Koho potkal budoucí apoštol Pavel na cestě do Damašku?

Koho potkal budoucí apoštol Pavel na cestě do Damašku?

17.3.2017

z knihy "Dialektika a ateismus: dvě neslučitelné podstaty", kapitola 6.3

 

...

Ako vieme z Biblie, Pavol sa spočiatku volal Šavol, a Ježiš sa počas svojho života fyzicky so Šavlom nestretol. V tom čase bol Šavol presvedčeným prívržencom farizejskej1 vetvy vtedajšieho judaizmu, usvedčovanej Ježišom z odpadlíctva od Boha, a ako následok — Šavol sa stal protivníkom Ježiša a vierouky ktorú šíril. Avšak napokon, ako na tom trvá tradícia kresťanských cirkví, sa Ježiš po svojom nanebovstúpení akože zjavil Šavlovi na jeho ceste do Damašku, kam mal namierené s poslaním vykonať tam represie voči tamojším židom, ktorí tam prijímali kresťanstvo skrze učenie druhých apoštolov, ktorých Ježiš k tomu počas svojho telesného života medzi ľuďmi povolal.

Kánon Nového zákona o tom rozpráva takto:

«A Šavol, ešte dýchajúc hrozbami a vraždami žiakov Pána, prišiel k veľkňazovi 2. a vydrankal si od neho listy pre synagógy v Damašku, aby mohol, ak tam nájde stúpencov tohto učenia, aj mužov, aj ženy, zviazaných priviesť do Jeruzalemu. 3. A keď už šiel a približoval sa k Damašku, náhle ho ožiarilo svetlo z neba. 4. Padol na zem a začul hlas, ktorý mu hovoril: Šavol, Šavol! prečo Ma prenasleduješ? 5. On odpovedal: kto si, Pane? A Pán povedal: Som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Ťažko sa ti pôjde proti ostriu. 6. Trasúc sa a v hrôze povedal: Pane! Čo mi prikážeš urobiť? a Pán mu povedal: vstaň a choď do mesta; a bude ti povedané, čo máš robiť. 7. A ľudia, ktorí s ním šli, stáli ako zmeravení, lebo počuli hlas ale nikoho nevideli. 8. Šavol vstal zo zeme, otvoril oči a nikoho nevidel. A vzali ho za ruky a priviedli do Damašku. 9. A Tri dni nič nevidel, nejedol a nepil. 10. V Damašku bol jeden učeník, menom Ananiáš; a Pán mu vo videní povedal: Ananiáš! On odpovedal: tu som, Pane. 11. A Pán mu povedal: vstaň a choď na ulicu, takzvanú Rovnú, a vyhľadaj v Júdovom dome Tarzénčana, menom Šavla; on sa teraz modlí, 12. a videl vo videní muža menom Ananiáš, ktorý prišiel k nemu a položil naňho ruky, aby znova videl. 13. Ananiáš odpovedal: Pane! počul som od mnohých o tomto človeku, koľko vykonal zla Tvojim svätým v Jeruzaleme; 14. aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, ktorí vzývajú Tvoje meno. 15. Ale Pán mu povedal: choď, lebo on je Mojou vyvolenou nádobou, aby hlásal Moje meno pred národmi a kráľmi aj synmi Izraela. 16. A Ja mu ukážem, koľko si musí vytrpieť pre Moje meno. 17. Ananiáš šiel a vošiel do domu a, kladúc na neho ruky, povedal: brat Šavol! Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, po ktorej si šiel, ma poslal, aby si znova videl a bol naplnený Svätým Duchom. 18. A vtom akoby šupina spadla z jeho očí, odrazu videl; a, vstávajúc, nechal sa pokrstiť, 19. a ako prijal pokrm, zmocnel. A zostal Šavol niekoľko dní s učeníkmi v Damašku. 20. A hneď začal v synagógach hlásať o Ježišovi, že On je syn Boží. 21. A všetci, čo to počuli, sa čudovali a vraveli: či to nie je ten, čo prenasledoval v Jeruzaleme tých, čo volali toto meno? určite aj sem prišiel na to, aby ich zviazal a priviedol k veľkňazom. 22. A Šavol čoraz viac silnel a miatol Židov žijúcich v Damasku, dokazujúc, že Ten je Kristus2» (Skutky apoštolov, 9. kapitola).

 

Tak sa Šavol stal apoštolom Pavlom. A jeho podiel na vzniku a formovaní historicky reálneho kresťanstva sa ukázal byť tak veľkým, že mnohí bádatelia tejto otázky dospievali k názoru, aby sa historicky reálne kresťanstvo nazývalo pauliánstvom (od latinského «Paul» — Pavol). A zďaleka nie všetci hodnotili vklad Pavla na formovaní reálneho kresťanstva ako pozitívny, čoho príkladom je aj názor L.N.Tolstého:

«Ja viem, že to, čo sa chystám teraz povedať — konkrétne to, že tá cirkevná viera, ktorú už stáročia vyznávajú milióny ľudí pod názvom kresťanstvo, nie je ničím iným ako veľmi hrubou židovskou sektou, ktorá nemá nič spoločné s pravdivým kresťanstvom — sa bude zdať ľuďom, slovne vyznávajúcim učenie tejto sekty, nielenže nepravdepodobným, ale aj vrcholom strašného rúhania.

Ale ja to nemôžem nepovedať. Nemôžem to nepovedať preto, lebo kvôli tomu, aby ľudia mohli využívať veľké dobro, ktoré nám poskytuje pravdivé kresťanské učenie, sa musíme predovšetkým oslobodiť od tej útržkovitej, lživej a, hlavne, hlboko amorálnej náuky, ktorá pred nami skryla pravdivé kresťanské učenie. Táto náuka, ktorá pred nami ukryla učenie Krista, je tou Pavlovou náukou, opísanou v jeho posolstvách a vloženou do základov cirkevnej náuky. Táto náuka nielenže nie je učením Krista, ale je náukou, ktorá je s ním v priamom protiklade» (L.N.Tolstoj, „Prečo kresťanské národy celkovo, a najmä ruský, sa teraz nachádzajú v žalostnom postavení“3).

 

Aj keď oficiálne cirkvi s názorom L.N.Tolstého v tejto otázke nesúhlasia, vyhýbajúc sa behom celého 20. storočia preskúmaniu mravno-etickej podstaty Kristovho učenia a mravno-etickej podstaty kresťanských cirkevných náuk (a tá je skutočne odlišná4) — predsa len, hodnotenie L.N.Tolstojom historicky reálneho kresťanstva a úlohy apoštola Pavla v jeho formovaní bola Pravdivá, pretože Šavla na jeho ceste do Damašku k službe nepovolal Ježiš Kristus.

Danú udalosť radíme medzi sugestívne preludy5, pretože odmietame fakt zjavenia sa Šavlovi pravdivého Krista na základe toho, že:

Epizódy vzťahov takzvaného «Krista» a Šavla-Pavla, o ktorých je reč, sa odlišujú od množstva situácií uvedených v kánonických textoch Nového Zákona tým, že takzvaný «Kristus» sa chová úplne odlišne, než sa choval Kristus vo všetkých ostatných, nami nespochybňovaných, novozákonných svedectvách o jeho činnosti.

Takzvaný «Kristus» sa v epizóde so Šavlom na ceste do Damašku správa nekresťansky:

 • Pravdivý Kristus liečil nemocných a mrzákov — a tu, Šavol bol zbavený zraku, i keď len dočasne (Boh a Jeho poslovia jednajú bez sprievodných „doplnkových“ efektov tohto druhu).

 • Pravdivý Kristus nikdy a nikoho nenútil nasledovať ho silou, ani strachom, ani vydieraním — Ale Šavol sa chvel a bol vydesený, keď sa podriadil6 tomu, kto ho povolal do služby.

 • Dokonca aj keď sa pozrieme na epizódu vyhnania obchodníkov z chrámu, keď Kristus mal akoby použil hrubú silu7, tak aj v tomto prípade nebol nikto zmrzačený, nikto nebol zachvátený hrôzou, vôľa nikoho nebola v jeho psychike zamenená cudzou vôľou.

Pravdivý Kristus nikdy a nikomu nenaháňal strach, nikdy a nikoho nespravil mrzákom (ani dočasne), nikdy a nikoho nevydieral (tým skôr rafinovane v zamlčaniach, a nie otvorene slovami), nepotláčal a neprekrucoval nikoho vôľu8, nevytváral dvojzmyselné situácie umožňujúce obviniť jeho i Boha v čomkoľvek podobnom.

V činnosti pravdivého Krista a v činnosti toho, čo sa v duchu zjavil Šavlovi na ceste do Damašku, sa prejavili dve rozdielne a navzájom nezlučiteľné mravnosti.

A takéto obrátenie ku «kresťanstvu», aké podstúpil Šavol, nemohlo nastať, ak by bol povolaný do služby naozaj pravým Kristom. Pravý Kristus odkrýval pred každým (koho oslovoval) pravdu, a vykladal ju buď priamo a jasne, aby ho jednoznačne chápali; alebo, ako pravý dialektik, kládol jednoznačne pochopiteľné pomocné otázky, na ktoré ak respondent odpovedal úprimne podľa svojho svedomia9, tak sa svojim umom začal vzďaľovať „múdrosti“ tohto sveta, ktorá je pred Bohom bláznovstvom, a približoval sa chápaniu Pravdy. A každý mohol slobodne odmietnuť Kristom mu odhalenú Pravdu, alebo tú Pravdu prijať do základov svojho života.

No Šavol sa stal «kresťanom» a apoštolom Pavlom nie zo svojej vedomej dobrej vôle, nachádzajúc sa pritom v pokojnom a optimistickom rozpoložení, prehodnocujúc svoje dovtedajšie presvedčenia-omyly, načerpané „múdrosťami“ tohto sveta behom svojho dovtedajšieho života, a ich podmienenosť jeho reálnou mravnosťou — ale urobil to trasúc sa a v zdesení, podriaďujúc sa pritom duchovi ktorý ho vyzval, pričom si zachoval svoju dovtedajšiu mravnosť (ako hierarchicky usporiadaný súbor mravných kritérií)10 a nezmenil v sebe nič, okrem rozumového postoja k faktom, ktoré mu boli už dávno známe:

 • predtým horlivo odmietal, že Ježiš je Kristus (Mesiáš, Boží pomazaný — Jeho vyvolenec pre uskutočnenie určitej misie v rámci Zámeru),

 • potom začal horlivo hlásať, že práve Ježiš je Kristom.

A špeciálna otázka:

Potrebuje pravý Kristus či pravý Boh, aby ľudia pravé kresťanstvo prijímali v stave chvenia a hrôzy, neschopní čokoľvek pochopiť; aby ho prijali tak, ako „čosi“ prijal Šavol-Pavol?

Ak človeka zachváti trasenie a hrôza, treba požiadať priamo Boha o ochranu a pomoc11.

A Šavol si na Boha ani nespomenul, pretože stratil sebakontrolu.

No ešte predtým, ako mu nahnali hrôzu a triašku, využívajúc Božie dopustenie vo vzťahu k nemu, Šavol bol od Boha vzdialený a tvrdohlavo zotrvával v tomto samoodcudzení od Neho. Obeťou sugestívneho preludu sa Šavol v Božom dopustení stal preto, lebo aj pred odchodom do Damašku, aj počas samotnej cesty bol posadnutý zlobou, a v takomto naladení (emočno-zmyslovom režime duše) nemal chuť myslieť na Boha; na svoj osobný VZÁJOMNÝ vzťah s Ním; na to, čo a ako učil Ježiš, a či je to pravda.

T.j. slepo a bezmyšlienkovito veriac farizejskej tradícii vyznávania judaizmu, žil mimo relígiu pravého Boha, sám sa od Neho separujúc bezmyšlienkovitou vierou v „múdrosť“ tohto sveta, zlostne a nezmyselne odmietajúc všetko, čo k nemu aspoň okľukami prichádzalo z Božích napomenutí, ktoré ľuďom odovzdával Ježiš, kým medzi nimi fyzicky žil. A bolo to tak, hoci Šavol mal otvorenú možnosť pouvažovať na tým, čo sa k nemu okľukami dostávalo z Ježišovho hlásania; mal možnosť predbežne sa pomodliť k Bohu aby ho ochránil od pokušení a preludov, ak už nedôveroval tomuto človeku — fyzickému Ježišovi, a príduc za ním mohol si s ním pohovoriť, v presvedčení že Boh vypočul jeho modlitbu a je tak samotným Bohom ochránený od pokušení a preludov, ako o to prosil v modlitbe. No Šavol to osobne pre seba nepovažoval za nevyhnutné; za nevyhnutné považoval realizovať represie voči inak veriacim a inak mysliacim. Takto vyzerala mravnosť Šavla pred epizódou na ceste do Damašku.

A v súlade s jeho mravmi, akonáhle niekto prejavil voči nemu silu a predstavil sa ako Ježiš, Šavol ihneď pristal na to, že ten niekto je skutočným Ježišom Kristom, nezamýšľajúc sa nad tým, že voči nemu bol použitý eticky rovnaký prístup, aký bol predtým použitý synedriónom (veľradou*) voči Ježišovi Kristovi, kým fyzicky žil medzi ľuďmi; že v tomto prístupe sa v oboch prístupoch odzrkadlila tá istá mravnosť:

«Naša sila bude zákonom pravdy, lebo slabosť je nanič»12 (Šalamúnova múdrosť, 2:11, opis mravno-etickej pozície nespravodlivo zmýšľajúcich, pokúšajúcich Boha plánovaním popravy spravodlivého, ktorý ich usvedčoval z neprávostí. T.j. zmýšľanie synedriónu v podaní Šalamúnových veršov)  «Ťažko sa ti pôjde proti ostriu13» (Skutky apoštolov, 9:5, slová toho, čo sa zjavil Šavlovi v duchu).

Rozdiel je len v tom, že:

 • v prípade Ježiša Krista bol tento prístup zhmotnený v podobe členov synedriónu, jeho stráží, rímskej moci, davu zloprajníkov a zvedavcov v ich personálnej zostave;

 • v Šavlovom prípade sa tento prístup odrazil výlučne v duchu a fyzicky nezranil nikoho, snáď len samotného Šavla, ktorý náhle stratil zrak.

Boh nikoho Svojou vôľou neuvádza do činnosti v medziach Božieho dopustenia.

Do činnosti v medziach Božieho dopustenia vo vzťahu k sebe sa púšťa každý sám svojou vôľou (vyhýbajúc sa Životu vlastnej pravdo-vernosti, (priťahuje na seba efekt „opičej labky“*)), pod vplyvom už ich prekrútených alebo chybných mravov pre ich nevšímavosť a dotieravosť vytrvalo ignorujúc všetky výstražné znamenia a inštrukcie na správnu cestu, dávané Zhora tak či onak každému predtým, než sa ocitne v medziach Božieho dopustenia vo vzťahu k sebe.

To sa týka aj Šavla na jeho ceste do Damašku.

Okrem toho, pravdivý Kristus, ako vyplýva zo svedectiev o ňom (dokonca v kánonických textoch Nového Zákona), neodmietol nikoho prosbu o oslobodenie od zlého ducha, o vyliečenie zo zármutkov a chorôb14; tým skôr neodmietol nikoho z veriacich, a tiež nikoho z tých, čo boli predtým neveriaci a uverili. No Pavol, už ako uznávaný apoštol-učiteľ, svedčí o opaku:

«7. A aby som sa nepovyšoval neobyčajnosťou zjavení, bol mi daný do tela osteň, satanov anjel, ktorý ma skľučuje, aby som sa nepovyšoval. 8. Trikrát som prosil Pána, aby ma od neho zbavil. 9. No Pán mi povedal: „Stačí ti Moja priazeň, lebo Moja sila sa prejavuje v bezmocnosti“. A preto sa oveľa radšej budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala vo mne Kristova sila» (2. list Korinťanom, kapitola 12).

 

A vzniká otázka:

 • platí «Moja sila sa prejavuje v bezmocnosti», ako to „niekto“ oznámil Šavlovi?

 • alebo platí Božia Sila sa prejavuje v pravdo-vernosti nezávisle od «slabosti» a od «sily/moci» človeka?

 

A tieto dve možnosti nie sú zďaleka vždy jedno a to isté Božie dielo.

Tiež treba obrátiť pozornosť na to, že pravý Kristus vždy ľudí vyvádzal z oblastí Božieho dopustenia vo vzťahu k nim, a Pavla ponechal s ostňom v tele — s anjelom satana, doplniac to elegantným „zdôvodnením“: «aby sa nepovyšoval»?

Tak to nebolo. Skutočný Kristus by Pavlovi pomohol prehodnotiť a zmeniť jeho mravy, a tým samotným by bol problém povyšovania sa vyriešený: Boh nemení to, čo sa deje s ľuďmi, pokým ľudia nezmenia sami seba15, vrátane s pomocou iných ľudí v danej veci16. No ak problém Pavlovho povyšovania sa existoval tak ako predtým, aj počas jeho apoštolskej služby, znamená to, že Pavol v sebe stále niesol démonický režim psychiky17 a mravnosť zodpovedajúcu tomuto režimu, stále zotrvávajúc v odvrátení od pravdivého Boha, a väčšinou svojich skutkov neslúžil Bohu, pri pokračovaní v tom, čo začal Ježiš, hoci bol úprimne presvedčený o presnom opaku toho, čo sme tu povedali.

Ako mohol satanov anjel Pavla zdržiavať v jeho «chválení sa neobyčajnosťou zjavení»18 je pre nás nepochopiteľné, tým viac, že sám Pavol hneď nato píše: «budem sa chváliť...». Alternatívna odpoveď na otázku: „Čo robil satanov anjel?“ — spočíva v tom, že tento posol, ktorý neprestajne sprevádzal Pavla, prinášal hlásenia o jeho zámeroch a činnosti svojmu — nie vševediacemu — šéfovi, čo bolo nevyhnutné na podporu udržateľnosti procesu riadenia situácie okolo Pavla prostriedkami egregoriálnej mágie v medziach Božieho dopustenia.

A takéto „zdôvodnenie“ — akože Kristovo — ktoré tlmočil Pavol, ohľadom odmietnutia zbaviť ho satanovho anjela-besa, ktorý plnil funkciu sprevádzania, objasňovania situácie a navádzania, navyše deptajúci svojho zverenca, no nebrzdiaci jeho náklonnosť chváliť sa — popierajú prisľúbenia Krista dané v kázni na vrchu:

«7. Proste, a bude vám dané; hľadajte, a nájdete; klopte, a otvoria vám; 8. lebo každý prosiaci dostáva, a hľadajúci nachádza, a klopúcemu otvoria. 9. Je medzi vami taký človek, ktorý, ak ho syn poprosí o chleba, podal by mu kameň? a ak ho poprosí o rybu, podal by mu hada? 11. A tak, ako vy dokážete dávať dobré dary vašim deťom, i keď sú zlé, o to skôr váš Otec Nebeský dá dobré veci tým čo prosia u Neho» (ev. p. Matúša, 7. kapitola).

No Pavol neprosil o zbavenie od satanovho anjela u Neho — u Najvyššieho Boha. On prosil u toho, koho považoval za skutočného Krista. Odmietnutím vyliečiť Pavla, Ježiš sám sa postavil proti tomu, čo (v kresťanstve nazývaný «Boh Otec») Najvyšší Boh prikázal Ježišovi odkázať ľuďom a čo je všetkým známe z Ježišovej reči na vrchu?

Tak to nebolo.

Pravý Kristus by sa tak nemohol zachovať k Šavlovi, ako to Kristovi pripisuje novozákonná klebeta v príbehu o obrátení Šavla v Pavla a tak, ako o tom svedčí samotný apoštol Pavol v druhom liste Korinťanom (12:7-9), pretože pravému Kristovi, pravému kresťanstvu nielenže nie je vlastné využívať Božie dopustenie na dosiahnutie svojich cieľov, nech by bolo v akejkoľvek forme a voči komukoľvek, ale je im vlastné neústupne privádzať ľudí na slobodu z oblasti dopustenia, ak sa v nej nachádzajú.

...

poznámky

1 „Skutky apoštolov“, 23:6.

2 Kristus, t.j. «Christos» znamená v gréckom jazyku «pomazaný» (Hlavy sa v tých časoch mazali kráľom*). Termín analogický starožidovskému «Mesiáš».

3 Úplný text menovaného článku bol vložený do Prílohy č.2 v knihe VP ZSSR „«Majster a Margaréta»: hymnus démonizmu? alebo Evanjelium bezvýhradnej viery“, kde je článok L.N.Tolstoho citovaný podľa vydania časopisu „Slovo“, № 9, r. 1991 г., str. 6 — 10.

4 Opodstatnenie tohto presvedčenia viď v knihách VP ZSSR „Otázky metropolitovi Jánovi a hierarchii Ruskej pravoslávnej cirkvi“, „K Božiemu kráľovstvu...“, „Viera a Miera“, „Nastal čas o Stalinovi pohovořit...“, „«Majster a Margaréta»: hymnus démonizmu? alebo Evanjelium bezvýhradnej viery“.

5 Druh egregoriálnej mágie, teda ovládnutie v prvom rade zmyslov človeka (zrak, sluch, čuch...) a vytváranie nepriameho tlaku na emócie a vôľu, skrze sugestívny vplyv egregoru (autonómnej duchovnej entity tvorenej kolektívnym podvedomím ľudí) a ľudského subjektu, ktorý ho riadi. V náboženskej terminológií do tejto kategórie spadajú aj rôzne javy ako: mámenia, pokušenia, vidiny, vytrženia (väčšina z nich) a tiež niektoré nesprávne vyhodnotené psychiatrické diagnózy. – pozn. prekl.

6 Nerozhodol sa nasledovať Krista na základe zmysluplného rozhodnutia, čo je ešte ďalším potvrdením toho, že Šavol sa stal obeťou sugestívneho preludu.

7 Hoci sme toho názoru, že táto epizóda bola vymyslená dodatočne, po prvé, s cieľom nahradenia relígie človeka a Boha, ktorý existuje, chrámovou obradnosťou vytvorenia egregoru zatemňujúceho prejavy a obraz Boha v dušiach ľudí praktikovaním kultu egregoriálnej mágie; po druhé, s cieľom stotožnenia v ľudskom vedomí démonického všetko-si-dovoľovania a Božieho Zámeru (posvätenia démonického pravidla cieľ svätí prostriedky*). Začítajte sa do epizódy:

«13. Blížila sa židovská Veľká noc, a Ježiš prišiel do Jeruzalemu 14. a zistil, že v chráme predávajú voly, ovce, holuby, a sedia tam peňazomenci. 15. A urobil si z povrázkov bič, a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly; peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16. A predavačom holubov povedal : vezmite to odtiaľto preč a z domu Môjho Otca nerobte dom obchodu. 17. Pritom si Jeho učeníci spomenuli, že je písané: horlivosť za Tvoj dom Ma zožiera. 18. Na to Židia povedali: akým znamením nám dokážeš, že máš moc takto konať?» (ev. p. Jána, 2:13 — 18).

Nuž, to čo sa píše vo verši 15, «nezapadá» do rozvoja situácie. Ak by sa také niečo prihodilo, ihneď by pribehla chrámová stráž. Kto o tom pochybuje — zoberte si povrázky, upleťte si bič a skúste vyhnať predavačov na hociktorom trhu; alebo skúste týmto spôsobom vyhnať z kresťanského kostola tých, čo uprostred jeho múrov predávajú (napriek uvedeným slovám Krista) kultové rekvizity (obetné zvieratá v Jeruzalemskom chráme tých čias boli kultovými rekvizitami) a «potvrdenky» o uhradení cirkevného poplatku za obrad: — budete mať čo robiť s davom, aj s políciou.

A tu po údajnom Ježišovom výtržníctve na chrámovom dvore (veď obchodovanie s volmi neprebiehalo v budove) pokračuje pokojný rozhovor s obchodníkmi, vrátane predavačov holubov (tí vidiac pogrom, z nejakého dôvodu ich nenapadlo rozutekať sa, aby zachránili seba a svoj tovar pred údermi biča), i ostatnými židmi.

Tvrdenie, že Prozreteľnosť je nevyspytateľná, že stráž nepribehla, lebo bola psychologicky brzdená, a dav z rovnakej príčiny bol naladený na pokojnú debatu a kladenie otázok ohľadom znamení — je len prázdnou výhovorkou na ochranu kánonického písma a cirkevnej tradície. Navyše takáto výhovorka robí z Krista lacného trhového iluzionistu: vyháňať obchodníkov bičom, vyvolávajúc v nich zlosť a urazenosť, a psychologicky paralyzovať stráž a dav? — to je démonické všetko-si-dovolovanie a pozérstvo.

V skutočnosti obchodníci, sadajúci si kam netreba ako hlúpe muchy, opustili svoje «predajne» sami, pocítiac nepochopiteľný «diskomfort»: vypudila ich matrica (miera), podporovaná Ježišom, v ktorej nenašli svoje miesto.

8 Ľudská vôľa vždy pôsobí z úrovne vedomia, vôľa je vždy vedome cielená.

9 Oklamať sám seba, ako ani oklamať Boha, nie je možné, hoci dlho sa možno tešiť z ilúzie akoby vydareného sebaklamu. Úprimnou odpoveďou na Ježišom položené pomocné otázky ľudia získavali skutočné pochopenie rôznych stránok Života.

10 Ešte raz obrátime pozornosť: toto je definícia pojmu «mravnosť» v prácach VP ZSSR. Takže nemravnosť, to sú rôzne druhy neurčitostí (vrátane principiálneho odmietania čohokoľvek) v mravných kritériách a v ich hierarchickej usporiadanosti.

11 «A ak na teba zostupuje hocaké mámenie od satana, tak pros o ochranu u Boha — veď On — je počujúci, múdry!» (Korán, 41:36). (mámenie – prelud, pokušenie, vidina, hlasy*)

12 «Nie v sile je Boh, ale v Pravde!» — slová na Rusi pripisované Alexandrovi Nevskému.

13 V ruskom preklade je na mieste slova „ostrie“ použité slovo „rožón“ (Рожóн), čo bol palica alebo kôl s ostrým špicom na konci (z toho možno vzniklo aj slovenské „ražeň“). V ruštine je príslovie „liezť na «rožón»“, s významom vrhať sa do problémov. V danom kontexte novozákonného veršu možno túto vetu „ducha“ k Šavlovi chápať ako vyhrážku, ktorú pripisovať Kristovi, by znamenalo lepiť naňho zvrátenú klebetu. – pozn. prekl.

14 Podrobný výklad epizódy s Kanaánčankou (ev. p. Matúša, 15:21-28), v ktorom Kristus spočiatku akoby odmietal vyliečenie jej syna, viď v knihe „Prečo Vnútorný Prediktor, vyzývajúc k Božiemu Kráľovstvu, neprijme Posledný Zákon“ (Súbor 990612-О_Последнем_Завете.doc v Informačnej báze VP ZSSR). Tu to objasníme len stručne.

Reálna epizóda nachádzajúca sa v kánone Nového Zákona je roztrhnutá na dve témy a tým aj prekrútená. Ježiš kanaánčanke neodmietol pomoc, a sám sa vrátil nazad — jej v ústrety, nechajúc apoštolov vzdialiť sa na ceste vpred. Po tom ako sa porozprával s kanaánčankou a vrátil sa k apoštolom, našiel ich polemizovať: Práve im — hádajúcim sa — patria tieto človeko-nenávistné slová v Matúšovom evanjeliu, ktoré pripísali Kristovi (15:26), o dôstojnosti kanaánčanky rovnej dôstojnosti psa a akoby ňou vyjadrený súhlas s týmto ponížením (15:27). Ježiš teda zastihol apoštolov pri spore o práve židov na rasistickú etiku voči nežidom a o práve Mesiáša (podľa ich názoru „prvého hierarchu“, stojaceho mimo kritiku) na odpadlíctvo od starozákonných pravidiel a politiky rozsievania rasizmu (v určitých jemu známych prípadoch) — a aby ich priviedol k rozumu a oslobodil od rasistických táranín, porozprával im podobenstvo „o blížnom“, ktoré je v kánone Nového Zákona uvedené u Lukáša (10:30 — 37).

„Svätí“ otcovia-zakladatelia kresťanských cirkví, aby prekrútili pravdu a zablokovali rozum ľudí slepou vierou, roztrhli námet na dve časti a postavili dva útržky námetu proti sebe, prerobiac ich primerane svojim cieľom. Je to príkladom toho, ako zlomyseľne a zámerne sa umelo vytvára «jednota a boj protikladov» tam, kde ich reálne niet.

Je to implicitné použitie dialektiky na riešenie úlohy riadenia procesu vzniku a formovania novej vierouky a egregoriálno-magického kultu, ktoré sa odohralo dávno predtým, ako G.Hegel a K.Marx niečo napísali.

15 Korán, 13:12 (11).

16 T.j. novozákonná téza o tom, že na slamku v cudzom oku nehľaď, kým nevyberieš brvno zo svojho oka (Matúš, 7:4-5; Lukáš, 6:41-42) — je lživá, pretože znepriateľuje ľudí pri riešení podstatou spoločných problémov; tým skôr, že samotný človek si zďaleka nie vždy dokáže poradiť so „slamkou“ alebo „brvnom“ v oku.

17 O typoch režimu psychiky si možno oveľa podrobnejšie prečítať v knihách „Voda Mŕtva“ v redakcii r. 1998, „Od antropoidnosti k Ľudskosti“, „Príď na pomoc mojej neviere...“, „Princípy kádrovej politiky“ a ďalej v aktuálnej knihe v 7. kapitole. Tu len v krátkosti a stručne.

Informačné zabezpečenie správania človeka možno rozdeliť do nasledujúcich kategórii:

 • vrodené inštinkty a nepodmienené reflexy, a tiež kultúrne obaly týchto inštinktov;

 • kultúrne tradície, stojace nad inštinktmi;

 • vlastné ohraničené chápanie, vlastný rozum;

 • «intuícia celkovo» — to čo sa vynára z nevedomých úrovní psychiky jednotlivca:

 • informácia prichádzajúca z kolektívnej psychiky;

 • sugestívne preludy prichádzajúce zvonka a posadnutosť v inkvizítorskom zmysle slova;

 • vedenie Božím Zámerom.

V psychike každého jednotlivca je možné alebo sa naozaj deje toto všetko. No jedno z nich môže prevládať nad všetkými ostatnými komponentmi správania jedinca.

Ak prevládajú inštinkty — jedinec je človeku-podobným zvieraťom (štatisticky najrozšírenejší typ minulej aj dnešnej spoločnosti, t.j. prevláda konzum a pôžitok);

Ak prevláda kultúra — jedná sa o biorobota, zombi, naprogramovaného kultúrou (takáto je väčšina židov, a k tejto úrovni je dnes tlačená väčšina obyvateľov Západu; problém možného preľudnenia planéty sa snažia riešiť pomocou programov plánovania rodiny, legalizáciou pohlavných zvrhlostí (podpora LGBTI atď. + juvenálna justícia*) a nasadením kultúry „bezpečného sexu“);

Ak prevláda rozum a z intuície je vytláčaná zložka, ktorú tvorí Božie vedenie — ide o démonické osoby (to je takzvané «svetové zákulisie»: vlastníci biblických kultov, lídri mondializmu, eurázijstva, vyšší hierarchovia scientológov, praví satanisti atď.).

A až keď hierarchicky nad všetkým ostatným prevláda vedenie Božím Zámerom (ako súčasť intuície) — možno hovoriť o Človeku a ono je aj ľudskou normou (na uchytenie tejto normy v ľudskej spoločnosti pracovali Mojžiš, Ježiš, Mohamed, Stalin). Tu život jednotlivca už prestáva byť nezmyselnou hrou alebo hrou na získanie uspokojenia, a získava zmysel v realizácií Vyššieho Zámeru, zachovávajúc si pritom kvalitu ľahkosti detstva, žijúceho v radostnej hre.

Takže v ideálnom prípade by človek mal byť slobodný od preludov a posadnutosti (čo je priamy vpád do cudzej psychiky zvonku, proti vôli jej nositeľa), a všetko ostatné – inštinkty, zvyky, rozum a intuícia (hierarchicky vzostupne — inštinkty počúvajú rozum; rozum počúva intuíciu) – má byť v jeho psychike vo vzájomnom súlade a jedno druhému pomáhať v organizovaní ľudského správania v živote tak, aby nebolo konfliktov s Vyšším Zámerom.

18 Tieto veci sa dajú pochopiť, iba ak sa človek naladí na mentalitu a „mravnosť“ ducha (egregoru) historicky sformovaného kresťanstva, ktorého je Pavol „krstným otcom“, a ktorá je diametrálne odlišná od morálky človeka, ktorý hovorí o skutočnom Bohu, ktoré existuje. Inými slovami, rádový kresťan tie slová bežne chápe v duchu učenia a morálky ktorú s náboženstvom prijal, no Človek zotrvávajúci v relígii s Bohom vycíti v týchto slovách disharmóniu, neadekvátnu filozofiu a morálku. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Koho potkal budoucí apoštol Pavel na cestě do Damašku?

Saul-Pavol

Bynk | 24.03.2017

Ked Ježiš povedal že po nom príde mnoho falošných prorokov ktorý prekrútia jeho učenie, nemyslel tým teda len Mohameda ale možno že už aj Pavla? Bolo by to zaujímavé tvrdenie. Ale chcelo by to presnejšie definovat čo a ako pozmenil Saul-Pavel v Ježišovom pôvodnom učení tak, aby sa položili základy cirkvi bažiacej po moci. Pravda je však taká že zjavenie alebo výzia ktorú zažil Saul, je podobná tým ktoré zažíval aj Mohamed, takže je možné že pôvodca je ten istý, ale či to bol Boh, alebo Satan nech už posúdia ich skutky....

Čemu všemu se dá věřit

JanJohan | 23.03.2017

...na odlehčení,je také možné,že Ježíšové byli tři různé osoby.ale nemám proto důkazy

Re: Čemu všemu se dá věřit

los/sol | 23.03.2017

Tak například dle někoho Ježíšové, jiného proroci, osvícenci:
Ježíš Kristus, Mohamed, Budha, Krisna,...
Není to tak těžké

Vymyšlený příběh

abe | 20.03.2017

Mnozí se zde zabývají slovíčkařením v bibli, domnívám se, že marně. Pokud vezmeme v úvahu masivní úpravy evangelií sv.(?!) Jeronýmem ve čtvrtém století, nelze všechny biblické texty brát zcela vážně a pitvat jednotlivá slova.
Pavlova činnost v nové církvi je pro mne důkazem infiltrace. Ani dnes tomu není jinak - příkladů infiltrace politických stran i jiných organizací v polistopadovém vývoji je dostatek.

Re: Vymyšlený příběh

udo | 21.03.2017

Áno, naNosov je tam mnoho.
Nám ide o rekonštrukciu pôvodnej myšlienkovej sekvencie.

Vyzerá, že bola viac-menej vo všetkých relígiách podobná.
Včítane komunizmu.
Ak si ho porovnáte s budhizmom, kresťanstvom, islamom, či judaizmom v ich čo najpôvodnejších verziách, je commonIsm prakticky identický.

Akurát sa neskôr z neho pomocou jeho silno zvrátenej verzie (marxizmu) snažili tzv. "Vyšší princíp" (Vis Maior = v relígiách "Boh") odstrániť. Paralyzovať kontakt, snahu obete o obrátenie sa k Objektivite, poznávaniu zákonov, procesov ich tendencii, smerovania, cieľov..a ich DeFinitora, i tak sa správať s nimi konformne = bezpečne. Ba čo viac, ich rozvíjať.

Následne bude to, čo je v relígiách pôvodné, spoločná stopa dostatočne zrekonštruovaná, aby každý z národov, každá z kultúr tohto sveta mohla po nej ďalej ísť, svoj osud spolutvoriac, spolustrojac.

Áno, je jasné, že pre mnohých hiararchov a fanaticky verno(p)oddaných členov týchto dávno väčšinou v presný opak svojho pôvodného určenia zvrátených organizácii, sa vyššie napísaný program, cieľ javí ako strašná heréza..
Práve to skôr potvrdzuje, že by sme mohli byť na nie až tak úplne nesprávnej ceste..i keď samozrejme možno i zatiaľ nie úplne ideálnej..

Nejde teda ani tak o slovíčkarenie, ako skôr o vedomú nevyhnutnosť. Alebo máte lepší nápad Abe?
Áno, kto sa nedostal, alebo nebol schopný vyztúpiť z kóšiara-systému pseudorelígii, nemá zdravý sedliacky rozum po predkoch - alebo samozískaný-pracne osvojený, či sa k návrhu modernejšieho spracovania ľudových múdrostí vo forme KSB/DVTR nedostal, potrebuje sa spolu so svojou relígiou transformovať. Takých sú miliardy a obávam sa, že by bolo nerozumné, možno až celospoločensky nebezpečné sa ich tvorivého potenciálu vzdávať..
Potenciál mútnych vôd chaosu, šanca pre "The dark side" na reset starého otrokárskeho OS po x+1 krát..

Preto i tie opakované výzvy k spolupráci hierarchom i bežným členom, ktorí chcú krízu relígii (osobného vzťahu s Vis Maior), spoloČnosti riešiť.

Re: Vymyšlený příběh

AB | 22.03.2017

Goethe Herderovi zo 4. septembra 1788
Mytus o Jezisovi je pricinou toho, ze svet bude moct este tisice rokov stat na mieste a ze nikto to nevie rozriesit, lebo treba prave tolko energie, vedy, premyslania a dovtipu na obhajovanie tohto mytu ako na jeho vyvratenie.

Re: Re: Vymyšlený příběh?

udo | 24.03.2017

A čo vraví na tému Kant?

Kritik der praktischen Vernunft:
„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir“

– Immanuel Kant (Ausgabe der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900)

„Dve veci myseľ vždy novou a rastúcou úctou napĺňajú , čím častejšie a dôslednejšie sa nimi zaoberá: hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne.“

Kto si toto uvedomí a potom akýkoľvek náboženský text prečíta,
rozlíšiť vie, čo je v ňom od Boha..pôvodné
a viac obhajovať, či vyvracať nemusí..iba ak z "tréningových" dôvodov.

T.j., Obyčajné hlboké nadýchnutie sa a spustenie zdravého sedliackeho rozumu (daru Božieho) dostatočné na to býva, aby dotyčný Boha viac za blbca nemal.

Ibaže by dar Jeho krstný fanaticky odmietal..či na opak zneužíval..

teda..ešte inak:
Za bežných okolností (celkovo "ide karta"..zvyky sú OK, intuícia fičí, sve-DomJe..všetci sú Doma) isto nie je nutné, zbytočne "rozum páliť", no ak sa priekaky množia..iba hlupák žiarovku nezapne!

Diskusní názory k technice oslepení Šavola:

los/sol | 20.03.2017

1. technogenní zařízení
2. vyšší moc - trest?
osobně v textu vidím: 3. vlastní Svědomí Šavola
«A Šavol, ešte dýchajúc hrozbami a vraždami ... ((byl posedlým)).
Ostatní nechápajíc, co se najednou s Šavolem stalo, když padl pod širým nebem k zemi a začal sám se sebou povídat, jej nakonec odtáhli do města SLEPÉHO!
Tři dny nejedl, nepil (svědomí)
((Vyšší moc nepomůže nikomu z maléru, pokud se lidé sami nezmění))
Samozřejmě každý z nás by se zřejmě také dal na modlení, když bychom měli na "kahánku"
Ježíš:"Běž za ním, on (Šavol) se teď modlí"
Takže vyšší moc slyšela, jak se slepý, hladový a žíznivý modlí a když se modlí = prosí vyšší moc o pomoc.
Bible připouští: ..kdo zlý, zlý buď ještě, kdo krade, kraď ještě, kdo dobrý, dobrý buď ještě... a pak zúčtujeme společně a spravedlivě
Je mnoho případů obrácení z drsného satanismu na věrouku.
Ze satanisty Šavola se stal věrouk Pavol.

Re: Diskusní názory k technice oslepení Šavola:

udo | 21.03.2017

šavle Sanhedrimu ze staré farizejské rodiny.
Zakladateľ tzv. pavliánskej teológie (štandardnizovaný religionistický termín), postupne pretlačenej do pôvodného kresťanstva, postavenej na doktŕine ukrižovania a zmŕtvychvstania Krista.

Model prevziaty a behom predchádzajúcich stáročí a tisícročí odskúšaný na ďalších kultoch božieho syna, zbožštených ľuďoch, umučených a zmŕtvychvstalých, nad čím doslovne stádu zostáva rozum stáť, čím nastáva čas ich podvedomie programovať.
OSIRIS, MITRA, neskôr SERAPIS, atď..

T.j., po paralyzácii štandardných bezpečnostných mechanizmov psychicky zdravého jedinca, zablokovanie vedomia absurditou (ktorej ak neveríš, do pekla pôjdeš, alebo ťa zabijeme), podobne, ako "panna syna porodila" (ISIS)..

ďalej spolu s absurdnou myšlienkovou konštrukciou starý odskúšaný psychologický trik vyvolanie previnenia obete agresie
(tisícročia vytestované psychoformulky, motlidby, piesne na detailné riadenie a vybičovanie emócii, kolektívno-psychické projekčné melódie chórové, dialógové - kňaz vs. publikum..otroci boží..atď. hlavne zo starého Egypta často doslovne i do noty prevzaté)
..
1. Po chvíľke mlčania všetci spoločne vyznajú svoje viny:
Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám, bratia a sestry,
že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého.
Pri nasledujúcich slovách sa bijú v prsia:
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
Pokračujú:
Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
Nasleduje absolúcia predsedajúceho:
Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
Ľud odpovie:
Amen
(Amen, Amon, Amun, Jmn = skrytý..rovnaká čiapka a nie nepodobné žezlo ako Pontifex Maximus Jupiterov, Solov a neskôr pseudokresťanský)

Od vekov kňazi vládli staroveku, nie faraóni a králi. Tí boli len ich p-Rezidenti (kto sa kňazom postavil, ochorel, mal nehodu..v "spontánnom" povstaní i deti jeho, dynastia exmplárne vymrela)..v Egypte taktiež 80-90% ekonomiky ovládali priamo chrámy-kňazi, ako baAnkhy, detto v Mezopotámii i inde..viď starý zaužívaný sociologický pojem ohľadom oikoNomos zriadenia staroveku - chrámové hospodárstvo.

Kňazi sa až za Ríma z "aug(u)ruov" (predtým Herauspicov) v poradcov cisára zmenili, čo doteraz trvá..akurát oni dnes poradcov (dozorcov nad politikmi) delegujú a sami nimi nie sú
A kňazi skúsenosťami tisícročí (nie voľajaká blbá dynastia) riešili prastarý problém pyramídy..asociálnej spoločenskej "hry":
"Ako previesť otroctvo z úrovne vedomia na úroveň pod-vedomia"
..automatizmu, zlo-zvyku..pre nich želaného
..áno i účtovné dôvody, náklady na dozorcov, atď..

Najlepšie pomocou zneužitia "pudu" prastarého,
keď Človeka vždy k Moci vyššej, Bohu podvedomie ťahávalo.
Čo tak podstrčiť tam svojho..svojou kontrolovaný obraz Boha falošný..na to nedošli kňazi morálne padlí len v Egypte, na Blízkom východe, ale i v Indii, Amerike, atď.

A keď sa ovce nebránia, akože ich nestrihať.
Ak sa predsa len záchranca ich objaví,
samým ovciam neháme ho exemplárne rozdupať..
..a z jeho slov opak zrobíme..

No dnes už jelitá nepotrebujú otrokov, bo majú robotov.
Čo dnes teda zo stádom??
Hneď vyrezať a či len medzigeneračne dobytok priškrcovať p-otravovať, žabu kolektívnu variť pomaly?

Vnútro(j)elitný kocenzus..konsenzus
= sprisahanie proti ľudstvu a proti Bohu?:
"Herci (politici) vykrikujú a baAnkhy sa robia, že počúvajú."
V skutočnosti je všetko naopak..v zakliatej krajine krivých zrkadiel Polnočného kráľovstva otca pyšnej princezny..

Na záver Cicero na tému:
"Mirari se, quod non rideret haruspex, haruspicem cum vidisset" (Čudné mi je, že sa kňaz nesmeje, keď druhého zbadá..)
Zdravo mysliaci kňaz..nad celým obrovským podvodom

Druhá vec však je, v chápaní o nejakú tú úroveň ďalej,
že každý zdravý človek, by sa kňazom, Človekom snažiť mal byť.
(Druhým pomáhať, svet zlepšovať..čo dnešní psychiatrickí pseudokňazi, Ježišov..spasiteľský syndróm volajú..a čo by mala byť naopak celospoločenská norma kultúry myslenia)
Kňaz..Kniež-a
no samozrejme nie v pseudokresťanskom zmysle

Re: Re: Diskusní názory k technice oslepení Šavola:

los/sol | 21.03.2017

Děkuji za reakci.
Článek: "Koho potkal Šavol.....", je například: "matriční okno" jedné relígie. Podobně by bylo v koránickém islámu "Koho potkal Mohamed..." Hinduismu: "Koho potkal Arjuna..." nebo dalších religiích Budhismu, Satanismu, atd. Učení religiózní se v mnohém podobá a má stejnou strukturu, jako by to před konečným tiskem schvaloval jeden a týž učitel (Centum religií "vládnoucí dynastie")
Včera jsem se cca hodinu bavil se studentem filozofické fakulty, který, spolu s dalšími čtyřmi (měli na sobě oranžovou sutnu a s namalovanou zlatou šipku na čele směřující k nosu), a agitovali - naháněli, kolemjdoucí k učení "Krisny".
Zhruba před týdnem mi další studentka filozofické fakulty vyprávěla, velmi sebevědomě, o religii Satanismu, kterou probírali ve škole a jí učarovala v tom smyslu, že posiluje osobnost a je tedy podle ní naprosto správnou vírou.
Takže jak teda z tohoto myšlenkového chaosu?
Ještě jeden příklad:
Když jsem byl postihnut virusem v mém PC, volal jsem na pomoc profesionála. Říkám mu, co jsem dělal a na co kliknul. Dal to dokupy za minutu. A on že se tam podívá na ty stránky. Já říkal, to nedělej je tam virus! On na to: "Já se toho nebojím"
Podíval se, opět blok virusem a poté jej zase zlikvidoval.
Je psaná jakákoli relígie jako virus? Podle mnohých projevů lidí se tak chová.
Jenže tyto relígie nelze smáznout jen tak.
Co tedy zbývá jiného, než se infiltrovat a začít "jako mluvit jejich jazykem"
>Proč studovat porovnávací věrouku a porovnávací satanismus<
Vládnoucí >korporátní satanismus< EU, nenávidící člověka,
nařídil migrace a stěhování a přísun dalších relígií.
O >korporátním satanismu< by byl skvělý článek :)
Historie osidlování a přesídlování se opakuje = vládnoucí dynastie jedná šablonovitě = konečná likvidace původních již nevyhovujících kultur.
Přísun a promíchání relígií poslouží k nárůstu chaosu = 1. - 3. stupeň řízení.
>>NWO<<
V jednom týdnu jsme my všichni schopni se bavit s Hinduistou, Islamistou, Křesťanem, Satanistou,.... Každý v míře svého chápání (jsem popsal výše) a zřejmě se nedomluví.
Ale pak stejně nakonec musí tito všichni nalézt životu odpovídající řešení.
>>Vyšší levl<<
Jednat proti šíření chaosu si, podle mého názoru, žádá vědění mnoha relígií = >všereligiózní vědění<, pak se nemusíme bát přistoupit k té či oné diskuzi a vybruslit z toho jako to uděla můj známý PC machr = "Já se toho nebojím"

Re: Re: Re: Diskusní názory k technice oslepení Šavola:

udo | 21.03.2017

DVTR je vlastne taký antivirák
a zároveň jadro Operačného Systému KSB.

Samozrejme ho Otrokársky operačný systém berie ako vírus :)

Otrokársky operák má mnoho tvárii, verzii, kde-kade po svete.
Rôzne náboženstvá, idelológie, filozofie s rovnakým tichým menovateľom.

Lumpárnu musíte kvalitne maskovať, aby bola do dobrej ľudskej duše priechodná..ako ten somárik zlatom naložený, čo cez skoro každé opevnenie prejde.. Do pytlíka mu môžem dať ale hoc i lásku, jedlo, rodinu, zdravie,..

Vskutku, každá duša .. jej Človek sa dobrý rodí..

Re: Re: Re: Re: Diskusní názory k technice oslepení Šavola:

los/sol | 21.03.2017

jóóó antivir DVTR v rámci KSB, to je brnkačka v podobě 70 knih po 400 stranách.
Běžnému pozemšťanu se podlomí kolena a nastupují omamující mrákoty jen při čtení seznamu :))
V zoufalosti se někteří uchýlí k učení Slovanských 49 Bukv :)
Jiní hledají záchranu v osvícení = kde postačí dýchat/nedýchat a některým i drogy.
Ale abych si z toho nedělal legraci:
Jak je již psáno - studium tohoto antiviru je filantropům nedostupné = >mnoho řádků< = >Zákon času<
Něco ke korporátnímu satanismu:
https://www.youtube.com/watch?v=ja9CxHdReO0

Re: Re: Re: Re: Re: Diskusní názory k technice oslepení Šavola:

udo | 21.03.2017

DVTR má v najjednoduchšej českej verzii
niečo vyše 100 strán.
V pôvodnej okolo 200.

Presnejšie ide skôr o firewall s charakteristikou samostatného jadra operáku.

Skutočný "inštalovateľný" antivírus je asi viac publikácia IPC
(O imitačno-provokačnej činnosti)

KSB je potom plná verzia operáku
a jednotlivé tlsté knihy sú rôzne jeho konkrétne aplikácie

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diskusní názory k technice oslepení Šavola:

los/sol | 21.03.2017

Z dob studií se biflovaly skripta o cca 200-250 stran A4 jen na zkoušku. Plná palba KSB by měla být v pohodě :)

argumenty v prospech Pavla

Perun | 20.03.2017

Je dobre, že si ludia všímajú, aké rozdielne učenie je od apoštola Pavla oproti ostatnému Novému Zákonu.
Už vznikli aj rôzne teórie, že to bol rímsky či judaistický agent atd. atd.
(že bol duševne chorý, je skôr verzia materialistov, za socíku dosť často propagovaná.)

Ja by som chcel ale posunúť diskusiu ďalej, a uviesť argument na jeho obhajobu: Pavla po jeho obrátení prijala kresťanská komunita. Že mu spočiatku neverili, je jasné, je to aj v samotnej Biblii uvedené. Napriek tomu ho prijali, ikeď to boli ludia, ktorí osobne poznali Ježiša, vrátane Ježiša po vzkriesení. Boli to ludia, čo prijali Ducha svätého, čo vedeli komunikovať s Bohom atd.

A tých všetkých Pavol presvedčil (rôznymi spôsobmi, niečo sa uvádza aj v citovanom úryvku v článku, teda že sa im zjavil priamo Boh, a že majú odteraz Pavlovi veriť.)

A to je vážený, velmi silný argument v prospech Pavla. Čo sa týka rozdielneho pôsobenia Boha na Pavla, a následne pôsobenia Pavla v rámci jeho dalšieho života, to sa dá lahko vyargumentovať. Proste každý je nejaký, a na každého platí niečo iné. Napr. "sketpický vedec" apoštol Tomáš potreboval "hmatatelný a meratelný dôkaz". No tak "tu ho máš, Tomáš". Horlivý fanatik Šavol zas potreboval nejaký iný impulz, ktorý by ho dokonale presvedčil, a tiež sa to podarilo.

A prečo Boh potreboval týpka ako Pavol? Veď uvážte, nikto podobný tam v tej komunite nebol. S jeho energiou, organizačnými schopnosťami, intelektom... nečudo, že napr. "vodca Peter" bol plne v jeho tieni, o "mystikovi Jánovi" ani nehovoriac. Mne to logiku dáva. Iná vec je, že Pavol asi určite nedosiahol úroven vedomia Ježiša, tak v niečom to aj pokazil, ale zrejme to bola daň, ktorú asi každé náboženstvo musí zaplatiť, lebo nikto neprekoná toho zakladatela (až nový avatár).


Re: argumenty v prospech Pavla

jana123 | 20.03.2017

to co sa dnes podsuva Pavlovi......
kedy boli napisane najstarsie zaznamy Noveho zakona?
kolko bolo evanjelii tych nastarsich?
kto a preco rozhodol o vybere prave tychto evanjelii co sa dostali do Noveho zakona?
preco vsetky ostatne evanjelia zlikvidovali i s ich nasledovnikmi?
ktori panovnici prvi zacali ,,presadzovat a akym sposobom ,, novy zakon?
preco sa sucastou Biblie stal Stary zakon?
Neprisiel som zrusit, ale naplnit.... nie je to tak, ze stary zakon je o tom, ze bol poruseny zakon Boha najvyssi a to je Laska? ze Jezis nevravel o zidovskzch zakonoch ale o Bozich?

Názor českého gnostika

Jaroslav | 19.03.2017

Doporučuji prostudovat informace o vzniku křesťanství od Mgr. Jana Kozáka:
Gnostická tradice lidstva Mgr Jan Kozák – vznik křesťanství – 1
https://www.youtube.com/watch?v=euQ32LMTO7s


Gnostická tradice lidstva Mgr. Jan Kozák – vznik křesťanství – 2
https://www.youtube.com/watch?v=VbgY4l13aTo

.

Cico Ciciak | 19.03.2017

Pochopiteľne, že takéto "drsné" články nenechajú zákulisie ani kadejakí biblickí blázni bez povšimnutia, nemôžu.

.

Cico Ciciak | 19.03.2017

[osobní rovina, http://pastebin.com/MWkT3U60 ]

Re: .

Putinovec | 19.03.2017

[osobní rovina, přesunuto http://pastebin.com/4ytEnypx ]

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista se také vyjádřilo k Pavlovi

představitel | 18.03.2017

... Výňatek z 2 kapiloty o zradě křesťanství.....
Vraťme se nyní k Saulovi - Pavlovi. Pokud jste si povšimli, hlas, který promluvil k Saulu - Šavlovi na cestě do Damašku, se identifikoval jako „Ježíš“ - ne jako Pán, ne jako Kristus, nebo Ježíš Kristus, ani ne jako Pán ležíš Kristus, ale prostě „Ježíš“. Význam tohoto je NESMÍRNÝ. Slovo „Ježíš“ má mnoho významů: (1) Představuje především Absolutní vnitřní mysl neboli Absolutní duševnost či Duši Pána Ježíše Krista. (2) Za druhé představuje Absolutní Božské dobro Pána Ježíše Krista. (3) Za třetí označuje Absolutní femininní princip Pána Ježíše Krista a Jeho/Její Absolutní cítění a city.
(4) Za čtvrté značí Absolutní podstatu Absolutního jsoucna Pána Ježíše Krista. Že se hlas nazval „Ježíšem“ a ne nějakým jiným jménem, bylo proto, aby se zdůraznilo zlo toho faktu, že vražedný Saul nesmírně horlil zničit cokoliv vpravdě dobré a duchovní. Vždyť vše, co je opravdu dobré, je vždy duchovní. A cokoli je opravdu duchovní, je vždycky dobré. To je pravda sama. Proti tomuto základnímu principu Pána Ježíše Krista je a bude NEUSTÁLE namířen čelní útok rozzuřených pekel. Důvod je v tom, že DOBRO A LÁSKA JSOU ŽIVOTEM VŠECH A VŠEHO, ZVLÁŠTĚ PAK PRAVDY. Všimnete si, prosím, že slovo „Kristus“ hlas nepoužil. Negativní stav pekel si dobře uvědomuje, že napadením „Krista“ - jakkoliv úspěšným - život by dále pokračoval, protože životem pravdy – „Krista“ je její dobro. Zničíte-li dobro a lásku, podaří se vám eliminovat život pozitivního stavu, neboť - opakuje se znovu a znovu - ŽIVOTEM PRAVDY JE LÁSKA A DOBRO. Není jinde pádný zdroj pro život čehokoliv ! Snažil se tudíž Saul pronásledovat a zavraždit „Ježíše“ a ne tak už „Krista“. Pravda – „Kristus“ může vždy být překroucena, zfalšována a znetvořena bez přílišné námahy prostřednictvím přesvědčivosti a negativních sugescí. „Dobro“ čili „Ježíš“ se nikdy nemůže zprznit, protože DOBRO JE STÁLE DOBREM, AŤ SE SNAŽÍTE S NÍM DĚLAT CO LIBO. Můžete přijít s nějakými zlými skutky, ale zlo je vždy zlem, ať děláte, co děláte. Takže zbývá jediná věc, jež se může vykonat vůči dobru: ZNIČIT je neboli ZABÍT a nahradit zlem. Takovým zničením by se zajistila vláda pekel. Jak vidíte, zlo je zničením dobra. Ale zničit dobro je totéž co zničení života. V úspěšném vykonání tohoto vražedného činu je zaručeno vítězství negativního stavu. Odtud vyvěrá pronásledování Ježíše Šavlem. Saul - Šavel se nebojí duchovní Božské pravdy – „Krista“. Má v sobě přesilné prostředky a vrozenou schopnost, jak zvrátit a zfalšovat tu pravdu. Konec konců byl Saul až donedávna mistrem přesvědčivosti. Je to princip „Ježíše“, kterého se bojí. Věnuje celou svou energii a život - zpočátku přímo, pak nepřímo - aby podvrátil, když už nezničil, ten princip. Po svém takzvaném obrácení bylo toto úsilí nepřímé, v jeho neustálých útocích proti femininnímu principu, kterým je také „Ježíš“. Úplně překroutí a zfalšuje náležité chápání ženskosti a místa ženy v hierarchii duchovní organizace. Dělá z ženy otrokyni, či přinejmenším podřízenou muže, nařizuje jí, aby sloužila muži a držela jazyk za zuby. Staví „Krista“ - maskulinní princip - za hlavu Křesťanské církve. Toto je zvrácením řádu pravé duchovní církve. „Kristův“ princip, duchovně - přírodní Božská pravda Pána Ježíše Krista, je základnou či nohami, na nichž pravá duchovní církev spočívá. „Ježíšův“ princip, neboli dobro a láska, je hlavou a životem takové církve. Pavlův koncept byl plně přijat všemi křesťany, protože Pavel podvodně prohlašoval, že v něm byl Duch Svatý. Aby předstíral, že toto je tou pravou organizací a že princip „Saula“ není již déle u moci, náhle se začíná jmenovat Pavlem (Skutky 13:9). V této souvislosti znamená přejmenování Saula potlačení zlořádnosti pekel, žijících destruktivností a vražedností vůči „Ježíšovu“ principu, a nahrazení principem Pavla čili vnějším, okázalým přijetím Božské duchovní a přírodní pravdy Pána Ježíše Krista. Zevní, okázalé přijetí pravdy je vždy umělé a povrchní, nikdy nenalezne místo v srdci, v nitru. Takže ač Pavel přijal Ježíše Krista navenek, donedávna nebyl schopen nebo nechtěl přijmout Ho/Ji vnitřně. Uvnitř byl stále ještě naplněn vražednými úmysly proti čemukoliv přicházejícímu od Pána Ježíše Krista. Z pozice ZEVNĚJŠNOSTI uspěl Pavel v podvrácení celého křesťanstva pomocí jeho externalizace a ritualizace, a tak postavil VŠE VZHŮRU NOHAMA. V tomto ohledu nutno pamatovat nesledující důležitý fakt: Až donedávna Pavel nikdy nepřijal Pána Ježíše Krista svobodně z vlastní vůle čili dobrovolně. Byl nevyhnutelně donucen k tomuto pojetí zázračným prožitkem, k němuž došlo na cestě do Damašku. Podobné činy nemají pravý duchovní násilně a nátlakem, jen svobodnou vůlí a vlastní volbou. Pavel Pána Ježíše Krista přijal pouze v zevním smyslu, zatím co v jeho nitru nedošlo k žádné změně. Vnitřně byl stále Šavlem. Niterné přijetí se může uskutečnit jenom na základě SVOBODNÉ VOLBY a z VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE skrze VNITŘNÍ ROZEZNÁNÍ, zda je to tak, či jinak. Toto je základní multiverzální princip. A proto jakmile tento nátlak byl odstraněn po smrti jeho fyzického těla a po vstupu do duchovního světa, vrátil se Pavel k svému vnitřnímu stavu Saulova typu. Jak již víte, nic z toho, co bylo donuceno a co bylo zevního druhu, nemůže být akceptováno ani podrženo v duchovním světě. Duchovní stav jest světem pravd niternosti neboli stavem věcí vnitřních. Jakmile zjistil, že se opět ocitl ve své vnitřní svobodě a že není déle spoután zevními nátlaky a strachy, stal se Pavel zase Šavlem a pokračoval od toho časového bodu, kdy byl přerušen na cestě do Damašku. Zahájil znovu svůj prudce nenávistný a vražedný boj proti všemu vpravdě duchovnímu, niternému a všemu, co pochází z dobroty a lásky. Tímto bojem byl posedlý, neboť byl velmi rozhněván skutečností donuceného obrácení, a tak projevil svou osobní pomstu vůči Pánu Ježíši Kristu.
Význam. Nikomu nemůže být něco přivlastněno.
Do určité míry byla tato Pavlova situace poněkud odhalena skrze Swedenborga. Ale kdokoli, kdo četl Swedenborga a bude číst tuto knihu, zděsí se přijmout tu skutečnost, že Pavel - Saul měl tak odpornou povahu. Ve skutečnosti však Saul (Pavel) byl velice vychytralým démonem vysoké Šarže v peklech, který se vtělil na vaší planetě s jediným cílem - navodit skutečnost ZRADY KŘESŤANSTVÍ. Z velmi důležitých duchovních důvodů bylo mu Pánem Ježíšem Kristem dovoleno, aby uspěl ve svém poslání. Všimnete si, prosím, že Petr a jiní apoštolové nějak ustoupili do pozadí po tom, co Pavel vzal vše do svých rukou a stal se středem všeobecné pozornosti. Skutky apoštolské měly být jejich skutky, staly se však bezděky skutky Pavlovými. A jeho listy se staly základem všech nauk pro rozličná tak zvaná, křesťanská náboženství. Petr, kterého pokládali za hlavu církve, je odstraněn a jaksi mizí zcela ze scény. Nicméně vybudoval Pán Ježíš Kristus Svou vpravdě duchovní Božskou Církev na principu Petrově, nikoliv Pavlově. Křesťané však, díky Pavlovi, tento princip zradili. Zvolili si místo něj princip neduchovní, zevní, ritualistický, překrucující a falšující princip Pavlův. A ačkoliv křesťanská církev staví Petra a Pavla vedle sebe, ve skutečnosti Petr s Pavlem nikdy nechodil. Avšak Petr a Jan byli vždy spolu. Jan a Petr dohromady představují pravý základ, na kterém je budována opravdová duchovní církev - Lásku a Moudrost, Dobro a Pravdu, Kladné skutky a Víru. Násilné spojení Petra a Pavla je ničivou silou pro každý duchovní stav, protože označuje pseudomanželství pravdy s nepravdami a pohlcení té pravdy úděsnými zvráceninami pekel. Tím křesťanská církev potvrzuje zfalšovanou pravdu a její zprzněnosti jako skutečnou a ryzí duchovní pravdu.


Re: Nové Zjevení Pána Ježíše Krista se také vyjádřilo k Pavlovi

Six | 19.03.2017

Kdysi jsem četl. Je to psáno z jiného úhlu, ale shoda s některými tématy KSB nesporná. Zajímavé je, že jsem to našel tehdy na stránkách vesmírní lidé. To co mě zaujalo tehdy, byla nenávist k tomuto tématu jak od materialistů, tak i od tzv. duchovních fanatiků všeho druhu. Zajímavá shoda dvou zdánlivě protichůdných směrů.

Pokus o technické vysvětlení

čtenář | 18.03.2017

Chtěl bych sdělit svůj názor na tu situaci, kdy byl Šavel "oslepen" světlem a slyšel hlas. Pokud pomineme halucinace a podobné psychické stavy, pak se nabízí zkusit "technické" vysvětlení.
Zde je pak možné připustit situaci, že Šavel byl v dosahu technického zařízení (třeba klidně laser či zdroj silného utrafilaového záření či jiné technické zařízení), které ho na čas "oslepilo" (zánět spojivek ??) aby něco neviděl (bytost "boha" v nějakém technickém zařízení ?? A hlas - zde stačí silný amplion či reproduktor, ev. telepatie, pokud popustíme uzdu fantazie..
Prostě byla naaranžována situace, kdy někdo (řekněme i bytost s fyzickým-materiálním tělem) chtěl, aby ho Šavel neviděl a přitom měl dojem, že se setkal s něčím nadpřirozeným - "božským" a v této situaci byl pověřen svým úkolem.

Nikdy mi ta příhoda Šavla neseděla

Jura | 18.03.2017

Něco mi však chybělo k tomu udělat z toho patřičné závěry.

Re: Nikdy mi ta příhoda Šavla neseděla

kolkobudeszit | 18.03.2017

Dlha diskusia. Preco diskutujeme a necitame i nase zdroje Vedy, kde zostalo ake take jadro pravdy, a nielen zidovske zdroje - Biblia, cirkevne vyklady... potom nikto nemoze tvrdit ako Julius, ze bozi posol bol poslany ku vsetkym narodom . A dokonca i samotni apostoli potvrdzuju, ze boli poslany do domu izraelovho- k obetnikom ludi a teda i k zidom Aztekom...co moze sice zniet "do celeho sveta", ale len manipulatorovy diskusie...Vedy, veru citat. V Knihe svetla je dokonca uvedena slovne Planckova konstanta, i atomarna struktura sveta tisice rokov pred Genezis, o ktorej "vedci " popisali tisice knih a jej kozmologiu oslavovali katolici, jehovisti, scientisti, apostolova cirkev... a pritom je len zrnkom popri kozmologii Knihy svetla- nasej Ludia a ked si precitate runovy Text , tak priamo z nazvu Ch'Arijci pride viac uvedomenia...

Re: Nikdy mi ta příhoda Šavla neseděla

tenot | 18.03.2017

Nie ste sám, mne tiež nesedi.

historia

LV | 18.03.2017

[osobní rovina, přesunuto http://pastebin.com/kANQ9jkL ]

Jan Kozák - gnostická tradice lidstva, přednášky (mp3, wma)

m | 17.03.2017

https://uloz.to/hledej?q=jan+koz%C3%A1k+gnostick%C3%A1+tradice

nie tak zhurta

tenot | 17.03.2017

Tuto kapitolu som cital uz davnejšie a ďakujem, ze ste ju sem priniesli. Myslím, že rozhodne stojí za to nad tým popremýšľať.
Musím ale vyniesť moju pochybnost nad nasledovným uvažovaním pánov autorov.
LOGICKÉ TVRDENIE:
Niekto stretne Boha a zachváti ho strach. Z toho vyplýva, že to nieje Boh, ale diabol.

Hmm.. nie tak zhurta.. Nastolím jeden prípad, kedy tento logický výraz neplatí.
Ak diabol stretne Boha, zachváti ho hrôza. Boh je v tomto prípade stále Bohom.
Ak teda bol Šavol naplnený a poháňaný SATANOM, aby udával kresťanov, a následne stretol Boha, musel ho (a satana v ňom) zachvátiť strach. Mohol preto stretnúť autentického Boha.

Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 17.03.2017

Hm, diabolská logika v praxi. :D

Re: Re: nie tak zhurta

Július | 17.03.2017

Dehonestácia odlišného názoru, ako si to ty teraz predviedol, miesto racionálneho argumentu, nevyvracia nič z toho, čo napísal.

Re: Re: Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 17.03.2017

[osobní rovina, přesunuto http://pastebin.com/e2d4k8Wk ]

Re: Re: nie tak zhurta

Six | 18.03.2017

Souhlas. Střetnutí s Bohem strach nevyvolá, a pokud je přítomen negativní duch, jeho vliv je v tu chvíli eliminován. Nicméně, po této příhodě navrátivší se negativní duch může snadno událost překroutit, přes rozum.

Re: Re: Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 18.03.2017

Ak pripúšťaš tuto možnosť, tak robíš z Boha/Ježiša fušera, lebo hovoríš, že buď dovolil vrátiť sa tomu duchovi, ktorý posadol Šaula alebo nechal Šaula posadnúť iným.

Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Six | 19.03.2017

Hmm, a já zase předpokládám, že Bůh ctí svobodnou vůli a nedělá z lidí loutky svého záměru.

Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 19.03.2017

Ja som hovoril o tom, že ak vyhnal toho zlého ducha, prečo mu dovolil znovu posadnúť Šaula. A z tohto pohľadu si Boha, Ježiša prezentoval ako fušera.

Re: nie tak zhurta

udo | 17.03.2017

Na základe čoho myslíte, že tzv. "DiaBol" sa musí Boha báť?
ľudovo: "..podľa seba súdim teba"?
OTCA možno len milovať!

Re: Re: nie tak zhurta

Július | 17.03.2017

Až si žiješ ako v bavlnke a otec ťa vyhodí z domu, zoberie ti všetky hlavné výhody, poníži ťa odobratím tvojho statusu moci a postavenia a všetkých výhod a to naveky, dá toto iným, ktorými ty pohŕdaš, budeš ho za to, ako otca milovať ?

Re: Re: Re: nie tak zhurta

udo | 17.03.2017

Nevidím žiadnu podstatnú podobnosť tvojho príbehu s tým,
ktorý tu rozoberáme.
Máš Boha za idiota? (s prepáčením)

Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 17.03.2017

Ja vidím. Diabol totiž nemiluje Boha a bojí sa jeho moci.

Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

jardob | 18.03.2017

A čo z toho má, že sa ho bojí? Má to zmysel? Má zmysel, aby sa márnotratný syn bál svojho otca, ktorý ho neprestal milovať?
Skôr verí bludom a preto je zatvrdilý v tom čo robí, ale strach tam určite nie je...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 18.03.2017

Jardob, nepleť si to. Diabol nie je márnotratný syn, ktorý si uvedomil svoje previnenie a ide otca odprosiť.
Diabol si presne uvedomuje, čo urobil a čo robí, má poznanie a inteligenciu, ktorá je na vysokej úrovni. Je to duchovná bytosť a nie človek s obmedzeným poznaním. Rozhodol sa však, že sa postaví proti Bohu a preto je naveky vykázaný z Božej prítomnosti. Napriek tomu má značnú moc, ale aj v takomto stave podlieha Bohu a jeho moci.
Bojí sa preto Boha a rovnako aj tých, ktorý mu prekážajú v jeho plánoch, ktoré má so svetom a ľuďmi.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

udo | 18.03.2017

..z rozprávky do rozprávky?
A ešte poprosím tú o bubulákovi..:)
Dobre, srandy bokom

Ok, pome ďalej, hlbšie..
"..a Boh stvoril to a to..a videl, že je to dobré"
Sekol sa azda Boh? Veď i majster tesár sa utne, že?
..asi nie

U Sethana (kor. "Iblis") ide o ducha, projekciu, bytosť niekým zosTrojenú. Podľa doterajších vedomostí sa najviac na svojej ceste zvyknú seknúť, poblúdiť tzv. ľudia (sťa bludičky).

V istom zmysle ho oni sami stvorili (veď Božími deťmi sú a cielene i pod-vedome tvoriť, strojiť vedia).
Proti zlu možno vskutku len dobrom, lepším riešením bojovať.
AKTÍVNE ho ignorovať. Nie pasívne!
Svetlo potrebuje energiu, podporu.
Inak nastáva tma.
Ok, tu zatiaľ stop, aby sme sa nestratili..
Dosť som naznačil.

Napr.
Tak i judaisti padlí (neboli vsak prví, kto vo veku tomto padli) a presnejšie ich tvorcovia (Pani), svetlo národom niesť (Luci-ferra) mali, no miesto toho tmu nesú.
No nie len oni, každý kto prsteňu moci neodolá,
duch jeho stáva sa temnoty, prázdnoty opora.

No i ovce, dav bezpriezorný časť viny nesie,
keď rady mudrejších ignoruje, a či pri nich besnie.
Ich hlúposť tá i múdrych skúša,
pričom tak na každého bod kritický búšia.
Následné je už len otázka "času"..

The "Dark side".. gradient z neho i k orientácii slúži.
Motivácia,..etc.
Koná pri odklone od optima automaticky
v rámci "Božieho dopustenia"
..a tu sa nám tento kruh špiráli, úroveň uzatvára.
Možno však ďalej..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Pe-tri | 18.03.2017

V této souvislosti může být docela zajímavé uvědomit si (a promyslet), že dle Bible, není Adam a Eva už vůbec ne tím, koho Bůh stvořil. Dle Bible není možné Adama a mužatku Evu považovat za stvořené lidi, tudíž ani za prarodiče lidstva! Jsou to bytosti z prachu země (hmotného materiálu) sestrojené a dechem Boha oživené - udělané (angl. made) - a to až později, po 7.dni svátečním viz. Gen 2.7-25. Rod Adama je umělým rodem klonů, na rozdíl od muže a ženy současně stvořeného 6.dne Tvoření, k obrazu Božímu (angl. create) -viz. Gen.1.26-31. A i vůči tomuto zkonstruovanému Adamovi a jeho poKlonení v Edenu (nikoliv 6.dne sTvořeným lidem - mužům a ženám) adresoval onu výstrahu ohledně nejezení ze stromu dobrého a zlého (nepřekračuj svůj předurčený program/software) a i dalších pravidlech/limitech jeho pobývání v Edenu jej instruoval. Také se tomuto Adamovu rodu (umělé inteligenci) říká - ti druzí !
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Hox | 18.03.2017

Souhlas, je to v Bibli přímo explicitně uvedené: nejdříve stvořil Bůh Člověka, mužem a ženou stvořil je, a teprve následně splácal Pán Bůh (to jest, jiný subjekt) Adama a Evu, ty dvě události jsou v Bibli jasně oddělené.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

jardob | 19.03.2017

Dobrý postreh Pe-tri. Biblia to naozaj podáva tak, akoby v prvej kapitole bol stvorený človek, ktorému bolo požehnané aby vládol nad Zemou a všetkému na nej (čo predpokladá osvojenie znalostí); a v druhej kapitole akoby bol stvorený iný človek, ktorému bolo zakázané rozvíjať poznanie a jeho domov bol rezervácia-eden.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 18.03.2017

udo, rozprávky ?

"svetlo národom niesť (Luci-ferra) mali, no miesto toho tmu nesú."

Filozofia slobodomurárov....Lucifer predsa oslobodil človeka a priniesol mu svetlo poznania, však ?

Básničky možeš vynechať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

udo | 18.03.2017

Klasické správanie sa satanistu:
Vyberie niečo z kontextu a prevráti v pravý opak.

Ak sa považujete za kresťana, ja ako kresťan sa za vás hanbím!!!
Symbolizujete všetko, proti čomu Ježiš bojoval.
Presnejšie: Ničíte všetko, ZA čo Ježiš bojoval.

Navyše nikdy o sebe netvrdil, že je Boh,
na prvé prikázanie nikdy nepľuval, ako vy pseudokresťania,
čo i jeho slová jemu samému v ústach prevraciate,
do najšialenejších interpretácii zabíjate.

Niet Boha v žiadnej z oficiálnych cirkví
a nech im je skutočný Boh, z ktorého verejne debila robia, milostivý. Hlavne hierarchom, dobromyseľným sociopatom, čo cestu dobytku niekam dláždia.. a Boh si hlavu hore o stôl búcha..
Lebo Mieru ich viera..slepá..slepota nahradila!

Napriek tomu ale dúfam, že zdraví sedliacky rozum a láska aj v nich nakoniec zvíťazia a na cestu k Bohu sa vrátia.
Spolu s ostatnými..pseudonáboženstvami

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 18.03.2017

Osobné výkriky, invektívy na mňa neplatia. Je mi to ukradnuté, pretože to nie je argumentácia. A Hox by niečo také mal zmazať.

"Ak sa považujete za kresťana, ja ako kresťan sa za vás hanbím!!!

Navyše nikdy o sebe netvrdil, že je Boh,"

Takže k veci. Prví kresťania verili, že Ježiš je Boh. Je to aj v NZ na viacerých miestach uvedené. Teraz sa však rozne sekty a rozne hnutia new age snažia za každú cenu dokázať, že Ježiš nebol Boh, ale iba človek.
(Tento názor má pomáhať hlavne likvidovať RKC, čo je zásadné pre ich plány. Pretože RKC učí, že Ježiš je Bohočlovek, 2 božská osoba - Boh. )
To je omyl, už prvotná Petrova Cirkev mala svojich kňazov, ktorý slúžili sv.omšu a verili, že Ježiš je Boh.Prví boli jeho apoštoli.
Až sa vy považujete za kresťana a neveríte, že Ježiš je Boh, tak kresťan nie ste. Kresťania totiž veria, že Ježiš je Boh, a to je základ ich viery. A je mi jedno, ako sa na to budete rozčuľovať a mňa označovať za satanistu.

Zbytok sú vykriky, ktoré nemám záujem komentovať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Lin | 18.03.2017

Zamíchám se ještě jednou - snad mi promineš...
Církev, stojící "na skále jménem Petr", byla židovská a pouze pro židy. Dokonce i obřezání bylo povinné, aby kdo mohl vstoupit a nebyl "pohanem". K jejímu otevření pro nežidy došlo po mnoha letech - to už "působil" Pavel.
Název křesťané a název "katolické církev" se prvně objevuje v Antiochii (dnešní Sýrie) a to v listech Ignáce z Antiochie - takže z toho plyne, že Ježíšovi učedníci (všichni židé) ani členové církve Petrovy se tak sami nenazývali. V církevních listech se píše, že jim (jejich sektě, skupině) začalo říkat okolí "kristovci" - a z toho se později stalo "křesťané". Takže - ti "první křesťané" byli vlastně židé a jejich učení je jen odnoží vylepšeného judaismu. Jde o to, že Kristova mise byla zaměřená jen na židy a jejich judaismus a to za účelem pomoci jim osvobodit se od "viru", který do nich byl kdysi implantovaný. Myšlenky, které jim Kristus přinesl, nebyly v určitých částech světa nikterak převratné - tam totiž byly denní realitou lidí ve vztahu k Bohu.
Jinak - v článku se píše o Tolstém, který dospěl k určitému názoru - a já se s tímto názorem plně ztotožňuju.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 18.03.2017

Lin,
tvoje príspevky pod článkom by si nemala písať ohĺadom toho, čo si ja myslím, alebo prepáčim. Píšeš predsa, ako slobodný človek. Ja si nenárokujem od nikoho, aby akceptoval moje názory.

Cirkev na skale od Petra nebola len pre židov. (Mimochodom, pojem žid sa vtedy ani medzi Izraelitmi nepoužíval. Bol zavedený omnoho neskor.)

A aj sa kresťania odlišovali od vtedajšieho učenia Izraelitov :

Mali vlastnú bohoslužbu – lámanie chleba, ktorá sa konala v prvý deň po sobote. Ďalším znakom bolo, že sa zriekali súkromného vlastníctva pre spoločné dobro. Vytvorili tak spoločenstvo, ktoré nazvali Cirkev.

Apoštoli dostali od Ježiša výslovný príkaz: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium každému stvoreniu!“.
(Takže neplatí, že len pre židov)

Je zaujímavé, že do styku s kresťanstvom sa hneď dostávajú zástupcovia všetkých troch zložiek obyvateľstva Rímskej ríše: Orientálci (komorník etiópskej kráľovnej; Sk 8, 27-40), Rimania (pohanský stotník Kornélius s rodinou; Sk 10, 1-43) a Gréci (v Antiochii; Sk 11, 19-26). Ba pozoruhodný je aj neskorší údaj, že stúpencami novej viery boli „osoby každého postavenia“.

Pravdou je, že na úplnom začiatku sa zamerali na vlastných :

Svedectvo apoštolov o Kristovom zmŕtvychvstaní sa po zoslaní Ducha Svätého zameriavalo najprv na príslušníkov vlastného národa. Chceli tak priviesť všetkých Izraelitov k uznaniu Ježiša ako Mesiáša. Tí, ktorí tak učinili, sa prestali zúčastňovať oficiálnych obetí v chráme.

Ale to neznamená, že sa dané náboženstvo týkalo iba Izraelitov, ako píšem vyššie.

Čo sa týka judaizmu, tak v čase Krista bolo mnoho náboženských smerov, saduceji, eséni, farizeji.
Judaizmus vytvorili farizeji a z neho vyšiel 7 storočí Babylónsky Talmud.
V čase Krista judaizmus prakticky neexistoval, iba náboženské prúdy Izraelitov.
Podstatnou tézou judaizmu je , že Ježiš tam nie je chápaný ako Boh, takže kresťanstvo nevzniklo vobec z judaizmu, keď sa v podstatnej veci zásadne odlišuje.
V Talmude je Ježiš blázon , ktorý horí v pekle...
Judaizmus sa vyvinul z farizejstva, ako náboženského prúdu Izraelitov, neskor židov, ktorí nikdy neuznali Ježiša za Boha - Mesiáša...
V podstate vzhľadom na to, že pre kresťanstvo je Ježiš Boh, pre judaistov nie je ,tak tieto náboženstvá nemože byť v princípe kompatibilné.

Nepopieram však, že súčasnej RKC sa snažia tí, čo ju ovládli, zvnútra judaizovať RKC a vnútiť je rovnako tvoj názor, že kresťanstvo je židovská sekta, ktorá sa odčlenila od židovstva alebo judaizmu a musí sa vrátiť k svojim koreňom a vzhľadom na to prebieha relativizácia povodného učenia RKC, že Hostia je len symbol a ďalšie prúdy, hlavne po II.Vatikánskom koncile, kde slobodomurári infiltrovaní v RKC ovládli doležité vrcholové posty a snažia sa zmeniť doktrínu - učenie RKC, ktorá pred nimi platila..

Až by si čítala NZ, tak by si vedela, že Kristova misia nie je vobec zameraná výlučne len na židov.
Kresťanstvo nie je žiadny vylepšený judaizmus...

Čo sa týka Tolstého, tak to bolo slobodomurár a tí majú svoj plán s kresťanstvom a RKC a rozhodne nie pozitívny...
Až mu ty veríš, to je tvoja vec...


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Lin | 18.03.2017

K otevření Petrovy církve došlo až někde kolem r. 50 a to "jeruzalémským koncilem". Takže do té doby se týkala jen židů.
Náboženské proudy izraelitů sice existovaly, ale všechny vycházely z Tóry. Rozdíly mezi nimi (spíše spory) byly jen v "praktikování obřadů".
Cadokim (saducejové) byli kněžskou třídou, odvozující své kořeny až od Davida. Lpěli hlavně na obětování při obřadech.
Oproti nim farizejové byli tehdejší "extrémisti" a ti se spokojili "jen" s modlitbami v chrámech a zaváděli své vlastní rituály, které v Tóře vůbec nebyly.
A Esejští - ti byli něco jako "starověrci", nepřijímající vůbec žádné nové "implantáty" do židovského náboženství.
Základem ale je, že pro všechny byla výchozí náboženskou knihou Tóra.
A ano, nebudeme se zbytečně "přesvědčovat". Máš jiný přístup a já taky. Pro mě je křesťanství něco jiného, než pro tebe - a římskokatolickou církev opravdu obhajovat nebudu, protože ji považuju za neštěstí pro svět a to jak "světský", tak duchovní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 18.03.2017

Takže, úlohou založiť cirkev poveril Ježiš Petra :

Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam,“ t. j. Ty si Peter (Skala) a na tejto Skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu - Mt 16, 18-19).

Pozri si ako prebiehalo krstenie stotníka Cornelia, Rimana apoštolom Petrom, hlavou Cirkvi a bez obriezky.
V Roku 50 to nebolo založenie Petrovej Cirkvi, ale I .cirkevný snem, čo je rozdiel. A Peter otvoril cirkev pre neizraelitov a nie Pavol.
((Pohania, ktorí uverili v Ježiša, boli prijatí do spoločenstva bez toho, aby museli prejsť židovskou obriezkou).

Čo je nešťastie pre svet z mojho pohľadu sem písať ani nebudem. Tvoje názory na RKC sú, samozrejme, tvoja vec.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Lin | 19.03.2017

Julku, prosím tě, nečteš...
Psala jsem to samé, co ty - a tys mi to překroutil. Psala jsem, že kolem r. 50, po jeruzalémském koncilu, byla Petrova církev otevřená pro nežidy = do té doby byla pouze pro židy. Také jsem napsala, že ji otevřel Petr a to na radu Pavla. K přijímání neobřezaných došlo také až poté, co "otevřeli" církev. Do této doby spadá i pokřtění Kornélia - setníka.
Mluví o tom i "skutky":
„Jak víte, Židovi není dovoleno, aby se stýkal s nežidem, nebo aby k němu přišel. Ale mne Bůh poučil, že nesmím nikoho nazývat poskvrněným nebo nečistým.“ „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a koná, co je správné.“ (Sk 10,28; 10,34.35)
sk - kap.10:
45. Věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, tedy užasli, že dar Ducha Svatého je vylit i na pohany.
46. Slyšeli je totiž, jak mluví jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr odpověděl:
47. "Může snad někdo odepřít vodu těmto, kteří přijali Ducha Svatého jako my, aby nebyli pokřtěni?"

Citace "o skále", kterou jakoby řekl Ježíš, se mi jeví jako podvrh. To mi logičtější přijde ono "tobě dávám klíče od království nebeského".
A jinak... nedomnívám se, že Ježíš mluvil latinsky...
Končím - měj se fajn, díky za diskusi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

udo | 18.03.2017

Áno, poznám takých ako Vy nejedného:
"Ja som kresťan..katolík, kto je viac?" že?
Nabobové..nadutci, pokrytci.
Vy 2000 r. diskredituje skutočnú cirkev
osobného kontaktu s Bohom,
ktorá tu vždy je, bola a bude.
Bez tajomníkov a sekretárov,
ktoré vskutku OTEC nepotrebuje,
aby sa so svojim dietkom bavil..

Čo s vami synmi zblúdenými Otec po prechode do sveta ďalšieho zrobí? Radšej ani nechcem vedieť.. Ako sa vraví:
To vaše NeBo je tam, kde NiEt BOha.
Bo vy sa ho vedome vzdávate.
Tí naivnejší z vás, čo to podvedome robia, sú neraz na tom ešte horšie, keďže tie protiľudské šialenosti bez použitia prvého daru Otca (umu), za normu svojho myslenia berú

Nešlo o osobnú invektívu, ale varovanie, konštatovanie.
Neargumentujete, ale opakovane drzo klamete.
Prvotné cirkvi, aspoň väčšina rozhodne Ježiša za Boha nepovažovali. Človek sa nerodí zlý. Tzv. dedičný hriech sú chyby v stereotypoch predkov

To už ateista je bližšie Bohu ako vy,
ktorí veríte v obraz boha, ktorého niet!

Ateista je aspoň čestný a otvorene povie,
že v tie vaše horory a kolektívnu schizofréniu dvoch bohov neverí.
Jeden váš boh miluje a druhý nenávidí a vraždí, genocídu pácha, je rasista, sadista a finacista, kryjúci sa tým prvým.
T.j., "ak je boh taký, ako ho popisujete, tak je rozhodne lepšie v neho neveriť"
Boh nič viac neznáša, ako dogmy.
Vidíte predsa, že statiky vo vesmíre niet.

Individuálna schizofrénia a psychózy vždy pochádzajú od tej kolektívnej. Praktický celá západná filozofia vychádza z Biblie. Včítane Marxizmu, Mein Kampfu, merkantilizmu, liberalizmu, kapitalizmu, atď..
Áno je pravda, že väčšinou z úchylného tzv. Starého zákona,
no ktorý Ježiš NEprišiel naplniť a Cisárovi sa nemá dávať cisárovo, atď..

Opakujem: rúhate sa strašne a tak všetci,
ktorí s fanatizmom maniaka veríte falošnému obrazu Boha,
priečiacemu sa zdravému ľudskému rozumu (na obraz Boží stvorenému). A uzavriem to tou vašou príslovečnou "bohorovnosťou", s ktorou chcete prevracať (nie obracať) druhých. To je princíp vašeho satanizmu.
To vaši Pani sú tými murkami otrockými prelezení,
z ktorých i mňa obviňujete..a nie skutočný Boh, tak ako sa v texte vyššie píše cirkev "svätú", z ľudí zloženú, bleskom-hromom neochráni, ak oni sami dari jeho umu a vôle zahodia. Ako kedysi Noe-Neo a Sodoma i Gomora. V niečom ste lepší od nejaký LGBTI a finacistov a v niečom lepší, no protiľudskú, protibožiu Koncepciu rovnakú máte. Niekoľkí klauni v manéži, niekoľké lži, stádo blbne a správca lístky strihá..

Padli ste rovnako, ako vaši kolegovia zo pseudojudaizmu (židovstva), dnešného pseudoislamu, pseudobudhizmu, apod.
Na začiatku je vždy jedno prakticky identické vnuknutie, bo Boh názory, ciele nemení. Ono bolo ale v rôznych kútoch tohto sveta zvrátené rôzne. Opakujem: Nech Vám je Boh milostiví.
Je to váš problém a nikto ho za vás nevyrieši. Či už na tomto svete, alebo v ďalšom.

..toľko ku konštatovaniu, bo tolerovanie takého správania sa na verejnosti je neprípustné v zdravej spoloČnosti
Viem, že emócie do politiky nepatria, no čo je moc, to je moc Július. Zamyslite sa prosím nad tým v dobrom a keď ste toho schopný, tie moje náznaky emócii si kľudne odmyslite a to dobré,podstatné z odporúčania vezmite. nebudem už tento text spätne opravovať.

Držte sa a veľa šťastia i vašim blízkym a známym,
nech sa to, kde sa stretávate znova skutočný zmení chrám Boží
..z rituálneho ničenia Otcovho diela

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 19.03.2017

udo,

"Ja som kresťan..katolík, kto je viac?" že?"

Tvoj záver, nikde v diskusii nepíšem, to, čo naznačuješ v otázke...

"Nabobové..nadutci, pokrytci."

útok, invektíva

"Vy 2000 r. diskredituje skutočnú cirkev
osobného kontaktu s Bohom,
ktorá tu vždy je, bola a bude.
Bez tajomníkov a sekretárov,"

Píšem svoje názory, až si došiel k záveru, že moje názory a názory iných členov RKC diskreditujú akúsi cirkev osobného kontaktu s Bohom, tak to je tvoj záver...
Skor by si sa mal zmieriť so so skutočnosťou, že RKC má stámilióny členov a až ťa názory jej členov nepáčia, tak si to vyrieš sám, pretože členovia RKC nie sú povinní prijímať tvoje náboženské názory a predstavy...Zober to na vedomie.

"ktoré vskutku OTEC nepotrebuje,
aby sa so svojim dietkom bavil.."

Nie si v pozícií, aby si sa vyjadroval za OTCA , až tým myslíš Boha, čo on uznáva, potrebuje a nepotrebuje.
Tvoj názor v tejto veci je čisto subjektívny, rovnako ako názor predstaviteľa ľubovoľného náboženstva, vrátane mňa. Patent na pravdu v tejto veci nemáš.

"Čo s vami synmi zblúdenými Otec po prechode do sveta ďalšieho zrobí? Radšej ani nechcem vedieť.. "

Každý dospelý, človek, ktorý nie je zbavený svojprávnosti si sám zodpovedá za svoj život a za svetonázor, ktorý si zvolí. Osobne ma tvoje trápenia a pocity, že ja mám iný svetonázor ako ty vobec netrápia a nezaujímajú, nepatríš totiž svojim prejavom k osobám, ktoré by mi ho mohli ovplyvniť.
Tvoje básničky a pocit neomylnosti, ohĺadom Boha, mi hodne pripomínajú správanie sektárov.

"Nešlo o osobnú invektívu, ale varovanie, konštatovanie.
Neargumentujete, ale opakovane drzo klamete.
Prvotné cirkvi, aspoň väčšina rozhodne Ježiša za Boha nepovažovali. Človek sa nerodí zlý. Tzv. dedičný hriech sú chyby v stereotypoch predkov"

Osobných invektív a útokov tu máte dostatok.Mňa vaše varovanie nezaujíma...
Nepísal som u ľubovoľných a rozličných prvotných cirkvách ,ale o Petrovej Cirkvi, ktorá vznikla v Jeruzaleme okolo roku 30.nl, ktorá už vtedy uznávala Ježiša za Boha a zaviedla slávenie bohoslužieb.(eucharistia)

"Jeden váš boh miluje a druhý nenávidí a vraždí, genocídu pácha, je rasista, sadista a finacista, kryjúci sa tým prvým."

Kresťania - katolíci nie sú povinní uznávať starozákonné židovské predpisy, ktoré sa týkali Izraelitov.A ani sa neriadia SZ, riadia sa NZ. S niektorými časťami SZ tiež nesúhlasím a myslím, že tam boli vložené judaizáciou RKC, ktorá nastala výrazne od 14 storočia.

"T.j., "ak je boh taký, ako ho popisujete, tak je rozhodne lepšie v neho neveriť"

Lepšie je veriť v Ježiša - Bohočloveka, 2 božskú osobu, ako v HNR, ktorú opísali neznámi autori KSB..

V prospech Krista, že je Boh svedčí množstvo indícií, ktoré sa potvrdili počas 2000 ročnej histórie.

"Praktický celá západná filozofia vychádza z Biblie. Včítane Marxizmu, Mein Kampfu, merkantilizmu, liberalizmu, kapitalizmu, atď.."

Lož, marxizmus je vynález židovsta a nie kresťanstva.Mein Kampf je od predstaviteľov fašizmu, liberalizmus, kapitalizmus sú rovnako spoločensko- ekonomické systémy zavedené židovstvom a presadzované hlavne prostredníctvom prebehnutých osvieteneckých revolúcií v Európe, ktoré vykonávali slobodomurári...

Súčasný spoločensko- ekonomický stav sveta nie je výsledkom RKC, pretože tá už pádom templárov v 14 storočí stratila kontrolu nad financiami, takže hĺadaj zodpovednosť nie u kresťanstva, ale inde.

Ku zbytku emocionálnych výlevov sa ani nebudem vyjadrovať. K záveru ešte toľko :

".toľko ku konštatovaniu, bo tolerovanie takého správania sa na verejnosti je neprípustné v zdravej spoloČnosti"

Vážne ? A ako sa vlastne správam ? Že obhajujem názory a doktrínu RKC ? Že nejdem na ruku tvojím názorom ? To je to neprípustné ? A kde ty žiješ ? Uvedomuješ si, že koĺko je na svete ľudí, čo uznávajú rímskokatolícké náboženstvo ? Takže, čo s tým urobíš ? Je neprípustné, že si stoja za svojím svetonázorom ? Ty možeš a oni nemožu ? Sa spamataj ?
Odpovedám ti vlastne preto, lebo predstavuješ niekoho, kto rozširoval KSB, určitú autoritu a očakával som adekvátne správanie a inteligenciu, ale radšej pozri na seba, ako sa správaš...
Čo by si tak urobil, keby si mal skutočnú moc ? Dal by si pozavierať RKC kňazov za šírenie nenávisti a neprípustných názorov, ako sa o to snažia neomarxisti v roznych štátoch ?
Hodne si sa odhalil, čo si zač...
Kto má čo len trocha hlbšie vzdelanie a chápanie to dobre pochopí...Re: nie tak zhurta

udo | 19.03.2017

..ok, takže si tykáme
..a medzi riadkami teraz otváraš, že si prišiel nie hľadať spolu s ostatnými pravdu, ale od začiatku so zámerom nie len imitovať, ale aj provokovať?
Dobre teda..

Dole nižšie som ti na podstatu veci už odpovedal.
.. ešte pár vecí:

Svoju rolu "evanjelizácie" nás chudákov "nechápavých", "neveriacich", "zatratených" si si blahosklonne splnil
a tak i obhajobu vašej matky "cirkvi"..

"Treba chápať.. inakšie vám vyšší nadrabinát
ukáže skutočnú mať"

K tvojim "argumentom" nemám čo dodať. Najprv som od rôznych ľudí vaše presviedčanie, i blízkych bral s humorom, často i cez slzy pre nich, no dnes, pokiaľ môžem, nepripustím takýto tón, ak niekto sa snaží ľudí blbnúť. Hoc v dobrej viere. O to horšie, že vlastnú hlavu nepoužíva. Tolerancia má svoje hranice. Hlavne keď vedie k podriaďovaniu sa zlu s maskou dobra.

Na marxizme sa ale zčasti zhodneme v tom, že áno, bol inšpirovaný zvrátenou formou judaizmu - židovstvom.
Marx = vnuk dvoch nie obyčajných rabínov, jeden pritom vysokopostavený finančník. Viď dnešná "zlatá mládež" a jej eskapády..
No tak, ako i pseudoresťanstvo, marxizmus imituje spravodlivú spoločnosť, vyrába Kanonenfutter pre operácie sociopatov na vrchole pyramídy.
19. stor: "dav prestáva veriť náboženskému -idealistické ateizmu cirkví? ok, dámu mu takú "alternatívu", že sa z toho na min. 100 r. pos..re (s prepáčením).. ateizmus materialistický"..a podporili z viacerých variánt práve zákazku klanu marxových..

Nezabúdaj, že i prvotné kresťanstvo kedysi začínalo ako malá skupinka, skupinky osôb voči 99,9% populácie, ktorá ich za bláznov mávala. I keď áno, neskôr postupne sa skutočne na bláznov zmenili. Temná stránka u nich prevládla, keďže si pozor nedávali, dari Božie neužívali, len slepo pohodlne autoritky počúvali. A obaja vieme aj to, že niektoré etapy vývoja(?) jednotlivých cirkví boli obzvlášť temné.
Navyše 2000 rokov vývoja je z ohľadu ľudských dejín malinká etapa.
Obhajoba "preverením časom"?
Nie, sú tu idei, "náboženstvá", koncepcie omnoho staršie ako akákoľvek s cirkví zneužívajúcich meno Kristovo.
Zámerne nepoužívam už diplomatický jazyk, lebo viem,
že s tak úprimnými biorobotmi ako ty je to strata času. Nič v zlom. Radšej malý bezpečný diskusný šočík..
Treba sa proste v takýchto prípadoch asi naozaj niekedy radšej snažiť pomenovať veci priamo. Nie však vždy, no u teba som dúfal, že by to zmysel mať mohlo..

ok..ďalej..
Templári? To snáď nemyslíš vážne?
Obávam sa, že aj tu to vidíš takmer presne obrátene..
Tlstí kocúri (murkovia neslobodní) to boli oni..
(Ktorí Rím od počiatkov vôbec vytvorili. jeden i druhý. Polievali..ho v záhradke svojej, jak sa vraví..no nie vodou)
Veď templársky bankový systém bola snaha o prvé zjednotenie Európy, no pod akým symbolom?
Otroctva úžery baAnkh!

O niektorých motívoch Francúzskeho kráľa Filipa si ilúzie nerobím, no raz mu za to možno ešte i pomník postavia,
že tú hrozku našim národom európskym zastavil. Netvrdím samozrejme, že všetko u templárov bolo zlé a je pravda, že mnohí z nich nechápali, na čo boli používaní..ako dnes i vy..len s inou úlohou, zameraním cieľovej skupiny

Boha sa máme, musíme snažiť čo najlepśie pochopiť,
inak budeme ako teľce pre tých, ktorý ho chápu lepšie,
no ich morálka sa potáca..mierne povedané

Ako povedal jeden teológ:
"Jednoduchosť myslenia je snáď najkrajšou vecou na svete,
avšak naivita už až tak obdivuhodná nie je"
T.j., Necháp z istých známych dôvodov podVedome obľúbené podobenstvo o "chudobných duchom" zvrátene.
Neboj sa myslieť VLASTNOU hlavou,
nie cudzou pred-písanou.
Nebrzdi prosím prebúdzanie sa cirkvi (ktoré sa deje) svojou falošnou evanjelizáciou. Bráň ju radšej pred skutočnými hrozbami.

A ohľadom tvojej predstavy o cenzúre?
Áno viem, takto by ste si to mnohí z vás predstavovali. To ste už neraz dokázali. Znova: "Podľa seba súdim teba", že?
V mnohom sa zhodneme, no poniektoré vlastné vyslovené úchylky hlásať (viď hlavný text, apod..), no psychopatov z LGBTI, finacistov, islamistov a spol. nepovoľovať.
My pasieme svoje ovce, nech si oni pasú a režú svoje.
Potichu neoficiálne taká dohoda medzi vami dávno existuje.
To snáď nebudete popierať, či?
Vaša koncepcia je rovnaká a od nej sa odvíjajú vaše idei, ktoré ju len maskujú. Na jed musíte dať toľko šľahačky, aby bol neciteľný, pascu dobre zamaskovať.

Lumpáren v pseudocirkvách je preto len zopár,
no na kľúčových miestach sú míny.
Len na hierarchov odchovaný systémom murkov sa spoliehať??
Čo podstatné oni môžu zmeniť, verejne ohlásiť, keď sú práve najviac bytostne (i materiálne v neposlednom rade) na ten systém protiľudský s tvárou peknou odkázaní?

Preto sa ich tu snažíme pomenovať.
Aby sa cirkvi mohli očistiť od bahna jelít, znova ekumenicky spojiť a tak i všetky ostané náboženstvá. Nie zničenie ich, ale korekcia pod zástavou zdravého sedliackeho rozumu, alebo ak chcete aj Krista, ktorý bol božím dietkom rovnako, ako ty, ja, alebo hocikto iný. Tak i vravieval. No ako ty nie si Boh, ani ja, ani on ním nebol. V tom má zasa i judaizmus pravdu, že Boh vkutku vyzerá byť jeden, i keď isto nie taký ako ho Zákohn Starý popisuje.

Bonusova otázka:
Prečo myslíš, že si vaši kápovia nikdy s kápami pseudoislamu, pseudojudaizmu, pseudobudhizmu, pseudohinduizmu, marxizmu..atď nesadli a neporozprávali sa, na čom y sa zhodli, na čom nie, prečo a čo lepšie by navrhli?
áno, odpoveď stara známa je hore:
ľudovo inak ešte aj "Do kapusty si nelezieme"
(tzv. vnútrojelitný, staromafiánsky konCenzus..hoc i ideologických mafii)

aktualizačne ľudovo na dedine popísané na podprahovej úrovni i v rozprávke Maťko a Kubko :
"Pasieš Kubko (Jakub) pasieš? Pasiem Maťko (Matúš) pasiem.
Pasieš Maťko pasieš? Pasiem Kubko pasiem..
Nuž..a kdeŽe sú nám ovce??"

Myslím, že chápeš, čo ti týmto Július chcem na záver našej emotívnej diskusie povedať. Možno sa i v kostole stretneme, hoci nevedome. Priveľa kamarátov tam mám, preto ten zápal..keď sami na tom často krútime hlavy, rozoberáme..ako to deťom priateľne vysvetliť a pritom tradície príliš nelámať, že by i v rodinách pokoj bol.. Babkám asi nebudem moc vysvetľovať. Chúďatá, nemali tie informácie, čo dnes my a ja by som s tými info, čo oni mali, ani to, čo oni zvládli nedokázal, no ty neznieš ako zas až tak starý.. Július :)

Re: Re: nie tak zhurta

udo | 19.03.2017

jou..posledná vec..som zabudol:
Prosím ťa, nedávaj ma prosím ťa ešte aj ty do role "autoriťky"
a "propagátora KSB".
Viem, že si bol takto asi učení škatuľkovať ľudí, ale..

Ja tiež len hľadám a celkovo sa mi zatiaľ vidí momentálne KSB/DVTR ako najlepšia metóda priblíženia sa, chápania Boha.

Stále však zdôrazňujem, źe tam vidím taktiež nemálo pomerne závažných chýb, resp. nedostatkov a takisto som ja i ďalší navrhli viaceré korekcie, optimalizácie. Čas, Život ukáže.

Ostatne, písali to predsa taktiež len ľudia, podobne, ako i bibliu.
Musíme sa zároveň vyhnúť chybám (zámerom?) autorov biblie a ďalśích "svätých" písiem, aby sme zbytočne neriskovali že sa nám "náhodou" i KSB/DVTR stane "svätou"..resp. sa nám ju niekto "svätou" (dogmatickou) urobiť posnaží.

Je to predsa otvorený sociologický operačný systém
a takým i musí zostať.
Všetko v priRode i ľudstvo sa predsa rozvíja, či?
..a to nesmieme zastavovať, naopak skôr tomu, zákonom Jeho, ako dietky, námestníci Jeho tu na Zemi napomáhať. Cieĺom Jeho pravdepodobným, už rozlíšeným.

Každý z nás by sa mal snažiť byť ako Ježiš.
Brať ho ako ideál..jedného z Jeho najlepších synov
a ktoho vie, ZATIAĽ možno i najlepšieho..

To, čo zvrátená stránka spoloČnosti volá tzv. "Ježišov syndróm",
alebo "spasiteľský syndróm", by malo byť skutočne svätou povinnosťou každého skutočného kresťana, Človeka.

Oveľa ťažšie sa totiž Človekom stáva ten, kto na vlastnú päsť sa snaží, bo závislý je nevyhnutne na spoločnosti, v ktorej žije
a tá žiaľ zatiaľ, zväčša po iných idoloch baží..

Re: Re: nie tak zhurta

Július | 20.03.2017

udo, až chceš, aby som s tebou diskutoval a reagoval na tvoje otázky, tak sa nauč diskutovať bez invektív, manipulácií a osobných útokov. Až máš potrebu robiť zo mńa biorobota a blázna, tak si diskutuj s inými. Nereagujem totiž na takých diskutujúcich, čo si potrebujú na iných riešiť osobné ego, zlyhania a neschopnosť vecne , bez urážok argumentovať.
Mňa osobne sa to nedotkne, uraziť ma može iba človek, ktorého si vážim a nie anonymný diskutér, ale nemám záujem s takým viesť diskusiu.

"Aby sa cirkvi mohli očistiť od bahna jelít, znova ekumenicky spojiť a tak i všetky ostané náboženstvá. Nie zničenie ich, ale korekcia pod zástavou zdravého sedliackeho rozumu, alebo ak chcete aj Krista, ktorý bol božím dietkom rovnako, ako ty, ja, alebo hocikto iný. Tak i vravieval. No ako ty nie si Boh, ani ja, ani on ním nebol. V tom má zasa i judaizmus pravdu, že Boh vkutku vyzerá byť jeden, i keď isto nie taký ako ho Zákohn Starý popisuje."

Ekumenické spojenie a jedno svetové náboženstvo presadzujú globalisti ,čo chcú NWO a realizuje ich ich výkonná zložka slobodomurárov v politike.
Že ti judaizmus sadne, ohľadom Boha, mi je jasné...

"Prečo myslíš, že si vaši kápovia nikdy s kápami pseudoislamu, pseudojudaizmu, pseudobudhizmu, pseudohinduizmu, marxizmu..atď nesadli a neporozprávali sa, na čom y sa zhodli, na čom nie, prečo a čo lepšie by navrhli?"

V minulosti preto, že ich náboženstvá boli odlišné a niektoré sa stavali a stavajú priamo nepriateľsky ku kresťanstvu.

Od II vatikánskeho koncilu, kedy konečne zvíťazili lóžoví bratia infiltrovaní v RKC na vrcholových pozíciách možeš pozorovať vytúženú ekumenickú zmenu v štýle new age, presne, čo ti, zdá sa, vyhovuje.

Re: Re: Re: nie tak zhurta

udo | 20.03.2017

Stále podsúvaš ľuďom to, čo nepovedali.
Zase vyrezávaš z kontextu, prevraciaš,
upravuješ podľa svojich(?) potrieb.

Znova: Čo, kto ťa vlastne vedie?
Vieme, že "cirkev" mala takmer absolútnu bezkonkurenčnú moc vyše tisíc rokov. V realite prakticky i nad tzv. feudálmi, cisármi..
Aké je ovocie "cirkvi"..ako sa vyvíjala spoločnosť posledných vyše 1500 rokov? Tažko..Lebo Ľudia sa azda rodia zlí?
Nie, to tu niekto svoje "chyby" riadenia bohapusto na obete zvaľuje.

Komu cirkev po ovocí slúži, pre koho ovce paralyzuje, na to "potom" (po smrti, odkiaľ sa ťažko niekto ex post s varovaním o pozemskom ideokoncentráku vráti) sústreďuje? Pre seba?
Asi ani tak celkom nie. Kto ju stvoril, tú oficiálnu?
Boh asi ťažko! a Ježiš?
"cirkev" dnes predsa zosobňuje podstatou všetko to,
proti čomu chudák dobrák Ježiš bojoval!!
Len vtedy to bola zvrátená forma judaizmu,
dnes kresťanstva.

I tak projektanti najprv drábov, potom nevoľníkov mentálnych vytvorili a následne v Nicae prepojili, spečatili.
Vieš inak Július, ako sa na to "prišlo", že Jeźiš je Boh, zmŕtvychvstalý a´la Osiris, Mitra, atď?
MAsovým vrahom Konštantínom (presnejšie jeho poradcami) boli zástupcovia z jemu poslušných cirkví povyberaní a o návrhu Ježišoveho Božstva sa HLASOVALO. Ako v parlamente.

A hlasovali poslušne. Ak ma pamäť neklame tak z 220 ich hlasovalo 218 za a 2 sa zdržali hlasovania.. Neviem ako ty, ale ja osobne (a nie len ja) si nemyslím, že o takej veci, ako "božstve" niekoho, nemožno hlasovať v parlamente. Ibaže by sme boli v Kocúrkove, Murkove..ach tí Murkovia..Kocúrikovia z rozprávok tlstí..

..
Áno, dnes sa "dedičný hriech" v korporátnej sfére volá "osobné zlyhanie".
Každopádne nikdy nie zlyhanie manažmentu, či majiteľa..systému.
Ovca je sprostá a je to jej problém.
Ano, v tom majú z časti tí tvoji sociopatickí m´amonotrockí murkovia žiaľ tak trochu pravdu. Viktimológia..

Objektivita, snaha o ňu je ti ukradnutá.
Meleš si svoje a čuduješ sa, že aj najkľudnejší na teba reagujú agresívne. Bezbrehá, bezMierna zle skrývaná arogancia.
Dal som ti zrkadlo. I svojim správaním.
Opakujem:
Komu podvedome slúžiš, keď v každom slobodomurára, žida, new age, NWO vidíš?

RKC bola zvrátená dávno pred II.Vatikánskym a začalo to koncilom Nicejským.
A nie, netvrdím, že v cirkvi nie je aj mnoho, mnoho dobrého,
čoho by preveľmi škoda bola, keby sa nám úplne rozsypala
a nie do skutočnej cirkvi, zboru transformovala

Pár pozitívnych vecí, nápadov som si ale aj od teba zobral.
Za to dik.

I tak som zase protodialektiku i od konca použil..

u.

Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 20.03.2017

"Objektivita, snaha o ňu je ti ukradnutá.
Meleš si svoje a čuduješ sa, že aj najkľudnejší na teba reagujú agresívne. Bezbrehá, bezMierna zle skrývaná arogancia."

Mohol by som ti kľudne vecne vyvracať vačšinu tvojich námietok.
Ale vzhľadom na to, že si nevieš odoprieť neustále osobné útoky na moju osobu, tak nemám záujem o diskusiu s tebou. Nie si schopný kritizovať názor oponenta bez toho, aby si invektívami neútočil na osobu oponenta. Až Hox alebo iný prejavia záujem, aby som sa k nim vyjadril, slušnou, vecnou formou, tak to postupne urobím.
Ty, nerešpektuješ normálnu diskusiu a slušnú výmenu názorov.
Jedna vec je kritizovať odlišný názor a druhá neustále útočiť na osobu s odlišným názorom.

Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

udo | 21.03.2017

Ako sa do hory volá, tak sa Zhora ozýva.
Azda si nepostrehol, koľko som sa slušne snažil?
Ty ale len na ostré odpovedáš.
Prispôsobujem sa ti.

Rozhodne nič v zlom,
no skúsenosti ma presvedčili, že v určitých situáciách, treba hranice rýchlo určiť. Je to lepšie, ako si med okolo úst mazať. I protodialektika (vysvetlovali sme si tu neraz) má totiž svoje pole platnosti a tak aj obmedzenej konštruktívnosti.

Prečo nezídeš aspoň na chvíľu zo svojho pódia medzi nás "stratených"?

Nehnevaj sa, ale stále viac mi pripomínaš amerických lekárov, čo prišli v roku 1989 tunajším lekárom "divochom" "domorodcom" na Slovensko prednášať o tom, čo je to statická elektrina ako "zázrak" po šúchaní ebenovej tyče umelohmotnou handričkou apod..

Čuduješ sa najprv veľkému smiechu prítomných (myslím v Istropolise to bolo), potom urážlivému pobúreniu (keď zistili, že tí magori to myslia vážne a nie ako vtip) a následne demonštratívnemu odchodu akademikov (po pokračovaní naivno-dobromyseľnej hrubej urážky) z veľkej sály od prvého spoznávacieho stretnutia so svojimi novými zahraničnými "partnermi"?

Ja práveže milujem iné zaujímavé konštruktívne názory, návrhy riešení, no pokiaľ niekto stojí na takom podloží, ako ty..
Nedaj sa klamať tým, že väčšina (pseudocirkev je stále ešte nemalá) musí vždy mať pravdu.
Kde by bolo ľudstvo, ak by toto platilo?

S tak veľa ľuďmi žijúcimi v tvojom bunkri som túto debatu viedol
a tak málo z nich sa nad mojimi slovami zamyslelo, na mňa cez hlaveň "ľutosti nad zatrateným" stále pozeralo, že som takmer prestal veriť, že im a ich "cirkvi" možno pomôcť..
Prosto prespali apokalypsu..našťastie, a či žiaľ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Tony Clifton | 21.03.2017

Travicka Livia Drusilla byla take prohlasena po smrti za Boha. Zadny clovek prece nemuze pasovat jineho cloveka ostatnim za Boha, to da rozum. O to hur, pokud takove pasovani slouzi jen sarlatanum k upevneni jejich moci ve spolecnosti. Cirkev, ktera hromadi majetek formou desatku, odpustku, zabavenim majetku, ktera vede valky vrazdi, upaluje, znasilnuje deti, muci lidi ve jmenu takoveho boha (jejich moci), at jde k certu. Cirkevni restituce v CR byla jen ukazkou po cem jedinem cirkve prahnou. Po ovoci poznate je a to ovoce je dobre zdokumentovane. Toto nejsou cirkve, ktere by mely SLOUZIT lidem. Je paradox, ze prave ony si udelaly monopol na Boha a prasi se jim od huby, kdyz kazou o lidskosti

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Lin | 18.03.2017

Julie - jestli věřit textu Bible o stvoření, pak Lucifer byl jeden z archandělů, který skutečně měl "nést světlo". Jak se v některých textech píše, byl i velmi šikovný v tom, co dělal - prostě jeden z nejlepších, ne-li nejlepší. Jenže... právě tohle ho dovedlo k přesvědčení, že on umí "řídit věci" stejně, jako Bůh - a tak se do toho dal, tj. začal řídit svět po svém a ne po boží vůli.
Kde je tedy rozpor s tím, co napsal Udo nebo Jardob? I Lucifer je součástí božího stvoření a vykázal se sám svou vůlí z boží přítomnosti.
Možná by nebylo od věci podívat se na Mistra a Markétku - aspoň na první dva, tři díly.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 18.03.2017

Lucifer bol jeden z archanjelov a nielen to, mal najvýznamnejšie postavenie, najviac moci, krásy,inteligencie, poznania.
K pádu ho doviedlo to, že sa postavil proti plánu Boha, s ktorým nesúhlasil a získal asi 1/3 anjelov na svoju stranu.
Známy je aj jeho názor v tej revolte voči Bohu :

Non serviam - nebudem slúžiť...

Ono si treba uvedomiť, že človek nikdy nebude Bohom a ani anjel. Boh je najvyššia autorita. Anjeli mali a majú síce slobodnú voľu, ale tí, čo zostali verní Bohu sa preto rozhodli zo slobodnej voľe rovnako ako aj tí, čo odmietli Boha jeho plán a autoritu.

V čom nesúhlasím s jardobom a udom som už napísal v iných príspevkoch, opakovať to nemá význam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Lin | 18.03.2017

Ale Julku - vždyť si neprotiřečíte - aspoň tak to chápu já...

Re: nie tak zhurta

udo | 18.03.2017

Hrôza ma chytá z takých "veriacich", ako Vy Július.
Práve kvôli nim sme my kresťania po svete na smiech.
Citátno-dogmatické argumentácie bez logiky = bez Miery = bez Boha.
To už snáď i moderný úchylný pseudoislam a globálny židovský rasisticko-fašistický finacizmus je menej od reality odvrátený, ako to, čo Vy a Vám podobní predvádzate.

Ok, dobre, to už asi trochu preháňam..
Tak hrozní, ako hentí zvrhlíci až nie ste,
no máte taktiež na to riadne našliapnuté.
Veď práve vy tie ovce, celé stáda na porážku pripravujete.
Učenie Ježiša ste na paralyzáciu dietok Božích prevrátili
a hentým tam úchylom v "dobrej viere" na oltár pripravujete.
Abrahámov syndróm.
Chudák Izák, keď starý jeho miesto Boha,
chvíľu cvoka počul..rozlíšiť nevedel.. ľ´udovo povedané

Re: Re: nie tak zhurta

KL | 19.03.2017

Zombi program preniknutý až do špiku kostí. Plus kognitívna disonancia. Bez programu sa mu zrúti celý svet.

Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 18.03.2017

No tá pokrivená kresťanská morálka sa u teba ale naplno prejavila.
Problém s tvojou analógiou sú tieto:
1) Aby sa milujúci otec takto prejavil musel zošalieť ale potom tvoja analógia naznačuje, že Boh je šialenec.

2) Niečo Satan vyviedol a Otec nemal inú možnosť, a Satan ako sopliak v hysterickom záchvate mstí na každom vo svojom okolí a rozširuje lži o svojom Otcovi. A ty si spolu s cirkevnými ovečkami mu na to naletel. :D

3) Celý ten príbeh čo si opísal je lož a Satan z nejakého dôvodu sám zvolil to vyhnanstvo a každému hovorí, že sa to stalo a rozširuje o svojom Otcovi lži.

4) Satan plní svoju rolu, ktorú dostal od Otca a cirkev šíri nepravdu, či už z nepochopenia alebo zámerne. A Satanovi to nevadí, lebo mu uľahčuje svoju úlohu.

Re: Re: nie tak zhurta

tenot | 18.03.2017

Na základe zdroja, z ktorého čerpali aj autori tohto článku, čiže Biblie. Diabol sa nemusí bát, ale obvykle to tak býva, že sa bojí Boha a Krista. Na požiadanie Vám pošlem aj súradnice, aby ste sa mohli presvedčiť.
Prajem pekný večer.

Re: nie tak zhurta

Lee | 17.03.2017

Chápete, že tu teoretizujete o bytostech, které jsou pouhou, nijak neprokázanou smyšlenkou? :-)

Re: Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 18.03.2017

Ty si ešte nenarazil na diabla?

Re: Re: Re: nie tak zhurta

Ivan | 18.03.2017

... ja napríklad ešte nie... nikto mi nepovedal že tá a tá bytosť je diabol a tak som si s každým čo som doteraz na potulkách kade tade po "stvorení" stretol vychádzal ako rovný s rovným, samozrejme s patričnou úctou a rešpektom.... každý tvor tu má svoje poslanie, ktoré si plní... dá sa to vcelku v pohode, len nesmiete mať "nabulíkané" od niekoho rôzne tzv. náboženské predstavy a predsudky...

Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 18.03.2017

S takým prístupom ty ho ani nestretneš. :)

Re: Re: nie tak zhurta

Biely Otec | 18.03.2017

Musim suhlasit s Vasim nazorom, pretoze vo mne vzdy zarezonuje jedna a ta ista zatial nezodpovedana otazka: A kto stvoril Boha?

Re: Re: Re: nie tak zhurta

T. | 18.03.2017

Boh nie je s tohto sveta - vesmíru, teda ani nepodlieha strojeniu MIM.

Re: Re: Re: nie tak zhurta

Six | 19.03.2017

A kdo stvořil vás?

Re: Re: nie tak zhurta

tenot | 18.03.2017

Prosim, co by Vás presvedčilo o tom, že neteoretizuju jen? Postačilo by Vám, ak bych poukázal na ten samej zdroj, ze kterého se dedukovalo tvrzení z článku, t.j. Biblii?
V Biblii Ježíš vyháněl mnohokrát zlé duchy a báli se ho. Souradnice Vám pošlu, ak je budete potrebovat. Preju hezký večer.

Re: Re: Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 18.03.2017

Otázka je stále tá istá, prečo Ježiš nechal zlého ducha v Šavlovi resp. prečo nechal aby ten, ktorého vyhnal vrátil alebo nechal ho posadnúť zlým iným duchom?

Preto hovorím, že je to diabolská logika a vykresľuje Ježiša a Boha za fušera. A hovorím aj to, že buď táto historka je vymyslená alebo to nebol Ježiš/Boh, ktorého Šaul stretol. Skôr to bol diabol, ktorý chcel pokriviť učenie Ježiša činnosťou tohto farizeja, a história ukazuje, že to sa mu podarilo, voď činnosť Júliusa tu alebo hammer na hlavnej diskusií.

Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

tenot | 18.03.2017

A kto tvrdí, že nechal? Prepáčte, ja som také niečo netvrdil, možno reagujete na diskusiu, ktorú ste viedli s ostatnými diskutérmi.

Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 19.03.2017

No to je zmysel tvojich slov, lebo ako mohol prekrútiť v rozume Šaula to stretnutie, ak bol vyhnaní?

Re: nie tak zhurta

Nikdo | 18.03.2017

1) Ďábel nestřetne boha, protože ďábel utíká od poznání boha, protože kdyby ho poznal musel by se pokořit (projevit pokoru) a obrátit a litovat svých činů a tomu jeho pýcha nedovoluje.
2) Ďábel, ale může svádět a pokoušet ostatní (což mu přináší jakou si krátkodobou úlevu, ale jeho nenávist ke všemu lidskému se po chvíli vrátí) a tím plní funkcí na podporu rozvoje. Do pekla potíží, přijdou Ti, kdo se nechají jím svést (což je případ Šavla). Kdykoliv, ale může duše projevit pokoru a Bůh ji ukáže cestu z pekla ven. Vyhnutí se ďáblovi nutí všechny, kteří poznají, že jejich pýcha jim přináší bolest; usilovat a hledat Boha.
3) Bůh zná dokonale ďábla, ale ďábel odmítá poznat boha a chce ho poněkud dětinsky zničit nebo na něj vyzrát (jako vše co neznáme a místo přesměrování úsilí k poznání podlehneme strachu). A protože Bůh zná dokonale ďábla nenechal by duši, která se obrací k pravdě napospas ďáblovi.

Re: Re: nie tak zhurta

udo | 18.03.2017

Tzv. DiaBol..na Boha sa hral,
matrica, duch ten je určitými osobami tvorený,
a masami ..krvou oviec symbolickou kojený.

V podstate všetko, čo ste napísal je pravda,
no v trochu inom zmysle.
Nebojte sa ísť kúsok za kanonické interpretácie.
Prekvapenie, ktoré tam nájdete, vskutku GenAzIs zodpovedá:
Gn 2:17
V starohebrejčine prekladané levítmi
pre princa a hovorcu "samovyvolených" i ako
"Nespochybňuj objektívne zákony.."

namiesto záludného prekladu
"nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. "

Re: Re: Re: nie tak zhurta

Nikdo | 18.03.2017

Už jsem si to přál udělat vícekrát, tak pro jednou, velmi děkuji za Vaše příspěvky :)

Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 18.03.2017

Tak to je zásadný omyl si myslieť, že diabol je matrica, duch vytvorená osobami.
Diabol je padlý anjel, bytosť stvorená Bohom a nie ľuďmi. Tak ako existuje hmotný svet, tak existuje aj duchovný.
Ani vlastné vedomie nemožeš uchopiť hmotne...
Ale , nakoniec, máš svoje názory a ja svoje. Keby si aj 100x písal, že ja trepem rozprávky a ty máš pravdu, tak to neznamená, že máš pravdu.

Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Nikdo | 18.03.2017

Július bojujete s větrnými mlýny. To vše jsou pouze termíny, kterými popisujeme svět, do kterého jsme se narodili. Je potřeba najít shodu a ty termíny postupně ukovat tak, aby nám pomáhali na naší cestě k obrazu božímu.

Nikdo tu nerozporuje, že ďábel je stvořen bohem. Vše je bůh. Zde se vede diskuze o tom jestli:

Může ďábel oklamat upřímnou duši? Ve většině pohádkách je to postaveno, že ne i když dočasně ji může zmást, ale spíše se to jeví jako prověření jestli je upřímnost opravdová, protože to nakonec dobře dopadne a duši ďábel nezíská.

A vznik ďábla nebyl předmětem diskuze (i tady mám shodu, že to může být padlý anděl).

A POZOR, z tohoto je cítit síra, zlovolné pýchy:
Keby si aj 100x písal, že ja trepem rozprávky a ty máš pravdu, tak to neznamená, že máš pravdu. Celou pravdu zná pouze Bůh a nikdo nemůže být jejím majitelem.

Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 18.03.2017

To POZOR upozornenie by si mal adresovať skor iným, čo píšu v zmysle, že moje správanie je klasické sa správanie satanistu.
Z toho necítiš síru a pýchu ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Nikdo | 18.03.2017

Bylo to jen přátelské upozornění a byla to ode mne chyba. Budu se více věnovat své vlastní pýše, podle:

Přes třísku v oku druhého
nevidím trám v oku svém.

Děkuji za případné odpuštění :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Július | 18.03.2017

Ja som ťa rovnako priateľsky upozornil, kde máš adresovať svoje POZOR, nakoľko je to tam podĺa mojho názoru viac potrebné...
O odpustení tu nemože byť reč , nakoĺko nemám dovod sa cítiť dotknutý tvojím názorom.
Diskusia nepožaduje žiadiať odpustenie iného diskutúceho za odlišný názor.

Re: nie tak zhurta

udo | 19.03.2017

Ja som si nikdy nenárokoval absolútnu pravdu,
netvrdil, že ju prinášam v poslednej inštancii
a nesúdim!
Ak ste ma v tomto zmysle nepochopil, išlo rozhodne o nedorozumenie a bral som to tak, že z kontextu mojich príspevkov je tento môj zásadný postoj i Vám jasný.
Možno som sa ale v tejto veci mýlil..

Obávam sa, že vulgárne arogantným spôsobom sa tu snažíte súdiť asi najviac Vy Július. Preto vyvolávate také reakcie nie len u mňa.
Snažím sa dôrazne upozorňovať na podstatu potenciálnych chýb tej ideológie, čo tu presadzujte.

Ideológie "evanjelizácie" nás "divochov" na jatočné ovce.
Pýtam sa pre koho?
Potrebuje skutočný Boh azda otrokov?
Môže byť azda Otec Panom?
Môže chcieť Otec, aby sa mu vlastné dietky klaňali?
Milovali Ho, to áno, isto.

Neberem Vám Váš názor, no iné je, keď ho pretláčate do podvedomia druhým, hľadajúcim. Hoc pod zámienkou obhajoby svojho pohľadu na svet - imperatívnej absolútnej "pravdy" (dogmy)

Mojim cieľom je hľadať spoločné funkčné riešenia, čo najbližšie Bohu. Pritom som si istý, že i Vy by ste mohli s vašou inteligenciou pri hlbšom zamyslení sa (reflektovaní námietok, ktoré boli voči vašim postojom vznesené), mnohé doteraz opomenuté faktory do riešení tu priebežne postavených fundamentálnych otázok priniesť.

Napr. Načo sa Človek tu na Zemi obJavil?
Čo vyzerá byť úlohou ľudstva?
Úloha č. 1, 2, 3,..
V hierarchickom usporiadaní cieľového vektora z pohľadu Boha.
atď..

Inak dik za zopakovanie..aktualizáciu(?) a prezentáciu názoru našich zvláštnych bratov vo "viere", že by sme nezabudli, ktorým smerom sa moMentálne posúvajú.. Bo i s nimi, s Vami sme na spoluprácu v rámci jednej lode odsúdení, čo je fajn.
Držte sa Július a veľa zdravia
u.

Re: Re: nie tak zhurta

Július | 19.03.2017

ˇ"Obávam sa, že vulgárne arogantným spôsobom sa tu snažíte súdiť asi najviac Vy Július. Preto vyvolávate také reakcie nie len u mňa."

Vulgárne arogantným...Sa pozrite na seba. Ja nesúdim. Ja píšem len svoje názory, to vy ste tu súdil a zosmiešňoval jedna radosť tých, čo majú odlišný pohĺad na kresťanstvo ako vy.
Reakcie na mňa sú preto také, že mám odlišný názor od ostatných. Keby som pritakával všetkému, čo sa píše v KSB ohĺadom kresťanstva, tak by také reakcie na mńa neboli.


Re: Re: Re: nie tak zhurta

udo | 20.03.2017

Pritakávanie na všetko bez snahy o rozlíšenie pravdy od lži je asi najhoršia varianta.
Snažíme sa spolu dopracovať čo najbližšie k pravde..Pravde. t.j., Bohu

Nie si tu prvý, čo argumentuje štýlom:
citát-dogma..a jediná správna interpretácia.
Skrývaná arogancia je tá najhoršia.
Ty si to proste asi ani neuvedomuješ.
Preto tá strata nervov a pokus čo najrychlejšie vyjasniť "fronty",
aby sme sa pohli ďalej, z oboch strán, zo všetkých prítomných strán.

ťa len upozorňujem, ako to na tých, ktorých sa snažíš poučovať, pôsobí. Žijem hodne medzi ľuďmi ako ty a liberalistickými "slniečkármi".. i keď sa väčšinou medzi sebou moc nemusia, niekedy asi i skryto nenávidia.

Sám mám občas podobný problém ako ty a nie len ja. Každý systém ťa občas láka sedieť v ňom ako v tanku. Sme len ľudia a nie každý z nás je Človek a ak sa mu to aj na čas podarí, dnešné spoločenské prostredie mu to zrovna ľahkým nerobí..aby v tom "naladení" dlho zostal.

Človek je nie nadarmo tvor spoločenský a potrebuje tú skupinu, s ktorou spoluvytvára podmienky, aby sa mu to darilo "udržateľnejšie". Pod Človekom s veĺkým Č, ako si asi už pochopil, tu myslíme osobu v neustálom osobnom kontakte s Bohom (religii), pracujúcu na rozlíšení jeho pravdepodobnej vôle a rozvíjajúcu tieto jeho ciele.

Mne sa to tiež až príliš často moc nedarí. Hlavne i v osobno živote žiaľ. Samozrejme, kto vyzerá, že sa mu to darí viac, je zdravé sa s ním poradiť. No absolútna autorita, "elita" dnes viac nesmie byť. Objektívne dôvody sme tu rozoberali.

Dlho som hľadal, bo voči cirkvi som mal stále viac výhrad, len som ich nevedel dobre pomenovať, s tým pracovať. Mal som akurát zopár nápadov, kde by asi možno bolo zmysluplné hľadať a prečo.. Jeden kamarát raz dávno potom narazil na KSB a začali sme to skúmať. Tak som sa znova dostal bližšie tumu, čo mnohí tu nazývajú Bohom. Aspoň dúfam, myslím.

Či sa úplnú pravdu raz dozvieme, neviem. Či by sme ju vôbec vedeli obsiahnuť. Ako jedinec? neviem. Určite väčšiu šancu ale máme spolu, ako kolektívny intelekt, spoločnosť, súbor jedinečných, zbor..ako sa kedysi také spoločenstvo volalo a u evanjelikov i dnes myslím. Zhruba tak nejak i Ježiš vraj vravieval. Návod
Boh vie..

Moje interpretácie, tu prítomných a aj VP (autori KSB) nie sú rozhodne najlepšie a nespochybniteľné.
Hľadáme stále lepšie..momentálne podľa existujúcich znalostí tie najlepšie. Je to ale neľahké, ako i sám vidíš.
Kiež by také niečo bolo viac aj v oficiálnej cirkvi, cirkvách.
Konštruktívne. No i tam sa ľady hýbu, i keď sa o tom mnohí zatiaľ priamo hovoriť neodvažujú.

Podobne sú všemožné útoky na KSB.
Nie je nič lepšie, ako keď sú úprimné, no konštruktívne.
Detto islam, judaizmus, marxizmus, slobodomurárstvo, scientológia, budhizmus, konfuciánstvo atď..
Musíme spolupracovať, na to sa nastaviť.
Inak to celé možno ani nemá zmysel dlhodobo a fakt to tu buchne, začne sa zasa zbytočne odznova po "hrubej čiare".
(Buď tu na Zemi, alebo inde..)
Zabudne sa. Odpúšťať (hlavne pre seba - nefixovať sa na negatíva), no NEZABÚDAŤ. Skúsenosti zúžitkovať.

S kýmkoľvek treba spolupracovať aspoň na tom, na čom sa zhodneme a čo-to spoločné nájdeme snáď s každým
a aj keď sa s niekým niekedy nezhodnem na ničom, možno v budúcnosti. Flintu do žita definitívne nehádžem. Kto vie..čo keď sa naše cesty znova v inej, potenciálne konštruktívnejšej situácii stretnú.

Koniec sveta v biblickom zmysle nesmieme už viac dopustiť,
bo Boh si bude zasa raz hlavu o svoj stôl búchať a ako prvé nám riadnu facku hneď na tej bráne vylepí (myslím obrazne)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nie tak zhurta

Oracle 911 | 18.03.2017

Túto udovu vetu:
"Tak i judaisti padlí (neboli vsak prví, kto vo veku tomto padli) a presnejšie ich tvorcovia (Pani), svetlo národom niesť (Luci-ferra) mali, no miesto toho tmu nesú."

Si dokaličilil a vyložil takto:
""svetlo národom niesť (Luci-ferra) mali, no miesto toho tmu nesú."

Filozofia slobodomurárov....Lucifer predsa oslobodil človeka a priniesol mu svetlo poznania, však ?"

To už je zákerná manipulácia a demagógia, ktorú používajú satanisti, ktorí pokrivili učenie Ježiša a vytvorili RKC a jej rôzne odnože. A najhoršie na tom je, že si ani neuvedomuješ, že praktizuješ tu a v kostole to, proti čomu Ježiš bojoval t.j. si satanista zakuklenec, ktorý sa hrdo nazýva samého seba dobrým kresťanom.

Re: nie tak zhurta

Hox | 19.03.2017

Taková úvaha představuje vytrhnutí dílčího detailu z kontextu a snaha o jeho zpochybnění na základě pochybných tvrzení, tj.
1) přístup jako takový je nefunkční
2) samotné argumenty jsou neplatné, neboť:

> Ak diabol stretne Boha, zachváti ho hrôza.
- jen domněnka

> Ak teda bol Šavol naplnený a poháňaný SATANOM
velmi pochybné tvrzení, i kdyby se Satan sám o sobě Boha bál (což je opět pochybná domněnka). Protože i kdyby byl Pavel nějakým způsobem posednutý a ovládaný Satanem jako robot na dálkové ovládání, tak při setkání z Bohem by byl tento vliv eliminován a Pavel by se naopak cítil jako osvobozený.

tj. předkládáš subjektivní domněnky za jednoznačnou hotovou věc.

Historia- Iz Tori Ja- dějiny podle Tori

Ferenc | 17.03.2017

Ježíš byl Slovan a jmenoval se Radomír.Byl ukřižován v Novém Jeruzalémě,dnešní Istanbul-tak se kdysi říkalo Konstantinopoli. Dnešní židovsko-vatikánský výklad bible má jediný účel.Uvést do klamu a otroctví všechny rádoby křesťany.L.N.Tolstoj to říkal dobře.

Re: Historia- Iz Tori Ja- dějiny podle Tori

Oracle 911 | 17.03.2017

Prečo je tu historka ako umučili spravodlivého?
A zmysel mojej otázky ohľadom ukrižovania je: buď je príbeh o ukrižovaní výmysel alebo ten ukrižovaný nebol spravodlivý/pravdoverný.

Re: Re: Historia- Iz Tori Ja- dějiny podle Tori

Six | 18.03.2017

Otázka mě nedává smysl, nebo lépe směřuje jen k jednomu předem danému závěru.

Re: Re: Re: Historia- Iz Tori Ja- dějiny podle Tori

Oracle 911 | 18.03.2017

Nesmeruje, lebo ak príbeh je pravdivý tak tu máme 2 možnosti:
-Boh všemohúci je sadista s pokrivenou morálkou;
-Boh všemohúci je nemehlo, ktorí nevie zariadiť narovnanie spoločnosti inak, než obetovaním spravodlivého.

Re: Re: Re: Re: Historia- Iz Tori Ja- dějiny podle Tori

Ferenc | 20.03.2017

Ano,máte svým způsobem pravdu.Bůh,ke kterému se modlí celý křesťanský svět v kostelech se jmenuje JEHOVA.A to je vládce a podporovatel Temných Sil na Zemi.

Re: Historia- Iz Tori Ja- dějiny podle Tori

Lada | 18.03.2017

Ježíš se tedy jmenoval Radomír stejně jako ten kníže-Slovan nalezený v Iránu, asi to nemá souvislost, jen mne to tak napadlo.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek