeobecnených zbraní) na úroveň zovšeobecnených zbraní 1 — 4 priority, ktoré až do dnešných čias nie sú vnímané väčšinou ako prostriedky masového podvádzania, napádania a ničenia. Začala sa v tej dobe, keď energopotenciál civilizácie bol veľmi nízky a ohraničený produkciou biocenóz a poľnohospodárstva ohľadom výživy ľudí a krmiva pre hospodársky dobytok, následkom čoho prevládajúca väčšina obyvateľstva pracovala od úsvitu do súmraku v sfére výroby. Теchnológie sa obnovovali3 pomaly v časových intervaloch, zaberajúcich život niekoľkých generácií, a to umožňovalo žiť celý život s jeden raz si osvojenými poznatkami a zručnosťami.

Spoločenské zjednotenie osobnej práce v technologickom rozdelení operácií v národnom hospodárstve (а nie spoločenská deľba práce) už existovalo, ale pretože je charakterizované proporciami zamestnanosti v rôznych odvetviach, tak silou technicko-technologickej stability sveta bol prechod do iných sfér činnosti silne ohraničený práve ustálenosťou proporcií zamestnanosti: spoločnosť potrebovala jednu vládu, niekoľko provinciálnych administratív, mnoho remeselníkov, poľnohospodárov, kupcov, vojakov. Pri zmene generácií to vyúsťovalo do dominancie vnútrorodinnej výučby a dedenia profesií predkov; „nadbytoční“ odchádzali do armády alebo žobrať. V týchto podmienkach sa profesionálna informácia z pokolenia na pokolenie hromadila prevažne v profesionálnych klanoch.

Vzájomná podriadenosť profesií v spoločenskom zjednotení práce a závislosť celej spoločnosti na profesionálnej sfére riadenia, predovšetkým štátnej, v podmienkach klanovej uzavretosti ľubovoľnej profesionálnej informácie bola vnímaná väčšinou a je vnímaná mnohými aj v súčasnosti, iba ako rozdielnosť ľudí podľa miery ich predností, hodnoty človeka, a nie ako výlučne ich profesionálna odlišnosť, pri rovnakej hodnote, dôstojnosti človeka.

Koncepcia riadenia, vychádzajúca z nerovnosti ľudskej hodnoty ľudí, necháva na jednom póle spoločnosti klany absolútnych otrokárov, pre ktorých všetci ostatní ľudia sú prostriedkom uspokojovania ich žiadostivosti a potrieb; а na druhom póle — аbsolútne zavrhnutých, ktorým absolútni otrokári popierajú hoc aj v tej najmenšej miere ich ľudskú dôstojnosť («hovoriace náradie», «pracovný dobytok v ľudskej podobe» a pod.). Меdzi týmito pólmi je hierarchia vnútrosociálnej beztrestnosti za všetko-si-dovoľovanie a bezstarostnosť, t.j. za činy, ktoré „nižší“ v nej vnímajú ako újmu, ktorú im prinášajú „vyšší“. Túto koncepciu odovzdáva Biblia z pokolenia na pokolenie.

Теоreticko-memoárovo je takéto nazeranie na všetko-si-dovoľovanie vyjadrené v druhej kapitole knihy Ecclesiastes (Kazateľ)*. A hoci sa kapitola končí rozsudkom smrti pre biblickú koncepciu, tak aj tak beztrestne si všetko dovoľovať je pre mnohých lákavé a recidívy otrokárstva de-facto vznikajú v biblickej civilizácii aj v 20. storočí, nehľadiac na zákaz otrokárstva de-iure.

Аle s počiatkom vedeckého progresu sa obrodila spomienka na chybu Atlantídy, ktorá sa ale ako chyba nevníma: túžba o vytvorení človekom «homunkulusa», «goléma», «zombie» — biorobota, podobného človeku, schopného ho nahradiť v práci, ktorých stáda by bolo možné si ľubovoľne naprogramovať na všetko.

V ekonomike sa všetko-si-dovoľovanie prejavuje ako vláda úrokového (t.j. úžerníckého)* parazitizmu bankových klanov, nezodpovedného ohľadom investičnej politiky a kultúry výroby; prejavuje sa v monopolne vysokých odmenách (príjmoch) profesionálnych riadiacich kádrov v porovnaní s ostatnými kategóriami pracujúcich. Toto a mnoho iného priviedlo k množstvu vnútrosociálnych antagonizmov, ktoré vyústili do globálnej biosféricko-ekologickej krízy: аntagonizmu spoločnosti a biosféry.

Koncepcie, vytvorené, vychádzajúc zo všetko-si-dovoľovania konceptuálnej moci, majú túto vlastnosť: následky chýb a zločinov „vyšších“ sú nútení v hierarchii profesionálnej subordinácie „vyžrať“ vždy tí „ nižší“. Zbaviť sa útlaku všetko-si-dovoľovania „vyšších“ je možné v košiari biblickej civilizácie iba dvoma cestami:

  • buď vyštverať sa hore v hierarchii vnútrosociálnej beztrestnosti,

  • alebo odísť do „nezmieriteľnej opozície“ a všetko-si-dovoľovať napriek svojmu sociálnemu statusu, určovaného koncepciou. Táto druhá cesta sa v ľubovoľnej davo-„elitárnej“ koncepcii považuje za trestnú a je stíhaná podľa zákona i bez zákona.

V podmienkach pomalej zmeny sociálne významných poznatkov vo vzťahu k zmene generácií je masová nespokojnosť pre takúto koncepciu nebezpečná. Nespokojnosť vzchádza zo sociálnych vrstiev, zbavených prístupu k vzdelaniu a nemajúcich voľný čas, aby získali a reprodukovali samostatne počas života jednej generácie poznatky, potrebné na vytvorenie podmienok, v ktorých predošlá koncepcia riadenia „elitárno“-otrokárskeho charakteru bude nemožná.

Okrem toho, riadiaca „elita“ má vždy možnosť si kúpiť lídrov nezmieriteľnej opozície živých alebo mŕtvych, alebo vyprovokovať nezmyselnú vzburu tak, aby potlačiť ju bolo ľahké a jednoduché. Dokonca aj keď živelná vzbura zvíťazí, tak počas života jednej-dvoch generácií sa v spoločnosti vytvorí nová „elita“, ktorá dá „elitárno“-otrokárskej koncepcii nový vzhľad.

Postup nahor po stupňoch beztrestnosti je možný iba skrze otvorenie prechodov v rôznorodých vnútrosociálnych deliacich stenách, rozdeľujúcich sociálne skupiny. Vždy existuje konkurz želajúcich si to, preto vládnuca „elita“ má možnosť výberu pre ňu vhodných kandidátov. A kandidáti sa snažia jej vyhovieť. Pokiaľ oni veria na osobnú možnosť hierarchického rastu, je možné ich kŕmiť prísľubmi, reálne nič nedávajúc. Keď ich viera sa stratí, je možné ich nahradiť, utrieť si o nich nohy, ukázať iný „cukrík“, za ktorý, za právo pozerať naň, oni budú taktiež ešte dlho pokorne slúžiť. Pretože sociálna stratifikácia má vo svojom základe profesionalizmus v spoločenskom zjednotení práce, tak otvorenie vnútrosociálnych deliacich stien – to je ponúknutie možnosti získať vybranému určité vedomosti a zručnosti zo zásob, uchovávaných a nahromadených v hierarchicky vyšších profesionálne-klanových systémoch. Ak niekto samočinne vytvorí poznatky a zručnosti, dovtedy neznáme, tak tieto sa pripoja k týmto zásobám, buď spolu s autorom, alebo bez neho, hoci je možné, že po smrti autora ho uvedú do rangu súčasníkmi neuznaných géniov.

Keďže v podmienkach pomalej obnovy poznatkov dominuje naplnenie pamäte údajmi a návykmi, a nie výučba myslenia, tak v biblickej koncepcii škola — to je učenie sa naspamäť a rast v systéme sociálnych hierarchií — to je prechádzanie zasvätení: odkrytých — аtestácie a diplomy o vzdelaní a kvalifikácii; a tajných — vo všemožných slobodomurárskych lóžach, „umeleckých zväzoch“, „bratstvách“ a pod.; i nepriamych v zamlčaní (v skrytosti) — keď človeku ponúknu prístup k nejakej informácii, ktorej atribúty on nechápe, ale použijúc ju vo svojich zámeroch, tým samým on realizuje určité konanie, zodpovedajúce cieľom „vyšších“ v hierarchii, v dôsledku čoho sa tak či onak realizujú ciele „vyšších“. No v každom z týchto prípadov jedinca púšťajú do „vyššej“ sociálnej skupiny v závislosti od existencie v nej voľných uprázdnených miest tak, aby pritom nepadol status „vyšších“.

V osnove udržateľnosti tohto systému samoregulácie civilizácie, umožňujúcej sociálnej elite byť lídrom predovšetkým v získaní vzdelania a/alebo v spotrebe produkcie a služieb, produkovaných v spoločnosti, leží určitý pomer etalónových frekvencií biologického a sociálneho času, o čom sme už hovorili skôr: počas života jednej generácie nedochádza k obnove množiny sociálne významných technológií a zručností. Preto, raz získajúc kvalifikáciu, možno ňou žiť celý život bez rizika diskvalifikácie. V takých podmienkach, získajúc raz sociálne automatizmy správania, je potom možné žiť tým bezmyšlienkovitejšie, čím vyššie je človek v sociálnej pyramíde všetko-si-dovoľovania.

Od polovice 19. do polovice 20. storočia vstúpila civilizácia do novej fázy svojho života. V tomto období prebehla zmena pomeru etalónových frekvencií biologického a sociálneho času:

Теraz počas aktívneho života jednej generácie dochádza k zmene niekoľkých generácií techniky a technológií.

V takých podmienkach je človek na udržanie svojho sociálneho a spotrebiteľského statusu nútený celý čas neprestajne a samostatne obnovovať svoju kvalifikáciu v súlade s potrebami spoločnosti, využívajúc podľa svojho chápania jemu dané možnosti. Tento jav je tým masovejší, čím slobodnejšia je konkurencia intelektov. V takých podmienkach mimo systém priamych, tajných i nepriamych zasvätení v tichosti sa v spoločnosti objavujú rôznorodé nové poznania, na základe ktorých jeho vlastníci môžu konať efektívnejšie, než vlastníci zasvätení, o to viac, že oni vo svojom konaní nie sú spútaní korporátnou disciplínou.

Pritom mimo hierarchie zasvätení sú ľudia, ktorých kultúra vnímania sveta, kultúra myslenia a genetický potenciál rozvoja osobnosti sú vyššie, než kultúra vnímania sveta, myslenia a možnosti zasvätených. A títo ľudia, vzdialení vyskladavším sa hierachiám, sú nositeľmi vedomostí a zručností, o ktorých v hierarchiách jednoducho nemajú poňatia. A táto správa nezarmucuje mnohých vysokozasvätených do niečoho. Samotná hierarchia zasvätení do niečoho, vytvorená s cieľom podpory spotrebných výhod a neobmedzenej moci menšiny, v takýchto podmienkach stráca kontrolu nad šírením informácií v spoločnosti. Strata kontroly nad šírením informácií v spoločnosti je stratou moci, stratou riadenia.

Epocha zasvätení skončila. Začala epocha samostatného chápania aj ľudsky účelnej intelektuálnej činnosti.

V podmienkach súčasnej energovýzbroje a technologickej bázy civilizácie musí byť v nej samoriadenie obnovené skôr, než sa jej globálna katastrofa stane neodvratnou. Táto objektívna podmienka, spolu s nefunkčnosťou biblickej koncepcie, núti spoločnosť, nezávisle na osobných chtíčoch a zvykoch mnohých, k zmene koncepcie samoriadenia civilizácie. Pritom, okrem všetkého ostatného, je potrebné inak organizovať samoreguláciu makroekonomických systémov. Organizovať tak, aby samoregulácia skutočne zabezpečovala výrobu a prerozdeľovanie produkcie a služieb primerane spoločenským potrebám biosférno-prípustným spôsobom, blokujúc antibiosférické procesy, vytvárané spoločnosťou.

 

 

1 Náš pohľad na túto problematiku je vysvetlený v prácach „Otázky metropolitovi Jánovi a hierarchii Ruskej pravoslávnej cirkvi“, „K Božej dŕžave...“ a v kapitole 11 tejto práce.

2 Naše videnie vzniku biblickej kultúry je vysvetlené v práci „Sinajský «pochod»”.

3

Slovo obnovovať je potrebné v danom kontexte a vždy, keď sa to týka obnovy poznatkov a zručností, chápať nie v zmysle znova ich nadobudnúť, ale v zmysle vystriedania jednych – dovtedajších poznatkov a zručností, generáciou nových poznatkov. – pozn. prekl.

 

 

Diskusní téma: Krátky kurz, kapitoly 5.1, 5.2

Marxismus versus Teo-marxismus ( ideomixer KSB/DVR ), ........kedze aj tento je pokracovanim biblickeho projektu

Jamail Yareshi | 05.01.2018

Marxismus versus Teo-marxismus ( ideomixer KSB/DVR ),
........kedze aj tento je len pokracovanim biblickeho projektu

Po rokoch studia, sledovani KSB/DVTR a citani tych podstatnych odporucanych tlstych knih "VP Sssr" (asi 5 rokov) som v sucasnosti vlastnym rozumom pri svojom chapani, vzdelani a v sulade zo svojim Svedomim dospel ku konecnemu nazoru, ze ide o ideomixerovy konstrukt - ideologiu , ktoru ja sam nazyvam "Teo-marxizmom" ...lepsie vyjadrit to prosto neviem .

Vsetko co z nej odoznieva a cim sa prejavuje ..... to vsetko som tu uz zazil, to vsetko tu uz bolo vzdy mixovene - len v inom poradi, inej maske a inej dolezitosti. Vsetke ty skvele poucky, vysvetlovania, vymalovavane zarive zajtrajsky a vsetke te uzasne skvelo do seba dialekticky zapadajuce veci a iterakcie ludskeho sveta a jeho napredovani.
Kolky uz vsetkospasitelny "ideo-ismus/ideomixer" v poradi za celu his-toriu ludstva to je !?

Je to stale dookola - ak zadrhnuty gramofon, a mna uz to naozaj ani nebavi a vlastne ani uz prilis nezaujima. Ako vzdy pred tym, hrozilo mi, ze sa v tom utopim a splynem z "vodou" a opat sa stanem obetou tych, ktori toto stvorili pre svoje zistne zaujmy pre svoju formu moci a vlady nad nami.
No ako sa chytro hovori - zachrana topiaceho je v len v rukach sameho topiaceho - a tak som sa sam zachranil. Prezriel som a uvidel - ideologicka bazina Teo-marxismu ma neztiahnula na dno.

Zase je potreba vsetko "spravne" pomenovat, vedecko-ezotericky (HNR-bohovsky) vsade "spravne" napasovat a vytvorit aureolu jedine spravnej legitimity tohto ideomixeru s absolutnym a vylucnym pravom na svoju existenciu.

Bohuzial, tak ako to ja citim a vnimam, ide len o ucelove spojenie klasickeho marxismu/leninismu, teorie riadenia vychadzajuceho z marx/leninskej politickej ekonomie, leninsko-trockistickej metodologie uchopenia moci a ezotericko-kosmopolitneho/ekumenickeho Boha (Satana) vo spojeni zo scientologiou a vierou v technologicko-informacnu nekonecnost - HNR.

Z mojho pohladu ide o nastroj ruskej mocenskej zidovsko-oligarchickej elity - nedelitelnej sucasti zidovskych svetovych elit NWO, sluziaci k zaisteni moci nad vsetkymi rabami v zone slovanskeho sveta v zaujmoch ruskeho imperialneho oligarchistanu riadeneho svetovou zidovskou kabalou.

V tomto dosledku ide o diabolsky prefikany ideomixerovy podvod na ovela vyssom leveli ako popri realizacii zidovskeho trockisticko-marxistickeho prevratu VOSR v r.1917 s viziou nastolenia celosvetoveho komunismu (konstrukt formy zidovskej svetovej moci !)
Ludia, budte vo strehu, lebo opat ide "o nas bez nas" popri nasej dobrovolnej ucasti a asistencii v oblbnuti tymto "soft-dogmatom" v zavadeni ich NWO.

Zmyslom tohoto ucenia "Teo-marxizmu" je urobit z ludi poslusne riadene ovce dobrovolne a aktivno prinimajucich svoju rol v z ich vole "delenom" polyimperialnom svete NWO (Matrixe) pod kuratelou tohto ideomixeru, ktory ma byt zarukou pevnej moci nasich vladcov pri konecnom - zaverecnom deleni a ovladnuti sveta. Tymto sa po nas chce iba jedno - vstupit dobrovolne do sveto-otroctva pod imane vseobjimajucej, samospasitelnej a ziarivej ideologie teo-marxismu.

Na straz ! Mor ho !

Re: Marxismus versus Teo-marxismus ( ideomixer KSB/DVR ), ........kedze aj tento je pokracovanim biblickeho projektu

Michal2 | 05.01.2018

Jamaile, asi error u tebe ...Nějak se ti to všechno zmixovalo ...
Ideologie jsou produkty lidského omezeného rozumu, založené na lidských ideách .. Teologie je nauka o bohu .. Marxismus je v první řadě socilologie, nauka o společnosti, hlaně o třídách ve společnosti ..
Radši už nic nestuduj a chvíli si odpočiň ...

Re: Marxismus versus Teo-marxismus ( ideomixer KSB/DVR ), ........kedze aj tento je pokracovanim biblickeho projektu

Rorat | 17.01.2018

A já pořád co mi ten DVTR a KOB připomíná...krásně pochopené,nádhera - tedy ten "teo-marxismus",to nemá chybu !

Biblicky projekt

vidlak | 03.01.2018

Idea vzniku bohatstva z nicoho predchadza idea stvorenia sveta z nicoho, monoteizmus. Ako to ma osetrene koran?.

Re: Biblicky projekt

Hox | 03.01.2018

Absurdní názor.

Re: Re: Biblicky projekt

vidlak | 03.01.2018

Spravne, a na tom absurdnom nazore uz dlho stoji biblicka koncepcia. Vyvoleni dostali aj stvorene nic do daru, taktiez koncesiu stvorenia obeznych prostiedkov z nicoho.

Re: Re: Re: Biblicky projekt

Hox | 03.01.2018

Absurdní je dělat nějakou filosofickou vazbu mezi stvořením a lichvou.

Re: Biblicky projekt

jardob | 03.01.2018

Ak chceš tvrdiť, že niečo vzniká z ničoho, potom by si mal mať najprv presne zadefinovaný pojem "nič". Bez definície "nič" nemá zmysel hovoriť o "tvorení z ničoho" vo filozofickej rovine.

Ak je Boh všetko, čo existuje, potom nemožno tvrdiť, že tvorí "z ničoho", lebo On je všetko čo jestvuje. "Nič" by muselo existovať ako "čosi" mimo Neho, čo je hlúposť. Z "ničoho" môže tvoriť len vtedy, ak to "nič" je čímsi, čo je tiež Jeho súčasťou, len nie je presne špecifikované.

Ak chceš dávať "tvorenie peňazí" (vrátane úžery) eticky na rovnakú úroveň ako "tvorenie ako také" (t.j. vznik a vývoj Universa), potom by bolo dobré sa zamyslieť na zmyslom existencie ako takej (to jediné môže dať odpoveď, v čom je rozdiel).

Re: Re: Biblicky projekt

vidlak | 03.01.2018

Kde vidis v principe uroku filozofiu?

Re: Re: Re: Biblicky projekt

jardob | 03.01.2018

Asi som nepochopil, čo si chcel povedať. Ale určitá zvrátená mystická filozofia v úžere je.

Re: Re: Re: Re: Biblicky projekt

vidlak | 03.01.2018

Asi, 0^0=?

Re: Re: Re: Re: Re: Biblicky projekt

jardob | 03.01.2018

Realita v ktorej žijeme sa ale nerovná Nule, to že Sme, a Čo sa okolo nás deje cíti každý na vlastnej koži.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Biblicky projekt

vidlak | 04.01.2018

O tom hovori ten vzorec umnozenia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Biblicky projekt

jardob | 04.01.2018

Z môjho pohľadu Nula nepredstavuje "nič", ale akýsi ekvivalent vákua (hmotné nič = potencionálne všetko).
Vidno to v spätných kontrolách vzorca, ktoré dávajú presný výsledok všade, okrem delenia nulou. Ale delenie nulou v podstate naznačuje skutočný potenciál nuly.

1*0 = 0 (0/0 má v sebe potenciál 1)
2*0 = 0 (0/0 má v sebe potenciál 2)
136*0 = 0 (0/0 má v sebe potenciál 136)
t.j. Nula v sebe skrýva potenciál všetkých čísel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Biblicky projekt

vidlak | 05.01.2018

Ved hovorim to iste, bez omacky.

Re: Tajemství Universa ...

Michal2 | 03.01.2018

Universum je tvořeno dvěma nic. Duchovním nic, které se jeví jako nic z hmotného hlediska a hmotným nic, které se jeví jako nic z ducovního hlediska. Spojení těchto dvou nic ve kříži je Universum, se všemi těmi absurditami, které zaměstnávají lidské mozky ... A Bůh.. , ten je mimo tuto absurditu zvanou Universum ..
Teď když znáte Tajemství Universa, můžete začít filosofovat ..

Re: Re: Tajemství Universa ...

jardob | 03.01.2018

:-)

Deuteroizaias a urok

bigos | 02.01.2018

Doktrina Deuteroizaiasa sa podla mna precenuje. Faktom je, ze uz v tej dobe sa bezne poziciavalo na urok, tu ide len o to, aby Zid Zidovi na urok nedaval. Teda ide o vytvorenie akehosi socialneho spolocenstva, v kontraste s roznymi spolocenstvami tej doby. Tato pasaz sa objavuje uz v Mojzisovej knihe.

To, ze urok bol bezny od davna je zrejme z historie, svedci o tom aj fakt, ze Koran, ktoy vznikal niekedy v 6. storoci po Kristovi urok zakazuje. Zakaz uroku sa objavuje viac krat, iniciovali ho predovsetkym krestania, napriklad Nicejsky koncil v roku 325.

Dogma o urokoch je viac rozpracovana v Talmude, tam je judaisticky extremizmus dovedeny do satanskej dokonalosti. Suvisi to aj s gojmi, ktori nie su nic ine ako podludia. Ale v SZ sa o urokoch hovori v tomto zmysle len na dvoch miestach.

Doplnenie

bigos | 02.01.2018

Urok bol znamy uz v Mezopotamii, mimochodom miesto, odkial pochadzal Abraham, praotec Zidov a Arabov. Urok bol znamy aj v Egypte, antickom Grecku a taktiez Rime. Neda sa teda odvodit z jednej pasaze v SZ snaha o zotrocenie sveta pomocou uroku, kedze urok bol davno pred tym, ako sa sformuloval zidovsky narod.

Druha strana mince je vsak to, ze najvacsi uzernici su prave prislusnci isteho etnika, co suvisi s celkovym konceptom ich nabozenstva. Toto nabozenstvo ale nezahrna len Deuteroizaiasa, ale predovsetkym Talmud a z neho vzniknute dalsie sekty. Mimochodom Kabala je dieta Talmudu a gnoza taktiez ma korene v talmude.

Re: Doplnenie

Pico bello | 02.01.2018

A aj bigos má so svojimi pochybnými traktátmi pôvod v Starom zákone a Talmude. Len o tom ešte nevie.
Veď biblia je jednotné učenie pre žido-kresťanov, či nie?
Keď som včera chvíľu počúval rabína Sidona a arcibiskupa Duku, tak som veľmi nerozoznal, samozrejme podľa reči, kto je vlastne ten "žid".
Duka proste robil rektoskop chazaroidovi Sidonovi.
Pekná čeliadka, len čo je pravda...Jeden za 18 a druhý bez 2 za 20. Len oje.ávať tie ovce...
A navonok nenápadne preukazovať, kto je tu pánom, len tú pravdu nevypovedať..

Keby si si tu radšej niečo naštudoval a moc netrepal.

Re: Re: Doplnenie

bigos | 02.01.2018

tvoj prispevok hodnotim ako osobnu rovinu :)
Sudiac podla toho co si napisal, mas v tom kvalitny hokej, najma ta perla, ze biblia je jednotne ucenie pre zidov aj krestanov. Uzas, ako sa tu niekto dokaze zhovadit svojimi "nazormi"

Re: Re: Re: Doplnenie

Pico bello | 02.01.2018

Hodnoť si, čo len chceš bigot, pardón, bigos...:)
Čo je Pentateuch, alebo Tóra?
V čom sa líšia od Starého zákona, hokej, ktorý je zámerne vsunutý do "kresťanskej" biblie?
Úžas, ako niektorí "kresťania" nevidia a nepočujú hlas "židovský"... starších bratov, ako nám tvoji RKC pápeži hovoria. -)

Re: Re: Re: Re: Doplnenie

bigos | 02.01.2018

Ma skusas? :) Pentateuch alebo Tora je jedno a to iste - Pentateuch je 5 knih Mojzisovych, Tora je zidovsky zakon dany skrze Mojzisa.
Posledna veta, ktorou koncis svoj diskusny "prispevok" je trochu mimo. Ja nemam papeza, velmi dobre viem o zapasoch, ktorymi prechadzala cirkev od pociatku, velmi dobre viem ako jednotlive cirkvi medzi sebou bojuju, ako sa "krestania" nenavidia a stvu jeden proti druhemu, ako rozni cirkevni hodnostari su pozapletani do vsetkeho mozneho, co nema s Kristovym ucenim nic spolocne. Viem aj ako Zidia utocili na krestanov a utocia dodnes, ako nenavidia Krista a co o nom pisu vo svojom Talmude. Ked bude diskusia na podobne temy, rad sa zapojim.

nateraz som ale dal prispevok o uroku. A ak je v niecom prispevok nepravdivy, napis v com? Nie je pravda ze urok vznikol dlho pred zidovstvom? Ze ho poznali uz v Mezopotamii? Nie je pravda, ze Abraham, praotec zidov a Arabov pochadzal z Chaldejskeho uru, ktory sa nachadzal v Mezopotamii? Nepoznali urok v Egypte? nepoznali ho v Rime? Na toto si mal reagovat a nie strielat naslepo ako si to predviedol. Ale ak to zodpoveda tvojmu mentalnemu nastaveniu, tak si kludne posluz :)

Re: Re: Re: Re: Doplnenie

bigos | 02.01.2018

Prepac, jednu otazku som prehliadl - v com sa lisia Pentateuch a Tora od Starej zmluvy, ktora bola "zamerne vsunuta do krestanskej biblie" :)
No, odpoviem ti velmi strucne - hebrejska biblia ma tri casti v hebrejcine to znie takto:
1 Tora
2.nebi-im
3.ketubim

Takze aka e odpoved na tovju otazku? Tora je sucastou SZ :) A doplnenie: SZ nie je v nicom pre krestanov zavazna, pojednava o tom List Hebrejom z NZ, kde je doslova napisane, ze SZ je zastarala, blizka zaniku a taktiez list Rimanom, kde je napsiane, ze Zakon (Tora) bola po Krista a Kristus je koniec Zakona. Pre dalsie studium odporucam precitat list Kolosanom, kde je este zvyraznene oddelenie sa od judaizmu a najma list Galatanom, tam je to vysvetlene detailne. Po nastudovani si odporucenej literatury bude vsetko jasne a nebude dochadzat k miesaniu pojmov, dojmov, konspiracii a hluposti

Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Pico bello | 02.01.2018

Ak budeš svoje múdrosti brať s jew Wiki, tak sa asi k pravde nedopracuješ.
O úroku si z historického pohľadu prečítaj knihu belgického erudovaného bankára Lietara - Duša peňazí, kde sa okrem iného píše, že v starovekom Egypte bol v dobe jeho rozkvetu úrok ZÁPORNÝ!!!
Ďalej tvoje úrokové asociácie nemienim rozvádzať, ak berieš informácie z netu, na ktorom je drvivá väčšina informácii klamlivých a zavádzajúcich.
Áno, grécke polis, ako aj Rímske impérium sa defacto zrútili na úžerníckej doktríne, ale kto ju v tých štátoch zaviedol a kto ju "provozoval" (vo veľkej väčšine)?

Ak by si hlbšie vnímal "stvorenie" biblie pre biblických kresťanov, tak by si asi vedel, že erudovanejší teológovia súčasné "kresťanské" učenie nazývajú paulianizmus, t.j. učenie Šavla (Pavla) z Efezu, ktorý bol šéfom ochranky Sanhedrinu (židovskej Veľrady) a ten potom písal "kresťanské" listy Rimanom, Korinťanom, Kolosanom, Efezanom a iným. Žiaľ, tie sú podľa štatistík najviac citované v pseudokresťankých chrámoch z NZ.

Ďalej študuj bigos, aby si v hlúposti popraveného (po zásluhe, lebo sprznil učenie pravého Krista) Šavla nezostal a neuvádzal do hlúposti ďalšie ovce, ktorým sa nechce rozmýšľať.

A tie konšpirácie, hlúposti a pojmy-dojmy - silno pouvažuj, či nie si na ich vlne. -))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

bigos | 02.01.2018

tak toto je ukazka zombi-"studenta", ktory cerpa informacie z jedneho zdroja. K tomu uroku - super, ze si nasiel nieco o Egypte, ale ak si si vsimol, urok bol uz v Mezopotamii. Takze tato prax bola bezna uz v case, kedy judaizmus ako taky este neexistoval. Nechcem tym obhajovat judaizmus ako taky, ani porpiet zvratenost urokov ktoru dobiedli k dokonalosti judaisti. len uvadzam veci na spravnu mieru poukazanim na fakt, ze urok bola bezna prax uz v davnoveku.

A Savol nebol z Efezu, ale z Tarzu :) A odkial mas ten nezmysel, ze bol sefom ochranky? :)) Lebo okrem materialov VP SSSR som sa to nikde nedocital.

Takze aby si bol v obraze ty "student": Savol bol farizej, ziak znameho ucitela Gamaliela, ktory bol v zidovskej velrade. Navyse jeho ucenie rozvija Kristologiu v kanonickych evanjeliach. Ale aby si to mohol chapat, musel by si si to najprv nastudovat ze? Ale ty asi radsej citas o kulte ciernej madonny, co v podstate nebolo nic ine ako uctievanie demona.

K tomu "paulianizmu" - to su dalsie blaboly. Nikto nenazyva krestansku teologiu paulianizmom, okrem kolektivu VP SSSR napr. v praci Ako sa robia Pisma svatymi, ktoru mam precitanu. Az po jej precitani som sa zacal vazne zamyslat nad niektorymi vecami, pretoze tolko nezmyslov, kolko je tam popisanych sa len tak nevidi. Nehovoriac o tom, ze su tam prezentovane nazory, ktorym nikto nikde nepripisuje ziadnu vahu. Takze netrep dve ba tri, pracuj s viacerymi zdrojmi a zacni rozmyslat. A tiez sa nespoliehaj na autority, ktorych mena nepoznas, lebo tak, ako nepoznas ich mena, nepoznas ani ich zamery :)

Mimochodom s wiki v tejto teme pracovat nemusim :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Pico bello | 02.01.2018

Hej bigos, máš pravdu Savel bol z Tarzu, zmýlil som si tvoje ... Efezanom...
Koľko gnostických spisov a nekanonizovaných evanjelií z tých cca 600 si si prečítal?
Pozerám, že sa správaš ako frajer, ktorý zožral už celú múdrosť sveta a všetci ostatní sú hlupáci, že...
Prečítaj si napr. knihu Svätá krv a svätý grál s množstvom relevantných dobových autentických materiálov, a potom kvákaj - je bežne dostupná a vyvolala búrku nevôle RKC, ale existuje aj množstvo iných zdrojov, ktoré píšu o paulianizme, ale ak o nich nevieš, ešte to neznamená, že neexistujú, ty lumen..
A skús si nájsť aj originálne zdroje, ako otcovia RKC klamali, zavádzali, konšpirovali a prepisovali...dá sa toho nájsť dosť, aj keď výklady môžu byť rôzne.

Aký úrokový systém bol v Mezopotámii? Aké tam mali peniaze a ako sa ten úrok počítal?
Skús niečo vypotiť..-))
A židia, tí boli a len sú výkonný inštrument, ale to by som ti doporučoval prečítať iné zdroje ako čítaš. Myslíš si, že kočovný kmeň z Egypta, a to z doby kamennej, by mohol vymyslieť taký úrok a celý systém jeho zavedenia?
Keď boli v pozícii chrámových otrokov pri sociologickom experimente?
Alebo mali nejakých lektorov a rabinát (otázkou je, kým bol tvorený), ktorý to celé riadil?


"Savol bol farizej, ziak znameho ucitela Gamaliela, ktory bol v zidovskej velrade. Navyse jeho ucenie rozvija Kristologiu v kanonickych evanjeliach. Ale aby si to mohol chapat, musel by si si to najprv nastudovat ze? Ale ty asi radsej citas o kulte ciernej madonny, co v podstate nebolo nic ine ako uctievanie demona."

Kristológia a kanonické evanjeliá? To myslíš akože vážne? A čo tie nekanonizované, tie ťa netrápia? A niečo naštudovať..., to akože ty si majster sveta a ostatní sú hlupáci a ty už si pojedol všetky rozumy sveta...-))
Takých poznám - obyčajne sú to dogmatickí lumeni Nr. 1 a nad nich nieto. Všetci ostatní sú hlupáci, aj tí profesori, docenti a množstvo špecialistov VP CCCP, ktorí kým niečo ponúknu, tak to polytandemicky preanalyzujú a prehodnotia. Ale ty nie si jeden mozog, ty si x-mozgov, možno už si obsiahol celú komunitu lumpenov non plus ultra...

Už len čakám, kedy sa zhmotníš ako nový Mesiáš a nezačneš súdiť duše na Zemi.

A zámery?
Ty nemáš rozlíšenie?
Áno, biblickí zaslepenci ho získajú len veľmi ťažko, lebo Séthan ovláda ich mysle...-))

Amen...teda Amon

Pán s tebou..

Pokús sa precitnúť z ilúzie, lebo ti to evidentne škodí.
Aj tvojej nadutosti!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

bigos | 03.01.2018

Kamarat, pozrel som tu knihu Svata krv a svaty gral...Hmm, takze beletria podla teba obsahuje mnozstvo "relevantnych dobovych autentickych materialov" :))) Takze roman o ukrytom poklade, hladani gralu, krypticky zakodovanych pergamenoch, templaroch, kataroch atd...je tvoj studijny material. Fajn, tak tu mozme diskusiu ukoncit. O kataroch a templaroch ti poviem z akademickych studii, akademickych zdrojov, ak budes mat zaujem.

Este spat k tomu uroku - ak si poriadne precitas pasaz z Izaiasa, je tam napisane: "nedaj na urok ani striebra, ani chleba, ani ničoho iného, čo je možné dávať na úrok" Ak by si cital s porozumenim, zistil by si, ze naurok sa davali nielen mince/peniaze, ale aj ine veci, vratane chleba. To je moja odpoved napr. na uroky v Mezopotamii.

A na zaver este jedna vec. Moja draha nahliadla do tychto diskusii a kedze je znacne fundovana a akademicky vzdelana aj ona v tychto veciach, mala len jednu poznamku: Citujem: "Ze ta to bavi dotahovat sa s takymi analfabetmi a stracat pri tom cas." A naozaj mala pravdu. Takze s vami nateraz koncim, ak teda sa neurazite :) Cavelo, studujte, ucte sa, vzdelavajte sa a rozmyslajte.

odpisovat mi nemusite, ale ak chcete mozte, len ja to uz citat nebudem :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Sugar | 03.01.2018

Akademické tituly, akademické zdroje...
Věda je vždy poplatná konceptuální a ideologické moci, stejně tak informace, které byly předány vaší "drahé" na veřejných školách. Ale to jistě ve své neoblomné dokonalosti bigos víte.
Tedy naším cílem je přibližování se k pravdě pomocí diskuze a věcné argumentace pomocí zdravého selského rozumu a ne jen memorování názorů "autorit".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Sirka | 05.01.2018

Ake informacie?To je uplne neadekvatne pouzitie slova na poznanie. Mame vedomosti ci poznanie o tom ci onom. Nikto nepovie, ze ma informacie o kvantovej fyzike, alebo informacie o dejinach starovekeho Rima. Aplikovanie informacie na vsetko mozne hranici s posadnutostou. Uz sa ani neb udem cudovat, ak okrem nejasneho "informacneho pola" sa tu stretneme s "informacnym vektorom".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Sugar | 05.01.2018

Sirka, poslyš ty hnidopichu...
lat. termín in-forma (v obraz) byl vybrán záměrně a přesně, za tím si stojím. Protože ta "drahá" se o poznání ani nesnaží, lidé s jiným názorem jsou pro ni rovnou analfabeti. Holt pyramida pracně získaných titulů a díky nim autority se brání... ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Sirka | 05.01.2018

Co to splietas? Informatio a v latincine sa pouziva od 15. storocia. Ziadna in-forma. Vo vasom pripade pozor na informis, co je aj beztvary. V zaklade ale ide o to, ze Julius ani jeho priatelka nedostavali na skole informacie, ale studovali a ziskavali vedomosti, Alebo snad budete tvrdit, ze na VS sa neuci, nestuduje, nepremysla, ale len pasivne vstrebava "informacne pole"? Ze vsetci ucenci az do prichodu DOTU boli len nevedome obete "informacneho pola", ktory tu "bezstrukturne formatuje" Globalny prediktor? Ake jednoduche, precitame tlstu knihu a sme vsehoznaly...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Sugar | 06.01.2018

Co na tom nechápeš?
"stejně tak informace, které byly předány vaší "drahé" na veřejných školách."

Na VŠ ti tedy nebyly předány žádné informace? A celou školu si udělal pomocí intuitivního samostudia? Gratuluji...

Samotný okruh studijních informací je přeci poměrně jasně definován a podléhá panující koncepci. Zkus udělat i jen zápočet na základě informací, které neodpovídají názorům tvého profesora.

Prostuduj alespoň obecnější materiály zde na webu, abychom se vůbec byli schopni dorozumět, např. Základy sociologie, jinak to opravdu nemá smysl.

Nebo jsi jen další provokatér ze skupiny, kterou sem táhne magických 7 viteálů Toma Raddla jako Július?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Sirka | 07.01.2018

<i> Zkus udělat i jen zápočet na základě informací, které neodpovídají názorům tvého profesora. </i>


Pri nalepšej snahe tejto vete nerozumiem. Profesor nemá mať názory, napr. vo fyzike materiálov, či matematickej analýze, ale skúšať učivo.

Ďalej: Na Vš dostaneš "informácie" na vrátnici, kde ti podajú informácie o koľkej sa škola zatvára a kde sa nachádza aula č.4. V samotnej aule sa však "informácie" nepreberajú, tam sa preberá a vysvetľuje učivo. Napr. sa tam preberá a vysvetľuje dôkaz nejakej matematickej vety. Takýto dôkaž nájdeš aj v skriptách, kde je v záhlaví uvedený ako DôKAZ, nie ako INFORMáCIA.
"Informácia o dôkaze" potom hovorí nie o samom dôkaze, ale o tom, kde tento dôkaz môžeš získať, resp. ho naštudovať, napr. na strane 56.
Informácia nie je poznanie.

Neviem čo sa tu znažíš dokázať, ale treba rozlišovať medzi javmi a ich vysvetleniami. Ani jav ako taký, ani vysvetlenie javu ako také nie je informáciou v pravom slova zmysle. Samozrejme ak slovo "informácia" používaš v metaforickom básnickom zmysle nič proti tomu. Aj básnik povie, že vietor sa zasmial. Básnik si však nenárokuje na presnosť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Sirka | 07.01.2018

A ešte niečo - používaš termín "studijní informace". Takéto informácie však nie sú učivo, ale informácie, kedy sa začína a končí semester, koľko hodín budeš študovať to či ono, či je potrený zápočet, ako prebieha výučba a skúšky. V Informatike sa analogicky používa vhodnejšie delenie: dáta a metadáta. Skús si pozrieť aj poznanie v iných oblastiach a trochu lingvistiky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Sugar | 07.01.2018

Informace = popis/přenos míry, v obecné rovině chápání MIM viz. základní materiály KSB. Opravdu se dále nemíním pachtit v nesmyslném rozebírání termínů, abychom neskočili jak Narcis se studánkou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Pico bello | 03.01.2018

No neprekvapil si. Ani si si nedal moc námahy si pozrieť tú "beletriu".
A oháňať svojou starou a ešte písať, že je
fundovaná a akademicky vzdelaná, tak to svedčí o hlbokom "analfabetizme" tvojej starej. Asi jej tá akadémia skôr uškodila...
A ty čítať nemusíš, budú iní, lebo ty sa tu pasuješ do role najväčšieho lumena, pričom myslenie ťa niekedy bolí a ani tým mezopotámskym úrokom si neprekvapil - asi si k tomu nič moc nenašiel, ale takí sú mnohí všeznajkovia. -))

Re: Doplnenie

Július | 03.01.2018

Bigos, nemožeš predsa čakať, že autori KSB nazvú ten projekt zotročenia cez úrok správne, pretože to by mali napísať, že ide o judaisticko - talmudský projekt.
To nepíšu, radšej napíšu ,že ide o biblický, pretože to evokuje vinu na kresťanstvo...

Re: Re: Doplnenie

ludo | 03.01.2018

Dnešné "mainstrímové" tzv. kresťanstvo je spolu s tzv.judaizmom produktom, žiaľ podľa mnohých príznakov rovnakej záujmovej skupiny sociopatov.
(nebavíme sa teraz zámerne o ich pravdepodobných pôvodných verziách..)

Zdrojom oboch týchto podstatou ateistických ideológii(dnešný islam je samozrejme nemenej ateistický a asociálny) je biblia. Áno, ide umelo absurdne spojený Nový so Starým Zákonom, no to je znova ďalšia z náväzných tu toľko diskutovaných tém..

Aby sme teda príliš neodbáčali, pozornosť nerozptyľovali:
Preto bol prijatý úzus, nazývať tento projekt projektom BIBLICKÝM.

..zároveň sa tak preventívne zabraňuje podobným nedorozumeniam, ako keď si niekto pletie marxizmus s komunizmom..atď.. t.j., aby sme operovali s čo najpresnejšími pojmami a minimalizovali zbytočný interpretačný rozptyl, končiaci neraz nekonštruktívnymi konfliktami, pričom majú obe strany často rovnaký cieľ..

Re: Re: Re: Doplnenie

bigos | 03.01.2018

Prvy prispevok k veci, napisany kludnym tonom, na ktory sa oplati zareagovat.

S prvou vetou suhllasim - este by som doplnil, ze dnesne ako si nazval mainstreamove krestanstvo nie je krestanstvo. Ludia sedia v kostoloch, omielaju "zbozne" mantry, tvaria sa nabozne, zucastnuju sa nabozenskych ritualov a tym to konci. Je ti klasicky styl pohanskych nabozenstiev, od ktoreho sa povodne krestanstvo lisi. Lisi sa tym, ze pozaduje vnutornu premenu, zmenu myslenia (gr.metanoia - pokanie) a nasledne zmenu zvotneho stylu. nepozaduje len vonkajsie skutky, ale pozaduje aj vnutornu cistotu, co je vyjadrene kristovymi slovami: Poculi ste, ze vam bolo povedane Nescudzolozis, ale ja vam hovorim, ze kazdy kto sa ziadstivo pozrie na zenu, uz s nou scudzolozilv srdci.... Teda doraz je na totalnu premenu osobnosti, ktoru pozaduje Kristus. O tomto je NZ. NZ nie je o ritualoch a nabozenskych obradoch, o tom bol judaizmus, od ktoreho sa NZ distancuje.

S tvojim druhym tvrdenim, ze zdrojom ateistickych ideologii je biblia suhlasit nemozem. Ide o to, kto nakolkobibliu pozna. Taktiez sa neda suhlasit s dalsou vetou, ze NZ a SZ su absurdne umelo spojene. Opat treba hlbie studium NZ k pochopeniu, ze NZ zavrhuje judaizmus ako taky v celej jeho podstate. Ale to je tema na dlhsie.

Preto suhlasim s navrhom ktory dal Julius, ze projekt by sa mal volat talmudisticky a nie biblicky, pretoze biblia je o niecom inom.

Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Hox | 03.01.2018

To, že je Starý zákon uměle připojený k Novému, se dá lehce ukázat každému, kdo má zájem pochopit, jsou to jednoduše fakta. Kdo chce ale věřit pohádkám, proti gustu...

Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

bigos | 05.01.2018

Hox, daj niektore tie "fakty" a posudime nakolko su to fakty a nakolko fabulacie

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Hox | 07.01.2018

Je to obsáhlé téma, tak tě odkážu na už existující materiály, například

http://leva-net.webnode.cz/products/historie-prekladu-bible-do-rustiny-podmena-svateho-pisma-jako-nastroj-agrese-biblickeho-projektu/
http://leva-net.webnode.cz/products/nejvetsi-tajemstvi-novoveku/
http://leva-net.webnode.cz/products/ako-a-preco-sa-pisma-robia-svatymi/

Re: Re: Re: Re: Doplnenie

ludo | 03.01.2018

Hmm.. a čo jedno z umelých pojítok NZ so SZ:
"Neprišiel som SZ ničiť, ale naplniť.."?

A-teizmus biblie je myslený v tom, že dáva ľuďom celkovo skôr takú predstavu o Bohu, ktorá od Neho odvádza ako k Nemu privádza..

Talmud bol vyvinutý až po Tanach, resp. Tóre.
Isto..pravda je, že v mnohých interpretáciách je extrémistickejší, rasistickejší a fašistickejší na princípe konštitucionalizovaného otvoreného nacizmu akoževyvoleného národa, ktorý má vládnuť svetu, ale predsa len vychádza zo SZ.

(Ešte starší indický kastový fašizmus je zasa trochu inak koncipovaný a skôr proti vlastnej populácii smerovaný, nie prvoplánovo globálne)

V SZ je taktiež viacero vážnych problémov.
minimálne v kritériách výberu z pôvodných apokryfov,
avśak hlavne v kánonickej interpretácii.
Týka sa to viac-menej všetkých dnešných "cirkví"..

Súhlasím však s tým, že by malo byť možné systematicky rekonśtruovať SZ a NZ od deformačných (včítane prekladových) interpretácii.

To sa týka aj napr. koránu, či iných tzv. "svätých kníh".
Dnes na to našťastie uź máme prostriedky..
Stovky, tisíce rokov to bolo prakticky nemožné.

Akýkoľvek takýto pokus by bol totiž v rámci štruktúry vtedajśej spoloćnosti asi pomerne úspešne elitami zo známych dôvodov nevyhnutne zlikvidovaný.

Ostatne preto i SóKratés, Budha, Ježiš a ani Mohamed nić osobne nepísali. Nemalo by to zmysel. Skôr naopak..

Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

bigos | 05.01.2018

K tomu citatu "Neprisiel som zakon zrusit, ale ho naplnit" - vsimol som si vo viacerych pracach VP SSSR tento citat s poukazanim na prepojenie SZ a NZ. V skratke, o co v tom citate ide a co nebolo rozobrane v pracach VP SSSR.

Ide o to, ze Jezis svojimi skutkami, aj slovami popieral chapanie zakona Zidmi. Napr. uzdravoval v sobotu, jeho ucenici jedli s neumytymi rukami, v sobotu vymrvali klasy, tiez povedal, ze neposkvrnuje cloveka to, co do neho vchadza, ale co z neho vychadza - to bolo ohladom pokrmu. takto vyhlasil kazde jedlo za ciste....toto vsetko boli zavazne porusenia zidovskeho chapania zakona. Preto si mnohi mysleli, ze prisiel odstranit zakon a dat nieco nove. Tiez farizeji sa prave pre toto rozhodli zabit ho, tak o tom pise biblia. On im vynadal do pokrytcov a povedal, ze v sobotu je dobre cinit dovolene a ze sobota bola ustanovena pre cloveka a nie clovek pre sobotu. Tymto v podstate nabural ich autoritu a de facto zrusil ich pnimanie zakona.

V tomto kontexte vyhlasil, ze neprisiel zakon zrusit, ale ho naplnit. Len v inom zmysle, ako ho dovtedy chapali zidovske elity a pospolity lud. Preto NZ na jednom mieste pie: koniec zakona je Kristus...Ale to je uz ina tema, treba si to prestudovat v biblii a citat v kontexte, nielen par versov z neho vytrhnut, pretoze to potom da uplne iny vysledny obraz.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

jardob | 05.01.2018

Tam nie je ani tak podstatný verš 17, ale verš 18. Veď skúste vycítiť rozdiel medzi Ježišovým chápaním Zákona v uvedenej časti NZ:
"17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18 Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane."

A medzi Ježišovým chápaním Zákona, z apokryfu "Evanjelium Sveta Ježiša Krista od učeníka Jána":
"Vtedy si Ježiš sadol uprostred nich a povedal: Pravdivo vám poviem: nikto nemôže byť šťastným, ak nenasleduje Zákon. Ale iní Mu odvetili: My nasledujeme zákony Mojžiša: to on nám dal zákon taký, ako je napísaný vo Svätom Písme.
A Ježiš im odpovedal: Nehľadajte Zákon vo vašom písme. Lebo Zákon – to je Život, a v písme je mŕtvo. Pravdivo hovorím vám: Mojžiš nezískaval svoje zákony od Boha napísané, ale zo Živého Slova.
Zákon – to je Slovo Života, odovzdané živým prorokom pre živých ľudí. Vo všetkom čo existuje je zapísaný Zákon. Nájdete ho v tráve, v strome, v rieke, v horách, vo vtákoch, v nebi, v rybách, v jazerách i moriach, no predovšetkým ho hľadajte v sebe samých.
Lebo pravdivo hovorím vám: Všetko jestvujúce v čom je život, je bližšie k Bohu, než písma zbavené života. Boh vytvoril život a všetko jestvujúce takým, že sú Slovom večného života, a slúžia človeku ako Učenie o Zákonoch skutočného Boha. Boh napísal Svoje Zákony nie na stránkach kníh, ale vo vašom srdci a vo vašom duchu.
Ony sa prejavujú vo vašom dychu, vo vašej krvi, vo vašich kostiach, vo vašej koži, vo vašich vnútornostiach, vo vašich očiach, vo vašich ušiach a v ľubovoľnej najbezvýznamnejšej časti vášho tela.
Ony sú prítomné vo vzduchu, vo vode, v zemi, v rastlinách, v lúčoch slnka, v hlbinách i výšinách. Všetky sú obrátené k vám, aby ste mohli pochopiť Slovo i Vôľu živého Boha. Nanešťastie ste si zakryli oči, aby ste nič nevideli, a zapchali ste si uši, aby ste nič nepočuli. Pravdivo hovorím vám: Písmo je dielom rúk človeka, zatiaľ čo život a všetky jeho stelesnenia sú dielom Božím. Prečo nepočúvate Slová Boha, zapísané v Jeho výtvoroch? A prečo študujete písma, ktorých písmena sú mŕtve, súc dielom ľudských rúk?"

- Prečo by mal tvrdiť: "Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane"
(To jest, potvrdzovať SZ písaný "zákon"?! Mrtve písmená a čiarky?)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

bigos | 05.01.2018

nadviazem tu na dve veci - prva: ak citame dalej, je tam pisane o spravodlivosti, ktora ma byt dokonalejsia ako "spravodlivost" zakonnikov a farizejov. teda tych, ktori mali patent na vykladanie zakona (v.20). Vo versi 19 jasne ukazuje, ze prave tito "vodcodia" prekrucaju zakon a vykladaju ho po svojom. Na inom mieste je to rozobrate hlbsie a kritika je priama - v Matusovom evanjeliu kapitola 23: (farizeji) "zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. A všetky svoje skutky konajú, aby ich ľudia videli...." A este jedna vec je podstatna, Jezis nehovori len o zakone, ale aj o prorokoch "kym sa vsetko nenaplni" - proroci prorokovali o "Ebed JHVH", preklad: trpiaci sluzobnik Hospodinov. Teda kontext tych slov o naplneni zakona je sirsi a zahrna jednak kitiku vtedajsich nabozenskych pokrytcov a jednak naplnenie proroctiev o mesiasovi, ktore Jezis vztahuje na seba. Jezis nikde nehovori, ze bude potvrdzovat mrtve ciarky a pismena, skor odhaluje pravy vyznam Zakona

A druha vec to su tie zakony, ktore su opsiane aj v evanjeliu essenskych alebo Evanjelium sveta od ucenika Jana. Pekne je to tam rozpisane, ale toto je na nadviazanie proroctiev, ktore boli uz v SZ a plne sa naplnili v NZ. Biblia to vyjadruje, ze zidia mali zakon a prikazania na kamennych doskach, ale prichodom mesiasa zacina doba, kedy bude tento bozi zakon napisany ludom do srdc - teda vsetci, ktori sa rozhodnu hladat Boha dostanu zakon vpisany do srdca. okrem ineho sa tu hovori o svedomi a zivote v sulade s nim. Takze tu je zhoda s NZ aj s apokryfom evanjelia esenskych. V NZ je to vyjdrene slovami: litera zabija, ale duch ozivuje. Nie sme sluzobnikmi litery, ale ducha. To, ze v priebehu storoci sa "cirkev" k litera vratila a ducha potlacila je uz ina vec a ina tema...

Re: Re: Doplnenie

bigos | 03.01.2018

Ano, vsimol som si, ze podstata KSB je silno protikrestansky orientovana. Navyse tzv. "biblicky projekt" mozu "zhltnut len konspiratori, ktori straasne radi citaju o Jezisovych manzelkach, lustia Da Vinciho kody, hladaju svaty gral a podobne. Ale ak niekto pozna bibliu a dobu, v ktorej vznikala jednoducho sa s tym "projektom" stotoznit nedokaze. Mnoho inych veci v KSB je vsak prinosnych, napr. dobre knihy su Sociologia, tiez dobra studia je o Scientologii, takze da sa z toho vybrat.

Re: Re: Re: Doplnenie

Hox | 03.01.2018

Ve skutečnosti je KSB s pravým křesťanstvím plně v souladu, s čím má problém to není křesťanství, ale globální nevolnický projekt zotročení všeho lidstva, který je založený na Bibli.

Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Július | 03.01.2018

Nie je, osobuje si právo na to, čo je pravé kresťanstvo a čo nie je.
Neuznáva Krista ako Bohočloveka ani Trojicu a autori píšu, že nič také nebolo v prvotnej cirkvi v Jeruzaleme v 1 storočí, čo je lož.

Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Hox | 03.01.2018

KSB se nikomu nevnucuje, jestli někdo chce diktovat co je to pravé křesťanství, tak je to církev.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Július | 05.01.2018

Až KSB nevnucuje svoje názory o kresťanstve, tak kto ti dáva právo nazývať kresťanov, čo veria, že je Ježiš Bohočlovek, čo veria na Eucharistiu aj v prípade, že si prečítajú KSB diela, že uznávajú skrytý satanizmus a rituálny kanibalizmus ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Hox | 05.01.2018

Nic podobného jsem nikdy neřekl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Július | 06.01.2018

Ale napísal a viackrát :

Hox | 08.08.2017

Tvrzení o božství Ježíše je jen manipulace, lež zavedená ve formě dogmatu do vědomí, mající za cíl tříštit celostné nekonfliktní vnímání světa, to že tomu věří miliarda křesťanů kteří obecně nepřemýšlí o podstatě dogmat, jen je akceptují, to je jedna věc, to, že někdo dále razí toto rozštěpení vědomí i poté, co byla zaostřena jeho pozornost na daný problém a bylo mu vše vysvětleno, to už je projev defektní mravnosti, takovou protilidskou pozici může zastávat opět jen stoupenec tohoto protilidského schématu, stoupenec davo-"elitářského" kryptofašismu.
Dále je to jen předstupeň k dogmatu o tom, že Ježíš se obětoval a vykoupil hříchy všech lidí (další rozštěpení vědomí věřících křesťanů), protože akceptovat, že někdo může svou smrtí vykoupit cizí hřích, a tedy i naopak, já zhreším a někdo mě vykoupí, takže neponesu následky, přijmout toto to znamená stát se v určitém smyslu šíleným, a jako výsledek se do kolektivního šílenstv propadne celá civilizace, což pozorujeme kolem sebe. Síla je v pravdě, ne v množství stoupenců.

Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry.

Co se týká typů psychiky, KSB nikoho nedělí ani se nechystá, jen popisuje reálný stav který existuje. Tím že popíšu to, co reálně existuje, tak nikoho nedělím, jen odhaluji to, co bylo dříve skryté, což některé běsí doběla, viz tvůj případ.

Lidský typ psychiky se vylučuje s kultovými schématy potlačení svobodné vůle jako například katolická církev, takže nikoliv, pokud dosáhneš lidského typu psychiky, určitě nebudeš posedlým militantním katolíkem jako nyní.

Každý má možnost stát se Člověkem, to znamená i katolík. KSB nikoho nehodnotí, jen informuje, že existují takové a takové typy organizace psychiky a stojí na tom, že normou danou Bohem pro člověka je lidský typ psychiky, což je něco, s čímž může souhlasit každý normální člověk, bude s tím mít problém snad jenom zatvrzelý démon.

Přesvědčení, že Ježíš je Bůh je skutečně znakem nějakého defektu v práci intelektu a celkově ve vnímání světa (výsledkem církevní infoktrinace), ovšem nenapsal jsem nic ve smyslu, že podobný člověk je postižený, to je zase tvůj výmysl.

Napsals: "...taký človek nemože mať podĺa teba normálny intelekt a intuíciu, teda je postihnutý..."
- další lživé tvrzení tvojí strany, nepsal jsem nikde o tom, že co někdo může nebo nemůže mít.
Snažíš se podsouvat nějaké hodnocení a zařazování, ačkoliv za svůj typ psychiky odpovídá před Bohem pouze každý sám a člověk může hodnotit vždy jen zpětně, podle skutků. Kdo řekne "jsem Člověk", jen se podepisuje že je démon. Pokud bys měl argumenty a nebyl demagog, neměl bys potřebu takovýchto psychologických manipulací.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Hox | 07.01.2018

K tomu není moc co dodávat, jen to dokresluje že jsem neřekl, co mi připisuješ.
Jen snad, že slovo "satanizmus" jsem použil ve smyslu, jít proti Božímu záměru, což církev svou podstatou dělá (je nástrojem GP, který se postaral o překroucení a skrytí Ježíšova poselství), ale není to šťastně zvolené slovo, už ho nebudu používat (v tomto kontextu).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Július | 10.01.2018

Presne to si napísal.
Totiž si sa priamo vyjadril o mne, že som kryptosatanista. A to preto, že som mohol poznať pravdu o kresťanstve z KSB, alebo iných materiálov, ktoré ty uznávaš za správne a napriek tomu som zostal katolík, čo verí na Eucharistiu a Ježiša ako Bohočloveka.

Je to tu :

"Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry."

Z toho sa dá úplne kĺudne vyvodiť, že u teba je každý katolík kryptosatanista, pokiaľ má k dispozici podĺa teba všetky potrebné názory a nevyvodí z toho závery...

To je sektárske uvažovanie. A je protikresťanské, pretože správne závery, ktoré má kresťan vyvodiť sú podľa teba len také, ktoré ty uznávaš, v tomto prípade také, ako sú v KSB, kde sa za pseudokresťanstvo pokladá viera kresťana, že Ježiš je Bohočlovek a viera vo sviatosti...

A rovnako tvoj názor na Cirkev, že ide proti Božiemu zámeru, že prekrútila Ježišove posolstvo nie je nič iné ako tvoj subjektívny pohĺad na problematiku a vobec nevieš, či máš v tomto pravdu.
Tvoje názory na kresťanstvo, názory KSB na Ježiša nie sú totiž istinou, ale len subjektívnym pohĺadom a nikdo ti nedáva právo značkovať satanizmom, to čo tvojim názorom nesedí.

To by som mal potom ja rovnaké právo nazývať kobistov, že sú satanisti a rovnako teba, pretože som ťa upozornil na tvoje omyly v kresťanstve, ale ty si to ignoroval..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Hox | 12.01.2018

> tak kto ti dáva právo nazývať kresťanov, čo veria, že je Ježiš Bohočlovek, čo veria na Eucharistiu aj v prípade, že si prečítajú KSB diela, že uznávajú skrytý satanizmus

versus:

> Totiž si sa priamo vyjadril o mne

ty se považuješ za "křesťany obecně"? Na rozdíl od tebe, křesťané nepořádají nájezdy na tyto stránky a nešíří různorodé lži a manipulace, s cílem odradit potenciální zájemce o KSB lživými informacemi. Tím mimochodem vstupuješ do oblasti svobody volby každého, koho svými manipulacemi ovlivníš, za což také neseš plnou zodpovědnost.

Máš pořád možnost pochopit podstatu KSB, stejně jako tu možnost má každý člověk. Pokud volíš pracovat na projekt zotročení lidstva ve jménu Boha, a vědomě pracuješ proti informacím, které každému umožní, aby je využil ke svému prospěchu a k prospěchu celé společnosti, pak je to tvoje volba, za kterou poneseš následky - odpovědnosti za své činy před Bohem se nikdo nezbaví, a už vůbec nemůže být nikdo "dopředu" vykoupený ukřižováním Božího vyslance.

Sektářské uvažování a sektářskou praxi tu dnes a denně demonstruješ maximálně ty, pokud tvrdíš že je KSB sekta, dej nějakou definici sekty a demonstruj, jakým způsobem KSB naplňuje jednotlivé body.

Protikřesťanská je hlavně současná církev, což už tu bylo také mnohokrát demonstrováno, KSB není se skutečným křesťanstvím v jakémkoliv, ani nejmenším, rozporu. Pokud děláš rovnítko mezi církví a křesťanstvím, to je opět čistě tvoje volba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

jardob | 06.01.2018

Július,
ak je niečo skryté, ťažko to môže niekto uznávať. Uznávať, znamená vedome sa stotožňovať. Ak je v nejakom učení ukrytý satanizmus alebo kanibalizmus, a prívrženec toho učenia o tom nevie, nevidí to, tak ako to môže uznávať?
Uznávať to môže, len ak sa mal možnosť o tom presvedčiť, zbadať to, a aj napriek tomu sa s takým skazeným učením stotožňuje...

Defekt=chyba v myslení, neznamená poškodenie mozgu, ako to naznačuješ, ale môže iba znamenať, že daný človek používa neadekvátne alebo povrchné vzorce myslenia, prípadne je posadnutý a emočno-slepo dôveruje nejakému tvrdeniu (najmä ak to robí príliš excitovane)

Hox ti vracia tvoje usvedčenia naspäť, pretože ich logicky nevedomky skresľuješ. Myslíš si že klame, lebo tvoja logika je veľmi široká a trochu povrchná. No on neklame, len trvá na presnom význame toho, čo povedal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Petr | 07.01.2018

To vy nejste schopný přijmout, že někdo jiný může mít na problematiku jiný názor. Zkuste si to co jste právě napsal aplikovat sám na sebe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Július | 10.01.2018

Jardob, problém je v tom, že niekto nechápe, aký je rozdiel medzi kanibalizmom a prijímanim Eucharistie, pretože ani nepozná a nemá prečítaný katechizmus alebo učenie RKC o sviatostiach.
Darmo ti budem vysvetľovať, že ľudská duša nemá zuby a tráviaci systém, že Eucharistia nemá nič spoločné so "zožratím" Boha a nielen telesne, ale ani v rituálnom zmysle..
Že "duchovné" prijímanie Eucharistie je na úplne inej úrovni ako nejaký kanibalizmus a rovnako má iný duchovný význam.....
Podstata toho, čo znamené prijímanie Eucharistie je úplne odlišná od kanibalizmu...
Ale,keď človek ani nechápe sviatosti kresťanstva, tak toto nemože rovnako chápať a myslí si, že ten druhý uvažuje defektne..
Napadlo, ťa, jardob, niekedy, že nemusíš mať zrovna pravdu ?

A ja nič logicky neskresľujem, vrátane toho, čo povedal Hox.

Isteže si može tvrdiť, že katolíci uznávajú rituálny satanizmus, ale takýto názor nesvedčí len o nevedomosti toho, čo prijímanie Eucharistie znamená v skutočnosti, ale rovnako aj o sektárskom zmýšĺaní, ktoré si osobuje urážať iných ĺudí s inou vierou...

A to preto,že satanizmus je niečo úplne iné, ako tvrdíte vy obaja.
Satanizmus je jasne definovaný, čo znamená. A nič na tom nezmení, to, v akom zmysle s používa satanizmus KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

jardob | 10.01.2018

Július, problematiku eucharistie chápem, dokonca aj z pohľadu katolíkov. Viem ako je to vysvetľované, ale snažím sa na to pozrieť aj z iných strán, nie len z pohľadu katechizmu.

Ak ide o duchovný pokrm, tak načo do toho vnášajú ten materiálny nosič - hostiu. Telo žije z hmotnej stravy a duch zasa z duchovnej. Načo sa duša potrebuje "krmiť cez telo", nestačia je "božie slová". V tom vidím ten zádrhel.
Nech už je obrad eucharistie čokoľvek - je to rituál, t.j. opakovaný obrad.

Ak človek, ktorý nebol aktívnym členom žiadnej cirkvi, ale Boh je prirodzenou súčasťou jeho života, si vypočuje nasledujúce dve vety, tak určite pocíti v nich diametrálny etický rozdiel...:
- "Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst"
- "Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život."

Aktívny člen cirkvi však ten rozdiel pocítiť nemôže, lebo prijal za samozrejmosť cirkevné vysvetlenie eucharistie.

Július, môžeš si byť istý tým, že Ja osobne žiadny svoj ani cudzí názor nepovažujem za absolútne pravdivý alebo absolútne nepravdivý. Ja som štatistické hodnoty 0 a 100 vylúčil zo svojho života, a používam len všetky ostatné... Pre mňa sú len veci vysoko pravdepodobné, vysoko nepravdepodobné, alebo také, ktoré neviem posúdiť.

Ja chápem, že ty vykladáš veci z pozície učenia cirkvi, učenia cirkevných vedcov a svojej oddanej viery. Ale ja už nie som aktívny kresťan a snažím sa na veci pozerať zo strany, lebo atázka vzťahu človeka a Boha je príliš dôležitá, a etika ľudí v posledných tisícročiach mizerná, a nedá sa vylúčiť, že niektorí na manipuláciu a ovládanie ľudí používajú ich vrodený náboženský cit, tak že im podmenia obsah pojmov a významov.
- Veď aj v sekulárnom politickom živote od nás inštitúcie chcú aby sme dôverovali politikom, vedcom, novinárom, lebo oni sú múdri a vedie, a konšpirácie sú len blud. No z akého titulu a podľa akej fantastickej štatistiky mám veriť, že mlynár a jeho pomocníci sa nemôžu zamúčiť, že je to len konšpirácia nevzdelancov. Že v eticky zhnilom svete budú všetky spoločenské inštitúcie fungovať podľa vysokej etiky? To vysmievanie sa ľuďom do tváre. A rovnako aj v otázke toho množstva rituálnych náboženstiev. Niet štatistiky, ktorá by sedela na neetickú spoločnosť, v ktorej by cirkvi predstavovali základ vysokej etiky, kde by sa učenie neprekrúcalo, a nedegradovalo, tak ako degraduje aj ľudská reč v neetickom prostredí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

Július | 10.01.2018

Materiálny nosič je oplátka. Hostia - to je už po konsekrácií.
Duša sa nekŕmi cez telo. Oplátka nie je určená ako pokrm tela a duše, ale ide len o materiálny nosič, formu, v ktorej, po konsekrácií sa nachádza Ježiš v duchovnej forme.

Či duši nestačia Božie slová ? Myslím, že nestačia, pretože je rozdiel, či duša prijme Božie slová, alebo prijme samotného Boha v hostii.
Obrad Eucharistie nie je rituál v zmysle, ako sa ten termín chápe, ale ide o sviatosť...

""Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život."

Práve tento výrok vytrhnutý z kontextu može nevedomým evokovať ten dojem rituálu a kanibalizmu, ale v skutočnosti ide o iné. Eucharistia znamená, že sa ľudská duša jej prijatím zjednocuje s Bohom v láske, ktorý v podobe hostie prichádza do tela človeka...Ježiš je v duchovnej forme, nie je možné ho konzumovať žiadnym štýlom pripomínajúcim kanibalizmus...

Dám ti vzdialený pozemský príklad. Až si bol niekedy zamilovaný, tak si sa túžil čo najbližšie priblížiť k dievčaťu a vtedy si mal pocit života, láska sa ti znásobila, chcel si ju vidieť a byť jej nablízku, ale nechcel si ju zjesť ako kanibal. Podobné je to s Eucharistiou, ale tu ide o dušu človeka, o ktorú má Ježiš záujem a miluje ju, až žije podĺa jeho príkazov...

Alebo iste chápeš, že keď si zamilovaný je rozdiel, keď počúvaš telefonicky dievča, ktoré máš rád a rozdiel, keď si jej nablízku. to je rozdiel kvality lásky..

Kanibalizmus sa aplikoval buď ako potrava, v prípade rituálneho ,ako žratie obetí, napríklad srdca, šlo o poveru, že zjedením srdca alebo masa zabitého nepriateľa daná osoba získa jeho silu...
Dodnes to niektoré primitívne kmene takto chápu.

Rituálny kanibalizmus spájať so sviatosťou Eucharistie je buď nevedomosť, nechápavosť o čo tu ide alebo zámerná manipulácia a dehonestácia sviatostí Katolíckej Cirkvi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doplnenie

jardob | 11.01.2018

Július,
oplátka je ľudový názov, Hostia je cirkevný názov pre obradný chlieb. Viď napr. tu (bod 4a):
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/obeznik-biskupom-o-chlebe-a-vine-na-eucharistiu
Až konsekráciou sa z hostie stáva sviatosť oltárna.

Čo sa týka zvyšku poznámky, je to tvoj názor, ja ti ho neberiem. Zakladá sa na bezvýhradnej viere cirkevným autoritám a ich učeniu.

No z môjho pohľadu, ako aj z pohľadu hoxa, je tu dôvodné podozrenie, že cirkevní hodnostári a učenci v minulosti zneužili svoje právomoci a prekrútili učenie Ježiša tak, aby odvádzalo ľudí od Boha a bohumilej ľudskej etiky, vo svojich zištných cieľoch...
Aj preto najskôr vznikali rôzne tzv. schizmy, lebo medzi vtedajšími učencami sa nachádzali takí, ktorí tento nesúlad videli, a snažili sa s tým niečo robiť, len takéto prúdy sa väčšinou zvrtli, v dôsledku nízkej mravnosti nasledovníkov a tiež podvratnej činnosti zo strany hlavnej cirkvi.

Tu nejde len o hoxa alebo mňa (a tiež mám za sebou niekoľko semestrov teológie), ale aj o to, že tejto problematike sa venuje tým ďalších odborníkov z oblasti filozofie, sociológie a religionistiky, ktorý skúma pôsobenie rôznych cirkví na ľudstvo. KSB to nie je len Zaznobin (hovorca) ale množstvo anonymných vysokoškolsky vzdelaných ľudí na pozadí... Vytvoriť niečo tak rozsiahle ako KSB nie je v moci jedného, ani dvoch či troch ľudí. Je práca veľkého kolektívu.

Ak cirkvi odvádzajú od Božej etiky, potom nemôžme byť ticho, ale máme minimálne povinnosť o tom zmysluplne debatovať.

Re: Deuteroizaias a urok

Cico Ciciak | 02.01.2018

Slabý pokus bigoš, obhájiť neobhájiteľné, resp. odviesť pozornosť ľudí od merita vecí. :)))

Re: Deuteroizaias a urok

Cico Ciciak | 02.01.2018

Môžeš mať naštudovanú hoc aj celú pseudo-kresťanskú / biblickú teológiu bigoš, a vôbec ti to nepomôže chápať zásadné veci adekvátne, ak nedisponuješ zdravým nepoškodeným rozlíšením (samozrejme, za predpokladu, že tu len ne-imituješ) - stačí aj také to detské: "Ocko a prečo?" ... "Ocko a prečo?" ... :)))

Přidat nový příspěvek