Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (5)

Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (5)

23.4.2016

předchozí část

 

Dôležitá je v danom prípade nie univerzitná plnosť, hĺbka kurzu a presnosť dokazovaní, ale všeobecná predstava o podstate súčasnej matematiky, vzájomnej vloženosti jej oblastí a poukázanie na to, že praktické vedy technokratickej a technologickej civilizácie sa stávajú vedami v plnej miere iba ak začnú používať matematiku ako skutočne vedecký metrologický podklad abstraktno-matematických modelov.

 

Technická vysoká škola by mala poskytovať fundaMentálnu (základnú) matematickú prípravu v objeme univerzitného kurzu každému, kto je schopný si ju osvojiť. Mala by taktiež poskytovať chronologicky zladený obraz dejinného rozvoja praktickej oblasti vedy alebo techniky v zmysle vysokoškolských štandardov a jeho miesto v kultúre ľudstva ako celku a danej spoločnosti i jej štátu. Špecializácia prednášok v rámci jednotlivých konkrétnejších problematík by sa mala začínať až po osvojení si všeobecného kurzu praktických (aplikovaných) vied daného odvetvia vedy a techniky. Základom by sa malo stať samostatné osvojenie si skrípt (učebníc) a odbornej literatúry študentmi a preskúmanie všetkého v spoločných diskusiách, kontrolných a semestrálnych prácach. Prednášok by malo byť minimum:

  1. úvodná, poskytujúca celkový prehľad (na začiatku kurzu),

  2. metodologická - ohľadom priebehu kurzu a 

  3. záverečná (zhrnutie).

 

Iba pri takto vyladenom, vyhladenom systéme stimulovania SAMOVZDELÁVANIA od škôlky až po vysokú školu človek, ktorý začal pracovať, schopný bude svoju kvalifikáciu si na pre bezpečnosť rozvoja spoločnosti nevyhnutnej úrovni udržiavať, aktualizovať1.

 

Na lekársku vysokú školu možno pripustiť iba ľudí so základným zdravotným kurzom a následnou praxou v dĺžke minimálne 3 rokov v oblasti nemocničného ošetrovateľstva a pohotovostnej služby2.

 

Prechod k takémuto systému vzdelávanie treba začať z publikácie práve čítaného materiálu v čo najväčšom náklade. Dejinno-filozofická štúdia (náčrt), predchádzajúca tejto koncepcii, by mala byť rozšírená so zameraním sa na podrobnejšie rozpracovanie niektorých častí, doplnenia dejinno-faktologických názorných príkladov a zároveň by mali byť aj odstránené časti textu, ktoré mali svoj význam iba v kontexte vtedajšieho obdobia historického vývoja. Následne by sa táto štúdia mala stať jednou z učebníc Náuky o spoločnosti3 pre stredné školy. K dispozícii môžu samozrejme zostať aj alternatívne učebnice. Deti nie sú hlúpe a sami rozlúštia, kde pravda stojí..4

 

Romány I.A.Jefremova „Hmloviny Andromedy“ a „Hodina Býka“5 by mali byť bez akýchkoľvek zmien a komentárov zavedené do programu literatúry povinného čítania v 8. triede ZŠ – až 2.triede SŠ. Osobitnú pozornosť smerujeme na nemiestnosť (až nevhodnosť) komentárov literárnych kritikov, keďže ťažko budú komentátori (vychovaní jednostranným „humanistickým“ vzdelaním) disponovať vyššou svetonázorovou úrovňou, ako I.A.Jefremov6. Tieto 2 romány sú vrcholným dielom dialekticko-materialistickej filozofie v oblasti sociológie. V nich sa nachádza mnohé, čo by mal chápať každý, kto chce byť Človekom.

 

Analýza spomienok pracovníkov tunajšej vedy a techniky ukazuje, že tí z nich, ktorí slúžili v rôznorodých odvetviach činnosti na obyčajných, najjednoduchších pracovných pozíciách v priemysle, doprave, poľnohospodárstve, alebo vykonávali službou v ozbrojených zložkách na radových (obyčajných) alebo nižších dôstojníckych pozíciách, zvyknú väčšinou písať o prospešnosti7 takto stráveného času na formovanie ich svetonázoru a vytvorenie svedomitého vzťahu k práci, bez čoho by sa nemohli stať významnými činiteľmi v rôznych oblastiach života spoločnosti.

 

Dejiny nám ukazujú, že najväčšie úspechy sovietskej vedy, techniky a úspechy v oblasti budovania štátnosti, sú spojené s činnosťou toho pokolenia, ktoré prišlo na vysoké školy z rabfakov8. Napr. akademik Axel I. Berg nastúpil na kurz Petrohradskej polytechniky až po niekoľkých rokoch služby v námornictve9 vo veku 25-27 rokov, čo je podľa dnešných merítok na zahájenie vedeckej kariéry už neskoro. To však nebránilo ani jemu, ani mnohým iným, stať sa významnými vedcami. Táto generácia, ktorá väčšinou vzišla z roľníckeho a robotníckeho prostredia, nemala „elitárny“ svetonázor. „Elitárny“ svetonázor sa začal v Sovietskom zväze (sk: Zväze „rád“)10 formovať podľa miery začiatku (re)produkcie inteligencie samou11 seba12, objavením sa „elitárnych superškôl“ (matematických, cudzích jazykov, atď..), stále skoršej špecializácie na Vysokých školách13, spolu s neprítomnosťou kvalitnej všeobecnej metodologickej prípravy. Existencia superškôl je neprípustná práve z tohto dôvodu14. Školy by mali byť v spomenutom zmysle rovnocenné, avšak proces výučby v každej z nich by mal stimulovať SAMOVZDELÁVANIE, pri ktorom by sa žiak, osvojac si minimum stanovené všeobecným programom (sylabami), ďalej učil pre neho osobne zaujímavé maximum už sám. Tzv. superškola by teda mala vyzerať iba (a práve) takto15.

 

Keďže za súčasných podmienok krajina nepociťuje na pozíciách s potrebou vyššieho špecializovaného vzdelania kritický nedostatok špecialistov s vyšším vzdelaním, či absolventov akýchkoľvek typov univerzít (čiastočne okrem technických a niektorých lekárskych), tak by vysokoškoláci mali byť posielaní pracovať v národnom hospodárstve ako robotníci najmenej na 5 rokov16. Nielenže to zvýši vzdelanostnú úroveň robotníkov, ale medzi inžinierov, do vedy a iných špecializácií na VŠ, sa vrátia iba tí, ktorí majú čo povedať, a ktorí môžu potvrdiť svoju metodologickú prípravu rýchlou obnovou svojej kvalifikačnej úrovne, definovanej ovládaním faktológie. Životná skúsenosť, získaná bežnou manuálnou prácou, je rozhodne užitočná aj pre každého vysokoškoláka17. Naproti tomu decko „elít“, keďže tie majú dostatok peňazí, nikdy nepričuchlo ani len cez prázdniny k tej brigáde a tak na(ne)dobro mimo reality národa ostáva..

 

Poslucháči vojenských vysokých škôl, ktorí neprešli povinnou službou, by mali po zvládnutí vstupných testov odslúžiť dva roky ako radoví vojaci v ozbrojených silách. Tak i „oficírov - lampasákov“18 menej bude.

 

S „elitárnym“ svetonázorom našej inteligencie je možné bojovať iba tak, ako je vyššie uvedené. Osobitne sa to týka našej „elitárnej“ žurnalistiky, ktorá je schopná iba rozdúchavať emócie19, no nie je v stave správne načrtnúť čiastkový (partikulárny) konkrétny problém v rámci jeho prepojení so všetkými ostatnými podstatnými procesmi v živote spoločnosti a prírody20.

 

Novinárčina patrí do oblasti riadenia spoločnosti. Preto by mal novinár disponovať filozofickou metodologickou kultúrou, poznaním globálneho historického procesu, faktológiou medzinárodných, celoštátnych, národných a regionálnych dejín, poznať všeobecnú teóriu riadenia spolu s jej prílohami zameranými na riadenie spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní vstupných testov na fakultu žurnalistiky by mali všetci, ktorí nemajú prax v KOLEKTÍVNEJ práci v oblasti VÝROBY, túto skúsenosť povinne nadobudnúť. Prax v oblasti predaja, včítane práce ako taxikár, obchodník, či dopravca, atď.. samozrejme túto požiadavku nespĺňa.21

 

Všetko vyššie uvedené samozrejme nemôže byť naraz a priamo direktívne (príkazom „zhora“) uskutočnené. Všetko vyššie uvedené si vyžaduje dlhodobé zosúladené celoštátne opatrenia vo všetkých sférach života spoloČnosti. V dejinách vždy nevyhnutne dominovali štáty s v tom období najlepším vzdelávacím systémom a personálnou politikou (mechanizmom výberu kádrov). Za dnešných podmienok je NEVYHNUTNÁ škola

B) NIE FAKTOLÓGIE, ale škola

A) METODOLÓGIE OSVOJENIA FAKTOLÓGIE

v rámci jednotného systému prípravy a preškolovania občanov (kádrov), začinajúca formovanie osobnosti človeka už od škôlky. Kto prvý takýto systém vytvorí, ten aj prakticky všetky ostatné problémy vyrieši. Ako svoje, tak aj globálne22.

 

Opatrenia v systéme

  1. masovokomunikačných prostriedkov (Médii) a 

  2. v oblasti umenia

 

V súčasnosti sa spoločnosť v Európe i v Rusku23 javí byť davo-„elitárnou“. V davo-„elitárnej“ spoločnosti Médiá24 neodrážajú spoločenský názor, ale formujú názor davu, zbaveného filozofickej25 kultúry a z tohto dôvodu neschopného vidieť v kaleidoskopickom chaose faktov chrlených médiami26 reálne súvislosti (príčinno-dôsledkové vzťahy) sociálnych procesov. Dav si svoj názor nevypracováva sám z dôvodu svojho intelektuálneho príživníctva27 na „elite“.

 

Politickí spravodajcovia a komentátori (e)Gregor Izrailievič Kaleidoskop a Gregor Vasilievič Zmätkár-Vernopoddaný objasňujú davu cez dva pažeráky príšery (kamery) aktuálne sociálne procesy, preklínajúc to, čomu..komu včera28 podliezali. Osvetlenie procesov je vždy jednostranné, prehnané, zamerané na presvedčenie davu o správnosti aktuálne uskutočňovaného politického kurzu v spojení s odsúdením predchádzajúcich „chýb“ a „zneužití“29.

 

Príkladom toho sa javí byť vysvetlenie30 udalostí v Perzskom zálive z pozícii obhajoby expanzie sio-internacizmu, ktorý sám vyprovokoval vtrhnutie Iraku do Kuvaitu, aby mohol vstúpiť do tejto oblasti. Všetky vojenské periodiká USA v ´70. a ´80. rokoch 20.stor písali, že 3. svetová vojna sa začne vtrhnutím ZSSR do Perzského zálivu. Či tam vtrhne ZSSR, alebo jeho „satelit“ Irak nie je podstatné. Podstatná je zámienka na vstup a ustanovenie priamej vojenskej kontroly nad regiónom. Vtrhnutie pánov sionizmu v maske USA do Perzského zálivu odporuje záujmom národov bývalého ZSSR. Napriek tomu média v Rusku ako vo vytržení poklonkujú, chválospevy na konanie USA spievajú, cynicky vyjadrujúc smútok nad dôvodmi mnohopočetných arabských obetí na životoch, klamúc pri tom nehanebne a oslavujú „ľahkosť“ a „eleganciu“ amerického „Blitzkriegu“31.

 

-pokračování-

 

1 Eng. „upDating“ (pozn. prekl.)

2 Keď sa už jedincovi alternatívnej vojenskej služby zachcelo, tak práca v nemocniciach u pomocného personálu je jedno z miest, kde môže charakter mladého človeka dospieť. (pozn. prekl.)

3 Etiky, Relígioetiky, alebo ako sa už daný predmet v tej dobe nazývať bude.. (pozn. prekl.)

4 Čo je pravde bližšie. T.j., ktorý z predkladaných modelov myslenia je v každodennom živote objektívne funkčnejší a bezpečnejší (bez“priekakovejší“).. Viď „Prax, kritérium pravdy“. (pozn. prekl.)

5 Literatúra žánru vedeckej (real-)fantasy. Real-sci-fi. Vrcholné dielo I.A.Jefremova v dvoch častiach populárnou formou románu popisuje možné varianty a etapy vývoja sociológie, spoloČnosti v budúcnosti. (pozn. prekl.)

6 Známy paleontológ, biológ, geológ, filozof, držiteľ niekoľkých akademických titulov a známej Linného ceny (V.Británia) za anatómiu a osteológiu. (pozn. prekl.)

7 I keď s pokračujúcou deštrukciu spoločnosti do absurdných foriem prichádzal nejeden občan k oprávnenému názoru, že vojenská a takmer akákoľvek iná služba štátu (a moderne i korporáciám, ako jeho „ekvivalentu“) je z pohľadu života normálneho Človeka „časom strateným“. Je tak riadenými okolnosťami konceptuálnych technológov veky vedený svojou nečinnosťou k pasívnej spolupráci na stavaní pasce pre seba a svoje deti..vnukov, k podkopávaniu základov vlastného štátu, ktorého je on SPOLUMAJITEĽOM. „Štát je tu na riešenie vecí, ktoré nemôže vyriešiť každý sám“ Štát = fr. „État“ = zRiadenie, spolupráca v/na riadení (pozn. prekl.)

8 1919-1930. Špeciálne školy, pripravujúce ľudí z praxe (ktorí mali slabé, alebo žiadne vzdelanie) na štúdium na VŠ. Začiatkom 20.stor bola gramotnosť v Cárskom Rusku na úrovni len cca. 30%. (dopl. prekl.)

9 Pravda, treba spomenúť, že službe v námorníctve predchádzalo u neho vzdelanie v Námornom zbore kadetov.

10 Od slova radiť sa, poradiť sa. Viď súborný, zborový intelekt, kolektív jedinečných, zbor. Ako spomínaný vrch Sobor, Zobor nad Nitrou (nie jeho pseudomaďArská interpretácia), mestom hlavným, starým, kde už ďalej iba nad zvoleným bodom štítu zdrojov (Rudohorí kšátriov na severe a východe), Zvolenom, hrad Starý (dnes tzv. pustý) tróni, vstup do centra, dolín Tatry (z prava, po starom správa do ľava 3At) chráni. (dopl.prekl.)

11 „Prsteňu moci podľahne každý, oň sa nedeliaci..“ (dopl. prekl.)

12 Na Rusi by bolo nedobré zabudnúť aj na to, že jeden z vedúcich ideológov nemeckého nacizmu A. Rozenberg bol príslušníkom ruskej inteligencie. S národom sa nestýkal, nepoznal ho, avšak prostredie ruskej inteligencie áno. Ak by toto prostredie bolo morálne zdravé a disponujúce zdravým rozumom, bolo by pre neho prosto nemožné písať o menejcennosti Slovanov. Určitú mieru zodpovednosti tak za nacizmus v Nemecku nesie aj ruská inteligencia, ktorá mu dala A. Rosenberga a samotnému Rosenbergovi faktológiu (fakty) na také závery.

Alfred Rozenberg sa narodil v r. 1893 v Revele (Tallin), do školy chodil v Rige a v Moskve, kde promoval na Nikolajevskej vysokej škole technickej (neskôr za sovietov MVTU Baumana) v roku 1918 ako strojný inžinier. V roku 1919 vycestoval do Nemecka, kde priviezol so sebou aj „Protokoly sionských mudrcov“ (vo vydaní jednej z kníh S.Nilusa). Po skúsenostiach s formovaním stranícko – štátneho aparátu prvých liet Sovietskeho zväzu, o dôveryhodnosti obsahu (programu) Protokolov nepochyboval..

13 Na západe sa úzka špecializácia začína dokonca už nie ani na stredných školách, ale na základných a niekde dokonca aj od konca 1.stupňa (od 9. Roku života dieťaťa, žiaka). pozn. prekl.

14 Na západe ide o vzdelávací štandard kas(r)ovanej (fasci-náciou) spoločnosti. Spolu so systémom „zasvätení“ v tzv. študentských spolkoch kampusov elitných škôl, ako priamych oficiálnych pobočiek murárskych lóží, monopolne navonok navzájom akože súťažiacich napr. v „loptových hrách“ , „veslovaní“.. Kto následne, keď vyjde zo „škôlky“, omertu poruší, či neposlúchne odporúčanie (tupý rozkaz v jemu neznámom kontexte), vie čo ho čaká, ako dostane iba raz za uši. V lepšom prípade už žiadnu ponuku nedostane, kým i rodina, deti jeho v prach dejín sa neprepadne..prípadne ho budú aj verejne za niečo pre výstrahu denunciovať (viď napr. D.S.Kahn). dopl. prekl.

15 Flexibilná NORMA (= MIERA) dopl. prekl.

16 Pre porovnanie pozri taktiež „moderný“ pomerne úspešný tzv. „Rakúsky model vzdelávania“ cez priamu patronáciu podnikov, koordinovanú štátom, čiastočne Podobne, ako u nás v SK/CZ do roku 1989 (dopl. prekl.)

17 Z psychohygienických dôvodov = morálnych aj fyzických. Podobný trend badať dlhodobo vo vývoji spoločnosti aj na Západe. Niektorý ajťák chodí do fitka, múdrejší na výlet do lesa + sauna, plaváreň a ešte múdrejší bude robiť ajťáka na parttime (čiastočný pracovný úväzok) a nájde si občasné brigády pri zbieraní jabĺk, v kuchyni, a občas si zamaká hoc aj na vzduchu na stavbe, či pri sekaní dreva. Tak aj len tak ne“vyhorí“, bo si kontakt s realitou zachová.. T.j., za fitko, za terapiu si nebude platiť, ale dostane za to ešte aj peniaze. Keď si následne poctivo CELKOVÉ príjmy a výdavky zráta, zistí, že dlhodobo takto ani finančne určite netratí, skôr získa. Stačí pozrieť na pracovnú burzu a sprostredkovať, koordinovať môže trebárs aj Úrad práce. Ako sa neraz v dejinách opakuje, vraví: „Niektoré aspekty pracovných táborov pre tzv. elitu rozhodne neboli na zahodenie“ (teda ich pôvodný, neskôr „tradične“ zneužitý, inými, či dokonca rovnakými j“elitami“ zámerne presolený nápad) dopl. prekl.

18 Ako sa v armáde ironicky vraví: „Na každého vojaka, aspoň 5 generálov pripadá.“ (dopl. prekl.)

19 a´la na SK známy novinár – moderátor - rozoštvávač Steven Mushroom a jeho relácia Tma „pod lampou“.

20 Novinár musí mať taktiež nejaké bežné vzdelanie a prax (byť špecialistom v nejakej oblasti) a nie len študovať žurnalistiku, aby mal praktický osobný kontakt s každodennou realitou. Inak prosto nemôže byť skutočným novinárom a hrozí, že sa stane pod(?)vedome tzv. presstitútkou. V závislosti na miere svojho nechápania, i keď morálne možno ok. Skrátka ľudovo: „Dobromyseľný užitočný idiot“..ktorého riadi inteligentný (z lat. sk: „chápavý“) sociopat. Ďalej v hlavnom texte podrobnejšie.. (dopl. prekl.)

21 Avšak ešte lepšie by bolo k novinárskemu chlebíčku nepúšťať tých, ktorí sa na fakultu žurnalistiky hlásia priamo zo školskej lavice, nemajúc žiadnu profesiu a životnú skúsenosť: Prázdnotu nakecajú tak masívnu, no predvídať, ako slová ich, vo faktoch budúcnosti sa odozvú, novinári poväčšinou neschopní sú.. Hoci sa zaoberajú v podstate iba tým, čo v minulosti údelom výlučne žrecov združenia vyššieho bývalo, ktoré sa tak k národu celému obracalo..mnoho vediac, chápajúc..

V tomto zmysle je požiar manéže v Moskve 14.3. 2004 (v deň prezidentských volieb) hodne symbolický, keďže ohnivá stena povstala práve medzi Kremľom (symbolom štátnosti Ruskej mnohonárodnej civilizácie) a budovou fakulty žurnalistiky Moskovskej štátnej univerzity. (odsek pridaný v r. 2004).

22 Keďže obe sú dnes nerozlučne spojené (dopl. prekl.)

23 ..a prakticky v celej Euroázii a vo svete (dopl. prekl.)

24 Jedna z interpretácii pôvodu koreňa slova „média“, pochádza z báje starej Hélady o čarodejke Médei ..presnejšie z eposu o Argonautoch (dopl. prekl.)

25 filoSofia z helénskeho φιλοσοφία = „láska k múdrosti“ (dopl. prekl.)

26 Prostriedky masovej (dez)informácie (dopl. prekl.)

27 I keď existuje variant, že dav môže upadnúť aj do nihilizmu, odvrhujúc všetky jemu predkladané názory a všetky autority bez výnimky. Svojou nečinnosťou však taký jedinec automaticky v rámci spomínaných objektívnych socionaturálnych zákonov podporuje vždy nevyhnutne onú „The Dark site“ of the society

28 Nejaké cca. 2 týždne dozadu, čo je zhruba sociologický prah kolektívnej pamäte davu - stada homo sapiens sapiens. (dopl. prekl.)

29 „I nafukovať bubliny, presúvať nepodstatné do podstatného musíte, čím dôležité skryjete i tak vládnuť budete..“ voľn.cit.Talmud (dopl. prekl.)

30 Nasvietenie a ..„posvätenie“ (dopl. prekl.)

31 Noviny „Faktor“, № 2/1998 priniesli trochu viac svetla do tejto otázky v článku „Umýval sa ruský vojak krvou?“ Na základe dejinnej faktológie je tam ukázané, že Rusko aj v svojich najťažších vojnách bojovalo svojimi schopnosťami (?) a nie manipuláciou čísiel, na rozdiel od „niektorých“. O podstate americkej vojenskej operácie v Iraku s názvom „Púštna búrka“ zmieňuje nasledujúce:

„Príkladom toho, ako sa možno “predviesť“ (PR-ilúzie..“marketing“) je mnoho, aj keď sa „tvorivé metódy“ svojou rôznorodosťou zrovna moc neodlišujú.. V princípe ide o hŕstku „dobrých chlapcov“ na strane jednej a  bandu „vrahov“ na strane druhej (v holývúduskych blockformeroch odlíšených aj hudbou – pozn.prekl :). Prví vyhrávajú takmer bez strát a druhí utrpia nesmierne straty. Pri pohľade z pozície takého scenára je možné mnohé pripustiť. Napríklad ako tomu bolo v priebehu „Púštnej búrky“: protivníkove sily možno zvýšiť na 4-násobok, vyhlásiť zničenie 3500 irackých tankov, nehľadiac na to, že nikto takú horu z kovolomu nevidel. T.j., pravdepodobne ju Iračania pri svojom panickom ústupe takmer celú odtiahli zo sebou.. O PLO (Protileteckej obrane) Iraku je možné povedať, že je „sovietskej výroby“, aj keď viac ako 60% z nej boli vyrobené vo Francúzsku. Ďalej je možné „účtovne znížiť“ straty svojho letectva o 2,5-3 násobok, či zatajiť úplné zničenie celej tankovej jednotky USA pri nočnom boji pod Basrou (68-70 tankov) a ohromné straty morskej pechoty pri neúspešnom výsadku na ostrov Fajlaka, následkom čoho bola Centrálna vojenská márnica vyhlásená za najutajenejší objekt na teritóriu USA s ustanovením 60-míľovej zakázanej zóny okolo nej aj pre novinárov“.

 

 

Diskusní téma: Koncepce společné bezpečnosti "Mrtvá voda", svazek II, kapitola 3: SOCIÁLNE PROСESY V BLOKU RUSKO (ZSSR) (5)

Preklep

Oracle 911 | 23.04.2016

V poznámke 14 malo byť kast(r)ovací a nie kas(r)ovací.

Re: Preklep

udo | 24.04.2016

Hej, Dik!
..presne, hlavne, aby aspoň výraznejšie preklepy
boli podchytené..

Kokos, keď to ale po x-tý krát čítam,
furt tam ďalšie veci, čo by sa možno doplniť,
upraviť, lepšie napísať dali-mali, nachádzam..
"Česať" by sa to dalo asi i donekonećna..

Len zasa nemôźeme z toho urobiť totálny hypertext..
Furt bojujem s.., či skôr hľadám tú mieru, optimálnu formu
a čo najviac jej Mier v už konkrétnych formuláciách

Re: Re: Preklep

Oracle 911 | 24.04.2016

Udo, kľud. Ide o to aby text pri čítaní vyvolal tie správne obrazy u každého, a nie každý chápe tie isté veci rovnako. To v konečnom dôsledku znamená, že u teba pri čítaní text vyvoláva veľmi presné obrazy a u niekoho ale môže byť veľmi hmlistý (po úplnom prečešaní).
Hoci na druhú stranu, presná formulácia je základom vyvolávania správnych obrazov, a preklepy sú zas rušivé.

Zas zo seba robím diablovho advokáta. :)

Re: Re: Re: Preklep

udo | 24.04.2016

Niekedy ako hodina býka..2 hodiny po polnoci,
tesne pred svitaním.
Najväčšia tma..zaćiatok ďalšieho cyklu
pred svetlom.
..a ja celkovú..i vlastnú Mieru naháňam.
Za golier chytiť a nepustiť.

jou..ta hej..občas som na tom luciferovým advokátom podobne,
keď ho niet a treba ho vytvoriť, musí ho niekto aspoň načas zastúpiť. Preto má aj idea GP isté výhody :)
To zrkadielko snehulienkinej macochy.
Ktorúže rolu dieťa preferuje?

Re: Re: Re: Re: Preklep

Oracle 911 | 24.04.2016

Súhlas, to je otázka.

Přidat nový příspěvek