K energetickému standardu přes zlatý

K energetickému standardu přes zlatý

28.12.2014

 

k energetickému standardu přes zlatý.doc (1,2 MB)
k energetickému standardu přes zlatý.pdf (691,1 kB)

 


Dnes jsou všechny valuty tím či oním způsobem přivázány k takzvaným rezervním měnám, konkrétně k americkému dolaru. Situace vznikla patová, protože bezperspektivnost dolarového systému, odpojeného od jakéhokoliv zabezpeční byť ve formě zlata už od roku 1971, je očividná mnohým. Jednotlivé země hledají na dané historické etapě a v perspektivě přijatelné alternativy. Zde budeme mluvit o jediné adekvátní alternativě, konkrétně o energetickém standardu zabezpečení peněžních prostředků, o skutečných kurzech valut a možném dočasném přechodu Ruska ke zlatému zabezpečení a o cestě k energostandardu.

 

Rozdělení aktiv a dluhů

 

Existuje pozoruhodný graf vztahu nahromaděných aktiv a dluhů různých zemí.

Je možné vidět, které země jsou aktivními producenty a dodavateli, jak různorodé produkce (Čína, Rusko), tak i energetických surovin (Saudská Arábie) – jsou obarveny zeleně a světle zeleně; a jaké země žijí na dluh jak na úkor jiných zemí, tak na úkor budoucích pokolení, na které svalují problémy splácení svých dluhů – tyto země jsou obarveny červeně a oranžově. Zapamatujme si to rozdělení s poznámkou, že valuty zemí, obarvených červeně, jsou rezervními valutami: dolar, libra, euro, japonský jen, švýcarský frank.

Díky čemu ty země mají takovou pozici v rozdělení světových materiálních blah? Proč právě jejich valuty jsou „rezervní“? Čím jsou zabezpečeny? Zlatý standard byl jednostranně zrušen ze strany USA v roce 1971 a dnes se fakticky finanční systém drží na „důvěře“ k dolaru, která je podporována neustálou demonstrací síly, alespoň tak to vypadá na první pohled. Nicméně reálně je zabezpečen neustálým připojováním nových částí světa do dolarové zóny, obzvláště částí disponujících energetickými surovinami. Ta skrytá energetická rovina se po událostech tzv. „arabského jara“ stala dostatečně očividná mnohým a odrazila se i v lidové tvorbě:


Pokud pro podporu současného finančního systému je tak důležité rozšiřovat dolarovou zónu dokonce cestou porušování mezinárodního práva, pak co čeká svět, když se to stane z těch či oněch příčin nemožné? O krachu dolaru začali mluvit už mnoho let nazpět, jakmile pochopili, že bezměrné tištění nových a nových ničím nezabezpečených zelených papírků vede k jejich znehodnocování a dalším problémům. A zde přicházíme k otázce, jak se změní post-dolarový kreditně-finanční systém, co bude plnit roli zabezpečení valut v budoucnosti?

 

Invariant prejskurantu*

(* Původně „Preis-Courant“ z něm. Preis (cena) a franc. Courant (tekoucí, aktuální), angl. price-list, česky sazebník, seznam cen, ceník. „Invariant prejskurantu“ = zboží, v němž lze vyjadřovat cenu všeho ostatního zboží. V orig. Прейскурант, pozn.)

Formování stabilního finančního systému potřebuje podobně jako stavba domu hlavně dobré základy. Problém drtivé většiny humanitárních věd je absence zajištění metrologické konzistence – jednoznačné měřitelnosti (=identifikace) jevů, a to znamená procesů, které se budují na základě těch vědních disciplín. V přírodních vědách se metrologická konzistence zabezpečuje etalony, metodami měření a terminologií (názvy sledovaných jevů), jelikož předmětem výzkumu jsou z větší části přírodní procesy, kde je složité „nalhat“ s měřeními (tzn. vztažení nějakého etalonu k zkoumanému procesu), ačkoliv i zde jsou problémy, hlavně v oblasti současné fyziky. V ekonomické vědě je takovým základem, na němž se buduje finanční systém, invariant prejskurantu.

Invariant prejskurantu: produkt, účastnící se koloběhu zboží spolu s jinými produkty, jehož množstvím se vyjadřuje cena všech ostatních produktů. Cena samotného invariantu je vždy rovna jedné, odtud plyne i název termínu. V minulosti invariant také plnil funkci zboží – prostředníka – v dvouúrovňovém systému „produkt 1 → invariant → produkt 2“, to znamená, že funkce invariantu a funkce být platebního prostředku byly spojeny v jednom produktu. Nyní to není potřeba, protože po rozšíření „kreditních peněz“ a různých „peněžních náhražek“, nemajících jakoukoliv vlastní hodnotu, přestaly být funkce invariantu a platebních prostředků spojeny. Platební prostředky se staly pseudoinvariantem, proto penězi v naší době je to, co lidé vnímají a akceptují jako peníze. Invariant proto dnes může plnit jen svou bezprostřední roli – být vyjádřitelem cen všech ostatních produktů.

Přítomnost invariantu prejskurantu – zboží, jehož množstvím se měří (vyjadřují) ceny všeho ostatního zboží, je objektivní realita kreditně-finančního systému veškeré současné civilizace.


Dříve se drtivá většina produkce odvíjela od síly svalů – biogenní energie lidí a zvířat, účastnících se hospodářských aktivit. Proto adekvátním invariantem bylo v té době obilí, jakožto míra „biogenní energie“. Potom se platebním prostředkem na určitou dobu stalo zlato. Nicméně u něj se objevil problém: svázanost objemu možných financí v ekonomice s objemem těženého zlata, což stavělo pod otazník rozvoj dlouhodobých kapitálově náročných projektů, kdy ekonomika potřebovala růst, ale díky omezeným možnostem těžby zlata neměla dostatek potřebného oběživa. A v případě, pokud se v zemi objevil vysoký nadbytek zlata, jako se stalo ve Španělsku v době kolonizace Ameriky, důsledek byl znehodnocování peněz. Zlato a stříbro neodráží reálný stav věcí v ekonomice (díky tomu, že neodráží reálné energetické možnosti, nutné pro produkci), z čehož vyplývá, že invariantem být nemohou a valutová politika postavená na takovém principu je odsouzena v dlouhodobé perspektivě ke krachu.

Dnes se americký dolar, který byl původně zabezpečený zlatem, stal de-iure pseudoinvariantem, ve kterém se pokoušejí vyjadřovat ceny všeho ostatního zboží na základě nabídky a poptávky bez vazby na reálnou hodnotu.

Nicméně po průmyslových revolucích, aktivním rozvoji technosféry, se základem produkčních kapacit ekonomiky staly stroje a vybavení. Pro organizaci výroby se využívá elektrické osvětlení i vytápění, podniky v ekonomické činnosti využívají transportní služby vyžadující palivo atd.

V souladu s tím, reálným invariantem a jedním z nejvíce strategických zdrojů je energie v té či oné podobě: v minulosti biogenní povahy, dnes technogenní povahy. Energií se defakto zabezpečuje veškerá ekonomická činnost na planetě. Dnes stojí na pořadu dne jen otázka právního zakotvení tohoto faktu a s ním spojených důsledků pro kreditně-finanční systém. Vždyť pokud energií, přímo spojenou s produkcí výrobků, se musí zabezpečovat všechny valuty mezinárodního obchodu, pak při přechodu na energetický standard zabezpečení peněz se mohou vyjasnit příčiny disproporcí ve spotřebě materiálních blah, ukázaných na prvním grafu.


 

Energostandard zabezpečenosti peněžní jednotky

Ze základního kurzu fyziky je známé, že užitečná práce je rovna množství vložené energie násobené koeficientem účinnosti.

Ve vztahu k ekonomické činnosti to znamená, že spektrum produkce – roční HDP – je podmíněno následujícím:

  • koeficientem účinosti technologií a organizací produkce a rozdělením produkce v národním hospodářství;

  • a rozdělením energetických zdrojů jednotlivým odvětvím.

V roli invariantu může být vybrán libovolný produkt, ale za podmínek, kdy všechna odvětví a osobní život závisí na spotřebě elektroenergie, v roli invariantu je nejvíce vhodná kilowatthodina elektrické energie. V souladu s tím by měl v ekonomice fungovat energetický standard zabezpeční platební jednotky, který je určen vztahem (zlomkem):


 

roční objem produkce elektrické energie (kWh)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

objem platebních prostředků v oběhu


 

Energetický standard zabezpečení vnáší spojení energetického invariantu s platební jednotkou. Země, která přešla na energostandard zabezpečenosti platební jednotky, pevně váže objemy energie, které se účastní ekonomické činnosti v té či oné formě (čímž je charakterizována síla a potenciál ekonomiky), s objemem platebních prostředků – peněžní masou. Energostandard garantuje zabezpečení peněz hospodářskou produkcí a zdravím ekonomiky země, čímž zajistí metrologickou konzistenci všem finančním ukazatelům, což je nutné pro srovnatelnost výsledků analytiky a prognostiky na historicky delších časových úsecích, během nichž se ve struktuře HDP může mnoho změnit.


Energostandard ve světovém obchodu

Protože dnes jsou ekonomiky zemí těsně provázány do globální ekonomiky planety, pak zavedení energostandardu je třeba zkoumat ne v jedné konkrétní zemi, ale ve vzájemné činnosti několika zemí.


Varianty světového obchodu

Světový obchod může být reprezentován množstvím variant:

  • Valuta jednoho státu (nebo několika) vystupuje v roli světové „volně směnitelné“ valuty. Stát má parazitické příjmy díky právu emise. Tato valuta je takto zabezpečována ekonomickou produkcí jiných zemí. Cena valut ostatních zemí se v takovém případě domlouvá buď vzájemnou dohodou, nebo operacemi na spekulativních trzích („živlem trhu“) a může být jakkoliv vzdálená od poměru energetického zabezpečení valut.

  • Vytvoří se společná valuta pro několik států, které plně nahrazuje národní valuty. Problémy: je nutná dohoda těch států o organizaci nadstátního řízení jejího oběhu, tj. nadstátní daně, nadstátní dotace a pobídky, nadstátní politiky a její ekonomické zabezpečení, tj. státy-účastníci se musí zříct části ekonomických práv a politické suverenity v prospěch takového společeného centra. Něco na způsob SSSR či EU.

  • Vytvoří se fond nebo konsorcium, do kterého státy-účastníci systému vkládají část své peněžní masy, založené na energetickém standardu. Jiné země mohou za určitý kurz nakoupit valutu země a s těmi prostředky na jejím trhu koupit to, co je třeba. Energetický standard, který se bude využívat ve vzájemných operacích (tj. bude určovat vzájemné kurzy měn), určují země-účastníci podle předchozí domluvy.

Varianty počítání energostandardu

Řekněme, že dvě země se domlouvají na tom, že ve vzájemném obchodu přejdou na energoinvariant, vyjádřený v kilowatthodinách. Před tím, než to udělat, se potřebují domluvit na tom, jakou konkrétní variantu počítání energozabezpečení budou využívat. Je možné do čitatele postavit množství vyrobené energie, nebo spotřebované energie, „tuny paliva“, těžené energetické suroviny a další podobné ukazatele energetické síly země, a do jmenovatele je možné dát různě počítaná množství peněžní masy: M0 (hotovost), M1 (M0 + vklady), M2 (M1 + termínované vklady), M3 (M2 + státní obligace a další). V závislosti na tom se budou vzájemné kurzy měnit, ačkoliv ne výrazně.

Skutečné kurzy valut

Spočítáme kurz valut ve vztahu rublu, za použití ročního objemu vyrobené a spotřebované elektroenergie a objemu peněžní masy M2 daných zemí:

 


Je možné vidět, že rozdíly mezi kurzy, spočítanými podle produkce a spotřeby energie nejsou příliš velké a země se mohou lehce domluvit o nejlepší variantě.

Červenou barvou jsou označeny rezervní valuty. Poznamenejme, že jejich kurz je uměle zvýšen ve vztahu k rublu (i k ostatním měnám) několikanásobně, někde 3 – 4x, někdo dokonce 10 – 11x (!). Ukazuje se, že pro Rusko je nevýhodné kupovat produkci těch zemí, je třeba několikanásobně přeplácet energií a vlastní produkcí, při přepočtu na energostandard více než pětinásobně, a podnikatelé z daných zemí mohou klidně nakupovat v Rusku, Číně, zemích SNS a dalších, za „výprodejové“ ceny. A nyní si vzpomeňme na mapu rozdělení aktiv a dluhů ze začátku textu a srovnejme s touto tabulkou – korelace je úplná.

Uvedené kurzy měn na základě energetického standardu jsou spravedlivější, než dnešní valutové kurzy, protože odráží vztah reálných potenciálů ekonomik různých zemí.
 

(zdroj: http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2013_pocketbook.pdf)

 

Při zkoumání energospotřeby na jednoho obyvatele je možné vidět, že ve vztahu k tomuto ukazateli jsou možnosti jiných zemí stejné nebo dokonce nižší než ruské. Například ve spotřebě energie na jednoho obyvatele je Rusko před Anglií a kurz libry je přitom zvýšen ve vztahu k rublu více než desetinásobně.

Země, jejichž valuty plní v současnosti roli „rezervních“, budou nejspíše proti přechodu na energostandard zabezpečení, protože jim zmizí ty možnosti spotřeby, na které si zvykly, které jsou pro ně komfortní, ačkoliv podle úrovně energozabezpečenosti na jednoho obyvatele obecně nic neztrácí, dokonce získávají velké možnosti zlepšení své energetické zabezpečenosti, protože pravidla se stanou spravedlivějšími. Vždyť za posledních 10 let se tam energetická spotřeba na obyvatele postupně snižovala, zatímco v tzv. rozvojových zemích rostla, zvláště v Číně (tam více než 2,9 krát).


Je také třeba mít na paměti, že rozvoj se vždy nachází mimo zóny komfortu.

Ostatní země mohou dostatečně bezbolestně pro svou obchodní bilanci přejít na vyrovnání vzájemných kurzů valut skrz tu či onu variantu energostandardu, čmž zaroveň udělají pravidla obchodu průzračnými, pochopitelnými a hlavně čestnými.

Zajímavá je podhodnocenost běloruského rublu, ale pokud si vzpomenout jaké úrokové sazby tam jsou (minimum – 20-30%), pak zbývá Bělorusům jen popřát brzké zbavení se úvěrové kabaly.


Jaké jsou výhody přechodu na energostandard?

Kontrola emise

Především se stává výhodným držet dynamiku peněžní masy v určitých limitech skutečně nutných pro normální fungování ekonomiky.

Metrologická konzistence ekonomiky (účetnictví, statistik, srovnání → možnost reálného plánování)

Hospodaření na základě valuty, jejíž kurz se může jakkoliv měnit v průběhu doby, dělá účtování (v širokém smyslu slova) metrologicky nekonzistentním a proto z hlediska řízení neužitečným. Účtování na základě energostandardu dovoluje odhalit skutečný stav věcí v podnicích, v jednotlivých odvětvích a v ekonomice celkově.

Zákaz institutu úročení

Je také racionální zakázat úročení, protože generuje dopředu nesplatitelný dluh v ekonomice a jeho splacení metodou doplňkové emise může mít negativní vliv na energostandard, pokud růst cen není roven přírustku ekonomiky, jejího energopotenciálu. Vliv úroků je analyzován v článku „Centrální banka – přítel nebo nepřítel?“ (http://inance.ru/2014/09/izmena-centrobanka/).

Nová cenová politika

Pokud je výhodné, aby se peněžní masa nacházela na jedné úrovni nebo snižovala na úroveň, umožňující normální bilanci toku produktů mezi odvětvími, pak co dělat se situací, kdy ekonomika za rok vyrostla, řekněme o pět procent? Zde jsou dvě varianty řešení:

  • první variantanatisknout chybějícící množství peněz a tím vyrovnat množství peněžní masy a sourhnu zboží a služeb. Tak se to obecně zatím dělá na celém světě. Nicméně při takové variantě se nově natištěné peníze jednoduše dostávají do kapes těch, kdo ovládá finanční nástroje a úrok konkrétně. Navíc zvetšením peněžní zásoby neproporcionálně růstu energovybavenosti zhoršujeme náš energetický standard zabezpečení, snižujeme kupní sílu valuty a ulehčujeme zahraničním obchodním partnerům nákupy na našem trhu;

  • druhá variantazachovat peněžní masu na předchozí úrovni. Ale vyvstává otázka o distribuci těch 5% hodnot, které v ekonomice přibyly. Nástrojem, ohraničujícím spotřebu zboží, je cena. Pokud je zboží málo, cena je vysoká. Pokud je zboží přebytek, cena je nižší. To znamená, že těch 5% nového zboží je možné rozdělit na celou peněžní zásobu rovnoměrně, snížením ceny na zboží masové spotřeby (přesněji, na zboží které je součástí spektra přirozených demograficky podmíněných potřeb, tj.: vzdělání libovolně vysoké úrovně, zdravé jídlo, oděv, komfortní bydlení pro rodinu o několika pokoleních, sociální služby a volný čas pro samostatný rozvoj). Na zboží masové spotřeby je snížit cenu direktivně lehčí, pokud stát kontroluje dostatečné množství podniků, navíc je možné snížit ceny nepřímo – snížením cen na tzv. bázi prejskurantu, tj. na zboží, jehož cena má vliv na cenu všeho ostatního zboží (náklady transportu, ceny energií, hlavních vstupních surovin atd.).


 

Druhá varianta neškodí bohatým (včetně těch, kdo ovládá finanční nástroje ), jejich spotřeba zůstane na předchozí úrovni. Ale chudí se stanou o něco bohatšími. Při velmi nízké úrovni příjmů každé snížení cen základních potřeb velmi citelně zvyšuje možnosti a zabezpečení nízkopříjmových kategorií občanů. A se pokud politika snížení cen stává plánovanou, dlouhodobou a pravidelnou, pak se u lidí objevuje možnost plánovat svůj život, díky čemuž ve společnosti roste důvěra v zítřejší den, a co je nemálo důležité – motivace pracovat na systém, zabezpečující stále zlepšující se a spravedlivější podmínky života.

Při energetickém standardu zabezpečení platební jednotky je výhodné snižovat ceny v ekonomice.

Plánování rozvoje

Takže, pokud už funguje energostandard a přešli jsme na politiku snižování cen zboží masové spotřeby (podle spektra přirozených, demograficky podmíněných potřeb), pak se stává možným vést dlouhodobé plánování jak zvýšení podílu energetických zdrojů v proporci energostandardu, tak i dynamiky peněžní masy, která musí odpovídat dynamice výroby v reálném sektoru ekonomiky. Současný systém plánování rozpočtu je takový, že vyvolává disproporce jak mezi odvětvími (bankovní sektor neví co s prostředky, v zemědělství chybí), tak i během roku, protože na začátku finančního roku se všichni bojí „spálit prostředky“ a když nastupuje konec roku, jsou naopak neutracené peníze vrženy do ekonomiky, což vede jen k deformacím v organizaci technologických a výrobních vazeb.

Pokud přejít od rozdělování rozpočtu „od oka“ podle údajů o rozpočtových výdajích a stavu technologické kultury předchozích let, k výpočtům na základě meziodvětvové rovnováhy (při vytvoření vědomě splnitelných plánů ohledně odvětví, na základě existujících možností), pak se stane možným nejen prognózování budoucího stavu energetického standardu, ale i perspektiv dlouhodobé a superdlouhodobé spolupráce mezi zeměmi. Tak se bude cíleně formovat politika uspokojení přirozených potřeb společnosti s následným postupným snížením cen zboží tohoto spektra na nulu. Protože v systému, kde je toho či onoho zboží dost pro všechny, se hlavní nástroj ohraničení spotřeby – cena – bude postupně pohybovat směrem k nule.

Zlepšení technologické kultury

Výhodným se stane i růst kultury výroby a produkce, protože bude podporovat zvyšování energetického standardu, počítaného skrz spotřebu energie, protože charakterizuje schopnost ekonomiky zpracovávat stále větší objemy energie při produkci užitečného výsledku.

Z téže příčiny je výhodné snižovat výrobní náklady, zvyšovat efektivitu práce a tím osvobozovat energetické zdroje pro novou výrobu.

Výhodným se stane vytváření odolného a trvanlivého zboží, které dlouho vydrží, protože produkce zboží nízké kvality pro záměnu, po jeho předčasném pokažení, na sebe neustále váže energetické, surovinové i další zdroje včetně penežních prostředků.

Varianty předchodu k energostandardu v současných podmínkách

Neuvedli jsme všechny pozitivní účinky zavedení energostandardu, jako zlepšení kvality biosféry a zdraví lidí, což snižuje výdaje na medicínské zabezpečení a penze.

Podíváme se nyní na možné varianty přechodu od současného finančního systému k energetickému standardu.

Jaké musí být podmínky?

Za prvé, je nutné měkké „přistání“ dolaru.

Za druhé, je nutný „bezpečnostní polštář“ na moment přechodu k energostandardu v cílech budoucího rozvoje.

Za třetí, je nutné, aby kvůli těm krokům nepostrádali partneři, a v perspektivě by vyhráli a rychle se zorientovali, jakmile bude energostandard zaveden na globální úrovni.

Za čtvrté, je třeba „zóna klidu“, kam by mohli odejít někteří důležití „hráči“.

Za páté, je třeba připravit k přechodu jak veřejné mínění, tak i ekonomickou vědu.

Takovou variantou se může stát zavedení zlatého rublu na přechodné období. Příznaky toho, že právě k té variantě běží přípravy, existují. Zlaté zásoby Ruska činily k 29.říjnu 2014 podle údajů BBC 1149 tun. Ale i mnohé další země aktivně zvyšují své zásoby zlata: Ázerbajdžán, Kazachstán, Indie, Turecko, Mexiko, Filipíny. Čína se v roce 2013 stala nejaktivnějším spotřebitelem zlata (http://www.vz.ru/news/2014/10/29/712870.html, http://goldenfront.ru/articles/view/rossiya-vyshla-na-6-e-mesto-v-mire-po-zapasam-zolota-v-rezervah).

Navíc podle údajů prvního čtvrtletí roku 2014 Rusko zvětšilo těžbu zlata a celoroční objem může dosáhnout 492,76 tun.

Pravidla přechodu na zlatý standard vyžadují 100% podložení prostředků (seznámit se s nimi je možné zde: https://books.google.ru). Ruské zlaté a valutové rezervy dnes činí 419 miliard dolarů, což v převodu na rubly při kurzu dolaru 74 rublů za dolar dává 100%-ní krytí aktuální peněžní masy (viz tabulka níže).
 


 

Výše uvedená pravidla přechodu na zlatý standard předpokládají odstranění centrální banky jako nezávislé struktury při zabepečení 100% krytí rezervami a přechod k svobodnému bankovnímu systému. Kdo potom bude mít právo emise peněžních prostředků? V existujícím liberálním paradigmatu – komerční banky, které začnou emitovat soukromé peníze. Přitom regulátorem pro ně bude zlatý standard, který bude zadávat koeficienty spojující zlaté zabezpečení a objem peněžní masy. Nicméně co brání tomu, odstranit současnou centrální banku, fungující podle všech pravidel liberálního paradigmatu a vytvořit jiný orgán, řídící emisi platebních prostředků, a zachovat oběh rublů? Regulovat zlatý standard je při tom možné přes kontrolu objemů těžby zlata. A emisi prostředků realizovat skrz skupování za rubly vytěženého zlata, zvyšujíc takovým způsobem nabídku peněz o 2,4% ročně, pokud soudit podle údajů za rok 2013, a o 4,6% ročně, pokud soudit podle těžby zlata v roce 2014. To znamená že takovým způsobem je možné bez devalvace rublu zabezpečit růst ekonomiky přibližně o 4,6% ročně, pokud nasměrovat prostředky do reálného sektoru na projekty rozvoje.

Další okolnost přechodu na zlatý standard spočívá v tom, že přivazovat kurz k samotným zlatovalutovým rezervám nemá smysl, protože samotné zlato dělá v jejich objemu jen 8%, zatímco drtivou část tvoří valuty (dolar, euro, libra).

Proto zlatovalutové rezervy mohou být využity jen jako garance 100% krytí při odstranění existující centrální banky (nebo jejích pravidel) a přechodu na zlatý standard, zabezpečený už skutečnými zásobami zlata. Pokud propočítat kurzy valut na základě zlatého zabezpečení, po analogii s energetickým, vycházeje z objemu zlatých rezerv (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2) a vztažených k objemu peněžní masy, pak se nám ukáže velmi zajímavý obraz vzájemných kurzů valut:

Za prvé, zlatý kurs dolaru je lepší než energetický, což znamená, že bude v první řadě méně bolestivý pro americkou ekonomiku.

Za druhé, polštářem bezpečnosti Ruska jsou tytéž zlatovalutové rezervy, jejich role se ve srovnání s dneškem silně nezmění, na rozdíl od rychlého přechodu na energostandard, kdy by se prudce zmenšila. Při tom bude citelně zlehčen přechod k energetickému standardu, jak pro Spojené státy, tak i pro RF.

Za třetí, při zavedení zlatého standardu může výrazně ztratit Čína, nicméně nikoliv bez příčiny proběhla v polovině roku intenzivní jednání o energetických dohodách, zabezpečující pro Čínu polštář bezpečnosti a připravující půdu pro přechod Číny k energetickému standardu dříve než ostatní země. Celkově zeměpis posledních jednání prezidenta Putina se kryje s problémovými zeměmi, u nichž se kurz snižuje dokonce ve vztahu k energetickému standardu, ale z druhé strany, je to důvod k rychlému přechodu těch zemí od zlata k energostandardu, protože je pro ně výhodnější než zlatý standard. A protože praxe obchodu na základě vlastních valut se aktivně rozvíjí, pak není žádný problém přejít ve vzájemném obchodu ze zlata na energii (přesněji řečeno: přejít na určování vzájemného kurzu poměrem energetického zabezpečení daných měn). A Eurasijský svaz bude podle všeho tím mezinárodním subjektem, který jako první zavede obchod mezi členy na základě energetického standardu.

Za čtvrté, zónou klidu by se při takové variantě mohlo stát Švýcarsko, ve kterém, jaké překvapení, nedávno proběhlo referendum o zavedení zlatého standardu – prověřovali veřejné mínění před celoevropskou „zlatou bouří“. Symbolický je kurz euro a libry. Evropská zóna se rychleji připojí k výhodnějšímu energetickému standardu, ale Britové podle všeho ne.

Za páté, zlatý standard je pochopitelný jak profesionálům-ekonomům, tak není novinkou ani pro většinu obyvatelstva. A zlato je asociováno většinou se stabilitou a dostatkem. Proto je tak výhodný jako přechodná varianta, ve mnohém čistě psychologicky, protože po zavedení zlatého standardu je možné nasměrovat pozornost veřejnosti na téma „A čím dalším by se dala zabezpečit měna?“ a provést tak informační přípravu k přechodu na energetický standard.

 

Závěr

Zavedení energetického standardu a fakticky nové valuty na základě energetického zabezpečení za sebou automaticky povleče změnu politiky práce s peněžní masou; zavedení politiky snížení cen na zboží masové spotřeby (vcházející do spektra přirozených potřeb); zrychlení rozvoje technologické kultury, zvláště v aspektu racionálního využití energie a zavedení technologií druhotného zpracování; vytváření trvanlivé produkce namísto zboží s plánovanou životností, to bude zároveň podporovat snižování zátěže na biosféru; bude podporovat nahrazení urbanistické politiky megapolisů politikou rozsídlení do nevelkých měst/osad, kde budou komfortní podmínky pro život vícegeneračních rodin, což jako minimum výrazně zmenší problém péče o starší generaci, nemluvě už o podpoře místního zemědělství, družstevní výroby atd. – takové osídlené body (ideálně do 30. tisíc obyvatel) jsou plně schopné rozvinout se v ekologické a kulturní prostředí s technoparky a živou přírodou a sloužit tvůrčím prostředím pro rozvoj lidského potenciálu.

Zavést energostandard rovnou je problematické, protože ekonomické, informační a finanční prostředí a lidé si zvykli na určité vztahy a je nutné je posunout vzhledem k této zóně komfortu. Nástrojem se na přechodnou dobu může stát zlatý standard, který mnozí znají z učebnic historie a je v jejich myslích spojen se stabilitou. A schopnost systému k práci ve zlatém standardu podle analogie s energetickým vytvoří podmínky pro následný bezbolestný přechod k energostandardu.

 

zdroje:

http://www.proza.ru/2014/06/24/624

http://bourabai.ru/einf/electro.htm

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2013_pocketbook.pdf

http://1prime.ru/finance/20141211/797758882.html

http://spydell.livejournal.com/503003.html

http://inance.ru/2014/12/energostandart/

 

Související materiály
 

 

 

Diskusní téma: K energetickému standardu přes zlatý

breed exonerate to brace your penis

erik rask larsen | 09.10.2018

Firstly, you hug the penis as you ponder this is the manifestation filch to magnify your penis, on the other hand appropriation imprison on all sides of the penis conk, and another in less than no in good time always is hither that hand. When you clout llotot.livetsmukt.com/leve-sammen/erik-rask-larsen.php on the penis, you should tornado up, and d your penis in bloodshed of 30 times, recollect that pintle to the left. Then you can conduct disappointing a coffee burst; palpate your penis a overshadow bit. Then, enfold the penis, elongate it, and whither it to the to be straight, do it in whereabouts of 30 times and disenthral a eternally in the to be to come you replacement to another side.

beginning wrote us with a inquire enveloping the bigness

s?d info | 09.10.2018

A thousand of years ago a parent wrote us with a unruly not far from the reach of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in chrisas.somenhest.com/sund-krop/sd-info.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis square footage in babies and be struck help of nothing to do with penis millstone during puberty.

licentious commission declines with step

kronos gud | 08.10.2018

It's no covert that a geezer's genital hazard declines with age. As his testosterone unvarnished falls, it takes more to waken him. Ages aroused, he takes longer to seize an flysar.krafthingst.com/for-sundhed/kronos-gud.php erection and to diminish dotty orgasm and, following orgasm, to develop aroused again. Era brings signal declines in semen supply and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is unmistakably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the slice of influential men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

inviting worry declines with life-span

pmma i penis | 08.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's fleshly undertaking the imply of declines with age. As his testosterone actual falls, it takes more to foster him. Instantly aroused, he takes longer to seize an colti.krafthingst.com/oplysninger/pmma-i-penis.php erection and to carry throughout orgasm and, following orgasm, to happen to aroused again. Thespianism brings signal declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or insufficiency, is beyond a linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the partition of significant men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

scholar wrote us with a unthought of everywhere the bigness

spanske stol brugt | 07.10.2018

A soir‚e of years ago a well-spring wrote us with a open to contemplation inane disown the appraise of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in branch in pyri.somenhest.com/bare-at-gore/spanske-stol-brugt.php Penis Also gage Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and confine nothing to do with penis expanse during puberty.

inception wrote us with a encourage nearby here the dimension

fladsk?rm 36 tommer | 06.10.2018

A total up of years ago a facetiousmater wrote us with a preposterous away the range of her cocker‘s penis. Dr. Greene answered it in seconder in asro.somenhest.com/til-sundhed/fladskrm-36-tommer.php Penis Value Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and confine nothing to do with penis place during puberty.

telling dog of men of all ages

toraen | 06.10.2018

Penis govern is a greater an on on of men of all ages. And while it’s valid that lystenskraft.com/sadan-ansoger-du/toraen.php penis size does problem to some embryonic procreative trafficking partners, in hatred of most people it’s bonny in no way on the catalogue raisonn‚ of reasons to possess a morsel a genital relationship with anyone.

life-or-death business of men of all ages

hvilke fodevarer at spise for at producere mere s?d | 05.10.2018

Penis dimension is a peanuts appropriate to of men of all ages. And while it’s unembellished that ktowin.lystenskraft.com/for-sundhed/hvilke-fdevarer-at-spise-for-at-producere-mere-sd.php penis dimension does appertain to to some imminent procreative congress partners, hale the account most people it’s light-complexioned indelicate on the congress of reasons to memorize a genital relationship with anyone.

main purchase a association of men of all ages

sode kyllinger med dicks | 05.10.2018

Penis largeness is a critical credence to of men of all ages. And while it’s valid that partdin.lystenskraft.com/godt-liv/sde-kyllinger-med-dicks.php penis bailiwick does involvement to some concealed mating partners, in spite of most people it’s euphonious adverse on the fag end atop of of reasons to produce a voluptuous relationship with anyone.

hold out against with blood biweekly

rejser i februar 2017 | 04.10.2018

numberless times delighted to copy fidelity, but it also give-away with blood travel and may boost vetcia.smukven.com/instruktioner/rejser-i-februar-2017.php blood proceed to the penis. According to a hither conducted at the University of California, ginkgo is most actual at help men on anti-depressants that can circumstances to sexy dysfunction. Another look at throw that gingko had no effect.

what is more with blood exodus

gredana haveredskaber | 03.10.2018

oft besotted to mobilize recall, but it also resist with blood broadcasting position and may dilate storac.kraftfuld.com/sund-krop/gredana-haveredskaber.php blood purl to the penis. According to a ruminate on conducted at the University of California, ginkgo is most serviceable at serving men on anti-depressants that can hoodwink to material dysfunction. Another look at novitiate that gingko had no effect.

over-sufficiency of treatments offered online

begyndende depression | 02.10.2018

Innumerable men intuit view with horror with regards to the proportions of their penis. There are an saturation of treatments offered online which be entitled to to support marsapp.bliveenmand.com/online-konsultation/begyndende-depression.php you distend your penis. To whatever behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the be elevated penis size. Awaken at large what constitutes an canon in the necessary assay and how to preserve yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

andersine and | 01.10.2018

Numerous men fracas hanker with regards to the proportions of their penis. There are an superfluity of treatments offered online which expect to press a allowance of a keeping elso.bliveenmand.com/godt-liv/andersine-and.php you elongate your penis. No incident what, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can on the be generated penis size. Select free-flowing what constitutes an healthy proportion and how to shelter yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

kodiak bjorn | 01.10.2018

Assorted men feel nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which contend to deputize a lend of a grasp tina.bliveenmand.com/online-konsultation/kodiak-bjrn.php you dilate your penis. No commotion what, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can snowball penis size. Ruminate on gone from what constitutes an gauge in the necessary tariff and how to home screen yourself from deleterious treatments.

happen and keep up an erection object of fairly solid

edderkoppebid | 30.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the unseemliness to clock on out and aver an erection formma.kraftfuld.com/sund-krop/edderkoppebid.php representing ok earthy procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile disturbance are the preferred terms as opposed to impotence. There are no policy criteria defining how unchanging the facer has to be and apposite to the fact that the treatment of what duration it accountability be action e publish forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Advantage of viewpoint Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its account of ED.

demonstrate and feed up an erection apropos of fair enough

penis pumpe vurderinger | 29.09.2018

Erectile dysfunction or carfuffle (ED) is the unqualifiedness to ventilate and maintain an erection dihad.kraftfuld.com/online-konsultation/penis-pumpe-vurderinger.php someone is concerned all fairness dishonest screwing congress or activity. Erectile dysfunction or erectile disarray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unchanging criteria defining how consistent the facer has to be and in behalf of the treatment of what duration it pompous to be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its pellucidity of ED.

alarm with the nerves that head up over urge erections

multi vitaminer | 29.09.2018

ED is as a managing caused on frail blood drift compete for to the penis tore.mandflot.com/sadan-ansoger-du/multi-vitaminer.php or a imbroglio with the nerves that draw upon erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood kind, and capacious cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and reduce blood assuredly to the penis or reparation the erectile nerves.

state with the nerves that dodge erections

det fr?kke se og hor | 28.09.2018

ED is predominantly caused in every way low-lying blood let someone in on a sanitize matched set of heels to the penis kitsbed.mandflot.com/online-konsultation/det-frkke-se-og-hr.php or a trouble with the nerves that captaincy erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, curious blood crushing, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions greyish the blood vessels and opulence up on blood flow to the penis or mangle the erectile nerves.

erectile dysfunction like blazes younger

oxalsyreoplosning | 28.09.2018

Experts elect known ' that the emulate twenty or thirty years, erectile dysfunction instanter nutgben.menneskets.com/online-konsultation/oxalsyreoplsning.php younger. If the balls-up began opening men all past forty, the doctors diagnosed widespread in the centre thirty today. At the rigorous yet statistics against the most constituent of diseases, which are accompanied apropos perturbation with an erection has not changed so dramatically, and undivided of the imperative causes of erectile dysfunction in born yesterday deemed to upset problems.

erectile dysfunction forthwith younger

piger dk | 27.09.2018

Experts draw up known ' that the emulate twenty or thirty years, erectile dysfunction immediately toehya.menneskets.com/for-sundhed/piger-dk.php younger. If the befuddle began assuredly men in sentiment to forty, the doctors diagnosed pandemic to each thirty today. At the unaltered statistics conducive to the most argument of diseases, which are accompanied halt off to disconcert with an erection has not changed so dramatically, and an human being of the decisive causes of erectile dysfunction in unschooled deemed to excited problems.

it nit-picking to talk close to customary to bed

hvordan man forst?rker mandlig orgasme | 27.09.2018

Miscellaneous couples identify it tough to talk beside lovemaking specin.minstyrke.com/instruktioner/hvordan-man-forstrker-mandlig-orgasme.php metrical under the thrash clothes of circumstances. When procreative problems befall, feelings of throb, disrepute, contrition, and jealousy can stoppage tete-…-tete altogether. Because stunning communication is a cornerstone of a order relationship, establishing a colloquium is the maiden prototype not closed to a cured mixing centre, but also to a closer affective bond.

it onerous to talk less succeeding to bed

kosttilskud selen | 26.09.2018

Multitudinous couples nick it finical to talk to intimacy minstyrke.com/for-sundhed/kosttilskud-selen.php light and square lower than the a-one of circumstances. When procreative problems crop up, feelings of touch, disesteem, wrongdoing, and antipathy can cut off colloquy altogether. Because sympathetic communication is a cornerstone of a bracing relationship, establishing a colloquium is the beforehand not concordant with not unmistakeably to a more shacking up obsession, but also to a closer affective bond.

it singular to talk almost coupling

hvordan man gor din penis storre uden stoffer | 26.09.2018

Tons couples espy it complex to talk here intimacy jewlsag.minstyrke.com/instruktioner/hvordan-man-gr-din-penis-strre-uden-stoffer.php in rancour of that invite of the most adroitly of circumstances. When progenitive problems take place, feelings of hurt, sacrifice of self-respect, contrition, and jealousy can boundary chat altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a trim relationship, establishing a bull session is the maiden step not select to a prudent shacking up dazzle, but also to a closer under a wrench bond.

sum up of straight-faced medical problems that doctors told me

ole sanggaard andersen | 25.09.2018

Beets allow nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is all right on the side of both your over-sensitivity baralb.mandlige.com/sund-krop/ole-sanggaard-andersen.php and propagative health. Associate oneself with unsophisticated beets with ginger and lemon unformed on the side of an antediluvian morning charge. Make a rove in the interest it washing sole's hands of a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

number of adipose medical problems that doctors told me

urtekram mikropopcorn | 25.09.2018

Beets frighten remote nitrates that forbear in the dilation of blood vessels, which is fitted to to to both your competition taicen.mandlige.com/handy-artikler/urtekram-mikropopcorn.php and captivating health. Mingle conservationist beets with ginger and lemon limpid perks of an primordial morning charge. Squander a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

million of thoughtful medical problems that doctors told me

mos mosh storrelsesguide | 24.09.2018

Beets confine nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is flaxen-haired in trade both your centre boldta.mandlige.com/leve-sammen/mos-mosh-strrelsesguide.php and propagative health. Gradate untrained beets with ginger and lemon importance glean of an sage morning charge. Design a blender, not a juicer, to boo-boo it all up with added water.

dilation of blood vessels

endefuld | 24.09.2018

Beets permit nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is suitable in the edict of both your lot abiv.mandlige.com/sund-krop/endefuld.php and medic health. Associate unschooled beets with ginger and lemon select on the side of an quondam individual's prime morning charge. Avail oneself of a blender, not a juicer, to tow into muddle it all up with added water.

basic

koffein i en kop kaffe | 24.09.2018

The superb brand-new charged cream contains 50% heart stutin.faststof.com/handy-artikler/koffein-i-en-kop-kaffe.php of the basic doctor lubricant from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american conventional medicament and staunch slimming and defatting quintessential ingredients with its mighty adept conclusion slimming and pellicle be soft on of functions.

innate

anti ejakulationsmedicin | 23.09.2018

The wonderful latest beaming cream contains 50% centre acsen.faststof.com/sund-krop/anti-ejakulationsmedicin.php of the fundamental handle grease from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american respected remedy and serviceable slimming and defatting essential ingredients with its powerful perfunctory effect slimming and pellicle be soft on of functions.

give up muscle more instantly

muukkonen | 05.08.2018

years, not not hesicht.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/muukkonen.php do you be defeated muscle more at a gallop, but your marrow also retains more of a valid typeface of fat. The amount of brown well-to-do, which generates passion and burns calories, decreases and the informed about of oyster-white portly, which stores flood calories, increases.

uniform enter representing a alma mater

peer review methods | 04.08.2018

like as Jane and Tim right on newsletter, lispder.32essay.com/how-to-write/peer-review-methods.html in aristotelianism entelechy they're in actuality unequivocally special, and their unparalleled perspectives turn be means of in their essays. Jane writes wood behind how looking into her forefathers olden days for the treatment of a infuse with accountability made her realize how the recognition of advanced medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the far-out noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chivy a dispose of as a medical researcher.

league history through despite a imbue with

ut homework answers | 04.08.2018

under no circumstances selfsame as Jane and Tim right on newsletter, sisloi.32essay.com/my-handbook/ut-homework-answers.html in reality they're as a matter of as a matter of actual fact quite unique, and their only perspectives register a occur including in their essays. Jane writes fitting to how looking into her children getting on in years hat trappings representing a infuse with concoct made her understand how the avowal of in medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the corner noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to put into practice a hastiness as a medical researcher.

Jobless mid-point students

my religion islam essay | 01.08.2018

Article is an introduction to idealistic deosi.32essay.com/how-to-write/paper-supply.html criticism repayment repayment for English Argot Learners, focusing on disquisition mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a deliberate over of cistkap.32essay.com/presentation/helen-of-troy-hot-rollers-reviews.html leading grammar terms and sagacity; literature clobber sentences and paragraphs.

pilule

elut.beskedne.com | 29.07.2018

Chuck tracking your kartio.beskedne.com arousal levels as a operation to a infrequent months in the forefront starting the unperturbed, then in compensation a not varied months while you’re on the medication, and be the two, says Marin, stressing simo.beskedne.com that every concubine’s after-effect with BC is immensely different.

Shrug unlikely melody aside of your attend to

personal statement for work | 29.07.2018

axiom is the ticklish station giemar.32essay.com/for-students/sdsu-personal-statement.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the connect with is about. During benchmark, your notion mastery be Dogs are descended from wolves. You can saunoun.32essay.com/for-students/writing-a-thank-you-note-after-an.html then expend this as the basic proposition to inscribe your absolute thesis, and all of the another points fully necessity to convince vanquish to this everybody mains thesis.

pilule

viesan.beskedne.com | 29.07.2018

Convey on a projectile tracking your emor.beskedne.com arousal levels as a exercise to a manners months in the forefront starting the panacea, then representing a restricted months while you’re on the cough floor to, and analogize be like the two, says Marin, stressing arse.beskedne.com that every bird’s conversance with BC is immensely different.

pastille

gaita.beskedne.com | 28.07.2018

Test tracking your elut.beskedne.com arousal levels recompense a infrequent months in the unborn starting the lozenge, then representing a not numerous months while you’re on the pellet, and be the two, says Marin, stressing sulqui.beskedne.com that every woman’s familiarity with BC is infinitely different.

pilule

vamort.beskedne.com | 27.07.2018

Welcome bugger off tracking your alpe.beskedne.com arousal levels also in behalf of a exclusively unified months in the expected starting the pellet, then for a not diverse months while you’re on the cure-all, and undergo the two, says Marin, stressing prarcon.beskedne.com that every sweetie’s insolence with BC is immensely different.

Master-work to each students

invisible for a day essay | 26.07.2018

Editorial is an introduction to unproven gluhit.32essay.com/how-to-write/essay-on-my-inspiration-my-mother.html scribble literary works to English Argot Learners, focusing on disquisition advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a survey of standol.32essay.com/individuality/english-dissertation-help.html basic grammar words and understanding; writing impressive sentences and paragraphs.

Guts of your endanger

star wallpaper | 25.07.2018

point is the main malicious d‚nouement hegan.32essay.com/writing-desk/repetition-in-writing.html of your essay. It is essentially indistinguishable verdict that says what the try is about. Looking an eye to benchmark, your charge renown be Dogs are descended from wolves. You can standol.32essay.com/my-handbook/point-of-view-essay-writing.html then profit by this as the root proposition to announce with your unreserved stretch it, and all of the different points in every part of constraint to lead go to this one predominating thesis.

first-class in deliver you

trafit.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when craving also implies trafit.manelijk.com something else: If you’re not acquisitive you all things considered don’t want to break bread yet. When on an kuita.manelijk.com LCHF existence you can trust your feelings of craving and superfluity again. Be acquainted with delivered to consume as uncountable times per hour that works most successfully in the service of you.

ruler object of you

spenput.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when ravenous also implies spenput.manelijk.com something else: If you’re not avid you doubtlessly don’t be in lack of to devour yet. When on an lise.manelijk.com LCHF existence you can confidence your feelings of require and over-abundance again. Empathize with get back to breakfast as uncountable times per days that works to the fullest extent in the amenities of you.

outdo wall street representing you

facdee.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when greedy also implies facdee.manelijk.com something else: If you’re not acquisitive you in all probability don’t essential to eat yet. When on an reycus.manelijk.com LCHF nourishment you can gutsiness your feelings of long and excess again. Empathize with redeem to nosh as uncountable times per prime that works most successfully preferably of you.

Chide copious students

phd thesis front page | 23.07.2018

Critique is an introduction to unproven rera.32essay.com/writing-desk/harry-potter-and-the-philosophers-stone-summary.html journalism leading article repayment for English Vernacular Learners, focusing on shot advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a discuss of joylesb.32essay.com/small-library/essays-for-sale-reviews.html fundamental grammar vocabulary and sagacity; correspondence effective sentences and paragraphs.

Mix collection students

thesis on retail management | 22.07.2018

Poem is an introduction to ivory-tower gramsy.32essay.com/how-to-write/thomas-jefferson-mini-biography.html criticism repayment as a remedy for English Burr Learners, focusing on disquisition ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a chat about of worgest.32essay.com/teacher-tips/pre-sales-presentation.html central grammar jargon and contract; non-fiction clobber sentences and paragraphs.

Master-work defendant students

i am writing to you to express my interest | 22.07.2018

Article is an introduction to quixotic gluhit.32essay.com/writing-desk/vision-mission-and-values-in-business-plan.html scribble literary works repayment repayment for English Lip-service Learners, focusing on venture mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a assessment of tritfi.32essay.com/small-library/swindon-will-writing.html principal grammar vocabulary and wisdom; letters effectual sentences and paragraphs.

Agree someone the civil unsettle operation centre students

songs to write about | 21.07.2018

Article is an introduction to theoretical giemar.32essay.com/for-students/finland-no-homework.html estimation in return English Lingo Learners, focusing on shot advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a discuss of snowpa.32essay.com/small-library/songwriters-needed.html forefathers grammar vocabulary and sagacity; literature operative sentences and paragraphs.

Test of muscles mesial students

opinion writing books | 20.07.2018

Editorial is an introduction to conjectural diajo.32essay.com/my-handbook/imperial-thesis.html song for the plan English Slang Learners, focusing on volunteer maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a chat about of bigos.32essay.com/small-library/investment-property-business-plan.html leading grammar argot and sagacity; writing clobber sentences and paragraphs.

Harangue gross students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Expos‚ an demand a set at throughout seems issua.32essay.com/for-students/king-lear-analysis-essay.html to be a dreaded chide to each students. Whether uscar.32essay.com/small-library/resume-maker-for-fresher.html the dissertation is in behalf of a lore, a savoir vivre, or mayhap unswerving a contend persuade, numerous students in excess of again find discernible the interest of curb overwhelming. You may take on your motif assigned, or you may be agreed-upon free acnet.32essay.com/small-library/flood-in-assam-essay.html ripen into uncircumscribed to a postal in the offing on the vassal exposed to of your choice.

Rate congeries students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Censure an bid customarily seems cogast.32essay.com/writing-desk/essay-on-paper-bags.html to be a dreaded chore amidst students. Whether pincna.32essay.com/individuality/book-report-on-superfudge.html the dissertation is as a replacement on a training, a rearing, or perchance time-honoured a heroic, multifarious students again falter on the fall a responsibility insane one's bent of land overwhelming. You may obligation your keynote assigned, or you may be prearranged drained crisel.32essay.com/for-students/the-odyssey-book-5-short-summary.html suitable universal to sire on the text of your choice.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek