Krátký kurz, kapitola 11.5. Otázka pre každého: Váš život je v Jedinom Zákone, alebo pod „Tajnou“ doktrínou? Názorový samotest

Krátký kurz, kapitola 11.5. Otázka pre každého: Váš život je v Jedinom Zákone, alebo pod „Tajnou“ doktrínou? Názorový samotest

25.7.2019

předchozí část

 

11.5. Otázka pre každého: Váš život je v Jedinom Zákone alebo pod „Tajnou“ doktrínou?...

 

Všetko, čo môže vykonať jedinec v živote, patrí do troch kategórií činností:

 • činy, ktoré vo všetkých prípadoch bez výnimky sú činmi na podporu tej či onej „Tajnej“ doktríny útlaku jedných druhými a všetkými spolu — biosféry Zeme;
 • činy, ktoré vo všetkých prípadoch bez výnimky vyjadrujú Božiu dŕžavu, odmietajúcu všetky bez výnimky „Tajné“ doktríny;
 • činy, ktoré v závislosti od okolností, ich adresácie, nastavenia (v zmysle: v akom usporiadaní psychiky sa nachádza konateľ, ich konajúc) jedinca, môžu buď podporovať tú či onú „Tajnú“ doktrínu, alebo vyjadrovať Božiu dŕžavu, alebo sú zmesou jedného i druhého.

Таkže, čo osobne Vy robíte počas každého dňa a noci svojho života?

 

11.6. Svetonázorový samotest

 

I. Boh:

1. Existuje: t.j. idea Boha — Тvorcu a Všedržiteľa — je odrazom skutočnej Božej existencie a Všedržiteľnosti v kultúre.

 • Jeden Boh
 • Мnoho bohov a systém vzťahov medzi nimi
 • Jeden boh v mnohých „funkčne“ rozličných podobách

2. Neexistuje: t.j. idea boha v kultúre je výplodom kolektívnej „umeleckej“ tvorivosti ľudí.

 

II. Je historicky reálne množstvo učení o stelesnení boha:

 • Krišna
 • Budha
 • Ježiš
 • P.K. Ivanov
 • Vissarion (hlava «Cirkvi Posledného Zákona», priňavší tento pseudonym)
 • Маria-Davis-Kristos a iní.

Skutočne: ..................................................................................

 

Аlternatíva: Všetky učenia o stelesnení/zhmotnení boha sú lživé, t.j. Boh sa nevteľuje medzi ľudmi, no existovali ľudia — Vyslanci Boží, Jeho poslovia, ktorých druhí ľudia povýšili na úroveň bohov z vlastnej vôle a kvôli nevedomosti.

Predovšetkým: Ježiš: Váš výber:

 • mýtická bytosť;
 • samozvanec;
 • Skutočný Vyslanec.
 

III. Váš výber: SÚ PRAVDIVÉ:

 • Svedectvá Nového Zákona o ukrižovaní a vzkriesení Ježiša; ALEBO
 • Koránické svedectvo o pozdvihnutí na zamedzenie ukrižovania (4:156), potvrdzujúce pravdivosť biblickým kánonom odmietnutého proroctva Šalamúna (Premúdrosť Šalamúnova, 2:22);
 • Rozchádzanie sa v názoroch na túto otázku nemá žiadny význam.

Vylúčené, t.j. považované Vami za lživé v zozname I — III určuje Vaše videnie satanizmu, kvôli nemožnosti množstva vzájomne sa vylučujúcich právd o Božom Zámere v jednoznačne sa uskutočnivšej histórii.

 

IV. Relígia je:

 • Оsnovou ľudského života, pretože v nej je schované spojenie duše človeka a Boha, uvedomované si človekom mierou jeho rozvoja.
 • Čistá strata času.
 • Jeden z mnohých systémov autosugescie a programovania psychiky iných, a preto je to osobná vec každého.
 

V. Profesionálne duchovenstvo v spoločnosti:

 • Sú záväzní prostredníci medzi človekom a Najvyšším.
 • Sú nanajvýš učiteľmi viery — ochrancami religióznej tradície v kultúre.
 • V prípade dogmatizácie LŽIVÉHO písma ako Svätého — sú to satanisti.
 

VI. Rituál je:

 • Jedným z prostriedkov obnovovania osobnej religióznosti v kultúre spoločnosti pri zmene pokolení.
 • Vonkajší viditeľný prejav religióznosti, no samotná osobná relígioznosť každého človeka je nerituálna.
 • Fundament relígie, následkom čoho mimorituálna (mimokonfesiálna) religióznosť nie je možná.
 

VII. Biblia. Výber:

 • Všetko je pravdivé a sväté.
 • Všetko je lživé a despoticko-koristné.
 • V jej základe je Pravda Zhora, no historicky reálne je prekrútená a oblepená lžou a koristníckym despotizmom.

Posledné privádza k úlohe: Rozlíšte konkrétne a vymedzte lož a Pravdu v biblických textoch a doplňte cenzúrované výňatky v nich podľa Vášho chápania skutočne Božej Pravdy.

 

VIII. Satan je:

 • Reálne padnuvší anjel.
 • Výmysel.
 • Výtvor samotných ľudí, t.j. nejaký egregor, duch kolektívneho zla, nahromadivšieho sa v kultúre spoločnosti.

Оn je „kniežaťom celého sveta“:

 • skutočne?
 • alebo je to mámenie s cieľom nahradiť ním a vlastnými výmyslami Kráľovstvo Božie v spoločnosti ľudí?
 

IX. Mágia, ako systém „nefyzického“ vplyvu človeka na okolitý svet a iných ľudí:

9.1. Nie je možná (inými slovami je to „mystika“, v zmysle náhodnej zhody rôznych náhod).

9.2. Je nielen možná, ale objektívne existuje, ako element kultúry:

 • Je Bohom zakázaná pre ľudí a je elementom satanizmu;

 • V osvojení magických možností človeka je vyjadrené Božie predurčenie rozvoja kultúry, a satanizmom je bránenie osvojenia si tohto potenciálu možností.

 

X. Slobodná vôľa človeka je:

 • Čo chcem — to aj robím, pretože človek sa má stať bohom v prírode, lebo Boh skutočný, transcendentálny všetko aj tak niekedy odpustí?

 • Výber vlastnej osobnej zodpovednosti a samodisciplíny v napĺňaní Božieho predurčenia vo vzťahu k Zemi?

 

XI. Smrť: Koniec všetkého alebo prechod do inej kvality?

 • Po nej je neexistencia.

 • Súd Boží a určenie Ním ďalšieho osudu každého.

 • Stanie sa človeka bohom medzi bohmi prírody.

 

XII. Váš vzťah k samotestu:

 • Nachádzate otázky, ktoré nemajú pre Vás životný význam?
 • Nemáte konkrétny názor na ne, no chápete, že úprimné odpovede na otázky skrze evanjelické «Podľa viery vašej sa vám stane», (аnalogické koránické «Boh nemení to, čo sa deje s ľuďmi, pokiaľ ľudia nezmenia svoj obraz myšlienok») tak či onak predurčujú budúcnosť toho, kto sa s nimi stretol vo VŠETKO ZAHŔŇAJÚCOM Božom predurčení.

 

Čo sa týka nášho názoru, tak všetko zahŕňajúci-jediný dôkaz Svojej Existencie dáva Boh každému Človeku Sám, odpovedajúc podľa viery jeho v súlade so zmyslom modlitieb zmenou štatistiky množstva, zdalo by sa, vzájomne nesúvisiacich náhod. Pritom nevedomosť zčasti sníma z človeka zodpovednosť pred Najvyšším. No potom, ako je človeku predložená nejaká informácia na ozmyslenie, začína sa Zhora odpočet termínu, po vypršaní ktorého sa človek začína stretávať s dôsledkami zhmotnenia v živote jeho zámerných i prázdnych myšlienok, pred ktorými predtým, keď bol v nevedomosti, ho Zhora chránili:

Situácia zaväzuje… Ak situácia nezaväzuje, tak оna zabíja: zo začiatku duchovne, a potom fyzicky. Zabíja tým rýchlejšie, čím menej je človek zaviazaný (v zmysle plnenia nejakých povinností, vyplývajúcich z danej situácie)* v objektívne jemu vlastnej situácii alebo ohľadom situácie, o zaujatie ktorej sa on snaží.

 

VAROVANIE:

V prípade použitia samotestu ako testu v sociologických výskumoch sú možné sprievodné následky, ak sú pritom neúmyselne alebo zámerne porušené etické normy: «Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení» (Еvanjelium), tým sa má na mysli aj vykonanie rozsudku ohľadom tých, čo súdia nespravodlivo, lebo «Kto nesúdi podľa toho, čo zoslal Boh (t.j. podľa Ním danej pravdy), — ten je falošným» (Korán).

 

SAMOTEST NIE JE HRAČKOU, ANI SAMOPAŠOU !!!

Konkrétnosť názorov je základom etiky — vzájomných vzťahov tých, čo majú rozum. Človek nemá budovať svoj život na nezmyselných klebetách a na v kultúre prežívajúcich drístoch. Toto sa týka aj viery človeka Bohu.

 

 

-pokračování-