Ivan Jefremov — človek éry Okruhu a jeho «Hodina býka» (časť 2)

Ivan Jefremov — človek éry Okruhu a jeho «Hodina býka» (časť 2)

23.3.2017

předchozí část

 

Ivan Jefremov vo svojich dielach opísal zacyklený stav spoločenského života, ktorý nazval infernom spoločnosti. Týmto sa postavil do jedného radu s anti-utopistami. Jefremov vo svojich dielach opísal pohľad na spoločnosť budúcnosti, čím sa zaradil medzi utopistov. No Ivan Antonovič neopísal len videnie budúcnosti, no aj dialektickú cestu k nej z našej súčasnosti, čím sa jednoducho odlíšil od všetkých a stal sa jedinečným, skutočným fantastom v dejinách svetovej fantastiky. Po prečítaní jeho diel ostatní autori, zvlášť západní, akosi vyblednú, stanú sa nezaujímavými, pretože nejdú tak do hĺbky, nie sú takí dialektickí.

VÝCHOD Z INFERNA

Je známe, že ako prvý prezentoval myšlienku o živote ako o vesmírnom jave, ktorý sa (ako) o niečom výrazne sa odlišujúcom od neživej hmoty inertnej matérie, Christiaan Huygens ešte v XVII. storočí. Henry Bergson, autor majstrovského filozofického diela «Tvorivá evolúcia» (rok 1907), rozprával o živote ako o rozvíjajúcom sa procese, postupujúcom cestou zvyšovania organizácie, to jest proti zákonu nárastu entropie, ktorému je podriadená inertná matéria. Fromm taktiež posudzoval život ako dynamický tvorivý proces («byť»), v protiklade skostnateniu, atrofii («mať»).

Pozn.: Inertná matéria (Косная материя) – je kozmologická veličina, označujúca prvotný stav látky a poľa, ako dvoch základných podôb matérie, ktoré podľa predpokladov vznikli v dôsledku Veľkého tresku. Charakteristickými pre inertnú matériu sú symetria molekulárnej štruktúry vnútorného materiálno-energetického prostredia, reverzibilita procesov, a tiež rozmanitosť stavebných zmesí izotopov (http://ispcjournal.org/journals/2008/2008-1-1.pdf).

Od Bergsona cez Francúzov Edouarda Le Roya a Pierra Teilharda de Chardina (mimochodom, paleontológa) sa línia kontinuity tiahne k veľkému vedcovi a mysliteľovi Vladimírovi Ivanovičovi Vernardskému (1863 — 1945), ktorý patrí k škole «ruského kozmizmu (pozn. prekl.: názor na vývoj kozmu)».

Obr.: “Biosféra prešla alebo správnejšie prechádza do nového evolučného stavu, do noosféry, prepracováva sa vedeckým myslením spoločenského človeka“.

Jefremov je pokračovateľom tejto tradície, a V. I. Vernardského považoval za:

«najväčšieho vedca ХХ. storočia a za jedného z najvýznamnejších vôbec».

Ivan Antonovič považuje biologickú a sociálnu evolúciu za dve po sebe nasledujúce štádiá jediného vesmírneho procesu vývoja. Takýto pohľad na svet nemá nič spoločné so sociálnym darwinizmom, prenášajúcim na spoločnosť prirodzený biologický výber a prehlasujúcim ho za nevyhnutný a potrebný.

Človek má potenciál a schopnosti pre účely korekcie metód vlastného rozvoja, má možnosť meniť vlastnú psychiku. Človek nie je len objektom, ale aj činiteľom rozumnej evolúcie, a len v prípade, ak sa dokáže stať skutočne rozumným, sa slepá a bezohľadná evolúcia, akú ju prezentujú sociálni darwinisti, premení na rozumnú, vtedy človek prekoná inferno.

Zároveň pri prekonávaní «prirodzenosti» nie je možné vzďaľovať sa od prírody a skĺzavať k transhumanizmu, robotizácii ľudí, a ako dialektik to Jefremov dôkladne chápe, a poukazuje na celkovú nesprávnosť zombírovacích metód podriadenia si ľudí, využívaných na Tormanse.

«Pokiaľ nás príroda drží v bezvýchodnosti inferna, v rovnakom čase pozdvihujúc sa z neho evolúciou, ide satanskou cestou neľútostnej krutosti. A keď vyzývame k návratu do prírody, ku všetkým jej skvelým návnadám krásy a lživej slobody zabúdame, že pod každým, počujete, pod každým kvietkom sa ukrýva had. Ak budeme verní týmto starým predstavám, staneme sa služobníkmi Satana. No ak sa uchýlime k druhému extrému zabúdame, že človek je časťou prírody. Potrebuje ju mať vo svojom okolí a nenarušovať svoju prírodnú štruktúru, ináč stratí všetko, a stane sa bezmenným mechanizmom, vhodným pre ľubovoľnú satanskú činnosť. K istine je možné prejsť po ostrí noža medzi dvoma bludnými cestami», — hovorí tormanským vedcom jeden z hrdinov «Hodiny býka» (Vir Norin).

VEĽKÝ OKRUH VESMÍRU

Dnes nám astronómia potvrdzuje, že vo vesmíre, v našej aj iných galaxiách, existuje množstvo (možno dokonca milióny) planét. Ako sa od dávna predpokladá, na niektorých z nich existuje rozumný život, a podľa všetkého sú tieto planéty (ako je to opísané v «Hmlovine Andromedy») zjednotené vo «Veľkom okruhu obývaných svetov galaxie». Aké planéty môžu byť do tohto «okruhu» zahrnuté? Podľa nášho názoru len tie, na ktorých prevláda Čelo-večnosť (Ľudský typ režimu psychiky — o typoch režimu psychiky čítajte článok «Aká subkultúra mládeže sa stane kultúrou budúcnosti?» http://inance.ru/2016/09/mol-subkultura/), ako nositeľ všeobecnej vesmírnej pravdovernosti: ináč civilizácie nedokážu prežiť — rozum, vyzbrojený technosférou, ktorý v rozvoji predbehol morálku a všeobecnú vesmírnu etiku, sa zničí sám — v tom spočíva zákon Vesmíru.

Ale ak existujú milióny planét, alebo aj mnohonásobne viac, ako je potom možné identifikovať planétu, kde dominuje ľudskosť? Takýto «Okruh» musí mať automatický systém identifikácie, ktorý slúži na ohlásenie skutočnosti, že niektorá z planét sa vo svojom rozvoji pozdvihla na úroveň Čelo-večnosti. Problém pozemšťanov spočíva v tom, že «vďaka» Biblii a nezmyselnej viere v jej svätosť sa ľudia na Zemi domnievajú, že Boh stvoril život len na našej planéte, pričom v rekordnom termíne (za šesť dní, a na siedmy odpočíval), zatiaľ čo archeológia a paleontológia hovorí o dlhodobých procesoch, a astrofyzika o tom, že vo vesmíre môžu byť milióny planét, s parametrami podobnými tej našej.

A na Zemi sú aj takí ľudia, ktorí si myslia, že odtiaľ — z vesmíru našu planétu nielenže pozorujú, ale že dokonca tu posielajú vesmírne lode, aby ju dobyli a kolonizovali. Inými slovami, ľudia očakávajú z vesmíru len agresiu, pretože tento stereotyp vzťahov pozemšťanov a vesmíru je usilovne rozširovaný Hollywoodom, ktorý od čias Julesa Verna a Herberta Wellsa ľudstvo «prekrmuje» «kozmickými» vojnami — tak západná biblická kultúra odráža v zrkadle svoju vlastnú agresivitu, pričom ju očakáva z kozmického «zazrkadlia».

Takýmto spôsobom plní Hollywood úlohu Biblie — presvedčuje všetkých, že sme vo vesmíre jedineční a neopakovateľní, a ak aj niekde rozumný život existuje, určite je vo vzťahu k pozemšťanom agresívny. Avšak je to len prenesenie vlastnej nezrelosti (každé dieťa si myslí, že svet sa točí okolo neho) a nečestnosti, neraz prejavenej v činnosti samotných pozemšťanov, napríklad počas kolonizácie Amerík, Afriky a Austrálie.

Vo fantastických predstavách pozemšťanov nie sú zriedkavé ani všemožné hierarchie (ako vesmírnych aliancií, impérií, tak aj všemožných tvorov vo fantastických dielach) — to všetko je pokračovaním agresívneho cirkevného antropomorfizmu, podľa ktorého u Boha, rovnako ako aj na Zemi panuje davo-«elitarizmus»: Kráľ a potom nadol po hierarchii — pomocníci v podobe nevoľníkov-anjelov, archanjelov a ostatných svätých — «demokracia v pekle a na nebi kráľovstvo» (pripisuje sa Jánovi Kronštadskému).

Tieto algoritmy vzťahov k životu, vychádzajúce z «najčítanejšej knihy» na planéte, opísal I. A. Jefremov vo svojom filozofickom románe «Hodina býka»:

«Rozmanité strachy, prenikajúce takúto spoločnosť, sú analogické poverčivým strachom, vznikajúcim v izolovaných pozostatkoch archaických kultúr, ktoré strach pred bohmi nútil zabezpečovať sa zložitými rituálnymi obradmi namiesto uvedomelej zodpovednosti za svoje skutky.
— Ale veď to je dav! — povedala Eviza.
— Pravdaže, dav. Potlačenie individuálnosti ponižuje ľudí na ľudské stádo, ako to bolo v Temných časoch na Zemi, keď kresťanská cirkev fantasticky vyplnila úlohu Satana, roztrpčila a urobila vrahmi mnohých ľudí… Bohužiaľ, hlavná náboženská kniha technicky najvyspelejšej a najsilnejšej z minulých civilizácií — bielej — bola Biblia, naplnená zlom, zradou, kmeňovým nepriateľstvom a nekonečným vraždením …»

Ale ako môžu z «Veľkého okruhu» «uvidieť a pochopiť», že nejaká planéta vstupuje do éry ľudskosti? Podľa nášho názoru — na základe «prečítania» noosféry planéty, v ktorej sa rodí kolektívne podvedomie ľudskosti, po čom môžu s takouto planétou nadväzovať kontakty iné mimozemské civilizácie. No takáto situácia môže nastať len po úplnom egregoriálno-matričnom preladení noosféry celej planéty na základe novej ľudskej koncepcie riadenia a v súlade s ňou, meniacou sa psychodynamikou obyvateľstva planéty. V torzno-vlnovej časti spektra bude vyzerať naša planéta z ďalekého vesmíru celkom odlišne od toho, ako je to prezentované biblickou kultúrou a v nej zrodenou vedou.

 

Preto bol na začiatku ХХ. storočia touto vedou uvalený zákaz na výskum vákua, keďže rýchlosť predávania informácií sa vo vákuu približuje k nekonečnu (vákuum, disponujúce určitou vnútornou štruktúrou a jej dynamikou - akoby nebolo — ale je prázdnota, a to je akoby «vedecky stanovený fakt»).

Potom, ako v noosfére Zeme začne dominovať segment ľudskosti, do «Veľkého okruhu obývaných svetov galaxie» pôjde nie technosférny, ale biopoľový signál, ktorý «okruh» upovedomí o tom, že v Slnečnej sústave, v galaxii «Mliečna cesta», na tretej planéte od hviezdy (ktorú my nazývame Slnko) sa skutočne rodí rozumný ľudský život. Všetky pokusy ľudstva vysielať do vesmíru technosférne signály, za účelom nadviazania spojenia s inými planetárnymi civilizáciami nemajú žiadny zmysel, lebo rýchlosť prenosu signálu nie je vyššia ako rýchlosť svetla, v dôsledku čoho dialóg na týchto technologických nosičoch nie je možný. Toto prízvukuje ruská národná múdrosť, prejavená v detskej (!) hádanke:

«Čo je najrýchlejšie vo svete?»

Odpoveď je jednoduchá:

«Myšlienka!»

No hlavne preto, lebo na planéte Zem, rovnako ako v tých Temných časoch, o ktorých písal v «Hodine býka» I. A. Jefremov, v noosfére ešte stále prevládajú segmenty kolektívneho podvedomia ľudí-zvierat, podľa ich správania v štatistike životných situácií (skôr načúvajú svojim inštinktom, než ostatným komponentom psychiky), ľudí-zombi, poslúchajúcich stereotypy a zvyky, ľudí-démonov, skôr poslúchajúcich svoj intelekt, alebo ľudí, ktorí degradovali do neprirodzenosti, ktorí takmer 10 000 rokov zabíjali a zabíjajú sebe podobných v lokálnych a svetových vojnách, len tak — v každodennom živote. Zdokonaľovanie prostriedkov na zabíjanie a rozvíjanie samovražedných subkultúr (narkotiká, prostitúcia, protiľudská pedagogika), dnes priviedlo globálnu civilizáciu na pokraj «samolikvidácie»: menu na výber — v termojadrovej vojne, v katastrofe technosférneho objektu, v dôsledku degradácie biosféry, v dôsledku biologickej degenerácie ľudstva v «spoločenstve spotreby» a tak ďalej.

Nato, aby sme sa stali ľuďmi nestačí narodiť sa ako Homo sapiens, no ak sme sa tak narodili, máme na výber — stať sa Človekom alebo ním nebyť — to je výber každého, potvrdený skutkami, alebo záhaľkou, výber, ktorý má jasné — navzájom sa vylučujúce — následky, o ktorých bolo v krátkosti spomínané vyššie.

Keď vo filozoficko-spoločenskom románe «Hodina býka» rozpráva o svetlej budúcnosti Zeme, píše ako o už dosiahnutom výsledku našich potomkov:

«Očistenie noosféry od lži, sadizmu, maniakálno-zlostných myšlienok si vyžiadalo ohromné úsilie ľudstva Zeme».

To, čo je v predchádzajúcom odseku zvýraznené , to je tá práca, ktorá nás ešte len čaká. Nikto ju za nás neurobí.

A hlavné je to, že I. A. Jefremov mal pravdu: O noosféru sa treba starať viac ako o atmosféru («Hodina býka»), pretože všetky ekologické — biosférno-spoločenské problémy a pohromy sú následkami toho, že sa problémy vzájomných vzťahov množstva ľudí a noosféry neriešia v smere Božieho Zámeru.

Po desiatkach rokov, už po krachu ZSSR, spomínaný P. N. Demičev v roku 2002, už ako penzista v telefonickom rozhovore s M. S. Lisovým povedal približne toto:

«Jefremov bol veľký človek. Keby ho nezakazovali, ale vyučovali, mnohým ďalším nešťastiam by sa bolo možné vyhnúť»
«— A čo — okrem bezcharakternosti a slabošského podriadenia sa korporátnej disciplíne bránilo nezakázať, ale vyučovať prostredníctvom zahrnutia «Hodiny býka» do predmetu literatúra na strednej škole? — Áno aj dnes by bolo užitočné zaviesť tento román do školského predmetu literatúra… No I. A. Jefremov nie je jedinečný: on je jednoducho jeden z najznamenitejších…»

Vyhnúť sa sociálnym pohromám, vyvolaným neznalosťou v oblasti sociológie je možné len jedným spôsobom: vypočuť si toho, kto tvrdí, že vie «ako treba», a potom v súlade so svedomím porovnať to čo rozpráva s tým, čo prebieha v živote.

V spojení s tým pripomenieme, že v budúcnosti ľudstva, akú ju videl a opísal I. A. Jefremov v románoch «Hmlovina Andromedy» a «Hodina býka», je najvyšším orgánom na Zemi — Rada cti a práva, úlohou ktorej je v prípadoch, keď platné zákony nie sú jednoznačné, alebo ich normy zaostávajú za životom (vývojom), a tak prekážajú uplatneniu v živote historicko-politickej spravodlivosti, prenikať do podstaty problémov a vynášať rozhodnutia v súlade so svedomím, nehľadiac na ustanovenia zákonodarstva.

Je zaujímavé, že v liste V. I. Dmitrievskému z 25. mája 1971 Ivan Antonovič hovorí: aby sa tento román stal obvyklým, musí prejsť ešte 15 rokov «postupného vzostupu našej literatúry». Zmýlil sa len o jeden rok: v roku 1987 na vlne «glasnosti» bol zákaz zmieňovať sa o «Hodine býka» a znovu ho vydať odvolaný. No predvídal Jefremov, kde sa všetci ocitneme za ďalších päť rokov? Odpoveď je kladná. V roku 1969, už po napísaní románu «Hodina býka», I. A. Jefremov svojmu priateľovi, americkému paleontológovi Everettovi Olsonovi napísal:

«Môžeme vidieť, že od dávnych dôb sú morálka a česť (v ruskom chápaní týchto slov) podstatne významnejšie než kordy, šípy a slony, tanky a hĺbkové bombardéry. Všetky pády impérií, štátov a ostatných politických organizácií prebiehajú prostredníctvom straty morálky. Toto je jedinou príčinou katastrof v priebehu celej histórie, a preto po preskúmaní príčin takmer všetkých kataklyziem, môžeme povedať, že deštrukcia nesie charakter samodeštrukcie. Akú budúcnosť môže očakávať ľudstvo, ak pre všetkých ľudí bude čestná a intenzívna práca neobvyklou? Kto nakŕmi, oblečie, vylieči a prepraví ľudí? Nečestní, akými sa javia dnes, ako budú môcť vykonávať vedecké a medicínske výskumy? Pokolenia, zvyknuté na čestný spôsob života majú vymrieť v najbližších 20 rokoch, a potom sa uskutoční najväčšia katastrofa v histórii, v podobe všeobecne rozšírenej technickej monokultúry, základy ktorej sú teraz tvrdošijne zavádzané vo všetkých krajinách…»

Posledný odsek v uvedenom citáte z listu I. A. Jefremova E. Olsonovi najlepšie charakterizuje opis globálnej politiky, orientovanej na demoralizáciu dorastajúcich pokolení, ktorá sa uskutočňovala aj v tom čase, a naďalej sa uskutočňuje vo všetkých takzvaných «rozvinutých krajinách», vrátane ZSSR a post-sovietskej RF.

ZÁVER

Román «Hodina býka» je skvelým svedectvom toho, že len umelec, ktorý má celistvý, harmonický pohľad na svet je v našom storočí schopný tvoriť vysoko umelecké diela. Všetky diela I. Jefremova sú presvedčivým dôkazom jeho dávnej výpovede o tom, že svet sa nesmie nechať zastrašiť komplikáciami, ktoré ho čakajú. Ignorovanie potrieb a túžob jednoduchých ľudí, egoizmus, kult najrafinovanejších zážitkov, to sú vlastnosti, ktoré budú našim potomkom cudzie. Román «Hodina býka» je umeleckou štúdiou vyššej spravodlivosti, prvotné základy blížiaceho sa duchovného bytia, ostrej kritike je tu vystavené zlo, lož, neschopní vládcovia, ktorí vedú fantastický štát k nevyhnutnej skaze.

Hodina býka — najtemnejšie obdobie pred obdobím rozkvetu

Ale veď Ivan Jefremov nezačal boj preto, aby ešte raz skonštatoval, že žijeme v temných časoch (vtedy by sa neodlišoval ani od anti-utopistov). Nie. Hodina býka – to nie je len najtemnejšie obdobie, ale aj doba pred rozkvetom, obdobie, za ktorým nastupuje Nový deň. A tento Nový deň sa stal Jefremovou odpoveďou na hrôzy a beznádej Hodiny býka. Jeho odpoveďou sa stal človek budúcnosti, žijúci podľa iných zákonov a iných pravidiel, človek pozývajúci k sebe a ponúkajúci postaviť sa na jeho úroveň, stať sa takým ako on:

«Ani najmenšej obavy o budúcnosť, okrem prirodzenej starosti o zverenú prácu, okrem priania stať sa lepším, odvážnejším, silnejším, stihnúť urobiť pokiaľ možno čo najviac pre spoločné blaho. Hrdá radosť pomáhať, pomáhať bez konca všetkým a každému, kedysi možná len pre rozprávkových kalifov arabských povestí, celkom zabudnutá v Ére rozdeleného sveta, ale teraz dostupná každému. Obyčaj opierať sa o takúto všeobecnú podporu a pozornosť. Cítiť vo svojom okolí dobrú morálku myšlienok a citov, vedieť o dokonalom prehľade a všade viditeľnom vzájomnom pochopení ľudí. Pokojné potulky po celej Zemi v čase oddychu, a všade túžba podeliť sa s tebou so všetkým: radosťou, poznaním, umením, silou».

Jefremovský svet — to nie je «koniec histórie». Po prekonaní sociálnych problémov, budú ľudia tohto sveta ďalej dvíhať hranice poznania, bojovať s entropiou.

«Nespi! Ľahostajnosť je víťazstvom Entropie Čiernej!»

— hovorí sa v poviedke «Hadie srdce».

Ale ani samotní ľudia Jefremovskej budúcnosti nie sú skamenené sochy, akými «chladnými» by sa javili dnešnému čitateľovi, vzdialenému od nich na tisícročia. Ak postavíme do jedného radu hrdinov románu «Hmlovina Andromedy» (Éra veľkého okruhu) a pozemšťanov v románe «Hodina býka» (Éra spojených rúk), vnímavý čitateľ uvidí vývoj človeka, pričom nielen na psychologickej (a parapsychologickej), ale dokonca na antropologickej úrovni.

Od otázky evolúcie a vývoja života vo Vesmíre sa myseľ paleontológa obracia k človeku, najdrahocennejšiemu výtvoru sveta. I. A. Jefremov bol v našej krajine jedným z mála, ktorí nielenže pochopil význam náuky o noosfére pre formovanie budúcnosti globálnej civilizácie, ale aj napomáhal s oboznámením širokých más s týmito myšlienkami, a osobitne — dorastajúcich pokolení.

«Je pochopiteľné, že nie veda a technika ďalekej budúcnosti alebo zvláštne civilizácie nekonečne vzdialených svetov boli cieľom môjho románu. Ľudia budúcej Zeme, vychovaní mnoho storočnou existenciou vyššej komunistickej formy spoločnosti, kontrast medzi nimi a rovnako pozemšťanmi, no vyformovanými v útlaku a tyranii oligarchického režimu inej planéty, — to bolo hlavným cieľom a obsahom knihy. Ak sa to podarilo aspoň do určitej miery zobraziť, a tak pomôcť budovateľom budúcnosti — našej mládeži — ísť ďalej, k všestrannej dokonalosti ľudí komunistického zajtrajška, duchovnej výške ľudstva, potom moja práca nebola márna». (Od autora, I. A. Jefremov, «Hodina býka, Vydané v ÚV CLKZM, «Mladá garda», r. 1979)

 

AKO DOSLOV

https://tsitaty.com/quotes-pictures/tsitaty-миллиарды-различных-граней-будущего-отраженные-в-иван-антонович-ефремов-193874.jpg

Ktoré Jefremove «predpovede» sa naplnili?

V roku 1944, v poviedke «Diamantový komín» spisovateľ rozprával o objave náleziska diamantov v Jakutsku. A v roku 1954, len 300 km južnejšie od miest opísaných v poviedke, bolo objavené prvé jakutské nálezisko diamantov — komín «Mier (Мир)».

Objavenie veľkého náleziska ortuťových rúd na Južnom Altaji — v poviedke «Jazero hôrnych duchov» (1943).

Holografia — v poviedke «Tieň minulosti» (1945).

Špeciálne vlastnosti tekutých kryštálov — v poviedke «Atol Fakaofo» (1944).

V románe «Hmlovina Andromedy» (1955): trojrozmerná televízia s parabolickou konkávnou obrazovkou, geostacionárna družica, ktorý sa neustále nachádza nad jedným bodom zemského povrchu, a exo-oblek («skákajúci skelet»), ktorý ľuďom umožňuje prekonať zvýšenú gravitačnú príťažlivosť.

Elektronická kniha (v románe «Hmlovina Andromedy»).

Omladenie organizmu (pokožky) s pomocou laserovej terapie a terapie na báze rádiových vĺn. (V románe «Hmlovina Andromedy»). Rádio-lifting a thermage pokožky, s cieľom aktivizácie rastu mladých buniek, a tiež omladzovacie procedúry s využitím lasera a širokopásmového svetla. (V románe «Hmlovina Andromedy»:

«Evda Nal si v pamäti vyvolala všetko, čo vedela o základoch dlhovekosti, —  očiste organizmu od entropie. Tieto staré štruktúry boli kedysi zdrojmi starnutia a chorôb, ale počas tisícročného skúmania začali ustupovať, keď sa starnúci organizmus začal premývať žiarením, chemickými roztokmi alebo vlnovými otrasmi.» (I. Jefremov diela, v 3. diele, Diel. 3 kniha 2, M., «Mladá garda», 1976 —  str. 219).

Akého si ho pamätajú jeho súčasníci? Fyzicky silný človek, boxoval. Erudovaný, vedel naspamäť celého Briusova a Bloka, dokázal citovať celé strany Grina a Doyla. Geológ a zoológ, cestovateľ a filozof, mal krásny bas a absolútny sluch. Ten, ktorý o vedeckej fantastike povedal mimoriadne výstižne:

«Vedecká fantastika — to je pena na povrchu mora vedy. Povesť nám hovorí, že z morskej peny a hviezdneho svetla sa narodila Afrodita, bohyňa lásky a krásy. Fantastika sa musí stať Afroditou, no ak na ňu svetlo hviezdneho neba nedosiahne, pena na brehu vytvorí špinavé škvrny».

O jeho románe — «Hodina býka» — sa doteraz vedú spory. Jedni s penou na ústach dokazujú, že je karikatúrou na ZSSR, iní, ochraňujúc ideové voľby Jefremova hovoria, že predstavuje jeden z variantov rozvoja spoločnosti. A mnohí toto dielo nazývajú románom – varovaním, v ktorom spisovateľ vystríha pred hroziacou sociálnou, ekologickou a morálnou katastrofou.

O tom, že Jefremov nebol ďaleko od pravdy sa presviedčame dnes, avšak Ivan Antonovič nás vyzbrojil tým, že nám ukázal, že sa dá žiť inak, že je možná iná budúcnosť, svetlá, dobrá a volajúca.

Иван Ефремов: «Час быка», как путь из инферно в эру Кольца vyšlo 25.12.2016 na inance.ru

MATERIÁLY (rj):

Centrum I. Jefremova  

http://www.archivsf.narod.ru/1907/ivan_efremov/index.htm

Kozmizmus Ivana Jefremova  

http://noogen.su/kosmizm

Petelin Viktor Vasiľjevič. História ruskej literatúry druhej polovice XX. storočia. Diel II. 1953—1993

http://fictionbook.ru/static/trials/06/28/17/06281709.a6.pdf

Brandis E., Dmitrijevskij Vl. Cez hory času: Náčrt tvorby I. Jefremova. M.; L., 1963

http://www.noogen.su/iefremov/cherez-gory.htm

Zvláštne prejavy vedecko-filozofického evolucionizmu v tvorbe I. Jefremova

http://www.i-efremov.ru/publikacii/chastnie-proyavleniya-nauchno-filosovskogo-evoluzionizma-v-tvorchestve-efremova.html

Ivan Jefremov — pohľad z minulosti do budúcnosti

http://grey-croco.livejournal.com/841219.html

Prvé vydanie «Hodiny býka» v časopise (Ilustrácie)

http://kot-ouchenyi.livejournal.com/9929.html?thread=45769

Žiarivý most

http://noogen.narod.ru/Efremov.htm

Masky podzemia

http://spacedream.narod.ru/Library/ChasByka/ChasByka_07.htm

Záhadné svety Ivana Jefremova

http://bookmix.ru/groups/viewtopic.phtml?id=2776

 

Diskusní téma: Ivan Jefremov — človek éry Okruhu a jeho «Hodina býka» (časť 2)

Kto chce skutočne pravdu? Je ich len pár

Raamil | 19.10.2021

Všetko je už dávno pripravené, čaká sa len na hrdinskú dušu -
https://www.auro-ebooks.com/the-life-divine/

Acheter Viagra Geneve Steveteshy

KeytCoazode | 04.03.2020

Levitra Versand Bestellen http://apcialisle.com/# - cialis Propecia Side Effects Treatment <a href=http://apcialisle.com/#>Buy Cialis</a> Zithromax Generic Price

Acheter Viagra Geneve Steveteshy

KeytCoazode | 04.03.2020

Levitra Versand Bestellen http://apcialisle.com/# - cialis Propecia Side Effects Treatment <a href=http://apcialisle.com/#>Buy Cialis</a> Zithromax Generic Price

kniha

tulo | 25.03.2017

Hodina byka je uzasna kniha, rozhodne odporucam! Dlho ma nejaka kniha tak nechytila!

Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 23.03.2017

Cituji: "hlavné je to, že I. A. Jefremov mal pravdu: O noosféru sa treba starať viac ako o atmosféru"

Takže vážení, jak vlastně rozumíte pojmu noosféra ? Pracovně jsem ho zatím chápal tak, že je to něco jako "jemnohmotnější", jakoby paralelní realita, ve které probíhají procesy souvztažné s procesy v naší "hmotnější" realitě. Tj. v této realitě mohou působit - žít lidská vědomí bytující v jiné (materiálně - hustotně chápáno, nikoliv vzhledově) formě než běžné pozemské lidské tělo, třeba ti, kteří smrtí odešli na tzv. druhou stranu. Jenže: s touto (řekněme třeba astrální) formou existence mám svázánu představu o něčem jako "posmrtné odstranění klapek z pozemských očí", tj. "lidé - vědomí - bytosti" v této formě existence chápou podstatu neutěšených pozemských poměrů, ale jsou s ní kauzálně svázáni a po opětovném přechodu do pozemské reality (evolučně - karmicky opodstatněné) opět zapomenou (jejich vědomí), co zvráceného se na Zemi skutečně děje. Jak potom může být galaktickým okolím smysluplně očekáváno, že se skrze kvalitativní stav této tzv. noosféry dozvědí o (více či méně žádoucí) změně kvalitativního stavu pozemské reality, když tyto dvě reality jsou spolu sice svázány, ale nikoliv způsobem, který umožňuje z kvalitativního stavu noosféry adekvátně usuzovat na kvalitativní stav pozemské reality?

Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Putinovec | 23.03.2017

Jednoduše řečeno,cítím to jako normální pokračování života.

Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

los/sol | 24.03.2017

ČloVěk ví, že k žádoucí změně dojde, musí. Na tomto je založena jak noosferní tak i galaktická podpora.
ČloVěk ví, že je pod ochranou.
Nezbývá lidem tedy nic jiného, než se stát čloVěkem.

Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 24.03.2017

Myslím že mnoho Atlantíďanů by s Vámi nesouhlasilo.

Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

udo | 24.03.2017

A ako skončili?

Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 25.03.2017

Právě proto se že se nutně nestali Člověky tak špatně, ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

udo | 25.03.2017

Napadá Vás niečo ďalšie?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 25.03.2017

V kontextu vlákna mám za jisté jedině to, že ke změně dojít musí. Nikde však není dáno, že ta změna musí být pro lidi, čímž myslím současnou pozemskou civilizaci jako celek příznivá. Nicméně nás to přivádí k mému minulému dotazu - mohou z toho ven i jen jednotlivci nebo pouze lidstvo jako celek ? A zde se ztotožňuji se s Vašim názorem že i jednotlivci to jsou schopni zvládnout. Protože věřím v princip zásluhovosti, vztahující se na každé jedno individualizované vědomí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Hox | 25.03.2017

> Nikde však není dáno, že ta změna musí být pro lidi, čímž myslím současnou pozemskou civilizaci jako celek příznivá

To je omyl, je předurčeno že bude příznivá, katastrofický scénář je ve hře jen jako pojistka proti infernálnímu zacyklení. Záleží jen na lidech samotných, osobně jsem ohledně budoucnosti optimista, jsou na to velmi pádné důvody.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 25.03.2017

Pojďme se podívat na to, jak vlastně vypadá to předurčení. Já ho chápu jako podstatu či logiku směrování vývoje lidstva jako celku, jako biologického druhu. A ano, toto směřování je celkově pro lidstvo příznivé. Prostě evoluční cíl vývoje lidstva směřuje vzhůru k Bohu. Vždyť nakonec toto předurčené směřování k Bohu je vlastně i podstatou toho, co považujeme za dobro a co za zlo, že? To co podporuje naplnění tohoto předurčení máme za dobro či mravné , opak za zlo a nemravné. Jenže to neznamená, že po cestě k tomuto předurčenému cíli lidstvo nemůže zabloudit. Proto se zabývám možností dojít do předurčeného cíle (nezabloudit) i jiné množině než celé lidstvo. Protože dosažení cíle znamená pro příchozího zatím blíže nespecifikovanou evoluční změnu a tady je podstata té otázky - bude tato evoluční změna i biologicko-morfologického charakteru, kdy po jejím projití se už nebude moci mluvit o takové bytosti jako o člověku? Není náhodou tato změna možná jen v podobě transformace celého biologického druhu člověka ? Protože pokud by se skutečně týkala pouze lidstva jako celku, potom bychom museli nahlížet na nárůst individualizace a osobní svobody jaka na past. Ale jak jsem psal, zatím se kloním k tomu, že předurčená evoluční změna je individuálně možná a lidstvo jako celek nemá garantováno, že do cíle dojde.

Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

udo | 25.03.2017

Ok, upresním, ako som to myslel..

Odpoveď na Vašu otázku je klasická:
Ano aj nie. Jain

Zčasti teda súhlas s Vami, ale..
Človek je tvor spoločenský, vo svojich počiatkoch stadovitý, tlupový..
Vždy, opakujem prakticky takmer VŽDY ste viazaný na určitú skupinu. Dnes po zavŕšení procesu globalizácie (postglobalizačná doba) na celé ľudstvo. Absolútna nezávislosť neexistuje. To je nebezpečná ilúzia. Isto..môžete ísť na dáky ostrov a možno tam čo-to stihnete zo sebou urobiť. Skôr ale budete nútený starať sa urgentne o svoj nosič (telo). (teplota, tekutiny, jedlo,..) Bo ak Vám zahynie skôr, ako TO stihnete zvládnuť, do istej miery márna bola Vaša snaha, i keď.. Samozrejme sa na to môžete roky pripravovať, telo "vycvičiť", napr. sa viac "na slno orientovať" apod..

Bavme sa ale teraz o bežne dostupnej situácii priemerného občana: Čím viac sa od svojho okolia "vzdialíte" (ho predbehnete), riskujete, že s ním kontakt stratíte. "Uletíte" ako a sa hovorí. V medzičase vás môžu o.i. napr. na psychošku zavrieť, do basy za kadečo, atď..

Teda..okolie Vás drží i brzdí.
Ak sa vám podarí svoje okolie posunúť, získavate aj Vy rozšírené pásmo pôsobnosti.

Sú dva extrémy:
A) Snažiť sa zachrániť hneď naraz dľa možnosti celý svet (think big) a má isté opodstatnenie. Na plno sa Vám to ale asi len tak hneď nepodarí.
B) Sústrediť sa len na seba, ako v mnohých východných meditačných praktikách. Čo tiež do ISTEJ MIERY rozhodne nie je zlé. Áno, ísť príkladom je dôležité, no tu sa vraciam znova k vyššie popísanému problému (GOTO 15 riadkov hore)..rizika straty kontaktu s realitou (áno zčasti iluzórnou) Vašich súputníkov..a následných potenciálnych nemalých problémov pre Váš "nosič"..

..avšak
C) skupina, súbor, zbor..keď si nájdete postupne ľudí okolo seba, ktorí majú podobné ciele, názory riešenia, ako Vy..ako sa i v nejednej relígii v tomto zmysle správne hovorí.. nejaké to "družstevné zázemie" :)
a´la družstvo..skif ..osemveslica
"Ten umí to a druhý zas ono
a všichni do hromady udělají mnoho"
..no i tak budete asi vždy nútení k nejakému "interfacu" so Širším okolím. KOniec-koncov ste na spoločnej lodi menom Zem a keď tá dostane (hoc i nie vašou vinou) problém..

A ďalej ešte presnejše, neopomeňme prirodzený tandem s preddefinovaným rozptylom spoločného vnemového pásma (viď KSB, ďalej publikácia "Rodina-to sú muži ženy a deti")

Teda..za istých okolností je teoreticky..i prakticky evidentne možné dosiahnuť stav riadenia vlastnej transformácie (ako sa taktiež v niektorých relígiách spomína - myslím Ježiš, Eliáš, Abrahám, učitelia niektorých prominentných starých rodov i v Indii,..atď (?)..) No viď hlavne mýty mnohých kultúr o "bohoch" (Védy..Slovania, Germáni, Kelti, Gréci, Rimania, Egypt-Kamet, Chaldejci, Babylončania, Perzia, Aztékovia, Inkovia, India tak či tak, Austrálsky domorodci, atď..).
Vyzerá dokonca teda zároveň, že časť týchto evolučných technológii nie je nutne len morálne podmienená, i keď morálka konkurenčnú výhodu isto ponúka.. No to by bola už ďalšia téma..hry na "dopustenia".. Viď znova rozprávka o "Prsteni(pokušeniu) moci(infonáskoku)" spolu s mnohými ďalšími na tému, ktoré svorne hovoria, že asi nikto neodolá, keď sa priveľmi od svojich vzdiali..vládnuť nad nimi.

Ako správne u nás na dedine:
"Kto príliš hlavu vystrčí, po nej dostane"
Trochu je samozrejme ok a veľmi žiadúce, dedinu ďalej posunúť, čo-to vylepšiť.
Okrem toho "Veď z mesta málokedy niečo dobŕe prišlo"

Žiadia zasa:
"Sme ako opice. Keď jedna na konár vylezie, i ostatné za chvosty vytiehne..(alebo oni po jej chvoste vylezú)" Ako vidíte, je to porekadlo ale silno dvoj..a viaczmyselné

ďalej..
Individuálna biologicko-morfologicá zmena asi teda nemusí byť nutná. V tejte veci ide skôr o sprievodný kolektívny fenomén, keď nadgenetická zložka osobnosti nevyhnutne vplýva i na genetiku.

Btw.. Vieme predsa, že i ten GP funguje v skupinke..

Ide teda o schopnosť riadit transformácie, prechod nadgenetickej zložky z jedného nosiča, (i prostredia) do iného, cielená úprava, oprava nosičov, atď (viď tu napr. aj niektoré keltské mýty). Pritom vieme, čo garantuje, definuje, určuje mieru bezpečnosti takýchto z dnešného pohľadu ešte akože vzdialených operácii. No príde čas, keď bežných. Navyše sa ako jedinec ľahko môŽete v nových technológiách "stratiť". S kým sa budete radiť.
Čo ak tí tam na radu skúpi budú? (znova, ako sa na dedine správne vraví..)

Neviem, stačí zatiaľ na tejto úrovni takto?

Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 25.03.2017

Přemýšlím jak lze Vaše poznatky prakticky zužitkovat. Stále mi vychází, že v současné situace je nejefektivnější cesta rozvoj vlastních schopností. Mesiáše skutečně nemám v programu, skupina podobně smýšlejících už znamená kolektivní řízení, což řekl bych je výhodné v situaci má kolektiv nějaký pragmatický cíl - potom se uplatní ta dělba práce. Ale chce-li jeden skutečně získat vlastní a reálné zkušenost s řekněme tou noosférou, napojit se na tento bionet a praxí ověřit teorii, potom to nevidím než na víceméně osamocenou cestu, šperkovanou nápovědou podobnou třeba i těmto diskusím. V praxi pak půjde zřejmě zejména o to, dostat se k těm správným Informacím a následně je umět použít. Alternativa pak je asi i v tom přirozením tandemu, ale to už je jiná cesta, která není alespoň pro mne příliš vhodná. Asi chápete o co mi jde. Jeden by nemusel hned mentálně cestovat a komunikovat s bůhví čím či kým, pro začátek by stačilo umět dělat něco prokazatelného a verifikovatelného se zdravím, stárnutím, svým i blízkých Umět si reálně poradit tam, kde je současná věda v koncích. Mé okolí vidí řešení v rozvoji technologií, ale zde osobně souhlasím s tím, že technologie odvádějí pozornost právě od rozvoje vlastních schopností a jsou tak víc pastí než řešením. Říkáte, že DVTR je vhodné chápat jakoby interface k bionetu, přemýšlím nad tímto příměrem a ve svém vektoru cílů si kladu schopnost se něj napojit na příčky s vysokou prioritou, takže jsem rád za každou nápovědu. Věřím že budeme moct postupně dál pokračovat v tomto tématu. Zatím díky za Vaši spoluúčast.

Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Pe-tri | 25.03.2017

Hmm, tady by mohly pomoct i texty Carlose Castanedy, ale nevím na kolik jsou schůdné bez použití chemie. Pamatuji si z těch knih pojmy jako bod spojení a umění s ním pohybovat, což přináší posuny ve vnímání reality. Nebo dialektiku pojímá jako tonal a nagual - tedy dvojici známé - neznámé, atd. Mimochodem o GP píše pod pojmem orel (alespoň tak to chápu já) a píše, že je možné tomuto dravci stravujícímu se lidským vědomím uniknout tím, že mu místo svého vědomí připravíte kopii, kterou mu podstrčíte. Trochu jste mne navedl ať si osvěžím jeho názory. Tak hodně zdaru a občas nám dejte vědět jak se Vám daří.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Hox | 26.03.2017

Budoucnost může patřit buď všem, nebo nikomu.

Toto s otázkou také souvisí:
http://leva-net.webnode.cz/products/mrtva-voda-mozaika-reality-a-samodisciplina/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 25.03.2017

Jak dopadl Pythagoras, Sokrates?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Udo | 25.03.2017

Preco sa pytas? O Sokratovi je to zname (aspon oficialne) a Pytagora by som kuknut musel. Ide o to, ako to myslis

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 26.03.2017

Mravenec, nebo mraveniště?

Mravenec bez svého mraveniště zahyne, člověk se v lepším případě Robinsona zblázní. Mravenci mají k poměru těla největší mozek na světě. Mozek mravence tvoří cca 6 % jeho celkové hmotnosti, u člověka to jsou zhruba 2 %. Mraveniště o cca 40000 mravencích, má zhruba stejný počet mozkových buněk jako člověk. Všichni mravenci mají altruistické chování, kdy např. hladový mravenec je ostatními nasycen. Mravenci dokonce obětují svoji individuální reprodukční schopnost ve prospěch celku. Mravenci na rozdíl od lidí dokáží maximálně efektivně využívat svoje danosti. Nejen, že dokáží provádět složitou, organizovanou a odbornou činnost, ale jejich systém není parazitický (z pohledu k vlastnímu mraveništi). Jejich kastovní systém nemá žádnou hierarchii. Žádná kasta neovládá jinou a jsou zaměřeni JEN na spolupráci. Někteří mravenci jsou schopni dokonce vytvořit i superkolonie. Tyto kolonie mají více královen a jsou propojeny s mateřskou kolonií. Jedna taková kolonie ve Švýcarsku se rozkládá na ploše 25 hektarů.

Takzvanou mravenčí práci v některých oblastech narušuje parazitická houba Ophiocordyceps, která dokáže neskutečně ovládat chování mravenců a využívá je pro vlastní účely. Mravenec, který se touto infekcí nakazí, začne ztrácet orientaci. Opustí mraveniště, vyleze na list stromu, zakousne se do jeho spodní strany a zemře. V jeho těle se spory houby množí a až je jich tolik, že se do něj už nevejdou, začnou explodovat. Podle studie publikované v časopise The American Naturalist je houba v ovládání mravenců natolik úspěšná, že dokáže mravence přimět, aby se zakousl do místa, které přesně vyhovuje její rozmnožovací strategii. Bylo zjištěno, že až 98 procent ovládaných mravenců se usadí:
- na severní straně rostliny, kde jsou chráněni před větrem a kde je větší teplo.
- asi 25 centimetrů nad povrchem.
V oblasti s vlhkostí vzduchu 94–95 procent.
- místě s teplotou mezi 20–30 stupni Celsia.

Biologové nedávno potvrdili, že život není nuda a zjistili, že se do parazitizmu zapojil další druh houby, který se naučil parazitovat na parazitovi. Tato houba se dokáže napojit na houbu Ophiocordyceps. Nechá ji sice ovládnout mravence, ale krátce před tím, než se z jeho těla uvolní spory, tento proces zablokuje. Nenechá houbu explodovat a místo toho ji využije pro rozvoj svých vlastních spor. Tento hyperparazit, tak vlastně zachrání mravence.

Sice dokážeme během chvíle rozdupat mraveniště a jako lidé na sobě vzájemně parazitovat, dokonce se i zabíjet, ale ke dnešku nedokážeme ani určit zda, je nám obyčejné mraveniště, organizmus, nebo organizace. Nehledě na to, že o mravenčím uspořádání si můžeme leda zdát (JEN SPOLUPRÁCE). Vycházím z toho, že završení globalizace nám naprosto jasně určuje jedno lidské mraveniště.

Neumíme ovládat ani sebe, ale tolik by se nám chtělo Boží moci

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Hox | 26.03.2017

Mluvíš jen za sebe, nebo i za mě? To jsou tvé myšlenky, nebo je to odněkud zkopírováno? Nebo je zkopírována část a je prezentována jako tvoje vlastní?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 26.03.2017

Doplnil jsem svoji odpověď Udovi o názorný příklad chování mravenců, k čemuž jsem použil dostupné články. Omlouvám se, že jsem necitoval dostatečně zdroje a nebudu tapetovat, abych dokazoval, že něco takového zde není ani zvykem. Předpokládám, že si mravenec nepokládá otázku, kdo nebo co řídí jeho nebo mraveniště. Která houba nebo vyšší moc. Člověk si takovou otázku sice pokládá, ale nedokáže uspořádat svoje společenství ani jako ti obyčejní mravenci, kteří v rámci jednoho mraveniště nebo kolonie mravenišť spolu JEN spolupracují. Chtěl jsem poukázat na to, že díky globalizaci zde budeme mít jen jedno mraveniště. Udo tomu říká jedna malá loď. Jsem toho názoru, že případná evoluční změna se bude týkat lidstva jako celku a pokud by se jednalo o již vyřčenou myšlenku, tak se s ní ztotožňuji. V podstatě jsem pouze jinou cestou ztotožnil s některými názory Uda, tak ani nevím, proč se čertíš. Stejně tak se začínám uvažovat nad tvojí myšlenkou, ohledně založení vlastních stránek

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 26.03.2017

Srovnávat lidi s mravenci ? Copak mravenci mají svobodu řídit své jednání ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 26.03.2017

I takové názory jsou, i když s nimi nesouhlasím

„Jestliže řekneme, že člověk je pouhým shlukem genů, který je řízen zájmy svých genů a určitými kalkulacemi, jak těchto cílů dosáhnout, nevyhneme se myšlence na determinovanost takového člověka. Jestliže můžeme vysvětlit veškeré jednání na základě jeho příčin, mohli bychom, za podmínek absolutní determinace, dojít k závěru, že ono jednání bylo nevyhnutelné, tedy nesvobodné a takový člověk za ně nemůže být zodpovědný. Sám Dawkins také o zvířatech píše jako o robotech a jejich naprogramování, zvíře i člověka lze prý vidět jako kolonii genů. Podle sociobiologů si jen myslíme, že máme svobodnou volbu, ale ve skutečnosti jen provádíme velmi složitou kalkulaci, jejíž výsledek je už předem stanoven.“

https://is.muni.cz/th/64404/ff_b/Konecna_DP_Altruismus.txt

Chtěl jsem jen vyjádřit svůj názor, že jen naše vzájemná spolupráce, tak jak se děje např. v případě mravenců nám zajistí maximální možný úspěch a pro všechny. Parazitizmus v lidském podání naopak brzdí všechny, včetně parazita. Jen se podívejte, co všechno dokáže takový mravenec. Pěstuje mšice nebo červce a za odměnu je chrání před predátory. Housenky motýlů pro jejich sekret ve dne vynáší ven z mraveniště a v noci zase zpátky. V mraveništi pěstuje houby. Nad některými rostlinami staví přístřešky a chrání je před býložravci, hmyzem a popínavými rostlinami. V deštných lesích tvoří plochy, kde roste pouze jedna dřevina, která mu zabezpečuje hnízdo. Dokáže své mraveniště ohřát o 10 stupňů nad okolní teplotu. V zemědělství mravenec předběhl člověka o cca 50 milionů let. Zdoj Wikipedia.

Otázkou je, která inteligence řídí mravence v jejich činnosti? Jedná se o mozek konkrétního mravence? Pokud se jedná o nějakou formu společné inteligence, nebude tomu tak i u lidí? To, že se mravenec pravděpodobně nezajímá o to, která inteligence ho stvořila a řídí, asi neznamená, že člověk je na tom lépe, protože víme stejné prd, jako ten mravenec. Hádáme se o Bohu a jsme schopni pro svoji „pravdu“ o něm i zabíjet a přitom jsme v podstatě všichni příbuzní.

Osobně nemám pocit, že jsou občané svobodní v rozhodování. Jestliže naše svoboda rozhodování má spočívat v tom, že můžeme k "volbám", tak to už je trapné

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 27.03.2017

Rozdíl mezi lidmi a faunou chápu právě v tom, že příslušníci fauny nejsou na rozdíl od lidí napojeni na noosféru, pouze na biosféru, odkud získávají programy pro svoje jednání. Biosféra je pka doména předprogramovaných algorytmů, noosféra pak svobody vůle a myšlení.
U svobody vůle a jednání, chcete-li rozhodování, u lidí pak rozlišuji mezi svobodou ve smyslu filosofickém, sociálním a individuálním. To nám každému vytváří jedinečný a individuální prostor k svobodnému životu. Každému spravedlivě dle jeho míry, chcete-li jednodušeji - dle jeho zásluh ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

los/sol | 28.03.2017

A nepomohla by této diskuzi průkaznost (+;-) třeba v tomto případě?:
Jednoho člověka, který se nachází v Madridu požádám, aby si přečetl číslo, které mám na papíře a toto číslo jinému, který se nachází v Sydney, předal netechnogenním způsobem. Myšlenka je hmotná a jeli hmotná a jaxi "plave" v etéru, je dostupná všem.
Takže jestli píšete: "každému podle jeho míry - zásluh" je toto Vaše tvrzení neplatné, protože platí toto: "každému podle jeho osobních schopností" O zásluhovosti se mluví v jiném stupni života.
Můžeme číst z knihy se zavázanýma očima? Odpověď je ano.
Takže jak?
Vás chápu tak, že jste pochopil z čeho že čerpá "vědění" fauna a že tedy né z noosféry.
Čím to ale prokázat, když víme, že eterodynamická částice je nejmenší? A toto Vaše tvrzení je v rozporu se složením hmoty, tedy je opět neplatné. Platí toto: eterodynamická částice se rozhodně nachází nejen v těle mravenců.
Etérodynamika s praktickými příklady může být zajímavá a můžeme u toho použít + i - :))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 28.03.2017

Děkuji za zajímavou reakci, ke které se mi jen těžko odpovídá, protože jste použil další pojmy, jejichž význam není běžně známý a ani jste se je sám nepokusil specifikovat. Další diskuse v tomto kontextu by si tak vyžadovala domluvit se na pojmech či konceptech jako stupně života a obory jejich platnosti, ve vztahu k možnostem lidské psychiky, eterodynamická částice nebo složení hmoty.
Pokud se týká pokusů s mimosmyslovým vnímáním, je toho plný net. Stačí si projít třeba zajímavou situaci kolem Uri Gellera (CIA) ze sedmdesátých let.
Takže jak? - inu vaši náhradu "mé" zásluhovosti za "vaše" schopnosti, zatím neberu. Ale díky za názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

los/sol | 28.03.2017

Při studiích na VŠ nám profesor řekl vždy nějaké nové slovo, které jsme neslyšeli. Coby to byla za škola, kdyby nám říkali jen to, co už jsme slyšeli. Nepovažoval za nutné se dál s námi crcat a dál se v něčem nimrat - zdržovalo by to talentované a chytré studenty.
Při zkoušce naopak očekával, že triviální věci, co jsme se dozvěděli poprvé, byť jednoslovně, prokážeme v teorii i s výpočtem.
Nedá mi nereagovat na Váš názor:
Domlouvat se na pojmech, konceptech a oborech platnosti?
Přece je všem jasné, že to byly vždy, jsou a budou pojmy, koncepty a obory pouze exaktních věd a ty jsou VŽDY PLATNÁ. Není nutné nic domlouvat. Je to NORMA.
Tvrdíte: "mimosmyslové vnímání" Tento termín je neplatný, protože je založen na neznalosti všech smyslů živých bytostí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 28.03.2017

Neberete-li potřebu shody na pojmech používaných k interpretacím složitějších konceptů, potom si toho nemáme mnoho co říct. Zkuste raději místo infantilní kritiky napsat co si pod těmi svými pojmy konkrétního představujete. Když něco tvrdíte, zkuste to vysvětlit a když ne, taky dobrý, nic se neděje. Názory vašeho profesora jsou pro mě zcela bezpředmětné jakož jejich vaše argumentační využití, proto - bez komentáře.
Apropo NORMA je funkční komunikační protokol, těžko se lidé domluví, když pod jedním a tímtéž slovem si bude každý představovat něco naprosto jiného, svévolného. Za takové situace je pak jasné, že co je pro jednoho platné je pro druhého neplatné. Typický subjektivismus. Děkuji nechci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 28.03.2017

Fauna, flóra, houby a lidé. Tak něco k „předprogramování“ hub.
spory houby Ophiocordyceps unilateralis se dostávají se do nervové soustavy napadeného mravence a začínají produkovat chemickou látku, která OVLÁDÁ mravence. Zatím není známo, o jakou směs látek se jedná. Vědci mnoho látek při výzkumu ani neznali, je ale zajímavé, že se látky lišily, podle toho jaká houba napadala jakého mravence. Ve správný čas houba ovládající motorické dovednosti mravenců vydá smrtící pokyn k tomu, aby se nakažený mravenec zakousl do spodní strany listu. Poté houba přeruší nervová spojení umožňující zpětné povolení kusadel. Přenašeč zůstane bezvládně viset na listu a dokud nezemře, jeho vlastní kusadla mu nedovolí se pustit. Houba přemění vnitřní orgány na cukr, aby mohla lépe růst. Svalovou soustavu nechává bez povšimnutí, aby měla jistotu, že mravenec zůstane stále přichycený na spodní straně listu. Ani vnějšího obalu si nevšímá, až na jedno místo, v zadní části hlavy mravence vyroste stopka. Nechce totiž, aby houbu napadly mikroby nebo jiné houby. Chitinový krunýř mravence totiž po celou dobu chrání podhoubí před poškozením. Zdroj Wikipedia a Jiří Patočka

To, že příslušníci fauny nejsou na rozdíl od lidí napojeni na noosféru, pouze na biosféru je jen vaše spekulace. Stejnou spekulací je i existence a popis noosféry. Zajímalo by mě, jak asi mravenec vnímá člověka a lidskou říši? Jak asi vnímá naše stroje a technologie, protože stejným způsobem můžeme i my vnímat, nebo nevnímat něco jiného.. Až zas tak bych nepodceňoval to, čemu nerozumíme a také bych nepřeceňoval to, že Bůh je zde hlavně kvůli lidem.

Také by mě zajímalo, zda se moudrý filosof považuje v totalitě za svobodného? K tomu jen, že naši pseudodemokracii a šaškárnu na „volené zástupce“ považuji za totalitu nehodou 21. století. Naši ubohou snahu přirovnávám k boji mravenců o odhozenou třpytivou lahev v lese

K tomu něco na odlehčení https://www.youtube.com/watch?v=Y7FYYGmO3uw

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 28.03.2017

- Chemická látka působící na mravence = činnost virů v informatice, nepotřebuje k činnosti vůli, stále se jedná o předprogramované projevy, žádné uvažování. Zajímavější je otázka, kdo je zde programátorem (Bůh nebo jeho "subsystémy")?
- Napojení na noosféru/biosféru coby spekulace - co není spekulace ohledně doposud nepoznaného ? Bez spekulací (pokus - omyl - bingo) tohoto typu by nebylo pokroku. Spekulace jsou povoleny, jen se nesmí zapomínat na jejich verifikace.
- Vnímání mravence lidské říše - nevíme jestli ji vůbec vnímá a když se setká s jejími projevy evidentně neuvažuje v pojmech typu třeba - za to mohou tamti lidi !
- Moudrý filosof ví, že totalita je jen aktuálním, evolučním stavem společnosti a určitě si nepřipustí k tělu negativní důsledky takového režimu na vlastní osud a snaží se jednat v rámci těchto mantinelů a své míry (mravní, vědomostní, volní).
- Současný společenský stav - vždy jde o to, správně identifikovat co změnit můžeme a na takové změně se máme snažit participovat, od toho, co změnit nemohu a to by nás nemělo iritovat a znehybňovat. Berte to spíš jako výzvu než ostudu.
- Oceňování - tohle je zas o mozaice respektive kaleidoskopu - ve smyslu modelu světa, který si každý budujeme. Snahou by zajisté mělo být, snažit se transformovat vlastní subjektivismus do objektivismu.
Toť alespoň jednovětné odpovědi z mého aktuálního modelu - abych se jen sám neptal - nebral a opomněl odpovídat - dávat ostatním. Berte nebo nechte být, taky to tak dělám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 28.03.2017

Chcete říct, že chemická látka vodí mravence po lese na nejpříhodnější a konkrétní místo v „reálném“ čase? Že chemická látka ve správný čas vydá smrtící pokyn k tomu, aby se nakažený mravenec zakousl do spodní strany konkrétního listu a poté přeruší nervová spojení umožňující zpětné povolení kusadel?

Pokud víte to, co ví moudrý filosof, tak beru

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 28.03.2017

Dalo by se tím říct, že jste právě povýšil chemickou látku na něco, co má svoji vůli, rozhodování a myšlení. Doprava, doleva, nahoru, dolů, tady ne, vrať se, TEĎ dopředu a TEĎ se zakousni do tohohle listu, cvak a teď ti ustřihnu nervová spojení. Takže má ta chemická látka i pojem o čase?

Nebo byl dopředu naprogramován i ten list, mravence a ta cesta lesem?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 29.03.2017

Neřekl bych, máte doma nějaké domácí mazlíčky? Ti přece rovněž vykazují jasně rozlišitelná chtění, ale vůle či rozhodování tomu říct nejde. Rychle zde lze vypozorovat šablonovitost jejich chování (algorytmus běžící v časových cyklech). Prostě taková příjemná biologická umělá inteligence. Vyhodnocování údajů ze smyslových senzorů a tím podmíněné volba dalšího postupu není vůle ale naprogramovaný postup. Na tomto principu je přece založeno dnešní přísně účelové nasazování robotů - umělé, zdánlivé inteligence - do výroby, ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

los/sol | 29.03.2017

Chápu to tak, že zatímco někteří vidí nasazování robotů jako POKROK já v tom vidím SATANISMUS.
Jinak k popisu činnosti domácích mazlíčků i vysoce přesné řídíci logistiky hub:
V Koránu se píše: I kdyby se vody moří a oceánů proměnily v inkoust a ještě k tomu tento inkoust znásobil sedmkrát svůj objem, nikdy tento inkoust nebude stačit k popsání všech dějů Boha-tvůrce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 29.03.2017

Tak jsem to i myslel. Aspon trochu pokory

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 29.03.2017

No nevím, co ve vás vyvolává představu domácího mazlíčka. Zda robot, nebo třeba pes. Pokud jste psa kdy měl, tak byste mohl sdílet moji zkušenost, že takový člen rodiny je plný emocí. Nechybí mu láska, věrnost, radost, empatie a jeho emoce jsou upřímné.

Pokud vám jde o šablonovitost, o podmíněnou volbu dalšího postupu, tak by vás mohl zajímat názor nositele Nobelovi ceny za fyziologii a medicínu Konráda Lorenze: „Pořádkumilovnost a organizovanost, která vytvořila ze stáda organizovanou lidskou společnost s dělbou práce, vlastnictvím a podobně, se mění při velkém počtu lidí v zbyrokratizovaný stát. Specializace přitom činí z člověka místo autonomní bytosti automat, neschopný celostního života. Společnost, dává před autonomním člověkem, který má svou hlavu, přednost drezúře, která ji může nakonec zahubit.“

On řekl ještě nejméně jednu krásnou větu: „Lež vůči příslušníkům téhož druhu se v evoluci prostě neosvědčila.“

Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Dušan | 24.03.2017

Kú pozrieť tu

http://leva-net.webnode.cz/products/o-matricich-a-egregorech-strucne/

Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 24.03.2017

Dík za odkaz na Luxovu interpretaci, Vaše by nebyla nebo se plně ztotožňujete s Luxem ?

Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Hox | 24.03.2017

co je to za provokační otázku?

Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 24.03.2017

Mylně mě chápete, zajímá mě, jak kdo tento pojem chápe. Proto jsem se ptal Dušana, jestli to chápe jako Lux nebo má svůj výklad. Nevím co je na tom provokačního. I vaše interpretace se s tou Luxovou v mnohém neshodují (pokud formulace domýšlíme). Prostě mi nestačí vágní chápání, zvlášť když jde o dost důležitý pojem. Jako třeba ten čas minule.

Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Hox | 24.03.2017

Nikdo se stoprocentně neztotožňuje s kýmkoliv jiným, a ta otázka byla i v jiných ohledech celkem nevhodně zformulována.
Co se týká toho času, tam vznikl omyl hned na začátku, protože čas samozřejmě existuje, ale otázka je v jaké podobě existuje a v jaké nikoliv. Neexistuje jako primární kategorie Vesmíru, v jaké kvalitě je předkládán v odvozeném (druhotném) a mylném modelu HEČP. Čas = subjektivní porovnání dvou procesů, z nichž jeden je subjektivně zvolen za etalon.

Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Pe-tri | 24.03.2017

Řekl bych, že ty dvě věci se vzájemně nevylučují. Chápu to tak, že smrtí jedinec přechází do noosférní reality (kde žije dál), ve které se - ano - rozsah působení/vnímání jeho vědomí (alá obor funkčnosti lze-li to tak říct) změní o jeho evolučně/involučně/karmický příspěvek získaný během právě proběhlého života v pozemské realitě (to jsou ty klapky). A tento jeho individuální příspěvek se prostě a jednoduše připočte k celkovému kvalitativnímu stavu noosféry (alá integrální funkce), který pak může být monitorován vyššími systémy s následným využitím. Z tohoto pohledu lze říct, že kvalitativní stav na Zemi umírajícího jedince je tím nástrojem kterým se můžeme a možná i máme starat o kvalitativní stav noosferní reality. Proto ten důraz na to, snažit se stát během pozemského života Člověkem, navzdory zdánlivé marnosti v podobě smrtelné sklizně, která je ale smrtelnou pouze pro aTeisty a aDeisty.
P.
P.

Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Hox | 24.03.2017

Noosféra = myšlenková sféra, základní představu dá třeba https://cs.wikipedia.org/wiki/Noosf%C3%A9ra

nemá to nic společného se světem mrtvých nebo něco v tom smyslu, je to součást světa živých. Souhrn všech egregorů tvořených biosférou, nejen inteligentním životem.
Je tam lidský segment, segment zvířat, každého jednotlivého druhu atd. Pro zvířata je tam to, co se nazývá společná duše, například nějakého konkrétního plemene psů. Rozdílné chování plemen není jen otázka genetiky, ale i toho, že jsou připojeny na rozdílný druhový egregor (společnou duši), = informačně algorytmický systém.
Je to systém vzájemné vnořenosti jak směrem dolů (noosféra Země -> jednotlivé segmenty -> ...), tak i směrem "nahoru" - noosféra Země je součástí noosféry sluneční soustavy, ta je součástí noosféry galaxie a vesmíru jako celku.
Lidský segment v noosféře skutečně vyzařuje převážně ty informace a principy, mravnost, které převládají u lidstva, a očistit ho je třeba.

Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 24.03.2017

Noosféru tedy chápáte jako jakési algorytmicko-energeticko-informační skladiště bez výskytu a působení bytostí se svobodnou vůlí ?
Domníváte se tedy, že řídící působení směrem z noosféry do pozemského života se děje bez svobodné vůle nějakého řídícího, ale pouze jako jakýsi automat, a to skrze ono výše zmíněné, algorytmicko-energeticko-informační zřejmě kontinuální působení soustředěné kolem dynamicky se vyvíjející struktury - segmentace egregorů ? To by pak vedlo k chápání noosféry jako jakési podpůrné složky lidského života, analogicky k chápání např. atmosféry nesoucí kyslík coby podpůrné složky k biologickému životu (dýchání umožňující činnost metabolismu). Inu proč ne, potom ovšem třeba pozemské mrtvé hledat jinde, ale kde ? Na jiných planetách s vlastní planetární noosférou ?

Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

los/sol | 24.03.2017

Mrkněte na algorytmicko-energeticko-informační Mendělejevovu tabulku prvků z roku 1904.
V každém případě se jedná o vysoce "živou - akční" formu hmoty.
Nemá fyzikální, ale spíše metafyzikální vlastnosti.
Každému je na dosah i Vám.
Každý je povinen se učit.

Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 24.03.2017

Je ve Vaší představě tato vysoce živá, akční forma hmoty vybavena svobodnou vůlí ? Nebo se chová jako naprogramovaný algorytmus ve smyslu protivy (+/-) se přitahují, kdežto stejnorodé (+/+ nebo -/-) se odpuzuje ? Chápete o co mi jde ?

Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Cico Ciciak | 24.03.2017

> Inu proč ne, potom ovšem třeba pozemské mrtvé hledat jinde, ale kde ? Na jiných planetách s vlastní planetární noosférou?

A načo by si hľadal mŕtvych, keď človek (konkrétne duša) je pravdepodobne nesmrteľný a len mení formy?
Duša (= čiastočka Boha) patrí Tvorcovi a po smrti svojho tela ho opúšťa, odpája sa od egregorov (do ktorých bol človek počas života napojený podvedomím - zostanú v nich len myšlienkové stopy) a prinavracia sa k Bohu, čím sa uzatvára kruh (jedna etapa).
Čo sa deje ďalej, to už nikto presne nevie, ale určite sa to raz dozvieš. ;)

Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 24.03.2017

Vy pracujete s představou, že každý člověk se po fyzické smrti vrací k Bohu ? Reinkarnace coby evoluční mechanismus akceptujete ? Kontakt se zemřelými (třeba předky v rodu) akceptujete ? Pokud ano, kde dlí vědomí fyzicky mrtvého člověka než se na Zemi znovu zrodí ? Umíte odpovědět, ne linkovat cizí zdroje ? Pochopte, že ne každému stačí úroveň vysvětlení a chápání, která zřejmě stačí Vám. Proto se ptám, máte-li co konkrétního, svého, říct - klidně mluvte, jinak předem děkuji za mlčení vůči mému nicku.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek