Globální scénáře (4)

Globální scénáře (4)

21.4.2016

předchozí část

 

Niektorí jednotlivci chápu, čo sa reálne za tým skrýva, no okolie ich (dokonca aj bez represií) stavia pred otázku: «A čo by si chcel: práca je, výplata je, si najedený, obutý, ošatený, cez sviatok môžeš „kultúrne piť“, máš kde bývať, žena a deti sú zabezpečené, cez dovolenku môžeš pochodiť celý svet. Čo by si ešte chcel?» V podmienkach takejto prízemnej samoľúbosti skutočná pravda týchto pár jednotlivcov ostane nežiadúcou...

 

V duchu tohto scenára leží aj článok akademika, generálmajora na dôchodku A.Sokolova „Popol ilúzií“, opublikovaný v novinách „Nový Petrohrad“ № 6 z 12. februára 1998. Článok začína slovami:

«Výsledky volieb do miestnej samosprávy z 8. februára urobili jasno v tiahnucom sa spore o cestách rozvoja Ruska. 88 % obyvateľov1 toho najzápadniarskejšieho mesta v Rusku sa vyjadrilo proti právu sami si voliť vládu. Stalo sa to zavŕšením padajúcej tendencie počtu voličov ochotných zúčastniť sa vo voľbách v priebehu posledných 5 rokov. Možnosť voliť si vládu sa tak v Petrohrade ukázala reálne potrebná len pre 12 % jeho obyvateľov. Demokracia sa v Rusku neuchytila. Potichu, s ľahostajnosťou, sa tak Rusi vzdali demokracie. Pokojne čakajú na ľubovoľnú vládu a sú pripravení podriadiť sa hocikomu».

Táto interpretácia je správna, len ak v tichosti a bez domýšľania by bolo jasné, že alternatíva pre koncepciu spoločenského systému realizovaného na Západe neexistuje. No ak by sa vedelo, že alternatíva existuje, potom by výsledky volieb znamenali, že iba 12 % voličov vedome a nezmyselne podporuje jeden zo spôsobov realizácie biblickej doktríny rasového otrokárstva, nazvaný «západná demokracia»; z celkového počtu tých, čo neprišli na voľby, teda 88 % voličov — jej určitá časť je skutočne konceptuálne ľahostajná a ako dobytok pripravená prijať hociktorú vládu, ďalšia časť by rada podporila iný spôsob realizácie tej istej biblickej koncepcie, a určitá časť vedome i podvedome podporuje alternatívne koncepcie, a z toho dôvodu nemá čas na vyjadrenie voličskej aktivity v koncepcii spoločenského života, ktorá je pre nich neprijateľná. Ale keďže západná demokracia sa v Rusku ukázala ako neschopná života, tak A.Sokolov prechádza k odôvodneniu alternatívy:

«Akým len nezmyselným zločinom bolo zničenie socializmu v Rusku – systému, ktorý umožňoval zaistiť liberalizmus, materiálny blahobyt a slobodný rozvoj osobnosti. Socializmus bol jediným možným spôsobom zabezpečiť dostatočnú úroveň slobôd, sociálneho zabezpečenia a ekonomickej aktivity bez demokracie. To je jeho hlavná odlišnosť od ľubovoľnej diktatúry, ktorá podobné veci nedokáže. V krajine, kde demokracia nie je geneticky prijímaná národom, je brežnevský socializmus – ideálnym spoločenským systémom. Iste, z európskeho uhla pohľadu sa socializmus zdá byť príliš exotickým spoločenským zriadením – rovnako, ako každé stabilné neeurópske zriadenie».

 

Pochopenie, že «brežnevský socializmus» bol iba jedným z prechodných stupňov od neprijateľného (pre zákulisných šéfov Západu) stalinského socializmu k prijateľnému „socializmu“, očividne akademikovi chýba. No ideál spoločenského zriadenia je označený slovom «socializmus», známym pre väčšinu obyvateľov Ruska z minulej skúsenosti.

A názor západného davu ohľadom ciest ďalšieho rozvoja Ruska sa navrhuje ignorovať, pritom sa sťažuje na ruskú „elitu“:

«300 ročný zvyk ruskej elity na všetko pozerať cez prizmu západných predstáv ju doviedol k tomuto zločinu. Zničila tak organicky vytvorený (vo výsledku dlhého a úspešného hľadania) pre Rusko najvhodnejší spôsob spolunažívania, rozvrátila aj krajinu aj náš život. A obnoviť rozvrátené sa podľa západného receptu nedarí».

 

Ďalej sa prehodnocujú alternatívy k zdĺhavému rozpadu sociálnych väzieb: fašizmus (vo forme pustej podriadenosti štátu organizovanému zločinu), a stalinizmus. Prednosť sa dáva stalinizmu, avšak, ako prechodnému režimu, s cieľom následného vytvorenia obnoveného «brežnevského socializmu»:

«Cesty NASPÄŤ (zvýraznené nami v citáte: takže iba vpred) k brežnevskému socializmu niet. <...> V týchto podmienkach iba nový Stalin dokáže tými najtvrdšími veliteľskými metódami postaviť ekonomiku na nohy, prinútiť ľudí fungovať, premýšľať nad vecami. Stalinizmus je pre dnešok tou najlepšou možnou budúcnosťou pre Rusko. Všetky ostatné možné druhy diktatúry sú horšími: úroveň zverstiev nebude o nič menšia, akurát ekonomika namiesto rastu bude degradovať.

Nový Stalin sa bude hodiť, aby sme zvýšili latku vzdelanosti mládeže na potrebnú úroveň. Dať jej také vzdelanie, aby bola schopná aj niečo vyrobiť, a nie iba kradnúť a zabíjať. Bude treba nový Berija, aby bolo ako-tak policajné zverstvo2 pod kontrolou, zmeniť ho z deštruktívnej na tvorivú silu. Je prehnané vravieť, že odvrátiť toto zverstvo (splodené degradáciou a Jelcinizmom) už nikto nedokáže.

Až potom, keď sa v podmienkach obrovského vypätia síl podarí vychovať novú gramotnú generáciu, príde čas na liberalizmus. Až potom začne vznikať pomerne slobodná, stabilná a materiálne zabezpečená spoločnosť. Bude tiež trochu podobná západným modelom, ako bol trochu podobný brežnevský socializmus. Ale táto spoločnosť, podobne ako socializmus, bude aj tak najlepším spôsobom života pre Rusko. Tí, čo zdedia túto novú stabilnú spoločnosť, vezmú do úvahy trpkú skúsenosť našej generácie a nebudú ho ničiť pre západné ilúzie. Dúfam, že Rusko proti nim dostalo dosť silnú vakcínu».

K tomuto zostáva už len dodať: «Nech žije permanentná svetová „socialistická“ revolúcia!», nakoľko netreba zabúdať a zamlčovať, že je nevyhnutné na Západe vykoreniť to, čo sa v marxizme nazýva «všeobecnou krízou kapitalizmu», a ktorá reálne existuje.

Súčasná, a tým skôr budúca technologická báza výroby, ako sa dnes neopodstatnene domnieva väčšina, umožňuje podporovať zhovädilú samoľúbosť v trockisticko-brežnevskom socializme svetového rozsahu neobmedzene dlho. Každopádne takýto názor v tichosti predpokladá, že veda ešte nevedno ako, no každopádne nejako vyrieši problematiku ekologickej krízy a predtým nepoznaných chorôb. Aj tak iba všetci koexistujú na stave dobre chovaného rozumného „pracovného dobytka“, nemajúceho nad sebou moc, no aj tak si samoľúbo o sebe mysliaceho, že je slobodným ľudom. Pritom v tom istom okamihu nad nimi neobmedzene vládne korporácia klanov ich pánov, ukrývajúca sa pred dobytčími pohľadmi za „železnou oponou“ marxizmu-trockizmu a možno ešte nejakých pridaných (pre zvýšenie efektívnosti) atribútov, aké sa zatiaľ v historickej minulosti výrazne neprejavili (o čom bude povedané neskôr). Moc pánov — konceptuálne zadefinovaná — existuje na troch pilieroch, známych už oddávna:

— Zákon.

— Kult.

— Imitácia dobročinnosti.

 

V prípade ak sa niekde tvorí nelojálne pracujúce stádo, prestáva sa mu poskytovať manažérska zákulisná „pastierska starostlivosť“ a ono zostane osamote s problémami:

  • Ako riadiť svoju ekonomiku a spoločnosť, keďže narazí na nefunkčnosť ako marxizmu, tak aj sociálno-ekonomických teórií kapitalistickej periódy3.

  • Ako žiť ľudsky, a nebyť nevoľníkom technosféry a ekonomiky, ktoré nevie riadiť, no bez ktorých sa v živote nevie zaobísť.4

A netreba si nahovárať klamstvá: popri všetkom možnom blahobyte, marxisticko-trockistický „socializmus“ – to je dobytčí, a nie ľudský život. Ľudský Život, na rozdiel od tohto domnelého komfortu (možného ako jedna z variant budúcnosti) sa odlišuje konkrétnymi odpoveďami na otázku «A čo ešte?», ktorá bola položená vyššie. Konkrétne odpovede na túto otázku sú opísané v opublikovaných materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti Ruska v globálnom historickom procese, ktorá bola tak „proti srsti“ trockistickej „Pravde Pjať“.

Nepochybne, zákulisní šéfovia psychického trockizmu každému, kto sa obáva realizácie vyššie opísaného scenára celosvetovej „socialistickej revolúcie“ povedia, že tento opis je iba výplodom schizofrénie5, výplod chorej predstavivosti, a že v skutočnosti sa zrealizuje práve ten variant „svetlej budúcnosti“, o ktorú sa sami usilujú všetci tí, čo majú pochybnosti: humanistom — humanizmus; liberálom — liberalizmus; sociálnym demokratom — socializmus s ľudskou tvárou; nacionalistom — nacizmus; rasistom — rasizmus; kapitalistom — kapitalizmus a buržoázna demokracia; monarchistom — monarchizmus; pravoslávnym — pravoslávie; moslimom — džihád; mier — národom; chlieb — hladným; zem — roľníkom; továrne — robotníkom; banky — bankárom; ženy — mužom; muži — ženám; ružových — ružovým; zeleň — zeleným a pod., presne tak, ako to už raz bolo vyjadrené jednou vetou: „Každému – to svoje6 umiestnenou nad bránou jedného z koncentračných táborov Tretej ríše. Obyčajný systém, známy už oddávna: RÝCHLO SĽUBUJ, rozdeluj a panuj!

 

Dostanúc (alebo dajúc sám sebe) takéto vysvetlenie, každý, obávajúci sa opísaného priebehu udalostí, bezmyšlienkovite a bezstarostne sa aj ukľudní do okamihu, pokým ho nevydesí reálne sa uskutočňujúci scenár, ako sa už s tým svojho času stretli S.Kurginjan, A.N.Jakovlev a mnohí, mnohí ďalší v priebehu posledných niekoľko storočí. Pre pohlavárov (zákulisných šéfov)* starovekého psychického trockizmu je typické všetkosidovoľovanie. Jednu z jeho strán zachytil K.Marx v tvrdení, ktoré sa tak nepáčilo A.N.Jakovlevovi: Násilie — to je «pôrodná babica histórie» (“Pochopenie”, str. 92). No K.Marx bol psychickým trockistom a pokrytcom, a aj preto nepovedal, že v dejinách násiliu takmer vždy predchádza do očí bijúce pokrytectvo.

Таk aj teraz pohlavári politického trockizmu môžu otvorene povedať, že opísaný scenár je prejavom schizofrénie, avšak oni nikdy nepriznajú (prinajmenej zatiaľ), že ide o jeden z niekoľkých reálnych scenárov ich globálneho riadenia.

A preto v čase, keď pohlavári psychického trockizmu budú V TICHOSTI konať tak, ako považujú za potrebné, tak jedinci, túžiaci žiť bezstarostne a bez zodpovednosti, sa môžu kľudne domnievať, že opísaný scenár realizácie celosvetovej marxisticko-trockistickej „socialistickej“ revolúcie je iba plodom chorej fantázie, v základe ktorého niet žiadnych reálnych faktov a spoločensko-historických procesov. Je to ich právo, „uvažovať“ takto.

 

A tí čo uvažujú inak, nech si pamätajú:

Dejinná prax potvrdzuje, že väčšina minulých výziev typu «ľudia, buďte ostražití!!! tie najhoršie zločiny sa dejú s mlčanlivým súhlasom ľahostajných» zostávali v „ľudskej“ spoločnosti nevypočuté. A tí, čo vyzývali okolie k ostražitosti a aktívnej spoluúčasti na ich vlastnom osude, hynuli spolu s nimi, občas ani nestihli zanechať po sebe „Reportáž so slučkou na krku“, keď sa realizoval jeden zo scenárov, ktorý sa predtým väčšine zdal nemožným.

Vo vzťahu k „socialistickému“ trockistickému globálnemu scenáru to znamená, že ten sa zrealizuje alebo bude odložený bokom na neskôr – bez ohľadu na výzvy k ostražitosti a inú agitáciu, ale úplne z iných dôvodov.

 

Vnitřní prediktor SSSR
2011
z knihy Smutné dědičství Atlantidy

 

1 Všetky zvýraznenia hrubým písmom v článku patria A. Sokolovovi.

2 Je to tiché priznanie panovania živočíšneho stroja psychiky v spoločnosti dnešného Ruska: pri ľudskom stroji psychiky by perestrojka a demokracia západného typu boli zlikvidované ešte v štádiu zámeru.

3 V.Leontjev – laureát Nobelovej ceny za ekonómiu – hovoriac o pomoci ostatným krajinám, sám okomentoval možnosti ekonomickej vedy kapitalizmu: «Môžeme im dať mnoho múdrych rád, ale málo METÓD, ktoré je možné ľahko učiť a naučiť. Každopádne, oni potrebujú to druhé.» (“Ekonomické eseje”, “Politizdat”, r. 1990, str. 229).

4 Takáto možnosť predpokladá východisko skrze katastrofu spoločnosti so zachovaním biologickej civilizácie v nej, slobodnej od nutnosti technickej aktivity na podporu svojho života. Toto neznamená pád do doby kamennej (nakoľko v dobe kamennej sa divokosť chránila pred Prírodou kamennými nástrojmi), ale ide o iný typ vzťahov každého človeka s biosférou, ostatnými ľuďmi, Vesmírom, Bohom, na osnove iných schopností každého človeka a ich rozvinutí v inej kultúre. V nej sa technicko-ekonomickými aktivitami nezaoberajú, no nie preto, že by to nevedeli, ale preto, že to nie je nutné, v dôsledku odhalenia a osvojenia si iných možností života.

5 Aj v tomto budú mať pravdu, no táto ich schizofrénia ich aj zahubí.

6 Nápis na dverách koncentračného táboru v Buchenwalde (v Nemecku 9km od mesta Weimar):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%91#/media/File:Jedemdasseine.jpg

 

Diskusní téma: Globální scénáře (4)

Potrebujete úver ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

zdroje

Přemek | 22.04.2016

Základem každé společnosti je zdrojová stabilita. Na to zapomínají mnozí a mnozí ji redukují na pouhou bilanční rovnováhu. Technologie ovlivňují obě bilanční strany, zdroje i jejich užití (spotřebu). Stereotypní užití zdrojů vede k nutnému poklesu zdrojů nad jejich užitím, je-li řízení extenzivní a totéž vyžaduje od zdrojů, avšak naráží na jejich omezení. Brežněvovský "socialismus" jako davo-elitářský byl příkladem sktrukturální disbalance. Příliš mnoho zdrojů padlo na neefektivní průmyslovou produkci včetně potřebné obranné, avšak lidem scházely elementárně kvalitní a dostupné životní potřeby odpovídající dobové kultuře a obrazu kulturního života. Současně nebyly využity kvalitní lidské zdroje pro efektivnější produkci a užití, což dále prohlubovalo propast mezi elitou a davem, jakkoli se elita snažila předvádět davu slynutí s ním. Brežněvovský "socialismus" nebyl socialismem, ale za socialismus se skrývající davově-elitářskou společností. Ten husákovský u nás se o mnoho nelišil a proto byl po právu posmíván. Nezapomínejme, že zdroje se dílem vyčerpávají (neobnovitelné přírodní), dílem neobnovují (vzdělání) a dílem obnovují pomalu, neúplně a se spožděním (subreprodukční porodnost ve "vyspělých" zemích). Technologie mohou přinést výrazné úspory deficitních zdrojů, což umožňuje zachovat úroveň užití (spotřební standard) a současně transformovat ekonomiku na vědomostní, což přináší dodatečné lidské zdroje k technologickému i společenskému rozvoji při zdrojové úspornosti a důrazu na jejich maximální reprodukovatelnost (recyklace, znovupoužití, předávání vědomostí, problémově orientované vzdělávání...). To je základ udržitelných lidských společností.

Re: zdroje

petržlen | 23.04.2016

Základom udržateľnosti ľudskej spoločnosti je súlad s pravdou (HNR). To je najvyššie poschodie.

Keď zídem nižšie, základom spoločnosti nie je zdrojová stabilita, ale schopnosť udržať rovnováhu aj pri výkyvoch zdrojov, ktorým sa mimochodom na tejto úrovni bytia nedá zabrániť.

Keď zídem ešte nižšie, riadenie sa považuje za úspešné, keď dokáže udržať rovnováhu pri stabilných zdrojoch.

Skutočnosť je taká, že (dnešné) „riadiace elity“ nedokážu udržať rovnováhu ani za cenu násilného privlastňovania cudzích zdrojov.

Re:Re Peter

Zala | 22.04.2016

Zajímalo by mě, jestli vámi publikované teorie jsou váš produkt nebo převzatý. Tak jak Peter i já si kladu otázku, proč nerespektujete čas, dobu a historické podmínky. To mi vadí a zpochybňuje to vaše tvrzení.označujete např. Marxe psychickým trockistou? Pjakin dovede velmi jemně pospojovat historické události a souvislosti is důsledky, kdežto od mnohých diskutujících to postrádám právě proto, že nerespektují konkrétně

špatný odkaz

Daniela | 22.04.2016

Proč odkaz "Smutné dědičství Atlantidy" pod článkem hází jinam než na knihu?

Re: špatný odkaz

Hox | 22.04.2016

opraveno

aká demokracia?

vilon | 22.04.2016

"Ale keďže západná demokracia sa v Rusku ukázala ako neschopná života".... - tak táto veta v článku ma zarazila. To som nevedel. Ako tak premýšľam, tak možné to aj je! Terminus "demokracia" je veľmi široký pojem, a všade inak interpretovaný. Neexistuje jasný rozklad tohto termínu. Čo to vlastne je? Týmto termínom sa oháňajú najviac práve Západné krajiny! A pritom v každej z nich je iných stav! Polícia ináč zasahuje, politici ináč vyjadrujú, a sudcovia ináč rozhodujú. Čo krajina, to iná "polievka"!
Len ich kozie mééééédia mékajú stále to isté a dokola. Ja viem, spoločný majiteľ Soroš, ale podstata akejsi "demokracie" nám uniká, každý si ju tam vysvetľuje po svojom. Ako v - anarchii.
Áno, takzvaná "demokracia" je vlastne rané štádium anarchie. A ja tvrdím, že už je to jasná anarchia, stačí sa poprechádzať po uliciach "západných" štátov. Ani sa nedivím, že ruský ľud takýto stav nechce prijať....

Re: aká demokracia?

Pe-tri | 22.04.2016

Jen si dovolím možné upřesnění terminologie.
Demokracie je virtuálně/propagandisticko/mediální pojem označující, to, co chce (zamaskované davo-elitářské poměry) vládnoucí elita na západě. Přitom je vhodné tento pojem chápat i jako referenční pro vymezující se účely, kdy vše to co elita nechce je nedemokratické. Obsah demokracie se ve skutečnosti neřeší (argumentačně se nanejvýš poukáže na existenci voleb - víme k čemu jsou dobré), protože je plovoucí/proměnlivý jak v čase tak i typu/stavu společnosti, kde již buď provozuje nebo expandují zájmy západu, tj. kam se elitou plánuje implementovat. Takže přestože má demokracie mnoho tváří, stále a všude to je prolhaný, centralizovaný systém a forma nesvobody. Tedy není to ještě anarchie, která se vyznačuje neexistencí centrálního řízení, ale naopak, vyznáváním systémové decentralizace a maximalizace individuální autonomie. A to, že některé formy demokracie se začínají podobat anarchii je dáno dvěma faktory. Zaprvé to je fakt, že tyto demokracie hlásají liberalismus, který propagandistickým hlásáním (nikoliv skutečným provozováním) svého bezbřehého cochcárenství je vábničkou na svobodomilovné, kteří to berou doslova a při své snaze o praktickou aplikaci nutně sklouznou na půdu anarchismu. Druhým faktorem je všeobecný nesouhlas davu s prakticky provozovanou "demokracií", kdy podobně jako v minulém režimu i dnes občané začínají svoji nechuť veřejně projevovat. A to je proces vedoucí od zahrádkářství a chalupářství, přes švejkování a salámismus opět až k anarchii. Otázka potom stojí takto: jak bude elita a její kurátoři skutečně reagovat na v 21.století narůstající odpor, doufejme (a přiložme ruku k tomu) že stále informovanějšího, davu ?
P.

Re: aká demokracia?

Přemek | 22.04.2016

Pochopitelně že demokracie má zabudovaný chaotizující mechanismus již samotnou pluralitou politických koncepcí bez ohledu na vědomosti a reflexi reality. Anarchie je pouze dočasný projev neřízeného chaosu do okamžiku, kdy se řízení chopí první řiditel. Demokracie má sice jednotnou charakteristiku, ale naplněná různými lidmi, kteří se liší vším, nabývá mnoho unikátních praktických variant. Společná těmto variantám ve "vyspělých" zemích je "chvilka demokracie" v jinak elitářsky řízeném systému, kde o vládě neelitního davu (lidu) nelze vůbec hovořit. Vláda elit účinně blokuje jakékoli návrhy zezdola již z principu - co nám má co jouda z ulice kecat do vládnutí! Přitom dělá tytéž chyby jako brežněvovský "socialismus" a nutné skončí obdobně, avšak bez rezerv, které "socialismy" dokázaly vždy vytvořit a udržet do doby, než byly uchváceny "demokraty".

marx

jana123 | 22.04.2016

lepsi terminus technikus je plateny ci kupeny psychopat. kapital ,,vypotil,, na zakazku. jeho mecenasi, ti co si ,,dielko,, objednali, mu umoznili pristup do statistik a uctovnictva velkych firiem po celom svete. nenavidel slovanov, vedel pre koho a za akym ucelom pracuje a kedze bol ekonomicky a moralny skrachovanec. keby jeho,,kapital,, nasilnym sposobom neviditelny anonymni zadavatelia neuviedli do zivota tym, ze ho vnutili a nariadili revolucionarom, ktorych financovali a nerobili mu platenu ,,propagaciu,,,dnes by po nom nestekol ani pes.

:-)

Peter | 21.04.2016

Marx nemohol byť "psychickým trockistom " .
Termín "staroveký psychický trockizmus" je úplná blbosť .

Re: :-)

Hox | 22.04.2016

Pokud se rozhodneš nechápat nebo chápat zdeformovaně, nic na světě nemá sílu ti v tom zabránit.

Re: Re: :-)

Peter | 22.04.2016

Vytvárate umelé konštrukcie a "vedecké" termíny , ktoré nemajú nič spoločné s Marxom ,tobôž starovekom.
Keby ste to nazvali inak , ale termín "psychický trockizmus " je účelová konštrukcia ,ktorú ešte aj spätne aplikujete.
Nie je to tu ojedinelý jav, degradujete aj to málo dobré , čo sa tu dá nájsťutápaním sa v nezmyselných teóriách , ktoré navyše nie sú aplikovateľné na spoločnosť. Hoci vy si myslíte opak, čo je váš omyl . Ale ako hovoríš....pokiaľ niekto nechce niečo pochopiť, nedá sa mu pomôcť.
Občas vás tu človek provokuje, pretože to čo tu produkujete už nie často ani na smiech ,ale do plaču.

Re: Re: Re: :-)

Hox | 22.04.2016

Ty neprovokuješ, jen otravuješ... na jakoukoliv skutečnou argumentaci se nezmůžeš.

Re: Re: Re: :-)

Putinovec | 23.04.2016

Pak nechápu ,proč se zde nudíš.Zkus pěstovat třeba kaktusy.Ale za kaktusy nedostaneš dolary.Takže se asi budeš muset nudit,pro barevné papírky.

Re: Re: Re: :-)

askon | 24.04.2016

Musím s tebou tak trošku souhlasit. Je s podivem jaký je "Trockí bůh".
Aplikovatelný to je,protože sami chápeme. Vše je použitelné,ale otázkou vždy zůstává jak to kdo použije.

Přidat nový příspěvek