„Konec dějin“, „Souboj kultur“ a skutečné perspektivy lidstva

„Konec dějin“, „Souboj kultur“ a skutečné perspektivy lidstva

7.5.2017

 

ANALYTICKÁ POZNÁMKA

 

Konec dějin“, „Souboj kultur“ a skutečné perspektivy lidstva

 

2010_Konec dějin,Souboj kultur a skutečné perspektivy lidstva.pdf
2010_Konec dějin,Souboj kultur a skutečné perspektivy lidstva.odt

2010_Konec dějin,Souboj kultur a skutečné perspektivy lidstva.epub
2010_Konec dějin,Souboj kultur a skutečné perspektivy lidstva.mobi

 

Americký politolog Francis Fukuyama (narozen 1952) napsal v roce 1989 esej „Konec dějin?“ a v roce 1992 knihu „Konec dějin a poslední člověk“. Jiný americký politolog Samuel Phillips Huntington (1927 – 2008) odpověděl Fukuyamovi v eseji „Souboj kultur?“ (1993) a v knize „Souboj kultur: Rekonstrukce světové politiky v 21. století“ (1996). Potom se staly pojmy „Konec dějin“ a „Souboj kultur“ pevnou součástí světového politického slovníku, ačkoli mnozí, kteří přemýšlí v souladu s oběma strategiemi, jmenovaná díla obou autorů nečetli.

Když se na díla podíváme blíže, potom se ukáže, že mezi oběma strategiemi neexistují žádné významné rozdíly. Ale každý z autorů soustředil svoji pozornost a pozornost čtenářů na dva odlišné aspekty a stejné globální historické procesy. Když se však obrátíme na reálnou politiku, potom se ukáže, že oba pojmy se staly slogany, které mají vliv na činnost politiků v jisté egregoriální algoritmice, která zároveň míří na „Konec dějin“ (ve smyslu vítězství principů západního liberalismu) a na střet kultur, který může vést k velmi reálnímu konci dějin současné globální civilizace. Otázkou je pouze, jaká tendence se prosadí:

 • „Konec dějin“ se děje ve smyslu globálního vítězství západního občanského liberalismu,

 • nebo otupělá nerozumnost Západu v tomto směru povede ke střetu kultur s vyhlídkou na skutečný konec dějin dnešní globální civilizace,

 • nebo třetí tendence zneutralizuje obě výše zmíněné.

Třetí možnost však oba autoři neviděli a tudíž ji déle nesledovali.

Z hlediska obou autorů může být nevyjyšší forma organizace lidské společnosti lidské společnosti realizována pouze na základě ideálů liberalismu. Tak cituje Huntington Fukuyamu:

„´To, co dnes prožíváme´, tvrdil Fukuyama, ´je možná konec dějin jako takový, to znamená konec ideologické evoluce lidstva a univerzalizace západně – liberální demokracie jako definitivní formy vládnutí lidí.´ Vskutku, pokračoval, existují sice ještě nějaké konflikty na místech třetího světa, ale globální konflikt je za námi, a to nejenom v Evropě. ´Právě v neevropském světě´ nastoupily zcela velké změny, zejména v Číně a v Sovětském svazu. Válka idejí je u konce. Věřící přívrženci marxismu – leninismu existují snad ještě na místech, jako je Managua, Pchjongjang nebo Cambridge (Massachusetts)´, ale celkově zvítězila demokracie. Budoucnost již nebude věnována velkým, opojným bojům týkajících se idejí, nýbrž řešení střízlivých ekonomických a technických problémů. A to vše bude, uzavřel Fukuyama se znepokojením, docela nudné.“

Všimněme si přitom následující skutečnosti: Fukuyama o tom nepíše jako o uskutečněném faktu, nýbrž pouze tvrdí, že v souboji idejí západní liberalismus již zvítězil, neboť „fašismus“ a „marxismus“ demonstrovaly svoji životaneschopnost, což se ukázalo v porážce Hitlerova Německa, Itálie a imperialistického Japonska v roce 1945, a také 40 let poté v tom, že Sovětský svaz a Čína započali se sociálními reformami, v jejichž průběh zasahují principy západního liberalismu v organizaci života jejich společností (včetně organizace hospodářství). Podle mého názoru se z toho dá vyvodit toto: Díky absenci jakýchkoli jiných konkurujících idejí a díky orientaci širokých mas obyvatelstva stále ještě neliberálních zemí na konzumní chování podle západních zvyklostí je otázkou času, než budou všechny země liberalizovány a sjednoceny podle západních představ. Scénář dalšího uskutečnění procesů globální liberalizace Fukuyama nespecifikuje.

Huntington nikde nevyvrací Fukuyamova tvrzení o nadřazenosti západní liberální demokracie vůči jiným historicky známým životním organizacím společnosti, zmiňuje ale:

„Quintesencí západní civilizace je Magna Charta, ne Big Mac. Skutečnost, že nezápaďané do něj kousají, neříká nic o tom, jestli jej akceptují.“

V důsledku přijetí „Hamburgeru“ (kterýžto symbolizuje nadbytek konzumu Západu) a odmítnutí západního liberalismu v některých regionech světa (jehož následkem, podle mínění obou, je nadbytek konzumu v rozvinutých zemích) může, podle Huntingtona, vést proces expanze západního liberalismu ne k vítězství v globálním měřitku, nýbrž ke světové válce, která může též v nenukleární variantě svého průběhu lidstvo v jeho hospodářském a všeobecném kulturním rozvoji hodit nazpět.

Přitom Huntington poukazuje na skutečnost, že relativní síla Západu ve své opozici vůči moci jiných regionálních civilizací od počátku dvacáteho století postupně zeslabuje, což dále zvyšuje potenciál takovéhoto konfliktu. A pro něj spočívá smysl budoucího období dějin ne v tom, společnosti v jiných regionech dále aktivně liberalizovat v západním stylu, nýbrž v tom, vyhnout se konfliktu mezi civilizacemi a zachránit Západ, přičemž mu dopřejeme čas rozpoznat a překonat svoji vnitřní krizi. Bližší specifikaci povahy této krize Huntington neudává, ale s vědomím, že existuje, dává následující doporučení k nejbližší historické perspektivě:

„Abychom zachovali kulturu Západu při scvrkávající se moci Západu, je v zájmu USA a evropských zemí,

 • dosáhnout silnější politické, hospodářské a vojenské integrace a svoji politiku vyladit tak, aby zemím jiných kultur bylo zabráněno využívat rozdílů mezi nimi;

 • západní státy střední Evropy, obzvláště visegrádská skupina (Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko), Baltské republiky, Slovinsko a Chorvatsko integrovat do Evropské unie a do NATO;

 • povzbudit ´zezápadnění´ latinské Ameriky a pokud je to možné vazbu latinskoamerických zemí na Západ;

 • podnítit vývoj konvenční a nekonvenční vojenské moci islamistických a čínských zemí;

 • zpomalit odvrat Japonska od Západu a jeho příklon k porozumění s Čínou;

 • akceptovat Rusko jako jádro ortodoxie a velké regionální moci s legitimními bezpečnostními zájmy na svých jižních hranicích;

 • udržovat technologickou a vojenskou nadřazenost Západu nad jinými kulturami;

 • a především pochopit, že vměšování Západu do záležitostí jiných kulturních kruhů je pravděpodobně nejnebezpečnějším zdrojem nestability a potencionálním globálním konfliktem multikulturního světa.“ (citace od nás jsou vytištěny tučně)

 

Ale protože rozdíl regionálních kultur v jejich ideálech a tradicích je objektivní historickou skutečností a ti, kteří přemýšlejí v odborných výrazech „Konec dějin“, „Souboj kultur“, v drtivé většině tato doporučení od Huntingtona nečetli, tak míří myšlení v těchto kategoriích a z toho vycházející politická praxe přesně na cíl uskutečnit tento globálně – politický scénář, před jehož sebeuskutečněním se Huntington snažil varovat, především západní politici, ale též jeho jiní čtenáři.

Fukuyama charakterizuje kulturu Západu jako kulturu vychytralého konzumu a spatřuje v blahobytu konzumentů oporu liberalismu a smysl bytí lidí a lidstva:

„Neboť ale lidské vnímání materiálního světa samotné spočívá na historických poznatcích o tomto světě, může materiální svět zcela ovlivnit životaschopnost konkrétního stavu vědomí. Obzvláště působivý materiální blahobyt v rozvinutých liberálních ekonomikách a ve své podstatě nekonečně rozmanitá konzumní kultura se zdají blížit liberalismu v politické sféře a podporují jej. Podle materialistického determinismu vede liberální ekonomika nezbytně k liberální politice. Já si naopak myslím, že ekonomika a též politika předpokládají předchozí stav vědomí, díky kterému to teprve bude možné. Stav vědomí, který umožní liberalismus, se stabilizuje na konci dějin, až bude zajištěno zmíněné tržní hospodářství v celé plnosti. Souhrnem bychom mohli říci: univerzální společný stát odpovídá liberální demokracii v politické sféře, kombinované s volným přístupem k video a stereoaparatuře v ekonomice.“

A v posledním odstavci eseje vykresluje perspektivu:

„Konec dějin bude smutným obdobím. Boj o uznání, připravenost riskovat život pro čistě abstraktní cíl, celosvětový ideologický boj, který vyžaduje bohatství nápadů a idealismus bude nahrazen hospodářskou kalkulací, nekonečným řešením technických problémů, starostí o životní prostředí a uspokojováním náročných požadavků konzumentů. V posthistorickém období není ani umění, ani filozofie, nýbrž pouze pečlivě střežené muzeum dějin lidstva.“

Huntington, jakož i ostatně též jiní západní myslitelé, kteří píší o perspektivách globalizace, a také politici, kteří expanzi liberalismu realizují, Fukuyamovi neodporují. V této orientaci na konzumní opojení civilizace jako životní normy se ukazuje neporozumění přívrženců liberální kultury o povaze člověka a náboženství.

Toto se zřetelně ukázalo v Huntingtonově definici civilizace jako specifický lidský fenomén:

„Kulturní okruh je tudíž nejvyšší kulturní seskupení lidí a nejobecnější rovina kulturní identity lidí pod úrovní, která odlišuje člověka od jiných živých bytostí. Definuje se jak prostřednictvím společných objektivních prvků jako je jazyk, dějiny, náboženství, zvyklosti, instituce, tak i prostřednictvím subjektivní identifikace lidí s nimi.“

Zde je důležité srovnání člověka s ostatními biologickými druhy. Jak je z toho možné vidět, když zvířata ve volné přírodě spotřebují pouze to, co jim životní prostor poskytne, potom civilizace umožnila člověku, aby nespotřebovával pouze suroviny, nýbrž také všechno ostatní, co lidé ze surovin, které se v přírodě nacházejí, vyrábějí.

Ve skutečnosti však vyjadřuje toto všechno, co podle Huntingtonova názoru odlišuje člověka od jiných biologických druhů, ne povahu lidí, nýbrž je následkem jiných, dalekko hlubších, skutečných rozdílů mezi člověkem a zástupci fauny. Jak ukázaly výzkumy západních zoologů, není kultura charakteristická pouze pro člověka, nýbrž také pro jiné vysoce vyvinuté biologické druhy. Jinými slovy, existence kultury (nebo civilizace, která kulturu nese) je charakteristickou zvláštností člověka.

Člověk se odlišuje od jiných biologických druhů v biosféře Země tím, že informačně algoritmická struktura jeho psychiky není geneticky jednoznačně naprogramována, nýbrž představuje výsledek osobního vývoje, který na jedné straně stojí pod vlivem vnějších okolností, a na druhé straně staví na základě svého vlastního rozumu.

Když si vzpomeneme na školní výuku přírodopisu, která je všem známa, a nahlédneme do vlastní psychiky, potom můžeme tvrdit, že informačně algoritmický systém chování zástupce biologického druhu „Homo sapiens“ obsahuje následující: 1) vrozené komponenty: instinkty a nepodmíněné reflexy (jak na buněčné a vnitrobuněčné úrovni, tak také na úrovni tkáně, orgánů, systémů a organismu celkově) a také jejich v kultuře vyvinuté obaly; 2) tradice kultury, které stojí nad instinkty; 3) vlastní rozum omezený pocity a pamětí; 4)“intuice vůbec“: to, co libovolně „vystoupí“ z nevědomých úrovní psychiky jedince, co k němu přijde z kolektivní psyché, co je produktem smyslových klamů zvnějšku a posedlosti v inkvizitorském slova smyslu, a ve chvíli zjevení pro sebe nenachází žádné vysvětlení na základě jedincem vnímaného vztahu příčina – následek; 5) božské vedení v souladu s božskou prozřetelností, které se realizuje na podkladě Všeho co jest, s výjimkou smyslových klamů a posedlosti jakožto přímých zásahů zvnějšku do cizí psyché, proti přání a proti vědomé vůli svého vlastníka.

V psychice libovolného jedince existuje možné nebo skutečné místo pro toto všechno. A v závislosti na tom, co z uvedeného má vyšší prioritu v psychice jedince, je dospělý člověk nositelem jednoho ze čtyř typů uspořádání psychiky:

 • animální typ uspořádání psychiky se vyznačuje tím, že celé chování podléhá instinktům a jim slouží všechny schopnosti člověka, včetně tvořivého potenciálu;

 • typ uspořádání psychiky zombie (biorobot) se vyznačuje tím, že instinkty podléhají programům chování, které do jeho psychiky byly vsunuty společností v době, kdy vyrůstal, a z jejich algoritmu se jedinec sám z různých důvodů nemůže dostat;

 • démonický typ uspořádání psychiky se vyznačuje tím, že jedinec žije podle principu „dělám si, co chci“, a přitom boží vedení vědomě nebo nevědomě odmítá;

 • lidský typ uspořádání psychiky: to je svoboda, která je chápána jako „z božího vedení daná svědomí“. Jinými slovy, lidský typ uspořádání psychiky je životem podle svědomí na základě důvěry(víry) Bohu („věřit Bohu“ a ne „věřit v Boha“).

Démonický a lidský typ uspořádání psychiky nejsou možné bez přítomnosti vůle, která je chápána jako schopnost podřídit sebe sama a průběh událostí kolem vnímané účelnosti.

Typ uspořádání psychiky dospělého jedince, který je převážně pevný v proměnlivých okolnostech jeho života, je produktem výchovy. Nedosažení lidského typu uspořádání psychiky jedincem na počátku puberty je následkem zastavení nebo narušení vývoje v mnohem dřívějších obdobích života. Kultury, v nichž ti, kteří dosáhli lidského typu uspořádání psychiky, dokonce i když se to stane teprve ve vysokém věku, tvoří statisticky nevýznamnou menšinu, jsou defektní kultury. Ale takové jsou všechny regionální civilizace: západní, ruská, muslimská, védická a další.

Problémy Západu spočívají v tom, že liberalismus není svobodou osobnosti, ani není žádnou společností svobodných lidí ve výše uvedeném smyslu slova „svoboda“, nýbrž kulturou zákonně ustanovené všepovolenosti a absence svědomí. To je následkem toho, že Západ je civilizací otroků, uměle stvořenou v průběhu uskutečnění biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. A právě to přivolává odmítnutí západního liberalismu přívrženci ideálů všech ostatních regionálních civilizací planety, ačkoli obyvatelé Západu tomu sami nerozumí, přestože Huntington je na to upomíná:

Západ dobyl svět ne prostřednictvím nadřazenosti svých myšlenek“, (námi citované zvýrazněno tučně), „nebo hodnotami svého náboženství (k němuž konvertovalo pouze málo příslušníků jiných kultur), nýbrž víceméně prostřednictvím svojí převahy při použití organizovaného násilí. Zápaďané často zapomínají na tuto skutečnost; nezápaďané na ni nezapomínají nikdy.“

A ať už by byly ostatní civilizace zatíženy jakýmikoli jinými problémy, dokud západní liberalismus nezačne chápat svobodu jako život podle svědomí na základě důvěry Bohu, vně kostelů a „svatých písem“, bude Západ prožívat zostřující se krizi, neboť Bůh není netečný k tomu, co se na Zemi děje.

Jestliže chápeme dějiny lidstva jako dějiny multinacionální kultury nositele lidského typu uspořádání psychiky, potom dějiny lidstva ještě ani nezačaly. Žijeme na konci předdějin lidstva, v jejichž průběhu děti různých národů hledají cesty k lidskosti, cesty ke globální civilizaci nositelů lidského typu uspořádání psychiky, v multinacionální kultuře, ve které jej všichni (možná s ojedinělými výjimkami) dosáhnou na počátku adolescence, a ve které je ostuda nebýt člověkem v uvedeném smyslu.

 

Vnitřní prediktor SSSR, 28. 7. 2010

 

Diskusní téma: „Konec dějin“, „Souboj kultur“ a skutečné perspektivy lidstva

Ano, to se nám snaží podsunout

Nikdo | 08.05.2017

Sám jsem na to po revoluci na nějaký čas naletěl, že západní demokracie je ta nejlepší možnost.

Jak tomu došlo:
Chvíli jsme žili z výdobytků a přebytků socialismu (než se to všechno rozkradlo) a z demokracie se ukazovalo hlavně to dobré (v kontrastu s demagogií KS) a až po čase vyplavalo na povrch, že to nefunguje a svět se řítí do katastrofy. To, že demokracie nefunguje odhalil již Sokrates před 2500 lety.

Absurdní je, že i Západ odhaluje a potvrzuje, že vše vede do katastrofy, jak odborníci tak umělecká tvorba. Elity se snaží udržet vše při starém a hypnotizují, že není jiná možnost než zemřít. Všechna západní tvorba je ve stylu, že člověk je člověku vlkem, až na pár vyvolených hrdinů, kteří nějak svět drží pohromadě (davo-elitarismus) a zachraňují svět na poslední chvíli (na hranici božího dopuštění).

Zločiny na lidstvu jsou maskovány a pozornost od kořene problému je odváděna na témata souboj kultur a konec civilizace (místo hledání způsobu jak se chovat, aby k tomu nedošlo).

Je potřeba, aby lidé přijaly spravedlivější uspořádání skutečnou možností a přáli si to a požadovali to, stejně jako dříve bojovali za osmi hodinovou pracovní dobu.

A teď nám to pěkně zapadá. Spravedlivá společnost není zadarmo a vyžaduje zodpovědnost každého a zodpovědnost vyžaduje úsilí a cesta z kopce a podlehnout konzumu a ztratit se v davu je tak snadná a pohodlná, proto dočasně slaví konzum západu úspěch, ale to rychle vede ke zkáze způsobené jednak vydrancováním planety nebo jinak, kdyby zdroje byli, tak nudou a následným psychickým rozkladem - drogy, závislosti - to vše důsledek nezapojení a snaha utéci před nudou a stereotypem otroka konzumu a nerozvíjením tvořivosti, prostě nelze stát na místě, to život neumožňuje, život to je pohyb (učení, rozvíjení znalostí, osobnostní růst - zablokování vede k psychickým problémům).

Na závěr
Zmínil jsem kořen problému a tím je lidská psychika a tu velmi dobře popisuje KSB a její rozčlenění je nejvhodnější ze mně známých systému, protože vystihuje vztah jedince ke společnosti, jiná členění jsou v ohledu budování společnosti méně významná. Morálka a etika je klič. Rozdělením na jasně srozumitelné a výstižné typy je problém efektivně popsán a řešení se tak již samo nabízí - dosáhnout lidského typu psychiky. KSB uvádí, že je třeba toho dosáhnout již na prahu dospělosti, to je budoucnost a směrování, přítomnost je dosažení tohoto typu u sebe a tím působit na své okolí, které bude toho příkladu následovat (praxí ověřeno).

Moje poznatky jak pracovat na lidském typu:
1. správná životospráva (najít si vhodnou stravu a spánkový režim a tělesný pohyb a způsob odpočinku a nabírání sil)
2. snažit se vždy hledat to nejlepší řešení pro všechny při maximálním zapojení vlastní tvořivosti (pomáhat tam, kde to jedince naplňuje, baví, kde vznikají pozitivní emoce, ovšem s vnitřní disciplínou dotáhnout načaté)
3. neustále se něco učit (KSB je velmi vhodná) a hledat něco nového
4. znát svoje možnosti a vytvářet si dílčí cíle, které jsou uskutečnitelné (znalost DVTR se hodí).

Poznání zdar!

Srdce plesá......

LV | 08.05.2017

Ľudstvo je ne roznych stupňoch vývoja.
Černoši sú Lemurovci - pozostatky Lemurskej kultúry v Tichom .
Túto kultúru viedol Veľmajster Manu , nazývaný tiež Manitů.
Indiáni, Žltokožci (Čína, Mongolsko,Japonsko a iní Aziati) sú
Atlantovci - pozostatky Atlantskej kultúry z Atlantídy.
Poatlantské kultúry sú :
1./ Staroindická, 2./ Staroperzská, 3./ Egyptsko-babylonsko-
- chaldejská, 4./ Grécko-rímska, 5./ Anglosaskogermánska,
6./ Slovanská.
Vačšina ľudstva žije na animálnej úrovni a jeho náboženstvá
spočívajú v uctievaní a evokovaní démonických bytostí, teda nie
bytostí božských.
Každému rozumnému a trochu i duchovne vzdelanému človeku
je zrejmé, že duchovný vývoj uvedeného ľudského "materiálu"
je problém i pre skutočne Božské entity, nielen pre vzdelanejších
ľudí.
I vzdelaná pani Pozorovatelka uznáva, že sa trochu orientuje len
v období za posledných 12000 rokov, to jest v období po
Atlantíde.
Prežívame 4. kozmický deň, koniec Kali-Jugy, ešte ľudstvo čakajú
ďaľšie 3 kozmické dni vývoja a to Kozmos Panny, Kozmos Novej
Venuše a Kozmos Vulkánu.
Chce to trochu tolerancie a trpezlivosti, ktorú s nami - animálnym
ľudstvom majú skutočné duchovné bytosti Božské a Bohoľudské,-
nie satansko-démonické.

Re: Srdce plesá......

LV | 08.05.2017

Oprava- ľudstvo je na.....

Re: Srdce plesá......

udo | 10.05.2017

To myslíte vážne?

Re: Srdce plesá......

Cico Ciciak | 10.05.2017

Toto je tvoja "realistická" koncepcia, ktorú chceš predložiť všetkým ľuďom na Zemi?
Aká je asi reálna šanca, že ju príjmu (že ťa nevysmejú, alebo nekopnú do... :)), a že nám pomôže?
Skús si triezvo odpovedať aj sám.

Re: Re: Srdce plesá......

Cico Ciciak | 10.05.2017

Vieš prečo je KSB a DVTR písaná tak zložito a odborne na akademickej úrovni?
Práve preto, aby dokázala osloviť aj rôznych intelektuálov a odborníkov, bez ktorých sa nezaobídeme.

Ale keď im predložíš toto, čo si napísal, tak sa budú pravdepodobne chytať za bruchá a váľať po zemi. :)

BTW: Mimochodom, aj mňa zaujíma pôvod rás, ale dnes to nie je pre ľudstvo prioritná otázka.

Re: Re: Re: Srdce plesá......

pre vsetkych milovnikov toho spravneho islamu - ktory zial nikto nikdy nevidel, len o nom pisu a basnia | 11.05.2017

https://www.youtube.com/watch?v=kGZsUE1J-AQ

Re: Re: Re: Re: Srdce plesá......

Cico Ciciak | 11.05.2017

Ja netvrdim, ze na svete existoval dokonaly Islam, len ze za proroka bol viac pravdivejsi nez ten dnesny pseudo-islam.
Podobny nazor mam na (pseudo)krestanstvo.

A s tymito trapnuckymi videami uspejes mozno niekde na ovcej HS alebo Eurabii, ale nie tu, kde je uz o coci vyssia uroven chapania veci a globalneho historickeho procesu.

Ale pre objektivitu skus dat radsej nejake video napr. o pseudo-krestanskej inkvizicii RKC, jej dobyvani sveta, alebo sucasnych zverstvach biblickej zapadnej civilizacie,
alebo o vedickych vychodnych zombi praktikach, "nedotknutelnych", ...

Formulace vůle

ADM | 08.05.2017

"schopnost podřídit sebe sama a průběh událostí kolem vnímané účelnosti"

nebo spíše

"schopnost člověka podřídit sebe sama a průběh okolností nějakému vědomému účelu (cíli).

Re: Formulace vůle

jardob | 08.05.2017

V poriadku, len vôľu ako schopnosť by nebolo dobré obmedzovať výhradne na človeka. Nedá sa dokázať, že len človek je schopný prejaviť vôľu (za predpokladu, že ju najprv oslobodí od všakovakých závislostí) zo všetkých existujúcich živých bytostí.

.

Cico Ciciak | 07.05.2017

Postupná likvidácia pseudo-kresťanstva GP, kto je to pseudo-kresťan, biblický projekt (koncepcia) GP
-------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/postupna-likvidacia-pseudo-krestanstva.html

suboj kultur

jana123 | 07.05.2017

nielen zapad pouzil a dobyval prostrednictvom organizovaneho nasilia, tak to robili vsetci od nepamati, zapad vsak prevazoval o.i. technologicky...je tu vsak jeden prvok, vyskytujuci sa ako na vychode, tak na zapade, ktory uspesne a v skrytu vitazi ,,diplomatickou neviditelnou sachovou partiou,, , ze rozostvava, korumpuje, tajne radi vsetkym stranam, co sa jej podarilo rozostvat a vsetkych zaroven zadlzuje a financuje ich vojny. vsetci co tak s vervou nadavaju na ten prehnity a nemoralny zapad, nemaju najmensi problem vyzivat jeho plody, pricom chceli by iba tie hrozienka z kolaca. pokial mi je zname, tak to co sa tu neustale vytyka zapadnemu krestanstvu da sa s ovela vacsou mierou vytykat islamu, ktory na rozdiel od biblie kde krestanstvu sa da vytykat, len to ze nedodrzuju pismo NOVY ZAKON LASKY keby ho dodrzovali, bol by tu raj, na druhej strane v korane, pri dodrzovani religie koranu nabozensky teror a fundamentalizmus, navrat stredoveku a

Re: suboj kultur

Cico Ciciak | 07.05.2017

Prečítaj si radšej serióznu analytiku ohľadne Biblie a Koránu od VP-ZSSR (ktoré sa dajú nájsť i na Leva-net), a možno zmeníš názor.
Ale komu niet rady...

Re: Re: suboj kultur

Cico Ciciak | 07.05.2017

Nepochopenie analýz Koránu VP-ZSSR (KSB a DVTR) zo strany niektorých ľudí
----------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/nepochopenie-analyz-koranu-vp-zssr-ksb.html

Srdce plesa az nad nebesia

Kolkobudeszit | 07.05.2017

z narocneho clanku vypichnem ustrednu myslienku -... "život podle svědomí na základě důvěry Bohu, vně kostelů a „svatých písem“... a je zrejme, co spaja KOB a Slovjenske Vedy a Slovjensko-... duchovno ich tvorcov (nie skreslene Indicke.. a ine, ktore zase chcu robit "prostrednika medzi absolutnym vladcom" - sivym bohom") Srdce plesa az nad nebesia nad duchovnou urovnou tvorcov... vdaka nasim predkom.
Viac a vdaka tu: [https://pastebin.com/LbX7RcEH ]

Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 07.05.2017

Nechci ti do něčeho mluvit, ale to jsou neseriozní bláboly, například hrátky ohledně názvu "administrativa". Tohle slovo označuje nějaký konkrétní jev ve společnosti, v tomto případě státní řízení, a problém není v ve slově, ale v samotném jevu. Dokud nebudou všichni dokonalí a nebudeme žít v ideální společnosti, nějaké státní řízení bude potřeba vždy. Pokud nazveš maso zeleninou, neznamená to že svíčková bude vegetariánské jídlo.

Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

jkam | 07.05.2017

Ja osobne by som to bez dokladneho preskumania nepovazoval za "neseriozne blaboly" z tohoto dovodu:
Sucasna veda len velmi malo alebo len okrajovo skuma vplyv frekvencii jednotlivych slov v roznych jazykoch na jednotlivcov v roznych kulturach a v roznych situaciach a
uz vobec tento vplyv neskuma vzhladom na vyvin psychiky cloveka.
Nieco malo skuma Dr. Masaru Emoto (voda).
Z Vazho pohladu teda slovo administrativa len oznacuje spolocensky jav a nema ziadny vplyv na ludi ktory s tymto spolocenskym javom interaguju,
z coho mozno usudit ze pokial by sa dany spolocensky jav nazyval inym slovom nemalo by to mat ziadny vplyv na samotny spolocensky jav ani na ludi ktory s nim interaguju ci priamo alebo nepriamo.
Ja osobne si myslim (neviem to isto, u mna je to "len" vo forme intuicie, pripadne "citim v kostiach ze to asi tak bude") ze nazov vecí alebo nazvy javov majú vplyv na ludi a formuju v ludoch urcite pocity, postoje pripadne aj emocie.
Ako priklad uvediem symbol svastiku, o ktorej vsetci velmi dobre vieme ze nevznikla v nasicstickom nemecku ale najmenej o hodne tisicroci skor. Podstata je ta, ze pokial dnes, symbol svastiky, v priemere u ludi v europe, vyvolava skor
negativne reakcie alebo emocie na vedomej urovni, neznamena to ze to iste tento symbol vyvolaval aj u nasich predkov (vseobecne svasticke symboly sa pouzivali aj v europe, a to nie az tak davno). Co ak je mozne ze prijimane slovo, frekvencia, zvuk
vyvolavaju v ludoch emocie vedome ale aj nevedome ?. Aky vplyv na ma na spravanie jednotlivca alebo aj v splocnosti takyto rozdiel vo vyvolanych emociach, pocitoch ?.

Aj ked je svastika vyjadrenie "coho-si" v obrazovej forme a nie v zvukovej forme (vzhladom na vec ktora sa tu riesi), nie je nijako vylucene ci zvukova forma "coho-si" rovnako nevyvolava pocity, emocie na vedomej aj podvedomej urovni.

Urcite budete vnimat rozdiel, ak v situacii kde nieco lahko pokazite, alebo popletiete, Vas niekto oznaci za hlupacika vs. idiota, pripadne "somara sprosteho" vs. polepetka. Z aktualnych pojmov by som uviedol "Humanitarne bombardovanie" vs.
bombardovanie alebo "preventyvny zasah" vs. "postrielali nespokojnych obcanov". Pripadne dalsi priklad: Ak by ste v jedalnom listku v restauracii nasli nazov jedla "Zeleno-Hneda sračka" asi by Vam hned nenapadlo ze ide o bravčove sote na hubach zo salatom.

Chcem tymto povedat len to, ze je pravdepodobne mozne ze na urovni podvedomia mame zafixovane urcite emocie, reflexy, pocity v suvislosti s frekvenciami ktore pocujeme. Tato fixacia vychadza z evolucie nas samich (nieco v zmysle Antilopa si nemoze dovolit uvazovat nad tym,
co asi chce ten lev ked sa tak ku mne zakrada, proste ked ho zbada, reaguje, ide o zivot), a preto si aj myslim ze by sme mali uvazovat aj nad pomenovaniami vecí a aj spoločenských javov.

Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 07.05.2017

Vezmi si třeba tvrzení, že islám je odvozený z judaizmu... to může tvrdit jen někdo, kdo islám vůbec nezná, protože pohled na základní sociologicky významné otázky je tam přesně opačný, například úrok. To, že křesťanství a judaizmus jsou z jednoho kořene, a islám z druhého kořene, je historická danost, a popírat to znamená popírat nos mezi očima, popírat očividné.

Tvrzení o propagaci islámu zde, připisování Pjakinovi různých nesmyslů to opět může plynout jen z naprostého nepochopení... například, "kritici" rádi uvádějí zdejší sérii článků "Proč mohamed nezapsal korán vlastnoručně" jako "důkaz" propagace islámu - ve skutečnosti je to kritika islámu a koránu, daný "kritik" články vůbec nečetl. A zhruba podobně se to má s veškerou "kritikou" KSB, kterou šíří různí "přátelé" KSB.

Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 08.05.2017

Mohl byste jako znalec islámu vysvětlit:
1. Co přesně znamená Kaaba, co představuje ten černý kámen, v jehož směru se mají muslimové 5x denně modlit a 1x za život vykonat pouť do Mekky?
2. Jaký je spirituální smysl Ramadánu?
Děkuji.

Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Lux | 08.05.2017

Skúsim ja Dotaz...☺

1) Kaába – alebo aj Ka'bah, či Kaba (v tomto termíne - kóde sú spojené 2 chápania duše starých egypťanov – Ka a Ba, podobne ako v slove KaBaLa) = kamenná budova s výškou 15 m a základňou 12x10 m, ktorá sa nachádza v strede Posvätnej mešity v Mekke. V juhovýchodnom rohu je pri dverách, asi vo výške 1,5 m, do striebra vložený Čierny Kameň (al-Hajar al-Aswad), ako symbol Božskej moci. Podľa legendy tento kameň poslal na Zem Boh = asi je meteoritického pôvodu. Kaaba je najdôležitejšou svätyňou (Kibla) všetkých muslimov (z arab. = oddávajúci sa Bohu). V jej smere sa vykonávajú denné modlitby a smerom k nej sa tvárou kladú zomrelí a jej návšteva je túžba a povinnosť každého muslima.
V r. 630 dosiahol Muhammad (= Preslávený) veľké morálne víťazstvo nad polyteistickou Mekkou, skade bol predtým vyhnaný a s Abu Bakrom 7 krát obišiel Kaabu, čo zostalo vlastné muslimom dodnes – sú posadnutí... egregorom historicky vytvoreného islamu..

Svojho času bola Kaaba svätyňou Kurajšovcov, keď sa v nej nachádzalo okolo 360 fetišov (idolov) = „bohov“ kočovných i usadených kmeňov Arábie.
V tom čase bola drvivá väčšina Arabov negramotná (aj samotný prorok), a preto ten na posilnenie viery, zjednocovanie ľudí, komunikáciu o duchovných otázkach ... potreboval nejaký „zjazd“ = zbor (sobor), aby postupne títo prevzali duchovnú moc v Arábii, aby mohli efektívnejšie šíriť islam (z arab. = pokornosť Bohu) aj za hranicami.

Islam začali preberať „ľudské“ tlupy, hlavne v Mekke, Medine a okolí. Muhammed dal zničiť všetky fetiše (modly) v Kaábe, avšak zostali niektoré staré tradície – hadždž (púť do Mekky), umra („malá“ púť), 7 – násobné obídenie Kaáby, samotná Kaába ako svätyňa ai. Takto mnohé predislamské tradície prešli do historicky vytvoreného islamu..
Treba chápať, že základnou úlohou proroka bolo obrátenie ľudí na vieru monoteizmu a metódy zodpovedali historickému času a vtedajšej miere chápania ľudí.. Vtedajšie kultúrne psychické stereotypy sa nedali „vyčistiť“ za 1 generáciu a jedným z hlavných aktov bolo klaňanie sa rôznorodým symbolom viery, čo v Arábii bol v základe nejaký fetiš a hlavným bola samotná Kaába a z nej potom urobili „Boží dom“ a prevzali tak pod svoju správu bývalú pohanskú svätyňu (klasické prevzatie riadenia oviec, praktizované po celom svete).

Jedným z kmeňových bohov Kurajšovcov bol al-Ilah, ktorý sa neskôr stal názvom pre jediného Boha muslimov = Allaha. Podľa niektorých historikov Muhammed povýšil na jediného Boha práve tohto – a tak to zostalo dodnes.
Aby sa stáda upäli na novú vieru, tak im bolo tolerované množstvo prežitkov minulosti...Pričom skutočný Boh nepotrebuje, aby sa mu stavali chrámy, čo je neraz v Koráne zdôrazňované.
Hadždž mala teda pôvodne slúžiť na zjednocovanie všetkých muslimov. V 7. stor. na tom území neboli svätyne, v ktorých by sa mohli stretávať, hodnotiť duchovné a iné otázky, deliť sa s dojmami z úspechov a nezdarov... Ako bolo v púštnych podmienkach možné ináč zostrojiť „samo“riadenie na báze islamu?
Inštitúty „duchovenstva“ a nejaká hierarchický organizovaná sieť relígie, ako napr. v kresťanstve, v počiatkoch nebola.
Tak sa organizoval živelný "zjazd", na ktorí neboli ľudia volení, ale zúčastnili sa ho tí, ktorí mohli prísť.

Avšak už prví muslimovia sa napojili na religiózne rituály, ktoré sa len málo líšili od modlárstva, čo sa bohužiaľ (aj pod vplyvom ich „elít“ a egyptských hierofanov = GP) dodnes nezmenilo a islamisti si v hadždži realizujú egregoriálne = posadnuté zjednocovanie..

Duchovný potenciál poznania „priamej cesty“ sa v ďalších rokoch prakticky zastavil a rituály sa doslova prebrali tak, ako ich pochopili z doporučení Koránu a Sunny (súhrn tradícii o tom, ako žil a čo vlastne učil prorok). V súre 22 Hadždž sa hovorí o ľuďoch, ktorí len formálne prijali islam a prorok varuje od všemožných pokušení odklonu od pravej viery, čomu mali zabrániť zmysluplné debaty počas púte do Mekky..
Ale miesto toho nasledovali rituálne aspekty klaňania sa muslimskému hlavnému idolu – Kaábe = zombifikácia ovečiek..

V 20. stor. však chytil islam „druhý dych“, a to z dôvodu zvýšenia gramotnosti v islamských regiónoch a GP začal aktívnejšie používať potenciál historicky zoStrojeného islamu pre svoje ciele, keď využíva jeho zombie podstatu.
GP začal vytvárať novú vlnu „revolucionárov“ (tzv. islamský extrémizmus) a smerovať ich potenciál na zákulisné, ničiace a revolučne ciele. Jedná sa o istú „socializáciu“ sveta podľa Trockého-Bronštejna prostredníctvom islamských zombíkov.
Čo je samozrejme veľmi zlé = ajhľa kam doviedla dogmatizácia učenia Muhammeda jeho "následníkmi" do dnešných dní (ostatne dogmatizácia je obrovským problémom všetkých kultov po celom svete - dnes bez výnimky, lebo všetky pôvodne idey "zakladateľov" relígií boli zdeformované, mnohokrát do pravého opaku).
Islamské jelitá si neželali a ani zväčša neželajú, aby ľudia dostali adekvátne vzdelanie, ktoré by im umožnilo chápať druhý zmyslový rad Koránu a tak sa stáda „muslimov“ každoročne hrnú do Mekky, aby obišli Kaábu, hádzali kamene do „Satana“ (za čo tuším minulý rok zaplatili stovkami zbytočných obetí v tlačenici = Boh s "veriacimi" hovorí Jazykom Života, len ho vnímať..) a zúčastnili sa ďalších rituálov.
Islamskí zombíci tak dnes vytvárajú vážne nebezpečenstvo „islamského terorizmu“, a to po revolučnom terore zo Západu zo začiatku 20. stor., ktorý bol štedro financovaný židovskými globálnymi klanmi. Následne prevažne politický terorizmus hlavne v Taliansku (Brigate Rosse), Nemecku, Grécku, Sev. Írsku (IRA). Teraz sa financuje „islamský“ globálny terorizmus...
Terorizmus, i dnes ten dnešný - globálny, je vždy riadený (v základe cez tajné služby) a financovaný z rovnakých zdrojov - ukradnutých nechápavým ovciam po celom svete, Západ nevynímajúc..

O rituálnej modlitbe 5x denne a "spiritualite" RaMaDanu zajtra, ak bude čas..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 08.05.2017

Díky za obsáhlý výklad, jsem zvědav na pokračování, protože např. ten šutr v Kaabě nápadně připomíná tzv. Základní kámen ve Skalním dómu v Jeruzalémě a taktéž legenda k němu se pojící napovídá, že jeho původ má ve skutečnosti kořeny v judaismu a má co do činění s Kabalou, jak jste ostatně naznačil. To by ovšem znamenalo, že islám je velmi pravděpodobně klonem judaismu, jak se však někteří obhájci tzv. koránického islámu snaží popřít.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 08.05.2017

Judaizmus: půjčuj na úrok, bůh tě pochválí
islám: půjčování na úrok je nejhorší hřích jaký existuje

jasně, jeden kořen...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 08.05.2017

Stručne a jasne. :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 09.05.2017

Jasně. Katolická církev zakázala křesťanům půjčovat na úrok. Islám zakazuje půjčovat na úrok. Jen židé smí půjčovat na úrok.
Muslimům i křesťanům, po celou historii. No není to dobře vymyšlené?
Úplně jasně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 09.05.2017

[osobní rovina, https://pastebin.com/j3XBDa5y ]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 09.05.2017

To jsou všechno spekulace a druhotné aspekty, spekulovat se dá do Dne ostudy, ale nic kloudného z toho nevzejde. Realita spočívá v tom, zkus se nad tím do hloubky zamyslet, že v koránu je obsažen na starozákonní události třetí pohled, který není ani v křesťanství ani v judaizmu, a tento třetí pohled, mírně odlišný, ukazuje starozákonní svědectví o tomtéž ve špatném světle, jako zamlčování a překrucování podstatných informací... z toho vyplývá prostá věc, že se jedná o samostatnou informaci z vlastního zdroje, nikoliv o druhotnou odvozeninu bible/tóry. Navíc, tvrdit v této situaci, že islám vznikl z judaizmu nebo něco v tom smyslu, znamená tvrdit, že kurátoři judaizmu se sami střelili do nohy, když zveřejnili informace, které jsou v rozporu s jejich plány a brzdí je.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Pe-tri | 09.05.2017

Kdyby Mohammed nenavazoval na judaismus, navazoval by na něco jiného, třeba Védy, Avestu, Gnozi, Nestoriánství, jiné Slovanství atd. Případně by založil něco jiného, což se ale nestalo. Proč tedy zrovna na Jahveho coby jediného boha ? Není už jen toto signifikantní samo o sobě ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 09.05.2017

Nechápu souvislost. Jahve se tam připletl z které strany? O jakém navazování na judaismus je řeč?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 09.05.2017

Spíš to vypadá, že islám svým kurátorům dodnes věrně slouží. Nebo máte pocit, že se zednáři-sionisté vytvořením nacismu střelili do vlastní nohy?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 09.05.2017

Pokud se nad tím co jsem uvedl skutečně zamyslíš, pak zjistíš že tvoje verze je neudržitelná, nefunguje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 09.05.2017

Pokud se nad tím co jsem uvedl skutečně zamyslíš, zjistíš, že si totálně protiřečíš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 10.05.2017

> Pokud se nad tím co jsem uvedl skutečně zamyslíš, zjistíš, že si totálně protiřečíš.

nikdy není pozdě zvyšovat svou míru chápání:

http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 10.05.2017

Nikdo ti přece nebrání, rozhodně je hodně kam ji zvyšovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

Pokračuješ v tzv. "diabolskej" logike (proti ktorej ide veľmi ťažko proti-argumentovať):


> Spíš to vypadá, že islám svým kurátorům dodnes věrně slouží.

To ešte neznamená, že prorok Mohamed bol ich agent, a neobrdžal Zjavenie ("neosvietilo" ho) Zhora.


> Nebo máte pocit, že se zednáři-sionisté vytvořením nacismu střelili do vlastní nohy?

GP bol skôr nútený podporiť ideológiu nacizmu, aby sfašizoval národný socializmus, a udržal tak Nemcov na uzde, a potom ich mohol použiť proti boľševikom na čele so Stalinom v ZSSR.

Nacizmus realizovaný agentom Hitlerom, samotného GP neohrozoval (narozdiel od informácií v Koráne, a proroka Mohameda a spol., ak by Arabi správne pochopili informáciu, ktorú sa im snažil Mohamed odovzdať), a podľa mňa ani globálne judaistické úžernícke klany, ani rabinát.
Čo sa týka obyčajných židov, tak tu išlo skôr o kontrolované urezanie suchých judaistických vetví:

Úkoly Hitlera, bin Ládina v biblickém projektu
----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/ukoly-hitlera-bin-ladina-v-biblickem-projektu/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 10.05.2017

Obtíže s argumentací jsou způsobeny jiným faktorem než tzv. "ďábelskou logikou," o kterou se zde absolutně nejedná. Ale chápu, že používání přirozené inteligence může někomu připadat "ďábelské."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

Ale jedná, pane imitatér-provokatér.

Nehraj to na mňa Fero. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 11.05.2017

Hrát si na tebe? Ani v žertu. Bohužel tvoje aplikace pojmů KSB je, vidím, úplně mimo. Koho imituji, tím, že používám normální úsudek? Tebe asi těžko.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 11.05.2017

"Bohužel tvoje aplikace pojmů KSB je, vidím, úplně mimo."

Jasne, to hovori ten, co necital KSB a DVTR ani z rychlika. :))

Beriem ta len za profi plateneho trola-rozbijaca diskusie, akych tu je (a bolo) v poslednej dobe v suvislosti s Koranom a Islamom hafo.
A preto v tvojich prispevkoch skutocnu logiku ani nehladam, leda tu "diabolsku".
Nizsie mas vysvetlene, co ten pojem znaci, ak by si to nevedel, ale ako agent si nabeton musel prejst prislusnym skolenim.
Takisto som ti vyssie vyvratil tvoje hlupe tvrdenie, ze GP si uz od zaciatku Islam vymyslel sam, pretoze nacizmus mu v mnohom posluzil, kdezto prorok a Islam mu urobili ciastocne skrt cez rozpocet.
Takze zapni uz konecne tu logiku ty Fero. :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 12.05.2017

Moje na k tématu ďábelská logika je níže v diskusi.

Ad GP a islám: Nemyslím si, že islám udělal GP čáru přes rozpočet. Jaks na to přišel? Celou historii mu věrně slouží jako zbraň. Přečti si, co o tom píše Lux.

Je komiské sledovat ty paranoidní útoky na každého, který s něčím nesouhlasí. Ty si opravdu myslíš, že nějaký nick jako ty stojí někomu za to, aby platil "školeného agenta"?
To mi fakt připomíná myšlení z éry "Plány revanšistů zhatí naši vepři boubelatí!" kdy přihlouplí soudruzi viděli agenta za každým rohem, ale nenapalo je, že to co proti nim pracuje, je jejich vlastní idiotismus.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 12.05.2017

"Ad GP a islám: Nemyslím si, že islám udělal GP čáru přes rozpočet. Jaks na to přišel? Celou historii mu věrně slouží jako zbraň. Přečti si, co o tom píše Lux."

Čo si ty myslíš, mi je úplne, ale úplne jedno. :)

Ďalej, slušná manipulácia (alebo len idiocia? - možno jedno i druhé, kto vie). :)
Lux píše o tom, že po smrti Mohameda GP zdeformoval (musel sa postaviť na objektívny proces = vznik Islamu, a riadiť ho v prospech svojich egoistických cieľov) pôvodné učenie Mohameda = pôvodný Islam (podobne ako vnuknutie Achnatona, Mojžiša a Ježiša), a dnes naň útočí pomocou biblickej civilizácie západu, hlavne na 6. priorite zobecnených prostriedkov riadenia.
Daj si facku ty Fero. :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 12.05.2017

Oprava:
... musel sa postaviť do čela objektívneho procesu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 12.05.2017

> Ty si opravdu myslíš, že nějaký nick jako ty stojí někomu za to, aby platil "školeného agenta"?

Primárnym cieľom nie som ja pane "Dotazi" (hoci i na mňa vy agenti často útočíte),
ale tento portál a jeho informácie, ktoré sprostredkúva a prináša ľuďom,
takže tu zas neodvádzaj pozornosť inam, ty Fero. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 08.05.2017

Ak má niečo pôvod v (pseudo)judaizme, tak v 1. rade žido-(pseudo)kresťanstvo!
Tým ale nechcem vôbec povedať, že "naši" starí "vyvolení" "kamaráti" sa nesnažili Islam v jeho začiatkoch deformovať, a že sa im to aj do určitej miery podarilo.
Veď sú to výkonné nástroje tzv. biblického projektu GP.
Ale pôvodná myšlienka Mohameda je podľa mňa originálna (ale pri určitom/vyššom chápaní ani nie, viď * http://leva-net.webnode.cz/products/geneze-davo-elitarizmu-v-kostce/ *).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 09.05.2017

Dokážete nějak vysvětlit shodu podřezávání obětních zvířat na kameni v judaismu i islámu a shodu v zákazu jíst vepřové?
Není vám podoba slov Kaaba a Kabala nápadná?
Není vám nápadná shoda v symbolice č.5? (pentateuch, pentagram - pátek, 5 modliteb denně)
Není vám nápadná podřízenost islámu starozákonným tradicím?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 09.05.2017

To vôbec nedokazuje, že Islam vytvorili judaisti.
Tie biblické prvky sa tam mohli dostať až neskôr (to, že sa tam aj nejaké dostali, je veľmi pravdepodobné).

Inak, ja sa nezaoberám nepodstatnými hlúposťami.
Dôležité je to, čo napísal Hox (+ analýzy VP-ZSSR).
A ťažko predpokladať, že globálna "elita" tej doby bola až taká hlúpa, aby do Koránu zakomponovala množstvo prvkov/myšlienok, ktoré sú s biblickým globalizačným projektom v protiklade (zákaz úroku, alkoholu, Ísa nebol ukrižovaný, judaisti nesplnili svoju misiu od Boha, ...)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 09.05.2017

A ja netvrdím, že Mohamed pochopil úplne správne všetku objektívnu informáciu, ktorú obdržal od egregoru (resp. z vyšších sfér Vesmíru).
Mohol ju pochopiť iba subjektívne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Chacha | 09.05.2017

"ja sa nezaoberám nepodstatnými hlúposťami." - hlavní je držet se dogmat!
"Dôležité je to, čo napísal Hox" - a papouškovat "autority."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

> "ja sa nezaoberám nepodstatnými hlúposťami." - hlavní je držet se dogmat!
"Dôležité je to, čo napísal Hox" - a papouškovat "autority."


Tvoje tvrdenie vôbec nevyvracia to, čo som ja a Hox napísal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

Ešte k nicku "Chacha":

Skús uviesť nejaký pádny argument, ktorý ma presvedčí o tom, že sa mýlim na celej čiare.
A neboj sa, názor som už v živote dokázal zmeniť neraz, keď som mal na to silný dôvod.
Ja s tým problém nemám, narozdiel od iných.
Snažím sa len priblížiť k objektívnej pravde, nech je akokoľvek tvrdá.
Pravda oslobodzuje!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Chacha | 10.05.2017

Nic nevyvracím, jen poukazuji na úvoveň myšlení. Vyvracet už pak není potřeba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Pe-tri | 09.05.2017

- Krvelačného boha je třeba krví sytit, to dá rozum, pro masožravce taky není potravou býlí, ne ? Budiž doplněno, že v negativních světonázorech je krev pervertovaným chápáním, materializací originální Duše.
- Oba světonázory mají za to, že veškerý život vychází z hmotného černého bodu (primárního tvaru krychle) - tzv. JODu, který se šíří bujením...
5-ka - symbolizuje pět prvotně stvořených, hmotných elementů - (od nejsubtilnějšího) 1. - akáša čili prostor pro další materializace, 2. - oheň, 3. - vzduch, 4. - voda a 5. - země. V obou těchto negativních (materialisticky orientovaných) světonázorech to je přejímka ze světonázorů originálních. Jen pořadí zase zrcadlově prohodili a jako 5. element uvádějí akášu čili éter a východiskem ke tvoření je Velká (černá) Matka Země.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 09.05.2017

Skvělé, pane Petri. Jste třída. Díky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Sugar | 09.05.2017

Většinou se na netu uvádějí súry z Koránu, kde je vepřové zakázáno, ale tato je jediná, kterou si pamatuji, kde je možné vysvětlení proč...

Súra 60.
Povedz (im, Muhammad): "Mám vám oznámiť, čia odmena bude u Boha horšia (než naša)? Tých, ktorých Boh preklial a Svoj hnev na nich zoslal a z radov ktorých učinil opice, prasce a poddaných tágutovi (satanovi). (Hnev a trest Boží sa uplatnil voči týmto židom patriacim k predchádzajúcim pokoleniam. Tí majú horšie miesto (a postavenie po každej stránke) a ešte viac zblúdili z cesty rovnej (správnej)".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Salt | 09.05.2017

Ještě horší než slimáků, no tak to teda potěš, taková odměna! Proč tam však raději není slovo "trest"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

Bravčové/vepřové mäso v Koráne
-----------------------
Prečo asi Korán zakazuje/odporúča moslimom nejesť bravčové mäso?

Preto, lebo bravčové mäso je vo všeobecnosti mastné a nezdravé.
Korán okrem iného poskytuje aj praktické a pragmatické rady do života.

Tiež na základe tohto zákazu/odporúčania, Korán zdôrazňuje správnu mieru.
To znamená, že človek by nemal žiť len preto, aby si lebedil a užieral sa k smrti ako typický tlstý západniar alebo Slovák-katolík (aj niektorí farári u nás sú pekne pupkatí :)), ale mal by disponovať aj určitou seba-kontrolou a schopnosťou odoprieť si, čo je ale pre typického západného "kresťana" veľmi ťažké k pochopeniu. :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 09.05.2017

Skús sa triezvo zamyslieť nad tým, čo by asi pojem "Koránický Islam" mohol znamenať.

Žeby toto?

Jedná sa o pracovný názov VP-ZSSR vo význame: pôvodný, najmenej zdeformovaný Islam; Islam podľa Koránu, resp. podľa ústnej podoby Koránu, než bol spísaný do dnešnej verzie, ktorá je síce do určitej miery zdeformovaná, ale menej než Biblia, a stále použiteľná, t.j. jadro Koránu (ľudia staňte sa Ľuďmi, a žite podľa svojho vlastného svedomia) zostalo nedotknuté.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Korán | 09.05.2017

cituji z Koránu:
"2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících! "
Tolik ke koránickému islámu. Doporučuji si přečíst Korán namísto nějakých druhotných zdrojů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Súra Kráva | 09.05.2017

Snad jsme na nějaké úrovni zpracování informací, abychom věděli, že vše přiměřeně se vším souvisí. I informace vytržená z kontextu je někdy lží...

Teda zbývá se dialekticky ptát:
- "zabíjejte je všude, kde je dostihnete" (koho konkrétně?)
- "a vyžeňte je z míst, odkud vás vyhnali" (odkud, proč a jak?)

Načež v Koránu následuje súra:
192. Pokud přestanou (tito nepřátelé proti vám bojovat), tak (vězte muslimové, že) Bůh je odpouštějící a milostivý. (Proto jim odpusťte a smilujte se nad nimi).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Korán | 09.05.2017

Ty Krávo, nechápeš asi, že mezi "zabíjejte je všude, kde je dostihnete" a "ľudia staňte sa Ľuďmi, a žite podľa svojho vlastného svedomia" je tak trochu "dialektický" rozpor, ať se jedná o kohokoli? Asi nemluví o mouchách, co myslíš?
Zdá se, že si pleteš dialektiku s talmudistikou, jak už se rohatým stává.
Naši nosatí spoluobčané s tím obecně nemají problém. Milion sem, milion tam, hodíme tam atomovku a hotovo. Však bůh je odpouštějící a milostivý.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Sugar | 09.05.2017

Mírně řečeno, urážením diskuzního partnera, žádnou výhodu v normálním rozhovoru nezískáte. Nebo se vám to někdy např. v profesním životě podařilo? Či jste si tuto úroveň osvojil u politických marionetek...

Na jedinou otázku jste ani nehledal odpověď. Jak se chcete dobrat pochopení psaného textu, když vám uniká základní informace?

Doporučuji vám, abyste si zjistil v jaké chvíli byla Mohamedovi tato súra vnuknuta, koho se týká. Až to zjistíte, pravděpodobně neuvidíte jediný rozpor, pokud nejste zkažen otrockou pseudokřesťanskou morálkou.

Jinak se snižujete k úrovni zombifikovaného muslima, který bez rozlišení pouze papouškuje nepochopené "svaté" texty při mlácení hlavou do koberce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Korán | 09.05.2017

Tady někdo někoho uráží? Je Kráva rohatá nebo ne? Lze urazit dobytek?
Nejsem povinen reagovat na každou píčovinu, která o sobě prohlašuje, že je "dialektika."
Mě neuniká základní informace. Je mi úplně jasná.
Vy sám víte kulové o tom, "v jaké chvíli byla Mohamedovi tato súra vnuknuta, koho se týká," takže nemůžete tvrdit, že v tom není jediný rozpor. Pokud to přesto tvrdíte, jste zkažen otrockou judaistickou amorálností.
V tom případě jste na úrovni golemifikovaného žida, který bez rozlišení dobra a zla pouze dělá účelovou propagandu, aniž by si byl vědom, že jeho prašivá pomrvenost ho dovede tam, kam si zaslouží, a totiž tam, že bude první, s kým si to jeho milovaní muslimové vyřídí. Už aby to bylo.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

> Ty Krávo, nechápeš asi, že mezi "zabíjejte je všude, kde je dostihnete" a "ľudia staňte sa Ľuďmi, a žite podľa svojho vlastného svedomia" je tak trochu "dialektický" rozpor, ať se jedná o kohokoli? Asi nemluví o mouchách, co myslíš?
Zdá se, že si pleteš dialektiku s talmudistikou, jak už se rohatým stává.
Naši nosatí spoluobčané s tím obecně nemají problém. Milion sem, milion tam, hodíme tam atomovku a hotovo. Však bůh je odpouštějící a milostivý.


To nie je argument, ale hysterický príspevok.

Skús uviesť niečo presvedčivejšie.
A neboj sa, názor som už v živote dokázal zmeniť neraz, keď som mal na to silný dôvod.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Korán | 10.05.2017

Namoč si ten ručník, co máš na hlavě. IQ ti sice nestoupne, ale možná snížíš teplotu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

Aj v tomto aspekte je Korán omnoho viac pravdivejšia filozofia života než spacifikované učenie Ísu = Nový zákon, ktorý (resp. jeho defektný výklad cirkvou) kresťanským ovečkám odporúča: Keď oni do teba kameňom, tak ty do nich chlebom, čím z nich robí poslušných pacifistických otrokov-hlupákov.
Naopak Korán moslimom odporúča: Keď na teba útočia, tak sa prirodzene bráň, ALE s mierou! (Miesto kresťanského: Miluj nepriateľa svojho, a rozdeľ sa s ním aj o poslednú kôrku.)

Aj šírenie viery/učenia je imho správna rada, lebo iba brániť sa donekonečna nedá, a je nutné globalizovať (globalizácia = objektívny proces, ktorý nejde zastaviť, len subjektívne riadiť, a to buď skryte v prospech egoistickej menšiny, alebo otvorene v prospech väčšiny/všetkých) pomocou svojej koncepcie globalizácie (čo robili, a robia pseudo-kresťania vychádzajúc pri tom vedome alebo podvedome z Biblie, až dodnes - naopak, Slovania v tejto činnosti zaspali na vavrínoch, a doplatili na to).
Ale pochopiteľne záleží hlavne na tom, ako to ovečky pochopia, a akým spôsobom a prostriedkami budú toto odporúčanie realizovať, aby šírili svoje myšlienky po svete, čo už závisí jedine od ich reálnej miery morálky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Korán | 10.05.2017

Vidím, že se ti moc líbí ta súra o zabíjení druhých. Asi tak nějak si představuješ ten vysněný božský ráj na zemi, který tady slibujete, až vaše ideologie zvítězí? Ty, co tak rád popravuješ "diverzanty."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

> Vidím, že se ti moc líbí ta súra o zabíjení druhých. Asi tak nějak si představuješ ten vysněný božský ráj na zemi, který tady slibujete, až vaše ideologie zvítězí? Ty, co tak rád popravuješ "diverzanty."


Vidím, že si nepochopil (alebo nechcel pochopiť) nič z toho, čo som tu uviedol.
Zmysluplná diskusia je tým pádom nemožná.
Zbohom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Korán | 11.05.2017

Nevidím smysl v tom věnovat tolik pozornosti zjevné demagogii. Se kterým bohem? S Alláhem nebo Jahvem? To raději bez boha.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

> cituji z Koránu:
"2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících! "
Tolik ke koránickému islámu. Doporučuji si přečíst Korán namísto nějakých druhotných zdrojů.


Tak s tým ihneď začni!
Ale bez vytrhávania tohto odporúčania Koránu moslimom z kontextu!


Preklad Koránu do slovenčiny s vysvetlivkami a výkladom
-------------------------------------------------------
http://www.koran.sk/koran-zvazok-1.pdf

http://www.koran.sk/koran-zvazok-2.pdf

http://www.koran.sk/Koran%20preklad%20s%20vyklad%202015%201.pdf - V jednom zväzku

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

Inak ďalší krásny príklad tzv. "diabolskej" logiky, keď si účastník diskusie vyberie len to, čo vyhovuje jeho zámeru,
a to, čo mu už nevyhovuje, zamlčí.


Prečo radšej nezacituješ nejaké iné (lepšie) časti Koránu, ktoré zahanbia aj pseudo-kresťanskú Bibliu?

To sa ti už nehodí do krámu, že?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

KSB | 10.05.2017

Nastuduj si KSB, ať tady neděláš ostudu svým nechápáním pojmu ďábelská logika.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Pe-tri | 10.05.2017

Pojem ďábelská logika byl do KSB převzat z daleko starších světonázorů, kde je znám jako tzv. hadí logika. Nic nového pod sluncem, takže doporučuji opatrnost v tom okřikování.

Ale i kdyby to byl originální pojem KSB, zavánělo by to sektářstvím, nutit druhé, aby k tomu, aby vás pochopili, byli nuceni seznamovat se s vaší hantýrkou/terminologií.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

> Nastuduj si KSB, ať tady neděláš ostudu svým nechápáním pojmu ďábelská logika.


Na to nemusíš študovať KSB a DVTR (ktorú si ty, typujem podľa tvojej zlostnej reakcie vyplývajúcej z nepochopenia danej veci, vôbec neštudoval :)), "diabolskú" logiku používajú aj rabíni.

Dám ťa trochu do obrazu (niečo z mojich študijných poznámok :))


"Logika - dialektika: pozri Goedelovu teorému, ktorá hovorí, že v uzavretom systéme môžeš dokázať i vyvrátiť logicky všetko! Nazýva sa to aj diabolská logika..-D
Ak chceš použiť dialektickú LoGiKu, tak musíš vystúpiť z daného systému - čo je pre drvivú väčšinu jedincov, ovplyvnených danou kultúrou, prakticky neriešiteľný problém.
Korán hovorí o tzv. Rozlíšení, ktoré ČeloVek získava na základe svojej REÁLNEJ morálky - tá spája komponenty vedomej a podvedomej úrovne psychiky jedinca a s rastúcou morálkou je potom daný jedinec schopný rozlíšiť Pravdu a lož v ich mnohorakých aspektoch v Živote SpoloCnosti..

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/v-jefimov-o-bohu-a-satanovi/


Diabolská logika - Od Slovana
-----------------------------
Z prípravovaného prekladu terminológie_KOB v obrazoch:
http://vk.com/vpyakin?z=photo-70163381_338617092%2Falbum-70163381_201988825
Koľkí z nás skĺzneme v diskusii do tejto roviny? "Západ" sa tým riadi priam ako doktrínou.
Tak teda ako takú logiku rozpoznať:

Od normálnej logiky vo všetkých jej prejavoch sa odlišuje tým, že vychádza z nasledujúcich princípov:
1. Axiomatika (základné postuláty) a pravidlá, ohlásené na začiatku „logickej“ úvahy, sa môžu bez ohlásenia zamieňať za iné.
2. Jedný pojmy sa môžu skryto zamieňať druhými, t.j. jednými a tými istými termínmi na rôznych etapách „logickej“ procedúry sa môžu viazať k rôznym obrazom a javom.
3. Pod druhom pravdy sa môžu predpokladať skryté nepravdy, ktoré v nasledujúcich krokoch môžu viesť ku konkrétnym záverom a nedovoľujú odôvodnene prísť k iným záverom.
4. Súbor východiskových dát, nevyhnutných pre adekvátne zavnímanie problému a jeho riešenie sa môže umelo zužovať, a taktiež môžu doň byť zakomponované dáta, k danému problému nemajúce žiaden vzťah, avšak majúce vzťah k inému problému, čo umožňuje naviazať pod dojmom riešenia jedného problému – riešenie, alebo pseudoriešenie najakého iného problému.
5. Vo svojej podstate sa môže podsúvať „tunelový scenár“ rozobratia problému, v ktorom sú dopredu dané vstupy a výstupy na dopredu známe želané závery a prechod k druhým scenárom rozobratia problematiky bude potlačené jedným, alebo druhým spôsobom a pod.

Prechod myslenia osoby do „diabolskej logiky“ môže byť vyvolaný:
1. Buď zlým úmyslom, vyvierajúcim v úsilí nejakého jedinca alebo spoločnosť ako takú presvedčiť o pravde v prípade očividnej lži.
2. Alebo v dôsledku posadnutosti, t.j. následkom deformácie psychickej činnosti ako takej pôsobením egregorov, iných ľudí či psychotropných látok.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/kniha-navstev/polemika/discussioncbm_592093/300/


Mimo diktatúry svedomia umenie dialektiky degeneruje do takzvanej «diabolskej logiky», v ktorej sa axiomatika a pravidlá menia podľa potreby a v rozsahu, aký umožňujú svojim chápaním oponenti stúpenca «diabolskej logiky»."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Pe-tri | 11.05.2017

Čili ten, kdo používá tuto logiku se navenek jeví jako kroutící se had:)
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 11.05.2017

Pozrimeze, ten trolko, co ma tu obvinoval, ze robim hanbu KSB, kvoli tomu, ze nechapem pojmu "diabolska" logika, teraz radsej ani necekne. Pochopitelne. :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 12.05.2017

Odpověděl sis sám:
"Ak chceš použiť dialektickú LoGiKu, tak musíš vystúpiť z daného systému - čo je pre drvivú väčšinu jedincov, ovplyvnených danou kultúrou, prakticky neriešiteľný problém.
Korán hovorí o tzv. Rozlíšení, ktoré ČeloVek získava na základe svojej REÁLNEJ morálky - tá spája komponenty vedomej a podvedomej úrovne psychiky jedinca a s rastúcou morálkou je potom daný jedinec schopný rozlíšiť Pravdu a lož v ich mnohorakých aspektoch v Živote SpoloCnosti.."

Nemůžeš to být schopen rozlišit z důvodu nízké "morálky."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 12.05.2017

"Nemůžeš to být schopen rozlišit z důvodu nízké "morálky.""

Manipulácia, ad hominem.
To je len tvrdenie nejakého nicka na internete, ktorý ma v skutočnosti vôbec nepozná.
Morálku a svedomie mám myslím na celkom vysokej úrovni.
Tí, čo ma poznajú, vedia, o čom hovorím.
Aj k tebe sa tu ešte správam celkom slušne, v realite by som ti možno už jednu dal po za ucho, lebo čo je moc, to je moc. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Lux | 09.05.2017

Šutr - nešutr...
Treba sa snažiť pochopiť, že kedysi dávnejšie boli kmeňové kultúry, ich kulty, ich jazyky ... veľmi blízke ... až to rôzne jelitká - knieŽatá, eMíri a iní PanOv(iec)níci, ktoré si mysleli, že majú zlatú "riť", celé nedokatovali a nerozkastovali (môj - "cudzí") - obyčajne podvedome (noosférické vplyvy stereotypov myslenia, s nie nezanedbateľným vplyvom tých, ktorí chápali ďaleko viac..).

Kódy informácii, ako Ka (v staroegyptčine egregoriálna duša) a Ba (duša, ktorá odchádza k Tvorcovi) sa používali široko ďaleko a nájdeme ich aj v našich jazykoch.
Napr. Báseň (sníček duše ... a môžeš aj iné významy..), či Kámen, pričom lepší je slovenský tvar KaMeň...atď.

Judaizmus má s Koránom asi toľko spoločné ako baran s vodnárom..
Čiže niečo tam je, ale..

Analýzy Koránu preukázali, že sa v ňom nachádza cca 225 protirečení v 40 súrach, t.j. v cca 1/3 textu (ostatne tie sú vo všetkých "svätých" písmach, čiže je úplne jasné, že sú plodmi nedokonalých ľudí - často zvrátených - a nemôžu zákonite pochádzať od Najvyššieho, keď berieme, že ten sa nemýli).
Čiže, tie defekty tam vniesli istí ľudia..

Po niekoľkí krát zopakujem: tí lepšie vnímajúci si z Koránu (Biblie, Talmudu, Véd, Avesty...) zoberú to, čo pokladajú za dobré a správne a odmietnu mnohé "posadnutosti", ktoré sa do nich dostali (z rôznych dôvodov, obyčajne zištných, istých klanových korporácií). To je slobodný, tvorivý prístup k všetkým textom, či obrazom (dnešok nevynímajúc)!
Druhý prístup je - dogmatický = všetko preberiem do posledného písmena, akoby to bolo od Boha (alebo pravdivé) a prakticky sa nad tým nezamýšľam..
Tvorca však dal ľuďom nielen slobodnú vôľu - ale aj intelekt, aby ho používali..

V Koráne sa neraz píše, že je potrebné získať tzv. ROZLÍŠENIE (dobra/zla, áno/nie, spravodlivosti/nespravodlivosti...). A to dáva Najvyšší - na základe REÁLNEJ morálky jedinca (preto vyznávači akéhokoľvek kultu budú v mnohých otázkach bez Rozlíšenia, ako sa to tu čoraz viac prejavuje..).

Poďme späť k islamu.
Vo všeobecnosti veriaci muslim (samozrejme nielen) je ten, ktorý úprimne hovorí o svojej viere a dodržiava všetky základné rituály = čo je idealistický aDeizmus.
Existuje teda kult, viera v nejakého "boha", ale čo je VIERA BOHU (obojstranný dialóg s Najvyššou Entitou) drvivá väčšina všetkých veriacich v nejakého kultového boha nikdy nezažila a absolútne nechápe..
V reálnom islame (= pokornosť) sa teda jedná o pokornosť egregoru historicky vytvoreného islamu, a to je aj podstatou dnešnej muslimskej civilizácie = kult prvých kalifov, ktorí dokatovali Muhammadovo učenie, čo trvá až dodnes.

Zhruba načrtnem, čo sa do Koránu dostalo z už existujúcich egregorov, vtedy rozšírených okolitých kultov (zoroastrizmus, judaizmus, biblické kresťanstvo ...):
1) Kázania smerom k poslušnosti a podriadenosti Bohu ... "ako otroci Boží".
Chce, potrebuje reálny Boh nejakých otrokov? Alebo chce, aby sa ľudia stali Ľuďmi?
2) Strach z Boha - Boh je tyran, mstivý katan, kruto trestá ľudí ...
Boh je Láska (ako hovoril Ježiš) a všetky utrpenia si spôsobujú ľudia sami, keďže majú slobodnú vôľu a Boh by išiel tak proti pravidlám, ktoré Sám nastavil..
3) Doktrína raja a pekla - v podstate sa opakuje zoroastrická, judaistická a biblická Ni(e)kým zavedená doktrína..
Otec potrebuje niekoho týrať, mučiť..?
Aký by mal na to dôvod?

V podstate to sú základné defekty Koránu, keď časť z nich mohla byť vnesená samotným Muhammadom, ako informačný šum okolitých egregorov pri preberaní informácii od egregoru Džibríl a iných (evidentne informácie pochádzali od viacerých zdrojov, niektoré možno aj od Najvyššieho).
A časť sa tam dostala vedomým, cieleným zásahom do textov za cca 20 rokov od smrti proroka po jeho "kodifikáciu".

Poďme k 5 násobnej modlitbe muslimov (ak budeš hľadať pětky po celom svete, tak ich nájdeš možno aj nekonečno a niekoľko desiatok aj v samotnom Pentagone, či Pentateuchu..☺)..

Namaz (perz., arabsky – al-Salat) – povinná rituálna modlitba 5 x denne (za úsvitu, na poludnie, popoludní, pri západe slnka, pred spaním) – jedná sa o 2. pilier hisTórického islamu (zo šiestich).
Bola zavedená od počiatkov islamu, a to s cieľom, aby si veriaci neustále spomínal na vieru (tento rituál pochádza z Perzie a v Arábii bol známy hodne storočí pred vznikom islamu).
Každý jedinec by však mal byť „sám sebou“ a sledovať priebeh svojho života – vtedy Boh odpovedá na jeho „modlitby“ (skôr priania a najlepšie vysoko morálne podmienené). V prípade, že si človek nemyslí, že je svojim „pánom“, tak patrí nejakej hierarchii, korporácii, egregoru.. Čiže je zombifikovaný a stáva sa poväčšinou slepým a hluchým k Jazyku Života a často sa stáva sebavedomým a zlostným. „Pravoverný muslim“ si myslí, že „patrí Bohu“, avšak oddáva svoju dušu egregoru historicky vytvoreného islamu (je jeho „majetkom“) = hlavnému šajtanovi, ktorý drží muslimov vo svojom otrockom zovretí. V princípe sa to týka aj judaizmu a pseudokresťanstva, ak berieme do úvahy monoteistické „relígie“.
Päťnásobné denné klaňanie sa modlitebnému koberčeku znamená, že duchovná úroveň sa od dôb prvých kalifov prakticky nezmenila, lebo tá odvtedy vyžaduje rituálne, nanútené metódy „komunikácie s Allahom“.
Tento rituál zároveň pretrháva prirodzenú religiozitu človeka – rovnaké modlitby s 99 korálkami = počet „mien Boha“.

Rituál al-Salat teda neumožňuje získať spojenie s Bohom, lebo vytvára primitívnu ilúziu komunikácie so skutočným Bohom (majú z toho salát...☺). Takto 5x denne nabíjajú islamský egregor, ktorého obsah sa stáročia nemení. Jedná sa o otrokov egregoru, ktorý má svojich manažérov i majiteľov – sú to teda otroci imitátora Boha, ktorý sa vytvoril ešte počas života proroka, ale nie z jeho vôle = primitivizmus predstáv prvých muslimov.
Napojenie na historicky vytvorený egregor spôsobuje ťažko riešiteľný problém prechodu muslimov k viere skutočnému Allahovi (Bohu). Takto len pokračujú v modlárstve, ktoré bolo základnou relígiou v Arábii ešte pred príchodom proroka (nie nezanedbateľnú vinu má na tom GP a miestne „elity“, ktoré celé učenie chronologicky rozhádzali a deformovali významové úrovne Zjavení – tzv. výklady „svätého“ písma - viď náznaky vo vyššie uvedenom texte).

Pred modlitbou sa musí muslim omyť vodou alebo pieskom, čo symbolizuje „očistenie“ od všetkého hriešneho, ktoré vykonal medzi modlitbami a hlavným fetišom je modlitebný koberček, čo určite nevedie k zmene morálky modliaceho sa..

Ilúzia očistenia hriechov vodou a modlitbou sa podobá na podobnú ilúziu v biblickej kultúre. Takto - akoby muslim môže hrešiť medzi modlitbami ... a tak po celý život..
Boh však očakáva zmenu svetonázoru a reálnej morálky, aby došlo k prebudovanie Zeme v „Raj“ = v smere vytvorenia spravodlivého usporiadania života na Zemi a nie rituálne búchanie sa o zem ... okrem ďalších mnohých rituálnych zombifikačných praktík tradicional islam.

Čo sa týka "spirituality" Ramadánu, tak je to veľmi "prozaické":
RaMaDan je 3. pilierom historicky vytvoreného islamu a jedná sa o pôst (arabsky Al-Saum, perz. = uraza), ktorý trvá celý mesiac – 9. v islamskom lunárnom kalendári. Na rozdiel od budhizmu, v ktorom je u mníchov pôst uplatňovaný počas celého života. V pseudokresťanstve sú pôsty viaceré a sú časovo obmedzené, ale u muslimov je tento pôst jediný počas roka. Povinným sa stal už v prvých desaťročiach existencie islamu.
Pravidlá popisuje Korán v súre 2:183-187: Od východu po západ Slnka muslimovia nepijú a nejedia, nefajčia a nemajú „rozkoš“. Po západe Slnka je možné jesť a piť, ale musia sa v jedení mierniť.
Podstatou je „osobitné priblíženie sa k anjelom (egregorom), ktorí nejedia a nepijú“. To je späté s nocou z 26. na 27. deň Ramadánu, keď podľa tradície začal Muhammed dostávať zjavenia od Džibríla (v kresťanskej tradícii = archanjel Gabriel). Takto sa je počas pôstu možné priblížiť k rôznym anjelom a džinom (tiež egregorom) = v podstate sa jedná o to, na aký egregor sa psychika jedinca nastaví, čo je závislé od jeho morálky a svetonázoru.
Pôst skutočne spôsobuje povznesenie sa nad živočíšne, materiálne egregory, a to smerom k viac „oduchovnelým“ = „asketickým“ egregorom religiózneho systému islamu.

Počas obdobia pôstu sa odporúčajú isté morálne zásady: nevedú sa bojové akcie, ľudia sa majú vyhýbať rozbrojom a hádkam, klamaniu a ohováraniu iných ľudí. Všetko toto je prospešné realizovať počas celého roka, a to nielen počas Ramadánu. Pri chápaní druhej významovej úrovne Koránu by to mohlo doviesť človeka k psychike zdokonaľovania k Človeku.

A takto bol muslimom daný istý dôležitý „kľúč“ k fyziologickému očisteniu sa = k normálnemu očistnému režimu jedenia počas dňa. Avšak muslimovia to neberú ako povinnú prípravu organizmu k správnemu „príjmu“ relígie (spojenia s Tvorcom), ale ako nevyhnutný rituál = „daň pokornosti Bohu“. Raz je to takto napísané v Koráne – tak to je potrebné dodržiavať. Ináč by dobrovoľne prijali takýto režim jedenia počas celého roku (možno trochu „jemnejší“).

Ale ... prejsť na istý neustály pôstny celoročný režim, podľa muslimskej tradície, neumožňuje a nedovoľuje jeden aspekt, ktorý Boh nemôže pripustiť: Ak sa totiž muslimovia fyziologicky očisťujú – tak sa v priemere stávajú ešte väčšími zombie svojho egregoru, a to od úplnej pokornosti a nedostatku vôle až po náboženský extrémizmus a fanatizmus, čím by padli k nejakému takémuto „anjelovi“, žiže do ešte väčšieho duchovného zajatia..

Pre úplné fyziologické očistenie je potrebné dodržiavať takýto pôst min. 1 rok a dostať sa do vyššej etapy, ako je zombie – smerom k démonovi alebo Človeku. Pričom prechod k démonizmu je lepší, ako je dnešná islamská zombie stagnácia.
Čo sa týka režimu pôstu: skutočne je lepšie cez deň nejesť, alebo jesť veľmi málo. Ráno je najlepšie piť veľa tekutín a po zotmení prijímať potravu, ako to aj Korán odporúča. Takýto režim počas dňa je veľmi dobrý, aby človek zostal fyziologicky zdravý počas celého života (samozrejme pri správnom svetonázore a morálke = psychike, ktorá určuje de facto všetko).

V apokryfe „Evanjelium Ježiša Krista od apoštola Jána“ sa píše: „jedzte plody stromov, zrniny a prospešné trávy, mlieko zvierat a včelí med. Zostávajúca potrava je dielom rúk Satana, vedie k hriechu, chorobám a nakoniec k smrti.“ Čiže nijaké mäso, či ryby a i., ako je to povolené Koránom v hraniciach dopustenia ľudí tej doby..
Nehovoriac už o morbídnom symbolickom pití krvi (vína) a pojedaniu tela „boha“, ako to vstúpilo do biblického kresťanstva! Hudba, tanec, víno a klobása ... a potom v biblickej civilizácii prichádza rock and roll a iné skopičiny ...☺
Pojedanie akýchkoľvek „mŕtvol“, čo je okrem prasaťa v islame povolené, vedie k tomu, že zvieracia informácia (obsiahnutá v hmote mäsa) vstupuje do tela a pridáva mu „zvieracie“ problémy psychiky. Pojedajúc mäso sa muslimovia nezbavujú „zvieracích“ problémov a „vďaka“ tomu sa nestávajú absolútnymi zombíkmi (nejaké zvieracie aspekty ich psychiky však zostávajú)..
Jedenie mäsa mŕtvych zvierat zabraňuje vyššiemu psychologickému zdokonaľovaniu jedincov druhu Homo S.s..
V tomto aspekte sú viaceré východné relígie na tom lepšie, ako historicky vytvorené abrahámovské relígie = cielene zdeformované, ale majú zase iné „úchylky“, ktoré jedincov zvádzajú z „priamej cesty“..

A z dôvodu, že "hmotný" otrok je objektívne na tom lepšie ako "duchovný" i "zombie" otrok, dominuje biblická civilizácia nad tou védickou i muslimskou.
A keďže z dôvodu zákazu úžery (ale aj iných defektov, ktoré zakazuje Korán) nemá GP a jeho bližšia periféria dostatočnú kontrolu nad islamskou civilizáciou, tak biblický Západ na ňu vytrvalo útočí, pričom sa rieši viacero parciálnych plánov globálneho vývoja ľudstva (veľmi starých plánov, keď GP robí predikciu vývoja na stáročia dopredu).

My musíme tým zombíkom v islamských regiónoch pomôcť, ako aj v mnohých veciach oni zase nám, žijúcim v biblickej civilizácii - "nepriateľa" máme totiž spoločného.
Sme na jednej lodi, to si treba uvedomiť... ak si niekto myslí, že keď sa na prove zabíja a bombarduje a on je skoro na korme, že sa ho to netýka, tak po riadnej diere pod čiarou ponoru rýchlo precitne...vtedy však už býva obyčajne neskoro.
Lepšie je pomaličky - potichučky prebrať globálnym klanom, ktoré sú výkonnou mašinériou GP, zdroje na strelivo a bombardéry do vlastných rúk = zrušiť úžerníctvo (úrok) a všetky defektné kulty, a to cestou eVolúcie myslenia.
Cesty revolúcii a krvi sú totiž v dnešnej zmenenej logike sociálneho času dopredu odsúdené na totálny krach..

V Koráne je, napriek jeho čiastočnému "pokazeniu", mnoho veľmi prospešných idey, ktoré budeme musieť zaviesť do každodenného života, ak chceme mať nejakú lepšiu budúcnosť pre naše deti, vnukov..
Tak ho treba chápať a neriešiť Médeou a "elitami" vyťahovanú primitívnu zombie podstatu jeho primárneho výkladu tamojšími pastiermi oviec - imámami a mufti.
Je nutné poskočiť o nejakú tu úroveň chápania vyššie, a to v celosvetovom meradle - iné staršie "sväté" knihy sú na tom totiž omnoho horšie, keď nabádajú buď na pravý opak, alebo vychovávajú (zoStroj-ujú) duchovných otrokov prakticky bez vôle stať sa Človekom, snažiacich sa svoj psychický diskomfort riešiť únikmi z reality (védické relígie, ako hinduizmus, budhizmus, taoizmus, šintoizmus a iné, napriek ich viacerým pozitívnym elementom, ktoré v nich zostali)..


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 09.05.2017

Díky za obsáhlé vysvětlení, pane Luxi.
Takže je to vlastně úplně celé totální šílenost a v tom máme hledat těch několik údajně prospěšných idejí? To snad ne...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Lux | 09.05.2017

Pána si môžeš odpustiť... na to sa už dlhšie nehráme...☺

Ale zdá sa, že ty nejakých Páničkov máš, ináč by si tu neprovokoval a neimitoval...že jo..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

Asi niečo ako Mari(on)et(a). :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Haha | 10.05.2017

Asi niečo ako Ciciolina....:))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 10.05.2017

Zato si patrně hráte na niečo úplně iné.
Ne, nemám páníčka. Vy jste něčí pejsek, že to takhle vidíte?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 11.05.2017

Tejto formulácii nerozumiem:

"Pojedanie akýchkoľvek „mŕtvol“, čo je okrem prasaťa v islame povolené, vedie k tomu, že zvieracia informácia (obsiahnutá v hmote mäsa) vstupuje do tela a pridáva mu „zvieracie“ problémy psychiky. Pojedajúc mäso sa muslimovia nezbavujú „zvieracích“ problémov a „vďaka“ tomu sa nestávajú absolútnymi zombíkmi (nejaké zvieracie aspekty ich psychiky však zostávajú)..


V Koráne sa píše:

2:173. On (Boh) vám (muslimovia) zakázal (jesť) zdochliny, krv, bravčové mäso a to, nad
čím (keď bolo zarezané) bolo vyslovené meno iné než Božie. Kto by bol ale nútený (nemal
by nič iné na jedenie než spomenuté štyri druhy mäsa), nebol by nevraživý, alebo
prekračujúci mieru, ten sa hriechu nedopustí. (Kto by jedol z núdze z uvedených druhov
mäsa, nedopustí sa hriechu. Kto by však tento zákaz porušil bezdôvodne alebo by ho vzal na ľahkú váhu, ten sa hriechu dopúšťa.) Veď Boh je odpúšťajúci a milostivý.

(2:173): Keď muslim chce zviera zarezať, položí ho tak, aby bolo oddýchnuté, aby nevidelo
nôž. Potom by mu mal jedným úderom prerezať tepnu, aby sa čo najmenej trápilo a aby z
neho vytiekla krv. Pritom musí povedať vetu: „V mene Boha“, vysloviť Božie meno, aby si
okrem iného uvedomil, že usmrcuje živého tvora, ktorého Boh človeku povolil usmrtiť len
preto, aby sa naplnili jeho základné potreby, a nie pre zábavu či mrhanie životom živých
tvorov. Keď muslim vysloví Božie meno pri zarezaní zvieraťa, to ako keby žiadal od Boha,
ktorý všetko stvoril a ktorý má moc nad životom všetkých tvorov, povolenie na jeho
usmrtenie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 11.05.2017

Ďalšie informácie v Koráne o jedálničku sa dajú nájsť aj v kapitole 5 - Al Máida (Prestretý stôl), od 3. odstavca.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 11.05.2017

http://www.koran.sk/Koran%20preklad%20s%20vyklad%202015%201.pdf - V jednom zväzku

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Lux | 12.05.2017

Čomu presnejšie si neporozumel (nie je ti jasné), Cico?
Tomu dopusteniu (egregoriálnemu) zabíjania a pojedania mäsa zvierat?
Alebo..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 12.05.2017

"Pojedanie akýchkoľvek „mŕtvol“, čo je okrem prasaťa v islame povolené, vedie k tomu, že zvieracia informácia (obsiahnutá v hmote mäsa) vstupuje do tela a pridáva mu „zvieracie“ problémy psychiky."

Nechápal som, že či je alebo nie je povolené?
Lebo pojedanie mŕtvol nie je v Koráne povolené.

Ale až teraz som si všimol v tvojom texte tie úvodzovky - "mŕtvol".
Asi si mal na mysli pojedanie mäsa obecne, že Korán moslimom nezakazuje, ale vlastne povoľuje pojedať mäso.

Inak, ja som mal od malička určitý odpor k jedeniu mäsa.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 12.05.2017

Už som to pochopil Lux (menej bystrím niekedy na to treba viacero dní :)).
Chybne som si "mŕtvoly" v tvojom príspevku vyložil ako zdochliny, ktoré Korán normálne zakazuje moslimom jesť.
Ty si najskôr tými "mŕtvolami" zvierat myslel mäso obecne, že Korán ho úplne nezakazuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Lux | 12.05.2017

Tak, tak - mäso Korán (okrem bravčového - pravdepodobne stará dualistická tradícia rozdeľovania zvierat na "čisté" a nečisté", pochádzajúca zo zoroastrizmu) povoľuje jesť, čiže jedná sa o egregoriálny vplyv dopustenia Zhora..
Preto som uviedol malý fragment z apokryfu Ježiša Krista..., ktorý v mnohom popiera Bibliu - proste Issa učil niečo úplne iné, ako sa dostalo do "Knihy kníh"...☺ a je ho dobre si prečítať (sú známe len 2 exempláre - jeden je skrytý v podzemí Vatikánu a druhý je majetkom Habsburgovcov, u ktorých ho študoval v 50. rokoch 20. stor. tuším istý Francúz, ktorý ho následne zverejnil, ale na nete sa dá nájsť - min. v ruštine).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

Veci sa dajú chápať rôzne, treba sa len pokúsiť zistiť, ktorý názor by mohol byť k objektívnej pravde najbližšie.
Z pozorovania obecného chodu sveta ide jednoznačne vidieť, že GP nie je všemocný, že Boh-Tvorca mu hatí jeho plány, lebo nie je ľahostajný voči ľudstvu a k dianiu na Zemi, a že Zjavenie, ktoré obdržal Mohamed Zhora, bola práve snaha Boha-Tvorcu pomôcť ľudstvu, trocha poštuchnúť ľudí, aby sa sami svojou snahou mohli vymaniť z otroctva, čo sa im žiaľ nepodarilo.
KSB a DVTR chápem ako šancu/príležitosť ľudstva na reparát daný od Boha-Tvorcu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Putinovec | 08.05.2017

Díky Luxi,jsou to zajímavé informace,lehce stravitelné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 10.05.2017

Pripájam sa.
Informácie na nezaplatenie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Lux | 10.05.2017

Za málo Cico i Putinovec,

len aby info pomohlo si urobiť trochu lepší obraz. Aj keď sú to len fragmenty a celok je v istom zmysle ťažšie pochopiteľný - na to v poslednej dobe útočí 6. kolóna...☺

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 11.05.2017

To rozhodně pomohlo. Víc než si myslíte, pane Luxi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 11.05.2017

Dalsi provokacny prispevok od trola pana Dotaza.

Nehraj to tu, saso.

Prispevok vyvracia tvoje zamerne sirene bludy o povode Islamu, ktory ked sa objavil, tak spravil GP skrt cez rozpocet, a ten musel nasledne konat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Dotaz | 12.05.2017

Já něco šířím? Položil jsem jen několik otázek. Že z odpovědí, které dali zasvěcenější účastníci diskuse, vychází jiný obraz, než jaký zoufale propaguje jeden džihádista, nick Cico, není můj problém, ale tvůj.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 12.05.2017

> Že z odpovědí, které dali zasvěcenější účastníci diskuse, vychází jiný obraz, než jaký zoufale propaguje jeden džihádista, nick Cico, není můj problém, ale tvůj.

Manipulácia, ad hominem, možno nechápanie (kto vie).

Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Deep | 08.05.2017

https://www.youtube.com/watch?v=5AS7wiwUG68

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 08.05.2017

co tím chtěl básník říct?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

básník | 09.05.2017

Stačí se trochu naučit anglicky a pochopíš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 09.05.2017

Co tím chtěl básník říct?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

básník | 10.05.2017

Robot se nám zasekl?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

ČT | 10.05.2017

Hmmm, vidíme, že dneska se vás tu sešlo celé oddělení, to je pro nás velká pocta, děkujeme uctivě.
Jen mi nehraje ten nick "básník" - proč neveršujete, pseudo básníku?? Na to nemáte bunky, že ano... Nebo noty???

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

básník | 11.05.2017

Milá ČT, ani básník neveršuje pořád a všechno. Vaše představy o světě a druhých, jejichž identitu neznáte, jsou komické. Každý, kdo reaguje jinak, než podle vašich notiček je hned trol a provokatér a já nevím co všechno, a pokud je takových náhodou více, už v tom vidíte organizovanou diverzi. Naprosto k smíchu! Je to jen známka strachu a nejistoty. Vy sami jste celé oddělení. Oddělení v blázinci. Naprosto odděleni.

Re: Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 12.05.2017

Takže pane "Dotazi", myslím si, že si tu dostal celkom hodnotné a dôležité informácie ohľadne témy vzniku Islamu, a odpovede na tvoje otázky, a teraz je už iba na tebe samom (konkrétne na tvojej osobnej miere morálky a chápania objektívnej reality + tzv. rozlíšení), aby si sa pokúsil vyskladať si čo najvernejšiu/najobjektívnejšiu mozaiku.
K tejto otázke ti dávam z mojej strany zbohom, a ak tu budeš v budúcnosti znova pokladať rovnaké otázky, na ktoré si tu už podľa mňa dostal relevantné odpovede, tak len potvrdíš môj predpoklad, že si iba imitatér-provokatér, resp. trol.
Zbohom. :)

Re: Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

jana123 | 11.05.2017

pre obdivovatelov islamu - ten spravny islam, ktory realne nikde neexistuje - iba o nom vsetci basnia a realita je takato
https://www.youtube.com/watch?v=kGZsUE1J-AQ
chlapci prebudte sa

Re: Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

Hox | 07.05.2017

> Z Vazho pohladu teda slovo administrativa len oznacuje spolocensky jav a nema ziadny vplyv na ludi ktory s tymto spolocenskym javom interaguju

Samozřejmě že určitý vliv slova mají, ale je chybou si myslet, že přejmenováním se samy od sebe vyřeší všechny problémy světa... nikoliv, něco se může změnit jen tehdy, pokud se změní samotní lidé, a to se přejmenováním nestane. A lidé se změní jen tehdy, pokud budou pracovat na svém sebevzdělávání, míře chápání a budou měnit svoji mravnost k lepšímu, a na to je třeba konkrétní chápání a popsání jevů a mechanismů jednoznačnou terminologií, což je momentálně jen v KSB, určitě ne výklad něčeho na základě SAV, už jen proto, že člověk má na výběr jen slepě věřit "guruům", nemá možnost si to nijak ověřit, ani intelektem, ani zkušeností...

Co se týká těch různých výkladů slov a smyslů, uvedených výše, pak je to jen jedna z verzí, druhá "škola" véd má zase svoje výklady, často neslučitelné.

Dále například ohledně "izmů" a jejich škodlivosti - tady sice souhlas, ale když se podíváš na tu argumentaci, tak se tam říká, že člověk by měl odvrhnout všechny -izmy, kromě védizmu ovšem, tj. "všechny -izmy jsou špatné, kromě toho našeho". Takže opět vzniká absurd.

Dále, nelze si nevšimnout, že ony "slovanské védy", se kterými se tak často operuje, a které jsou jakoby ty pravé, z nichž jsou indické védy odvozeny, nebyly zatím nikde publikovány, a to co publikováno bylo, je zjevně novodobý podvrh nebo kompilát.

Re: Re: Srdce plesa az nad nebesia

jill | 08.05.2017

srovnáváte nerovnatelné :ve vašem případě jde o prvotní omyl - nepravdivá informace - svíčková= zelenina, od toho se odvíjí ostatní a výsledkem nemúže být pravdivý výrok, kdežto
"ideální společnost" v samotném názvu nese lež, jenom jedinci mohou být ideální, tedy nositeli dokonalých ideí, a to jen za předpokladu, že se budou vyvíjet ve svém nitru v souznění se světelnými rytmy vesmíru, tedy budou nositeli Světla ze své a vesmírné vúle.

Re: Srdce plesa az nad nebesia

Cico Ciciak | 07.05.2017

Vy védisti neponúkate žiaden seriózny, rozumný a reálny plán na pozitívny rozvoj sveta v súčasných podmienkach, a na jeho súčasnom stupni vývoja (= technologicko-technická kultúra), len návrat k starým "dobrým" časom.
V podstate detto, čo i pseudo-kresťania.

Přidat nový příspěvek