Kapitalismus je mrtev. Nová zpráva Římského klubu "Pojďme na to! (Come On!)"

7.3.2018

Аleksej Anpilogov

 

Poznámka Hox: zpráva Římského klubu "Come on" má úzkou souvislost s vlivem KSB, ze strany GP se jedná o "reakci na nový faktor prostředí".

 

V tomto roce 2018 je jedním z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub (Club of Rome), který oslaví své padesáté výročí. Po půlstoletí od založení italským průmyslníkem Aurelio Pecceim je v obtížné situaci. Ve skutečnosti se Římský klub ve svém vědeckém a tvůrčím výzkumu vrátil do výchozího bodu svého výzkumu o budoucnosti lidstva. Dospěl k tomu nikoli na základě optimistických očekávání a futuristických snů, ale pro úplný krach všech receptů, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Zvláště jasně je to vidět na poslední zprávě klubu Pojďme na to! (Come On!)" která byla publikována koncem roku 2017. Tento programový dokument je tak nápadně odlišný od zpráv klubu z posledních let (a zároveň, kupodivu, vrací myšlenkový proces k raným pracím klubu), že čtenáři tohoto dokumentu příhodně zvolají : Pánové, to ale bylo zřejmé od samého začátku!

 

"Nemožné", "nutné" nebo "pravděpodobné"?

Jubilejní zpráva Římského klubu, 43. v pořadí, byla sepsána oběma prezidenty této organizace - Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu, a se sponzorskou pomocí byznysmena Alfreda Rittera, známého Rusům svou čtvercovou čokoládou „Ritter Sport ".

 

Anders Vijkman je švédský politik a vědec, zastánce boje proti změně klimatu, podpory vyvážené energetické politiky, ochrany životního prostředí a zdraví, a udržitelného rozvoje.

 

Druhá postava spoluautora zprávy, Ernst Weizsäcker, je mnohem zajímavější: otec vědce a německého politika byl fyzik a filozof Carl von Weizsäcker, jehož ideje a koncepty měly největší vliv na německé vědecké myšlení dvacátého století a na sumu životních názorů jeho syna.

 

Carl Weizsäcker měl úžasný osud. Byl jedním z tvůrců nedokončené nacistické atomové bomby a autorem základního vzorce vazebné energie atomového jádra, pojmenovaného na jeho počest. Fyzik, správně předpověděl později potvrzený mechanismus tvorby sluneční soustavy - a zároveň to byl filozof, který vytvořil celý koncept fuzzy („kvantové“) logiky (česky „rozmáznuté logiky“), oponující klasické, Aristotelovské logice, která se skládá jen černé a bílé, z „ano“ a „ne“. Logika Carla Weizsäckera, která se používá ve zprávě "Pojďme na to!" jeho syna Ernsta Weizsäckera, nepracuje s determinovanými kategoriemi Aristotela. Na oplátku nabízí čtenářům použití soudobých "kvantových" kategorií. V této logice jsou události z minulosti interpretovány jako reálné, skutečné („co se skutečně stalo“, a to bez jakékoliv alternativní historie), a budoucí události mají pravděpodobnostní charakter a interpretovány jsou z hlediska možného.

 

Jakékoliv budoucí události v této logice jsou „kvantově“ neurčité položky, kterým zpráva nepřipisuje determinovanou hodnota „pravda/lež“, ale přiřazuje jim velmi nejasné určení „nezbytné“, „pravděpodobné“ nebo „nepravděpodobné“.

 

Tato logika "Pojďme na to!" je jasně rozdělena do tří vzájemně souvisejících částí:

  • vysvětlení dosud pozorované světové dynamiky v kategoriích skutečné-faktické; 

  • popis probíhající světové krize a její zkreslené vnímání a v širší míře chybující filosofie, která ji hodnotila; 

  • a konečně popis sbírky pravděpodobných "receptů" pro budoucí vývoj světa.

 

Pro ty, kteří jsou obeznámeni s pracemi Římského klubu, existuje jasný odkaz "Pojďme na to!" na první zprávu „expertů“ - slavné „Limity růstu“, jejímiž autory jsou Donnelly a Denis Meadowsovy, kteří v roce 1972 začlenili do světového názoru klubu ideu konečnosti stávajícího modelu extenzivního rozvoje, založeného na kapitalismu, industrializaci, urbanizaci a světové globální ekonomice.

 

Nicméně, hlavní rozdíl "Pojďme na to!" je v nečekaném závěru: pokud Meadowsovi v „Limitech růstu“ stále doufali, že globální kapitalismus se rozumně změní a přiměřeně zvládne „totální bouři“ v nelehké budoucnosti, Wijkman a Weizsäcker upřímně říkají: „Je to nemožné!“. Kvantová, ale stejně neúprosná logika jim říká : globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou!

 

Čas západního optimismu - čas příchodu tmy

 

Musím říci, že v pozdních letech po 1980 a brzkých po 1990, na pozadí pádu bipolárního světového systému, který vyústil zničením SSSR a východního bloku, byli experti Římského klubu mnohem optimističtější. Vítězství nad nesmiřitelným ideologickým a ekonomickým soupeřem Západu - Sovětským svazem, a to i přes deklarovanou „apolitičnost“ Římského klubu, vyvolalo přesto určitý optimismus, dokonce euforii, v jeho hodnoceních a zprávách. Pokud jde o zprávy z té doby, mají velmi charakteristické názvy "Poté, co (Beyond ...)“, „Revoluce ..." a  „Budoucnost ... (The Future of ...)“.

 

Vítězství nad Sovětským svazem a nenasytný parazitismus Západu, který se snadno dostupnými surovinovými, energetickými a technologickými zdroji dal vzniknout i téměř bezdůvodnému optimismu Římského klubu, a iluzím o „konci dějin“. Iluzi, že globální kapitalismus dosáhl konečného vítězství a nyní může klidně a cílevědomě řešit všechny své základní rozpory.

 

Bohužel, zkušenost ukázala, že to byla jen ukolébávající Fata Morgana, pouštní přelud, který v sobě skrývá něco zcela jiného: vítězství historické formace, která nejen „pozřela“ zbytky Sovětského svazu, ale také jako rakovina, začala ujídat těla západních zemích samotných.

 

Kniha Wijkmana a Weizsäckera se přímo vztahuje k tomuto zlu. Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. Zničil představu o skutečném rozvoji a hlásal nadřazenost jakéhokoliv podnikatelského snažení „za účelem dosažení zisku. Kromě toho, podle autorů s nimiž je těžké nesouhlasit, spekulativní kapitál vyvolal globální finanční krizi let 2008-2009. A nejen že nebyl potrestán, ale krizi do značné míry zesílil, náklady krize přesouvá na globální světovou ekonomiku. To do značné míry určuje situaci, že finanční krize neprošla klasickým cyklem, ale způsobila globální zpomalení a stagnaci, které pokračují dodnes.

 

Nový svět, který byl vytvořen pro účely a potřeby globálního spekulativního finančního kapitálu, se ukázal být čistě virtuálním světem. Byl prakticky rozdělen na fiktivní, ale formálně vysoce výnosné sféry a stagnující a kolabující reálnou ekonomiku, která stále více upadá v závislosti na konečnosti a nedostupnosti přírodních a lidských zdrojů.

 

Globální nerovnost a globální spotřeba

 

Druhou epidemií moderního světa, která je jednoduše "nemožná" v jakémkoli stabilně se rozvíjejícím světě budoucnosti, je podle názoru autorů nadměrná spotřeba. V tomto ohledu je "Pojďme na to!" také revolučním dílem, protože přenáší pozornost od již kritizované pozice Římského klubu, spojené se zajištěním kontroly porodnosti, na mnohem naléhavější problém spotřeby (a nadměrné spotřeby) světových zdrojů.

 

"Pojďme na to!" postuluje smutnou skutečnost, že extenzivní rozvoj lidstva pro něj samotné vytváří smrtelné nebezpečí. Již dnes lidé tvoří 30% hmotnosti biomasy planety Země, a dalších 67% je hmotnost zvířat, domestikovaných člověkem. Divoká zvěř je již napěchovaná v malých 3% zemské biomasy, kam patří nejen hmyz nebo veverky, ale i sloni, nosorožci a obří modré velryby.

 

Ještě děsivější je pohled na převládající globální nerovnováhu, pokud uvažujeme v kategoriích spotřeby a emisí oxidu uhličitého (CO2), které jsou vhodným měřítkem celkové spotřeby na osobu. Dokonce i průměrný člověk na Zemi je dnes zodpovědný za 6 tun emisí oxidu uhličitého ročně, zatímco 1% nejbohatších Američanů (více než tři miliony lidí) generuje 318 tun oxidu uhličitého za rok každý. To ukazuje na neuvěřitelnou propast vlastnické nerovnosti: rozdíl mezi průměrnou úrovní spotřeby a špičkou americké společnosti je 53-násobek! Kromě toho pouze 10% světových nejbohatších lidí tvoří téměř polovinu všech emisí CO2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ekologie planety je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.).

 

Čas "zaplněného" světa

 

Analýza žalostné situace pokračující globální krize, způsobené skutečným bankrotem klasického kapitalismu a jeho přechodem do virtuální kanibalistické fáze finančních spekulací, konstatování o konečnosti  přírodních zdrojů a extrémní nerovnosti v rozdělování tohoto dojídaného koláče mezi lidstvo, dovádí autory „Pojďme na to!“ ke zjevnému závěru, že filozofie minulosti, filozofie „prázdného“ světa, kterou lidé doposud vytvořili, již dnes neplatí.

 

V současné době lidstvo existuje již v jiném, „zaplněném“ světě, který je zacloněn pozorovatelům sférou vlivu člověka a lidských zájmů, ve kterém bylo mnoho hrozících kritických přírodních procesů uměle podřízeno nejen lidským abstrakcím, ale i většinou nejchamtivější části lidstva, která si není vědoma složitosti a nejednoznačnosti změn.

 

Fakticky svou zprávou Wijkman a Weizsäcker „znovuobjevili“ koncept noosféry Vernadského, ne však jako racionálního lidského vlivu na biosféru, na její vědomé a pozitivní změny, ale jako destruktivní a katastrofický proces. Tuto „temnou“ noosféru autoři Římského klubu v západní tradici nazývají „antropocénem“, zdůrazňující neosobní, destruktivní a nepřiměřený vliv současného člověka na přírodu a záměrně z názvu vylučují řecký kořen „noos“ („rozum“) z její definice.

 

Noosféra Vernadského se dnes převrací v hrozný protiklad - lidstvo nemá přestavět biosféru na základě rozumu, ale ničí ji na základě chamtivosti, strachu, nenávisti, a dokonce i primitivní hlouposti.

 

Dalším zajímavým faktem je, že ve svém popisu problému „zaplněného“ světa a nevhodného chování za změněných okolností, Wijkman a Weizsäcker zpochybňují několik klasiků ekonomického a vědeckého přístupu. A to Adama Smitha, Davida Ricarda a ... Charlese Darwina. Autoři "Pojďme na to!" se nepřou se závěry jejich vědeckých prací. Jejich autoři - Smith, Ricardo a Darwin žili a pracovali v "prázdném" světě, který byl otevřen expanzivnímu a výbušnému vývoji lidstva, zatímco současný svět prostě nemůže ustát takový archaický přístup. Podle samotného Weizsäckera se "stávající studenti, kteří budou žít ve světě roku 2050, učí z učebnic z roku 1950, popisujících svět roku 1850. Jaký výsledek tedy můžeme dostat?"

 

Podle něj se myšlenky Smitha, Ricarda a Darwina ve skutečnosti změnily dnes ve své protiklady. Takže "neviditelná ruka trhu", kterou Smith považoval za organizační princip řádného obchodu, se stal ničitelem ekonomik v uzavřeném globálním světě. "Neekvivalentní směna" Ricarda, která dovolila portugalským vinařům, aby profitovali z výměny  jejich vína za anglickou vlnu, je zcela podřízena spekulantům – parazitům. Darwinova myšlenka o přínosném efektu selekce populací na jejich vývoj se snížila na vulgární sociální darwinismus.

 

Kromě toho, v důležité filozofické části Wijkman a Weizsäcker kritizovali dnes dominantní, a typický pro anglosaský svět, redukcionistický přístup k analýze jevů. Je podle jejich slov „dobrý pro postmortální vyšetření, ale není to způsob, jak popsat živý organismus“. Samozřejmě, že autoři "Pojďme na to!" vyzývají k jaksi abstraktnímu „pojďme žít přátelsky“ (v knize jen „k rovnováze mezi člověkem a přírodou, mezi rozumem a srdcem“). Ale přesto musím říci, že i z tohoto pohledu je práce bombou pod stávající budovou západního vědeckého myšlení, je to největší nejúspěšnější "teroristický čin" posledního desetiletí.

 

Kvantová budoucnost

 

A přesto musím říci, že "Pojďme na to!" napsala generace dvacátého století: Andersovi Vijkmanovi je dnes 73 let, Ernstu Weizsäckerovi - 78.

 

Možná je to z toho důvodu, že část práce věnovaná budoucnosti, se uvádí v jejich prezentaci v již zmíněném kvantově pravděpodobnostním přístupu: autoři si bohužel uvědomili, že jakýkoliv recept, který budou mít v této části bude pouze potravou pro úvahy jejich žáků a následovníků, zatímco oni sami se budou moci jen smutně nebo šťastně dívat na výhonky jimi vysázených idejí z výšky bronzového pomníku.

 

Hlavní poselství autorů - je potřeba nového osvícenství, které by znamenalo novou renesanci, druhou renesanci. V nové syntéze protikladů, charakteristických pro období velkého evropské renesance, vidí Vijkman a Weizsäcker šanci pro celý svět. Zachránit planetu „kousek po kousku“ nebo pro „archu vyvolených“ neuspěje – autoři zprávy Římského klubu upřímně říkají, že tento scénář by zahrnoval nevýslovné utrpení, a dokonce i smrt nejméně 7,5 miliardy lidí na této planetě. Že v  tomto případě bude obětí i zbývajících "zlatých" 500 milionů super-bohatých. Je zřejmé, že z důvodu jejich morálních omezení autoři "Pojďme na to!" uvádějí takovýto scénář jako kategorii „kvantového nemožného", ale v jejich zprávě to stále vypadá jako varování před „pravděpodobným“.

 

"Nezbytný" scénář pro svět podle myšlení autorů "Pojďme na to!" je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu.

 

Receptem má být maximálně rychlý a kompletní přechod na obnovitelné zdroje energie, vytvoření ekonomiky opětovného využití zdrojů, předmětů a zboží, který autoři nazývají „cyklickou“ ekonomiku, na rozdíl od „lineární“ ekonomiky, která dnes činí z neobnovitelných zdrojů odpad.

 

Nový systém vzdělávání,který by se měl zaměřit na "gramotnost pro budoucnost", by měl poskytnout novou filozofii pro takový "zaplněný" a soběstačný svět. To se týká pěstování integrujícího myšlení, výměnou za dnes převládající redukcionistické, důraz na udržitelnost a dlouhodobé plánování, namísto zaměření na bezprostřední zisk, spoléhání se na tradiční kulturní a náboženské hodnoty, které jsou vhodnější pro dlouhé civilizační krize „zaplněného“ světa, na rozdíl od vědeckých konceptů XIX. století, vytvořených k dobytí "prázdného" světa a zotročení lidí, ekonomik a jiných kultur.

 

Tečka nebo tři tečky

 

Samozřejmě je zpráva "Pojďme na to!" - jedním z nejsilnějších programových dokumentů, vytvořených západním vědeckým myšlením, za poslední desetiletí. Namísto opětovného ždímání již vytěžené myšlenkové matérie předkládá světu spoustu naléhavých otázek, a současně dává vědět, jak jsou bezvýchodné a impotentní předchozí přístupy.

 

Bohužel, můžeme říci, že je pravděpodobné, že zůstane jen klasickým „hlasem na poušti“. Přesně ze stejných důvodů, z jakých klasická renesance začala nejen s osobností Leonarda dá Vinci, ale zároveň také s postavou jeho mocného patrona, florentského panovníka Lorenza de Medici, který mladému Leonardovi umožnil realizovat jeho talent a novou "integrální" vizi světa.

 

Dosavadní světová finanční a politická elita dosud nevyčerpala svůj potenciál (včetně zničení starého světového řádu). Nový Lorenzo de Medici se dosud nenarodil - nebo o něm ještě nevíme. K první renesanci došlo v poslední vlně hrozného evropského moru, slavné „černé smrti“. Podobně je možné, že se nová renesance narodí jen v dobách extrémního stresu civilizace. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku - Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě - nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti?

 

Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!".

http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf

 

 

Diskusní téma: Kapitalismus je mrtev. Nová zpráva Římského klubu "Pojďme na to! (Come On!)"

Píši knihu

Přemek | 26.03.2018

Ekologická ekonomie zdrojové stability, aneb hledání východiska ze slepé uličky selhávajícího suspersystému. Pošlu z toho nějaký konzistentní extrakt (kráceno). Petr Ježek

Len tak mi napadlo.

peter1. | 16.03.2018

Trocha podobné úvahy sa rodili aj v časoch odmeku s ideou zbližovania dvoch systémov čím chcel Západ riešiť svoj krízový stav v 80 rokoch. Gorbačov nevedel čo chce a potrebuje západ riešiť spolupráciou a uznaním socializmu za partnera. Čína to pochopila tak ako to marxizistami malo byť pochopené - prijala spoluprácu, ale Brežnev nedokázal pristúpiť na podmienky prijatelné pre druhú stranu aj keď sa o to snažil. Po zmarenom čase umierajúcich vodcov v ZSSR Gorbačov konal ako naivka.
Namiesto otváraniu sa spolupráci v určitých prechodných režimoch, vnútorne rozložil štát.
Čína vytvorila prechodné režimy v ktorých sa postupne sama cez zóny volnejšieho obchodného režimu prebudovala k dnešku.
Prienik pôvodného režimu s dneškom je stále prítomný.
Rímsky club hodnotí aj skúsenosť tejto cesty a hlavne zostávajúce formy riadenia vo vzniknutých nových rôznych režimoch.
Západ sa nepohol ani o krok skôr naopak svojími globálnymi inštitúciami a povalením primitívneho socializmu, stojacím pred rozvojovou transformáciou nabral na sebavedomí a odvtedy urýchluje sebadeštrukciu, ktorá začína byť stale nebezpečnejšia.
Žial nespomínam si na názov tej práce odborníkov z KBSE, ktorá neskôr prerástla v OBSE už s povaleným socializmom.
Správe Rímskeho klubu sa médiá nevenujú, možno ju niekto preloží aj u nás

Vynikajúci článok

JaroX | 08.03.2018

Asi by som si mal prečítať aj originál správy Rímskeho klubu. Tentokrát to zdá sa stojí za to. Ešte jedna vec na záver - v článku som postrehol, že sa autorovi javí ako nevyhnutnosť spolupráce tých, čo majú kapitál, a tých, čo majú myšlienky/nápady/vízie. Možno, že príliš často odkladáme realizáciu potrebných, až nevyhnutných myšlienok, lebo sami nemáme potrebný kapitál a neodvážime sa vydať na cestu jeho získania. Za nemožné považujem absenciu potrebných, nevyhnutných myšlienok. Myšlienky prichádzajú, keď sú potrebné. Problém je len s tou realizáciou...

Trpko usmevne

kolkobudeszit | 08.03.2018

Sluhovia tych, ktori vsetko sposobili, teraz akoze hladaju sposoby zachrany Zeme. Pred kym si chcu robit aliby - pred Vsevyssim ich nemaju. Ich pani urcili destrukciu Mitgard-Zeme, ked zhatili rozvoj Teslovych zdrojov z vakua, predtym nam znicili i ine ciste technologie, a zaviedli extremne surovinovo narocne a teda PRIMITIVNE technologie spalovacich motorov, jedine a prave preto, aby nas mohli zotrocit, postupne degenerovat a vytvorit z nas BIOROBOTOV pre svoje ucely. A preva tieto vsadepritomne primitivne technologie systemovo a jednoznacne predurcili znicenie zivotneho prostredia a biodiverzity nasej Mitgard-Zeme samozrejme ruka v rukave s degeneraciou VYCHOVY a VZDELAVANIA ludi. Uz do LUDI VLOZILI a neustale mediami VKLADAJU tento destrukcny modul. Ako chcu tito POKRYTCI zachanit Mitgard-Zem? Tie sedive bytosti, ktorych nezaujima ani vlastni druh a druh druha s radistou vykynozia maju tie vlastnosti na zachranu Zeme? Ved dve absolutne URCUJUCE priority su DESTRUKCNE nastavene tymito zloduchmi - TECHNOLOGIA a LUDIA-ci co z nich zostalo. Bez napojenia na Vsevyssieho NIE JE MOZNE NIC ZACHRANIT. Bytosti temnych svetov funguju vyhradne len a len ako PARAZITI. Po vyzrati prostredia sa normalne posuvaju dalej. Teraz maju problem, ze nemaju kam, zahradili nasi cestu. A tak jedine a prave z tohoto dovodu, vobec nie z ekologie, ci z akejkolvej inej kladnej pohnutky (toho NIE SU BYTOSTNE SCHOPNI) sa snazia svoje prostredie udrzat. Ale opakuje - ako chcete prinutit primitivne bezbozie sarancata naucit, aby nevyzrali vsetko? NIJAKO maju svoj program - jedine redukciou poctu. Preto vsetky taketo a podobne KECY su usmevne, pretoze PODSTATA tejto SKUTOCNOSTI v SUCASNOSTI je ina PRAVE UVEDENA.

vitajte v Klifote

Fidelito | 08.03.2018

Vernadského koncepcie sú z pohľadu kabalistickej kozmológie ukotvené v harmonickom, konštruktívnom a dlhodobo udržateľnom svete - Sefire. Je to predovšetkým spôsobené morálnou a citovou plnosťou autora. Naopak koncepcie západných autorov zaváňajú Klifotom - sveta disharmónie, vyšinutého z rovnováhy, s vyprahnutým a pokriveným morálnym a citovým základom, s vektorom namiereným do katastrofy. Preto sa noosféra človeka v "ruskom" videní sveta javí ako pozitívna, kým antropocén západného videnia má prevažne pochmúrny a negatívny obsah.

Re: vitajte v Klifote

ľudo | 10.03.2018

Kabala je samozrejme v niektorych veciach fasa.
Je však davo-elitárna.
Podľa jednotlivých interpretačných úrovní.
Dekontaminovať si ju musia jej vyznavači.
Inak ich vždy povedie do rovnakej hrôzy, ako nekritické preberanie stereotypov Tanach a Talmud.
Do nevyhnutných cyklických pogromov v najrôznejśích formách.

Kabala má proste hlboko fašistickú podstatu.
podobne ako tzv. scientológia. Rozoberali sme to tu dostatočne podrobne. Jej jednotlivé technológie sú však v bezpečnejśom kontexte samozrejme použiteľné

rast

... | 07.03.2018

je dobrý vtedy ked rastie aj moralka a stastie inak je to len blud

Re: rast

Přemek | 08.03.2018

Myslíte zlodějskou morálku? Měl jste asi na mysli etiku (mravnost). Jenže mravní a vědomí lidé si uvědomují, že kvantitativní růst vede k přetížení zdrojů a tím ke zdrojové nestabilitě, proto akceptují výhradně kvalitativní růst.

ako vždy

... | 07.03.2018

hasia požiar ktorý sami založili a k tomu neskoro..."prechod na obnovitelne zdroje" a pod.- to nech si vyriesia doma na zapade,my tu žijeme "z ruky do huby"

Jaká bude budoucnost?

Miloslav Dědek | 07.03.2018

Materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje nevídaným tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tom zcela stagnuje vývoj mocensko-politického uspořádání světa. Uvedený rozpor začíná být velmi nebezpečný. Lidstvo to nemusí přežít. Je nejvyšší čas urychlit vývoj mocensko-politického uspořádání světa.
Bude-li nadále přetrvávat stav, kdy se znepřátelené velmoci intenzivně věnují výzkumu a vývoji nových zbraní a zbraňových systémů, potom lze očekávat , že války brzo povedou proti sobě dálkově ovládané zbraně a automaty. Tento výzkum a vývoj zbraní a zbraňových systémů nic nemění na tom, že všechny války jsou odsouzeníhodné. To, že se na planetě nepřetržitě vedou války, je většinově považováno jako něco normálního a přirozeného. Je načase tuto skutečnost pokud možno co nejdříve změnit. Z hlediska žádoucího vývoje mocensko-politického uspořádání světa je projekt EU krok správným směrem. Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka. Je načase uvažovat o realizaci projektu globálního superstátu, který zabrání vzniku války na celém světě. Jedna možná cesta vzniku Globální federace všech států světa je uvedena v článku: SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/soucasnost-budoucnost-lidstva.html Nastolení Globální federace lze realizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr popsaný v uvedeném článku: SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA, načež tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
V případě, že se vám jeví popisovaný politický vývoj lidstva nereálný, potom vám doporučuji seznámit se s TEORIÍ VŠEVÝVOJE - http://miloslav7.blogspot.cz/2014/01/teorie-vsevyvoje.html , což je v podstatě univerzální návod na kreativní řešení libovolně zvoleného problému.

Re: Jaká bude budoucnost?

nazdar | 08.03.2018

„Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka. Je načase uvažovat o realizaci projektu globálního superstátu, který zabrání vzniku války na celém světě.“
Tady jste asi trochu nepřesný. Mír v Evropě je umožněn díky tomu, že se státy střední a východní Evropy nechávají vykrádat dobrovolně, bez odporu. Pouze na základě zkorumpování politické třídy, která necítí s národem. To není udržitelný, natož spravedlivý mír.
Státy, které se nenechají vykrádat, nebo se jinak příčí požadavkům velmocí, jsou vojensky a ekonomicky napadány, tedy jsou v jisté formě války. Události v bývalé Jugoslávii, nebo na Ukrajině, to je mít v Evropě? Valení kulturně nepřizpůsobivých etnik do evropských států, proti vůli obyvatel, to je také mír v Evropě?

Re: Re: Jaká bude budoucnost?

Miloslav Dědek | 12.03.2018

Pane nazdar, opakuji: "Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka"
Nenapsal jsem nic o míru v Evropě! Proč jste si vztáhl moje tvrzení na celou Evropu? Nejsem nepřesný. Nepřesný jste Vy, a to hodně. Např. Vaše tvrzení: "Státy, které se nenechají vykrádat, nebo se jinak příčí požadavkům velmocí, jsou vojensky a ekonomicky napadány, tedy jsou v jisté formě války." je v podstatě blbost,
.

Re: Re: Re: Jaká bude budoucnost?

Radovan Škultéty | 24.04.2018

Mohli by ste, prosím, vysvetliť svoj názor? Juhoslávia padla preto, lebo už ako celok nevyhovovala geopolitickým záujmom SŠA a Nemecka. Ukrajina je len bojiskom medzi SŠA a Ruskom. Podobne dopadol Irak, Sýria, Lýbia atď. Na čom sa teda zakladá Vaše presvedčenie?

názor

Július | 07.03.2018

Rímsky klub ide stále v rovnakej trajektórií. Chce NWO a chce svojich 500 mil. otrokov, nič viac.
Zbytok je balast, omáčka.

Súčasná imigrácia a podpora natality moslimov aj z európskych daní je ukážkou, že serú na nejaké premnoženie sveta, pokiaľ im to premnoženie moslimov pomože zlikvidovať Slovanov, bielu rasu, hlavne zlikvidovať kresťanstvo, vyvolať vojnu a obrovskú genocídu a potom fašistické neofeudálne NWO, ktoré si ľudia budú pýtať ako poriadok z chaosu, kde ich títo elitári sami dostali.
V ceste im stojí jedine Rusko a štáty, ktoré nemajú pod plnou kontrolou..

Na to, aby mohli uskutočniť NWO, potrebujú zlikvidovať hlavne kresťanstvo, bielu rasu, rodiny a všetko národne a nacionálne a na to im slúžia aj pomocné ideológie NWO, ako KSB, ktorá uprednostňuje islam, ktorá kresťanstvo, teda vieru človeka v Bohočloveka Ježiša pokladá za satanizmus, ktorá chce vychovať "nového človeka",( kedysi -súdruha), pod diktátom svedomia.
A to,čo je podľa toho svedomia dobré a morálne, aké hodnoty, o tom rozhodnú guru KSB vo svojich knihách.

A preto KSB nepokladá islam zo svojej podstaty, teda kodifikovaný súčasný korán za hrozbu a ich gurovia ako Jefimov, Zaznobin s ním spávajú pod vankúšom.
Ignorujú všetky fakty o rozšírení islamu vo svete a čo islam sposobil populáciám, národom kultúram, náboženstvám, kde získal majoritu.
KSB pretláča islam soft metódami do vedomia ľudí. Učí lož, že Mohamed šíril islam koránickým sposobom, mierovo, pričom je dokázané, že za mnoho rokov tohto mierového islamu získal 150 prívržencov a obrat nastal, keď bol vyhnaný do Mediny, kde mení islam na džihádistický, teda šírenie agresiou, mečom a útlakom.

A preto všetko nacionálne, čo može pomáhať jednotlivým národom v Európe k prežitiu radi nálepkujú ako fašistické.

Re: názor

openeyes | 07.03.2018

Keďže ste "prekukli" KSB, predpokladám, že ju máte - na rozdiel odo mňa - naštudovanú. Potom by malo byť jasné, že také procesy, ako islamizácia EU sa plánujú cezgeneračne (začali sa dovozom tureckých gastarbeiter-ov do Nemecka alebo už importom okrokov do Francúzska/Španielska?). Táto správa je prezentovaná ako produkt organizácie, ktorú aktívni realizátori starého sveta považujú za svoju alma-mater. Takže takéto slová im určite urobia prievan v hlave. Podľa mňa je správa tiež priznaním ich totálnej prehry v snahe dokázať Všehomírovi, že MY sme lepší, resp. že ON sa mýli v Človeku.
Z hľadiska riadenia, keďže do riadiacich pozícii dosadzovali ľudí s psychikou otroka (u nás známi ako "poloblázni" :-), bolo by asi nebezpečné začať okato mávať bielou vlajkou. Samozrejme sa snažia získať si aj v nastávajúcom "zaplnenom" svete nejakú dobrú pozíciu - preto táto ponuka na spoluprácu. V tom máte asi pravdu, že v prípade, že sa nám podarí spoločnými silami procesy stabilizovať, opäť opustia stranu DOBRA a vrátia sa ku svojej chamtivej EGO-povahe. Preto treba prácu použiť na elimináciu vplyvu ich žiakov-parazitov a súčasne ich vpustiť do "zaplneného" sveta výlučne do pozícií, kde budú musieť ŽIŤ ZA SVOJE...

Re: názor

Jura | 08.03.2018

Víš, že NWO je bouda? V NWO se za hlavní sílu považují američtí neokoni spolu s ilumináty/zednáři a ekonomickou mocí Rotschild/Rockefeller.
A ti na skutečném vrchu pyramidy vidět nejsou.

Teorie o NWO se začala šířit na konci 90-tých let z USA jako odpověď GP na KSB, která je tu je od konce 80-tých let (od 92 veřejně).

Američani a tedy i NWO brzy skončí ... plány GP nikoliv. Ty se jen přesovají do Číny.

Re: Re: názor

Július | 08.03.2018

Nepleť si pax americana s NWO...
NWO je ďaleko staršie ako napísanie KSB...

Re: Re: Re: názor

Jura | 08.03.2018

Určitě, jo? Nějaký důkaz?

Nepleť si teorie či názory na to, že svět někdo z pozadí ovládá JIŽ PO STALETÍ s tím, KDY tato teorie VZNIKLA.

"New World Order" je slovní spojení, které jako jeden z prvních použil George Bush starší v souvislosti s rozpadem východního bloku a spec. SSSR.

A tedy až následně (tedy několik let po uveřejnění KSB) se ze slovního spojení použitého ve chvíli, kdy staré pořádky končily (studená válka) a začínaly nové pořádky udělalo ono zlověstné NWO.

NWO nese všechny znaky Pax Americana ... pouze Pax Americana, Egypští žreci v něm neexistují.

Z toho vyvozuji, že celá akce s NWO je bouda, jak zakrýt svoje řízení, kdy zveřejní informace o jakémsi řízení a následně ho nechají padnout (což s USA stejně plánovali) a to opravdové řízení zůstane utajeno. Vedlejším účinkem je překrytí informací o KSB.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 08.03.2018

NWO je vec globalistov a vobec tu nejde o Pax Americana...Ide o vytvorenie neofeudálneho nového systému moci a otrokov s počtom ĺudí cca 500mil a to má byť až po skončení III.svetovej vojny...
Ale nechce sa mi tu lepiť dokazy. Mysli si, čo chceš...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Jura | 08.03.2018

Které globalisty máš na mysli .... globalisty podle Pjakina, tedy GP pocházejicí z Egypta (o nich se v NWO vůbec nemluví).
Globalisty podle Aeronetu/americké alternativy, ... tedy USA, bankéře, ilumináty/zednáře, černou šlechnu, Bilderbekg, ... tak toho je NWO plný (jenže netvoří nejvyšší špičku toho jevu, ale jen 2. vrstvu).
Je vidět, že jsi nesledoval vzknik a vývoj téhle konspirační teorie jak o tom psal ze začátku Mašek na Osudu (případně Chvátal na matrixu), později Korál na NWOO.

NWO je mrtvé (v realitě teprve sledujeme jeho záníik), ale to je jen 2. vrstva toho spiknutí. Ti nejvyšší jen odepisují stávající centrum v USA (na druhé provni) a přesouvají ho do Číny (kde vznikne nové na 2. úrovni) za současného uchování tajemství o sobě (vždyť přece spiknutí tyranizující svět bylo odhaleno a právě jsme ho porazili).
http://www.nwoo.org/2010/01/13/definice-noveho-svetoveho-radu-poradku-nwo/

Re: Re: názor

Martin | 10.03.2018

NWO popsal uz H. G. Wells ve stejnojmenne knize v roce 1944... A prvni, kdo o NWO jako hrozne mluvil, byla John Birch Society. Tedy davno pred napsanim Mrtve vody.

Re: názor

JaroX | 08.03.2018

Július... prestaň už konečne písať sprostosti. KSB nechce zničiť kresťanstvo, ale prostredníctvom návratu k pred-katolíckemu (pred-fašistickému) kresťanstvu a k pôvodnému učeniu prorokov ako boli Ježiš, Mojžiš a Mohamed, nasmerovať ľudstvo naspäť do koryta božieho zámeru, čo možno najviac na stred. Navyše, KSB hovorí, že každý jeden človek má pracovať sám na sebe, aby nebol odkázaný na prorokov a médiá. K tomuto dáva KSB k dispozícii rôzne nástroje, napr. aj DVTR.

Július, keď sa ti raz podarí z tvojho tela vyhnať démona katolicizmu a definitívne zavrhneš Satana, od hanby a ľútosti nad tvojim dovtedajším myslením a činmi sa pustíš do očisťujúceho plaču a už nikdy nebudeš sa chcieť vrátiť späť. Tak teda veľa odvahy, šťastia a zdravia!

Re: Re: názor

Július | 10.03.2018

KSB chce zničiť kresťanstvo, pretože razí to, že kresťanstvo je o tom, že Ježiš bol len človek a nie Bohočlovek, čo je útok na samú podstatu kresťanstva, klame, že kresťania povodnej Cirkvi, ktorá vznikla v Jeruzaleme po smrti Krista v 1 storočí neverili, že Ježiš je Boh.
A stále razia toto klamstvo. Tým chcú zlikvidovať vieru kresťanov v Ježiša ako Boha a tým likvidovať kresťanstvo. Úplne ignorujú historické fakty, dokazy, vrátane tých, že počas prvých 3 storočí prenasledovania kresťanov, tí zomierali preto,že verili, že Ježiš je Boh, nechceli obetovať rímskym bohom.Rovnako, že Syngóga dala kresťanov do kliatby okolo roku 100 za to,že učili a verili, že Ježiš je Boh, čo bolo pre ich vieru bohorúhačstvo...
Rovnako KSB klame v tom,že kresťanská Cirkev až do Nicejského koncilu neverila v to, že Ježiš je Boh...
KSB chce, aby sa kresťania zriekli viery v Ježiša ako Boha, tých, čo nechcú nazýva pseudokresťanmi, tých v čo to veria a veria na sviatosti RKC ako Eucharistiu nazývajú, že uznávajú skrytý satanizmus...
Takže tu neklam že KSB nejde proti kresťanstvu, ide a chce vnútiť kresťanov svoje názory, aké kresťanstvo je to pravé...

Rovnako KSB klame o Mohamedovi, keď tvrdí, že bol dobrý a morálny človek. Nebo, bol diktátor a vrah. Je na to spústa dokazov, ktoré sa nedajú vyvrátiť.Rovnako klame, že islam Mohamed šíril koránickým nenásilným sposobom. To je rovnako lož, pretože počas mierového šírenia islamu získal 150 prívržencov a obrat nastal až v Medine, kde Mohamed zmenil islam na agresívny, radikálny a šíril ho silou, mečom, agresiou, vraždením, otrokárstvom...
A zbytok tvojich obáv o moju osobu si nechaj pre seba, mńa to nezaujíma je to osobná rovina a ja nehodnotím teba ako osobu, len tvoje názory na danú tému..

Re: Re: Re: názor

JaroX | 10.03.2018

Opýtam sa ťa teda: v koľkých bohov/Bohov veríš ty? Ja kresťan verím iba v jedného Boha - stvoriteľa sveta, všetkého živého aj neživého. Takže v koľkých veríš ty? Mimochodom, na HBO beží seriál Britania a v aktuálnej (7.) časti riešili dvaja Rimania otázku bohov/božštiev v Ríme, Egypte a iných častiach sveta. Veľmi rozumne - všetkým odporúčam si túto časť vyhľadať.

Na záver - pletieš si pojmy kresťanstvo (o slobode a o láske) a katolicizmus (o poslušnosti jedným a o nenávisti voči ostatným). Tým, že KSB hovorí, že Ježiš bol človek, iba potvrdzuje to, čo my kresťania vieme, KSB týmto na nás kresťanov neútočí. Že KSB vadí katolíkom tak, ako im vadili napr. aj Katari, je jasné.

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 11.03.2018

Keby si bol skutočný kresťan, tak by si vedel, že katolíci veria tiež len v jedného Boha.

Tvoj problém je to, že nevieš, čo je to katolicizmus, tvoj názor na to je hlúposť a nepochopenie.

Až veríš KSB viac ako ústrednej viere kresťanstva, že Ježiš je Boh, KSB tvrdí opak, tak nie si skutočný kresťan, ale len veriaci v nejakú sektu.
Si asi taký kresťan, že ani nevieš, že viera v Ježiša ako Boha je základný článok viery, na ktorej kresťanstvo stojí od jeho vzniku.

Zbytok je tvoje nepochopenie, na čo som ti už odpovedal, musíš lepšie čítať a chápať.

Re: Re: Re: Re: Re: názor

JaroX | 14.03.2018

Mýliš si pojmy katolicizmus a kresťanstvo, katolícka viera ti zabraňuje vidieť pravdu. Zavrhni biblického démona katolicizmu a hľadaj svetlo Boha stvoriteľa - pomôžeš sám sebe aj všetkým navôkol, navyše tu prestaneš vypisovať nezmysli, že KSB ide proti kresťanom. Ja som kresťan a viem, že KSB pro nám nejde. Ty si katolík? Ak áno, potom je pochopiteľné, že nechápeš, o čom ja kresťan píšem.

dve poznamky

Kammerer | 07.03.2018

Najskôr som chcel začať tým, že s myšlienkami v texte súhlasím, ale to by bolo slabé vyjadrenie, lepšie to vystihne keď poviem, že sa s týmito názormi stotožňujem. Alebo inak povedané, ako by mi z duše hovorili.

Dovolím si len dve poznámky, ktoré nemyslím nijako konfrontačne, ale ako názor.

Prvou by som sa trochu zastal Darwina (ktorý určite netušil, s čím všetkým bude jeho meno spájané). On sa zaoberal prírodou a vytvorenie spojenia sociálny darwinizmus je zneužitím jeho myšlienok a násilným, napadá ma český výraz naroubovaním, na iné súvislosti. Súhlasím jednoznačne, že sociálny darwinizmus je zvrhlá filozofia, ale je výsledkom nepochopenia, alebo prekrútenia jeho myšlienok a ich použitia v iných súvislostiach, než k akým patria. Napr. uvádzaná neviditeľná ruka Adama Smitha bola ilúziou od začiatku, bez ohľadu na to, či tomu Smith úprimne veril, alebo nie.
Ak by sme brali evolúciou druhov v prírode ako vzor a chceli si z nej brať príklad pre sociálne procesy, bolo by skôr namieste zobrať si poučenie z toho, že evolučný proces vedie často k neefektívnym riešeniam a do slepých uličiek, takže nie je dobré nechávať mu voľný priebeh. Takže sám Darwin nebol tým, kto sa mýlil, alebo nedomyslením dôsledkov svojich úvah spoločnosť zaviedol na nesprávnu cestu.

Druhá moja poznámka je k pojmu „rastu“. Hlavne v zmysle ekonomického, alebo hospodárskeho rastu. Tu by sme sa s autormi zhodli, len chcem povedať, že samotný rast nemusí byť len „strašiakom“. Keď si pod rastom predstavujeme len extenzívny rast a zväčšovanie počtov a objemov ľudstva, produkcie a spotreby a odpadu, tak je to tak, ako sa tu uvádza a ako vidíme dopady okolo seba v tom negatívnom zmysle.

Ale pojem ekonomický rast nemusí byť len negatívny, pretože zahŕňa aj rast intenzity a prejavuje sa v tom, že štruktúry systému sa stávajú zložitejšími, ale tým posúvajú systém nie v kvantite, ale aj v kvalite. V spoločnosti je to systém vzťahov, sú postupne zložitejšie a je ich viac. Prejaví sa to v tom, že systém potom viac energie viaže v sebe, nielen, že viac spotrebuje a viac vylúči.
Spoločenský systém sa dá prirovnať v tomto k prírodnému ekosystému, ktorý čím je zložitejší, tiež v sebe viaže viac energie, ale to berieme ako pozitívne. A na svoje okolie nemusí pôsobiť deštruktívne. Keď berieme ako vzor tie ekosystémy, napr. džungľa s x druhmi rastlín a živočíchov a ich systémom vzťahov je väčší systém, ako napr. púšť. Ale to, že je to systém väčší a teda viac vyrástol, neznamená, že je horší, skôr naopak.
Analógia je aj v tom, čo je v texte správy uvedené. V takomto zmysle väčšie, zložitejšie systémy majú v sebe viac práve tých cyklických podsystémov obehu energie, ako tých lineárnych v zmysle na jednej strane napumpovať, na druhej vylúčiť. Takže aj tu si môžeme z prírody brať vzor, alebo inšpiráciu.
Takže rast neznamená vždy len negatívum a netreba proti každému rastu bojovať. V tomto som asi s autormi zajedno, len som chcel upozorniť na ten pojem, lebo často je rast zatracovaný ako všeobecné zlo.

Re: dve poznamky

nazdar | 08.03.2018

Vaše odborná poznámka je zajímavá, ale domnívám se, že neřeší podstatné. Tím je v současnosti to, kdo to bude financovat a také z toho profitovat!!!

OTEVŘENÝ DOPIS POLITIKŮM A POLITIČKÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA

Miloslav Dědek | 17.11.2019

https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/10/otevreny-dopis-vsem-politickam.html

Přidat nový příspěvek