Je hriech klišé, alebo má celkom iný význam? Ale aký?

Je hriech klišé, alebo má celkom iný význam? Ale aký?

22.6.2017
jardob

Ľudia, nezávisle od ich náboženstva, filozofie a presvedčenia, sa najviac mýlia vtedy, ak význam slova HRIECH definujú a vnímajú, ako porušenie akéhosi vnútorného záväzku voči BOHU...

No je azda skutočný Boh nejakým spôsobom závislý na hmotnom svete? ...na hrubohmotných či jemnohmotných stvoreniach tohto sveta? Dovolím si tvrdiť, že v priamom zmysle určite nie... Tak prečo by sme mali vlastnými hriechmi Bohu nejako škodiť?! To je predsa nezmysel...

Rozdiel medzi tradičným, nekorektným chápaním hriechu, a bežnou ľudskou etikou je ten, že v ľudskom chápaní sa etika vzťahuje len na ľudí a ľudskú spoločnosť (voči prírode, faune a flóre sa obmedzenia etiky už veľmi nevzťahujú), pričom náboženstvo sa snaží vytiahnuť etiku (cez chápanie hriechu) za hranice ľudskej spoločnosti, no nie ani tak na okolitý svet, ale do „kráľovstva jurisdikcie Boha“, kdesi do záhrobného sveta.

Keďže Boh je Tvorcom všetkých pravidiel, nielen fyzikálnych, sociálnych ale vzťahujúcich sa na celý stvorený Vesmír (viď 6 objektívnych zákonitostí), tak hriech nie je ničím iným, ako porušením etiky vo vzťahu k objektívnych zákonitostiam bytia. Hriech je činom bytosti majúcej rozum a slobodu v uvažovaní, vo voľbe (ale málokedy slobodu vôle), ktorý sa zákonite určitým spôsobom odrazí ako škoda buď na samotnom jedincovi, alebo škoda v živote spoločnosti, alebo škoda v okolitom životnom prostredí... prípade v špecifickej kombinácii všetkých troch, a to skôr či neskôr, ale zákonite...

Hriech, je porušením univerzálnej etiky, týkajúcej sa každého a všetkého... A vôbec nezáleží na tom kto hreší (aby sme to nechali len na jeho zodpovednosti a božích mlynoch), pretože v spoločnosti nositeľov aktívneho rozumu (nie rozumu na výslužbe), je dôležité eliminovať zdroje a najmä príčiny vzniku takýchto javov, ktoré sú označované ako hriech (porušenie univerzálnej etiky), každým kto má k tomu patričné vedomosti a schopnosti (lebo kde je vôľa, tam sa otvárajú aj možnosti). „Božie mlyny“ — to je nástroj krízového riadenia, a slúži len nato, aby sa systém nezrútil („Mantinely a piliere hracej plochy“) — ide o hranice Božieho dopustenia, ktoré zomelú každého u koho hrozí, že by mohol nevratne rozbiť systém nastavených pravidiel v danej lokalite. Namiesto toho sa trúfalý hráč rozbije o mantinely pravidiel hry.

Hovoril som o „slobode uvažovania“, „slobode výberu/rozhodovania“, či dokonca „slobode vôle“... A od čoho sú vlastne slobodné?

Sloboda uvažovania — myseľ je náš vnútorný polygón, a pokiaľ niekoho neotravujú vnútorné hlasy, tak je jeho myseľ vnútorným cvičiskom kde si môže premýšľať nad čím len chce, modelovať situácie, pracovať s fantáziou — jeho myseľ je slobodná od zásahov vonkajšieho prostredia. Pri modelovaní chybných situácií a reakcií na tieto situácie v mysli škody nenarobíme, preto je to cvičisko, no v reálnom zdieľanom svete tieto chyby sa bez následkov neobídu.

Sloboda výberu — reálne sa človek môže slobodne rozhodnúť pre úplne čokoľvek... Druhá vec je, ako na to zareaguje vlastné svedomie a okolité prostredie, a či vôbec bude človek schopný svojimi vedomosťami a zručnosťami realizovať svoj zámer. No každopádne, nikomu nič nebráni aby si vnútorne zvolil svoj cieľ, nech je akýkoľvek, a hľadal spôsoby a cestičky ako ho uskutočniť. Samozrejme treba rátať aj s nesením zodpovednosti za dôsledky. A tu je rozhodovanie - voľba cieľov - slobodné predovšetkým na tom hlavnom, na etike, na súlade s univerzálnymi pravidlami a objektívnymi zákonitosťami. Ak si človek zvolí nepravdoverné ciele (odchýlené od noriem univerzálnych objektívnych zákonitostí) a začína ich realizovať, vystavuje následkom svojho konania nielen seba, ale aj spoločnosť a životné prostredie (živé aj neživé životné prostredie) — t.j. hreší = začína „sypať piesok do ložísk jediného spoločného mechanizmu“, ktorého sme všetci súčasťou. Hreší, a z väčšej časti nepredvídateľným a čiastočne predvídateľným spôsobom tak škodí sebe, spoločnosti, životnému prostrediu - v časovom rámci, o akom nemá predstavu, a tiež v rozsahu akom nemá predstavu, aj keď chcel možno uškodiť iba niekomu konkrétnemu...

Sloboda vôle — ak je reč o slobode vôle, tak vôľu má skutočne len málokto slobodnú... To sú práve tie faktory, keď niečo veľmi chceme, ale opakovane zlyhávame z rôznych príčin, lebo to a to a to... Nemáme pevnú vôľu, premôžu nás iné túžby a mánie, ktoré nemáme pod kontrolou... Niekto iný má nad nami moc a my nie sme schopný prekonať naše emócie, ktoré nás držia pevne ako v kliešťach... Veľa krát kvôli vlastnej hlúposti v minulosti, hlúposti našich rodičov, pedagógov, priateľov a celkovo kultúry a jej zvrátených sloganov sa necháme namotať na skúšanie rôznych vecí, od ktorých sa staneme psychicky alebo aj fyzicky závislými, a potom naša vôľa už za moc nestojí — stanú sa z nás slabosi, konzumenti, hedonisti, podpapučníci a ktovie čo ešte. Vôľa je skutočne slobodná — len ak je dostatočne slobodná od cudzích vonkajších a vnútorných brzdiacich psychologických faktorov. Nemajú sa tu na mysli životné prekážky, ktoré formujú podobu našej životnej cesty, a ktoré sa snažíme eticky — teda bezhriešne — prekonávať.

Len tak na zamyslenie: prečo sa napríklad považuje za neetický (t.j. hriech) incest, pedofília, homosexualita, vražda, závisť a mnoho iného? Treba sa zamyslieť práve nad účinkami takéhoto konania na spoločnosť, a prostredie ktoré je náš domov, jediný ktorý máme. Samozrejme, najprv treba mať úplne jasnú predstavu o tom, ako vyzerá harmonicky fungujúca spoločnosť, aby bolo možné korektne identifikovať všetky odchýlky...

 

Napr.: incest, ak plodí potomstvo, tak dochádza k štatisticky preukázateľnej biologickej degenerácii obyvateľstva štátu (preto je to protizákonné). Druhá škodlivosť incestu je, že deformuje prirodzené a zdravé procesy v rodine. Totiž rodina je sociálny inštitút, ktorý zabezpečuje obnovovanie populácie v určitej udržateľnej kvalite, budúci národ. A základy, najmä mravnosti, má poskytovať rodina. Rodina má deti učiť správnym návykom, nielen sociálnym a pracovným, ale odovzdať im aj adekvátne rodičovské zručnosti a vedomosti (ukázať im vzor fungujúcej rodiny – procesu výchovy detí a vzťahov medzi manželmi). Keď vznikne neadekvátny sexuálny vzťah medzi členmi rodiny, tak zdravý model rodiny sa rúca, a neskôr sa tento chorý vzor prenáša do budúcich pokolení, a to nielen v mysli páchateľov, ale aj cez pamäť rodového egregoru, čo sa môže prejaviť, ako predispozícia k tomuto javu (a nielen na priamych potomkoch)... Podobne je to aj s mnohými inými zvrátenými sklonmi a náchylnosťami. Človek sa môže stať obeťou takýchto pocitov a sklonov aj vďaka egregoriálnemu pôsobeniu, alebo iným vplyvom, no nemal by sa chovať ako zviera a uvažovať, že keď naňho niečo príde, tak sa tomu netreba brániť... Je prirodzené ak sú spoločensky škodlivé javy v spoločnosti postihované, a jedinci s nimi musia nielen vnútorne bojovať, ale mali by aj chápať podstatu ich škodlivosti pre spoločnosť. Treba však v spoločnosti pestovať aj inú kultúru ako individualizmus a imidžizmus...

A čo sa týka objektívnych zákonitostí, ktorých slobodným (ale nie bez následkov — čo je forma učenia sa na chybách vlastných i spoločnosti) porušovaním a odkloňovaním sa od nich páchame hriech, t.j. konáme neeticky, vytvárame zárodky rôznorodej škody jak pre seba, ale najmä pre budúce pokolenia spoločnosti a životné prostredie, ktoré bude treba skôr či neskôr riešiť (tak ako skôr či neskôr musí niekto poupratovať dom aj ľudí, ktorí v ňom robia svinčík a sami žijú ako ošípané) — tak KSB rozlišuje 6. objektívnych zákonitostí života ľudskej spoločnosti, ktoré sa oplatí poznať, skúmať a analyzovať, v záujme lepšieho života ľudstva v našom spoločnom domove — na Zemi.

Objektívne zákonitosti, ktorým je podriadený život ľudskej spoločnosti (jak v aspekte zaistenia bezpečnosti, tak aj v aspekte rôznych druhov hrozieb pre bezpečnosť, a vyloženej škodlivosti tých či oných druhov činnosti), možno rozdeliť na šesť kategórii. V každej kategórii zákonitosti vykazujú príslušný vplyv na javy rovnakej kategórie, ale aj na javy ostatných kategórii, nakoľko Svet je jeden a vzájomne prepojený.

  1. Biosferické — ľudstvo je časťou biosféry, a existujú objektívne zákonitosti, regulujúce súčinnosť biosféry a Kozmosu, formovanie biocenóz a súčinnosť biologických druhov v hraniciach biosféry.

  2. Druhové — ľudstvo je konkrétnym špecifickým biologickým druhom, a existujú špecifické biologické (fyziologické a psychologické) druhové zákonitosti, regulujúce jeho život.

  3. Noosférne — existujú mravno-etické (noosférne, egregoriálne a religiózne) zákonitosti, regulujúce vzájomné vzťahy nositeľov rozumu a vôle. A napriek názoru mnohých, zákonitosti tejto kategórie presahujú hranice ľudskej spoločnosti, a etika, ukladaná z hierarchicky vyšších úrovní v organizácií rôznych druhov systémov — je povinná pre hierarchicky nižšie úrovne a porušovanie jej noriem nie je bez následkov. Takto je odpadlíctvo od pravdovernosti — mravnosti vlastnej Najvyššiemu — hlavnou mravno-svetonázorovou príčinou biosférno-sociálno-ekologickej krízy.

  4. Sociokultúrne — kultúra, ktorú (geneticky podmienene) nesie ľudstvo, je variabilná, a existujú sociokultúrne zákonitosti, ktorých dodržiavanie garantuje stabilitu spoločnosti v nadväznosti pokolení, a ich narušenie môže priviesť k jej zániku behom života niekoľkých pokolení pod vplyvom degradačných procesov.

  5. Ekonomické — historicky sformovaná kultúra všetkých spoločností dnešnej globálnej civilizácie je taká, že sme nútení sa chrániť pred prírodným prostredím pomocou technosféry. Technosféra sa obnovuje a rozvíja v priebehu hospodárskej a ekonomickej činnosti, a existujú finančno-ekonomické zákonitosti, predurčujúce jak rozvoj spoločensko-ekonomických formácii (systémov), tak aj ich degradáciu a krach.

  6. Riadiace — toto všetko môže priviesť ku konfliktom záujmov a konfliktom rôznych druhov činnosti, riešenie ktorých treba riadiť. A existujú objektívne zákonitosti riadenia, jednotné pre všetky riadiace procesy, či už ide o jazdu drobca na trojkolke, alebo komplexný projekt, realizovaný niekoľkými štátmi, na princípe štátno-súkromného partnerstva.

Tak ako si riadiace schopnosti možno teoreticky osvojiť na základe Dostatočne Všeobecnej Teórie Riadenia (a v praxi aj náležité zručnosti), tak aj s problematikou všetkých ostatných zákonitostí sa možno oboznámiť v prácach Vnútorného Prediktora, ktoré sú k dispozícii na: http://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/

Určite má zmysel začať najskôr od č.6 a skončiť č.1

Diskusní téma: Je hriech klišé, alebo má celkom iný význam? Ale aký?

Hřích, dědičný hřích, Bůh, Stvoření, Jednota, polarita, stín

Miky CZ | 10.07.2017

Kdo se chce seznámit s těmito pojmy, existuje výborná kniha s názvem Nicota a polarita. Je ke stažení ve formátu pdf zde:
https://www.gnosis.cz/?900,nicota-a-polarita-(format-pdf)

Re: Hřích, dědičný hřích, Bůh, Stvoření, Jednota, polarita, stín

Miki - SK | 25.07.2017

Miky CZ, vdaka za odkaz. pre tých čo by to chceli stiahnuť a nešlo by im to tak ako mne, pripájam link na uložto
https://uloz.to/!lRYoUAxbAxgN/nicota-a-polarita-pdf
Len doplním - kto pozná dielo C.G. Junga - tuto to má v zhustenej podobe. A možno to bude fungovať aj opačne po prečítaní knihy sa zoznámite s pánom Jungom...

hřích není klišé........

vegetarian | 27.06.2017

....aneb, aby se člověk změnil . V ČR se podle agentury StemMark stravuje okolo 2% obyvatelstva, tedy asi 200 000 osob, vegetariánsky. Lepší je to ve Švýcarsku, kolem 9% a v Indii až ke 20ti %. Zkuste se zamyslet nad tím, co nám všem tu říkají slavní lidé, muži i ženy, se kterými se jen setkat, by bylo pro mnohé obrovskou ctí. Naslouchejme jim, to vřele doporučuji. Jaké aspekty nabízejí? V jejich myšlenkách najdete opravdu všechno; ochranu životního prostředí, lásku k bytostem, duchovní pohledy… .

THOMAS BERRY, C.P. (1914-2009) byl katolickým knězem, kulturním historikem, „ekospiritikem“ a hlubinným ekologem.
Vegetariánství je způsob života, ke kterému bychom všichni měli směřovat. Kvůli vlastnímu ekonomickému přežití, kvůli fyzické pohodě a zdraví a kvůli ochraně duchovních hodnot.

G.B.SHAW (1856-1950) byl anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925.
Zvířata jsou moji přátelé a já své přátele nejím. Nedokážu si představit, že by se mé tělo stalo pohřebištěm jiných tvorů.

JAN BURIAN (1952 Praha) je český folkový písničkář a spisovatel
To, že jsem se stal vegetariánem, byla jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal.

CHRISTIAN MORGENSTERN (1871-1914) byl německý básník, novinář a překladatel. Je považován za zakladatele německé nonsensové poezie.
Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.

CHANNA SERINITY je úspěšná fitness závodnice, bývalá kickboxerka, lékařka a osobní trenérka Propagátorka RAW veganské stravy.
Pokud bych ale něco z chyb z minulosti chtěla vrátit v čase, tak bych chtěla přejít na RAW veganské jídlo ještě mnohem dříve. Fyzické i psychické výhody, které mi tato strava přinesla, jsou pro mě obrovské.

JOSEF ZEZULKA (1912 v Brně) filosof, léčitel

Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.

ROMAIN ROLLAND (1866-1944) byl francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik, vegetarián a nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1915.
Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?

BUDDHA (asi 563 – 483 př.n.l.)
Z obavy před tím, aby neuvedl živé bytosti do stavu smrtelného strachu, nechť bódhisattva, praktikující dosažení soucitu, se zdržuje jedení masa. (z Lankávatára sútry)

LEONARDO DA VINCI (1452-1519, italský malíř, sochař, architekt a vědec)
V mládí jsem se zřekl jedení masa, a přijde jistě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí. Vpravdě je člověk králem zvířat, neboť je svou brutalitou předčí. Žijeme ze smrti druhých. Jsme chodící hřbitovy!

MILAN KUNDERA (1. dubna 1929 v Brně) je spisovatel českého původu, od roku 1975 žijící a tvořící ve Francii.
Skutečná dobrota člověka se může projevit v naprosté čistotě a svobodě jen vůči tomu, kdo žádnou sílu nepředstavuje. Skutečná mravní zkouška lidstva, ta nejzákladnější (uložená tak hluboko; že uniká našemu zraku) záleží v jeho vztahu k těm, kteří jsou mu dáni na pospas: ke zvířatům. A zde došlo k základnímu debaklu člověka, tak základnímu, že právě z něho vyplývají všechny ostatní.

Lev N.Tolstoj
L.N.TOLSTOJ (1828-1910) byl ruský spisovatel a filozof, představitel realismu.
Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství. Nezabíjej se nevztahuje jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji. Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná. Dokud budou na světě jatka, budou i pole válečná.

DIOGENES (asi 412 – 323 př.n.l., řecký filosof)
Stejně dobře jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská.

ANETA LANGEROVÁ (1986 Benešov) je česká zpěvačka.
Maso by mi nejspíš chutnalo, ale měla bych pocit, že koušu do člověka.

RALPH WALDO EMERSON (1803-1883, americký esejista, filosof a básník)
Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník.

Mahátma Gándhí
MAHÁTMA GÁNDHÍ (1869-1948, indický národní vůdce a společenský reformátor)
Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky.Jediný způsob, jak žít, je nechat žít. Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět.

MOBY, vlastním jménem Richard Melville Hall (1965, New York, USA) je americký skladatel a zpěvák.
Dokázali byste se s klidným svědomím podívat zvířeti do očí a říct mu „mé chutě jsou důležitější než tvé utrpení“?

PLÚTARCHOS, (asi 46 – asi 127) byl významný řecký spisovatel, historik a filozof, autor historických a moralistických děl.
Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit? Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?
Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali.

E.CARPENTER (1844-1929) byl anglickým filosofem, socialistickým básníkem, obhájcem ženských a zvířecích práv a jedním z prvních gay aktivistů.
Držet si zvíře, abych ho mohl sníst, to znamená zradu.

JEŽÍŠ (asi 3-36 n.l.)
A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sama sebe, a kdokoliv jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti. (z esejského Evangelia míru)

FRANZ KAFKA (1883-1924, spisovatel)
Teď se už na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím (při pohledu na rybu v akváriu).

DR. RADŽENDRA PRASÁD (1884-1963, první prezident Indické republiky)
Celostní pohled na život nám odhaluje vztah mezi potravou daného jedince a jeho chováním k jiným, a cestou rozumové dedukce, která není fantazií. Můžeme přijít k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové pumě je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela, a jediným způsobem takového útěku je pěstování úcty ke všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech podmínkách. Je to pouze jiný výraz pro vegetariánství.

ALBERT SCHWEITZER (1875-1965, slavný lékař, misionář, teolog a muzikolog)
Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty, protože na jatkách je tolik surovosti, protože kvůli našim kuchyním tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny. Dokud soucit člověka neobsáhne vše živé, nenajde člověk mír ani sám k sobě.

RICHARD GERE (1949, USA) je americký herec.
Jako obyvatelé této planety máme povinnost chovat se laskavě, s milostí a láskou ke všem druhům živých bytostí. Bolest, kterou trpí zvířata kvůli lidské krutosti, je nad lidské chápání. Prosím vás, pomozte skoncovat s tímto šílenstvím!

PUBLIUS OVIDIUS NASO (43 př. n. l.-17 n. l.)
Chraňte se poskvrňovat svá těla, vy smrtelní lidé, hanebným jídlem! Je obilí tady a ovoce stromů, větve k zemi jež sklání, jsou hrozny zde bujného vína, jsou zde plodiny sladké a ty, jež na ohni péci, ve vodě vařit možno. Vždyť vám nikdo nebere mléko, nebere sladký med, jenž voní mateřídouškou. Štědrá rodička země vám bohatství dává i pokrm, bez vraždy, bez všeho krveprolití. Cožpak nemůže člověk, leč záhubou jiného tvora ukojit hlad žaludku?

VICTORE HUGO (1802-1885) byl francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik, vrcholný představitel romantismu.
Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.

T. L. ADORNO (1903-1969) byl německý filosof, teoretik hudební vědy, estetik a spolu s M. Horkheimerem nejvýznamnější představitel kritické teorie frankfurtské školy.
Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si – vždyť jsou to jen zvířata.

Sir JAMES PAUL McCARTNEY, MBE (1942 Liverpool)
Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.

PETER SINGER (1946 Melbourne, Austrálie) je australský filosof a aktivista.
Vegetariánství s sebou nese nový vztah k potravě, rostlinám i přírodě. Maso poskvrňuje naše jídlo. Ať to jakkoliv skrýváme, hlavní chod našeho jídla k nám přišel ze zkrvavených jatek. Po jídle zatěžuje naše žaludky, blokuje trávení, dokud je po pár dnech s námahou nevyloučíme. Jíme-li rostliny, dostává se jídlu nové kvality. Bereme si z půdy potravu, která je pro nás připravená, a nemusíme s ní, když si ji bereme, zápasit.

SENECA (4 př. n. l.-65) byl římský filozof, dramatik, básník a politik.
Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta.

THOMAS ALVA EDISON (1847-1931) byl americký vynálezce, celosvětově jeden z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších.
Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši.


A. Schopenhauer
A. SCHOPENHAUER (1788-1860) byl významný německý filosof 19. století.
Je omylem domnívat se, že náš vztah ke zvířatům nemá mít morální aspekty nebo… že ke zvířatům nemáme žádné závazky – to dokazuje neotesanost a barbarství… Soucit ke zvířatům je tak silně svázán s dobrotou charakteru, že je možné tvrdit, že kdo je krutý ke zvířatům, ten nemůže být dobrým člověkem.
Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.

ANNIE BESANT (1847-1933) byla anglická filosofka, spisovatelka, humanistka a sociální reformátorka.
Lidé, kteří jedí maso jsou odpovědní za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě… .Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka.

Výborná americká basketbalistka MILANI MALIK
Jsem vegankou od svého narození a je to nejzdravější a nejohleduplnější životní styl, který mohu žít.

ALBERT EINSTEIN (1879-1955) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.
Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu.

Svatý FRANTIŠEK Z ASSISI (1182-1226) byl mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů, patron zvířat a mystik.
Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.

Lze chtít po většině lidí, aby svůj denně praktikovaný hřích odbourali?


Re: hřích není klišé........

Miki - SK | 27.06.2017

pre : vegetarian.
S príspevku moc nechápem, presadzuješ vegetarianstvo?
Alebo "denne praktikovaný hrích" je pojedanie stravy?
Včera som zaváral višne, samozrejme mali kopu "obyvateľov" - ja ich považujem za bytosti. A nielen ich... Dnes ráno som dokonca jedol višne. Radšej som sa do žiadnej nepozeral...
Všetko čo v živote činíme je o prevzatí zodpovednosti. To či si uvedomujem, že každé moje rozhodnutie = preberanie zodpovednosti - to už je druhá vec.
Ak si vnútorne rozhodnutý, že chceš jesť len produkty rastlinného pôvodu - je to v najlepšom poriadku. Ale nemal by si zabúdať na "višne".
Ak máš chuť jesť mäso - opäť je to v poriadku. Z toho plynú zasa iné dôsledky. život je cesta s "kontrolnými bodmi" - ak to budem švindlovať (presadzovanie "hlavou"- logika) a obchádzať ich, nepomôžem si. Aj tak ma to dostihne.
Ale zbytočne sa stresovať, že pojedám "bytosti" je oveľa horšie, ako dopad takejto stravy na môj organizmus = opäť prevzatie zodpovednosti voči sebe a z toho plynúce následky.

Re: Re: hřích není klišé........

vegetarian | 27.06.2017

Poukázal jsem jen na jedno hříšné konání, které v zákonu akce a reakce, jenž platí, ať tomu někdo i nevěří, sráží člověka na nižší úroveň.
Jezte však cokoliv, co uznáte za vhodné. Je to Vaše volba.
Višně letos nemám, pomrzly v květu.

Re: Re: Re: hřích není klišé........

jardob | 27.06.2017

Vegetariánstvo je celkom dobrá voľba, ale keď už je reč o akcii, reakcii a hriechu, treba ich priradiť k správnym premenným a vidieť veci komplexne.

Samotné zabíjanie bytostí čisto kvôli potrave (alebo v sebeobrane, alebo vo svete zvierat ak zabíjajú choré jedince, lebo inak sa chrániť pred nákazou nevedia) hriechom nie je. Všetko živé vo vesmíre žije vďaka tomu, čo sa nazýva potravinový reťazec. Jednoducho vesmír je tak nastavený, sú to jeho pravidlá.

Aby bolo pre každého dosť potravy, a celá biosféra fungovala v rovnováhe (t.j. aby nedochádzalo k vymieraniu celých druhov fauny a flóry, a k prírodným aj geologickým anomáliam) treba tomuto systému rozumieť a zachovať mieru. Nenarušovať hranice rovnováhy.
Človek tieto hranice narušuje vďaka egoizmu a ja-centrizmu, má sa za stred vesmíru a myslí si že všetko je tu len pre neho. V tom ho ešte utvrdzuje aj biblia, napr. Genesis 1:26 a 28
https://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=gen&cislo_2=26&cislo_1=1&hl_druh=0&sync=#ts1 (globálny kultúrny sprievodca) (Samotný ten výrok nie je zlý, ak je pochopený správne, ale je nejednoznačný. Panovanie nad prírodou si človek vysvetľuje po svojom)
Ja osobne, keď sledujem vlastné svedomie, mám problém len so spôsobom akým sa usmrcujú zvieratá pre potravu. Napr. chovám aj králikov, zdravého mám problém zabiť, ale chorého nie (viem že mu tým len pomôžem). Ak bytosť vníma, že na nej je páchané násilie, nie je to dobré... Viem si predstaviť, že chované zvieratá by prežili spokojný fajn život, s tým že ich koniec by bol humánny a ani by ho nezaregistrovali.
Ale čo je dôležité, biosféru treba vnímať ako jeden celok, jeden živý organizmus, treba jej porozumieť, a snažiť sa zabezpečiť v nej trvalú rovnováhu. Je to náročná úloha ale nevyhnutná. Každý organizmus na zemi má nárok na život, len treba poznať presné miery a proporcie, čoho, kde a koľko. Týka sa to aj ľudí, aj zvierat aj rastlín, dokonca aj toho čo nazývame škodcovia, baktérie a vírusy. Všetko má nárok na život a nesmie byť ako druh zničené, ale nevyhnutné sú správne proporcie zabezpečujúce globálnu rovnováhu (akcia a reakcia pracuje vždy, ide o to zabezpečiť, aby boli harmonické a rovnovážne) - je to jeden z aspektov toho, čo v KSB nazývame Boží Zámer.

Re: Re: Re: Re: hřích není klišé........

vegetarian | 27.06.2017

Člověk si dokáže ospravedlnit různé chování. I atomovou bombu jako "efektivní" ukončení války.

Zabezpečení trvalé rovnováhy v biosféře je omyl, byť ho někdo vydává za přirozenou stranu mince. Druhou jsou pak chtíče, neovládnutá mysl, chtivost, hněv, sobeckost, ego...., vskutku až ďábelské chování a jednání v životě, které s duchovností nemá nic společného. Boží záměr není o vytváření rovnováhy, ale o návratu podstaty života, duše, k Bohu. O změně sebe sama, o poznání sebe sama a jde vždy o individuální cestu. Tady na světě je to vše pomíjivé a není zde nic, co by mělo znaky ideálu. Vytvoření umělého ideálu a sebelepší jeho popsání pěknými slovy je jen iluzí. Lidská bytost má nějaké myšlenky, přání, ale v podstatě je člověk, které nepostoupí v duchovní hierarchii na vyšší úroveň, stále jen hříčkou animálních vášní. A nimi jde ruku v ruce hřích, ať již pojmenujete jakkoliv.

Překopíroval jsem pár slov některých moudrých a povšiml si velmi stručně jen jednoho pohledu na konání hříchu jako vědomého konání, byť si ho můžete omlouvat čímkoliv. Již jen toto lhaní je hříchem. Hřích existuje a člověk, který se z něho nevymaní, který si neuvědomí možnosti svého lidství, není ještě ani hoden pojmenování člověk.

Zkuste porazit pro začátek třeba své chutě a zvyky, třeba i jen v tom stravování.

A co je to dost potravy? My se přežíráme, miliarda hladovějí. My splachujeme na WC pitnou vodou, miliardy lidí žízní. My postavíme továrny na pěstování zvířat, ptáků a ryb a jako v koncentrácích je dokážeme zabíjet; bez ohledu na jejich život, který je i pro tyto nižší tvory darem.

Svědomí zatím ponechte stranou.

Re: Re: Re: Re: Re: hřích není klišé........

jardob | 27.06.2017

Nečítate pozorne čo píšem. Globálna rovnováha biosféry (život človeka v súlade s biosférou) - je JEDEN Z ASPEKTOV Zámeru. Čiže Zámer má oveľa viac cieľov vo vzťahu k človeku.

Možno vás zmiatol názov, neviem či ste čítali aj článok, ale v ňom sa predsta netvrdí že hriech neexistuje, ale že tento pojem/termín sa vďaka nesprávnemu chápaniu stal pre mnohých ľudí klišé, a treba znova nájsť jeho správny zmysel v živote.

Samozrejme, že každý človek musí usilovne pracovať na svojom sebazdokonaľovaní... Myslíte si že vybudovať harmonickú spoločnosť možno bez vlastného úsilia jednotlivcov? Určite nie...

Na svedomí záleží, je to jeden z hlavných kanálov našej komunikácie s Bohom, a každá cesta života, ktorá Boha obchádza je odsúdená na neúspech.

Re: hřích není klišé........

jardob | 27.06.2017

Ja osobne, proti vegetariánstvu nič nemám. Dokonca aj z pohľadu KSB by mal každý dospelý človek prehodnotiť svoje stravovacie návyky, v zmysle aby sa stravoval zdravo a jedol len toľko, koľko telo nevyhnutne potrebuje aby pracovalo čo najefektívnejšie. Mäsa sa je skutočne príliš veľa, a je to aj veľká záťaž na biosféru (hektár pôdy uživí viac vegetariánov ako konzumentov mäsa). Touto témou sa najviac zaoberá Jefimov.

Re: Re: hřích není klišé........

vegetarian | 27.06.2017

Možná, že je dobré vědět, že tímto tématem se zaobírá Jefimov? Odstraní to však jeden z podstatných hříchů lidstva, kterým je bezesporu ubližování?
Naproti tomu neubližování svému bližnímu, to je ideál, ne? Záleží pak, jestli toto přijmu jako vyznavač KSB, příznivec učení Ježíše či nějaké jiné filosofie? Hříchy, karmu.....atd., si člověk vytváří a podle Zákonů daleko vyšších, než jsou ty kupř. lidské, pak "sklízí svoji úrodu".

Tak to prostě je a celý Váš článek by mohl být podroben zcela jiným pohledům. K čemu by to však bylo, když i přes myšlenky slovutných lidí nepochopíte zlo, které vědomě člověk páchá na Životě.

KSB vůbec neznám a možná v něm / v ní / nacházíte ospravedlnění.

Re: Re: Re: hřích není klišé........

jardob | 27.06.2017

Myslím, že príliš súdite druhých ľudí, bez toho aby ste poznali ich názory a myslenie, a správne chápali to, čo vlastne hovoria.
Vegetariánstvo rozhodne nie je všeliek a samo osebe nezbaví ľudstvo jeho negatívnych vlastností... Na to je treba viac chápania aj úsilia u každého jednotlivca.

Re: Re: Re: Re: hřích není klišé........

vegetarian | 27.06.2017

Ano, děkuji za upozornění.
Skutečně jsem měl jen odpovědět na otázku z nadpisu; že hřích není klišé a že má celkem jiný význam. Omlouvám se, neumím diskutovat. A jaký? To je předmět právě toho hledání odpovědi.
Karma "váže" svět dohromady. Snad se to dá tak stručně shrnout. A jestli je příčina ta či ona, to je celkem jedno. Důležité je, každý jeden člověk si připravuje svými hříchy odměnu.
Díky za pochopení.

Re: Re: Re: Re: Re: hřích není klišé........

jardob | 27.06.2017

OK. Nič sa nedeje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: hřích není klišé........

vegetarian | 27.06.2017

Přesto ještě drobná nesrovnalost, snad to po Vašem laskavém vysvětlení již celé pochopím.
Píšete:
"Globálna rovnováha biosféry (život človeka v súlade s biosférou)..... . Ano prosím, ale pozor, toto je ale ideál, který může být i chtěným záměrem, snad i cílem/ pěkným/, ale prostě se nedaří. Člověk v souladu prostě nežije, a to jsou ty zásadní hříchy, proti přírodě, jejímu znečišťování, drancování pro zisky, proti jiným lidem, v zájmu získání rozhodovací moci, a tedy i proti samotnému životu.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hřích není klišé........

jardob | 27.06.2017

Máte pravdu, človek v tom súlade nežije, napriek tomu by to malo byť jedným z cieľov ľudstva. A keď sa niečo nedarí, je to o to väčším dôvodom lepšie pochopiť príčiny prečo... A hľadať príčiny a recepty, kde spoločnosti i jednotlivci robia chybu.
V budúcnosti (ktorá začína už dnes) na to budú ľudia musieť vyvinúť dosť veľké osobné usilie (dnešná kultúra v ktorej žijeme pre to pochopenie nemá, bude sa musieť zmeniť), práve preto treba dobre pochopiť všetky príčiny a dôsledky - systém ako celok.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hřích není klišé........

vegetarian | 27.06.2017

Napsal jsem toto v předchozím příspěvku:
"Člověk v souladu prostě nežije, a to jsou ty zásadní hříchy, proti přírodě, jejímu znečišťování, drancování pro zisky, proti jiným lidem, v zájmu získání rozhodovací moci, a tedy i proti samotnému životu."

Aby to celé ale bylo kompletní a ukázalo to celou tu šlamastiku v celistvosti, je třeba poukázat ještě na morální krizi a žití většiny společnosti proti etickým pravidlům. Pak je ta biosféra zcela narušena a hřích většině lidem vládne. Tedy v žádném případě není hřích klišé. A jeho působení, píšete "význam", ale to bych dal do uvozovek, je určující pro neblahý vývoj lidstva. Sám sebe se ptám - čím je to způsobeno? Porucha biosféry, nesoulady, nevzniká sama od sebe. Je to lidská mysl jako velmi propracované působení negativní síly v nás. přímo toho ďábelského v nás. Namátkou degradující vášně neovládnuté mysli:

lidský chtíč, vyjádřený touhou po sexualitě, po drogách všech druhů, po hrách, které ubíjí a spotřebovávají náš vyměřený čas v doslovném přežírání, doslova animálnost v nás; dále pak zloba, hněv, závist a sobeckost, hledání chyb na jiných, špatné smyšlení o jiných; chtivost mít víc i za cenu podvodů a lží jako přehnaná touha po materiálních požitcích s používaným podváděním, cílevědomým lhaním, zlodějstvím, úplatností; lpění na svém já, které vede k závislostem a k tomu, že nemáme čas na sebe a žití duchovních principů a nakonec neskonalá lidská pýcha, ego, samolibost, předvádění se vychloubáním, kdy se cpe to nízké JÁ do popředí a tak říkajíc doslova přes mrtvoly.

Ano, tzv. budoucnost budoucí sklizně jako kvality života si vytváříme zcela sami, svoji svobodnou vůlí.
Takže význam hříchu jsem snad po pár hodinách v této diskuzi pochopil. Možná s tím ale nebudete souhlasit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hřích není klišé........

jardob | 27.06.2017

Je možné že hovoríme približne o rovnakých veciach, ale hlbka myšlienkového stromu sa z pár viet nedá posúdiť, to by bolo na hlbší rozhovor. Ja verím, že myseľ je zdrojom aj pozitívneho tvorenia, nielen negatívneho. Pochopenie, vnútorná disciplína (ak človek nestratil mieru a nestal sa otrokom vášní) a vôľa môžu človeka viesť k plnohodnotnejšiemu životu a rozvoju harmonickej tvorivej sily v sebe a minimalizovania tej disharmonickej.
Majte sa zatiaľ dobre, vďaka za názor.

Re: Re: Re: hřích není klišé........

Miki - SK | 27.06.2017

Pre : vegetarian
Neviem, akosi som prehliadol odpoved na otázku - že čo vlasne považujete za hriech? - alebo skôr čo máte na mysli pod pojmom "poukázaní na jedno hríšné konání".
Pretože dalšia debata sklzáva z mojej strany len na (moje) domienky... Možno aj prvá reakcia bola len (na) domienk(o)u "o braní života" (to som mal na mysli prvím príspevkom)

k poznámke - "zlo které vedome pácha človek na živote"
skôr by som to videl tak, že zlo môže človek páchať len ne-vedome. Ne-vedome znamená že nevie-čo-koná- čo tým spôsobuje aký to má dopad spätne naňho.
Ak je človek vedomí - nastáva otázka čo je zlo? ... nekonečná téma....

Ak sa mám naučiť bicyklovať - musím na začiatku aj padať (jedno bez druhého nejde), alebo to vzdám hned na začiatku a budem "závidieť" tým čo to vedia...
A ešte - "myšlienky slovutných ľudí" - to je práve ten pohľad na zvládnutie bicyklovania - poukazovaním na Sagana a vyzdvihovaním jeho úspechov sa to nenaučím. Ak chcem byť ako Sagan, budem trénovať (a k tréningu patria pády - vybočenie z cesty/hriech/). Možno ho predčím. Ale mne stačí ísť na bicykli do obchodu a späť. Je to zlé? Bude mi odobratý bicykel? lebo nechcem byť najlepší?
Osobne - som rád, že viem jazdiť na trojkolke (ale už poškulujem po kolobežke)

Re: Re: Re: Re: hřích není klišé........

vegetarian | 27.06.2017

I Vám se Miky omlouvám.
Pokud by šlo o pády jen v tomto životě, prosím. I tak lze na věc - téma pohlížet. Nezapomínám, že člověk sklízí svoji sklizeň. Karma a reinkarnace, to je určující..
Neumím diskutovat a již vůbec ne o slovutném Saganovi, jízdním kole a pádech. Každý pád však má svoji příčinu. Nic se neděje samo od sebe.

Re: hřích není klišé........

Vladimír | 30.06.2017

Treba sa vyhnúť extrémom. Totálny vegetarián je extrém. Každodenný pojedač klobás je extrém. Naši starí rodičia a ich rodičia .... jedli skromnú dávku masa v nedeľu. Nemali nabytú chladničku mastnými výrobkami. Žili skromne, slušne a šťastne. Myslím si, že to je odpoveď na danú tému. A netreba ísť po obhajobu za Mahátmom ani Einšteinom. Doma máme odpoveď

Re: hřích není klišé........

PB | 05.07.2017

Náboženství
nechci nijak napadat, ale musím konstatovat, že v podstatě to je transcendentální korupce. Lidé věří, že určitými úkony si získají boží přízeň, aby jim bůh „šel na ruku“.
Vedle předepsaných obřadů a obětin je to i předepsané chování. Porušení předepsaného chování je hřích.
Předepsané chování se obvykle odvozuje od vůle bohů, ale bohové si obvykle přejí, aby se lidé chovali tak, jak je zvykem v jejich kulturním okruhu.(Lidojedi maso jíst mají, nelidojedi nesmí.)

Atheisté
vnímají hřích stejně, jako jejich soukmenovci theisté ve stejném kulturním okruhu.

Bůh
stvořil hřích (podle Genesis) tím, že člověku dal zákaz, o němž mohl předpokládat, že bude porušen. To porušení však ještě nebylo hříchem, protože člověk byl ještě blbý a nemohl tudíž vědět, že neuposlechnout boha je špatné. Jakmile však porušil zákaz a pojedl ovoce ze „stromu poznání dobrého a špatného“, od té doby už věděl, tedy i hřešil.
První popsaný závažný hřích – bratrovražda – zůstal v podstatě nepotrestán. Kajn byl vyhnán, ale dařilo se mu pak docela dobře. (Útěchou nám budiž, že Abela zabil nechtěně.)

Ateista
je člověk, který buď věří, že žádný bůh není, nebo pociťuje existenci nedefinovaného boha (nějaký vesmírný řád). Každý člověk má vštípené povědomí o tom, co je správné a co ne. (Dítě vychované vlky ve vlčí smečce, má osvojenu etiku vlčí smečky.)

Hřích
pácháme pod tlakem emocí. Někdy vědomě, někdy nevědomky. (Poznání se dostaví, až příčinná emoce vyhasne. Pak, máme výčitky svědomí, nebo nás to alespoň mrzí.)

Svobodná vůle
je fikce. „Těleso setrvává v klidu, nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud na ně nezapůsobí nějaká síla.“
Stejnou svobodu jako zmíněné „těleso“ má i lidská mysl. Tou „silou“ pak je nějaká „emoce“. Naše jednání, i když je vynuceno závažnou okolností, má i morální aspekt. Emoční impulz může způsobit, že uděláme přešlap, vyhodnotitelný jako hřích. Rozum pouze používáme na obhajobu vadného jednání.

Emoce
způsobující hřích jsou v lidské psýše běžně přítomny a člověk se s nimi po celý život utkává s úspěšností podle své morální úrovně a dosažené moudrosti. Typickými emocemi jsou pokleslé vášně jako chamtivost, žádostivost, závist, hněv a jistě i jiné. Pod tlakem těchto emocí člověk nemůže mít svobodnou vůli. Určitě ne, pokud se mu je nepodaří potlačovat.

Článek má dvě témata: „Hřích“ a „Vegetariánství“, takže působí jako propagace vegetariánství. Mám za to, že pojídání masa není hříchem, pokud to tak není masově vnímáno.
Každý citlivý člověk je zneklidněn, když si uvědomí, že je příčinou usmrcování zvířat, a mrzí ho to. Patří to však k naší kultuře do té míry, že tuto informaci běžně vytěsňujeme. Naopak, věřící křesťané věří, že Bůh po potopě dal člověku zvířata ku pokrmu, jak je psáno v Genesis.
Snad žádný rolník nelituje zvířata, která chová na maso, jinak by je asi nekrmil, čili ona by nežila.

Já jsem po mnoho let jedl masité pokrmy v podstatě „z nouze“. Poté, co jsem ze zdravotních důvodů přešel na Atkinsonovu dietu a přestal jíst sacharidy (což jsou převážně obilniny–) a jím zejména masa, vejce, tuky a zeleninu bez příloh, zmizely, či se zmírnily mnohé chronické zdravotní problémy.
Což lze vyhodnotit, jako že bůh řezníků a zelinářů mě odměnil zlepšením zdravotního stavu.
Vlastně mě to mrzí, ale jsem současně i rád.

Lidé většinou vydávají za boží vůli to, co si usmysleli sami. Tedy jsou to pouhé konvence. Často ovšem bývají odvozeny z pozorování a jejich funkce je ochranná. Desatero božích přikázání je nadčasové a přijatelné snad pro všechna náboženství světa, včetně atheistů.

Já sám se pokládám podle potřeby za zbožného atheistu, nebo za atheistického křesťana, neboť náležím do křesťanského kulturního okruhu. Pominu-li porušení prvního a druhého přikázání, které mi v podstatě nehrozí, ostatní pravidla pokládám za samozřejmá. Dokonce i „světit sváteční den“ pro pracovně vytíženého člověka je velmi žádoucí, aby si udělal čas na duševní hygienu.

Hřích se přihodí snadno. Složitějším krokem je odpuštění.
Mravní aspekt masožroutství je velmi problematický. Když se Dr.Calábek pochlubil (aby zdůraznil svoji mravní vyspělost) budhistickým mnichům, že je vegerarián, dostalo se mu odpovědi: „Maso můžeš jíst, ale se zeleninou.“
PB

Re: hřích není klišé........

Miky CZ | 10.07.2017

Nikde tady nevidím vegetariána Hitlera.
(Ježíš nebyl vegetarián a ani vegetariánství neprosazoval.)

Vzkaz k zamyšlení a k myšlení obecně

Tony Clifton | 25.06.2017

https://www.youtube.com/watch?v=NMSfR5uWal0

Re: Vzkaz k zamyšlení a k myšlení obecně

Slovenka | 26.06.2017

... zrozumitelne a jednoducho zhrnute to, o com je tento prispevok ... vdaka...

význam slova "hriech" zdroj google

Miki - SK | 25.06.2017

hriech (preklad z hebrejčiny - je spomenutý aj z gréčtiny) - minúť ciel, stratiť sa, zablúdiť
hriech (preklad zo staroslovansštiny) - vybočiť z cesty, zahnúť (zísť na šikmú cestu - chodník)
"Zhodou" okolností som sa s týmto vysvetlením slova stretol pred dvoma dňami

Hodnoceni

Tony Clifton | 23.06.2017

Az budete hodnotit, podivejte se take na mistni diskuzi, kolik obsahuje vyslovenych prani aby se "nekde" neco pos.... a te radosti, kdyz se to nekde pos.... To jsou vase prani a i dusledek zdejsi "prevychovy". Troll je troll a nebudeme prece o tom diskutovat. Mejte se

Re: Hodnoceni

Slovenka | 26.06.2017

... dufam, ze tento prispevok som zle pochopila...a dufam hlavne preto, ze si tu pripol link na velmi mile citanie z knizky od Wericha...

Hrich je naprosto nesmyslne slovo

Mariet | 23.06.2017

jemuz nelze vymezit obsah. Vubec si libovat vr vseobecnych terminech je znakem manipulace. Proc manipulace? Protoze kazdy jeho vyklad je zcestny, jako kazda ideologie. Existuje zakon akce a reakce. A ten je lidem vymazavan z hlav.

V clanku autor pise, ze hrich je porusovanim univerzaslni etiky. Jenze ta neni nicim urcena a znovu pripomenu, ze v dusledku rozmanitosti lidi ( i jejich chapani) to ani stanovit nelze. Tak jako hranici, co je diktatura svedomi a co uz neni.

Proc se tady hyri jenom terminologii a obecnymi slovy, ktere se nedaji pouzit na univerzalni priklad? Protoze autori v tom sami nemaji jasno, o cem mluvi, je to jenom uvazovani nad tim, co by, kdyby.

Vase definice hrichu, kterou ovsem zevseobecnujete v pripade zlocincu, to tedy neni v poradku, jde o manipulaci, prectete si to znovu po sobe:

Moje definice hříchu je spojena s vědomím a svědomím, když vědomě udělám něco co vím, že není ono kvůli osobním zájmům nechám proběhnout něco špatného. Pozná se to podle toho, že začne bolet svědomí. Zločinci se většinou dostanou do kruhu, že tu bolest se snaží ignorovat a řešit ještě větším násilím.

Nejste schopen dohlednout na fakt, ze jsou "zlocinci", kteri sve skutky pachaji jenom proto, ze jim to dela dobre? Nebo jsou za to placeni? Zadne svedomi je nehoni... at nechodim daleko: myslite si, ze evropsti politici maji nejake svdomi z toho, ze na nas pozvali nase vrahy a davaji jim penize, ktere kradou nam? A pak se blbe uculuji, jak jsou hodni, kdyz duchodcum pridaji 40 korun?

Odpovite mi na to? Mozna a jeste bude zalezet, zda to zase Hox nesmaze. Je potreba se zabyvat praktickym dopadem slov, ne?

Ideologicky ovlivneny clovek nevidi realitu. Kdyz nekdo prijme viru v boha ( to je taky ideologie vymyslena clovekem), tak pak snadno prijima i pana nad sebou z rad lidi. A o to jde.

Odpovedel byste mi Vy a nebo kdokoliv jiny, proc podlehate vire, ze na lidech nejake vyssi moci zalezi? A proc by melo? Planeta Zeme byla vyvrzena ze Slunce jako kazda jina, stejne tak vyvrhne zena ze sebe nergii zhmotneleho semene, to je cele. A to, ze lide maji fantazii je opravnuje tvrdit, ze jsou neco vice? A bez dukazu? Vite, co uz miliard lidi zilo a porad se na planete deje jedno a totez?

Re: Hrich je naprosto nesmyslne slovo

jardob | 25.06.2017

Mariet. Ak máte takýto názor, ja vám ho neberiem, ale s väčšinou uvedených vecí absolútne nesúhlasím. Problém je zrejme v tom, že máme odlišné chápanie jednotlivých pojmov. To je dôvod, prečo niekto, kto si prečítal článok, pochopil podstatu bez problémov, a iný nie.
Vo všeobecných pojmoch problém nie je... Ak ich správne chápete, ľahko nájdete príklad zo života... (aj láska je všeobecný výraz. Akcia/reakcia je všeobecný pojem - len ak ich chápete správne, viete ich v živote správne rozoznať.) Všeobecné výrazy používate aj vy, a nenazývam vás manipulátorkou.
Dobro a zlo, dobrí ľudia a zlí ľudia - tieto pojmy sú naozaj všeobecné, pričom každá situácia je unikátna, a nie každé zlo je zlo, a nie každé dobro je dobro... Čo teda treba vedieť?
Ak máme chápať čo je naozaj dobro a čo zlo, treba správne určiť vzťažnú sústavu... Voči komu je daný skutok zlý alebo dobrý...
Väčšina ľudí určuje dobro a zlo vo vzťahu k sebe... Sú sami sebe stredom vesmíru, a preto si myslia, že dobro a zlo sa týka výhradne ich. Omyl.
Takže to upresním. Keď ja používam pojmy dobro a zlo, tak ich vzťahujem k procesu, ktorým je Život (celý Vesmír so všetkým živým ako jeden celok). Snažím sa objavovať Dobro podľa toho, čo život ľudstva, fauny a flory, Zeme harmonizuje... pričom toto dobro môže mať tisícky tvári v jednotlivých konkrétnych prípadoch, a nemusí vždy vyzerať ako dobro.
A to čo Život ľudstva, fauny a flóry, Zeme degraduje, ničí - to vnímam ako Zlo, a konkrétne rozmanité skutky tohto druhu ako Hriech.
To len aby som objasnil svoje chápanie všeobecných pojmov Dobro a Zlo.
Mariet, ja som už z minulých diskusii pochopil, že náš pohľad sa diametrálne líši, a jednoducho nemám chuť viesť objemné diskusie, ktoré nikam nevedú. Preto neberte to osobne, ak sa do polemiky s vami púšťať nebudem.

Re: Re: Hrich je naprosto nesmyslne slovo

PB | 07.07.2017

„Dobro a zlo“ ve smyslu lidského chápání v reálné přírodě nejspíš vůbec neexistuje.
Bezpochyby jsou přítomny ve virtuální realitě lidské mysli.
Troufám si tvrdit, že v primitivní podobě jsou přítomny i v mysli ssavců žijících ve smečkách (vůdce trestá členy smečky za nesprávné chování).
Jsou možná přítomny i v mysli primitivnějších živočichů (teritoriální chování, nebo péče o jikry a potomstvo – dobro je to, co slouží mně a mým dětem).
Pokud tedy „dobro a zlo“ existují, pak vždy jako představa skupinová, kulturní, civilizační.

Bůh se musí našim představám přizpůsobit, a taky to poměrně i dělá, dokud se naše představy o mravnosti nezmění. Pocit omezení pak způsobí, že na boha tlačíme, aby změnil názor, eventuelně zpochybňujeme jeho existenci.
PB

zvláštnosť božích ciest

honzik | 23.06.2017

Jedno je divné. Zlé udalosti často decimujú tých lepších, mravnejších ľudí (nie dokonalých), rodiny a sociálne skupiny. Kým vyložene amorálni hajzli obdivuhodne a beztrestne prosperujú. Prečo ide boží zásah najprv po tích slušnejších? Prečo Boh nedefinuje mravné zákony jasnejšie? Tisícročia tápame v zmesi klamstiev, nejasností a robíme (ne)vynútené chyby. A sväté a "sväté" knihy? Kto rozlíši pravdu od lži a fikcie? Kto je bližší k pravde Bilbia, Korán Satanská biblia alebo palmové zvitky? Vlastná intuícia? Ak niekto od nás chce aby sme žili mravne a eticky, nech tie pravidlá dá všetkým celko mjasne a s istotou k dispozícii. Ako veriť (údajnému) učeniu Krista, Mohameda, či Buddhu, keď nevieme, či skutočne existovali a či sú autentické (resp. vieme, že autentické nie sú)?

Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 23.06.2017

Cesko hleda talent (Cloveka) muzes se taky prihlasit ;)

https://m.youtube.com/watch?v=-e3s-qZVTeI

Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 23.06.2017

Soutez probiha i s mezinarodni ucasti

https://m.youtube.com/watch?v=2Z4m4lnjxkY

Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 23.06.2017

Zdravím vás,
"Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže" - toto príslovie je veľavravné a stále aktuálne. Pravidlá života všetkého živého aj neživé sú jednoznačne dané, majú svoju voľnosť aj obmedzenia, ich tvorcom je Boh. Tieto pravidlá + My všetci a všetko = Život. Zo Života jednoznačne vyplýva, že byť pasívnym, sa nevypláca. Kto je aktívny, tomu sa dostáva pomoc a otvárajú možnosti...

Existuje taká okrídlená fráza, že človek využíva len 10 percent mozgu... Človek samozrejme využíva celý svoj mozog, teda 100 percent - žiadna bunka neostáva nevyužitá, ale problém je v tom, že ak je reč o rozume a intelekte, tak ten skutočne väčšina ľudí nevyužíva na viac ako na 10 percent... "Elity" o čosi viac, a pohlavári elít ešte viac... Tento stav nevznikol sám od seba, je cielene udržovaný, lebo "elitám" to tak vyhovuje...
Ľudí ktorí príliš rozmýšľajú a idú k jadru, psychologicky potlačujú nálepkou konšpirátori. Ľudí zamestnávajú naplno pracovnými povinnosťami, plytkými zábavami v TV, alebo im kladú obmedzenia a tabu v pseudosvetonázoroch rôzných svetových náboženstiev - len aby ovečky stále blúdili ďaleko od pravdy a boli predvídateľné...
Také sú tváre davo-"elitarizmu".

Kto najviac používa rozum? Väčšinu tí zlí, egoistickí a ambiciozni jedinci... Túrujú svoje mozgové závity aby uspokojili svoje ambície na ukor všetkých ostatných...
Chcem stav zvrátiť, tým že ich zastavíme? T.J. chceme zlých prinútiť, byť rovnako lenivými premýšľať ako sme my? Tak by mal vyzerať vývoj ľudstva?
Nie je azda všetko zlé na niečo dobré? Nie je tu zlo preto, aby sme ho prekonali a potlačili svojim intelektom, aktivitou?
V porovnaní s tým koľko je rozumovo aktívnych zlých ľudí, je dobrých ľudí aktívnych málo... Preto v havarijnej situácii spoločnosti dochádza k situáciám, že mnohí dobrí ľudia dobrovoľne obetujú svoj život aby prispeli k zvráteniu situácie... Ak bude rozumovo aktívnych dostatočné množstvo pravdoverne zmýšľajúcich ľudí, situácia nebude tak kritická, aby pre ňu museli ľudia obetovať životy (čo je analogia situacie vo vojne). Keď bojovníci čelia veľkej prevahe, zranenia a straty na životoch sú bežné ale stoja za to. Ak sú počty vyrovnané, boj vyzerá úplne inak. Ak je nízky počet, silu dodáva kvalita.

Ľudia za použitia kolektívneho intelektu a úsilia vypracovali neskutočne zložité technológie. Pritom technológie sú veci odpozorované z prírody, života. Všetky odpovede sú teda vôkol nás. Ľudstvo ako kolektívna bytosť má všetky intelektuálne aj intuitívne predpoklady, aby našla odpoveď a všetky základné filozofické otázky, aké len bude hľadať... Dôležitá je kolektívna (politická) vôľa, a aby chcenie bolo silnejšie, ako vynakladaný odpor zo strany davo-"elitárov".
Kde je vôľa, tam sa otvárajú možnosti. Iba človek si sám niekedy nastavuje limity a obmedzenia, a hľadá výhovorky.
Boh ani Život nemá rád pasívnych ľudí...

Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 23.06.2017

"Kto najviac používa rozum? Väčšinu tí zlí, egoistickí a ambiciozni jedinci..."

Takze prestante pouzivat svuj rozum, protoze vse najdete v tlustych knihach... Vedci, lekari, remeslnici, prestante pouzivat SVUJ rozum, protoze vam to rika otec skolastik v case 09:09

https://m.youtube.com/watch?v=mSQLVPPZPq0

Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 25.06.2017

A to si Tony ako odvodil z tej vety?

Veď ak špekulanti používajú rozum nadpriemerne, potom všetci ostatní by mali premyšľať o to viac... Posúnúť hranice tradočného priemeru nad štandard tých, čo premýšľajú veľa...
Tlsté knihy s tým nič nemajú... Ide o vlastnú iniciatívu...

Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 26.06.2017

Jardobe, v tom prispevku jsi uvedl "Ľudí ktorí príliš rozmýšľajú a idú k jadru, psychologicky potlačujú nálepkou konšpirátori."
a
"Kto najviac používa rozum? Väčšinu tí zlí, egoistickí a ambiciozni jedinci... Túrujú svoje mozgové závity aby uspokojili svoje ambície na ukor všetkých ostatných..."

Buhuzel jsi zapomnel dodat, ze na zdejsim webu se vlastni iniciativa oznacuje za trolling, ze jsou vlastni nazory potlacovany a mazany, protoze zrejme nezapadaji do mozaiky tlustych knih. Takze, pokud to shrnu. Jardob je chudak utlacovany a premyslejici konspirator a Clifton je zly a egoisticky troll

Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Jeste doplneni | 26.06.2017

Jardobe, uz jsem jednou uvedl, ze si vas vazim jako slusneho cloveka. Nechci se s vami hadat a jen pro ilutraci sem jeste vlozim nazor Putina na Stalina, se kterym souhlasim. To neznamena, ze vytvarim patent na pravdu, jen v ramci "svobodne" diskuze vyjadruji svuj nazor, ktery se zrovna slucuje s nazorem ruskeho prezidenta.

Josif Stalin porazil Vladimira Putina. V anketě o největší historickou osobnost se nejvíce Rusů vyslovilo pro někdejšího diktátora. O druhé místo se dělí současný ruský prezident Putin s básníkem Alexandrem Puškinem. Při obdobném průzkumu před pěti lety se v první pětici na žebříčku objevila stejná jména, jen za Stalinem tehdy následovali Vladimír Iljič Lenin a Petr I.

Rusko se podle Putina zásadně změnilo. "Ve vědomí samozřejmě cosi zůstává, ale to neznamená, že máme zapomenout na hrůzy stalinismu spojené s koncentračními tábory a s likvidací milionů našich spoluobčanů," prohlásil ruský prezident

Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 26.06.2017

Ok Tony, ani ja sa nechem hádať.
Čo sa týka Putina, jeho prehlásenia prechádzajú určitým pozitívnym vývojom - priamoúmerne tomu, ako zreje informačné pole v mysliach ľudu RF.
Samozrejme, že na žiadne zverstvá sa zabudnúť nesmie. Len treba dôkladne a správne pochopiť dejiny.
Čo sa týka môjho súkromného názoru, dejiny sú skutočne "vedou vied", ale súčasná úroveň kvality dejín (ako vedného oboru skúmajúceho a interpretujúceho minulosť) je, ak súdim podľa hodnovernosti interpretácie faktov, niekde medzi súčasnou meteorológiou a astrológiou...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 26.06.2017

Jardobe, vy jste mluvil s Putinem, ze tak dobre vite ja to vlastne myslel, kdyz se vyjadroval ke stalinismu? Protoze jinak bych si mohl myslet, ze treba touhle vetou se snazite neco prekroutit "jeho prehlásenia prechádzajú určitým pozitívnym vývojom - priamoúmerne tomu, ako zreje informačné pole v mysliach ľudu RF." Dle meho se rusky prezident vyjadril jasne. Oznacil stalinismus za hruzu spojenou s koncetracnimi tabory a likvidaci milionu ruskych spoluobcanu. Pokud jste s nim nemluvil, budete Putina take povazovat za trolla?

Verte, ze tohle tema bych si odpustil, pokud by se nekdo usilovne nesnazil v ceskem informacni poli vytvaret stav, kdy mame masoveho vraha povazovat za Cloveka, od ktereho se mame ucit jak zit lidsky a soucasne plivat na vse "nase" a zapadni. Nemam nic proti Rusum a je mi docela jedno, ze si do prvni desitky historickych osobnosti zvolili jen ty sve a az od 14. mista cizince jako Napoleona, 16. Einsteina a 19. Newtona. Co mi, ale vadi je to, ze nas nekdo v nasem state timhle zpusobem masiruje a pokud se nejakym zpusobem ozveme k vyjadreni nesouhlasu jsme mazani, oznacovani za trolly a je nam vysvetlovano, ze nemame pravo motat se do mistni komunity. Tohle, ale neni ceska ani slovenska komunita, tak nevim kde berete "pravo" mi v nasem state zacpavat hubu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 26.06.2017

Tony, aj teraz ste vyjadril názor (na Stalina, Putina, ruské vnímanie vlastných osobností), a pochybujem že tento komentár niekto zmaže.
Ja som s Putinom osobne nerozprával, iba som vyjadril svoj slobodný názor, nič viac a nič menej... Veľa sa dá odpozorovať, ak sledujete ruskú politickú scénu... Inak je prirodzené, že politik si nemôže hovoriť verejne čo chce, najmä ak je to v spoločnosti citlivá téma, ktorá spoločnosťrozdeľuje. Ja vám neberiem váš názor, ak si myslíte že Stalin bol masový vrah, osobne si to ale nemyslím. O Putinovi je toho tiež napísaného veľa, pomaly ako o hitlerovi, čo z toho je pravda? Ak je spolitizovaná prítomnosť, o čo viac je spolitizovaná minulosť?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 26.06.2017

V rade veci souhlas, jen ohledne smazanych nazoru :(

Jinak Kolodej me "vedle" take ubezpecoval, ze J. nebude rozdavat banany (bany) a po chvilce jsem dostal trvaly :) predpokladam, ze i dost ostatnich (treba Petrus se jiz neozval?). MIR

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 26.06.2017

OK.
Čo viem tak Petrus odišiel sám. Inak ban som tam mal aj ja. Neriešim to.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 27.06.2017

Petrus jeste vkazal, ze napise J. clanek na mail a necha na nem, zda ho uverejni... J. mi nemuze zablokovat vsechna pripojeni. Zdravim te, Jardobe

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 27.06.2017

Jen jako PS: Docela by me zajimalo, na jakem miste se v hlasovani umistnil Kristus :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 27.06.2017

"Umistil", nikdo neni dokonaly

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Hox | 27.06.2017

> Co mi, ale vadi je to, ze nas nekdo v nasem state timhle zpusobem masiruje

tomu se říká netolerance k jiným názorům, tj. kritizuješ Stalina, ale sám se chováš stejně - jiný názor na Stalina než ten, který vyznáváš, bys chtěl vymýtit, zakázat. Nemáš zájem o diskusi na téma Stalin, tobě vadí samotná existence názorů na Stalina jiných, než "těch správných".
Brání ti něco založit si stránky o tom, jaký byl Stalin masový vrah a zločinec? Jde o to že ty si nechceš založit svoje stránky kde bys publikoval svoje názory, tobě jde o to, umlčet názory, které ti vadí, tj. fašismus v praxi.

Dále, tvoje názory nikdo nemaže a nikdy nemazal, mazány jsou tvoje osobní útoky na ty, kdo mají jiný názor. Pořád obviňuješ admina z umlčovýní tvých názorů, ale skoro nikdy ses nepokusil nějaký názor skutečně prezentovat, formulovat. Tvoje aktivita se omezovala na pastování cizích textů a linků a napadání místní komunity v osobní rovině. A když jsem tě jednou explicitně vyzval ať tedy už přestaneš tlachat o cenzuře a konečně napíšeš nějaký názor, donázoroval ses k tomu, že osvobození Evropy od fašismu byl zločin. Takže tak, v kostce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 27.06.2017

Zřejmě jsi to zapomněl smazat :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ako to je?
Hox | 05.06.2017
Dneska už máš za to, že osvobození Evropy od hitlerismu byl zločin?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ako to je?
Tony Clifton | 05.06.2017
Valka byla zlocin a za to si ponese zodpovednost ten, kdo ji rozpoutal

"Stalin byl génius. V porovnání s dnešními lídry a jejich účty ve švýcarských bankách byl něco jako Ježíš Kristus....." obhajoval svého dědečka jeho vnuk Jevgenij Džugašvili. Případ se dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva - neúspěšně. V rozhovoru pro The Daily Mail uvedl "Putin není tak silný vůdce jako Stalin. Chybí mu logické uvažování a stojí v čele skupiny podvodníků a zlodějů. Ruský prezident zavinil krizi na Ukrajině" řekl.

Docela by mě zajímalo, koho tedy vlastně podporujete? Jak už jsem uvedl, mně se líbil názor prezidenta Ruské federace

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 27.06.2017

A podľa teba ju kto rozpútal? (prosím Tony, tykajme si, myslím že aj predtým sme si tykali, teraz ma to mätie)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 27.06.2017

Od toho tu jsou historici a celá 2. světová by měla být už jen historií. Napsal jsem názor, že by se mělo jednat jen o poučení. Žádné soudy a vylévání si zlosti. Jardobe, souhlasím s tím, co jsi napsal "Ak je spolitizovaná prítomnosť, o čo viac je spolitizovaná minulosť?"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 27.06.2017

prepáč Tony, unikol mi jeden tvoj príspevok, takže som si nevšimol odpoveď (k tomu kto rozpútal vojnu). Nechajme to teda tak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 27.06.2017

OK

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 27.06.2017

Tony, neodpovedal si... Ale presmerúvaš diskusiu na inú tému... Ok, zrejme patríš k tým, ktorí sú presvedčení, že Stalin rozpútal 2.sv.vojnu.

K tomu súdu a extrémistickému zoznamu. Ja si tie knihy čítam osobne a nespolieham sa na autority kadejakých súdov. Sám posúdim nakoľko sú z môjho pohladu adekvátne a nakoľko nie...
Mimochodom, súdni experti už vyhodnotili ako extrémizmus aj výtvarné diela veľkých ruských umelcov. Napr. obraz Vasnecova...
Tento:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C_%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5.jpg

"Takto «“Experti“ katedry pedagogiky a psychológie z Kirovského vzdelávacieho inštitútu zvyšovania kvalifikácie a doškoľovania pracovníkov — vyvodili nasledujúci záver, týkajúci sa obrazu V.Vasnecova „Stretnutie Olega s čarodejom“ z r. 1899, zobrazeného na obálke knihy Alexeja Dobrovoľskogo „Volchvovia“. Citujem ich „expertné stanovisko“:
„Príznaky manipulatívneho psychologického vplyvu boli nájdené v brožúrke «Volchvovia», boli použité verbálne (slovné, rečové) i neverbálne (nerečové) prostriedky.
K neverbálnemu manipulatívnemu vplyvu sa vzťahuje vyhotovenie obalu «Volchvovia», na ktorom je zobrazený starec ukazujúci oddielu vojakov smer akcie. Starec je odetý do jednoduchého odevu: dlhá košeľa, lykové krpce, práve vyšiel z lesa. V charakteristike starca je čitateľný obraz jazyčníka. Ukazovacie gesto ruky starca vo vzťahu k vojakom svedčí o jeho velení, o tom, že má nad nimi určitú moc. Vychádzajúc z pozície, že obal knihy odráža jej kľúčovú ideu, možno vyvodiť záver ohľadom snahy autora k veleniu, k ovládaniu druhých ľudí, zameraniu na boj“.
Takýmto spôsobom bol fakticky obraz veľkého ruského maliara uznaný za extrémistický. A práca „Volchvovia“ bola zaradená do Federálneho zoznamu extrémistických materiálov."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 27.06.2017

Jardobe, vyjadřoval jsem tady svůj názor na Stalina i na hrůzy spojené se stalinismem, gulagy a milióny OBĚTÍ. Vyjádřil jsem tady svůj názor na ruský lid "Nemam nic proti Rusum". Vyjádřil jsem zde názor na 2. světovou " Od toho tu jsou historici a celá 2. světová by měla být už jen historií. Napsal jsem názor, že by se mělo jednat jen o poučení. Žádné soudy a vylévání si zlosti.". Nejsem historikRe: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Hox | 28.06.2017

Na Stalina je třeba si udělat vlastní názor na základě faktů, je to nejobelhanější osobnost historie. Fakta a souvislosti jsou zde k dispozici, takže záleží jen na tobě, jestli tě zajímá skutečnost.

Svedomi.cz

Tony Clifton | 28.06.2017

http://www.svedomi.cz/on/on2005/on0505_rof_o_knize_vsechno_bylo_jinak_suvorov_v.htm

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 27.06.2017

22. listopadu 2013 Lefortovský okresní soud vyhověl v plném rozsahu žalobě Lefortovské meziokresní prokuratury na zařazení knihy Mrtvá voda mezi extrémistické materiály.

„Podle zjištění psycho-lingvistického výzkumu, text obsahuje známky vzbuzování nenávisti vůči určitým skupinám lidí a ostře negativní hodnocení těchto skupin, jejich jednání a chování“

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Hox | 28.06.2017

Tvoje příspěvky taky obsahují ostře negativní hodnocení určitých skupin lidí, tím pádem jsi nejspíš taky extremista?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 29.06.2017

Viktor Suvorov:
"Kdo začal druhou světovou válku?
Západ s jeho imperialistickými lidojedy se proměnil v ohnisko
tmářství a otroctví. Náš úkol spočívá v tom, abychom toto ohnisko
k radosti a potěše pracujících všech zemí světa jednou provždy
zničili.
J.Stalin, 1918
Na tuto otázku slýcháváme různé odpovědi – jednotný názor
dosud chybí. Tak například sovětská vláda svůj názor na tento
problém vyslovovala velmi často.
18. září 1939 prohlásila sovětská vláda v oficiální notě, že
viníkem války je Polsko.
30. listopadu téhož roku pak Stalin v listu Pravda označil další
„viníky”: „Anglie a Francie přepadly Německo a převzaly tak
veškerou odpovědnost za rozpoutání nynější války”.
5. května 1941 jmenoval Stalin v tajném projevu před
frekventanty sovětských vojenských akademií dalšího z viníků –
Německo.
Po skončení války se okruh strůjců války rozšířil ještě více.
Stalin tehdy prohlásil, že druhou světovou válku rozpoutaly
všechny kapitalistické státy světa. Až do druhé světové války byly
všechny svrchované státy světa s výjimkou SSSR pokládány za
kapitalistické.
Máme-li tedy věřit Stalinovi, pak nejkrvavější z válek v
dějinách lidstva zahájily vlády všech zemí, včetně Švédska a
Švýcarska, avšak pochopitelně s výjimkou Sovětského svazu.
Stalinovo hledisko, týkající se viny všech s výjimkou SSSR,
získalo v komunistické mytologii své domovské právo na celá
dlouhá desetiletí. Ještě v dobách Chruščovových a Brežněvových,
Andropovových i Černěnkových byla obvinění proti celému světu
do omrzení opakována."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Hox | 28.06.2017

> Zřejmě jsi to zapomněl smazat :)

Nikoliv, naopak ty jsi "zapomněl" uvést svoje příspěvky které tomu předcházely, z nichž jednoznačně plyne, že Stalina obviňuješ v osvobození Evropy od fašismu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 28.06.2017

Coze? "z nichž jednoznačně plyne, že Stalina obviňuješ v osvobození Evropy od fašismu."

Vloz sem ty prispevky, ze kterych ti pododna spekulace plyne, at v tom maji i ostatni jasno. Tuhle konstrukci se mi celkem usilovne snazis podstrcit. Psal jsem o necem zcela jinem.

Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 26.06.2017

Tony, ak to oddelíš od kontextu, potom to možno chápať naozaj všelijako. Takže ako to bolo myslené?

"Kto najviac používa rozum? Väčšinu tí zlí, egoistickí a ambiciozni jedinci... Túrujú svoje mozgové závity aby uspokojili svoje ambície na ukor všetkých ostatných..."
- tu som mal na mysli jednu skupinu, t.j."elity" a adeptov na "elity" v davo-"elitárnej" spoločnosti. Tých, ktorí svojim myslením len upevňujú davo-"elitarizmus", preto ich myslenie nikto nebrzdí...

"Ľudí ktorí príliš rozmýšľajú a idú k jadru, psychologicky potlačujú nálepkou konšpirátori."
- Tu je reč o inej skupine ľudí, obyčajnom dave, alternatívnych weboch, a je to aj upresnené v ďalšej vete, aby bol jasný kontext:
"Ľudí zamestnávajú naplno pracovnými povinnosťami, plytkými zábavami v TV, alebo im kladú obmedzenia a tabu v pseudosvetonázoroch rôzných svetových náboženstiev - len aby ovečky stále blúdili ďaleko od pravdy a boli predvídateľné..."
- T.j. zmyslom brzdenia ich mysle je, si davo-"elitarizmus" zachoval svoj status.

Pozri Tony, tento web nepredstavuje celý svet. Články na levanete sú tematicky zamerané a má zmysel udržovať diskusiu v určitom rámci a duchu. Nikto ti nebráni rozvíjať svoj intelekt, vedomosti, morálku a prezentovať ich na internete, prípadne aj sem dať link na nejaké svoje články. Vzdelávať a rozširovať obzor by mal naozaj každý... Vyslovene každý. Ja síce odporúčam KSB, ale každý má právo začať kde len chce. Dnes je informácii vďaka internetu naozaj dostatok. Verím že aj táto komunita bude za 10, 20 rokov oveľa ďalej ako dnes. Možno sa obrúsia aj komunikačné zručnosti a zmiznú ostré hrany. Študenti svoje vedomosti demonštrujú, absolventi ich už reálne žijú. Kto si je istý tým čo vie, nemá potrebu to druhým explicitne dokazovať, ale robí len to, čo má skutočný zmysel a úžitok pre spoločnosť (z jeho pohľadu).
Na "cenzúru" je tu až príliš veľa alternatívnych komentárov (všeobecne na levanete, vodeksb), celé dlhé vlákna (včera 369 a Július, potom Mariet)... Ver že nie každý má chuť čítať vzájomne útočnú nekonečnú polemiku (snáď len milovníci adrenalínu a telenoviel), a to že tie vlákna zostávajú, je prejav značnej tolerancie nielen admina ale aj čitateľov.
Alebo ide o zvláštny druh tvorivosti, ktorá nedokáže fungovať na vlastnej, len na cudzích diskusných platformách? Mentálny exhibicionizmus?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 26.06.2017

Jardobe, "Kto nejviac pouziva rozum"? No preci "Ludi ktori prilis rozmyslaju". Cili jedna skupina. Pouzivani jedne skupiny tu jako zle a tu jako te dobre je manipulace, rozdelovani a delani si to tak, jak se to v tu chvili zrovna hodi. Co sam pouzivate k premysleni? Vas co?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

jardob | 26.06.2017

Toto možno tvrdiť len bez vnímania kontextu. Bodka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Tony Clifton | 26.06.2017

Ok

Re: zvláštnosť božích ciest

Mariet | 23.06.2017

Neni to divne, Honziku. Je to logicke. Prirodni zakon sily. A zadny bozi zasah nejde po tech slusnejsich, protoze nemuze zasahovat neco nebo nekdo, kdo neexistuje. Je to jednoduse otazka sily. Proto taky nikdy nevitezilo dobro nad zlem, ale vzdy jen vetsi sila nad slabsi. Copak to nevidite? Ani slabsi zvire nevyda silnejsimu svuj zivot bez boje o nej a dokaze i uniknout. To jenom clovek senebrani a pak se divi, jak je to mozne, ze bozi zasah jde po slabsich. Boh zadne mravni zakony nedefinoval. Definoval je silnejsi clovek slabsim, aby to mel jednodussi s jejich ovladanim, ale sam je nikdy nedodrzoval. O tom cely svet je, bohuzel.

A ty knihy, o tech plati totez. Jso to lidske vymysly, nikoliv bozi vule. Ten, kdyby existoval, tak by byl schopen svou vuli dat lidem vedet naprimo, kdyz uz by dokazal stvorit cely vesmir, nemyslite? Proc by potreboval nejake pisalky a prekladatele, kteri to jeho jeste pokrivi? Je to absurdni, nic vic.

Podivejte se, jak se falsuji dejiny jeste za naseho zivota ( ze pry nas osvobodily USA, hahaha). Chapete, ze dejiny, ty pisi vitezove podle sveho videni a hlavne svych vyhod.

Vidite, jak opatrnicky pisete, ze je to divne? Je to v prve rade nelogicke, a protoze je to nelogicke, tak to ( o bohu ) neni pravda. Tak snadne to je.

Nemohl by trestat lidi za to, ze jsou dobri a ridi se jeho vuli, ale prave naopak, muselo by to dobro vyhravat. Budte si jist, ze takto uvazovali i lide pred vami a hodne davno, takze se jim slibilo kralovstvi nebeske naveky ( za utrpeni ) a byl od nich pokoj, nechavali se vlacet dale.

Re: zvláštnosť božích ciest

Nikdo | 23.06.2017

Zlé udalosti často decimujú tých lepších, mravnejších ľudí.

Když jsem začal pečlivěji zkoumat svůj život a své okolí, tak se tohle nepotvrdilo. Nastudoval jsem si několik vzdálenějších případů a zatím jsem se nesetkal, že by neplatilo, že každý obdrží to co si zaslouží. Proto se také přikláním k verzi historie, že ježíš ukřižován nebyl.

Zkuste si najít příklad ve svém okolí a rozhodně neberte za bernou minci media, znám případy jak například v "černých ovcích" to úplně otočili, tedy alespoň podle účastníku, podle mého rozlišení to ovšem nebylo tak černobíle ani podle verze druhé strany.

Je velký rozdíl mezi tím co se skutečně stalo a tím jaké máme o událostech informace, ověřte všechno raději ve svém vlastním životě, zákony vesmíru platí pro všechny stejně. To co platí pro nás obyčejné lidi, platí i pro ty, kteří řídí a manipulují davem (i císařpán chodí někam pěšky a také je podřízen následkům svých činů).

Například pro někoho je pomluvený Stalin zločinec a vrah, kterému vše prošlo. Ale podle faktů nám ve skutečnosti zajistil půl století míru a stability.

Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Nikdo | 23.06.2017

Ještě. Přesně takový zkreslený pohled (že se nevyplatí být dobrým a budete sežrání) na svět podporuje GP, což při eticky různorodé společnosti jde úplně snadno. GP nechá zlikvidovat nějakého užitečného idiota a pak o něm rozhlásí jaký to byl svatý člověk.

Re: Re: Re: zvláštnosť božích ciest

Mariet | 24.06.2017

Jedete jako vlak, ale mimo koleje. A proc? Protoze vas tak vlaci to rozdelovani na dobre a zle. Nic takoveho neni, a proto ani nelze souhlasit s tim, ze se nevyplati byt dobrym, protoze to je blud.

Dobro a zlo neexistuje. Je to zavadejici rozdelovani, ktere lidi dostava do chaosu, ktery jste prave predvedl.

Existuje jenom akce a reakce, a pokud neni reakce adekvatni akci, a je ticho, tak akce narustaji, protoze se jim dari a bez odporu. Jednoduse jde o rozezranost a je jedno v jake podobe. O zadne zlo.
Lidi svou naucenou slabost ( tichost , nereagovani ) schovavaji za falesnou berlicku, ze nejsme jako oni, ze! A kdo je to naucil?

To mate jako s tim bombardovanim v Syrii. Rusko jenom varovalo, a co de delo? Stupnovani, dokonce sestreleni syrskeho letounu s pilotem. Konecne nasledovala reakce sestrelenim D Hawka a amici si ted mohou predavat instrukce pres postovni holuby treba...

A k tomu, ze rozum pouzivaji zli a egoisti? Nikoliv, ti se ridi zasadne tim, co jim dela dobre a kdyz neni odpor, tak nechaji pruchod svym vasnim az do absurdna ...
Evropani se nebranili naplave svych likvidatoru, tak ti je budou likvidovat zpusobem, ktery jim dela dobre. A nejaky rozum ci zlo, to je jim u zadku...

Evropani dovolili zdegenrovanym homosexualum adoptovat deti, tak byla jen otazka casu, kdy se protlaci i pedofilie a je to tady. Logicky. Rozum tam neni zadny...

definice hříchu?

Nikdo | 22.06.2017

Velmi kvalitně napsaný text, děkuji.

Bůh není náš despotický vládce, kterého musíme poslouchat na slovo. Takový světonázor si přejí parazitické elity, aby mohli konstruovat společnost, kde dav musí ve jménu boha bezpodmínečně poslouchat a když neuposlechne bude nelidsky trpět. Ovládaní pomocí strachu - je známo, že ve středověku se předháněli kazatelé v líčení pekelných muk až ženy omdlévali, při takových kázáních.

Připodobňuji Boha k rodiči, který nás chrání a občas nás profackuje pro naše dobro, buduje nám hranice, kvůli našemu růstu, aby jsme je mohli překonávat a tím se učit.

Moje definice hříchu je spojena s vědomím a svědomím, když vědomě udělám něco co vím, že není ono kvůli osobním zájmům nechám proběhnout něco špatného. Pozná se to podle toho, že začne bolet svědomí. Zločinci se většinou dostanou do kruhu, že tu bolest se snaží ignorovat a řešit ještě větším násilím.

Jenže někdy se stane něco špatného, protože se nedává pozor a přitom není přítomen přímý záměr ke zlu. Pak toho člověk lituje a svědomí bolí i když si nepřála bytost nic špatného. Tady je potřeba jít ke kořenům a přijmout zodpovědnost a uvědomit, že nelze žít jen tak svévolně, ale potřeba za každých okolností co nejvíc vědomě a s co nejsprávnějším záměrem, bez etiky a morálky se prostě šťastně žít nedá. Návod jak k tomu přistupovat dobře popisuje Jardob v článku.

Existuje pokání a tím bůh umožňuje, aby se nemuselo trpět. Uvolní se tlak v psychice, ale musí se začít tvrdě makat, podle stupně odklonění od záměru božího. A navíc bůh mnoho chyb zahladí a odpustí, pomocí šťastných "náhod" a má velkou trpělivost, nicméně kdo si stále trvá na svém a vzývá satana (ať přímo nebo v přeneseném významu) dostane se dřív nebo později na hranici božího dopuštění a bude to hold bolet, tak je svět sestrojen.

Ještě se vrátím k článku http://leva-net.webnode.cz/products/zakladna-otazka-psychologie-ako-vedy/ - Základní otázka psychologie - kdo vybírá prvotní informace, které v životě zpracováváme - my sami nebo nás je poskytuje bůh vše držitel, přikláním se k druhé možnosti. Zapojuji tuto informaci do svého života a zlepšuje se mi vztah ke mně samotnému i okolí a také mým blízkým, kdy více respektuji jejich růst, protože oni mají od boha jiné informace a setkáváme se pouze v některých oblastech. Velmi to s hříchem podle mne souvisí, ale již to nebudu teď rozvádět.

Poznámka:
Můj poslední "objev", proč je potřeba číst tlusté knihy a opakovat z různých úhlu podobná témata. To je proto, že máme zakořeněný odmalička chybný světonázor podsunutý nám od GP. Takže nestačí si něco přečíst a porozumět tomu. Je potřeba to pevně ukotvit vytvořit v mysli stabilní takový obraz skutečnosti, který ji více odpovídá, to nám zaručí lepší více odpovídající reakce na skutečnost (lepší řídící manévry). Když si to jenom přečtu a i když to rychle pochopím, tak stejně v krizových situacích, kdy není čas tolik přemýšlet, budu jednat podle starých programů s chybami. proto je potřeba uplatňovat důsledně nové poznatky v praxi a přeorientovat se na nový vhodnější popis skutečnosti (subjektivní odhad - možná se to zapíše i do DNA).

Poznání a poznávání zdar!

Re: definice hříchu?

Tony Clifton | 22.06.2017

"Nestykej se s temi, kteri se snazi lichotit (cesky vlezdoprdelka), ti prihlizeji jen k tomu, co se libi mocnym a napodobujice pouhe stiny, souhlasi s kazdym jejich vyrokem"

https://m.youtube.com/watch?v=wqWSYT3PWRw

Re: definice hříchu?

jardob | 23.06.2017

Dobrá úvaha, držím palce v ďalšom napredovaní v živote.
PS: K poznámke. Ak je náš život, vrátane života ostatných ľudí, bytostí, Vesmíru, t.j. Život, - druhom Živej Reči (nadradenej ostatným jazykom, ktoré sú len chabou odvodeninou originálu), potom iba čítať vedomosti a nežiť ich (t.j. dolovať z nich múdrosť, očisťujúc od balastu) znamená v dialógu Života iba počúvať, ale takmer nič nehovoriť. Reč Života je obrovský konferenčný hovor, ktorého sa zúčastňuje každý, aj Najvyšší (a on aj určuje pravidlá, ktoré majú voľnosť ale aj ohraničenia). Dialógu sa zapájame svojim aktívnym prístupom k životu, svojimi skutkami.

Re: Re: definice hříchu?

Tondo | 23.06.2017

Nádhera - vynikajúci článok a aj komentáre k nemu.

Re: Re: Re: definice hříchu?

Mariet | 24.06.2017

Ano, sneni je vzdy nadherne...ale realita daleko jina...

Re: Re: Re: Re: definice hříchu?

ČT | 24.06.2017

Pokud člověk nesní, tak je emocionálně mrtvý, vyprahlý, bez života. Lidská troska..

Re: Re: Re: Re: Re: definice hříchu?

531 | 24.06.2017

Pokiaľ neraguješ včas a adekvátne na okolité prostredie,onedlho si reálna mŕtvola.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: definice hříchu?

ČT | 25.06.2017

Pán je asi pesimista od narození.

Přidat nový příspěvek