Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (6)

Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (6)

17.5.2017

předchozí část

následující část

 

O-Voda Mrtva II (v překladu).doc (369,5 kB)
R-Voda Mrtva II (v překladu).doc (488 kB)

 

Príkladom toho sa javí byť vysvetlenie1 udalostí v Perzskom zálive z pozícii obhajoby expanzie sio-internacizmu, ktorý sám vyprovokoval vtrhnutie Iraku do Kuvaitu, aby mohol vstúpiť do tejto oblasti. Všetky vojenské periodiká USA v ´70. a ´80. rokoch 20.stor písali, že 3. svetová vojna sa začne vtrhnutím ZSSR do Perzského zálivu. Či tam vtrhne ZSSR, alebo jeho „satelit“ Irak nie je podstatné. Podstatná je zámienka na vstup a ustanovenie priamej vojenskej kontroly nad regiónom. Vtrhnutie pánov sionizmu v maske USA do Perzského zálivu odporuje záujmom národov bývalého ZSSR. Napriek tomu média v Rusku ako vo vytržení poklonkujú, chválospevy na konanie USA. Spievajú, cynicky vyjadrujúc smútok nad dôvodmi mnohopočetných arabských obetí na životoch, klamúc pri tom nehanebne a oslavujú „ľahkosť“ a „eleganciu“ amerického „Blitzkriegu“2.

 

Ako obmedziť manipuláciu davu?

Cieľavedome upratať z vysielania politických komentátorov, ktorí publiku nanucujú SVOJE chápanie - interpretáciu faktov. Podvedome, či dokonca vedome. Fakty musia byť sprostredkovávané samostatne. Je jasné, že niekto schvaľuje dané udalosti a niekto nie. Preto by hodnotenia typu

A) schvaľovania a 

B) neschvaľovania,

ak nenadobúdajú charakter masových sociálnych hnutí3, nemali byť vplietané do vysielania4. G. Borovik, V. Cvetov, V. Zorin, V. Pozner5 a ďalší by urobili dobre, keby svojimi „osobnými“ názormi nezaťažovali ostatných a neplietli svoje komentáre do vysielania, neznečisťovali sPrávodajstvo. Veľká väčšina ruských politických spravodajcov a komentátorov a vernopoddaní deformátori skutočných udalostí.

 

Po inFormačných programoch sú základnou zložkou vysielania hudobno-zábavné a športové programy6.

 

V hudobnom vysielaní je na

 1. mieste zahraničná a ruská show primitívov, ničiaca intelekt ako proces;

 2. zahraničná klasika;

 3. domáca klasika;

 4. národná hudba.

Ide o systematické ničenie národných kultúr a „homogenizáciu“, „nivelizáciu“ kultúry. V hudobnom vysielaní by mala minimálne 60% vysielacieho času napĺňať domáca klasická a národná muzika, realizovaná umeleckými majstrami a národnými kolektívmi preferujúcimi národnú hudbu. Do 30% vysielacieho času by mala tvoriť zahraničná klasická a národná hudba. Zvyšok vysielacieho času súčasná estráda s preferovaním domácej produkcie.

 

Kultúra primitivizmu (rok, pOp a ostatná „avantgarda“) vyvoláva v príslušníkovi davu agresivitu, čo je dobre známe ako západnej, tak i našej polícii na základe skúseností z megakoncertov, privádzajúcich dav do šialenstva, do v(y)sTUPENIA zo zvyškov samého seba ku zdivočenému stádu. V éteri stačí tomuto „žánru“ aj 10-15% vysielacieho času v najnevhodnejšom vysielacom období dňa, keď treba pracovať. Zároveň tak budú trojakordoví brnkači odstavení od válova, ľahkého kúska chleba. Vedomie a podvedomie prichádzajúcich pokolení by malo byť pred ich primitívnymi textami spoľahlivo chránené ako zo strany hudobných redakcii, tak aj vzdelávacieho systému. Základom hudobného vzdelávania by sa pritom mala stať od detstva klasika7. Väčšina detí s radosťou pozerá rozprávky – opery aj balety. Videotechnika by nemala patriť do pornosalónov, ale do škôlok a jaslí nie v kombinácii so SIO-INTERNACISTICKOU kreslenou rozprávkou „SUPERKNIHA“8, ale v kombinácii napr. s filmom-operou „Rozprávka o Zlatom Kohútikovi“9, či „Luskáčikom“10. Ďalej by mal byť človek vychovávaný na domácej mnohonárodnej klasickej hudbe. Potom by vo veku 15 – 16 rokov nemal problém v dôsledku stretnutia sa s aktuálnym „moderným“ frikulínskym11 nýmandom, odmietajúcim všetky veľké úspechy minulosti, ktoré tento žltozobý mládenec (kura), či zlatokopka predkladá starším pokoleniam ako príklad odsúdeniahodného zavŕšenia umenia.

 

Objem vysielania športových prenosov by mal byť taktiež postupne zmenšený. Človek má športovať sám a nie civieť na kolosálne súboje druhých12.

 

A hlavne: Človek by mal mať aspoň hodinu denne na to, aby zostal sám so sebou, so svojimi myšlienkami a viedol ich k uvedomeniu si toho, že procesy života tvoria jeden celok13. Ak takáto potreba v spoločnosti dosiaľ vypestovaná nebola, treba príslušníka stáda (davu) do takých podmienok dostávať pravidelne externou stimuláciou14. To znamená, že po ranných a večerných informačných oznamoch by povinne po všetkých programoch rádia a TV mala byť vysielaná klasická hudba pokojných rytmov15. Pred začiatkom vysielania je dobré vysvetliť, že poslucháčom je práve poskytovaný čas, aby sa na chvíľu do seba spolu s hudbou a svojimi (z)mysľami, myšlienkami pohrúžili, aby ich k-v harmónii16 zjednotili.

 

J.V. Stalin veľmi správne nazval spisovateľov „inžiniermi ľudských duší“. Toto hodnotenie je spravodlivé vo vzťahu k umelcom všetkých oblastí kultúry. V dnešnej dobe je pre národy krajiny (a pre Rus špeciálne) určite lepšia filmová adaptácia spomínaného „Príbehu o bájnom meste Kiteži..“, ako „Život a neobyčajné dobrodružstvá vojaka Čonkina“17. Deťom je pre formovanie ich charakteru lepšie pozerať „Iľju Muromca“18 a „Ker-Oglua19“ a nie „Superknihy“ internacistov. Preto bolo koncom 40-tich a začiatkom 50-tich rokov 20.stor. správne, pre budúcnosť (= deti) tak dôležité sfilmovať veľké množstvo rozprávok na motívy ľudových príbehov jednotlivých národov ZSSR. Dnešný vysielací odpad je nástrojom systematickej dlhodobej „kultúrnej“ agresie pohlavárov Euro-Amerického konglomerátu20.

 

Film a všetko ostatné vizuálne umenie je prostriedkom vplyvu na spoločenské podvedomie. Čo ukazujeme vo filmoch, to nevyhnutne uvidíme s určitým časovým odstupom a v príslušnej kulturologickej forme ako masový jav, vďaka ReKlame filmu a televízie. Také sú prosto zákony sociálnej psychológie davo-„elitárnych“ spoločností. Pre davo-„elitárne“ spoločenstvo nie sú vo filmoch „Strašidlo21“ a „Gu-ga22“ zobrazené námety chybou, postavenou na hranu pozornosti, ale predlohou-vzorom pre opičenie sa (napodobovanie) prílušníkom davu, trpiacim rôznymi „elitárnymi“ komplexami..hoci „dobromyseľná“ „elita“, tvoriaca23 podobné filmy, môže tento fakt i nechápať, si neuvedomovať. To však nič nemení na tom, že za besnenie zločinu posledných rokov, za zostrovanie vzájomných národnostno-kulturologických antagonizmov v spoločnosti, nesú priamu vinu práve a hlavne činitelia publicistiky, literatúry, vizuálnych umení, a prostriedkov masovej (dez)informácie.24

 

Davo-elitárne spoločenstvo osôb je dokonca neschopné pochopiť a oceniť hodnotu filmu-prognózy o svojom vlastnom rozvoji „Kin-dza-dza“25. Všetci, keď ten film videli, iba „ku“ a „kiu“, „ka-ce“ bľabotali. Napriek tomu, že v spomínanom filme je všetko dostatočne priezračne popísané. A aj keď je „PACAK“ pri čítaní sprava doľava „kacap“, t.j. „kozel“ po ukrajinsky (tak „Chochly“26 volali Rusov kvôli noseniu brady) tak „čatlani“, hrajúci vo filme rolu príslušníkov kasty celospoločenskej „bohom“ vyvolenej „elity“, by sa mali volať „D(I)ŽIovia“27. Avšak po zhliadnutí filmu „Pokánie“28 sa „elitárny“ dav zažína kajať za hriechy cudzie, neželajúc uvedomovať si tie svoje..

 

Keďže sú vizuálne umenie (včítane divadla a filmu) a literatúra schopné nemysliaci, tupý dav hnať kam sa im zachce, tak by mali bývalý sovietsky (i európsky) davo-j„elitárny“ systém posúvať k ľudskosti. T.j. podmývať a rozomieľať základňu davo-j“elitárnej“ pyramídy a nie ju ešte do-konca kultivovať. To vyzerá byť jedinou príčinou, prečo sa J. V. Stalin - Džugašvilli osobne miešal, angažoval do procesov umeleckej tvorby.. hoci možno nie vždy delikátne, avšak pritom cieľavedome, o čom si je možné prečítať v spomienkach K. M. Simonova.

 

Umenie kritického realizmu bolo vytvárané elitárnou inteligenciou, ktorá sa začala zamýšľať nad osudmi ruskej spoločnosti. Bolo vytvárané pre mysliacich ľudí, t.j. „pozitívnych“ hrdinov v ňom niet. Oneginovia, Pečorinovia, Oblomovovia a Štoľcovia29 stoja v literatúre ako červené semafóry na slepých uličkách rozvoja osobnosti30. Autori si vážili slobodu mysle (rozumu a vôle) čitateľa a prenechali mu právo a slobodu samostatného tvorivého31 „inštalovania“ seba do role „kladného-pozitívneho hrdinu“. Jediný kladný hrdina je Tatiana Larina, pričom je jej obraz v tomto umeleckom diele aj tak natoľko neuchopiteľný, že vytvára pocit jeho pravosti, pričom ho ale zároveň neumožňuje získať úplne. Tým autor ponecháva otvorenú cestu k slobodnému rozvoju osobnosti(čitateľa).

 

 

Umenie socialistického realizmu bolo zrodené

 1. slepou32 vierou čestných umelcov pravosti myšlienke(idei) komunizmu a

 2. verne(p)oddaným lokajstvom skorumpovanej „elity“

a je kalkulované na SLEPÉ zameranie davu na nasledovanie „kladného hrdinu“.

Avšak vo svojich najlepších dielach toto umenie aj tak predstavuje obraz do života zhmotnenej(stelesnenej) myšlienky o lepšej budúCnosti33.

 

Príčina krízy socialistického realizmu bola strata slepej viery spoločnosti v správnosť komunizmu34.

 

Návrat ku kritickému realizmu je nemožný v davo-„elitárnom“ spoločenstve, vnímajúcom kultúru ako zábavný priemysel zameraný na ničnerobenie a hýrivé pôžitkárstvo. Taký dav totiž považuje za nasledovania(doslovne opičenia)hodné to, čo by malo byť zo spoloČnosti vylúčené. Preto je možné, že ak sa tento problém(výzvu-príležitosť) nepodarí vyriešiť do úplného rozkladu spoločnosti (ako starého Ríma) inak, ostane možno žiaľ iba alternatíva metód podobnými socialistickému realizmu ako voviesť dav-stádo k uvedomelej(chápavej) filozofickej kultúre. S tým je spojená následne v extrémnom prípade aj otázka riešenia trestno-právnej zodpovednosti tak

 1. „umelcov“ otvorene propagujúcich násilie, rôzne zvrhlosti a asociálne(antisociálne) správanie sa veľkých a malých Vier35, ako aj

 2. skryto asociálne správanie sa dobromyseľnej „elitárnej“ lúzy typu akademika A.D. Sacharova36 a kapitána 3.stupňa Sablina, snažiaceho sa uniesť sovietsku vojnovú loď za hranicu pod zámienkou akože začiatku boja za socialistickú demokraciu vo Východnom bloku spoza hraníc z pozície ozbrojenej sily37.

 

Umenie má poukazovať na to, že v dejinnej pamäti národov zostávajú iba tí dejatelia, ktorí pre seba vyznamenania nepýtali a ani si ich „právom“ silnejšieho alebo chytrejšieho nebrali. T.j., že skutoční velikáni dejín sú ľudia, ktorí robia svoju robotu, starajúc sa o celonárodné(i globálne spoločno-národné38) dlhodobé záujmy. Takí ľudia bolí a sú vždy. Patria k rôznym vrstvám spoločnosti a odlišuje ich to, že myslia na veci(javy-deje-procesy)

 1. dlhodobé celospoločenské (všenárodné) a nie

 2. okamžité ukájanie svojho CHTÍČA a zmyselností (zvrátená forma chápania dnešnej totalitárnej degenerátnej apokalyptickej ideológie Západu vyjadrená krátkou vetou: „Ži tu a teraz“, či „Výhodné predať?“..čas, budúcnosť, obličku, svedomie..teda inak povedané aj otázka „zisku“)

 

Cesta formovania svetonázoru prostredníctvom umenia by mala plynúť od rozprávok k epickým operám a k realistickému filozofickému umeniu, karhajúc tak

 1. otvorenú spoločenskú škodlivosť, ako aj

 2. nepodloženú dobromyseľnosť j-„elitárnych“ „humanistov“- abstrakcionistov.

 

Celonárodný a nadnárodný systém národného vzdelávania, masovokomunikačné prostriedky, literatúra a divadlo by mali zladene pracovať na

 1. pestovaní vysokej metodologickej kultúry myslenia v spoločnosti a na

 2. podomieľaní davo-„elitáneho“ myslenia i ním vytváraného systému spoločenských vzťahov.

 

pokračování

 

 

poznámky

1 Nasvietenie a ..„posvätenie“ (dopl. prekl.)

2 Noviny „Faktor“, № 2/1998 priniesli trochu viac svetla do tejto otázky v článku „Umýval sa ruský vojak krvou?“ Na základe dejinnej faktológie je tam ukázané, že Rusko aj v svojich najťažších vojnách bojovalo svojimi schopnosťami (?) a nie manipuláciou čísiel, na rozdiel od „niektorých“. O podstate americkej vojenskej operácie v Iraku s názvom „Púštna búrka“ zmieňuje nasledujúce:

„Príkladom toho, ako sa možno “predviesť“ (PR-ilúzie..“marketing“) je mnoho, aj keď sa „tvorivé metódy“ svojou rôznorodosťou zrovna moc neodlišujú.. V princípe ide o hŕstku „dobrých chlapcov“ na strane jednej a  bandu „vrahov“ na strane druhej (v holývúduskych blockformeroch odlíšených aj hudbou – pozn. prekl. :). Prví vyhrávajú takmer bez strát a druhí utrpia nesmierne straty. Pri pohľade z pozície takého scenára je možné mnohé pripustiť. Napríklad ako tomu bolo v priebehu „Púštnej búrky“: protivníkove sily možno zvýšiť na 4-násobok, vyhlásiť zničenie 3500 irackých tankov, nehľadiac na to, že nikto takú horu z kovolomu nevidel. T.j., pravdepodobne ju Iračania pri svojom panickom ústupe takmer celú odtiahli zo sebou.. O PLO (Protileteckej obrane) Iraku je možné povedať, že je „sovietskej výroby“, aj keď viac ako 60% z nej boli vyrobené vo Francúzsku (a akože „zazrakom“ práve v onen „osudný deň“ útoku spojencov nefungovala – pozn.prekl.). Ďalej je možné „účtovne znížiť“ straty svojho letectva o 2,5-3 násobok, či zatajiť úplné zničenie celej tankovej jednotky USA pri nočnom boji pod Basrou (68-70 tankov) a ohromné straty morskej pechoty pri neúspešnom výsadku na ostrov Fajlaka, následkom čoho bola Centrálna vojenská márnica vyhlásená za najutajenejší objekt na teritóriu USA s ustanovením 60-míľovej zakázanej zóny okolo nej aj pre novinárov“.

3 Javov, dejov, procesov (pozn. prekl.)

4 V opačnom prípade ide nevyhnutne o manipuláciu, projektovanie nejakého názoru v populácii, obrazu do podvedomia populu. „Svet nie je takým, aký je v skutočnosti, ale taký, akým ho robia Médiá“. T.j. 5%-ná zločinnosť sa systematicky nafúkne na 95% a dav sa následne nevyhnutne začne tak aj správať. Ako keď decku od mala budem tvrdiť, že jeho matka bola prostitútka, otec narkoman a kriminálnik a z neho(decka) preto aj tak nikdy nič poriadne nebude, čo väčšinou na neho(decko) i „zabere“. Morálka definuje sTroj psychiky jedinca. Schopnosti, vedomosti jedinca sú iba dodatkom - prídavkom k stroju jeho psychiky. Preto 1. útok, na 1. Priorite Zovšeobecnených prostriedkov riadenia (komunikácie; v prípade agresie „vojny“) smeruje VŽDY na morálku, mravné štandardy obete - otroka - hostiteľa. Ak totiž zmením morálku, zmením automaticky celú algoRytmiku psychiky cieľa intervencie, zmením zameranie objektu (jeho operačného systému), na ktorý útočím. T.j., prostriedky 3. vojenskej priority (ideologickej) môžem použiť aj k útoku na úrovni č.1. (pozn. prekl.)

5 A dnes Kiseliev, Novožžionov a ďalší (r.1998). Tento zoznam osôb sa žiaľ nezmenšuje, ale obnovuje (r. 2004)..Viď ekvivalenty podobných „reportérov“, „analytikov“ (presstitútiek s prepáčením) u nás.(pozn. prekl.)

6 V Starom Ríme „Panem et circenses“ (chlieb a hry) pre stádo, roj. (pozn. prekl.)

7 Pričom vieme, že KAŽDÁ klasika pochádza tak - či onak z motívov folklóru, z pôvodnej ľudovej tvorby, kameňmi preverenými, formovanými plynutím toku rieky generácii. Včítane talianskych operiet, opier, či vrcholnej francúzskej, nemeckej, uHorskej, či poľskej,.. klasickej tvorby 13.-19., i časti 20. stor. Umelci si totiž jednotlivé rytmiky, melódie a harmóniu necucajú „z prsta“, ale na úrovni (pod)vedomia nevyhnutne „sťahujú“ z príslušných info-polí, na ktoré sú napojení. V klasických dielach tá identifikácia nie je až tak problematická. Stačí si pozrieť napr. vrcholné klasické talianske diela a porovnať ich s miestnymi motívmi oblasti, kde daný umelec vyrastal. Viď základy teórie hudby pre ZUŠ. (pozn. prekl.)

8 Japonský seriál s biblickými motívami, udalosťami, postavami. (pozn. prekl.)

9 I Puškinom prebásnený príbeh o Kráľovi, jeho synoch, „lakmusovom“ kohútikovi a čarodejníkovi.

10 Rozprávka „Luskáčik a myší kráľ“ od E.T.A. Hoffmanna z r.1819 a rovnomenný balet podľa upraveného príbehu od P.I. Čajkovskeho. (pozn. prekl.)

11 Eng. „free-cool-in“ = synonymum pre nezodpovedného povýšeného blbca. Podobne ako tzv. „Prudkí kaviarenskí intelektuáli“, „Zlatá mládež“ ..jelítka..deti j“elít“ apod.

12 Včítane stopnutia akejkoľvek finančnej podpory tzv. profesionálnemu vrcholovému športu, ktorý navyše kaličí ľudí fyzicky i psychicky. Peniaze by mali byť odtiaľ presunuté na výstavbu ihrísk a športovísk pre deti a mládež, dospelých i seniorov, výsadbu parkov,..prípadne štátnych(národných) bytov (včítane nájomných) a infraštruktúry. Národy respubliky sebe..

13 (W)hol(e)istika (nie deformovaná holistika), ktorej súčasťou (a nie protikladom) sú GRAMOTNÝ Atomizmus a Redukcionizmus

14 Za neštandardných, extrémnych okolností hoc aj prinútením. „Hladomorne“ pôvodne slúžili na nútený pôst o chlebe a vode. Zločinec bol zavretý o vode a ražnom kváskovom chlebe (z dnešného by rýchlo pošiel pre nutričnú insuficienciu), ako askéti v kláštoroch, či v lese vo svojej „KobKA“ na obdobie do 42 dní potrebných k hĺbkovej sebareflexii. Podobná pomocná pôstna inštitúcia existovala v tej, či onej forme v náboženských rituáloch prakticky takmer všetkých väčších religionisticko - filozofických prúdov sveta. NIE AKO TREST. To, že bola (podobne, ako pracovné tábory) v niektorých obdobiach i zámerne a/alebo z nevedomosti presoľovaná (zneužívaná), je vec druhá, ktorú si populus sám strážiť musí a nie prijímať od Panov za deLegovanie a deLóžovanie moci svojej (daru novorodenca) „obulus“..suchú kôrku, ktorú kedysi sám vyrobil.

15 Na Slovensku to podobne čiastočne už zaviedlo napr. rádio Devín a náznaky vidieť aj v niektorých ďalších vysielaniach, nachádzajúcich sa pod patronátom RTVS. T.j., napriek jej mnohým problémom - výzvam a nedostatkom..sú i bezpochýb pozitívne tendencie neľahkých dlhodobých snáh našich gramotných a voči svojim vnukom zodpovedných pracovníkov. (pozn. prekl.)

16 Helénsky συμμετρία „symmetria“. Pre zopakovanie: Viď jednota zmyslovo-emočno-racionálneho sTroja psychiky, ako predPokladu dlhodobo funkčnej a bezpečnej intuície, otváranej kľúčom sveDomJa. Bo cítiť, byť napojeným môžem byť na pomoc kadečoho a kadekoho. Kritériom, skúškou správnosti však je, či sa CELKOVÁ moja situácia zlepšuje, pričom nie len jednotlivé parametre želané.. zatiaľ čo inými parametrami za samotné objektívne chybné želania svoje subjektívne platím.. (attention: „Jacobs syndrom“) pozn. prekl.

17 A ešte viac povesti A. a B. Strugackých „Je ťažké byť bohom“, čím sa zaoberal režisér A. Hermann. (Poznámka z r.2004) . Ide o známe filmy sovietskej a ruskej kinematografie. “ 1. „Život a neobyčajné dobrodružstvá vojaka Čonkina“ - Tento Britmi financovaný silno politický film, je pomerne tvrdou paródiou na veľké ruské vojenské filmy (podľa niektorých až znevažovaním desiatok miliónov obetí obdobia Veľkej vlasteneckej vojny; zákazu sfilmovania tohto románu V.N. Vojnoviča v Rusku zo strany armády sa filmový štáb vyhol v podstate podvodom) - réžia J. Menzel, scenár Z. Svěrák, ktorý na prvý pohľad inteligentne popiera svoju snahu o vytváranie karikatúr, no pri pohľade hlbšom,.. 2.film „Je ťažké byť bohom“ je „elitárne“ sci-fi, kde sa príslušník „rasy bohov“ na cudzej planéte, ktorú chce „spasiť“, zblázni „nie svojou vinou“.. (pozn. prekl.)

18 Jeden zo slovienskych i ruských národných, ľudových „super“hrdinov, vystupujúcich v mnohých príbehoch, poučeniach pre deti. (pozn. prekl.)

19 Po turecky „syn slepého“, či „syn z modlitby zrodený“, alebo „mocný, veľký syn“, po tadžicky „syn mohyly (pamäti)“. Ľudový hrdina z turkicko - islámskeho prostredia, o ktorom sa rozprávajú príbehy a spievajú piesne od Afganistanu a Turkménska, až po Azerbajdžan, Arménsko, Turecko a Balkán. Často vystupuje v roli „Dobrotivého zbojníka“. Čiastočne podobná postava, ako Gilgameš, Sinuhet, Herkules, Iľja Muromec, Robin Hood, Wiliam Tell, Jánošík a pod. (pozn. prekl.)

20 Viď známe vyjadrenie typu: „Nie Pentagon vás porazil, ale Hollywood“, či „Hlavné..ideologické mesto Spojených štátov nie je Washington, ale LA(Los Angeles)“ - Médiá ako 4.forma moci, mysliaca si, že stojí nad štátom (zákonodárstvom, vládou i súdnictvom) ako kedysi „náboženstvá“ (tak v podstate i študentov na FMK učia). Porovnaj kategórie vojenských prostriedkov vedenia agresie na z dlhodobého hľadiska efektívnejších, lacnejších a mocnejších, „vyšších priorítach“(rozumej inFormačných), ovládnutia financií, náboženstva, ideológii,..historických mýtov = celkovej kultúry (myslenia) nepriateľa, budúceho hostiteľa. (pozn. prekl.)

21 Film z r.1982, zobrazujúci, predpovedajúci (/alebo spoluprojektujúci?) rozklad Sovietského zväzu na príklade morálneho úpadku života na Základnej škole. Vytvorenie fikcie sveta intríg a šikany, ktorý AKOBY bol NORMOU spoločnosti. (pozn. prekl.)

22 Taktiež v období „perestrojky“ v r. 1989 natočený vojenský film obdobia II. Svetovej vojny (v Rusku „Veľkej vlasteneckej“), ktorý podobne silno deformuje (mierne povedané) popis reality vtedajšie sociálnej psychológie ľudí, fungovania armády, atď. Výraz „Gu-ga“ bol hanlivý pokrik na Nemcov. (pozn. prekl.)

23 Tlačiaca, fungujúca sama ako podprahový PRINTER (tlačiareň, automat) príslušnej kulturologickej matrice, naprojektovanej v dlho- a strednodobom horizonte skutočnými profesionálnymi elitami (a)sociálnych inžinierov hlbokého politického zákulisia. Námety sú producentom režisérom a scenáristom ako „nezáväzný nápad“ predhodené cez príslušné umelecko-politické kluby miestnymi „šaškami“ a „dôverníkmi“, „minde buildermi“, „trendsettermi“..osobitne (ne)dôveryhodnými osobami. Ak celevritka medzi riadkami pochopí, čo a ako sa od neho žiada, tak dostane aj ďalšie zákazky. Ak nepochopí „samoZrejMéé“, sú zákazky postupne akoby „samo-sebou“ automatickým systémom „samo“riadenia kultúry obmedzované. Tak celevritky (ako i verejní „politici“- marionetky) hádajú a stále sa v napätí neistoty váľajú. Presnejšie viď napr. popis technológie dištančného riadenia zobrazený v DVTR príloha č.1, obr.č.1 a KSB Voda Mŕtva II. Kap. III. Proces II. (pozn. prekl.)

24 Zabitie..genocída z „nedbanlivosti“ (pozn. prekl.)

25 Kultový sci-fi film sovietskej kinematografie antiutopického žánru (podobne, ako napr. „Biele slnko púšte“) zo začiatku 80.-tich rokov 20.stor. Dvaja ľudia stretnú v jedno studené moskovské ráno pri ceste na nákup chleba a makarónov bosého čudáka a pomocou jeho ošumelej hračky sa zrazu nechcene ocitnú na ešte čudnejšej púštnej kastovej telepatickej planéte.. Jeden z kritikov zhrnul film zhruba nasledovne: „Centrálny námet poukazuje na fakt, že za každých okolností je možné človekom zostať.“ (pozn. prekl.)

26 Rusi zasa kozákov na Malorusi ..kedysi Kyjevskej (po poľsky a neskôr i nemecky: „Ukrajine“) volali „Chochly“ podľa ich „tureckého“ účesu: hlavy vyholenej až na úzky dlhý pásik-chochol na temene, brady oholenej a dlhých fúzov. Výrazu „Rusi“ sa totiž západné elity vyhýbali, aby programovo postupne predpoklad na premenovanie, tým podprahovú reindentifikáciu a neskôr možné rozoštvanie budúcich hostiteľov umožnili. Podobne kedysi Egypt i Rím aj v Stredomorí postupovali a jednotlivé obsadené kultúry homogenizovali a eliMínoovali..“preventívnymi“ údermi na vyšších vojenských priorítach zamínovavali. Kyjev bol podobne, ako Prah-a stáročia veľkým centrom trhu z otrokmi (hlavne z miestneho obyvateľstva), kde sídlila zahraničná a/alebo zahraničnému centru priamo poplatná „elita“. Do istej miery centrum okupačnej správy sekundárnych nových kolónii Ríma a Byzancie..neskôr Cách a Venécie v tomto zmysle. Primárne kolónie boli vtedy hlavne západné bývalé barbarské kráľovstvá (postupne Frankovia, Sasi, neskôr Dáni, apod..), hellénizované kolónie, staré polis, atď.. (pozn. prekl.)

27 „Dži“ je pojem pre príslušníka „elity“ v sci-fi románe I.A. Jefremova „Hodina býka“, pričom „Diži“ by zároveň mohla byť narážka na anglický výraz „digit“ (číslo..abstrahovaná miera – viď rozšírený primárny FEI-MIM model..a Jefremovova hlavná postava Fai..eng.Fei RodIs) a „Digits“, ako sociálna skupina osôb disponujúcich silneším abstraktno-logickým myslením, ako „zvyšok“ populu (u Jefremova „Kži“..v mnohých jazykoch citoslovce „kšá“ = vypadni, zmizni..indická kasta šudrov = neexistujúcich, eng. chybne „little people“). Toľko k niektorým z možných interpretačných ciest etymologicko-zmyslovej evolúcie spomenutých pojmov ako frekvenčno-referenčných bodov príslušnej kulturologickej matrice – koncepcie samoriadenia spolo(ne?)čnosti.. (pozn. prekl.)

28 Taktiež známy sovietsky film zo začiatku ´80-tich rokov 20.stor. Presnejšie gruzínsky film, ktorý neskôr získal množstvo domácich i zahraničných ocenení (snáh o jeho politickú propagáciu západom a kolaboračnými, akože liberálnymi, no reálne deštrukčnými štruktúrami). Ide o opakované pochovávanie a kradnutie tela významného politika, o ktorom sa jeho potomkovia neskôr dozvedia, že bol vraj krutý diktátor, z čoho sú zhrození až k vlastnej samovražde, či snahe o zničenie jeho tela. Čiastočne ide ako vstup do podvedomia cieľovej skupiny aj akože o narážku na Stalina, no nie len.. Prosto systém vedomia obete napr. myslí, že uhádol „skrytejší, medziriadkový zmysel filmu“, keďže ide o gruzínsky film (a Stalin-Džugašvilli tam má stále veľké renomé) a tým prestáva byť ostražité. Nasleduje ďalší typ pasce - absurd neustáleho pochovávania, ako ďalšia krycia, falošná stopa. Tým sa u väčšiny technológii masovej manipulácie „umením“ neznalého publika funkcia ochrany databázy podvedomia pravdepodobnostne predurčene zablokuje natoľko, že „download“ paralyzujúceho (o.i.) sebaobviňovania môže začať.. Podobne, ako v pseudokresťanskom rituále: „Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám bratia sestry, že som veľa zhrešil, myšlienkami , slovami, skutkami..“ Ďalej: „Moja vina, moja vina, moja preveľká vina, a preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,..“ Viď.: Panna s vlastným dieťaťom = ďalší, definitívne vedomie zdravého jedinca už úplne vyšachujúci absurd a jeho prevrátenie na dobromyseľný sociopaticky nebezpečný zombiautomat, biorobota bez zdravého sedliackeho umu, použiteľného v rámci definovaného „margin“ (obmedzenia jeho hraníc spracovávania informácii) na prakticky ľubovoľnú lumpárnu. Metodiky odskúšané od staroveku (viď. zverinec „bohov“ a ich zaZrakov, počatí, zmŕtvychvstaní, ..až „rozum zostáva stáť“ v Egyte, Mezopotámii,..) Pritom možno cez systém dogiem vytvoriť u tohto asociálnym inžinieringom programovaného vraha ľudskosti mechanizmus, keď jeho bývalé svedomie vie v zápale bezMiernej „viery“ vykonať a následne i pred sebou a mnou sformovaným pseudobohom (duchom - „samo“riadenou ilúziou - agregátnym modulom kolektívneho podvedomia) ospravedlniť prakticky čokoľvek, čo mu „odporúčam“ ako asociálny inžinier - programátor/admin formovanej kultúry urobiť. Vrátane sebaobety, ktorú skutočný Boh od svojho dieťaťa samozrejme NIKDY nechce (ibaže by bol mystický debil). Zároveň tak v rámci „Hodnotového manažmentu“ (znovu eufemizmus..po starom asociálnej, či čiernej mágie) , ako PP (parazit-predátor) „elegantne“ môžem previesť vinu na svoju obeť, hostiteľa.. Toľko zasa v skratke o príčinách propagácie systémom „medzinárodných ocenení“ (okrem potrebnej maskovacej „vaty“ formálne umelecky celkom pekných dielok) podobných „inovatívnych prístupoch“ „alternatívneho programovania“ „nemejnstrímových subkultúr“ filmom a inými prostriedkami masového programovania - manipulácie a testovania dlho-stredne- a krátkodobých reakcii štatistických cieľových skupín. Všetko uvedené pre budúce potenciálne širšie použitie modifikovanej - updejtovanej nejakej zo starých známych (odtestovaných) a zatiaľ obecne menej známych technológii masovej manipulácie. (pozn. prekl.)

29 Negatívne postavy ruskej literatúry..“antihrdinovia“..podobne, ako v ekvivalentných dielach i u nás a na Západe. (pozn. prekl.)

30 Viď aj niektoré slovenské, európske, no hlavne škandinávske rozprávky, kde „hrdinovia“ končia zle, ako upozornenie pre deti, že môžu ísť kam chcú a ako chcú, len „tadiaľto nie!“. T.j., všade je zelená, len tu je červená. Ono známe ohradenie, či rovno zasypanie jamy na pieskovisku..popri samozrejme inak pozitivisticky ladenej výchove, kde má však výstraha svoje nezastupiteľné miesto a inak optimistický celkový kontext esenciálne dopĺňa. Viď: “Hľadanie súvislostí v odlišnostiach“, namiesto fatálneho- až fatalistického „Boja protikladov“, či hlbokého nepochopenia podstaty princípu jing-jang východných filozofii pre tam taktiež paralyzované a pasené – strihané a rezané stádo..vytvorením samovražednej ilúzie „rovnocennosti dobra a zla“, = nerozlíšenia.. (pozn. prekl.)

31 sTrojivého (pozn. prekl.)

32 Bezmyšlienkovitou (pozn. prekl.)

33 V materiáloch Koncepcie spoločnej bezpečnosti obšírnejšie na tému umenia socialistického realizmu viď. Prácu „Ford i Stalin: O tom, ako žiť po ľudsky“ časť 6.5. „«Socialistický realizmus» ako prostriedok prekonania moci marxizmu“.

34 Tento faktor ale samozrejme nemôže byť stotožňovaný s tým, že by v populácii z princípu vymreli ideály komunizmu, ako spoloČnosti bez vykorisťovania človeka človekom.

35 „Malá Viera“ – nihilistický film o takmer prostitútke(?) z obdobia bývalého tzv. „socialistického“ režimu. (Doplnenie z r. 2004) Dopl. prekl.: Film silno ovplyvnil koncom ´80 a zač ´90 rokov 20.stor. celú jednu generáciu občanov hlavne ZSSR svojou podprahovou bezvýchodiskosťou a umelým vyzdvihovaním niektorých z najnegatívnejších aspektov života vo Východnom bloku. „Nie je podstatné, s čím divák do kina prichádza, ale s čím odtiaľ odchádza“ (riadenie kultúry = kolektívneho podvedomia a jeho nalaďovanie, vytváranie budú(ne?)cnosti umením). „Malé na veľké nafúkneš, podstatné tým zakryješ, i tak svet ovládneš..“

36 Celkovo..napriek jeho mnohým pozitívnym myšlienkam. Z dôvodu hlbokého nepochopenia mechaniky dlhodobého riadenia spoločnosti, jej pravidiel, procesov a technológii, alebo zámeru (cherchez la femme - J.G. Bonner, a´la case study M.S. Gorbačov a Raissa Maximovna)? (pozn. prekl.)

37 Loď bola prinútená zastaviť. Sablin bol obvinený z vlastizrady, odsúdený a popravený. (Doplnenie z r. 2004) Podobne, ako i v prípade A.D. Sacharova, ide o pohľad na celkový dopad jeho činu, činnosti v širšom kontexte. Tak ako celý tzv. „disidentský korpus“ v bývalom Ost-bloku, ktorý by nebolo problém tamojším režimom zlikvidovať, ak by bol naozaj proti davo-elitárnemu režimu. Mnohí to síce taktiež mysleli úprimne a tí NEznalejší západnej reality boli vo svojej naivite často i skutočne perzekuovaní. Divadelná hra dvoch klaunov, čo sa bijú, publikum sa smeje a admin lístky strihá.. Zároveň hra marxistických jelít na legalizáciu nimi nadobudnutého majetku a moci. T.j., v oboch „táboroch“ tzv. studenej vojny išlo o totalitárny režim-koncept, len v inej forme, ako je aj dnes už pomerne dobre i pre bežného občana vidno.(dopl. prekl.)

38 Pôvodné zameranie SpoloČnosti národov – neskôr OSN (Organizácie Spojených Národov), na rozdiel od jej dnešných zameraní. Podobne, ako je tomu u „Matky“ Únie (EÚ). T.j., pôvodná myšlienka síce dobrá, ale..dnes v takmer presný opak prevrátená pre neostražitosť populácie a „šikovnosť“ bandy sociopatov, ktorých tzv. „Biblický Koncept“ akoby „prirodzene“(„samo-sebou“, ako metla s babou Jagou; reálne však umelo, systematicky) tam hore(na prvých etážach pyramídy) koncentruje. (pozn. prekl.)

 

 

Diskusní téma: Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (6)

dotaz

Libor | 18.05.2017

Tento článek je mi srozumitelný, nemám žádných dotazů.
Ale zajímá mě, jak je to se staroslovanskou BUKVICÍ? Je to další ideolocická zbraň používající se pro jakékoliv typy výkladů, anebo má v sobě skutečně nějakou informaci-matrici vzdělanosti, jak ji lidé, co ji propagují, popisují. Nejsem lingvistik. Děkuji vám za názory.Krátce se o ní zmínil bez rozvedení Jefimov.

Re: dotaz

udo | 18.05.2017

V Starom Egypte boli 3 typy písma.
1. Hieratické (kňažská elita) - hláskovo-frekvenčné kódovanie typ mozaika
2. Hieroglyfické (štátny aparát) - multilevel mix obrázkovo-symbolového a frekvenčného kódovania, posúvaný podľa vtedajších aktuálnych tendencii, politických potrieb jedným, či druhým smerom
3. Démotické (neskôr populus, nevoľníci) - hláskovo frekvenčné - typ kaleidoskop

U nás:
1. Svejasvietnaja gramota (elita) - multilevel "geoMetria" + pravdepodobne nejaký systém frekvenčného kódovania, zatiaľ nedostatočne, nejednoznačne dešifrovaný
2. z nej odvodená(?) pôvodná nedeformovaná hlaholika (vzdelanci)
3. Staroslovianska bukvica (riadiaci aparát-adaptívny modul) posuv k hláskovo-frekvenčnémo kódovaniu typ mozaika
4. Črty a rezy - rúnové písmo (bežná populácia)
bežné hláskovo frekvenčné s niektorými prvkami obrazného-symbolického, avšak existujú aj tu komplexnejšie interpretácie

..všetko samozrejme veľmi zjednodušene povedané

Niekedy si ľudia pletú položku 3. a 4., či dokonca č.1
Máte na mysli predchodcu azbuky, či tzv. "cyriliky"?
Metód a Kyril ju evidentne celú nepochopili, keď sa s ňou prvý krát stretli a/alebo zámerne na politickú zakázku silno oklieštili z pôvodných myslím 147 znakov na 49, potom prišla Petrova reforma a ďalšia systematická redukcia výrazových prostriedkov = ochudobnenie reči a literatúry. Po náprave Lomonosova znova boom literatúry - Puškin, Lermontov,..neskôr lunačarského deforma, atď..

O pôvodnej azbuke toho máte na ruskom nete požehnane.
Ak Vás to zaujíma, začnite asi najlepšie s abreviatúrou
a jej interpretáciami.

AK myslíte ale č.1..tam je to ťažšie.
Ide zrejme o 3D písmo, systém kódovania.
Interpretácii je viacero, no na dostatočne komplexnú,
overiteľnú sme zatiaľ nenarazili..
Vyzerá, že niečo také ale asi vskutku existovalo.
Podľa potreby to zrejme bude obnovené,
otázka je iba kedy.
Rozoberali sme to tu už inak z viacerých strán
a malo by to byť i niekde v archíve.

Nestrácajte tým zasa ale až priveľmi čas,
bo sú teraz myslím možno aj dôležitejšie veci.
My na to momentálne tiež nemáme kapacitu naviac.
To si musia hlavne Rusi poriešiť.
Tu máme dosť svojich vecí-výziev-príležitostí, čo zasa oni moc nevedia hýbať..

udo

Libor | 18.05.2017

Děkuji ti za bližší vysvětlení. O č.1." Svejasvietnaja gramota" jsem zatím nic nevěděl. Myslel jsem 49 znakového předchůdce Azbuky, narazil jsem na výklad Andreje Ivaška, ale zatím nevím, jestli to není ztráta času. Jdu teď prozkoumat archiv.

J.Doležal přímo z USA L.A. a významný host Paul Craig Roberts

J.Doležal | 18.05.2017

J.Doležal o GP, proč ještě nezačala válka z RF, proč byl Zeman Číne, co čeká ČR.
https://www.youtube.com/watch?v=rb6S50--Btc

Re: Re: dotaz

los/sol | 19.05.2017

"3D písmo" = in-formace (po našem texty), to jest například Astana, NY, Vatikan, apod. v dalších městech, sportovní fanatické hry hloupých davů, činy zmutovaných obyvatel, divadelní víceznaková řeč - Tunel Gothard., umělá zemětřesení, tsunami a další a jiná "tvorba" bez textu, na který jsou zvyklé manipulované davy: "Co je psáno, to je dáno"
Zvídaví: "Něco visí ve vzduchu = v etéru"
Ti znalí to čtou jednoznačně.

Re: Re: Re: dotaz

udo | 19.05.2017

Áno, aj, no to je skôr 4D (3D+časová os). statika-kinematika-dynamika (1. a 2. časová derivácia v rámci bežných matematických operácii)

Pri ešte hlbšom chápaní multi D - mnohodimenzionálny systém na báze MIM-FEI modelu.

Ja som ale naozaj doslovne myslel 3D písmo
v zmysle Kartézskoho koordinačného systému,
systému koOrdinát. Viď SŠ matematika

Boj o planétu a mysle ľudí

informačná vojna 18. mája 2017 | 19.05.2017

https://www.youtube.com/watch?v=rb6S50--Btc

Otázka do pléna

Paulo | 19.05.2017

VP SSSR zastáva tézu že Ježiš ukrižovaný nebol, nemohol byť teda rovnakým "zázrakom" aj počatý? Viem že tá poznámka pod čiarou je od Uda, ale aj tak.

Re: Otázka do pléna

Udo | 19.05.2017

Ziaden zazrak. Proste ticha dohoda. Robilo sa tak v justicii.. v silovych zlozkach od nepamati. I dnes. V popise procesu je hned niekolko indicii. A variant na realizaciu je mnoho.
Ziadne velke vudu.

Skor takto tobolo myslene..

K tomu "pocatiu" a o to viac porodu sa asi ani vyjadrovat nebudem :)

Re: Re: Re: Re: dotaz

los/sol | 19.05.2017

Na které střední škole se učí 3D písmo v rámci Kartézskoho koordinačného a systému koOrdinát?
Pak existují učebnice.
Máš tip či odkaz?
A píšeš "časová derivácia v rámci bežných matematických operácii" ?
To máš na mysli derivace třetího nebo čtvrtého řádu?
Můžeš zde uvést vzorec takové derivace?
Docela bych si s tím pohrál.
A máš i vzorec pro MIM-FEI ?

Re: Re: Otázka do pléna

Paulo | 19.05.2017

Práve na to "počatie" som narážal ;) zbytok mi je vcelku jasný...

Re: Re: Re: Otázka do pléna

jardob | 19.05.2017

Otázka je, načo by také špeciálne počatie bolo dobré?! Vytvoriť dojem Božieho zásahu? Tým, ktorí potrebujú dokázať Ježišovo božstvo, nepotrebujú nutne vylúčiť Jozefové pohlavné bunky, ak Máriine ponechali. Duch je jedna vec, a telo druhá...

Inak zaujímalo by ma, kto zaznamenal tie slová Ježišovej modlitby v getsemanskej záhrade, keď všetci spali. Nikto z učeníkov ich nemohol počuť celé.
Ak Ježiš dokonale predvídal budúce udalosti, nepotreboval zázrak aby sa zachránil. Videl si film "Next" s Nikolasom Cage? Svoju budúcnosť držal vo svojich rukách.

Re: Re: Re: Re: Otázka do pléna

merlin | 19.05.2017

Otázkou je, aká to bola Mária, alebo či to bola vôbec nejaká Mária?
A Jožino - ten je vždy neistý. -:))

Blanky - Tne modré NeBo to vymyslelo, a to podľa prastarých mýtov, ktorým veľ-rybári, či predtým barani silne verili, tak ako sa menili epochy...kódy zverov...zverokruhov...kruhov, či prsteňov Moci.
Mária a jej kult v spojení s Ježišom - to jest prastará Madona s dítětem - veľmi prastarý kult, a to v mnohých kultúrach skoro po celom svete, ale leitmotív si asi zobrali od staroegyptskej Isis - veľmi, veľmi podobné obrázky.
A kedysi bola Madona čierna (s veľkou pravdepodobnosťou staroveký kult pochádzajúci z Afriky) a tak je aj v mnohých katedrálach, hlavne vo Francúzsku a Španielsku zobrazená s "Ježíškem", čo RKC nevie vysvetliť a len tupo zahmlieva - tuším tu bol aj o tom článok.

Už v starogréckych mýtoch "bohovia" oplodňovali, čoby vánok, alebo iné prejavy "vyšších" síl. Prečo by to nepoužili v novšej verzii pre ovečky, keď predstavenie malo taký úspech u diviakov, že áno ..:))

V koráne je obsiahnutá asi najpravdepodobnejšia verzia Getsemanu.

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka do pléna

Paulo | 19.05.2017

Isto, len prečo niečo z toho mytu akceptovať a snazit sa to vysvetlit a druhe nie? Ved rovnako je ako cez kopirak aj ukrizovanie a nanebovzatie, to mi pride rovnako divne ako to oplodnenie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka do pléna

merlin | 20.05.2017

Čo máš konkrétne na mysli Paulo?

Kulty skonu a zmŕtvychvstania "boha" - boli známe dávno pred Kristom - napr. kulty Osirisa, Tammuza, Adonisa, Mitru atď. a pre zasvätených bol veľmi dobre známy ich vplyv na podvedomie nič nechápajúcich obetí..
Proste v podobe Christos-a ("spasiteľa", symbol - ryba, keď éra vstúpila do znamenia rýb) len tí vysoko zasvätení skopírovali staré fungujúce technológie riadenia stáda a pridali príbehu pár inovačných elementov, vzhľadom na dobu a "proroctvá" z Pentateuchu, aby to vyzeralo, že je to všetko už dávno predikované starými "prorokmi" (čítaj GP, ktorí sa presunuli do kolena, ktoré sa ako jediné z izraelských kolien nesčítalo - Lévi - pozri po svete kde všade sa lev, ako symbol, vraj "kráľ zvierat", nachádza).

Re: Re: Re: Re: Re: dotaz

udo | 20.05.2017

kokos to ako si zase "pochopil"..?

Kartézsky systém koordinát je v sylaboch pre vektorove počty.
Ak sa dobre pamätám, 2.semester (1.ročník gymnaziálneho učiva - Matematika - stredná škola)

Písal som o 1. a 2. derivácii (kinematika a dynamika - predmety a skúšky pre 2. a 3. ročnik Technických Univerzít).
Prečo odvádzaš pozornosť, spomínaš 3. a 4. deriváciu - zámerne??

Aký "vzorec" pre MIM-FEI sakra,
v ako zmysle?
Pletieš piate cez deviate.
Provokácia??
Podľa toho, čo si napísal, nejde o neznalosť!

Re: Otázka do pléna

udo | 20.05.2017

To je vždy práve tá kľúčová otázka:
ROZLÍŠENIE, Čo z mýtu, rozprávky, popisu pri(e)Behu
by mohla byť skôr pravda a čo asi nie?
..a samozrejme v akom konkrétnom kontexte, na akej úrovni chápania, "komunikačnej frekvencii"

Demystifikácia, dekódovanie správy.

Re: Re: Re: Otázka do pléna

Pe-tri | 20.05.2017

A není ti třeba divné i to, že Mária (Matka -> Muter -> Mather -> Mater -> Materialismus) se dnes těší snad ještě většímu kultu než samotný spasitel Ježíš ?

Řešení s použitím Rozlišení:

Co když Mária ve skutečnosti vůbec nebyla Ježíšovou matkou, ale vyrobili již až židovští falzifikátoři a autoři bible ? Chceš vědět co znamená slovo Maria v sanskrtu potažmo ve Védách ? Mar znamená zářit, svítit a to ve smyslu z lůna (vnitřní prostor mezi Skyllou a Charybdou) zrozeného, vykřesaného spásného světla umožňujícího prohlédnutí z temnoty nevědění, osvícení, osvobození se, svobody ! Svobody, která se rodí z panensky čisté mysli (nitra) praktikujícího, tedy toho, kdo usiluje změnit svůj status z člověka na Člověka. Až židovští falzifikátoři gnostických vědomostí zrcadlově pervertovali (ze spirituálního dělali materiální, dílem nechápání spirituálního, dílem záměrně) toto panensky čisté, spásu přinášející spirituální poznání do skutečné ženy panny - Panny rodící výjimečné děťátko - tedy vymyšlené skutečné fyzické matky údajného skutečného, fyzického spasitele. Za tuto substituční Velkou Matku - Madonu, potom samozřejmě vždy (skrytě) dosazovali svoji měsíční bohyni Inannu, Astarté, Démethér, Kálí, Černou madonu atd., kterou obelhaní věřící dodnes živí svými modlitbami.
P.

Re: Re: Re: Re: Otázka do pléna

Udo | 20.05.2017

To je isto do urcitej miery mozne, ako nie nepodstatny aspekt-doplnajuci uhol pohladu. Ako v tej japonskej zahrade kamenov, o ktorej sme sa tu davnejsie na podobnu temu bavili.

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka do pléna

Pe-tri | 21.05.2017

Ano, a za účelem případného přesnějšího posouzení míry validity, budu při vhodné příležitosti zmiňovat tento úhel pohledu na věc, protože příkladů mám v zásobě desítky. A ano, víme a už i dostatečně chápeme, že Pravda je multirozměrná skutečnost a nelze ji smysluplně ztotožňovat s jednorozměrnými fakty.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka do pléna

udo | 21.05.2017

Ide o SPôSOB skladania faktov.
O metódu.
..a tá je podmienená cieľom,
teda: kam Mierim
chcem skladať realitu, či ilúziu (pascu),
realitou maskovanú odchýlkami=neprimeranosťami
na kľúčových miestach.
Ako lovec v lese, maskujúci oko, jamu.

T.j., ak skladám mozaiku
a vyslovene nepopieram, nespochybňujem
existenciu globálnych dominantných objektívnych socio-naturálnych procesov a skladám v súlade s nimi.
Snažím sa zákony, pravidlá, pravdu rozlíśiť
v ich vzájomných vzťahoch,
potom neprikladam úplne chybnú, či neprimeranú váhu
v skladanej mozaike, obraze tým faktom (kamienkom),
ktoré tam patria, či dokonca nevyberám kamienky,
ktoré tam nepatria, alebo ktoré sú fake (ilúzia, imitácie z prachu, hliny).

Ide o to, spolu poskladať čo najvernejší obraz reality,
model konkrétnej časti procesov, ktorú chcem skúmať, poučiť sa z nej, riadiť. Byť v chápaní Bohu čo najbližšie, čo nám i bezpečnosť pri rozvíjaní Stvorenia, sTrojenia Jeho garantuje.
Bo kto len v hraniciach Dopustenia Jeho operuje, či dokonca za,..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dotaz

Dušan | 22.05.2017

Pre všetkých okrem sol/los

Po prvý čítaniach prispievateľa sol/los, som si jeho príspevky uložil do priečinku manipulátor/chaotizátor. (rozbíjač myšlienok)

Udo nemýliš sa.

Přidat nový příspěvek