Globální historický proces a sovětsko-německá dohoda o nenapadení ("pakt Molotov-Ribbentrop")

Globální historický proces a sovětsko-německá dohoda o nenapadení ("pakt Molotov-Ribbentrop")

1.9.2017

 

Zeširoka na dané téma.

Ke konci 30. let byly úspěchy SSSR v otázce budování nového systému vnitrospolečenských vztahů nezpochybnitelné dokonce s ohledem na to, že ekonomická základna nové civilizace se budovala při vynucené technicko-technologické pomoci rozvinutých kapitalistických zemí, což už bylo poznamenáno v předcházejících částech.

Přitom je nutné znovu připomenout, že „světové zákulisí“ předpokládalo rozšířit výdobytky, získané při socialistickém experimentu v SSSR, i do dalších zemí. Proto během celého období socialistického budování mezi první a druhou světovou válkou 20. století přijížděli do SSSR významní představitelé západní inteligence, kteří cestovali po zemi, setkávali se s prostými lidmi během práce i oddychu, i s různou nomenklaturní „elitou“, a dokonce byli přítomni na soudních jednáních ve veřejných procesech nad nepřáteli lidu atd. A ačkoliv reakce na spatřené byly různé1, celkově byla nestátní propaganda ze strany představitelů inteligence na Západě spíše prosovětská, než antisovětská, a formovala v zemích buržoazních demokracií pozitivní vztah k socialistickému experimentu v SSSR.

V té době byl západní člověk (zvláště vzdělaný) více vystrašen diktaturou Hitlera, než diktaturou Stalina – tím spíše že v SSSR se „antisemitizmus“ hodnotil jako zvlášť nebezpečný zločin, za který mohli „antisemité“ zaplatit životem, protože odpovídající paragrafy trestních zákoníků svazových republik (údajně v závislosti na stupni jeho intenzity) předpokládaly tresty až to trestu smrti.

Globální scénář „světového zákulistí“ těch let stejně jako dříve předpokládal uskutečnění světové socialistické revoluce, ale v nových historických podmínkách. Předchod k socialismu se v něm předpokládal cestou osvobození kontinentální Evropy (na první etapě) od hitlerovského jha během osvoboditelského pochodu Rudé Armády.

Toto přesvědčení ve svých knihách „Ledoborec“, „Den M“ a dalších úporně dokazuje V.B.Rezun (píšící pod pseudonymem Viktor Suvorov), avšak připisuje ten scénář Stalinovi osobně a ne světovému nadstátnímu „zákulisí“, které nechce vidět ani přímo, ani s pomocí metod analýzy různorodé sociální statistiky, které zná ze své práce v rozvědce. Proto V.Suvorov představuje jako agresora ne „světové zákulisí“, konající prostřednictvím západního židozednářství, ale SSSR, jemuž zasadil druhý agresor – fašistické Německo – údajně preventivní úder přibližně dva týdny před neuskutečněným sovětským napadením2.

Ve skutečnosti biblické „světové zákulisí“ existovalo dlouho před příchodem Stalina do vedení SSSR a během vší biblické epochy v historii globální civilizace se zabývalo globální politickou scénáristikou namířenou na uskutečnění doktríny, uvedené námi v Dodatku na konci knihy. V globálním politickém scénáři „světového zákulisí“ v roce 1941 už SSSR nemohl být původcem války ani pod záminkou nutnosti osvobození Evropy od hitlerovského jha.

Za prvé, veřejné mínění Evropy a Ameriky ve své většině směřování globální historie nevidělo, a v historii států vidělo jen řetez nespojených bezcílných náhod. V důsledku toho se krajně negativně postavilo k pokusu o obnovení sovětské moci ve Finsku3 během zimní války 1939-1940, kdy byl SSSR určen na roli agresora. Také zahrnutí buržoazních demokracií Pobaltí do SSSR na konci srpna 1940 ve výsledku exportu revoluce do nich a prosovětských státních převratů, provedených uvnitř místní periferie Kominterny, bylo vnímáno velmi negativně. A to při tom, že v té době už téměř rok běžela druhá světová válka, a zahrnutí Pobaltí do SSSR ho objektivně chránilo před nebezpečím hitlerovské agrese4. Ale hlavně – zlepšovalo zeměpisnou konfiguraci frontů budoucí antihitlerovské koalice, jejíž vyvtvoření v nejbližší době už bylo objektivním požadavkem doby.

Za druhé, v samotných buržoazně-demokratických státech Západu opozice zformovanému společensko-ekonomickému uspořádání, ve kterém panovalo židovské klanové nadstátní bankovní lichvářství, byla nejen promarxistická internacionálně-socialistická. V každé ze zemí buržoazní demokracie byla i dostatečně mocná nacionalistická opozice, která představovala reálně prohitlerovskou „pátou kolonu“, která sehrála svoji roli v okupaci všech zemí Evropy hitlerovci; a která byla připravena zradit historicky zformované režimy ve všech zemích, do kterých Hitler z nějakých příčin byl schopen vtrhnout.

Právě k nacionalistické opozici apeloval R. Hess, který odletěl do Velké Británie v květnu 1941 s nějakými návrhy o světě, které nebyly odtajněny dodnes. Silná nacionálně-socialistická a celkově proněmecká opozice byla i v USA, o čemž už šla řeč v předchozí části, a Argentina v předválečné době byla téměř jihoamerickou pobočkou hitlerovské třetí říše.

„Světové zákulisí“ potřebovalo pro to, aby neutralizovalo vnitřní nacionalistickou opozici v zemích buržoazní demokracie Západu a zbavilo jejich aktivisty podpory politicky interního obyvatelstva – poškodit ideje národního uvědomění. Za tím učelem bylo třeba, ať Hitler dovede Německo do nacizmu a obětuje ho na oltář světové socialistické revoluce napadením na SSSR. Přitom válka ze strany Německa se musela stát zvěrsky nelidskou operací čistky území od původního obyvatelstva, a ne umírněnou policejní okupací, jakou byla v Evropě do r. 1941. Taková válka proti SSSR se měla završit porážkou Německa, tím spíše při podpoře SSSR Západem.

Kromě toho, jak už se uvádělo dříve, aby bylo možné přenést zkušenosti a výdobytky socialistického experimentu v SSSR bez zvláštních problémů do dalších zemí, musel se obraz SSSR stát atraktivním pro jejich obyvatelstvo, a jejich buržoazní režimy, provádějící ve 30. letech politiku podpory a tolerance ve vztahu k hitlerizmu, se musely stát odpuzujícími. Za tím účelem SSSR musel přestat být kultovním abstraktním symbolem světlé budoucnosti, jakým byl v očích inteligence ve 30. letech, a musel se stát poslední nadějí obyvatelstva, vystrašeného zvěrskými zločiny hitlerizmu, na to, že právě SSSR ochrání lidstvo před zotročením německým fašizmem. Pro to se za tím účelem, aby osvoboditelný pochod Rudé armády v Evropě byl morálně-eticky nenapadnutelný v celém světě a žádaný, musel SSSR také stát obětí agrese fašistického Německa.

Projekt „světová socialistická revoluce“ pod prapory marxismu vyžadoval v polovině 20. století, stejně jako na jeho začátku, pro své uskutečnění organizaci světové války.

Marxisté-trockisté v samotném SSSR s jejich politickou scénaristikou do toho politického scénáře nijak nezapadali:

  • idea začít revoluční válku za osvobození pracujících spolubratří, z jejíhož zajetí se nemohli osvobodit, odpuzovala od socialistického uspořádání světa mnoho lidí;

  • a scénář svržení bolševika J.V.Stalina, který si ve značné míře podřídil byrokratický aparát strany a státu své vůli, podle šablon japonsko-ruské války a první světové války 20.století (svržení režimu v důsledku vojenské porážky), přímo pracoval proti scénáři globální politiky „světového zákulisí“ a scénáři druhé světové války 20. století. Vypořádání se se Stalinem osobně naplánovalo „světové zákulisí“ na poválečné období.

Proto „světové zákulisí“ nejen nepřekáželo, ale i samo podporovalo likvidaci samotného L.D.Bronštejna a jeho stoupenců v SSSR i Kominterně, kteří nevycítili změnu doby. Ve výsledku při napadení SSSR podpora hitlerovské agrese „pátou kolonou“ v samotném SSSR měla omezený charakter5.

Německo se ukázalo zataženým do světové války, k vítězství v níž nebylo připraveno, v důsledku napadení Polska 1. září 1939. Poté bylo jedinou možností pro Německo vyhnout se roli oběti v projektu „světová socialistická revoluce“: svatě dodržovat sovětsko-německou dohodu o nenapadení ze srpna 1939 a v létě 1941 uskutečnit operaci „mořský lev“. To by umožnilo Německu vyskočit z války navzdory pozici vládnoucí „elity“ Velké Británie6, která odmítla mír, nabídnutý přes Hesse, a zabývat se reformou své rasistické sociologické doktríny v duchu směřování k mnohonárodnostního bolševismu (hájení zájmů pracující většiny), aby bylo možné sjednocení národů SSSR, Německa a dalších zemí v řečišti koncepce vybudování mnohonárodnostního socialismu, kde by Německo bylo svobodné od moci marxismu, a kde SSSR teprve stál před řešením tohoto problému.

V roce 1941 to bylo jedinou cestou pro Německo vynutit „světové zákulisí“ k přehodnocení globálních politických scénářů, včetně i ve vztahu k němu. J.V.Stalin nechal Německu takovou možnost odkrytou až do 22. 7. 19417. Avšak Němci se zmýlili v důvěře Hitlerovi osobně, který večer 21.6.1941 vydatně zanervoval, znejistěl a přijal rozhodnutí o napadení SSSR ránem dalšího dne podle plánu „Barbarossa“. A rozpracovávaný paralelně s ním plán napadení Anglie „Mořský lev“ následně získal status úspěšné strategické dezinformace8.

Tak v důsledku toho, že Němci projevili odstrašující politickou krátkozrakost a absenci vůle, a Hitler zůstal věrný „světovému zákulisí“, Německo bylo poraženo a ideje národního uvědomění byly ztotožněny s nacizmem, fašismem a rasismem a pošpiněny v kultuře většiny národů Země na dlouhá desetiletí.

Ve výsledku porážky Německa získal SSSR ve světě kolosální autoritu, která byla neotřesitelná do tzv. „karibské krize“9. Kromě toho, socialistická plánovaná ekonomika SSSR dokázala svou efektivnost jak během období příprav země na válku, tak i během samotné války, a během poválečné obnovy hospodářství jak podle ukazatelů růstu výroby, tak i podle ukazatelů, charakterizující kulturní rozvoj společnosti a společenský pokrok.

Avšak prakticky hned po završení druhé světové války „světové zákulisí“ začalo s podporou antisovětských sil v celé části světa, nepodléhající SSSR. Přitom se kritizovalo nejen státní uspořádání SSSR, ale i samotná idea socialismu jako základ organizace života společnosti byla prohlášena ve státní propagandě buržoazních demokracií za druh totalitní tyranie, potlačující osobnost člověka.

Ale ve stejné době se začaly v zemích buržoazní demokracie zavádět mnohé prvky socialistického společensko-ekonomického zřízení, které se úspěšně osvědčily v SSSR a hitlerovském Německu: plánový-regulační vliv státu na úrovni makroekonomiky, rozvoj systému sociálního zabezpečení mládeže a také starších, kdo přišel o zdraví, seniorů atd.10 A na většině univerzit státnost buržoazních demokracií desítky let ignorovala či trpěla marxistickou propagandu trockistického typu v prostředí studentů.

Vedle toho se kvalitativně změnil charakter ekonomických a kulturních vzájemných vztahů SSSR a Západu, jak ve srovnání s dobou spolupráce „spojených národů“ v boji proti hitlerizmu během 2. světové války 20. století, tak i ve srovnání s předválečnou dobou, kdy se víceméně legálně realizoval přítok vědecko-technologického know-how z Evropy a USA do SSSR (i když tato stránka historie se v učebnicích dějepisu a publikacích masové spotřeby pomíjela). Po druhé světové válce vznikla „železná opona“, která ve své podstatě neexistovala dokonce ani po revoluci 1917 během občanské války a diplomatické izolace SSSR ze strany kapitalistických států.

Tyto okolnosti přivádí k myšlence, že v samotném SSSR proběhlo něco, co bylo vnímáno „světovým zákulisím“ jako nebezpečí pro jejich globální moc.

Z našeho pohledu, ještě v předválečné době mělo „světové zákulisí“ důvody bát se, aby v SSSR neunikl z pod jeho kontroly bolševismus, který v první polovině 20. století fungoval v ideologické obálce do Ruska implantovaného marxismu, a v organizačních formách marxistické strany. V důsledku toho, že ty obavy nebyly bezdůvodné, bylo po završení 2. světové války hlavním problémem „světového zákulisí“ osedlání, potlačení a vykořenění bolševismu v SSSR, a nikoliv rozšíření jeho socialistické kultury celkově do jiných zemí, ve kterých se omezili na určitými opatřeními ohledně zavedení prvků socialismu do ekonomiky a propagandou marxismu trockistického typu ve studentském prostředí.

Vyargumentování tvrzení o úniku SSSR v epoše stalinského bolševismu z pod kontroly „světového zákulisí“ začneme z toho, že:

Pro realizaci scénáře „světové socialistické revoluce“ v té politické situaci, jaká se složila k létu 1939, byla sovětsko-německá dohoda o nenapadení nejen nepotřebná, ale i potenciálně škodlivá.

Jde o to, že v obou státech byly aktivní pokolení, které viděli realitu a důsledky minulé války v Rusku i Německu, a proto byly upřímnými stoupenci dobrých vztahů a kulturního sblížení národů obou zemí. Veškerá historie ukazovala, že nejlepší časy života v obou zemích vznikaly tehdy, když mezi nimi panovaly vzájemně výhodné obchodní vztahy a kulturní výměna. Tento tvůrčí potenciál lidí, přejících si vyhnout novému válečnému střetnutí, byl realitou na obou stranách, a zbývalo ho jen využít a podpořit ve státní politice.

Proto pro „světové zákulisí“, opírající se především na sílu USA, odkrývala sovětsko-německá dohoda o nenapadení možnost k pro něj nepřijatelné změně globálního rozdělení ekonomicko-vojenské moci podle bloků států-spojenců, narušujíce přitom hlavní princip v jeho globálním řízení: „rozděl a panuj“.

Do uzavření sovětsko-německé dohody o nenapadení v r. 1939 byla situace následující:

„USA a Velká Británie“ jako síla, určující vítězství jedné ze stran v konfliktující dvojici: „Německo a jeho spojenci“ na jedné straně frontu, a SSSR prakticky bez spojenců na druhé straně.

V důsledku uzavření sovětsko-německé dohody o nenapadení se situace změnila na:

Otevřela se perspektiva duální situace – USA proti jedinému Eurasijskému bloku při vůdcovství v něm bolševických (podle charakteru socialismu v něm) SSSR a Německa (které se možná spojí do jednoho státu). Kdo z předchozích politických činitelů a vůdců obou států by v důsledku uskutečnění podobného scénáře zůstal a kdo by zmizel je jiná otázka.

Respektování dohody politického vedení obou států odkrývalo cestu právě k tomuto11. Globální situace v případě rozvoje Německa a SSSR v tomto směru se dostávala z pod kontroly „světového zákulisí“. Proto psaním na téma, jak Stalin potřeboval dohodu a nenapadení proto, aby sám zaútočil na Německo, V.B.Rezun odvádí pozornost od „světového zákulisí“ jako organizátora první i druhé světové války 20. století.

Ačkoliv se tento scénář-maximum ve 20. století nerealizoval, sovětsko-německá dohoda o nenapadení přesto zbavila „světové zákulisí“ svobody politického manévru a proto se stala vítězstvím bolševismu v globální politice.

Bez té dohody by už v té době nazrálé napadení Německa na Polsko12 automaticky mohlo přerůst do vojenské srážky SSSR a Německa v případě pokusu SSSR vzít pod svou ochranu etnicky nepolské obyvatelstvo západních oblastí Běloruska a Ukrajiny, zachvácených Polskem při rozpadu Ruské říše, nebo v případě pokusu části polských vojsk nechat se internovat přechodem sovětské hranice.

Tento scénář vojenské konfrontace SSSR a Německa by se realizoval garantovaně automaticky, pokud by srpnu 1939 místo sovětsko-německé dohody o nenapadení byla uzavřena ze strany SSSR spojenecká dohoda, která mu byla předložena ze strany Británie a Francie. Británií a Francií předložený projekt spojenecké dohody nezavazoval ty země k vedení vojenských akcí souhlasovaných se SSSR v určitém časovém termínu po vstupu SSSR do války v případě napadení Německa na jednu z nich nebo na Polsko. Přitom Polsko navíc v případě napadení ze strany Německa odmítalo propustit vojska SSSR skrz svoje území pro jejich vstup do bojové konfrontace s vojsky Německa.

Taková politika byla idiotizmem ze strany vládnoucích buržoazních režimů Británie a Francie: jejich vlády pěstovaly naději na zachování historicky zformovaného kapitalismu a systému globálního kolonializmu, a vycházeje z toho cíleně pracovaly na to, aby se německým nacionál-socialismem zaštítily před marxismem a bolševismem SSSR, a bolševismem a marxismem SSSR se zaštítili před německým nacionál-socialismem. Polsko v r. 1939 obětovaly těm nadějím stejně, jako byly o rok dříve obětovány Rakousko a Československo, jejichž osud stejně ničemu nenaučil „mudrce“ ve Varšavě.

Tak se buržoazní demokracie Západu vepsaly do scénáře „světového zákulisí“ ohledně automatického začátku války Německa se SSSR už v roce 1939 (nebo nejpozději 1940).

Jak ukázal další rozvoj situace, J.V.Stalin v roce 1939 správně zavrhl Francouzsko-Anglické návrhy spojenecké dohody: po napadení Německa na Polsko projevily Francie i Anglie věrolomnost ve vztahu k němu. Polsko padlo pod údery wehrmachtu proto, že Francie i Anglie porušily svoji dohodu s ním a nepodnikly vojenské kroky proti Německu. Takové chování spojenců Polska umožnilo wehrmachtu rozdrtit protivníky Německa po jednom: nejdřív soustředili své síly proti Polsku, pak proti Francii a proti expedičním silám Británie na Evropském kontinentu, což přivedlo k okupaci hitlerovci části Francie a vytvořilo v ní loutkový prohitlerovský režim, a Británii v roce 1940 postavilo na kraj vojenské a ekonomické katastrofy.

Není důvod předpokládat, že buržoazní vlády Francie a Británie by splnily své spojenecké závazky ve vztahu ke Svazu sovětských socialistických republik svědomitěji, než je „vyplnily“ ve vztahu k buržoaznímu Polsku.

Dohoda o nenapadení SSSR s Německem, ve kterém nazrál útok na Polsko, vyloučila možnost automatického zavlečení SSSR do války s Německem a jeho spojenci při zádumčivé pozici Francie a Británie a skutečně odsunula válku s Německem téměř o dva roky, čímž dala možnost přezbrojení a reorganizace ozbrojených sil SSSR. Sovětsko-německá dohoda z r. 1939 je ostudou SSSR jen pokud se tváříme, že „světové zákulisí“ neexistuje. Pokud se na věc díváme s vědomím globální nadstátní politické scénáristiky biblického „světového zákulisí“, pak je ospravedlněna a je krokem k osvobození všeho lidstva od tyranie biblického „světového zákulisí“.

To hlavní pro SSSR spočívá v tom, že právě v důsledku uzavření sovětsko-německé dohody o nenapadení se buržoazní demokracie Západu ocitly ve válečném stavu s Německem dříve, než začala válka mezi SSSR a Německem. Proto při začátku války mezi SSSR a Německem se SSSR automaticky stával spojencem defakto všech států, které vedly bojové akce proti Německu a jeho spojencům, nezávisle na právní formalizaci spojeneckých vztahů SSSR s každým z nich.

Kdyby světová válka začala jako válka mezi SSSR a Německem, opakoval by se scénář první světové války 20. století a „světové zákulisí“ by mělo možnost, vycházeje z loajálnosti každé z bojujících stran a ze svých hodnocení perspektiv, vybrat čas a stranu pro vstoupení do války buržoazních demokracií Západu, aby vykázaly svůj rozhodující vliv na výsledek války a poválečné uspořádání systému mezinárodních vztahů.

Druhý signál – také špatný z pohledu „světového zákulisí“ – připadá na období bezprostředně po kapitulaci Německa. Je to vítězná přehlídka v Moskvě na Rudém náměstí 24. 6. 1945.

Z úhlu pohledu prostého sovětského člověka, který nezná zednářskou symboliku, rituály a legendy, by bylo logické, že když napadení Německa proběhlo 22. června, pak i Přehlídka vítězství by měla být 22. června. Symbolicky: chtěli jste 22. června? - Dostanete naši Přehlídku vítězství 22. června.

Avšak přehlídka vítězství se odehrála, údajně neznámo z jakých důvodů, ne 22., ale 24. června. Ale pokud si vzpomeneme na zednářskou symboliku a rituály, pak 24. červen je den Jana Křtitele, jehož jménem se nazývá jeden směr v židozednářství. V Janově zednářství je každoroční 24. červen dnem svátku řádu. V souladu s tím, určení data 24. června na přehlídku je znakem, ukazujícím na ty, kdo skutečně tu válku začal, aby s její pomocí dosáhl svých cílů.

Otázka, odkud pocházela iniciativa určení data vítězné předlídky, zda od představitelů „světového zákulisí“ nebo od J.V.Stalina, je otázka dodnes otevřená, nesetkali jsme se ani s publikacemi na to téma. V každém případě je významné, že J.V.Stalin se ze své iniciativy zřekl toho, aby přijímal vítěznou přehlídku v den svátku zednářství. Příčiny jeho zřeknutí bývají nazývány dvě:

První: J.V.Stalin prý ze začátku chtěl přijímat přehlídku sám. Ale když se k tomu připravoval, údajně na nácviku v manéži s koňmi spadl, a nepovedlo se najít mu klidného koně. Pod tlakem takového druhu nepředvídatelných okolností se J.V.Stalin údajně rozhodl, skřípaje zuby, přenechat čest přijímat přehlídku Maršálovi SSSR G.K.Žukovovi, který byl původem od kavalerie a tedy dobrý jezdec13.

Druhou verzi v jedné z besed na rádiu Svoboda v roce 2002 vyslovil V.B.Rezun („Viktor Suvorov“). Její podstata spočívá v následujícím:

SSSR se nepodařilo okupovat celou Evropu, což zhatilo perspektivy světové socialistické revoluce a tím, podle mínění Rezuna, odsoudilo SSSR na zahnívání a zánik14. J.V.Stalin se údajně držel podobného úhlu pohledu, a proto měl za to, že SSSR tu válku prohrál, a tu válku Stalin údajně zorganizoval pro to, aby mohl zahrnout celou Evropu do SSSR, ale v realizaci tohoto plánu mu údajně zabránil nejprve Hitler „preventivním“ útokem na SSSR, a poté spojenci, jejichž vojenská přítomnost v Evropě po roce 1945 vynutila J.V.Stalina zřeknout se zahrnutí států, osvobozených od hitlerizmu, do SSSR.

J.V.Stalin údajně nechtěl veřejně přiznávat fakt porážky takového druhu, defakto osobní, a odmítl přijímat vítěznou přehlídku a přenechal tu možnost ctižádostivému Žukovovi, který v globální politice a ve „světovém zákulisí“ nic nechápal, stejně jako většina obyvatel a úzkých specialistů té doby i dneška.

Ale pokud by J.V.Stalin měl pocit osobního vítězství, tak by údajně přijímal přehlídku sám. A dokonce jestli by mu nenašli klidného koně, pak by přijímal přehlídku klidně z džípu nebo z tanku, nebo třeba z limuzíny (což se stalo normou v pozdější době, kdy se vojáci schopní jezdit na koni stali raritou).

Zároveň V.B.Rezun vyslovuje ještě jeden znak, potvrzující z jeho pohledu krach idejí zavedení Sovětské moci a socialismu v globálním měřítku v důsledku 2. světové války. Do roku 1941 se na místě zničeného (v roce 1935) Chrámu Krista Spasitele stavěl Palác Sovětů – mrakodrap, který měla zastřešovat gigantická socha V.I.Lenina výškou několika desítek metrů.

V tom Paláci se údajně plánovalo uskutečňit přijímání do SSSR poslední socialistické republiky, což mělo zakončit světovou socialistickou revoluci a dát SSSR status celosvětové státnosti.

Stavba byla se začátkem Velké vlastenecké války (2. světové války) zakonzerovována, a nedlouho před vítězstvím nad Německem bylo přijato rozhodnutí o jejím ukončení. V poválečné době byl na místě Chrámu Krista Spasitele a nedokončeného Paláce Sovětů vybudován plavecký bazén „Moskva“. Bazén „Moskva“ byl pro změnu zlikvidován během reforem 90. let a na jeho místě byl v roce 2001 postaven chrám-maketa bývalého Chrámu Krista Spasitele.

Ale existuje i třetí verze.

Spočívá v tom, že pokud 24. června v den Janova zednářství se J.V.Stalin – hlava státu a jeho nejvyšší vojenský velitel – dívá na přehlídku ze strany, pak to objektivně jako minimum znamená demonstraci jeho neloajálnosti biblickému „světovému zákulisí“. A jako maximum je to signál, že sám J.V.Stalin, stojící na čele bolševického vedení SSSR, se nachází na téže, pokud ne vyšší vnitrospolečenské pozici, jako i činitelé „světového zákulisí“, ale nachází se k nim v opozici, na což ukazuje charakter jeho veškeré poválečné činnosti.

Ve prospěch právě této verze hovoří i to, že Den Vítězství se stal státním svátkem teprve v roce 1965, když v čele strany a státu stáli trockisté – imitátoři bolševismu. Pro samotné bolševiky vítězství v koalici s loutkami „světového zákulisí“ nad loutkovým uměle vytvořeným hitlerovským nacizmem bylo jen vítězstvím v jedné srážce, nikoliv rozhodující bitvou v boji za osvobození globální civilizace od tyranie „světového zákulisí“, odkrývající možnost ustanovení globální civilizace lidskosti.

 

 

1 André Jude dal v „Návratu z SSSR“ negativní hodnocení, a Lion Feuchtwanger v knize „Moskva 1937“ pozitivní. Oba dva názory se komentují v naší práci „O imitačně-provokační činnosti“.

2 Jediné, za co je možné Rezunovi poděkovat, je to, že byl první, kdo v otevřeném tisku prezentoval tu kolosální mnohostrannou práci, která byla udělána pod vedením J.V.Stalina pro to, aby mohl SSSR zvítězit ve válce, která mu byla vnucena v roce 1941. Ačkoliv uvádí některé nehodnověrné údaje technického a faktologického charakteru.

Ohledně komentáře VP SSSR ke knize V.B.Rezuna „Ledoborec“ a knize I.L.Buniče „Bouře“, viz sborník „Intelektuální pozice“, 1996.

3 Sovětská vláda byla ve Finsku svržena v roce 1918 za vojenské podpory Německa, ačkoliv původně běželo ve Finsku stanovení sovětské moci stejně jako na ostatním území Ruské říše, která nebyla k listopadu 1917 pod německou okupací.

4 Politické scénáře „světového zákulisí“ tehdy byly takové, že v roli samostatných buržoazních demokracií státy Pobaltí existovat nemohly. Otázka byla jen v tom, kdo – Německo nebo SSSR – je vezme pod svou kontrolu.

Pro vedení SSSR dilema nespočívalo v tom, zda Pobaltí okupovat nebo nechat tamní buržoazní demokracie rozvíjet se svou cestou. Dilema spočívalo v tom, zda dovolit Hitlerovi okupovat Pobaltí za podpory místních nacistů, nebo takovou variantu předběhnout vlastní okupací.

To, že proněmecké a prokapitalistické prvky v těch zemích byly v důsledku zahrnutí do SSSR cílem represí, a že se při tom děly přehmaty a zločiny, to bylo nevyhnutelné pro danou epochu.

Kdyby se Stalin zřekl exportu internacionál-socialistické revoluce pod prapory marxismu do nich, Hitler by v nich provedl export nacionálně-socialistické revoluce. Znova by byly represe, ale ve vztahu k jiným osobám, a také by se děly přehmaty a zločiny.

Buržoazní demokracie v těch zemích byly tehdy nezpůsobilé nedopustit vznik obou nesmiřitelných s nimi i mezi sebou opozic a disponovaly sklony ke kapitulaci nacizmu. I v naší době představují buržoazní demokracie těch zemí bezperspektivní samolibostí jejich „elity“. Je třeba být chytřejší... A oni si stěžují na J.V.Stalina a litují, že se neuskutečnila hitlerovská okupace, místo toho aby přemýšleli o tom, co bylo špatně v samotných společnostech buržoazních demokracií Pobaltí, a v důsledku čehož se staly “trávou na poli boje“ a oběťmi Božího dopuštění.

5 Hlavní z nich: nevyplnění generálem Pavlovem direktivy o přivedení vojsk Západního zvláštního okruhu do bojové pohotovosti, což bylo jednou z vážných příčin katastrofy léta 1941. D.G.Pavlov během výslechů přiznal fakt své vlastizrady, ale před soudem svou výpověď o vlastizradě odvolal. V důsledku toho, že ohledně toho bodu se vyšetřovatelé po přiznání Pavlova neobtěžovali získáním důkazní báze, se během soudního procesu podařilo dokázat jen nedbalost při výkonu služebních povinností, za což byl Pavlov odsouzen a popraven. Rehabilitován byl posmrtně neotrockistickým režimem Chruščova jako úlitba mýtu o „neočekávaném napadení“ a osobní vině Stalina za katastrofu roku 1941.

Ve skutečnosti je známým faktem: Námořní válečná flotila SSSR přijala „neočekávané“ napadení v plné bojové pohotovosti, tj. pro ni nebylo neočekávaným. Pokud jeden druh ozbrojených sil vítá „neočekávané“ napadení v plné bojové pohotovosti, a ostatní druhy vojsk se ocitají skutečně pod neočekávaným útokem protivníka, pak tyto druhy vojsk jsou vinny přinejmenším v nedbalosti vyšších velitelů, a jako maximum – v organizované vlastizradě.

Poválečný neotrockistický režim si tento fakt uvědomoval a v poválečné době organizovaně štval hlavního velitele Námořní flotily admirála N.G.Kuzněcova. A G.K.Žukov, jehož intelekt a vojenská erudica stačily na to, aby udělal výše uvedený závěr, ale který byl osobně odpovědný za část katastrofy r. 1941, se této štvavé kampaně osobně účastnil a účastnil se také vytvoření mýtu o „neočekávaném“ napadení SSSR Německem.

6 Ve spojení s vyřčenou možností průběhu událostí, která se v realitě neodehrála, není třeba lomit rukama: Británie byla v té době centrem globální koloniální říše, a utlačovala stovky milionů lidí po celém světě; blahobyt jejího obyvatelstva byl v mnohém zajištěn dlouhodobou politikou kolonialismu a otrokářství v řečišti biblické doktríny. To je koktejl z židovského internacizmu a anglosaského nacizmu. Polemizovat, který nacizmus je „lepší“ - německý nebo britský – nebudeme.

7 Jak informují některé publikace, 22.6.1941 se sovětské vedení, už po začátku německého útoku, spojovalo s Berlínem rádiem a navrhovalo zastavit německé vojska, vycházeje z předpokladu, že to není napadení Německa na SSSR, ale provokace, mající za cíl vyvolat válku mezi Německem a SSSR mimo dohody jejich vlád.

8 Oba dva plány se rozpracovávaly jako plány reálných válečných dějství, předpokládaných k realizaci, a každý z nich vystupoval v roli dezinformujícího manévru ve vztahu k tomu druhému. Při tom každý z nich byl svým způsobem avanturistický, a proto při útěku informací by byl v důsledku své avanturnosti hodnocen mnohými zahraničními vojenskými specialisty jako dezinformace, která nemůže být základem reálného válečného plánu.

9 Světová veřejnost neprominula SSSR umístění raket na Kubě, ačkoliv neprotestovala proti tomu, aby byly okolo hranic SSSR umístěny vojenské základny jeho protivníků, včetně raketových, a letecké základny letectva USA a jejich spojenců v rozličných blocích. To charakterizuje „světovou veřejnost“.

Z druhé strany bylo umístění raket na Kubě politickou provokací, vojenská nutnost v tom nebyla. Tato okolnost charakterizuje vedení SSSR: politická krátkozrakost, chyba, jako atmosféra, ve které se stal možným loutkový (ve vztahu ke „světovému zákulisí“) charakter chruščovského antibolševického režimu.

10 USA zašly ve svém socialistickém rozvoji tak daleko, že náš bývalý krajan Viktor Friedman, který utekl před sovětským socialismem do USA, objevil pro něj nepřijatelný socialismus v zemi svých snů, načež napsal knihu „Socialistické státy Ameriky“.

11 Stížnosti abstraktních humanistů na nemravnost spolupráce s fašistickým režimem v Německu jsou buď prázdná slova, vyjadřující nechápání globálního historického procesu, nebo licoměrnost při vědomém nebo nevědomém souhlasu existovat pod mocí doktríny, uvedené na konci knihy.

Z úhlu pohledu bolševismu musí být i nacizmus, i internacizmus přežity, a za tím účelem je třeba být s jedním i druhým v kontaktu – přijatelném pro bolševismus.

Nechť abstraktní humanisté odpoví na otázku, proč jim nevadí život globální civilizace pod mocí doktríny, umístěné v Příloze na konci knihy?

12 Motivace války proti Polsku německou stranou: polská vláda překážela pozemnímu spojení skrz své území mezi Východním Pruskem (nyní Kaliningradská oblast RF) a zbytkem Německa. Vzájemné dohody na to téma se obě strany podle všeho vyhýbaly pod tlakem „světového zákulisí“.

Během vší doby mezi první a druhou světovou válkou Německou nejednou nabízelo Polsku domluvit se o režimu exteritoriálního tranzitu skrz její území (tj. bez vízové a celní kontroly polskou stranou), ale Polsko kategoricky podobný tranzit odmítalo. Po jednom z dalších odmítnutí rešit problém Polskou stranou, Hitler se rozhodl se problému zbavit silovou cestou.

13 Tato verze se velmi líbí představitelům antistalinské inteligence. Z nenávisti ke Stalinovi a z pokusu vysvětlit masám příčiny vítězství ve Velké vlastenecké válce pramení také pokusy vytvořit posmrtný kult Maršála Sovětského svazu G.K.Žukova, aby s ním bylo možné zastínit pravdu o J.V.Stalinovi a o té epoše: Žukov je údajně hlavní a téměř jediný architekt vítězství, nespravedlivě utlačovaný Stalinem v poválečné době.

Ti, kdo věří téhle nesmyslné verzi, zapomínají o tom, že Žukov byl jen profesionální voják, ale vítězství ve Velké vlastenecké válce vyžadovalo předválečnou přípravu jak v globální politice, tak i ve vnitřní politice, přípravu národního hospodářství; a během samotné války – koordinaci dějství fronty a týlu. To vše od konce 20. let, během války a do konce svých dní řídil J.V.Stalin. J.V.Stalin řídil i činnost Žukova, ačkoliv v poválečné době „odhalení kultu osobnosti Stalina“ to vše obrostlo legendami a historicky nevěrohodnými výmysly, ne bez účasti samotného Žukova.

Sám Žukov neměl za cíl stát se po vítězství ve válce legitimním nástupcem J.V.Stalina, nebo uzurpátorem – sovětským Bonapartem. Ale politikaření a ve své podstatě antibolševické trendy mezi poválečnou generalitou byly, a Žukov, s jeho ctižádostí, představoval vhodnou figuru pro to, aby v případě úspěchu antistalinského vojenského spiknutí byl jmenován hlavou státu minimálně na dobu stanovení nového režimu. Tím že Stalin odstranil Žukova z Moskvy ho fakticky zachránil a zároveň vystrašil generalitu represemi ve vztahu k některým vysoce postaveným vojákům za zneužití postavení a narušení bolševické etiky, která se projevila v „lásce k trofejím“.

Co se týká činnosti Žukova v poválečné době, pak jak ukázal život, svými kvalitami neodpovídal hodnostím nad velitele vojenského okruhu nebo maximum hlavního velitele pozemních sil, protože ani před válkou ani po válce si nenašel čas, aby vnikl do podstaty záležitostí letectva a námořnictva, takže by je nemohl kvalifikovaně vést a rozvíjet.

Žukov byl takový jaký byl: patří mu díky za to dobré, co udělal, ale je nepřípustné vytvářet o něm mýty, dělat z něho kultovní – ve své podstatě karikaturní – historickou figuru.

14 Jak je možné pochopit V.B.Rezuna, SSSR představoval parazitický sociální systém, neschopný rozvoje na základě vnitřních zdrojů, v důsledku čehož byl odsouzen ke krachu v případě nemožnosti expanze. Podle mínění Rezuna, „bandita“ Stalin si chtěl uchovat svou diktátorskou moc do konce dní, a právě proto usiloval o dobývání pod krytím sloganů a idejí světové socialistické revoluce.

 

Diskusní téma: Globální historický proces a sovětsko-německá dohoda o nenapadení ("pakt Molotov-Ribbentrop")

zdroj

jardob | 07.12.2019

Uvedený preklad je z knihy VP ZSSR "Ford a Stalin, o tom ako žiť ľudsky"

Proletáři všech zemí vyližte si

Tony Clifton | 08.09.2017

KI -Komiterna. Lenin formuloval 21 podmínek pro vstup do KI. Aby byly přijaty do KI, všechny komunistické strany jednotlivých národů se musely podřídit zájmům moskevského centra a stát se tak vykonavateli politiky ruských bolševiků. Od roku 1936 byl předsedou KI Stalin, který ji "očistil" od smyšlených nepřátel - mimo jiné od celé KS Polska. Roku 1938 založil L.Trocký proti KI Čtvrtou internacionálu, která propagovala myšlenku nepřetržité celosvětové revoluce. Po podepsání sovětsko-německého paktu v srpnu 1939 vyzvala KI komunisty po celém světě k neúčasti v protifašistickém odboji. Tento rozkaz byl zrušen teprve po napadení SSSR Německem v červnu 1941. 1943 Stalin KI rozpustil z obavy o zajištění životně důležitých dodávek americké pomoci ve válce. 21.9.1947 byla KI Stalinem obnovena pod názvem Informační byro komunistických a dělnických stran. Stalin plánoval umístit Kominformu v Bělehradě, kde měla být zároveň použita i jako základna ke svržení Tita. Když to Jugoslávie odmítla, byla celá KS Jugoslávie jednoduše z KI vyloučena. Československý převrat v únoru 1948 proběhl na příkaz Kominformy z podzimu 1947. Kominformu zrušil Chruščov 1956 oficiálně jako výraz úsilí o zlepšení vztahů se Západem, ve skutečnosti protože v té době nahradily její činnost jiné organizace..

Doporučuji k prostudování

Tony Clifton | 07.09.2017

http://paktystalinashitlerem.wz.cz/

Pakt proti Kominterně nebyl namířen proti Sovětskému svazu a že byl samotným M(olotovem) 31. května označen za spojenectví proti západním demokraciím

MEMORANDUM O ZÁVĚREČNÉM ROZHOVORU ŘÍŠSKÉHO MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ S PŘEDSEDOU RADY LIDOVÝCH KOMISAŘŮ SSSR A LIDOVÝM KOMISAŘEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ PANEM MOLOTOVEM 13. LISTOPADU 1940

Německo nemá - jak Vůdce opakovaně prohlásil - žádné teritoriální zájmy na Balkáně. Může pouze znovu a znovu opakovat, že rozhodující otázkou je, zda Sovětský svaz je připraven a schopen s námi spolupracovat na veliké likvidaci Britského impéria.

Vcelku vzato jde o vytvoření budoucí spolupráce zemí Trojstranného paktu - Německa, Itálie a Japonska - se Sovětským svazem a on se domnívá, že nejprve musí být nalezena cesta k výraznému hraničnímu vymezení sfér vlivu těchto čtyř zemí a k dosažení dohody o tureckém problému.

Poté říšský ministr zahraničních věcí seznámil pana Molotova s obsahem navrhované dohody následujícími slovy:
"Vlády členských států Trojstranného paktu, Německa, Itálie a Japonska na jedné straně a vláda SSSR na straně druhé, vedeny přáním ustavit ve svých přirozených hranicích pořádek, sloužící blahobytu všech zúčastněných států a vytvořit pevný a trvalý základ pro své společné úkoly směřující k tomuto cíli, dohodly se takto:

Článek 3
Pokud jde o Německo, nehledě na územní změny, které budou provedeny v Evropě po uzavření míru, směřují jeho teritoriální aspirace do oblastí centrální Afriky.
Teritoriální aspirace Itálie, nehledě na evropské územní změny, které budou provedeny po uzavření míru, směřují do severní a severovýchodní Afriky.
Japonské aspirace by ještě musely být ujasněny diplomatickými kanály. I zde by delimitace mohla být snadno stanovena, možná stvrzením linie vedoucí jižně od vlastních japonských ostrovů a Mandžukua.
Hlavní ohniska teritoriálních aspirací Sovětského svazu by pravděpodobně ležela jižně od sovětského území směrem k Indickému oceánu.

Re: Doporučuji k prostudování

Pro M.C. | 08.09.2017

Pakt o neútočení mezi SSSR a Japonskem byl podepsán na pět let v Moskvě 13. dubna 1941

Přestože mělo od půlnoci dojít k zastavení palby, v Mandžusku spěchala Rudá armáda dobýt to, co si Stalin umanul získat. 17. srpna zahájily útok 361. a 388. divize a zároveň byla provedena řada výsadků s cílem obsadit velká města. 20. srpna obsadila sovětská vojska jih Sachalinu, 22. Port Arthur a Kurily a konečně 24. se 6. gardová obrněná a 39. armáda setkaly u města Atong u korejských hranic. Tento Stalinův „zábor“ stál Sověty 8 219 mrtvých, Japonce více než desetinásobek a způsobil rozdělení Korei na dvě části, což mělo být do budoucna příčinou další neméně krvavé války.

Prosba

Vincent | 01.09.2017

Omlouvám se za příspěvek mimo téma, ale mám prosbu na zdejší autory. V poslední době se stále více odkopává Aeronet, se svým syndikátem a mimozemšťany. Hox už článek na téma AE psal, mohl by být však konkrétnější? Kdo stojí za AE? Říká se, že konečný útok na svobodu má být zahájen falešnou "invazí" mimozemšťanů. Je to příprava na tuto událost?

Děkuji

Re: Prosba

Hox | 01.09.2017

Není třeba být konkrétní, ani nějaké "aparátní tajemství" ohledně AE neznám, stačí hodnotit podle chování. Za AE stojí síly, kterým jde o zachování davo-"elitarismu", to je zhruba to, co je třeba vědět. Jestli pracují na daný cíl vědomě nebo nevědomě, to je druhotné.

Re: Re: Prosba

Libor Smetana | 02.09.2017

Myslím, že nevědomě, ale není to jisté. Hodně informací se odkloňuje do ireality a "záhadologie". Některá témata jsou tvořená z krátce nastudovaných neprověřených informací, nebo povrchně a vyplněná domněnkami. Čtenář musí více informace "filtrovat"

Re: Re: Prosba

Vincent | 02.09.2017

Děkuji, dotaz mě donutil napsat zejména poslední článek a diskuse pod ním, kde "Administrátor" de facto říká více, než VK v článcích. pokud to není jedna entita....

Viktor Suvorov: Ledoborec

Ladislav | 01.09.2017

Tato kniha vyšla v češtině pod názvem Všechno bylo jinak. Autor v knize přesvědčivě dokazuje, že Stalin se připravoval na útočnou válku proti Německu. Tím, že se zaměřil na budování útočných sil, zanedbával a dokonce ničil obranu. Díky tomu měl Sovětský svaz takové obrovské ztráty na životech. Stalin nebyl ďábel, jak ho líčí současná "demokratická" propaganda, ale byl to člověk, který udělal řadu chyb. Vím, že se tady kritika Stalina nenosí, ale je dobré vědět i věci, které jsou méně příjemné.
Jinak, Suvorov psal i o Žukovovi, jak občas zmiňuje Pjakin. Někdy se holt Suvorov hodí, jindy ne. Těžký život prpagandistů...

Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 01.09.2017

Obavam se, ze odminovani mostu a soucasne zruseni okolnich skladu trhavin nesouvisi ani s utocnou valkou a ani se zanedbanim. S poctem obeti to vsak souvisi zcela jiste

Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Ladislav | 02.09.2017

S čím to podle vás souvisí? Stalin, jak dokazuje Suvorov, ničil obranu, kterou předtím pracně vybudoval. Na takové obraně si vylámal zuby na Finsku a doma ji ničil. Suvorov z toho vyvozuje, že S. se domníval, že ji nebude potřebovat, proto budoval útočné síly a chtěl s nimi napadnout Německo. Suvorov dále říká, že když Stalin obsadil Besarábii, tak se zastavil a neobsadil celé Rumunsko, což prý byla chyba, protože by tím Hitlera odřízl od nafty a bez nafty a benzínu se válka vést nedá. Protože se ale Stalin zastavil, Hitler pochopil, že mu ze strany SSSR hrozí nebezpečí a SSSR napadl.
Nejsem historik, abych mohl posoudit, do jaké míry má VS pravdu, ale vše, co píše, má logiku. Pokud někdo ví víc a může tuto domněnku vyvrátit, tak ať to napíše. Prosím fakta, nikoli propagandistické výkřiky.

Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Sam jste si odpovedel "Díky tomu měl Sovětský svaz takové obrovské ztráty na životech"

Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

Ztráty byly vysoké zejména na straně civilního obyvatelstva. Válka byla totiž vyhlazovací. Nacisté v podstatě převzali koncept britského imperiálního fašismu, sociálního darwinismu a anglomerické eugeniky, která je dovedla k té pavědě o rasové čistotě. To, že se potom na obou stranách východní fronty střetávali blonďatí, modroocí Árijci už je pouze na velmi smutný úsměv. Nicméně v poprvé v historii válek historicky vedených západní věrchuškou proti Rusku byla tato válka vedena jako totálně vyhlazovací. To koneckonců po pádu SSSR přiznal i Z. Brezinski, který prohlásil, že nebojovali proti "komunismu," ale za odstranění Ruska z mapy. Vrátím se ale k e ztrátám... Reálné armádní ztráty padlých a zraněných vojáků na německé a ruské straně již tak obludně vysoké nejsou. Poměr je 1:1,3.
Na toto téma jedna z vynikajících přednášek historika A. I. Fursova https://www.youtube.com/watch?v=YeOhe6r96jE

Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Martine, jste pro referendum?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

Jednoznačně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Shoda :)

Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Berete i v uvahu zaujatost tohoto sovetskeho historika?

Tady vysvetluje, proc se Stalin nechtel nechat vyprovokovat. To, ale neresi to, ze nechal zlikvidovat bezpecnostni pasma
http://www.dynacon.ru/content/articles/6399/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

Je liberasty řazen do škatulky historiků-stalinistů. To je také důvod, proč jsem jej začal číst. Zajímal mne pohled těch, kteří se na Stalina a jeho dobu dívají víceméně kladně. I Když za stalinistu bych jej neoznačil (potažmo je to opět výraz z obvyklé dílny)... Řekl bych, že se na Stalina dívá vyváženě ne v kontextu dneška, ale té doby. Jeho pohled na situaci před válkou velmi sdílím odhlédnu-li od trochu odlišného popisu role GP na procesu.
Vulgárně se dá říci, že Fursov představuje pohled patriota, Rézun pohled člověka který vlast zradil. Fursovův pohled mi ovšem přijde narozdíl od toho Suvorova logický. Zejména jeho vysvětlení rozložení sil a zdrojů před válkou i role jednotlivých zájmových skupin. Stejně jako jeho zasazení Velké vlastenecké války do širokého kontextu válečných tažení proti Rusku v dlouhé historii. A hlavně je to pohled ruský nikoli britský, který představuje Rézun. Krom toho Rézuna v podstatě odbývá jen tvrzením, že druhá světová válka je datována Mnichovem 1938 a také tím co tady dokola opakuji. Války vyhrávají zdroje a Stalin nemohl ustát světovou válku proti celému světu. Rézuna komentuje jen okrajově víceméně jako zrádce a součást psychohistorické války vedené proti Rusku zejména od pádu SSSR velmi intezivně.
Ohledně těch pásem. Fursov nich nemluví stejně, jako se nedotýká zrady v ruské generalitě, ale mluví o mizerném mangementu.

Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Hox | 01.09.2017

Knihy Suvorova jsou test na inteligenci. Bohužel, většina neprojde.

Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Ladislav | 02.09.2017

[osobní útoky, přesunuto https://pastebin.com/yxMFB2fX ]

Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Ladislav | 02.09.2017

Oprava: Ledoborec

Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Sugar | 02.09.2017

Já to četl a samozřejmě jsou tam i nějaká zajímavá a věrohodná fakta, ale pokud si informace z té knihy zkompilujete v jeden informační celek - vzniká nesourodý, vzájemně se vylučující guláš.

Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Co vam tam konkretne nesedi? Co z toho nepovazujete za verohodne?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

Půjčím si vysvětlivku k textu: "Jak je možné pochopit V.B.Rezuna, (.) SSSR (pro něj) představoval parazitický sociální systém, neschopný rozvoje na základě vnitřních zdrojů, v důsledku čehož byl odsouzen ke krachu v případě nemožnosti expanze. Podle mínění Rezuna, „bandita“ Stalin si chtěl uchovat svou diktátorskou moc do konce dní, a právě proto usiloval o dobývání pod krytím sloganů a idejí světové socialistické revoluce." (Typicky anglosaský imperiální pohled, neodpovídající ruským reáliím)

To mne vede k otázce. Vychází-li Rézun z faktu, že stalinský, sovětský systém nebyl životaschopný bez imperiálních výpadů, proč potom Stalin nepodpořil světovou socialistickou revoluci místo, aby složitě "organizoval" krutou válku, která zničila mnohé z jím pracně vybudovného. Proč ukončil Kominternu a "udělal se pro sebe," když se jeho imperiální choutky daly snadno uskutečnit prostřednictvím kominterny a financí fininterny za ní stojící? Stačilo mu pouze stát se mužem číslo jedna mezi trockisty. Globální podsvětí by jej dodnes oslavovalo jako hrdinu, vaše oblíbená Wikipedie by byla plana kultu osobnosti a my bychom dodnes vídali na Letné Frontu na maso...
Jinými slovy už základní teze Rézuna jsou mimo. Odporují elementárnímu ruskému historickému konceptu. Rusko má veškeré zdroje k tomu, aby bylo plně autarkické. Nemá potřebu provozovat imperialismus západního typu, jako například provozovali zdrojově chudí Britové nebo Holanďané. Rézun tady zrcadlí anglosaskou logiku. Nikoli ruskou logiku. Proč jezdit vykrádat a kolonizovat svět, když vše potřebné je dostupné doma? Stalin už v realitě studené války, kterou organizovali opět Britové potřeboval pouze obranný blok ve východní Evropě. Proč by měl zájem na ovládnutí celé Evropy v rámci typicky britské expanzivní logiky? Ještě k tomu ovládnutí krutou válkou zničené Evropy v troskách?

Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 02.09.2017

Pokud někde v Evropě začne revoluční kvas, bude to v Německu. Vítězství revoluce v Německu je zajištěním vítězství revoluce světové. Josef Stalin

Sám Stalin popisuje svou úlohu v přípravě německé revoluce roku 1923 takto: „německá komise Komiterny tvořená Zinovjevem, Bucharinem, Stalinem, Trockým, Radekem a řadou německých soudruhů uskutečnila řadu konkrétních rozhodnutí o přímé pomoci německým soudruhům v otázce uchopení moci.“ (Projev na plénu ÚV a ÚVV VKS dne 01.08.1927). Stalinův osobní tajemník Boris Bažanov popsal přípravu zevrubněji. Prohlašuje, že na přípravu německé revoluce byly vynaloženy obrovské prostředky a poté bylo dokonce rozhodnuto, že prostředky nemají být nikterak omezovány. V Sovětském svazu byli mobilizování všichni komunisté německého původu a rovněž všichni komunisté znalí německého jazyka. Procházeli nezbytnou průpravou a poté byli posíláni na ilegální práci do Německa.

Národní osvobození Německa spočívá v proletářské revoluci, jež zachvátí střední a západní Evropu a sjednotí ji s východní Evropou v Sovětské spojené státy. Trokij.

Ruské impérium a Gosudar = Imperátor

Národnostní složení:
Rusové, Ukrajinci, Židé, Bělorusové, Poláci, Němci, Gruzíni, Arméni, Lotyši, Litevci, Estonci, Finové, Švédové, Moldavané, Tataři, Turkméni, Kazaši, Baškirové a dalších cca 100 národů
Roku 1897 činila rozloha impéria 22 400 000 km², dnešní Ruská federace zaujímá 17 075 200 km², pro srovnání rozloha České republiky činí 78 866 km²

Car byl císařský titul panovníka v Rusku. Označení pochází z latinského slova caesar. V Rusku začal jako první používat titul car veliký kníže moskevský Ivan III., když si vzal po pádu Konstantinopole byzantskou princeznu, neteř posledního byzantského císaře Konstantina. Po sňatku se Ivan III. považoval za nejpřednějšího panovníka pravoslavného světa a za dědice a nástupce byzantských císařů. Do znaku přijal byzantského korunovaného orla. Vedle titulatury kníže nebo pán celé Rusi (kňaz - gosudar vseja Rusi) používal v korespondenci s méně významnými panovníky také titul car.

Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 02.09.2017

Kňaz...

Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 02.09.2017

A jsme u toho... Zinovjevev, Bucharin, Stalin, Trocký... Stalin se vezl jako oni na NEPu a vyčkával až zesílí jeho pozice. Ovšem uvažoval jinak, než oni. Ty výroky je potřeba datovat, jinak se v tom nemůžeme nikdy vyznat. Ve zkratce se dá říci, že globální revolucionáři typu Trockého počítali s tím, že revoluce se rozšíří na Německo. Počítali s tím, že se spojí industriální Německo a agrární Rusko. Oni ale Rusko v podstatě nenáviděli. Mělo být pouze platformou světové revoluce a v ní také shořet. Tím by se v podstatě naplnil plán globalistů. Jenže už Lenin je zradil uzavřením Brest-litevského míru. Tím vypustil energii revolučního napětí v Evropě a zároveň tím zajistil Rusku existenci jako státu. Stalin se potom již projevuje jako bolševik-patriot v plné míře. Schematicky bychom to mohli dělit tak, že na jedné straně máme trockisty sloužící globálnímu židozednářstvu a světové revoluci proti zájmům i na úkor Ruska a na straně druhé bolševiky-patrioty sloužící zájmům většiny ruského národa a Rusku. To dělení v podstatě přežívá do dnes. Dokonce by se dalo tvrdit, odhlédneme-li od momentálních ideologií té které doby, že toto dělení platí historicky.
Stalin se potřeboval udržet ve vedení, manévrovat a vyčkávat, než se v té ze zahraničí financované smečce mohl projevit jako bolševik-patriot a uskutečnit plán industrializace i civilizačního skoku, který byl pro rusko existenčním. Tady vám obvyklý gulášek, kopírovaný z Wikifakepedie moc nepomůže. Respektive je potřeba k němu přistupovat chronologicky a s potřebnou schopností rozlišení.

Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 02.09.2017

Když to zjednoduším. Jedna věc je něco nebo někoho politicky podporovat, abych se jako politik udržel u moci a jiná věc je, že když nabydu potřebné kvality, rozsahu a stability řízení, že neučiním úplně jiný krok. Neposuzujme to tedy podle Stalinových výroků v době, kdy moc kontrolovali jiní, ale podle jeho skutků, když byl v mocenské pozici uskutečňovat cíle řízení vlastního. A tím bylo budování socialismu v jedné zemi na úkor globální revoluce plánované globalisty.

Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 02.09.2017

1. Leninova zavet - Stalin je prilis hruby, odstavte ho. Vedeni at prevezme Trocky. To byla zavet Lenina, ktery se dle vasich vlastnich slov vzeprel globalistum tim, ze uzavrel Brest-litevsky mir a tim vypustil energii revolučního napětí v Evropě a zároveň tím zajistil Rusku existenci jako státu.

2. Probihaly v SSSR silene cistky v dobe, kdy Stalin mel jiz veskerou moc a tyto cistky provadel Jezov, ktereho dosadil Stalin?

3. Pred valkou podporoval hospodarsky a vojensky Stalin Hitlera a Hitler Stalina?

4. Co bylo cilem prvnich tri petiletek? Nesmerovalo vse zejmena ke zbrojeni?

5. Byly i jine staty nez Nemecko a SSSR pripraveny na utocnou valku?

6. V jakem stavu byly armady ostatnich zemi a na jaky zpusob valky byly pripraveny?

7. Proc Stalin verejne vyhlasoval "osvobozeni" zapadni Evropy, kdyz mel "svoje" sobestacne imperium? Proc bez financniho omezeni podporoval revoluci v Nemecku?

8. Probehla 2. svetova valka?

4. Rozdelenim Polska tuto valku zahajily dva socialisticke staty, jejichz predaci Stalin a Hitler oba vychazeli z marxismu-leninismu?

Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 02.09.2017

1. Historie se neřídí závěťmi. 2. Mluvím-li o schopnosti řídit daný proces a o stabilitě řízení nikoli o absolutní moci. Řádění trockistů a jejich kádrové čistky, které navazovly na neúspěch stalinských liberálních reforem napoak vypovídají o tom, že zatímco pro proces budování socialismu v jedné zemi a zavržení globální revoluce měl řídící podporu pro liberální reformy a odstranění vedoucí úlohy komunistické strany SSSR už ne. 3. podora byla v kontrastu s materiální, finanční a technologickou podporou globalistů potažmo Západu v podstatě symbolická. Je také potřeba mít na paměti klanové zákulisí v pozadí euroasijských vazeb, které trvá do dnes.
5plus 6. Kromně USA a Japonska na válku nebyl připraven žádný stát. Respektive ne na tu světovou. Hitler byl schopen pouze jedné lokální války. Věděl to a manévroval. Angláni jej do útoku na SSSR v podstatě šikovně vmanipulovali. Po Mnichovu probíhala řada jednání. viz ten Fursov. Nakonec jej vmanipulovali i do toho Polska... 7. Revoluci v Německu podporoval v době, kdy o ní profesionální revolucionáři placení židovským zlatem mluvili. Suďte strom podle ovoce. Záměr není skutek. 8. Neproběhla. Proběhla jen druhá část té první, neboť ta nesplnila svůj účel, jak z úhlu pohledu globálů, tak z úhlu pohledů lokálních zájmových klanů zejména v USA a v Anglii. 9. Obvyklé stokrát vyvrácené schéma psychohistorické války. Zábor polského území ze sovětské strany byl návrat území které Rusko ztratilo po brestlitevském míru. Za smuty to bylo zase jinak. Stalin obsadil ta území po té, co již neexistovla polská státnost. Prostě běžné Rusko-polské vztahy, trvající odnepaměti. Hlavně za tím proboha nehledejte nějakou ideologii. To je jen nástroj k ovládání knonenfutteru.

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 02.09.2017

Ok, vazne diky Martine za diskuzi a tentokrat i Hoxovi

Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Hox | 02.09.2017

Ad "leninova závěť", přesněji Dopis sjezdu. V tomto dopise Lenin ve skutečnosti Stalina doporučil jako svého nástupce:

„Stalin je příliš hrubý, a tento nedostatek, naprosto přípustný v našem prostředí a při diskusi mezi námi, komunisty, se stává nepřípustný ve funkci generálního tajemníka. Proto navrhuji soudruhům promyslet způsob přemístění s.Stalina z této funkce a jmenovat do ní jiného člověka, který by se ve všech ohledech odlišoval od s.Stalina jen jedním – byl by trpělivější, loajálnější, zdvořilejší a vnímavější k soudruhům, méně těkavý atd. Tato okolnost se může zdát maličkostí, ale myslím, že z úhlu pohledu předcházení rozkolu a z úhlu pohledu napsaného mnou výše o vzájemných vztazích Stalina a Trockého, to není maličkost, nebo je to taková maličkost, která může mít rozhodující vliv.“

Co tedy ve skutečnosti napsal Lenin? Že ideální kandidát na nástupce Lenina je Stalin - "člověk ve všech ohledech jako Stalin, jen s uhlazenějším chováním". Tvrdit na základě tohoto dopisu Lenina, že varoval před Stalinem, může jen liberast.

A naopak, před Trockým Lenin varoval:

"On osobně je nejschopnější člověk v nynějším ÚV, ale přesmíru samolibý a přesmíru zaměřený na čistě administrativní stránku záležitostí."

Lenin Trockého otevřeně označil za byrokrata, což tehdy bylo skoro totéž, jako ho označit za třídního nepřítele.

ad 2. ne, to je výmysl. Viz Žukov a jeho výzkum v archivech.

3. viz text článku.

4. industrializace, zbrojení bylo pochopitelně také cílem, ale ne hlavním. Nezbrojit by byl zločin, protože o tom, že německo napadne, se vědělo od roku 1922-25.

ad 5. demagogie. Kdo kromě německa byl připraven na útočnou válku? SSSR potřeboval cokoliv, kromě války. Hlavně klid na vlastní rozvoj, stejně jako Rusko dnes.

6. irelevantní

7. dej odkaz, kde. cituj.

8. tahle debilní otázka má jaký smysl?

9. Rusko vstoupilo do Polska až tehdy, kdy už Polsko neexistovalo, a jen si vrátilo území s ruským obyvatelstvem, které polsko ukradlo během obč. války 1918-1922.
Polsko, než ho Hitler napadl, plánovalo zaútočit na SSSR spolu s Německem.

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 02.09.2017

Hoxi, co ty a referendum, tvuj nazor na nej?

Cetl jsem ted jeden prima clanek, kde je o referendu take zminka

http://outsidermedia.cz/zdanlive-vecna-svetovlada-ideologii-darebaku/

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

Leninova zavět prosinec 1922, v níž si lze všimnout toho, že již v roce 1922 měl Stalin nesmírnou moc:

Tím, že se s. Stalin stal generálním tajemníkem, soustředil ve svých rukou nesmírnou moc, a já si nejsem jist, dokáže-li vždy dost obezřetně tuto moc uplatňovat. Na druhé straně se s. Trockij, jak již ukázal jeho boj proti ÚV v otázce lidového komisariátu pro dopravu, vyznačuje nejen vynikajícími schopnostmi. Osobně je asi nejschopnejším člověkem v soucasném ÚV, ale také ma přílišné sebevědomí a přílišnou vášeň pro čistě administrativní opatření.

Tyto dvě vlastnosti dvou vynikajících vůdců současného ÚV můžou bez omylu vést ke štěpení, a jestli naše strana nezavede opatření, aby tomu zabránila, může štěpení přijít překvapivě.

Ke Stalinovu ostrému střetu s Krupskou došlo 22. 12. 1922 a k tomu nasledoval Leninuv dodatek ze dne 4. ledna 1923, v nemž si lze všimnout zkratky atd. a ziskat tim představu, co asi všechno pod tou zkratkou měl Iljič na mysli, když zároveň navrhoval přemístit Stalina do jiné funkce:

Stalin je příliš hrubý a tento nedostatek, který se jakžtakž dá trpět ve styku mezi námi komunisty, nelze trpět u generálního tajemníka. Proto soudruhům navrhuji, aby uvážili, jak Stalina z této funkce přemístit, a jmenovali na ni jiného člověka, který by se ve všech ostatních směrech lišil od Stalina JEN JEDNOU předností, že by totiž byl snášenlivější, loajálnější, zdvořilejší a pozornější k soudruhům, méně náladový ATD...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

Takže jiný člověk by se měl od Stalina lišit pouze v "jedné" věci, neměl by být hrubý, měl by být obezřetnější, snášenlivější, loajálnější, zdvořilejší a pozornější k soudruhům, méně náladový atd...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

Jeste poznamku, Lenin nepoklada otazku zda Stalina premistit, ale jak (jakym zpusobem ho "premistit")

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

ad 2. Hox 02.09.2017
> Podle odtajněných sovětských archivů NKVD jen během let 1937 a 1938 zatkla 1 548 367 osob, z nichž bylo pak 681 692 zastřeleno, což v průměru znamená asi 1000 poprav denně.

Ano, to je pravda

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

ad 3. http://m.leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-26-6-2017/

Re: Útok armád Wehrmachtu 22.6.1941... ..

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

ad 4. Na pocatku prvni petiletky mela Ruda armada 92 tanku a na jejim konci pres 4000. Presto byla hlavni pozornost v ramci prvni petiletky venovana vytvoreni prumyslove zakladny, jez bude zbrojni vyrobu realizovat.

Druha petiletka byla pokracovanim te prvni a za tyto dve petiletky bylo vyrobeno 24708 letounu.

Treti petiletka mela skoncit v roce 1942 a byla jednoznacne zamerena na zbrojni vyrobu.

V roce 1933 navstivil Heinz Guderian zavod na vyrobu lokomotiv v Charkove a byl prekvapen, kdyz zjistil, ze v ramci vedlejsi produkce tento jediny zavod vyrabel 22 tanku denne. Ke srovnani Spojene staty disponovaly v roce 1940 pouhymi 400 tanky. Roku 1939 mel Hitler k dospozici 3195 tanku, tedy podstatne mene, nez byl schopen pouhy charkovsky zavod na vyrobu lokomotiv smontovat za pouhy pulrok, a to podle norem mirove doby. Viz. Vsechno bylo jinak, kapitola: Nac potrebuji komuniste zbrane str. 30-37

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

ad 5 a 6

Re: Re: Re: Útok armád Wehrmachtu 22.6.1941

Tony Clifton 02.07.2017
Kdo byl pripraven valcit......


Více zde: http://m.leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-26-6-2017/

Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

ad 7

"Zapad jeho imperialistickymi lidojedy se promenil v ohnisko tmarstvi a otroctvi. Nasukol spociva v tom, abychom toto ohnisko knradosti a potese pracujicih vsech zemi sveta jednou provzdy znicili." Stalin 1918

"Je-li valka matkou revoluce, pak musi byt svetova valka matkou svetove revoluce." Marx a Engels

"Jen at nepritel znici a zpustosi zemi, jen at svrhne legotimni vladu, at poslape narodni svatyne! Proletari, jak fobre vime, nemaji totiz zadnou vlast. V pokorene a porazene zemi je nesporne snadnejsi premenit valku imperialistickou ve velku obcanskou. At se tedy rozputa boure co nejprudsi." Lenin

"Vitezny proletariat teto zeme povstane proti celemu ostatnimu svetu, kdyz bude vyvolavat v ostatnich zemich nepokoje a povstani, ci na ne primo zautoci ozbrojenou silou." Lenin, O devize Spojenych statu evropskych

"Svetova revoluce bude vysledkem druhe imperialisticke valky." Lenin 1916, Vojensky program proletarske revoluce

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

Na to navazuje odpoved na otazku c.8

Ano 2. svetova valka byla, coz znaci, ze se nekomu jeho plany alespon z casti povedly.

K tomu by bylo vhodne si pripomenout obeti 2. svetove valky a Stalinova slova "k radosti a potese pracujicih vsech zemi sveta"...

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 03.09.2017

Tohle vše zasadit do kontextu by trvalo dlouho. Nicméně se zeptám. Pochopil jsem-li to dobře, viníte z druhé světové války "socialismus?" Potom by mne zajímalo jak byste anologicky vysvětli tu první.
Jen poznamenám, že je horká válka až na šesté prioritě zobecněných prostředků řízení - agrese. Úrazová chirurgie, když se nepodaří řízení realizovat na vyšších prioritách. A doplním otázkou, jestli jste se někdy sám sebe neptal zda-li se při hledání příčin nenacházíte ve špatném patře. Či jestli v podstatě z podstaty druhé a třetí priority zločinná historiografie je kromě kaleidoskopického vidění světa schopna nabídnout jakoukoli smysluplnou odpověď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 03.09.2017

Pokusim se ti to vysvetlit. Nemam problem s tim, co se mi na socialismu libi. Tebe se chci zeptat, jak bys reagoval a jake bys mel asi tak pocity, kdyby k tobe domu vtrhl tvuj soused s tim, ze jsi tmar a spatne vychovavas sve deti. Cast tve rodiny by zacistil a zbytek by okupoval s tim, ze by mu vnucoval svoje videni sveta (svoji ideologii)?

Pisu asi hovadiny, vid?

V pokorene a porazene zemi je nesporne snadnejsi premenit valku imperialistickou ve velku obcanskou

Jen at nepritel znici a zpustosi zemi

Svetova revoluce bude vysledkem druhe imperialisticke valky

Kdyz jsme u tech pater, co se nejdrive podivat na zakladni kamen nove budovy. Je to SPOLECNY bod, od ktereho se vsechno dalsi rozviji. Ukazkovym prikladem je dialog Tomiho a Luda na
http://m.levanet.webnode.cz/products/kultura-reci-v-koncepcii-spolocenskej-bezpecnosti/

Mam jeste jednu otazku, resis u sebe doma, v rodine nejake priority rizeni?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 04.09.2017

Pokusím se psát mimo termíny jako jsou priority řízení. Možná to bude srozumitelnější pro naši diskusi.
Jsem politický atheista. Ideologie považuji pouze za prostředek určený k řízení a oblbování mas. Hru určují vyšší patra, ideologiím nepodléhající. A ta hra mne zajímá. Abych mohl číst hru současnou a budoucí, musím umět číst tu minulou. K tomu mi slouží historiografie. Problém spočívá v tom, že je i ona ideologizována neboť je prostředkem moci toho daného establishmentu... K tomu slouží akademická půda a univerzitní systém, který její ideologizaci zajišťuje. Vybočení z řady znamená ztrátu místa, výsměch, démonizaci a nálepky všeho druhu.

Pro naše zkoumání dané problematiky z toho plyne, že současná západní historiografie musí být z podstaty rusofobní neboť je většinově "antikomunistická" a antisovětská. Jenže je tím i zákonitě antiruská protože sovětská a "komunistická" éra byla pro Rusko jedním z největších civilizačních skoků v novodobé historii. V každém případě historiografie zaujatá a dokonce i otevřeně lživá z této podstaty. Data a důkazy, které uvádí jsou často v naprostém rozporu se závěry, které činí. Dovede vytrhávat z kontextu i manipulovat.
Co tedy s tím, když "věda" lže z principu a výzkum po vlastní ose je časově náročný a také velmi drahý? Přesto existuje způsob. Tím je velkého obrazu jako mozaiky.
Potom se nebudete děsit z kontextu vytrženého hesla: "Svetova revoluce bude vysledkem druhe imperialisticke valky..." Také byla. Liberální kapitalismus je extenzivní systém, který nemůže existovat bez expanze z podstaty monetárního modelu. A válka je jeden ze způsobů expanze. Cleon Scousen uvádí ve své knize vzniklé za McCarthyismu 40 bodů, které budou muset být naplněny, aby světový systém přešel ke komunismu. Jsou všechny splněny. Skousen ovšem nechápal rozdíl mezi marxismem, komunismem, trockismem etc. V každém případě heslo bylo naplněno. Druhá světová válka dala vzniknout institucím jako OSN nebo EU, NAFTA, a GATT etc. Současný pomalu odcházející liberální systém globalizace byl takovou světovou revolucí...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 04.09.2017

Snad bude stacit, kdyz ti odpovim tim, ze jsem byl rad za tvoji reakci na referendum a ohledne historie - vsechno muze byt jinak nebo to putnikovo vim, ze nic nevim :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 04.09.2017

Právě, že účel našeho bádání by měl odstranit to vím, že nic nevím. Byl doby, kdy jsem byl nucen prohlásit, nejen, že vím, že nic nevím, ale také, že čím více to studuji, tím méně tomu rozumím. To je typické pro kaleidoskopický světonázor, jak by řekla zdejší studna poznání:)
Teprve se schopností si tvořit místo kaleidoskopu mozaiku se to otáčí ve smyslu vím, že stále skoro nic nevím, ale je to lepší, než nevědět nic. KSB mi dokázala popsat rozdíl mezi mozaikou a kaleidoskopem, ale proces cesty k mozaice mi umožnili dva historici. Profesor Carroll Quigley a Tragedy and Hope a profesor Antony C. Sutton a Wall Street and Bolshevick Revolution, Wall Strett and Rise of Hitler a samozřejmě The Best Enemy money can Buy... Quigley vysvětuje skutečné příčiny obou světových válek.
Sutton tvrdí a také dokazuje, že kluci, co spolu mluví (je jedno jestli jim budeme říkat GP, Angloamerický establishment, globalisté atd...) jsou hegeliánci. Vytváří tezi a antitezi a kontrolují výstup.
Vše dohromady dává rámcový obraz, který se přibližuje skutečnosti. Ovšem teprve analytika VP SSSR mi obraz umožnila vidět v barvách a ve 3D. Potom už je jedno v čem Suvorov lže a v čem manipuluje, neboť i on se svým kaleidoskopem zapadá do celkového obrazu.

Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 02.09.2017

Ok, tak se pustme do chronologie:

1. Stalin se vezl jako oni

2. Stalin nejdříve v letech 1923-1925 s pomocí Grigorije Zinověva a Lva Kameněva odstavil od velení v armádě Trockého. Pak za přihlížení Trockého a Kameněva vyhnal Zinověva z politbyra. Následně s Kameněvem vyřadil z politbyra Trockého a ZCELA JE OVLÁDL. V roce 1927 prosadil vyloučení Zinověva a Trockého ze strany, Trockého pak nechal vypovědět ze Sovětského svazu. Trockij v zahraničí nemlčel a proto byl v Mexiku zavražděn agentem NKVD. Posledním veřejně vystupujícím Stalinovým odpůrcem ve vedení bolševické strany byl Nikolaj Bucharin (jeho věrný spojenec až do roku 1928), který se postavil proti kolektivizaci vesnic a teroru. Spolu s ním byli odstaveni od moci i Rykov a Tomskij

3. jen během let 1937 a 1938 zatkla 1 548 367 osob, z nichž bylo pak 681 692 zastřeleno. Tedy v dobe, kdy uz mel Stalin veskerou moc ve svych rukach

Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 02.09.2017

Je to trochu složitější. Veškerou moc v rukou nikdy neměl. Potom tady máme Gettyho a jeho zjištění. Represím předcházely stalinské liberální reformy, které se mu ovšem nepodařilo prosadit. Jurij Žukov tvrdí: „Stalin chtěl něco jiného: kompletně odstranit stranu od moci. Proto napřed naplánoval novou Ústavu, a potom na jejím základě alternativní volby. Podle stalinského projektu právo navrhovat své kandidáty by se vedle stranického aparátu dostalo prakticky všem společenským organizacím: odborům, družstvům, mládežnickým organizacím, kulturním společnostem, dokonce náboženským občinám. Ale tento boj Stalin prohrál, a to tak, že nejen jeho kariéra, ale i jeho život se ocitl v nebezpečí.“
Takže zase je vše jinak. Třeba tady: http://outsidermedia.cz/historik-jurij-zukov-o-stalinskych-represich/
Zase mi to z hlediska logiky dějin připadá smysluplnější. S tím , že Žukov se opírá o svou mnohaletou práci v sovětských archivech.

Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 02.09.2017

Martine, ze jsem nevzdelanec jsem uz uvadel. To, ze pouzivam treba wiki jako zdroj mi sam pripominas a ted se vytasis s argumentem z outsidermedia?

Kdo tedy mel v SSSR moc, kdyz ne Stalin, ktery nechal zlikvidovat vse, co se jen pohnulo?

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Hox | 02.09.2017

Ten odkaz na outsidermedia je překlad interview špičkového historika, který pracuje výhradně s archivními dokumenty, a je mezinárodní kapacita. Na rozdíl od tvojí dezinfopedie.
Poctivější údaje než od Žukova o daném období neexistují. S čím máš problém?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tony Clifton | 02.09.2017

Mezinarodni kapacita je proc? Protoze rika a pise to, co se o historii ma rikat a psat? Rezun je lhar, ale porad jsem se jeste nedozvedel v cem lze konkretne. Kteta jeho vyjadreni jsou lziva?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Tomas | 05.09.2017

Polemika s fakty i zavery je zde, muzete sam posoudit a promyslet:
http://kobtv.narod.ru/files/Knigi-KOB/Intellektualnaya-poziciya-1.pdf

PS: i to ze p. Rezun byval hvezdou Radia Svoboda by mohlo byt důvodem, proc k nemu pristupovat opatrne a s neduverou.

Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Martin | 02.09.2017

Na první otázku vám odpověděl Hox na druhou by mohl ten Žukov... Byť o tom trochu pochybuji vzhledem takto položené otázce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Expanzivní logika a hodné impérium

Hox | 02.09.2017

> Kdo tedy mel v SSSR moc, kdyz ne Stalin, ktery nechal zlikvidovat vse, co se jen pohnulo?

Tvrzení o likvidaci "všeho, co se pohnulo" je výmysl, šablona myšlení, s realitou to nemá nic společného.
Kdo měl tehdy v SSSR moc? Pokud si přečteš knihy KSB na toto téma (Jidášův hřích 20. sjezdu, Ford a Stalin, Nastal čas o Stalinovi pohovořit), pochopíš lehce sám.

Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Sugar | 02.09.2017

A dějiny...

To je jako špulka nitě, příběh věků. Kde logicky pramení každý proces z těch předcházejících v rámci hierarchie řízení. Kde hlavním dirigentem je Bůh.

Toto se podařilo v současném výkladu dějin úspěšně rozbít pouhým memorováním dat bez Con-Spirare.

Jedinec není učen informace spojovat v jeden celek, aby chápal souvislosti. Jsou mu jen do podvědomé úrovně vkládány jednotlivé obrazy s neadekvátní lexikou, která odpovídá cílům démonů na vrchu pyramidy.

Pokud nezačne sám se samostudiem a nedisponuje zdravou logikou, není schopen se v současné kultuře dobrat Con-Spirare.

Mnoho štěstí a zdraví Ladislave...

Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Hox | 02.09.2017

Agresivní reakce člověka, který nemá argumenty.

Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 01.09.2017

Je potřeba si položit otázku, zda považovat knihy přeběhlíka z GRU V. B. Rezuna, který byl vytěžen MI6, která s velkou pravděpodobností psala celé pasáže za relevantní. Rozhodně stojí za přečtení s tím, že každá kvalitní manipulace musí pustit kus pravdy. Je ovšem potřeba zacházet s předkládanými fakty i nefakty, opatrně. Igor Panarin řadí Suvorova v knize První světová Informační válka k operaci Anti-Stalin, řízené A. Dullesem, kterému vydatně sekundovala MI6 zejména v podpoře N. S. Chruščova, který v operaci Anti-Stalin hrál hlavní roli. Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/operace-anti-stalin/
Panarin sice také zmiňuje globální podsvětí, ale analytika VP SSSR je komplekxnější v pohledu na Suvorova v tom, že vlastně tvrdí, že Rezunovy knihy jsou tím, čemu v propagandistickém žargonu říkáme whitewash. Na Stalina se hází vše. Plány globálního podsvětí i ktoky související ze zradou v sovětské generalitě. K tomu si dokázal udělat čas a odminovával mosty:)

Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Ladislav | 02.09.2017

S tím musím souhlasit. S fakty ale manipuluje každý podle svého přesvědčení a rozhledu. Manipuluje s nimi i Pjakin, i když musím uznat, že to dělá velmi chytře. Mnohem průhledněji s fakty manipuluje třeba VK na Aeronetu. Na rozdíl od mnohých si nemyslím, že to dělá za něčí peníze, spíš tipuji, že to dělá z přesvědčení. Jestli tím někomu nevědomky slouží, je jiná věc.

Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Hox | 02.09.2017

Dejte nějaký konkrétní příklad, kde Pjakin manipuluje s fakty a proč, zatím jsem vždy viděl jen obecné řeči.

Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

fleggg | 02.09.2017

Pokud manipuluje s fakty i Pjakin, uveď tu příklad kdy manipuloval. Protože jsi žádný neuvedl tak tu jen bezdůvodně napadáš Pjakina. Pjakin to nedělá chytře ale poctivě a má to všechno hlavu a patu na rozdíl ostatních analytiků.

Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

wiki | 03.09.2017

Žádnou manipulaci u pana Pjakina jsem nezaznamenala, vše co řekl se děje nebo se stalo.

Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

On toho casu mel totiz nejspis spousty. Nejdrive vydal prikaz, aby byly naplneny kvoty rozsudku smrti v jednotlibych svazovych republikach a potom pilne po nocich studoval soudni spisy, aby snad nebyl nekdo neopravnene zabit. Podle odtajněných sovětských archivů NKVD jen během let 1937 a 1938 zatkla 1 548 367 osob, z nichž bylo pak 681 692 zastřeleno, což v průměru znamená asi 1000 poprav denně.

Leonid Michajlovič Sandalov, během druhé světové války vedl štáby armád a frontů. Jeho uloha a vyjareni k obsazeni mostu je i zde:

Jednou z najdôležitejších taktických úloh v prvej fáze ofenzívy nemeckej 2. tankovej skupiny bolo obsadenie pohraničných mostov cez rieku Západný Bug....
https://www.valka.cz/11757-Pozemne-bojove-operacie-v-oblasti-Brestu-v-juni-1941-III-

Za svoji cinnost (otevreni vratek okupantum) byl povysen do hodnosti generel polkovnik.
http://www.fronta.cz/hodnostni-oznaceni-v-rude-armade-1940-1943

Smajlika k tomu si dopln sam

Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

Víte Tony to vaše kopírování různých textů má jeden problém. Například: "Podle odtajněných sovětských archivů NKVD jen během let 1937 a 1938 zatkla 1 548 367 osob, z nichž bylo pak 681 692 zastřeleno, což v průměru znamená asi 1000 poprav denně." Zaprvé by se to muselo kvalitně vyzdrojovat a práce s touto informací na škále pravda-nepravda by zabrala poměrně dlouhý čas. Jít touto cestou je proces na několik lidských životů a také záležitost poměrně vysokých kontaktů kvůli přístupu do příslušných archívů a také poměrně vysoké bezpečnostní prověření. Obamův poradce Cass Sunstein svého času napsal vědeckou práci na téma vládní infiltrace tzv. konspiračních hnutí. Tato práce byla aplikována v praxi na rozbití 9/11 Truth Movement. To bylo infiltrováno lidmi, kteří v podstatě zacyklili debatu na detailním rozboru vlastně nepodstatných technických detailů události a z diskuze a výzkumu události byli postupně vytlačeni všichni ti, kteří studovali nějaký širší historický a politický kontext. Ten nám dnes doba po události přinesla v míře více, jak dostatečné. Přesto je pozornost davu dále zaměřena na počítání "nanotermitů" v severní věži. Mimochodem k pochopení události poslouží poměrně málo. Například Poslední gambit. (http://leva-net.webnode.cz/products/posledni-gambit-2-/)

Naštěstí existuje jiná cesta. Jít cestou logiky dějin a logiky vůbec. Případ toho Sandalova neznám, ale krásně by zapadl do faktu, který z celé řady důvodů povžuji za relevantní. Tedy do situace kdy Stalin řešil možnost státního převratu i zradu tehdejší sovětské generality. Pátá kolona umožnila Hitlerovi bleskovou válku v Evropě. To se mělo stát i v SSSR. Jinými slov si položte otázku cui bono... Komu to údajné odminovávání mostů prospělo více. Stalinovi nebo zrádcům?

Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Martine, ohledně toho čtení. Případ Sandalova je popsán v knize Všechno bylo jinak v kapitole: Proč byla v předvečer války likvidována zabezpočovací pásma? str. 71-82.

Ohledně té logiky, můžeš mi vysvětlit proč Stalin Sandalova za jeho "pochybení" alespoň neodvolal a proč byl namísto toho vysoce povýšen?

Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

Na ten příběh si už nevzpomínám. Možná proto, že vyřazuji věci spadající do kategorie počítání nanotermitů. Jednání toho člověka odpovídá spíše zradě. To je na tom asi podstatné. Že byl potom vyznamenán a povýšen? Co to dokazuje?
Obecně vzato udělování vyznamenávání a povýšení má služební postup. Ten je zpravidla řešen zdola. Ten, kdo podepisuje je v roli notáře. Všechny papíry jsou v pořádku, nižší velení doporučilo, tak to nadřízený podepíše. Nepředpokládám, že to podepisoval Stalin či o tom vůbec v rámci hierarchie řízení byl nějak detailně informován..

Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

Ergo jediné, co to dokazuje je, že Stalin čelil zradě v sovětské generalitě, což je fakt, na kterém se nejspíše většinově shodnem a omáčka okolo už jen spadá do psychohistorických operací. A je úplně jedno, jestli kreslí Stalina jako nekompetentního hlupáka, krvelačného hubitele národa či imperialistického despotu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Stalin nemel duvod zajimat se, kdo pustil Nemce prednimi vratky? Asi ne. Diky za debatu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Martin | 02.09.2017

A co když to kromě již zmíněné zrady sovětské generality souvisí také s Wilhelmem Canarisem, který dělal pro Brity a jeho přesvědčováním Hitlera, že SSSR má jen jeden okruh obranné linie? Také díky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Tak jako tak. Uz tady padlo, ze si SSSR vylamal zuby proti "pidi" finske obrane. Ted zrovna jsem nekde cetl, ze dobra obrana poskytuje vyhodu 1:3 oproti utocicim jednotkam a v lesnatem ci horskem terenu dokonce 1:6. Proc tedy Stalin nenechal budovat obranu na nove hranici a namisto toho byla stavajici ochrana likvidovana? Vzdyt hlavne u Kurska to najednou slo a poklada se to za obrat ve valce, jenze to uz byl rok 1943

Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Hox | 02.09.2017

> Podle odtajněných sovětských archivů NKVD jen během let 1937 a 1938 zatkla 1 548 367 osob, z nichž bylo pak 681 692 zastřeleno, což v průměru znamená asi 1000 poprav denně.

Ano, to je pravda. Zbytek té pravdy spočívá v tom, že v těchto letech bylo zatčeno 50% a popraveno 95% všech osob, popravených v letech 1923 - 1953, tedy za více než 30 let.

Celkový počet zatčených za těchto 30 let dělá kolem 3 milionů lidí, a celkový počet popravených dělá něco přes 700 tisíc.

Pokud vezmeme tento údaj 3 milionů uvězněných a porovnáme ho s počtem obyvatel, pak v dnešních USA je uvězněno větší procento populace, než v SSSR let 1923-53.

Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Ohledne poctu obeti a nejakeho precentualniho vyjadteni bych byl zdrzenlivejsi. Tohle neuvadi ani ta "moje" wiki:

Vo februári 2017 však v moskovskej Štátnej dume predložili odtajnené analýzy Gosplanu ZSSR, podľa ktorých straty ZSSR vo vojne dosiahli až 42 miliónov ľudí. Presnejšie 41 miliónov 979 tisíc

Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Hox | 02.09.2017

Nerozlišuješ lidi, kteří padli ve válce, při obraně Vlasti, a ty, kteří byli zatčeni nebo popraveni?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Vsem tem lidem byl vzat jejich zivot a rozhodne to nebylo jejich vlastni prani, proto ten odkaz na referendum. Rozlisovat ma predevsim historik a vlastne, proc se zadny neozve, kdyz jednou je pocet sovetskych obeti 7 milionu a v roce 2017 jiz 42 milionu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Hox | 02.09.2017

Řeč byla o počtu lidí, kteří byli v SSSR popraveni nebo zatčeni, o tomhle byl tvůj původní příspěvek.
Jakmile doložím, že tvoje citace byla opět vytržená z kontextu a manipulativní, a že v SSSR bylo ve vězení (včetně GULAGu) méně lidí než v USA, tak začneš přidávat k té cifře desítky milionů obětí hitlerovské agrese.
To myslíš vážně?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tony Clifton | 02.09.2017

Aha, tys to necet: vojny: za Stalina sa uvádzalo 7 miliónov ľudí, za Chruščeva ich bolo 20 miliónov, za Brežneva 25 miliónov a 27 miliónov dosiahol počet obetí za Gorbačova a vo februári 2017 však v moskovskej Štátnej dume predložili odtajnené analýzy Gosplanu ZSSR, podľa ktorých straty ZSSR vo vojne dosiahli až 42 miliónov ľudí. Presnejšie 41 miliónov 979 tisíc

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Hox | 02.09.2017

Počet obětí čeho?

Re: Viktor Suvorov: Ledoborec

Tomas | 05.09.2017

Pro Vaše info: Pozici VP SSSR ohledne knihy B.Rezuna Všechno bylo jinak najdete zde:
http://kobtv.narod.ru/files/Knigi-KOB/Intellektualnaya-poziciya-1.pdf

Můžete sám porovnat věrohodnost a kvalitu napsaného.

Obeti

Tony Clifton | 01.09.2017

Vo februári 2017 však v moskovskej Štátnej dume predložili odtajnené analýzy Gosplanu ZSSR, podľa ktorých straty ZSSR vo vojne dosiahli až 42 miliónov ľudí. Presnejšie 41 miliónov 979 tisíc.

Ruský sociológ Igor Čubajs pri odtajnení správy o 42 miliónoch mŕtvych položil otázku: Viete si predstaviť, že by sa v USA 70 rokov po vojne zistilo, že Američania v nej stratili o 15 miliónov viac ľudí, ako dovtedy uvádzali? Viete si predstaviť ako by na takú správu zareagovala americká spoločnosť? V Rusku sa nestalo vôbec nič

Prvých 20 rokov po vojne sa v Moskve nekonali žiadne oslavy jej konca: príliš veľa ľudí si ešte presne pamätalo tragédiu vojny, na uliciach boli stále milióny režimom okašľaných invalidov žobrajúcich o pomoc.

Až keď väčšina vojnových veteránov a invalidov vymrela, mohli sa začať v Moskve organizovať okázalé vojenské prehliadky a pompézne oslavy „Dňa víťazstva“, ktorých sme dnes, keď už prakticky všetci „víťazi“ vymreli, svedkami každý rok. Z gigantickej tragédie urobila ruská propaganda dôvod na oslavy.

Nahodné datum? ZSSR. 22. septembra usporiadali s fašistami slávnu spoločnú vojenskú prehliadku v Breste Litovskom.

https://www.aktuality.sk/clanok/500355/komentar-juraja-mesika-kolko-stalo-rusov-spojenectvo-s-hitlerom/

Proc byly odminovany vsechny mosty na nove sovetsko-nemecke hranici? Proc nebyl ten, kdo za to byl zodpovedny, tj. L.M. Sandalov nikdy potrestan a naopak by velmi brzy po cervnu 1941 povysen z hodnosti plukovnika na generalplukovnika?

Re: Obeti

Hox | 01.09.2017

Hladomor v USA tě nechává klidným?

Re: Obeti

graul | 02.09.2017

Brať komentáre Mesíka ako bernú mincu...to hádam nie.Tá osoba v jednom komentári označí Rusko za najväčšiu hrozbu pre mier,hoci reálne má Rusko vojenský rozpočet vo výške cca 10% rozpočtu USA.A vojenský rozpočet USA tvorí 50% svetových výdavkov na zbrojenie.A pár týždňov neskôr dá komentár kde sa vysmieva z ruských zbraní,ale ako príklady dáva ruské zbrane v používaní iných armád.Mesík patrí na Slovensku k tej "elite",ktorá voličov Trumpa označila za "biely odpad" spolu so svojou spolubývajúcou Pietruchovou.Už pred 6 rokmi vyšiel s ním rozhovor pre aktuality.sk,kde vykresľoval katastrofické scenáre typu globálne otepľovanie a jeho dôsledky,ropný zlom,finančný kolaps,život na dlh v západných krajinách.Vtipné je,že z toho komentáru ako najväčšia hrozba pre udržateľný život ľudstva vychádzali USA a "západná civilizácia".V rokoch 2003-2008 pracoval pre Svetovú banku,to tiež niečo naznačuje.

Re: Re: Obeti

Tony Clifton | 02.09.2017

Mesik-Nemesik, zaujala me predevsim ta analyza Gosplanu predlozena Dume. Jak je tohle mozne?

Re: Re: Re: Obeti

Hox | 02.09.2017

Jak je co možné?

To je krása

Ghost | 01.09.2017

To je krása jak si soudruzi dovedou zdůvodnit okupaci Finska a Pobaltí.

Re: To je krása

Hox | 01.09.2017

Emocionální výkřik bez argumentů, reakce někoho, kdo nechce uvedené akceptovat, ale zároveň nemá argumenty, aby to mohl vyvrátit.

Re: Re: To je krása

Ghost | 02.09.2017

No tys mě odhalil, ty argumente:)

Re: Re: Re: To je krása

Hox | 02.09.2017

Pokud máš nějaké argumenty, neměl by být problém je uvést, nebo snad ano?

Re: Re: Re: Re: To je krása

Ghost | 02.09.2017

Jaké argumenty myslíš? To že komanči okupovali Finsko a Pobaltí je snad fakt. A že se snaží plácat, že to bylo v pořádku je taky fakt.

Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Hox | 02.09.2017

Jakékoliv. Představ svoji verzi. Poznámky v osobní rovině nejsou argumentem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Ghost | 03.09.2017

Uvedl jsem 2 tvrzení, můžeš je vyvrátit ? Asi ne. Mě je celkem jedno v co věříš, mě vadí že za Tvoji vírou či doktrínou jsou mrtví lidi a nebagatelizuj to tvrzením že ostatní taky zabíjeli .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Hox | 03.09.2017

Bylo by nadlouho vysvětlit celou situaci, tak jen letecky k Finsku.
Zimní válka se nedá posuzovat sama o sobě, bez kontextu druhé světové války. Je pravda že to ze své strany SSSR víceméně podělal, ale po válce je každý generál.
Válka s finskem byla součástí 2. světové války, kdo nechápe tohle, těžko mu něco vysvětlit. Rusko potřeboval posunout hranici dále od Leningradu kvůli budoucí válce s Německem, sanační pásmo, standardní bezpečností opatření.
Nabídli Finsku výměnou větší území, než které žádali, více na sever. Finsko ale tehdy pod vlivem Německa odmítlo, ke své škodě, nejspíš si mysleli že o nic nejde a jde jen o slova.
Molotov tehdy po odmítnutí ruského návrhu finskou delegací jim víceméně zařval do obličeje: "Chcete snad, abysme vás napadli?", snažil se je přivést k rozumu. Ale Finové si mysleli že to byl vtip, prostě nechápali situaci, a to tu, že Rusko nemělo právo si tu bezpečnostní zónu okolo svého 2. hlavního města nevytvořit - byl by to zločin na vlastním obyvatelstvu a zaplatily by to životem miliony lidí.
Nebýt tuposti Finského vedení, mohli akceptovat ruskou nabídku a získat na tom, zvolili si jinak.
Jinak, nevšiml jsem si, že by v dnešním Finsku byla jakákoliv averze k Rusku, naopak, Finsko mělo vždy skvělé vztahy s Ruskem, počínaje koncem 2. světové - oni sami dobře vědí, kdo to podělal a kdo je za co vinen.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Ghost | 05.09.2017

Je vidět, že jsi ve Finsku nebyl.Finsko mělo skvělé vztahy s Ruskem asi jako Protektorát s Německem.Zeptej se dnes Finů koho považují za největší hrozbu a odpoví Ti, že Rusko.Opravdu doporučuji víc cestovat, opravdu to rozšiřuje obzory.Je dobré si to co máš vyčtené z knih konfrontovat s realitou,myslím, že konkrétně Ty by si byl hodně překvapen.Osobní zkušenost je víc než vyčtená.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Hox | 05.09.2017

Ghost: záleží s kým se bavíš, při konverzaci s pražskou fašizoidní havloidní kavárnou by se taky člověk dozvěděl věci.
Strategická orientaci finska na Rusko je nicméně faktem, na rozdíl od pobaltských hysterických pudlíků.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Ghost | 06.09.2017

Vidím, že argumenty došly.Ale to nevadí.Doporučuji Ti cestovat, zjevně Ti chybí nadhled.Představa, že by finské strojírenské podniky byly plné fašizoidních kavárníků mě pobavila.Finské výzkumy veřejného mínění hovoří jasnou řečí, koho Finové považují za hrozbu.Ono když Tě nějaký soused okupuje kdykoliv se naskytne příležitost, tak ho milovat nebudeš.Jinak finský vývoz do Ruska tvoří 5,7% celkového finského exportu, to nevypadá úplně strategicky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Hox | 06.09.2017

Kdo má argumenty, ten nemá potřebu sklouzávat do osobní roviny jako ty.
Operovat průzkumy veřejného mínění, jak vtip dobré. Průzkumy veřejného mínění dojdou k tomu, co chce objednatel, od toho existují.
Napsal jsem někde, že ve finských podnicích je kavárna? Tak nepřekrucuj.
Koho si finsko zvolilo za dodavatele jaderných elektráren? Rosatom. Doporučuji trochu nadhledu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Ghost | 09.09.2017

A koho si zvolili za dodavatele stíhaček? Ale to je jedno. Ty máš svou pravdu, které věříš a na argumenty neslyšíš. Já v tom Finsku několikrát pobýval a nazory většiny Finů jsou opravdu takové jak píšu. Podle Tebe jsou blbci všichni, kteří nesdílí Tvou víru v dobrotu Ruska.Paradoxní je, že vše soudíš hodnotíš z tepla svého bytu, aniž by si vycestoval a konfrontoval svoji víru s realitou. Jinak děkuji za diskuzi. Líbí se mi, že o věcech přemýšlíš, škoda, že nejsi schopen překročit hranice Své víry. Hezkou sobotu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Cico Ciciak | 13.09.2017

> Já v tom Finsku několikrát pobýval a nazory většiny Finů jsou opravdu takové jak píšu.

Vážne si sa pýtal všetkých Fínov a odpovedali ti úprimne?
Dokáž to!
Lebo snáď si nemyslíš, že ti tu bude niekto hneď a automaticky veriť.

U nás na Slovensku sa tiež už skoro 30 rokov vytvára permanentné proti-ruské (dez)informačné pole o ruských okupantoch, komunistickej diktatúre a pod., ale ľudia tu nie sú až tak proti-rusky a proti-socialisticky orientovaní, jak by sa mohlo na prvý pohľad zdať, a to sme aj v NATO a nakupujeme zbrane a ostatné zbožie od západu.


> Ty máš svou pravdu, které věříš a na argumenty neslyšíš.

> Podle Tebe jsou blbci všichni, kteří nesdílí Tvou víru v dobrotu Ruska.

> Líbí se mi, že o věcech přemýšlíš, škoda, že nejsi schopen překročit hranice Své víry.

Sa stačí pozrieť na tvoj prvý príspevok ty tajtrlík, a to čo tu tak namachrovane o Hoxovi tvrdíš, platí skôr o tebe.
Ešte aj v tomto jednom príspevku je to len samá osobná invektíva bez pádnych argumentov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

jh | 05.09.2017

zacina to byt huste, ako si prisposobujete realitu.

1. rusko malo ponuknut nieco vyhodne pre finsko, co ta akoze malo byt? nejake uzemia, na ktorych bolo co? finsko malo prepustit strategicky dolezite ostrovy, ekonomicky vyznamny ostrov, neviem ako sa teraz vola, posunut svoju hranicu az za obrannu liniu, volny pohyb sovietskych vojst na svojom uzemi a pod.
2. takze ked molotov na nich zreval, tak oni akoze mali hned pustit do gati? nechapem.
3. rusko ma dobre vztahy s finsko prave kvoli tej vojne. zahucalo pri nej poriadne vela rusov, a finsko si ziskalo voci rusku respekt. na tomto vybudovali dobre vztahy s ruskom po vojne, boli by debili, keby to nespravili.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Hox | 05.09.2017

Chce to trochu rozšířit obzory. Bez Ruska by finsko a finský národ vůbec neexistoval, doplňte si historické vzdělání. Finové svou státnost nikdy neměli, získali ji jen díky Rusku.

ad 1. Rusko výměnou za území které požadovalo od Finska, nabídlo několikrát větší své území v Karélii. Jaký volný pohyb ruských vojáků na svém území? Rusko by posunulo hranici dále od Leningradu (o to šlo) a ruští vojáci by chodili po ruském území (které bylo do r. 1918 ruské až po hranici se švédskem, Finsko byla gubernie v rámci Ruské říše).
Bez toho posunu hranice byl Leningrad neubránitelný, což Finové dobře věděli, ale kašlali na to.

2. měli na stole více než férovou nabídku, Molotov na ně řval ne aby si pustili do gatí, ale aby se pak nemuseli navzájem zabíjet. Měli více chápat. Stejně jako mělo více chápat a uvažovat naše vedení v roce 68 a chápat, že v situaci jakou vytváří nemá SSSR možnost ani právo nezakročit (hrozba jaderné války).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

jh | 06.09.2017

"Chce to trochu rozšířit obzory. Bez Ruska by finsko a finský národ vůbec neexistoval, doplňte si historické vzdělání. Finové svou státnost nikdy neměli, získali ji jen díky Rusku."
nepotrebujem si to doplnit, pretoze je mi to zname. tu sa bavime o zssr v roku 1940 nie rusku, takze je zbytocne odbocovat. finsko v tom case bolo uz 22 rokov "nezavisle", pretoze sa rozhodlo, ze sa na "bolsevizmus" vybodne. ono totiz slavny bolsevizmus v 1917 bola riadna prasarna, a s touto prasarnou neuspel lenin ani v polsku a ani v nemecku, co je znama vec.

ad 1) este raz, ake vyznamne uzemie by finsko ziskalo? co bolo na tomto novom uzemi? moj nazor, nic, co by stal zato menit. co z toho, ze mam uzemie, ktore je aj 100x vacsie, ked na nom nic nie je a je mozno aj problematicke ho nejako vyuzivat.
"Bez toho posunu hranice byl Leningrad neubránitelný, což Finové dobře věděli, ale kašlali na to."
ano, nastal rozkol v 1918, a fini nemali dovod pomahat zssr. zvlast, ked zssr pristupoval v tom case k veciam autoritativne, vid pobaltie, kde si zssr budoval dalsiu buffer zonu.

ad 2. "měli na stole více než férovou nabídku, Molotov na ně řval ne aby si pustili do gatí, ale aby se pak nemuseli navzájem zabíjet."
nebola to ferova ponuka!!! uz s tym prestan. bola to ponuka, ktora mala byt vyhodna pre rusov, s cim ja nemam problem, pretoze napadnuty byt mali, ale takto sa to jednoducho nerobi. bolo to az prilis ultimativne, a to aj z toho dovodu, pretoze si rusi mysleli, ze maju armadu, ktora finov rozprasi za 2 dni. opak bol pravdou. ale s jednym suhlasim, mali to prijat. pretoze bolo jasne, ze nemci chcu utocit, a bolo zbytocne, ze tam padlo 70 000 finov. nakoniec, hranica by sa po utoku posunula spat a bolo by vymalovane. na strane druhej, vsetko zle je na nieco dobre, po 1945 im to velmi pomohlo pri budovani novych vztahov. takze ano, ludia padli, ale aspon nie nadarmo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Hox | 06.09.2017

Byla to férová nabídka v tom smyslu, že místo aby řekli "chceme tohle území, protože je to pro nás strategická nezbytnost", tak řekli "chceme tohle území a nabízíme vám za něj VĚTŠÍ území výměnou".

To, že to Finové nepřijali, je jejich vlastní blbost, protože pro Rusko bylo to území otázka přežití, ve světle chystaného útoku spojených sil eurosajuzu-1, a otázka nezajištění toho území vůbec nebyla ve hře, ve hře byla jen otázka, jestli po dobrém nebo po zlém. Rusko to zkusilo napřed po dobrém.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

jh | 06.09.2017

moj posledny prispevok na danu temu:
1. zbytocne rusi odkryly karty a pri tom sa zistilo, ze ich armada je po cistkach a prezbrojeniach stale nedostatocne vyzbrojena a navyse aj neschopna. to ked hodnotili nemci priamo z prvej ruky od finskych generalov, tak ich to muselo potesit.
2. ak do roku 1940 mozeme hovorit o dobrych vztahoch medzi finskom a nemeckom, tak po zimnej vojne, mozeme hovorit o totalnom prehlbeni tychto vztahov. finsko sa tesilo, pricom este nevedeli o tom, ze nemecko uz ma vypracovany plan barbarosa, ze im nemci chcu pomoct v pripade opatovneho napadnutia zssr, a tak sa v podstate dostali az k totalnej vojenskej spolupraci s nemcami. v podstate sa totalne splnil ten najhorsi plan, ktoremu sa malo z pohladu zssr predist.
3. finsko napriek tomu, ze sa podiela na tejto hlbokej vojenskej spolupraci si stale mysli, ze sa jedna len o planu v pripade agresivneho napadnutia zo strany zssr. ked je tusim jodl na nejakej kontrole "vojenskych zalezitosti" niekde vo finsku, a ked sa vyzveda reakciu od generala heinrichsa, ci by sa finske sily zucastnili aj utoku na leningrad, ten to vehementne poprie, pretoze by tak podla neho dali za pravdu zssr. ked potom v maji 1941 jedna heinrichs s halderom v berline, a halder sa preriekne ohladom utoku na leningrad kde sa pocita aj s finskymi silami, tak heinrichs toto rezolutne odmieta a hovori, ze finsko si praje zachovat neutralitu.
mne z toho vychadza, ze keby zssr nepodrazdil finsko zimnou vojnou, tak by finsko nikdy neslo tak okato nemcom na ruku. proste sa zlomil status quo tou vojnou a fini v naivite poskytli svoje uzemie agresorovi.
4. posledna vec, finske jednotky sa vlastne zastavili po zaciatku utoku na povodnych hraniciach a po splneni tohoto ciela dalej nepostupovali, pretoze chybala motivacia a len sa potvrdilo co som pisal, ze nechceli napadnut leningrad. navyse, aj ked zssr ziskal uzemie karelie, prislo o ne v podstate okamzite, vobec tam nestihli spravit obranu. zda sa mi, ze jedine, co oddialilo okamzity postup na leningrad, po prvotnom rychlom uspechu bolo to, ze nemci stocili nejake tankove divizie inym smerom.

finsko prislo hlavne o ludi a nejaky ten material, zssr o ovela viac, pri tomto manevri.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Hox | 05.09.2017

Zapomněl jsem na to hlavní: nebýt druhé světové války, žádný útok na Finsko by nebyl, proto pokud chce někdo hledat vinníky, ať hledá mezi organizátory 2. světové války.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

jh | 06.09.2017

druha svetova vojna bolo uz nieco, co bolo davno za udalostami, ktore jej predchadzali..

ono, finsko bola len jedna kapitola, bola tu napr. aj "bratska pomoc" pri utoku na dansko a norsko. o tomto sa tu zatial nic nemihlo, dovodov vela na to asi nie je..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Tony Clifton | 07.09.2017

Záležitost s Finskem je podobná. Německo tam nemá žádné politické zájmy. O tom ruská vláda ví. Během rusko-finské války Německo úzkostlivě plnilo všechny závazky plynoucí z jeho veskrze blahovolné neutrality.
Molotov zde poznamenal, že ruská vláda neměla žádného důvodu kritizovat německý postoj během tohoto konfliktu.
V této souvislosti Vůdce rovněž uvedl, že dokonce zadržoval lodě v Bergenu, které dodávaly zbraně a střelivo Finsku, k čemuž ve skutečnosti Německo nemělo oprávnění. Německo proti sobě vyvolalo vážné protesty ostatního světa, zvláště Švédska, kvůli svému postoji během rusko-finské války. V důsledku toho muselo v pozdější norské kampani podstoupit vážné riziko a vyčlenit značný počet divizí k ochraně proti Švédsku, což by jinak nebylo nutné.
http://paktystalinashitlerem.wz.cz/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Cico Ciciak | 14.09.2017

> druha svetova vojna bolo uz nieco, co bolo davno za udalostami, ktore jej predchadzali..

A to je čo za "argument"?
To akože ZSSR mohlo za rozpútanie WW2, či ako si to myslel?
Tiež popieraš aj to, že keby pohlavári globálnej politiky (GP), globalisti (bližšia periféria GP) a regionálna "elita" západu na čele s VB nezorganizovali WW2, že by nedošlo k útoku ZSSR na Fínsko?

To musíš nejako vysvetliť "jh".


> o tomto sa tu zatial nic nemihlo, dovodov vela na to asi nie je..

Počuj "jh", mal by si seriózne prehodnotiť takéto smiešne provokačné, uštipačné, naduté = nekonštruktívne narážky/pindy, nakoľko sa v článku pojednáva o (pre západ "kontroverznom") Pakte Ribbentrop-Molotov (o pozadí pred jeho prijatím, o dôvodoch ZSSR na jeho pristúpenie, čo znamenal pre ZSSR a pod.), ak chceš, aby sa tu niekto s tebou bavil vážne a nepokladal ťa len za trola-provokatéra.


Poďalšie:

Každá ponuka je dobrá, ktorá môže odvrátiť vojnu a Fínsko si skrátka vybralo tú vojnu, čo je fakt!

Hodnotenie počínania si ZSSR vo vojne s Fínskom a vytvorenie z toho vyplývajúcich subjektívnych záverov, radšej prenechám historikom a vojnovým odborníkom (pričom je treba mať na pamäti, že odjakživa platilo, platí a bude platiť, že: "Po boji je každý generálom."), nakoľko to pre mňa nie sú až tak dôležité veci.

A nakoniec, nezabúdaj, že história (v zmysle subjektívneho výkladu objektívnych dejín ľudstva) nie je žiadna exaktná veda a jej subjektívny výklad je tzv. konceptuálne podmienený.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: To je krása

Hox | 03.09.2017

Jinak, ty máš pocit, že Finsko má s Ruskem nějaké "nevyřízené účty"? Je to jejich historie, nechť vynášejí soudy oni sami.

Re: To je krása

Kamil | 02.09.2017

Nakoniec tie stovky kilometrov, ktoré museli hitlerovci prekonávať naviac do srdca Ruska veľmi pomohli k neskoršiemu víťazstvu.....

Re: Re: To je krása

Tony Clifton | 02.09.2017

Pocitano od nove sovetsko-nemecke, nechranene hranice?

Přidat nový příspěvek