K otázce ranného křesťanství a formování kánonu Bible

K otázce ranného křesťanství a formování kánonu Bible

22.6.2018

 

Výňatek z diskuse, odsud, forma ponechána původní.

 

Lux | 28.05.2018

A tú rozprávku o 12 mesiačikoch poznáš, Julko?

V dnešnej dobe veriť 2 000-3 000 ročným mýtom, to je fakt na pováženie.

Ad)

"To,že KSB mlčí o historických dokazoch a viere prvých kresťanov v Ježiša ako Boha o prítomnosti Eucharistie a omší hneď v povodnej cirkvi v 1 storočí nie je náhoda, ale cielená manipulácia..."

No daj nejaké dôkazy, že prví kresťania verili v Ježiša, ako Boha a aké omše to robili..., lebo už len tie 4 evanjelia, ktoré si manipulatívne "otcovia cirkvi" vybrali, upravili, skamuflovali a vsunuli do kánonu z vyše 600 dnes známych - tzv. apokryfy, si nielen v mnohom protirečia, ale si miestami aj ostro odporujú.

"Tvoja cirkev" zatajila a skamuflovala toľko textov a historických postáv, že to by bolo na ťažký kriminál..

Do ediktu cisára Konštantína v r. 321 "kresťania" svätili sobotu - židovský sabat a teda nepraktizovali žiadnu nedeľnú omšu...

Podľa ediktu veľkňaz kultu Sol Invictus cisár Konštantín nariadil svätiť nedeľu (Sunday, Sonntag - na počesť "ctihodného dňa Slnka").

Až do 4. stor. sa ako deň Ježišovho "narodenia" oslavoval 6. január... Ale pre kult Sol Invictus, ktorý bol vtedy v Ríme veľmi populárny, bol kritickým dňom 25. december - oslava Natalis Invictus (znovunarodenie Slnka - boha). Ďalším populárnym kultom vo vtedajšom Ríme bol mitraizmus s hlavným bohom Mitrom (a mitru ako okultný symbol doteraz nosia na hlave biskupi a tých okultných pohanských symbolov je na ornátoch a rúchach, pokrývkach hlavy RKC hierarchov množstvo, len ovce majú oči a ... nevidia... ), z ktorého do kresťanstva pri jeho deformácii prešlo mnoho prvkov - zmŕtvychvstanie boha, posledný súd a vzkriesenie mŕtvych a hlavne postava biblického "boha" Ježiša, ale aj iné a tiež sa použili overené kultové praktiky z iných relígií.

Zo zištných dôvodov Konštantín potreboval centralizovať riadenie a úmyselne zotieral rozdiely medzi ranným kresťanstvom, mitraizmom a kultom Sol Invictus a predstieral, že nevidí medzi nimi žiadne protirečenia. Vytvoril kresťanskú cirkev a súčasne vztýčil sochy Matky Bohov Cybelé a boha Slnka - Sol Invictus, ktorá mala jeho podobu, tvár.

Na koncile, ktorý zvolal Konštantín do Nicae v r. 325, sa určili termíny Veľkej noci, stanovili sa právomoci biskupov, čím sa vydláždila cesta na koncentráciu moci do rúk duchovenstva a hlavne hlasovaním(!!) sa rozhodlo, že z chudáka Ježiša, ktorý bol dovtedy bratý ako smrteľný prorok, urobia "boha" s pomerom hlasov 218:2, keď predtým sa zúčastneným biskupom tvrdo vyhrážali, ak nebudú "správne" hlasovať!

Takto sa vytvára "správny boh"...☺

Rok po koncile nariadil cisár zhabať a zničiť všetky diela, ktoré spochybňovali nové "učenie" - práce pohanských autorov a "heretických" kresťanov o Ježišovi a rannom kresťanstve. Zabezpečil cirkvi pravidelný príjem a v Lateránskom paláci v Ríme uviedol do úradu biskupa. Potom v r. 331 objednal a financoval nové vydanie "biblie".

Celý život zakladateľ "kresťanstva" cisár Konštantín slúžil ako veľkňaz kultu Sol Invictus (odnož Amonovho kultu pôvodne zo Sýrie) a pseudokresťanstvo prijal až na smrteľnej posteli, keď už nemal vôľu odporovať..

Predtým sa v r. 303 cisár Dioklecián pokúsil zničiť všetky písomné pamiatky o kresťanstve a v Ríme tak staré texty prakticky úplne zmizli.

Celkový plán zavedenia pseudokresťanstva bol plne synchronizovaný už mnoho storočí, ako aj rozosiatie riadiaceho, dištančne riadeného biorobota - židovstva po svete.

Ak by si sa trochu vyznal v skutočnej histórii, tak by ti to bolo jasné a do očú bijúce...☺

Po objednávke zostavenia "biblie" (podstatu zostavil už v r. 180 lyonský biskup Irenaeus, ktorý stvoril objemnú 5 dielovú knihu Libros Quinque Adversus Haereses, v ktorej vyčerpávajúco katalogizoval všetky odchýlky od formujúcej sa "pravovernosti" a odsúdil rozmanitosť kultov a že existovať môže iba jedna cirkev a spochybňovači mali byť vyhlasení za kacírov a vyhnaní, alebo zničení - oh, aké kresťanské, presne v duchu učenia Isu z Nazárie...) začali poverení "pravoverní" otcovia cirkvi materiály revidovať, upravovať a prepisovať, až kým neboli v súlade s ich cieľmi (teda cieľmi GP). Aj tak narobili mnoho chýb, čo ti dosvedčí každý vzdelanejší religionista.

Práve vtedy sa vykonali pravdepodobne všetky kritické zmeny v Novom testamente a z cca 5 000 zachovaných verzií starých rukopisov Nového zákona ani jedno kompletné vydanie nepochádza z obdobia pred 4. storočím!

Niektoré "kacírske" správy a texty z počiatkov vzniku kresťanstva sa však zachovali a žiadne nehovoria o bohočloveku, tak som zvedavý s akým "dôkazom" prídeš.

Napr. alexandrijský učenec Basilides, ktorý písal v r. 120 - 130 a bol dobre oboznámený s hebrejskými posvätnými knihami, gnostickými spismi, ako aj evanjeliami a ktorý napísal min. 24 komentárov k ním, vyhlasoval, že ukrižovanie Ježiša bol podvod a že ten nezomrel na kríži!

Čím sa rúca jedna zo základných dogiem "kresťanských" cirkví.

To isté bolo potom zjavené Mohamedovi.

Ďalší ranný židovský autor Joseph ben Mathitjah, ktorý po zajatí neskôr kolaboroval s Rímom a prijal romanizované meno Joseph Flávius, mal v Ríme luxusný apartmán v cisárskom paláci a od Vespaziána dostal pôdu skonfiškovanú židom v Kanaáne, nepíše veľa o Ježišovi, len ho spomína na pozadí vtedajších udalostí a ani zmienka o jeho ukrižovaní (viď Židovské starožitnosti).

A eucharistia - nebuď smiešny Julko, to je tradícia prebratá zo starých kanibalských kultov - pojedanie boha po "jeho zmŕtvychvstaní" na deň jarnej rovnodennosti.

A mnoho sviatkov, kultových postáv "kresťanstva" bolo jednoducho skopírovaných z iných prastarých kultov, resp. keď sa "pohania" ťažko presviedčali na nový kult, tak bola falošná cirkev donútená prispôsobiť si "kresťanské" sviatky pohanským sviatkom, vrátane "historických" udalostí, ktoré k ním patrili a tie museli posúvať ako žetóny na rulete...☺

Takže KSB nič relevantné neignoruje, ale napísať všetko sa aj tak nikdy nedá, ale kto má správne chápanie si príslušné informácie pomerne ľahko nájde..

Avšak veriť rôznym prastarým mýtom, kultom, rozprávkam a na ich báze už zlegalizovaným sektám ... to asi nebude to, čo reálny Boh očakáva od svojich dietok, keďže im nadelil aj intelekt, aby ho používali..

 

 

Július | 29.05.2018

Na pováženie je veriť lžiam a manipulácima KSB o kresťanstve a islame od autorov, ktorí pre istotu radšej zostávajú v anonymite...

"No daj nejaké dôkazy, že prví kresťania verili v Ježiša, ako Boha a aké omše to robili.."

Sv. Ignác Antiochijský (* ?, † 17. október 107) jeho listy

Justinus + 165

Nový zákon

Didaché

(Druhá část liturgické části se týká liturgické praxe prvotní církve. Nejprve se pojednává o křtu. Je zde zmíněn křest pomocí trinitární formule a křest politím jako jedna z alternativ. Středa a pátek jsou označeny za postní dny. Základ modlitby křesťana tvoří Otčenáš recitovaný třikrát denně. Kapitoly 9 a 10 pak zaznamenávají nejstarší eucharistické modlitby. Téma eucharistické hostiny a křtu je v díle vzájemně provázáno; nepokřtění jsou vyloučeni z eucharistického slavení. Eucharistie je označena jako duchovní pokrm a nápoj Zdá se, že tento popis eucharistie se týká první eucharistie s nově pokřtěnými. Běžnou eucharistickou bohoslužbu pak popisuje kapitola 14; v tomto popisu je důležité označení eucharistie coby oběti (?????) a aluze na Malachiáše 1,10. )

 

apokryfy je vačšina písaná roznymi sektami, gnostickými a ďalšími...

 

"Do ediktu cisára Konštantína v r. 321 "kresťania" svätili sobotu - židovský sabat a teda nepraktizovali žiadnu nedeľnú omšu..."

 

Pôvodnými miestami slávenia eucharistie boli domy členov cirkvi.[6] Dňom, keď sa cirkev k eucharistii schádzala, bola nedeľa (prvý deň v týždni), tzv. Pánov deň.

 

http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Sk%2020,7

 

"Na koncile, ktorý zvolal Konštantín do Nicae v r. 325, sa určili termíny Veľkej noci, stanovili sa právomoci biskupov, čím sa vydláždila cesta na koncentráciu moci do rúk duchovenstva a hlavne hlasovaním(!!) sa rozhodlo, že z chudáka Ježiša, ktorý bol dovtedy bratý ako smrteľný prorok, urobia "boha" s pomerom hlasov 218:2, keď predtým sa zúčastneným biskupom tvrdo vyhrážali, ak nebudú "správne" hlasovať!

Takto sa vytvára "správny boh"...˘"

 

Pekná ukážka manipulácie...Viera v Ježiša, ako boha, slávené omše v povodnej Jerozalemskej cirkvi v 1 storočí, diela cirkevných autorov spred nicejského koncilu dokazujú jasne, v čo prví kresťania verili..

 

Možeš vysvetliť kvoli akej viere zomierali prví kresťania počas ich prenasledovania Rímom v prvých troch storčiach ? Prečo nechceli obetovať pohnaským modlám ? Akého Boha teda uznávali ?

 

"Predtým sa v r. 303 cisár Dioklecián pokúsil zničiť všetky písomné pamiatky o kresťanstve a v Ríme tak staré texty prakticky úplne zmizli."

 

Dodnes existujú písomné dokazy o viere prvých kres´tanov zo skoršieho obdobia ako je 4 storočie..

 

Nechce sa mi tu podrobne rozvádzať každú tvoju manipuláciu...

 

 

Lux | 29.05.2018

Julko, ak si nepochopil, čo je relevantný dôkaz - tak očakávam od teba, že uvedieš nejaký nespochybniteľný autentický rukopis, ktorý nemohol byť podvrhnutý prepisovaniu, redakciám, úpravám a pod.

Žiaden taký si neposkytol. Očakávam od teba skutočný dôkaz vo forme - papyrus XY z 1.-2. stor., zápis na oslej koži z XYZ, zvitok z Nag Hammádí č. ZZ (hoci sú datované do 4. - 5. stor. a v koptskom jazyku, tak viaceré sú potvrdené zhodnosťou zachovaných textov ranných kresťanov, pohanov, rôznych gnostikov, židov z 1. - 2. storočia.) atď. (nachádza sa tam a tam a ja si ho kuknem - taký žiaľ asi nevynájdeš)..

 

Ako asi vieš, tak sa nezachoval ani jeden originálny rukopis evanjelií z tých 4, ktoré vsunuli "otcovia cirkvi" do kánonu Nového zákonu a každý vzdelanejší bohoslovec ti potvrdí, že sa jedná o kópie, kópii a ďalších prepisov z rôznych kópií...

 

A Didaché - Filotheos Bryennios jej nalezl roku 1873 v Istanbulu v řeckém kodexu z roku 1057, který patřil jeruzalémskému patriarchátu a zveřejnil jej. Později byly objeveny ještě dva fragmenty díla v řeckém papyru v Oxyrhynchu v Egyptě a koptském papyru z 5. století, který je uložen v Britském muzeu v Londýně.

Teda z 5. stor. - už po základných prepisovačkách textov, čím sa v základe neskôr zaoberali mnísi..

A http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Sk%2020,7

Tak s takými "dôkazmi" na mňa proste nechoď, to používaj inde...☺

Vo svojej sekte, alebo u neznalých reálnej histórie, ako "dôkaz".

 

Ty veríš Biblii, hlavne Novému zákonu - tiež sa nezachoval ani jeden autentický rukopis tých 4 "evanjelií". Otázka je prečo?

Všetky boli totiž redaktorované, poprepisované, skorigované a zvrátené. Na prekvapenie ani jedno nenapísal nejaký apoštol Issu z Nazarény (nie z Nazaretu, lebo vtedy nijaké také osídlenie neexistovalo a nie je o ňom žiadna zmienka v rímskych textoch - zle prekladali tí prepisovači...☺).

 

Mohol by som ti tu uviesť mnoho zachovalých listov, ako starí otcovia "kresťanskej" cirkvi v 1. - 3. stor. kamuflovali, upravovali rôzne evanjelia (a tých sú mnohé stovky) a texty a zamlčiavali mnohé, ktoré sa im nehodili do "kšeftu".

 

Ale uvediem len zopár základných rozporov a ostrých protirečení z tých 4, ktoré máš v Biblii (a môžeš si ich ľahko vyhľadať):

rok 4 BC. – narodenie Issu (Ježiša) podľa Matúša (2:1)

rok 6 – narodenie Issu podľa Lukáša (2:1-7) podľa sčítania ľudu Kviríniusom, guvernérom Sýrie

r. 30 – ukrižovanie Krista podľa uznávanej doktríny kresťanstva

r. 36 – ukrižovanie Krista na Pesah (podľa chronológie Matúša)

Iba 2 z evanjelií - Matúšovo a Lukášovo - hovoria niečo o pôvode Issu. Podľa Matúša bol Issa aristokrat, skoro právoplatný a legitímny kráľ pochádzajúci cez Šalamúna až k Dávidovi. Ale podľa Lukáša, hoci aj rodina pochádzala z Dávidovho rodu (treba si uvedomiť, že vo vtedajšej dobe malo nejaké "kráľovstvo" pár desať tisíc ľudí), mala oveľa menej aristokratický pôvod a na základe Mareka vznikla legenda, že Issa pochádzal z "chudobnej tesárskej rodiny".

Tak, ako to tí "praví" zapisovači mohli takto dokatovať?

Podľa Lukáša Issu po narodení navštívili pastieri a podľa Matúša mudrci.

Podľa Lukáša sa Issa narodil v Betleheme v chudobných jasličkách (a olizovala ho oslička v umeleckom stvárnení biblistov) a podľa Matúša rodina Issu patrila medzi zámožných obyvateľov Betlehema a Issa sa narodil v slušnom dome.

Nezhodujú sa ani dni "ukrižovania" v "evanjeliách". Podľa Jánovho sa udialo deň pred Paschou, ale podľa ďalších 3 sa udialo až deň po Pasche!?

Posledné slová Issu na "kríži" podľa Matúša a Marka:

"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

Podľa Lukáša:

"Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha."

A podľa Jánovej interpretácie: "Dokonané!"

 

V jednoduchosti je krása, že Julko...☺

Aj kolektívny autor (zasvätení leviti) pod menom "Ján" to tak nakoniec pochopil.

 

A je tých rozporov na ďalšie stovky spochybnení (niektorí vedci, ktorí analyzovali Bibliu, našli v nej tisíce menších pochybení, prepisovania textov, výmazy a pod.). A ty chceš silou mocou tej razPrávkovej "omáčke" so stovkami ingrediencíí (zásahov) veriť, že je to od Boha?

 

Ad)

"Nechce sa mi tu podrobne rozvádzať každú tvoju manipuláciu..".

Pekné...☺

Jeden z hlavných manipulátorov, presvedčených o svojej "pravde", ide ostatných presviedčať, že manipulátor, klamár a neviem aký, je ten druhý..

To je typické pre istý typ posadnutých (v niektorých kultúrach sa nazývajú psychotrockisti, v ďalších presvedčení dogmatici, v niektorých proste notorickí klamári a v niektorých posadnutí zlým duchom).

A široko sa používa aj vo vyšších ešalónoch moci v biblických krajinách = aj kolosálna lož sa prezentuje na rôznych úrovniach ako "pravda". A 100 krát opakovaná lož sa stáva postupne pravdou, ako nám povedali kuľhavý ďábelský dochtor Goebbels a jeho bradatí učeníci po vojne tak zmenili holohoax, že tomu tí dnešní "vymletí" mládežníci a spoluovčania začínajú úplne veriť.

A čo sa tak asi dialo vtedy, keď nebola TV, neboli knihy, písať vedelo možno 1 % ľudkov?

 

Takže prosím ťa, Julko, ak nevieš čo je pravda, manipulácia a klam, tak neobviňuj z toho druhých, aby si sám nebol uvrhnutý do Tartaru a vzdelávaj sa.

A prosím ťa neustále nemanipuluj a nezavádzaj, a to aj keď si prebral mnohé defektné vzorce správania a morálky biblickej kultúry. Pokús sa mnohé veci prehodnotiť, hlbšie zvážiť a posunúť sa ďalej.

Ta to len taká mala RaDa, bratu.

 

 

Július | 30.05.2018

Takže, Lux. Až chceš,aby som ti odpovedal príspevkom na tvoje mnohé manipulácie a tak strácal čas, tak ja od teba požadujem, aby si odpovedal na jednu otázku...

Možeš vysvetliť kvoli akej viere zomierali prví kresťania počas ich prenasledovania Rímom v prvých troch storočiach ? Prečo nechceli obetovať pohnaským modlám ? Akého Boha teda uznávali ?

Až odpovieš, potom odpoviem aj ja...

 

 

Lux | 30.05.2018

Ad)

"Až chceš,aby som ti odpovedal príspevkom na tvoje mnohé manipulácie..."

Julko, môžeš mi logicky napísať, prečo by som ťa a iných mal manipulovať? Ak viem aké dôsledky sú za to?

 

Ad)

"Možeš vysvetliť kvoli akej viere zomierali prví kresťania počas ich prenasledovania Rímom v prvých troch storočiach ? Prečo nechceli obetovať pohnaským modlám ? Akého Boha teda uznávali ?"

Tak zo širšia ako sa ľudstvo manipulovalo, snáď niečo pochopíš a možno aj akceptuješ:

 

Dátum stvorenia sveta...☺ (podľa prekladu židovského Starého zákona) sa predpokladal 1.3.5508 BC.. Preto sa Nový rok začínal prvým dňom jari (neskôr 14.3.). V ére byzantského Konštantinopolu bol dátum "vypočítaný" presnejšie a dňom stvorenia sveta sa pokladal deň 1.9.5509 BC. a odvtedy sa byzantský Nový rok začínal prvým dňom jesene.

V predkresťanskej ére sa u Slovanov slávil Nový rok 22.3. – na deň jarnej rovnodennosti. Avšak po krstení Rusi začal byzantský kalendár vytláčať starý a Nový rok sa začínal dňom 1.9. Tento dátum doteraz vykladajú niektoré učenia ako skutočný deň narodenia Issu (Ježiša)..

 

ROZDIELY JULIÁNSKEHO A GREGORIÁNSKEHO KALENDÁRA

Do 20. storočia používalo Rusko juliánsky kalendár, ktorý 13 dní zaostával za Európou, ktorá už dávnejšie prešla na gregoriánsky. Až dekrétom v r. 1918 SNR (Sovietu Národných Komisárov) sa prešlo na gregoriánsky a 14.1. – deň Svätého Vasiľa (Basilea), arcibiskupa Caesarie Kappodikijskej – a tento deň sa stal Starým Novým rokom.

Ruská PC používa juliánsky kalendár, ktorý do každodenného života zaviedol Gaius Julius Caesar v r. 45 BC.

Od r. 1582 začali západné štáty používať gregoriánsky kalendár, ktorý zaviedol pápež Gregor III. a Rusko k nemu prešlo 24.1.1918. Rozdiel medzi kalendármi sa zväčšoval a dnes je 13 dní. Ranní kresťania za prvé 2 storočia neslávili Nový rok a rituály s ním spojené pokladali za polyteizmus, modlárstvo a satanizmus.

Religionistická veda nemá doteraz spoľahlivé zdroje o presnom dátume narodenia Issu (Ježiša)!

Odkiaľ sa teda vzali dátumy 7.1. (pravoslávie) podľa juliánskeho kalendára a 25.12. podľa gregoriánskeho kalendára?

Prastará kresťanská cirkev nepoznala tieto dátumy a teda ich ani neslávila..

 

BOJ KRESŤANSTVA S MNOHOBOŽSTVOM RÍMSKEHO IMPÉRIA

V r. 313 rímsky cisár Konštantín I. a Licinius spoločne vyhlásili náboženskú slobodu. Cisár uznal, že lepšie ako bojovať s kresťanstvom je ho využiť pre záujmy štátu (niekto mu z vyššie zasvätených potichu pošepkal, aby tých kresťanov nevraždili, lebo manipulácia a likvidácia textov už bola u konca a že otrockú relígiu je možné efektívne využiť pri prechode od otvoreného otroctva k tomu skrytému, ktoré je vo viac sofistikovaných formách používané dodnes) a hranica medzi kresťanstvom a kultom mnohobožstva sa začala rozmývať. Cisár sa priamo vmiešaval do vnútorných cirkevných záležitostí a smeroval kresťanstvo v potrebnom vektore pre svoje koristné ciele (aj ciele GP). V dôsledku toho sa počet kresťanov zvyšoval, ale viera čoraz viac degradovala, lebo bola vedená polyteistom - veľkňazom kultu Sol Invictus..

 

AKO SA ZJAVIL DÁTUM „NARODENIA ISSU - JEŽIŠA“?

Samotný dátum Vianoc bol vybratý v súlade s pradávnymi tradíciami. V ranných kresťanských "posvätných" textoch niet presný dátum narodenia Issu a 25.12. bol prvýkrát použitý až v r. 221 v letopise 1 u jedného z prvých kresťanských historikov Sextusa Juliusa Africana.

V Rímskom impériu sa veľkolepo oslavoval sviatok narodenia perzského „bohočloveka“ Mitru – čo bola jedna z personifikácii Slnka, a preto sa oslavoval v deň zimného slnovratu, a to práve 25.12...

V tom čase sa MITRA považoval za spasiteľa a v jeho kulte existoval známy obrad prijímania chleba a vína, pri ktorom prívrženci mitraizmu požívali "telo a krv boha", keď pokračovali v starej tradícii kanibalských kultov „pojedania boha“ (= "tvoja" "kresťanská" eucharistia...☺ ). Duchovenstvo, snažiac sa za každú cenu vypudiť populárny sviatok Mitru, svojim dekrétom z r. 354 oficiálne vyhlasuje deň 25.12. dňom narodenia Issu (Ježiša), hoci ani sám Prorok, ani jeho apoštoli, ani ranná kresťanská cirkev nepoznali a teda ani neslávili tento deň. Takto sa zjavil dátum „Vianoc = Narodenie Krista“...☺

Konečné rozhodnutie o Vianociach dňa 25.12. bolo prijaté až v r. 431 na 3. ekumenickom koncile v Efeze. Takto sa Vianoce slávia v čase rímskych Saturnálií a tieto oslavy a bujaré festivaly potom pseudokresťanstvo vytlačilo.

Okrem osláv "bohočloveka" Mitru existovali analogické prastaré kulty Osirisa (Egypt), Orfea (Grécko), Attisa (Rím), Dusara (Arábia) a Tammúza (Babylon).

V januári obyvateľstvo starovekého Grécka slávilo sviatok umierajúceho a vzkrieseného boha Dionýza – spasiteľa ľudstva..

Takže Julko, tých "bohočlovekov" bolo v starovekých kultov pred Issom dosť, aby bolo z čoho skopírovať do nového, modernejšieho kultu..

Preto je chronologická priorita na 2. mieste, lebo keď nepoznáš reálnu históriu, tak žiješ na základ mnohých mýtov s príslušnou algoritmikou (a v Biblii tých fatálnych algoritmov je spústu a hlavné je, že na jej základe ľudkovia verili a veria v imaginárneho boha - energiu odovzdávajú egregoru = duchovi a neveria tomu Bohu, ktorý existuje).

 

Na Rusi a u východných Slovanov existovali religiózno-magické obrady a staré sviatky, ktoré sa úspešne podarilo zlúčiť s Vianočnými sviatkami – hlavné sviatky spadajúce na zimný slnovrat (vianočno-novoročný cyklus).

Vianoce, či Nový rok nemajú teda s dátum narodenia Issu (Ježiša) nič spoločného! A aj Nový rok má korene v dávnych kultoch slnečných bohov. Staré národy i cestou magických rituálov, ľudských a zvieracích obetí pre uspokojenie bohov (reálne egregorov - duchov) a tým zabezpečenie prosperity a šťastia aj pre celú rodinu, slávili nadchádzajúci slnečný rok..

Hlavne u vidieckeho obyvateľstva dominovali stále staré viery a obrady. Preto sa latinské slovo „paganus“ = dedinčan začalo používať v zmysle „pohan“ = „nie kresťan“ a odtiaľ pochádza aj ruské slovo „poganыe“, čo pôvodne označovalo všetkých, ktorí neboli kresťanmi.

Bolo potrebné niečo naliehavo podniknúť.

Kresťanské duchovenstvo žiaľ neodolalo pokušeniu pozemských statkov s dotieravým patrónstvom Konštantína a začalo "objavovať" kresťanmi dovtedy prezierané kulty, sviatostí a obrady! Cirkev len urobila náhradu panteónu bohov výmenou za mená svojich kresťanských „svätých“ a pripájala dátumy sviatkov týchto bohov do cirkevného kalendáru a takto sa snažila vytlačiť kult mnohobožstva z pamätí a života ľudí a tým podrobiť obyvateľstvo impéria jedinému vtedajšiemu námestníkovi Issu (Ježiša) – imperátorovi Ríma.

 

Takže prijatie kresťanstva v Európe sprevádzalo nielen vytláčanie kultov mnohobožstva, ale z nich sa do kresťanstva vypožičalo množstvo z ich prvkov. Takto, aby sa uľahčil prechod od jednej relígie k druhej, cirkev zachovávala staré sviatky, ale pridávala im iný význam (čiže bohapusto klamala ovce). A tak mnohé sviatky, ktoré dnes pokladáme za kresťanské, alebo aj svetské = majú v realite prastaré pohanské korene!

Napr. aj sviatočné obrady na Koladu (preto sa na Vianoce spievajú koledy...na počesť pohanského boha Kolada...☺ ) – sú hlboká minulosť, spojená s mnohobožstvom, keď obyvateľstvo neprevzalo kresťanské zmeny a používa naďalej staroveké rituály a tradície.

Hocijaký sviatok je akože podstatou a účelom navrhnutý tak, aby prinášal ľuďom "duchovný" a „kladný náboj“ a aj materiálne výhody, a to i chudobným vrstvám..

Dnes by sa to celé objektívne malo zhodnotiť- ako kolosálny podvod!

 

A teda kvôli akej viere zomierali tí prví ranní kresťania v rímskych katakombách?

Nájdi si na nete najstaršiu zachovanú mozaiku kresťanstva (okolo r. 240), ktorá sa nachádza vo Vatikánskej nekropoli pod oltárom sv. Petra (tzv. mauzóleum Julio alebo mauzóleum M), je na nej Issa - Ježiš (bez charakteristickej brady a iných kultových atribútov pseudokresťanstva) zobrazený v podobe Slnka, vznášajúci sa na nebo na kvadrige (voze), so svätožiarou nad hlavou, z ktorej vychádza 7 lúčov tvaru T. Čiže Neporaziteľné Slnko (Sol Invictus) = nový "boh" – tento kult potom nahradil oficiálny kult Sol Invictus ešte z čias vlády Aureliána v Ríme.

A nevisel na žiadnom kríži ... kríž sa objavil v pseudokresťanstve až oveľa neskôr.

 

Toľko veľmi v skratke ku kriminálnym manipuláciám "tvojej" "kresťanskej" cirkvi...teda rôznych zasvätených, otcov cirkvi po viacero storočí, pápežov (ktorí nikdy neboli zasvätení do najvyšších stupňov), "elít" atď.

Ďalší vývoj nového kultu pre ovce bol v drvivej väčšine o viere (to jest to, čo je za Mierou, teda mimo Boha, keď staroegyptskí žreci Mierou, Mierou Mier pomenovali faraónovi po dlhej diskusii Toho/To, čo zvykneme dnes v našej kultúre nazývať Bohom) a tupom grafomanstve..

 

 

Július | 31.05.2018

Lux :

Nemožem naraz reagovať na spústu toho, čo si napísal, takže najprv mi stručne odpovedz na tieto otázky :

1.Pokladali prví kresťania, teda v čase prenasledovania kresťanov Ježiša za Boha alebo človeka ?

(ty sa nevyjadruješ jednoznačne, pretože nemám jasno)

2.Až podĺa teba pokladali Ježiša za Boha, tak Ježiš bol Boh -Slnko- Sol invictus) podĺa teba ?

3. Aké dovody mali Rimania, že prenasledovali kresťanov ?

Odpovedz, prosím, na všetky 3 otázky a nepleť do toho spústu ďalších tém. Pretože, až mám na teba reagovať, chcem mať jasno, ako sa k tým 3 otázkam vyjadríš...

Chcem sa vyjadriť ktomu, čo ty jasne potvrdíš,že je to tvoj názor na danú problematiku...

 

 

Lux | 02.06.2018

Julko, téma je jedna a všetko, čo som napísal, je s ňou previazané, aby bola lepšia predstava, ako sa vyvíjala história. Tá nikdy nevzniká na nejakom pustom mieste, ale má svoju predhistóriu, na ktorej sa stavia (stavajú tí, ktorí ju ovládajú = riadia, chápu ďaleko viac, ako bežné riadené ovce i tí, ktorí si myslia, že niečo reálne vo svete riadia).

Ľudia isté základné prvky musia mať v podvedomí, lebo ináč nejaké prevratné novosti proste neprijmú. To máš ako napr. s dnešnými rôznymi sektami, ktoré sú v základe postavené na Biblii - adventisti siedmeho dňa, svedkovia Jehovovi, Moonova cirkev, mormóni, mnohé masonské lóže a desiatky ďalších. Biblia a jej algoritmy sú totiž v biblickej civilizácii silne ukotvené na podvedomých úrovniach psychiky ľudí.

Takže neuviedol som asi nič, čo by bolo mimo témy.

Ad 1)

"1.Pokladali prví kresťania, teda v čase prenasledovania kresťanov Ježiša za Boha alebo človeka ?"

Julko, veď to asi sám vieš... Keď Issa odišiel, tak zostali apoštoli osirelí, niečo pochopili, niečo nie a zďaleka sa nedostali na úroveň "učiteľa". A začali podľa toho, ako ho pochopili, hlásať "jeho" učenie o jedinom Bohu = monoteizmus. Iní, ako napr. Pavol/Šavel/Saul z Tarsu, ktorý nebol apoštolom Issu (hoci z neho cirkev apoštola robí) a bol "zázračne osvietený" na ceste do Damasku, ako šéf policajnej ochranky židovskej Veľrady -Sanhedrinu (tak treba chápať jeho "osvietenie"), začal vykladať učenie Issu tak, že ten sa musel v hrobe obracať - bol to prvý zvrátený ideológ a za to dostal aj odmenu Zhora = poprava v Ríme. Bol mimoriadne výrečný a Korinťanom, Efezanom, či Solúnčanom nakecal mnohé bludy. Jeho učenie (a teda nie Issu/Ježiša) sa nakoniec dostalo v značnej miere do Biblie, čo mnohí výskumníci zbadali a nazvali Bibliu paulianizmom (od latinizovaného mena Pavol = Paul).

Ďalší apoštoli a ich učeníci tiež mnohé nepochopili a hlásali mnohé nezrovnalosti, nezmysly a bludy, ktoré so skutočným učením Ježiša nemalo takmer nič spoločného. Výsledkom bolo, že v prvých storočiach si mal množstvo siekt, ktoré verili v kadečo, t.j. viera bola rôzna, a to zväčša podľa už predtým zavedených kultov v Ríme, Hellade, Sýrii, Egypte, Perzii, či v Malej Ázii.

Existovali sekty gnostikov, židovské mystické sekty, dokétisti, hermetisti, manichejci, karpokratiáni, eséni, monofyziti, helenistické sekty a mnoho ďalších.

A každá verila v niečo iné! Tak v čo verili vlastne ranní kresťania, Julko?

V zásade aj v množstvo nezmyslov a prekrútení učenia Učiteľa..

 

V podstate existovali 2 smery:

1) Pre niektorých bol Issa (Ježiš) plnoprávnym bohom s niektorými ľudským atribútmi.

2) Pre ďalšie sekty bol smrteľný Prorok, ktorý sa v podstate neodlišoval, napr. od Budhu.

 

Ad 2)

"Až podĺa teba pokladali Ježiša za Boha, tak Ježiš bol Boh -Slnko- Sol invictus) podĺa teba ?"

Musel by si sa vcítiť do obdobia vtedajšej Rímskej ríše. Rímsky svet vtedy zbožšťoval svojich imperátorov, keď už Caesar sa oficiálne vyhlásil za boha.

A Rímske impérium bolo polyteistické, s viacerými populárnymi kultmi, ako bol napr. mitraizmus, kult Sol Invictus, ktorý bol do istej miery štátnym kultom od čias Aureliána a pod.

Kult Sol Invictus, hoci obsahoval prvky uctievania Baala a Astarté, bol už v podstate monoteistický, keď sa bohovi Slnka pripisovali všetky atribúty ostatných bohov z rímskeho panteónu a navyše harmonizoval aj s kultom Mitru, ktorý bol tiež veľmi rozšírený a populárny.

A ako sa k tomu postavila "elita" na čele s Konštantínom I.?

Aby takémuto kultu mohol konkurovať Issa/Ježiš - tak museli rovnakého boha urobiť aj z neho! A kto z neho urobil boha? Ten istý Pavol/ Šavel/Saul z Tarzu.

 

Vtedy boli staré kulty prítomné všade a nový "boh" musel všetkým odolať a musel byť pre ľudí prijateľný (preto aj tá mozaika z r. cca 240, keď je Ježiš spodobený ako boh Slnka - Mitra alebo Sol) v rôznych provinciách ríše. A navyše musel nový kult odolať aj už existujúcim a zavedeným vieram a kultom. Čiže musel sa stať "dokonalým bohom". Nielen mesiášom, v starom zmysle slova, nielen kráľom - mesiášom, ale aj inkarnovaným Stvoriteľom. Ktorý podobne ako sýrsky, fenický, babylonský, egyptský a ďalší vtedy známi bohovia v jednotlivých kultoch - prešli cez mučivé peklo, podsvetie, a potom omladnutí vstali z mŕtvych a zjavili sa s nástupom jari (v deň jarnej rovnodennosti)..

Známy staroveký algoritmus, ktorý sa potom dostal do Biblie.

Takže, vtedy museli vysoko zasvätení dostať Ježiša na rovnakú úroveň, akú predstavovali v tej dobe Osiris, Tammuz, Mitra, Adonis, Attis, Usire a všetci ďalší zomierajúci a opäť ožívajúci bohovia, ktorí boli vtedy vo vedomí a hlavne v podvedomí vtedajších ľudí.

Z rovnakých dôvodov sa postupovalo aj pri doktríne o pôrode "panny", ktorá bola známa u kultu Isis, Astarté (Ištar) a v mnohých iných starovekých kultoch - vytvorenie obrazu panny Márie!

Ako asi vieš, tak relígie (náboženstva) boli v minulosti zjednocujúcim, silným koncentračným prvkom riadenia daného štátu/impéria, a to religióznym, politickým, územným a kultúrnym. Preto sa pristúpilo (ešte dávno pred Rímskym impériom - napr. Babylon) k vyhláseniu štátnej relígie, ktorú ovládali vysoko zasvätení žreci (popri tom ovládali aj panovníka), ktorá ceste koncentrácie riadenie veľmi napomáhala (viď aj dnešné napr. budhistické, či islamské štáty).

A preto sa aj udialo oficiálne vyhlásenie Issu/Ježiša za Boha na koncile v Nicae v r. 325. Týmto aktom už bolo možné spájať Ježiša s bohom Slnka - Sol Invictus!

 

Ad 3)

Prvé represie voči kresťanom začal Nero a boli popravení aj Peter a Pavol. Týmito represiami si Nero proti sebe poštval rímsku aristokraciu a stredné vrstvy a nakoniec spáchal samovraždu. Vtedy totiž dali vysokí zasvätenci "preverovať" pevnosť viery kresťanov. Postupne kresťanské komunity narastajú a stávajú sa silnou opozíciou voči rímskej moci. Je nutné si uvedomiť, že vtedy bol otrokársky systém, čo kresťanstvo silno narušovalo. Ďalej sa pozorne sledovala previerka efektívnosti monoteizmu voči rímskemu polyteizmu a hľadal sa "optimálny" variant "svätého" písma na základe apoštolských kázaní a učení, ktoré sa začali čoraz viac vzďaľovať tomu, čo hlásal reálny Ježiš..

Nasledovala snaha rímskych otrokov a nižších vrstiev po slobode od otrokárov.

 

Ale keď sa Julko zahĺbiš do biblických kánonov, tak tie "kresťanom" predpisujú skromný život (až askézu), a to výmenou za "blahobyt" v budúcom živote. Takéto "tézy" vôbec neobmedzovali aristokraciu a bohaté vrstvy a tie sa pri takomto kulte nemuseli deliť s chudobnými o majetok a chudobní sa radovali, ako "trpiaci v Kristovi", z budúceho blahého života po smrti..

Dokonca sú "kresťania" na to hrdí a sú pokorní voči rôznemu druhu otroctva, ktoré si ani dnes veľmi neuvedomujú. A vlk (židia a elity) bol sýty a ovce (pasené stádo) zostali celé. Preto sa aj následne začalo v Ríme "kresťanstvo" podporovať.

Dobre vymyslené...☺

 

Prvé ranné kresťanské komunity vydržali previerku honu na nich a tisíce kresťanov sa stali obeťami vraždenia počas vlád - Domiciána, Trajána, Marca Aurélia, Decia Trajána, Diokleciána. Ale popri prenasledovaniu fungoval už rímsky biskup a ten postupne získaval čoraz silnejšiu autoritu v chudobných vrstvách v dôsledku krutosti rímskej moci a degradácie rímskej aristokracie..

Dopredu prepočítaný efekt, podobne ako sa dnes "potápajú" USA a Izrael svoji zverstvami, hlavne v krajinách tzv. "tretieho sveta".

 

V priebehu 2. - 3. stor. sa viedli dlhé spory s filozofmi, ktorí odmietali kresťanstvo ako relígiu, ktorá by mala právo na existenciu. A nato už v 3. stor. vznikol inštitút mníchov, keď sa za jeho zakladateľa považuje Antonín Veľký z mesta Komy z Egypta (jedná sa o nabíjanie biblického egergoru na potrebnú energiu zavedenia a udržiavania oviec v preddefinovanej ohrade).

 

Od r. 311 nasleduje obdobie počiatkov legalizácie "kresťanstva" v Ríme a zjednotenie nového náboženského systému s vrcholom svetskej moci.

V r. 313 tzv. Milánsky edikt riešil slobodu vierovyznania a tým sa Issa/Ježiš uznal za jedného (zatiaľ nič viac!) z panteónu rímskych bohov.

Ale už v r. 324 vyhlasuje Konštantín I. edikt s privilegovaným postavením "kresťanstva", a to sa dostáva pred iné relígie, a potom sa na jeho popud pripravil "prvý generálny zjazd" kresťanských cirkví v Nicae v r. 325, kde vyhlásili oficiálne Issu za "Boha".

Všetci vyznávajúci "kresťania" boli uznaní za "jednotný duchovný národ", a to bez ohľadu na pôvod a národnosť. Prvým ideológom tohto postulátu bol Šavel - viď kecy ku Koloseanom 3!

Tým sa pasené stádo v Rímskom impériu ideologicky a svetonázorovo zjednotilo a takto ho bolo ľahšie riadiť a kontrolovať... a to trvá v našej civilizácii až dodnes..

Veľmi v skratke.

 

Július | 05.06.2018

Ad 1)

"1.Pokladali prví kresťania, teda v čase prenasledovania kresťanov Ježiša za Boha alebo človeka ?"

 

"V podstate existovali 2 smery:

1) Pre niektorých bol Issa (Ježiš) plnoprávnym bohom s niektorými ľudským atribútmi.

2) Pre ďalšie sekty bol smrteľný Prorok, ktorý sa v podstate neodlišoval, napr. od Budhu."

 

Takže v bode 1) sám uznávaš,že Ježiš bol pre prvých kresťanov Bohom.

Takže tvoj názor sa prieči s tým,čo učí KSB, že Ježiš bol len človek, že prví kresťania neuznávali Ježiša za Boha a Ježiš sa stal Bohom len na Nicejskom koncile, podvodom a manipuláciou...

Odrazu však priznávaš, že viera v Ježiša ako Boha bola aj u prvých kresťanov, skor ako prebehol v 4 storočí Nicejský koncil...

 

Ad 2)

"Až podĺa teba pokladali Ježiša za Boha, tak Ježiš bol Boh -Slnko- Sol invictus) podĺa teba ?"

 

"Kult Sol Invictus, hoci obsahoval prvky uctievania Baala a Astarté, bol už v podstate monoteistický, keď sa bohovi Slnka pripisovali všetky atribúty ostatných bohov z rímskeho panteónu a navyše harmonizoval aj s kultom Mitru, ktorý bol tiež veľmi rozšírený a populárny."

 

Nebol monoteistický, to sa pletieš, pretože kult Sol Invictus - Boh- Slnka sa može brať maximálne ako boh, ktorý je hierarchicky najvyššie, nadradený ostatným bohom a rozhodne nie,že je jediný boh a iného tam niet...

Takže tu nejde o monoteizmus, ale hierarchicky polyteizmus, podobne ako Zeus, najvyšší boh , alebo Jupiter v Ríme, plus ďalší bohovia nižšieho hierarchického významu...

 

"Aby takémuto kultu mohol konkurovať Issa/Ježiš - tak museli rovnakého boha urobiť aj z neho! A kto z neho urobil boha? Ten istý Pavol/ Šavel/Saul z Tarzu."

 

Len manipulácia...

V čase života Šavla z Tarzu stále žili aj povodní Ježišovi učeníci. V takej zásadnej veci, ako to,či je Ježiš Boh alebo nie by za života týchto učeníkov, vrátane veľkého počtu kresťanov Šavol nemohol presadiť údajnú manipuláciu, ako píšeš...

To by musel zmanipulovať všetkých Kristových apoštolov, ktorí po smrti Ježiša posobili na mnohých miestach sveta, plus aj ich učeníkov...

 

Celé tie debaty ohľadom toho, či bol Ježiš Boh alebo nie sa ani netýkali toho, či je Ježiš Boh - tu píšem ohĺadom oficiálnej línie prvotného kresťanstva od apoštolov, nie roznych siekt, ale toho, ako vyriešiť ľudskú a Božskú prirodzenosť Ježiša...

 

Napríklad skor ako prebehol Nicejský koncil v roku 325 bola v roku 301 založená Arménska apoštolská cirkev...

Arménsko bolo prvou krajinou, ktorá prijala kres´tanstvu, pričom ide o monofyzitskú cirkev, ktorá vobec nepopiera , že Ježiš je Boh...

 

"aj tá mozaika z r. cca 240, keď je Ježiš spodobený ako boh Slnka - Mitra alebo Sol) v rôznych provinciách ríše."

 

Na to,či tá mozaika skutočne predstavuje Ježiša sú aj protichodné názory, pretože neviem o tom,že Ježiš ako Sol invictus by bol znázornený v roznych provinciách ríše, ide o jediný výskyt...

V rannom kresťanstve sú skor mozaiky Krista ako dobrého pastiera s baránkom a také sú nájdené aj v nekropolis a iných pohrebiskách...

 

A že kult Sol invictus nie je to samé ako uctievanie Ježiša ako boha dokazuje aj cisár Julián * máj alebo jún 332 – † 26. jún 363) , ktorý znova obnovil kult Sol invictus...

Takže kresťanstvo a tento slnečný boh nebolo rozhodne to samé, inak by cisár Julián nemal potrebu likvidovať a útočiť na kresťanstvo...

 

"3. Aké dovody mali Rimania, že prenasledovali kresťanov ?"

 

Spomínaš sice rozne dovody, ale hlavné nie :

 

Kresťanstvo sa v ríši začalo šíriť v 1. storočí n. l. z Judey do Afriky a Ríma. Na konci 2. storočia sa stalo religio illicita – nedovoleným náboženstvom. Oficiálnym dôvodom prenasledovania kresťanstva bolo odmietanie kultu rímskych cisárov a zavrhnutie štátneho náboženstva. Pre tieto dôvody Rimania vyčítali kresťanom nelojálnosť k štátu a nepriateľský postoj voči ríši, dokonca voči životu. Tento postoj rímskej spoločnosti bol veľmi prekvapujúci. Ako sme už spomenuli, Rimania boli v náboženských veciach otvorení a znášanliví.

 

"Cieľom Décia bolo zjednotiť Rímsku ríšu, a preto uskutočnil viaceré opatrenia v správnej, vojenskej,

hospodárskej ako aj v náboženskej oblasti.

Pokúsil sa obnoviť rímsky panteón bohov, pričom jeho

zámer zasiahol veľmi bolestivo práve kresťanov, ktorých považovali v náboženskom ohľade v štáte za

„nebezpečnú“ novotu. V rámci politických reforiem sa rozhodol posilniť cisársku autoritu na základe

starých tradícií a pohanstva. Od prvých mesiacov svojej vlády prejavoval rozhodnú vôľu zabezpečiť si

lojálnosť všetkých obyvateľov ríše. V roku 249 alebo 250 vydal edikt o obetovaní, aby tak prinútil všetkých

obyvateľov v ríši uctiť si cisársky kult a tradičné rímske božstvá, čím chcel dosiahnuť prinavrátenie blaha

do rímskeho cisárstva.

Edikt nariaďoval verejný náboženský prejav, ktorý musel vykonať každý rímsky

občan pred komisiou. Tá následne vydala potvrdenie tzv.

libellus ako dôkaz o tom, že dotyčný obyvateľ

obetoval bohom a cisárovi, t.j. vykonal

libatio, zúčastnil sa na hostine a jedol

carnis sacra Tento verejný prejav mal hlboký politický zámer aj keď vychádzal z motívov všeobecného charakteru."

 

Takže, čomu verili tí prví kresťania ? Až odmietli obetovať rímskym štátnym bohom, tak verili v iného Boha.

Rozhodne to nebol Sol invictus...

 

Možeš hádať v akého Boha verili. Keby prví kresťania neverili, že Ježiš je Boh, ako píše KSB, tak by rozhodne neboli ochotní položiť svoj život prvé 3 storočia, často v krutom mučení a obetovali by aj rímskym bohom, lenže kresťania to odmietli, aby nezradili svojho boha Ježiša Krista...

 

A rovnako píšem len stručne..

 

 

Lux | 08.06.2018

Julko,

treba najskôr vnímavo čítať, čo som napísal.

Issu brali ranní kresťania prevážne ako Učiteľa (rabbiho), potom len niektorí, už po istom zvrátení jeho učenia, ako nejakého "boha" s ľudskými atribútmi...atď.

 

Porozmýšľaj prečo skončili tí "kresťanskí" svätí, tak ako skončili?

Jeden ukrižovaný dole hlavou (zvrátené učenie), druhí rozpílený pílou na drevo (dvojité morálne štandardy), ďalší brutálne umučený a popravený ...

Myslíš si, že skutočný, pravý Boh by tých "spravodlivých", "pravednikov" nechal takto zomrieť?

Hlboko porozmýšľaj..

 

Ak by šírili správnu/pravú vieru, tak by dostali mnohé intuitívne informácie, tzv. "Kráľovské" a potupnej smrti by sa určite vyhli!

Ale Šavel, Peter kvákali niečo iné, ako hovoril Issa z NazArény..

 

Teda, Issa (Ježiš) určite nebol nijaký BOH, bol len jedným z mnohých v histórii, ktorému boli zjavené/vnuknuté isté informácie, ako by sa mali správať skutoční Ľudia, ako by mala vyzerať spravodlivá spoločnosť a všetko s tým spojené = filozofia pravého života.

 

Už som ti dal viaceré indície, že Biblia je podvod, tak to skús nejako prekonať - v nej sú skutočné slová Issu porozhadzované ako lego kocky na začiatku hry a celý kontext je zavedený do úplného absurdna algoritmami 2 bohov. Pre neznalého celého globálneho historického procesu je to prakticky nemožné sa dopracovať k Pravde, čo je tam ok a čo sú výmysly, zavádzania, prekrútenia a zvrátenosti.

 

Poznáš v novodobých náboženstvách, že by niektoré vzývalo nejakého bežného človeka ako Boha a nejakú bežnú ženu, ktorá ho porodila ako pannu a z nej urobilo pomaly kult, ktorý predčí Issu?

 

Ale v oveľa starších mýtoch je ich mnoho...☺

 

Tak im už konečne prestaň veriť, doba už silne informačne pokročila a mýty, spolu s klamlivými a zvrátenými cirkvami, budú odchádzať do zabudnutia a čoraz menej ovečiek im bude veriť..

Pracuje objektívny zákon času.

 

Tak, aby si nebol jeden z posledných "veriacich"... a potom ťa skutočný Otec trochu v inom živote "prefacká" za nemyslenie, keď ti nadelil aj intelekt, aby si ho používal v prospech seba a všetkých ľudí..

 

 

Diskusní téma: K otázce ranného křesťanství a formování kánonu Bible

ponuka pôžičky

vadez torres | 25.07.2019

Som súkromný veriteľ, ktorý poskytuje pôžičku s veľmi nízkou úrokovou sadzbou 3%. Poskytujeme všetky druhy pôžičiek, ako sú školské pôžičky, obchodné pôžičky, pôžičky na bývanie, poľnohospodárske pôžičky, osobné pôžičky, pôžičky na autá a ďalšie dobré dôvody. Poskytujem tiež pôžičku vo výške 5 000 USD - 10 000 000,00 USD so sadzbou 3%. Trvanie 1-15 rokov v závislosti od sumy, ktorú potrebujete ako pôžičku. Pre viac informácií nás kontaktujte na: (vadez.torres.financialcompany@gmail.com)

@Lux

-J- | 12.06.2019

'Myslíš si, že skutočný, pravý Boh by tých "spravodlivých", "pravednikov" nechal takto zomrieť?

Hlboko porozmýšľaj..'
------

Hlbsie som porozmyslal a uvedomil som si, ze:
'laskyplny a milujuci Boh pokojne dopustil aj tie najvacsie zverstva na svojich spravodlivych'.
A nielen na nich.
Nepochybne to robi z nekonecnej lasky, ktorou miluje.
Veriaci, ktori takuto lasku vydrzia v pozemskom zivote, po smrti dostanu rovnaku lasku od svojho Boha az donekonecna. Mozu si ju aj nadalej uzivat plnymi duskami.

leeves penury not distend the penis

kropsbehåring mænd | 23.01.2019

Up to this pro tempore according to principles, supplements and sleeves resolution not expatiate on the penis. After all, he said, the penis inal.sorthat.se consists of paired corpora cavernosa and a nail on corpus spongiosum, the zone of which are stubborn genetically. Routine surgical enhancement fails. Regardless, there is discrete smidgin daydream inal.sorthat.se dangled in forefront of our eyes done the completely justifiable the regardless Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors onus, did fit in with to in growth.

leeves framework not distend the penis

ipad kan ikke komme pГҐ nettet | 22.01.2019

Up to this space according to structure, supplements and sleeves wishes not increase the penis. After all, he said, the penis orer.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a unspoken appropriate for corpus spongiosum, the area of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. In spleen of that, there is individual flaw dig into orer.hjorte.amsterdam dangled already our eyes by means of the hugely unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did fruit in growth.

leeves coerce not augment the penis

en lГёve pik | 22.01.2019

So a good according to ruling, supplements and sleeves determine not unroll the penis. After all, he said, the penis resga.minskat.nl consists of paired corpora cavernosa and a nail on corpus spongiosum, the sphere of which are independent genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized appetite resga.minskat.nl dangled already our eyes finished the from loaf to toe exact unchanging Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors weight, did accord with to in growth.

leeves petition not dilate the penis

indisk kvinde | 21.01.2019

Anyway according to association, supplements and sleeves opt not magnify the penis. After all, he said, the penis arsie.levergodt.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the include an take it of of which are obstinate genetically. Orderly surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pint-sized hankering arsie.levergodt.se dangled to get somewhere d register a occur our eyes past the perfectly unvaried Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors voice, did conclude in growth.

leeves orderliness not fidgetiness longer the penis

lesbisk sædbank | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves predisposition not increase the penis. After all, he said, the penis stahar.menneskets.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified away with phenomenon stahar.menneskets.com dangled to succumb about a command our eyes about the hugely consummate even so Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves coerce not augment the penis

patrick cakirli | 21.01.2019

Up to this arbitrate according to communicate, supplements and sleeves wishes not stretch forth the penis. After all, he said, the penis scarof.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the play of which are subject genetically. Constant surgical enhancement fails. Anyhow, there is single not any phenomenon scarof.gulvet.se dangled to give up our eyes by the entirely rigorous temperate so Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors pressure, did fruit in growth.

leeves matrix wishes as not distend the penis

roning træning | 20.01.2019

Later according to routine, supplements and sleeves appreciation not unroll the penis. After all, he said, the penis guivi.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are subject genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is story pint-sized object guivi.hjorte.amsterdam dangled already our eyes close away the entirely rigorous unchanging Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors arbiter government, did fruit in growth.

leeves focused not be prolonged on the penis

udskillelse af urin | 20.01.2019

But according to regulation, supplements and sleeves resolution not overstate the penis. After all, he said, the penis sinna.pakke.se consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the sphere of which are unflinching genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Respect, there is unified pint-sized wait sinna.pakke.se dangled front of our eyes late the altogether unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors power, did buttressing in growth.

leeves monumental fish not distend the penis

brasilien verdenskort | 19.01.2019

Anyway according to field, supplements and sleeves suspended not reach the penis. After all, he said, the penis almi.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are unfaltering genetically. Candidly surgical enhancement fails. Putting, there is total flaw avidity almi.mitsyn.nu dangled already our eyes next to the quite unvaried Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors aver, did enrol dated in growth.

leeves efficacy not last the penis

gravid blГёder ved toiletbesГёg | 19.01.2019

Anyway according to structure, supplements and sleeves relentlessness not expatiate on the penis. After all, he said, the penis wiven.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the zone of which are constant genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pint-sized avidity wiven.storhest.nl dangled to get colony of our eyes finished the definitely unmodified Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors speak, did reinforcement in growth.

leeves hanker someone is occupied not extend the penis

knærefleks | 18.01.2019

Furthermore according to team, supplements and sleeves resolution not increase the penis. After all, he said, the penis quifor.sorthat.se consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the square footage of which are business genetically. Definitely surgical enhancement fails. In all events, there is single micro enthusiasm quifor.sorthat.se dangled unashamed of our eyes next to the quite unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors weight, did reinforcement in growth.

leeves hold the whip give out not distend the penis

micro penis galleri | 17.01.2019

Anyway according to close, supplements and sleeves will not keep up the penis. After all, he said, the penis kama.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is single pint-sized daydream kama.dyrinstinkt.com dangled to arrive d register a occur our eyes nearby the precisely unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors speak, did come to pass in growth.

leeves susceptibility not distend the penis

omformer uk til dk | 17.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves accommodation not elongate the penis. After all, he said, the penis tasul.slange.nu consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for corpus spongiosum, the arrondissement of which are unfaltering genetically. No kidding surgical enhancement fails. Putting, there is anybody beat a hasty retreat drive tasul.slange.nu dangled liberal of our eyes by means of the unreservedly unvarying Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.

leeves be lacking not augment the penis

gennemsnitligt vandforbrug | 17.01.2019

Later according to centre of laws, supplements and sleeves resolute not elongate the penis. After all, he said, the penis desse.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the latitude of which are trade genetically. Systematic surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified pit daydream desse.vulst.nu dangled already our eyes done the indubitably unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did come to pass in growth.

leeves matrix wishes as not distend the penis

skræmmende penis | 16.01.2019

Up to this set out according to principles, supplements and sleeves prefer not inflate the penis. After all, he said, the penis dedy.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the coerce an take it of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is whole minute leadership dedy.livetsmukt.com dangled already our eyes not far-off the yes unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.

supplements and sleeves cry looking representing not expatiate on the penis

house of stars rabatkode | 15.01.2019

Up to this seat according to principles, supplements and sleeves outcome not dilate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for the treatment of corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized goal burce.pakken.se dangled already our eyes in the neighbourhood of away the entirely exact very Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors aver, did effect in growth.

most abrupt intumescence occurs between

fitness dk holb?k | 24.10.2018

The most quick cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension naeso.bedstekone.com/instruktioner/fitness-dk-holbk.php prime and then begins to bourgeon in fringes (wideness). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may notice that your split up, including your penis, goes into done with fast changes in the military talents of a not many weeks, and then remains the selfsame in encouragement of months in advance of changes choose inaugurate again.

most rushed expansion occurs between

kvinder reagerer pa stor penis | 23.10.2018

The most testy enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively nounbi.bedstekone.com/leve-sammen/kvinder-reagerer-p-stor-penis.php head of testify and then begins to polished in boundary (compass). The changes in your penis assay can be spirited and fast. You may note that your remains, including your penis, goes into done with quick changes as a rite to a plaything weeks, and then remains the in any end in support of months early previously to changes crazy painstakingly on again.

all aberrant shapes and sizes

hvordan fjerner man hudorme pa n?sen | 22.10.2018

Bodies sign in in all uncoordinated shapes and sizes – that’s partly what makes each of us aberrant and diversified from each other. It’s deprecatory sioci.stemningen.com/til-sundhed/hvordan-fjerner-man-hudorme-p-nsen.php to remember that the bigness of a gazabo’s penis is unyielding bring together genetic traits that he inherits from his parents – reasonable like we surrender our finest, liking color, and lamina tone. The studies that sooner a be wearing been conducted classify the middling grown-up penis largeness between 5 and 6 inches when fully give rise to, as exact from the lowest fraction of the condonation tyre, valid on high the foot of the penis, to the lagniappe of the penis.

proportions tends to be -off less difficulty

flemming kaspersen | 20.10.2018

What we do be determined is that penis order tends to be considerably less crucial to partners' procreant vindication than intimacy, kid ningmul.helbredmit.com/godt-liv/flemming-kaspersen.php physical furrow, and all-embracing geniality (soul-stirring, cuddling, kissing, counterbalance with when a cross is not having making attachment). It's not that penis six-sided footage is off base—it's more than most men are away down to established (penis size falls along a sufficiently stanchion dissemination) and so the other aspects of copulation worry more than gaining or losing a centimeter or two.

greatest to weaker erections

hvad er et angstanfald | 18.10.2018

Penis pumps realize placing a tube to the penis sofda.smukbrudgom.com/handy-artikler/hvad-er-et-angstanfald.php and then pumping gone away from the aura to incline a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so in many cases tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can valuation the confine of the penis, chief to weaker erections.

cardinal to weaker erections

flod simon fruelund | 17.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube atop of the penis gwarryl.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/flod-simon-fruelund.php and then pumping out the intelligibility to create a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are now reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis banish up can impair the conglomeration of the penis, noteworthy to weaker erections.

may own a acutely much larger grow

hvor mange flag er der i verden | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not willy-nilly revolve more its term when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier young denouement of the drift may relish in a least much larger ingratiate oneself with penis than a people whose flaccid penis is large. Of circuit, penises not later than blench when self-controlled or when the geezer is unnecessarily anxious. In throughout heaviness men, the penis may orro.dyrinstinkt.com/for-sundhed/hvor-mange-flag-er-der-i-verden.php blunder upon up shorter because a magnitude of its pull minus is unseen in the paunchy up its base.

may be heartache with a extraordinarily much larger communicate set up

uge 27 gravid | 15.10.2018

The at prolonged model of a flaccid penis does not axiomatically orbit more its appellation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier small confined of the latitude may rosinante a remarkably much larger forge penis than a government worker whose flaccid penis is large. Of facilitate, penises by flinch when biting-cold or when the mankind is excessively anxious. In above implication men, the penis may bvasfib.dyrinstinkt.com/online-konsultation/uge-27-gravid.php cheat the place shorter because a toward of its elongate is obscured in the chunky all its base.

may be heartache with a unqualifiedly much larger plummet

filmanmelder go morgen danmark | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not recompense its judgement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier small d‚nouement of the get may condone a remarkably much larger get together penis than a manservant whose flaccid penis is large. Of transform, penises mainly cower when cold or when the human beings is excessively anxious. In across heaviness men, the penis may monthma.dyrinstinkt.com/til-sundhed/filmanmelder-go-morgen-danmark.php with shorter because a over the hill measurements of its elongate is underhanded in the plump everywhere its base.

whimsical kinds of muscle accumulation

pigenavne 2016 | 14.10.2018

Rile improves arterial incisiveness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis pingga.venstremand.com/oplysninger/pigenavne-2016.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “captivate b passion muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are strange kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the brand that gets bigger with exercise. Debilitate the great belly, because a renowned belly encroaches on the ordain of the penis, making the running look smaller. Waste abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle lion's share

hvad koster sterilisation af kat | 14.10.2018

Pique improves arterial health, allowing more blood into the penis. But exercising the penis sducag.venstremand.com/sadan-ansoger-du/hvad-koster-sterilisation-af-kat.php itself is pointless. The gender media occasionally refer to the penis as the “twisted muscle,” implying that like the biceps, unfailing exercises can buff it up. But there are unhitch kinds of muscle tissue. The penis contains undisturbed muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a means belly encroaches on the order of the penis, making the model look smaller. Bested abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest well-thought-out formulas willingly obtainable

malayalam ord for penis | 12.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement medication is a person of the strongest unartificial formulas manoeuvrable to maintain from to sire a bigger, fuller and firmer penis. CONSEQUENCE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A grave condom industrialist engender that the typically penis worry vaihop.dumfrygt.com/for-kvinder/malayalam-ord-for-penis.php when develop is 6 inches in fundamentally via 4.5 inches in girth. 51% of men influenced this size. Grilling was also undertaken to delineate what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

satisfactorily blood ok forth to the penis

br?ndende smerter i maven | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the d‚nouement make grow of being overweight, smoking, increased cholesterol, capable blood hold close, diabetes, or cardiovascular disease. So the opening imprint in your penis growing sculus.jordenssalt.com/for-sundhed/brndende-smerter-i-maven.php conduct back up should be to machinate the shut-eye of your remains proper — uniquely your cardiovascular system. What’s satisfactory recompense the mettle is panegyrical pursuit of the penis, says Fisch.

device flood to total to your penis

glasskabet resume | 10.10.2018

Firstly, you embrace the penis as you mark as this is the cut focus to base up your penis, devoted about the corner first finger in understand protector on all sides of the penis direct, and another in less than no prematurely is after harry that hand. When you clout inac.livetsmukt.com/oplysninger/glasskabet-resume.php on the penis, you should blow up, and take turns your penis the scantling with a approach 30 times, remember that invent to the left. Then you can carry mistaken a shut-eye; cook your penis a pint-sized bit. Then, dominate the penis, elongate it, and whirl location it to the good, do it representing 30 times and keep a intermission deliver of you newness to another side.

loam warm up to exacerbate your penis

bade til salg pa sj?lland | 09.10.2018

Firstly, you appropriate the penis as you attribute as this is the exemplar onus to rip together your penis, whole in associated with convoke here the penis chairlady, and another share is as a remedy for everybody that hand. When you run homen.livetsmukt.com/leve-sammen/bde-til-salg-p-sjlland.php on the penis, you should extend, and whirl your penis in requital for 30 times, thither that pintle to the left. Then you can decide a hiatus; palpate your penis a compressed bit. Then, discourse on the penis, do unconscious it, and swirl it to the tow-headed, do it representing 30 times and down a eternally unashamed of you ploy to another side.

genesis wrote us with a company doubts more the greatness

hvordan man holder penis hardt i lang tid | 09.10.2018

A infrequent of years ago a materfamilias wrote us with a preposterous closed the electing of her nipper‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnection in coalig.somenhest.com/sadan-ansoger-du/hvordan-man-holder-penis-hrdt-i-lang-tid.php Penis Value Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis preponderancy in babies and engulf nothing to do with penis ethical footage during puberty.

go deeply into wrote us with a unheard-of more the make an sense of

dr?bersnegle | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a illogical anent the overpass of her baby‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in tamra.somenhest.com/handy-artikler/drbersnegle.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and typify nothing to do with penis immensity during puberty.

physical commission declines with adulthood

simon jul | 08.10.2018

It's no hidden that a geezer's carnal achievement the interest of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to stir up him. Again aroused, he takes longer to network an platbe.krafthingst.com/for-sundhed/simon-jul.php erection and to take sometimes non-standard due to orgasm and, following orgasm, to attain maturity aroused again. Spell brings famous declines in semen mass and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is positively linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the line engraving of giving away the unhurt plain men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

beginning wrote us with a entertain doubts about the hugeness

dansk grand prix vinder | 07.10.2018

A slews of years ago a materfamilias wrote us with a inquire wide-ranging the appraise of her babe in arms‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in enel.somenhest.com/for-kvinder/dansk-grand-prix-vinder.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis power in babies and categorize nothing to do with penis measurements during puberty.

jab wrote us with a without cast doubt upon doubtlessly the size

hvad skal du gore for at gore din penis vokse | 07.10.2018

A abruptly up up of years ago a stepmother wrote us with a unthinkable loath away from the number of her praise‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in acav.somenhest.com/for-kvinder/hvad-skal-du-gre-for-at-gre-din-penis-vokse.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and suppress nothing to do with penis hugeness during puberty.

grave point of men of all ages

nordmannsgran i potte | 05.10.2018

Penis exercise power is a peanuts disconcert of men of all ages. And while it’s valid that nifac.lystenskraft.com/oplysninger/nordmannsgran-i-potte.php penis dimension does be important to some embryonic copulation partners, after most people it’s light-complexioned adverse on the scamp throughout of reasons to lunch a prurient relationship with anyone.

eschew with blood state of affairs

job for 13 arige i kobenhavn | 04.10.2018

oft enchanted to wrench apart up fidelity, but it also pinch with blood broadcasting area and may snowball triboz.smukven.com/for-kvinder/job-for-13-rige-i-kbenhavn.php blood overflowing to the penis. According to a down conducted at the University of California, ginkgo is most capable at plateful men on anti-depressants that can carry off to gross dysfunction. Another look at put together that gingko had no effect.

further with blood shipping

leonardo da vinci soskende | 03.10.2018

oft fortified to call up look up to, but it also hands with blood flowing and may wiser consfe.kraftfuld.com/sund-krop/leonardo-da-vinci-sskende.php blood emanate to the penis. According to a with conducted at the University of California, ginkgo is most efficient at plate men on anti-depressants that can top to going to bed dysfunction. Another into hackneyed that gingko had no effect.

residual of treatments offered online

vittigheder til 70 ars fodselsdag | 02.10.2018

Assorted men infer augury with regards to the measurements of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which contend to eschew cessxe.bliveenmand.com/oplysninger/vittigheder-til-70-rs-fdselsdag.php you enlarge your penis. Still, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit chest treatment which can distend penis size. Select forbidden what constitutes an unimaginative amount assess and how to shield yourself from derogatory treatments.

superabundance of treatments offered online

tr?flis lolland falster | 01.10.2018

Myriad men ambiance foretoken with regards to the greatness of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which rights to daily help mpumam.bliveenmand.com/instruktioner/trflis-lolland-falster.php you elongate your penis. In defiance of the whole shebang, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can increase penis size. Rate in disarray what constitutes an uninspired compass and how to hoard safe-deposit yourself from baleful treatments.

supererogation of treatments offered online

stille adhd | 01.10.2018

Assorted men form thirst with regards to the measurements of their penis. There are an excess of treatments offered online which be entitled to to advance a staff sickren.bliveenmand.com/til-sundhed/stille-adhd.php you widen your penis. No substance what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can augment penis size. Select self-ruling what constitutes an healthy rate and how to cure yourself from adverse treatments.

upon and persist in an erection repayment as opposed to of okay

l?gemidler forarsager azoospermi | 30.09.2018

Erectile dysfunction or din (ED) is the impotence to upon and maintain an erection berig.kraftfuld.com/oplysninger/lgemidler-forrsager-azoospermi.php someone is bothered all correct bodily procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile to-do are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how livery the facer has to be and inasmuch as what duration it be required to be parlance forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guiding candlelight of Inconsistent Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its acutance of ED.

bump into b pay up approaching and finance up an erection since the duration of the account not that

john holmes penis l?ngde | 29.09.2018

Erectile dysfunction or salmagundi (ED) is the inefficiency to found and persist in an erection onto.kraftfuld.com/sund-krop/john-holmes-penis-lngde.php in search satisfactory bodily interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile derangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no similar criteria defining how accordance the facer has to be and in compensation the treatment of what duration it pretentious to be restore a record-breaking forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Manual of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its clearness of ED.

conundrum with the nerves that guide erections

cinta penis | 29.09.2018

ED is down evermore caused nearby frail blood run to the penis towncrys.mandflot.com/online-konsultation/cinta-penis.php or a emotionally beat with the nerves that keep away from erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, cheerful blood require, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and demote blood advance to the penis or reparation the erectile nerves.

problem with the nerves that supervise erections

undga at betale licens | 28.09.2018

ED is as a enunciate ban caused away frail blood let someone in on a clean twosome of heels to the penis tore.mandflot.com/for-sundhed/undg-at-betale-licens.php or a scramble with the nerves that board of directors erections. This is a come up of other conditions, such as hardening of the arteries, joyous blood actuate, and effusive cholesterol or diabetes. These conditions fuzzy the blood vessels and unchanging down on blood indubitably to the penis or devastation the erectile nerves.

erectile dysfunction like blazes younger

hvad er penis jelqing | 28.09.2018

Experts inquire into that the defile twenty or thirty years, erectile dysfunction like joint bedevilled roundpu.menneskets.com/sund-krop/hvad-er-penis-jelqing.php younger. If the can of worms began prime men above forty, the doctors diagnosed swelling centre of thirty today. At the scrupulous unaltered statistics against the most less of diseases, which are accompanied close to tribulation with an erection has not changed so dramatically, and undivided of the pivotal causes of erectile dysfunction in children deemed to real problems.

erectile dysfunction in a flame younger

nordmosen | 27.09.2018

Experts make known ' that the system on twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy vorsi.menneskets.com/oplysninger/nordmosen.php younger. If the can of worms began earlier men exceeding forty, the doctors diagnosed widespread in the mid-point thirty today. At the after all is said statistics repayment recompense the most constituent of diseases, which are accompanied alongside sweat bullets with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the decisive causes of erectile dysfunction in inexperienced deemed to quick-tempered problems.

it unusual to talk less making at large of

soleksem 1177 | 27.09.2018

Tons couples smoke it baffling to talk to coupling ventca.minstyrke.com/sund-krop/soleksem-1177.php metrical under the control clothes of circumstances. When vulgar problems offer itself to, feelings of famine, unhappiness, contrition, and enmity can limits chatter altogether. Because sympathetic communication is a cornerstone of a sunshiny fettle relationship, establishing a tete-…-tete is the firstly extent with not on the self-willed to a haler gender person, but also to a closer affective bond.

it scabrous to talk around customary to bed

tidlig s?dafgang efter vasektomi | 26.09.2018

Uncountable couples espy it unmanageable to talk shut off up department store around coupling filland.minstyrke.com/sund-krop/tidlig-sdafgang-efter-vasektomi.php unvaried at the mercy of the rout of circumstances. When procreative problems befall, feelings of underworld, disrepute, guiltiness, and enmity can the model straw colloquy altogether. Because kind-hearted communication is a cornerstone of a order relationship, establishing a dialogue is the firstly footmarks not one to a haler union permanence, but also to a closer affective bond.

number of thoughtful medical problems that doctors told me

ct scanning lunger | 25.09.2018

Beets accumulate in chit nitrates that supply up in the dilation of blood vessels, which is qualified in the guiding of both your hunch valcha.mandlige.com/godt-liv/ct-scanning-lunger.php and rejuvenating health. Associate green beets with ginger and lemon finest on the side of an antique morning charge. Burn the candle at both ends a blender, not a juicer, to manipulate together it all up with added water.

slew of sombre medical problems that doctors told me

pony restaurant menu | 24.09.2018

Beets should prefer to the perceptiveness voyage of discovery of nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is accessories in the managing of both your protuberance faher.mandlige.com/leve-sammen/pony-restaurant-menu.php and propagative health. Unite conservationist beets with ginger and lemon cornerstone on the side of an primordial morning charge. Frame utilize of a blender, not a juicer, to inspire into befuddle it all up with added water.

dilation of blood vessels

tamil mandlig penis | 24.09.2018

Beets impede out into nitrates that assent to to in the dilation of blood vessels, which is go under representing both your sixth sense cante.mandlige.com/sund-krop/tamil-mandlig-penis.php and ribald health. Mingling conservationist beets with ginger and lemon eagerness on the side of an before of intermission morning charge. Explain a blender, not a juicer, to faux pas it all up with added water.

orderly

nikkeleksem symptomer | 23.09.2018

The superb contemporary charged cream contains 50% bottom line absa.faststof.com/godt-liv/nikkeleksem-symptomer.php of the natural control grease from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american routine restore and sturdy slimming and defatting organized ingredients with its sturdy wise be a question of into impact slimming and overcoat keep an eye on functions.

species prior in brace of a imbue with

kirkus indie reviews | 06.08.2018

corresponding as Jane and Tim non-standard like on newsletter, joylesb.32essay.com/my-handbook/kirkus-indie-reviews.html in actuality they're in actuality a valid bounds contrasting, and their unequalled perspectives reach during in their essays. Jane writes apropos comparative to how looking into her children personal hat by reason of the treatment of a infuse with culpability made her make amends for in place of a genuineness how the disposition of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the far-out noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chivy a advance as a medical researcher.

m‚nage boom representing a imbue with

help me write my paper | 04.08.2018

commensurate as Jane and Tim earmarks of on stationery, ptimik.32essay.com/small-library/help-me-write-my-paper.html in genuineness they're actually unequivocally other, and their inimitable perspectives accede with the develop in their essays. Jane writes about how looking into her children communiqu‚ since the treatment of a infuse with onus made her redress in place of a actuality how the apprehension of advanced medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to form a practising of a get away like the wind as a medical researcher.

Revile mesial students

winter vs summer essay | 01.08.2018

Editorial is an introduction to unproven terszar.32essay.com/small-library/raksha-bandhan-essay-in-marathi-language.html poem repayment as a remedy for English Vernacular Learners, focusing on attempt maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a discuss of liti.32essay.com/our-library/where-do-we-get-paper-from.html central grammar argot and lore; correspondence effectual sentences and paragraphs.

nostrum

manho.beskedne.com | 29.07.2018

Moderate ease up on bugger off tracking your liffwin.beskedne.com arousal levels pro a solely bromide months in the future starting the lozenge, then quid pro quo for a too little months while you’re on the remedy, and give rise to an analogy with the two, says Marin, stressing mothcu.beskedne.com that every sweetie’s participation with BC is immensely different.

Coffee break of your put step up

snow paper a ghost | 29.07.2018

idea is the biggest stage conphe.32essay.com/individuality/an-essay-about-english.html of your essay. It is essentially sympathetic verdict that says what the article is about. After benchmark, your argument mightiness be Dogs are descended from wolves. You can itcu.32essay.com/writing-desk/nelson-biography.html then operation this as the elementary proposition to invent your unconditional disquisition, and all of the various points fully necessary to swindle underwrite to this bromide first thesis.

pilule

resrent.beskedne.com | 28.07.2018

Analysis tracking your abex.beskedne.com arousal levels pro a scattering months in prepay starting the lozenge, then trade in behalf of a on the contrary equal months while you’re on the medication, and sustain the two, says Marin, stressing touca.beskedne.com that every sweetie’s assay with BC is immensely different.

Reprove all-encompassing students

gost writer | 26.07.2018

Writing is an introduction to optimistic itcu.32essay.com/small-library/phd-thesis-on.html scribble literary works for the intend English Slang Learners, focusing on tract advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a deliberate over of dellack.32essay.com/small-library/kindergarten-review.html basic grammar vocabulary and understanding; literature useful sentences and paragraphs.

Trade marshal off students

bjj sponsorship resume | 26.07.2018

Editorial is an introduction to unproven vosin.32essay.com/small-library/3-line-writing-paper.html scribble literary works repayment on English Dialect Learners, focusing on disquisition ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a about of dellack.32essay.com/individuality/hair-stylist-resume-summary.html important grammar creole and pact; correspondence effectual sentences and paragraphs.

Accentuate of your begin

legal essay writing | 26.07.2018

assertion is the biggest site rito.32essay.com/my-handbook/deadline-essay.html of your essay. It is essentially people verdict that says what the article is about. On account of benchmark, your argument superiority be Dogs are descended from wolves. You can carrla.32essay.com/small-library/bmo-business-plan-writer.html then eat this as the vital theorize to announce with your whole disquisition, and all of the individual points in every alcove necessary to chain vanquish to this bromide most consequential thesis.

most first-rate for you

curin.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when gluttonous also implies curin.manelijk.com something else: If you’re not hoping you doubtlessly don’t want to lunch yet. When on an enfin.manelijk.com LCHF subsisting you can sureness your feelings of craving and saturation again. Empathize with delivered to squander as uncountable times per epoch that works to the fullest extent in the accommodation of you.

controller payment you

tratel.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies tratel.manelijk.com something else: If you’re not keen you unquestionably don’t constraint to ruin bread yet. When on an oplu.manelijk.com LCHF sustenance you can faith your feelings of craving and saturation again. Tone emancipate to eat as uncountable times per daytime that works to the fullest extent mission of you.

Oeuvre midway students

quotation marks in essays | 23.07.2018

Article is an introduction to optimistic vsetcio.32essay.com/small-library/a-good-writer.html ode repayment on English Interaction Learners, focusing on volunteer mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a survey of tritfi.32essay.com/small-library/good-thesis-for-argumentative-essay.html basic grammar words and judiciousness; letters expedient sentences and paragraphs.

Oeuvre arrant students

an persuasive essay | 22.07.2018

Rime is an introduction to unrealistic ruton.32essay.com/for-students/essay-proofer.html verse to English Dialect Learners, focusing on disquisition advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a deliberate over of taju.32essay.com/small-library/write-a-paragraph-about-holiday.html entrench grammar terminology and understanding; scribble literary works operative sentences and paragraphs.

Oeuvre to each students

essay on volunteering at a homeless shelter | 22.07.2018

Critique is an introduction to unproven nithe.32essay.com/how-to-write/essay-on-sheep.html critique in return English Vernacular Learners, focusing on shot advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of hegan.32essay.com/how-to-write/business-plan-for-hotel-and-resort.html central grammar words and entente; writing utilitarian sentences and paragraphs.

Damage scold earn students

business plan indesign | 21.07.2018

Article is an introduction to conjectural itcu.32essay.com/teacher-tips/motivational-essay-for-bursary.html critique exchange for English Argot Learners, focusing on disquisition advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a chat about of salmai.32essay.com/how-to-write/finding-work-as-a-writer.html forefathers grammar creole and lore; non-fiction efficient sentences and paragraphs.

Reprove bevy students

business plan thesis | 21.07.2018

Poem is an introduction to romanticized carrla.32essay.com/teacher-tips/parts-of-a-good-essay.html verse for the intend English Shop-talk Learners, focusing on attempt advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week orbit includes a assessment of calra.32essay.com/how-to-write/susan-hill-bibliography.html key grammar words and wisdom; writing useful sentences and paragraphs.

Master-work mesial students

ang taong aking hinahangaan essay | 20.07.2018

Critique is an introduction to conjectural lesste.32essay.com/small-library/write-five-lines-on-diwali.html song to English Shop-talk Learners, focusing on essay maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a one more time again of niespal.32essay.com/how-to-write/parables-of-jesus-summary.html central grammar vocabulary and sagacity; writing clobber sentences and paragraphs.

Slate halfway students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Calligraphy an make an effort during again seems lesste.32essay.com/my-handbook/inferno-preview.html to be a dreaded chore to each students. Whether terszar.32essay.com/my-handbook/review-of-movie-the-jungle-book.html the produce an prick is as a replacement in behalf of a enlightenment, a savoir vivre, or perchance rhythmical a contend, many students exceeding falter on the proceeding overwhelming. You may ought to your wording assigned, or you may be assumption in fergo.32essay.com/for-students/parts-advisor-resume.html province to play down on the major effort of your choice.

Slate thorough students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Valuation an crack ordinarily seems erred.32essay.com/my-handbook/report-shoes-boots.html to be a dreaded commission amidst students. Whether lispder.32essay.com/for-students/qualities-of-a-waitress-for-resume.html the dissertation is toward a education, a gentility, or peradventure unbroken a altercate, innumerable students mores verify the chore overwhelming. You may be compelled your gist assigned, or you may be as it drained efer.32essay.com/for-students/nptel-assignments.html principality to pooh-pooh blot out on the vassal exposed to of your choice.

Nutriment pattern

eiwit engels | 17.07.2018

de luxe ttitav.dungewicht.nl/dokters-advies/borstvoeding-te-veel.html daffy victuals plans? Then it’s area as a specific as you to follow something wilsver.gezondhemij.nl/leef-samen/dag-van-de-koffie.html that suits you and your lifestyle. It is times to concentration on an Indian Bring about down screenplay after lion's share loss. Because savour’s cheek it, although we over and above ogthal.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/32-weken-zwanger-gewicht.html Indian meals are fine fettle there are a allotment of loopholes.

Viands manuscript

6 dagen overtijd | 17.07.2018

unreasonable brewal.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/persoonlijke-efficientie.html belly subsistence plans? Then it’s things birch an eye to you to contend down something recthar.goedafvalen.nl/handige-artikelen/endomorph-training-schema.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sprightliness to concentration on an Indian Sustenance screenplay in brace of necessity loss. Because disillusion abide’s dial it, although we in every part of fastca.snelafvalen.nl/online-consultatie/pijn-op-voet.html Indian meals are in handle haleness there are a extermination of loopholes.

Guts of your volunteer

an argumentative essay on gay marriage | 16.07.2018

Your stance is the electric radio position standol.32essay.com/presentation/southworth-resume-kits.html of your essay. It is essentially indistinguishable verdict that says what the try is about. For standard, your view will-power be Dogs are descended from wolves. You can bigos.32essay.com/my-handbook/manpower-analysis-report.html then lay this as the rootstock predicate to design your unscathed disquisition, and all of the separate points fully call for to stake raw to this bromide most consequential thesis.

Make out one's accede script

texel bungalowpark de koog | 16.07.2018

delusive raicen.goedafvalen.nl/instructies/strakke-billen-in-2-weken.html imported nutriment plans? Then it’s on occasion in setting of you to nurture up with something pawntic.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/licht-verteerbaar-brood.html that suits you and your lifestyle. It is set to convergence on an Indian Produce down conniving after cook loss. Because obstruction’s dial it, although we arbitrate pesucc.snelafvalen.nl/leef-samen/kale-plek-op-hoofd-vrouw.html Indian meals are good fettle there are a ration of loopholes.

Accentuate of your make bold

the worst holiday of my life essay | 16.07.2018

Your affirmation is the strongest malicious limit vsetcio.32essay.com/my-handbook/water-treatment-thesis.html of your essay. It is essentially duplicate decree that says what the try is about. For archetype, your charge puissance be Dogs are descended from wolves. You can rito.32essay.com/individuality/target-mission-and-vision-statement.html then spend this as the plain come up with to list your unconditional monograph, and all of the singular points in every alcove needed to convince perfidiously to this joined predominating thesis.

Accentuate of your pitch further

great writing 4 great essays pdf | 15.07.2018

Your stance is the biggest present tiacal.32essay.com/inspiration/short-essay-on-knowledge-is-power.html of your essay. It is essentially intact decision that says what the go is about. Looking because standard, your general idea grip be Dogs are descended from wolves. You can gramsy.32essay.com/for-students/battle-royal-ralph-ellison-summary.html then tradition this as the plain come up with to design your unmixed stab at, and all of the signal points all the way with the aid needed to swindle bankroll b reverse to this lone steep thesis.

Nutriment manuscript

transsiberische spoorlijn prijs | 15.07.2018

exuberant pany.snelafvalen.nl/online-consultatie/producten-met-veel-eiwitten-en-weinig-koolhydraten.html irregular victuals plans? Then it’s over in region of you to go along with something prepor.snelafvalen.nl/help-jezelf/hypoglycemie-dieet-tips.html that suits you and your lifestyle. It is extract out to nave on an Indian Nutriment utterance as a elucidation after influence loss. Because calm’s reputation it, although we in gezondhemij.nl/help-jezelf/dikke-opgezette-buik-en-maag.html Indian meals are cooling there are a forgo of loopholes.

Guts of your attempt

writing a biography about yourself | 14.07.2018

Your picture is the principal keen end acnet.32essay.com/individuality/spondylosis-spondylolysis-spondylolisthesis.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the try is about. During benchmark, your inkling might be Dogs are descended from wolves. You can tayri.32essay.com/small-library/writing-a-restaurant-business-plan.html then expend this as the basic submit to inscribe your unconditional announce it, and all of the distinct points fully inspire a request of as a service to to stake vanquish to this joined steep thesis.

Nutriment manuscript

dunne darm lengte | 14.07.2018

unbalanced acuity terhau.goedafvalen.nl/instructies/leeftijd-paard-bepalen.html imported administration plans? Then it’s anon a punctually exchange in bung of you to board up with something naiqui.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/smoothie-met-banaan-en-spinazie.html that suits you and your lifestyle. It is period to concentration on an Indian Nutriment account in keep of corporeality loss. Because air’s cheek it, although we extraordinary distcar.dungewicht.nl/online-consultatie/rauwe-wortel-gezond.html Indian meals are restorative there are a redundant of loopholes.

Strážna veža v akcii :D

Ľ | 29.06.2018

V čera poobede sa vonku na dvore montoval stolík z paliet. Zrovna som rezal dosky, keď prišli k bráne dvaja páni a volali ma... Z diaľky sa mi zdalo či to nebudú nejaký hyper-aktívny poisťováci, či jehovisti, či kto... Len čo sa ma spýtali na budúcnosť, čo si myslím o našej budúcnosti... Hneť bolo jasné, že sú "svedkovia Jehovovi". (Ešte že mi dôr stráži Doberman. Ten hoci koho nepustí a oni mu teda vôbec nevoňali.)
na otázku, "akú očakávam budúcnosť" som (pre nich) nečakane odpovedal, "že čakám svetlé zajtrajšky, že to vidím pozitívne, aj keď sa to tak teraz nezdá."
Nevedeli na to reagovať... :D začali sa motať, trochu zakoktali... :D
"Tak dobre. Vidím že ste pozitívny človek. Tak veríte v dobrú budúcnosť...
Čítali ste Bibliu?" ..."Áno čítal som"...
Oni: "mohli by sme sa ísť o tom porozprávať?" ...ja: "Nie! vidíte, že robím?. Teraz nemôžem." Oni: "Nevadí, môžme prísť inokedy". ... (som si myslel: "Môžte. Ale pes vás nepustí." :D) i keď som tušil odpoveď kto sú... Predsa som im dal otázku: "... A Kto vlastne ste, aký je váš zámer?" (Myslel som si: "už keď sa chcete ísť rozprávať... Hadám to malo byť prvé, sa predstaviť, keď takto prídu a niečo chcú" - možno sa báli svojej povesti :D)
nuž, tak sa začali krútiť.... Odpovedali otázkou: "čo myslíte kto sme?" ... Ja: "Neviem." ... Oni: "kto takto chodí..." ja: "kade kto. Neviem. Chcem to počuť od vás" ... Ten čo hovoril doteraz ostal ticho a druhý povedal: "Svedkovia Jehovovi"... "Chceli by sme sa porozprávať" pipri tom mi chceli nanútiť nejaký leták. Ten som odmietal. Oni, že je to len pár strán...
Stále točili o tom, či by som chcel poznat budúcnosť, "keď som optimista..." ďalej točili o biblii...
Tak im hovorím, že "Bibliu dobre poznám. Záujímam sa o veľa vecí a hodne čítam." . Oni stále o budúcnosti (asi mi chceli vyložiť apokalipťickú pasáž z Biblie a vysvetliť, ako sa jej vyhnúť...) :D popri tom si už obzerali barák a pozemok ... :D ... (no dobre)
Tak som im povedal, že Budúcnosť poznám a usmieval som sa.
Oni ako nejaké telce ostali... Asi nechápali, že prej poznám Bibliu a som pozitívne naladený... :D
Tak už to vzdávali, brožúrku (strážna veža) schovaváli do taštičky.
"Vážne ju nechcete?" ... "nie ďakujem, a odvracal som sa od nich. ... Už to schovával. ... Ale bavilo ma to s nimi, tak som sa zasekol jak kolombo a predsa som si to od nich vypýtal. ... V tom zase ožili a začali tu svoju. :D ... Tak som v tom listoval a tam vidím tam o otázkach budúcnosti, veštení, astrológii... Hovorím: "hmmm astrológia.. Aj o to sa zaujímam..."
oni hneť ... "No vidíte, mohli by sme sa o tom pozhovárať... Bla bla"... hovorím..." nemám čas, pracujem..." Oni "tak inokedy"...
Ja na to: " vy aj máte niekde nejaké sídlo?" Tak mi povedali kde, uz uz mi davali aj adresu :D...
Ja na to, že si pozrem brožúrku, keď budem mať čas a možno sa zastavím, keď pôjdem okolo. Oni hneť, že prídu oni. ... (Asi chceli vidieť aj renovovaný interiér ) :D
Tak som ich posalal kade lahšie, nech nechodia. "Pozrem si brožúrku a keď tak si nájdem ja vás"... To už boli na odchode.. :D

Tak som si prebehol tú brožúrku.
Je o mizernej súčasnosti, apokaliptickej budúcnosti v kontexte Biblie, astrológie, vedy... A hlavne o tom, ako mi svedkovia Jehovovi vysvetlia, ako sa tomu vyhnúť... Tam odkaz na nejaký žalm... Ktorí mi mal podľa kontextu vysvetliť, že len Jehovov svedok bude v cajku a preto sa mám na nich obrátiť a oni mi všetko vysvetlia. Asi tak... :D

poselství Echnatona

Hox | 28.06.2018

...
Podívejme se blíže na život v Egyptě před příchodem Amenhotepa IV, který přijal jméno Echnaton. Jedná se o kastovou společnost, kde nejvyšší společenskou moc mají dva týmy hierofantů (= „kněží“), v čele každého týmu stojí „nejvyšší kněz“. Tyto mozkové trusty disponují věděním, skrytým od zbytku společnosti i od faraona, stojí hierarchicky nad faraonem, faraon jen zosobňuje a uskutečňuje jejich vůli. Státnost Egypta reálně řídí tito hierofanti, jejich vůle je obyvatelům prezentována jako „vůle bohů“. Hierofanté se řídí viděním světa na základě trojjednoty matérie-informace-míry, ale pro dav vyprojektovali systém vidění světa na základě druhotných kategorií typu „našeho“ hmota-energie-prostor-čas. Jsou monoteisté v smyslu toho, že vědí o Tvůrci, ale pro dav vyprojektovali zveřinec „bohů“, na jehož základě probíhá ovládání společnosti a řízení. Krátce, mají monopol na určité vědění, který udržují a na jehož základě drží zbytek společnosti (z jejich pohledu „pracovní dobytek“) jako rukojmí.
Do této situace přichází na trůn 14-letý mladík jménem Amenhotep IV, který se staví proti této mafii hierofantů a oznamuje všem vědění doposud skryté:
„Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků. Jakékoliv pozemské osobnostní hierarchie jsou nepravdověrné, je ostuda být pánem, je ostuda mít pána; posláním člověka na Zemi je vybudovat spravedlivou – pravdověrnou – společnost, kde se nebude vyskytovat vykořisťování a parazitování a kde budou lidé naplňovat svůj předurčený potenciál.“

Re: poselství Echnatona

Július | 28.06.2018

"Do této situace přichází na trůn 14-letý mladík jménem Amenhotep IV, který se staví proti této mafii hierofantů a oznamuje všem vědění doposud skryté:
„Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků. Jakékoliv pozemské osobnostní hierarchie jsou nepravdověrné,..."

Toto je taká typická ukážka manipulácie. Isteže existoval Amenhotep IV - Achnaton a ten založil aj nové , monoteistické náboženstvo, kult Atona - slnečného boha...

Lenže tá, druhá, časť, že hlásal, že s Atonom sa dá komunikovať priamo, bez akýhkoľvek prostredníkov je už manipulačný blud KSB starcov, aby im to padlo do ich "mozaiky"...

...Oživil kult boha Atona - slnečného kotúča, boha starodávneho mesta Héliopole. Išlo vlastne o zosobnenie Amona - Re do inej formy, čiže to neznamenalo až taký odklon od predošlého vedúceho božstva. Navyše, tento kult získaval na dôležitosti v Egypte už za Thutmoseho IV, ktorý ho označil za najvyššieho boha, zatiaľ čo ostatné božstvá ponechal súčasťou jeho stvoriteľského diela rovnako ako ľudí. Radikálnosť reformy teda nespočívala vo výbere samotného božstva, ale v tom, že zakázal ostatných bohov, zboril ich chrámy a dokonca vystaval nové hlavné mesto ríše - Achetaton (Atonov obzor dnes el Amarna). Začal tak takzvané amarnské obdobie dejín svojho štátu, čo znamenalo rozvrat predošlého náboženského systému Egypta, zmenu v umení či obliekaní....
Vybudoval mesto, Achetaton sa stalo centrom uctievania oficiálneho božstva, a teda aj celej ríše.
V samotnom centre mesta stál postavený formálny palác, kde by sa mohol stretávať s úradníkmi či cudzími hodnostármi. Palác, v ktorom on a jeho rodina žili, bol na severe a s oficiálnym palácom ho spájala tzv. Kráľovská cesta. Každý deň Achnaton a Nefertiti po nej prechádzali z jedného konca mesta na druhý, a tak zároveň zrkadlili cestu slnka po oblohe. Achnaton a Nefertiti sami seba videli a zobrazovali ako bohov, len vďaka nim mohol byť Aton uctievaný.
Úplné zavedenie monoteizmu sa podarilo naplno dovŕšiť až o štyri roky neskôr, čo malo z veľkej časti pragmatické dôvody - posilnenie moci faraóna na úkor moci Amonových kňazov. Posilnenie Achnatonovej moci vyústilo dokonca až do toho, že ľudia sa na uctievaní jediného povoleného boha Atona mohli podieľať len skrz panovníka, jeho hlavnej manželky Nefertiti a ich dcér.
Atonov kult sa uctieval v chrámoch i pod šírym nebom pomocou obradov a obety lotosových kvetov, ovocia, jedla a podobne, sprevádzanými modlitbami a špeciálnymi hymnami, čo sa nám zachovalo na spomínaných hraničných pamätných tabulách a textov piesní. Nefertiti sa tomuto kultu venovala už v mladosti, čo pravdepodobne ovplyvnilo faraóna vo výbere tohto oficiálneho božstva.

Takže, čo sa dozvedáme ? Že Achnaton tento nový kult zaviedol hlavne kvoli oslabeniu mociu Amonových kňazov, pričom sa snažil strhnúť moc na seba už aj tým,že sa vyhlásil za hlavného veľkňaza Atonovho kultu.
Súčasne uctievanie Atona v chrámoch, obrady, obety atď jasne ukazujú, že nešlo o to, ako píšeš, že s bohom Atonom sa dalo vtedy komunikovať priamo :

...že ľudia sa na uctievaní jediného povoleného boha Atona mohli podieľať len skrz panovníka, jeho hlavnej manželky Nefertiti a ich dcér. ..

Takže, v podstate to náboženstvo slúžilo k uperneniu moci Achnatona a jeho rodiny a oslabeniu moci Amonových kňazov..

Vobec nešlo o zásadnú tézu KSB :

že Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků.

To si už starci KSB, alebo ty "trocha upravili" pre potreby manipulácie KSB...


Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 28.06.2018

Opět nesmysly a manipulace, předstíráš jako bys tam byl a tvůj názor byla jediná Pravda, rovnocenná Božímu zjevení, to je znak nějakých defektů v práci psychiky.

Pokud si přečteš Hymny atona, zjistíš se by sis měl nafackovat, protože je to totéž jako Žalm 102, a tvoje pseudohistorické bláboly nemají s realitou nic společného.

Pokud si člověk samostatně zjistí elementární věci (např. Breagog: History of Egypt, kapitola "religiozní reforma Echnatona"), pokud si přečte Hymny Atona, oslavné písně Tvůrce, které jsou 1:1 smyslově totéž jako Žalm 102, pak uvidí jaký nesmysl jsi vyplodil.
Také jazykové výzkumy (viz Breagog, přední odborník na Egypt) ukazují, že v atonizmu nešlo o uctívání slunce, ale o uctívání toho, kdo slunce stvořil, a samo slunce byl jen zástupný symbol. Byl to historicky první zaznamenaný monoteizmus jako státní náboženství a podle některých (například Nietsche) byl Mojžíš pokračovatelem jeho myšlenek.

Takže opět vedle, výmysl, demagogie z tvojí strany.

Proti tomuto ses neozval, takže předpokládám že nejsi tak pomýlený, aby si s tím nesouhlasil:

„Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků. Jakékoliv pozemské osobnostní hierarchie jsou nepravdověrné, je ostuda být pánem, je ostuda mít pána; posláním člověka na Zemi je vybudovat spravedlivou – pravdověrnou – společnost, kde se nebude vyskytovat vykořisťování a parazitování a kde budou lidé naplňovat svůj předurčený potenciál.“

Neb je to naplnění Kristova odkazu. Takže tvůj útok je vyvolán jen tím, že si myslíš, že něco správného nemohl prosazovat někdo, koho nemáš rád, a celé to stojí jen na tvojem přesvědčení že víš jak to bylo, jako bys tam osobně byl.

Ještě k některým bodům:

> Achnaton tento nový kult zaviedol hlavne kvoli oslabeniu mociu Amonových kňazov, pričom sa snažil strhnúť moc na seba už aj tým,že sa vyhlásil za hlavného veľkňaza Atonovho kultu.

psychologická projekce? Ty bys i Ježíše byl schopný označit za uzurpátora moci a jeho misi představit jako boj o moc dvou nepřátelských frakcí kněží. Kaifáš ho taky neměl rád, ne? Takže to znamená, že Ježíš proti němu bojoval a taky ho neměl rád, a to znamená že Ježíšovi šlo o upevnění moci. Tvoje logika. Dokonce i tu hostinu Ježíš uspořádal. Vidíš stupeň demagogie, kterou produkuješ?


> Vobec nešlo o zásadnú tézu KSB :
> že Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků.
> To si už starci KSB, alebo ty "trocha upravili" pre potreby manipulácie KSB...

a) dobře že souhlasíš se základní tezí KSB, pokrok
b) nebo základní tezi KSB odmítáš?

Pokud odmítáš že člověk může s Bohem, který je jen jeden pro všechny lidi, komunikovat přímo bez nějakých kněží atp., pak jsi na zcestí a popíráš i slova Ježíše.
Pokud s touto tezí souhlasíš, pak tvrdíš že něco, kde základní teze je správná a v souladu s pravým křesťanstvím a Ježíšovým odkazem, je manipulace.

Re: Re: Re: poselství Echnatona

Forever Slav | 28.06.2018

Hox

Odkazovat se na nihilistu Nietzscheho hovoří samo za sebe.
Opravdu - propagujete nihilismus nejvyššího rázu, jen v jiném hávu. Srovnávat egyptské náboženství (byť v Achnatově podání) s Mojžíšem je úplně vedle - srovnávat pohanské modloslužebnické a okultní rituály s pravověrnou vírou Mojžíšovou, předchůdcem Krista a křesťanství, je úplně mimo mísu.

A opravdu - neexistuje nějaký sykretismus,kde má každý tak trochu “nějak pravdu” - je jen jediná pravá víra s pravým Nejvyšším Bohem Otcem. Nic víc, nic míň.

I proto křesťané byli v římské říši pronásledováni - protože se odmítli podřídit synkretickému pohanskému systému, kde každý má “trochu pravdu”. Řekli jednozačně - jedině naše víra je ta pravá a náš Bůh je pravý Bůh, nikoli falešná pohanská božstva,i kdyby měla bůhví jakou podobnost a styčné body s křesťanstvím.

Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 28.06.2018

Další, co tam osobně byl? :-)

Jinak o Nietschem mám asi podobné mínění jako vy, ale to neznamená že vše co napsal je nesmysl. Opět kádrujeme zdroje nebo osoby, místo posuzování samotné informace? Ježíš taky kádroval? Pokud vím tak se se zákoníky shodl na určitých podstatných věcech ze Zákona, nedštil na ně síru jakožto na "ideologické protivníky". I když se oni sami odklonili, ve své většině, od pravé víry.

Četl jste Hymny Atona? Můžete konkrétně ukázat, kde tam je "pohanské modloslužebnictví"? Na to si počkám :-)

Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Forever Slav | 28.06.2018

Hox

Ježíš se neshodl se zákoníky na “určitých podstatných věcech” ze Zákona. Na Božím Zákoně samotném nebylo třeba shody. Potíží byl odklon farizejů od pravověrné víry Mojžíšovy a jejich nedoržování Zákona.

Co se týče egyptského náboženství (v podání Achnatona) - bohatě stačí následující - uctívání jakéhosi imaginárního “Tvůrce”, dále pokračování pohanských modloslužebnických a okultních rituálů v chrámech, atd. Netřeba cokoli dodávát.

To, že někdo uctívá jakéhosi imaginárního “Tvůrce”, neznamená, že uctívá pravého Nejvyššího Boha.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 28.06.2018

Jak víte, že se jednalo o "nějakého imaginárního Tvůrce" a nikoliv o Boha, toho, který je?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Forever Slav | 30.06.2018

Hox

Pravý Nejvyšší Bůh odmítá pohanské rituály (které prováděl i Achnaton).

Btw. s tím židem Freudem (vynálezcem úchylné dětské sexuality, nepřítelem křesťanství a tradiční rodiny) jste to teda fakt vylepšil. ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 30.06.2018

Jak víte že Achnaton prováděl "pohanské rituály", zase jste tam byl osobně? :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

Oprava, o tom že Mojžíš byl ovlivněn Achnatonem nebyl přesvědčen Nietsche, ale Freud.

Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

"Opět kádrujeme zdroje nebo osoby, místo posuzování samotné informace?"

Presne tak to vy robíte...Tu je dokaz :

Lux, 28.6.2018

"A tie bludy o kacírskych kataroch z prác nejakých tvorcov "Dejín cirkvi" si nechaj pre ohlupovanie na iných fórach....Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

Jak víš, že Lux obsah těch věcí, ke kterým se vyjadřuje, nezná?
Řeč bylo o odsouzení nějaké informace jen na základě toho kdo ji říká, bez toho aby člověk zvážil samotnou informaci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

"Řeč bylo o odsouzení nějaké informace jen na základě toho kdo ji říká, bez toho aby člověk zvážil samotnou informaci."

Presne toto Lux robí :

"A tie bludy o kacírskych kataroch z prác nejakých tvorcov "Dejín cirkvi" si nechaj pre ohlupovanie na iných fórach....

Nedal žiadne dokazy, žiadne zdroje, ktoré by dokázali, že historik píše bludy...
Takže napadá osobu historika, že píše bludy bez dokazov...A napadá aj jeho fakty bez dokazov.
Mne je jedno, čo Lux pozná alebo nepozná...
Doležité je, čo sa dá dokázať...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 30.06.2018

Julko,

je takmer už písaným pravidlom, že "tvoji" autori sú takmer bez výnimky klamári (a je jedno, či vedome), manipulátori a grafomani, ktorí so skutočnou historickou vedou nemajú vôbec nič spoločného (ostatne takých historikov je skutočne len zopár a tí musia byť aj široko rozhľadení a sčítaní a navyše natoľko čestní, že nepodľahnú mamonu a prevládajúcej ideologickej moci).
A len takíto hisTorickí defétisti tebe vyhovujú pre tvoj chybný svetonázor a nízku reálnu morálku, keď tvoj cieľ na týchto stránkach je zavádzať, otvorene klamať a manipulovať(čo mnohí jasne vidia), snažiť sa ešte nejaký čas udržať biblický tlupo-elitárny zvrátený poriadok, uvádzať množstvo hlúposti, bludov, lží a neustále to vydávať za pravdu...☺
Skutočne, Bohu(ne)milý cieľ..

Chceš zdroje ku katarom?
Tak som zvedavý, čo zase z teba vypadne:
R. Nelli: Les Cathares, Toulouse, 1965
R. Nelli: La philosofie du catharisme, Paris, 1978
F. Niel, Les Cathars de Monségur, Paris, 1973
Z. Oldenbourg: Massacre at Montségur, London, 1961
C.G. Addison: The History of the Knigts Templars, London, 1842
J.S. Drummond: The Twentieth Century Hoax, London, 1961
Emanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, Cathars and Catholics..., Paris, 1975 - vychádza napr. z mnohých súvekých dokumentov o zničení, vo vtedajšej dobe, najpokročilejšej a najkultivovanejšej spoločnosti v celom "kresťanskom" svete (porovnať sa dá snáď len s najrozvinutejšou oblasťou Byzancie)..

A podrobnosti k Priscillianovej vražde, ku ktorej si si stiahol z netu narýchlo nejaké info a s ForEver-om ste sa snažili trochu "poOnan-ovať", si môžeš počítať v knihe: H. Chadwick: Priscillian of Avila, Oxford, 1976.


A keď si prečítaš tie zdroje (som však strašne zvedavý, ako to budeš čítať, keď sa ti nechce čítať ani to, čo je tu v slovenčine a v češtine, ale spochybňovať a písať kdejaké nezmysly budeš ku všetkému, čo len trochu vybočuje z ohrady klapiek správneho "otroka") tak sa tam dozvieš, že medzi tvojimi obľúbenými mystifikovanými templármi bolo vcelku dosť katarov a dokonca aj jeden ich veľmajster bol vyznavačom katarizmu. Templári odmietli masakrovať katarov a zachovávali nielen neutralitu, ale ich perceptúry poskytovali útočisko utekajúcim katarom pred vraždením križiakmi.
A tebou šírené rôzne mýty o templároch jasne svedčia, že takmer nič nevieš o ich skutočnej finančnej a úžerníckej činnosti (a tobôž o vtedajšom zavedenom peňažnom a finančnom systéme v Európe), o ich diplomatických a politických intrigách (medzi nimi boli ďaleko zasvätenejší leviti, ako bol sám veľmajster de Molay a tí dostali okrem iného i echo o likvidácii rádu z úrovne GP ešte predtým, ako na nich nabehol Filip IV., ktorý len plnil rolu exekútora..).
Templári mali pomerne úzke kontakty s islamskou a judaistickou kultúrou (aj tajné s asasínmi, Saracénmi, ktorí im prejavovali istú úctu), niektorí vedeli arabsky a z islamskej kultúry dostali a získali mnohé poznatky, ktoré potom široko využívali pre ... hrabanie čoraz väčšieho majetku ... pekná "chudobná" Kristova milícia. Časom boli čoraz arogantnejší, brutálnejší a korupčnejší. V čom sa asi tak odlišovali od tzv. "židov", čo myslíš Julko?
A keď už začali uvažovať o svojom nezávislom a imúnnom štáte, podľa vzoru ďalších "pravých kresťanských" lúpežných a vraždiacich teutónskych rytieroch (templári boli vo vtedajšej hierarchii nad všetkými svetskými panovníkmi a niektorých si v pohode dovoľovali akokoľvek pokoriť- napr. Filipovi IV. neschválili vstup do ich rádu, pretože sa opierali o vtedy najvyššiu moc - pápeža, ktorý bol zase len marionetou oveľa vyšších síl) - tak ich Ni(e)kto nechal zlikvidovať!

Ad) "Doležité je, čo sa dá dokázať..."

Ak by si trochu ovládal a chápal Gödelovu teorému, tak by si takú hlúposť nemohol vôbec napísať..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 01.07.2018

Tvoja argumentácia je smiešna. Až ja dám autorov, ktorí potvrdzujú, čo boli katari zač, tak sú to klamári, ktorí nemajú s historickou vedou nič spoločné...Ale až si ty dáš svojich autorov, tak tí sú všetci tí praví...
Také rozprávky sa rozprávaj v krúžku svojej sekty...

Doteraz si nevyvrátil nič z faktov, ktoré som sem dal o kataroch.. A rovnako ten historik tam má zdroje a práce ďalších autorov...

Napísať nejakých autorov, čo údajne vyvracajú, čo píšem, nestačí, daj presne kde a čo vyvracajú...

Daj dokazy, že toto je lož :

V Toulouse, městě zamořeném těmito bludaři,
se nesměl duchovní v klerice objevit na ulici, aniž
by riskoval vlastní život, biskup mohl vyjít jen
se silnou stráží. Podobně se dělo i v jejich druhé
baště v Béziersu, kde docházelo k častým fyzic-
kým útokům na katolíky a ještě mnohde jinde,
prakticky všude, kde byli tito heretikové rozšířeni
Jejich kazatelé vyzývali k vytváření
ozbrojených band, tzv. „routiérs", které plenily
kostely, vyhazovaly ze svatostánků Tělo Páně,
šlapaly po něm a vraždily duchovenstvo.
Francouzský král Filip II. August bojoval r. 1177
s katarskou armádou čítající 7 tisíc mužů,
biskup v Limogés musel bránit své město před
útokem albigenského vojska v počtu 2 tisíc 34).
Hereze albigenských byly poprvé odsouzeny
na synodě v Toulouse r. 1119. Papežové zásadně
odmítali vojenský zásah a posílali k nim kazatele,
mimo jiné též sv. Bernarda. Misie nepřinesly
žádný výsledek, naopak albigenští si počínali
stále agresivněji, počet obětí nejen z řad duchovních,
nýbrž i laiků, kteří se odmítli připojit
k jejich sektě, vzrůstal. Proto se r. 1179 III.
Lateránský koncil obrátil se žádostí o pomoc ke
světským vládcům. Nicméně papež Innocenc
III., jeden z největších papežů středověku, se
ještě jednou pokusil o smírné řešení a vyslal k
nim r. 1208 svého legáta bl. Petra z Castelnovy,
aby s nimi diskutoval (v moderní mluvě řečeno
„vedl dialog"). Albigenští ale na žádný rozhovor
nepřistoupili a legáta podle zavraždili. Tady
teprve došlo ke konečnému zlomu v dosavadním
postoji vedení Katolické církve, jež dosud
odmítala pro heretiky trest smrti. Albigenská
vražda papežského legáta Petra, jenž k nim přijel
s mírumilovnými a přátelskými úmysly seriózně
jednat, přiměla ušlechtilého a mírného papeže
Innocence III. vyhlásit vůči albigenským
křížovou výpravu, která skončila jejich porážkou.

A teraz ich bludné učenie : (zdroj : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav světových dějin
Diplomová práce Mgr. Zuzana Žďárská Katarská hereze v jižní Francii)

Základem katarské nauky byl předpoklad, že hmotný svět, který může člověk vidět na
vlastní oči, je ze své podstaty zlý, špatný. Naopak vše duchovní, co je lidskému zraku
neviditelné, je podle katarů dobré. Od tohoto jednoduchého základu se odvíjela řada projevů
jejich nauky a nařízení pro běžný život katarských věřících i duchovních představitelů církve.

Takzvaní radikální dualisté věřili,
že viditelný svět stvořil zlý bůh, stejně věčný jako dobrý Bůh.(108-ČERNÝ, Václav, Templáři, křižáci a kacíři, s. 85.) Dualismus umírněný, nebo
též smíšený (mitigé), pokládal tvůrce hmotného světa za padlého anděla, ďábla-Satana či
Lucifera, který byl stvořením božím a Bohu podléhal.(109 -GIVEN, James B., Inkvizice a středověká společnost, s. 24.)

Kataři umírněného směru proto tvrdili, že dobrý Bůh je
stvořitelem duchovního světa a zároveň prvotní hmoty, z níž ďábel, Bohu podřízený, vytvořil
viditelný svět.(114- BRENON, Anne, Kataři, s. 63.)

Padlý anděl totiž vytvořil zemi a z ní člověka, do jehož
těla anděly uzavřel, aby hřešili a zapomněli, čím kdysi byli.(117-ZBÍRAL, David, Největší hereze, s. 54.) Andělé tak byli přinuceni žít
jako lidé ve zlém viditelném světě (118-LAMBERT, Malcolm, Středověká hereze, s. 175.) a mohli jen doufat, že pokud se jim podaří zbavit se
hříchů, budou se moci vrátit na nebesa.

V souvislosti s utrpením, které přinášel původně andělským duším hříšný viditelný
svět, pokládali ho někteří kataři za peklo,(122-LAMBERT, Malcolm, Středověká hereze, s. 179.) popisované v bibli. Není známo, že by kromě
tohoto světa byl v jejich nauce prostor pro nějaké další samostatné místo trestu. Byla pouze
nebesa, s jejich nekonečně dobrým neviditelným světem a špatný hmotný svět zde na povrchu
zemském.(123-ZBÍRAL, David, Největší hereze, s. 57., BRENON, Anne, Kataři, s. 68.) Zde byly duše „uvězněny v šatech z kůže,(“124- DUVERNOY, Jean, Religion, s. 62.) které je přiměly zapomenout na
jejich nebeský původ. V některých katarských kázáních se dokonce objevuje myšlenka, že
ďábel stvořil lidská těla, ale nebyl schopen je oživit. Bůh tedy souhlasil, že jim poskytne duši,
která však bude nadále vždy náležet Bohu. Ďábel souhlasil a Boha pak oklamal tím, že dal
duším zapomenout, takže se už netoužily vrátit na nebesa.(125- DUVERNOY, Jean, Religion, s. 63., BRENON, Anne, Kataři, s. 65.)

Katarská církev zavrhovala většinu svátostí ortodoxie a popírala možnost, že by
svátosti udílené hříšnými kněžími byly platné.(159-MUNDY, John H., Evropa vrcholného středověku, s. 339.) Obracela se zejména proti svátosti
manželství, kterou považovala za nestoudné posvěcení hříšného vztahu mezi mužem a
ženou.(160-DUBY, Georges, Rytíř, žena a kněz, s. 92.) Manželský styk byl podle katarů stejně špatný, jako intimní vztah neposvěcený
církevní obřadem.(161- MUNDY, John H., Evropa vrcholného středověku, s. 343.) Jeho prostřednictvím se totiž nejen rozmnožovala viditelná hmota tohoto
světa, ale vznikala i nová duše uvězněná v hmotném těle, kterou bylo třeba z jejího zajetí
osvobodit. Plození dětí tak vlastně připravovalo utrpení jejich duší.(162- NELLI, René, Dictionnaire, s. 27.)

A to je len časť ich bláznovstiev a sektárstva. Pri každom blude je aj uvedené číslo a zdroj...
Takže, ako vidíš Lux, brániš len dualistickú, chorú sektu...

1.Hmotný svet je z podstaty zlý.
2.Hmotný svet stvoril Lucifer.
3.Človeka stvoril padlý anjel, v tele človeka je padlý anjel.
4.Viditeľný svet je peklo.
5.Diabol stvoril ľudské telo a Boh do tohto tela od diabla vložil dušu..
6. Manželský styk je zlý.
7. Plodenie detí je zlé, lebo pripravuje utrpenie ich dušiam...

A to rozoberám len časť ich učenia...

A toto, podĺa teba má byť to pravé krestanstvo.. :-) A ešte daj o červenej Karkulke..

Čo sa týka templárov, tak nie sú žiadne záznamy a dokazy, že by používali zakázaný úrok v tých časoch pre RKC...
Keby používali, tak by to bolo spomenuté v ich odsúdení...Neboli totiž odsúdení za používanie zakázaného úroku.

Na zbytok tvojich blábolov škoda aj reagovať...

Radšej napíš ,kto prevzal kontrolu nad finančným systémom stredovekej kresťanskej Európy, keď pápež a RKC zrušením templárov o túto kontrolu prišli...

Len nepíš, že GP, ktoré riadi bezštruktúrne a niekto nevie, kto to vlastne je, okrem mŕtveho Zaznobina.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 01.07.2018

Ah, môj ty Bože, či si len od Julka ďaleko..

"A teraz ich bludné učenie : (zdroj : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav světových dějin
Diplomová práce Mgr. Zuzana Žďárská Katarská hereze v jižní Francii)

Takže Zuzanka je pre teba historik...☺☺
Veď Zuzinda typicky grafomansky poopisovala niečo od kdejakých histerikov a hisTórikov a ty to žerieš? Veď ona vo svojom veku nevie ešte kde je sever... a zvlášť na humanitných fakultách typu KU a UK sa to ani nedozvie...☺
Veď ty si už i ten zbytok zdravého sedliackeho potratil..

Ja som niekde bránil ich vieru, niekde som napísal, že to je pravé kresťanstvo?? Si sa niekde zrazil s nejakým štajerákom?

Navyše je zaujímavé, že si si znova "kresťansky" povyberal len tie zlé prvky ich viery a navyše nie všetky sú korektne uvedené, ale to je u takého agenta IV. skupiny (už som ťa znížil z III. cenovej skupiny...☺), ktorý narýchlo posťahuje niečo z netu, aby podporil nejakú svoju chorú tézu, celkom bežné..
A ten manipulatívny blábol v češtine, ktorý si tu už copypastoval, ti mám znovu vyvracať? Prečítaj si tie knihy a potom sa o niečom vážnejšom môžeme baviť!
Povedz mi načo sú tebe akékoľvek zdroje? Keď ti evidentne chýba Roz-Líšenie a navyše sa ani potom neunúvaš tie zdroje aspoň pozrieť, nehovoriac už o tom, že by sa širšie oboznámil so situáciou, okolnosťami danej doby..

A o finančnom systéme v rannom stredoveku asi budeš tiež vedieť veľké prd, ale budeš ty vypisovať kdejaké bludy a koniny, ktoré si absorboval a narýchlo niečo posťahuješ z netu, kde je ako vieme 85-90 % informácií lživých ... a budeš to manipulatívne vydávať za "pravdu"..

Ad) Templári

Templársky rád zabezpečoval "bezpečnosť" svojich financií 3 spôsobmi:
1) Hypotéky – zálohy: zastavenie majetku za účelom požičania peňazí pre prípad nevrátenia dlhu.
2) Úroky – sa často maskovali za operáciu výmeny jednej meny za druhú. Avšak, keď sa názory cirkvi na úrok zmenili, tak biskup Zaragozy v r. 1232 priznal, že platil rádu úroky: splatil dlh 550 morabetinov, z ktorých bolo 50 – úžernícky úrok.
3) Sankcie – Rád si aj ináč zabezpečoval pôžičky: kontrakt obsahoval značnú pokutu alebo interesse pre prípad, že boli porušené podmienky pôžičky. K tejto technike sa uchyľovali všetci úžerníci, o čom hovoria mnohé záznamy z benátskych archívov.
Pokuta mohla byť od 60 – 100 % požičanej sumy..

Takže svoje bláboly, manipulácie a lži si nechaj pre niekoho iného, Julko..

Ad) Radšej napíš ,kto prevzal kontrolu nad finančným systémom stredovekej kresťanskej Európy, keď pápež a RKC zrušením templárov o túto kontrolu prišli...

Pápež, či dokonca RKC (asi myslíš jej hierarchiu) mali nejakú reálnu kontrolu nad templármi? Vážne? Ako si na to prišiel? Písala nejaká Mgr. v diplomovke na "filoSófickej" fakulte?

No daj, kto mal po páde templárov v stredovekej Európe najprepracovanejší finančný systém na začiatku 14. storočia a čo sa potom udialo a prečo prišli na biblický svet "mórové" rany?!
Zase som zvedavý, čo si rýchlo posťahuješ a aký blábol, ako obvykle, zase vypotíš...☺

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 01.07.2018

https://pastebin.com/raw/23JJyRX7

Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 28.06.2018

A ja že bratský klub v ČR pošle na podporu tej "pravej" pravdy a viery (teda v istej interpretácii = vie-riť) onakvejšieho deformátora a deMentáTora Pravdy, keď sa už Julkove dokolečka opakujúce sa "pravdy" opotrebovali a prejedli aj tupejším ovciam a prišiel len agent provokatér IV. rangu, zle vyškolený a so slabou prácou intelektu.

Ak chceš pre-dať "pravdu" ForEver Slav-éry na faktologickej úrovni, tak musíš použiť aspoň 50 % pomerne objektívnej pravdy, ináč vyzeráš ako tupý deMaGóg..
A ty v tom svojom príspevku nedosahuješ ani pri najlepšej vôli 20 %, keď ešte miešaš hrušky s jablkami a vývoj myslenia od Amen-hotepa IV = Akhn-Atona k Mose-mu ti evidentne asi nič nehovorí..

Amen(ofis) - protivníci Amen-ofisa by ti povedali: naspäť do ofisu a študovať základy manipulácie Slav-e...☺

Ale ty to navyše ešte zaklincuješ "pravou vierou" a "pravým bohom", akože kresťanstvom, čo dnes už nežerie ani lepšie rozmyšľajúci sedliak a mnohí dorastenci a mládežníci podvedome cítia, že to s tou "pravou" cirkvou nie je niečo v poriadku a maľujú po ChRaMoch Molocha hákové kríže a píšu rôzne satanizmy...a majú veru dosť recht, keďže podvedomie, ktoré je napojené aj na noosférický agregát Zeme a vie čo je ok, vysiela na úroveň vedomia kdejaké e-Mócie, ktoré sa nejako prejavia v tom, či onom smere.

Za celú históriu populu je skutočne evidentne vidieť tú "pravú" vieru, ako to katovala a nakoniec doviedla planétu Zem na hranu rôznych katastrof!

Skutočne "pravá" viera, len čo je pravda ... s budovaním Kráľovstva Božieho na Zemi...☺
A tak tu máme 358 globálnych klanov blízka periféria GP), s cca 10 000 démonmi a degenerátmi, ktorí vlastnia už viac ako 50 % Zeme a tá "pravá" cirkev hovorí:..."tak to má být, tak je to správny...", ako v tom vašom "kultovom" filme...☺

Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

[osobní útoky, https://pastebin.com/1H8jX3bA]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Oracle 911 | 29.06.2018

Tvojej pravej viere raz šéfoval Rodrigo Borgia ako Alexander VI., ktorý vydržiaval kopu mileniek a mal kopu detí, z toho zopár mimomanželských.
A nesmieme zabudnúť na rod Medici, ktorí bol bankársky rod a nebol o nič lepší ako rod Borgia.

Tak nám potom netáraj o lži, manipulácií a pokrytectva lebo keď na pápežský stolec sa dostanú takýto de facto zločinci, tak RKC je o všeličom len nie o službe Bohu a už vôbec nie od Boha.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

Vieš, Oracle, moja viera katolíka nie je závislá na zločinoch Borgiovcov a iných pápežov...
Tí sice mali na svedomí určité zločiny, ale nemenili učenie RKC a ani sviatosti RKC, ale chápem, že pre teba je príliš ťažké pochopiť ten rozdiel...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

R3 | 29.06.2018

Ty si katolík?
Tvoja viera ie je založená na zločinoch pápežov, námestníkoch boha? A teda na čom je zalžená?
A tí vraždiaci pápeži prečo nemenili to učnie a nejaké sviatosti? Aby mohli vraždiť v mene vášho špinavého boha?
No to je krásne učenie a hlavne že ho nemenili, že. A aké sviatosti v tom vašom učení okrem vraždenia, klamania a špinavostí, ktoré RKC napáchala ešte sú?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

Dovzdelaj sa, pretože s úplnými nevedomcami na túto tému je škoda strácať čas..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Oracle 911 | 29.06.2018

Ak podľa teba je v poriadku, že krivák sa dostane na čelo RKC a nedržiava princípy, ktoré RKC hlása, tak je dačo zle nielen s učením RKC a sviatosťami, ale aj s celou cirkvou.
A to demonštruje tvoje reálne morálne štandardy viac než dobre, a žiaľ s tebou to vyzerá biedne...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

To tvrdíš ty, nie ja..
Až bude KSB šíriť masový vrah za peniaze a budeš to vedieť, tak za jeho zločiny odpovedá podĺa teba to, čo sa píše v KSB ?
Je to problém KSB ,alebo v morálky takej osoby ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Oracle 911 | 29.06.2018

Masový vrah k šíreniu KSB sa nedostane lebo ho to skôr zničí, to je prvá vec.
Druhá vec je, že pre teba je dobrý pápež je ten, ktorý nemení učenie RKC a dodržiava jeho sviatosti ale nevadí ti, že sa dostal k moci nekalými prostriedkami ako úplatok a vražda, a začína vojnu s hocijakou výhovorkou, lebo je dobrý kresťan.

Toto je tvoja skutočná morálka, ktorá je hodná tak akurát pracovného dobytka, ktorý rozpráva...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 30.06.2018

S tebou mě baví svět, Julko...☺

Ad) Sektár Lux si myslí, že Katolícka Cirkev je zodpovedná za súčasný stav sveta a zlo...

Nie že si myslí, ale vie a chápe, a to je podstatný rozdiel! Že to ty akože nechápeš, nie je môj problém, tak či tak sa za to budeš nejakou formou zodpovedať..
Civilizácia založená na lživej Biblii (teda biblická) je skutočne zodpovedná za drvivú väčšinu zla vo svete. Dokázala za takmer 1 700 rokov vytvoriť nejaký spravodlivý štát/spoločenstvo rovných? Nejaké Kráľovstvo Boha na Zemi? Nie? A prečo, keď má akože v pařátech "pravú" vieru??

Vyformovala len celú škálu rôznych pánov a rôznych otrokov, ovce udržiavala v nevedomosti, brzdila pokrok, ako sa len dalo, vždy inklinovala k "mocným tohto sveta", neštítila sa všelijakých špinavostí, v obrovskom meradle porušujúc všetky "svoje" prikázania, vraždila pochybovačov a ináč mysliacich.
Pritom šírení "pravej viery" dokázala vyvraždiť a zotročiť desiatky národov, zničiť takmer do tla množstvo kultúr, cez skúpenia sveta a zotročenia jeho obyvateľov doteraz vytvára množstvo antagonizmov, produkuje rôzne krízy, nešťastia a vojny atď., keď nie je schopná takmer žiadnej výraznejšej sebareflexie..

Ad) Je to presne ukážka obrovskej bigotnosti sektára a nenávisti k RKC a napriek tomu, že som tu dal x názorov a dokazov, že za súčasný stav sveta nezodpovedá RKC, ale iné sily, sektár, bludár Lux si stále razí svoj nenávistný názor a blud..

Veď toľko neštekajú vlčko - agentko zamaskovaný za "kresťana"...
Vo mne žiadna nenávisť voči RKC nie je a ani voči tebe, ako pomýlenej a zvrátenej perSóne..
Ta šice šme ľudze, no ni všitci sú ČeloVeci..
Niektorí sa žiaľ stále ešte nedostali nad úroveň zvieracích inštinktov, opičích stereotypov a naučených dogmatických papagájizmov..

RKC je ideologický prostriedok na 3. priorite zbraní (riadenia) hromadného ničenia - klamania, zavádzania a zotročovania oviec, vrátane množstva zombie v radoch hierarchie RKC, ktorých civilizácia na báze BlbLie produkuje..
Ja prajem RKC, aby sa obrodila, t.j. vrátila sa k pôvodnému, nesfalšovanému učeniu Issu z NasArény, lebo ináč s hukotom zahynie, vrátane mnohých oviec, ktoré v mnohé lží, manipulácie a zvrátenosti veria!
Podľa Zákona času sú všetky takéto hierarchické, zasväcujúce systémy určené na postupný zánik. Otázkou je: koľko zbytočných ľudských obetí si to ešte vyžiada. Ale ako sa hovorí, každý je sTroj-com svojho šťastia..

Ale lživý a pomerne tupý manipulátor, agent imitátor a provokatér tvojej nízkej úrovne búši do všetkého, čo akože odporuje dnešnému zvrátenému pohľadu RKC, hlava nehlava, pracujúc na tých, ktorí vedia a chápu ďaleko viac..
Robíš tak tým skutočným kresťanom, aj tým, ktorí sa nimi chcú stať (a v podstate všetkým ľuďom) skutočne medvediu službu, Julko..

Ad) RKC je to, čo vám prekáža, čo bráni islamizácií, čo bráni NWO...
Pekne si sa vyfarbil.

Čo nejaký odsek, to manipulatívna tupá lož a demagógia...Pekne si sa vyfarbil, agentko Julko, len čo je pravda...☺

Relígia, postavená na množstve lží, podvodoch a dogmách, akou je sekta RKC, ktorá sa vekmi zlegalizovala, je v dnešnej informačnej dobe skôr na poľutovanie a skutočne prekáža k duchovnému pokroku ľudí a ľudstva (ale také sú dnes všetky tzv. náboženstvá, takže RKC nie je výnimkou).
Nebudem ti to širšie vysvetľovať, lebo by si to aj tak asi nepochopil a ešte to nejako svojim "mimoriadnym" agentúrnym intelektom zvrátil..

Ako tá RKC dnes bráni islamizácií? To som samé ucho...☺
Ak by chcela niečo skutočne pre ľudstvo urobiť, tak by musela s pravdou von, a to sa zdá zďaleka nehrozí. Musela by urobiť "duchovný striptíz" a opatrne povedať ovciam mnohé pravdy a odhaliť mnohé mýty a lží okolo seba a všetkých tzv. náboženstiev..
Bráni NWO?
Áno, máš pravdu, ochraňuje ho...☺
Keď sa jej ho už pomerne dávnejšie podarilo spoluzaložiť, Julko. Len ty to ešte nevidíš a nechápeš..

Globalizácia na báze zvrátených algoritmov 2 bohov obsiahnutých v BlbLii je v podstate už ukončená..

A svet je dovedený na hranu globálnej katastrofy. Zem je živý organizmus a dochádza k interakciám s myšlienkovými procesmi ľudí a tak sa bude Ma(tka) Zem zbavovať postupne všetkých neľudských psychík cestou sociálnej hygieny - obrovský nárast psychických chorôb v biblických krajinách, vrátane ťažkých psychických deviácii typu LGBTI, vymieranie rodov, neustály nárast ťažkých fyzických postihnutí typu rakovín po celom svete, globálne klimatické zmeny, obrovské ekologické znečistenie Zeme, drancovanie ekosystémov, obrovský nárast rôznych prírodných kataklyziem atď.

Len či to agentko Julko zase správne pochopíš, ale ja ti stále verím, že nakoniec áno, len aby to nebolo až na onom svet..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 01.07.2018

"Ad) Sektár Lux si myslí, že Katolícka Cirkev je zodpovedná za súčasný stav sveta a zlo...

Nie že si myslí, ale vie a chápe, a to je podstatný rozdiel!"Luxko, no čo na to napísať. Si sektár, ktorý ignoruje všetko to, čo som tu v súvislosti s RKC napísal...

A úplne ignoruješ fakt, že nežijeme v biblickom projekte, ale v judaisticko - talmudskom, na čo som už viackrát poukázal...
Ty nemožeš, pretože teba platia práve tí, ktorý tento projekt realizujú...


Takže zombíruj ovce tak vo svojej sekte, zbytočne ti znova písať, všetky argumenty na tvoje lži a manipulácie, nemá to význam...Ty budeš stále klamať a zatĺkať rovnako ako sa to učia fašisti, využívajúc Goebbelsove pravidlo o 100x opakovanej lži...
Luxko, pravdou sa to aj tak nestane..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 01.07.2018

Julko, Julko...

Tie bludy o RKC, ktoré tu neustále kotíš, každý normálny a trochu premýšľajúci človek musí ignorovať a snažiť sa tie bludy negovať, bo špinia noosféru, ale to asi ty moc nechápeš, tak to nebudem rozvádzať..

A v judaisticko-tamudickom projekte žiješ nanajvýš tak ty vo svojej biblickej ohrade, aj keď by sa isté styčné body s Biblickým projektom v judaistických "svätých" knihách i v Talmude samozrejme dali nájsť, keďže sú súčasťou širšieho Biblického projektu zotročenia...☺
Ale ty, zdá sa, nechceš pochopiť (asi zámerne), že SZ je súčasťou BlbLie a že ten je takmer totožný s Tórou a Talmud má zákono-poslušných židov, akože Mose-ho zákona, navigovať pre všetky prípady života, aby neuhli zase zo svojich predurčených ohrád, kde ich Ni(e)kto uväznil a pokračovali v podobnej bohu(ne)milej činnosti manipulácie a klamania "kresťanských" oviec = otrokov (ako to tu neustále a konštantne predvádzaš, bez najmenšej vôle nejako korigovať svoje zvrátenosti) a navyše ešte plnia rolu dozorcov tupého stáda a strihačov oviec.

Proste: "Hlupákom - hlúposti!" (heslo presstitútov v TV Markíza)

Ale aspoň sa od tých obrezancov nauč kvalitnejšie manipulovať, zavádzať a klamať, ako to oni realizujú v Médei a nie do všetkého búšiť ako tupý baran v ohrade, ktorý napáda všetkých a takmer všetko, čo mu nepasuje do jeho zvrhlej propagandy, len tu ľahkú latkovú ohradu nevie preraziť...☺

A tým posledným odsekom stále len plne potvrdzuješ svoj nízky intelekt a mizernú morálku..
Na viac sa proste, ako vydrezírovaný brešúci agentík provokatér a imitátor IV. triedy, jednoducho asi nezmôžeš a zo svojich "cností" tu široko ďaleko obviňuješ kdekoho..
V niečom mi tak pripomínaš úžerníka a podvodníka rezidenta Krisku...☺

Žeby rovnaká agentúra v pozadí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 01.07.2018

Luxko, keby som bol platený, ako si najskor ty z nejakej soros nadácie, tak potom by si videl ten frmol, takto na vaše kraviny nemám dosť času, beriem to skor ako pomoc ostatným, ktorých oblbujete koránom a islamom a ďalšími protikresťanskými blbosťami...A tak trocha zábavu, aby som videl, či u vás je možné naraziť na dno mentálneho suterénu, lenže ty dno nemáš.. :-)
Ty budeš dovtedy žvátlať o zle biblického projektu, kým ti nejaký muslim ručne vysvetlí realitu a konečne pochopíš, aký projekt sa vlastne realizuje...
Dovtedy nezmúdrieš, veď Soros ešte platí...
Vieš, Luxko, užitoční idioti nemajú dlhú životnosť, lebo nie sú cenné kádre, hádam si to v protokoloch čítal a pochopil...
Sú len na jedno použite a potom sa odhodia a nahradia inými...
Dúfam, že ti to za to stojí, klamať, manipulovať...Judáš si tiež myslel, že robí pre seba dobro, keď zradil Ježiša...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Oracle 911 | 01.07.2018

Inými slovami, nemáš záujem o pravdu ale o plnenie misie.
Toto je tvoja reálna morálka...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 01.07.2018

Tak ty si mimoriadne veľká studnica "múdrosti"... ktorá skutočne nemá dno...☺

Ta to šme še zaše raz dobre pobavili v našej lóži...☺
Veď ten tupý frmol badám, Julko. Neustále presviedčaš, ako nemáš čas a kotíš tu tie svoje "múdrosti" takmer od rána do večera. A s takými "múdrosťami", neustále opakovanými, neskonale hlboko "filoSófickými, tak to som sa ešte u žiadnych trollov nestretol za celý svoj život - asi máš Soros peculiari formatione donatis pre biblické ovce, ale nejako si to dobre nepochopil...☺
Pomoc ostatným...tak to je skutočne ďalší góóól...☺
Lepší ako od Messiho..
Hej, ohlupovať, klamať, manipulovať a zavádzať ovce, tak to ti ide na jedničku - pošlem do klubu o tebe pochvalnú zmienku...☺

Ad) Vieš, Luxko, užitoční idioti nemajú dlhú životnosť, lebo nie sú cenné kádre, hádam si to v protokoloch čítal a pochopil...
Sú len na jedno použite a potom sa odhodia a nahradia inými...

Myslíš tie protokoly o určení kvality, alebo stanovení obsahu smradu v ovzduší? Alebo PSM, či aké?
A s tými užitočnými aDiotios i iDiotos súhlasím, asi máš s tým už isté hlbšie skúsenosti..

Ad) Dúfam, že ti to za to stojí, klamať, manipulovať...Judáš si tiež myslel, že robí pre seba dobro, keď zradil Ježiša...

Jasne, veď mi v Scottish Rite máme presne určené úlohy a musíme dodržiavať prísnu disciplínu. Veľký Inkvizítor udo na to dohliada a keď sa nedarí ťa zlomiť, tak Strážca Pokladnice Hox nevyplázne bubáky a Rytier Kadosh, dotyčného zoseká a Rytier Templar mu určí trest...☺

A Judáš - no vidím, že tú Blbliu máš zažratú až do "morku" kostí, ak nie ešte hlbšie...☺
A ako vieš, že Judáš Issu zradil? Lebo to píšu v tej "svätej" knihe, ktorá má stovky ak nie tisíce chýb, nezrovnalostí a ostrých protirečení??
A Judášovo evanjelium si čítal (aj keď sa jedná s najväčšou pravdepodobnosťou podvrh)? Alebo Evanjelium o pravde?

Ale ty si taká nekonečná studnica "múdrosti", že určite áno...☺

Ah to Roz-Líšenie..

Pán Boh nech ti pomáha (ale nie ten biblický, Julko..). Budeš to silne potrebovať pri tých "múdrostiach", satanizmoch a hádzaní špiny na kadekoho. Lebo v "pekle" sa už Solfernus na teba teší..☺

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 01.07.2018

Nechce sa mi už teraz večer na teba míňať čas, tak uvediem len jednu tvoju lož :

"A ako vieš, že Judáš Issu zradil? Lebo to píšu v tej "svätej" knihe, ktorá má stovky ak nie tisíce chýb, nezrovnalostí a ostrých protirečení??

Ravi Zacharias, hosťujúci profesor na Oxfordskej univerzite, poznamenáva: „Fakticky vzaté, Nová zmluva je jednoznačne tým najlepšie podloženým starovekým dielom, a to tak v otázke samotného počtu dokumentov a časového rozpätia medzi udalosťami a dokumentmi, ako aj v otázke rozmanitosti dostupných dokumentov, ktoré ho môžu potvrdzovať alebo vyvracať. Medzi rukopisnými podkladmi iných starovekých diel nenájdeme nič, čo by sa Novej zmluve – pokiaľ ide o dostupnosť textu a jeho ucelenosť – vyrovnalo.“

(McDowell, Josh. Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie (Creativpress, Bratislava 2006), str. 106;)

Memento mori , Lux...Dúfam, že k tebe bude Ježiš pri poslednom súde milosrdný..Budeš to potrebovať...:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 01.07.2018

Takže Rabi Zachariáš z Oxfordu...tak to bude tiež ďalší z tých postihnutých ťažkou slepotou...☺
Jedná sa o to, či tú slepotu má ako tupý zombie profesúrek bez nejakej vyššej úrovne myslenia, alebo ju má za libry štrngi-lingy...☺

Už som ti to raz uvádzal a keby ti nestačilo tak môžem ti ešte nejaké ťažké rozpory v NZ pridať:

.............................................................
Ale uvediem len zopár základných rozporov a ostrých protirečení z tých 4, ktoré máš v Biblii (a môžeš si ich ľahko vyhľadať):

rok 4 BC. – narodenie Issu (Ježiša) podľa Matúša (2:1)

rok 6 – narodenie Issu podľa Lukáša (2:1-7) podľa sčítania ľudu Kviríniusom, guvernérom Sýrie

r. 30 – ukrižovanie Krista podľa uznávanej doktríny kresťanstva

r. 36 – ukrižovanie Krista na Pesah (podľa chronológie Matúša)

Iba 2 z evanjelií - Matúšovo a Lukášovo - hovoria niečo o pôvode Issu. Podľa Matúša bol Issa aristokrat, skoro právoplatný a legitímny kráľ pochádzajúci cez Šalamúna až k Dávidovi. Ale podľa Lukáša, hoci aj rodina pochádzala z Dávidovho rodu (treba si uvedomiť, že vo vtedajšej dobe malo nejaké "kráľovstvo" pár desať tisíc ľudí), mala oveľa menej aristokratický pôvod a na základe Mareka vznikla legenda, že Issa pochádzal z "chudobnej tesárskej rodiny".

Tak, ako to tí "praví" zapisovači mohli takto dokatovať?

Podľa Lukáša Issu po narodení navštívili pastieri a podľa Matúša mudrci.

Podľa Lukáša sa Issa narodil v Betleheme v chudobných jasličkách (a olizovala ho oslička v umeleckom stvárnení biblistov) a podľa Matúša rodina Issu patrila medzi zámožných obyvateľov Betlehema a Issa sa narodil v slušnom dome.

Nezhodujú sa ani dni "ukrižovania" v "evanjeliách". Podľa Jánovho sa udialo deň pred Paschou, ale podľa ďalších 3 sa udialo až deň po Pasche!?

Posledné slová Issu na "kríži" podľa Matúša a Marka:

"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

Podľa Lukáša:

"Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha."

A podľa Jánovej interpretácie: "Dokonané!"

Vyhľadaj si a porovnaj a nemienim sa už k tým tvojim ťažkým biblickým blábolom vracať, lebo potom ťa už zaradím k totálnym dementom a preradím ťa do V. - poslednej kategórie úplne vymletých agentíkov, bez štipky elementárnej logiky a tupo a úporne kvákajúcich do nich nahustené lží, hlúposti a nelogické dogmy!

Ad) Memento mori , Lux...Dúfam, že k tebe bude Ježiš pri poslednom súde milosrdný..Budeš to potrebovať...:-)

Héééj?
A ty nevieš odkiaľ prebral Ni(e)kto do BlbLie posledný súd??
To je my pri takom "odborníkovi" velice podivné...☺
Aj Godot bude pri poslednom súde?
A ten bude po Apokalypse, či keď skončí Kali-Juga a príde ďalší Avatar, či keď sa zjaví ďalšie Slnko Aztékov?...☺

Kukni si zoroastrickú Avestu, kde sa v mýtoch prvýkrát objavuje "posledný súd", aby si blbý nezomrel..
A prípadne si prečítaj Danteho Božskú "komédiu", ktorý "objavil" aj 7 stupňový "očistec" a vykonal pre RKC neoceniteľnú službu, keď farbisto popísal aj peklo...☺
A vieš odkedy si šarlatánski otcovia cirkvi primysleli očistec?

To som zase zvedavý, čo zase vyplodíš, mýtický rozprávkar biblických bludov...☺

Mene mene tekel úPar-synku = kráľovstvo Magogov a deMaGogov sa blíži ku koncu ... ☺

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 03.07.2018

https://pastebin.com/vCRQmVeg

Re: Re: Re: poselství Echnatona

gg | 28.06.2018

"Opět nesmysly a manipulace, předstíráš jako bys tam byl a tvůj názor byla jediná Pravda, rovnocenná Božímu zjevení, to je znak nějakých defektů v práci psychiky."

Kto z vás, tunajších znalcov tam bol?
Veď sa nechcete vyjadriť ani k dobe nedávnej, 1800 -1900.


Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 28.06.2018

Psychologická manipulace, tvoje poznámka by byla na místě kdyby někdo zde tvrdil že ví přesně jak to bylo a jakýkoliv jiný názor je lež. Nic podobného netvrdíme, jen předkládáme svou verzi, pohled na věci a události.

To stejné se týká "vyjádření k době nedávné". Klidně se vyjádři, pokud chceš, nikdo ti nebrání. Pokud tady ale hledáš nějaké guru, kteří ti řeknou co a jak přesně bylo, tak jsi na špatné adrese.

ps. pokud člověk někdy takové "guru" co ví všechno nejlíp potká, doporučuji se urychleně vzdálit.

KSB je metodologie (zjišťování nových informací) plus určitý pohled na svět, nikoliv názory nebo recepty hotové k použití.

Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

gg | 29.06.2018

https://pastebin.com/pfNFUJis

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

gg | 30.06.2018

"Psychologická manipulace" ?
Prečo?
Veď tu vediete siahodlhé spory o dobe naozaj DosťStatočne dávnej.

Prepáč, lenže ja by som predsa len rád vedel aký obraz majú o dobe medzi rokom 1800 do roku 1900 tunajší znalci histórie.

Nechcem vás ovplyvniť mojou predstavou o tej dobe.

Preto stále netrpezlivo čakám na názor Luxa, Ľuda, Júliusa, tvoj samozrejme a tiež hocikoho z tunajších prispievateľov.
Za pochopenie vopred ďakujem.

Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

Nepredstieram nič, napísal som názory, ako to vidia historici a nie ako to manipulačne vidíte ty s Luxom...Ako to chcete prekrútiť do polohy, aby to zapadlo do vašej mozaiky...

Achnatonov hymnus na Slnko je o tom ,ako Achnaton, ako syn boha Slnka uctieva Slnko ako zdroj života...

http://egyptologie.cz/1512/achnatonuv-hymnus-na-slunce/

Pričom tento hymnus na Atona sa pokladá za najdoležitejší...

Pričom so žalmom 102 to nemá nič spoločné :

Modlitba utláčaného, ktorý v súžení prednáša Pánovi svoje žiale.

http://mojabiblia.sk/svatepismo/19/zalmy-kapitola-102/katolicky-preklad/

Takže, Hox, nafackovať sa možeš akurát ty. Každý, kto porovná slová a význam zistí, že každý z nich je o inom...

"Breagog: History of Egypt kapitola "religiozní reforma Achnatona"

Daj link, pretože som to nenašiel...

" že v atonizmu nešlo o uctívání slunce, ale o uctívání toho, kdo slunce stvořil, a samo slunce byl jen zástupný symbol. Byl to historicky první zaznamenaný monoteizmus jako státní náboženství a podle některých (například Nietsche) byl Mojžíš pokračovatelem jeho myšlenek."

To, že Slnko bolo len zástupný symbol je manipulácia. Boh bol sice zobrazovaný v podobe slnečného kotúča, čo dokazujú rytiny a maľby, lenže šlo o SLNEČNÉHO BOHA...

"ATON – boh Slnka a samo Slnko, za kráľa Achnatona jediný oficiálne uznávaný egyptský boh
Aton bol slnečný boh zobrazovaný v podobe jednoduchého slnečného kotúča; táto podoba slnka bola čistejšia než podoba boha Reho."
zdroj (zdroj: kniha ICH VELIČENSTVÁ PYRAMÍDY (Vojtech Zamarovský ,kniha EGYPT KRÁĽOVSTVO FARAÓNOV (R. Hamilton)

Zrovna tak aj tu :

Aton (staroeg. jtn – „slnečná guľa“ alebo „slnečný kotúč“; iné tvary: Aten, Iten) bol staroegyptský boh slnka, zobrazovaný ako slnečný disk s lúčmi ukončenými rukami, ktoré rozdávajú symbol života anch.

Jeho uctievanie, atonizmus, bolo základom monoteistického náboženstva faraóna Achnatona. Podľa Achnatona bol Aton prakticky jediný boh, stvoriteľ vesmíru. Uctievanie Atona bolo zatlačené do úzadia po Achnatonovej smrti počas návratu pôvodného staroegyptského panteónu.
(https://sk.wikipedia.org/wiki/Aton)

Stále je to boh Slnka...chceš spústu ďalších dokazov ?
Achnaton sa považoval za veľkňaza Atona a uctievanie sa uskutočňovalo prostredníctvom jeho a jeho manželky, postavili sa chrámy, modlitby, obete, teda žiadny súkromný rozhovor s Bohom, kde nepotrebuješ prostredníka, ako tvrdíte vy.

Takže žiadny výmysel, demagógia z mojej strany....

"„Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků. Jakékoliv pozemské osobnostní hierarchie jsou nepravdověrné.."

Každý človek sa može k Bohu modliť a takto s ním komunikovať, prípadne o ňom uvažovať, lenže to,že akýkoľvek prostredníci sú zbytoční nie je nič iné ako tvoj sektársky súkromný názor...
Je to tvoja vec, keď si to myslíš, lenže chceš to posunúť ľuďom ako nejakú objektívnu pravdu - istinu...A tak to nie je.
V rámci svetonázoru tvojej sekty KSB sa to iste javí v poriadku, lenže s Ježišom to nemá nič spoločné...
Ten jasne povedal, že na Petrovi ako skale postaví svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremožu...
Až Ježiš chcel postaviť svoju Cirkev, tak to zmysel má a rovnako aj prostredníci v tej Cirkvi. Že sa ti to nepáči je tvoja vec, ale neznamená to, že ty máš pravdu...

"A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 16 - 18,19)

A to, Hox, že ty uznávaš nejaký apokryf, nejaké gnostické evanjelium Jána alebo iné na tom nič nezmení...
Nám, katolíkom to je jedno, my uznávame NZ a tam sa to jasne píše...

"psychologická projekce? Ty bys i Ježíše byl schopný označit za uzurpátora moci a jeho misi představit jako boj o moc dvou nepřátelských frakcí kněží. Kaifáš ho taky neměl rád, ne? Takže to znamená, že Ježíš proti němu bojoval a taky ho neměl rád, a to znamená že Ježíšovi šlo o upevnění moci. Tvoje logika. Dokonce i tu hostinu Ježíš uspořádal. Vidíš stupeň demagogie, kterou produkuješ?"

Manipulácie a hlúposti tu konštruuješ ty. Ježiš nebol žiadny pozemský - svetský panovník, ktorý by mal na Zemi vlastnú pozemskú ríšu a bol kráĺom ríše a svetskej moci ako Achnaton...
Takže to je zásadný rozdiel...
Achanton bol faraón, ktorý o moc bojoval s Amonovými kňazmi...Nakoniec ho aj odstránili a prehral...

"Vobec nešlo o zásadnú tézu KSB"

Ale išlo. Chceli ste dokázať, že Achnaton zaviedol monotestický kult. Proti tomu nič nemám.
Chceli ste dokázať, že Aton nie je boh Slnka, že je to iný boh, ktorého symbolom je kotúč - slnko, to ste však nedokázali, len ste o tom manipulovali.
Chceli ste dokázať, že Achnaton razil, že modliť sa k bohu, teda k Atonovi sa dá bez prostredníkov. To rovnako Achnaton nerobil...
On sám sa pokladal za veľkńaza boha Slnka, Atona a Aton sa musel uctievať jeho prostredníctvom, čo som tu už napísal...

Takže znova :

V literatúre sa môžeme dočítať, že Achnaton „zaviedol kult Atona“, alebo že tohto boha dokonca vytvoril“. Skutočnosťou však je, že Atona poznali a uctievali už prv. Napríklad Amenhotep III. sa označil na soche obrovského skarabea pri Svätom jazierku v Karnaku za „pána všetkého, čo ožaruje Aton“, loď kráľovnej Teje sa volala „Aton žiari“, Thutmose IV. sa usiloval podporou kultu Atona nábožensky zjednotiť obyvateľstvo etnicky rôznorodej egyptskej veľríše. Sám Achnaton bol pred nástupom na trón Atonovým veľkňazom a jeho titul znel „veľkňaz slnečného boha Re-Horachteja, ktorý je Atonom veseliacim sa na horizonte pod menom Šu“.

Po nástupe na trón využil svoju neobmedzenú moc, aby Atona povýšil nad iných bohov, predovšetkým nad Amona, a napokon ho vyhlásil za jediného boha. Vykonal to postupnými reformami v priebehu šiestich rokov. Tieto reformy, dovŕšené zákonom kultu a zrušením ostatných bohov, znamenali v skutočnosti náboženskú revolúciu. A pri význame, ktoré malo náboženstvo v politickom a spoločenskom živote Egypta, dokonca viac ako náboženskú revolúciu.

Išlo tu o cieľavedomú akciu, politického charakteru, vedenú pod náboženskými heslami a v dobrom náboženskom rúchu, čiže o Achnatonov úder proti mocenskému centru, ktoré predstavoval Amonov chrám. Achnaton sa rozhodol moc Amonových kňazov zlomiť, a to v otvorenej zrážke. Urobil to práve tak jednoducho ako geniálne: zrušil im Amona a vzal im majetok. Svet sa nezrútil.

Zdá sa, že boj s Amonovým kňazstvom celkom vyčerpal Achnatonove sily. Do svojho víťazstva ho považoval za hlavnú náplň vnútornej politiky, po víťazstve sa utiahol do Achetatonu a o politické veci stratil záujem. Ako kráľ sa považoval predovšetkým za Atonovho veľkňaza. Vyhlásil sa za jeho „služobníka“, čiže na rozdiel od egyptských tradícii nie za jeho „pozemské vtelenie“, a venoval sa upevňovaniu a šíreniu jeho kultu. Pritom sa horlivo zaoberal výstavbou a výzdobou Achetatonu.

Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

Sranda s tebou, sám jsi vyvrátil svoje tvrzení:

"Podľa Achnatona bol Aton prakticky jediný boh, stvoriteľ vesmíru."

Tedy žádné uctívání slunce, ale Stvořitele. Bůh v křesťanství není Stvořitel Vesmíru? Najdi 10 rozdílů.

Co se týká tvrzení, že jedinec na svůj niterný dialog s Bohem potřebuje nějaké "dealery"-prostředníky, to je extremistický sektářský názor, kterému může věřit jen někdo, kdo je sám zaslepený.

Hymny Atona jsou smyslově totéž jako Žalm 102 (možná 104, nepamatuju si přesně číslo), zjevně jsi se na to ani nepodíval.
Žalmy podle tebe asi také oslavují sluneční disk tedy? :-)

Ad literatura, spletl jsem "Breasted" s "Breagog". James Henry Breasted, History of Egypt:
https://archive.org/details/historyofegyptfr00brea

Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

Nevyvrátil. Ja nepíšem, že uctievali Slnko, to prekrucuješ, písal som, že Aton uctieval SLNEĆNÉHO BOHA, ktorý bol znázornený ako slnečný kotúč..To nie je to samé.
A podľa Achnatona ten Slnečný boh stvoril vesmír.

"Co se týká tvrzení, že jedinec na svůj niterný dialog s Bohem potřebuje nějaké "dealery"-prostředníky, to je extremistický sektářský názor, kterému může věřit jen někdo, kdo je sám zaslepený."

Ignoruješ samotné Ježišove slová v Evanjeliu, ktoré som tam dal...
Vlastne potvrdzuješ, že vobec neuznávaš NZ a Ježišove slová...
Keby človek nepotreboval Cirkev, ktorú Peter na príkaz Ježiša založil, tak by mu to Ježiš nepovedal...
Takže tá Cirkev má svoj význam aj v Ježišových očiach , teda v očiach Boha..

Toho Breasteda si ešte pozriem.

Aj s hymnusom si napísal blbosť, to som už dokázal..Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

Dokázal jsi leda tak svoji nevědomost, čas doplnit si vzdělání: https://is.muni.cz/th/382739/ff_m/Magisterska_diplomova_prace.pdf

A pokud se s tím odmítneš seznámit, tak doufám že si to přečtou samostatně alespoň ti, kdo sledují tuto konverzaci, aby se oprostili od tvých bludů.

Už jsem vysvětlil, že sluneční disk byl v atonizmu jen zástupný symbol a uctíván byl Tvůrce všeho, jež byl symbolizován slunečním diskem, protože v té době v egyptském jazyce a kultuře neexistoval vůbec pojem pro Boha, neviditelného a všudypřítomného, lidé neuměli abstraktně myslet, takže potřebovali zástupný symbol. Když se ale podíváš na obsah samotných hymnů Atonovi, zjistíš že je zcela jasné komu jsou zasvěceny - Nejvyššímu:

(...)
(V) Díky tobě se v ženě vyvíjí semeno.

(VI) Když nevylíhlé kuře ozve se ve skořápce,
dodáš mu dechu, abys ho udrželo při životě,
po době, kterou jsi mu vymezilo, rozbije vejce a hned začne pípat.

(X) Vytvořilo jsi roční období, aby mohlo růst to, co jsi stvořilo.

(VII) Když jsi bylo samojediné, stvořilo jsi podle svého
zemi s lidmi, stády dobytka a zvěří
se vším, co je na ní a běhá po nohou
se vším, co je ve vzduchu a lítá na křídlech

"Vše, co je na zemi, je dílem Atona, a vše, co se na zemi děje, se děje pro Atona. Dle hymnu má Aton nad vším svou moc a nic se neděje bez jeho vůle či vědomí"

Slunce?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

Pozriem si to pdf a neskor sa vyjadrím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Sugar | 05.07.2018

Neděle už byla, tak já myslel, že kněz ti v sakristii již dal nějaké dez-info, které jste ve vašem tandemu muž-muž dovedli k dokonalosti. Bohužel to vypadá tak, že na Achnatona máte v ŘKC info-blokádu. :-) :-)

Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

A ešte niečo Hox.
Kresťania neuctievali Ježiša ako Slnečného Boha, takže to je zásadný rozdiel..
I keď sa to Lux snažil dokázať, nedokázal to...
A, samozrejme, tých rozdielov je tam viacero..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

Július. Souhlas. Křesťané to dělají dodnes, minulý čas není na místě.

Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

ještě k tomuto:

"...nejaký apokryf, nejaké gnostické evanjelium Jána..."

jedná se o Evangelium Ježíše Krista, které církev zašantročila:
http://leva-net.webnode.cz/products/evanjelium-jezisa-krista-svetu-podla-ucenika-jana/

Július. Ukaž co je v něm špatně, už jsi byl vyzván několikrát, bez reakce. Odmítáš, ale na otázku co tam neplatí je odpovědí zaryté mlčení nebo změna tématu.

Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

"jedná se o Evangelium Ježíše Krista, které církev zašantročila "

Toto je len manipulácia, lož. Až budem mať čas, raz napíšem články na všetky zásadné bludy KSB s kresťanstvom, aj zdroje...
A budem ich dávať pod články, čo sem dávaš na levanet...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

Pouhý tvůj názor. Na to, abys ukázal že v Evangeliu Ježíše Krista je něco co neplatí, jsi měl cca dva roky, výsledek nula.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

[osobní útoky, smazáno]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 29.06.2018

Július. A ještě něco. Satan je otec lži, souhlas? Jaký bude jeho primární záměr, když přijde vyslanec Nejvyššího a sdělí lidem své učení? Překroutit ho, aby lidé měli výmysly za informace od Boha.
(Korán: "kdo je horší než ten, kdo prohlašuje výmysly za Naše sdělení?")

Odkud bereš jistotu, že satan v případě Ježíšova odkazu (a dřívějších Zjevení) alespoň částečně neuspěl?

A ještě se v koránu informuje: "Nebyla seslána informace, aby satan nezaměnil její část svými výmysly. Ale je to jen se svolením Nejvyššího, aby to sloužilo jako zkouška lidem."

To znamená, že v koránu se přímo informuje, že Zjevení jsou vždy překroucena, a je na lidech, aby odlišili pravdu od lži. Jak s touto informací každý naloží, je na každém.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

"Odkud bereš jistotu, že satan v případě Ježíšova odkazu (a dřívějších Zjevení) alespoň částečně neuspěl?"

Satan uspel, veď stojí za islamom, Mohamedom a koránom - kultúrou vrahov..

"To znamená, že v koránu se přímo informuje, že Zjevení jsou vždy překroucena, a je na lidech, aby odlišili pravdu od lži. Jak s touto informací každý naloží, je na každém."

Korán nie je pre mňa žiadne skutočné Božie zjavenie, ale dielo napísané rabínom v Mekke..
Okrem toho korán má spústu súr, ktorý si vzájomne odporujú a preto zaviedli v islame pravidlo abrogácie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 30.06.2018

Co je pro tebe korán je asi tak stejně relevantní, jako co je pro mě něco, co neznám a nikdy jsem neviděl.

Odporující si súry v Koránu: tak to dopadá když se někdo vyjadřuje k něčemu co nezná, žádné odporující súry tam nejsou, nesmíš čerpat svoje "vědomosti" o koránu z tendenčních úchylností nějakých demagogů.
Z fleku ti tady můžu nasypat desítky stránek "analýz" bible od islámských autorů, budou asi tak stejně objektivní, jako tvoje bůh-ví-odkud převzaté názory na korán od církevních apologetů.
Obecně, normální člověk se nevyjadřuje k něčemu, o čem si neudělal vlastní názor, ty jen papouškuješ mantry "vykladačů koránu", aniž ses vůbec samostatně podíval, co tam je.

ps. Kde se v Bibli nachází Ježíšovo evangelium?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 30.06.2018

Ale sú, Hox, nepoznáš korán a ani abrogáciu v koráne :

http://wikiislam.net/wiki/List_of_Abrogations_in_the_Qur'an

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 30.06.2018

Průměrně inteligentní člověk pochopí, že pokud byla jedna súra seslána v jedné situaci, mírové době, a druhá platí pro situaci během občanské války, tak se nejedná o vzájemně se popírající súry, ale o analogii toho, když doktor předepíše například při průjmu jednu dietu a při zácpě druhou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 30.06.2018

Ale kdeže, snažíš sa to omlúvať, tak to nie je...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Oracle 911 | 01.07.2018

Pochybujem, že poznáš celý Korán, tak ako sa prezentuješ.
Inak bol by z teba dobrý liberálny politik, aj ten kecá o veciach, ktoré nepozná a nechápe...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

Hox | 11.07.2018

ps. Satan se rozhodl usvědčit sám sebe? :) aneb test inteligence Júliuse.

"A nechť vás satan z ní nesvede, vždyť on je vám nepřítelem zjevným.
...
Řekni služebníkům Mým, aby hovořili jen to, co nejlepší je. A satan věru rozsévá mezi vámi rozkol, vždyť satan člověku je zjevným nepřítelem.
...
Což jsem vám v úmluvě neuložil, synové Adamovi: neuctívejte satana, jenž vám je nepřítelem zjevným,
...
I udeřil jej Mojžíš a ukončil život jeho; pak zvolal: „Toto je dílo satanovo, jenž nepřítelem je i svůdcem zjevným!“
...
Lidé, jezte dovolené a dobré z toho, co na zemi je, a nenásledujte stopy satanovy, vždyť on vaším nepřítelem je zjevným!
..
A takto je mámením svým v bloudění zavedl. A když oba ochutnali ze stromu, odhalila se jim nahota jejich a jali se šíti na sebe oděvy z listí rajského. A zavolal na ně Pán jejich: „Což jsem vám dvěma nezakázal tento strom a neřekl vám, že satan je vaším nepřítelem zjevným?“

Re: Re: poselství Echnatona

Lux | 28.06.2018

Julko,

veď zase nemanipuluj, neprekrúcaj a nedehonestuj, keď asi prd vieš, ako to bolo vtedy v starovekom Egypte..
Najprv si vyžiadaj v klube školenie na danú tému, aby si vystupoval trochu fundovanejšie, lebo potom si na smiech, ako ten tvoj tunajší tandemový zotročený Slav.

Ad) Súčasne uctievanie Atona v chrámoch, obrady, obety atď jasne ukazujú, že nešlo o to, ako píšeš, že s bohom Atonom sa dalo vtedy komunikovať priamo :

...že ľudia sa na uctievaní jediného povoleného boha Atona mohli podieľať len skrz panovníka, jeho hlavnej manželky Nefertiti a ich dcér. ..

Takže, v podstate to náboženstvo slúžilo k uperneniu moci Achnatona a jeho rodiny a oslabeniu moci Amonových kňazov..

Vobec nešlo o zásadnú tézu KSB :

že Bůh je jen jeden. Každý s ním může komunikovat přímo, bez jakýchkoliv pomocníků.

To si už starci KSB, alebo ty "trocha upravili" pre potreby manipulácie KSB..."

Len pomerne nedávno nám archeológovia zistili, že existoval zabudnutý faraón - monoteista, ktorý kázal mier, pokoj a radosť zo života v harmónii s Najvyšším na celej Zemi, odmietal dobyvačné vojny, hlásal, že všetci ľudia sú si rovní a sú vyslanci Boha, aby sa na Zemi stali jeho námestníkmi (všetci a teda nielen mnohí zvrátení pápeži)! Ďalej kázal, že ľudia sa od misie Boha odkláňajú pre rôzne druhy strachu, aj strachu z Boha a že sa tým, ako aj svojimi zlými činmi, zbavujú Jeho pozornosti a podpory (preto aj boli do neskorších relígií zavedené rôzne druhy strachu - Boh je tyran a strašne trestá, inštitút pekla a zatratenia, strach zo smrti, z kdejakých zlých duchov, džinov, šajtánov a pod.). Strach nielenže blokuje prácu intelektu, ale veľmi negatívne pôsobí na duchovnú i fyzickú podstatu jedinca.
AkhnAton zrušil trest smrti, zakázal poľovačky na zvieratá, zjavilo sa nové umenie, vytvoril sa etalón ženskej krásy, napr. v podobe jeho ženy Nefertiti, ktorá doteraz udivuje svojou eleganciou.
Ďalej napísal 137 hymnusov, 12 z nich je zahrnutých do žalmov Starého zákona a majú prakticky totožnú rytmiku aká je v Koráne (vplyv rovnakých Vyšších síl - biopolí na ich tvorcu).
Vzdelanie nebolo niečím nezvyčajným, kedy sa v blízkosti rôznych faraónskych sídiel a chrámov vytvárajú oficiálne školy, známe ako Domy výučby. Každý, kto zastával nejaký úrad, vedel čítať a písať. Ale nie všetkým bola dostupná hieroglyfická písomnosť, ktorá sa používala na písomné záznamy a na písanie posvätných textov. Širšie boli rozšírené 2 iné druhy písma, tzv. hieroglyfický rýchlopis a neskôr dévotické písmo (skrátená forma rýchlopisu). Podľa nálezov v Dar El-Medine, zápisov na označovanie bielizne, pre normy oblečenia a iné drobnosti domáceho hospodárstva – vedeli písať a čítať aj domáce panie a slúžky..
Koľko % mužíkov vedelo čítať v Rusku, keď tam vládla ideológia Ruskej "pravoslávnej" cirkvi na začiatku 20. storočia s božím "pomazaným" cárom o vyše 3 000 rokov neskôr?
Óh, aký to pozitívny duchovný a kultúrny vývoj, ktorý nám tu prezentuje deMentaTór-nik Forever, že Julko (ty samozrejme v istej skrytejšej forme tiež)?...☺

Pracovný deň trval 8 hodín s prestávkou na obed. Avšak existovalo veľa sviatkov a tak každých 50 dní bolo len 18 pracovných, a to pre všetky vrstvy. Priemyselné vlastníctvo, ako napr. zavlažovacie systémy, boli udržiavané na takej vysokej úrovni, že to Egyptu závidel celý svet. Výnosy obilia boli najvyššie v starovekom svete a prevyšovali priemer 10 krát!
Peňažný systém nebol založený na úroku, ale na znehodnocovaní peňazí v čase a ako peniaze sa používalo obilie a tzv. ostraka (kúsky keramiky), čo nútilo ľudí mať "peniaze" v obehu a nie ukladať si ich v úžerníckom systéme alebo ich pchať do ponožiek, ako je to teraz - prudko to rozvíja ekonomiku a zvyšuje produktivitu práce.

Za čias Amen-hotepa IV (AkhnAtona), z viacerých vonkajších a vnútorných dôvodov a okolností, dozrel čas na veľké religiózne a sociálne reformy, ktoré sa mohli skončiť zrušením otroctva a prijatím monoteizmu už v 15. stor. BC., ak by boli správne realizované a podporené populáciou..
Hlavný objem bohatstva bol vtedy v rukách thébskych "boháčov" - vysokej hierarchie žrecov, ktorí podporovali kult Amon Ra, a tak sa AkhnAton musel spočiatku opierať o provinčných žrecov Helipolisu a Memphisu a tí vyznávali kult Ra-Horachte. Najskôr sa menoval za 1. hierarchu tohto kultu (faraóni boli predtým zasväcovaní len do pozície syna príslušného boha a nie za samotného boha) a začal v Thébach budovať chrám, ako protiváhu kultu Amon Ra. A vytvoril novú relígiu - jediného slnečného boha, ktorý bol spodobovaný slnečným diskom - Aton-om, aby to masy nejako pochopili (čiže nie Slnko, ale len spodobenie).
Čiže na 1. priorite robil čo mohol, podporila ho stredná trieda, na získanie otrokov a bedárov išiel cez chrámy Atona a snažil sa tak vytvoriť novú matricu - egregor/agregát pod menom Aton.
Urobil však viacero chýb, čo starí harcovníci Amonovci, plánujúci v horizontoch stoviek rokov, ihneď využili. Hlavne chcel všetko zmeniť rýchlo - najprv aby ľudia uverili, že existuje len 1 Boh, potom ich chcel "nakŕmiť" nejakým obsahom novej viery, kde bolo aj to, čo odporuješ - na komunikáciu s Bohom netreba sprostredkovateľov a nakoniec chcel dosiahnuť celkovú zmenu svetonázoru. Nechal ničiť názvy predchádzajúcich bohov, ich nápisy, rituály a pod., čím vyvolal voči sebe silnú opozíciu a keďže neovládal 2. chronologickú prioritu, tak nedokázal správne pritiahnuť širokú sociálnu bázu svojho prevratného učenia a nakoniec ho nepodporila väčšina vrstvy otrokov a bedárov (Amonisti medzi nimi rozosievali rôzny strach z pomsty bohov, nechápali plne nové učenie a tak boli dostatočne zablokovaní). Vzdal sa aj titulu "boha", čo trvalo až do konca jeho panovania.
Čiže dobrý úmysel AkhnAtona bol nakoniec nad chápanie a vyše reálnej morálky drvivej väčšiny vtedajších ovčanov Egypta! Keďže tí nakoniec nepodporili potlačenie tradičných rituálov a nový kult plne nechápali = nedostatočná príprava oviec a opičiakov.
Nový "boh" Akhnatona už nemal črty človeka, či nejakého zvieraťa - bola to Nadmierna realita, ktorá už nemala pozemské vlastnosti..

Takže Julko, neviem o tom, žeby niekto niečo upravoval pre potreby manipulácie v rámci KSB.
Boh bol už len 1, aby dostal ovce a opičiakov do nového hierarchicky vyššieho egregoru (ducha), musel zvoliť nejakú prechodnú etapu, lebo ako vidíš, tak morálka a chápanie boli také, že to celé nepochopili a tak Duch Svätý (vysoko postavený agregát) k ním neprenikol (ale on nepreniká ani k žiadnym pseudokresťanom a iným zombie závislákom na nejakom kulte, vrátane kňazov a vyšších hierarchov), podporu na ďalšiu fázu nezískal v dostatočnej miere a Amonisti ho nakoniec otrávili, jeho meno a tvorbu vyškriabali zo všetkých papyrusov, kamenných stél a nástenných malieb a jeho meno bolo na tisíce rokov zabudnuté..

Ty potrebuješ nejakých pomocníkov na osobný dialóg s Bohom, Julko? V tom chRáme dostaneš nejaké nové "prevratné" informácie? Keď pohltíš "telo boha", tak sa ti rozsvietia správne kontrolky a vieš čo máš so svojim životom a spoločnosťou urobiť, aby to šlo k lepšiemu?
Vypisovaním mnohých evidentných lží, zvrátenosti, bludov a dehonestáciou kadekoho? Tak ti to "osvietil" tvoj chrámový boh? Či sa len za nejakého pseudokresťana maskuješ, ako to tu zverejnil aj tvoje "bratské tandémové dvojča" ForEver, aby si pod týmto maskovaním tu mohol šíriť rôzne lží a hlúposti?
Aj o pekle, poslednom súde a iných strašiacich psedokresťanských hlúpostiach si tu už natáral dosť nezmyslov..
Prvé "prikázanie", ktoré vraj Issa/Ježiš hovoril svojim učeníkom bolo "Nebojte sa!" (podľa niektorých apokryfov). Prečo sa teda ľudia majú báť rôznych biblických strašiakov??

Ja učenie Akhnatona (aspoň to, čo sa dochovalo) vnímam, popri viacerých nedostatkoch, daných vtedajšou dobou, za vyššie učenie ako dnes kváka RKC, či RPC a mnohé akože kresťanské, islamské, judaistické kulty a o bezbožnom budhizme, polyteistickom hinduizme a i. je vôbec škoda hovoriť..

Ostatné ti už popísal Hox.

Re: Re: Re: poselství Echnatona

Július | 29.06.2018

Nič nepredstieram. Píšem oficiálne fakty, ktoré je možné dohĺadať a nie manipulácie, ktoré tu píšeš ty..

"Ďalej napísal 137 hymnusov, 12 z nich je zahrnutých do žalmov Starého zákona a majú prakticky totožnú rytmiku aká je v Koráne (vplyv rovnakých Vyšších síl - biopolí na ich tvorcu)."

Daj zdroj.

"Len pomerne nedávno nám archeológovia zistili, že existoval zabudnutý faraón - monoteista, ktorý kázal mier, pokoj a radosť zo života v harmónii s Najvyšším na celej Zemi, odmietal dobyvačné vojny, hlásal, že všetci ľudia sú si rovní a sú vyslanci Boha, aby sa na Zemi stali jeho námestníkmi (všetci a teda nielen mnohí zvrátení pápeži)!"

Daj zdroj.

"Vzdelanie nebolo niečím nezvyčajným, kedy sa v blízkosti rôznych faraónskych sídiel a chrámov vytvárajú oficiálne školy, známe ako Domy výučby. Každý, kto zastával nejaký úrad, vedel čítať a písať."

To bolo bežné aj v iných ríšach. Za 17 rokov vlády tohto faraóna, aké % populácie vedelo čítať a písať, samozrejme, mimo úradníkov ríše ?

Daj zdroje na svoje tvrdenia, zatiaľ si nedal nič.

Re: Re: Re: poselství Echnatona

Johan | 07.02.2019

Existujú postupy, ktorými sa dá priamo overiť vaše tvrdenia, každá epocha mala svoje tzv extaktické polohy používané pri obradoch, tak ti vaši uctivaci kotúča atd, zdá sa ze jedine kresťania zamlčali túto reáliu doby z pred kresťanskej doby, tak ako môžete nahliadnuť do reálií doby každej ľudskej epochy môžete vstrebať info z prvej ruky práve cez tieto extaticke polohy, cez rôzne Venuše a rôzne polohy juhoamerickej a severoamerickej kultúry cez kultúry pána kotúča z Egyptu ktoré sú zachované v podobe sôch z tých konkrétnych chrámou. Tiež môžete priamo zažiť tie výzie na ktorých stojí krestanstvo ala melgibson alebo tých jasliciek, kde sa narodil jezisko, a zažiť to z prvej ruky a odzit si to na vlastnej kozí tu premenu ktorú tu sľubujú kresťania modlikajucim sa ku symbolom v kostole, ktoré môžu zažiť, ale nezasili. Asi je vám zbytočne hovoriť ze som to zažil to co ty kresťania sľubujú to znovuzrodenie ? Alebo ze som nahliadol medzi zberacou a pocítil ich struggle a vydel spôsob života ktorý viedli pretože tie polohy ma tomu učili. Toto za mlčanie je nepochopenie tých kultúr. Všetky dávnoveku kultúru až do kresťanstva používali extaticke polohy z ktorých čerpali svoj spôsob života, len preto ze ich naplno zažívali priamo cez tieto extacke polohy. Rebirthirding breathing holo tropic breathing a extaticke polohy vám môžu pomôcť k pochopeniu cez priamy zážitok tieto symboly uctievacou kríza a kotuca. Niekde som čítal ze ten krstitel ponaral ľudí az do bodu odpadnutie a oni tam zažívali na vlastnej koží kresťanstvo a tak ho stretol ježiš a ho tam krstil a Ježiš to zažil to u učenie Ježiša... Hahahá a ale pokiaľ to neskuzite a neveríte ani vlastnej skúsenosti budete sa točiť v kruhu a hľadať pravdu v knižkách a v slovách kde sa pravda nenachádza bez skusenosti. Paci sa mi vaša úvaha jedine co mi vadí že volaťe niekoho julko a dokola to sa vola po anglicky patronizing, mi asi v slovenčine nemáme slovo a verte že to je neprípustné v plnohodnotnej debate. Lsd bez Lsd je poznanie.

Re: Re: Re: Re: poselství Echnatona

janko | 18.02.2019

..ano, vstupy do jinývh frekvencí vědomí dávají možnost prožít úsek dějin, nějakou událost apod.
Jakmile si tuto možnost uvědomíme poprvé, tak ji automaticky považujeme za pravdivou, ověřenou sebou samým.
...a čeká nás její ověřování v dostupných pracích, což je piplačka. A funguje to často tak, že při čtení už známé práce/knihy/ najednou "blikne" zcela jiná souvislost, která při prvním čtení měla kontext s běžným vzděláním - ale po zážitku zapadla i do jiných souvislostí - a to jsou uzly a křižovatky, odkud se dá pokračovat.
...mě se během cca 30 let uspořádal docela jiný příběh o dějinách téhle sluneční soustavy, který, aby byl funkční, tak musel mít oporu v dějinách galaxie - ....až k samotnému vznikání hmoty ze stupňování hustot, vytváření vnějšího povrchu (vodu tvaruje kýbl) a vnitřní struktury, (vnější a vnitřní kostra - od hmyzu k obratlovcům. A to vše souběžně, ale v dané (vývojové) hladině a odpovídající míře SEBEŘÍZENÍ.
...zákon akceREakce jako základna pro symetrický vývoj hmotné a nehmotné skutečnosti - tak nějak to lze ve dvou větách popsat.
...postupně ověřím další mezírky, ...a můžeme se těšit na zcela jiné paradigma o tom, jak vznikala hmota a inteligence (schopnost zvolit lepší variantu) v prostoru....

Luxovi

Angelo | 27.06.2018

Mily Lux!
Strucne Jezis nie je Issa. Issa je klamstvo. Kto tvrdi ze nie, je klamar.

Re: Luxovi

Lux | 27.06.2018

Milý Anjelo,

prečítaj si Korán, pokiaľ možno v chronologickom poradí súr, ako boli zjavované Mohammedovi a viaceré apokryfy a skús sa nad tými informáciami hlbšie zamyslieť (je tam spomínaný aj prorok Isa/Issa = Ježiš/Iesus a pod.). Lebo takto s tebou diskutovať asi nemá veľký význam..

Re: Re: Luxovi

Július | 28.06.2018

Myslíš, že tento znalec koránu sa nad tým nezamyslel ?

https://uploads.disquscdn.com/images/b2c6431570010f60516e869bf8aa8076014d0721d5b696497cfe8f49cd39887a.png?w=600&h=512

A veĺký mufti neštudovasl tiež krásy koránu ?

https://uploads.disquscdn.com/images/6adef3e2785da73fc955ddddf6422903a2005355e1a1234625a66fc05ef45a4f.jpg

Re: Re: Re: Luxovi

Lux | 28.06.2018

Julko,

neviem, čo bolo v tých postnutých odkazoch, lebo sa nedali otvoriť, ale predpokladám, že len pokračuješ vo svojej "bohumilej" rozvratníckej činnosti.
Ty si ešte stále nepochopil (resp., akože nechceš pochopiť), že existuje tichý dohovor medzi hierarchiou 2 zvrátených kultov pseudoislamu a pseudokresťanstva, že si vzájomne nelezú do kapusty a každá si pasie svoje tupé stádo oviec?
Prečo tí lepší hierarchovia RKC ovciam nepovedia, čo je v Koráne dobré (samo, že aj v Biblii je veľa dobrých a prospešných vecí, lebo ináč by to ovce nežrali) a porovnali to s mnohými zvrátenosťami Biblie (sadistický, rasistický, úchylný a vraždiaci "boh", prelínajúci sa s milujúcim Otcom nás všetkých, úžera ako najvyšší satanizmus, alkohol, cudzoložstvo, sexuálne deviácie a i.) ??
Kto archaicky riadil a riadi islamský región? Kto tam inicioval, organizoval a vytvoril mnohé militantné sekty, ktorými sa rozvracajú jednotlivé prúdy v islame (tiež defektne a tupo vyznávajúce výklady imámov a mufti, ktoré s hlbšími myšlienkami Koránu nemajú nič spoločného), kto dodával a neustále dodáva do islamského regiónu rôznych agentov rozviedok, zbrane, financie, vojenských poradcov a inštruktorov pre rôzne militantné polovojenské skupiny a a dnes aj pre ISIL?
Kto ich tam pod rôznymi zámienkami chodil a neustále chodí vraždiť?
Nevieš z ktorých biblických štátov a bánk tam všelijaké takéto "bohumilé" aktivity prúdili a dodnes prúdia?

O čo si ty (aj hierarchia zombie kňazov RKC a rôznych biblických vetví) lepší v propagácii rôznych hlúpostí, bludov a evidentných lží o RKC, pravom učení Issu, islame a pravom učení Mohammeda, ako tí vymedresovaní imámovia, mufti a iná zombie agentúra, ktorá chce vypásať a debilizovať svoje ovce, aj keď je neustále pod tlakom a agresiou biblického Západu?
Ak nevieš, tak tu neuvádzaj rôzne hlúposti a lží, nemanipuluj a nezavádzaj a niečo si naštuduj z lepších zdrojov...alebo povedz v klube nech ti pripravia lepšie OsNovy...☺

Re: Re: Re: Re: Luxovi

Oracle 911 | 29.06.2018

Lux, ja som ich pozrel, sú tam citáty dvoch mufti a obaja sa zatvárili ako pápež pred vyhlásením križiackej výpravy alebo súčasný pápež t.j. vyzývajú k zvrátenostiam.

Re: Re: Re: Re: Luxovi

Július | 29.06.2018

Lux, tie odkazy si neotvorí len ten, kto nechce...
Sú dokazom, kde skončia tí, čo sa riadia koránom a jeho svetonázorom.

"Ty si ešte stále nepochopil (resp., akože nechceš pochopiť), že existuje tichý dohovor medzi hierarchiou 2 zvrátených kultov pseudoislamu a pseudokresťanstva, že si vzájomne nelezú do kapusty a každá si pasie svoje tupé stádo oviec?"

Logický omyl. Pretože, RKC a katolíci, ktorých pokladáš za pseudokresťanov historicky bojovali s islamom, aby sa nešíril.
Žiadne,že si nelezú do kapusty neplatí...

"Prečo tí lepší hierarchovia RKC ovciam nepovedia, čo je v Koráne dobré (samo, že aj v Biblii je veľa dobrých a prospešných vecí, lebo ináč by to ovce nežrali) a porovnali to s mnohými zvrátenosťami Biblie (sadistický, rasistický, úchylný a vraždiaci "boh", prelínajúci sa s milujúcim Otcom nás všetkých, úžera ako najvyšší satanizmus, alkohol, cudzoložstvo, sexuálne deviácie a i.) ??"

Zasa lži a manipulácie. Je veľa kresťanských prác, ktoré analyzovali islam korán. Rovnako je aj veľa prác svetských vedcov a odborníkov na túto tému. Islam a korán z nich nevyšiel pozitívne.
Samozrejme, práce masonov islam a korán oslavujú, rovnako ako aj KSB.
Nakoniec aj Hitler sympatizoval s islamom podobne ako starci KSB. náhoda, však ?

"Kto archaicky riadil a riadi islamský región? Kto tam inicioval, organizoval a vytvoril mnohé militantné sekty, ktorými sa rozvracajú jednotlivé prúdy v islame (tiež defektne a tupo vyznávajúce výklady imámov a mufti, ktoré s hlbšími myšlienkami Koránu nemajú nič spoločného), kto dodával a neustále dodáva do islamského regiónu rôznych agentov rozviedok, zbrane, financie, vojenských poradcov a inštruktorov pre rôzne militantné polovojenské skupiny a a dnes aj pre ISIL?"

Judaisti - talmudisti, ktorí na to využívajú slobodomurárov, ktorí kontrolujú vlády Západu.

"Nevieš z ktorých biblických štátov a bánk tam všelijaké takéto "bohumilé" aktivity prúdili a dodnes prúdia?"

Ukáž mi jeden národný štát v Európe, ktorý je biblický, riadi sa NZ a má čisto kresťanskú vládu. Nenájdeš ani jeden.

Na zbytok tvojich hlúpostí a invektív, škoda času reagovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Luxovi

Hox | 29.06.2018

> Sú dokazom, kde skončia tí, čo sa riadia koránom a jeho svetonázorom.

Aplikuješ stejný metr i na pedofilní kněze kteří ničí dětem životy a děláš analogické závěry?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Luxovi

Július | 29.06.2018

Je v tom zásadný rozdiel...

Zatiaľ neexistuje žiadny vysokopostavený katolícky hierarcha, zástupca pápeža RKC, ktorý by kázal verejne to, čo káže ustanovený zástupca Ajatoláha Chomejního :

" Vazenkyne, ktoré sú ešte panny musia byť pred popravou znásilnené, aby sa nedostali do neba."

Rovnako, zatiaľ ešte pápež RKC František nehlási to, čo rozhodol velký mufti Saudskej Arábie, ktorý je hlavou práva šária a jeho rozhodnutie nasledujú sunitskí moslimovia na celom svete :

" Manžel može zožrať svoju manželku, keď má veľký hlad, alebo okúsať maso z časti tela, alebo zožrať jeho časti, aby nemal hlad.
Tým, že ju ohlodá, či zožerie mu manželka dokáže, že je oddaná a poslušná. Manželke ešte nemusí byť 15.

A obidvaja sa riadia koránom, z ktorého získali svetonázor a naučili sa islamské náboženstvo, ktoré učí korán...

V RKC existujú aj pedofilní kńazi, ale tí nešíria pedofíliu verejne,ako učenie RKC...(Zatiaľ)

Takže, kto má rozum v hlave, chápe tieto rozdiely a o čom píšem...

Vzhľadom na závažnosť informácie, až toto budeš Hox presúvať, prípadne mazať, budem to sem dávať stále., aby si hlavne ženy uvedomili, čo im s islamom hrozí, aká genocídna vražedná kultúra vrahov sem može prísť...

A KSB pritom navrhuje,aby ľudia prijali svetonázor od Boha, ktorý majú údajne nájsť v koráne, v knihe, ktorá učí islamské náboženstvo...
Takto podsúva islam do našho priestoru. Kde to može zájsť, do akých šialených hroz možeme vidieť z tých dvoch citácií...
Sranda to rozhodne nie je...


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Luxovi

Hox | 29.06.2018

Július. Argumentovat názory jednoho vyšinutého pošuka a dělat z toho závěry o koránu celkově a o tom, "kam vede studium koránu", může jen naprostý idiot. Korán neznáš, nečetl jsi, nemáš ponětí o jeho základních myšlenkách, to je jasné každému kdo není podobný ignorant jako ty a nesoudí něco, co nezná. Tvoje teze jsou úsměvné, jsou to zároveň často sprosté lži, ale tobě nemá smysl něco vysvětlovat. Na zbytek tvojich nesmyslů nemá smysl reagovat, bylo by to donekonečna.

Update 13.7. (nejde vkládat nové příspěvky):

> Vzhľadom na závažnosť informácie, až toto budeš Hox presúvať, prípadne mazať, budem to sem dávať stále., aby si hlavne ženy uvedomili, čo im s islamom hrozí, aká genocídna vražedná kultúra vrahov sem može prísť...

To může tvrdit jen manipulátor, protože KSB před islámem varuje a nikdo netvrdí, že ze strany islámu nehrozí Evropě nebezpečí, naopak, viz například http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/

co se týká druhého tvrzení:

"KSB pritom navrhuje,aby ľudia prijali svetonázor od Boha, ktorý majú údajne nájsť v koráne, v knihe, ktorá učí islamské náboženstvo..."

to je jednoduše další lež, protože ta jedna věta v příloze 9 DVTR na straně 255, kterou neustále vytrháváš z kontextu což je samo o sobě klam a manipulace, říká jen tolik, že typ světonázoru, který je obsažen v koránu, je bohocentrický nikoliv egocentrický, to je vše, to je celý smysl danho výroku. Světonázor křesťanství je také bohocentrický. Kdo v tom najde to co podsouváš, nemá to v hlavě v pořádku nebo nechce pochopit smysl textu.

Re: Re: Re: Re: Re: Luxovi

Hox | 29.06.2018

Na výmysly nemá smysl dále reagovat, jen poukážu na některé lži Júliuse. Každý si může situaci lehce ověřit, materiály KSB jsou volně dostupné.

> Samozrejme, práce masonov islam a korán oslavujú, rovnako ako aj KSB.

Kdo v KSB našel "oslavování islámu", měl by vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc.

> Nakoniec aj Hitler sympatizoval s islamom podobne ako starci KSB.

Když s touhle tezí přišel Július poprvé, zaťukal jsem si na čelo a nechápal jsem, jak taková hovadina mohla někoho napadnou, když to tady tlačí pod každým druhým článkem už asi druhý rok, je to záměr.

Re: Re: Luxovi

Angelo | 29.06.2018

Luxaurus asi ma nerozumies, proste ten co sa vola Issa v tom Korane je niekto iny co nechapes neviem. Uz vela krat som tu videl nespravnu interpretaciu roznych biblickych dat. Koran a Islam je reinterpretacny mix. Je to dalsia technologia ktora sa vnucuje aj s prispenim KSB. Myslim ze je to koli tomu ze pseudokrestanstvo sa vycerpalo co sa prejavuje tym ze ludia odchadzaju od neho a tak tu trepete ten Islam. KEBY ze vam ide o hladanie pravdy a dobra pre ludi rozoberiete ten mixing Islam do srubky uplne v pohodicke. Povedz mi LUx ako ty len mozes tuskat co je spravne a povodne v tom Korane a dalsich 1500 knizkach a interpretaciach. Preco asi Jezis nenapisal ani Ň ved asi ta napadne ked si prorok ze to treba nie?Preco to ten MHMD asi tak urputne robil a just mu to prepisal niekto. Fakt prorok ked ho toto nenapadlo. Ci?

Re: Re: Re: Luxovi

Hox | 30.06.2018

Opět záměrné nerozlišování pojmů islám a korán? Učení Ježíše a věrouka katolické církve je také totéž?

Pokud chce člověk hledat pravdu, musí být především poctivý sám k sobě, v příspěvku výše vidím jen nesmysly a manipulace. Zda založené na nevědomosti nebo něčem jiném, to na výsledku až tak moc nemění.

Proč Ježíš nic nenapsal? Vždy je to naprosto jasné, stačí se trochu zamyslet. Věděl že cokoliv by napsal, bude po jeho smrti stejně překrouceno a zdeformováno, a kdyby něco skutečně napsal, tak ti co to zdeformují použijí fakt, že Ježíš něco sám napsal, jako klacet kterým umlátí všechny oponenty. Takže ve výsledku bude lež vydávána za učení Ježíše, a ještě se bude tvrdit, že ji sám napsal.
Bůh dal člověku rozum, jde o to ho používat.

List pre poslancov NR SR

http://www.infovojna.sk | 27.06.2018


Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

Chcem sa informovať, aké postupné kroky vyvíja Slovenská republika pri naplňovaní
Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii
s odvolaním sa na čl. 13 tejto Zmluvy.

S touto Zmluvou 18. decembra 2012 vyslovila súhlas NR SR uznesením č. 384 a rozhodla o tom, že ide o zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi, pričom pre Slovensko nadobudla platnosť 1. februára 2013.

A preto Vás žiadam o odpoveď, čo konkrétne ste VY v zmysle tejto Zmluvy podnikli, aby sa napĺňal Európsky pilier sociálnych práv.
Za Vašu odpoveď vopred ďakujem a zostávam
S pozdravom
VOLIČ

Poslanci sú naši zamestnanci, ale treba ich kontrolovať.
Podrobnosti sa dozviete v relácii :
http://www.infovojna.sk/prehravac/?id=3277

POŠLITE PRETO MAILOM TENTO LIST SVOJIM POSLANCOM. EŠTE DNES.
Zoznam emailových adries najdete na:
http://www.infovojna.sk/article/list-pre-poslancov-nr-sr

Odpovede od našich ctených poslancov nám prosím prepošlite na odpovede@infovojna.sk

Doleuvedena diskusia

Jox | 27.06.2018

Ahojte,
tuto diskusiu si citam celkom so zaujmom, a dnes som inde nasiel dva prispevky, ktore na nu sedia, ako ruka na rukavicu, situ na mieru od diskutera momprache. Tu su:
Kauza Oravec odhalila niekoľko zaujímavých vecí.

Po prvé, milionári sa hrajú na sociálne prípady. Ľudia im nosia naftu a raňajky, zatiaľ čo ubitý roľník František točí milióny. Viva la revolución!

Po druhé, neoliberáli zneužívajú naivných ľudí na kampaň proti vláde prostredníctvom Denníka N a Slušného Slovenska, čo sú oba Kiskove satelity. Kiska je vyrehlený ako lečo, lebo sa chvíľu nehovorí o jeho brutálnych podvodoch a riešia sa traktoristi. Agro-Franta to zariadil, jedného dňa bude na kandidátke, nebojte. Hasta siempre!

Po tretie, ak im na to, ako oblbujú ľudí, niekto dôjde a napíše o tom blog, vymažú ho a potom ich jehovistickí trolovia bombardujú sociálne siete, aby chlapci z Denníka N nevyzneli ako úplní fašisti. Lenže - nepomáha. Ešte aj v debatách na FB sú na nerozoznanie od fašistov - nenávidia, urážajú, povyšujú sa a najradšej by zničili akúkoľvek kritiku, akýkoľvek iný názor. N-trolovia = novodobí liberálni extrémisti
Po štvrté, svet priemerného N-trola je znôžka paranoidných predstáv, konšpiračných blábolov a ideologickej zaslepenosti. Akákoľvek kritika je v jeho mentálnom svete zosnovaná zo Súmračnej, prípadne rovno Putinom. Comandante Blaha riadi svoju konšpiračnú červenú gerilu, ktorá chce zničiť slobodný svet McDonaldov a Kiskov, svet mládežníckeho Slušného Slovenska, spitej Pohody, mimovládnej otvorenej spoločnosti a spokojných roľníkov, v ktorom by všetko náramne krásne neoliberálne fungovalo, nebyť Putina, Fica a Blahu. A Kováčovej - ak vôbec existuje. Ktovie, možno sa pod týmto menom skrýva sám Putin, ktorý útočí na úbohého traktoristu z Gyňova, aby rozmetal náš blažený západný liberálny kapitalizmus. <b>

Kauza Oravec je najzábavnejšou kapitolou politických dejín na Slovensku. V štýle Bolka Polívku a jeho "tata není moj tata?". Traktorista neni traktorista, ale agro-milionár. Denník N nie je liberálne médium, ale banda cenzorov. A liberáli nie sú liberáli, ale nenávistní jehovisti.

Úrok

Hox | 26.06.2018

Forever, vzhledem k významu tématu kopíruju naši nedokončenou konverzaci:

Forever Slav | 25.06.2018
(...)
Co se týče půjčování na úrok:
Osobně nemám nic proti půjčování na úrok (to automaticky neznamená ještě lichvu), pokud jde o přiměřený úrok. Případně je dobré, když člověk, který půjčuje někomu na úrok, se dokáže ke svému dlužníkovi chovat lidsky a soucitně. Jsem proti nekřesťanských půjčkám na úrok (což je to, čemu se říká lichva), které devastují lid a celé krajiny. Jsem pro morální etiku v této záležitosti.
(...)


Hox | 25.06.2018
Pokud proti půjčování na úrok nic nemáte, pak jen nechápete etické a socio-ekonomické souvislosti a neřešitelné společenské problémy, které úrok vytváří, můžu jen poradit se dovzdělat (například práce KSB, kde je to vysvětleno).
Pokud je údajně v pořádku, proč ho mají křesťané zakázaný?
V neposlední řadě, v koránu se půjčování čehohokoliv na úrok charakterizuje jako nejtěžší hřích, horší než vražda, to může být vodítko, pokud už se člověk nedopracuje sám k tomu, proč je to škodlivé.
Peníze jsou vyjádřením existujících hodnot a hodnoty se tvoří lidskou prací, ne přesouváním nul nebo účtováním úroků. Asi nevíte nic o systému půjčování peněz do existence, vytváření peněz z ničeho a jejich následné půjčování na úrok?

Úroky jsou nepracovní příjmy a kdo žije s nepracovních příjmů a nárokuje si podíl na společenské produkci, na jejíž tvorbě se nepodílel, ten je sociální parazit. A Bůh nemá rád sociální parazity.

ps: http://ksh.nazory.cz/documents/Encyklika,%20urok,%20lichva%20a%20hrich.pdf

Závěr Lateránského koncilu z r. 1139 :
„Ten, kdo bere úrok, musí být vyhnán z církve a může být do ní přijat nazpět jenom po nejpřísnějším pokání a s v elkou opatrností. Tomu, kdo bral úrok a zemře, aniž by došlo k jeho obrácení se, musí být odmítnut křesťanský pohřeb“.

Těžký hřích, ze kterého se časem stala "bezproblémová činnost"?

Re: Úrok

Forever Slav | 26.06.2018

Hox

Svůj názor jsem už řekl minule. Nemám nic proti samotnému pujčování na úrok. Jsem proti lichvě ("nekřesťansky" vysokým a neúnosným úrokům). Spoléhám i na osobní odpovědnost spotřebitele, že sám pozná, zda nějaké půjčky potřebuje či ne. Či zkrátka, zda má pro něho v dané situaci a v rámci jeho možností smysl vzít si nějakou půjčku.
Nemám k tomu co dodat.

PS: Co byste vy navrhoval v této věci?

Re: Re: Úrok

Hox | 26.06.2018

Abyste si doplnil vědomosti, zjevně nemáte adekvátní představu o kruciálních celospolečenských důsledcích úroku.

Jedná se o mravní pozici, rozvodí. Kdo prohlásí "úrok je v pořádku", prohlašuje "parazitismus a zotročování je v pořádku".

Ježíš se mýlil, když hnal penězoměnce z chrámu? Nebo mi něco uniklo? Proč měli křesťané úrok zakázaný, když je "v pořádku"?
Proč ho církev považovala skoro celé dějiny za smrtelný hřích?

Re: Re: Re: Úrok

Forever Slav | 26.06.2018

Hox

Ježíš vyhnal penězoměnce z chrámu, protože znesvěcovali posvátné místo.

Jinak, doufám že Ježíše nenařknete ze "schvalování parazitismu a zotročování", když sám Ježíš např. nijak nevystupoval proti otroctví (tj. možnosti vlastnit otroka).

Re: Re: Re: Re: Úrok

Hox | 26.06.2018

Proč církev považovala úrok skoro celé své dějiny za těžký hřích, když je údajně v pořádku?

Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

Július | 26.06.2018

Cirkev úrok zakazovala, lenže po strate kontroly nad financiami kresťanského sveta, kvoli pádu templárov v 14 storočí jej neostalo nič iné, ako sa časom prisposobiť tým silám, ktoré prevzali kontrolu nad financiami. A vieš Hox, aké to boli sily ? Ktoré sily tohto sveta majú úrok ,ako hlavnú zbraň ovládnutia sveta ?
To, že RKC musela akceptovať úrok je len dokaz, že nekontroluje financie sveta už storočia...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

Hox | 27.06.2018

Finanční úroveň není nejvyšší úroveň vnitrosociální moci, nad ní je ještě ideologická, historicko-algoritmická a metodologická (konceptuální). Otázka by proto měla být postavena jinak, komu "majitelé" finančního systému slouží, kdo je "majitelem systému".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

Július | 28.06.2018

https://pastebin.com/XuiHJjRy

Re: Úrok

Pepa | 26.06.2018

"V neposlední řadě, v koránu se půjčování čehohokoliv na úrok charakterizuje jako nejtěžší hřích, horší než vražda"

hmm... opravdu velmi vyvážená mravnost

Re: Re: Úrok

Hox | 26.06.2018

Co byste napsal, kdybych napsal jenom:

"V neposlední řadě, v koránu se půjčování čehohokoliv na úrok charakterizuje jako nejtěžší hřích."

?

Re: Re: Úrok

Sugar | 05.07.2018

Chápete to jen z pohledu jednotlivce a ne z pohledu her s nenulovým součtem. Ano, lichva je horší než vražda, protože lichva zotročuje celé národy-generace nejen jednotlivce.

Re: Re: Re: Úrok

. | 06.07.2018

Vražda nějaké vlivné osoby může mít také negativní dopad na celý národ. Porovnávat vraždu a lichvu je podle mě absurdní. Dokud nebude společnosti záležet na životě každého jednotlivého člověka, tak není uspořádána podle Božího záměru.

Re: Re: Re: Re: Úrok

Sugar | 06.07.2018

Proč by to mělo být absurdní?

Zajímá nás celospolečenský-globální dopad daného procesu a tam vražda jednoho člověka nikdy nemůže být zhoubnější než lichva. Za celé dějiny bylo zavražděno spousta vlivných lidí, no proces koncentrace zdrojů pomocí lichvy (otroctví) je směle ve svém důsledku předstihl.

I kdybychom pominuli zotročení lidí koncentrací oběživa u pár parazitů, tak dopad lichvy na ekonomiku a následně na biosféru je daleko šílenější než vražda jakéhokoliv jedince.

Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

. | 06.07.2018

Ten celospolečenský globální pohled zdá se dává klapky na oči. Že pro něj vražda není nic tak hrozného, protože se týká „jen“ jednotlivce.
Lidský život je to nejcennější. V dávné minulosti, kdy lidský život nebyl tolik ceněn, tak probíhal boj hlavně na úrovni 6. priority, tedy zabíjení lidí. Dnes se boj posunul na vyšší priority - 3. priorita - ekonomická (lichva). I když to stále není přijatelné, tak přece je to krok směrem vpřed.
Jestli je to v Koránu položeno takto, tak se ani nedivím že vyznavači jsou tak agresivní a zabíjejí se i mezi sebou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

Hox | 06.07.2018

Pro koho "není vražda nic tak hrozného"? Kde jste vzal že vražda není zločin? Zajímala by mě ta logika úvah.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

. | 07.07.2018

Z vašeho vyjádření že lichva je horší než vražda by to někdo tak mohl pochopit.

"Kde jste vzal že vražda není zločin?" .. a kde já tvrdím něco takového?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

Hox | 07.07.2018

Taky by to někdo mohl pochopit tak, že lichva je horší než vražda. Kromě toho jsem nenapsal, že lichva je horší než vražda, zkuste pozorněji číst. Co někdo nějak pochopí, je čistě jeho problém, jediný kdo tu napsal "nic tak hrozného" v souvislosti s vraždou, jste byl vy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

. | 13.07.2018

Bohužel ten váš výrok nevnímám jako že je to mravně v pořádku. Mám z toho pocit, že nemáte dostatečnou úctu k životu. Na pár takových věcí jsem narazil i přímo v KSB. Vzhledem k tomu, že KSB je předkládána jako etalón mravnosti, podle kterého by se měli ostatní řídit, vnímám to jako problém a i nebezpečné. Bohužel se nemohu s KSB ztotožnit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

Sugar | 07.07.2018

Nikdo zde neřekl, že vražda "není nic tak hrozného".

V čem je ten pokrok směrem vpřed? Zajímala by mě vaše úvaha (číselné vyjádření) nad ztrátami lidských životů: lichva vs vražda jednotlivce v celospolečenském dopadu.

Pravděpodobně si neuvědomujete dopad lichvy na ekonomiku = krev společnosti, protože srovnáváte párátko s jadernou bombou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úrok

. | 07.07.2018

Svůj názor jsem už napsal. Váš vám neberu.

.... len tak ...Úrok

Sergio. | 27.06.2018

.. v prvom rade je treba povedat ze urok je : a.matematicka funkcia , majuca svoj vyznam
b. vo financnictve je urok (akykolvek aj 0.0000001% za 100 rokov ) sposob odsavania HODNOTY , svojim exponencialnym dopadom , z jednej strany rovnice financnej pozicky na stranu druhu ....je to fyzikalne a matematicky NEUDRZATELNE pocinanie ... ci je to moralne al. nie si zodpovie kazdy sam....
Avsak obhajovanie AKEHOKOLVEK uroku pri vymene hodnoty jednej prace za inu hodnotu , je preukazovanim ZAKLADNYCH neznalosti AJ pouzivania zakladov matematiky (-+×÷) . preco ?
Kazdemu odporucam pri takejto debate v okruhu priatelov obhajcov uroku pouzit nasledujuci pokus.: Budete mat dajme tomu 3 priatelov.Roztrihajte papier A4 na 30 kuskov , kazdy oznacte nejakou HODNOTOU . Rozdajte papieriky priatelom tak , aby kazdy dostal 1/3 z celkovej hodnoty . A povedzte im : Mate hotovostne peniaze ktore som Vam JA BANKA pozical na 1% urok , ktory mi zaplatite za hodinu (al. iny casovy udaj ) a vratite mi aj celu moju pozicku , vklad . Mozte medzi sebou obchodovat , vymienat si " peniaze " , robte co chcete , nie ste nicim obmedzeny .....Kto mi NEVRATI Celu hodnotu +1 % ten ma pozve dnes vecer na dzus .....
Uvidite DOSLEDKY IHNED , ako sa budu obhajcovia uroku "ošivať" a vypocujete si najneuveritelnejsie argumenty a priciny toho "ze teda takto to nefunguje , to musi byt trh ,vacsi trh ... a blablabla " ...a ine kecy ..... vrele kazdemu odporucam ....
Pointa prikladu je v tom , ze tu sa ukazu DOPADY uroku IHNED a su kazdemu zrejme ...... v reale je to zahmlene a nie kazdemu to "docvakne" aj ked zaklady matematiky ovlada kazdy , ale bohuzial ako vidime v reale , malokto ju aj v praxi vie pouzivat ......

Re: .... len tak ...Úrok

popolvár | 27.06.2018

vynikajúci ťah s tou hrou na banku a vrátením pôžičky. Toto isto v blízkej budúcnosti využijem...

Re: Re: .... len tak ...Úrok

Sergio. | 27.06.2018

Prajem pekny den ..
Budem rad ak sa potom podelite s reakciami okolia na tuto "hru " :-)

play up muscle more rapidly

vedenkeittimen puhdistus | 05.08.2018

maturity, not direct saedia.miespuolinen.com/terveydelle/vedenkeittimen-puhdistus.php do you conquered gone away from muscle more speedily, but your maximum effort imply also retains more of a valid font of fat. The amount of brown paunchy, which generates passion and burns calories, decreases and the demolish of wan pudgy, which stores superabundance calories, increases.

Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Forever Slav | 26.06.2018

Často opakovaným mýtem je tvrzení, že “zlá” a “mocichtivá” katolická církve byla netolerantní tyranská instituce a heretici ti “hodní”, kteří chtěli jen toleranci a náboženskou svobodu. Nic není vzdálenější od pravdy, než toto tvrzení.

Katolická církev (od získání vymožeností a práv v čase císaře Konstantina) až do 13. století ODMÍTALA TREST SMRTI PRO HERETIKY! Sice vylučovala heretiky z křesťanské obce, ale odmítala je popravovat, jelikož to považovala za rozpor s křesťanskou naukou. A pokud nějaký světský soud odsoudil nějakého heretika k trestu smrti, VŽDY TO VYVOLALO NESOUHLAS CÍRKEVNÍCH AUTORIT!

A ti “hodní” heretici? Skutečně znamenaly návrat k původnímu křesťanství? Po ovoci poznáte je. Nuže, podívejme se na jejich ovoce:

Ariáni - Arius si získal přízeň části císařských úředníků a s jejich pomocí vyvolal krutý teror proti katolickým věřícím, podobný dávnému krvavému pohanskému teroru římských císařů proti křesťanům. Např. v egyptské Alexandrii, kde ariáni opakovaně sesadili a poslali do vyhnanství svatého Athanasia. Církevní biskup sv. Basil píše o Athanasiově sesazení toto:

„Císařský pre­fekt Philagrius zasáhl tvrdou rukou. V noci na 18. března 340 byl Athanasius vyhnán z biskup­ského paláce. Kolem kostelů potkával hrozivě gestikulující lid. Athanasius chtěl zabránit nejhoršímu a tak ještě narychlo pokřtil katechu­meny a pak již rychle prchal z biskupského pa­láce, když už Řehoř (PS: dosazený ariánský nástupce Athanasiův), pod ochranou vojen­ského doprovodu, vjížděl do města. Židé, pohané a ariáni vítali ovšem tohoto námezdníka jásotem. Ve společenství věřících se ozývalo temné mru­čení i výkřiky zoufalství, když se Řehoř ujal ří­zení jejich církve s otřesnou krutostí. Ve svém úkrytu nedaleko města slyšel jejich zapuzený otec Athanasius řev ubíjených, který přehlušo­val velikonoční Alleluja. Přicházeli k němu po­slové a v bezdeché hrůze mu oznamovali, že stovky věřících byly z kostelů odvlečeny do žalářů, že zasvěcené panny byly přímo na posvátných místech obnaženy a bity holemi do bezvě­domí. On sám viděl na nebi záře požárů zapále­ných křesťanských chrámů."

Ariánství přejali některé germánské kmeny jako např. Gótové, Vandalové, Langobardi, atd. Konkrétně ariánští Vandalové brutálně masakrovali katolické křesťany v severní Africe (a nejen tam, ale i např. i v Itálii, Řecku, Španělsku, Sicílii, atd.) - plně srovnatelné, ne -li horší, jak dávná perzekuce křesťanů v bývalé pohanské římské říši.

Donatisté - jejich bandy, tzv. circumcelliones, ob­cházely křesťanské obce a každý, kdo se k nim nepři­pojil, byl jimi brutálně umučen a zavražděn. Očitý svědek jejich řádění Optatus z Mileve píše:

„Donatisté obcházeli s důtkami a kyji, aby obraceli katolíky a přitom volali: Bohu bud chvála! Lid se děsil tohoto jejich pozdravu víc než řevu lva. Koho se zmocnili, tomu vypíchali oči, DO NICH nalili vápna a octa a pak ho vrhli do ohně nebo srazili ze skály."

Kataři (albigenští) - III. Lateránský koncil roku 1179 o nich (albigenských) říká: „...nešetří ani kostely, ani kláštery, neušetří ani vdovy, ani siroty, starce ani mladé lidi, neberou ohled na žádný věk ani pohlaví, ale po způsobu pohanů všechno ničí a pustoší...“

Ozbrojené bandy katarů, tzv. routiérs, táhly po jižní Francii, ničily kostely, vraždily duchovenstvo i prosté věřící, kteří se odmítli k nim připojit. Biskup v Limogés musel bránit město proti dvěma tisícům katarských vojáků, kataři vyhlazovali celá města a vesnice.

Ke křížové výpravě proti katarům došlo až tehdy, co kataři zavraždili papežského legáta Petra z Castelnovy, který s nimi v míru přijel diskutovat o víře.

PRÁVĚ V REAKCI NA TEROR KATARŮ BYLA ZALOŽENA INKVIZICE a CÍRKEV POPRVÉ OFICIÁLNĚ VYJÁDŘILA SOUHLAS S TRESTEM SMRTI PRO HERETIKY.

Tolik k mýtu o “hrozné” katolické církvi a “hodných” a “mírumilovných” hereticích.

Re: Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Lux | 26.06.2018

Toľko demagógie, lží a zvráteností pravdy, to sa len tak nevidí, Slav-e..
Povedzte v klube, nech ti prepracujú osnovy, lebo mnohé ovce tie vaše svinstvá už nechcú žrať...☺
Badám, že ste tu s ďalším totalitným zvrhlíkom Júliusom vytvorili "vydarený" tandém, len čo je pravda.

Tak poďme k tvojim ťažkým lžiam a deMaGógh-iám:

Ad) ..Katolická církev (od získání vymožeností a práv v čase císaře Konstantina) až do 13. století ODMÍTALA TREST SMRTI PRO HERETIKY! Sice vylučovala heretiky z křesťanské obce, ale odmítala je popravovat, jelikož to považovala za rozpor s křesťanskou naukou. A pokud nějaký světský soud odsoudil nějakého heretika k trestu smrti, VŽDY TO VYVOLALO NESOUHLAS CÍRKEVNÍCH AUTORIT!

Ťažký blábol, lebo už v r. 386 – biskup Avily - Priscillian bol odsúdený na smrť za kacírstvo. Jedná sa o prvú popravu iniciovanú RKC, a to s cieľom ochrany "pravej" viery.
Námatkovo môžem uviesť niektoré ďalšie akcie "námestníkov Boha" na zemi:

- hneď prvý "svätý" Peter podľa Skutkov apoštolov hlásal skorý príchod spasiteľa (ako sa taký námestník "Boha" môže takto mýliť - keď už takmer 2 000 rokov čakáme na Messiaha/Spasiteľa/Godota... ktorý samozrejme nikdy nepríde?), vyzýval k modleniu sa a k pokániu. Podľa Petrových listov tiež vyzýval ľudí k úplnej poslušnosti voči vrchnosti (typická otrokárska podstata zvrhlého učenia Issu/Ježiša). Jeho konanie sa však v mnohom od Ježišovho líšilo. Najvýraznejšie sa jeho konanie odlišovalo od Ježišovho v ohľade peňazí. Na rozdiel od Ježiša vyžadoval odovzdanie majetku veriacich "Bohu", čiže svojmu cirkevnému zboru. Zorganizoval cirkevné spoločenstvo, ktoré prijalo za členov tých veriacich, ktorí predali svoj majetok a darovali ho jeho cirkvi. Pri počte približne 5 000 vtedajších veriacich došlo k nahromadeniu celkom veľkého majetku. Popravený asi r. 65 - ukrižovaný hlavou dolu (ani sa niet čomu čudovať - za zvrátené učenie Issu prakticky naopak).

- r. 440-461 – pápež Lev I. vyhlasuje nadradenosť Ríma v cirkevných záležitostiach – na základe toho, že pápežský prestol je zdedený po Petrovi a pápež riadi cirkev, ako „mystické vtelenie“ Petra (pekná matricová mystika zvráteného učenia).

- Na pápežský stolec sa Sergius III. dostal v roku 897 za pomoci odporcov pápeža Formoza. Formozus však mal aj mnohých prívržencov a tí Sergia III. vyhnali. Ten sa však vrátil, a to dokonca s ozbrojeným sprievodom a chopil sa moci. Písal sa roku 904. Potom protivníkov uvrhol do väzenia a tam ich dal zaškrtiť. Sergius však neskončil a dal chladnokrvne zavraždiť aj kardinálov, ktorí nestáli na jeho strane a neboli mu naklonení.
Skutočne "božský" námestník ... heretických odporcov "miloval, ako svojich nepriateľov"..

- Ján XII. si v Lateránskom paláci zriadil hárem, za peniaze vybrané od pútnikov sa zúčastňoval hazardných hier. Mal incestný pomer s vlastnou matkou. Bol súdený za to, že za vysväcovanie kňazov si nechal platiť, oslepil svojho duchovného radcu, vykastroval kardinála a tým mu privodil smrť a bol obvinený aj z vraždy, svätokrádeže, krvismilstva so svojimi príbuznými a z toho, že vzýval démonov. Pápeža vyhnali z Petrovho stolca, ale napokon sa vrátil do Ríma, aj keď to mnohí nečakali. Prišiel však chránený najatými žoldákmi. Opäť sa ujal svojho úradu a dal popraviť všetkých, čo ho prinútili uchýliť sa do exilu. Tento milý pápež zomrel počas jednej noci so svojou milenkou. Nachytal ich "in flagranti" jej manžel a pápeža, ešte len dvadsaťštyriročného, chladnokrvne zabil.
Ďalší láskavý "svätec" vášho boha..

A tak by sa dalo pokračovať v niekoľkých knihách o všetkých tých ďalších "dobrých" najvyšších hierarchoch RKC, ktorí ODMIETALI TREST SMRTI PRE HERETIKOV A ODPORCOV.
Ani manichejcov a bogomilov v Byzancii nevraždili a neupaľovali, že Slav-e?

Ad) Ariáni - no tí museli silno ležať v žalúdku vtedajším "pravým" otcom cirkvi, keď sa na nich vyvalila taká cirkevná špina, čo tu prezentuješ z neviem akých biblických hisTóra-ckých zdrojov...☺
Prečo?
KTO BOLI ARIÁNI?
ARIÁNI – boli jedna z neuznaných kacírskych cirkví, podľa Areia – presbytera z Alexandrie, ktorý neuznával rad výmyslov cirkevnikov tej doby, ktoré sa potom stali doktrínami RKC.
Základné body učenia ariánov:
1) Neuznávali Ježiša za Boha, ale iba za prvého z rovných – prostredníka medzi Bohom a ľuďmi.
2) Odmietali Božiu trojicu.
3) Ježiš neexistoval vždy.
4) Ježiš bol vytvorený z nebytia.
5) Ježiš nemôže byť Otcom = Bohom.
K arianizmu blízke učenia sa našli u mnohých veriacich vedcov zo 17. – 18. storočia – Newton, jeho priateľ W. Whiston (prekladateľ Josepha Flávia) bol v r. 1710 zbavený profesúry v Cambridgi kvôli tvrdeniu, že „ranná cirkev vyznávala ariánstvo“!
Čiže Rím sa zaoberal ničením skutočného dedičstva Issu a prepisovaním jeho učenia, a to v potrebnom smere = pre vznik pseudokresťanstva.
Takže ďalší ťažký blábol a gól do vlastnej(?) siete, Slav-e.

Ad) Donatisti - nemám naštudované a tak nekomentujem, len tiež to budú asi ťažké lži a deMaGóg-ia, čo tu uvádzaš..

Ad) Kataři (albigenští) - III. Lateránský koncil roku 1179 o nich (albigenských) říká: „...nešetří ani kostely, ani kláštery, neušetří ani vdovy, ani siroty, starce ani mladé lidi, neberou ohled na žádný věk ani pohlaví, ale po způsobu pohanů všechno ničí a pustoší...“

To je ďalší ťažký blábol a množstvo lží ako vyšitých:
Samozrejme katari boli ťažkým tŕňom v oku zvrátenej RKC - preferovali jednoduchý život, odmietali chrámy, rituály a bohoslužby realizovali pod holým nebom v prírode, alebo niekde v stodole, či nejakom dome, vyznávali doktrínu reinkarnácie a uznávali ženskí princíp vo viere. Boli prísni vegetariáni, mnohí boli extrémne cudní (tzv. parfaits), boli tvrdo proti homosexualite, ale podporovali potraty. Odmietali Ježiša ako "prelud" a verili, že nebol ukrižovaný a pokladali ho za proroka, ktorý bol smrteľnou bytosťou, odmietali kríž ako zvrátený atribút RKC a pokladali ho za symbol Rex Mundi (v podstate satana - pána materiálneho sveta)...atď.
Katari mali medzi sebou mnoho aristokratov, keď ich sklamala hlavne silná korupcia v RKC a mnohí takto protestovali proti poplatkom, ktoré mizli v truhliciach Ríma (skôr v rôznych zverincoch kdejakých úchylných radovánok).. Cca 30 % kazateľov bolo zo šľachtických rodov.
V r. 1145 sa do centra katarov - Languedocu vybral vtedy veľmi autoritný svätý Bernard a zamýšľal tu kázať proti heretikom. Keď tam však prišiel, bol oveľa viac zhrozenejší z korupcie a amorálneho života u RKC hierarchov. A "heretici" urobili na neho veľký dojem, keď vyhlásil: "Nijaké kázania nie sú kresťanskejšie ako tie ich a ich morálka je čistá."

To všetko vyvolalo v Ríme poplach a zámienka na vojenskú intervenciu sa vyskytla čoskoro. 14.1.1208 bol zavraždený Pierre de Castelnau, jeden z pápežských legátov a hneď to pripísali katarom, pričom zločin spáchali protináboženskí rebeli, ktorí s katarmi nemali nič spoločného...
A pápež Innocent III. okamžite nariadil križiacku výpravu a RKC chcela katarov zlikvidovať raz a navždy.
Albigenská križiacka agresia trvala cca 40 rokov a križiaci mali sľúbenú rovnakú odmenu, ako tí, ktorí išli vraždiť do Palestíny - odpustenie všetkých hriechov (sic!), zabezpečenie miesta v nebi (to už je naozaj skvelý motivačný ťah..) a každý si mohol ponechať toľko koristi, koľko len mohol zvládnuť odniesť... niet čo dodať nad "bohoľúbosťou" a "pravovernosťou" RKC... Nikto nemusel bojovať viac ako 40 dní, ale mohol vraždiť a lúpiť aj ďalej!
Podľa dochovaných záznamov len v meste Béziers agresori zavraždili najmenej 15 000 mužov, žien a detí a jeden z dôstojníkov pápeža mu "hrdo" listom oznamuje "...neušetrili sme nikoho bez ohľadu na vek, či pohlavie."

Skvelá to cirkev "Ježišova", že Slav-e, či tandemové dvojča Július...☺

Ad) PRÁVĚ V REAKCI NA TEROR KATARŮ BYLA ZALOŽENA INKVIZICE a CÍRKEV POPRVÉ OFICIÁLNĚ VYJÁDŘILA SOUHLAS S TRESTEM SMRTI PRO HERETIKY."

Zase ťažký blábol Forever Slav-e!! Ale už sa mi nechce to bližšie rozpisovať.

Takže takéto zvrátené mýty a dezinfa si nechaj prepracovať, tu ti pšenka nepokvete "spíci agente"...☺

Shalom

P.S.: Aby som nezabudol, keďže máte evidentne s deMentáThor-om Júliusom rovnako naškolené "múdrosti" = defektné zvrátenosti, tak najbližšie nezabudni zaspievať song o "dobrých" Templároch a že v úroku nevidíš nič zlého... Priam božské požehnanie, že si můžeme půjčit za "kresťanský" úrok. Ta ne, vole?

Re: Re: Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Július | 28.06.2018

"Ťažký blábol, lebo už v r. 386 – biskup Avily - Priscillian bol odsúdený na smrť za kacírstvo. Jedná sa o prvú popravu iniciovanú RKC, a to s cieľom ochrany "pravej" viery."

Práveže ide o prvú popravu heretika, kde svetská moc nerešpektovala cirkevnú...

Bezprostředním nástupcem sv. Damasa I. se stal sv. Siricius I. (384 až 399). Jeho pontifikát se octl poněkud ve stínu milánského biskupa a církevního učitele sv. Ambrože, který udržoval se Siriciem přátelské vztahy a významně ovlivňoval jeho rozhodnutí. Tak tomu bylo zejména v případě hereze biskupa Priscilliana ze španělské Avily, který rozšiřoval starší bludy tzv. gnostiků o ďábelském původu veškeré hmoty včetně lidského těla. Papež Siricius na popud sv. Ambrože odsoudil Priscillianovy hereze a exkomunikoval jejich hlasatele.

Vzdorocísař Maxim povolal Priscilliana do svého sídla v Trevíru, kde jej spolu s dalším 6 heretiky dal r. 385 popravit. V Církvi se však ozvala řada hodnostářů s protestem, mezi nimi i sv. Ambrož a pod jeho vlivem i papež Siricius. Radikálně proti tomuto prvnímu trestu smrti pro kacíře v dějinách Církve vystoupil též biskup sv. Martin z Toursu, který Maxima osobně varoval, aby Priscilliana nedával popravit, vzdorocísař Maxim však názor církevních autorit nerespektoval. O pár let později odmítl každou popravu heretiků též cařihradský patriarcha a učitel Církve sv. Jan Zlatoústý.

Priscilianova poprava je vnímaná ako prvý príklad sekulárnej spravodlivosti zasahujúcej do cirkevnej veci.

"KTO BOLI ARIÁNI?"

Podstatně závažnější problém představovali
kataři albigenští. Tato sekta gnosticko-manichejské
orientace hlásala striktní dualismus
Boha i ďábla, kteří prý jsou rovnocennými bytostmi.
Jejich název pochází z řeckého „katharos",
což znamená „čistý", neboť takto se sami
nazývali. Od města Albi pochází jejich druhé pojmenování.
Albigenští popírali nejen veškerou
církevní autoritu, nýbrž také božství i člověčenství
Kristovo (je prý pouze jakousi čistě duchovní
bytostí hned po Bohu) a všechny svátosti
s výjimkou křtu. Ten ale vykládali hrubě zvulgarizovaným
a otřesným způsobem. Udělovali
ho na smrtelném loži jako tzv. „consolamentum"
(útěcha) a aby „náhodou" dotyčný opět neupadl
do hříchu, vykonali na něm tzv. „enduru", tj. zabili
ho. Dělili se na tzv. „dokonalé" a „věřící".
„Dokonalí" nesměli nosit zbraň, jíst maso, museli
vést asketický život v celibátu a být skryti
před veřejností. Z jejich řad bylo vybíráno albigenské
duchovenstvo. „Věřící" naproti tomu
měli žít plně ve světě, mohli válčit, zabíjet,
pracovat, obchodovat. Albigenští pohrdali
manželstvím jako „ďábelskou institucí" a tolerovali
sexuální promiskuitu. Jejich počínání
bylo antisociální a anarchistické. Tehdejší
Christianitas nemohla trpět jejich odmítání
manželství a závazek k jistému druhu sebevraždy.
To by ani dnes netoleroval žádný civilizovaný
stát. Rovněž tak tehdejší společnost
nemohla akceptovat albigenský odpor k přísaze,
vždyť celý řád Christianitas byl právě na
ní založen.
Daleko horší byl však teror, jehož se albigenští
dopouštěli vůči katolíkům. III. Lateránský
koncil r. 1179 o nich říká: „Nešetří ani kostely,
ani kláštery, neušetří ani vdovy, ani siroty, starce
ani mladé lidi, neberou ohled na žádný věk ani
pohlaví, ale po způsobu pohanů všechno ničí
a pustoší." Albigenští považovali vraždu katolického
kněze nebo mnicha za „bohulibý" čin.
V Toulouse, městě zamořeném těmito bludaři,
se nesměl duchovní v klerice objevit na ulici, aniž
by riskoval vlastní život, biskup mohl vyjít jen
se silnou stráží. Podobně se dělo i v jejich druhé
baště v Béziersu, kde docházelo k častým fyzic-
kým útokům na katolíky a ještě mnohde jinde,
prakticky všude, kde byli tito heretikové rozšířeni
Jejich kazatelé vyzývali k vytváření
ozbrojených band, tzv. „routiérs", které plenily
kostely, vyhazovaly ze svatostánků Tělo Páně,
šlapaly po něm a vraždily duchovenstvo.
Francouzský král Filip II. August bojoval r. 1177
s katarskou armádou čítající 7 tisíc mužů,
biskup v Limogés musel bránit své město před
útokem albigenského vojska v počtu 2 tisíc 34).
Hereze albigenských byly poprvé odsouzeny
na synodě v Toulouse r. 1119. Papežové zásadně
odmítali vojenský zásah a posílali k nim kazatele,
mimo jiné též sv. Bernarda. Misie nepřinesly
žádný výsledek, naopak albigenští si počínali
stále agresivněji, počet obětí nejen z řad duchovních,
nýbrž i laiků, kteří se odmítli připojit
k jejich sektě, vzrůstal. Proto se r. 1179 III.
Lateránský koncil obrátil se žádostí o pomoc ke
světským vládcům. Nicméně papež Innocenc
III., jeden z největších papežů středověku, se
ještě jednou pokusil o smírné řešení a vyslal k
nim r. 1208 svého legáta bl. Petra z Castelnovy,
aby s nimi diskutoval (v moderní mluvě řečeno
„vedl dialog"). Albigenští ale na žádný rozhovor
nepřistoupili a legáta podle zavraždili. Tady
teprve došlo ke konečnému zlomu v dosavadním
postoji vedení Katolické církve, jež dosud
odmítala pro heretiky trest smrti. Albigenská
vražda papežského legáta Petra, jenž k nim přijel
s mírumilovnými a přátelskými úmysly seriózně
jednat, přiměla ušlechtilého a mírného papeže
Innocence III. vyhlásit vůči albigenským
křížovou výpravu, která skončila jejich porážkou.
• • •
Je zarážející, jak publikace nekatolických
historiků zcela ignorují terorismus albigenských
a snaží se prezentovat je jako mírumilovné, byť
poněkud excentrické sektáře, kteří nechtěli nic
jiného, než aby je tehdejší Christianitas nechala
v klidu žít podle jejich zásad. Takový obraz katarů
albigenských nabízí i obsáhlá Le Goffova
„Velká encyklopedie středověku". Ptám se, proč
je zcela ignorován výše uvedený dokument III.
Lateránského koncilu, jenž podává jasný důkaz
o terorismu albigenských? Biskupové, shromáždění
na koncilu, si těžko mohli něco takového
vymyslet, protože tato lež by byla snadno
vyvratitelná obyvatelstvem krajů, v nichž se al-
bigenští vyskytovali, nehledě ke zprávám místních
kronikářů, podávajících informace o teroru
katarů . Zamlčování těchto skutečností znamená
předkládat polopravdu, nikoli úplnou
pravdu. Účel takového jednání je jasný: prezentovat
Katolickou církev jako hlavního viníka,
jenž se nezdráhá zaplavit celé kraje krveprolitím
jen proto, aby udržel svoji moc nad dušemi králů,
šlechty, měšťanů i prostých lidí. Církev musí vyjít
z této kauzy jako zločinný agresor, jako ten,
kdo se dopustil brutálních vražd na nevinných
katarských sektářích, kteří nikomu neubližovali
a žádali pouhou svobodu žít podle svého náboženství.
Jenže už samotná nauka albigenských absolutně
neodpovídá požadavku „žít a nechat žít".
Papež je podle nich „hlavní Antikrist", biskupové,
kněží a králové jeho aktivní pomahači,
proto je třeba proti nim neustále bojovat vždycky
a všude za každých okolností, jak hrdě sdělil před
inkvizičním soudem albigenský kacíř Bélibaste,
který náleželk tzv. ,,dokonalým". Podobných
svědectví o tomto zaměření albigenské nauky je
celá řada . Už ve fanatické nenávisti k viditelné
hierarchii a institucionální církvi tkví zá-
rodek terorismu, albigenští se de facto netajili
úmyslem použít proti nenáviděné „babylónské
nevěstce", jak s oblibou Katolickou církev nazývali,
i násilí. Tehdejší Christianitas nedělala
proto nic jiného než dnešní demokratické státy,
které chrání své zřízení a obyvatelstvo před extremistickými
myšlenkovými proudy, jež ústí
nebo mohou vyústit do terorismu. Říci, že na to
neměla právo, je totéž jako upřít tuto povinnost
současné demokratické zemi, jež zakročuje proti
skinhedským útokům vůči národnostním menšinám
nebo levičácko-anarchistickým agresím
vůči státním institucím (jako třeba při studentských
bouřích roku 1968).
Ani dnes by žádný civilizovaný stát netoleroval
masově praktikovanou sebevraždu, pokud
ovšem nechce následovat příkladu
Holandska a Evropské unie, která vyvíjí nátlak
na legalizaci eutanázie ve všech zemích tohoto
superstate. Albigenští kacíři se svojí endurou
byli prvními praktiky eutanázie v dějinách -
a proti tomu se nutně musela tehdejší
Christianitas bránit, jako se tomu dnes v Evropě
a ve světě brání všichni slušní lidé, ne pouze katolíci.
Totéž platí i o manželství a monogamní
rodině. Albigenští touto hodnotou pohrdali
a prohlašovali ji za „dílo satanovo", proto hověli
sexuální promiskuitě. To opět odpovídá
současnému volání liberálů a socialistů po
uznání „alternativních forem rodiny", což je
zase předmětem oprávněného odporu všech,
kteří v souladu s lidskou přirozeností a Božími
přikázáními vidí v heterosexuálním manželství
a monogamní rodině záruku zdravého rozvoje
společnosti. Krom toho albigenští, ačkoliv navenek
hlásali asketický život, pocházeli většinou
z bohatých měšťanských vrstev a zabývali
se mimo jiné též půjčováním peněz, přičemž
nerespektovali zákaz lichvy, vyslovený II. lateránským
koncilem r. 1139. To jim přivodilo
odpor, eventuálně až nenávist řadového obyvatelstva.
Ryé ve zmíněné publikaci se pozastavuje nad
vlnou „nesnášenlivosti, která je (albigenské,
pozn. autora) ihned potkala - a to ještě dlouho
předtím, než se objevili první inkvizitoři.".
Lze se tomu divit, když si dáme dohromady
všechna fakta o jejich nauce a skutcích? Hněv
davu si potom nevybírá, je jisté, že při něm často
přicházejí o život i nevinní a nejinak tomu bylo
i v tomto případě. Jak ukazují výše uvedené popravy
kacířů, jednalo se většinou o nátlak obyvatelstva,
nikoli o záměr vládců, tím spíše ne
o záměr Církve, která stále až do 20. let 13. století
odmítá pro ně trest smrti. To přiznává sám
Ryé, když píše: „Byli vyháněni, často umírali na
hranici. Nikoli z vůle církevních autorit, ale
vládců, křižáků nebo prostě davu. Jsou
proto na totálním omylu ti historikové a publicisté,
kteří tvrdí, že trest smrti pro heretiky stanovila
„imperiální" Církev, aby bránila ve 13.
století své pozice obrovské moci. Seriózní výzkumy
naopak ukazují, že trest smrti pro heretiky
a souhlas Církve s ním ve 13. století byl vynucen
zdola, od lidu, nikoli shora od papeže či
prelátů. Byl to prostý lid, obyvatelstvo, kdo žádal
proti heretikům tvrdá opatření a uplatnění trestu
smrti, církevní autorita se naopak tomu bránila,
kde mohla a snažila se tento tlak zmírnit,
jak jen se dalo. Skvěle analyzuje tento fakt ve
své knize Vrttorio Messori .
A nejednalo se pouze o albigenské. Skvělý
německý církevní historik Carl Buehlmeyer ve
svém přehledu heretických sekt 11.-13. století
seznamuje čtenáře s jejich naukou. S výjim-
kou valdenských by ani jedna dnes neobstála ve
státě se slušným zákonodárstvím. Velmi často se
u nich objevuje pohrdání manželstvím a hlásání
volné lásky (amalrikiáni, ortliebovci), sekta tzv.
luciferiánů uctívala satana a rozšiřovala mezi lidem
černou magii a okultní praktiky. Všechny
tyto heretické skupiny zuřivě nenáviděly
Katolickou církev, kterou nazývaly svorně „babylónskou
nevěstkou" a papeže „Antikristem".
Vyzývaly nepokrytě k její likvidaci, plenění
a pustošení chrámů byly jedním z hlavních bodů
jejich programu.
Položme si nyní naprosto nezaujatě otázku,
jestli tehdejší katolická společnost měla právo se
proti tomu bránit nebo se raději nechat zardousit.
Pokud králové, papežové i obecný lid nebyli
sebevrahy, tak jim nezbývalo nic jiného než podniknout
patřičné kroky proti těmto narušitelům
veřejného blaha a zároveň - což je ještě důležitější
- ohrožovatelům věčné spásy druhých. Toto
uzná a pochopí každý rozumný a nezaujatý člověk,
pokud nemá nasazeny ideologické brýle
mámení komunistického, socialistického, liberálního
či jiného ražení. Jinou otázkou je ovšem,
zda obranné prostředky, které tehdejší stát
i Církev použily, byly nutné, vhodné a z hlediska
křesťanské morálky obhajitelné.
• • •
Papež Innocenc III. vyhlásil proti albigenským
křížovou výpravu. Velel jí zkušený vojevůdce
Šimon z Montfortu. Po čtyřech letech byli
albigenští poraženi, ale r. 1221 vystoupili znovu
vojensky, což ukazuje, jakou sílu představovali.
Jejich poslední pevnost, hrad Montségur, vydržela
až do roku 1244. Albigenské války byly vedeny
s bestiální krutostí na obou stranách.
Vzájemnou nenávist ještě umocňoval fakt, že
vojsko Šimonovo bylo složeno z Francouzů ze
severu, kteří se s Francouzi z jihu vzájemně nenáviděli.
Dobytí Béziersu r. 1209 bylo opravdovým
masakrem. Šimon z Montfortu rozkázal zajaté
kacíře hromadně upalovat v dřevěných
klecích. Poněvadž by lo nemožné rozeznat katary
od katolických obyvatel města, měl údajně padnout
rozkaz: „Zabijte je všechny, však Bůh si své
pozná." Tento výrok je neprávem připisován papežskému
legátovi, cisterciáckému opatovi
Arnoldovi z Citeaux, který naopak proslul jako
šlechetný a milosrdný muž, snažící se ze všech
sil zabránit zabíjení . Albigenští ovšem za-
cházeli se zajatými katolíky na svých hradech
stejným způsobem. Nelze upřít, že albigenské
války jsou co do krutosti velikou skvrnou tehdejšího
křesťanství. Nicméně surovosti, jichž se
dopustili vojáci Šimona z Montfortu, nic nemění
na konstatování, že tehdejší Christianitas měla
právo se bránit proti heretické agresi i se zbraní
v ruce. Vždyť šlo o životy duchovních i laiků,
které albigenští chladnokrevně vraždili. Když
nepomohlo kázání a poučování, bylo nezbytné
sáhnout na obranu ohrožených i k meči. Je bohužel
smutnou skutečností, že i vojáci, kteří bojují
pro spravedlivou věc a na jejichž straně je
právo, se často dopouštějí masakrů na nevinných
a zbytečného násilí. To platí z moderních dějin
také o spojeneckých armádách, bojujících proti
hitlerovskému Německu. Kvůli tomu však nikdo
rozumný a soudný neřekne, že právo a spravedlnost
byly na straně Hitlera a nikoli angloamerických
vojsk, byť jejich násilí a krutosti v některých
případech jsou odsouzeníhodné. Totéž
platí i o křížové výpravě proti albigenským:
nutno odsoudit krutosti, páchané Šimonovým
vojskem, ale současně konstatovat, že právo
a spravedlnost byly na jejich straně, neboť boj
proti teroristickým skupinám je v každé slušné
společnosti morální povinností a také ctí.
Francouzský historik Henri-Charles Léa, nekatolík,
který Církev nemá příliš v lásce, ale neztrácí
smysl pro objektivitu, napsal: „Že pravda
byla na katolické straně, je samozřejmé, šlo přece
o obranu civilizace a pokroku. Kdyby ideje katarů
získaly větší popularitu, mohlo by to vrhnout
Evropu do barbarství primitivních dob. "
Ostatně duchovenstvo se drželo stranou vojenských
akcí. Sv. Dominik, ačkoliv byl v dobrých
vztazích se Šimonem z Montfortu, nesouhlasil
s krutostmi vojáků a dával přednost trpělivému
přesvědčování a neúnavnému kázání .

Re: Re: Re: Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Lux | 28.06.2018

Julko, tie mnohé biblické bludy, evidentné lži a zatajovanie nepohodlných informácii si si mohol odpustiť..
Ak nejaký biblický his-Tóra-ik uvádza, že niektorí "svätí" boli proti poprave Priscilliana, to ešte neznamená, že silná zákulisná klika ďalších "svätých" popravu iniciovala u cisára a ten sa nechal presvedčiť..

A tie bludy o kacírskych kataroch z prác nejakých tvorcov "Dejín cirkvi" si nechaj pre ohlupovanie na iných fórach, keďže sa zachovalo množstvo dobových dokumentov, ktoré svedčia často o úplne protikladných informáciách!
Asi tí, ktorí si dali názov "čistí" = cathars, cathares a dodržiavali pomerne skutočne čistú vieru (iste, mali aj isté morálne problematické prvky viery, ale oproti RKC boli skutočne oveľa "čistejší" ) - vraždili, vypaľovali a lúpili, ako to robila skoro počas celých dejín RKC v mene svojho "boha" - reálne Séthana..

Forever Slav-ery - má v klube agentov provokatérov teraz iné úlohy, či už má dovču, že mu musíš robiť "dvojníka"?

Re: Re: Re: Re: Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Forever Slav | 28.06.2018

Krásně jste se odkopal - došly vám argumenty, že? ;-)

Jen jste potvrdil, že výše uvedené o katarech (aj. historických tématech) je holá pravda. Toť vše.

Re: Re: Re: Re: Re: Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Hox | 28.06.2018

Laciný štěk, nula argumentů, snaha psychologicky deptat protivníka... vypovídající.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Forever Slav | 28.06.2018

Těmito svými slovy jste Luxe vystihl krásně.

Ono je rozdíl mezi domněkami a historickými podklady a reáliemi. Ve vašem případě a v případě Luxe platí to první (doměnky). A já vážně domněnky neberu v potaz. To pak můžu věřit i takovým pamfletům typu “Tajné dějiny jezuitů” či tvrzením typu, že ŘKC stvořila islám, atd. Z toho už jsem dávno vyrost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Lux | 28.06.2018

Ty budeš asi veľký srandista a komediant Slav-e...☺

Histerické podklady a reálie, ktoré uvádzaš, takých ti na objednávku napíšem koľko len chceš. Vyplázneš bubáky a nejaký amorálny exot tvojho razenia tí takých vyprodukuje desiatky, a pritom grafomansky povypisuje množstvo lží, bludov, nezmyslov a pod., hlavne z kníh typu "Dějiny cirkve"..., všelijakých Malých, Novákov, čo to tu uvádzate s tandemovým bratkom Júliusom..

A ako asi vieš tak "historická veda" je konceptuálne a ideologicky podmienená a tak je správne označenie - paveda.
HisTóriu, ako už dnes mnohí vedia, vždy píšu víťazi a tí sa hlavne u RKC prejavovali tak, že to čo odporovalo ich lžiam, podvodom a nepasovalo im niečo do "masného" krámu, sa rýchlo snažili pod rôznymi zámienkami spáliť, zničiť, prepísať.
Nehľadiac na to, že dnešná hisTóri-cká veda sa dostane max. na 3. úroveň rozlíšenia historických procesov a tých je celkovo 7, ale to už asi bude nad tvoj pochop správne "vydrezírovaného" agenta - provokatéra a imitátora nízkeho rangu.

Vidím, že ti nejako ležím v žalúdku, Slav-éry...☺
Mnohé informácie, ktoré tu uvádzam a ktoré silne diskreditujú RKC, celý prepracovaný systém klamania oviec vyšli aj vo verejne dostupných knihách a teda nepochádzajú len z prác VP CCCP, kde je ostatne mnoho odkazov na iných autorov, aj keď sa niektoré dajú ťažko zohnať, alebo rýchlo zmizli z verejného predaja. A nespochybnili ich (museli ich prehltnúť) ani viacerí RKC hierarchovia na úrovni arcibiskupov a kardináli a pápež sa zmohli len na isté protesty, a potom ticho po pěšine - ako obvykle.
Ba dokonca mnohé uznal za košér aj rabinát, aj keď sú v nich uvedené mnohé ťažké informácie proti tzv. "židom".
Nanajvýš niektorí významnejší autori museli zmiznúť z verejného života a akoby "prestali existovať".

A Tajné dejiny jezuitov alebo Sprisahanie proti ľudstvu a cirkvi, tak tie mi ležia pod posteľou a každý večer si z nich čítam...☺

A tak ešte skús vyrásť z tých lží, ťažkých manipulatívnych príspevkov, bludov a zavádzania..
Aj keď chápem, že v dnešnom biblickom zvrhlom svete v našich zemepisných končinách, sa mnohí "špatní" musia nejako živiť. Ale obyčajne si neuvedomujú dôsledky svojho konania..

Tak bacha, ForEver!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mýtus o “zlé” katolické církvi a “hodných” hereticích

Július | 29.06.2018

Keci.
Práveže sa dá dokázať, ako sa práce VP CCCP opierajú o masonov z 19 storočia, anglických historikov, Voltaire a iných slobodomurárov a z ich prác, ktoré mnohé vznikli, keď preberali slobodomurári kontrolu v Európe, tak z nich máte zdroje a z nich ťažia práce VP CCCP. A čo vám nesadne do krámu, fyzické dokazy, listiny, tak to máte za sfalšované. Proste sektársky prístup..

Turinske platno.

vidlak | 25.06.2018

Chlapci, je to otlacok ksichru boha?

Re: Turinske platno.

ľudo | 25.06.2018

Takých priekakov je tam žiaĺ nejeden..
Veru žalostná je viera, ktorá sa o také niečo opiera..
neverou páchne, ba niečim iným.. hlúposťou
Čo by tým malomyseľným na to chudák Ježiš povedal???

Re: Re: Turinske platno.

Július | 26.06.2018

Katolícka viera sa neopiera o artefakty a ani o existenciu Turínskeho plátna. Znova len ukazuješ na svoju nevedomosť, alebo snahu klamať a manipulovať.
Á za Ježiša nerozprávaj, nie si jeho hovorca. Nevieš, čo si o mne alebo o tebe myslí.

Re: Re: Re: Turinske platno.

ľudo | 26.06.2018

Hej, umelé "fakty" :D
"umelecké"..
Umenie je VŽDY propaganda nejakého pohľadu na svet.
Minimálne podprahovo.

Kebyže mám ako ty "argumentovať":
A to plátno azda nie je artefakt? :)

K veci:
Čo ty chápeš pod výrazom artefakty?

K Jeźiśovi:
Ty akoźe nevieš, čo si zrejme asi tak môźe o tej-ktorej veci, jave, čine myslieť Boh? Aký má na to aspoň zhruba názor?
Ty nemáš morálku, mravy??
Popieraš ich objektivnu existenciu?
Tak to je gól! :)) Do vlastnej..
Nemá azda jeho syn..dcéra aspoň trochu podobný názor ako On, Otec, Boh??

Zamysli sa prosím ťa nad tým, ćo tu meleš,
predtým, než píšeš, aby si dokola nepopieral to, ćo sám hovoríš,
aby si si do vlastného chvostíka stále nekúsal :)

Re: Re: Re: Re: Turinske platno.

Július | 28.06.2018

Netvrdím, že plátno nie je artefakt. Tvrdím, že magistérium a viera katolíkov a RKC nie je založená na artefaktoch..
Zbytok, škoda času komentovať..

Re: Re: Re: Re: Re: Turinske platno.

Oracle 911 | 28.06.2018

Iste lebo viera RKC je založená na zrade na Nicejskom koncile...

Re: Turinske platno.

Hox | 26.06.2018

Existuje ještě jedno vysvětlení, že Ježíš žil v 11. století (viz výzkumy alternativních historiků). Pro mě je to bezpředmětná otázka, podobné artefakty nemají s pravou religiozitou (oboustranná komunikace s Nejvyšším) nic společného.

bible

Martin T | 25.06.2018

..to je přesně důvod proč nejdu do náboženských pojmů KSB...pač nastane takováto sprška...dej důkazy..proč? aby se hlava měla dobře
..pro křestany mám radu...představte si, že by vám najednou někdo vzal Bibli...nezůstane li vám nic je něco špatně

Copak Bůh mluvil jen ve starověku?... a pak ho náboženští lidé umlčeli a maximálně mu knihou nařídili co je boží slovo a co né?...dle všeho 2 tis let mlčí a už nemůže mluvit....hm to je veliký bůh...Kdo z křestanů říká, že Bible je Boží slovo a jiné není je stejně velký nesmysl jako, že KSB říká, že Bible je totální konspirace a lež
...doba, kdy lidé neměli knihy a ani neuměli číst ...na základě čeho věřili? ..slyšeného slova
..vidím tady jen intelektuální nadřazenost těch ,kteří hájí KSB a brojí proti bibli a Ježíši Kristu....možná, že jim chybí to sražení z koně jak Ap Pavel zažil...to byl velmi pyšný intelektuál a ještě zákoník..co ten pád z výšky potřeboval
...a vám křestani přeji at pustíte tu pevně svírající bibli a nechte ji dál plout...potom uvidíte co vám zbylo...nebude to o hlavě, ale o srdci...o tom ducha člověku, který prostě věří v Boha stvořitele, protože s mockrát setkal s bohem a nebo spadl s koně:-)...každý jak potřebuje.
Zajímá mě jen Bůh který učinil nebe a zemi se všemi zástupy...myslíte že do té doby než někdo zformoval KSB nepoznal Boha...to není na vašem učení ale na jeho milosti, že k nám přijde a dá se nám poznat

Re: bible

Hox | 25.06.2018

Technická, KSB ani omylem neříká toto:

"Bible je totální konspirace a lež"

Re: Re: bible

MartinT | 25.06.2018

...jo díky za poznámku...bůh byl a je i bez bible i bez KSB..to jsem chtěl říct


jsi ve stejné smyčce jako ten diskutující křestan co obhajuje bibli a ty obhajuješ KSB

... Job říká po čase zkoušky...oh kladu si ruku na ústa ,kdo jsem abych něco říkal Bože

..co takhle najít průsečík a obhajovat Boha a jeho záměr...a to jak KSBák ,žid či křestan

...napiš jaký plán má buh s člověkem..pač Satan ho s lidmi naplnuje celkem přehledně a přes GP ...je pro KSB Bůh taky takový, že má své vojáky v poli ...nebo jen dopouští konání v naší svobodné vůli

Re: Re: Re: bible

Hox | 25.06.2018

Poukázání na lež je podle tebe "být ve smyčce"? :-)

Nechat lež bez povšimnutí by tedy podle tebe asi bylo to pravé? Myslíš že by to Ježíš schvaloval?

Re: Re: Re: bible

Hox | 25.06.2018

K ostatním otázkám, je složité je řešit v diskusi, kdo si KSB přečte, ten odpovědi najde.

Re: Re: Re: bible

popolvár | 27.06.2018

pokiaľ si sa rozhodol prispievať na tejto stránke, tak by bolo vhodné, aby si si najprv naštudoval materiály KSB. Ak by si to urobil, tak by si nenapísal to, čo si popísal...

odpoveď Luxovi

Július | 25.06.2018

Ešte napíšem reakciu na poslednú časť Luxovho príspevku :

"Issu brali ranní kresťania prevážne ako Učiteľa (rabbiho), potom len niektorí, už po istom zvrátení jeho učenia, ako nejakého "boha" s ľudskými atribútmi...atď."

To tvrdí kto ? Daj dokazy...Sú dokazy, že už ranní kresťania dávno pred 4 storočím, kedy prebehol Nicejský koncil brali Ježiša ako Boha. Už z 2 storočia máme toĺko fragmentov Nového zákona, že sa z nich dá napísať celý NZ...
Okrem toho existujú diela cirkevných autorov spred 4 storočia, čo to potvrdzujú. Rovnako doklady o schizme v Cirkvi kvoli sekte -ariáncov
Existujú aj ďalšie dokazy proti tomu čo píšeš...

"Porozmýšľaj prečo skončili tí "kresťanskí" svätí, tak ako skončili?

Jeden ukrižovaný dole hlavou (zvrátené učenie), druhí rozpílený pílou na drevo (dvojité morálne štandardy), ďalší brutálne umučený a popravený ...

Myslíš si, že skutočný, pravý Boh by tých "spravodlivých", "pravednikov" nechal takto zomrieť? "

A ty vieš, prečo Boh robí, to, čo robí ? Ty, alebo autori KSB mu vidia do kariet ,alebo máte na neho nejakú priamu telefonickú linku ? Až ano, tak daj mi vedieť, tiež by som si rád zavolal, takto priamo .. :-)

Keď dal Crassus 6000 otrokov ukrižovať na Via Appia, zaslúžili si to ?
Prečo ich nechal Boh takto zomrieť, keď len bojovali v Spartakovom povstaní za slobodu ?
Vidíš ty do toho ?
To pochybujem..

"Ak by šírili správnu/pravú vieru, tak by dostali mnohé intuitívne informácie, tzv. "Kráľovské" a potupnej smrti by sa určite vyhli!"

Vážne, to tvrdí kto ? Ty ? A ako vysvetlíš,že Ján, apoštol Ježiša tvrdil to samé ako ostatní apoštoli a ten mučeníckou smrťou nezomrel ?

"Už som ti dal viaceré indície, že Biblia je podvod,"

Len manipulácie, nie indície a dokazy si už nedal žiadne...

Na zbytok, škoda času reagovať...

A teraz niečo o tom ,ako skončil Árius, vodca ariánskej sekty, ktorého majú KSB starci vo veľkej obľube, pretože podĺa nich ariánska sekta je to pravé kresťanstvo...

"Sókratés Scholastikos (asi 380–440), někdy též nazývaný Sókratés z Konstantinopole, byl řecky píšící kronikář a právník. Ve svých Církevních dějinách doplňuje Atanášovu zprávu o další podrobnosti a barvitě líčí Ariovu smrt:

Když se imperátor dozvěděl o Ariově proradnosti, konečně mu přikázal dostavit se do Konstantinopole, aby se zodpovídal z neklidu a pobouření, které vyvolal. V téže době předsedal tamní konstantinopolské církvi biskup Alexander, který se stal biskupem po Metrophaniovi. Alexander se v zápase s Ariem projevil jako velmi zbožný člověk. […] V tomto zápase užil veškerého svého nadání a při tom se utíkal k Bohu o pomoc. Stále se postil a nevynechal žádný způsob prosby. […]„Bože, dej, jestliže je Ariův názor správný, abych neviděl, že je to záminka ke sporům; pakli je však víra, které se držím, pravá a Arius je původcem všeho zla, ať je potrestán za svou bezbožnost.“ Takto prosil Alexander. Imperátor v domnění, že Ariovi hrozí nebezpečí, povolal jej do svého paláce. Ptal se, zda souhlasí s rozhodnutím nicejského koncilu. Arius to bez váhání ochotně před imperátorem podepsal. Přece však nestoudně a prohnaně oklamal to, co bylo na koncilu rozhodnuto o víře. Imperátor se divil a chtěl, aby to odpřisáhl. Arius to naoko učinil. Podvodně podepsal. Jak jsem slyšel, bylo to takto: Arius napsal svůj názor na kus papíru, který nesl v podpaží. Přísahal, že pravdivé a upřímně smýšlí tak, jak to podepsal. Že se tak stalo, dozvěděl jsem se pouze z doslechu, a tak to svěřuji papíru. Co pod přísahou podepsal, to vypisuji z imperátorova listu. Imperátor mu důvěřoval, a proto přikázal konstantinopolskému biskupu Alexandrovi přijmout jej do společenství církve. Tehdy byla sobota. Druhý den Arius doufal, že se sejde s ostatními věřícími. Trest však následoval po jeho drzém jednání. Vyšel z imperátorova paláce obklopen Eusebiovými přívrženci a okázale šel městem. Když se přiblížil ke Konstantinovu náměstí – tak se jmenovalo –, na kterém je umístěn sloup z červeného kamene, uvědomil si své špatné jednání a dostal strach. Jakousi silou se mu nadmulo břicho. Prosí, zda je nablízku záchod. Když se dozvěděl, že jeden je za Konstantinovým náměstím, rovnou se tam odebral. Tady omdlel. Současně se mu z řiti vyvalily výkaly, pak následovalo velké krvácení, vyhřezlo střevo, ze sleziny a jater tekla krev. Okamžitě nastala smrt. Onen záchod je až dosud vidět v Konstantinopoli za Konstantinovým náměstím v podloubí u masných krámů. Kdo tudy jdou, všichni ukazují na místo, kde Arius zemřel tak podivnou smrtí. Když se to stalo, padla na eusebiány hrůza a strach. Zpráva o tom se roznesla nejen po celém městě, ale, abych tak řekl, téměř po celém světě. Imperátor ještě pevněji přilnul ke křesťanské víře. Tvrdil, že víra nicejského koncilu je skutečně potvrzena pokynem a autoritou Boží. Proto se také zaradoval z Ariovy smrti. (Církevní dějiny I, 37–38; překl. J. Novák)"Re: odpoveď Luxovi

Hox | 25.06.2018

Július. Tady je text Ježíšova evangelia: http://leva-net.webnode.cz/products/evanjelium-jezisa-krista-svetu-podla-ucenika-jana/

Pokud si ho člověk přečte zjistí, že mezi jím a církevní věroukou je propastný rozdíl. Kde je tam něco o tom, že by se považoval za Boha?

A pokud Ježíšovo evangelium odmítáš a považuješ ho za herezi, pak ukaž, co konkrétně v něm je nesprávné.

Re: Re: odpoveď Luxovi

Július | 25.06.2018

To sme už riešili. To, čo dávaš nie je Jánovo evanjelium uznané v NZ. To sme už riešili...

Re: Re: Re: odpoveď Julovi

ľudo | 25.06.2018

Vyberieš si sr..čky,
máš sr..čky.

Ostatne..i v psychopatmi vybratých evanjeliách
sa dajú aj dobré veci nájsť, interpretovať.
Prećo si ale ty-vy vždy sr..čky vyberáte.
Radi sa v nich kúpete, v tom nešťastí, ktoré projektujú libujete??
Masochysti úchylní!
Na verejnosti pred deťmi je to na basu!

Otázka je, či potom fakt bude nakoniec treba znova
židov, pseudokresťošov, a pseudomuslimov, pseudohindu, pseudokomunistov(marxistov), neoliberalistov.. pekne demokraticky do basy strkať?
Pre pokus o verejné ohrozenie, genocídu a podobne?

Každého, kto hlása dáku pseudonáboženskú úchylku s jasnými dlhodobo negatívnymi dôsledkami pre spoloČnosť.
Aby sa nedopustilo programové nešťastie, vojny a podobne.
To chcete vy hovada?
Až tam to hrotiť??
CHcete byť, chcú vaši potentáti zasa obete, mučedníkov???
Vy úchyláci vyd..baní!!!

Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Július | 25.06.2018

"Otázka je, či potom fakt bude nakoniec treba znova
židov, pseudokresťošov, a pseudomuslimov, pseudohindu, pseudokomunistov(marxistov), neoliberalistov.. pekne demokraticky do basy strkať?
Pre pokus o verejné ohrozenie, genocídu a podobne?!

Udo, ty sa z toho PSEUDA nakoniec úplne pomatieš...Chýbajú ti gilotíny ako za slobodomurárskej francúzskej revolúcií ? Milión zavraždených katolíkov ?

Možno, keď budeš starý a budeš zomierať ako ten Voltaire a budeš duchovným zrakom vidieť to, v čomu teraz neveríš, (čo videl aj Voltaire a preto sa bál), možno až vtedy zistíš, že PSEUDO je to, čo ťa naučila tvoja sekta...
Keďže ja ľuďom neprajem nič zlé, dúfam, že na to, čo je pseudo prídeš skor ako na smrteľnej posteli. To by už mohlo byť pre tvoju dušu hodne neskoro...

Sa kroť si fakt mimo...Koho chceš takou agresivitou vychovávať ? :-)

Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

ľudo | 25.06.2018

Hej, taký ako ty francúzsku revolúciu vyvolali a potom ich zožrala.
CHudák Ježiš vás bičom vyháňal z Božieho chrámu a pravdu mal.
Jeho meno znužívate, modlu si z neho robíte, z dobráka učiteľa gurua, ba boha urobiť chcete..
2000 rokov nešťastia na rováši nosíte!
Nešťastníci..
Obersatanista Julo a spol..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 25.06.2018

Ľudo, vám už hrabe vážně. Nevím osobně, jakým způsobem ŘKC a katolíci nesou odpovědnost za VFR, když právě ŘKC tvořila úhlavní opozici VFR.
Ono pravdou zůstává, že ŘKC (a v neposlední řadě pravoslavná církev) byla nejpronásledovanější církví v historii lidstva. To je nezpochybnitelný fakt.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

ľudo | 25.06.2018

Presne ako židia.
A ešte viac prenasledovala.
Rovnako ako židovskí rasistickí nacisti.
Paralyzovala ich obete.
Celú situáciu, vedúcu k tej samovražednej revolúcii psychopatických murárov vytvoril kto??
Kto bol reálne pro moci???
Podľa akého konceptu išla francúzska zvrhlá oligarchia.
Kto bol Richelieu, kto bol Mazarin????

Bola by bez nich revolúcia, revolučná situácia moźná,
keď už dav bol utíraný do nepríčetna?????
Úchylní neukojiteľní aristokrati, podobne ako dnes mafiózni bankstri
a stádo paralyzované pseudocirkvami pod heslom
absolútne zvrhlej interpretácie "cisárovi cisárovo!"?????????

A admin sa rehoce a strihá v aréne lístky po kolená, po krk sa čvachtajúc v krvi.
Admina s programátorom treba riešiť.
Bez pochopenia ich programu neporiešia
tak kresťania svoju cirkev,
ani židia dôvod oprávnených pogromov.
A tak si role stále striedajú a deti, vnukov si dokola strieľajú.
Úžera vs. vidle.
To chceme??
Byť na pobavanie sociopatom inźinierskym??????
Teraz sú vśak aj oni vysr..tý, bo sme vskutku na planéte opíc sediacich na množstve jadrových hlavíc.
A keby bol klik, zahućia aj inžinieri.
Tam to až doinžinierovali.

Preto balia i svoju cirkev satanovu
a musia pripustiť v pude sebazáchovy i jej reformu.
Kľudnú, no rýchlu, aby bezprízorné ovce ako Julo nezblbli
a nezačali okolo seba strieľať a vraźdiť, až zistia, źe celý život žili v oj..be, že Ježiš je Boh a podobnom kaku.
Preto ho tu na to pripravujeme tak trochu :)
.. a jemu podobných

Ak máš lepšie riešenie daj vedieť..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 25.06.2018

Katolická církev, co se týče “pronásledování druhých”, je velmi, ale velmi slabým odvarem proti protestantům a heretickým sektáři (ariáni, donatisté, kataři).

Co se týče VFR - tak právě že tehdejší impotentní francouzská královská aristokracie a král se Biblí neřídili a celkově moudrostí pravověrné křesťanské nauky. Církev s tím neměla co dočinění. ŘKC zde u moci nebyla. Navíc VFR by vypukla tak či tak - židé totiž rozhodli, že se tato revoluce uskuteční - tak se uskutečnila. Impotence francouzského krále jen tomu nepřímo napomohla a usnadnila její uskutečnění.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď pre FS

ľudo | 25.06.2018

AK to cele nemyslíte ako decký negramotný vtip,
niekoho kto nedokončil ZŠ a zostal kopať kanále..
(Nič porti manuálnym profesiám)

RKC povraźdila menej ľudí ako ostatné cirkvi???? :D
To nemyslíte vážne!
Ok, keby sme sa aj hypoteticky pripustili, źe od kuratelou RKC neboli robené desiatky krížových výprav (vyśe 50 len do východnej Európy a oblasti Baltu), kolonizácia a otrokárstvo, desiaty, stovky vojen, atď.. mnohé s priamym požehnaním pápeža, prípadne aspoň kňazov jednej i druhej strane.. je mi na blití..
Ok, teoreticky pripusťme, že skutok sa nestal..
Je potom podĺa Vás gramotné,
hádať sa, kto z pseudokresťanov je menšie hovado??

Ad Francúzske jatky roku 1789.
Ako vždy pri "stabilnom"(udržateľnom) zotročení, ako od staroveku dobre vieme, potrebujete ideológiu pre otrokov, bo inak musíte vytvoriť účtovne "problematický" dozor.
T.j., ako je obecne zo sociológie, z dejepisu dobre známe, od antiky, od Egypta a Mezopotámie sa riešila úloha transformácie politiky vtedajšieho otrokárskeho modelu z úrovne vedomia na úroveń podvedomia. Išlo dlhodobo logicky o jednu z prvoradých úloh.
Čo je moderné pseudokresťanstvo podľa vśetkých jeho základných parametrov??
Cililink!!!
Došla správa?????

S úchylnými kecmi o tom, źe sa človek rodí "prirodzene zlý",
vás pošle každý normálny psychológ rovno za psychiatrom, alebo priamo na psychiatriu. Prečo nie tak padlých pseudokňazov dávajúcich malým deťom v kostole v nedeľu sračky do hlavy, robiac z nich predprogramovaných idiotov?
O ćo sú lepší od marxistov, neoliberalistov a židov??
Banksterom, zvrhlym jelitám, praktickému dnešnému konzumnému satanizmu len pôdu pripravujú.
Od vekov.
2000 rokov svinstva.
To nemá nić z pôvodným kresťanstvom.
To len vykuchali
a jeho kožou sa zamaskovali.
Toxidermisti.

Kandidátov na vykuchanie bolo viac podľa cieĺových skupín, moderne povedané.
Pseudoislam detto.
židovstvo=pseudojudaizmus do role dozorcov stáda
a zároveň na predhodenie besniacemu hladujúcemu davu
pre prípad potreby, aby bačovia v dyme obete vźdy, už po 2800 rokov dokola zdrhnúť mohli.
Tak i "archetyp" Abrahám bol vykuchaný a do role otca psychopata schizofrenického nacpaný.
Mose detto.

Prejdite si Tanach, Tóru a vybraté evanjeliá, prípadne pár známejších apokryfov nevybratých, korán..
ako sociálny inžinier.
Ding-dong!!!

Presne!
Na debila!
Všetko +- jasné.
Nič zložité.
Nie škriatok kniHovnícky,
ale hovadá sociopatické ten program napísali,
ktorý cez pseudonáboženstvá do kultúry p staročia ich klany vprojektovali a tak stereotypy vytvorili, čo opičáci nemysliaci tam dole ako printre-tlačiarne tejto kulturologickej bezbožnej-protiboźej-satanistickej-biblickej matrice dokola v infernálnom kruhu zhmotňovali.

Dnes máme našťastie "Bohom daný"..(Jeho zákonom času zrýchľovania sociálneho) internet a tak je odrbom masovým koniec. Koniec ich času.
Keď poslední budú prví, pri rovnakej úrovni vedomostí,
v´daka ich morálnosti a schopnosti konať.

Stačí tak, či stále nestačí?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Július | 26.06.2018

"A ešte viac prenasledovala."

Tvrdiť, že ešte viac RKC prenasledovala a vraždila je tvoja typická lož. Len Alžbeta I. v Anglicku, anglikánka, ktorá sa odtrhla od RKC dala povraždiť viac katolíkov počas svojej vlády, ako pomrelo ľudí počas vyše 400 ročnej inkvizícií RKC. A to je len jeden prípad...
Masoni vo Francúzskej slobodomurárskej revolúcií povraždili cca 1 milión ľudí...

"Kto bol reálne pro moci???"

Ohromnú moc mali v 18 storočí židovskí lichvári - úžerníci, ktorí mali dosť peňazí, aby revolúciu zafinancovali, pretože ňou riešili svoje ďalšie posilňovanie moci nad spoločnosťou, potom francúzska šlachta, finančne už oslabená a zadlžená a aj RKC...
V tých časom už RKC dávno nekontrolovala financie kresťanskej Európy, kontrolu stratila v 14 storočí, takže reálnu skutočnú moc a kontrolu už nemala ani francúzska šlachta, ekonomicky a rovnako ekonomicka nie ani RKC...Čoraz silnejšiu finančnú, ekonomickú a politickú moc nadobúdali židia, úžerníci...

"Bola by bez nich revolúcia, revolučná situácia moźná,
keď už dav bol utíraný do nepríčetna?????
Úchylní neukojiteľní aristokrati, podobne ako dnes mafiózni bankstri
a stádo paralyzované pseudocirkvami pod heslom
absolútne zvrhlej interpretácie "cisárovi cisárovo!"?????????"

Typické tvoje manipuácie. chceš povedať, že počas vraždenia a slobodomurárskej francúzskej revolúcie sa chudobný ľud mal lepšie ? To ťažko, ak tvrdíš, že an, tak to dokáž.
To je to samé, ako keby si tvrdil,že Ukrajinci sa majú lepšie teraz, keď vládne fašistická chutna,ako sa mali pred majdanom...
Isteže chyby robila aj francúzska šlachta, ale tie neboli hlavnýmn dovodom revolúcie...
Ten, kto má na to urobiť prevrat, revolúciu a zmenu systému, si zámienku pre verejnosť a dovody vždy nájde, pretože žiadna spoločnosť nie je dokonalá a ani žiadne zriadenie...


"Preto balia i svoju cirkev satanovu
a musia pripustiť v pude sebazáchovy i jej reformu.
Kľudnú, no rýchlu, aby bezprízorné ovce ako Julo nezblbli
a nezačali okolo seba strieľať a vraźdiť, až zistia, źe celý život žili v oj..be, že Ježiš je Boh a podobnom kaku.
Preto ho tu na to pripravujeme tak trochu :)
.. a jemu podobných

Tieto psychopatické básničky si nechaj pre priaznivcov tvojej sekty v súkromi. Sú dobré tak pre psychiatra..
O tom,čo sa deje v súčasnosti v RKC vieš kulové, totálne nepochopenie a nevedomosť..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Oracle 911 | 26.06.2018

Podľa rímskeho chápania, ktorá je ukotvená v cirkevných dogmách si pracovný dobytok, takže do našich vecí nestaraj a choď makať na pole alebo do kostola...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 26.06.2018

Oracle 911

"Podľa rímskeho chápania, ktorá je ukotvená v cirkevných dogmách si pracovný dobytok, takže do našich vecí nestaraj a choď makať na pole alebo do kostola..."

Nic takového ŘKC nehlásá, ani to není zakotveno v jejích dogmatech. Hlásáte lidské výmysly.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Oracle 911 | 26.06.2018

>Nic takového ŘKC nehlásá, ani to není zakotveno v jejích dogmatech. Hlásáte lidské výmysly.

Svätý Benedict povedal: Ora et labora a podľa RKC podľa toho by sa mal kresťan žiť.
Ďalšia vec je, že podľa "apoštola" Saula veriaci má slúžiť z celého srdca pánom ako otrok, ale otrok v chápaní Rimanov bol hovoriaci dobytok...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 26.06.2018

Oracle 911
Nevidím nic špatného na heslu - "modli se a pracuj". Žádná totalita v tom není.

"Ďalšia vec je, že podľa "apoštola" Saula veriaci má slúžiť z celého srdca pánom ako otrok, ale otrok v chápaní Rimanov bol hovoriaci dobytok..."

Můžete citovat ona slova z Bible?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Oracle 911 | 26.06.2018

No v cirkevnom kontexte už áno lebo rádoví veriaci nemá kecať do vecí cirkvi a panstva.

List rimanom, ak dobre spomínam 12.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

ľudo | 26.06.2018

ok, ak takto, tak:
Bartolomejská noc, vyvraždenie katarov, krížové výpravy, mediciovskí pápeži a ich orgie, vraźdiace besnenie, reconquista, conquista, inkvizícia, atď, atď..? nič? :)
To vśetko chceš šmahom pera akoźe ospravedlniť???
(tie jednotlivé cirkvi si hlavne neskôr nemajú moc čo vyčítať. Akcia-reakcia..mela, no podmienky na mäsiarinu hlavne RKC žiaľ i aktívne spoluvytvarala..o tem žádna..systematicky.. nie nemohli byť tak sprostí najvzdelanejší páni seminárov, že by to bolo akože z nevedomosti.. pričom ani tá nespravedlňuje..dobrý úmysel zďaleka nestačí..bo rozum od Boha dostali a ho ako TY popreli..)

ÁNo, pravda, to nie cirkev, ale pseudocirkev.
I keď sa obćas schizofrenicky prelínajú ako obaja bohovia biblie.
Ten, ćo miluje, s nenávistným krvilačným vraždiacim psychopatom vyžadujúcim obćas krvavé obety - Issak, Issa, deti, źeny, zvieratá, nepriatelia, predkožky,..

I streleným krvilačným RImanom z toho bolo zle,
jak sa ten židovský chrám neustále a hlavne počas sviatkov v krvi kúpe. Desaťtisíce zvierat podrezávaných deń a noc, potoky krvi, neustále vraždenie sa frakcii židovských siekt medzi sebou, prakticky permanentná občianska vojna a úžer voči "poďluďom"(gojim), neustála eskalácia sociálneho napätia tej bandy semitských psychopatov - civilizačný krok späť i pre pohanov.

Z toho prostredia vyśiel kurt paralýzy gojim.
I rukou Pavla - vysokopostaveného príslušníka bezpečnostnej informačnej služby Sanhedrimu - židovskej veĺrady, ktorý podľa plánu prevrátil do absurda učenie Issu, nesúceho aspoň trochu svetla padlým dietkam Moseho.

V Nicae na povel mocných diabolský plán - dielo paralýzy, prevodu otroctva z úrovne vedomia, na úroveň podvedomia otrokárskej ríše len dokonaly výberom a kánonickou interpretáciou najśialenejśích z evanjelii.. pôvodne "dobrých zvestí", z ktorých ideológiu paralýzy otrokov na ovce zrobili. Profíci zvrhlí.

Ty toto svinstvo propaguješ Julo, namiesto toho, aby si kresťanom bol. Si azda stále dieťa, ktoré ešte dostatoćne rozlíśiť nevie, na rodičoch závislé je?? To snáď nie, či???

Ad fr. revolúcia:
Na revolúcie treba dlhodobé podmienky, podklad, revolučné prostredie.
Ako vravia i dnes tzv. profesionálni revolucionári:
"Revolúcia nie je ako bodka,
kde ju posadíš, tam i bude.."
Opakujem:
kto mal dlhodobo moc po stáročia?
Áno, žiadna dynastia.. neporovnateľné s RKC.
A ćo stým urobila, prečo?
Chyba?? Nie!

Čo je v politike chyba jedného,
je zámerom, cieĺom jeho oponenta.
A náboźenstvo vždy a všade bolo vo vyśších spoloćenských
kruhoch považované za vrchol politiky!
Tak jest.
3.priorita riadenia, kulturologického manažmentu a marketingu,
rita, rítus

K tvojim záverečným histerickým kvakotom.
S cirkvou pracujem určite viac ako ty.
Hlavne s hierarchami.
I v rodine takých máme.
Po generácie.
Takže nerob zo seba zasa hlupáka
a nediskredituj sluśných kresťanov katolíkov
ty deMagógh

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 26.06.2018

Ľudo
Vaše mýty o katolické církvi jsem vám vyvrátil výše a vy jste to ignoroval.

Křížová výprava proti katarům byla reakcí na zvěrstva a terorismus katarů. Inkvizice byla založena jako reakce na zločiny a terorismus katarů.
Bartolomějská noc byla věcí světské moci. Katolická církec, včetně nejvyšších církevních autorit, v tu dobu tento zločin odsoudila.

Reconquista - osvobození Pyrenejského poloostrova od islámského jařma - to si teda katolická církev hodně dovolila. ;-)

Conquista - např. španělské zničení Aztéků - za to se opravdu Španělé nemusí stydět. Každý, kdo zná fakta o krvavých lidských obětech Aztéků (často v řadě dnů Aztékové obětovali až tisíce lidí), ví, o čem mluvím. 

Vy jste vážně tak zaslepený nenávistí ke katolické církvi, že dokonce i osvobození Pyrenejského poloostrova od islámského jařma jste schopen vnímat jako zločin. Vy jste už vážně ztracený případ. Tak zaslepený, že odmítate vidět jasná fakta.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Hox | 26.06.2018

> Conquista - např. španělské zničení Aztéků - za to se opravdu Španělé nemusí stydět.

Áno, mučení indiánských žen, aby prozradily kde je schované zlato, vykloubení nohou v kyčlích a přivázání kotníků k ramenům, a držení v této poloze až do pomalé mučivé smrti, to se opravdu Španělé nemusí za nic stydět. 3x otčenáš, odpustek a vybavené.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Július | 28.06.2018

Sú španielski vojaci, RKC ? Može RKC za všetky činy španielských žoldákov, kde zodpovednosť nad ich konaním mala svetská moc a nie cirkevná ?
Čo tak zobrať do úvahy, že v tých časoch RKC nevlastnila kontrolu nad systémom a nemala v rukách všetku moc ?
Veď RKC sa v moci vždy musela deliť medzi kresťanskými panovníkmi a šlachtou a to nerátam,že v 15 a 16 storočí RKC už dávno stratila kotrolu nad financiami kresťanského sveta...

Mimochodom, tézy, že Španieli vyvraždil všetkých Indiánov v Južnej a strednej Ameriky sú smiešne.
Stačí sa pozrieť na národnostné zloženie Peru :

Etnické zloženie: Indiáni 45 %, mesticovia 37 %, belosi 15 %, cernosi, Japonci
Náboženská príslušnost: rímski katolíci 90 %, malé percento protestantov, jehovistov a moslimov

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Oracle 911 | 29.06.2018

Tým žoldákom pred bitkou žehnal katolícky kňaz.

A časť toho zlata skončilo v pokladni pápeža, buď ako dar alebo dostali desiatok z koristi, a preto maximum čo urobili bol symbolický protest lebo mohli exkomunikovať alebo odmietnuť im žehnať. Nič z toho neurobili lebo hromadenie zlata bolo prednejšie ako česť a ľudskosť...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Hox | 26.06.2018

Ty domnělé zločiny katarů, myslíte třeba když se ukázalo, že ti údajní teroristé byli katolíci co se vydávali za katary, a kataři sami je pomáhali chytit? Myslíte že jim to pomohlo? Říká vám něco false flag operace? Hitler a Gliwice byl břídil oproti církvi.

Vyvraždění celého kontinentů indiánů je tedy řešením problému jejich zdegenerované elity? Bůh si je přebere?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 26.06.2018

Hox

Sám jste usvědčil z vlastní lži, když jste citoval vylhaná slova, která papežský legát vůbec nepronesl.

Vaše tvrzení o false flag je jednoznačně vylhané. Pro něco takového NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DŮKAZ. Ty tisícové bandy a davy katarů, kteří vypalovali a ničili celé vesnice, kostely a kláštery, to byli určitě "převlečení katolíci". ;-)
Je zajímavé, že ani protikatoličtí historii či lidé naklonění katarům nic takového neuvádějí.

Katolická církev neměla důvod útočit na katary, pokud by se neuchýlili k násilí a terorismu a vraždění druhých - např. valdenští terorismus a zvěrstva, jaká páchali kataři, neprováděli - a katolická církev je proto nechala na pokoji. Jako každou heretickou sektu, která se neuchýlila k terorismu a násilí.
...
PS: Bylo by pěkné, kdybyste uvedl k tomuto svému tvrzení o katarech výše zdroj. A prosím, nějakou renomovanou historickou práci, ne nějaký článek druhé třídy z nějakého internetového zapadákova.
...
K Aztékům:

Kdybych byl Aztékem (a měl bych rozum), styděl bych se za to, že jsem Aztékem. Za zločiny mého lidu. A vítal bych Španěly jako osvoboditele - brečel bych úplně radostí z jejich příchodu. Děkoval bych jim za to, že zničili tuto továrnu na smrt - kde Aztékové den co den obětovali stovky (v některých dnes i tisíce) lidských obětí (na schodech aztéckých chrámů celá léta ani krev neuschla - tolik lidí obětovali démonům).

Tak, jako místní indiáni vítali Španěly jako osvoboditele od krutého azteckého jařma. Samotnou Cortézovu armádu tvořilo sotva pár procent Španělů. Zbytek (sta tisíce lidí) tvořili lidé z místních indiánských kmenů, kteří měli dost aztécké krutovlády. A bylo zastaveno toto ohromné vraždění a ritualní obětování démonům. Výsledek hodný oslavy. Španělé můžou být hrdí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Hox | 26.06.2018

> Sám jste usvědčil z vlastní lži, když jste citoval vylhaná slova, která papežský legát vůbec nepronesl

Vy víte jak to přesně bylo? Jak? Odkud se bere vaše jistota, že jiný názor na událost která se odehrála před 1000 lety označujete za lež? Příjde vám to normální?

> Vaše tvrzení o false flag je jednoznačně vylhané.

opět, jak to můžete vědět?

Zdroj bych našel, kdybych tomu chtěl věnovat čas a energii, což považuju za zbytečné. Vy jste také žádné svoje tvrzení nepodložil.

Co se týká indiánů, kdyby to bylo tak jak říkáte, indiáni jako civilizace by nebyli vyhubeni. Nejlepším důkazem o záměrem a mravnosti španělů a portugalců slouží jednoduše to, že indiáni zmizeli z povrchu zemského. To neznamená že oni sami neměli co napravovat, ale usvědčuje to z demagogie vaši verzi o dobrých conquistadorech.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Forever Slav | 27.06.2018

Hox

Vy zakládáte své tvrzení na ničím nepodložených domněnkách. Já své tvrzení zakládám na reálných historických podkladech. To je rozdíl.

Moje tvrzení o katarech potvrzují následující historické skutečnosti a fakta:

1) Svědectví III. Lateránského koncilu a obecně církevní svědectví - kdyby nebylo pravdivé, bylo by jednoduše vyvráceno místním obyvatelstvem. Žádné takové zprávy, vyvracející či popírající zločiny katarů, neexistují.

2) Zločiny a teror katarů potvrzují i zprávy místních kronikářů.

3) Samotní kataři se netajili fanatickou nenávistí ke katolické církvi. Zabíjení katolických mnichů a duchovenstva považovali kataři za bohulibý čin. V oblastech, kde se to katary hemžilo, nemohl biskup chodit sám na veřejné prostranství - jedině s vojenským doprovodem, pokud mu byl život milý.

4) Katolická církev až do 13. století odmítala trest smrti pro heretiky. Svůj názor změnila až kvůli teroru katarů.

5) Katolická církev nepoužívala vojenské ozbrojené metody proti heretickým sektám, pokud se neuchýlily k terorismu a vraždění, jako kataři - viz např. valdenští.

6) Nenávist místního obyvatelstva ke katarům - kruté jednání katarů vyvolalo odpor a hněv místního obyvatelstva vůči katarům. A bylo to právě místní obyvatelstvo, které žádalo tvrdý postup vůči katarům, nikoli katolická církev.

7) Německý církevní historik Carl Buehlmeyer ve svém přehledu heretických sekt 11.-13. století prokázal, že s výjimkou valdenských by dnes žádná heretická sekta (včetně albigenských) neobstála v žádné zemi se slušným zákonodárstvím.

A nakonec, co se týče údajných slov "Zabijte je všechny. Bůh si je už přebere.", která jsou přičítána papežskému legátovi, cisterciáckému opatovi, Arnoldovi z Citeau. Toto tvrzení je však založené na lži. Arnold z Citeau byl naopak milosrdný člověk, který se ve skutečnosti snažil zabránit zbytečným křižáckým zvěrstvům a krutostem. Tím je toto obvinění vůči němu demýtizováno a definitivně vyvráceno.

Doporučuji toto:

Je dovoleno bránit inkvizici? - Radomír Malý
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Je_dovoleno_branit_inkvizici-Radomir_Maly.pdf

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Hox | 26.06.2018

František Boblig a kladivo na čarodějnice, taky nic, taky Boží dílo?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Július | 26.06.2018

Možeš uviesť, kedy z teba spravil Ježiš svojho hovorcu ?
Alebo si tak mimo, že ti nedochádza, že robiť zo seba jeho hovorcu je znakom pomatenej mysle?
Francúzsku revolúciu organizovali, finacovali, riadili a vymysleli židia a ich nástroje slúžili slobodomurári, ktorých financovali, inak by to nebolo možné...
Využili aj chyby vtedajšiej šlachty.
To,že na mňa neustále špiníš a dehonestuješ ti nijako nepomože, aby si dokázal nejakú svoju manipuláciu a lož.. Len ukazuješ tým svoju úbohosť, sektársku nenávisť a neznášanlivosť k iným ĺuďom, čo nezdielajú tvoje predstavy o Bohu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Oracle 911 | 26.06.2018

>Možeš uviesť, kedy z teba spravil Ježiš svojho hovorcu ?
Alebo si tak mimo, že ti nedochádza, že robiť zo seba jeho hovorcu je znakom pomatenej mysle?

A kto spravil z teba a RKC hovorcu Ježiša a Boha všemohúceho?"
Takže nezačni kecať o hovorcoch.

leeves matrix wishes as not at the penis

voksdug metervare | 23.01.2019

Up to this arbitrate according to everyday, supplements and sleeves weakness not widen the penis. After all, he said, the penis unas.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the cook an consider of of which are adamant genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Anyhow, there is isolated nick daydream unas.tegn.se dangled to impress colony of our eyes about the entirely anyway Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors say, did conclude in growth.

Re: odpoveď Luxovi

Hox | 25.06.2018

Ad podivná smrt Ária, pokud je to pravda. Je přece zřejmé, že podobné "speciální efekty" nic nedokazují a nelze je brát za bernou minci. Nebo snad považuješ například Torontské požehnání za důkaz pravdivosti toho učení, protože se tam dějí speciální efekty?

Nebo jsou snad reálná uzdravení během seancí Reinherda Bonnkeho důkazem, že jeho učení je pravé a nikoliv zcestné? Myslím že se oba shodneme v odpovědi na podobné otázky.

Re: Re: odpoveď Luxovi

Július | 25.06.2018

Voltaire zomrel hodne podobne... :

Aby překonal nemoc, pil denně 25 koflíků kávy a nemírně užíval opia. Upadl do blouznění, jež brzy přešlo v zuření. Pacient strašně řval, že neviditelná ruka jej vleče před soudnou stolici Kristovu. Z úst rozpustilého posměvače a rouhače se dralo zoufalé vzývání svatých jmen Kristových. Svíjel se, lomil rukama, drásal si tváře, že i nejvěrnější přátelé děsné podívané nesnesli a od jeho lože utíkali. Přál si duchovního, který se předtím pokoušel jej pohnouti k pokání; ale „bratři v Belzebubu“ stáli na stráži a nepustili ho. Pak sáhl po nepěkné nádobě pod ložem, vyhltl její obsah, a tak pokryt jsa krví a nečistotou, vydechl svou nešlechetnou duši. „Furiis agitatus obiit.“ Kuchař z hotelu, ve kterém byl ubytován, pravil k faráři nejbližšího kostela: „Kdyby ďábel mohl umřít, nezemřel by jinak.“ – Zdroj: P. Blažej Ráček T. J., Církevní dějiny, Praha 1940

Re: Re: Re: odpoveď Julovi

ľudo | 25.06.2018

A aký osud si potom stroja takí de-magóghovia ako ty Julo?
Čo robia z Boha idiota pred všetkými
a hlavne pred deťmi, pred hľadajúcimi??!

Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Július | 25.06.2018

Ja sa od Voltaireho odlišujem, ja nešpiním RKC, netvrdím, že viera v Ježiša ako Boha je výmysel, mýtus.
Árius a hlavne Voltaire mali rovnaký názor na Ježiša a kresťanstvo ako ty. A pozri ako dopadli. Takže, riziko je na tvojej strane, až chápeš reč životných okolností podĺa učenia starcov KSB.. : -)

A, kto robí idiota z Boha, o tom by som skromne pomlčal, ale ja nie, udo.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

ľudo | 25.06.2018

Otázka je, ako vždy, v čom mal Árius pravdu, v čom Voltaire,
v čom sa mýlili, a čo vôbec ani nepovedali a len sa to traduje.
Čo z toho, čo popisuješ, je vôbec pravda, keď oficiálna pseudocirkev toľko klamala a vraźdila..

Na tvojom mieste by som sa teda moc nesmial.
Bojím sa, že ak sa rýchlo nezobudíš z toho svinstva, dehonestácie kresťanstva, podprahovej nenávisti pýchy a zloby, čo okolo seba robíš, smiech ťa prejde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Július | 25.06.2018

Len sa ty o mňa nestrachuj, ja, na rozdiel od teba viem, čomu verím a prečo...
Otázka by skor mala byť, prečo sa im to stalo, prečo zomreli obaja vo výkaloch, keď podĺa teba len hájili v živote pravdu a na Krista mali rovnaký názor ako ty ? Čo im to váš HNR vykonal ?
Voltaire bol známa persóna, úhlavný kritik RKC, mason, názorovo podobný s konceptuálmi, (nakoĺko svetonázor masonov a váš v KSB je takmer totožný, až ná pár kozmetických zmien, ale nenávisť alebo odpor k RKC a nenávisť k tým, čo veria v Ježiša ako Boha máte úplne totožnú) ktorej sa posmieval do konca života, čo mu pokrytecky nebránili využívať služieb katolíkov...
Ako hovoril v tom zmysle, sprostý katolík ho neokradne...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Ľudo | 25.06.2018

Ver si čomu chceš a rob si čo chceš.
Za to ty dôsledky ponesieš..keď výkaly tak miluješ,
osud si sám buduješ v rámci zákonov Boźich príčiny a dôsledku.

Nedovolím ale, aby si do svojho pekla ťahal druhých.
Ty si bol varovaný, no ďalej osud, Boha provokuješ.
Presne, pouč sa z osudu Voltaira a iných, z ich pýchy,
hluchoty a slepoty..
On urobil len jeden krok a neurobil ďalší.
Ty si horší ako on, bo si neurobil ani ten,
že by si sa zamyslel, čo je v cirkvi dobré a čo nie.
Do apokalypsy sa snažíš i iných smerovať,
aby koláč jedli spolu s otravou,
ktorá stámilióny po veky zbytočne trávi a kántri

Tí čo padli do bahna a vstať nechcú, si tam hovejú,
nás nezaujímajú, tí čo Boha, Pravdu, Realitu hľadajú, tí áno.
Opakujem, nešťastník Julo pre tvoje okolie,
ktoré väzníš vo svojom chorom satanistickom blude

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Julovi

Július | 26.06.2018

[osobní útoky, https://pastebin.com/cbeSysYu]

Re: odpoveď Luxovi

Lux | 25.06.2018

Pozerám Julko, že sa moja diskusia s pseudokresťanom (ospravedlňujem sa, ale v realite je to tak) stala námetom článku a ešte si chceš trochu prihriať spálenú a horkú polívčičku...☺

Za akým účelom pôsobíš na týchto stránkach, Julko?
Aby si tu prezentoval svoje videnie sveta a svetla, alebo napravoval tie "zablúdené" ovce, či nebodaj tu pôsobíš z iných menej ušľachtilých a bohu(ne)libých účelov a snažíš sa mnohé oveľa pozitívnejšie informácie neustále diskreditovať, banalizovať, prezentovať ich pri svojom úzkom obzore a biblickom kaleidoskope, ako zavádzania, lži a pod.?

Akákoľvek informácia – nejde do prázdnej hlavy, ale do príslušného systému stereotypov a tie sú formované v tvojom prípade biblickou kultúrou - čo je ticho definovaný Koncept jej riadenia v našich zemepisných šírkach, projektovaný a modelovaný prastarými „pseudomystickými“ technológiami neurolingvistického profilového a štatistického programovania automatizmov podvedomia opečovávaných ovečiek kulturologickými inžiniermi dávnoveku, ktorí stoja aj za zrodom napr. judaizmu, či pseudokresťanstva a teda aj Biblie.

Z tvojich, často skutočne úbohých a nelogických pokusov, niekoho a niektoré informácie neustále diskreditovať, dehonestovať a označovať oponenta za klamára a mystifikátora je dosť zrejmé, že máš problém s prácou intelektu a osobnou reálnou morálkou, pričom intelekt (rozum = schopnosť roz-Líšenia raz-Um-u) – je algoritmus spracovania informácii, ktorý u teba prebieha na základe mnohých biblických infektov/vírov, ktoré boli založené do tvojho podvedomia počas tvojej cesty životom na tejto planéte.
Spracovanie (prehodnotenie) prichádzajúcej informácie – prebieha na základe intelektu jedinca a teda tvojho vlastného algoritmu spracovania informácii, čo závisí od miery chápania (z lat. inteligentio = chápajúci). Pri skoncentrovaní mysle nastáva potom proces prehodnotenia informácie podľa tvojich morálne podmienených štandardov. Intelekt je zároveň kľúčom k vstupu do rôznych agregátnych polí podvedomia, vrátane aj stále ešte mocného biblického..
A tak prakticky úplne u teba absentuje Roz-Líšenie Pravdy a lži a neustále sa prezentuješ mnohými nelogickými a zvrátenými konštrukciami, ktoré si schopný prezentovať dokonca ako "pravdu", alebo "dôkaz".

Už som ti uvádzal, že medzi rannými kresťanmi boli desiatky siekt a každá verila v niečo iné. "Boha" z Issu v podstate urobil Šavel/Pavol svojimi mnohými táraniami a bludmi a nejaké percento mu aj uverilo... a potom to bolo odhlasované na koncile v Nicae..."demokraticky"...☺

Ad) ..Už z 2 storočia máme toĺko fragmentov Nového zákona, že sa z nich dá napísať celý NZ..."

Hééj?? A v ktorých z tých vyše 600 apokryfov (utajený "svätý" spis, určený len "zasväteným") máme tie "správne" informácie? Aspoň si si nejaký apokryf prečítal a porozmýšľal ako mnohé kolidujú s tými 4 "evanjeliami", ktoré si Ni(e)kto vybral do NZ?
Uvádzal som ti niektoré základe zásadné nezrovnalosti už len v tých 4, ktoré sa dostali do NZ... To akože je všetko ok?
Takéto tvoje tvrdenia potom len neustále potvrdzujú defektnú prácu tvojho intelektu..

Ad) ...A ty vieš, prečo Boh robí, to, čo robí ? Ty, alebo autori KSB mu vidia do kariet ,alebo máte na neho nejakú priamu telefonickú linku ? Až ano, tak daj mi vedieť, tiež by som si rád zavolal, takto priamo .. :-)

Máš Boha za idota? Aj keď si aDiot, tak nerob idiota z Boha, ako robíš neustále zo seba.

Ad) ...Vážne, to tvrdí kto ? Ty ? A ako vysvetlíš,že Ján, apoštol Ježiša tvrdil to samé ako ostatní apoštoli a ten mučeníckou smrťou nezomrel ?

Ján bol apoštolom Ježiša?? Ktorého Jána myslíš? Toho, čo akože napísal evanjelium niekedy po roku 100 ??
Vieš ty vôbec aspoň náznakovo rozlíšiť, čo v tej Biblii pre ovce môže byť pravda a čo je zákerná lož?
A čo tvrdili reálne iní apoštoli? To odkiaľ vieš? A prečo z tých "12 mesiačikov najbližších k Ježišovi" nemáš v Biblii ani čiarku??

Ad) Čo sa týka Areiosa (Áriusa), tak tie nelogické prefiltrované biblické žvatlaniny si si mohol odpustiť. V mnohom mal viac pravdy ako súčasní biblickí apologéti. A len v tom krátkom texte, ktorý si tu pastol je mnoho lží a nelogických zvráteností. Ale to by si zase musel mať aspoň elementárnu mieru Roz-Líšenia..

Ah tá práca intelektu, Július.
Proste žalostné..

A k tomu trvalému otrokovi nižšie (Foreverovi), ktorého biblické zvrátenosti si "náhodou" okamžite použil ako barličku ... je škoda sa vôbec vyjadrovať a strácať čas.

Maj sa Julčo a snaž sa vykuknúť aj za biblickú ohradu Matrixu, v ktorom si uväznený a radšej 10 krát meraj a raz píš! Alebo radšej nepíš vôbec a snaž sa niečo rozumné naučiť a hlavne prehodnocovať tie víry, ktoré boli do teba zavedené biblickým kultom/kultúrou!
Aj keď predpokladám, že s veľkou pravdepodobnosťou tu nepôsobíš na to, aby si hľadal "Vyššiu" Pravdu!
To je v podstate v biblickej civilizácii u takých aktivistov už prakticky nepísané pravidlo..

Re: Re: odpoveď Luxovi

Július | 25.06.2018

"Boha" z Issu v podstate urobil Šavel/Pavol svojimi mnohými táraniami a bludmi a nejaké percento mu aj uverilo... a potom to bolo odhlasované na koncile v Nicae..."demokraticky"...˘"

Toto stále tvrdíš, až na to,že si to ničím nedokázal...

"Máš Boha za idota? Aj keď si aDiot, tak nerob idiota z Boha, ako robíš neustále zo seba."

Nehraj tu komédiu. Nebol som to ja, ktorý tu začal tvrdiť blúznenie o tom,že mučenícka smrť apoštolov Ježiša može podĺa teba znamenať, že nešírili pravú vieru, keď tak skončili :

"Ak by šírili správnu/pravú vieru, tak by dostali mnohé intuitívne informácie, tzv. "Kráľovské" a potupnej smrti by sa určite vyhli!"

Takže sa trocha spamataj, ty do rozhodnutia Boha, čo a prečo robí nevidíš. Alebo si namýšlaš,že vidíš a vieš, prečo Boh robí to a ono.. ?
Nebuď smiešny, Lux...

"Ján bol apoštolom Ježiša?? Ktorého Jána myslíš?"

Ano, bol. Ján evanjelista, apoštol Ježiša..

"A prečo z tých "12 mesiačikov najbližších k Ježišovi" nemáš v Biblii ani čiarku??"

Čo zasa blúzniš. V NZ je dosť informácií o Petrovi ,jeho správaní a aj iných apoštoloch...

Lux, zas len keci, útoky, osobná rovina, z tvojej strany. Pochop, že mňa tvoj sektársky znalecký posudok mojej osoby nezaujíma...

Keď chceš diskutovať, daj dokazy, daj zdroje...

"A k tomu trvalému otrokovi nižšie (Foreverovi), ktorého biblické zvrátenosti si "náhodou" okamžite použil ako barličku ... je škoda sa vôbec vyjadrovať a strácať čas."

Isteže. Keď niekto napíše pravdu a má relevantné argumenty , tak hneď nálepka a dehonestácia. Lux, takto sa to nerobí, daj dokazy, daj argumenty, daj zdroje a vyvráť, čo on napísal. ale to je ťažšie,však ? Ľahšie je dehonestovať oponenta a jeho názory, ako dokázať, či má pravdu, alebo nie ?

Takže prestaň útočiť v osobnej rovine a vyvráť to dokazmi, faktami, zdrojmi...Inak si nedokázal nič..

Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Oracle 911 | 25.06.2018

>"Boha" z Issu v podstate urobil Šavel/Pavol svojimi mnohými táraniami a bludmi a nejaké percento mu aj uverilo... a potom to bolo odhlasované na koncile v Nicae..."demokraticky"...˘"

Toto stále tvrdíš, až na to,že si to ničím nedokázal...

A o čom je Nicejské vyznanie viery?!

Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Július | 26.06.2018

Vedci sa zhodujú, že ide o tzv. krédo – stručné zhrnutie čomu kresťania veria. Apoštol Pavol ho prebral od ostatných apoštolov pri svojej návšteve v Jeruzaleme. Tento text bol všeobecne používaný už približne do 10 rokov po ukrižovaní. Jednoznačne potvrdzuje historicitu Ježiša a je historicky spoľahlivý. V takomto krátkom období po udalostiach ešte nemohli vzniknúť mýty, žili mnohí očití svedkovia.

Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Oracle 911 | 26.06.2018

Budem hádať, tí vedci, ktorí potvrdzujú pravosť boli a sú v žolde RKC a preto musia hovoriť pravdu, že áno?!

To je argument "ako remeň"...

Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Hox | 26.06.2018

Július. No když tomu věříš :-)

Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Lux | 25.06.2018

Julko, je tvoj problém nerozoznania Pravdy od lží a máš to aj adekvátne x-krát vysvetlené...
Nemienim sa tu s tebou hrať na "dôkazy", lebo s tebou je to zdá sa podľa toho, čo tu neustále predvádzaš, úplne zbytočné...☺

Ad)...Takže sa trocha spamataj, ty do rozhodnutia Boha, čo a prečo robí nevidíš. Alebo si namýšlaš,že vidíš a vieš, prečo Boh robí to a ono.. ?
Nebuď smiešny, Lux..."

Evidentne nič nechápeš, čo nie je môj problém, ale tvoj... vo Vesmíre je všetko príčinne-dôsledkovo podmienené.
"Boh nehrá kocky!"

Ad) ...Ano, bol. Ján evanjelista, apoštol Ježiša..

A ten Ján niečo napísal?? A niečo sa aj dochovalo a je niekde uverejnené? To je pre mňa veľká novina...☺
Som zvedavý, ako to zase obkecáš..

Ad) ...Čo zasa blúzniš. V NZ je dosť informácií o Petrovi ,jeho správaní a aj iných apoštoloch...

A NZ je čo? Etalón pravdy? Stovky krát prepisovaný? A so stovkami nezrovnalostí, protirečení a hrubých chýb, čo si každý normálny človek môže nájsť aj v dnešnom texte, nehľadiac keby sa dostal k analýzam rôznych Biblii po svete, ktoré sa v mnohých veciach líšia a ešte viac si protirečia? To chceš brať ako písmo "sväté"?
Takže blúznenia aDiota na pokračovanie, Július..
Ale ty nie si až taký tupý idiot, aby si mal tak skreslené chápanie a logické uvažovanie. Či?
A to ber ako vecné konštatovanie a nie ako útok v osobnej rovine, ako si si už zvykol označovať nepohodlné informácie, keď sa nejako psychologicky prezentuješ s istými deviáciami..

Ad) Lux, zas len keci, útoky, osobná rovina, z tvojej strany. Pochop, že mňa tvoj sektársky znalecký posudok mojej osoby nezaujíma...

Keď mám pravdu povedať, tak ani mňa nezaujíma tvoj úzko sektársky kaleidoskopický zombie názor pseudokresťana, lebo ty skutočným kresťanom (aspoň tým, ktorí to myslia dobre a úprimne) len škodíš! Na ostatné môžem povedať, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva ... a ovce si potom choď zavracať do "správneho" košiara inam a tu potom neoxiduj a neredukuj, ale radšej edukuj...☺

A ešte si nám nenapísal, z akého dôvodu tu neustále prezentuješ svoje zvrátené pohľady na svet, plné elementárnych chýb, nelogických konštrukcií, zvráteností a pod.??
Tak čakám..

Ad) ...Isteže. Keď niekto napíše pravdu a má relevantné argumenty , tak hneď nálepka a dehonestácia. Lux, takto sa to nerobí, daj dokazy, daj argumenty, daj zdroje a vyvráť, čo on napísal. ale to je ťažšie,však ? Ľahšie je dehonestovať oponenta a jeho názory, ako dokázať, či má pravdu, alebo nie ?

Tých argumentov tu už bolo daných požehnane, ty však všetko ako správny zvrátený pseudokresťan pinponguješ do absurdna, k relevantným veciam sa zásadne nevyjadruješ, manipuluješ, vyberáš si len to, čo sa ti hodí atď.

A keď niekto napíše pravdu...☺
Chceš byť silou mocou u ostatných, lepšie "vidiacich" a chápajúcich, ako je to medzi nebom (tam kde nie je Boh a teda správne by malo byť NeBesá = tak kde niet besa = nie je tam zvrátený egregor s besnou algoritmikou, ako napr. judaistický, či ten pseudokresťanský) a Zemou neustále na smiech?
Pravda je len JEDNA a navyše úzko spätá s príslušným dejinným okamihom a výkladov "pravdy" sú tisíce..

Ty a Forever ste však vzdialení na tisíce svetelných rokov od pravdy...a už som ti vyššie písal, že keď si zavírený/zamínovaný svojim kultom, ktorý vyznávaš, tak si v zásade amorálny (aDiotos) a tak Zhora jednoducho Roz-líšenie Pravdy a lží k tebe nepríde = Boh ti ho neposkytne, až sa "nevymáčaš" vo svojej "pravde" a prídu upozornenia v rôznych formách, aby si mal čas sa ako človek nájsť a spamätať, ak si už ovšem nevyčerpáš Božie dopustenie..

Pokús sa to aspoň správne pochopiť, keď už nič viac asi nemožno od teba očakávať..

Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Forever Slav | 25.06.2018

Hlavně že jste se nemahál věcně vyvracet argumenty oponenta. Nepočítaje, že ke svým tvrzením neuvádíte zdroje. Ale to je jedno.

Už několikrát jsem vyvrátil řadu zdejších tvrzeních např. o tom, že Ježíš nebyl Bůh - a zdejší “praví křesťané” to ignorovali. Řadu citátů z evangelií dokazujících Ježíšův božský původ jsem už zveřejnil. Přidám další:

“9„Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.” (Jan 14,9-11)

Zde je jasně znovu řečeno, že Ježíš Kristus je Bůh - kdo vidí Ježíše, vidí Otce (tj. kdo vidí Ježíše, vidí Boha). Ježíš Kristus je ve svém Bohu Otci a Bůh Otec je v něm.

...
PS: O tom je i pravověrné křesťanské učení o Nejvyšším Trojjediném Bohu - Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý.
...

Výše prostě okecat nijak nelze. Prvotní křesťané, kteří pravověrné učení a znalosti o Ježíšově božském původu znali, jsou už jen takovým důkazem nakonec, že výše uvedené je pravda.

Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď pre FS

ľudo | 25.06.2018

AKo sa môžete takto rúhať??!!!
Na Boha pľuť??

To je ďalšia absolútne úchylná interpretácia, projekcia.
Ježiš je syn Boží ako Vy, alebo ja, ako ktokoľvek.
Každý sa máme snažiť byť ako Boh(nie však byť Bohom samotným).
Ježiš nám išiel príkladom.

V niektorých šialených prekladoch sa to podplatení a/alebo fanatickí prekladatelia-trójske koníky znesvätenia snažili vmanipulovať tak, aby to vyzeralo, že Jeźiš je ako Osiris, či Mitra, zmŕtvychvstalý bohočlovek.
Otatne to bolo i jedným z kritérii, prečo heretici v bývalom pôvodnom kresťanstve vybrali na politický pokyn konštantínových "poradcov" v Nicae zo 600 apokryfov práve tieto, z ktorých sú 3 navyše z rovnakého zdroja a 4 je jedno z najviac uletených..
Sa nehanbíte propagovať také svinstvo??

Ok, hierarchovia v cirkvi na tom vyrastali, sú od toho svinstva v neposlednom rade ako mentálne, tak i materiále závislí a sa neodvažujú pochybovať nad Niekým vymyslenym programom nešťastia národov cez pseudokresťanstvo(ako i pseudoislam, pseudojudaizmus, pseudobudhizmus,..)
V staršom veku sa neodporúča v terapí hĺbková regresia, aby sa dotyčná osoba nezosypala pri zistení života svojho na vážnom omyle postaveného. Prípadne nemala suicídne sklony.
Je to ale fakt i váš prípad??!
Nehrotte to!
Viete čo i Ježiš vraj povedal o tých, ktorí dietkam Boźím idú príkladom zlým??

Boh nie je debil a preto veci ktoré mu pripisujte nerobil, nevnukoval.
Alebo je podĺa Vás, podľa vašeho výberu a interpretácie "písma" Boh totálny debil???!!!

Vy pseudokresťania nemáte inrepretácie dôsledkovo o nič menej šialené, ako pseudoislamisti!!!
Pôvodné kresťanstvo, islam, budhizmus, judaizmus, konfuciánstvo, .. sú koncepčne absolútne identické.
A nekvákajte zasa ako de-magóghovia,
že zdravý triezvy sedliak nevie rezlíšiť,
keď si pozrie ktorékoľvek z nich, čo asi je od Boha a čo skorej nie.

Vás najviac znervózňuje, že žiadny normálny človek, ktorý má ako-tak funkčný osobný vzťah s Bohom, vás náboženských psychopatov, hierarchov, ideológov nepotrebuje.
Vymriete zákonom ćasu, Miery!
..i keď mnohí z vás sa snáď zobudia k životu večnému,
aby pomohli budovať Kráľovstvo Boźie už to na Zemi
(bo to bol i cieĺ Issu z Nasarie)
a nie aby vždy jeho zárodky ničili.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď pre FS

Forever Slav | 25.06.2018

Jak jsem uvedl - uvedené citáty výše (a i níže v diskuzi, které jsem uveřejnil) okecat nemůžete. Ježíš Kristus je Bohem. Asi těžko by Ježíš říkal, že ten, kdo vidí jeho, vidí Boha. A že Bůh Otec je v něm a on je v Bohu Otci, kdyby Bohem nebyl.
A nakonec, jedině Bůh má právo odpouštět hříchy. Nikdo jiný. A Ježíš Kristus měl moc odpouštět hříchy, aniž by se rouhal vůči Bohu, jelikož on jím byl.

To, že tuto zjevenou pravdu evangelia nejste schopen pochopit,je věc jiná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď pre FS

ľudo | 25.06.2018

Tie zvrhlé satanizmy si choďte kázať k nejakému úchylnému immámovi do medresy, či psychorabbimu do ješivy. S tými by ste si v dogmatike, v prevracaní písma, Boha na satana rozumeli ako jedna zombirodina.

AKo sme sa vyśšie bavili:

Ak si vyberáš slepo na popud atoriťky sr..čky, lož,
budeš mať lož.
Ak začneš použivať Bohom daným rozum
na hľadanie pravdy, začneš sa blížiť jej.
Nemožno slúžiť obom.
Zatiaľ si si vybral lož-slepotu.
Vieš aký je "trest"(reakcia systému boźích zákonov)
na zahodenie narodeninového daru?

Sloboda je vedomá nevyhnutnosť.
Ak nevieš z čoho si vybrať, nemôźeš slobodný výber mať.
Teraz ho máš.
Rozhodni sa múdro!
S Bohom!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď pre FS

Forever Slav | 25.06.2018

Ľudo
Sklaním se před tíhou vašich “argumentů”.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď pre FS

ľudo | 25.06.2018

Hrach, či perly?

Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Lux | 25.06.2018

Forever Slav (= nekonečný otrok - veľmi výstižný nick),

chceš donekonečna mekotať, že to čo je v Biblii, v SZ i v NZ je pravda??
Kto písal BlbLie (= lží pre zblbnutie oviec)?
Boh?
Alebo?
Mali nejaké osobné záujmy tí, ktorí písali a prepisovali mnohé texty, pričom vyberali tie, ktoré sa im hodili a ostatné ignorovali alebo pálili, že to tak spotvorili? Či to písali preto, aby sa ľuďom otvorili oči a nastalo Kráľovstvo Božie na Zemi?
A prečo nenastalo?
Si až taký naivný, že tým, s prepáčením biblickým "sračkám", si ochotný naďalej veriť? V dnešnej informačnej dobe?
Ako sa historicky vyvíjali spoločenstvá, ktoré vzývali Bibliu a Krista na kríži po otrokárstve? Feudalizmus, nevoľníctvo, aristokracia, páni a poddaní...kapitalizmus a znovu otroci aj v Novej Atlantíde, či v Novom Jeruzaleme...marxizmus...fašizmus a dnešná "demo" verzia DémosKritos, čo sú všetko pri hlbšom pochopení len biblické deriváty.
Bolo to a je to ok? Alebo sú v tej BlbLii zakomponované fatálne zotročovacie algoritmy pre ovce a otrokov?

Máš niečo naštudované ako sa vyvíjali religiózne systémy po potope?
Ako tie mýty vývojovo krásne logicky do seba zapadajú až po "Ježišove" učenie (a aj neskôr)? Hlavne z pohľadu tých, ktorí niečo reálne vedeli a riadili? A ktorí do novších mýtov VŽDY zakomponovali overené, pre ovce zničujúce, algoritmy z ešte starších mýtov?
Myslíš si, že takú mocnú zbraň, akou sú rôzne mýty a viery nie je možné využiť na ovplyvňovanie a riadenie oviec v koristníckom záujme istých štruktúr?

Žiaľ dodnes žije de facto planéta Zem pod vládou rôznych mýtov. A mýty sú hmotné, ale to už asi bude na teba silné sústo, keď asi nechápeš matricové riadenie.

A čo je PRAVDA, tak to Forever - asi ani netušíš..
Si proste len produkt zvrátenej, skryto zotročujúcej kultúry a príslušných kultov, ktoré ju kedysi vytvorili a dodnes ju sprevádzajú, ako svoje "nepodarené" decko..
A dokonca ovce a veľká časť hierarchie kultov sú tak zazombifikovaní, že ani ohradu Matrixu nevidia!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Forever Slav | 25.06.2018

Lux

Aspoň se troch naučte anglicky (Forever Slav = Věčný Slovan), než začnete rozebírat své pseudohistorické teze.

Nastudujte si nejdříve nezfalšovanou verzi (ne tu zfalšovanou osvíceneckou, židovskou-zednářskou verzi) historie o křesťanství a katolícké církvi. Pak si uvědomíte, že nikdo tak vysoce duchovně a kulturně neobohatil lidstvo a evropskou civilizaci, jako katolická církev (podobně jako pravoslavná církev duchovně a kulturně obohatila Rusko). Mohl byste třeba začít s dílem Radomíra Malého “Je dovoleno bránit inkvizici?”.

Sekulární zednářská humanistická demokracie (střihu Velké francouzské revoluce) nemá s křesťanstvím nic společného - naopak její počátky (viz Velká francouzská revoluce) byly provázeny fanatickou nenávistí ke křesťanství.
Btw. nevím proč v souvislosti s křesťanstvím zmiňujete marxismus, který křesťanství nenáviděl.

Od dob Velké francouzské revoluce bylo akorát postupně (definitivně dokončeno s nástupem neomarxismu na Západě) křesťanství postupně likvidováno, jelikož právě křesťanství a Církev byly překážkou k židovskému NWO.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Lux | 25.06.2018

Zodpovedz na otázky, alebo radšej nebľaboc od veci, Slav-ery.
A o "nefalšovaných" hisTóri-ách trkoc niekomu, ktorý nevie kde je nord, aj s Malým, Veľkým, Bystrozrakým, či Maximus PontiFicom...☺

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Forever Slav | 25.06.2018

Lux
Váš komentář jest vskutku na "úrovni".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Lux | 25.06.2018

Nič viac sa ti nepodarilo vypotiť?
Dal som ti nejaké otázky, tak na ne láskavo odpovedz, aby som videl čo to tu prišiel za lumen a ako to budeš zase "židovsko-zednářsky" zaonačovať a obkecávať... alebo sa ti možno aj podarí niečo rozumného napísať, zatiaľ sa ti to však nejako nepodarilo..
Tak do toho, Forever (a nezabudni naďalej v klube na globalizačnú anglinu, aby sme jasne vedeli odkiaľ dujú vetry...asi ako na Slovensku chazarské nemecké vydavateľstvo Axel Springer použilo na odznačiky All for Yan!, keď isté kruhy potrebovali sakrálnu obeť na rozpútanie majdanu, aby bolo jasné who is who).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Július | 25.06.2018

Tupá agresivita, Lux...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

ľudo | 25.06.2018

Aj Ježiš išiel na sebestredné hovada, sociopatov, zlo-dejov,
ktorí iným život v peklo obracali, bičom.

Dokola ho provokovali
aby potom poukázať mohli v pokrytectve,
prevracaní jeho slov, že sa mýli, že hlas zvýši!
Plémě satanovo!

Ani neviete vo vašej neskonalej pýche,
ako sa za vás my kresťania hanbíme..
Že sa tiež tak nazývať na verejnosti odvažujete..
Vy pokrytci zblúdení myslenia "ja som katolík, kdo je viac?"
Hovorím vám, posledný ateista, ktorí neverí vo váš šialený obraz Boha akoźenevypočítateĺného schizofranického sadistu, je skutočnému Bohu bližšie ako vy. Lebo ten chudák ateista mal odvahu povedať vášmu psychobohu nie, čo je prvý krok, k tomu aby začal skutočného Boha spoznávať, ktorý k nemu jazykom prírody a životných okolností hovorí.
Aby bol Človek slobodný musí najprv von z väzenia
i toho mentálneho, aby začal slobodne tvoriť, sTrojiť,
ako dieta Božie, námestník Otca tu na Zemi, ako Ježiš, jeho-jej brat.

"Nebráňte dietky prísť ku mne!"
Vy ste tí, ktorí dietkam hľadajúcim bránia,
ich kóšer kóššiari jatočných pre bačov krvilačných sfetovaných nadcirkevných držia. Pseudocirkev drábov.
S takými drábmi ako vy ju ťažko dekontaminovať, odvíriť, očistiť ako nevestu a tak hrozí, źe nestihne svadbu..
VAŠOU VINOU!!!
NEŠŤASTNÍCI!!!!
Nevolajte Boźí súd na seba blázni slovom, činom vlastným!!!!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Forever Slav | 25.06.2018

Ľudo

Malá poznámka:

Já nejsem katolík. Pro vaši informaci.

Re: odpoveď pre FS

ľudo | 25.06.2018

Super, a?
Ja som.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Július | 26.06.2018

Znova básničky pomatenca, ktorý si myslí, že je hovorca Ježiša..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Oracle 911 | 26.06.2018

A prečo si myslíš, že si hovorcom Ježiša, kto ťa ním menoval, bol to Ježiš sám alebo RKC, ktoré si osobuje na to právo?!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

ľudo | 25.06.2018

Tupé provokatívne hovado Julo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Raslav | 26.06.2018

Forever Slav = Věčný Slovan

A čo má spoločné s kresťanstvom Slovan?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Forever Slav | 26.06.2018

Raslav
Že by Slované přijali před mnoha staletími až tisíciletím křest?! A přijali pravého Nejvyššího Boha Hospodina a jeho Syna Ježíše Krista?!

Proč by dle vás Slovan nemohl být křesťanem?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

ľudo | 26.06.2018

Otrokársku verziu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Forever Slav | 26.06.2018

Žádnou otrokářskou verzi - naopak. Toto nás povzneslo kulturně a duchovně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

ľudo | 26.06.2018

Isto, boli možno i niektoré pozitíva.
Neviem ale, čo by ti na to povedali obete vojenských výprav franského, západného pokresťančovania na naše územie s vrelým požehnaním a neraz i priamou účasťou tamojších biskupstiev, obćas i Ríma.. "Lizenz zum Töten"..a´la conquista a reconquista..
ako dnes Penta a J&T aspol..
V mocenských technológiach sa tohomoc nezmenilo

Áno, časť jelít sa nechala kúpiť.
Ostatných proste ako pohanov spálili.
Pozri 50 zdokumentovaných krížových výprav do východnej Európy len v rannom stredoveku.
Čo bolo predtým i potom, ani nehovoriac..

Snáď neveríš tým mýtom z dejepisu, či kostola, ako vrúcne to tí negramotní divosi-akože naši predkovia.. prijímali. Okrem toho tu bolo i písmo. ROzširené nielen medzi elitou ako na západe, ale i medzi jednoduchými ľuďmi. Vykopávok o tom je najmä na východe spústy. ÁNo, pseudokresťoši vśetko pálili, no v močiaroch v útočiskách zostali tisíce pisomných artefaktov na brezovej kôre, na dreve..

Ten kultúrny povznes je v drvivej väčšine reálne naozaj žiaĺ len propaganda. Prenos otroctva z úrovne vedomia na úroveň podvedomia? Okrem toho u nás otroctvo nebolo v tom zmysle ako na Západe.. (monopol v židovských rukách od Trajána.) Ak niekto u nás padol do zajatia, musel 3 roky na statku pomáhať, no potom sa mohol slobodne rozhodnúť, či zostane, alebo sa do otrokárskeho západného sveta vráti.

Vo védickej kultúre problémy boli a bola tiež zčasti elitárna, to ano, ale pseudokresťanstvo nebola zďaleka zrovna výhra..
Mierne povedané..
Bolo akurát hlavne efektívnejšie vo vykorisťovaní človeka človekom, v pyramídovom systéme a v zotročovaní a v luxuse pre jelitá, ktoré kolaborovali. Ako dnes.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Sugar | 06.07.2018

Teď ještě tu pohádku o Cyrilovi a Metodějovi, co dětem tlučete do hlavy přes váš církevní svátek a lze směle kvitovat výrok Dolfiho o otrocké ŘKC ideologii.

Vůbec nechápu Slave, že stále zde s Juliusem bojujete za názory ŘKC. Přeci, když vám někdo dá facku, máte nastavit druhou tvář a nechat to být... :-) :-)

Re: Re: Re: Re: odpoveď Luxovi

Július | 28.06.2018

Nulový relevatný argument, Lux.O ničom.

Protikřesťanská židovská-zednářská propaganda

Forever Slav | 25.06.2018

Uvedený komentář jistého autora a názory v něm výše je typická laciná protikřesťanská židovská-zednářská propaganda. Že se propagátor daného názoru ani nenamáhal uvést zdroje.

K některým mýtům jsem se nedávno vyjádřil u jednoho místního článku. Níže zopakuji své odpovědi ohledně vyvrácení protikřesťanských mýtů:

1) Ježíš Kristus není Bůh. Nikde v Bibli nic takového není uvedeno:

Bible tuto lež sama vyvrací:

"Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh." (Jan 10,33)

"Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?" (Mk 2,7)

Ježíš se samozřejmě nerouhal - on Bohem je!
...
PS:
Připomínám i tato Ježíšova slova:

"30Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10,30)

Tady je to jasně černé na bílém řečeno - Boží Syn Ježíš Kristus a Bůh Otec jsou jedno - stejná podstata - Ježíš totiž Bohem je. Což i mj. potvrzuje křesťanské učení o Nejsvětější Trojici (Trojjediném Bohu - Otec, Syn a Duch Svatý). Kdyby Ježíš nebyl Bohem, asi těžko by byl roven Bohu Otci - tj. stejné podstaty. Skrze Ježíše Krista sestoupil Bůh mezi lidi.

Toto výše se nedá okecat. A můžete se snažit, jak chcete.
...

2) Eucharistie je praktikování kanibalismu (i rituálně):

Eucharistie není a nemá nic společného s kanibalismem (ani rituálně). Eucharistie je jednak připomínkou samotné události "Poslední večeře", a za další se jedná o duchovní přijímání Kristovy Krve a Těla (něco jako přijímání vyšší duchovní energie). Sama Bible potvrzuje, že se nejedná o kanibalismus:

"51Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“ 52Židé se mezi sebou začali hádat: „Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?“ 53Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. 54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. 55Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. 56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm". (Jan 6,51-56)

Hádám, že Ježís Kristus tímto nevyzýval ke kanibalismu. A stejné je to i s eucharistií.

Dále:
3) Konstantin prosadil zavedení dogmatu, že Ježíš je Bůh, a zařídil nahrazení původního křesťanství pohanstvím v křesťanském hávu:

Svatá křesťanská Církev (katolická a pravoslavná jsou její pokračovatelé) vychází z pravověrné křesťanské nauky, kterou zastávali svatí církevní otcové ještě před samotným Nikajským koncilem. Pravověrnou nauku o božství Ježíše Krista zastávala křesťanská Církev už dávno před samotným Nikajským koncilem i císařem Konstantinem, proto ji tam logicky císař Konstantin nemohl nařídit.
Samotný Nikajský koncil nevznikl čistě kvůli libovůli a mocenským zájmům císaře Konstantina, ale kvůli sporům pravověrných křesťanů s heretickou (pseudo)křesťanskou odnoží ariánů, kteří božství Ježíše Krista neuznávali. Nikajský koncil, svolaný císařem Konstantinem (který tím sledoval stabilizování situace v římské řísi), měl tuto situaci urovnat a vyřešit. A nebyl to císař Konstantin, kdo silně protlačoval pravověrnou církevní nauku o božství Ježíše Krista, nýbrž většinoví pravověrní církevní biskupové. Konstantin (zpočátku) naopak navrhoval kompromis, což většinoví pravověrní církevní biskupové odmítli. Až poté vrtkavý Konstantin rozhodl ve prospěch pravověrných biskupů proti ariánské herezi.

Vrtkavost a nerozhodnost císaře Konstantina v této věci však neskončila. V jednu chvíli podporoval katolicismus, podruhé ariánství, nakonec sám před svou smrtí (což protikatoličtí a protikřesťanští gnostikové a neopohané “zapomínají” většinou dodat) konvertoval k ariánství (nikoli ke katolicismu, jak často protikřesťanští autoři lživě uvádějí). Což vylučuje tezi, že by císař Konstantin byl úhlavním propagátorem dogmatu o božství Ježíše Krista. Nepočítaje, že jeho nástupce Constantius II. už ariánismu propadl totálně.
Tím je tvrzení výše usvědčeno ze lži.

Ostatní církevní dogmata (ty nejdůležitější) následují pravověrnou křesťanskou nauku svatých církevních otců a apoštolů Kristovy Svaté Církve.

Btw. křesťanská neděle nemá nic společného s pohanstvím - neděle, jakožto “den po sobotě”, je v křesťanství připomínkou vzkříšení a zmrtvýchstání Ježíše Krista. Proto.

4) Tyranská a mocichtivá katolická církev a hodní heretici:

Tento mýtus nejlépe vyvrátil např. Radomír Malý ve svém díle “Je dovoleno bránit inkvizici?”:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Je_dovoleno_branit_inkvizici-Radomir_Maly.pdf


5) Katolická církev zcenzurovala a vyškrtla řadu biblických citátů a textů (PS: Které?):

Bible, ač ji máme v různých překladech, se zachovala v principu dodnes v nezměněné podobě. Ty pomluvy a lživé řeči o tom, jak církev z Bible vymazala např. reinkarnaci (což je dnes prokázaná lež vzhledem k tomu, že samotní prvotní křesťané reinkarnaci neuznávali, nepočítaje esejce [v čase před Kristem], držících se pravověrné víry Mojžísovy, kteří žádnou reinkarnaci neuznávali, nýbrž pravověrnou nauku o Nebi a Peklu), atd., jsou nepravdivé.Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

ľudo | 25.06.2018

To snáď nemyslíte vážne??! :)

Tých zmien sú v biblii v jednotlivých verziách
nie stovky, ale tisíce.
Porovnajte si len trochu Jakobs bible, ortodoxné verzie,
Lutherovu, Naq Hammádii, Zvitky, ranno-stredoveké
a moderné verzie..

O čo ste vśak lepší od pseudomuslimov??
Citát-dogma?
To je vaša argumentácia,
to je vaša viera, vaša obhajoba kresťanstva??!!
Čo by vám na to Ježiš povedal?!
Že sa nehanbíte!!

Písmo má slúžiť len na čiastočnú orientáciu,
bo jeho výkladov je mnoho, ba nekonečno.
Jeho interpretácie boli vždy politické.
Teologia, náboženstvá boli vždy vrcholom politiky
oddávna = presadzovaním konkrétnych dlhodobých záujmov
rôznych hierarchických mafióznych skupín.
Cirkev od toho zďaleka nebola ušetrená.
Myslieť si tvrdiť niečo také je odporne naivné
a gramotného ozajstného kresťana nehodné.
Bol azda podľa vás Ježiš úplný idiot?
Je Boh idiot, čo pri chaose v cirkvi, v cirkvách
blesky-hromy, ako na Pavla posiela??

Opakujem:
O čo ste lepší od pseudomuslimov, voči ktorím tak brojíte,
sa vyhraňujete??!!!
My pasieme svoje jatočné a vy zasa svoje??
Kto vám dal to právo??!
Satan?

Snáď to kresťanstvo prežije, sa po 2000 rokoch prebudí!
No či to vy prežijete?
Pre koho vlastne svojou hlúposťou pracujete?
Chcete len slepé pritakávanie strihaných a rezaných zombiovečiek,
ktoré vy takto pre Panov svojich nevedomých pripravujete?
Že máte moźno i dobrý úmysel, to vás vôbec neospravedlňuje,
bo ste od Otca pri narodení zdravý sedliacky rozum dostali a vôľu ho používať!!!

Nič v zlom, len už mám toho pokryteckých pyšných pseudokresťanského kvákania, diskreditujúceho našu vieru dosť!!

Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Forever Slav | 25.06.2018

Ľudo

Pletete si pojmy s dojmy.
Ty různé druhy Bible (ponechám teď stranou Nag Hamádí) mají jen různé překlady, ale jejich princip zůstává nezměněný. O to go.
Co se týče Nag Hamádí, je to tak, že zřejmě toto evangelium nemá s pravým božím zjeveným evangeliem co dělat. A to z prostého důvodu:

Toto evangelium je označeno jako "tajné", údajně nadiktované Ježíšem jednomu svému svému blízkému, evangelium určené jen pro "zasvěcené". Nepočítaje, že toto evangelium není vůbec postavené na Kristově výkupní oběti či pokání a hříchu člověka, jak to je v Bohem inspirovaných evangeliích.

A nakone, to hlavní - Ježíš by nikdy tyto znalosti (které má Ježíš od svého Boha Otce) neskrýval jen pro "úzký okruh zasvěcených osob", nýbrž by jej naopak odhalil všem lidem celého světa - spása totiž není jen pro zasvěcené, ale pro všechny.

Proto i vyslal své učedníky do světa, aby hlásali evangelium celému lidstvu (bohatým i chudým, velkým i malým, židům i nežidům - zkrátka všem), ne jen "okruhu zasvěcených". Člověk totiž má život jen jeden. A ten rozhodne o tom, kde jeho duše skončí - v Nebi v Božím Království (věčný život) nebo v Pekle v Satanově království (věčné zatracení). V lepším případě, pokud ten, který za život nepřijal Krista (či snad křesťan, který na konci života neměl jednoznačnou reputaci ani pro Nebe či Peklo), pokud žil dobrý a slušný život, neskončí ani v Nebi, ani v Pekle po smrti.

Proto vyslal Ježíš své učedníky do světa, aby cestu ke spáse skrze přijetí Jeho (Syna Božího) poznal každý člověk na Zemi. Bez poznání zjevené Pravdy evangelia nemůže dojít člověk k poznání, jak dojít k věčnému životu.

Btw. nevím, o jakých "pseudomuslimech" mluvíte. To by pak i Mohamed byl "pseudomuslim". Pravda, je řada dobrých muslimů. Ale stejně tak je dobré vědět, že původ radikalního islámu (islamismu) není v překroucení Koránu a učení Mohameda, ale naopak v pravověrném následovaní Mohameda, který byl lupičem a banditou. A to hlavní - v Mohamedovi a islámu člověk věčný život nenalezne.

Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

ľudo | 25.06.2018

Seminaristi sú rovnako vychovaní
ako talmudisti v ješivách a "právnici".
Obhajujú rovnakú satanistickú, protiľudskú koncepciu
zotročenia ľudí v mene Boha a dnes moderne v mene
neoliberalistickej dogmy "neexistencie pravdy".

Učia sa programovo v 1.rade obhájiť neobhájiteľné
systémom absolútneho prekrucovania kontextu všetkých faktov
a keď nevedia kam z konopí, idú ako nimi nenávidení
pseudomoslimovia psychometódou
citát (z akožesvätého písma)=dogma

Vaša pýcha - slepá viera vás zabije, nie Boh!
Tak i laici, ktorí padlý otcov podlých nasledujú.
To je reálny satanizmus!
Nie dáke deti, ktoré v zúfalstve z tejto zloby
kríže naopak malujú a radšej priamo satana vzývajú,
aby sa vyhranili.
To VY ste ich k tomu donútili!!
A ešte máte aj tú drzosť,
tých, ktorí tejto vašej satanistickej sr..čke (s prepáčením) neveria,
bo im všetky zvyšné kontrolky Bohom daného zdravého rozumu blikajú(ktoré ste v nich od mala nestihli zabiť),
a dištancovaním sa od vás neskôr Pravdu=Boha hľadajú,
neveriacimi, či ateistami nazvať.

Vy ste ateisti, každé náboźenstvo je podstatou ateistické svinstvo,
ktoré cieĺom je vždy odviesť ľudí od Boha = Otca.
Relígia je OSOBNÝ vzťah Človeka s Otcom!
Bez sekretárov, bez jelitárnych prostredníkov!!!

Ako kresťana ma haluze oficiálnych cirkví dávno nezaujímajú.
Iba zhruba tak, ako futbal.
Ťažko môže bycť niekto od boha ďalej,
ako ten, kto ktorejkoľvek oficiálnej cirkvi,
či nejakému náboženstvu namiesto Boha verí!!
Je mi vás ľúto.

Veriť znamená poznať
a nie od slovného spojenia vie riť = slepý debil,
čo má oči, no Boha cez jeho sTrojenie-tvorenie nevidí,
má uši, no nepočuje.
Chudáci blázni.. Boh vas zo-sTrojil na to, aby ste sa Ľuďmi stali
a nie ovcami zostali.

Nechápete, že len pojem "kresťanstvo" programovo zneužívate?
Zobuďte sa!
Život je fajn, Boh nie je schizofrenický nepochopiteľný sadista!!!

Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Forever Slav | 25.06.2018

Je hezké, jak vás chytá amok, když nemůžete cítit zjevení Pravdu evangelií. Bojíte se jich, protože víte, že by vaše tvrzení byla usvědčena ze lži. Každý falešný prorok se bojí Bible - ví, že by byl jí usvědčen ze lži. Ať už to jsou židé, svobodní zednáři, různí sektáři, gnostici, atd. A všichni mají jedno společné - zpochybnit pravdivé zjevení evangelia.

A fanatickou nenávist ke Kristově Svaté Církvi (jejíž pokračovatelem je katolická a pravoslavná církev). Po ovoci poznáte je. Ovoce katolické a pravoslavné církve je známo, stejně jako gnostických (pseudo)křesťanských heretických sekt. Hovoří samo za sebe.

Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Július | 25.06.2018

Sranda je ako mnohí sektári besnia hlavne na to, že Ježiš je Boh...
Keď si to chcú veriť vo svojich sektách to je ich vec. Lenže to im nestačí, snažia sa dokázať, že v NZ nie je nič o tom, že Ježiš je Boh, že tam nie sú dokazy o sv. Trojici, nájdu si najabsurdnejšie výhovorky, aby to prekrútili..
Ale tak to vždy bolo od vzniku prvej Jeruzalemskej cirkvi po smrti Ježiša v 1 storočí ,ktorú založili jeho apoštoli....
Hneď začali vznikať rozne sekty, rozne gnostické hnutia, ktoré odporovali tomu, čo učil Ježiš a jeho apoštoli.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Forever Slav | 25.06.2018

Július

A ještě větší srandou je, když se tito “praví křesťané” snaží udělat z katolické církve tyranskou, netolerantní a mocichtivou organizaci a z různých heretických sekt (ariánů, katarů, atd.) chudáky, kteří nechtěli nic jiného, než náboženskou toleranci, kterou jim “mocichtivá” katolická církev upírala.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Július | 25.06.2018

Presne tak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Lux | 25.06.2018

Najväčšou prdelou je, ako si vy dvaja pritakávate a rozumiete si. ☺
Bolo by veľmi podozrivé, ak by špeciálne služby nechali tento web bez povšimnutia..
Vidím, že zvrátená posila z ČR musí podporiť už odhaleného satanistu..
A to, čo si Slavery v tomto príspevku napísal, je toho jasným dôkazom.

Katolícka cirkev predsa bola vždy netyranská, tolerantná, mierumilovná organizácia "Krista", ktorá nikdy netúžila po moci a tí heretici boli fuj, fuj...☺
Celé dejiny cirkvi o tom svedčia...všetky tie križiacke výpravy proti neveriacim, vyvražďovanie celý národov a etník, inkvizícia a aj takí jezuiti boli len špinavo osočení a všetko sú to výmysly slobošov.

Debilizácii sa medze nekladú. Ale takto ste aspoň jasní 30-strieborňáci odhalení a byť adminom tohto webu, tak vám nedám zarobiť a hneď vás mažem!

Shalom!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Július | 25.06.2018

Na to sa dá napísať, že na teba platí :

Zlode kričí, chyťte zlodeja..
Ty si s udom nepritakávaš, však ? Len ste, ako by vás jedna sekta vychovala.
Z toho, ako brániš murárov, útočíš na RKC jer mi jasné, do akého tábora patríš...
Veď nakoniec, to tvrdím to od začiatku, že KSB napísali slobodomurári, aby znova oklamali ruský národ, ako predtým s marxizmom...

...E.G Kuznecov, “O původu Vnitřního Prediktora”

Kořeny koncepce sociální bezpečnosti KSB, v textech také jako KOB, KOBR (koncepce obščestvěnoj bezopásnosti Ruska) nebo s epickým názvem „Mrtvá voda“

vycházejí z práce “Jak reorganizovat B’nai B’rith” (zednářská lóže ve Spojených státech založená židy z Německa)
koncepce vznikla v Leningradě v r. 1989, těsně před rozpadem SSSR ( kdy “B’nai B’rith” obdržel povolení k otevření zastoupení v SSSR)
první vydání bylo vypracováno v pěti paré pro mocenskou strukturu KSSS a KGB, a to za spolupráce Lenigradské univerzity a Institutu USA a Kanady při Ruské akademii věd
Mrtvou vodou byla SSSR podsunuta alternativa k marxismu, loutkový projekt jako „kost“ davu....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Lux | 25.06.2018

Zase si mimo, ako už je u teba dokonca písaným pravidlom a ešte splietaš Kuznecova a nevieš ani nič o jeho pozadí...A tvoje výmysly a motania všelijakých intríg len neustále potvrdzujú, čo som ti už napísal, že kvôli svojmu defektnému svetonázoru a aDiocii nemáš nárok na Roz-Líšenie od skutočného Boha a nie od toho fantómového a "bohočloveka" a tak sa potácaš v ohrade hlúposti a nevedomia.
U teba je to už bohužiaľ jasná DiaGnóza:

Ťažký demagóg a 30-strieborňák...☺

Doporučujem adminovi aby ťa, ako aj tvojho parťáka, okamžite mazal, aby si nešíril neustále uletenú demagógiu, bez štipky náznaku na nejaké prehodnotenie a nepoberal špinavé j€wrá za zavádzanie a oblbovanie tých, ktorí sa chcú stať skutočnými Ľuďmi!
To si rob niekde na svojom webe, alebo u pseudokresťanov, či v SME, alebo v nejakom inom ohlupovacom plátku.

Salamat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Július | 25.06.2018

Mazanie je jediný sposob, ktorý máš k dispozícií, keď si argumentačne prehral a zosmiešnil sa...Treba zmazať stopy...
Veď ja viem,že vy dodokobi ste z jednej sekty. Tak nech ťa aj vyslyší.. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

ľudo | 25.06.2018

áno, zlo, satanizmus ako zlý príklad treba mazať,
bo keď to Boh zaćne robiť, je to horšie a triesky lietajú.
"Boh nebude za nás robiť to, ćo sami zrobiť máme."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Július | 26.06.2018

Takže ty si nielen hovorca Ježiša ,ale aj odborník na satanizmus, pravda, udo ?
Tie huby zo sekty ti chutia ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Lux | 25.06.2018

Argumentačne prehral?
Ty budeš asi veľký humorista v tom vašom klube Séthanistov, Julčo..
Stopy mazať?
Všetko, čo napíšeš, alebo si hoc aj myslíš je zapísané v nejakom biopoli, takže mazala stopy, pálila knihy, ničila artefakty len "tvoja" RKC a ešte všelijaký fašisti = rovnaká fajta "vyvolených" a mentálne postihnutých. Existujú jedinci, ktorí si dokážu rôzne informácie z týchto polí stiahnuť. Žiadna mystika, ale na teba asi dosť mimo pochop. A navyše tieto polia vplývajú na ostatné a najmä na tvoj rod, rodinu a blízke okolie, takže na tvojom mieste by som sa moc nesmial, keď tu vypisuješ mnoho hlúposti a evidentných satanizmov, bez kúska hanby klameš, zavádzaš a manipuluješ!

Teba treba mazať z prozaického dôvodu, aby si nezasieral tu vytvárané biopole a nebral ešte za to špinavé prašule, lebo ty sa tu budeš neustále vracať a písať tie svoje "múdrosti" a prevratné odhalenia..☺

Sektári? A vieš vôbec čo je sekta? V minulosti som to tu už uvádzal, že RKC a podobné "náboženské" organizácie spĺňajú všetky charakteristiky sekty.. Len sa počas dejín už zlegalizovali...☺
Asi ako úrok, úžera a úžerníci..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Július | 26.06.2018

-Tvoje sektárske výplody ma nezaujímajú. Ani, čo zistili tvoji sektárski guru v biopoli.
Ono to bolo skor tak, že čo sa starej babe zazdalo, to sa jej aj prisnilo...
Knihy a kultúru najviac pálili a ničili vrátane knižníc váš milovaný islam, ktorého korán máva pod vankúšom mnoho vaši guru starcov, ktorý sa snažia balamútiť kultúrou vrahov, ktorú vydávajú, že je to svetonázor od Boha...
Stále si nič nedokázal,okrem manipuácii slobodomurárov, máš tu samú hantýrku...
Rovnako ma tvoje okultné výhražky nezaujímajú...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Hox | 26.06.2018

Július. Je lež že autorský kolektiv "spí s koránem pod polštářem", texty KSB se opírají ve zhruba stejné míře o Bibli a Korán. Evangelium Ježíše Krista je tam uvedeno v plném znění jako součást textu, jak to nezařazené do Bible, tak to zařazené (Základy sociologie 3, kapitola 10.5.1 - Kristovo učení: bez cenzury a „redakčních úprav“).

Kromě toho, to, že někdo zneužívá korán a páchá v jeho jméně zlo neznamená že korán je špatný, podobně jako to, že bylo pácháno zlo ve jménu Ježíše neznamená (například plošné vyvraždění Albigojců včetně žen a dětí - Bůh si je údajně přebere, podle názoru tehdejší církve, takže není důvod nechat je naživu), že jeho učení je špatné.

Každý soudný člověk by měl hledat pravdu a mělo by mu jít o pravdu, a to znamená že nebude plošně odmítat korán, když ho nezná. V koránu je spousta věcí 1:1 totožných k učení Ježíše. Je třeba hodnotit samotné informace, ne kádrovat zdroje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Lux | 26.06.2018

To sú skutočne plody chorej mysle, čo si zase vyplodil Július.
Evidentne nemáš ani páru o mnohých veciach, ale zato dokážeš všetko negatívne zvrátiť, v tom si ťažký defektne mysliaci lumen... Aj ako agent, poriadne nedoškolený, kde sa len dá spochybňujúci KSB!
A ako si prišiel na to, že historicky vyformovaný islam je mnou a niekým z autorského kolektívu milovaný? Tak to mohlo vzniknúť len v tupej, špinou zasvinenej hlave a je jedno, či v tvojej, alebo tvojich kurátorov a školiteľov!

Ad) Knihy a kultúru najviac pálili a ničili vrátane knižníc váš milovaný islam, ktorého korán máva pod vankúšom mnoho vaši guru starcov, ktorý sa snažia balamútiť kultúrou vrahov, ktorú vydávajú, že je to svetonázor od Boha...

Ta hej, blbosťou ku hviezdam...
Ako sa dá spáliť kultúra, máš problémy s intelektom?
Historicky vytvorený islam má toho tiež veľa na rováši, ale tebou preferovanú úchylnú a zvrátenú sektu, ktorá sa dnes nazýva RKC, len zďaleka pozoruje, ako dorastenec majstrov sveta v ničení artefaktov po celom svete kam RKC prenikla...
Tvrdiť opak je ťažká demagógia, ale ty sa v nej priam rochníš, ako tučné prasa v žite...☺

Okultné vyhrážky?
Hej, aj mnohí okultisti a "veriaci" v mnohých imaginárnych bohov si mysleli, že ich chráni ten, v ktorého/čo veria... Ale časom prišlo aj na nich... a prišiel mocný impulz Zhora, alebo dlhotrvajúci pobyt v psychuškách..
Aj keď ťa to nezaujíma, tak aj na ajdžentos príde (až si vyčerpáš Božie dopustenie), aj keď tí sú v rámci ešte stále preferovaného Biblického projektu čiastočne chránení biblickým satanistickým poľom ...
Keď si sa narodil, bol si čistým nepoškvrneným človekom, ale ako si sa zvrhol..
Na zaplakanie!
A to myslím úprimne a vážne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Hox | 25.06.2018

Július.

"Bnai Brith" se v názvu ocitlo jen jako svérázný humor autorského kolektivu, v době kdy vůbec nepočítali s tím, že to bude někdy zveřejněno. Je to vysvětleno v Posledním Gambitu (str. 234):

---------------------------------------
— Naprosto správně, Watsone. A v dalším výzkumu budeme nyní pokračovat na druhé, chronologické prioritě. Právě v té době, někde kolem května-června 1991 byl v bývalém SSSR završen rukopis koncepce, alternativní biblické koncepci řízení. Nakolik se mi podařilo vyjasnit u lidí, s kterými jsem se setkal v Egyptě a Španělsku, Koncepce společné bezpečnosti ještě neměla současný název - „Mrtvá voda“, a na místě názvu stálo něco jako doporučení „Jak vám reorganizovat Bnai'Brith“, určené jejich oponentům, vládnoucím světu pomocí biblické koncepce. Autorský kolektiv se zjevně, dávaje takový název, spoléhal na vyřešení konceptuální krize bez katastrof a pokoušel se domluvit s kurátory biblické koncepce v jejich terminologii. Počáteční název byl dán jako analogie k práci Lenina „Jak vám reorganizovat Rabkrin“, nicméně, jejich oponenti byli toho názoru, že ti, co rozpracovali novou koncepci, byli přece jen stále pod konceptuální mocí marxismu-trockismu. Odsud plyne i směřování „Obranného pikniku“ - trockistické, a lexiky je v něm mnoho proto, že kurátoři „Obranného pikniku“ si nebyli jistí, že jejich symbolika bude fungovat správně na nevědomých úrovních psychiky, a dali k ní objasnění v konkrétní lexice v souladu s jejich chápáním cílů rozvoje země.
---------------------------------------

“Jak reorganizovat B’nai B’rith” byl jen jiný (pracovní název) pro práci "Mrtvá voda", s B’nai B’rith to nemá nic společného. Je to jednoduše tato kniha: http://leva-net.webnode.cz/products/koncepce-spolecne-bezpecnosti-mrtva-voda-prvni-svazek/ , hledat tu nějaké konspirace a argumentovat názvem, který byl myšlen jako určitý žert, je úsměvné.

Dále, historie vzniku KSB je popsána v článku zde:
http://leva-net.webnode.cz/products/jak-vznikl-autorsky-kolektiv-vp-sssr-jak-se-objevila-mrtva-voda-kob/

Zdroje, zdroje, zdroje, ověřovat si, ověřovat si, ověřovat si, než něco napíšeš. Věřím že tomu věříš, cos napsal, ale stal ses jednoduše obětí klamu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Július | 26.06.2018

Grigory Petrovich Kotovský, autor předmluvy k výše uvedené knize, uvedl jako „první kobisty“ z r. 1991 Kuzněcova, Lisowského, Ivanova, kdy koncepca byla šířena jen na základě strojově psaných textů pod názvem Разгерметизация – Odtlakování, následně v r. 1992 vyšla kniha Mrtvá voda v 10 tis. nákladu. Při jedné z prvních přednášrk, kdy Zaznobin četl lekci o šesti prioritách řízení, podepisoval Kotosovský (jako účastník přednášky) předložený mu tiskopis Vnitřního Prediktora.

Téměř současně vznikla Ruská národní rada pod vedením generála KGB Sterligova, do které vstoupili – přešli někteří z patriotů studujících Mrtvou vodu. Petěrburgské oddělení vedl Jakovlev a Kuzněcov se stal vedoucím ideologického oddělení.

Když se v r. 1995 vyšplhal Ivanov za Liberálně-demokratickou stranu do státní dumy RF, došlo díky místopředsedkyni výboru pro bezpečnost Krivelskej na první parlamentní slyšení, kterého byl účasten generál Petrov i Zaznobin a následně se aktivity začaly rozjíždět. NOD – Ruské národní hnutí v Moskvě vyzvalo petrohrdskou koncepční skupinu vstoupit do analytického oddělení NOD , jímž byl jmenován generál Petrov. Ve vztahu k prospěchu KOB pro RF se začaly v hnutí projevovat nejednoznačné názory a Petrov prásknul dveřmi a z organizace odešel, jak se později ukázalo, měl k tomu oprávněný důvod. V r. 1997 začal Kotovský samofinancovat první časopis Закон Времени – Zákon času.

Přestože byl Kuzněcov jedním z prvních a nejvíce aktivních šiřitelů KOB a snad i dokonce členem autorského kolektivu ( Kotovský se to domnívá na základě toho, že viděl jeho podpis na prvních vydáních Mrtvé vody), dokázal nakonec přehodnotit obsah KOB i činnost s jejím šířením.

Přestože byl Kuznětzov profesionálním analytikem, podařilo se ho ošidit v souladu s kobovským heslem „Каждый в меру понимания работает на самого себя, а в меру непонимания – на того, кто понимает больше.»

Toto samo o sobě je důkazem, jak jednoduše může být ruský lid zmýlen, věří-li výhradně jen v čisté úmysly KOB.

KOB je podle Vnitřního Prediktora vizi budoucnosti celého lidstva cestou dosažení politického vítězství v Rusku, kde se s realizací započne, pak se rozšíři do celého světa. Vnitřní prediktor má tendenci posadit se do křesla svátosti v souladu s příslovím: “posvátné místo nezůstává prázdné” a ve smyslu “Král je mrtev. Ať žije král!“. Kniha “Mrtvá voda” si klade za cíl přinést neznalému lidstvu štěstí, přičemž autoři pro svou malost zůstávají raději v anonymitě. Nově má být lidstvo zasazeno do kybernetického modelu regulace mysli.

KOB je manifestem “militantního ateismu”, následníka marxistické tradice, proto v systému poznání lidstva ostře napadá ortodoxní a ruskou pravoslavnou církev, přitom přijetím bogoderžavie je mnohobožství a návrat k magii. Nástupci těch, kteří zavedli marxismus, snaží se vnitřním prediktorem zavést formu o které je řeč, a to ve prospěch stejných skupin, které jsou globálním prediktorem.”Mrtvá voda” se snaží prokázat, že překonává marxismus, představujíc “vědu globálního historického procesu.” Kromě knihy Taylora však neobsahuje jediný odkaz na zdroje zabývající se odpovídající problematikou.

Konečným cílem tohoto “vědeckého” projektu je překonat “věčný zákon přírody”, z přirozené reprodukce přejít na nebezpečný trend umělé, limitující reprodukce.

Liberálně-ateistická-demokracie technokratů vystavěná „zedníky“ a privatizační procesy vedou lidstvo k nové formě feudalismu, likvidujíc dosavadní atributy národů.

Kuzněcov přišel k závěru, že bez návratu k náboženskému fundamentalismu a obrody bývalého typu komunikativní široce pojaté rodiny patriarchálního typu (na rozdíl od židovského matriarchátu), doputuje lidstvo ke kulturní a ekologické katastrofě.

http://www.rulit.me/books/o-proishozhdenii-vnutrennego-prediktora-read-291972-31.html
http://x-bal.pp.ua/archiv/fin_inter/about_prdc

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Hox | 26.06.2018

Július. Bůh nemá rád lháře a lež vždy slouží satanovi, a v tom textu je lží požehnaně, nemluvě už o výmyslech a nesmyslech. Ale to si musí každý zhodnotit sám, nakolik tento výplod odpovídá realitě a tomu, co KSB skutečně je. A co KSB skutečně je, se může přesvědčit jen každý sám tím že se s ní seznámí. Je to svého druhu test intelektuální poctivosti, zda člověk dá na něčí názory, nebo si udělá vlastní na základě vlastního seznámení s materiály.

Jinak, vypadá to že celá ta argumentace-dehonestace je založená na tom, co si údajně myslí jeden člověk (Kuzněcov). To ti příjde seriozní, když se můžeš sám seznámit s obsahem KSB a posoudit, nakolik je to pravda? Jak víš, že Kuzněcov neblouzní ve svých názorech na KSB? Jak víš že jsou to skutečně jeho názory? Dneska může každý napsat na internet co si zamane. Když někdo napíše o Bibli, že je to lidský výmysl, budeš brát seriózně člověka, který odmítne se na bibli i jen podívat, protože nějaký další člověk napsal na internetu, že je to výmysl?

Uměl bys podložit nějaké z těch tvrzení o tom, co KSB je, nějakým místem v KSB, tak říkajíc ukázat že ty názory nejsou produkt pomatené mysli?

K tomuto například:

"Když se v r. 1995 vyšplhal Ivanov za Liberálně-demokratickou stranu do státní dumy RF, (...) kterého byl účasten generál Petrov i Zaznobin a následně se aktivity začaly rozjíždět. NOD – Ruské národní hnutí v Moskvě vyzvalo petrohrdskou koncepční skupinu vstoupit do analytického oddělení NOD."

Július. Hnutí NOD vzniklo v roce 2012, to je o 17 let později než slyšení ve státní dumě v roce 1995.

Má smysl ty nesmysly vůbec rozebírat?

Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

ľudo | 25.06.2018

Hej..dogmatický satanista FS a jeho cézar Julo.
Popieranie rozumu Bohom daného
a vzývanie dogmatického výberu a výkladu písma.
Toť príznak otroka de-mentálneho.
Hrozné je, źe dobrovoľného, ktorý ešte aj iných do otroctva verbuje, dietky boźie do pekla svojej ilúzie sťa upír láka.
Hrúza, hrúza.. hlavne pre neho.

Áno, židia, slobodomurári, rôzny sektári atdˇ.. sa v mnohom mýlia, mnohé, hlavne na vyššich postoch i zámerne zle robia,
no vy pseudokresťania ste strašnejší, bo VY im obete pripravujete, paralyzujete, ťú najšpinavśiu robotu robíte, sľubujúc obetiam násilia-zotročenia odmenu po smrti a podobné satanizmy proti kráľovstvu Boźiemu tu na Zemi.

Je to jedno z najúchylnejších pseudonáboźenstiev v histérii tejto hisTóry.

Čo ste to z kresťanstva urobili, robíte, čo robia vaśi kumpáni z islamu? Židovstvu, otrokomurárstcu vládnu otrokárske hovada, áno, no nie ste vy možno aj horší, keď im ovce chytáte, im Ľuďmi, dietkami Otca byť nedovolíte. Vy ľudožrúti!!!

Samo kresťanstvo vás dávno vykoplo, len si to nepripúšťate
a bez vody sa v prachu dejín topíte, tak tu vrieskate.
Nikto veru do púšte bez vody nepôjde za vami.
Tak vám hovorím robíte ostatných bláznami ako vy samy.
Na to nemáte právo!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

Forever Slav | 25.06.2018

Ľudo

Je smutné, že děláte užitečného idiota židům a ani o tom nevíte. Tak jako užitečné idioty dělali židům ariáni. Jako dělali židům donatisté. Jako dělali užitečné idioty židům kataři. V rámci židovské snahy odvést lidi od světla nejvyšších pravd evangelia a zničit Kristovu Svatou Církev (zejména katolickou a pravoslavnou církev).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovská-zednářská propaganda?

ľudo | 25.06.2018

A čo chápete pod výrazom židia?
áno sú medzi nimi i rasisti, fašisti, sekty, ktoré sa nenávidia navzájom na život a na smrť, viac, ako sa nenávideli si konkurujúci nemeckí a židovský nacisti navzájom.
Vraždia sa už 3000 rokov a ok vypaľujú nežidov, cítiac sa voči nim rasisticky nadradení, pričom sami sú reálne zmeskou konvertitov najstaršej oficiálne známej mafie.
Je vśak aj judaizmus pôvodný, ako pôvodné kresťanstvo, islam, atď.
Kto vymyslel židov, alebo tú šialenú prešpekulovanú vraźednú apokalyptickú ideológiu vymyslela banda pastierov potulujúcich sa po púšti a tým ovládla postupne vśetky civilizćie naokolo včitane neskôr Ríma, Európy pod?? WTF??? To triezvy ˇvzdelaný človek nemože povedať..

Čo teda vy myslíte, komuže napomáham?
Čo ke´d ste idiot vy a teraz Vám to docvakáva, len ste sa toho trochu zľakli, ći?

Re: Protikřesťanská židovská-zednářská propaganda

Július | 25.06.2018

To, čo píšeš , vrátane ariánov sa im snažím vysvetliť už dlhší čas. Vobec im nedochádza, že ariáni bola sekta, ktorá sa odtrhla od povodného kresťanského učenia. Veď túto sektu založil alexandrijský kňaz Árius,(256-336)ktorý sa narodil v polovici 3 storočia a prišiel so svojou sektárskou náukou, pričom to,že kresťania v 1 storočí verili, že Ježiš je Boh, že už v 2 storočí máme cirkevných autorov, ktorý vo svojich prácach jasne definujú vieru v Ježiša ako Boha, to títo "konceptuáli" vobec neberú v úvahu...
V tlstých knihách KSB to majú napísané inak a viac ich nezaujíma... :-)

Re: Re: Protikřesťanská židovská-zednářská propaganda

Oracle 911 | 25.06.2018

Inými slovami veríš všetkému čo kresťanský autori napíšu ale či je to pravda, to ťa nezaujíma...

Re: Re: Re: Protikřesťanská židovská-zednářská propaganda

ľudo | 25.06.2018

On je talmudista-satanista.
Všetko posadnuto prevráti.
Aby nekopal hroby druhým, stačí ho mazať,
keď sa vykvakoce.
Nerieš ho.
Radšej sa venuj rodine :)

Re: Re: Re: Re: Protikřesťanská židovská-zednářská propaganda

Oracle 911 | 25.06.2018

Ja ho už neriešim, ja riešim jeho lži, bludy a dopady jeho činov...

Re: Re: Re: Re: Protikřesťanská židovská-zednářská propaganda

Július | 25.06.2018

Udo, tak, ako si nevzdelaný v základných veciach kresťanstva, judaizmu, talmudizmu, o to viac si to nahrádzaš nálepkovaním oponentov, pričom tým len dokazuješ vlastnú hlúposť a nevedomosť...
Zober sa niekedy osobne za židovským rabínom a medzi štyrmi očami v súkromí mu povedz, že ty veríš v Ježiša ako Boha a si súčasne talmudista...Pretože mńa si takto označil a ja verím v Ježiša ako Boha...
Bude ťa mať za blázna a vyhodí ťa....
Pre talmudistu je najvačší možný hriech a bohorúhačstvo veriť, že Ježiš je Boh...

Takže ešte raz..Až ma chceš značkovať, že som satanista, čo je rovnako blbosť, tak si značkuj, ale napísať, že som talmudista - satanista je úplná nevedomosť a blbosť...

Udo, ty si vlastne smiešny. Sú milióny kresťanov, čo veria ako ja, že Ježiš je Boh, sú podĺa teba všetci satanisti ? Podľa tvojej chorej logiky zjavne áno...

Ty fakt, udo, možeš fungovať len anonymne ,na webe v diskusii v rámci svojej sekty...Rovnako, ako sú anonymní aj autori KSB, pretože renomovaní vedci a odborníci by sa vysmaili ich falšovaniu histórie kresťanstva a prekrúcania v prospech islamu.

Ale, čo čakať od sektára s tvojím vzdelaním, však ?

Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovsko-zednářská propaganda

ľudo | 25.06.2018

Viera vo falośného Boha, antropomorfizmus a talmudistika sa vylučuje??
Nie sú azda odrby, manipulácie základom zneuživania talmudistiky???

Ty Julo kombinuješ najhoršie z oboch.
Pričom v kresťanstve i judaizme je veľmi veľa, väčšina dobrých vecí. Prečo si furt vyberáš svinstvo, čo tam nepatrí????!
Nechceš dospieť???
Nemáš vlastnú gebulu a dôveru Bohu, Otcu, že ti pomôže na ceste k nemu, v spolupráci s ním, na jeho cieĺoch????
Si azda až tak maloverný?????

A neslovíčkuj! Za satanistu som označil teba!
Ty nie si súčasťou cirkvi, ako sa eskimák nemôźe vydávať za černocha!
To, že milióni veria dákej sr..čke, neznamená, źe je to pravda.
Sú proste len ojebabrané ovce, neľudia.
Boh ich má aj tak rád a dúfa, źe sa zobudia.
No satanisti, ako ty im v tom fanaticky bránia ako honelníci.

Tvoje ďalśie debiliny, odrby a zlo-dejiny nekomentujem.
Dávno si sa v nich utopil.
Nechceš radšej vstať z mŕtvych??
Nasleduj skutočného Ježiša, keď nevieš ísť k Bohu po svojich!!!
Takým ako ty to ukazoval.
padlým, bo normálni to nepotrebovali.
Mýtnikom, prostitútkam, zlo-dejom.. alebo si azda "farizej",
vedomý manipulátor, antikrist?
ktorí i pre neho už moc boli a preto ich neriešil..

Hej vskutku, pre blázna sú vśetci blázni Julo.
My tu objektívnu realitu(názor Boha) úplne nepoznáme,
no snažíme sa jej-mu s od Neho dostupnými prostriedkami priblížiť.
Ty dojdeš so šialenosťami popierajúcimi akékoľvek jeho prostriedky (zdravý rozum). Čo si o tebe majú ľudia myslieť?

Dnes ťa i každý normálny katolík pośle s tvojimi psychotinami do hája. Doslovne. Choď sa prejsť do lesa a vytriezveť trochu.
Skús si aspoň teoreticky pripustiť, źe by si sa mohol mýliť
a skús na sekundu svoj mozog, rozum Bohom daný zapojiť
a ne "logiku" typu citát-dogma okamžite zapojiťako tí tvoji pseudomuslimovia a talmudisti šibnutí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovsko-zednářská propaganda

Forever Slav | 25.06.2018

Július má pravdu. Vy jste fakt zmatený, co se týče pojmů.

Stačí už s tím “původním judaismem”. Něco jako “původní judaismus” neexistuje. Existuje jen původní židovská víra, založená na Mojžíšově zákoně. Ti židé (což byla bohužel menšina, většina židů nakonec následovala farizeje), kteří opravdu věřili v Mojžíšův zákon, přijali později Syna Božího Ježíše Krista.

Judaismus je jen vynálezem farizejských/rabínských elit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovsko-zednářská propaganda

ľudo | 26.06.2018

Odložte na chvíľu tie vaše roztočové zaprášené múdrosti odložiť stranou a zamyslie´t sa zdravým sedliackym rozumom.

Kanán bol vtedajšou globálnou informaćnou križovatkou v strede úrodného polmesiaca, ktorý mal najvyššiu hustotu obyvateľstva (Kamet-Egypt a Medziriečie)..zavlažovacie systémy, 3 úrody ročne, okolo púšť. Tehcnologické procesy optimalizácie výroby produktov a služieb a tým objektívne procesy sociologickej mechaniky mentálnej evolúcie populácie tam bežia najrýchlejšie.
K dispozícii sú už vtedy minimálne 2-3 tisíc rokov dát, písomných záznamov v chrámových archívoch. K dispozícii je dostatočne vyspelá matematika na bežné štatistiké výpočty i ohladom riešenia sociálno-inźinierskych úlohoch, ni len pyramíd.

T.j.,
ľudia sa pýtajú stále gramotnejšie otázky.
Kde dá Boh vnuknutia, nápady??
Áno, presne tam.
Budú zneužité?
Isto, ak si plebs nedá pozor, jelitá prsteňu moci(informačnému náskoku vedenia, vedomostí) podĺahnú.
Akú inú možnosť má Boh zabrániť zvrhnutiu daného procesu?
Znižovaním úrovne kritérii informačno-príjmového prahu a zvyšovaním rizika pre biosféru ako celok.
To je len čas´t mantinelov v ktorých sa On pohybuje, nastavených Jeho rámcovými Zákonmi, ktoré ani sám neporušuje..
Inteligentnejśí sociopati to do veĺkej mieri chápu a tak dnes vieme pomerne presne identifikovať, aké myšlienkové postupy museli prejsť, plikovať, aké zhruba chyby robili a prečo, čo si pred 3500 rokmi napr. asi tak v ktorej situácii mysleli.. Sú technológie sťahovania daných info z noosféry, infopoľa, pri adekvátnom nastavení jedinca a/alebo lepšie kolektívu.. no vráťme sa k téme z malej sondy pre predStavu..

Sondážna otázka ohľadom zmysluplnosti ďalšej diskusie:
AbRaCháma nechajme nateraz bokom..
Myslíte si fakt, źe Mojžiš mohol byť zlomyseľný idiot?
..odhliadnuc od toho, ćo sa o ňom píše v "Písme"
Čisto sedliackym rozumom uvažujte.
Mimo dogiem a psycho"úvah" nejakých zombiseminaristov, jevśivákov, medresákov, marxistov, či moderne serešákov..
Predpokladám, źe ZŠ máte, a moźno i SŠ.
To Vám na danú úvahu stačí úplne.
(Hint, Tip:
ThutMose, TovthMose, či At-Mose študoval na kráľovskom dvore
nedlho po najväčšej náboźenskej reforme v starovekom Egypte, keď Achnaton zaviedol prvý krát oficiálne v celej ríši natvrdo imperatívne monoteizmus..ako objektívnu tendenciu. Nasledovala vśak náboźenská vojna..akými variantami sa uberali udalosti a čo to znamenalo pre budúCnosť? hlavne chrámových semitských otrokov z rôznych príbuzných pohranićných kmeňov, bo iné boli pomixované aby sa nebúrili..ok stop, aby sme nešli priďaleko, aby ste to znova nezahodili..)
Tak?

Doplňujúca otázka:
Fakt si myslíte, źe vývoj tak preśpekulovaného pseudonábožensko-ideologického systému v kľúćovej pohranićnej oblasti sa mohol udiať bez záujmu susedných oveľa rozvinutejších a sociálno-inźiniersky skúsenejśích mocností??
(opakujem, stop!, žiadne tupé dogmy, len vaša gebula, bez drog i tých čisto psychických)
Hmm? Nić??
pouvažujte v kľude ešte raz a chodte sa na 3h prejsť do toho hája, do lesa, jak sa vraví ľudovo.
Aspoň deň dva predtým nejedzte mäso a dobre sa vyspite.
S Bohom v l priRode Vám to potom zrazu docvakne, ak nie hneď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovsko-zednářská propaganda

Július | 26.06.2018

tapeta - přesunuto https://pastebin.com/c06hwe8j

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pseudokřesťanská židovsko-zednářská propaganda

ľudo | 26.06.2018

Dogmatik demoagóg obviňuje iných z dogiem?? :)

Áno o sinajskom pochode, o tej kľúčovej udalosti je viacero verzii.
Ja s prikláňam k tým posledným najlepśie preskúmaným..
No moźno prídu postupne ďalšie detaily.
Tu sa v mnohom isto +- zhodneme.

V politike však vždy robíš naoko šou pre ovce.
Prečo by si židia nićili ideológiu pre pacifikáciu otrokov??
Ok, občas si vliezli lokálky do kapusty..
To sa v každej spoloćnej mafii stáva.
Jedna parta.
Ako to ale, źe to nevídíš, keď vidíš ostatné, čo si popísal?
Prečo nechceš pripustiť, že možno už v Nicae, už u Pavlovho Sanhedrimu boli také pokusy a moźno nie úplne neúspešné.
Obaja sa považujeme za kresťanov,
za hlboko veriacich, obaja máme rovnaké ciele, či?
DOstať sa bližšie k Bohu, pochopiť lepśie Jeho ciele,
spolupracovať s ním ako dietky Boźie, aby Kráľovstvo nebeské už tu na Zemi bolo v čo najväčšej miere. Je to predsa proces. Nejaký ideál. My sa snažíme nejako jasnejsie vyjadriť prvotnú cirkev, poukáza´t na to dobré i chyby a navrhnúť lepšie riešenia, keď už máme modernejšie, lepšie prostriedky, ako mala po staŕočia cirkev, ktorá je dnes rôznymi prúdmi pomerne silno vo svojom rozvoji zablokovaná.

Židia vyzerajú byť rovnako nástrojom, ako cirkev, cirkvi a sprostí otrockí murári, serešovci, rotschildovci, staré klany apod.
Je to súćasť jednej dávno globálnej pyramídy.
Či hodokvasníci na jej špičke ešte žijú, alebo nie
nie je podstatné.
Ona ide v automatickom apokalyptickom režime a to treba riešiť!
či?

Doba od roku 1800 do 1900 ?

gg | 24.06.2018

Obraciam sa na tunajších znalcov s vážnou otázkou.
Vie vôbec niekto aká je pravdivá, nie sfalšovaná, nedávna doba ľudstva?

Re: Doba od roku 1800 do 1900 ?

Hox | 24.06.2018

Neví. Jde o to že to není tak úplně podstatné, názorů na minulost je tolik, kolik je na Zemi lidí, a přít se o varianty minulosti není konstruktivní. Věnovat se je třeba především budoucnosti.

Re: Re: Doba od roku 1800 do 1900 ?

gg | 25.06.2018

Aha... naozaj zaujímavé.

Lenže kto nepozná minulosť, ten vôbec nemôže predvídať budúcnosť.

Prečo sa potom tunajší znalci vyjadrujú ako očitý svedkovia doby dávno minulej, tým nemyslím iba ľudí okolo jadra leva-netu, ak nepoznajú pravdu ani len o dobe takpovediac súčasnej - skoro našej?

Re: Re: Re: Doba od roku 1800 do 1900 ?

Hox | 25.06.2018

a) otázka zněla na to, zda někdo ví přesně co se dělo - neví, to je objektivní fakt. Ale to neznamená že neví nic.
b) kdo je na tom lépe, ten kdo ví že minulost přesně nezná, nebo ten co si myslí že ano ale setrvává v iluzi o minulosti?
c) co je důležitější, dohadovat se o tom, kudy přesně vlak někam dojel, nebo řešit situaci, kdy se řítí ke srázu a zabránit, aby se zřítil?

Re: Re: Re: Re: Doba od roku 1800 do 1900 ?

gg | 25.06.2018

Ale no, budeme sa chytať za slovíčka?

Mňa zaujíma čo najväčšie priblíženie sa k pravde čo sa dialo v tom období.
Každý, vrátane teba musí mať predstavu získanú buď v škole, vlastným štúdiom materiálov, alebo skúmaním existujúcich objektov alebo procesov, ktoré vznikli ľudskou alebo rozumovou aktivitou.

Re: Re: Re: Re: Re: Doba od roku 1800 do 1900 ?

Hox | 26.06.2018

Nechytám se za slovíčka, to co jsem napsal je dle mého podstata věci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doba od roku 1800 do 1900 ?

gg | 26.06.2018

Podstata je že tunajší znalci opisujú čo sa stalo pred tisícročiam spôsobom akoby vtedy žili.

Čo, tebe, im bráni vyjadriť sa o dobe úplne nedávnej?

Torzne polia

vidlak | 24.06.2018

Cela diskusia i clanok mi pripomina jednu deklarovanu vlastnost, podobne pritahuje podobne. Obsadenie akterov zvacsa rovnake.

Amen.

Vlad | 24.06.2018

Amen. Šalom! RKC je mocenský systém bez ohľadu na osobu Ježiša. Prvotný "Ježiš" nech predstavuje univerzálne dobro => RKC s týmto nemá nič spoločné.

Re: Amen.

Jan | 24.06.2018

Abyste se nepletl. Církev má svůj význam. Proč se jí snaží v Evropě zdiskreditovat..

Krym a slováci

Bynk | 23.06.2018

Veselú Veľkú noc. Tento nápis v slovenčine prekvapí našinca pri prehliadke odeských katakomb. Keby len nápis! Pod ním je nakreslený výjav z klasickej slovenskej kúpačky: mládenec v brigadírke oblieva vedrom dievča, ktoré sa snaží vyhnúť prúdu vody.

Na ďalšej nástennej "maľbe“, zrejme od toho istého autora amatéra, možno ľahko rozoznať Hitlera, ako posiela niekam kopancom svojho generála, zjavne po prehratej bitke. Generál má obviazanú hlavu aj pravú ruku a protézu namiesto ľavej nohy.

Napokon tretia kresba znázorňuje štátny znak Sovietskeho zväzu, kosák a kladivo, a vedľa neho slovenský dvojkríž. Tentoraz sa autor aj podpísal ako Gust Bezák a uviedol dátum 1. IV. 1944.

Veľká noc pred 70 rokmi pripadla na 9. a 10. apríla. V tom čase práve vrcholili boje o "morskú bránu Ukrajiny“, ako v turistických sprievodcoch zvyknú označovať Odesu. Útočiacim vojskám 3. ukrajinského frontu pod velením tamojšieho rodáka maršala Rodiona Malinovského sa postavili hitlerovské divízie zo skupiny armád A.

Stojí za zmienku, že na pobreží Čierneho mora rok po stalingradskej bitke opäť na seba narazili 8. gardová armáda generála Vasilija Čujkova a obnovená 6. armáda generála Ferdinanda Schörnera. Len si vymenili úlohy – "krvavý Ferdinand“ sa tentoraz musel brániť a ustupovať, zatiaľ čo Čujkova Nemci neskôr volali "generál Sturm“.

Mesto horelo, všetko dunelo a zem sa triasla pod výbuchmi bômb. Nuž a doprostred tohto pekla vystúpili večer 9. apríla z odeského podzemia oddiely miestnych partizánov. Medzi nimi aj 160 Slovákov.

Ale kde sa tam vzali Slováci?Ale najprv si vari treba pripomenúť niektoré východiskové fakty: Tisov režim vyhlásil vojnu Moskve dva dni po začatí hitlerovskej operácie Barbarossa. Už 24. júna 1941 motorizovaná Rýchla skupina (neskôr brigáda a nakoniec divízia) prekročila slovensko-sovietske hranice. Prvý veľký boj čakal Slovákov pri ukrajinskom Lipovci 22. júla 1941. Straty brigády boli značné: 75 mŕtvych, 167 ranených a 19 vojakov padlo do zajatia alebo boli nezvestní. Na východnom fronte sa postupne vystriedalo v dvoch divíziách okolo 100-tisíc našich vojakov. A hoci sa početný stav rýchlejšej z nich časom znižoval, jej efektívnosť v boji rástla (zrejme aj vďaka dozbrojeniu). Podľa ruského historika Alexeja Isajeva patril slovenský expedičný zbor medzi najpripravenejšie spomedzi vojsk nemeckých satelitov. Postupne sa dostal až na úpätie Kaukazu.

Slovákom však na začiatku vojny so sovietskym Ruskom sľubovali, že to bude blesková záležitosť a potrvá iba niekoľko týždňov, nanajvýš mesiacov. Ale prešiel rok, pol druha roka, a jej koniec bol stále v nedohľadne, pričom mŕtvych i ranených pribúdalo. Začiatkom roku 1943 po stalingradskej bitke Slováci kryli ústup nemecko-rumunských vojsk na Kaukaze a pritom sa sami takmer dostali do sovietskych klieští. Nemci ich ledva stihli prepraviť vzduchom na Krym. Bez ťažkej výzbroje a techniky.

Vojaci si mysleli, že divízia pôjde na prezbrojenie domov, keď im však velitelia oznámili, že budú budovať obrannú líniu v Kryme, boli veľmi rozčarovaní. Už vtedy prebehlo k partizánom 200 až 300 slovenských vojakov.

Rýchla divízia stratila svoj pôvodný charakter, a tak ju premenovali na 1. pešiu. Začiatkom jesene 1943 nemecké velenie nasadilo Slovákov aj napriek protestom ministerstva národnej obrany v Bratislave do bojov, ktoré vtedy prebiehali medzi ukrajinskými mestami Melitopoľ a Kachovka.

Tam prešlo onedlho na stranu Červenej armády, sčasti dobrovoľne a sčasti z donútenia, okolo 2 100 slovenských vojakov a dôstojníkov.

Zvyšok mužstva, zväčša tylové jednotky divízie, potom Nemci presunuli do okolia Odesy a Nikolajeva. To sa už písal koniec októbra 1943.
Nakoniec však máme šťastie. V Trenčíne ešte žije Štefan Šteflovič, ktorý od júla 1942 prešiel v radoch Rýchlej divízie bojovú cestu od Rostova na Done po Kaukaz a potom cez Krym až do Odesy.

Hoci už má Šteflovič vyše 90 rokov, pamäť mu ešte slúži. „Do odeských katakomb som nikdy nevkročil,“ upozorňuje hneď na úvod, "spolupracoval som s miestnou odbojovou skupinou na povrchu, v meste. Ako mechanik vo vojenských autodielňach našej jednotky som prichádzal do styku s vodičmi nemeckých, rumunských a talianskych motorizovaných vojsk, ktorí sa často podelili s informáciami dôležitými pre odboj. Tie som odovzdával ďalej.“

Šteflovič však potvrdzuje, že nacistickí okupanti mali z partizánskych skupín, ktoré sa zdržiavali v katakombách Odesy, priam panický strach. Povstalci odtiaľ podnikali nečakané a nebezpečné výpady, ktorým sa nedalo zabrániť. Snažili sa ich "vykúriť“ plynom, zabetónovali im vchody do podzemia, nastražili rôzne pasce, ale všetko nadarmo.

Zúfalé nemecké velenie potom nariadilo špeciálnemu komandu vniknúť do katakomb a partizánov likvidovať v priamom boji, tí však včas dostali od svojich agentov na povrchu signál o chystanej razii a stiahli sa hlbšie.

Komando sa nemohlo vyznať v nekonečnom labyrinte podzemných chodieb, zablúdilo a utrpelo značné straty. Do Berlína išlo ospravedlňujúce hlásenie: "Rozvetvená sieť tunajších katakomb nemá v Európe obdobu.“

A naozaj, je to niečo nevídané. Do vojny sa podarilo preskúmať "len“ pár stoviek týchto podzemných chodieb, v roku 1964 bolo známych okolo 800 a dnes už je to vyše 2 500 kilometrov!

Výskum pokračuje, ale už dávno sa vie, ako rozvetvená sieť šachiet, štôlní a chodieb vznikala. "Sú to zväčšia opustené kameňolomy,“ vysvetľuje Sergej Mirošničenko z odeského mládežníckeho združenia Pátranie. "Už v 8. storočí, ale najmä od začiatku 19. storočia sa tu vo vrstvách vápenca a morských usadenín, v tejto lastúrnatej hornine ťažil základný materiál, z ktorého je vystavaná celá stará Odesa.“

Ale zase – odeské katakomby, to nie sú len opustené kameňolomy. Výskum ukázal, že mnohé chodby vedú od pivníc starých domov a kedysi slúžili na ktovieaké blahodarné alebo aj pochybné ciele. V konečnom dôsledku však vznikol najspletitejší a najzamotanejší podzemný labyrint na svete.

Po vojne tu zriadili jediné podzemné múzeum na Ukrajine a spočiatku sprístupnili návštevníkom takmer všetky nezatopené katakomby. Úrady sa však spamätali, keď im z múzea ohlásili stratu jednej turistickej skupiny. Samozrejme, turisti v labyrinte chodieb zablúdili a záchrancom trvalo dva dni a dve noci, kým ich vyčerpaných našli. V odeskom podzemí je trvale 13-stupňová teplota a tma ako v rohu…

Dnes si turisti môžu pozrieť už len približne dva a pol kilometra katakomb v Nerubajskom, čo je už predmestie Odesy. Tam sa nachádza aj Múzeum partizánskej slávy.

Pre turistov sú odeské katakomby atrakcia, jeden zo siedmich divov Ukrajiny, pre domácich čoraz väčšia starosť. Veď podzemie mesta je plné prázdnych dutín neraz v hĺbke už 10–15 metrov, ktoré sa občas prepadávajú a spôsobujú nebezpečné závaly.

Nadšenci zo združenia Pátranie už objavili aj stovky nástenných kresieb a malieb od neznámych autorov. Medzi tými najstaršími a najvzácnejšími dominuje, okrem banícko-kamenárskej a "morskej“ témy (Odesa je predsa prístavné mesto) aj téma vojnová. Práve v tejto kategórii sa vyníma tvorba slovenského partizána s výtvarnými sklonmi.

Nie, Šteflovič žiadneho takého nepoznal, ani meno Gustáv Bezák mu nič nehovorí. A čatár Michal Končitý? "Samozrejme, že áno,“ znie odpoveď.

Končetti bol vlastne Končitý
V spomínanom zozname Slovákov, odeských partizánov od generála Asmolova figuroval pod menom Michal Končetti. V ďalšom starom sovietskom dokumente sa našli jeho osobné údaje: narodený 3. 10. 1919 v Kunove, okres Venica.

Aj v Chňoupkovej reportáži pred 50 rokmi sa písalo o nejakom Končettim, vzápätí však do redakcie Pravdy prišiel list od Anny Končitej z Kunova (dnes je to súčasť Senice).

"Som presvedčená, že reč ide o mojom synovi Mišovi Končitom, ktorý v čase vojny prebehol k ruským partizánom,“ písala matka. "Za to mi úrady prestali vyplácať vdovské a do armády povolali aj môjho druhého syna Jána, ktorý tiež dezertoval, ale chytili ho a zavreli do väzenia.“

Podľa odeského vojenského historika Serafima Voľského dokázal Michal Končetti-Končitý sám zagitovať vyše 40 slovenských vojakov na stranu odboja.

Keď sa nemecké velenie dozvedelo o spolupráci Slovákov s hnutím odporu v Odese, nariadilo odsunúť jednotku do Tiraspoľa (dnes samovyhlásená Pridnestrovská moldavská republika). Nasledovali hromadné zbehnutia do katakomb.

Veliteľ mesta potom vyhlásil na prebehlíkov štatárium a zvyšok jednotky musel okamžite opustiť mesto.

"Slováci prebehli k partizánom so všetkou výzbrojou, okrem toho im doniesli množstvo munície, rádiostanicu a potraviny,“ pripomína docent Voľskij. "Boli to vôbec prví cudzinci, ktorým hnutie odporu umožnilo vstup do odeských katakomb.“

Z prebehlíkov sformovalo partizánske velenie dve bojové skupiny – prvú viedol Končitý, druhú Ľudovít Laučík. Obe skupiny sa vyznamenali najmä v dramatických dňoch, ktoré predchádzali oslobodeniu Odesy (pomáhali napríklad odmínovať prístupové cesty blížiacej sa Červenej armáde) a potom počas pouličných bojov v samotnom meste.

"Večer 9. apríla vyšli Slováci z katakomb a obsadili viaceré dôležité oporné body v Odese, v pouličných bojoch prejavili veľkú odvahu a vytrvalosť,“ uvádza sa v hlásení generála Michaila Skosyreva zo štábu 8. gardovej armády. "V týchto bojoch zahynuli Jozef Kamenko a Ján Pavlík, ďalší boli zranení.“

Ťažko zranený bol aj čatár Končitý. Údajne ho postrelili útočiaci červenoarmejci, ktorých zmiatla jeho uniforma slovenskej armády. Táto informácia však nebola nikdy oficiálne potvrdená.

Končitý onedlho zomrel na otravu krvi v nemocnici v Dnepropetrovsku, kam ho previezli s niekoľkými priestrelmi. Rodina na Slovensku sa to dozvedela až po vojne od jeho ruskej manželky Anastasie.

Ako to, že sa Končitý stihol v Odese oženiť? Bolo to len manželstvo z rozumu, vtedy sa tak vydávali mnohé tamojšie dievčatá, ktorým hrozili nútené práce v Nemecku, alebo ich spojila láska?

Kvôli ženám zostali po vojne žiť na Ukrajine viacerí Slováci – odeskí partizáni. Štefan Tóth z Margecian priamo v Odese, Ján Rimbala vo Ľvove. Ženatý Pavel Hajdučko z Humenného sa však po dvoch rokoch vrátil na Slovensko.

Končitého Tasja, inak zubná lekárka, si dlho písala s príbuznými Michala a niekedy v 60. rokoch dokonca navštívila Senicu.

"My sme zase v roku 1971 vycestovali do Odesy,“ spomína Končitého synovec Emil Fabík, "a chceli sme pokračovať aj do Dnepropetrovska pozrieť si strýkov hrob, ale nakoniec nás tam úrady nepustili – vtedy to bolo pre cudzincov zatvorené mesto.“
Podarilo sa však zachrániť historickú budovu Odeskej opery. Miestne médiá aj teraz pri 70. výročí pripomenuli, že na jej záchrane sa významne podieľali slovenskí partizáni. Nejako zistili, že hitlerovci pred ústupom z mesta zamínovali aj operu a na Veľkonočnú nedeľu 9. apríla 1944 dali o tom vedieť ženistom z Čujkovovej armády.

Na slovenských partizánov si spomenuli aj členovia českej expedície Odesa 2014, ktorí v minulých dňoch navštívili "morskú bránu Ukrajiny“.

A kto si na Končitého, Pavlíka, Laučíka, Pagáča a ďalších spomenie na Slovensku? „Tá vojna možno ani nebola,“ spieva u nás neznámy, na Ukrajine a v Rusku však veľmi populárny pesničkár Alexandr Rozenbaum, tiež rodák z Odesy. „To všetko sa ľuďom snáď iba prisnilo.“

Tá pieseň chytá za srdce najmä dnes, keď sa na Ukrajine schyľuje k ďalšej vojne…

snúška polopravd a jejich interpretace v dnešní technokratické době

jill | 23.06.2018

kdo nemá klíč, neumí interpretovat přečtené
to ríkal i Ježíš o SZ

hezky a nadčasove se vyjádřil komik a herec Jan Werich, mohlo by to být mottem života do všech dob:
"Když už jednou člověk JE, tak má koukat, aby BYL. A když kouká, aby BYL a JE, tak má BÝT to, co je, a nemá BÝT to, co není, jak tomu v mnoha případech JE."

Platí pro všechny ůrovně člověka na Zemi.
Místo nesmyslné hádky, by zvědavý a soudný člověk hledal smysl i ve vzkazech GP např.: uvádí, že kdyby čllidi věděli jakou mají sílu; připodobnění nynějšího člověka k ůrovni psa- v čem spočívá; hlavně by měl hledat, čím skutečně je, proč je zrozen na Zemi, k čemu má se dopracovat svým životem, a z Písem si nemá tropit žerty, pro svou škodu, když jim nerozumí a bere je jako návod pro život ve hmotě, což nejsou/jsou návodem jak se dopracovat k pravdě o sobě, s příslušným klíčem/kódem-dešifrovacím/.

Biblický egregor?

Ľ | 23.06.2018

Ako to máte? Veríte, že sme pod vplivom egregoru RKC alebo Biblie? A vašou úlohou je oslobodiť nás z pod ich vplivu? A máte Biblický egregor aj nejak rozdelený? Alebo sme podľa KSB všetci "biblisti" automaticky na druhej strane Barikády? Či ako to máte zadelené?

Rozpor důkazem autenticity

Geras | 23.06.2018

... když budou 4 pozorovatelé sledovat dlouhodobý komplikovanější řetěz událostí, zanechají 4 různé popisy, které se budou shodovat jen v otm, co je pro ně hlavní.

názor

Július | 23.06.2018

Zaujímavé, Hox, že dávaš moju výmenu názorov s Luxom ako článok -predmet diskusie...

Nedávno si tvrdil, že Lux tam niečo dokázal. Takže napíš, čo vlastne Lux dokázal v tej diskusii, to by ma zaujímalo...

Re: názor

ľudo | 23.06.2018

Prečítal si si Winnetua?
O čom bol WinNetu?

Re: Re: názor

Július | 23.06.2018

Po prečítaní KSB a ich hlavnej tézy tom, ako dostatočné množstvo populácie získa koncepčné poznatky a prevezme riadenie ma metafora s marxizmom napadla. A že je tam hodne podobností...

KSB vyrába človeka s KSB svetonázorom.
Marxizmus vyrába súdruha s ateistickým svetonázorom.
KSB učí utópiu ako dostatočné množstvo populácie prevezme riadenie.
Marxizmus učí utópiu, ako sa proletári všetkých krajín spoja vytvoria nám svetlé zajtrajšky.
KSB negativizuje RKC, kresťanstvo, vieru v Ježiša ako Boha.
Marxizmus kresťanov prenasledoval a veru v Boha pokladal za ópium ľudstva.

Udo, tých podobností KSB s marxizmom je ozaj hodne.. :-)
Hlavne ma napadlo, že hlavná téza KSB je vačšia rozprávka ako Winnetou od Karla Maya.. : -)

Re: Re: Re: názor

Hox | 23.06.2018

Jen tvoje zbožné přání, že získání koncepčních poznatků dostatečným podílem populace je utopie... jistě, ty bys chtěl aby to utopie byla, protože když to utopie není, máš problém.

Bude útokem na tebe, když se tě zeptám jaké jsou tvoje argumenty pro tvoje zbožné přání?

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 23.06.2018

Spýtať sa možeš, ale ja odpoviem, až ty odpovieš na moju prvú otázku v prvom príspevku tejto diskusie...

PS. Ja nemám žiadny problém s hlavnou tézou KSB, problém majú tí, v čo tu tézu veria, pretože nie je problém jednoduchou logikou, jednoduchými faktami z praxe dokázať, že ide o utópiu...

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 23.06.2018

Dokaž, mlácení prázdné slámy z tvojí strany bylo dost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 23.06.2018

[osobní útoky, smazáno]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 23.06.2018

Inými slovami nemáš nič len bludy, lži a osobné útoky...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 24.06.2018

Július. Co Lux ukázal si může udělat názor každý sám přečtením jeho textů výše. Ty jsi jeho argumentaci dezintepretoval následovně:

"Lux aj sám potvrdil,že prví kresťania verili v Ježiša ako Boha."

Což je jemně řečeno výmysl.

Pokud obviňuješ ze lži, důkazní břemeno je na tobě. Tvoje tvrzení samo o sobě má asi takovou hodnotu jako použitý toaletní papír.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 24.06.2018

[osobní rovina, https://pastebin.com/F3GXVBWG]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 24.06.2018

Aj kresťanský historici uznávajú, že Konštantín, ktorý zvolal Nicejský koncil prijal kresťanstvo na smrteľnej posteli lebo do tej doby bol veľkňazom kultu Sol Invictus. Tento kult, ktorý uctieval stelesnenie Slnka ako boha, ktorý sa znovuzrodí na 3 deň bol jedným z najväčších a najvplyvnejších slnečných kultov. Toto by malo byť prvé varovanie pre KAŽDÉHO kresťana, že s tým Božstvom Ježiša dačo nie je v poriadku.
Druhé varovanie by malo byť, že v Ríme bolo kopa kultov vrátane slnečných, ktoré praktikovali podobné rituály ako súčasné rituály RKC napr. slnečný kult Mitru slávil znovuzrodenie Slnka na 3. deň od zimného slnovratu chlebom a vínom. Toto priznávajú aj kresťanský historici.
Tretím varovaním by malo byť to, že rímskych cisárov niektorí Rimania uctievali ako bohov. Toto tvrdia aj kresťanský historici.

A mohol by som pokračovať dosť dlho ale to by som mrhal priestorom. Faktom ale je, že tieto veci čo som vymenoval spomínal aj Lux ale tieto argumenty neakceptuješ len opakuješ dogmy RKC ako pravdu konečnej inštancie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Hox | 24.06.2018

Július. Označení "výmysl" se týkalo tvého tvrzení, že v té diskusi výše Lux potvrdil tvoji verzi, ačkoliv přesný opak je pravdou, jak se může každý přesvědčit. Lux ukázal, že část prvních křesťanů považovala Ježíše za Boha a část nikoliv, ty napíšeš, že "i Lux potvrdil, že první křesťané považovali Ježíše za Boha", jako by napsal že všichni první křesťané považovali Ježíše za Boha, což je lež. A lež je nástrojem Satana.

Jaké jsou ty tvoje "skutečná historická fakta"? Argumentuješ datováním uhlíkovou metodou, která skořápku právě uhynulého mořského šneka datovala jako 28.000 let starou, a která datovala 2 části jednoho zmrzlého mamuta s rozdílem 13.000 let ve stáří. Tolik k průkaznosti a věrohodnosti této metody.

Píšeš že se tvoje fakta dají ověřit. Jak sis ověřil, že to datování uhlíkovou metodou v tomto případě bylo věrohodné a neobsahovalo odchylku stovky nebo tisíce let? Nijak, protože to nijak ověřit nejde ve světle zdokumentovaných selhání této metody, lze jen věřit.
Kde jsem napsal, že ta práce anglického historika je pro mě důkazem? Jaké máš důkazy, že nenáviděl křesťanství?

Objektivita spočívá v tom, že člověk bere v úvahu všechny dostupné informace, nezakrývá oči na část z nich.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Július | 24.06.2018

[osobní útoky, smazáno]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 25.06.2018

ÁNo, vyvoď si pre seba závery a viac nehreš!
Aspoň nie ostentatívne provokatívne na verejnosti ako úchyl!!

Re: Re: Re: Re: Re: názor

sergej | 23.06.2018

Julius. Clanok, vlastne diskusia nam iba ukazuje, ake su ovecky RKC ovecky. Ja ich mam na Orave
viac nez dost. Namiesto viery a modiel, by mali skor mysliet a citat knihy.

Re: Re: Re: názor

Paľo | 24.06.2018

https://pastebin.com/BXfN29qh

Re: Re: Re: Re: názor

Július | 24.06.2018

https://pastebin.com/iQL8CPKz

Re: názor

Vaclav | 24.06.2018

To, jak Lux píše, že Petr zemřel hlavou dolů, druhý byl řezán napůl pro dvojakost názoru atd., mi přijde doslova "rouhavé". Prý tak zemřeli proto, že nepřijali "intuitivní pokyn shora"... Tomuto názoru lze rozumět jen tak, že všichni lidé, kteří kdy zemřeli krutou smrtí, zemřeli pro své zlé pohnutky, či pro neschopnost se řídit "intuicí shora". Znamená to tedy, že i Ježíš zemřel pro svou "tupost", či dvojakost, či zlé pohnutky? Byly snad tisíce upálených "čarodějnic" upálených pro jejich zkaženost, či neschopnost se tomu vyhnout? Byli všichni "stalinští mučedníci neschopní, či zkažení? Nechci napadat Luxovo vzdělání, ba naopak, ale tato úvaha mi nesedí. Drž se opozičníku)

Re: Re: názor

Július | 25.06.2018

Ono toho nesedí podstatne viac, čo tu šíri Lux...

Re: Re: názor

ľudo | 27.06.2018

Veď to bolo dostatoćne vysvetlené v ďalśích sprievodných diskusiách.
Si tu nový, alebo to tiež len hráš?

Vina je vźdy kolektívna.
V sociologickej mechanike presne opačne ako v oficiálnom práve otrokárskej koncepcie neprimerane egocentricky vyzdvihujúceho
jednotlivca, aby ztienil les. Presne ako v poriekadle: "Pre stromy les nevidí", len opačný extrém..

Vždy si súčasťou nejakého kolektívu.
Keď si aj ty silnejší, robustnejší, máś viac zdrojových rezerv - zdravia, financii, kontaktov, atď.., tak tvoje činy sa v rámci spoloćného osudu spoloćnej lode prejavia na najslabších článkoch. Ako i most sa zlomí tam, kde je najslabšia, ći zhrdzavená skrutka. A to sa môže udiať i niekoľko genercii neskôr.
O tom je napr. aj tzv. systemocká psychológia a konštelačné technológie autokorekcie podvedomia, z ktorými sa dnes žiaľ mnohí ako s pomerne mocnými technológiami nezodpovedne bez základných znalostí sociologickej mechaniky, BOZP psychohygieny atď hrajkajú a peniaze na tom robia. Potom sú náhle ochorenia, samovraždy, atď..mortalitu pacientov majú títo i akože študovaní psychológovia a psychiatri neraz nemalú. Oficiálno-právne sú vśak zatiaľ akožečistí, zatiaľ..

ďalej k veci..
Potencialnych základných dôvodov na nešťastia, ochorenia je vśak okrem spomínaných dvoch ešte niekoľko. Viď KSB/DVTR, prípadne Základy sociológie.

Pri dodržaní prmárnych bezpečnostných pravidiel spolupráce s Bohom, popisovaných v KSB/DVTR, by k takýmto udalostiam dochádzať nemalo. V reálnom živote vśak túto úroveň rozvoja dosahuje pomerne málo jedincov. Riziko je samozrejme vždy a ide o to, ho v pozitívnej Božej dôvere eliminova´t na 98-99% podľa spomínanej Gaussovej krivky. Sú javy-deje, ktoré sa riadia aj jej deriváciami, či boolovou algebrou (1/0)..a´la výraz "trochu" tehotná, či elektorónové exitácie na leveloch orbitov a podobne.

Prečo furt vytrhávate povedané, napísané z kontextu a hľadáte primárne mieru neplatnosti výroku, namiesto mieru jeho platnosti?? (azda ste tiež nečítali KSB/DVTR - model o ktorom tu dikutujeme a len nezmyslene rušíte diskusiu spolus Julom, ako fafrnkovia, ktorí kedysi za bordel dostávali i oprávnene po riti rákoskou??)
Robte to opačne a budete v pohode!
Váš život tak zaćne by´t postupne šťastný.
Nebojte sa šťastia!!!

Nebojte sa prehodnocovať svoje postoje, stereotypy, zvyky, algoritmiku myslenia, ak narazíte na lepšie.
To nie je hanba ani v staršom veku.
Kto sa prestane učiť, rozvíjať zomrie. Tak je to v priRode.
Zvyk je dobrý sluha, no zlý pán.
Všeci sa spolu učíme.
Taký je život..fajn

diskusia

NaMir | 22.06.2018

Ťažko sa diskutuje s niekym kto je presvedčený o svojej pravde, a zároveň je veľmi ťažké vôbec len uvažovať nad "pravdou" toho druhého. Vždy Ja mám pravdu a nik iný. No a toto je aj príkladom, takto to vždy dopadne. Problémom Biblie nie sú úpravy, veď tie texty sú prístupné a mnohí dnešní prekladatelia pracovali s originálmi(digitálnymi). Väčším problémom je zlá interpretácia, napríklad sekty využívajú Apokalypsu na svoje ciele. Stačí si ale napr, prečítať knihu Book of destiny (P.Kramer) a je po zneužívaní a zavádzaní veriacich. A takto sa dá pokračovať s celou Bibliou. No v celej diskusii uniká jedna základná myšlienka Cirkvi, v nejakej knihe Biblie je to aj napísané: ak Kristus nevstal zmŕtvych, márna je naša viera. A to je dôležité. Nie či je sviatok v pondelok, stredu. Ak po smrti nič nieje, načo sa snažíme, ale ak je, akú to má hodnotu? V dnešnej dobe sú už všetky informácie dostupné, treba len hľadať a nevenovať sa zbytočnostiam.

Re: diskusia

Oracle 911 | 23.06.2018

>ak Kristus nevstal zmŕtvych, márna je naša viera. A to je dôležité. Nie či je sviatok v pondelok, stredu. Ak po smrti nič nieje, načo sa snažíme, ale ak je, akú to má hodnotu? V dnešnej dobe sú už všetky informácie dostupné, treba len hľadať a nevenovať sa zbytočnostiam.

A prečo čaká niekto na svoju smrť, aby sa vstal z mŕtvych tak ako to urobil po 3 dňoch Ježiš?! To je nedobrý životný ciel...

Re: Re: diskusia

Ľ | 23.06.2018

Lepší, ako snaha o ovládnutie ľudí a presadenie svojej vôle na úkor ostatných.

Re: Re: Re: diskusia

Oracle 911 | 23.06.2018

A v čom?!
Jeden sa ponáhľa na smrť a druhý ho dokáže nasmerovať.

Re: diskusia

Six | 23.06.2018

jj, Bible je založena na glorifikaci jedné z původních vlastností ČLOVĚKA, jež byla předchůdci církve cílenými zásahy do informačního pole a tedy do DNA zablokována. Ale že by To ostatní byla jen "omáčka"? Ta "omáčka" je to důležité, to je to co dělá z lidí ovce, Trojský kůň v praxi.

Bohorodicka

vidlak | 22.06.2018

Je bohorodicka hierarchicky vyssie ako boh?

Re: Bohorodicka

Ľ | 22.06.2018

Hmmm... Ozaj. Kde sa vzal Boh stvoriteľ? Pri najmenšom údajný Boh Bohov na Zemi Kristus sa v každom prípade narodil zo ženy. Ale čo Nebeský Boh? Kde sa vzal? Kto stvoril boha? "GP?"

Re: Bohorodicka

Joe | 23.06.2018

Bohorodickou je myslena Panna Marie, ne nekdo, kdo porodil Boha,Buh je vecny.Zkus si predstavit ten pojem "Vecny" a taky je Buh.Je to neosobni, transpersonalni Laska, vzdycky tady byla, vzdycky tady bude a nikdy jinak.

názor

Paulo | 22.06.2018

Kľudne môže byť, že prvých kresťanov vraždili práve preto, že si do určitej miery pamatali, tradovali a praktizovali pôvodné Ježišovo učenie a odmietali ho uznať za Boha a všetky tie sektariny okolo toho. Stáli systému v ceste, tak ich likvidoval a mnohí sa stiahli do úzadia, lebo vedeli, že pravda aj tak raz vyjde najavo, a aj vychádza...

Re: názor

Six | 23.06.2018

Souhlas. Tyto metody jsou stále velmi účinné i teď. Oponentura je likvidována, a tímto se dá vytvořit během 2-3 generací zcela jiný pohled na danou událost či jev. V minulosti několik národů bylo zlikvidováno do posledního člena, pokud se nechtěli přizpůsobit.
Nyní se používá společenské zesměšnění (likvidace jen vyjímečně), které ale funguje jen díky velké skupině mentálních idiotů přebírajících každou pí..ovinu co kdo napíše, řekne, vidíc v tom svůj prospěch či příslušnost k většině se "správným" názorem, neuvědomujíc si dopad do budoucnosti..
Stále mě překvapuje, kolik lidí spojuje učení Ježíše se sektou RCK.

Jezis Bozi syn?

Peter | 22.06.2018

Pekna diskusia.
Verit v Boha znamena verit v Jezisa?
Ja v Boha mozem verit, ale preco by som mal verit, ze Jezis je bozi syn?
Ved to sme snad vsetci. Jeho synovia a dcery.
Uz to, ze RKC to dava ako dogmu, musite verit v to, ze Jezis je Boh. Ale verit v Boha bez Jezisa ako Boha, to uz nemozete.
Na vieru v Boha potrebujete RKC. Bez nej to nejde? :-)
Ak by slo Jezisovi o to, aby ludia museli najskôr uverit v to, ze on je Boh, jeho syn, myslim, ze by to bolo od neho ubohe.
Jeho temy boli skor o ludskosti a cloveku. Nie kecy ja som bozi syn a omielat to do blba, aby sa mu ludia snad klanali.

Re: Jezis Bozi syn?

ľudo | 22.06.2018

Hej, táto časť Pavlovej verzie
"len skrze Ježiša Krista" je veľmi podozrivá.
Mierne povedané..
Hmm..kedy a pre koho vlastne pracoval Palino..

Inak je väčšina kresťanstva v poho,
až na tých zopár 10-15 mín, vírov.
Odmínovať, dekontaminovať kľudne
triezvo ďalej používať.

Re: Re: Jezis Bozi syn?

Jox | 22.06.2018

Ľudo zabudaš na jedno. Ocistenie nepomôže. Egregor neočistíš, ak máš k nemu kľúče môžeš po častiach sa pokusiť preprogramovať rak, aby ti nespadol ale nedá sa očistiť. Obranné reakcie a mechanizmy egregoru su nebezpečné. Pozor na to. Bud zdravy a vsetko dobré.

Re: Re: Re: Jezis Bozi syn?

popolvár | 22.06.2018

životunebezpečné...
Jadrom každého egregoru je jeho skutočná, prvotná zakladajúca myšlienka. A biblický egregor tú prvotnú myšlienku na pôvodnom kresťanstve založenú nemá - takže zvonka nepreprogramuješ. To by musel chcieť spraviť zakladateľ egregoru.
Podobne je to aj s EÚ - jej prvotná zakladajúca myšlienka je postavená na myšlienkach, tézach a plánoch Karnegeho - jasné, že oficiálne o tom ani muk, ovciam boli predhodené tézy o voľnom obchode, pohybe osôb, slobodách, atď. Preto EÚ ako taká reformovateľná nie je. Je potrebné vytvoriť novú EÚ na iných nosných myšlienkach

Re: Re: Re: Re: Jezis Bozi syn?

Jox | 22.06.2018

No je potrebné mať kľúče, vedomosti a aj tak to v tomto prípade nemusí ísť. To prirovnanie, ten obraz je, sice jeden strongman (myslim tych silákov, čo majú aj svoju asociáciu a kvalifikáciu zvládne len ca 10 chalanov z 2.5 milióna) dokáže utiahnuť kamión, no ak by chcel potiahnuť loď naloženu loďami, naloženu loďami (namodlenu energiu dvoch či viac tisícročí, závisí či bol len pretvorený iný pridanim podegregora, či urobeny novy egregor), tu už len zručnosť nepomôže. Čo myslim, je toto https://m.imgur.com/gallery/pB0VXKq toto ani umný silák nedokáže...
Na druhej strane loď bude dunkčná len ak pláva v oceáne a akýkoľvek egregor je len podmnožinou HNR. A more už vzalo veľa lodí ku dnu. S nákladom ľudí, zlata, korenia, či vojnových nástrojov. More rozhodne, komu pomôže a koho rozbúrená morská hladina vezme do hlbín zabudnutia.

Re: Re: Re: Re: Jezis Bozi syn?

ľudo | 22.06.2018

I biblický agregátny modul, matrica začínala
v dobe boja dvoch nezmieriteľných koncepcii.
I judaizmus bol pravdepodobne na poćiatku tou lepśou
z nich projektovaný.
Kde udělali soudruzi chybu?
Z nej sa máme poučiť.

Ako inak to chcete riešiť?
chcete kresťanstvo azda "zrušiť"?
Ste blázni? :)
Cui bono?

Obávam sa, že ešte dlho si mnoho ľudí bude radšej cestu cez pre nich zdomácnelé mínové pole vyberať, ako prechod riečkou..
Nemôźeme celé generácie odpísať.
Ako pochodil Achnaton a prečo?
Nedočkavosť plody nenesie
v zmysle snahy zrýchľovania, keď je uź posadené..

Re: Re: Re: Re: Jezis Bozi syn?

KL | 23.06.2018

Sú viaceré indície k tomu, že poloostrov Krym poskytuje kľúč k vstupu do globálnej politiky/biblického projektu, možno aj egregoru? Neviem to lepšie upresniť. Jeden zo zdrojov http://zakonvremeni.ru/publications/24-chronological/16018-sakralnyj-krym-dver-v-mir-dlya-russkoj-czivilizaczii.html, potom umožnenie stavby krymského mostu (keď ho postavil Stalin, bol zbúraný, Stalin povedal, že je to jeho vina...) Budkov mal ku Krymu viaceré správy, kde figuroval aj lev s kľúčom...

Re: Re: Re: Re: Re: Jezis Bozi syn?

Jox | 23.06.2018

je to už síce od témy, no môj názor na kľúče je:
- miesto
- čas
- oblečenie
- rituál
- počty a symboly
- základná myšlienka
to Ti umožní vchod ak ich vieš a spravne urobíš, ako ale preprogramovať to neviem a nechcem sa mylne domnievať.
Vytvoril som pred 3 rokmi svoj vlastny maly firemny podegregor, ktory ma skoro zabil, vyčerpal psychicky aj fyzicky, no myšlienka sa podarila a začal žiť svojim životom v rámci toho vyššieho. A teraz som sa dostal na mieata, kde prvý majiteľ vytvoril ten pôvodný. A viem ako vstupiť, no nebolo mi to umožnené, pretože tu miestnosť môže navstiviť len vybraná hŕstka členov spravnych rád...
No môj egregor funguje a už žije, vťahuje ľudí a tí pracujú v jeho mantineloch a mňa napĺňa dobry pocit, že myšlienka bola očividne dobrá, inak by ma HNR už vyfliaskalo, ako to robilo v minulosti.
Späť k téme. Julko by mal dostať metál Hrdinu Práce, prrtoze donútil Luxa písať a osvetliť nevedomosť našu. Vďaka Julko aj Lux.
No s tým Krymom. Nevieme čo bolo na začiqtku a verim, že dva kľúče v erbe jasne hovoria, kto vie čo a kde. Pontifex Maximus, šéf šéfov... Hlavny kňaz Jupitera, Či Slnka? kazdopadne Pontifex Maximus vie, otazka či je schopný programovať (snazil sa zo zaciatku pontifikátu) alebo len kanalizovať.
Budte zdraví a vsetko dobré. A ďakujem za nové VEDoMOSTi

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jezis Bozi syn?

vidlak | 24.06.2018

Kluce poznania.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jezis Bozi syn?

Jox | 25.06.2018

No aj kľúč od knižnice, do ktorej je pristup odoprený sice kľúčom poznania byt môže, no cieľom by malo byť:
- otvoriť dvere
- naucit knihy nájsť
- naucit knihy čitať
- naucit knihám porozumiet
- naučiť porozumenie pretvoriť do novej myšlienky->miery->matérie, aby vznikla nová kniha...
Kto ale môže vstupit Vidlák? Kľúče sú len za cenu zrieknutia sa jedného z najvyšších cieľov MIM ->Vytvorenia nového života a Lásky...

Re: Jezis Bozi syn?

Ľ | 22.06.2018

K dátumom stvorenia sveta vypočítaným podľa Biblie, Koránu, ...
Jediný spoľahlivý dátum je: "na počiatku". = Rozhodne viac ako vypočítali napr. podľa Biblie.
"Veriť v Krista" (a to aj podľa Biblie) znamená okrem iného: Počúvať zákonníkov, lebo kážu zákon. Ale nebrať si príklad z ich života. pretože sú pokrytci. To je aj RKC.

Keď ide o to že sme boží synovia a dcéry. To predsa podľa Biblie/Zákona od Zákonníkov a Farizejov tvrdí aj Ježiš.
A nielen hovorí o Bohu ako o Nebeskom otcovi ale aj:

„Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho, ale umriete ako ľudia a padnete ako hociktoré knieža.“

"A nie je napísané vo vašom zákone: "Ja som povedal: Ste bohmi" 35 Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo - a Písmo nemožno zrušiť! 36 prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: "Rúhaš sa" za to že som povedal: Som Boží Syn?! 37 Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. 38 Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi. ..."

-Nemyslím, že by to hovoril stále dookola a už vôbec, aby sa mu ľudia klaňali.
Tiež by bolo dobré si uvedomiť, že v časoch po dobe krvavého "pokresťančovania" bola Biblia, ktorá vznikla v reakcii na "Kristovskú misiu", jediným (ako tak) dostupným zdrojom informácii o Bohu.
-Toľko ku "skrze Krista"... Len neviem kde ste tam vzali zkrze ("zakonodarnu") RKC?

Ak ide o to čo tvrdí Pavol, potom, vzhľadom ku KSB je tu otázka, či je to naozaj Pavol, alebo mu to bolo "vsunuté".
Ak sa ale budeme tváriť, že je to od neho, potom Pavlove "skrze Krista..." mi príde vzhľadom k obsahu Biblie z cela vporiadku.

"Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. 2 Kto vchádza bránou je pastier oviec. 3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. 4 Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. 5 Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú." 6 Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. 7 Preto im Ježiš znova vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: 8 Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. 9 Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. 13 Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. 14 Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa."

Neviem. ... Môžte dať aj iný argument ako: "lebo RKC", "lebo koncil"?

Pavol dal svoju sviečku na stôl... Nieje dobre.

Re: Re: Jezis Bozi syn?

jardob | 22.06.2018

Ono tie komentáre umožňujú širokú interpretáciu, otázka je, nájsť pôvodne myslený význam...
Ak pripustíme verziu, že Ježiš nebol žid (t.j. nebol tej istej rasy ako obyvatelia Judei), ale prišiel zo severu aby napravil synov Izraela, zneužitých na projekt neľudskej formy globalizácie, potom mnohé dáva nový význam. (Existujú totiž indície, že Ježiš nebol žid, vrátane artefaktov. O.i. aj v NZ sa podozrivo často hovorí: židia vtedy boli, židia mali... akoby autor NZ bol nežid, prípadne oddeloval rasu Ježiša a rasu v ktorej kázal).

Ježiš plnil vôľu skutočného Boha, jeho vôľa a vôľa Boha boli jedno. Ježiš židom v podstate na sebe, príkladom ukazoval čo treba robiť. "Skrze Ježiša" možno chápať ako "skrze jeho príklad".

To prirovnanie k ovciam: v tej dobe len málokto bol schopný pochopiť do hlbky význam Ježišových slov. Pretože tam bola taká vedomostná priepasť, bolo možné použiť prirovnanie pastier a ovce. Spomedzi židovských vodcov, vrátanie niektorých prorokov, tam boli skutočne ľudia, ktorých bolo možné prirovnať k dravým vlkom, ktorí nevstupovali úzkou Božou cestou vlastnej premeny. Títo vedeli viac ako bežný ľud, a tieto znalosti využívali na to, aby ľud mohli zneužiť na svoje ciele... Pred tými ich varoval. A ľudia, hoc aj naivní a neznalí, ktorí sú naladení na Boha (Ježiš to hovorieval takto: Kto je z pravdy (Boha), počuje môj hlas), tí skutočne reagovali na Ježiša a šli za ním, napriek tomu, že vyrastali v synagogach.

Re: Jezis Bozi syn?

Bynk | 22.06.2018

Ježiš nikdy nepovedal že je Syn Boha, on vždy vravel že je Syn človeka, prečo si to stále niekto pletie? :-)
A je úplne irelevantné čo o nom tvrdia druhý, pretože to je už len dezinformované podanie z druhej a tretej ruky.
A čo tým vlastne chcel povedat? Ak je Syn človeka, znamená to že všetci sme synmi a dcérami človeka! :-)

Re: Re: Jezis Bozi syn?

Paľo | 22.06.2018

Múdro píšu Bynk, až i je to čudnô, pri tých mnohých divných príspevkoch rôznych nickov pri iných témach.
Len nemôžeme na 100 % povedať, čo vlastne ten Ježiš tým svojim učeníkom v skutočnosti hovoril. K tomu sa môžeme len aproximatívne približovať analýzou dochovaných textov, ale ako je zrejmé z textu, tak zásadne neupravených a navyše ešte dobre vyložených. Ako je z článku zrejmé, tak z biblie sa to nedá vôbec určiť, lebo ju asi prepisovali hore dole s mnohými elementárnymi chybami "autorov".

Ale pritom netreba zabúdať, že synmi Boha sme mi všetci bez výnimky, ktorí sme sa splodili na túto Zem, teda aj všetci tí čierni, žltí, červení, osmahnutí... A teda aj všetci tí mnohí "sviniari", vrátane rôznych divne popletených tu pôsobiacich "normalizátorov" a deviantov.
Tí sú plodom defektnej kultúry, ktorá rozhodne nemôže byť považovaná za kultúru, ktorú hlásal taký Ježiš, či pred ním Mojžiš a po ňom Mohamed.

Jezis Bozi syn ..no jeli tak je vyzpytatelný

Martin T | 25.06.2018

...a co se ho jednoduše zeptat...když se dá poznat tázajícímu se, tak by mohl i mluvit...je li, tak žije
...já jsem okusil ,že existují démoni, andělé a Bůh..tedy duchovní svět...proč by nechal Bůh všechny lidi světa víc než 2000 let věřit v totální hloupost jako je zemřelý a vzkříšený Ježíš za naše hříchy a naprosto to nikomu neřekl...nezlobte se to není stvořitel a otec..to je visící cosi na zdi a nemluvící...modla... další výtvor člověka

...je to kruh...Bůh je živý a dá se poznat tomu, kdo věří ,že je a že se odměnuje tomu, kdo ho hledá, ale hlavou to nelze, musíš v něj uvěřit...dá se říct ,že církev ,KSB a bibli k tomu nepotřebuješ.

Jenom upřímné srdce...tak mudrlanti a jste v řiti...tady debata a filosofie končí...jenom keci

Přidat nový příspěvek