Globálny prediktor – parazit (GPP)

Globálny prediktor – parazit (GPP)

(Další kapitola z diskuse o Koncepci sociální bezpečnosti. Vysvětlení případných neznámých termínů se nachází mj. zde. Předchozí kapitola zde.)

 

4. Globálny prediktor – parazit (GPP)

GPP , alebo GP sú oni, nie on.
(1 + 10) + (1 + 10) = 22 Osôb "vznášajúcich" sa nad vrcholom riadiacej štruktúry pyramídy. Oko moci.

Ich najvyšší cieľ je jasný: "Globálna svetovláda v ich prospech", t.j. využitie objektivity procesu koncentrácie riadenia a výkonných síl spoločnosti.

Máme sa od nich hodne čo učiť a oni by sa zároveň mali učiť byť znova Ľuďmi. Kedysi oni sami, resp. ich predkovia snáď boli..
Mohli by veľmi pomôcť. Moc je však šialená droga..

Globálna konceptuálna moc, alias GP (Globálny prediktor), či Polyfémov Nikto z Homérovho Odysea si pravdepodobne pred nejakými 200-300 rokmi z istých dôvodov vybrala Svajčiarsko za svoje sídlo. Každý rozumný "pán" chce mať v svojom záhumienku kľud a minimálne zdanie fungujúcej miery. Inak ako zdola nie je možné rozhodovať pre všeobecný prospech. Kvôli udržateľnému bezproblémovému vývoju im ako výborní účtovníci ponechali túto výsadu. Izraelsko-americké korporácie a ich špičky vždy boli a sú iba perifériou GP.

Vždy bude Prírodou, Bohom,.. vzhľadom na mieru chápania situácie a postoja más podporená najlepšia možná varianta vývoja. Preto Globálny prediktor pracuje spôsobom analýzy a podpory tendendencií, ktoré koordinuje so svojimi cieľmi. To sa od nich máme učiť. Ak naše ciele budú v užšom súlade s najvyššími cieľmi, bude podporená naša varianta. Preto musí byť vypracovaná alternatíva tlupo-elitárneho Biblického konceptu, ak ešte neexistuje.

Poslednú dobu má GP vážne problémy. Je to ale prirodzené. Na istej úrovni ide čas proti nim. Stíhajú už len zčasti korigovať. Predikcia sa v podstate vytratila. Jeden z dvoch hlavných tak trochu stratil džob Objektívne sa totižto vážne zmenila celková situácia. Nastali okolnosti, s ktorými nemajú za tie tisíce rokov žiadne skúsenosti (viď. hlavne spomínaný postrezonančný stav sínusových chrakteristík zmeny logiky sociálneho správania).

5. Ako „pracuje“ GPP

"3D chápanie" univerza ohľadom kategórii (def. tzv. hraničných zovšeobecňujúcich pojmov):
MIM
1. Matéria (= Energia),
2. In-formácia (= proces prenosu formy = miery) a
3. Miera (= forma = konkrétne miery obrazu = vektor, matica, príp.tenzor, atď.)

oproti plochému (chybnému) paralyzujúcemu 2D chápaniu METS (v prekl. do slov. HEČP)
1. Hmota,
2. Energia,
3. Čas,
4. Priestor
,kde ide vlastne len o 2 kategórie (1. a 2. z MIM) s tým, aby pohyb, prenos in-formatio zostalo skryté, a tak aj proces s-trojenia (tvorenia) matérie, situácií, riadenia spoločnosti...

Ide o jeden z majsterštikov prastarých profi soc-kult.inžinierov (METS = Net, Nef, Pašt, Sebek či masovej tupej ka-ba-al-is-tiky oproti správnej 3-jedinej interpretácii systému Sefirot = Sefer, Sipur, Sefar = MIM v najvyšších ezoterických"zasvätených" kruhoch) s cieľom zachovania monopolu na in-formatio kruhu "prsteňa moci" (t.j. dlhodobé spoločné zavedenie vedy umelo oddelenej od "náboženstva" do dnešnej slepej uličky).
Proste klasická "Tma pod lampou"

 

Biblický výraz:
"Zo stromu poznania dobrého a zlého nejedz"
sa dá interpretovať okrem zaužívaného masovo podprahového:
"Nesnaž sa rozlišovať, hodnotiť a deleguj radšej zásadné rozhodnutia führerom, aby si akože náhodou ťažko nezhrešil."
Zodpovednosť je však vždy osobná a práve takto je delegovaná na obete.

aj ako (prelozené z hebrejčiny):
"Nepodieľaj sa na rozhodovaní o tom, čo je dovolené a čo zakázané"
Vnímaš ten tekmer nebadateľný, no napriek tomu zásadný rozdiel?

 

Ako fungujú mechanizmy (technológie) nepriameho (90-95%) a priameho riadenia:
Tu nikto nesedí za stolom a nedáva rozkazy (direktívy).
Ide v skratke o vytváranie situácii, kde sa jednotlivci v rámci cieľových skupín, alebo globálnej masy podľa socio-kultúrnych stereotypov správajú s nejakou štatistickou pravdepodobnosťou. Metodiky sú založené napr. na kontrole úrokových sadzieb, množstva obeživa, médii, trhu, burze, rôznych pseudorelígiách a pseudofilozofiách, vytváraní dlhodobého a krátkodobého stresu a vo všeobecnosti v riadení podprahových kulturologických stereotypov. Obecne sa odborne nazývajú aj koncept samo?riadenia kultúry, či tzv. konceptuálne technológie v rámci politológie, resp. politického marketingu a manažmentu špeciálnych kurzov zopár lepších univerzít posledných min.15 rokov.
U nás UK, Ostravská, Brno,..bežia podobné pokusy zatiaľ žiaľ pomerne obmedzene posledných cca. 6 rokov pod názvom sociológia elít, resp. elitológia.

 

Chronológia princípov formovania podvedomia (stereotypov myslenia) spoločnosti:
1. Morálny štandard (Podľa seba súdim teba..)
2. Koncepcia (jej základom je terminologický aparát = spôsob interpretácie dyn.obrazov = symbolov základnej mat(r)ice)
3. Kultúra (formovaná = riadená v koncepčnom rámci)
4. Zákony (vytvárané na báze prevládajúcej kultúry)
..na ne je naviazaná politika a súdy chrániace koncepciu pred inváziou inej koncepcie (resp. primárne antagonistických prvkov).

Koncepcie boli vždy minimálne 2.
Tzv.
biblická a jej odnože sú už nejakých 3000 rokov lexikálne jasne formulované (rôzne varianty pojmov ako "hriech, rozdiel, úrok, moc, zákaz, tajomstvo, zlo, prirodzenosť zla v človeku, hierarchia, utrpenie, bolesť, nešťastie, osud, pán, pán boh (namiesto otca), atď" a ich prevrátené interpretácie spolu s modernizovanými variantami zaobalené do "predateľnej formy"
Jej pozitíva a negatíva vidíme okolo seba.

Druhá, jej
alternatívna, formovaná prirodzene všade po svete v ľudových tradíciách rozprávkach, zvykoch, porekadlách nebola lexikálne odborne vyjadrená.
Na začiatku spomínaný pojmový aparát (jazyk) je súčasťou pokusu o jej vyjadrenia.

Ak totiž niečo nemá názov, ako s tým pracovať, vylepšovať to, prenášať in-formáciu o danom jave, fakte?
Ako chcete in-formovať = meniť svet, efektívne a bezpečne tvoriť budúcnosť, "osud"?
Preto je súčasťou základnej stratégie globálneho parazitizmu nepripustiť (utajovat) existenciu tzv. Konceptuálnej moci, popri ideologickej, zákonnej, výkonnej a súdnej.
Bežný človek by ju totiž okamžite začal hodnotiť.
Ide o jedno z bývalých najviac strážených "elitárnych" tajomstiev.

 

Obrazné vnímanie človeka (spracovávané štatisticky dominantne PRAVOU mozgovou hemisférou) totiž nemôže klamať.
Iba jeho interpretácie (ľavá zložka intelektu = algoritmov spracovania in-formácii)

 

Čo hovorí o Metodike systematickej finančnej genocídy 5. kniha "Mojžišova":

úročenie, fiat money(nekryté peniaze) – Pentateuch (Päť kníh "Mojžišových" )
- podľa Biblického Deuteronomia 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslúchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 - 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovanie k moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou finančno-ideologických prostriedkov až technológie socio-kulturologického inžinieringu a médiá.

 

Ako manažér (vojvoda) máš 3 základné možnosti akvizície (dobývania):

1. Fyzicky obsadiť kľúčové posty v riadení spoločnosti a ekonomiky (riskantne a´la A.Schekelgruber (Hitler) a pod..)

2. Kúpiť si lokálne "elity" s garanciou zabezpečenia ich rovnakej, alebo lepšej životnej úrovne a lokálka ti na oplátku odovzdá desiatok, pričom si zároveň krytý.

3. Vytvoríš a postupne optimalizuješ ideológiu(e) nadštátneho riadiaceho aparátu a rozoseješ ho po svete. Najlepšie, keď sám aparát nevie o tvojej existencii a môžeš ho v prípade komplikácii pre uvoľnenie napätia vždy znovu a znovu obetovať tak, ako aj lokálku pri druhej manažérskej variante.
Môžeś im to trebárs aj nainfikovať do "ľudových" príbehov ako normu podvedomých stereotypov vo forme pseudomonoteistickej poslušnosti otca pri obetovaní vlastného syna. (Abrahámove obetovanie Izáka).

Zároveň, ak sa ti podarí udržať ovce pri automatizme lokálneho myslenia a fikcii nutnosti postupného prepracovávania sa pri riešení problémov hore od jednoduchých k im nadradeným a zdanlivo komplexným, nebudú schopní identifikácie nadnárodného riadenia.

Tým si vytvoríš bezpečnostný vankúš, ktorý funguje ideálne pri dnešnej forme totalitnej démonkracie:
"Ojebabreš väčšinu, ojebabreš všetkých!"

 

Choďte do akéhokoľvek múzea klasického umenia (kultúry) v Európe, či v USA a samy uvidíte, že na 70-80% dominujú biblické motívy.
T.j. Biblia je konceptom samo?riadenia tzv.západnej civilizácie.
V rámci spôsobov programovania kultúry (spoločného podvedomia) ide o systém zo zakrytým kódom. Podrobnosti a odkazy, príslušné štúdie, archívy sme tu tiež rozoberali.
Dodnes slúžia na aplikáciu tohoto konceptu do nášho informačného prostredia (podvedomých stereotypov správania sa) dlhodobo hlavne tzv. náboženstvá a odvodené filozofie, ideológie. Prakticky všetky v tej, či onej miere vychádzajú z uvedeného konceptu, ktorého pôvod je na Blízkom východe cca. 3500 rokov dozadu.

Konkrétne hlavne v Egypte, fragmenty z Mezopotámie, Palestíny, neskôr Grécka, Ríma ..atď. Dnes stredno- a krátkodobejšie regulaćné zásahy prevádzkujú okrem čiastočne chronologicky deformovaného vzdelávacieho systému hlavne médiá, ktoré zčasti nahradili bývalé tzv. náboženstvá. Tie sprostredkúvajú aj lokálne a širšie tzv.kulturologické matice (príbehy s príslušnými kľúčovými symbolmi a ich aktualizačnou podprahovou štatisticko-programovou reinterpretáciou). Tzv.Block-bustery, či -formery, no aj bežné seriály, či periodiká a el. a bežná tlač. Za aplikácie zodpovedá tzv.metodický autocenzúrny trochu viac odborne vyškolený dozor šéfredaktorov a bežných žurnalistov. Tí tak, ako aj manažment a fiktívni bežní politici len hádajú, ako vyhovieť "neexistujúcim" adminom. Korekčno-regulačnú funkciu vykonáva aj kormidelník (privátny správcovia kreditno-finančného systému).
Nemajú však logicky kompetencie navigátora..

Stresom, niektorými druhmi hudby, "marketingom" farmaceutického priemyslu a inými tzv. prostriedkami obecnej genocídy sa len umocňujú efekty vyššie uvedených skupín manažérskych (vojenských de- a in-formačných) prostriedkov. Posledne je bežná, tzv."horúca vojna" (vo vojenskom žargóne "Od noža po raketu" ) včítane jadrovej.
Slúžia na rýchle zbrklé korekcie (úrazovú chirurgiu) pri situáciach straty predikčno-korekčnej kontroly nad dlhodobým manévrovaním vyššími konceptuálnymi technológiami. Ich použitie svedčí o štatisticky významnom znížení kvality riadenia objektu (kultúry, civilizácie, až po jednotlivca).

Ide o komplexné štatisticky dlhodobo testované a vyhodnocované vojensko-manazérske "mäkšie" metódy riadenia známe v princípe na lepších elitných mil. akadémiach min. posl. 3500 rokov. V Egypte išlo napr. o tzv. Domy života. Väčšina gréckych filozofov pokladala tradične za nevyhnutnosť stráviť na niektorej z nich aspoň nejaký čas štúdii. Samozrejme vtedy tiež existovali rozdiely v kvalite, dostupe a hlavne kurzovom dávkovaní informácii študentom (hlavne zahraničným, resp. mimokastovým).

Cez psychotropné látky sa asi vždy v dejinách viedli vojny.
Spravidla samozrejme v kombinácii s dalšími prostriedkami (dnes na všetkých 6 vojenských prioritách začínajúc od kontinuálnej tzv. Matricovej).
Alkohol je dlhodobo známy ako asi najvýznamnejší katalyzátor (trójsky koník) "sociálnej mágie" kulturologického inžinieringu (mení vedomie a prirodzené bezpečnostné mechanizmy psychohygieny jednotlivca s kolektívom)
..okrem prioritnej priamej dlhodobej deštrukcie genofondu.

Prečo v Čechách začal NieMann v stredoveku podporu tendencie masového "ľudového" pivného nápoja?
Zejména po odbojnom husitskom období, Lipanoch a Bielej hore..
..a hlavne:
Prečo bola podporená tendencia najmä horkej "Pilsen" varianty?
Chmelové rastlinné estrogény totiž znižujú dlhodobo libido a "ukľudňujú". Obeť sa nebráni (nic neřeš, napij se..a obmedzí rozmnožovanie).

Na jednej strane sú podobné akcie v týchto bývalých pseudonáboženských chrámoch z pohľadu oprávnene protestujúcej mládeže čiastočne pochopiteľné, no na druhej strane, prečo ich politicky nevyužiť..prihnojiť..pristrihnúť..potrebne profesionálne do(de)formovať s príslušným PR..
 

Pussy Riot a podobné akcie:
Otázkou by potom bolo, preco to pussys neurobili v
synagóge, alebo v mešite..najlepšie nejakej wahhábistickej
?
Čo by asi nasledovalo?


Asi tak, ako je logická otázka, prečo tzv. "teroristi" nezvyknú napádať výkonnú perifériu jadra západnej temnej moci-oficiálnych majiteľov bánk?
Prečo občas namiesto detí na ulici neexploduje nejaké auto, či sídlo R&R Rothschild, Rockefeller, Warburg, Lehmam, Kohn a kos&ser spol..?
Že by boli bin Aladinovci pri tej sofistikovanej logistike tak zásadne politicky negramotní, alebo je tam iný "neznámy" problém?
Že by sa tam záujmy (poly-tikos) preplietali, alebo išlo dokonca o záujmovú deriváciu?

Matrice sú založené na symboloch tej-ktorej kultúry a obrazoch a následných emóciách, ktoré sa v rámci spoločenských stereotypov cieľovej skupiny z kombinácie daných symbolov rozvinú. Forma komunikácie, ktorá sa zneužíva ako bojový prostriedok najvyššej 6. úrovne vedenia informačnej vojny (term. prír. elit. Fakulta riadenia). 95% dlhodobých vojenských operácii "elity" sa globálne prevádzkuje práve spomínanými spôsobmi. Tzv."horúce" vojenské konflikty sú naozaj vyvolávané iba výnimočne v rámci okamžitej krátkodobej "korekcie" vývoja. "Vládne" štruktúry štátnych mocí, tajné organizácie a niektoré ideológie slúžia ako výkonná moc tzv.moci konceptuálnej ("levitujúce oko elity" ).

Tzv. "Blockbustery"(prosím zamyslieť sa nad pojmom!!!) ako Hviezdne vojny (pojem Moc..), Matrica (Double impact metóda), Pán prsteňov (znova Moc..), Avatar ("hra" s individuálnym kolektívnym podvedomím a rodový, či nejaký planetárny egregor) majú teda až príliš dočinenia s realitou..

Médiá sa snažia v rámci ich úlohy boja o kontrolu podvedomia cieľových skupín a más nahradiť v dnešnej spoločnosti bývalú funkciu náboženstiev a ideológii ako 4. priority moci (term. soc. marketing a manažment, fak. masmediální...
)

Diskusní téma: Globálny prediktor – parazit (GPP)

GP

Jozzo | 26.03.2016

(1 + 10) + (1 + 10) = 22 osôb GPP - už sa popísalo veľa ale mňa by zaujimalo kto sú menovite tie osoby , snáď kráľovske rodiny(britská,saudská...),konglomeráty nadnárodných firiem,niekto z bankového sektoru?Ale mená?Vie to niekto?

Re: GP

Zlatko | 06.11.2016

GPP su mimozemštania inymi slovami

Re: Re: GP

ZS | 17.03.2018

Z jedné části to jsou to lidé jako my (cca 85%), z druhé části "mimozemšťani" reptiloidního (plázího) původu (cca 15%) - žádné obludy s třemi hlavami či dvaceti chapadly.
(pozn. Ale svým způsobem májí reptiloidní geny všichni lidé)

Velmi zjednodušeně řečeno GP se snaží hlavně o to udržet si moc a udržet si jí co nejdéle to půjde. Nemají majetky v rozsahu, jaký si lidé představují. Peníze nepotřebují, protože vždy získají to, co chtějí. Stačí vhodně nasměrovat toky energií a nejen finančních. Majetek berou jako zátěž. V mnohém jsou stále jako normální lidé s lidskými potřebami a touhami. Jejich uspokojování je však (logicky) mnohem jednodušší než pro normální lidi.

.

Cico Ciciak | 01.01.2015

Zaujímavé videá a v 1. videu v diskusii nejaké doplnenie odo mňa!!!

Írán a Rusko. Konglomerát versus blok. Kaspický blok - Môže to byť zase iba agitka globálneho prediktora/nwo na dosiahnutie svetovlády mierovou cestou!!!
--------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI


6 priorit (kategorií) zobecněných prostředků řízení/komunikace/agrese
--------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=WEINJQ6wd0Q

オークリー 激安

coweaea | 11.11.2013
Jak možná souvisí vojenský převrat v Egyptě s KOB

taurus | 26.07.2013

Зазнобин В.М. Новый этап глобализации и КОБ ч1 .
http://www.youtube.com/watch?v=KozBz3myf9E

Asi od 55 min. Zaznobin mluví o přípravované úloze Turecka jako nového "Hitlera".
A od 59min. mluví o tom, jak v lednu (nevím rok) byl v Egyptě , kde se setkál s generálem VVS, který poté navštívil Rusko a měl se Zaznobinem několikahodinové rozhovory. Generál přemlouvál Zaznobina, aby se setkál s generalitětem egyptské armády a řekl jím o koncepcí. Zaznobin tuto nabídku odmítl s toho důvodu, že je nositelém jiné kultury, a že seznamovat štáb s koncepcí má sám generál. A vybavil generala knihami o koncepcí v angličtině. Za měsíc se generál s ním opět spojíl a sdělil asi toto:"Chtěl jsem odejít do byznisu, ale po přečtení vaších kníh jsem pochopil, že nemáme krízi ani ekonomickou, ani finanční, ale krízí řízení. Všichni nás zneužívali a nejvíce Američané. A ROZHODLI jsme se, že musíme obnovit vztahy s Ruskem na takové úrovní, jaká byla za prezidenta Gamála Násira.
Jak jsme byli svědky, hned po vojenském převratu, Egypt změnil svůj postoj k Syrií a začal navazovat přátelské vztahy s Ruskem.
Já v tom vidím přimou souvislost - egyptský vojenský štáb si vzál koncepcí za osnovu.

P,S. Tento odkaz jsem dál i do diskuzí, ale myslím si, že i zde má svoje opodstatnění.

Otázky

Otázky | 23.07.2013

- https://en.wikipedia.org/wiki/Blockbuster_bomb - bomba čo vyhodí do vzduchu celú ulicu

- "Že by boli bin Aladinovci pri tej sofistikovanej logistike tak zásadne politicky negramotní..." - údajne Bin Ladin s rodinou vo švédskom Falun-u http://www.nadhlad.com/comment/2992#comment-2992 Ladin bol súčasťou západného sveta http://orientalreview.org/wp-content/uploads/2012/09/Independent-1993-bin-Laden.jpg

- "Stresom, niektorými druhmi hudby, marketingom..." - akým druhom hudby?

- "Vnímaš ten tekmer nebadateľný, no napriek tomu zásadný rozdiel?" - nie nepostrehol som ho, mohol by to niekto vysvetliť?

- V časti "Ako „pracuje“ GPP" stále nerpzumiem MIM a HEČP. Mohol by to niekto na KONKTRÉTNOM príklade vysvetliť?

- "A.Schekelgruber (Hitler)" - zaujimavá osoba je jeho sestra Paula Hitler. Jediný rozhovor, ktorý podľa Wiki poskytla bol v roku 1959 a jeho pôvodné znenie sa "stratilo" http://youtu.be/_1n9tQxNSZA

- v úvode je chyba "(1 + 11) + (1 + 11) = 22"

Re: Otázky

Hox | 23.07.2013

chybka 1+11 odstraněna

Re: Re: Otázky

Dusan | 06.11.2016

T.j. Biblia je konceptom samo?riadenia tzv.západnej civilizácie.
V rámci spôsobov programovania kultúry (spoločného podvedomia) ide o systém zo zakrytým kódom. Podrobnosti a odkazy, príslušné štúdie, archívy sme tu tiež rozoberali.

Prosimta,vies ma navigovat,kde sa presne rozoberala tato cast ohladne systemu zakryteho kodu v biblii? dakujem

Re: Otázky

Hox | 23.07.2013

"Vnímaš ten tekmer nebadateľný, no napriek tomu zásadný rozdiel?"

řekl bych, verze určená hebrejcům má formovat podvědomý pocit nadřazenosti.

>nerpzumiem MIM a HEČP
Zkratkám nebo podstatě? Se zkratkami je lehká pomoc, s podstatou (alespoň MIM) je to běh na dlouhou trať... ale poddá se to, u průmerného jedince za několik měsíců, jak je odpozorováno.

Re: Re: Otázky

MIM | 24.07.2013

Je to jednoduché jak recept(proces tvoření) na knedle: z čeho (energie-hmota), jak (informace) a kolik (míra)=knedla (stvoření)
:) :) :) chacha

Re: Re: Otázky

HEČP | 24.07.2013

Stejná alegorie: chceš uvařit knedle:
Hmota-mouka, voda, sůl, vejce
Energie-plyn
Čas-20 minut
Prostor-hrnec a vodou.
Podle toho neuvaříš, protože tam není Kolik (míra) a jak (informace)
To my čarodějky tak řešíme u vařečky stvoření světa.

Re: Re: Re: Otázky

Hox | 24.07.2013

a pak že je to složité :)), je a není. Knedlu holt nesečtveříš, ale pouze se-s-trojíš :)

Re: Otázky

jajaa | 24.07.2013

"Zo stromu poznania dobrého a zlého nejedz"

- nerozhoduj sa, čo je dobré a zlé, nič nerieš, nechaj rozmýšľanie na iných, tí ti povedia, čo je dobré a zlé - to je hlúposť, každý má svoj vnútorný kompas, ale pozor, ovplyvňovaný tisíckami vecí....

Rozhodovať, čo je zakázané a čo je dovolené, to je predsa iný level - v podstate v tom žijeme - zákony sa píšu a schvaľujú nie nami.

Re: Re: Otázky

jajaa | 24.07.2013

A ešte k tej hudbe, zrovna aktuálne:

V Brně se mísí všemožný rasy a z týhle mísy vznikaj krásy...... spieva Rómka Maria Bikárová a Tommy Haze jej do toho rapuje o starobrne a chlastaní.....
http://www.youtube.com/watch?v=rYHwyZuaQAE

Re: Re: Re: Otázky

Aien | 24.07.2013

V hudbě jde taky o frekvence (něco jako když šamanské bubny způsobují nějakou formu tranzu)-otvírá vstup do podvědomí a tam pak nasadí nějakého švába(potřebnou informaci). Samotné frekvence ovlivňují jak činnost mozku tak genetickou informaci.

Re: Otázky

udo | 25.07.2013

re: block-buster
Všetko môžete interpretovať na tisíce spôsobov.
Ide o to, ktorý spôsob je najbližšie v ten daný moment(skúmanú konkrétnu situáciu) pohľadu z pozície objektívnej reality(Noriem, Mier z pohľadu morálneho štandardu a chápania Vis Maior=HNR=Hierarchicky najvyšišie riadenie, supersystém="Boh").
Ja som s-prostredkoval tento príklad vo vzťahu k filmom holýwooduskeho priemyslu. Isto sú aj lepšie. V tom máte pravdu. Dajte lepší. Skúste napr. interpretovať psychobombu, čo rozbije pár blokov, pár desiatok tisíc obývaných blokov..chápete kam mierim?

Re:Hudba..Vysokofrekvenčnou hudbou. Podrobnejšie sme to rozoberali veľa krát v diskusiách u Zvedavca. Nízkofrekvenčná vlna je energeticky silnejšia(Integrál analyzovanej krivky). Z pohľadu teórie, modelov kmitania dominujú vždy nízkofrekvenčné procesy(dlhodobé masívne manévre) vysokofrekvenčným. Zem sa prispôsobuje Slnku a jeho rotácii okolo stredu galaxie(polárky) a nie naopak, ak chápeš. Ak by sa rýchlosť rotácie Zeme zrýchlila, život na nej(jednotlivé eko-niky) by sa buď prispôsobil(mutácia), alebo by skončili aktuálnu formu existencie. Pre Človeka je kľúčové prirodzene rozpoznávať dlhodobé procesy. Ak ho bombardujete od mala napr.ťažkým rockom, metalom či technom dostanete istý konrétny dlhodobý štatistický efekt "idi- či a-dio-tizácie". Krátkodobo môže samozrejme pôsobiť povzbudzujúco a na niektorých jedincov aj %ciastočne pozitívne. Podobne ako lieky. V hlbšom zmysle ide tiež len o príslušné frekvencie, ako u každej "hmoty". Toľko k náčrtu..

re:jablko
"Nespochybňuj objektívne pravidlá"
Pr: Je dlhodobo verejne známe, že plody nejakého stromu sú smrteľne jedovaté a ty ho napriek tomu ideš ochutnávať.
Tu ide s veľkou pravdepodobnosťou o hodne lepšiu interpretáciu nejedz to jablko, lebo budeš chytrý ako Boh..
O niekoľko krokov ďalej.. rovný Bohu, čo je tiež pravda.
Z hľadiska programovania podvedomia ide o marginalizáciu pomocou imitácie objektívnej reality, vylúčenie vnímania nejakého esenciálneho objektívneho javu.
Matematicky vyjadrené napr. 1 < n < 2. ide o konkrétnu mier(k)u, prípustnú odchýlku riadenia nejakého ľubovoľného procesu. Pričom tu konrétne chápanie Boha je napr. m > 2. Dáš objektu n správne obmedzenie iba po hodnotu m. Tak má intuitívne pocit správnosti. Pasca. Druhú hranicu mu však kontrolovane deformuješ, posunieš do neudržateľných hodnôt v zmysle možnosti predikcie riadenia. "Nechci chápať", "Boj sa" tam, kde sa máš snažiť vnímať + popisovať = chápať realitu(tvoriť), s-trojiť obrazy symmetrizujúce metodicky odhadovaný optimálny vývoj.. Ok, zatiaľ asi stačí. Chápeš zhruba?

re:Knedla
varenie je prenos informácii, in-formatizácia, in-formovanie obrazu znalosti mier knedle v tvojej hlave.
Zjednodušenie:
1.obraz(recept, model, hypotéza)-
2.varenie(postupné aplikovanie algoritmiky receptu)-
3.postupne "zhmotňovaná" knedla
MIM, či FIE(forma, In-Forma, Existencia)

Re:HEČP choroba..rýma..hapčí
Podstatou obmedzuje tvoje možnosti hľadania objektívnej reality, socio-naturálnych zákonitostí príčinno-dôsledkových vzťahov definovaných Vis Maior. Egoizuje. Postupne ťa vedie k viere v "Náhodu" Negáciu štatistického vyjadrenia tvorivého chaosu. Prećo? to je asi na dlhšie pri bežných stereotypoch. Rozoberali sme to veľakrát. Ak chceš, pozri publikácie..Potom to prejdeme trebars znova..

Re: Re: Otázky

udo | 26.07.2013

kukám..zasa škriatok..

Tu ide s veľkou pravdepodobnosťou o hodne lepšiu interpretáciu AKO
"Nejedz to jablko, lebo budeš chytrý ako Boh.." ..a budeš z ra-ja vyhnaný, či pôjdeš do za-tratenia, ..bu-bu-bu

Re: Re: Re: Otázky

micha | 26.07.2013

Ty pudeš! To říká klukovi často, ale tak nějak více méně ze srandy(naposled, když mi šroubovákem rozkuchal vanu).:-)

Scéna z filmu Dvojičky - Egypťania vymysleli pivo.

Tysi | 23.07.2013

https://www.youtube.com/watch?v=Ipwu6ZaNYKY Twins - scéna z filmu Dvojičky - Egypťania vymysleli pivo.

Scenár napísal https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Reitman narodený v Komárne.

Re: Scéna z filmu Dvojičky - Egypťania vymysleli pivo.

Aien | 24.07.2013

Asyřani a egypťani jsou různé národy. Někde jsem četla, že chmel rostl v Hyperborei a při stěhování na jih se rozšířil-k nám přišel s kelty (a zplaněl, proto roste v přírodě divoký chmel, který se používá jako léčivka a pivo z něj jde taky uvařit)

Re: Re: Scéna z filmu Dvojičky - Egypťania vymysleli pivo.

ja | 24.04.2019

Pivo v staroveku aj stredoveku bolo sladké, bez chmelu. Chmel sa začal používať ako konzervant až v novoveku. Pivo bola prevarená voda s medom, alebo so sladom, prípadne s ovocnou šťavou mierne nakvasená. Ak pili iba nevarenúä vodu, mali črevné problémy - hnojiská mali vedľa studní, preto raz za týždeň navarili pivo a do nasledovného varenia trocha vykyslo a bolo v ňom trocha alkoholu. Niečo ako burčiak.

Přidat nový příspěvek