HNR, Boh, nábozenstvo

HNR, Boh, nábozenstvo

(Kapitola z už publikovaného Výtahu z diskusních příspěvků o Koncepci sociální bezpečnosti. Vysvětlení případných neznámých termínů se nachází mj. zde.)

...dnes v podstate akéhokoľvek náboženstva
preveľmi ťažko Boha clovek nájde.
To skôr v lese, po pár dňoch pô
stu a otázke úprimnej,
v dôvere Otcovi "zázrak" sa stane.

Potrebuje azda rodič..otec, matka..
sekretára, prostredníka, tajomnika nejakého
na s dieťaťom vlastným rozhovoru tichého?
Nepodceňuj Otca svojho, s úctou váž, no nevykaj
a hlavne na kolená nepadaj.
Znamenia Jeho cestou života hľadaj
a tak Mieru Mier Večného, Boha živého
tu medzi Ľuďmi sveta stáleho..nachádzaj

 

MÁME VERIŤ BOHU, NIE V BOHA! (.Osobná viera v Boha je obecne podstatou tak isto ateizmus).

Je to na prvý pohľad malý, ale ZÁSADNÝ rozdiel.
Neverím v svojho otca, ale svojMU otcovi.
Boh nikdy nebol, nie je a ani nikdy nebude pán.
Boh je všeobecná, vševesmírna MIERA, pravidlá.

Tzv. zlo je iba niečo mimo MIERY, čo nejde s ňou, zdržuje jej ciele.

"Zlo" je akákoľvek snaha o vytváranie podmienok brzdiacich (príp. vychyľujúcich) napĺňanie objektívne optimálneho potenciálu rozvoja jednotlivca a spoločnosti.

Keď sú pravidlá fyzikálne a sociálne, kultúrne, je cieľ, pre ktorý boli dané,
ku ktorému majú navigovať a je tvorca pravidiel, ktorý vytýčil cieľ.

Jednou z našich úloh je hľadať osobnú a obecnú mieru
(6. zmysel, vnímanie miery = intuícia)

a následne postoj k nej
(7. zmysel = svedomie svoje a spoločné)

Buď: 1. prvý som ja (egocentrizmus), alebo
2. najvyššie sú ciele všeobecnej MIERY
a ja hľadám môj vzťah k nej (religio), neustále sa snažím s ňou komunikovať
a riešiť každodenné úlohy v dôvere a snahe pomôcť dosiahnuť tieto ciele.

V tomto zmysle je Pravda, že sme Božie deti, deti matky, otca Prírody
a jeho, jej námestníci na zemi. Každý jeden.
My sami sme teda Malí (Princovia ) alias veľkí Bohovia
s príslušnými právomocami a adekvátnou zodpovednosťou.
To by si mal každý Boh na zemi uvedomiť a z tejto pozície aj jednať.

Každý sa má na Otca obracať osobne. On hovorí ku každému jazykom meniacich sa životných okolností. O čo dlhodobo prosíme, to nám dá, no keď naše subjektívne ciele narúšajú harmóniu nášho okolia (cieľov objektívnych), vždy dostaneme na príučku nepríjemný darček. Každý tak, ako aj všetci spolu, máme v tejto hre života meniace sa neustále špecifické úlohy smerom k Otcovým cieľom. Treba mu dôverovať a snažiť sa byť s Ním v neustálom dialógu pri zľaďovaní svojich cieľov s tými jeho pri:

2. hľadaní adekvátnej miery (intuícii) s
1 .neegoistickým morálnym nastavením (svedomím), ktoré sú nadstavbou
3. intelektu (vedomím riadeného algoritmu spracovania in-formácii, podvedomých stereotypov),
4. kultúrnych stereotypov = automatizmov podvedomia a

5. pudov.

 

Křesťané se právem ptají: co je bytostně špatného na desateru přikázání? Copak je na „nezabiješ“, „nepokradeš“ něco špatného? Pro lidi, kteří neznají psychologii člověka, zní vše přijatelně. Je to tak. Problém je ale v tom, že naše podvědomí nepřijímá předponu „ne“ (7). Proto mu Mojžíšovy příkazy zní jako: zabij, ukradni, smilni, atd.

Problém je v tom, že "cirkvi" sa opierajú o bibliu, v ktorej sú 2.bohovia. Jeden, Otec, miluje a pomáha a druhý, pán ničí a zabíja. Boh Šalamúnovej piesne lásky a rasisticko-fašistický boh Izaiiáša. Že by sa kresťanstvo so svojou hierarchiou, tak ako akékoľvek iné "náboženstvo" nebolo dostalo pod kontrolu elít s neobmedzenými prostriedkami, je vysoko nepravdepodobné.
Je takmer nemožné byť v systéme ateistických, na biblii postavených "náboženstiev" a zároveň byť v kontakte s Bohom. Aj pri najväčšej snahe..
Tieto systémy sa v podstate vylučujú, sú antagonistické, aj keď sa snažia prirodzene pôsobiť dojmom kompatibility, či dokonca totožnosti.

Ideológie a náboženstvá bránia plnému rozvoju človeka, teda naplneniu jeho duchovného potenciálu a jemu Bohom daných budúcich úloh. Tým pádom sú proti hierarchicky najvyšším zámerom a podľa zákonu času odsúdené na zánik.

Treba zároveň rozlišovať "náboženstvá" ako pôvodné dobre myslené učenia, vnuknutia a na druhej strane h-is-tórické inštitucionalizované rituálne hierarchické aparáty s úplne inou funkciou.
Všetky "náboženstvá", kde sa vyskytuje hierarchia sú koncipované ako otrocké ideológie. Judaizmus je zasa príkladom jednej z ideológii výkonného, podľa potreby periodicky holokaustovaného aparátu. Plánovač konceptu sa snaží vždy zostať bezpečne skrytý.

Z pozície egoizmu šikovnejších j-elít musí byť logicky podstatou každého infiltrovaného náboženstva zamedzenie kontaktu so skutočným vysoko pravdepodobne naozaj existujúcim Bohom, N-titou, Allahom, Veľkým Duchom,..
Teda zabezpečiť bezbožnosť každého náboženstva, simulovať, imitovať čo najvernejšie aspoň niektoré Jeho skutočné aspekty (po kulturologickej analýze vybraný príslušný falošný obraz Boha - ateizmus, presnejšie a-deizmus)
a hierarchia = bezpečnostné dodatočné odrezanie cez mentálne "zasvätením" marginalizovaných, podprahovo predprogramovane obmedzených "kňazov", "zasvätencov", guru a podobne úprimných zombi dobrákov.


Relígia je osobný a jedinečný vzťah, komunikácia s Bohom, Otcom:

1. cez vnímanie, chápanie drobných zmien miery po napĺňaní osobných, jedinećných, podľa situácie sa meniacich úloh..
2. cez aspoň občasné zamyslenie sa nad opakujúcimi sa motívmi vlastných snov,
3. cez tandemnú protodialektickú diskusiu s blízkymi a tak CELKOVÉ zlepšovanie situácie seba, svojho okolia, všetkých, cez: A.rozlíšenie,
B.hodnotenie a následné
C.spoluriadenie vecí dôležitých, od menej podstatných objektívnych procesov (Metodologický, pravdepodobnostný odhad Božej vôle = podstata pravej modlidby).

 

Preto múdri hovorievajú:
"Bližší je Bohu ten, kto neverí jeho falošnému obrazu,
ako ten, ktorý v neho verí."

Aj preto sa mnoho rozumných, morálnych ľudí často podvedome za ateistov hlásilo..

Navyše ten, kto sa snaží napĺňať snáď nekonečný rámec pojmu
Človek, nemôže veriť v Boha. Bohu musí verit!
Zostať pri viere v Boha je nebezpečný ateizmus (presnejšie a-deizmus),
ak chápete!
Veríte svojmu otcovi, matke, alebo v svojho otca, matku?
Vnímate, chápete ten obrovský rozdiel?

2 základné parametre náboženstva z pohľadu elít/y:

1. musí mať hierarchiu
(byť tlupo-elitárne, mať riadiaci aparát zo "zasvätených osôb = autorít, svätých, guru,.." )

2. musí byť principiálne ateistické
(zabrániť cloveku kontakt s Prírodou, Bohom, HNR, alebo ako to nazveme.., odrezať ho od pomoci)

Ak "náboženstvo" body 1. 2. spĺňa, je podporované, ak nie, nie je podporované.
V prípade, že nezanikne samo, je preregulované
(infiltrácia, zavedenie do extrémov, hierarchizácia, zasvätenia,..).

Achnaton. Tam niekde sa datuje prvá h-is-tórická zmienka o boji dvoch základných koncepcii života.
Bonusová otázka:
Prečo si myslíte, že dnešní "kresťania" po každej modlidbe vyslovujú formulku Amen, Amiň, či Amon..
Ku komu sa vlastne modlia a koho systém posilňujú ako baterky?

Okrem ďalších boli 2 kľúčové operácie prebrania kontroly nad pôvodným Ježišovým kresťanstvom:
1. Operácia riaditeľa tajnej služby Synedrimu Pavla z Tarzu
2. Operácia nadaného otrokárskeho politika Konštantína v Nicae. Obe boli prevedené pomerne profesionálne, usudzujúc podľa dnešných príznakov. Obaja boli pravdepodobne výkonnou mocou, neboli plánovačmi.
To, čo sa môže niekomu javiť ako dnešná nefunkčnosť spoločnosti prameniaca z úchylnej predstavy "dedičného hriechu", môže byť pre niekoho dlhodobým zámerom, ak sa chápeme.


Človek je od narodenia prirodzene dobrý.
Sociologicky leží mimo tejto charakteristiky Norm.štat.rozdelenia max. cca. 5% populácie.
Ak ľudia zostanú "ovečkami", bude ich týchto 5% kamikadze ďalej ovládať na ceste do toľko oslavovanej apokalypsy.

Modlia sa k obrazu Boha, ktorý im niekto dal.
Reálny Boh im však dal aj mozog, ktorý by mali občas používať.

Modlením sa vytvára egregor, odborne torzné pole, ktoré nabíja systém dobyvateľa, či zriaďovateľa daného "obrazu Boha" s príslušnými charakteristikami a regulačnými parametrami.
Iniciáciami (zasväcovanie, rituály, obradné úkony), myslením a hlavne emóciami členov "náboženstiev" sa nabíja egregor, matrica prevádzkovateľa. Ten ju potom aktivizovanú riadi v rámci svojich cieľov a k nim vedúcich krátkodobých a dlhodobých regulačných manévrov.

Celý život, spoločnosť, systémy a aj tzv. hmota, všetko funguje na báze týchto matríc. To je princíp tvorenia..
Myšlienka (Informácia) sa nadelí Mierou, usporiada (Slovo, Číslo, Vzorec, Pravidlo = Miera), vykoná a tým sa zhmotní (Hmota = Matéria). Matéria sa zobrazuje cez Mieru Informácie.

To je pravá podstata trojjedinosti Boha a tvorenia a nás ľudí, ako jeho detí.

Matéria (= Energia), Informácia (obraz, predstava), Miera (čas a priestor = časopriestor)
nie: Matéria, Energia, Čas a Priestor, ako v oddelených západných tzv. prírodných a humanitných vedách.
(Energia je len zmena formy hmoty. Je to atribút zodpovedný za momentálny stav. Úplne jednoducho: tekutému stavu (vode) pridáš energiu = plyn (para), odoberieš = tuhé (ľad). Podobne to funguje aj na molekulárnej, atomárnej a subatomárnej úrovni).
Preto je výzkum stále znovu a znovu v slepej uličke.

V egyptskej knihe boha Thóta skryli žrecovia princíp tvorenia do tzv. systému Sefirot pod výrazy Sefar, Sipur, Sefer.
Oficiálne však učili "poddaných" netvárny 4-jedinný princíp. H-is-torické kresťanstvo zasa dogmaticky tvrdí, že tzv. sv. Trojjediná podstata Boha sa nedá pochopiť.
Na 3-jedinnom princípe fungujú tzv. elity. Celý princíp matricového riadenia, "tvorenia hmoty z ničoho", telepatie, egregorov, individuálneho a spoločenského podvedomia,.. má podstatu práve v správnom pochopení spomínaného faktu.
Oni nie sú bohovia, iba sa na to hrajú. Simulujú Boha. Vždy to tak bolo..


Myslím, že prvotný impulz kresťanstva (pôvodné učenie Človeka Ježiša) bol v poriadku. Bolo však postupne infiltrované a dostané pod kontrolu. Vyzerá, že z počiatku hlavne istým Pavlom (Saulom) z Tarzu. Bol to šéf bezpečnostnej zložky Synedrimu (židovskej veľrady).

Aj v katolíckej cirkvi je väčšina ľudí, ktorí to naozaj myslia úprimne. Možno dokonca všetci, aj v rámci hierarchie. Ten systém bol ale kedysi tak podprahovo nastavený, že pre niekoho, kto koná v jeho rámci a nechápe jeho podstatu, je takmer nemožné aj pri najlepšej snahe konať niečo dlhodobo obecne prospešné.
Elitou bolo tzv. h-is-torické kresťanstvo koncipované ako otrocký systém so všetkým, čo k tomu prináleží.
Princípom je ateistické, ako všetky ostatné "náboženstvá" a zároveň pyramídové.

(Judaizmus bol zostavený podobne, ale má trochu iný cieľ. Je to výkonný aparát, ktorý je otrokom na očiach a v prípade problémov je možné ho dokola obetovať pre ukľudnenie davu).

To je charakteristika všetkých následných systémov v rámci tzv.
BIBLICKEJ KONCEPCIE, až po dnešné časy.
Na nej je postavená hlavne naša západná kultúra, jej ideológie, vzdelávanie, zákonodarstvo, atď..
..až po SÚDNU MOC.
Tá vlastne len chráni tento BIBLICKÝ PROJEKT.
Preto sa nemôžeme ani čudovať, že koná v jeho rámci a jeho skryto-protiľudskom záujme.
Pokiaľ sa toto nebude chápať a riešiť, budeme stále mať iba ilúziu, že niečo meníme.
Vytriezvenie z tejto ilúzie bude však plne reálne.
Je preto zbytočné nadávať na sudcov, ktorí konajú iba tak, ako boli vychovaní kultúrou v ktorej žijú.
Ani v najvyšších kruhoch riadiaceho aparátu neexistujú v tomto zmysle žiadne priame direktívy.
Buď sudca sám pochopí, čo sa od neho v rámci podprahových cieľov žiada, alebo tam nemá čo hľadať.
Ak pochopí, vie zároveň na príkladoch, aj z blízkej minulosti, čo ho čaká, ak neposlúchne.
To platí aj pre novinárov, politikov, atď..


BIBLICKÝ KONCEPT je postavený tak, aby bol skrytý a priamo nedokázateľný.
Môžeme ho dokázať iba nepriamo.
Kultúra, v ktorej žijeme, je dobrá, či zlá?
Ak je v niečom zlá, v čom to presne je a aká by mala byť?

Buď:
Otec, viera niekoMU, všetko s mierou, spolupráca,
radosť zo života, objektívne základné pravidlá,
neustála osobná komunikácia s Otcom a pomoc,
snaha o nebesá na Zemi tu a teraz,
alebo aspoň pre ďalšie generácie.

alebo:
Pán boh, viera v niečo - niekoho, prvotný hriech,
obeta, utrpenie, posmrtný život – nebo - peklo,
dogma, hierarchia, kňaz, autorita, ceremónie .. = ateizmy

Čo tak asi takéto symboly, výrazy urobia v rámci programovania
samoriadenia podvedomia más väčšiny obyvateľstva??


V Biblii sú 2. bohovia:
jeden miluje a druhý je úchylný rasista a masový vrah.


Nekradni a na druhej strane kradni, ale jemne a kultúrne
cez tak mocnú faśistickú sociálnu doktrínu tzv.2. Izaiiášovho zákona.
Bratovi nepožičiaš za úrok, ale ostatným áno.. A budeš vládnuť nad všetkými..
Nezabiješ, ale keď nepatrí k tvojej rase, či ideológii
a bráni sa tvojej hegemónii, zabi a budeś posvätený.
Propagácia biologicky a kultúrno-genocídnych praktík pomocou drog - alkoholu -
A keď vody opadli, Noe nasadil vinohrad.
Ježiš a premena vody na víno.
Obradné pitie alkoholu pri okultných praktikách v chrámoch.


Ak by biblia bola od týchto satanizmov, ateistickej podstaty očistená,
mnoho z nej by bolo použiteľné pre ľuďom prospešný,
opačný účel, ako na čo bola kedysi určená.
Podobne aj ostatné "náboženstvá"..

Cirkvi by ale museli priznať, že nie všetko v biblii je od Boha.
Následne by vznikla otázka:
A čo v biblii je vlastne od Boha?

Staré známe praktiky sa opakujú po tisíce rokov..
Ľudia by začali nebodaj prehodnocovať nielen bibliu a h-is-toriu,
premýšľať, študovať, klásť otázky a snáď ešte aj napĺňať svoj potenciál..
No fuj, to snáď nie!!

Diskusní téma: HNR, Boh, nábozenstvo

Najvacsi hriech boha

jardob | 21.01.2014

Myslim ze to najhorsie co mohol Boh urobit ludstvu (ak to bola skutocne jeho praca) bolo to povestne "Zmatenie jazykov" pri stavbe babylonskej veze. Myslim ze prave tu je zarodok nejednoty, nevrazivosti a rozdrobovania sa narodov. Co umoznuje istym skupinam uskutocnovat pravidlo "Rozdeluj a panuj"... Clovek ma zrejme nadej len ked sa zacne na veci pozerat opacnym smerom, teda hladat to pozitivne co ludi spaja, zjednocovat sa a najde pevne moralne pravidla pre vsetkych ludi bez rozdielu. Lebo su archetypy spravania ktore vedu ludi k chaosu a anarchii, a su archetypy ktore vedu naopak k mieru a harmonii. Tie prve by mali byt postavene mimo zakon.

オークリー サングラス

miwedcj | 11.11.2013
Svojské zhrnutie dejín, súcastnost a otázka do budúcna…

popolvár | 21.07.2013

Mozno to bude trocha odbocovat, ale nedá mi, aj ked to bude troche dlhsie a mnohí mozte mat kludne aj iný názor, pohlad. Trocha som si postudoval nejaké texty na smit.wz.cz. Trocha to pospájal s informáciami z roznych zdrojov, nielen textových ale aj z rozhovorov s ludmi, ktorí “vidia” trosku viac. Je mnozstvo teorií, pohladov, názorov na vznik ludského zivota na Zemi, od teórií Sitchina (klony otrokov od Anunnaki), Drunvalo Melchizedek (vysvetlenie od Thovta) védické pohlady a tak dalej. Niektoré sa doplnajú, niektoré protirecia…
Budem sa drzat zhruba takejto línie: Nieco je domorodý vývoj, nieco vesmírny pristahovalci. Tu sa zamerám na “bielu” oriansku – hyperborejskú rasu. Predkovia zo Síria a Orionu. Vysoký stupen kultúry, vlastných technológií, hviezdne brány, pochopenie zivota, atd.
Vesmírne boje s “temnou” stranou, mozno = Kosceji, Dragoni (zeby Jasteri?), Siví (zeby ufóni?). Znicenie domoviny, Venuse, Marsu …(temnou stranou), vítazné boje, atd. Nejak tu na Zemi vela priamych bojov nie, skor manipulacné techniky (lákanie na prsten moci). Pocas “Noci Svaroga”( = Kalijuga?) tu na Zemi mohli pobývat aj tieto rasy Jasterov a Sedých a cinili sa celkom úspesne, ked sa im podarilo v podstate rozostvat bielu civilizáciu a zdegradovat az do dnesnej podoby (jak spolocenského, kultúrneho, technologického, svetonázorového, vztahového marazmu) . To mi nejde do hlavy, jak sa im to mohlo podarit – tolko zrecov, poznatkov, súvislého vývoja, medzihviezdne cesty… K tým hviezdným bránam, vajtmanom, vajtmarom a dalsím technologickým “sperkom”. Vyzerá to, ze to doniesli prví vesmírni “kolonisti”. A co ich potomkovia po druhej vojne z Atlantídou? Kam sa podeli a poznatky s nimi? Preco uz ziadne vesmírne lety? Aj ked dajme tomu, ze vsetko bolo znicené, preco sa to neobnovilo aj pomocou z “vonku”? Kde sa vsetci podeli?
Pokial boli priame boje s “temnými” boli aj pomocné zásahy vyssích síl (predkov, bohov?) – Perún, Dazdbog… a “temní” dostali “na frak”! A potom to nejako prestalo… preco nebol pomocný, resp. preventívny zásah aj pocas Atlantských vojen, ktoré v podstate znicili celé kontinenty, zmenili klímu a “smarili” civilizácie státisíce rokov vo vývoji spät.? Asi to súvisí so zmenou taktiky “temných”. Priamo nie, skor nepriamo, manipulacne, cez “prsten moci” rozdel a opanuj. V podstate od posledného zásahu Perúna sa uz len “hlusíme” sami medzi sebou. Brat - brata, syn - otca, Oriani – Atlantania, biblický concept – védsky koncept… A do toho sa asi vyssie sily svetla priamo pliest nemozu , nesmú…
Preto asi tie misie “prorokov” (Achnaton, Budha, Jezis, Mohamed, zjavenia (Lurdy, Fatima…) - vid nizsie udov príspevok: "VM cca 4500 rokov ide presne podla plánu). Nasepkávajú a “zvádzajú” “temní”, “svetlí” musia íst príkladom , osvetlovat…
Vraj od 2009 – 2012 = koniec Noci Svaroga, Kalijugi (niekto tvrdí tak, dalsí onak) uz tu “Satan” nie je, ani “Siví“ a „Jasteri“. Majú zákaz sem prilietat a takisto sa inkarnovat. Prítomný zbytok sa priebezne “lyncuje” zhora. (Asi pred rokom –dvoma padlo lietadlo nad Atlantikom po zásahu bleskom. Jedna “vedma” len tak medzi recou poznamenala, ze to vsetko boli duse nie ludí, tusím to nazvala elektrické a radiacné duse. Ludské sú magnetické (to rozdelenie som mohol popliest)). Takze z toho vyplýva, ze je to len na nás a nemáme sa na koho vyhovárat. Otázkou je kolko a jak hlboko je “zblúdilých” ludských dusí… Jak bolo uvedené vyssie: “temní” odviedli kus poriadnej roboty. A clovek (najmä “biely”) casto chce byt “pápezskejsí ako sám pápez! Stihnú sa zblúdilí synovia navrátit do otcovho nárucia, alebo s príchodom dalsej Svarogovej noci budú mat “temní” bohatú zatvu?

Re: Svojské zhrnutie dejín, súcastnost a otázka do budúcna…

udo | 22.07.2013

Sú to isto často zaujímavé teórie(z gr."pozorovania"), konštrukcie..je ich mnoho a bude asi logicky z pozície nastavenia (ne)bezpečnosti systému stále viac. Tu a tam je isto tak, kao aj v biblii na tej-či onej úrovni chápania kamienčok, sklíčko pravdy. Možno sa raz aj,my, či naše deti, aj k analýze dávnejšej minulosti dostaneme. Ostatne by to nebolo na škodu. No aby sme pre prílišné vŕtanie sa v 1000

Re: Re: Svojské zhrnutie dejín, súcastnost a otázka do budúcna…

udo | 22.07.2013

No, aby sme pre prílišné vŕtanie sa v 1000+1 ni(e)kým poväčšine podvedome "v dobrej viere" predkladaných variantách, o budúcnosť neprišli a za sci-fy freekov označení neboli.
Spolocnosti by to asi zrovna neprospelo. Skôr spoloNecnosti.

Je to naozaj dávnejšia minulosť a pravdepodobne budeme raz aj tak schopní tam "nazrieť". (Poniektorí tak, ako vždy, snáď i teraz..) A nie len to..Hlavne pochopiť. Uchopiť to potrebné. Naučiť sa a uskutočniť lekciu, ktorú naši dávni predkovia asi nezvládli. Presnejšie hlavne ich "Pani". Sústreďme sa na aktuálne nevyhnutné, netriešťme sily a prostriedky, bo nenadarmo sa vraví:

"Sloboda je vedomá nevyhnutnosť"
Ak sa nedohodneme, končí na úrovni vedomia
a zostáva iba jej ilúzia na úrovni pod-vedomia.

Otroctvo bludiska zrkadiel krivých,
Mínoovho ka-lei-do-skopu vzájomne ne-pochopených,
ovládaného Zlatým teľcom krvou postriekaných.
Ilúzia smrti - času a priestoru, ducha a hmoty
Zombisvet tu bol a vo vývoji je to troll
mätúci dietky, zrodené z lásky otca..matky,
aby otrokmi zostali ega a prišli do neba,
údolia sĺz, v ktorom NiEt BohA.
Snívať však oni majú ten sen pravdy sladký,
skutkov, ne-besov strachu na zemi vratkých.

Re: Svojské zhrnutie dejín, súcastnost a otázka do budúcna…

udo | 22.07.2013

Malé upresnenie pre istotu vyššiu:
..
Snívať však oni majú ten sen pravdy sladký,
skutkov na Zemi, ne-besov strachu vratkých.

Re: Re: Re: Svojské zhrnutie dejín, súcastnost a otázka do budúcna…

Hox | 22.07.2013

".Hlavne pochopiť. Uchopiť to potrebné. Naučiť sa a uskutočniť lekciu, ktorú naši dávni predkovia asi nezvládli."

Přesně k tomuto jsem před pár měsíci došel, a... chvíli poté si doslova to samé přečetl v nějaké knize VP. Doporučuji se nad tím hlouběji zamyslet, to pochopení má hluboké dopady na pohled člověka na svět. Například, v tom, že žijeme tady a teď a je třeba obracet pozornost na dnešní situaci, nespekulovat a nespoléhat na "záchranu z minulosti" (třeba ve formě nějakého "tajného" vědění, technologií). Tehdejší civilizace sice věděla(y) v některých (většině?) oblastí více než my dnes, ale to jsou jen druhotné záležitosti, v tom hlavním, v tom selhali, a proto je naším úkolem to tentokrát zvládnout, a proto není na místě hledět do minulosti "s posvátnou úctou", kterýž postoj se snaží mentálně programovat filmový průmysl.

Re: Svojské zhrnutie dejín, súcastnost a otázka do budúcna…

udo | 23.07.2013

Doplním:
Áno, nepreceňovať minulosť, aj keď je isto dôležitá.
Zasa..všetko přiměřene. Teda..
Nežijeme v minulosti, nežijeme v budúcnosti,
no nežijeme ani teraz.
Žijeme proste STÁLE, len meníme formy.

Nie, toto chápanie nie je plne totožné s modelom tzv. reinkarnácii, karmou, atď..
Okrem toho ide hodne ďalej.
Niet začiatku a niet konca. Objektívne niet "času".
Je veľmi dôležité si to na začiatok dostatočne uvedomiť.
Čas je subjektívna miera, nie objektívna.
Pomer dvoch frekvencii totiž volím Lubovoľne vždy podľa aktuálnej potreby. Buď som schopný rozpoznať objektívne dominantné socio-naturálne procesy, alebo nie a zostáva zverom, zombii(biorobot bez vlastnej vôle, otrok).
Kde niet rozlíšenia, zostáva len ilúzia vôle.

Preto toľko zúfalej propagácie absurdnej téórie Big Bang(k). Adiotos sa stále snažia v pre nich nemožnej situácii udržať masu v šachu. Keď sa na to pýtali Bertíka, asi bol predsa len, na rozdiel od svojich Panov, trochu česný..
Povedal: Sám tomu poriadne nerozumiem. Spýtajte sa radšej mojich horlivých interpretov. Okrem toho, že nie nevýznamnejšiu odbornejšiu stránku "Theórie vzťahov" písala z veľkej časti jeho žena, výborná matematička Mileva Marić. On za odmenu skončil tradične s profesúrou v Zurichu(podobne Fischer, Radičová,..).

Keď si nejaká osoba totiž začne uvedomovať, chápať, čo to v skutočnostri znamená čas, začne pod-vedome postupne rozpoznávať a synchronizovať stále viac procesov, čo mu otvára bránu stať sa Človekom a výrazne obmedzuje možnosti jeho manipulácie. Časo-priestor je sú-časťou kategórie Miera. Niet predsa priestoru bez hmoty. Vákuum je tiež len formou existencie energo-hmoty..

Na prvom mieste je však vždy morálka, aj keď jesť musíme, ako sa vraví.(voľ.cit.B.Brecht)
Naši predkovia museli v zásade riešiť rovnaké problémy.
Možností seknúť(aj fatálne) zopár isto je.

Či už napr.spomínaný Amnehotep IV nedostatočne svoje znalosti rozprestrel davom,
alebo príliš akcentoval formu-kotúč miesto obsahu pred Bohom..
Situáciu neľahkú zjedno-dušiť chcel príliš rýchlo, necitlivo
a tak vietor do plachiet dal stránke druhej, supa náruživo.
Faktor bol ne jeden, bo mnoho tehál v múre pevnom býva
a iba rán viac, náväzných pre dom silný, koncom zíva.

Meno, príbeh kňaza mýtov MU, sme tie už spomínali tu..
Úprava Matíc stále zatiaľ hračkou opíc býva nevedomky
a preto ohrozené, nie v rukách dirtok sú vlastné domky.

Re: Re: Re: Re: Svojské zhrnutie dejín, súcastnost a otázka do budúcna…

jardob | 20.01.2014

Mozno to bude zniet divne, ale nazvem to "MacGyver principom", schopnost vediet si poradit v danej situacii s prostriedkami ktore momentalne mame k dispozicii (po ruke). Robi to tak aj V.V.Putin, napr. dokazal vyuzit moralne principy Pravoslavia v prospech krajiny a ako obranu pred LGBT agendou a dalsimi. Rovnako pouzil aj samotne pravo OSN proti planovanej invazii v Syrii. Mam pocit ze je jedno kto na nas utoci, za predpokladu ak vieme pouzit jeho silu proti nemu samemu. Uplne vsetko ma svoje riesenie, chce to len svoju Energiu a Cas (v prekladeKung-Fu), cize dostatocna snaha a cas vzdy prinesie riesenie, na vsetko. Castokrat najzlozitejsie situacie maju velmi jednoduche riesenie a netreba pre ne chodit daleko.

Ospravedlnenie

Daniela I. | 17.07.2013

Ospravedlňujem sa za ostrý tón, ktorý priam srší z môjho príspevku zo dňa 16.07.2013, ktorým som reagovala na otázku micha, kde je v NZ podávaný skreslený a nepravdivý obraz.....?
Ďakujem :-)

Re: Ospravedlnenie

Lin | 17.07.2013

Za sebe ti říkám, že jsem tam ten "ostrý tón" nenašla. Záleží na tom, jak se kdo dívá. Já tam našla zápal, rozhodnost. A v některých případech (jako tento) je velmi potřebný.
Chovám se stejně... :-)

Re: Re: Ospravedlnenie

Ivan | 17.07.2013

"čo sa s tým serete, dziéčence,...niekedy také dve - tri popapuli pomôže viac než celý pedagogický zbor"....

zhrnutie...

popolvár | 15.07.2013

Vdaka za vase názory. Nejak takto to teraz uz chápem aj ja. Preco sa vlastne pýtam? Náhodne som natrafil svojho casu na www.vedy.sk. Zaujalo ma to, aj ked nie so vsetkým som súhlasil - poburovali ma najmä útoky na osobu Jezisa - ako keby on mohol za to, co institúcia cirkvi porobila s jeho ucením. Tu mi admin tejto stránky pripadá ako nedospelý so svojimi komplexami nevysporiadaný jedinec. Ale prehodil som si moj dátum narodenia na slovanský letopocet, nasiel svojho "svetlého boha", a tie kvality, ktoré reprezentuje, majú co do cinenia so mnou - niektoré ako moje prednosti a niektoré (co som uz dávnejsie u seba vnímal, ze je potrebné na tom popracovat) este zanedbané, nerozvinuté... A mnoho dalsieho, co ma oslovilo, doplnalo uz poznané, vysvetlovalo tusené... Zhruba 2 - 3 mesiace som sa týmito textami na vedy.sk zaoberal. Ale stala sa takáto vec: kedze na kostol a krestanstvo mám svoj názor, a jeho správnost mi potvrdil aj vyssie uvedený clánok "HNR, Boh...", ale vedy.sk, takisto aj "Velesova kniha" sú podvedome manipulacné (najmä zboztovanie nasich praprapredkov a nebeských síl, zrovnávanie ich na úroven s Bohom - ved, co iné spravia chválospevy, napr. ""Boze zástanca Krysen veliký..." s vedomím a podvedomím cloveka odkojeného na krestanskom ucení ale uz nespokojným, hladajúcim - proste zamení Boha za boha. Plus dalsie zavádzajúce a manipulacné vsuvky, napr. dehonestácia Atona ako nesprávnej cesty a tvrdosijné smerovanie citatelov k mnohobozstvu..., atd., sklzol som naspät z pravej duchovnej cesty (doslovne mi bolo povedané: "si 15 krokov naspät, oproti stavu predtým." Viem, ze vo védach je vela pravdivého a dolezitého, ale vedy.sk je ako biblia po nicejskom koncile. Preto by som poprosil o nejaké iné, ak mozno preverené zdroje na védické ucenie, napr. aj link na konkrétnu literatúru Sidorova, kde pojednáva o danej problematike, konkr. "svetlí bohovia".

Re: zhrnutie...

.T | 15.07.2013

48. Keď ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu, je prevrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa nad tým. Stáva sa to každému. Nemysli si však, že tvoja neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje, lebo keď už neveríš v Boha, v ktorého si skôr veril, je to preto, že v tvojej viere bolo niečo pochybné a musíš sa viac snažiť lepšie pochopiť to, čo voláš Bohom. Keď divoch prestane veriť vo svojho dreveného Boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale iba, že nie je z dreva. L.N.Tolstoj

Re: Re: zhrnutie...

popolvár | 18.07.2013

...nádherný citát... V styroch vetách moja cca 18 -rocná vývojová cesta. Sám by som to lepsie nevyjadril.

Re: zhrnutie?

udo | 18.07.2013

Snáď je fajn, že hore uvedená kompilácia aj mojich výrokov na konkrétne kontexty, bola vyhodená tu na fórum..

Na druhej strane je aspoň vidno, ako sa aj ja, spolu s ostatnými vyvíjam..s odstupom času.. procesov postupom.

Akurát sú uvedené citáty žiaľ často vytrhnuté z kontextu + spomínaná rozbitá chronológia .. snáď s dobrým úmyslom logickej náväznosti..

..avšak čo spravila podobná situácia napr.s koránom?..

Tož..aspoň k temu Bohu a jeho deťom:
Ako som tu aj v iných diskusiách už podotkol(že by nevznikli nedorozumenia..)..
Môže byť stolár stolom?..či stôl stolárom?
Isto..stôl si nesie v sebe kus stolára..
Deti Boha sú len v tomto zmysle "bohovia",
no asi nemôžu byť úplne, celý tzv. Boh samotný..
ani v kolektívnom, súbornom intelekte, intuícii,..sve-domí.

Raz dávno sme to rozoberali myslím s Kysučanom.. či s kým to ladia..
Pravdepodobné ciele Človeka, Ľudstva..metodológia odhadu tohoto cieľového vektora a kritéria hodnotenia správnosti jednotlivých položiek a ich chronológie(po-radia)..

K Atonovi:
Kde Ach-na-tón-ovi sa chybička vloudila, že neuspel?
Že by len oponenti prisilní boli a on iba nedospel?
Toť otázka otázok dejín budúcna,
ktorá týka sa našeho, všetkých súcna.
Bo stále.. kto hráva s prsteňom moci,
stáva sa Panom, no nie Pánom noci.
Tak pohľad silný, jeden na onen bod vekov,
pokusu prvého, Bohu pravému priekov.
Ako železo, je výnimkou oceľ z meteory,
niet osudu trosky na nákove vykovaný..

mon-me-mes-notre-théo-ry..
RA-AT..Ar-a-Ra-At

Re: zhrnutie?

udo | 18.07.2013

Hráva sa - stáva sa..
Silný, g-ramotný jeden..
Glagol=slovo=Miera

Pre-nosom sa stáva,
že by nám nebolo zmála..
Pohybu, In-Formy, kruhu pulzu liekov,
bolo by škoda nebyť opice prie-Kov
Statiky, Miery bez prenosu niet,
tak ako nebýva bytia bez miery, či liet.
Tri sú jedno a jedno sú tri,
i v dvojici ľahšie žijeme my.

Re: Re: zhrnutie?

udo | 19.07.2013

re: Popolvár
Len to prosím ťa neber ako kritiku..ak chápeš.
Dik :)

Re: Re: Re: zhrnutie?

popolvár | 20.07.2013

ani som na to nepomyslel...
K tomu vytrhnutiu z kontextu a chronológii. Je to cca 1600 príspevkov, väcsinou ako reakcia na diskusné príspevky iných prispievatelov... (takze, ak má niekto pocit, ze mu nieco chýba, kludne si to vie dohladat, v predslove bol zdroj uvedený. Ad. chronológia: prvotný materiál bol chronologický, ale pri opätovnom prechádzaní textov sa mi to zdalo roztriestené a nesúvislé, jedna téma, druhá, tretia,... tak zase prvá, atd. Ale podotýkam, je to moj subjektívny pohlad. Na zaciatok ako doplnok ku KOB sa mi to zdá vhodné, mozno casom, ponorením sa hlbsie do danej problematiky, tiez budem na to inác pozerat. Ako sa vraví: Vývoj pokracuje a my s ním...
ad. Achnaton - kde spravil chybu? Snád prílis predbehol dobu, masy na to neboli pripravené, nerozumeli tomu a sa to snazil pretlacit zhora - direktívna ponuka bez prirodzeného dopytu. Ak más na mysli nieco iné, ozrejmi, naved...

Re: Achnaton, A-men-hotep, Ach-mose, Thut-mose a Mose

udo | 21.07.2013

Áno, správne si asi spomenul časť pomerne vážnych faktorov vtedajšieho neúspechu svetlejšej stránky vývoja dejín..
Možno Achnaton so svojho pohľadu dobu trochu predbehol,
No na druhej strane VM nezvykne dávať "vnuknutie" len tak zbrkle a hocikomu. Vyzerá, že ide v tejto veci za posledných min 4 500 rokov podľa konkrétneho a veľmi logického plánu..

Achnaton a jeho blízka periféria však spravila pravdepodobne nejaké vážnejšie chyby. Alebo jeho následníci. Včítane Moseho, prípadne jeho "rozprávkový" učiteľ Khidr(v koráne "Zelený"..symbol oázy života).
Na jednej strane
1."Prsteň moci" a na strane druhej
2. nedôslednosť v podstatných veciach.
Niekde im to asi skrátka uletelo..a "The dark side" nezvykne nedorozumenia v komunikácii prehliadať.
Ostatne ide aj objektívne o jednu z ich primárnych úloh.
Kruto povedané..

Ak ma pamäť nepletie, bol predsa Achnaton v tomto období 18.Dynastie už z titulu svojho telesného otca priamo automaticky "Jedným z Dvoch".
Tandemník.
No či vymenil svojho oponenta za Nefertiti
a či optimalizovaný systém vydržal tento mocný manéver,
je ďalšia závažná otázka.

Myslím, že je o náznakoch kniha:
V čase Nefertiti. (Nád-her-(n)á prišla)..či ako sa to volalo..
O tejto situácii a náväzných, sa čiastočne zaujímavo zmieňuje aj S.Freud(napriek jeho mnohým hrubým fatálnym manipuláciám biomasy) a tiež napr.bratia Strugacki.
Pamätáte inak, ako v blockformeri MIB(Man in Black) hľadajú agenti občas info hlavne v hrubom bulvári, sci-fy?
To nie je len tak..

Tak, ako sa omnoho neskôr spomína:
jeden z 300 a či 200 a pod..

Ak narazíte podľa istých parametrov na osoby podliehajúce vo vyššej miere(priamo geneticky, alebo funčnou oddanosťou) analyzovanému agregátnemu modulu, je môžné istými "podpichnutiami" cez nich z ich kolektívneho podvedomia dané informácie získať.

Umelec tak, ako aj lepší vedec,
chcúc vyzerať sťa umný žrebec,
nahliada do vnútra vekov svojho,
aby podal výkon fasci-nácie tvojho.
Keď trochu viete a ich správne prisuniete,
o sebe vám rieknu aj tak najviac sami
a keďže Gregor ten je hoodne starý,
zviete to, čo podľa Panov ich,
pre víziu sveta otrokársku,
konzervu dogiem tmársku,
nieže by ste vedieť mali.

Spomínané typy majú proste z objektívnych dôvodov masovo asi viac problém s chlastom a inými tvrdými drogami s príslušnými následkami pre rozvoj "zvyšku" spolocnosti, ak chápeš.

Sú to zaujímavé študijné objekty a keď taký stretneš, nepremeškaj príležitosť a nie, že sa opatrne priučiť nesmieš :)
Starí ra-z-umní lovci predsa tiež hodne aj od samotných lovených, či ochočených predátorov prevzali..,
no zároveň viac náhľadom rastlín dlhým, mocným dávali.
Toľko k hAvelovi-Abelovi a Kainovi.
Bo čím sa Kain pre-vinil, že Otec pozornosť jeho neprijal?
život ubyl a miesto Miery krvou postriekal.
Abel však zrná kvetov bez bôľu daroval
a tým závisť zvera - bezmierie "vyvolal".
Pozornosť stratil, na moment podstatný fatálne
a tak hlas a smútok Otca, boli znova márne.

Naivné je myslieť si, že zlí konať zlé nebudú,
no horší sú tí, čo zlým možnosti budujú.
Odpustiť možno, no zabudnúť je smrť.
Tak pamätaj Človeče, bys neskončil jak krt.

Khidr vs. Hydra
Učiť sa, učiť sa, učiť sa, a Uhádnuť.
Nie hádať sťa had na márach.
Každá kuchárka má sa UČIŤ žiť a tvoriť,
aby všetci spolu mohli, meč ten temný hrdze zlomiť
..a budú-cnosť vlastnú, spolo-cnosť lepšiu s-trojiť.
Bo kto len prie sa kovu, avšak možnosť má lesklú, novú..
vo vode živej kal meče staré i nebude viac hydry v dave!

Ak ľudí chceš miesto stáda
uč sa hoc aj od zombiho,
pokiaľ zmysel to dáva.

Re: Re: zhrnutie...

jardob | 20.01.2014

Mimochodom aj Ateizmus nie je nič ine iba "Druh naboženstva", filozofia, lebo je tiez iba založený na obycajnej Viere ze Boh neexistuje.
Podla mna Slovanský bohovia boli obyčajný smrtelníci, no zrejme dosiahli urcity stupen poznania, podobne ako napriklad indicky Budha, a generacie v nich videli duchovne vzory.. Nazyvali ich bohmi v zmysle - osvieteni, ale celkom urcite vedeli aj o Bohu ktorí je ovela viac a je zrejme na konci nasej cesty domov.. Je mozne ze v roznych nabozenstvach su kusky pravdy, jej ulomky.. (Pravda sa v cistej forme na zemi asi nevyskytuje). Ak by som sa drzal iba krestanstva, pripadalo by mi nefer, ze Domov by sa dostali iba niektorí zo sucastnikov krestanstva z tych vsetkych miliard ludi co kedy zili na zemi. To je potom aka ucta k cloveku, a k zivym bytostiam vobec. Sancu predsa musi mat kazdy. A ak poznanie a cestu domov nenajde v jednom zivote, mal by ju dostat v dalsich zivotoch az kym ju nenajde..

Re: zhrnutie...

Hox | 15.07.2013

Ad Sidorov: http://leva-net.webnode.cz/tags/Sidorov/
To, o čem jsem psal, je hned v prvním odkazu. Jinak dodávám, že jeho postava a zdroj vědomostí je opět obestřena určitou "tajemnou mlhou", Rozlišení je na místě.

S "prověřenými zdroji na védické účení" je to jednoduché, pokud se nebavíme o indickém védizmu - pokud nemáš klíč k vatikánské knihovně, žádné nejsou. Resp. nejsou žádné, kde by šel hodnověrně vysledovat autentický zdroj informací.

Re: Re: zhrnutie...

popolvár | 16.07.2013

"...s "prověřenými zdroji na védické účení" je to jednoduché, pokud se nebavíme o indickém védizmu - pokud nemáš klíč k vatikánské knihovně, žádné nejsou..." , alebo este neboli objavené... tu mám na mysli misiu zreca Lubomira (zachovanie dedicstva orianskej kultúry - poznámka o vybudovaní podzemných miest - skrýs v juzných pohoriach) pred vypuknutím druhej vojny s Atlantídou. Pravdepodobne sa jedná o Tibet. Myslím si, ze nie bezdovodne Cína anektovala Tibet, asi dúfali, ze sa niecoho dopátrajú, zmocnia... Aj z iných zdrojov som uz v minulosti pocul, ze sa v Tibete uchovávajú prastaré dedicstvá...

Re: Re: Re: zhrnutie...

Hox | 17.07.2013

jj. myslel jsem to v tom smyslu, že nejsou veřejně dostupné..

Re: pro Popolvár

Lin | 15.07.2013

Neumím posoudit, kam Védy.sk směřují své čtenáře. "Útoky na Ježíše" chápu ve smyslu útoků na jeho zkreslený a nepravdivý obraz, podávaný v Novém zákonu.
Ale jsem přesvědčená, že védická kultura není žádný výmysl ani falzifikát. Slované byli védisti - tak, jako mnohé jiné národy. Dá se říci, že většina dnešních islámských zemí kdysi dávno vyznávala védickou kulturu (třeba i Turci).
Velesova kniha možná falsem je... i když i její odpůrci připouštějí, že je sestavená z mnohem starších pramenů moudrosti, které se v písemné formě nezachovaly. Možná přikrášluje, zveličuje - ale v zásadních informacích nelže. Třeba v tom, že Slované byli nositeli védské kultury. Podle knihy je Bůh kosmickým zákonem a ostatní bohové jsou nositeli jeho různých aspektů. Jediná správná modlitba k Bohu zněla ve smyslu:
"Ať máme vše, co potřebujeme k životu.“ A védismus důrazně nepřipouštěl modlitby za konkrétní věci, ať už za svůj prospěch či za prospěch někoho jiného.
Duše a reinkarnace byla samozřejmostí a zajímavé bylo přesvědčení, že kdo jako otrok umře, ten se také otrokem narodí. Takže z toho pramení jejich vůle a odvaha = lepší zemřít jako svobodný, než žít a zemřít jako otrok.
A koho měli vlastně předkové za pohany? Všechny společnosti (nebo věrouky), které otrokářství praktikovaly a dovolovaly. Védismus otokářství neuznával a ani nepraktikoval. Když Skýtové někde ve 2.stol. osvobodili Řeky od Římanů, jako první u nich zrušili otroctví.
Pro védickou kulturu byla vůbec individualita a osobní svoboda (a její respektování) typická. Dá se říci, že byla prototypem demokracie, kterou jsme my nyní nikdy nezažili, ale po které podvědomě toužíme.
Vládci nebyli dědiční, volily je sněmy. Dědičnost vládců nám nutili Římani a Chazaři. Také vlastnictví půdy bylo védické kultuře cizí, protože půda nikdy nemůže patřit člověku, ta je propůjčená Bohem jako prostor k žití (analogie s Indiány). Půda jako osobní majetek = ten, se kterým se kšeftuje - to védická kultura neznala a zavedlo ho až římské právo kdesi ve 12.stol.

A zajímavost: už Fr.Palacký, který mohl jako první bádat o naší minulosti (ovšem jen ve vatikánském archívu a jen ve spisech, které mu půjčili) určil za příčinu našeho pádu (a zotročení) přílišnou demokratičnost.
Staré Slovany lze podle něj charakterizovat jako demokratickou kulturu, oproti tomu Germány (a Římany, Franky, Sasy...)
jako kulturu totalitní.

Re: Re: pro Popolvár

micha | 16.07.2013

Umím posoudit, kam Védy.sk směřují své čtenáře Lin. Kde je v NZ podávaný zkreslený a nepravdivý obraz o našem Pánu, Ježíši Kristu? Pouč mě Lin.

Re: pro Micha

Lin | 16.07.2013

Provokace? V otázce jsi hned nasadil konfrontační tón, takže se mnou nejspíš vůbec diskutovat nechceš.
Ptáš se mě KDE... Odpovídám - všude. Celý NZ má o Ježíši asi takovou vypovídací hodnotu, jako Kosmova kronika o dějinách naší země.
Určitě znáš NZ mnohem lépe, než já, tak mě, prosím, oprav, pokud se odchýlím.
Matouš, Marek, Lukáš a Jan + nespočet Pavlových listů. Údajně evangelisti, popisující příběh života JK.
Jenže pouze Matouš a Jan by mohli být současníky JK. U Jana je "dobrý úmysl" s otazníky, protože žil v domě velekněze. Zbývá nám jen Matouš a tím se nechali "inspirovat" Lukáš (učedník Pavlův, nikdy se časově s JK nemohl setkat) i Marek (alexandrijský biskup, taktéž ještě nebyl na světě, když údajně JK působil).
Takže snaha o věrné podání událostí ze života JK je pouhou iluzí. Když pomineme fakt "sestavování NZ" (na zakázku) a zničení všech ostatních zdrojů téhož druhu (včetně těch, které údajně napsal i JK) a budeme předpokládat"dobrou vůli", neodstaneme se k pravdivosti. Ani při nejlepší vůli si nemohu někde po čtyřiceti letech přesně pamatovat, co kdo řekl a jak.
Pokud věříš v pravdivost NZ, pak se ničím nelišíš od védistů ze stránek Védy.sk. Prostě jim nemáš co vyčítat, protože za těchto okolností "vaříte ze stejné vody".
A pár drobností:
Předpokládáš, že JK při té síle ducha byl negramotou? Že neuměl psát, když se tehdy učili psát i někteří nadaní otroci?
Předpokládáš, že JK byl žid, vyslaný na "židovskou misi" s tím, že ji ani nebude mít možnost dokončit, protože "bude muset zemřít na kříži, aby lidstvo vykoupil"?
Kde je těch cca 20 let jeho života a proč o něm evangelisté cudně mlčí? Při tom detailním líčení okolností jeho narození a následně i dětství je to poněkud podivné. Ztratil se snad z povrchu zemského?
Proč ho oslovuješ Pán? Cítíš se otrokem? Neměl bys být spíš jeho učedníkem (tj. tím, kdo se učí jeho filosofii)?
V tom NZ je mj. napsáno:
"Nenazývám vás služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce." (Jan)
(slovo "služebník" nahradilo a "zjemnilo" původní slovo = otrok).

Re: Re: pro Micha

micha | 16.07.2013

Ale chci. Cožpak otrok nemá právo ke komunikaci?

Re: Re: Re: pro Micha

Lin | 17.07.2013

Jestli chceš komunikovat, pak je vše v pořádku... :)
A víš, proč jsem ti na konec dala zrovna tenhle citát? Je totiž významný a potvrzuje to, co se dočteš ve zdejších materiálech.
Pokud připustíš, že Ježíš promlouvá k rodu chrámových otroků, pak to sdělení má tento význam:
Už nejste otroci, protože jsem vám přinesl vědění, které vás z otroctví vysvobozuje.

Re: Re: Re: pro Micha

Vladislav | 19.07.2013

Spletl sis diskusní fórum, příteli. Tady diskutují svobodní lidé, ne Jehovovi otroci a bioroboti. Seber svého "pána Ježíše" a zmiz.

Re: Re: Re: pro Micha

popolvár | 20.07.2013

nie nemá. Je to predsa jasné uz z jeho postavenia. Nemá, co kecat, ale otrocit. Ak chce kecat, nech sa najprv zbaví jarma!

Re: Re: Re: pro Popolvár

Daniela I. | 16.07.2013

I keď som nebola oslovená, nedá mi nereagovať. Kde je v NZ skreslený obraz .... ?

Napr. takáto podpahovka

JK - v mojom ponímaní RADOMÍR ( a tu nech si myslí kto chce, čo chce!!!!, lebo Ježiš nazývaný Ješua v aramejčine znamená "Jahve zachraňuje", alebo "Jahve je spása" !!!!!!!) ako vysoko DUCHOVNE a MORÁLNE vyvinutá bytosť zrodená v ľudskom tele prišiel dať poznanie a tým aj lásku do sŕdc predovšetkým zblúdilým ovciam izraelským.
„ Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela“ (Mt 15,24)
Myslím, že nemusím ozrejmovať, prečo práve Izraelitom.

JK pri poslednej večeri, keď vraj lámal chlieb a zobral kalich, vraj ustanovil Oltárnu sviatosť a vraj povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Tento kalich je nová zmluva z mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22,19-20).

Apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom hovorí: „Nech teda človek skúma sám seba, a tak nech je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“ (1Kor 11,28)

Toto kanonizované vyjadrenie Pavla (Saula, Šaula, či Šavela) z Tarzu je z môjho pohľadu vydieranie a vyhrážanie smerujúce k potlačeniu prirodzeného a neodňateľného práva človeka, a to PRÁVA SLOBODNEJ VOĽBY /VÝBERU.

JK - RADOMÍR by nikdy v živote nežiadal a už vôbec neprikazoval, aby ktokoľvek jedol jeho Telo a pil jeho Krv, t.j. aby v živote praktizoval DUCHOVNÝ KANIBALIZMUS !!!!

Podľa dostupných materiálov na internete som zistila, že Oltárna sviatosť - sviatok Božieho Tela a Krvi bola zavedená ako rituál pápežom Urbanom IV. v r. 1264 ! Zaujímavé zistenie. A čo tie roky predtým? Nerešpektoval sa snáď príkaz Ježiša? Čiže tento kanibalizmus bol účelovo zavedený až po smrti JK.

Okrem toho o správnosti Oltárnej svatosti mali viacerí doboví kňazi vážne pochybnosti. Už v 13. storočí v Cirkvi začal „mátožiť“ ňáky kňaz Berengár - bludár, ktorý sa ako prvý opovážil napadnúť najsvätejšie tajomstvo Oltárnej svatosti, tiež nemecký kňaz Pleogit, dejepisec z 13. storočia, ako aj mnohí Berengárovi nasledovníci. Ako vidieť neuspeli. A duchovný kanibalizmus sa ďalej praktizuje. Bŕŕŕŕ !!!!!!

Re: Re: Re: Re: pro Popolvár

udo | 20.07.2013

Hej hej..
spomeňme na tom mieste ako cviko tiež napr. podprahovku Umberta "Eca" z histerického románu "Meno ruže"..

Postava brata Berengara..

Odporúčam dobre si naštudovať "upozornenie o konci pochybovačov" z pera hlboko presvedčeného zombifašistu U."Eca".
Nie nadarmo sa spravodlivejší v komisii Univerzity Karlovej rozhodli preventívne neudeliť Umbertovi "čestný doktorát" a nepoškvrniť tak znovu pôdu inštitútu..

Umberto II. taliansky, exulant post fasci.

A snáď nadarmo histéria politrukov fascinovanej agitky (lž)idnes.cz ohľadom opovážlivosti 30 statočnejších.

Či už dekan Michal Stehlík konal v českom štýle Dr.Jozef Tisa, aby "sústredil vinu kolegov na seba" a ich samých pre dobro veci uchránil,
alebo konal z pozície presvedčenia o nadradenosti pseudorasy najstaršej Mafie "Judenübermenschov" je už potom ďalšou otázkou jeho svedomia.

Prvý prípad by mu isto ku cti bol
a miesto v dejinách pozície neľahkej dal..

Ego a či Eco?
Toľko poznámka krátka
k pre-javom praktickým
a mat(r)iciam tvojim Danka :)

Re: Re: pro Popolvár

popolvár | 16.07.2013

Lin, dakujem. Ani ja si nemyslím a ani nikdy som si nemyslel, ze védicka kultúra je výmyslom. V súvislosti so slovansko -árijskými védami prezentovanými na www.vedy.sk, len upozornujem, ze mám pocit, ze si tam "prihrieva niekto vlastnú polievocku" a nekritické "zhltnutie" celého obsahu moze byt zcestné... Na druhej strane som tam nasiel vela inspirácie a prinajmensom ma to prinútilo vrátit sa k rustine...

Re: pro Popolvár

Lin | 17.07.2013

Popolváre, prosím - neděkuj.To já tobě spíš dlužím - když nic jiného, tak vysvětlení.
Z tvých dřívějších příspěvků jsem chápala, že nezavrhuješ védickou kulturu a ani nepochybuješ (jinak bys tu nebyl a nesnažil se přinášet vědomosti) a tvá nedůvěra se vztahuje ke konkrétním stránkám. Což je v pořádku. Já si tam občas chodím přečíst to, co mě zajímá - ale "nežeru je i s chlupama". Celkem nedávno jsem tu sklidila od některých nevoli za kritiku jednoho takového článku, když jsem si dovolila nesouhlasit a zpochybnit. Prý - co proti nim mám. Nic... jen filtruju. A ten vztah k jejich snahám bych charakterizovala asi jako ty = za leccos velmi děkuju, někde neberu a nesouhlasím. Je to stejné jako u Levašova, Sidorova a dokonce i Petrova nebo Zaznobina.
Můj "védický" příspěvek byl spíše účelový a nevztahoval se přímo jen k tobě. Napsala jsem ho proto, aby čirou náhodou u někoho nevznikl dojem, že védická kultura = Védy.sk. To by byla škoda, protože se domnívám, že žádný dokonalejší sociální systém lidstvo ještě nevymyslelo. A chtěla jsem, aby byl zřejmý obrovský rozdíl mezi řízením společnosti pod védismem a řízením společnosti pod kultem "pravdy a lásky" Amona - tj. dnešním křesťanstvím.
Takže - já děkuju tobě. Za tvou práci, za přínosné informace. A mrzí mě, že jsem svůj příspěvek napsala nesrozumitelně... že mohl vyznít i tak, že o tobě pochybuju. Nepochybuju.
Děkuju a srdečně tě zdravím.

Re: zhrnutie...

Hox | 15.07.2013

Ještě k těm "dlouhovlasým a bradatým bohům". Co se týká naznačené varianty 1) tj. ipostáze nějakých základních principů vesmírů ve smyslu jak o tom píše třeba Sidorov, já bych řekl, že to může odpovídat a nemusí, smysl to dává, ověřit to ale není jak (nebo někdo ano :) ?). Co se týká varianty 2 - "významní předkové" nebo nejasného způsobu, jakým "Bohy" prezentují například S-A védy, tady vidím tu provokaci a výmysly té nové vlny "Védizmu", co se objevila po roce 91, a ani se mi nezdá, že by to bylo slučitelné s variantou 1.

Pokud mluvit o tom, co lze v této oblasti s jistotou říct, vidím to zhruba následovně :
Víme, že slovanská, potažmo ruská civilizace se vyvinula z protovédické civilizace žíjící na území části Evropy a Asie nejméně několik tisíc let nazpět. Z ní vykrystalizovala zhruba před 2-2.5 tisíci lety civilizace, nazvěme ji venedská, která se rozkládala od ústí Labe až někam do hlubin Asie. "Ruský" - Rus pochází s největší pravděpodobností od "ruslo" - koryto řeky, neboli "říční lid". Nejpozději ve 2-3. století n.l. byla venedská civilizace (blok - "říše") už plně zformována, včetně jazyka, kultury, světonázoru, společných hranic - dnešními termíny federace s jednotnou algoritmikou kolektivního vědomí = koncepcí řízení. V 5-7 století přestává v dosavadní podobě existovat, západní část se postupně odděluje a "vznikají" "Slované" (termín časem změní význam a označuje všechny národy původní civilizace). Víme, že naši předkové měli například pojmy "Perun", "Sventovít", ... atd., víme, že stavěli kumíry - sošky (podle některých - nikoliv portréty bohů, ale "fixátory" matric), také to, že Vladimír při křtění Kyjevské Rusi přistoupil k provokaci, nechal udělat falešné modly, praktikovat krvavé oběti a ty "šokující" události mu posloužili jako záminka k teroru. To je ale asi tak vše, zjednodušeně řečeno - nelze s jistotou říct, co pro naše předky znamenal pojem "Perun", nevíme, proč dělali různé obřady a co si přitom mysleli. Nedochovaly se žádné záznamy. A ať si tvrdí co chtějí, dnešní "guruové slovanských véd" to podle mého také neví, a to co dnes prezentují, spadá různou měrou do jedné ze tří kategorií:
a) přibližně odpovídající
b) upřímný omyl
c) vědomá dezinformace
Další otázkou je, jak ke svým vědomostem přišli (téhle otázce věnoval jedno vystoupení i buďto Zaznobin nebo možná někdo z kpe, jmenuje se to "Provokatéři ve Slovanství" - stojí za shlédnutí.)

Protože se tu nakouslo téma historie, je dobré mít na paměti, že algoritmus "rozděl a panuj" pracuje i na 2. prioritě: jedna verze historie je ta oficiální, další verzi nabízí například Petuchov, jinou S-A védy, ještě jinou Fomenko a spol., ještě další Sidorov, a mnoho různých dalších verzí minulosti různých autorů, které mají tu vlastnost, že si navzájem téměř vždy v něčem odporují. Otázky typu, zda má pravdu Sidorov, nebo Fomenko jsou tak zhruba ze stejné skupiny, jako zda hmota nebo myšlenka, vejce nebo slepice atd. Komu je ku prospěchu, když se lidé takovým typem otázek zabývají, už se myslím také dost probíralo... . Navíc, snažit se zjistit "jak to tedy doopravdy bylo" je veskrze marná snaha, protože ať by se člověk přiklonil k jakékoliv konkrétní variantě, je velká pravděpodobnost, že časem na narazí na něco, co je s tím rozporu (tak mě napadá, byl by to příklad reálného zklamání z iluze řízení nebo iluze existence procesu?)
Historie má mnoho aspektů a jednoduše někdo zdůrazňuje jednu množinu aspektů a jiný zase druhou, jeden autor má v něčem pravdu a mýlí se jinde, další zase naopak.

Na tomhle vystoupení se na téma vyjadřuje Zaznobin, v 2h32m, stojí za poslech: http://www.youtube.com/watch?v=NaOtd2TyKUI

Re: Re: zhrnutie...

popolvár | 16.07.2013

"Navíc, snažit se zjistit "jak to tedy doopravdy bylo" je veskrze marná snaha"...
tak k tomu som dospel aj ja vcera, ked som si precítal pár odporúcaných clánkov Sidorova, diskusie k nim... V minulosti sa mozme vrtat donekonecna, a k comu to? "Co bolo - bolo, terazky som majorom!" (aj ked obcas sa oboznámit s iným pohladom na minulost ako prezentuje h-is-toria je vhodné).
Radsej spojazdnit DVTR vo vlastnej hlave, precitovat, citlivo vnímat seba a svet okolo a ono sa to vsetko rozjasní...

Re: Re: zhrnutie...

pyramida | 17.07.2013

Zajímavé alternativní pohlédnutí, kdo byl Ježíš, odkud, byl Slovan?. Do toho Galicie( Francie) a francouzská stará města přejmenovaná až někdy v 14 - 15. století. Evangelia nesedí s geografickým umístěním celého příběhu, tak jak se stále prezentuje. Já dám na svou intuicí. Proto to bylo pro mně zajímavé:http://www.youtube.com/watch?v=F5Y1ujQ087s&list=PL7B4294F19BDE57F6

Re: Re: Re: zhrnutie...

popolvár | 18.07.2013

...si myslím, ze si z nás robí prcu... Trocha pritiahnuté za vlasy.
Takýmto prístupom narábania s urcitými reáliami mozes potvrdit akúkolvek teóriu. Ale ber to ciste len ako moj názor...
Zase na druhej strane je vela teórií o úteku Jezisa a Márie Magdalény z Jeruzalema do Gálie (ukrizovanie fingované, mozno ziadne...), královský rod Merovejcov atd.
Tazko posúdit, pre mna je podstatnejsie sa zaoberat skor odkazom a posolstvom pre ludstvo, ktoré Jezis priniesol.

Re: Re: Re: Re: zhrnutie...

Daniela I. | 18.07.2013

Trošku rypnem, nech mi je odpustenéééé :-)
- Levašov tiež tvrdí, že Ježiš bol Slovan z Francúzska, z vtedajšej Galície, ale ukrižovanie umiestňuje do Konštantínopola r. 1068, čo by zas približne zodpovedalo tvrdeniam Noskova a Fomenka.
- Tal. režisér Franco Zeffirelli natočil 4-diel. film o Ježišovi Nazaretskom, kde hral hl. úlohu Ježiša herec s krásnymi modrými očami a gaštan. vlasmi Robert Powell. Zaujímavé, že nie ňáky semitský typ. Alebo Mel Gibson. Môžeš ma odbiť, že umelcom nie vždy rozumieť.
Nuž jeden nikdy nevie... Ale toto nie je otázka dňa, však áno? :-)

Re: Re: Re: Re: Re: zhrnutie...

Vladislav | 19.07.2013

To je úplně špatně. Proč se nějakým Ježíšem vůbec zabýváte? Potřebujete ho k něčemu? Potřebujete dokázat, že byl nebo nebyl takový či makový? Jen se necháváte vtahovat do JEJICH hry. Zabývejte se tím, kým byli a jsou NAŠI BOHOVÉ, nenechávejte se odradit nedostatkem informací. Ježíše přenechejte křesťanům, je to JEJICH symbol, jejich archetyp. Toto je prostě úplně špatně - jenom to odvádí a odebírá sílu!

Re: zhrnutie...

udo | 20.07.2013

Zastať na úrovni panteistického polyteizmu ako vo filme Avatar
logicky z hľadiska e-volúcie myslenia nevyzerá byť zrovna bezpečné.
Či V-Ladi-Slav?
V ladu..sú-lade s h-ar-mon-iou, symmetriou vesť-miru, Mieru, Miery

Kulto-logickí projektani museli aj pravdu veľkú znovu dať,
aby mohli lož kľúčovú do podvedomia má-sch(k)ovať.
Av-At-Ar
Un homme en AVance d´At.
Pred po-a u-chopení objektívnej tendencie, trendu monoDeizmu.

Avec plaisir monsieur Royfęt!

Re: Re: zhrnutie...

udo | 21.07.2013

Jou..a k Fomenkovi a Nosovskému..
Priznám..je to už dávnejšie, čo sme prezerali ich štúdie..
Tie matematicko-štatistické analytické modely sú isto hodne zaujímavé, no zároveň sa uvedené metodiky tiež dajú použiť rôzne..
Ďalej tiež potom už podľa mňa(a nie len) ťahali napr. s tým tretím Rímom do extrému.
Príliš okato podfarbovali na veľkoruskú nôtu. Až to je trocha podozrivé..
Podobne Prof. Čudinov myslím z MGU v Moskve.

Bolo by to treba celé s chladnou hlavou ešte raz prerátať a podrobiť protodialektickej kritike. AK je na tom v ISTOM ZMYSLE naozaj viac pravdy, nevyhnutne sa tomu tak-či tak.
Teraz však myslím treba riešiť dôležitejšie veci.
Dokompilovať tu DVTR a zrejme min. aj IPC kvôli zvýšeniu úrovne bez-patch-cnosti.
Že by potom ďalší, ako sa v programátorskom žargóne občas vravieva, ten OS príliš látať nemuseli..

Re: Re: Re: zhrnutie...

Hox | 21.07.2013

...Fomenko, s tím Třetím římem je to do očí bijící, je jasné na koho (ne)vědomě pracuje.

ps. IPC = ?

Re: zhrnutie...

udo | 21.07.2013

IPC. Imitačno-provokačná činnosť.
Táto analytická práca vyzerá byť dosť dôležitým algorytmom informačnej bezpečnosti DVTR vo vzťahu k verejnému životu.. od rodiny a práce až k praktickej každodennej politike.
Aby sa s DVTR nemohlo stať to, čo s pôvodným učením Achnatona, Budhu, Issu z NasArie, Mohameda, atď..
Maximálne možne obmedziť možnosti zneužitia tejto zbrane.
Okrem jej vlastného firewallu ide o niečo, ako dodatočný aktívny antivirák.

re: oprava Fomenka
Ak je na Fomenkovej jednoduchej algorytmike historickej analýzy v ISTOM ZMYSLE naozaj viac pravdy, NEVYHNEME sa jej tak-či tak. To je fakt.

Re: Re: zhrnutie...

Slovan | 01.08.2013

Na jednej prezentácii sa za chronológiu podľa Fomenko a Nosovský aktívne staval Kasparov.
Tým je nápovedané dosť, aby bola celá vec podozrivá a silne pri sledovaní odfiltrovaná triezvou úvahou.
http://www.youtube.com/watch?v=9IwEjRmPlPI

Re: zhrnutie...

sisi | 04.09.2015

Prepáč aj ja som čítala Védy a možno tiež by sa mi to zdalo rozprávkové ale rok som chodila na Starosloviensku bukvicu a vtedy mi to doplo. To čo zanechali naši Bohovia je geniálne. Začni študovať to písmo a prídeš na pravdu. Lebo to čo ty píšeš sa mi zdá veľmi povrchné poňatie našej Viery. Viera je Védať Ra. Čiže Prijímať svetlo poznania. Ná-boženstvo je len povrchné vnímanie Boha lebo každé slovo má svoj význam nielen povrchný ale aj hlbinný. Relígia čo je správny význam náboženstiev je re- opakované ( ako rekonštrukcia, reinkarnácia...) lígia veľká skupina ľudí . Číže preškolenie veľkej skupiny ľudí, z pôvodnej Viery na iné náboženstvá. Neviem či si dobre čítal Védy lebo tam je Ježiš spomínaný ako Bogumír a nik na neho neútočí. Možná si čítal nejaké indické Védy. V slovanských Védach je jasne napísané Bohovia prvopočiatoční sú perzonifikáciou tvorivých síl a svetlých energií vesmíru. Bohovia ochrancovia sú učiteľmi národov. S najvyšším Bohom ktorý vytvoril celý vesmír ktorý je Ra-m-cha sa nezaoberáme lebo on je niečo nami nemožné pochopiť. Ra - svetlo m - myslenie, cha - energia. Na to aby sme si ho uctili uctievame bytosti ktoré sú jeho súčasťou teda Bohov a prírodu a vesmír ktoré vytvoril. Vo všetkom je kúsok Boha. Kresťania veria v Boha a ničia všetko čo vytvoril hlavne prírodu.

Odkial?

IvanSk | 15.07.2013

A o d k i a l viete kto,alebo čo je BOH?

Ke slovanským bohům

Lin | 15.07.2013

Pokusím se vyjádřit k té dvojce - "plejádě bohů".
Tuším, že to "o koho jde" vysvětloval i Sidorov - a platí to 2. V misi osidlování Země hned několika bílými rasami z různých planet a vesmírných prostorů byli oni ti "hlavní velitelé", kteří to měli celé na starosti. A tuším, že měli na starost i jejich umění spolužití = spolupráce na všech úrovních a to tak, aby jedna rasa podporovala druhou (=předávání zkušeností v dobře rozvinutých a zvládnutých schopnostech).
Takže já chápu ty "vlasaté bohy" jako předky z našich bílých ras. Nemohou být žádným Vis major (ta nemá tvář), ale lidé na velmi vysoké úrovni tvoření ve smyslu MIM.
Z mého hlediska jsou pro Slovany velmi důležití, protože zajišťují propojení Rodu (= rodových zkušeností a poznání) se záměry Vis major.
Princip si vysvětluju asi takhle:
- víš, že je prospěšné ze zrna vyrobit chléb. Chleba je jídlo, zasytí a ty znáš základní přísady. Ale to, jak s těmi přísadami zacházet tak, aby chutnal tobě známou chutí, tě nejlépe naučí tvá maminka.

Re: Ke slovanským bohům

Daniela I. | 15.07.2013

Takže já chápu ty "vlasaté bohy" jako předky z našich bílých ras. Nemohou být žádným Vis major (ta nemá tvář), ale lidé na velmi vysoké úrovni tvoření ve smyslu MIM.
-------------------------
Súhlasím,.... ktorí sa zhmotnili na Zemi, aby priniesli poznanie nielen o Vesmíre aj iným kultúram (civilizáciám) - Huang di, Viracocha, Quetzalcoatl... Domorodým obyvateľstvom boli považovaní za bielych, bradatých bohov....... U nás, v našich končinách považovaní za prapra...predkov.

V odpovedi popolvárovi som napísala, že platí 1/ aj 2/ a nevylučujú sa. Myslím, že je to tak, ale treba rozlišovať
1/ Prvopočiatoční Bohovia ako sily-energie = nosiče Hoxových základných princípov formovania hmoty. Na nižšich úrovniach aj ako tvorcov, správcov a ochrancov nižších svetov.
2/ Bohovia ako evolučne vyššie bytosti, ktoré odovzdávali pozemšťanom vedomosti/poznatky.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek