Krátký kurz, 1. část knihy

Krátký kurz, 1. část knihy

13.7.2018

 

Publikujeme první část knihy VP SSSR "Krátký kurz", nejen o společensky prospěšném řízení ekonomiky a principech, které musí být v dlouhodobě nekatastrofické ekonomice dodrženy. V této práci je publikováno teoretické řešení problému meziodvětvové rovnováhy - na základě rozdělení potřeb na demograficky podmíněné a degradačně-parazitické - za jehož NEVYŘEŠENÍ dostal v 20. letech akademik Leontěv nobelovu cenu. Leontěv prohlásil, že se jedná o neřešitelný problém, soustavu rovnic která nemá jednoznačné řešení. To je pravda jen do té doby, pokud se společenské potřeby nerozdělí na demograficky podmíněné a degradačně-parazitické. Publikace je určena odborníkům zabývajícím se ekonomickým plánováním i laické veřejnosti.

 

Krátky kurz 1. část knihy.odt (366168)
Krátky kurz 1. část knihy.pdf (860498)
 

 

Predslov

Aktuálna práca je sociálno-ekonomická likne1, t.j. obsahuje minimum informácií, bez poznania a chápania ktorých politici, úradníci štátu ako celku, jeho ministerstiev a rezortov (takých ako Ministerstvo financií, Centrálna banka, Generálna prokuratúra, Ministerstvo ekonomiky, Štátna plánovacia komisia, Ministerstvo vysokých škôl a iné), vedúci závodov, sú odsúdení byť rukojemníkmi nimi neriadených okolností. Pretože prevládajúca väčšina jej potencionálnych čitateľov pracuje v iných sférach činnosti, predkladaná práca bude pre nich vo veľkej časti zbytočnou v ich úzko profesionálnej činnosti.

Avšak, ako ukazuje prax, riadenie štátu — to je taká záležitosť, ktorou sa nesmie nikto poveriť, orientujúc sa len podľa očarenia ašpirantami, no nevnikajúc do toho, čo stojí za ich ušľachtilými rečami, a či majú vedomosti a návyky-zručnosti, ktoré im umožnia — ak nebudú pokryteckí — zaviesť do života ich sľuby. Táto okolnosť robí predkladanú prácu životne nevyhnutnou pre všetkých, koho neuspokojuje terajší stav vecí v krajine a vo Svete a naše spoločné perspektívy v prípade, ak sa zachová doterajšie spoločenské zriadenie.

Ale ak máme poveriť niekoho vládou, tak, aby sme sa nestali otrokmi okolností, vyvolaných darebákmi a hlupákmi za zhovievavosti ľahostajnej bezmyšlienkovitej väčšiny, opraty vládnutia treba vziať do svojich rúk tak, aby potomkovia nepriradili k darebákom aj hlupákov, pripustených k vláde. А posledná podmienka vyžaduje určité znalosti, chápanie a návyky.

Práve v tom je zmysel známych, no väčšinou zbytočne, nezmyselne2 zabudnutých slov: «Básnikom byť nemusíš, no občanom byť si povinný» (N.А.Nekrasov); «Uvedomovať si povinnosť a neplniť ju to je zbabelosť» (Konfucius); «Тí, ktorí nezakúšajú hanbu, už nie sú ľuďmi» (čínska ľudová múdrosť); «Ak si človek, tak nenazývaj človekom toho, kto sa nestará o osud svojho národa» (А.Navoy).

V našej dobe toto všetko, predtým vzťahované na spoločnosť v rámci života tej či onej národnej kultúry, je potrebné vzťahovať na celé ľudstvo.

V šiestej kapitole tejto práce je použitý matematický aparát, no netreba sa toho báť: matematika je jedným z množstva «jazykov» (v najvšeobecnejšom slova zmysle), ktoré ľudstvo používa. То, čo je vyjadrené matematickým vzorcom, je možné vyjadriť slovami, no vyžaduje to od niekoľkých viet až po niekoľko desiatok strán slovného textu. Slovný text práce je vytvorený tak, aby tí, ktorí budú mať ťažkosti s extrahovaním zmyslu z matematických výrazov, pochopili všetko dostatočne dobre na to, aby odlíšili starostlivých skutočných národohospodárskych pracovníkov od žurnalistikou nafuknutých naprázdno brechajúcich tárajov, považujúcich sa za ozajstných ekonómov, takých ako А.Аganbegjan, Е.Gajdar, G.Javlinskij, Glazjev, А.Livšin, J.Маsljukov a mnohí ďalší.

No, ak niekto z čitateľov už vstúpil alebo sa chystá vstúpiť do sféry profesionálnej politickej činnosti, či podarilo sa mu stať novinárom, objasňujúcim sociálno-ekonomickú problematiku, tak on je vzdelaním buď prírodovedec, technik, humanitne vzdelaný (medik, právnik, historik) alebo niečo iné — je pre neho nevyhnutné čítať šiestu hlavu tak, aby za matematikou chápal viac, než je slovne povedané v „Krátkom kurze...“: inak ho potomkovia priradia k hlupákom a darebákom, poverených vládou.

Čitateľovej pozornosti predkladaná práca je maximálne krátky výklad obsahu spoločensko-ekonomickej koncepcie, ktorá je alternatívou jasne viditeľnému dnešnému neporiadku. Preto jej názov možno chápať v oboch významoch slova «kurz»:

  • ako doporučený smer pohybu,

  • i ako výklad nejakého poznania s cieľom predania ho tým, ktorí pociťujú nedostatok vo vedomostiach.

Kurz je krátky v oboch významoch. Vzťahuje sa to k obsahu predkladanej práce. Formou výkladu je potrebné na ňu nazerať ako na jemnú narážku i pre vládnucu „elitu“, i pre bezducho dôverčivý alebo pokorne-apatický dav…

Toto je tretie, upresnené a rozšírené vydanie práce, prvykrát vydanej koncom roku 1994.

5. februára 19993

 

Aktuálne vydanie opakuje vydanie roku 1999 s niektorými upresneniami prevažne štylistického charakteru.

7. marca 2004.

Preklad do slovenčiny je z originálneho ruského vydania z roku 2004. Preložil tím leva-net.

pokračování překladu

poznámky

1 Likne (v ruš. Ликбез) – slovo začiatku epochy budovania socialimu v ZSSR, značiace «likvidácia negramotnosti» vo význame počiatočného naučenia čítať a písať všetko obyvateľstvo krajiny. Likvidácia negramotnosti bola potrebná, pretože prevládajúca väčšina obyvateľstva krajiny, zvlášť vidieckeho, nevedela ani čítať, ani písať, následkom čoho bola schopná viac problémy vytvárať, než už nahromadené riešiť.

2 VYSVETLENIE о gramatike:

«Безсмысленно», а nie «бессмысленно» (slov. nezmyselne) — to nie je preklep. Aktuálne platný pravopis, nahrávajúc šušľavosti bežnej ústnej reči, predpisuje pred sykavými a neznelými spoluhláskami v predponách «без-», «воз-», «из-», «раз-» znelé «з» (z) zameniť za neznelé «с» (s), následkom čoho uvedené «morfémy» v zložení slova strácajú zmysel. Pretože nám sa nepáči nezmyselný pravopis, tak sme prešli od neho vo svojich prácach k pravopisu, vyjadrujúcemu zmysel. Z tých istých dôvodov je lepšie písať «подъигрывая», «предъис­то­рия» a pod. Napriek tomu nezmyselne-šušľavému „pravopisu“, ktorý všetkých učili v škole. (Praktická poznámka prekladateľa: ak niekto bude prekladať práce VP SSSR, tak nech pamätá na túto zmenu oproti aktuálne platnému oficiálnemu pravopisu. Inak mu prekladový slovník dané slovo nenájde. V danom prípade je potrebné v slove zameniť spoluhlásku «з» (z) za «с» (s).)*

Okrem toho, v rade prípadov v dlhých vetách, v našich prácach sa možno stretnúť s interpunkciou, ktorá nie je predpísaná aktuálnou gramatikou, no ktorú je lepšie do textu vložiť, pretože jej úlohou je rozhraničovať rôzne zmyslové jednotky v zložení dlhých fráz, čoho cieľom je uľahčenie ich vnímania. Тоmu istému cieľu — spojeniu niekoľkých slov do jednotky nositeľky zmyslu — slúži priebežné podčiarkovanie a odlíšenie časti textu vo vetách kurzívou.

О nevyhnutnosti prechodu k zmysel vyjadrujúcemu pravopisu v materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti pozri prácu „Jazyk náš: ako objektívna dannosť i ako kultúra reči“, a predovšetkým kapitolu 3.3.3. „Kultúra reči v Koncepcii spoločenskej bezpečnosti“. (daná práca je preložená do slovenčiny a k dispozícii napr. tu: http://leva-net.webnode.cz/products/jazyk-nas-ako-objektivna-dannost-i-ako-kultura-reci1/)*

Táto a iné v texte spomínané práce VP SSSR sú (v originálnej, ruskej, verzii)* k dispozícii na webe www.vodaspb.ru a rozširované na CD v zostave Informačnej bázy VP SSSR. (Mnohé z týchto prác sú už preložené do slovenčiny a češtiny a sú k dispozícii na www.leva-net.webnoce.cz)*

(Poznámka doplnená v roku 2004 v súvislosti s prechodom k zmysel vyjadrujúcemu pravopisu).

3 Aproximácia – približnosť. V matematike nahradenie čísla vhodným blízkym číslom. Aproximovať – riešiť zložitú matematickú úlohu postupnými približovacími krokmi. – pozn. prekl.