"K současné situaci"», č.6 (102), 2011. Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk a s Vůlí Nebeskou se druží...

"K současné situaci"», č.6 (102), 2011. Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk a s Vůlí Nebeskou se druží...

31.5.2017

Vnitřní prediktor SSSR

 

«K současné situaci», č.6 (102), 2011

Na Západě je církev bez Boha, v Rusku Bůh bez církve.

V Rusku je centrum na periferii.
V.O.Ključevskij

 

Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk a s Vůlí Nebeskou se druží...

O výsledcích voleb do Dumy, politických perspektivách a bezprostředné „matričně-egregoriální“ demokracii.

 

20111229 K soucasne situaci 102 - Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk.doc
20111229 K soucasne situaci 102 - Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk.pdf
20111229 K soucasne situaci 102 - Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk.odt

 

1. výsledky voleb

Začněme od toho, že jsme spokojeni s výsledky voleb do Dumy 4.12.2011 nezávisle na tom, zda:

 • to byly nejčestnější volby v historii postsovětského Ruska a falšování mělo charakter chyby měření,

 • nebo se reálné výsledky odlišují od ohlášených do té míry, že většina by v nové Dumě patřila nějaké jiné straně než Jediné Rusko.

 

Výsledky voleb odpovídají tomu, co jsme hodnotili jako nejoptimálnější variantu v naší poznámce „Ať už hlasujete za kohokoliv, stejně bude výsledkem: každý národ si zasluhuje takovou vládu, jakou má“ z října 2011. Níže bude ukázáno, proč si každý národ „zasluhuje takovou vládu, jakou má“.

 

Protestní demonstrace proti oficiálně ohlášeným výsledkům byly poměrně málo početné a největší počet elektorátu sebraly v Moskvě. Jeho je možné charakterizovat jako emocionálně vybičovaný dav, neschopný myslet, který je tak či onak pod vlivem politických technologů a manipulátorů – včetně těch zahraničních sil, které se snaží už mnoho staletí řešit „ruskou otázku“ jednou provždy, včetně varianty jejího řešení s pomocí domácí „progresivní veřejnosti“.

 

Příčiny takového hodnocení výsledků voleb z naší strany spočívají v tom, že:

 • Všechny strany se odlišují od sebe navzájem mlhavými představami o tom, jak by se měl spravedlivě organizovat život lidí ve společnosti, kterými oblbují „elektorát“, a opírají se různé větve jedné a té samé sociologicko-ekonomické vědy, která obsluhuje biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha, která má za cíl, aby společnost pod nadvládou jejích idejí nebyla schopná realizovat skutečnou suverenitu ani v ekonomice, ani v dalších oblastech života.

 • Pod nadvládou tohoto systému falešné demokracie, vypracovaného na Západě, domácí „elektorát“:

> částečně ztrácí politickou aktivitu a lumpenizuje se, v důsledku čehož je s každými volbami těžší a těžší dostat ho k urnám;

> a částečně získává rozum, přestává být „elektorátem“ a tvoří základ politického uspořádání budoucího obrozeného Ruska.

 • Na pozadí tohoto se rozvíjí a šíří se ve společnosti (a nejen v Rusku) sociologicko-ekonomická teorie Koncepce společné bezpečnosti, namířemá na dosažení suverenity v řečišti Bohoděržaví a navrhující, že předtím, než člověk vejde do aktivního politického života, je zavázán osvojit si určité minimum fungujících znalostí o řízení. Nově zvolené obsazení Dumy to nepovažuje za nutné a za svou povinnost před společností.

 

2. Jak se ve skutečnosti řídí Rusko

Nyní k tomu, proč každý národ zasluhuje tu vládu, kterou má. Představy o tom, jak se řídí Rusko, které jsou vlastní většině politicky aktivního obyvatelstva, jsou neadekvátní. To, co reálně probíhá, je možné schematicky zobrazit tak, jak je to uvedeno níže.

Na obr.1 linie se šipkami označují směr informačních potoků v přímých a zpětných vazbách kontur řízení, podporovaného danými subjekty a samořídícími se objekty. V případě, že se jedná o teokratický stát, pak hierarchie odpovídajícího egregoriálně-religiozního kultu bude umístěna mezi bloky „Lidský segment Noosféry“ a „Státnost“.

Jestli je stát světský, pak konfese, včetně hierachie každé z nich, jsou sociální skupiny v obyvatelstvu a každé z nich odpovídá vlastní egregor v Lidské segmentu Noosféry.

Jak je vidět na obr. 1, celé to tvoří polycentrický systém, zahrnující do sebe několik supersystémů („Obyvatelstvo“, „Přírodní prostředí“, „Noosféru“, „Zahraničí“1) a mnoho center řízení, z nichž každý disponuje svým hierarchickým statusem (možnostmi řídit jiné přímo nebo zprostředkovaně) v celkovém systému; k tomu navíc, hierarchický status každého centra se může měnit v průběhu času a vzhledem k různým úlohám řízení. To se podstatně liší od primitivního schématu, nuceného „elektorátu“ jak liberálními, tak i „patriotickými“ médii a politikařícími činiteli: „Zlý Putin = specialista na eutanazii Ruska v procesu jeho likvidace s cílem uvolnění území Ruska pro Západ - Medvěděv – strana Jediné Rusko - „elita“ - běžní lidé – a další domácí a zahraniční osoby a struktury.“

Díky tomu, že společnost (obyvatelstvo) je z úhlu pohledu dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTR) určitá množina vzájemně vložených supersystémů, kde každému z nich odpovídá vlastní segment Noosféry (tj. egregor) – pouštět se do analytiky probíhajících procesů bez chápání toho, co je to supersystém, jaké procesy mohou v supersystémech probíhat, a co jsou to egregory – znamená odsuzovat se na získání dopředu vadných výsledků, jejichž obětí se nevyhnutelně část podobných „hoře-analytiků“ stane. Nic dobrého nečeká ani ty, kdo se takovou analytiku opírá. Proto, pokud je pro někoho nadále nepřijatelné být částí „elektorátu-hlupoktorátu“, pak je třeba číst „tlusté knihy“ a srovnávat to, co je v nich napsané, podle svědomí s životem.

Také poznamenáme, že na obr. 1 je pořadí rozložení subjektů a objektů na vertikální ose ve směru shora dolů v souladu s hierarchickým statusem procesů řízení, které realizují ve vztahu k hierarchicky nižším procesům: „Všedržitelnost“, „Přírodní prostředí“, „Lidský segment Noosféry“, „Státnost“, „Byznys-moc“, „Obyvatelstvo“. Na obrázku 1 je byznys-moc hierarchicky umístěna pod státnost, jak to obecně má být v občanské společnosti a v demokratickém státu.

 

3. «Autopilot matričně-egregoriálního řízení»

Odedávna jsme psali o tom, že naše země funguje na „autopilotu“ egregoriálního řízení své cesty v matrici možností, odpovídající jejím ideálům – civilizačnímu smyslu života. A uváděli jsme i příčinu: „elitarizovaný“ režim se zabývá dalším v pořadí pokusem vybudování rodově-klanového zřízení s dědičnou klanovou „elitou“, a proto nechápe dlouhodobé strategické cíle společensko-historického rozvoje, ani si nepřeje je chápat, tím spíše pracovat na jejich uskutečnění navzdory kořistným zájmům klanů, které se dostaly ke státní moci a byznys-moci a řídí se principem „dostali jsme se k moci, tak teď si to užijeme“.

Přitom v Rusku se odehrává konflikt mezi státní a byznys-mocí na téma, kdo z nich je v té dvojici hlavní a kdo má pro koho pracovat a komu sloužit: zda byznys státnosti, nebo státnost byznysu. Ve světě existuje mnoho zemí, kde byznys moc dávno ovládla státnost (první z nich – USA: „co je dobré pro General Motors, to je dobré pro Ameriku“), ačkoliv vnějškově to vše vypadá „velmi demokraticky“. Dnes globální zákulisí usiluje o to, aby se taková situace stala normou všude.

«Elitarizovaná» státní a byznys-moc v Rusku (stejně jako v jiných davově-“elitárních“ kulturách) hodnotí obyvatelstvo výhradně jako přírodní zdroj, který stojí mimo jakoukoliv korporativní etiku těch, kdo sám sebe považuje za „elitu“, a ne jako lidi, kterým má vláda sloužit, řešit ty jejich problémy, které lidé sami nemohou vyřešit buď vůbec, nebo je nemohou řešit dobře.

Pro běžného člověka (tj. který není součástí vládní a byznys moci a je tak či onak podřízen oběma) představuje největší zájem následující kontura cirkulace informací, a ve stejné míře – moci, kterou je on schopen získat nezávisle na politických deklaracích o demokracii a jejím popírání v reálné politické praxi „elitarizovanými“ klany státnosti a byznys-moci. Na obrázku 1 je to kontura „Všedržitelnost Boží ⇄ jedinec jako člen obyvatelstva ⇄ lidský segment Noosféry Země, která je schopný ovlivňovat bezprostředně jak státnost, tak i byznys-moc, tak i obyvatelstvo, tak i přírodní prostřední, tak i zahraničí.“ Při tom:

Z úhlu pohledu subjektnosti jedince, právě samotný člověk je začátkem a završením té kontury řízení, ačkoliv Všedržitelnost v něm je objektivně nevyšší úroveň řízení, a člověk v něm realizuje misi Božího zástupce na Zemi.

Ale je možná i varianta, kdy jedinec sám vylučuje Boha ze svých kontur cirkulace informací a odklání se od vykonávání mise zástupnictví Boha na Zemi. V tom případě koná v mezích Božího Dopuštění, ačkoliv zbytek kontury „Všedržitelnost Boží jedinec jako člen obyvatelstva lidský segment Noosféry Země, která je schopný ovlivňovat bezprostředně jak státnost, tak i byznys-moc, tak i obyvatelstvo, tak i přírodní prostřední, tak i zahraničí.“ může zůstávat v jeho dosahu natolik, nakolik mu to dovoluje jeho egregoriální status.

Tato varianta se realizuje při nelidských typech uspořádání psychiky jedince, a může být doprovázena posedlostí – buď egregoriální, nebo běsy, nebo kombinací obou.

Konflikt obou uvedených variant je hlavním konfliktem v Noosféře a v životě globální civilizace.

Tvrzení o tom, že „země funguje na autopilotu egregoriálně-matričního řízení“, charakterizuje jeden z projevů tohoto konfliktu v životě. Podrozumívá, že úřednický korpus, byznys-“elita“ a další obyvatelstvo ve své většině žijí a konají v souladu se schématem, uvedeným na obr. 2.
 

 

Od schématu č.1 se schéma č.2 odlišuje tím, že některé bloky jsou na něm očíslovány a vybarveny. Bloky 1,2,3,4 dohromady tvoří uzavřený (v smyslu Dostatečně všeobecné teorie řízení) systém, který se autonomně samořídí v těch mezích, které pro něj připouští hierarchicky vyšší všeobjímající řízení, představené plným schématem obr.1 a obr.2. V sestavě tohoto systému je možné vydělit dva podsystémy (bloky „2,3,4“ a bloky „3,4“), z nichž každý také představuje uzavřený systém, samořídící se v mezích, dovolených mu hierarchicky vyšším řízením.

Přičemž situace je taková, že podle názoru drtivé většiny představitelů bloků 2, 3 a 4 – blok 1 neexistuje. Z úhlu pohledu těch představitelů bloků 2, 3 a 4, kteří nejsou přesvědčenými ateisty, a vyznávají tu či onu egregoriální relígii idealistického ateizmu, je Všedržitelnost Boží buď nevyzpytatelná, nebo je lhostejná k tomu, co se děje na Zemi. Ten i onen názor je údajně osvobozuje od nutnosti zamýšlet se o cílích Všedržitelnosti, cestách a způsobech jejich dosažení, o své osobní spoluúčasti ve Všedržitelnosti a o mravně-etických závazcích před lidmi a Bohem, které v důsledku toho vznikají. Z úhlu pohledu ateistů neexistuje nejen blok 1, ale i Všedržitelnost, a vše se odehrává ve vzájemné interakci bloků 2, 3 a 4, a také s přírodním prostředním a zahraničím.

Aktivita bloku 1 v řečišti Všedržitelnosti se projevuje v různých událostech, z nichž některý způsobují mystický strach a nechápání u těch, pro koho blok 1 neexistuje, a Bůh je jakoby lhostejný k tomu, co se děje na Zemi, v důsledku čehož oni jakoby mohou páchat všechno, co chtějí. Ve spojení s tímto má smysl podívat se na výrazy V.Putina a S.Šojgu na fotografii, udělané na místě leteckého neštěstí u Smolensku 10. dubna 2010, ve kterém zemřela „velkopolská(panská) elita“ v čele s prezidentem Kačinským – k šoku a údivu veškeré „elity“ a „bratanů“-zednářů po celém světě.

 

Jak bylo poukázáno výše, bloky 2, 3 a 4 také tvoří uzavřený systém, samořídící se v souladu s několika řízeními vyšší hierarchické úrovně. Pokud se omezíme na zkoumání systému jen v sestavě bloků 2 a 4 (byznys-moc je možné při posuzování leteckého neštěstí u Smolensku vyloučit), pak:

 • smrt „velkopolské elity“ se ukáže jako náhoda, tj. jako událost, nemající příčiny ani cíle v jakékoliv algoritmice řízení. Právě z tohoto důvodu ateisté a další „pragmatici“ nepřijali událost, ke které došlo u Smolensku 10.4.2010, jako signál Shora poukazující na nutnost zamyslet se o mravně-etických aspektech vzájemných vztahů státní a byzny-moci se společností (obyvatelstvem), s Noosférou a Božím Záměrem.

 • nebo bujná fantazie vykresluje představy, jak podle zadání „krvavé gebně“ (KGB/FSB) byla u Smolenska zorganizována mlha, jak byla dispečerská služba zaměněna za „zabijáky“, kteří navigovali polský Tu-154 v mlze do země, jak putinský specnaz dorážel výstřely do hlavy ty, co přežili, jak potom KGB/FSB bránila vyšetřování a podobné nesmysly o cynické vraždě „polských světců“ „tím ruským dobytkem“.

 

Ale pokud posuzujeme schéma vzájemných vztahů a vazeb subjektů na obr.2 v plné sestavě bloků, pak nevyhnutelně vyvstanou mravně-etické otázky: o co amorálního a neetického usilovali zemřelí? Nebo proč byli natolik neschopní pro realizaci Božího Záměru, že se všichni tak či onak ocitli na jedné palubě letadla, které čekal zánik v leteckém neštěstí v procesu matričně-egregoriálního řízení „náhodami“, mezi nimiž jak se mnohým zdá, nemůže být jakákoliv spojitost a vazba typu příčina-důsledek?

Přesto, navzdory pohledům většiny:

 • Bůh je, a On jako Tvůrce a Všedržitel není lhostejný k tomu, co se děje na Zemi;

 • a egregory také existují (viz práce VP SSSR „Základy sociologie“, část 1, kapitola 4: „Struktura osobnostní psychiky a vytváření kolektivní psychiky“);

 • neexistují lidé, kteří by žili vně spojení s egregory a nedisponovali nějakým egregoriálním statusem, podmíněným jejich reálnou mravnosti, v každém z egregorů, se kterým jsou spojeni;

 • a každý egregor se charakterizuje cíli, o které usiluje (na/pro které pracuje), a algoritmikou jejich dosažení, do které se v té či oné roli (statusu) ukazuje zavlečenými mnoho lidí, kteří často ani nepodezřívají o existenci sebe navzájem a o existenci egregorů;

 • a to vše tak či onak stojí za schématy na obr. 1 a 2 a projevuje se v běžící politice (jedna z definic politiky: umění možného), která, realizujíce jednu jedinou možnost z množiny možností, se stává svým přechodem do minulosti bezalternativně završenou historií.

 

4. Varianty a perspektivy jejich realizace

Za všemi slovy o demokracii, o právu a dodržování zákonů, o občanské společnosti, o modernizaci a obnovení země na základě inovačního rozvoje stojí strategická volba jedné z třech variant budoucnosti.

První varianta. Lid - pracovní dobytek, „elektorát-hlupoktorát“, přírodní zdroje. Úřednický korpus je vládnoucí „elita“, a byznys-moc je nejvíce privilegovaná vrstva otroků. Tj. všichni slouží klanově-elitární státnosti, která slouží svému egoizmu.

V globální politice znamená cesta k tomuto cíli konflikt obnovované (v určité kvalitě) Ruské říše (ne nutně jako monarchie) se vším ostatním světem. Dosažení cíle je problematické, udržení výsledku po dosažení cíle je neméně problematické.

Druhá varianta. Lid - pracovní dobytek, „elektorát-hlupoktorát“, přírodní zdroje. Vládnoucí „elitou“ je byznys-moc, a státnost je jí podřízena. Tj. všichni slouží klanově-elitárnímu byznysu, který slouží své touze obohacovat se a egoizmu. Věrchuška byznys-“elity“ jsou transnacionální židovské klany, které uzurpovaly bankovní sféru v globálním měřítku, a z toho vyplývá že všichni mají sloužit jim a jejich pánům a kurátorům pod heslem „Milujte židy, milujte židy a buďte jim navěky oddaní!“

 

V globální politice to v jednom aspektu znamená podporu nositelů mentality, loajální biblickému projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, v politice, v byznysu, v umění, ve vědě, a v druhém aspektu – všichni jsou rukojmí kutátorů biblického projektu, což znamená projekt „zlaté miliardy“ a likvidaci a potlačení „nadbytečného dobytka“, neloajálních a protivníků systému, těmi nebo oněmi prostředky.

Pokud analyzujeme strukturu protestujících proti výsledkům voleb 4.12.2012, pak jsou to ve své většině stoupenci této varianty. Ta okolnost, že oni sami až na malé výjimky nechápou, co páchají a na realizaci jakých cílů pracují, je neospravedlňuje; tím spíše, že si ani nepřejí vědět, co páchají.

Třetí varianta. Rusko přestává být zemí hlupáků a lumpů, ve společnosti panuje jedna etika pro všechny bez jakýchkoliv dvojitých mravně-etických standardů typu „oni všichni musí... a já nemusím nic a nic nikomu nedlužím“. Státnost a byznys-moc slouží národu, společnosti se rozvíjí na základě určitého uvědomování si Božího Záměru, které se upřesňuje dialogem s Bohem v souladu se svědomím.

V globální politice znamená cesta k dosažení tohoto cíle: v jednom aspektu – nechápání ze strany zbytku světa toho, co probíhá v Rusku a o co Rusko usiluje (viz epigraf č.1); v druhém aspektu – konflikt s kurátory biblického projektu zotročení lidstva a jejich pochopy a bioroboty, ve kterém oni vystupují proti Záměru se všemi z toho pramenícími důsledky – jak pro ně samotné, tak i pro ty kdo nepřizná jejich vládu.

Profesní svaz byrokratů, s jeho politicky formalizovaných oddělením „Jediné Rusko“ je pro první variantu, ale jeho realizace vyžaduje uvědomnění určité imperské ideovosti a čestnou službu říši a její ideologii, čehož byrokracie není schopná.

Byznys-moc a „kancelářský plankton“, ze kterého časem vyrůstají top-manažeři, je pro první variantu, ačkoliv takové věci jako „biblický projekt zotročení lidstva“ a role židovsko-judejské diaspory a jejich představitelů v byznysu, ve vědě, v umění a v politice – se do jejich primitivního vědomí neukládají a proto jsou z jejich strany hodnoceny jako blouznění „patriotů-marginálů“ a „konspirologů“.

Národ je pro třetí variantu2. Ale v tom stavu, v jakém se nachází drtivá většina obyvatel Ruska, je ta varianta „nerealizovatelná přímo hned“ a proto „vertikála moci“ – státnost – zformovaná osobně V.Putinem v minulosti – při všech jejích nedostatcích – je nutnou záštitou budoucnosti země před realizací druhé varianty banderlogy – upřímnými liberály a jejich cynickými kurátory.

 

V konečném důsledku se realizuje třetí varianta. Ale cesty k ní mohou být různé:

 

 • Liberálové mohou být schopni realizovat heslo „Dolů s Putinem!“ a přijít k moci. V tom případě může pokračování v politice řešení „ruské otázky“ jednou provždy vést k ruské vzpouře – nesmyslné a nemilosrdné, během které mohou být mnozí liberálové (trockisté dneška) jednoduše postříleni bez mrknutí oka a výčitek svědomí. Poté bude následovat proces obnovy země po další revoluci/chaosu. Tj. je to opakování scénáře chaosu 16-17. století v nových historických dekoracích (Putin = Boris Godunov, Medvěděv = Lžedmitrij a tak dále).

 • Putin už pronesl klíčová slova (dále v textu tučně).

«Ve vystoupení před stoupenci v úterý (27.12.2011) premiér Vladimir Putin také kritizoval opozici, která se pokouší zpochybnit výsledky voleb, aniž by při tom sama měla program a jasné cíle, informuje "Interfax". "V čem je zde problém? Nemají jediný program, programů je mnoho, ale neexistuje jediný program, jasné a pochopitelné způsoby dosažení cílů, kterou jsou nejasné, a nejsou lidi, kteří by mohli něco konkrétního udělat"3, — prohlásil Putin.

"Když se skládá taková situace, pak hned jde řeč o tom, delegitimizovat, devalvovat vše co probíhá ve veřejném prostoru, včetně a především ve oblasti volebních procesů, voleb.“ - řekl Putin. „Rozumí se, v naší zemi, a i v jakékoliv jiné zemi vždy existují síly, vždy byly a budou, pro které není důležitá perspektiva rozvoje, ale brownůw pohyb“ - prohlásil. Aby dokreslil svou tezi, premiér připomněl trockistický slogan „Cesta je vše, konečný cíl nic“.

"Ještě zopakuji: takoví lidé jsou, a vždy budou. Nechť, mají právo na existenci a dokonce si myslím, že je třeba se k nim chovat s respektem“, - řek premiér.(http://www.newsru.com/russia/27dec2011/putin_onf.html).

Tím že Putin vzpomenul v určitém politickém kontextu, orientovaném na budoucnost, trockizmus, a ve své podstatě psychický trockizmus (viz práci VP SSSR „Smutné dědictví Atlantidy“, fakticky vešel jako minimum do kontury řízení „jedinec jako člen obyvatelstva ⇄ lidský segment Noosféry Země, která je schopný ovlivňovat bezprostředně jak státnost, tak i byznys-moc, tak i obyvatelstvo, tak i přírodní prostřední, tak i zahraničí“, a jako maximum (protože ohlásil princip „nezabiješ“ - „mají právo na existenci“), do kontury řízení „Všedržitelnost Boží jedinec jako člen obyvatelstva lidský segment Noosféry Země, která je schopný ovlivňovat bezprostředně jak státnost, tak i byznys-moc, tak i obyvatelstvo, tak i přírodní prostřední, tak i zahraničí.“ Vešel v roli jednoho z egregoriálních lídrů, čímž nastartoval práci egregoriální algoritmiky, namířené na neutralizaci psychotrockizmu v Rusku – tentokrát v jeho liberálně-buržoazní variantě.

Protivníci tohoto – jak z řad liberálů, tak z řad „patriotů“ - by neměli být moc aktivní na téma „Dolů s Putinem!“, protože:

 • za prvé, start byl dán a dále egregoriální algoritmika pracuje v automatickém režimu;

 • za druhé, V.V.Putin není jediným (viz epigraf č.2), kdo disponuje subjektností programátora nebo egregoriálního lídra v nejvýznamnější kontuře realizace moci a bezprostředně „matričně-egregoriální demokracie“ (v principu dostupné pro osvojení každému – pokud je přítomno odpovídající mravní zaměření) - „Všedržitelnost Boží jedinec jako člen obyvatelstva lidský segment Noosféry Země, která je schopný ovlivňovat bezprostředně jak státnost, tak i byznys-moc, tak i obyvatelstvo, tak i přírodní prostřední, tak i zahraničí“. On je jen jediný, kdo je vidět...

Při tom, po neutralizaci psychotrockizmu v jeho liberálně-buržoazní větvi, odborový svaz byrokratů-státníků se může pokusit uskutečnit svůj ideál – variantu obrození Ruské říše, v nějakých nových formách. Ale tento se může realizovat jen jako nějaký dočasný výsledek – základ pro uskutečnění třetí varianty v podmínkách stabilního státního řízení, zdokonalujícího se v podmínkách osobnostního rozvoje množství lidí v řečišti třetí varianty – Bohoděržaví.

 • Konflikt „elitarizované“ státnosti a „elitarizované“ byznys-moci bude stabilně běžet a obnažovat hloupost a defektnost těch i oněch, což bude podporovat osobnostní rozvoj množství lidí v Bohoděržaví a realizaci třetí varianty metodami bezprostřední matričně-egregoriální demokracie. Slova Alexandra Sergejeviče Puškina z „Písně o věšteckém Olegovi“, které tvoří název této práce, dávají každému klíč k vcházení do toho procesu... A liberálové, stejně jako všichni další, by měli mít zájem na realizaci právě této varianty, protože jen v ní existuje garance před ruskou vzpourou – nesmyslnou a nemilosrdnou, protože v této variantě se realizuje Vyšší smysl.

Vnitřní prediktor SSSR
23 — 28 12. 2012

 

1 Zahraničí je na schématu spojeno s „přírodním prostředím“, aby nebylo třeba kreslit pro každý stát duplikát schématu.

2 Jsou důvody se domnívat, že i Bůh je pro tuto variantu, to je možné pochopit ze slov Krista, i z Koránu.

3 Co se týká takového přístupu, V.V.Putin má pravdu, problém je však v tom, že ani jedna ze stran v Dumě na tuto otázku také nemůže odpovědět, protože jediná jasně osvětlená a ohlášená koncepce za více než 20 let je Koncepce sociální bezpečnosti, a ta není po chuti „elitářům“ ani adeptům vstupu mezi „elitu“...

 

 

Diskusní téma: "K současné situaci"», č.6 (102), 2011. Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk a s Vůlí Nebeskou se druží...

vsetci komunisti a stalin

dusan | 02.06.2017

no tony, všetci komunisti luhali - atď - vieš tony, pony keby nebolo Stalina možno by sme neboli a keby Ťa šupli do koncentráku ako môjho deda verím že by si mal svižkejši jazyk ako máš teraz, a to bol antikomunista, keď prišiel dokázal zjesť pol vajíčka, vieš ty čo - niekedy keď človek kydá na niekoho, tak niekomu pomáha, du

Re: vsetci komunisti a stalin

dusan | 02.06.2017

komu pomáhaš ty ? du

Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Tony Clifton | 02.06.2017

Dušane, uvedl jsem pouze jeden střípek, a to tvrzení Beneše. Ruská strana k předání moci uvádí toto: Prý roku 1948 odjel do Prahy Sudoplatov s oddílem pro zvláštní úkoly. Prostřednictvím bývalého rezidenta OGPU v Praze měl předložit Benešovi potvrzení na 10000 liber, podepsané jeho tajemníkem v době Benešova odjezdu do Londýna. Beneš měl bez odporu předat vládu Gottwaldově vládě. V opačném případě mělo být potvrzení a rovněž materiály o Benešově účasti v politickém převratu v Jugoslávii v předvečer války uveřejněny. Jinak hodnocení Stalina ze strany VP SSSR je přece známé. …Stalin: O tom, jak žít LIDSKY: Tak se v podstatě navzájem doplňovali, odkrývajíce stejným způsobem cestu k jednotě národů Ruska a Ameriky, a také ostatního světa v celé jeho kultuře, vyjadřující morálku a etiku poctivého člověka, člověka tvůrce.....

Střízlivější hodnocení by mohlo znít:
Stalin, Molotov a spol. spáchali zločiny, ale proměnili zaostalou zemi ve velmoc postavenou na lidských kostech. Zatímco jejich nástupci rovněž spáchali zločiny, ale věnovali se rozvrácení této mocnosti. Za rozpoutání druhé světové války jsou stejnou měrou vinni i SSSR, i Západ. Velitel tajné policie Ježov dostává od Stalina rozkaz řídit politické popravy. Součástí rozkazu je dokument, kde jsou jména republik Sovětského svazu a počet obětí. Na dokumentu nejsou žádná jména a představitelé strany musí najít oběti a naplnit kvóty. Od roku 1937 nechal Ježov zastřelit v průměru 1000 lidí denně. V roce 2007 ruská organizace Memorial (Мемориа́л) vypracovala jmenný seznam 2,6 milionu obětí stalinského teroru. Seznam bude postupně doplňován o zbývající jména. Operace na likvidaci Trockého byla označena pod krycím označením „Kachna“. První útok na Trockého dům byl na přímý rozkaz Stalina a skončil fiaskem. Při druhém atentátu ve chvíli úderu cepínem Trocký trochu pootočil hlavou, a proto nebyl zabit naráz a přitom divoce vykřikl. Tento výkřik jeho vraha zcela paralyzoval a on ho již nedokázal bodnout nožem a ani již nepoužil pistoli.

Lord Viktor Rothschild, který byl velmi těsně spjat se sionistickým hnutím v roce 1930, tajně vstoupil do komunistické strany. Byl získán pro spolupráci, jejímž základem byl boj proti fašismu a „pomoc“ SSSR. Práce ve sněmovně lordů a přátelství s Churchillem mu poskytovaly možnost zabývat se politickou rozvědkou. Vzhledem ke svému postavení měl přístup ke všem vědecko-technickým tajemstvím Velké Británie, včetně informací o metodách získávání plutonia. Angličtí vyšetřovatelé tvrdili, že veškeré informace zasílal do Moskvy prostřednictvím Blunta. Po válce využíval svůj politický vliv i tajné styky se sionisty k podpoře státu Izrael, tím spíše, že anglická Foreign Office byla orientována proarabsky a stavěla se proti proizraelské lobby v USA a Stalinovým plánům, který v té době aktivně podporoval vytvoření Izraele.

Dušane, na mně si přece nemusíš vylévat zlost za svého dědu. Od toho tu jsou jiní.

Karek Marx: „Třídy a rasy příliš slabé na to, aby se přizpůsobil novým životním podmínkám, musí uvolnit cestu. Musí zahynout v revolučním holocaustu“

Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Hox | 03.06.2017

Demagogie a snůška nesmyslů. Tvůj názor, nebo opět odněkud zkopírováno?

Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Hox | 03.06.2017

Přesněji řečeno: snůška nehorázných lží, ani se mi na podobné sr**** nechce reagovat. Co se týká těch "spisků beze jmen", které měl Stalin podepisovat a jejichž plnění vyžadovat, pravda je taková, že ty spisky a represe si vynutila stranická nomenklatura aby s pomocí vraždění eliminovala konkurenci na nadcházejících volbách podle stalinské ústavy z r.36, a Stalin byl proti, resp. nedokázal jim zabránit, neměl na to potřebnou moc. Spisky s limity poprav posílali straničtí potentáti z jednotlivých oblastí, a Stalin je na své pozici musel podepisovat, byl vázán rozhodnutím pléna. Kdyby nepodepsal, řadil by se dnes mezi "oběti stalinských represí". Když Chruščov poslal žádost o navýšení limitů o další tisíce lidí, Stalin mu odpověděl "vzpamatuj se tupče!".
Jakmile se Stalinovi podařilo odstranit Ježova (Ježov měl pravomoc Stalina zatknout, Stalin proti němu nemohl udělat nic, "odstranil" ho tak, že ho několik hodin přemlouval, a Ježov dal pak vlastní žádost na rezignaci), represe podle seznamů byly okamžitě zastaveny, a začala vlna jiných "represí", a to sice trestání těch, kteří v první fázi vraždili a posílali do vězení nevinné lidi. Beria nařídil okamžité zastavení praxe "trojek", které do té doby posílaly lidi na smrt bez důkazů na základě čistě formálních dokumentů (udání) a bez možnosti obrany, a od okamžiku jeho nastoupení nebyl žádný dokument odsuzující k popravě platný bez jeho podpisu. Nařídil zastavení vykonávání všech rozsudků a zpětné přezkoumání všech spisů, 300.000 lidí bylo osvobozeno a rehabilitováno.
Takže, chce to prostě něco vědět, alespoň trochu chápat a samostatně přemýšlet, aby člověk neskákal na lep podobným blábolům.

Re: Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Tony Clifton | 03.06.2017

Pote,kdy nacistické Německo přepadlo 1. 9. 1939 Polsko a rozpoutalo tak druhou světovou válku v Evropě, se k jeho útoku v souladu s předchozími dohodami připojil dne17. září i Sovětský svaz. Ten následně získal kromě území a porobeného obyvatelstva asi 15 000 válečných zajatců důstojnických hodností, k nimž připojil ještě asi 10 000 příslušníků inteligence (většinou rezervistů) zajatých mimo bojové operace. Ti byli vězněni ve zcela nevyhovujících podmínkách v západním Rusku, Bělorusku a na Ukrajině až do roku 1940, kdy vedení SSSR došlo na návrh šéfa NKVD Lavrentije Beriji k názoru, že není žádoucí, aby se „prominentní váleční zajatci“ obecně nepřátelsky smýšlející vůči SSSR akomunismu vůbec vrátili domů, a nechalo je povraždit. Jako důvod likvidace se v příkazu k ní výslovně udává právě jejich nepřátelský postoj k SSSR a jeho režimu.

Příkaz k vraždě navržený Berijou a podepsaný Stalinem, vrchním sovětským vůdcem, Klimentem Vorošilovem, významným maršálem Rudé armády, Molotovem, Sovětským diplomatem, a také Anastázem Mikojanem, vrchní autoritou Státního výboru obrany a souhlas k vraždě podepsaný Michailem Kalininem aLazarem Kaganovičem.

Rothschildovi se pripisuje jeste jedna dlezita akce. Za valky sidlil v Londynskem exilu ministersky predseda polske vlady general Sikorski, ktery ostre vystoupil proti Stalinovi v souvislosti s katynskymi udalostmi. Brzy na to Sikorski "necekane" zahynul pri leteckem nestesti. K vysetrovani byla vytvorena zvlastni komise, v jejimz cele byl Rothschild. Vysetrovani bylo brzdeno a verejnost se nikdy nedockala jeji zpravy

Re: Re: Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Tony Clifton | 03.06.2017

Takze, abychom si rozumeli, Stalin a Berija byli vlastne ohromne jemni, inteligentni, vzdelani a vubec slusni Celoveci. Tak se v podstatě navzájem doplňovali, odkrývajíce stejným způsobem cestu k jednotě národů v celé jejich kultuře, vyjadřující morálku a etiku poctivého člověka, člověka tvůrce.....

Pokud nekdo nekde nahodou jejich vinou zemrel, byla to proste smula (HNR) a k nasili doslo jenom proto, ze k nemu nekdo osvicene reformatory donutil

Re: Re: Re: Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Tony Clifton | 03.06.2017

Pochopil jsem vas spravne, vazena redakce?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Hox | 03.06.2017

Napsal jsem něco takového? Vidím že jsi kovaný demagog. Jen jsem popsal doložitelná historická fakta, pokud ti nezapadají do tvých šablon, chyba je v šablonách, ne ve faktech.
Celou situaci velmi dobře popsal a vysvětlil historik Jurij Žukov, je to dostupné i v češtině, jestli tě zajímá pravda o tom co se tehdy odehrálo, doporučuji.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Tony Clifton | 03.06.2017

Jamial Yareshi 27. apríl 2017 o 13:38

KSB ani DVTR nie su samy o sebe zle, len sa nesmeju stat ideologiou ci nabozenstvom, obavam sa, ze tak sa deje, nieco ako novocasna postmarxisticka ideologia aj zo svojmi vykladacmi a guru – ako ze som to len neuvidel skor ? Asi moje chapanie sa dostalo pod ideovu manipulaciu a deformaciu tychto vykladacov. Vdaka behu udalosti a Bozej vole som vsak prehliadol – zdrave racio a vyssie sebauvedomenie mna vratilo do skutocnej reality…a som za to vdacny

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Tony Clifton | 03.06.2017

Jeste jednou pripomenu pro VSECHNY. Tahle veta vyda za vsechna nabozenstvi. "Stesti ani pravda neexistuji. Existuje vsak laska a vule" Puskin

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Hox | 04.06.2017

Pravda, zopakovaná v jiné situaci (vytržená z kontextu) se stává lží a manipulací, absolutní obecná pravda neexistuje, pravda je vždy konkrétní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Hox | 04.06.2017

Opět došly vlastní názory? ))
Co takhle zareagovat na konkrétní argumenty konkrétními argumenty? Je nějaký nepřekonatelný problém přečíst si do češtiny přeložený článek Žukova a popřemýšlet nad tím, co tam píše?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vsetci komunisti a stalin

Hox | 04.06.2017

ps. máš svolení na použití názorů Jamaila Yareshi, ptal ses ho zda souhlasí s použitím jeho konkrétního názoru, vysloveného v jedné situaci, v jiné konkrétní situaci, v jiném kontextu? Pokud vím Jamail je stalinista, takže by s těmi liberálními pohádkami asi jen těžko souhlasil.

Co se týká toho že KSB není ideologie ani náboženství, nesmí se z něj stát dogma a je určena k tomu, aby si na ní každý udělal vlastní názor, můžu jen souhlasit a ani už nepočítám, kolikrát jsem to tady psal a kolikrát to tu zaznělo obecně.

Máš svolení

Tony Clifton | 04.06.2017

https://pastebin.com/3TJuWbZr

Fotka Putina a Šojgu na místě neštěstí u Smolensku v r. 2010

Croix | 01.06.2017

Tady u toho článku je ta fotka Putina a Šojgu na místě neštěstí u Smolensku v r. 2010, na níž se odkazuje v překladu: http://zpravy.idnes.cz/proc-zemrel-kaczynski-chyba-pilota-mlha-nebo-stav-letiste-p31-/zahranicni.aspx?c=A100410_143349_zahranicni_aha

Nomen omen

Tony Clifton | 01.06.2017

Stalin: „Já vím, že vy, Čechoslováci, nám Rusům nedůvěřujete. Ani vy, dr. Beneši, nám nedůvěřujete!“
Beneš: „Ano!“
Stalin: „Avšak já vás ujišťuji, že dodržíme smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli – že Československo bude svobodná a nezávislá země a že my se nebudeme vměšovat do vašich vnitřních záležitostí. Jak to budete dělat, takové to budete mít.“
(Stalinův přípitek na večeři na Benešovu počest, když se na jaře 1945 vracel z londýnského exilu přes Moskvu do Československa 

Beneš: „Dlouho jsem věřil, že alespoň Gottwald mi nelže, ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky, kdo je komunista, je lhář – je to společný rys všech komunistů, a zejména ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem doposledka odmítal věřit, že mne i Stalin chladnokrevně a cynicky obelhával, jak v r. 1935, tak i později, a že jeho ujišťování mně i Masaryka bylo úmyslným a cílevědomým podvodem.“

Beneš: „Největší zrádce je Fierlinger, rozdupat ho jako hada. Pamatujte si, že Fierlinger je svině"

Re: Nomen omen

Slovenskofil | 01.06.2017

Snáď to sem celé nepatrí, ale treba skúsim to vyvážiť. Za socializmu sme neboli ekonomickou kolóniou ZSSR a Rusov (ako sme dnes kolóniou bohatých krajín EU a dolára), skôr bolo ČSSR "výstavnou skriňou" socializmu, a Praha napoly "západ"..
Zrada západných spojencov v Mníchove, či o pár rôčkov "zrada ?" Stalina ? Je manipulatívne prezentovať národu iba jednu zo zrád veľmocí - Stalina, a pomlčať o druhom (Francia, Anglia, ... neskôr Viedenská arbitráž ...).

Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 01.06.2017

"Je manipulatívne prezentovať národu iba jednu zo zrád veľmocí - Stalina"

Cetl jste zdejsi clanky o Stalinovi? Snaha o rovnovahu je manipulaci?Re: Re: Re: Nomen omen

Hox | 01.06.2017

Ona otázka spíš je, jestlis je četl ty, viď? :)

Samozřejmě pokud je tam v těch článcích něco, co není pravda, budeme rádi když nás na faktickou chybu upozorníš, články tu jsou několik let a zatím se s faktologickou výhradou nikdo neozval, ani se nikdo nepokusil je zpochybnit podloženými argumenty, ale nějaká nepřesnost se vloudit samozřejmě mohla.

Re: Re: Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 01.06.2017

Byla v nějakém zdejším článku obsažena výše uvedená informace? Nic takového jsem zde nenašel. Potom je otázkou, zda takovou informaci chceš zpochybňovat, popř. zda ji chceš zahrnout do mozaiky? Hledáte objektivitu nebo zde tvoříte nevyváženou propagaci (manipulaci). Čí zájmy zde vlastně hájíte? Čechů, Slováků.. asi ne, viď?

Re: Re: Re: Re: Re: Nomen omen

Hox | 01.06.2017

Nakousl jsi mozaiku, demonstruj tedy vlastní, ať se lze bavit na úrovni:
co podle tebe udělal Stalin dobře a co špatně?
co podle tebe udělal Beneš dobře a co špatně?
do jaké míry byla činnost Beneše v zájmu Čechů a Slováků?
Jak vidíš historický proces obecně od 20. do 50-60. let minulého století a roli Stalin, Beneše, Československa, SSSR v něm?

Na základě čeho útočíš v osobní rovině? Našel jsi tu něco, co by bylo namířené proti lidem? Pokud ano, co konkrétně?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 01.06.2017

Základem mé mozaiky je svoboda projevu, protože tím způsobem se lze vůbec s někým bavit. O úrovni jednání, která jednu ze základních svobod Člověka porušuje je asi zbytečné se dohadovat.

Vložil jsem zde kamínek do mozaiky, který vhodným způsobem doplnil ""Slovenskofil"". Na otázku, zda chceš tuto informaci zpochybňovat jsi neodpověděl. Namísto toho jsi sám přešel do osobní roviny "Ona otázka spíš je, jestlis je četl ty, viď? :)". Dále po mě požaduješ, abych ti zde ve večerních hodinách popsal, pokud možno na "úrovni", historii světa za dobu půlstoletí.

Omezení svobody projevu je dle mého názoru skutečně namířeno proti lidem. Mohl bys tedy ostatním vysvětlit, z jakého důvodu jsi mi smazal moje poslední příspěvky? Mohl bys je sem znovu vložit, aby i ostatní mohli posoudit závadnost těchto příspěvků?Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nomen omen

Hox | 01.06.2017

Pleteš si svobodu projevu s "právem" na porušování práv ostatních.
Ty články ke kterým se vyjadřuješ četls nebo nikoliv?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 01.06.2017

O jakem pravu je z tve strany rec? O "pravu" silnejsiho, v nasem pripade admina, ktery zde na rozdil od ostatnich muze mazat vse co dle jeho predstavy odporuje novemu pismu svatem, ktery se muze opirat ve sve svate valce proti "trolum" o sve spolupracovniky z "redakce". Moc neni pravo ci snad mas jiny nazor? Skutecne tady hledate cestu k otevrene spolecnosti nebo zde upalujete carodejnice (troly)? Do jakoho stoleti nas potom chcete vest?

Ohledne cetby, pokud vim, ze zde ta informace neni, tak jak to muzu vedet? Cetl jsi obrana Sokrata? Proc se me tedy nezastane treba Slovakofil, kdyz tak pohotove reagoval na naruseni rovnovahy?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nomen omen

Hox | 02.06.2017

"Svoboda projevu" v tvojem chápání zjevně znamená právo napadat každého, kdo se ti nepřizpůsobí.

Nevšiml jsem si, že by tě zdejší materiály zajímaly, že bys je znal, že bys je chápal, nevšiml jsem si, že bys někdy napsal do diskuse nějaký vlastní názor k nějakému tématu (stále chceš jen něco "řešit" s adminem), nevšiml jsem si, že bys měl zájem o čemkoliv normálně diskutovat, v drtivé většině někoho nebo něco napadáš. Z tvých příspěvků plyne, že zdejší materiál neznáš, nepochopils, nezajímají tě, jsi zaujatý proti. Stále řešíš "svobodu projevu", ale ještě ses ji nepokusil využít, tvoje aktivita spočívá v pastování kompilátů často i několik let starých cizích příspěvků, smysl pastování těchto kompilátů chápeš zřejmě jen ty sám, ani jednou ses nepokusil vysvětlit důvod této činnosti.

Ve svojí reakci na Slovenskofila jsi zdejší materiály napadl, dokaž svoje obvinění.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 02.06.2017

Ad "Svoboda projevu" v tvojem chápání zjevně znamená právo napadat každého, kdo se ti nepřizpůsobí.

Co tě vede k pocitu, že bych očekával od masového vraha Stalina, že se mi má přizpůsobit? Četl jsi to vyjádření nejvyššího představitele Sovětského svazu a předsedy prezídia Nejvyššího sovětu „Zlikvidovat celý národ? To by byl stalinismus.“


Ad „Z tvých příspěvků plyne, že zdejší materiál neznáš, nezajímá tě“ a „tvoje aktivita spočívá v pastování kompilátů často i několik let starých cizích příspěvků“

Tu druhou část jsi zřejmě opsal od J. od „vedle“. Ten k tomu však ještě doplnil, že Clifton to zde velmi podrobně sleduje. Tak Jak?


Ad „Ve svojí reakci na Slovenskofila jsi zdejší materiály napadl, dokaž svoje obvinění.“
Pokud by se můj úvodní příspěvek týkal jen zrady západních spojenců v Mnichově, tak se tě ptám, zda bys mě vůbec řešil? Měl by Slovenskofil potřebu něco „skúsim to vyvážiť“, asi ne, viď? Už jsem tě žádal, abys sem znovu vložil moje poslední smazané příspěvky. Pokud zde pořádáš tribunál a vyzýváš mě k obhajobě, tak tyto příspěvky považuji za důkaz. Potom bych chtěl od tebe vysvětlení, proč jsi je smazal. Vyčítáš mi, že tu pastuji cizí příspěvky, v drtivé většině někoho napadám, chci stále něco řešit s adminem. Co z toho, co mi vyčítáš, se týkalo těchto posledních smazaných příspěvků o analýze 17 listopadu, vyjádření George Sorose a volnochvilkové upoutávce na film? V této souvislosti se ještě musím omluvit, že nemám dost odvahy k poděkování paní Irence za překlad

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nomen omen

Hox | 02.06.2017

Analýza 17. listopadu, Soros i nějaký film bylo vše mimo téma, Analýza je stará spousty let a každý ji dávno zná, kdo se o podobné věci zajímá. Ani jeden z příspěvků nebyl k tématu článku, pod kterým jsi je umístil, používáš zdejší diskusi jako nástěnku, aniž bereš ohled na to, že toto jsou tématické stránky a diskuse pod články existuje proto, aby bylo možné probírat téma článku, linky na filmy, nemající žádnou spojitost, tady skutečně nemají co dělat.
Pořád si na něco stěžuješ, nicméně, četl jsi zdejší materiály? Četl jsi nějakou knihu zde přeloženou? Ne že bys musel, to je tvoje věc, jde jen o to, že zde je komunita lidí kteří dané knihy čtou a vzdělávají se, a pokud příjde někdo těmito informacemi netknutý, tak je jasné, že komunitě často nerozumí a naopak komunita hodnotí jeho příspěvky buďto jako mimo téma, nebo jako rušivé, protože řeší věci, které by byly dávno jasné, kdyby si dotyčný zdejší informace sám přečetl.

Jednoduše, zde (neplatí to obecně, mluvím jen o těchto stránkách) nelze stále brát ohled na to, že nově příchozí někdy nechápou o čem řeč, to je jejich úkol, si přečíst zdejší knihy. Ochota vysvětlovat je, ale nikoliv když se nově příchozí začne chovat nepřátelsky a napadat, navíc když jeho útoky nejsou často založené na ničem jiném, než na nepochopení hlavních myšlenek. Kdybychom chodili tyto informace aktivně šířit mezi lidi, pak je samozřejmě třeba brát ohled na úroveň znalostí publika, ale pokud je to opačná situace, tedy někdo příjde sem, z vlastní vůle, je to na něm, zda zdejší informace pochopí, nikdo není povinen nic vysvětlovat, vysvětlování je dobrá vůle ze strany komunity. Navíc když vysvětlovat není co, pokud si dotyčný přečte zdejší knihy, tam je vše (na co tu padají otázky v diskusi) podrobně vysvětleno.

Nejsi před nějakým tribunálem, jde jen o to, že pokud něco označuješ za manipulaci, měl bys svoje tvrzení něčím podložit a demonstrovat ostatním, proč to tak je.

Stále jsi neodpověděl na otázku, jestli jsi ty články o stalinovi, které kritizuješ, četl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 02.06.2017

https://paste.ee/p/FmaEi

Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 01.06.2017

Mensch argere dich nicht

Re: Nomen omen

jana123 | 02.06.2017

hahaha....tak tak od beneša klamara a podvodnika je to fakt dojemné, on si asi uzurpoval, ze jediny kto moze klamat je on.
ako si to dovolili ti ostatni , to je nehorazne.

Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 02.06.2017

Kolik desitek milionu lidskych zivotu a utrpeni uz stal ten jejich ...ismus. Uz chapes, ze k tomu pouzivaji lidske obeti. Neni vetsiho barbarstvi

Re: Nomen omen

peter | 04.06.2017

Navrhujem ti precitat si o hodnoteni Benesa cosi viac. V tvojom prispevku mam dojem ako by islo o uzastneho spravodliveho cloveka.
Zial opak je pravdou. Bol to elitar a zlocinec ma na rukach krv napr. Stefanika, ktory ohrozoval jeho prezidentske ambicie. Som presvedceny ze on a Klofac su zato priamo zodpovedny. Tvoj prispevok je preto neobjektivny pretoze emocialne sa snazis podporit tu stranu z dialogu , ktoru chces a teda MANIPULUJES.

Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 05.06.2017

Záznam o druhém rozhovoru s Molotovem, konaném v Moskvě dne 16.12.1943, od 17-19.30 hod. odpoledne.

Beneš: Bod 11 se týká potrestání válečných viníků. My máme v té věci svůj plán a přijímáme také vše, co vy jste o tom veřejně prohlásili. Vláda naše připravuje příslušný zákon, v tom bude obsaženo vše, i to, co vy jste udělali, i to, co už projednáno mezi spojenci. Jen dvě věci bych chtěl zdůraznit: 1) je třeba být velmi radikální, protože může být nebezpečí v tom, že Západ bude brzo zapomínat.

Molotov: Ovšem, to je velmi možné. Ale my nemůžeme zapomenout, národ potřebuje...

Beneš: Já chci, až budu zpět v Londýně, abych s Američany a Angličany věděl jak mluvit.

Molotov: U nás je různost názorů s Angličany, ne o věci, ale o postupu. Jedná se o komise pro potrestání viníků. My chceme, aby v těchto komisích byli zástupci zemí, které přímo trpěly od Němců. Angličané chtějí, aby v nich byla zastoupena také jejich dominia. My proti tomu nemáme námitek, ale v tom případě žádáme, aby tam byli též z naší strany zástupci Ukrajiny, Bělorusi, Moldavské republiky, Lotyšska, Estonska, Litvy a Karelofinské republiky. A na tomto požadavku budeme trvat.

Beneš: To potvrzuje též náš princip a budeme na tom trvat. Druhá otázka je trochu delikátní. Přál bych si, aby vaše vláda naléhala na naši vládu, aby všichni ti na Slovensku, kdož jsou vinni válkou proti SSSR, byli potrestáni. Chci, abyste přátelským způsobem na nás žádali, abychom velmi přísně potrestali ty, kdož zavinili deklaraci války a provinili se spoluprací s Němci na frontě a děláním koncesí.

Molotov: Usmívá se a chápe, ale podotýká: bylo ne úplně pochopitelno, abychom kladli Slováky na stejnou úroveň jako Němce a Maďary.

Beneš: To ne, chci, aby toto byla jen otázka mezi námi a vámi, já nechci, aby slovenská otázka byla otázkou mezinárodní, to bude jen naše vnitřní věc. Záleží mi na tom, aby se nemohlo zneužívat vnitropoliticky, že Češi chtějí trestat Slováky. Proto žádám vaši pomoc. U nás je nepřijatelno to, co oni udělali; i ze slovanského hlediska je to nutno posuzovat, oni to dělali pro Němce proti SLOVANUM

Molotov: Rozumím. Vy potřebujete podděržku Sovetskogo Sojuza proti Slovákům. Kteří jsou to, které chcete potrestat?

Beneš: Tuka, Šaňo Mach, Tiso, též Gašpar, Medrický, Čatloš – ten také musí viset aj. U Slováků je to velmi těžká věc chytat viníky. Slovensko je všechno jedna rodina, zařídili si to dobře, jeden bratr je v Londýně, druhý na Slovensku. Kdyby to dopadlo špatně se Spojenci, bratr na Slovensku by zachraňoval toho, co je venku, v opačném případě bude to zas bratr venku, co bude chránit bratra doma. Přeháním ovšem, ale chci jen ukázat, jak by nám Čechům samotným nebo i Slovákům bylo těžko potrestat všechny viníky. A v zájmu budoucnosti, v zájmu morálky je to absolutně nutno

Re: Re: Re: Nomen omen

Tony Clifton | 05.06.2017

V důsledku Mnichovské dohody přišlo Česko o svá historická pohraniční území, které náležely zemím Koruny české od středověku

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1l7vj_EyzlrlwQrrqN6486Y56vOc&hl=en_US&ll=49.823808639980015%2C15.128902721618601&z=6

... a karavána ide ďalej.

Martin | 01.06.2017

Analýzy múdre, rozumné. Obrázky pekné, dokresľujúce, naozaj. A ... ? Realitou je, že egoizmus víťazí v malom i veľkom, so všetkými dôsledkami pre človeka, ... po socializme prichádza návrat otroctva - ekonomickej totálnej závislosti, to jest neslobody. ... A navzdory "odhaľovaniu pravdy o vzťahoch v spoločnosti" touto stránkou, karavána ide ďalej. Cieľ: výmena elít pri korýtkach ???, ovládnutie nových zdrojov ??? (Ruských ?), alebo snáď aj prevýchova elít pre všespoločenské a všeľudské konanie dobra ?

Tak a hotovo

Mariet | 01.06.2017

Z clanku:

Na Západě je církev bez Boha, v Rusku Bůh bez církve."

A v CR schizofrenie ..

Clanek a celou "diskuzi" pod nim jsem zkopirovala a prelozila.

Vetsi dukaz o skodlivych nasledcich studia koncepce spolecne bezpecnosti ani uz panu Pjakinovi nebude treba.

K clanku diskuze zadna, obzaloby, nalepkovani nebo urazlive domnenky o diskuterovi, kteri neodsouhlasi vse, co pan siditel Hox vyplkne z huby ( ponejvice o mne), kteremu veskere obranne reakce na obvinovani byly vyhozeny. To si ani soudce nedovoli, aby obzalovaneho nenechal se obhajovat...to jenom Leva-net uz se citi za boha... chachacha...

Takze uceni hlupaci je vysledek vasich studii. Nadrazeni a posedli hledanim nepritele, to je opravdu vysledek zalostny. Schazeji se pouze si vse odkyvavat jako houpaci kone ze dreva, a predvadet nabiflovane vseobecne fraze, cim vice cizich slov kdo napise, tim se citi moudrejsi.

Re: Tak a hotovo

Hox | 01.06.2017

Máš překlad? Výborně, dej link nebo ho někam umísti, ať vidíme že nelžeš a můžem se pobavit. Pjakin se taky velmi dobře pobaví, jestli jsi tedy skutečně takový šílenec, že mu něco posíláš, čemuž nevěřím, jen mlátíš hubou. Koneckonců, Pjakin se dá také kontaktovat a dá se ho zeptat, jestli mu nějaký vyšinutý trolík posílá spam, že? :)

Re: Tak a hotovo

Jura | 01.06.2017

Zacituj mám raději svoji diskusi s nickem "Ikema Monika" na NWOO.

Mariet je Marie ?

Jura | 01.06.2017

Mariet, podle Roba z DVTR.eu je nick Marie z NWOO.
Velká to židobijka z Mexika, co by každýho v současné vládě jen zabíjela.

Re: Mariet je Marie ?

vlasta burian | 01.06.2017

Ty neumis cist? Mariet ma pytlika, je to fagot a jeste nema deti, ale uz pry se chysta adoptovat. Nevis o nejakem?
No a soucasna vlada je k zulibani, jak si muze nekdo dovolit je chtit pozabijet? Takove cestne a spravedlive lidi, se svedomim, moralkou, kteri by nezradili vlast ani za kus prasete :-)

Re: Re: Mariet je Marie ?

Hox | 01.06.2017

Kdo navrhuje řešit problémy vražděním = provokatér nebo užitečný idiot, sloužící silám, proti kterým se vymezuje.

Re: Mariet je Marie ?

bez | 01.06.2017

samozrejme je to Marie, ma i jina jmena, to se pozna okamzite, ona jvystupuja jako zidobijka, ale ve skutecnosti jim pomaha rozbijenim toho co by mohlo jejich moc umensovat

Re: Re: Mariet je Marie ?

Jura | 01.06.2017

jj, agent provokatér je vždy nejvíce na očích v takových zásadních činnostech jako rozbití výlohy Aeroflotu, po kterých systém získá záminku zasáhnout proti jinak smýšlejícím.

mimo tema

t. | 31.05.2017

Buď vítán každý, kdo v míru přicházíš. Uvědom si ale, kdo trollit chceš a ničit, moudrý odtud neodejdeš.

jednota slova a činu

pěšec | 31.05.2017

slyšeli jste? Já ano.

číst Marii nemusím.číst "dvtrksb" nemusím.
Životní rozhodnutí mám za sebou.
Říkají mi socko a netuší proč se tiše usmívám.
Pro ulité miliony?Pro záda krytá "bůh ví kým"?
Pro správná rozhodnutí v zájmu všech.Prostě "obyčejný člověk".
Dá se,i v situaci o život,i v situaci,týkající se práce x litrů nicků Robot v Jewropě.
Každý z nás je politik,od rána do večera,ženy dokonce trochu více.

Číst DVTR/KSB bez prožitku hladu bez satisfakce je zavádějící.
Oponovat Marii bez znalosti hladovějících je zavádějící.

Cesty pravdy jsou křivolaké.A jen lidé na výši jej nemusí prožít
a stále mohou dělat správná rozhodnutí /zde - někomu - obdiv/

Marie:
absolutní motivace je vždy rovna absolutnímu výsledku činu
takže?
(nebudu Vás urážet a omezovat ochranou ani zastáním)

To,co píšete je shodné pro většinu lidí.A jak je Vám? A jak je jim?
Vy opravdu nevidíte rozdíl mezi "prožitým hladem" a cestou k
"uspokojení všech základních životních potřeb"
určovanou
- hladovými
- na výši,vědomými si všeho

Život každého člověka se skládá ze tří stran trojúhelniku.
O co jsme stále dokola Biblickými projektanty připravováni?
O možnost,ale i nutnost,neustále všechny tři strany udržovat
v maximálně možné vyváženosti.
Jak takový člověk vypadá je nutné od někoho vobšlehnout.
O tom je to,do čeho zde šijete,i když z pravdivého hlediska.

Dnes jsem si vzpoměla na svého dědu.Když nečmáral slovník,
čmáral silnice, stadiony,uběhl pár kilometrů nebo plácal tenisovou
raketou.Téměř v osmdesáti."Komunisti" jej vystěhovali ze čtyřpokojáku do panelové garsonky.Hádejte,zda a jak se s tím tento člověk srovnal.

Re: jednota slova a činu

Radka | 31.05.2017

Moc pěkné!

Re: jednota slova a činu

Mariet | 31.05.2017

https://paste.ee/p/N6VZY

Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 31.05.2017

A odkdy se od dobytka pozaduje placeni dani? Je to k smichu, ale jeste vice k placi, ze lidi jsou ochotni pristoupit na to, aby jim nekdo vladnul a jeste mu vse odevzdali a nakonec i se klaneli.

No a nejvetsim golem je, ze Vsetrzici buh vse ridi. Takze kdyz to ridi, tak to takto vlastne chce a lidi se mu presto klaneji. Neskutecne, ale fakt...

Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Dušan | 31.05.2017

"Takze kdyz to ridi, tak to takto vlastne chce"

-takže ty nemáš vlastnú vôľu. Chápem ťa. Prečo si tu na tejto stránke?

Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 31.05.2017

https://paste.ee/p/XkAwF

Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Hox | 31.05.2017

Jediné co se na takovou reakci dá napsat, zkus si to přečíst ještě jednou a zároveň se nad tím zamysli a snaž se pochopit, co tím či oním měli autoři na mysli, protože tvoje reakce je jak se říká úplně mimo mísu, pramení z nepochopení obsahu textu.

Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 31.05.2017

https://paste.ee/p/4WdMq

Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

popolvár | 31.05.2017

Mariet, mal som o tebe trocha vyššiu mienku. Prosím ťa, ak chceš byť prínosnou diskutérkou na týchto stránkach, tak je načase sa zahĺbiť do štúdia a aspoň ako tak byť v obraze, o čom je reč. tento tvoj príspevok je len dôkazom jednej z dvoch vecí:
1. buď nemáš ani páru o podstate článku, či už kvôli povrchnému čítaniu, alebo neznalosti problematiky a poplatnosti starej algoritmiky myslenia, alebo
2. zámerne podpichuješ
Tak či tak, buď si doštuduj, čo je treba, alebo budeš len na smiech.

Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Bohumil | 31.05.2017

Myslím si, že nejen "popichuje". Podle mého názoru a pozorování je pan "Mariet" propagandista ve službě, který má tradiční trockistické zadání: Uchopit KSB, dát si ji do vývěsního štítu a její fragmenty smíchat prostřednictvím "ďábelské logiky" s nesmysly. Takovými "produkty" pak permanentně plnit diskusi a zpomalit šíření KSB tak, že se stane (tato diskuse jednoznačně je součástí informačního prostoru KSB) nepřehlednou pro nahodilého nebo začínajícího čitatele. Nemá smysl s ním diskutovat nebo ho přesvědčovat. Nechce slyšet, nechce chápat. Debatou s ním jen nabíjíme jeho destrukční potenciál. Opakuji - jeho "partnerem" není ten, kdo s ním diskutuje. Jeho cílem (přesněji řečeno cílem jeho pánů) je disharmonický, nepřátelský chaos v hlavách "cílové skupiny", kterou jsem popsal výše.

Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Radka | 31.05.2017

Myslím že podobné destrukční a manipulační cíle provádí i na youtube u paní Ireny pod přezdívkou "Vase Svedomi"

Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 31.05.2017

https://paste.ee/p/bMyuC

Re: Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Radka | 31.05.2017

Zatím tu slovně útočíte jen vy na mě, ale máte pravdu - máte právo si chodit kam chcete a psát co chcete , stejně jako já, a všichni za to taky poneseme důsledky..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 31.05.2017

https://paste.ee/p/CVwFZ

Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Hox | 31.05.2017

Vypadá to tak. Člověk, co zde všechny přesvědčuje že svědomí neexistuje a lidé ho nemají, a sám o sobě prohlásí "svědomím už se neřídím", si dá na youtube jméno "Vaše Svědomí", vypovídající.

Re: Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 31.05.2017

https://pastebin.com/Spb7xDfF

Re: Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

merlin | 01.06.2017

Že sa ešte snažíš Hox s tým "zmetkem", čo si tu dal nick MaRiot, něco udělat..fakt sa dosť divím, ako aj mnohým ďalším, ktorých sa snaží vyprovokovať k deštruktívnej komunikácii - nové praktiky NED = množstvo šumu prehlteného s množstvom škváru obyčajne poslednej cenovej skupiny - obyčajne sú platení špinavými USD z grantových programov NED (ak si dobe pamätá, tak je to v intenciách 400 - 800 USD/mesiac, podľa relevantnej a "úspešnej" aktivity, rádioakvity , s cieľom diskreditácie jadra rôznych parciálnych nedostatkov, ktoré sa potom nepatrične vo zvýšenej miere predhadzujú nie moc chápajúcim a rozdúvajú sa - sú cielene hlboko zamerané na debilizáciu cielenej skupinky...defektné..hračky - sračky na odvádzanie pozornosti plebsu..od podstaty globálnych problémov..

Z 98 % to nie je príslušníčka "nežného" pohlavia, z analýzy viacerých "jej" informačných prejavov, ale sú to jednoznačné prejavy trochu zaškolených grantových "besných pejskov na diskreditáciu a zavírovanie diskúsíí, aby web vyzeral protižidovský, netolerantný, proti všem - politikom, chápavejším spoločensky prospešným lídrom, ale v istých "výhodných intenciách na kalenie vôd).
Aby sa odviedla pozornosť od zásadných problémov ľudstva ..
Evidentne je platený za objem príspevkov deštrukcie a tak je to veľmi agilný "tvorca", ktorý je zahrnutý v projektoch spochybňovania istých nosných elementov KSB a nielen..

Z veľmi vysokej pravdepodobnosťou sa nejedná o "nežné pohlavie", ale o "krutého" a plateného ajdžentos.

Chudák hrajúci sa ma pieskovisku reálnych majiteľov, nechápajúc, ako ho ti zákonitosti pomerne rýchlo tvrdo preplieskajú - je to len otázka času...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Hox | 01.06.2017

jj, překlepl jsem se, mělo tam stát

"sociopat, co agresivně přesvědčuje..."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 01.06.2017

Strasne jsem se zasmala, merline. Chtela jsem ti napsat, ze z 98 procent jsi kokot dreveny, ale pak jsem si uvedomila, ze ty jsi takovy debil, ze uz nemas ani ten dreveny a misto mozku mas z penez kostku, protoze jinak ani uvazovat neumis...

To tvoje ": plateny za objem prispevkov destrukcie" to mne opravdu stacilo, schizofreniku, nebo to piskoviste realnych majitelu, to se pan Pjakin zasmeje, co dokaze studium materialu, ktere jsou presycene frazemi, bohuzel.

Doufam, ze da na moji radu a zacne s tim neco delat....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

merlin | 01.06.2017

MaRiot - v podstate k tvojmu príspevku niet čo dodať... každý píše len to, čo má v nas(r)ačkované v gebuli. -))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

bez | 01.06.2017

si myslim ze to zena je, ale ponekud nepovedena ci lepe receno nerealizovana

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Sugar | 01.06.2017

Buďto nikdy nebyla milována nebo je pederast. Citlivá žena by nikdy nemohla splodit ty psychopatické názory, co zde předvádí.

Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 31.05.2017

https://paste.ee/p/YvfdW

Re: Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 31.05.2017

https://pastebin.com/bKp86P2B

Re: Re: Lid rovna se dobytek? Varianty a perspektivy, jen ten nazev....

Mariet | 31.05.2017

https://paste.ee/p/Jfpbx

Přidat nový příspěvek