Jak "pracuje" Globální prediktor. Matrice, řízení.

Jak "pracuje" Globální prediktor. Matrice, řízení.

Z příspěvků Uda na Zvědavci zpracoval Popolvár.

* * *

5. Ako „pracuje“ GPP

"3D chápanie" univerza ohľadom kategórii (def. tzv. hraničných zovšeobecňujúcich pojmov):
MIM
1. Matéria (= Energia),
2. In-formácia (= proces prenosu formy = miery) a
3. Miera (= forma = konkrétne miery obrazu = vektor, matica, príp.tenzor, atď.)

oproti plochému (chybnému) paralyzujúcemu 2D chápaniu METS (v prekl. do slov. HEČP)
1. Hmota,
2. Energia,
3. Čas,
4. Priestor
,kde ide vlastne len o 2 kategórie (1. a 2. z MIM) s tým, aby pohyb, prenos in-formatio zostalo skryté, a tak aj proces s-trojenia (tvorenia) matérie, situácií, riadenia spoločnosti...

Ide o jeden z majsterštikov prastarých profi soc-kult.inžinierov (METS = Net, Nef, Pašt, Sebek či masovej tupej ka-ba-al-is-tiky oproti správnej 3-jedinej interpretácii systému Sefirot = Sefer, Sipur, Sefar = MIM v najvyšších ezoterických"zasvätených" kruhoch) s cieľom zachovania monopolu na in-formatio kruhu "prsteňa moci" (t.j. dlhodobé spoločné zavedenie vedy umelo oddelenej od "náboženstva" do dnešnej slepej uličky).
Proste klasická "Tma pod lampou"

 

Biblický výraz:
"Zo stromu poznania dobrého a zlého nejedz"
sa dá interpretovať okrem zaužívaného masovo podprahového:
"Nesnaž sa rozlišovať, hodnotiť a deleguj radšej zásadné rozhodnutia führerom, aby si akože náhodou ťažko nezhrešil."
Zodpovednosť je však vždy osobná a práve takto je delegovaná na obete.

aj ako (prelozené z hebrejčiny):
"Nepodieľaj sa na rozhodovaní o tom, čo je dovolené a čo zakázané"
Vnímaš ten tekmer nebadateľný, no napriek tomu zásadný rozdiel?

 

Ako fungujú mechanizmy (technológie) nepriameho (90-95%) a priameho riadenia:
Tu nikto nesedí za stolom a nedáva rozkazy (direktívy).
Ide v skratke o vytváranie situácii, kde sa jednotlivci v rámci cieľových skupín, alebo globálnej masy podľa socio-kultúrnych stereotypov správajú s nejakou štatistickou pravdepodobnosťou. Metodiky sú založené napr. na kontrole úrokových sadzieb, množstva obeživa, médii, trhu, burze, rôznych pseudorelígiách a pseudofilozofiách, vytváraní dlhodobého a krátkodobého stresu a vo všeobecnosti v riadení podprahových kulturologických stereotypov. Obecne sa odborne nazývajú aj koncept samo?riadenia kultúry, či tzv. konceptuálne technológie v rámci politológie, resp. politického marketingu a manažmentu špeciálnych kurzov zopár lepších univerzít posledných min.15 rokov.
U nás UK, Ostravská, Brno,..bežia podobné pokusy zatiaľ žiaľ pomerne obmedzene posledných cca. 6 rokov pod názvom sociológia elít, resp. elitológia.

 

Chronológia princípov formovania podvedomia (stereotypov myslenia) spoločnosti:
1. Morálny štandard (Podľa seba súdim teba..)
2. Koncepcia (jej základom je terminologický aparát = spôsob interpretácie dyn.obrazov = symbolov základnej mat(r)ice)
3. Kultúra (formovaná = riadená v koncepčnom rámci)
4. Zákony (vytvárané na báze prevládajúcej kultúry)
..na ne je naviazaná politika a súdy chrániace koncepciu pred inváziou inej koncepcie (resp. primárne antagonistických prvkov).

Koncepcie boli vždy minimálne 2.
Tzv.
biblická a jej odnože sú už nejakých 3000 rokov lexikálne jasne formulované (rôzne varianty pojmov ako "hriech, rozdiel, úrok, moc, zákaz, tajomstvo, zlo, prirodzenosť zla v človeku, hierarchia, utrpenie, bolesť, nešťastie, osud, pán, pán boh (namiesto otca), atď" a ich prevrátené interpretácie spolu s modernizovanými variantami zaobalené do "predateľnej formy"
Jej pozitíva a negatíva vidíme okolo seba.

Druhá, jej
alternatívna, formovaná prirodzene všade po svete v ľudových tradíciách rozprávkach, zvykoch, porekadlách nebola lexikálne odborne vyjadrená.
Na začiatku spomínaný pojmový aparát (jazyk) je súčasťou pokusu o jej vyjadrenia.

Ak totiž niečo nemá názov, ako s tým pracovať, vylepšovať to, prenášať in-formáciu o danom jave, fakte?
Ako chcete in-formovať = meniť svet, efektívne a bezpečne tvoriť budúcnosť, "osud"?
Preto je súčasťou základnej stratégie globálneho parazitizmu nepripustiť (utajovat) existenciu tzv. Konceptuálnej moci, popri ideologickej, zákonnej, výkonnej a súdnej.
Bežný človek by ju totiž okamžite začal hodnotiť.
Ide o jedno z bývalých najviac strážených "elitárnych" tajomstiev.

 

Obrazné vnímanie človeka (spracovávané štatisticky dominantne PRAVOU mozgovou hemisférou) totiž nemôže klamať.
Iba jeho interpretácie (ľavá zložka intelektu = algoritmov spracovania in-formácii)

 

Čo hovorí o Metodike systematickej finančnej genocídy 5. kniha "Mojžišova":

úročenie, fiat money(nekryté peniaze) – Pentateuch (Päť kníh "Mojžišových" )
- podľa Biblického Deuteronomia 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslúchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 - 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovanie k moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou finančno-ideologických prostriedkov až technológie socio-kulturologického inžinieringu a médiá.

 

Ako manažér (vojvoda) máš 3 základné možnosti akvizície (dobývania):

1. Fyzicky obsadiť kľúčové posty v riadení spoločnosti a ekonomiky (riskantne a´la A.Schekelgruber (Hitler) a pod..)

2. Kúpiť si lokálne "elity" s garanciou zabezpečenia ich rovnakej, alebo lepšej životnej úrovne a lokálka ti na oplátku odovzdá desiatok, pričom si zároveň krytý.

3. Vytvoríš a postupne optimalizuješ ideológiu(e) nadštátneho riadiaceho aparátu a rozoseješ ho po svete. Najlepšie, keď sám aparát nevie o tvojej existencii a môžeš ho v prípade komplikácii pre uvoľnenie napätia vždy znovu a znovu obetovať tak, ako aj lokálku pri druhej manažérskej variante.
Môžeś im to trebárs aj nainfikovať do "ľudových" príbehov ako normu podvedomých stereotypov vo forme pseudomonoteistickej poslušnosti otca pri obetovaní vlastného syna. (Abrahámove obetovanie Izáka).

Zároveň, ak sa ti podarí udržať ovce pri automatizme lokálneho myslenia a fikcii nutnosti postupného prepracovávania sa pri riešení problémov hore od jednoduchých k im nadradeným a zdanlivo komplexným, nebudú schopní identifikácie nadnárodného riadenia.

Tým si vytvoríš bezpečnostný vankúš, ktorý funguje ideálne pri dnešnej forme totalitnej démonkracie:
"Ojebabreš väčšinu, ojebabreš všetkých!"

Choďte do akéhokoľvek múzea klasického umenia (kultúry) v Európe, či v USA a samy uvidíte, že na 70-80% dominujú biblické motívy.
T.j. Biblia je konceptom samo?riadenia tzv.západnej civilizácie.
V rámci spôsobov programovania kultúry (spoločného podvedomia) ide o systém zo zakrytým kódom. Podrobnosti a odkazy, príslušné štúdie, archívy sme tu tiež rozoberali.
Dodnes slúžia na aplikáciu tohoto konceptu do nášho informačného prostredia (podvedomých stereotypov správania sa) dlhodobo hlavne tzv. náboženstvá a odvodené filozofie, ideológie. Prakticky všetky v tej, či onej miere vychádzajú z uvedeného konceptu, ktorého pôvod je na Blízkom východe cca. 3500 rokov dozadu.

Konkrétne hlavne v Egypte, fragmenty z Mezopotámie, Palestíny, neskôr Grécka, Ríma ..atď. Dnes stredno- a krátkodobejšie regulaćné zásahy prevádzkujú okrem čiastočne chronologicky deformovaného vzdelávacieho systému hlavne médiá, ktoré zčasti nahradili bývalé tzv. náboženstvá. Tie sprostredkúvajú aj lokálne a širšie tzv.kulturologické matice (príbehy s príslušnými kľúčovými symbolmi a ich aktualizačnou podprahovou štatisticko-programovou reinterpretáciou). Tzv.Block-bustery, či -formery, no aj bežné seriály, či periodiká a el. a bežná tlač. Za aplikácie zodpovedá tzv.metodický autocenzúrny trochu viac odborne vyškolený dozor šéfredaktorov a bežných žurnalistov. Tí tak, ako aj manažment a fiktívni bežní politici len hádajú, ako vyhovieť "neexistujúcim" adminom. Korekčno-regulačnú funkciu vykonáva aj kormidelník (privátny správcovia kreditno-finančného systému).
Nemajú však logicky kompetencie navigátora..

Stresom, niektorými druhmi hudby, "marketingom" farmaceutického priemyslu a inými tzv. prostriedkami obecnej genocídy sa len umocňujú efekty vyššie uvedených skupín manažérskych (vojenských de- a in-formačných) prostriedkov. Posledne je bežná, tzv."horúca vojna" (vo vojenskom žargóne "Od noža po raketu" ) včítane jadrovej.
Slúžia na rýchle zbrklé korekcie (úrazovú chirurgiu) pri situáciach straty predikčno-korekčnej kontroly nad dlhodobým manévrovaním vyššími konceptuálnymi technológiami. Ich použitie svedčí o štatisticky významnom znížení kvality riadenia objektu (kultúry, civilizácie, až po jednotlivca).

Ide o komplexné štatisticky dlhodobo testované a vyhodnocované vojensko-manazérske "mäkšie" metódy riadenia známe v princípe na lepších elitných mil. akadémiach min. posl. 3500 rokov. V Egypte išlo napr. o tzv. Domy života. Väčšina gréckych filozofov pokladala tradične za nevyhnutnosť stráviť na niektorej z nich aspoň nejaký čas štúdii. Samozrejme vtedy tiež existovali rozdiely v kvalite, dostupe a hlavne kurzovom dávkovaní informácii študentom (hlavne zahraničným, resp. mimokastovým).

Cez psychotropné látky sa asi vždy v dejinách viedli vojny.
Spravidla samozrejme v kombinácii s dalšími prostriedkami (dnes na všetkých 6 vojenských prioritách začínajúc od kontinuálnej tzv. Matricovej).
Alkohol je dlhodobo známy ako asi najvýznamnejší katalyzátor (trójsky koník) "sociálnej mágie" kulturologického inžinieringu (mení vedomie a prirodzené bezpečnostné mechanizmy psychohygieny jednotlivca s kolektívom)
..okrem prioritnej priamej dlhodobej deštrukcie genofondu.

Prečo v Čechách začal NieMann v stredoveku podporu tendencie masového "ľudového" pivného nápoja?
Zejména po odbojnom husitskom období, Lipanoch a Bielej hore..
..a hlavne:
Prečo bola podporená tendencia najmä horkej "Pilsen" varianty?
Chmelové rastlinné estrogény totiž znižujú dlhodobo libido a "ukľudňujú". Obeť sa nebráni (nic neřeš, napij se..a obmedzí rozmnožovanie).

Na jednej strane sú podobné akcie v týchto bývalých pseudonáboženských chrámoch z pohľadu oprávnene protestujúcej mládeže čiastočne pochopiteľné, no na druhej strane, prečo ich politicky nevyužiť..prihnojiť..pristrihnúť..potrebne profesionálne do(de)formovať s príslušným PR..
 

Pussy Riot a podobné akcie:
Otázkou by potom bolo, preco to pussys neurobili v
synagóge, alebo v mešite..najlepšie nejakej wahhábistickej
?
Čo by asi nasledovalo?


Asi tak, ako je logická otázka, prečo tzv. "teroristi" nezvyknú napádať výkonnú perifériu jadra západnej temnej moci-oficiálnych majiteľov bánk?
Prečo občas namiesto detí na ulici neexploduje nejaké auto, či sídlo R&R Rothschild, Rockefeller, Warburg, Lehmam, Kohn a kos&ser spol..?
Že by boli bin Aladinovci pri tej sofistikovanej logistike tak zásadne politicky negramotní, alebo je tam iný "neznámy" problém?
Že by sa tam záujmy (poly-tikos) preplietali, alebo išlo dokonca o záujmovú deriváciu?

Matrice sú založené na symboloch tej-ktorej kultúry a obrazoch a následných emóciách, ktoré sa v rámci spoločenských stereotypov cieľovej skupiny z kombinácie daných symbolov rozvinú. Forma komunikácie, ktorá sa zneužíva ako bojový prostriedok najvyššej 6. úrovne vedenia informačnej vojny (term. prír. elit. Fakulta riadenia). 95% dlhodobých vojenských operácii "elity" sa globálne prevádzkuje práve spomínanými spôsobmi. Tzv."horúce" vojenské konflikty sú naozaj vyvolávané iba výnimočne v rámci okamžitej krátkodobej "korekcie" vývoja. "Vládne" štruktúry štátnych mocí, tajné organizácie a niektoré ideológie slúžia ako výkonná moc tzv.moci konceptuálnej ("levitujúce oko elity" ).

Tzv. "Blockbustery"(prosím zamyslieť sa nad pojmom!!!) ako Hviezdne vojny (pojem Moc..), Matrica (Double impact metóda), Pán prsteňov (znova Moc..), Avatar ("hra" s individuálnym kolektívnym podvedomím a rodový, či nejaký planetárny egregor) majú teda až príliš dočinenia s realitou..

Médiá sa snažia v rámci ich úlohy boja o kontrolu podvedomia cieľových skupín a más nahradiť v dnešnej spoločnosti bývalú funkciu náboženstiev a ideológii ako 4. priority moci (term. soc. marketing a manažment, fak. Masmediál...

 

6. Riadenie, matrice…

Zásady matricového (najvyššieho konceptuálneho) spôsobu riadenia.

postavené na chápaní systému MATÉRIA, INFORMÁCIA, MIERA.
Na tzv. klasickej (zvrátenej) báze matéria, energia,
čas a priestor
nie je možné na tejto úrovní prevádzať operácie.

HMOTA matrice je Energia cieľovej skupiny. Emócie masy.
Vyvoláva sa hlavne cez umenie - filmy, hudbu, sochy, obrazy,..
a médiá.
Umenie vždy bolo, je a bude z pozície riadenia jeden z najmocnejších nástrojov.
MIERA sú stereotypy správania sa cieľovej skupiny.
Profesionálne analýzové prístupy (dedukčné, testovanie odozvy,..)
Spúšťacia
INFORMÁCIA sú kľúčové symboly tej-ktorej kultúry
prísluśne prezentované v konkrétny (spúšťací) moment..
Predtým sa robia prof. odhady času a množstva
potrebného na nabitie
matrice vzhľadom na cieľovú skupinu.
Ľudia sú baterkami matríc..

Matrica je teda hmotný objekt so všetkými atribútmi. Je to pole.
Myšlienkové (podľa niektorých torzné) pole,
pre ktoré platia obdobné fyzikálne vzťahy
ako v hydrodynamike a termodynamike.
Funguje aj vo vákuu. Vákuum, ako nositeľ,
je z tohto pohľadu správania sa ekvivalent vody.

Matrice sú algoritmikou vývoja situácie.
Vytvárame ich napríklad každé ráno,
keď si predstavujeme čo budeme v ten deň robiť.
Postupne tak na báze svojho
vedomia a podvedomia
(kultúrno-spoločenských vzorcoch správania)
zhmotňujem, programujem
mnou projektovaný obraz budúcnosti.
Táto stará známa technológia
z oblasti sociálnej psychológie
platí aj pre riadenie veľkých
kolektívov ľudí.

Umenie vyvoláva EMÓCIE = ENERGIU (zhmotnenie, nosič) Matríc.
Cieľové skupiny (objekty) sa využívajú ako baterky matrice,
buď na svoju vlastnú autoreguláciu v rámci cieľov subjektu riadenia,
alebo na ovládanie inej skupiny..
MIERA, pravidlá matrice sú spomínané
spoločenské stereotypy, vzorce správania sa
cieľových skupín na báze príslušnej kultúry..
INFORMÁCIA sú väčśinou v obrazoch programované scenáre.

Všetko riadenie - v sociálnej psychológii, v prírode a aj v technike funguje
v prvom rade na báze Gaussovej krivky Normálneho štatistického rozdelenia.
To je veľmi mocná zbraň riadenia procesov,
hlavne čo sa týka koncepcie riadenia kultúry
- zmeny h-is-torie, ideológie, "náboženstvá", financí,..
Preto je súčasná tzv. demokracia formou vysoko efektívnej
samoregulovanej totality s minimálnymi nákladmi na riadenie.
GP sú totižto v neposlednom rade výborní účtovníci

Plná funkcia riadenia, tvorenia:
1. Identifikácia nových faktorov v prostredí (in-formácii) = impulzov vzhľadom na daný systém, či supersystém
2. Formovanie stereotypu rozpoznávania týchto faktorov pre budúce podobné prípady
3. Porovnanie identifikovaného faktora s vlastným vektorom (hierarchiou) cieľov vzhľadom na jeho význam - použiteľnosť
4. Formovanie koncepcie riadenia (egoistická, alebo neegoistická), udržateľnej v zmysle predikcie
5. Organizácia štruktúr a algoritmov slúžiacich na dosiahnutie daných cieľov
6. Kontrola týchto štruktúr a ich koordinácia
7. Likvidácia vytvorených štruktúr v prípade straty kontroly nad nimi, alebo ich udržiavanie s perspektívou použitia na ďalšie ciele.

celý text zde.

Diskusní téma: Jak "pracuje" Globální prediktor. Matrice, řízení.

S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 13.12.2013

1. Zdá se ,že problematika matricového řízení je klíčovým tématem, ve kterém se popisuje utajovaný modus operandi GPP založený na záměně chybných základních filosoficko-fyzikálních kategorií Hmota/Energie/Čas/Prostor - neumožňujících tvorbu řídících matric (egregorů) za správné kategorie Matérie/In-formace/Míra, tuto egregoriální tvorbu stále (pro mne v pojmech Ksb) tajuplným procesem s-trojováním umožňující. Pro mne je toto s-trojování přesněji pochopitelné např. právě v biblických pojmech (viz. níže můj druhý podnět) křest a křesání v tzv. pašijovém procesu vykřesávání osvobozujícího slova poznání - všimněme si, že i zde rovněž vystupují tři (tajuplné to číslo:) nezbytné komponenty. Tohle je gnostické vysvětlení na úrovni filosofického chápání světa. Není potom vysvětlování MIM s-trojování coby zákeřná egregoriální tvorba dav i jedince ovládajících matric "pouze" sociologickou aplikací obecnějšího principu ? Lze jej - tento obecnější princip formulovat ? Pokud ano, pokusme se o to. Na základě takovéto obecnější definice bychom pal měli být schopni si oborové aplikace obecně identifikované a následně popsané zákonitosti promýšlet sami. Takže to je můj první podnět - pokusit se zformulovat s-trojovací koncept MIM o kousek obecněji.

2. A nyní opět ještě něco k pojmu biblická koncepce GPP. Nemohu si pomoci, ale explicitní tvrzení, že právě "bible je konceptem samořízení tzv. západní civilizace" není IMHO úplně v pořádku/šťastné, nemá tu správnou či přesnou vypovídací hodnotu. Samozřejmě chápu jak to autoři myslí a výběrem z nepřeberného množství zavádějících pasáží dokládají protilidovou orientaci bible, OK, jenže současně je možné z bible citovat i mnoho a mnoho opačných, proti GPP tvrzení. V tomto smyslu považuji za kontraproduktivní, udělat si z bible frontmana ilustrace GPP působení. Bible prostě je konceptuální směsicí obou diskutovaných koncepcí (biblické a alternativní), je to jakýsi skutečně silně matoucí, historický kompromis či slepenec. Ale právě v tomto smyslu není vůbec od věci bibli chápat jako pracovní manuál vhodný pro studium jednání GPP (už samotná dichotomie patří mezi nástroje GPP často používané). Proto bych se spíše přikláněl k propracování jakéhosi vysvětlujícího úvodu k pojmu bible, aby nedocházelo k jejímu automatickému, až nekritickému odmítání (vylévání vaničky i s dítětem). Podobně jako se svého času vedla diskuse o publikování Adolfkova boje. Ty ideje je potřeba znát, ale ve správném světle - kontextu, nějakým zasvěceným úvodem navozeném. Roste s tím přímo úměrně obecná i in-divi-duální (množství s Bohem komu-niku-jících, vítězné dvojice tvořících:) míra chápání naší dnešní reality. A to je můj druhý podnět - případně se pokusit zformulovat jakýsi vysvětlující úvod k pojmu biblická koncepce, reflektující výše nastíněné biblické dichotomie.
P.

Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

udo | 13.12.2013

V podstate plný súhlas Petri.
Vieme, že biblia nie je celá "Od Boha".
Čo je v nej teda vše-obecne prospešné a čo nie?
Správne, ide len o spôsob rozlíšenia, metódu aproximácie pravdy(objektívnej reality).
Spustenie presne tej diskusie odstránenia víru..či zámerne fatálneho, apokalypticky nastaveného jadra systému tohoto kulto-logického operačného ssystému s názvom biblia.
Tej "zloby" tam naozaj nie je veľa. Tak, ako správne hovoríte Pe-tri.

Základných problematických tvrdení, interpretácii tam je len tak 10-15. Inak by boli nápadné..no pritom sú zásadné.
Možno nebude treba ani žiadnu zmenu, len menej seMínaro-ješivovskú interpretáciu.
Reinterpretáciu. Brejle. Žiadne pálenie kníh.Nebuďme ako oni..

Náš návrh "breilí" je DVTR.
netreba prepísať h-Is-Tóry, len sa na ňu pozrieť z pohľadu objektívnych dominantných socionaturálnych procesov..
A rýchlo sa pod lampou videné fakty aj lepšie.. možno v reálnejších súvislostiach pochopia..

Re: Trojjedinosť
Návrh širšieho modelu s-Trojenia (inžinierstva-engin-sTroj) sme tu ale tiež už spomínai spomínali:
FIE = Forma-InFormácia-Existencia

Ešte drobná pripomienka k textu..
Aby zasa nevznikali v podvedomí nedorozumenia..
Ad: Matrix engineering a štatisticky pravdepodobnostne predurčené riadenie davu..

MIERA, ako aktuálny model komplexu bazálnych stereotypov cieľovej skupiny, je hodne “prenesený” význam, no v tomto zmysle na daný konkrétny moment skôr sedí.
Tak aj výraz INFORMÁCIA, ako “trigger”eng.spúšťač nejakej série projektovných celo-spoločenských, či “-civilizačných”udalostí.
Rozšírené vnímanie, či ak chcete “aplikácia” spomenutých kategórii(hraničných zovšeobecňujúcich pojmovMIERA a InForma), však nič nemení na ich infinitesimálnom(momentálnom okamihovom) základnom význame. Ako som vyššie spomenul, je však kontinuálnejší význam v našej dnešnej ligvistickej proveniencii skôr spomínané FIE(Forma-InFormácia-Existencia).

Jou..ospravedlňujem sa za to množstvo latinizmov, hellénizmov a anglikanizmov, no aj ja somzatie roky trochu odborovo de-formovaný 
Keďže ale ide u všekých spomenutých o euro-indické jazyky,dá sa s nimi pri dostatočnej základnej etymologickej zručnosti aj veľmi elegantne pracovať v tom zmysle, že výrazy a významy stratené v jednom, sa nachádzajú v inóm, iných..a vzájomne dopĺňajú spoločnú mozaiku. Žiaden nie je do-konalý a nie ktorý je v jednom bližšie k objektivite a iný zasa v druhom.
Zhabanie zbraní Protiv(in)níka..
Tu asi zopakujem znovu Wericha:
„Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc...“
..no nie vo všetkom mal aj Werich pravdu.

Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 13.12.2013


Děkuji za reakci, které rozumím a souhlasím s ní. Možná když si nadřadím obecnější FIE (kteréžto pojetí si samozřejmě dohledám) aplikačnímu (nepochybuji že promyšleně správnému) MIM, udělám další krůček kupředu.

Jestli pak dovolíte, nastolím zde do diskuse ještě jednu, dle mého kriticky důležitou, tezi.
Proberme si jednu kardinální věc. Ano GPP nám skrytě a zákeřně dělají ze života peklo (CO a JAK, o tom hovoří (nejen) Ksb zevrubně), ale nezní ta správná otázka takto: PROČ se tak GPP chová ? Je skutečně evidentní, že tím sleduje (hlava nehlava) jen své vlastní existenciální, protilidské cíle (je skutečně parazit a hostitel ta vhodná či přesná metafora ?) nebo je soudobá instance/výskyt jejich existence kauzálně-logicky nutnou (zákonitou) součástí (nerozhodno zda jimi uvědomovanou či nevědomou) vyššího/hlubšího (HNR) záměru, jehož cílem je vytvořit lidem na Zemi takové podmínky, aby na vlastní kůži poznali a zažili důsledky svých minulých pochybení a současně měli příležitost je odčinit? Nejsou pozemské poměry tedy spíše něčím jako vědomě, účelně a správně (svým projektantem/programátorem/architektem) zkonstruovaným, vysoce sofistikovaným (z hlediska nesmrtelné Duše pouze virtuálním - májou) dočasným prostředím (trenažérem), určeným k pochopení a nápravě dřívějších přešlapů, omylů a chyb, než reálným, tvrdým, nevlídným a nespravedlivě kýmsi uchváceným otrokářským prostorem k provozování hierarchicky odstupňovaného, úkorného, otrokářského režimu, ve které od narození řádí tři (zase ta trojka:) slepé a nemilosrdné sudičky - Los, Štěstěna a Ruleta ?

Toto je totiž docela principiální věc a k jako takové je namístě zaujmout pokud možno jasné stanovisko. Přitom doufám, že je každém jasné, že nejsem zastánce žádného relativizování jejich existence či (? možná jen zdánlivě - dokud hlouběji nepochopíme ?) evidentně protilidského působení.
V této souvislosti si dovolím si ocitovat krátký, ale signifikantní útržek ze slov jednoho ze znalců GPP na téma jejich tajemství, který bych nadepsal:

Milovat navzdory ...
...
Představme si také, že Zemi v současnosti spravují a udržují jakési „bytosti“ (ne přímo stroje, ale přesto je Matrix poměrně blízko), které se živí především negativními emocemi, pocity strachu a frustrace, vzteku a zoufalství,- bolesti a utrpení. Účelem jejich matrixu je tudíž vytváření takových emocí podporovat. Jednoduše řečeno - peklo na zemi. Jak si však bojovník s matrixem začíná uvědomovat, není tento plán až tak ďábelský, jak vypadá, protože tyto „bytosti“ (ať už to víme či nikoli) ve skutečnosti pracují pro vyšší cíl, než je jejich vlastní přežití: Kultivují produkt - lidskou duši. Zušlechťuji její, podstatu pro vyšší úroveň, která přijde později. Jak ví každý motýl, smyslem rozkladu (housenky) je transformace.
Údělem duší na Zemi je stát se Lidmi (s velkým L), kteří se zcela vědomě „milují“, produkují lásku, tak jako včely med. Aby lidstvo tohoto stavu kolektivně dosáhlo, musí se nejprve zbavit všech svých emocionálních nečistot. Jinými slovy, musí stále vybrušovat a transformovat své emoce do jediné energie, energie lásky. V matrixu se zkrátka učíme milovat bez ohledu na Osud, milovat bezpodmínečně a bez vlastního prospěchu, dalo by se dokonce říct bezdůvodně, bez jakéhokoli podnětu.
A když se naučíme milovat život, který je v podstatě spíše peklem a radovat se i v těch nejhorších podmínkách, pak a jedině pak dosáhneme stavu osvobozených.
...

Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Peter Šoltysik | 13.12.2013

Pe-tri.Tu je stranka ktoru si ocas otvorim.Myslim ze ma suvis s tym co pises.Na lavej zalozke je len zopar "lahkych tem " s kratkymi textami od roznych autorov-Jung.Pales.Crowly.KarikaSteiner.Daskalos .Cela stranka sa da precitat aj so zalozkami sa da precitat za hodinu.A potom o nej rozmyslat cely zivot.Brrr.... :-)

http://mysteriumzla.sk/

Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 13.12.2013

Díky za link. Mrknul jsem na to a ano, jenže to bychom museli rozšířit obor platnosti Ksb (alespoň si to pracovně myslím, neb Ksb zdaleka neznám) do oblastí, mírně řečeno, sci-fi spekulací, neboť bychom se přibližovali k něčemu, opět mírně řečeno, nebezpečnému.
P.

Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Slovan | 14.12.2013

Zaujímavé úvahy, ale komentár k Stalinovi má opäť vrátil do reality.
Peter, pevne verím, že si to myslel dobre.
"Strom poznáš po ovoci."

Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 15.12.2013

Nelze očekávat, že se každý bude dostatečně přesně orientovat v těžkém tématu Stalin. S nepřesnostmi a určitou mírou chybovosti nutno počítat, neustále, zvláště u starších autorů a být opatrný i druhým směrem - zase se hodí - aby se s vaničkou nevylilo i dítě.

Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

udo | 13.12.2013

Krátko:

Zopakujem:
Áno, iste ide AJ o motiváciu..
motiváciu myslieť, užívať dar umu a vôle stále lepšie.
Tlak k optimalizacii spolo-cnosti.
Odb."neustálu korekciu k pravdepodobnostne predurčenému gradientu"..stúpaniu medzi úrovňami jednotlivých potenciálov.

re:
Osud
Na tejto úrovni myslenia nie je daný.
Samy sme s-trojcom jeho..samozrejme v spolupráci s Ním.
O čo lepšia kooperácia s "Bohom", o to lepší os-ud, krajší život.
Odchýlky sú "odmeňované" upozorneniami.

a ..samozrejme stereotypy dedíme nie len genetikou, no hlavne kultúrou. Nerodíme sa určite zlí, no nová voda, krst je v lepšom ponímanií(interpretácii) korekcia informaćného prostredia smerom bližšie k optimálnemu potenciálu určenému, želanému, v každom momente sa vyvíjajúcemu, s-trojacemu "rukou", dychom, vánkom Otca.

Našou plachtou na lodi je intuícia, veslom e-mocia a raciom kormidlo. Ak chcete. predstavte si v tomto zmysle plachtu ako spojenie funkcie vesla a kormidla. Keď dôverujete príjemnému vánku božej prozreteňosti. Veríte Jemu miesto v Neho.
Viera "V" zodpovedného otca je predsa urážkou jeho lásky k Vám.
Znamená totiž jasný podvedomý odstup.
Vo vzťahu k Otcovi je ateistická..presnejšie adeistická.

Kto iba verí v Boha, je preto nevuhnytne stereotypne presvedčeným ateistom. Toľko k skutočnému "dedičnému hriechu". T.j. Ni(e)kym de-formovaným dlhodobo riadeným stereotypom, emóciám, in-divi-duálno-kolektívnej algoritmike, spôsobom spracovania informácii = automatizmom, aplikovaným štandardom myslenia..ak je tam po generácie chyba..mína..tak potom nie "S Bohom..", no "bez Boha rodina".

re:milovať
Áno, ale nepliesť si intuíciu s láskou, emóciami.
Vrah tiež môže zažívať emócie a mnohí zabíjajú z lásky a "v dobrej viere" posielajú milióny na smrť.
Um máme na to, abe sme vedeli kontinuálne prehodnocovať, aktualizovať tak kolektívne, ako aj ich súčasť=inDiviDuálne emócie. Emócie sú v tomto zmysle tiež ná-sTrojom, celým kufríkom nástrojov, náradia(algoritmov).

Boh je Logos, MIERA MIER
Opakujem:
Boh nechce utrpenie, nikdy nekoná nelogicky, aj keď ho občas zatiaľ nechápeme dostatočne.
Nejde o do-konalosť, ale do-statočnosť.
Vychádzame z predpokladu, že dokonalý je len On.
Aspoň model DVTR je postavený zatiaľ na tomto predpoklade.

..utrpenie je teda síce darom, ako správne hovoria dnešní pseudokresťania, no v zmysle upozornenia na chybu moju, alebo môjho okolia, kultúry.

Zodpovednosť je totiž vždy nevyhnutne kolektívna tak, ako podliehame vždy kolektívnej "psychike".
Vždy sa nás predsa týkajú udalosti v rodine, vývoj národa, ekonomiky, planéty. Sme súčasťou tej, tých ,množín, systémov, pravidiel, mier..cieľov

Filozofia egoizmu = systematická deforma spolocnosti do dnešnej spoloNEcnosti.
Absolútna nezávislosť je rovnako nebezpečná ilúzia, ako s ňou spojený objektívnej realite neadekvátny rast ega=sebavedomia, miesto prirodzeného, rastúceho zo sve-domia. Domu pre všetkých.
Ak bude spolo-cnosť slobodná(v zmysle komuNíkačných štandardov užívanej terminológie), budem slobodný aj ja.
Opačne to však nikdy nemôže platiť.
V týchto prípadoch býva prebudenie sa z ilúzie veľmi bolestné.
O to viac prebudenie "po smrti", ak chápete.
Nemôžete vyskočiť zo vsetkých systémov v ktorých sa nachádzate.
Ako ryba na suchu.

Avšak prebudenie sa z dnešnej systémovej ilúzie do reality je naopak veľmi, veľmi príjemné.
Presne opačne, ako v spomínanom blockformeri "Matrix".

Boh nie je Bohom neporiadku, ale poriadku a lásky.
Nekoná "nepochopiteľne" raz tak, adruhý raz onak, ako ten v biblii.
Je nerozumné pripisovať Jemu naše nedoplnené vlastnosti, chyby, nedokonalosti..

V biblií je na jednej stránke milujúci Otec a na stránke druhej krvižíznívá klanová príšera vyžadujúca neprestajné obety a protežujúcia svojvoľne jedných sociopatov pred druhými.
Otec nechce obety, chce pomoc, vytváranie "priestoru" v realizácii rozvoja sym-metrie S-Trojenia svet(l)a od svojich detí, námestníkov s ktorými sa chce podeliť a tešiť a snáď raz možno i niečo ako osud zdieľať..bo tak, ako niet začiatku, niet ani konca pre tých, ktorí Jeho a seba navzájom milujú. V tom máš asi tiež pravdu Petri.

Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 13.12.2013

Rozumím a dovolím si dovětek.
Dědičný hřích jak je pojednán v bibli je i v mém vnímání velmi zmanipulovaná karikatura. Jenže existence karikatury (perverzní napodobeniny - důležitý instrument GPP) mne vede k pídění se po originálu. A co jím může být ? Dovolím si odpovědět autoritativním výrokem:

Prakticky s každým člověkem, myslím pozemšťanem (výjimky potvrzují pravidlo), není něco (už jenom proto, že se inkarnoval na Zemi) principiálního v pořádku, prakticky naprostá většina lidí žije od narození neplnohodnotný život !

V čem pak spočívá tento vrozený handicap ? Odpověď je v podstatě jednoduchá - v našem oddělení se (nemyšleno fyzicky) od Boha (HNR) a neschopnosti najít k němu cestu zpátky. A ta cesta se jmenuje Láska ve smyslu prvního Božího, Mojžíšem přineseného, zákona. A Láska je i jediným nutným a dostačujícím instrumentem (nástrojem řízení), kterým můžeme zvládnout všechny s naším životem související procesy/problémy. A proto je IMHO probouzení této Boží ideje (pro bytost typu člověka poznatelné v podobě) Lásky tím hlavním, vysoce prioritním, čemu bychom měli věnovat svoji pozornost, chceme-li smysluplně kormidlovat svůj, nejen pozemský, život a se svým handicapem něco udělat. S Láskou na něj GPP nemá, ať už se chová svévolně či zákonitě. Láska nastoluje funkční komunikační standardy ať se GPP staví jak třeba na hlavu. Tohle pak nepovažuji za egoismus ve smyslu alternativy k altruismu. Pouze tím vyjadřuji hierarchii životních priorit neb podoba vztahu k bližním je rovněž zadefinována v již zmíněném 1. Božím zákonu.
Lásku, ale nemůže provozovat společnost jako celek. Společnost (systém) se bude vždy projevovat jen tak, jaký bude vektorový součet chování jeho prvků - lidí, ze kterých je složena. Lidská společnost není koncipována jako egregoriálně řízená společnost (jako třeba společnost mravenců), kdy skutečně platí, že prvky se mají podřídit vektoru společnosti, pokud ne jsou eliminovány (tam by nás možná rád dostal GPP). V tom je ale s lidskou společností ta potíž. Formuje se odspodu nahoru.

Re: podněty do poly-tandemu

udo | 13.12.2013

Re: Kolektív vs. dav..dáv
a spomínané sve-domie vs. egoizmus spolo-cnosťou nepodloženého sebavedomia.

Ľudská spolo-cnosť je oboje.
Pravdepodobne pôvodný význam l´At-in-izmu
"InDiviDuo".
Ide o kolektívnych jednotlivcov.
Kolektív jedinečných.
Viď analýzu témy v kap.13.7 DVTR.
Nie nadarmo existuje na úrovni kulturologickej matice nášho kolektívneho podvedomia slovná hračka ego- a geo-centrizmus..
Ako chcete stavať proti sebe jednotlivca a rodinu,
nôž a príbor, Rodinu a spolo-cnosť?
Zase sme pri prastarej manno-Žerskej techné-logos z púšte syn-aj Ni(e)koho:
"Vajce, alebo sliepka?"

I tak..hnať budete ich.. medzi dvoma lžami,
že by ni oni, ni ich dietky, nikdy pravdu neuznali.

re: Láska
Čo chápete pod okrídleným výrazom "láska"?
Emócie mocné..
No prečo sa vo zruboch hovorí,
ako "často láska bolí"?
A vieme, že Logos nerád má utrpenie,
i nikdy nekoná bezdôvodne.

Často ľudia "robia, ako cítia"..
no prečo potom neraz
z prúseru do priekaku letia?

Emócia môže byť ako nástroj uskutočňovania
Prozreteľnosti Jeho, mocný priateľ,
no ešte mocnejší, strašný nepriateľ.
Bo oba dary: i rozum, i cit
má dietko Jeho s Mierou žiť..
Len vtedy intuitum prichádza
a Človek z prachu povstáva.

Preto:
"Tušenie" súvislostí..v odlišnostiach
miesto harakiri boja protikladov.
Toľko k Mínovým poliam, uličníkom slepým, fílam..fílos sofiae.. krajov Atu(západu).

Intuitívne, a nie len štatisticky pravdepodobnostne predurčene vnímať jemné zmeny v súvislostiach S-trojenia sveta = jazyka Jeho, vie aktívne ten, kto je schopný kontinuálneho prehodnocovania adekvátnosti svojich stereotypov vo vzťahu k neustálemu vývoju(zmenám) objektívnej reality prostredia, v ktorom žije. Otec ne-beský k nemu stále hovorí práve prostredníctvom tohoto prostredia.
Je však aj mnoho tých jasno vidiacich, čo žiaľ menej jasno chápu..
..žiaľ pre nich..guru..šamanov a duplom pre ich ovce..

Podľa úrovni, na ktorej sa bavíme, má teda výraz In-Divi-Duo, samozrejme viaceré významy. Včítane napr. spomínaného vždy jedinečného, čisto vskutku in-Divi-duálneho vzťahu(religio) s Ním(Otcom).
Čím je intenzívnejší, tým viac je pre neho adekvátny aj známy pojem LÁSKA. Podobne vzťahy s našimi blízkymi a špecificky s partnerkou, partnerom, s ktorým nový život tvoríme a vzájomne si mierne odlišné spektrum vnemov vzájomne dopĺňame.
Viz analytika IPC na stiahnutie v pravej časti tejto stránky a pojednávanie o modeli ideálneho tandemu M-Ž.
Resp. publikácia SMZD.

Problémom tzv. východných(niekde nazývaných aj "In-Formačné") civilizácii je, že sa sústreďujú príliš na osobný "duchovný" rast a zanedbávajú ten spoločný.
Spoločný sa obmedzuje na takmer dokonalú "materiálnu" hierarchiu klanov a absolútne uprednostňovanie spoločenskych potrieb pred materiálnym zabezpečením jednotlivca.

Na západe(prevažne "Materiálna" kultúra) je to z veľkej časti opačne:
Deklarácia materiálnej slobody jednotlivca
a kolektívne podriadenie "ducha".

..zároveň tichá deklarácia rozdelenia vždy jednotnej existencie “tela” a “ducha”..
Bo oni vPravde(Božej) jedným sú.
Správne, ako v cit.:
”Duch a telo jedno jest”

Starí sociálny inžinieri proste kedysi dávno presúvali jeden model na východ a jeden na západ. Nie len z dôvodov existencie konsenzuálnych dohôd tradičného "rozdelenia sfér vlyvu..studeno-vojenských polygónov" a zachovania globálneho konfliktného potenciálu do príchodu min.4 500r. známeho, ešte predantickými matematikmi vypočítaného javu "Zmeny logiky sociálneho správania". Ale napr aj hry so "Skrytou kartou Miery". V rámci Thovtových..Pro-Méteových, či Hermových učení Tris-megista..Bielym Petrom apod..no to by sme už išli k ďalším šťastným 13.komorám dejín skutkov synov a nesynov Človeka..

Re: Re: podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 13.12.2013

ad. Antagonismus člověk - společnost, nemám v úmyslu stavět je proti sobě, jen stavím jedince do primární role. Je to lidský jednotlivec, kdo má svobodnou vůli konat/řídit (a zodpovědnost z toho vyplývající), kolektiv je kolektivní výsledek schopností jednotlivých řidičů (teda jeden z výsledků).

ad. Láska - je pro mne klíčový pojem. Z ohromné možnosti přístupů k popisu tohoto fenoménu naznačím dva. Za prvé to je lidská emoce, kterou v nejčistší podobě můžeme zažívat v roli Otce/Matky - rodiče vůči svým malým dětem (dokud nevstupují pod vliv egregora vzdoru). Chápu a beru tyto emoce jako analogii a platnou představu vztahu Boha-Otce-HNR k nám lidem. Tento druh emoce a z něj vyplývající vztahy měl IMHO Bůh na mysli, když Mojžíšovu předal 1.zákon. Je to samozřejmě ideál, dnes nedostižný vzor, ale aspoň víme, jak se máme ve vztazích orientovat. A za druhé chápu lásku jako konkrétní formu transformační/tvůrčí energie (hybnou sílu s-trojování). Když se obracíme do svého nitra, ve snaze komu-nik-ovat s Ním, otvíráme v sobě (stavem své mysli/psýchy) uzavřené ventily, kterými tak může začít (doslova ne alegoricky) proudit naším tělem energie lásky, která je nosičem komunikačních in-formací, potažmo transformačních sil, jejichž vlivem se niterně měníme a tudíž živou vodu pijeme.
A že láska často bolí, což není v souladu s Boží vůlí ? I průběhy láskyplných procesů podléhají schopnostem řidiče s nimi zacházet. Láska není neškodná hračka pro nezodpovědné (děti).

ad. kontinuální vývoj a schopnost reagovat - OK, jen ponechávám otevřenou otázku, co se na Zemi skutečně tak podstatného (pro lidi) mění. Nejsou změny ve společenském (technologickém) vývoji jen změnami kulis bez podstatnější změny v principu pozemské existence ? A Herkulovy práce/výzvy zůstávají stále v platnosti ?

ad. východ-západ - v podstatě mohu souhlasit, i když se necítím být dostatečně fundovaný to kvalitně posoudit. Spíš se zajímám o "výpovědi" těch, kterým se relígio v smyslu in-divi-duo (údajně) podařilo úspěšně uskutečnit. Předpokládám, že nám mají co říct.

P.

Re: Re: Re: podněty do poly-tandemu

udo | 15.12.2013

re: láska
E-mocia lásky je žiaľ často mystifikovaná.
Populácia na jednej strane má prirodzene v BIOSe zakódovanú afinitu k nepoznanému. Vzrušuje, priťahuje, keďže dieťa Božie poznať chce a má..

Na tom je postavený ďalší prastarý manažersky trik marginalizácie pomocou mystifikácie. Podprahová deklarácia niečoho "nepoznateľného". Vieme, že nepoznateľné veci v princípe logicky pravdepodobne neexistujú. Dôvody sme si vysvetľovali..Boh je Logos..atď..
Existujú len javy ZATIAĽ nepoznané.

Prílišné stavanie nejakej "lásky" na piedestál, hraničí s jej kultifikáciou, čo môže byť pri pretrvávaní uvedenej tendencie(postupnom podprahovom vyraďovaní racionálnej zložky intuície) veľmi nebezpečné. Paralyzujúce nielen pre bunku spolocnosti, ale pre ňu ako celok.

Rovnaké platí z druhej strany o "opíjaní sa" intelektom..

I "čistí" umelci, rovnako ako "čistí" matematici tak prichádzajú o veľa..v podstate o život..proste im nevyhnutne "prepne".
Stretávam sa s týmto fenoménom v praxi žiaľ až príliš často..
Opatrne teda s láskou, aj keď je krásna :)

Ako vždy je všetko o Miere.. o adekvátnosti morálneho postoja a chápanie jedinca v spolocnosti voči objektívnej realite.

re: živá voda
Spojenie, vzťah, kontakt s Bohom je veľmi príjemný a "napojený" naozaj na nezanedbateľné "od-meny".
No tak často aj napojenie na mnohé iné mod(u)ly.
Sociálni "mágovia" to často prirovnávajú k "1000 orgazmom naraz"
Obrovský download..no i upload..
podobne ako v niektorých sci-fy filmoch..javy obrazy niekedy naozaj nie úplne nepodobné, ako zobrazované napr. vo filmoch Matrix, Avatar, či myslím Total recall a pod..

Rozhodujúce sú kritériá vyhodnotenia, na čo som kedy vlastne napojený..Poznanie zákl. BOZP a pod..znova tak, ako sme to aj tu na fóre rozoberali, v skratke je popísané aj v MIM a niečo v DVTR i iných publikáciách.

Ide v istom zmysle o inú, staršiu a komplexnejšiu formu "Internetu".
No jej "cenzúra" je pri dostatočnej adiotizácii užívateľov oveľa jednoduchšia(pre mnohých zasa paradoxne), ako u dnešnej protézy..toľko čiastočne aj k mýtom o Altantíde, ak chápete, kam mierim..

Tých kombinácii jednotlivých verzii je isto viacero, no hľadáme spolu základné parametre ich ob-javov a tak aj chýb, ktorých by sme sa mali vyvarovať..inak..ako starý mu-d-ra(y) Mu vraj vtedy povedal, zhrnul:
"Ak nepochopíte, čo ste mali pochopiť..a po vás prídu ďalší ľudia a ak ani tí nepochopia.."

re: kontinuita
Prosím len ju nepliesť s tzv. reinkarnáciou.
Reinkarnačná verzia kontínua je strašne zneužívaná vo východnejších podprahovo-otrokárskych modeloch.
Oba výrazy majú isté spoločné rysy, no nejde o ekvi-valentné pojmy.
Majú dosť zásadné interpretačno-súvislostné rozdiely.

Isto, techné-logos je barlička, no momentálne potrebná..
Neviem, či by bolo moc zdravé snažiť sa ako celá civilizácia teraz naraz preskočiť napr sto-dvesto lokálnych astronomických cyklov(tzv.rokov). Za tejto situácie sa javia byť riziká neprijateľné.
Radśej pekne v kľude kontinuálne budovať na tých pozitívach, čo máme.

Aj na dedine sa nie nadarmo vravieva: "Pomaly ďalej zájdeš."
Zároveň však nepripúšťať brzdenie vývoja..manažersky diletantizmus, sebectvo dnešného finančno-mediálneho terorizmu a jeho stámilióny "kolaterálnych" sudenovojenských obetí na životoch.Mali by sme sa urýchlene naučiť pracovať bez tejto "motivácie", nemusí byť nutná. Veď za ňu platíme našim deťmi, či?
Brú a pekný zvyšok víkendu.
u.

Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Hox | 13.12.2013

"Proberme si jednu kardinální věc. Ano GPP nám skrytě a zákeřně dělají ze života peklo (CO a JAK, o tom hovoří (nejen) Ksb zevrubně), ale nezní ta správná otázka takto: PROČ se tak GPP chová ?"

Ta otázka je postavená špatně, GPP nejde primárně o to jednotlivým lidem dělat ze života peklo, má své cíle, které se dají shrnout jako "nastolit globální (krypto)otrokářskou společnost a stanout na vrcholu pyramidy, potravního řetězce". A následně situaci zafixovat. "Produkce utrpení" je důsledkem jejich neschopnosti dosáhnout cílů jinak a zrcadlem jejich morálky.

Goethe tuším o nich napsal jako o "částí té síly, která věčně chce zlo, ale věčně nakonec pracuje na dobro", částečně to tak je, ale má to limity. V minulosti už svého cíle jednou dosáhli, v biogenní civilizace Atlantidy, a víme čím to skončilo - globálním resetem, kataklyzmatickou událostí - z pohledu HNR bylo jednoduše vyhodnoceno, že tehdejší civilizace se dostala do slepé uličky a je příliš malá šance, nebo žádná, že by se dostala na správnou evoluční cestu, garantující možnost osvojení tvůrčího potenciálu člověka.

ještě k "části té síly, která věčně chce zlo, ale věčně koná dobro" - často to tak je nicméně je třeba mít na vědomí, že vedlejší škody toho procesu můžou být velmi velké, z pohledu člověka neakceptovatelné ("Jak to může Bůh dopustit? Jak by mohl být, když to dopustil?") V případě překonání světového idealistického ateizmu totou cestou to stálo lidstvo desítky nebo stovky miliony zmařených životů. V tomto případě byl "částí té síly..." i Marx, Bronštejn a podobná havěť. Tady také platí, že "historie není učitelka, ale cvičitelka", a "věci se odehrávají nejlepším možným způsobem s ohledem na REÁLNOU morálku, převládající ve společnosti".

Víme, že minimálně jedna rozvinutá globální civilizace byla před nynější, a byla zničena, protože se dostala mimo oblast "božího dopuštění", ale hlavně, bez možnosti návratu zpět. Máme ale také tvrzení, že HNR/Bůh se nemýlí a nechybuje. Zdálo by se, protimluv - pokud věděl, že to tak s Atlantidou skončí, proč to vůbec začínal. apod. A kde je garance, že naše civilizace nezopakuje osud civilizace dob Atlantidy? Vypadá to že se mýlil, zbytečně "vyplýtval" jednu globální civilizaci a teď to zkouší znovu.
Ale je to rozpor jen při povrchním pohledu. Byla šance, že předchozí globální civilizace se vydá správným směrem (z pohledu optimálního vývoje = božího záměru)? Bezesporu nějaká byla. Ale nepovedlo se jí to. Kde je garance, že to nyní nedopadne stejně? Tehdejší civilizace byla na rozdíl od dnešní biogenní, tj. nebyl internet, krátce řečeno, nikdy tam nedošlo ke změně logiky sociálního chování = zrychlení sociálního času nad úroveň biologického času. To je ta zásadní bezpečnostní pojistka, která dnes je a tehdy nebyla. Vyvstává ale otázka, proč tedy nebylo zajištěno, aby ke změně logiky sociálního chování došlo i tehdy. A odpověď je jednoduchá - tehdejší civilizace byla biogenní, a pokud by uspěla nedostat se do slepé vývojové uličky, byla by ta varianta pro planetu mnohem příznivější. Nynější technokratická civilizace sice garantuje informační věk = změnu logiky sociálního chování, ale za cenu devastace planety, což lidstvo bude ještě nejedno století napravovat.

Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 13.12.2013

ad. otázka - ta je položena správně, rozdílnost může být ve zkratkovitém popisu cílů GPP o čemž nemá cenu vést polemiku, když při jakémkoliv širším rozepsání by nastala bez problémů shoda. Otázka motivace GPP je však na stole stále, šlo mi o to, jak Ksb vidí střet dvou tezí - svévolné konání nebo konání zákonité.

ad. Atlantida - složité je jakkoliv argumentovat, neboť výkladů příčin pádu Atlantidy a vůbec tehdejších společenských poměrů existuje vícero a ne každý za tím vidí zásah VM. Můžete něčím podložit tezi, že za zánikem Atlantidy je VM ? Rovněž se pracuje s představou, že jejich technologie byly daleko správnější (respektující principy FIE/MIM) než naše dnešní, více ovlivněné činností GPP a jím podvrženého konceptu HEČP. Takže tehdejší vliv GPP na společnost byl menší než dnes a přesto došlo z nějakého důvodu k destrukci celé civilizace. A se snižováním vlivu GPP na společnost klesá i potřeba bezpečnostních pojistek jeho vývoje - a přesto destrukce - proč je dobrá otázky i tady a tezi o VM jako iniciátorovi by bylo potřeba nejprve zdůvodnit, než by ji bylo možné brát za bernou minci. Osobně se mí jeví sebedestrukce blíž realitě než ad-hoc zásah VM. I současná civilizace byla několikrát neskutečně blízko jaderné sebedestrukci.

ad. Dnešní devastace planety - naprostý souhlas, což nás ovšem opět přivádí k otázce - GPP tristní stav životního prostředí planety nevadí ? Co to pak jsou zač tito humanoidi(?), copak nedýchají vzduch a nepijí vodu ? A když ne, jaké jsou další konsekvence ? ...
Díky za diskusi
P.

Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Hox | 13.12.2013

z mého pohledu je to celkově mozaika obecného chodu věcí, spíše citění než řetěz logické argumenta, takže nebudu dlouze argumentovat (i když i ten řetěz by se při hlubším hledání asi našel).
ad motivace GPP - fasci-nácie mocí a svévole. Je nějaká zákonitost v tom si svévolně 10x nechat umrznout palce u nohou, raději než si hned napoprvé vzít zimní boty?

"Můžete něčím podložit tezi, že za zánikem Atlantidy je VM ?"
tehdy došlo k posunu pólů, to je možné jen nárazem externího tělesa, velkého asteroidu. Pochybuji že by měli technologii přivléct z kosmu potřebný asteroid, a i kdyby ji měli, udělal by to jen sebevrah. Takže zbývá "náhoda", a náhody tohoto druhu se nedějí, stejně jako je zbytečné stavět různé systému ochrany před meteority - pokud se lidstvo vydá správnou cestou, nebude je potřebovat, pokud se vydá špatnou, nepomůžou ani tak.

Tehdejší vliv vládnoucí kasty nad společností byl absolutní, mnohem větší než dnes. GPP se podle všeho zformoval z ostatků vládnoucí kasty Atlantidy, která přežila katastrofu, a kteří se usídlili v Egyptě. V době atlantidy vystupovala tehdejší obdoba GPP otevřeně, v roli "bohů", a populace (otroků) je tak přijímala. Dnešní GPP je tak pokračovatelem tradic organizace společnosti z atlantidy, jen patřičně modernizovaných a kamuflovaných.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 13.12.2013

Ano, náhodu můžeme coby neexistující koncept vyloučit. Pak už jsme prakticky všichni odkázáni na externí zdroje. Já zatím pracuji s variantou sebedestrukce, která byla nechtěné, iniciátoři sami netušili jak velký dopad jejich experiment bude mít. Přitom nešlo o asteroid, ale o "pyšnou" aplikaci krystalové (pyramidální) technologie, které byla energetickým zdrojem tehdejší civilizace, analogickou dnešní jaderné energetice. I v sociálním uspořádání pracuji s jinou verzí a totiž, že v tehdejší Atlantidě () existovaly dvě interní mocenské skupiny, nikoliv jen jedna. Za GPP považuji ještě něco/někoho jiného. Ale to vše jsou zatím jen "spekulace", osobně věřím, že příslušné dokumentární zdroje se ještě za našeho života otevřou.
Egypt souhlasí, ale asi nebyl jediným místem exodu. A taky je ve hře Sidorovova verze s Orianou nebo ne ? Někdo ji vyvrátil ?
Díky
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Hox | 14.12.2013

"A taky je ve hře Sidorovova verze s Orianou nebo ne ? Někdo ji vyvrátil"
otázka by se taky dala postavit tak, zda ji někdo dokázal... "nemožné" artefakty jsou po celé planetě, ale vykládat se dají různě... a dokud se neotevřeou nějaké archivy jak říkáš, budou to převážně spekulace. V něčem může mít pravdu, zase je to otázka Rozlišení, síta...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Hox | 14.12.2013

ono je to navíc v dnešní situace celkem jedno, jaké přesně cesty k výsledku, který známe... nyní před sebou máme jiné úkoly, než spekulovat na dané téma. Boj o ruzné verze historických mýtů nejspíše také spadá do modus operandi strategie GPP "divide et impera".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 15.12.2013

Souhlas.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Vasiľ | 13.12.2013

"je zbytečné stavět různé systému ochrany před meteority - pokud se lidstvo vydá správnou cestou, nebude je potřebovat, pokud se vydá špatnou, nepomůžou ani tak"

Tu by som chcel niečo podotknúť. Verím, že je to skôr doplnenie ako protirečienie:

V ideálnom scenári vývoja ľudstva budeme v budúcnosti na vhodnej morálnej úrovni a snáď nám zostanú aj súčasné technické znalosti + rôzne ďalšie.
V takom prípade si dúfam nikto nepovie, že mapovať dráhy asteroidov je zbytočné, pretože vďaka nášmu morálnemu štandardu, do nás žiaden nemôže naraziť :-)
Možnože aj v tom prípade bude treba nejaký ten asteroid odkloniť a zachrániť ľudstvo. Nebude to pokus o zničenie Zeme, ale len možnosť pre ľudstvo vyskúšať si niečo nové - pohnúť sa zas o kúsok ďalej. Vývoj predsa neustane a ľudstvo budú čakať vždy nové výzvy, ktoré si dnes ani len nevieme predstaviť. Veď nič nie je statické.

Veci sa predsa nikdy nedejú 100% efektívne - preto tie pokusy a omyly - pretože HNR nie je bytosťou, ktorá presne a neomylne riadi pohyb každého atómu vo vesmíre.
HNR nie je uvažujúcou bytosťou so slobodnou vôľou, ktorá pred zničením Atlantídy niekoľko hodín uvažovala, či ju zničiť alebo nie - je to v istom zmysle iba automat***, ktorý svoju prácu vykonáva dokonale efektívne - s malým počtom "zásahov", ktoré ale vedú k neustálej optimalizácii.

P.S. prečo som ten zásah dal do úvodzoviek? Ja si to totiž nepredstavujem ako zásah odniekiaľ "z hora" ale len ako naplnenie pravidiel, ktoré určujú chod vecí - tie pravidlá už samozrejme boli naozaj dané z hora.
Teda v tomto zmysle vnímam ten zásah z hora.
*** v tomto zmysle chápte to tvrdenie, že HNR je "efektívny automat" - presnejšie by bolo, že pravidlá určujúce chod vecí (dané HNR) sú tým "efektívnym automatom".
P.P.S. Má ale vôbec zmysel rozlišovať medzi HNR a pravidlami, ktoré nám "dodalo"? Pretože v našom svete sú nám prípustné len tieto pravidlá chodu vecí - len cez ne spoznávame HNR.
P.P.P.S. (ale už naozaj posledné) - keď niekto pre spaním žiada HNR o radu, tak v sne sa mu vyjaví to, čo mal skryté v podvedomí. Podvedomie je viac zosúladené so svedomím a pýtať sa niečo HNR znamená pýtať sa vlastného podvedomia - teda svedomia, ktoré je zmyslom pre súlad s HNR, resp. pravidlami danými HNR, resp. svedomie je súčasť tých pravidiel

fú, priveľa už aj na mňa, snáď môj príspevok nebude príliš deštruktívny (ako mávam vo zvyku :-(

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Pe-tri | 14.12.2013

Osobně plný souhlas s tím automatem jsou to jednoduše Boží zákony, co z nejvyšší úrovně řídí všechny existující procesy. Bůh skutečně nemůže jednat svévolně. V tom spočívá jeho nemilosrdnost, pro někoho paradox jeho milující podstaty.
A k tomu co se může dít v těle člověka (chrámu Božím) před spaním bych řekl, že Ksb IMHO sice správně hovoří o vědomí a podvědomí, ale nevím proč mlčí o třetí složce (zase ta trojka), kterou si můžeme pojmenovat jako duchovní, spirituální či Božskou. Je o řád výš než podvědomí, také se jí říká transcendentální a až na této úrovni dochází k té komu-nika-ci ve smyslu in-divi-dua(dia).
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Hox | 14.12.2013

řekl bych, že ta chybějící složka o které píšeš v KSB je, schovává se pod pojmem intuice, jako spojení s VM.

Re: Re: Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Hox | 14.12.2013

ad GPP tristní stav životního prostředí planety nevadí ?
vadí,uvědomují si to akutně nejméně od 18-19 století, ale všechny jejich pokusy dostat situaci pod kontrolu selhaly, jak už se tady nejednou probíralo..

Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Zdeněk | 13.12.2013

Pane Udo,
není pochyb,že filozofie je vaše parketa. Nicméně, k nové, životaschopné koncepci sociální bezpečnosti a pochopení provázanosti duchoní nauky a filozofie, nám všem stále schází, seznámení se s fakty jež skrývá vatikánská knihovna, a knihovny svobodných zednářů. Jsem přesvědčen, že bychom nevycházeli z údivu, konce nechci domyslet.

Re: Re: Re: S dovolením - dva podněty do poly-tandemu

Dusan | 14.12.2013

Heh,

len aby sme tam nenašli múdrosti staré niekym pripravené. Prečítaj si o tom v Niklotovej záveti.

A čo krajiny mimo biblického konceptu?India,Čína,atd....?

Ivo | 13.12.2013

Ved Európa,SŠA, nie su pupok sveta, kastovanie napr. v Indii je iná degradácia bytosti ,Čína tam žijú lepšie ako my?

Re: A čo krajiny mimo biblického konceptu?India,Čína,atd....?

udo | 13.12.2013

Áno, presne..
Na vzdialenejšom východe si dav žiaľ tiež neveľmi dával pozor..
Veď nie nadarmo je dnešný judaizmus odborne často označovaný aj ako II.najstaršia forma otvoreného fašizmu..protofašizmu.

Hneď po č.I: indickom kastovom fašizme..
..vláde miestnej fasci a ňou e-mocne vášnivého, do biela rozpáleného..fascinovaného davu bez-priezorných.

Tu však fasci-náciu skryjete za nejaké tzv.náboženstvo,
tam za spoločenskú, spolonectnostnú normu konzervácie privi-légii..
..a inde zasa za imitáciu sociálne spravodlivej spolocnosti(marxizmus) s prehlásením neexistencie nosa medzi očami(štatisticky pravdepodobnostne predurčene dominantného riadiaceho faktoru Vis Maior=Boha)..atď..

Čína a jej do absurdného extrému zvrátené konfuciánstvo je tiež náväzná kapitola sama o sebe. Kult predkov transformujete v našom(?) biblickom ponímani na "cisárovo cisárovi"..ak chápete..a dostanete nacionálny fašizmus pod rúškom marxizmu. I keď kedysi bolo v Číne mnoho národov..Dnes dominujú Han.

Všetky spomínané a mnohé ďalšie formy u nás tzv. fasci majú mnoho spoločného. Rozdiel je však v tom, že jedine bibická forma fašizmu ašpiruje na subjektívne riadenie objektívneho procesu globalizácie.
Veľmi jednoducho: cez dnes toľko diskutovanú, spomínanú krátku a jasnú (a)sociologickú doktrínu úročenia:
"Svojim nedáš na úrok a druhým dáš a budeš vládnuť nad nimi do skončenia tohto sveta..".
EpiKalypsó

Asi každý programátor Vám potvrdí, že v jednoduchosti algorYtmu je jeho sila..efektivívnosť i el-egancia.
V tomto prípade -garancia.
DoČasná.
A že ide o (a)sociálnych programátorov par excellance a žiadnych negramotných púštnych kočovníkov, o tem asi taky žádná..
Odtiaľ pramení agresivita západu a jeho dominancia..

No ako už nejedno desaťročie vyhlasujú východnejší kyber-neti..cyber-neti(po hellénsky kormidelníci)..hlavne japonskí otvorene a čínski tradične medzi riadkami:
"Západ sa vyčerpal a konceptuálne nemá ďalej čo ponúknuť". Ideo-logicky taktiež..presnejšie a-deo-logicky.
Otázkou zostáva okrem iného, nakoľko sú ich "alternatívy" funkčnejšie a nie len utužovaním intra(ega) fasci?

Prípadne snahy o globálnu dominanciu žĺtka,
kdyby bílek po vejci prasklém stekl..
aneb se prostě vztekl..

toť pre zopakovanie v skratke..

Re: Re: A čo krajiny mimo biblického konceptu?India,Čína,atd....?

Ivo | 13.12.2013

ďakujem za objasnenie!

MIM

popolvár | 12.12.2013

V kapitole 6. Riadenie, matrice... je vhodné Hmotu matrice zamenit slovkom Matéria matrice. Takto sa lepsie ukotví symbol, obraz MIM (svätej trojice s-tro-jenia, tvorenia, s-tvorenia).
Je podivuhodné, ako sa autori DVTR v úvode trafili do cierneho odporúcaním 3 krokov práce s DVTR a súvisiacimi materiálmi. Teraz spätne pri cítaní tohto výnatku je to vsetko tak jasné, pochopitelné.
Aj v súvislosti s príspevkami o Ukrajine je velmi vhodná kapitola 13.7 z DVTR, najmä PRVÀ metóda koncentrácie riadenia regionálnych centier v supersystémoch ( 4.- 6. strana kapitoly). Pasuje to na dianie na Ukrajine jak "rit na serbel".
Velká skoda, ze s týmito materiálmi napriek odporúcaniu Dumy ZSSR sa uz nestihli (alebo nechelo sa im) oboznámit jak bývalé, tak terajsie riadiace spicky a struktúry následníckych státov rozpadnutého ZSSR. Hned by bolo zrazu "vsjo jasno" ne tolko v tom "sto slucilos" no i v tom " sto nado delat" (mäkcene si doplnte).

Re: MIM

Vasiľ | 12.12.2013

Tiež by som rozlišoval medzi hmotou a matériou.
Matéria sa mne osobne intuitívne javí byť širším pojmom ako hmota. Pod hmotou si predstavím vždy len niečo ako žulu, vzduch, elmag. pole, neutríno, planétu Jupiter atď.
Je to však len môj osobný dojem.

Re: Re: MIM

Vasiľ | 12.12.2013

Alebo je to len kúzlo cudzieho slovíčka matéria, ktoré znie učenejšie ako hmota.

Re: Re: Re: MIM

udo | 13.12.2013

To "kúzlo" má hodne čo do seba :)
Skúste povedať slovo "inteligentný politik.

..a teraz povedzte nahlas výraz "chápajúci politik".

Nevzniká Vám náhodou automaticky podvedome otázka:
"A čo chápajúci?"

..a viete k čomu by začalo prichádzať, ak by si túto otázku kládol väčší počet jedincov davu(v tom momente už bývalého..)?
Áno..presne, Houston(Mordor) by začal mať sakra problém.
Aj preto tá mnohostoročná latinizácia.
Je azda možné komuNíKé na os-nove mrtveho jazyka?

T.j. vieme že chápajúci znamená po latinsky in-teli-gentio.

upresnenie k textu..
Ad: Biblický výraz:
"Zo stromu poznania dobrého a zlého nejedz"

Ak sa dobre pamätám, dá sa ešte docela gramotne z tzv.hebrejčiny po klasicko "ješivsky interne(vnútorne)" interpretovať(vy-svetliť) napr.aj ako:
"Nespochynuj objektívne pravidlá"..čo ešte lepšie vystihuje podstatu problému-výzvy-príežitosti

Re: Re: Re: MIM

Florián | 13.12.2013

Intuícia je ďalším kanálom vnímania reality a v tomto prípade by si ju mal "počúvať". Iba by som upresnil tvoj "širší pojem" na "všeobecnejší pojem". Hmota (agregovaná) tvorí tých zhruba 10%-20% matérie, z ktorej pozostáva naša časť vesmíru. Ten zvyšok matérie naša "exaktná" veda nazvala "temnou" hmotou. Vo všeobecnosti je terminológia najväčšou prekážkou k tomu aby sme si porozumeli.

Re: Re: Re: Re: MIM

udo | 13.12.2013

Áno neustále cibriť intuíciu..aby nehasla.
Step by step..
Naučiť sa počúvať Ho, Jeho reč.

Tá "temná" matária sa stane tým "svet(l)ejšou", čím viac ju budeme poznať..chápať..a modelovať..

Predpokladom je, ako zasa správne vravíš, jej pomenovanie.
Či už v príslušnej lexike, alebo v obrazoch..sekvencii obrazov..dynamike symboliky..
Najlepšie oboma spôsobmi zároveň.
Asi nikdy nie do-konale, ale stále lepšie.
Ako s tou reklamou na Milku, ak si pamätáte:
"Nicht immer, aber immer öfter!" :)

Re: Re: Re: Re: Re: MIM

Florián | 13.12.2013

Verbálny prejav nie je na rovnakej "úrovni" ako obrazový (mentálny). Človek myslí (tvorí) v obrazoch. "Prepis" do verbálneho kódovania je v jeho kompetencii. Na strane prijímajúceho prebieha proces vytvorenia obrazu v opačnom smere a opäť s "inými" kompetenciami. Aký bude obraz "v prijímači"? Už ak je aspoň podobný východiskovému, máme dôvod tešiť sa. Až keď budú obrazy (vyslaný a prijatý) rovnaké, môžeme zrušiť zbytočné kódovanie a dekódovanie - a vrátiť sa tam kde už boli. Aspoň z pohľadu komunikácie. Áno, tak - krok za krokom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: MIM

udo | 15.12.2013

Asi mi uniká podstata, no nechápem, ako chcete komunikovať bez kódovania. Praktická tzv.trelepatia je predsa v tomto zmysle tiež len kódovanie. Keď chcete nejaký obraz, jav preniesť(in-, či trans-formovať) na ďalšie "miesto", musíte pre-miestniť miery, formu.
Či už vedome, alebo podvedome.
T.j. v menších, alebo väčších informačných kvantoch(moduloch).

Nie sme predsa v ezoterike, že prenos ide len tak "samo-sebou", ako metla s babou Jagou..nejakými "vybráciami".
Odborne ide predsa o kmitanie, vlnenie príslušných "častíc"(keď chcete kvánt, subatomárnych častíc..kedysi AtOmov) a podlieha príslušným objektívnym pravidlám, či?
AtOm(n)ov.

To, že keď intenzívne na niečo myslíte, môžete to za istých okolností(mier) generovať v mysli inej osoby(matka a úraz dieťaťa, dvaja zamilovaní rozumejúci si na diaľku bez slov, bez vizuálneho kontaktu, atď..väčšinou štatisticky po cca.3 týždňoch zmeny prostredia), predsa ešte neznamená, že v hlbšej podstate myslenia nedošlo k istej forme "kódovania".

Pravdepodobne len považujete výraz "kódovanie" za nejaký Pascal, Javu, C++, Assembler, strojový kód, zvukový prejav, el.-mag. signál, no ono môže byť vo všeobecnosti naozaj veľmi rôznorodé, ak chápete..
Napr. mozog je v istom zmysle veľmi sofistikovaná anténa nie len u ľudí.

Re: Re: Re: Re: MIM

Vasiľ | 13.12.2013

Temná hmota a temná energia sú tiež iba hmota, pretože majú celkom obyčajné (i keď v istom zmysle nezvyklé) fyzikálne vlasnosti. Problém, ktorí s nimi fyzici majú, je len ten, že nevedia vysvetliť ich pôvod v zmysle štandardnej mašinérie tzv. kvantovej teórie poľa, kalibračných polí, ireducibilných reprezentácií hladkých grúp atď. ktoré napodiv celkom dobre popisujú široký diapazón elementárnych a ešte elementárnejších častíc, hoci treba uznať že nie celkom konzistentne, čo sa týka prísnych matematických formalít (hoci možno treba už nejakú inú matematiku, alebo to celé zahodiť, ale keďže to dáva mimoriadne presné zhody s meraniami, nikomu sa to nechce len tak zahodiť a tak sa čaká na tých matematikov).
Samozrejme pokusy o vysvetlenie temnej hmoty a temnej energie sú, ale ťažko ich potvrdiť či vyvrátiť - veď už len ten Cern vo Švajčiarsku nebolo ľahké postaviť a zdá sa, že sa možno odkryla len prvá šupka cibule a ísť si nabrať trochu temnej hmoty na kraj galaxie tiež ešte nevieme (resp. chytiť ju u nás niekde do siete).

Teda tak nejako je to s krízou v súčasnej fyzike, ak by som pre úplnosť spomenul ešte stále nepotvrditeľnosť supersymetrického rozšírenie štandardného modelu a teórie strún, či pokusy o kvantovanie gravitácie, ktoré sú len z časti naozaj spravené.
A pre neúplnosť nespomínam to, o čom som sa neučil.

Prečo je taká kríza vo fyzike, to neviem. Je zvláštne, že 99,9% bežných javov je popísaných teóriami, ktoré dávajú veľmi presné výsledky a ten zvyšok sa buď nedá potvrdiť, lebo inžinieri/experimentátori ešte nevymysleli také pokusy, pričom teórie, ktoré máme sú buď nekonzistentné, alebo nejakým spôsobom neuspokojivo neelegantné.
Či tento stav vo fyzike zavinili ľudia, alebo sama príroda, to naozaj neviem.

Škoda že sa dnes človek nedostane k Teslovým rovniciam (ak také sú) - ale kadejakých videí s takými či onakými pokusmi je plný internet...

Re: Re: Re: Re: Re: MIM

popolvár | 13.12.2013

toto nie je moja specializácia (najnovsie fyzikálne teórie), a s tým súvisiaca nedostatocnost súcasnej matematiky. Ale pred cca 22 - 23 rokmi sa mi dostal do rúk jeden velmi zaujímavý clánok, ktorý poukazoval na a vysvetloval tento problém - neschopnost az nefunkcnost, neplatnost dnesnej matematiky matematicky vyjadrit urcité objektívne zákonitosti. Ako keby mala svoje hranice, resp. bola platná len pre cast univerza. V clánku sa tvrdilo, ze celý problém súvisí so zlým základom matematiky - desiatkový systém, ktorý plne nekoresponduje s celým spektrom reality. Autor/i navrhovali, aby matematika bola zalozená na 360-tkovom systéme. Boli tam aj zdôvodnenia, dejinné podklady, atd. tak sa mi marí, ze poukazovali na to, ze aj Atlantská matematika fungovala na tomto princípe. Ale bolo to uz dávno a odvtedy som sa s podobnými textami viac nestretol. Ale bolo to pre mna velmi zaujímavé, dlho mi to vrtalo v hlave... Mozno aj kvôli tomu, ze matiku na gymku a VS som miloval...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: MIM

Florián | 13.12.2013

Stretol som sa aj s extrémnejším názorom - vraj matematiku vôbec netreba:-) Obyvatelia kontinentu Mu vraj počítať nepotrebovali. Úlohy, ktoré by sme my počítali, oni riešili "zo skúsenosti". Mali vynikajúcu pamäť.
Ten číselný systém si myslel asi 60-kový. Taký sa vraj v minulosti (tej vzdialenejšej) používal. Nejaké pozostatky tohoto systému sa dajú nájsť aj v súčasnosti (minúty, sekundy, stupňové miery apod).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: MIM

Vasiľ | 13.12.2013

Matematika nie primárne o skúmaní číslic. Desiatková, dvojková či 60tková sústava sú irelevantné. V zošite učňa matematiky sotva nájdete čísla ako 2,718. Skôr tam bude niečo ako
ln(1+x)=x+O(x) a podobne.

Re: Re: Re: Re: Re: MIM

Florián | 13.12.2013

Za temnou hmotou netreba chodiť na kraj galaxie. Máš jej dostatok aj doma v obývačke. Jej chytanie do siete však vidím dosť skepticky :)
Prečo je kríza vo fyzike celkom pekne ilustruje jedna z mnohých "scénok" v KSB. Mám na mysli tú s dvomi kúskami lži. Veľmi výstižné. Vo všeobecnosti je stav vedy dôsledkom toho čo sa na planéte v skutočnosti deje. V technogénnej spoločnosti je nevyhnutná prítomnosť "personálu" na obsluhu "povolených" technológií. Personál musí byť dostatočne "vyškolený" aby aktuálne technológie mohol "obsluhovať". Ako dosiahnuť aby toho personál vedel tak akurát, ani málo - ani priveľa? Klasický kaleidoskop.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: MIM

Vasiľ | 14.12.2013

A jedným z prostriedkov bude možno akademicko vedecký systém, ktorý núti písať (často bezduché) články a robiť v oblastiach, na ktoré sa dostávajú granty.

Súčasný vedec musí skôr písať článok o niečom, čomu ani poriadne neverí, len si myslí, že by to (za istých podmienok) mohlo nejako tak byť, alebo píše články o tom, prečo niečo nie je tak, ako to nie je :-) namiesto práce na niečom možno užitočnom. Samozrejme, nie všetky články sú (prezentované ako) také, hovorím ale o 99% tzv. vedcoch (možno je to tým, že vedcom môže byť dnes už takmer kadekto, dokonca aj ja (by som mohol byť:-))
V tomto smere je už len uvažovanie študentov počas štúdia usmerňované tým správnym smerom - štúdia je veľa a študenti sú radi, ak ho zvládnu, nieto aby ešte popritom uvažovali mimo podávaného rámca, hoci treba uznať, že naozaj sa kladie dôraz na premýšľanie a pochopenie, lenže cieľ tohto úsilia je vopred vytýčený.

Potom je ešte istý počet ľudí, ktorí takúto vedu neuznávajú a robia si ju vlastnou cestou, ale väčšina z nich iba totálne blúzni - to je dané jednak častým zatrpknutím až paranojou týchto ľudí, pretože v oficiálnej vede im nedajú šancu, ale najmä tým, že základy oficiálnej vedy často kompletne zahodia, namiesto toho, aby si z nich povyberali to pravé (čo zas nie je vôbec ľahké, teda ak to aj celé nezahodia, tak stále zvyknú robiť zlý výber základov)

Len veľmi veľmi málo ľudí si vyberie správnu kombináciu základov, z ktorých vychádza pri budovaní svojej teórie - niektoré sú aj v oficiálnej vede a niektoré si treba domyslieť. A to je prosím iba výber základných axióm teórie, ktorý ešte sám nezaručuje správne vybudovanie celej teórie - to je už na ľudskom úsilí a trochu aj "šťastí".

Skrátka - robiť vedu je extrémne ťažké a v akademicko-byrokratickom systéme prakticky usmernené do stratena.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MIM

Dusan | 14.12.2013

Keď už sme u tej fyzike a čo taký elektrický vesmír. Viem nevysvetľuje všetky základy, ale mohla by sa temná hmota ako taká zahodiť.
Napríklad: http://jpavol.sweb.cz/elektricky_vesmir.htm

ps. už dlhšie mi vŕta UDOvá veta ktorú napísal pred nejakým polrokom. A tá znie niečo ako:
"príroda neráta tak že 2+2=4 ale 4,23125432...
Ak by to bolo možné vysvetliť ako je to myslené.

Ps2 Na védach.sk sa hovorí že naši predkovia (pred prijatím kresťanstva a možno ešte ďalej do "minulosti") nepoznali 0 a že je s tým problém pri súčasnej matematike. Okrem toho, že je nemožné deliť nulou. (hm alebo žeby to bol problém?)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MIM

udo | 14.12.2013

re: 2+2
Narážal som hlavne na Matematiku oblasti Fuzzy logiky, Normálneho(Gaussovho) štatistického rozdelenia a ďalších javov..
T.j. štatisticky predurčených rozptylov v sociona-turálnych javoch a z pohľadu riadenia štatisticky pravdepodobnostnej predurčenosti procesov prijateľných a neprijateľných odchýliek..

Matematické simulácie a funkčné riadiace modely postavené, programované na báze uvedených javov sú(pre "klasických algebraistov" paradoxne) hodne presnejšie, ako manažovanie napr.cez PID regulátory a iné klasické funkčné závislosti, ak chápete..

Ide o identifikáciu, hodnotenie a riadenie objektívnych spoločensko-prírodných javov na báze graficko-množinových modelov. Podobne pracujú zčasti aj spomínané kulturologické mat(r)ice. Inak aj mnohé osoby s posunutým vnímaním(napr. niektoré druhy tzv. autizmu) myslia podobným spôsobom. V geometrických obrazcoch, často zmixovaných aj s parametrami farebného spektra.

Tu už ide ale naozaj o užšie odborné špecifikácie.
Sám tam už nie som úplne doma,
bo z katedry som už dlhšie preč
a výskum sa medzi časom veľmi pohol.
Navyše aj moja pamäť as inie je nekonečná :)
..i keď s tým vo veľmi príbuznej oblasti
sociálnej sféry pracujem ďalej.

Ak máte konkrétnejšie otázky,
musel by som možno niektoré
modely znovu naštudovať, alebo sa skúsiť popýtať kolegov,
čo sú v tejto konkrétnej veci dnes "viac pri fachu".

Pamätám si na prvé odborné prednášky na tému Fuzzy(rozptýlenej) logiky a neurálnych sietí,
keď nám príslušná myslím docentka, špecialistka z Chemtechu
prízvukovala, aby sme, ak chceme pokračovať v danom obore,
dôsledne zabudli na celú matiku od ŽŠ,
lebo že všetko je trochu inak..
Čumeli sme prvé týždne ako puci :D

Pre nevedcov je často prekvapivé, koľko máme na úrovní emócii BIOSu spoločné s našimi príbuznými so zvieracej ríše.
Hlavne s organizmami s výrazne nižším negenetickým potenciálom.
Samozrejme sa to týka aj potenciálu genetického..

..to by asi stačilo.. bo myslím, že už ide o veľmi špecificky odbornú diskusiu mimo rámca tohto fóra

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MIM

IvanSk | 19.12.2013

A možno, že sme všetci mŕtvi a svet je peklo:-))))

Re: MIM

udo | 13.12.2013

..hmm..no..logicky by mali š-pičky osedlavšie jednotlivé podstáda, nie celkom maličký problémik..

Museli by totiž začať o-svet-ľovať zopár ďalších náväzných vecičiek.
Podobne ako u "nedorozumenia" s Čečenskom a jeho pseudoimámmi..pseudoislamom..

..proste by ako lokál-jelitá skončili.
Dav by sa "rozpadol" na funkčný kolektív mozaiky in-divi-duo.

Tož len prsteň m-noci nimi začal vrtieť..zasa raz v dejinách drogy najväčšej..

Ako sme sa to bavili o tom kufre s vý-strojou do džungle:
Bez rúčky(morálneho postoja k danej In-Forme) i niesť ťažko,
i zanechať nedobre.

A tak dali materiál do šuflíka(base camp) a vykročili bez neho.
Dôsedky vidíme:
..a po bokoch mŕtvoly s kosami pribúdajú
i ticho po pěšine..
alebo u nás doma na dedine piesnička:
"Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú.."

Čo samy neurobíme, p-Oslanci zrobiť nemôžu..
V lepšom prípade môžu byť akurát tak ticho a držať chrbát..

Denn..Wie man so schön zu sagen pflegt:
"Ein Politiker bekleidet nur das Amt."
Er ist ja nicht der Inhaber..Programator(Prediktor), bzw. Admin(KorRektor) des Systems.
usw.usf..

Přidat nový příspěvek