Geneze davo-"elitarizmu" v kostce

Geneze davo-"elitarizmu" v kostce

3.5.2017

 

Nachází se zde hodně materiálů konkrétně rozebírající určité otázky, ale jak je vidět z reakcí pod články i jinde, ne každému je jasné celkové schéma, celková mozaika, historický proces, do něhož lze tyto střípky zasadit, zaměříme se proto na tuto otázku.

 

Vše nasvědčuje tomu, že po krachu předchozí globální civilizace vzniklo několik izolovaných civilizačních center, které se časem šířily a v momentě kdy se setkaly, začalo soupeření o to, čí globální (civilizační) projekt nakonec na planetě dominuje. Tato studená (informační – na 1. až 5. prioritě) válka, občas přecházející na "horkou" válku (6. priorita) trvá několik tisíc let a nikdy neskončila a zatím nekončí, mění se jen její intenzita a konkrétní projevy.

 

Pro chápání historie je třeba pochopit jednu klíčovou věc, a to tu, že předcházející globální civilizace byla otrokářskou civilizací – nepravdověrnou – a její „elita“, která přežila katastrofu, začala obnovovat opět „tu správnou civilizaci“ (z jejího pohledu), kde hrstka „důstojných a civilizovaných“ parazituje na práci a životě „toho dobytka“.

Dějiny se zformovaly tak, že dodnes se měnily jen vnější formy otrokářství a v západní civilizaci se podařilo přenést ho z vědomé (viditelné) úrovně na podvědomou (skrytou – nejefektivnější otrok je ten, kdo si myslí že je svobodný). Ozvěny toho „civilizačního“ principu se táhnou skrz veškerou historii západní civilizace, mající kořeny v Egyptě, nikoliv v Římě a Řecku; projevují se v kultuře - například oslavování Atlantidy jako ideálu, „břímé bílého člověka“ R.Kiplinga, chování anglosaských kolonizátorů k „domorodým barbarům“.

 

Avšak dosud byla řeč jen o jednom civilizačním centru, o kontinuitě Atlantida-Egypt-Řím-Západní civilizace, a existovaly ještě další civilizační centra s jejich civilizačními ideály, neslučitelnými s dědictvím Atlantidy. Jedním z nich byla civilizace, která se vyvinula ve slovanskou a jejímž ideálem byl vždy odedávna ideál spravedlivosti.

 

Podívejme se blíže na život v Egyptě před příchodem Amenhotepa IV, který přijal jméno Echnaton. Jedná se o kastovou společnost, kde nejvyšší společenskou moc mají dva týmy hierofantů („kněží“), v čele každého týmu stojí „nejvyšší kněz“. Tyto mozkové trusty disponují věděním, skrytým od zbytku společnosti i od faraona, stojí hierarchicky nad faraonem, faraon jen zosobňuje a uskutečňuje jejich vůli. Státnost Egypta reálně řídí tito hierofanti, jejich vůle je obyvatelům prezentována jako „vůle bohů“. Hierofanté se řídí viděním světa na základě trojjednoty matérie-informace-míry, ale pro dav vyprojektovali systém vidění světa na základě druhotných kategorií typu „našeho“ hmota-energie-prostor-čas. Jsou monoteisté v smyslu toho, že vědí o Tvůrci, ale pro dav vyprojektovali zveřinec „bohů“, na jehož základě probíhá ovládání společnosti a řízení.

Krátce, mají monopol na určité vědění, který udržují a na jehož základě drží zbytek společnosti („pracovní dobytek“ z jejich pohledu) jako rukojmí.

 

Do této situace přichází na trůn 14-letý mladík jménem Amenhotep IV, který se staví proti této mafii hierofantů a oznamuje všem vědění, doposud skryté: Bůh je jen jeden, každý s ním může komunikovat přímo bez jakýchkoliv pomocníků, jakékoliv pozemské osobnostní hierarchie jsou nepravdověrné, je ostuda být pánem, je ostuda mít pána; posláním člověka na Zemi je vybudovat spravedlivou – pravdověrnou – společnost, kde se nebude vyskytovat vykořisťování a parazitování a kde budou lidé naplňovat svůj předurčený potenciál. O tomto se dá dočíst v příslušné literatuře jako o religiozní reformě/vzpouře Echnatona.

 

Podle dochovaných informací, část hierofantů uznala Echnatona jako Božího vyslance a přiklonila se na jeho stranu, část se ho rozhodla zlikvidovat a jeho poselství a jeho osobu vymazat z historie, což se jim vcelku úspěšně podařilo. Echnaton zmizel z paměti lidí na tisíce let, jeho poselství (Hymny Atona) se nikdy do široké společnosti nedostalo a o tom, že takový faraon žil, se dozvěděli až archeologové v 19. století. Mojžíš byl možná učedník-stoupenec Echnatona, jeden z hierofantů kteří se přiklonili na jeho stranu a který se rozhodl pokračovat v šíření jeho myšlenek mimo Egypt, v určité osvětové misi mezi ostatními národy.

 

Hierofanté si uvědomili, že když dokázal Echnaton prolomit jejich monopol na společensky významné vědění a chápání v situaci, kdy kontrolovali v Egyptě vše, nevyhnutelně příjdou další podobné Zjevení shora, kterým nebudou schopni zabránit a které ohrozí jejich moc a monopol, a jelikož usoudili že nejsou schopni tomu zabránit, rozhodli se postavit do čela a zdeformovat to ve svůj prospěch podle poučky staré jako lidstvo samo - „pokud nemůžeš nějaké tendenci zabránit, kontroluj ji tím, že ji povedeš a budeš určovat směr“.

 

V souladu s tím byl vyprojektován historicky reálný Starý zákon jak ho dnes známe, který je produktem práce (a)sociálních inženýrů, nikoliv Bohem inspirovanou pravdou, a podobně byly zdeformovány další (opětovně) poslané informace, se kterými přišel Ježíš, Mohamed a možná další, které neznáme.

 

Podstatné je, že podle všeho byla skutečně souhrou okolností na starověké Hebrejce vložena určitá hluboce humánní civilizační mise, úkol, ve kterém ovšem celkově selhali a byli pozemskou mafií hierofantů zneužiti pro opačné účely (více viz materiál Sinajský pochod).

 

Informace seslaná Shora přes Echnatona/Mojžíše byla částečně skryta a částečně zdeformována a nahrazena démonickými výmysly, pozorný čtenář bez problémů zjistí, že ve Starém zákoně se nacházejí dva různí bohové, jeden autentický a milosrdný, a jeden bestiální a krvelačný.

 

A co je to v kostce jakékoliv „svaté písmo“? Je to program (koncepce) orientovaný na konkrétní cíle, který programuje danou společnost/civilizaci na plnění konkrétních cílů bez jejich přímého uvědomění, maskováno za „plnění boží vůle“. „Svaté písmo“ formuje (určuje) kulturu, a kultura formuje člověka, odtud: jaké svaté písmo, taková kultura a budoucnost dané společnosti.

 

Nějakou dobu poté, co mafie hierofantů zdeformovala učení Mojžíše pro své kořistné účely, přichází kdo? Ježíš. Ke komu? K zbloudilým ovcím domu Izraelského (kteří byli oklamáni a maje za to, že plní boží vůli, plní satanistické cíle pozemské mafie, která má za cíl obnovit globální otrokářskou společnost – tj. sešli z cesty Záměru). Přichází se stejnou informací jako kdysi Echnaton/Mojžíš, jen upravenou pro jiné historické okolnosti. A opakuje se podobný scénář jako kdysi s Mojžíšem a Echnatonem – vražda / pokus o vraždu ze strany mafie, a postupné zdeformovaní poslané informace, zneužití pro kořistné cíle.

Ale i zde vidíme pokrok, určitou sekvenci – jestliže informace byla poprvé seslána do nejvyšší vrstvy společnosti (faraon), byla téměř kompletně zamlčena a život společnosti se dostal do předchozích kolejí během jedné generace, pak u Ježíše byla informace seslána do střední vrstvy společnosti, rozšířila se a podařilo se ji „osedlat“ až po několika stoletích, a změnila chod historie. V případě Mohameda pak byla seslána do nejnižší vrstvy společnosti a mafiím se podařilo ji zdeformovat jen částečně, sociologické jádro zůstalo téměř netknuté, na rozdíl od Nového zákona, kde bylo podměněno téměř kompletně a obalenou vrstvami blahorodné informace.

A opět, Mohamed přichází se stejnou informací která byla před ním už několikrát seslána, jen upravenou pro dané historické okolnosti. Původně měl za to, že židé a křesťané ho radostně příjmou, neboť jen napravuje ty deformace, které byly do dříve seslané informace dodané lidmi. Z čeho obviňuje Korán židy a křesťany? Nikoliv z toho, že by jejich učení bylo falešné, ale z toho, že odstoupili od mise, která na ně byla kdysi vložena, a že původně seslaná informace byla překroucena.

Postupně bylo pochopitelně i sdělení Mohameda překrouceno pro kořistné cíle pozemských mafií, i když v menší míře než Starý a Nový zákon, a muslimská kultura se proměnila v nástroj podpory davo-“elitarizmu“, potlačujícího lidskost. Co z toho plyne? Jen to, že v Koránu lze najít původní informace v o něco větší míře, než v ostatních, jinými slovy, pokud z bible vypreparujeme přímou řeč Ježíše ( = učení Ježíše, vznikne asi jedna strana textu), a z Koránu vypreparujeme podstatu toho sdělení Shora, říkajícího, o co by lidé měli usilovat na tomto světě (vznikne více textu, ale to není podstatné), pak zjistíme že se jedná o stejnou informaci, o totéž. Stejně tak se Starým zákonem a původním učením Mojžíše. Hymny Atona, tj. zapsaná informace seslaná Echnatonovi, a jádro Koránu jsou ze světonázorového pohledu také totožné.

 

Co je to tedy ve své podstatě Zjevení, informace seslaná Shora?

 

Vesmír neexistuje bezcílně, to znamená že existuje nějaký cíl, kterého má evoluce dosáhnout, nebo řekněme etapa evoluce, to pro nás teď není podstatné.

Stejně tak lidstvo neexistuje na Zemi bezcílně, kvůli metabolizaci potravy a uspokojování potřeb, ale metabolizace potravy a uspokojování potřeb je nutný základ pro to, aby mohl každý člověk plnit svou misi a tím posouvat lidstvo k plnění své celkové mise.

 

Existuje tedy nějaký cíl, a pokud existuje cíl, pak existuje i optimální cesta jeho dosažení. Tato optimální cesta se nazývá Boží Záměr (předurčení), a kromě toho existují ostatní cesty, různě vzdálené od optima, které se nazývají Boží Dopuštění. Tedy, jelikož dal Tvůrce člověku svobodu volby, člověk se může mýlit a dělat špatné rozhodnutí, a dokonce se může vědomě rozhodnout jít proti Záměru – na to má právo, dané Shora. Jde o to, že mýlit se, a jít proti Záměru, má kdokoliv právo jen v rámci Dopuštění, tj. v rámci té míry, v jaké bude Shora povolena danému subjektu další existence. Překročit hranice Dopuštění (ať už vědomě nebo nevědomě) znamená ukončit fyzickou existenci, to se týká jako jedince, tak společností a civilizací.

 

A jsou v historickém procesu síly, které mají zájem na tom, odhadovat hranice Dopuštění a držet lidstvo jako své rukojmí na této hranici, balancovat na ostří nože mezi sebelikvidací lidstva a dosahování svých cílů zotročení lidstva. V principu nemůžou dlouhodobě uspět, ale zkoušejí to, neznámo proč (zaslepenost démonizmu?).

 

Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu Tvůrce, pokud nějaká společnost žije víceméně pravdověrně, více v oblasti Záměru než v oblasti Dopuštění, tak není důvod sesílat jí „korekční“ informaci. Pokud však nějaká společnost žije (jako rukojmí vnitrosociální mafie) v Dopuštění, pak je seslání „korekční“ informace prostředkem hierarchicky vyššího zásahu do života této společnosti a jejího nasměrování na cestu Záměru, a ukazuje nelhostejnost Tvůrce k osudům lidstva.

 

To však byla situace minulosti, před změnou etalonových frekvencí sociálního a biologického času, a před vstupem do informačního věku lidstva. V Koránu se informuje, že Mohamed je „pečeť proroků“, posledním v řadě proroků, ozvučujících sdělení Shora. A opět to dává smysl, neboť v informačním věku lidstva má už každý v principu dostatek informací, aby došel k objektivně správnému pohledu na svět, pokud mu to jeho mravnost dovolí, a není tedy třeba zásahů hierarchicky vyšší úrovně řízení podobného druhu.

 

A pokud budeme vnímat bibli a biblickou civilizaci, jako projekt (a)sociálních inženýrů s cílem nastolení globální krytootrokářské společnosti, jdoucí proti Záměru, pak se nám budou jevit události historie v poněkud jiném světle, než je obecně zavedeno: bleskové rozšíření islámu na obrovská území v 7. století, a následně pomalejší expanze v 8-10. století, zablokovalo možnost šíření biblického projektu směrem na jih a jihovýchod od Evropy, a umožnilo různým kulturám a národům seznámit se se seslanou informací, i když už v nějak překroucené podobě. A tzv. „tatarsko-mongolské jho“ zase zablokovalo na 300 let možnost šíření biblického projektu na východ a v ruské civilizaci, a umožnilo tamnímu křesťanství získat autokefalitu (určitou samostatnost). Ve skutečnosti bylo zdaleka nejvíce pravoslavných chrámů a kostelů postaveno během „jha“. Nebýt těchto faktorů (a tisíce dalších, na které může každý přijít sám...), biblický projekt zotročení lidstva by mohl uspět rozšířit se na celou planetu před změnou etalonových frekvencí sociálního a biologického času a před vstupem lidstva do kvalitativně nového stavu, což by znamenalo globální otrokářskou společnost, reprodukující se při směně pokolení, a v perspektivě likvidaci lidstva (Vesmír netrpí systémy, nemající potenciál rozvoje). Tato událost (účinek Zákona času, vstup lidstva do nového informačního stavu v důsledku změny etalonových frekvencí biologického a sociálního času) byla dávnými mafiemi hierofantů předpovězena a zakomponována do Bible jako „Apokalypsa“, což však v překladu z řečtiny původně neznamená „konec světa“, „katastrofa“, ale - „stržení všech střech“ - vše tajné se nakonec stane zjevným, což vystihuje dnešní dobu. Apokalypsou to nazvali proto, že nebyli schopni předvídat následky tohoto jevu pro společnost a jejich systém řízení, závislý na davově-“elitárním“ uspořádání. To se v současnosti postupně rozpadá díky prosakování dříve tajných informací do všech vrstev společnosti, a díky osvojování metodologické kultury myšlení stále širším okruhem lidí. Na to narážel Puškin, když psal o této globální mafii:

 

„Hýbe hvězdami na nebi,

hvízdne a Luna se zatřese,

ale proti Zákonu času,

je jeho nauka bezmocná“

 

Diskusní téma: Geneze davo-"elitarizmu" v kostce

.

Cico Ciciak | 08.05.2017

Nepochopenie analýz Koránu VP-ZSSR (KSB a DVTR) zo strany niektorých ľudí
------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/nepochopenie-analyz-koranu-vp-zssr-ksb.html

Postupná likvidácia pseudo-kresťanstva GP, kto je to pseudo-kresťan, biblický projekt (koncepcia) GP
------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/postupna-likvidacia-pseudo-krestanstva.html

Propagace Koranu?

Mariet | 06.05.2017

Autor clanku se divi, ze ne kazdemu je jasne celkove schema ci historicky proces, ale sam doklada, ze ani jemu.
Pohybuje se na poli domnenek, a proto jsou jeho tvrzeni i protichudna. Konkretni priklady:
Vše nasvědčuje tomu, že po krachu předchozí globální civilizace vzniklo několik izolovaných civilizačních center, které se časem šířily a v momentě kdy se setkaly, začalo soupeřeni....

Musi napsat, co nasvedcuje, a ne nic nerikajici slovo vse. Je to zavadejici domnenka. Kde ma dukazy, ze kdy existovala globalni civilizace? Nikde. Ona totiz nemuze existovat a historie se da odvodit od pritomnosti, protoze lide se rodi porad s naprosto stejnym ( danym) vybavenim od prirody. A co se tyka soupereni, tak to je cloveku dano pudove a autor clanku to sve sam predvadi, kdyz pise, ze tady ctenari nerozumi a on ano, a proto prisel s clankem a " vysvetluje", to je v podstate soupereni, protoze poucuje bez dukazu, jen na zaklade domnenek , v lepsim pripade polopravd.
Tady jsou konkretni priklady: Pro chápání historie je třeba pochopit jednu klíčovou věc, a to tu, že předcházející globální civilizace byla otrokářskou civilizací..
Zadna globalni civilizace nikdy neexistovala a ani existovat nebude, protoze to neni z viditelnych i logickych duvodu mozne. Vyvoj kazdeho jedince je ovlivnen podminkami, do kterych se narodi a ty jsou na planete ruzne, takze sjednotit mysleni lidi nelze, je to utopie. Nutnost pouzivat zdroje k preziti je klicovy moment, ktery zajistuje souperivost, ktera vzdy vyusti k bojum, lide nemaji v sobe potrebu se delit s druhymi, a pokud by tomu tak bylo, tak se nikdy nebudou divat na to, jak druzi umiraji hlady nebo na podvyzivu. Planeta neni stejnomerne pokryta zdroji k zivotu, takze boj o ne je zakon prirody!
Dale autor rozebira dejiny = His Toriu. Historie je vzdy formovana temi, kteri v kazdem souboji vyhravaji, a pisi je tak, aby sve chovani obhajili. Tudiz jak to bylo s Egyptem, Rimem, Reckem a kdekoliv jinde, vedi jenom ti, co kdysi zili, a co si kdo precte, neni podstatne, jsou to polopravdy, ze kterych zavery delat nelze. Zavery je mozne delat jenom z vysledku, a jak jsem uz psala, dejiny lidstva byly tytez jako je dnesni realita.
Delat zavery podle dochovanych informaci ( jak pise autor) nelze! Nejaky 14ti lety mladik, nebo nejaci bozi vyslanci, to jsou informace, se kterymi se neda pracovat, aby clovek si mohl udelat zaver.
Otazka tvurce ci boha je taky v rovine uvah , pokud by buh komunikoval s lidmi naprimo, tak nepotrebuje zadne vyslance a protoze nekomunikuje, takze neexistuje. Lide si vymysleli bohy za ucelem obhajeni sve vlastni potreby druhe ovladat. To je viditelny fakt. Uz kdyz se nekdo nazve narodem bohem vyvolenym, tak dalsich dukazu netreba...
Autor pise: Hierofante si uvedomili....jak on muze vedet, co si oni uvedomili? Nevi to, stejne tak jako nevi, co si uvedomuji ci neuvedomuji ctenari zde, jsou to jeho domnenky a pouze se snazi, aby druzi vnimali ty jeho jako ty spravne. To nefunguje, pane autore. Nikomu nelze nic vnutit a kazdy ma pravo na sve nazory, ktere reflektuji jeho zkusenosti a ty mame kazdy jine. Mysleni lidi JE ovlivnovano obtiznosti ziskavani prostredku k obzive a ty jsou velmi odlisne v ruznych castech zemekoule. Co je nebezpecne pro jednoho neni pro druheho a naopak. To je jen priklad. Tech faktoru je velka spousta.
Zadne "zjeveni" seshora neexistuje, smyslem zivota je zivot sam a nic neni skryto. Stary zakon, Novy zakon, Koran, vse jsou pouze lidske vytvory na ovladani druhych a hlavne jejich rozdelovani, na zaklade ktereho pak mezi sebou ochotne bojuji, viz muslimove versus krestane, zide proti vsem svou vyvolenosti....
Dale autor pise: ..dosahování svých cílů zotročení lidstva. V principu nemůžou dlouhodobě uspět, ale zkoušejí to, neznámo proč (zaslepenost démonizmu?).
Neznamo proc? a domnenka o zaslepenosti demonizmem? Ani jedno, pane autore! Zapojte logiku. Viditelne se jedna o vysledek pudu sebezachovy. Shromazdovani zdroju potrebnych k zivotu je cloveku dano prave timto pudem a skyta moznost zotrocit druhe, kdyz jim je budete brat. To je podstata. Takze to lide budou zkouset vzdy, tak jak to vidite dnes, bylo tomu v minulosti a bude i v budoucnosti. Zadni demoni. Na ty se to da jen pohodlne svest.
Zajimalo by mne, proc propagujete Koran a Mohameda....on, ze byl pecet proroku? Ja vidim, ze sluha zidu, kteri dnes Koran protlaceji do boje proti krestanum. A kazdy si mysli, ze jenom ta jeho vira je ta spravna, to je opet jen nastrceny duvod k bojum, nakonec kazda vira, nejen v bohy, toto plni ( viz pravicaci, levicaci, xenofobove, slunickari, vsechno jsou to jenom zamerne prostredky k rozdelovani lidi).
Ta basen od Puskina ma byt o globalni mafii? Usmevne.. ze kvizdne a Luna se zastrese? Hloupost nad hloupost. Clovek nikdy nebude ovladat vesmir, protoze je pohym jeho produktem. To pochopil uz i Ikarus pri padu na zem... a kazdy dalsi si taktez nabije akorat nos, kdyz se zacne prilis vznaset nad zemi a pad je zakonnity vzdy. I autor se tady vznasi, pro zmenu nad myslenim a nazory ostatnich a rad by je nasmeroval. Nelze to. Skryte souperi. Souperivost je lidem dana a spolupracuji pouze tehdy, kdyz jsou k tomu nuceni ( viz prirodni katastrofy, po valkach).

Re: Propagace Koranu?

Jarek* | 06.05.2017

Dlouhý komentář k ničemu. Neznalost KSB,neznalost božího záměru, nepochopení lidské civilizace na této planetě zplodí Vámi citovaný komentář, tečka.

Re: Re: Propagace Koranu?

Mariet | 08.05.2017

Jarku, nalepkovani by ti slo na jednicku, ovsem zadny bozi zamer neznas.
A nepochopeni lidske civilizace? Neni co chapat, neni zadny duvod se v tom hrabat, protoze ta se stale opakuje se stejnymi vysledky a bude tomu tak i nadale, protoze lide nemohou zmenit sve nastaveni od prirody. Viditelne kazdemu. Jsi mlady, a rozporujes zkusenosti starsich, hrajes si na chytreho, ze vsemu rozumis. Obycejna nafoukanost z toho, ze sis neco precetl. ale to je malo, kamarade.

Re: Re: Re: Propagace Koranu?

abe | 08.05.2017

Uraženost a osobní napadání, místo aby jste se nad tím zamyslela. Četla jste KSB? Pokud není důvod se "v tom hrabat", tak to taky můžeme zabalit :-)

Re: Re: Re: Re: Propagace Koranu?

Mariet | 08.05.2017

Zajimave, ze napadate mou reakce na napadani. Cetla jsem cast KSB a kdyz vidim, jaky to ma negativni dopad na lidi tady, kteri misto diskutovani ci vysvetlovani jen nadrazene nalepkuji, tak se mi dal ani nechce. Texty jsou prehlceny terminologii, a tak bych cekala, ze tady budou nejake rozbory, namisto toho vidim predvadeni se, jak je ma kdo nabiflovane.

Takze abe, az budete chtit zase si hrat na soudce, tak si vzpomente, ze bez akce neni reakce a bud za totez pokarate vsechny strany nebo zadnou, nebot jinak jde o straneni, a to je v rozporu se vsemi mravy..zadat Vas, abyste se nad tim zamyslel je zbytecne. Diskutuje se obsah prispevku, ne diskuter, ale tady to jednoduse neplati.

Re: Re: Re: Propagace Koranu?

d.m. | 10.05.2017

Třeba grand canyon je důkaz toho že tu byla před námi globální civilizace..a nejen grand canyon to je jen vrchol ledovce...btw mrkněte na povrchové doly a taky mrkněte jak pracuje kolesove rypadlo a možná možná vám to dojde ze grand canyon nebyl vytvořen vodou ale inteligentní rukou

Re: Propagace Koranu?

hledajci | 07.05.2017

Ze dnes zijete pouze mezi lidmi, kteri nemaji potrebu se delit, neznamena, ze neexistuji nebo neexistovali lide, kteri tu potrebu meli. I nektere druhy zvirat ji maji. Vlk, kohout, mravenec...

Re: Re: Propagace Koranu?

Mariet | 08.05.2017

Co pisete, je viditelna pravda. Jsou lide, kteri maji potrebu se delit, ale je jich malo. A i tuto potrebu ovlivnuji okolnosti, zkusenosti. Stacila takova snadna lest - hra na uspesnost a z mnoha lidi zmizela.

Vidi bezdomovce a reknou si, ze se mu nechce pracovat, nebo je to narkoman ci alkoholik... a ze jsou mezi nimi lide, kteri jsou treba zruinovani neopravnenou exekuci, to uz nerozlisuji. Reknou si, ze kdyz mu neco daji, tak to prochlasta.. taky mozne.
Nemame v sobe vsichni stejnou miru souperivosti, ale mame ji vsichni. A ta ma primou umernou souvislost s ochotou ci schopnosti se delit s druhymi. A jeste k tem okolnostem, o kterych pisi a je to obecne slovo. Doplnim priklad: existuje selektivita u toho sdileni. Vybirame si, s kym se delit chceme a s kym ne.

A co

Ahoj | 06.05.2017

Fakty ze mohamed bol lupeznik, zlodej a vrah? To mi nejak nezapada do obrazu tu ja tak malovaneho.

Re: A co

Mariet | 06.05.2017

Stejny pedofil jako i jeho nasledovnici...kdyz vidim, jak muslimove si prodavaji nezletila devcatka vzletne nazvane manzelkami, tak se mi chce zvracet. A k tomu jeste legalne 4 manzelky a nevernemu muzskemu zadne ukamenovani nehrozi, to jenom zene. Opravdu je Koran k "zulibani".

Mne zarazi, ze se tady propagace islamu schovava za Koncepci spolecne bezpecnosti. Spravedlivejsi lidsky rad se tady propaguje, ale Koran ho primo ohrozuje, jak vidime vsude kolem sebe.

Re: Re: A co

graul | 07.05.2017

Mariet,prečo pedofil a prečo veta Opravdu je Koran k "zulibani"
Na základe čoho tak súdite?Zacitujem vás:
Zadne "zjeveni" seshora neexistuje, smyslem zivota je zivot sam a nic neni skryto. Stary zakon, Novy zakon, Koran, vse jsou pouze lidske vytvory na ovladani druhych a hlavne jejich rozdelovani, na zaklade ktereho pak mezi sebou ochotne bojuji, viz muslimove versus krestane, zide proti vsem svou vyvolenosti....
Na jednej strane napíšete,že Biblia aj Korán sú len ľudské výtvory na ovládanie druhých a na druhej strane nemáte problém sa stotožniť s názorom,že Mohamed bol pedofil,lebo mal za manželku neplnoleté dievča.Nie je to len podanie niekoho,kto mal presne za cieľ deliť a ovládať ľudí,aby skryl podstatu toho čo chcel Mohamed odkázať?Ak mal Mohamed za ženu neplnoleté dievča,nebolo to preto,že vtedy bola doba taká,že to bolo bežné a v očiach väčšiny normálne?Tak ako je teraz "normálne",že zviera má už rovnakú,alebo väčšiu cenu ako človek(v našej"vyspelej,západnej civilizácii").
Prečo ste presvedčená,že to bolo tak ako vy veríte?Zas zacitujem-
Delat zavery podle dochovanych informaci ( jak pise autor) nelze! Nejaky 14ti lety mladik, nebo nejaci bozi vyslanci, to jsou informace, se kterymi se neda pracovat, aby clovek si mohl udelat zaver.
Vy robíte závery podľa čoho?Podľa toho čo niekto napísal,alebo ste všetko zažila osobne,alebo len máte potrebu súperiť s autorom článku?Opäť citácia vášho textu-A co se tyka soupereni, tak to je cloveku dano pudove a autor clanku to sve sam predvadi, kdyz pise, ze tady ctenari nerozumi a on ano, a proto prisel s clankem a " vysvetluje", to je v podstate soupereni, protoze poucuje bez dukazu, jen na zaklade domnenek , v lepsim pripade polopravd.
Mariet,prosím vás,len ma neoznačte za propagátora islamu,ak môj príspevok tak vyznie.Priznám sa,že pár krát som si v kníhkupectve niečo prečítal z Koránu,ale to je všetko.A nedokážem pochopiť ako niektorí "ľudia" môžu tvrdiť,že robia všetko pre slávu Aláhovu a pritom bez mihnutia oka odrezať hlavu 12 ročnému chlapcovi.Ale to asi len preto,lebo o Aláhovi nemajú ani potuchy.A takíto "ľudia" sa zas niekomu výborne hodia na to,aby mohli iných ľudí rozdeľovať a ovládať.
Ale súhlasím s vami v tom,že je ťažké posudzovať a robiť závery na základe textov,skúseností iných a nie vlastných.

Re: Re: Re: A co

Mariet | 07.05.2017

Dekuji Vam za vecnou reakci, nejprve tedy odpovedi na Vase otazky:

Ohledne Mohameda: Pise se o tom v dobovych zaznamech nejen muslimu, ale i zidu, a nebyl duvod to tajit nebo menit, protoze to bylo normalni ( zidi dokonce zneuzivali devcatka i dvouleta - jak jinak by zjistili, ze panenska blana do tri let dorusta zpatky), zila jsem 8 mesicu mezi muslimy a diskutovala s nimi o jejich vire i o Koranu a ruznych vykladech, a opet si to odvodite veci i od dnesni situace. Porad je to otazka majetku, kolik si kdo muze dovolit a ze vudcove meli bezne cele haremy. Je logicke, cim vic penez, tim vic vlastnictvi a zeny jsou jejich majetkem i tim, ze jsou na nich zavisle. A cim drive ma mlada divka deti, tim mensi sanci ma uvedomit si sve otroctvi. Jeste k tomu Koranu, byl, stejne jako Bible prubezne menen ci doplnovan podle nove vznikajicich okolnosti, a proto je v tom zmatek take. Jiste je, ze stejne jako Bible, je jejim autorem clovek, a proto take si tam dela zmeny.

Zadny buh nemohl nic nadiktovat, je to ciry nesmysl. Vsemohouci by byl schopen si to zaridit tak, aby komunikoval naprimo s kazdou bytosti i v poslednim zakouti zemekoule a necekal by, az i tam dorazi jeho posel a po ceste si to upravoval, jak potrebuje. To je k smichu. Pudy dostal uplne kazdy, a tudiz to je pro kazdeho jasny buh, a zakladni diktat zni: delat si dobre, tak to take je a nejen u toho pudu pohlavniho.

Z vesmirneho hlediska zena neni nic jineho nez puda k zasazeni semene. Proto je take slabsi, aby se nemohla branit a vedome zabrzdit kontinuitu zivota na zemi ( u zvirat taktez). A dale to jisti potreba sexu, dite je vysledkem potreby soulozit, nikoliv nejake lasky, ikdyz ta muze vzniknout, samozrejme. Ovsem vidime vsude kolem sebe, ze tech narozenych z lasky je opravu malinko. Nevybirame si partnery podle nejakych hodnot, ale podle toho, jak nas pritahuji a soucasne podle toho, jak jsou na tom se zajistenim ( kombinace pudu pohlavniho a pudu sebezachovy).

Muzi a zeny si nejsou od prirody rovni a nikdy nebudou. Ta hra na emancipaci ( mimochodem podstrcena zidy za ucelem docileni vetsi nevrazivosti ) neni nic jineho nez lez, a pristoupilo se k teto hre v momente, kdy muzsky potreboval, aby zena pracovala. Jsou to vsechno jenom kecy okolo nejake rovnosti. Pouze zena je zatizena materstvim, muzsky kdykoliv utece...uz jenom toto svedci, ze i kdyby byl nejaky stvoritel, tak by to musel byt sadista. Tim, ze muzsky nejsou zatizeni materstvim, maji jiny vztak k detem a proto take mnohym nevadi i ty deti vrazdit, za penize vse, ze.
Musim ted odejit, ale az se vratim odpovim na zbyvajici cast Vaseho prispevku.

Re: Re: Re: Re: A co

jana123 | 07.05.2017

v mnohom mas pravdu, ale v niecom este dozries (pevne verim), pri stvoreni cloveka - pocati- ak chyba ludska laska, ci je ludska laska nedokonala , dokonca i v pripade znasilnenia - BOH doplni to, co chyba ludom LASKU a ver mi, kazde dietatko je stvorene s LASKOU , o co menej ludskej o to viac bozskej lasky je pritomnej. na komunikaciu s BOHOM ci JEŽIŠOM nepotrebujeme cirkev nevyhnutne, ale tuzbu a otvorene srdce, nevojde slnko do domu nasilim, ak su okenice i dvere zatvorene. materstvo je narocne, ale je to DAR, nie darmo sa hovori ze je zena v POZEHNANOM STAVE, aj ked zenu v pozehnanom stave opusti cely svet, BOH je s nou. MATERSTVO JE VYSADA rovnako ako OTCOVSTVO, kto sa zriekne, zrieka sa daru. Materstvo vsak nie je len fyzicke ale i duchovne a to je rovnocenne. Mariet, prajem Ti veľa požehnania.

Re: Re: Re: Re: Re: A co

Mariet | 08.05.2017

Jano 123, u mne nema uz co dozrat, ja uz jsem prezrala..

Vidim, ze zijete virou, takze realita Vas nezajima. Pozehnany stav je jenom fraze, ono se toho rika... a tato fraze je ucelova.

Kdyz rikate, ze buh doplni chybejici lasku pri zplozeni ditete? Kde je to videt? Materstvi neni zadna vysada, ale vysledek rozmnozovaciho pudu. RIkate, ze jde o zrikani se daru? Nikoliv, zrikani se prace a povinnosti, kdy ten otec to ma daleko snadnejsi.
Jak je to s rodicovstvim u nas, vidime. Kdyz Marksova prisla s navrhem, ze vyzivne bude za deti platit stat a pak je od otcu vymahat, tak jsem si uvedomila, jak v hroznem stavu je schopnost matek s detmi to materstvi zvladnout. Zadny panbicek je krmit nechodi a i pripadne lasky od matky se dite nenaji. Od lekarky v Indii jsem si vyslechla pred lety v kojeneckem Ustavu v Luhacovicich kritiku, ze udrzovat pri zivote zmrzacene deti, ktere stejne nepreziji ( jednalo se o chlapecka bez lebecni kosti, kteremu rostl mozek dopredu) je nesmysl a ze u nich zeny odnaseji zdrave deti do buse, kde je roztrha zver, protoze je nemaji jak uzivit. Takze ja se drzim toho, ze zadny buh neni, protoze jinak by to musel byt sadista se na toto divat.

Jsou proste lide, kteri si dokazi i z nouze udelat ctnost, ale tim se nemeni fakt, ze rodime na zaklade pudu a ne lasky. Tech deti z lasky je opravdu malo. Kdyby byl buh opravdu milujici, tak by se postaral, aby se deti rodily jenom a pouze z lasky, tak hovori logika...

Re: Re: Re: Re: A co

Pavca | 10.05.2017

Mohu jen zatleskat. Se vším, co jste napsala, se plně ztotožňuji.

P.S. Toho svého chlapa potřebuji pro materiální zajištění i na sex. Nadruhou stranu mu za to žehlím košile a "lížu bolístky".

Re: Re: Re: Re: A co

ypsilon | 12.05.2017

Mýlite si rovnosť a rovnakosť.

Re: Re: Re: A co

Mariet | 08.05.2017

pokracovani :
graule, na Vasi otazku, jak si delam zavery:
Pri kazde informaci, kterou potrebuji vyhodnotit vylucuji straneni nekomu, lhani si sobe sama, vylucuji prani, jakou bych tu pravdu chtela, zapojim logiku i matematiku, kdo profituje a kdy se tataz situace uz objevila, takze pohled co nejsirsi na zaklade nejen svych zkusenosti ( v mladi jsem se ridila zkusenostmi sve maminky a zjistovala, ze to fungovalo v muj prospech a ochranu). Je tezke nekdy prijimat zkusenosti druhych a ridit se jimi, protoze k tomu je potreba duvera, kterou nemuzete mit ke kazdemu.
Takze zkusenost vlastni je dlouhodobe to, cim se ridim. A mam jich za cely zivot hodne, opakuji se podle jasnych vzorcu, protoze lide funguji na zaklade sveho nastaveni, a to jsou skutecne pudy a instinkty. Vyjimky jsou, ale ty nemeni celkovou situaci sveta.

Jsem nepritel obecnych slov a frazi, takze dam konkretni priklad:

Bavime se o Koranu, takze u toho zustanme. Jakkoliv mi muslimove vysvetlovali, ze je to navod na dobry zivot, tak neuspelii, protoze nikoliv pro vsechny. Je to diktat ve prospech jednech na ukor druhych. Postradam tam zakladni vec, a tou je ucta k zivotu druheho. Taktez v krestanstvi. V Desateru je nezabijes, ale vrazdit ve jmenu boha nevadi ani jim. Kdyz Bush rekl verejne, ze Buh ho poslal do Iraku ( vrazdit ), tak verici v boha ho meli okamzite sejmout, a oni mu jeste tleskali...Lide, kteri se rozhodli se nekam priradit, dopredu vyrazuji tim u sebe spravedlnost a hledani pravdy.
Vidite to i na tomto webu.

Co je jeho zakladem? Podle deklarovaneho by to melo byt o hledani spolelcne bezpecnosti, spravedlnosti. A je opravdu?
Neni. Dukazem jsou neustale vypady proti tem, kteri se nedrzi prislusnosti, diktatem, ze jenom ti, kteri si neco nastuduji tady maji co delat. Takze stranickost, manipulace a nadrazenost dominuje, coz jsou presne ty veci, ktere brani cemukoliv spolecnemu, naopak lidi jeste vice rozdeluji. Ale chce spolecnou bezpecnost, ze?

Spolecne bezpecnosti se docilit da, ovsem za predpokladu odstraneni techto prvku. Protoze rozdily mezi lidmi ( narody), jejich viry nelze nacpat do jedne ideologie, tak museji byt uplne mimo, zadna ideologie, nebo odvolavani se na nejake svedomi, kdyz to je povahy skutecne etericke, jak vidime kolem sebe.

Reklo by se, ze staci se dohodnout na pravidlech a hlidat jejich dodrzovani. Vidite, ze ani to nefunguje. Vezmete si pravidla silnicniho provozu, ktera maji vlastne za cil spolecnou bezpecnost vsech ucastniku. Dodrzuji je lide? Ne. A zeptejte se kohokoliv, kdo byl napr. v Saudske Arabii. Tam se nedodrzuji ani semafory!
Maji ti lide svedomi a nebo nejakou zodpovednost? Zbytecne se ptat, je to jedno, protoze se ji neridi. Reknou si, ja specham, ty pockas, nebo ja mam vetsi auto, tak ty s mensim uhnes, cokoliv na omluvu a je to. Aby se lide ridili svedomim, je jenom zbozne prani. Je pravda, ze by to pomohlo resit problemy sveta, pokud by se jim lide ridili, ale oni to nedelaji. Ani na tomto webu, kde se to tak propaguje, se to nedeje. Kdyby aspon tady to svedomi fungovalo, nemohli by byt zdejsi "domorodci" na nove prichozi tak agresivni, nalepkovat je a nadavat jim do chorych mozku ( Cico Ciciak ) a nebo Lin ( prisla jste do drogerie a chcete rajcata, jak napsala nejake diskutujici uplne zcestnou smec). Proc to dela? Protoze ji to dela dobre. Vsichni se tim ridime a neni vubec podstatne, jestli si to prizname at uz sobe nebo druhym, ty vysledky jsou videt.
Nekomu dela dobre si hrat na detektiva a odhalovace, a tak klidne nalepkuje tady druhe jako trolly bez nejmensiho dukazu. Takto se opravdu spolecna bezpecnost, spravedlnost a svedomi nepraktikuje a mohou si lidi nastudovat tuny materialu, kdyz se tim nebudou ridit, je to o nicem.

Nemam potrebu souperit s autorem clanku. Neni o co. Dela mi dobre rozbijet nadrazenost a nafoukanost. Teorie, ktere odporuji praxi.Re: Re: A co

tulo | 08.05.2017

Ja zas ked vidim ked krestania ci ateisti su lahostajny k tomu ako ich deti vyrastaju a kludne take 12 rocne ich nechaju behat po discotekach aby za poharik chlastu chrapali so 40r. Tiez sa mi chce zvracat

Záměr, Dopuštění a Zmar?

Jeník | 04.05.2017

Článek je hezký a rád jsem si jej přečetl. Přesto bych se zastavil u jednoho momentu, který není nevýznamný.

Je to premisa, že pokud má tento náš svět cíl, existuje i optimální cesta jeho dosažení. To je Záměr Tvůrce. To, co Tvůrce ještě bude tolerovat, je Dopuštění. A tak nějak mi na ulici došlo, že to, co Tvůrce neponechá, musí být Tvůrcův Zmar, Kaput, Fine di tutti Fines nebo tak něco. Ale právě tenhle dojem, který článek v podstatě automaticky ve čtenářích vytváří, již není tautologií a nemusí být pravdivý. Otázkou významnou totiž je, co je tím Cílem zcela konkrétně?

Respektive existují i takové Cíle, kdy v podstatě všechno je Záměr. Vše, co se stane, totiž naplňuje Cíl Tvůrce (Pokud je cílem Tvůrce například jen pozorovat to, co se stane a zkoumat tedy určitou funkcionalitu náhodného nastavení svého vlastního systému.) Pro tyto typy Cílů neexistuje žádné Dopuštění a neexistuje žádný Zmar. Je jen Záměr, protože vůbec nikdo žádným jednáním nemůže ohrozit jeho úspěšné dosažení Tvůrcem. Jiné typy Cílů podporují už Dopuštění, ale nikoliv už nutně Zmar. Pokud Tvůrce dosáhne svůj cíl vždy, ale o cestě dosažení rozhodují svobodnou vůlí lidé, existují určitě cesty pro Tvůrce optimální (Záměr) a neoptimální (Dopuštění). Proč by ale nutně měla existovat zóna Zmaru tam, kde Tvůrce svého Cíle nakonec spolehlivě dosáhne, to netuším. To je jen zcela ničím nepodložená hypotéza. Ovšem logicky tam, kde Tvůrce sleduje svůj Cíl, který za určitých okolností zapříčiněných lidmi, již zkrátka nedosáhne, poté Tvůrce logicky takový svůj systém zničí, opustí či přestane se o něj zcela zajímat. Vztah Tvůrce k takovému systému již bude Zmar.

Článek tedy obsahuje premisu, kterou nevysvětluje a ničím ji nepodkládá, Protože neobjasňuje, jaký typ Cíle sleduje Tvůrce s tímto naším systémem. Zcela věřím, že to vůbec nikdo neví, a proto nikdo nemůže spolehlivě vědět, zda existuje nějaký Tvůrcův Zmar a dokonce nám schází i pevná půda pod nohama stran Dopuštění. To, že nějaký Záměr protože Cíl Tvůrce asi má, to si dovolím nezpochybňovat.

Opravdu rád bych věřil v Dopuštění a dokonce i ve Zmar. Ale pouhý fakt, že Systém má Tvůrce a Tvůrce má Cíl, mne o tom nedokáže a nemůže přesvědčit. Je to povaha Cíle samotného, která o této skutečnosti objektivně rozhoduje. Můžeme si myslet, můžeme věřit, ale... Kdo ví....?

Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Udo | 04.05.2017

Do par riadkov nedate vsetko.
Clanok je len pokus o zhrnutie, reklama na sociologicky operacny system KSB/DVTR. ..a ten ste asi, podla vasej reakcie hodnotiac, necital.
Vsetky Vami rozvijane body su tam rozobrane.

Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Mariet | 06.05.2017

Proc se porad vsichni nadrazujete na zaklade toho, ze jste cetli KSB? To je uplne stejne jako krestani stale odkazuji na Bibli.

Jsou na svete lide, kteri vubec neumi cist, a to tedy nastudovani neceho je podminkou k tomu, aby mohli zit v souladu s prirodou a jejimi zakony? Jak to pozoruji, tak ti nejstudovanejsi maji k te prirode nejdal, pritom tam je odpoved na vsechno, nikoliv v knihach.
Vase odpoved je vseobecna, bez konkretizace, jako nakonec cela KSB. Prezentovani svych nazvu barev nemuzete nabidnout barvoslepym. Zrovna tak nemuzete jit za nekym s nabidkou bezpecnosti, kdyz se z jeho pohledu o bezpecnost nejedna. Konkretne uvedu Koran, o kterem je tady rec. Ten nemuze byt soucasti koncepce vseobecne bezpecnosti sveta. Je ( stejne jako kazda vira) nebezpecny. Pokud KSB vyzvedava Koran, nemuze byt bezpecna taktez.
Koncepce socialni bezpecnosti by mela apelovat na spolupraci lidi na zaklade rovneho prava na zivot. A nemotat do toho zadnou viru, aboslutne zadnou.
Zidi ostatni nazyvaji dvounohymi zviraty, a u tech nemuzete cekat, ze vam rovne pravo na zivot priznaji jakozto cloveku. Spoluprace je tedy predem vyloucena, coz je naprosto viditelne (vladnou neustalou zlodejinou prostredku k zivotu druhym), ostatni jsou pro ne otroci k pouziti a pri nepotrebe k usmrceni.

Re: Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Jarek* | 06.05.2017

Omlouvám se, ale udělejte si pořádek ve svém vědomí a chápání globálního světa. Svět neexistuje pouze v třídimenzionálním prostoru.

Re: Re: Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Mariet | 08.05.2017

Ja nikde netvrdim, ze svet existuje pouze v tridimenzionalnim prostoru. Rozporujte to, co pisi a nedavejte mi rady.

Re: Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

jana123 | 07.05.2017

Mariet, podla mna, koran a islam ako taky, bude lakavy pre slabych muzov, co svoju slabost zakryvaju plastikom dominancie a submisivne zeny, ako vsetky ,,trpiace mensiny,, budu chciet diktovat tolerantnej vacsine ten ,,spravny,, jediny sposob MORalky.

Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

jardob | 04.05.2017

Z môjho pohľadu a chápania: Vnímanie Zámeru a Dopustenia je užitočné z nášho ľudského pohľadu (ako účastníkov procesu dejín), pretože na chybách sa učíme, a ak nie, tak sa situácia len komplikuje a šíri medzi čoraz viac ľudí, čo nakoniec dosiahne tak silnú mieru tlaku prostredia, že sa niečo musí stať a nejako tento tlak uvoľniť.

Z pohľadu Tvorcu žiadny zmar neexistuje, lebo Zámer aj Dopustenie sú súčasťou jednej rieky, ktorá plynie vo svojom koryte a z toho koryta sa nedá hýbať iným smerom ako vpred, a to buď rýchlo (stred rieky) alebo pomaly na plytkých a kamenistých krajoch, kde vznikajú vírivé prúdy, ktoré sa síce točia dokola, no voda aj tak plynie vpred, ibaže pomalšie.
Ak má napríklad firma šikovných zamestnancov a dobré technologické postupy, tak výroba prebieha rýchlo a bez problémov. Ak má neznalých a nešikovných zamestnancov, alebo zlé technologické postupy, tam dochádza k chybách, úrazom, ktoré celý proces spomaľujú ale nezastavujú.
Skrátka, ľudia sa majú možnosť učiť, majú možnosť ignorovať skúsenosť, robiť si po svojom, na úkor faciek od života až po smrť vlastnou chybu... Nič z toho však nezmení smer toku rieky. Zámer aj Dopustenie v konečnom dôsledku plynú rovnakým smerom, len ich algoritmus je iný. Dopustenie slúži iba kvôli tomu, aby Zámer nebol zmarený. Rovnako ako brehy rieky, lebo ak sa rieka vyleje, tak začne tiecť hocikam, len nie v smere koryta.

Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Jeník. | 04.05.2017

Tak nějak mne to také nejvíce oslovuje. Děkuji. Jen nerozumím této Vaší větě: "Dopustenie slúži iba kvôli tomu, aby Zámer nebol zmarený."

Re: Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

jardob | 04.05.2017

Aj v rieke plytčina je ohraničená brehom, ktorý ďalej vodu nepustí ale vracia ju naspäť do koryta, aby tiekla tam kam má.
Podobne ak dopustenie vyvoláva negatívnu spätnú väzbu, ktorú ľudia riešia tak, že buď to automaticky oplácajú "zub za zub" a situácia sa komplikuje... alebo vymýšľajú, ako situáciu podľa možností znormalizovať. Omyly a chyby majú človeka postrkovať k tomu aby rozmýšľal ako situáciu riešiť. No sú aj takí čo to ignorujú a situáciu čoraz viac zhoršujú a nerobí im problém ani to, že ich život za to bije, posiela im signály. V takom prípade narazia o breh a rozbijú sa oň. Lebo ak by takáto medza neexistovala, situácia s páchaním zla voči ľuďom a prírode by sa kvôli neodbytným jedincom vymkla spod kontroly a nastal by totálny chaos a rozvrat. Medze dopustenia - brehy rieky zabezpečujú jej smer.
Božie Dopustenie je "zóna"

Re: Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

vidlak | 04.05.2017

Skor by som definoval zmar bud ako vnutorny zamer asynchronicity pre rozvoj systemu, alebo ako vonkajsi cudzi vplyv, virus, alebo oboje. Predstavme si nesmrtelneho cloveka, to iste telo, psychika, ta ista cyklika, stagnacia vyvoja az zastavenie procesu. Ak vnesieme do systemu malu nesymetriu, rozbehne sa proces nie synchronnej cyklicnosti, ale proces vyvoja, z kruhu sa stane spirala. Skuste sa vzit do role Tvorcu, bud buedem riadit kazdu casticu, alebo to prenecham zvolenemu algoritmu chyb a mozem si sdriemnut. Zobudim sa skorigujem vypocitane s realitou a driemem dalej, pokial nepride personaz Ibliz alebo Satana a neustale ma vyrusuje v odpocinku. Chyba, zamer bola vytvorena, aby ludstvo pokracovalo v tvoreni a Tvorec sa mlhol venovat inej cinnosti, inac je ludstvo, podoba a obraz tvorcu, zbytocne..

Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Mariet | 06.05.2017

Jardobe, cim podlozite, ze se lidstvo na chybach uci? Ja vidim, ze nikoliv, protoze historie lidstva se opakuje s naprostou presnosti, viz dnesni situace je zrovna takova jako pred 2. svetovou valkou. Moje babicka pamatovala i prvni, takze si overila, ze duvody a vyvoj byl take stejny. Lze tedy logicky odvodit i predchozi valky.

Mluvite o moznosti se ucit, ale v tom jim brani jejich vira. Davaji prednost vire pred zkusenostmi.
Znate ten priklad s ditetem, kteremu vysvetlujete, aby nesahal na horka kamna, ze si spali prsty a ono to stejne udela.
Zkusenost se neda predat, coz jsem si mnohokrate overila a nakonec i tady na tomto webu. Jestlize pisi o svych zkusenostech, neni to prijimani z duvodu, ze jim lide nechteji verit.

Vira je nejsilnejsi prekazkou spoluprace lidi.

Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Pavca | 10.05.2017

No to bude celé opačně. Bůh neztvořil člověka k obrazu svému.
Člověk si Boha vymyslel. A Marie to dobře podala.

Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Pavca | 10.05.2017

No to bude celé opačně. Bůh neztvořil člověka k obrazu svému.
Člověk si Boha vymyslel. A Marie to dobře podala.

Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Jura | 04.05.2017

Záměr Boha:
Osobně mi naskakuje věta: "Milujte se a množte se!"
Bůh stvořil člověka k obrazu svému a každý člověk má možnost být náměstkem boha na Zemi
Až se tedy na Zemi rozšíří lidský typ psychiky (který souvisí i s láskou) a lidstvo dospěje .... tak je otázkou, jestli tato "dospělost" nesouvisí s tím, že Lidstvo bude schopno stvořit život na dalších planetách (mentálně, tj. bez fyzických cest vesmírem) k obrazu již svému .... tj. že rodičem nebude Bůh, ale Lidstvo ze Země.

Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

openeyes | 04.05.2017

A tak dôjde k pochopniu predurčenia človeka - radosť z tvorby (vesmírnych svetov). Tým človek naplní svoju 'božskú iskru'. Veď čo môže byť pre rodiča (Boha) radostnejšie, ako vidieť, ako jeho dieťa (človek) pochopilo jeho dielo a chce v ňom pokračovať, rozvíjať ho?

Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Six | 06.05.2017

nu on člověk tuto schopnost vědomého tvoření života již měl, a dle starých příběhů o ni postupně přišel. Nyní jsme v čase rozpomínání.
Otázkou je, proč došlo k pádu, proč to bylo umožněno a za jakým účelem. Opět, příběhů o tom je několik. Každý si může vybrat.
Myslím, že rozměr záměru lidstva v rámci vesmíru je o trochu větší než je situováno nyní - na to zrnko prachu - Zemi.

Re: Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Mariet | 06.05.2017

Jste dukazem meho tvrzeni, ze clovek se ridi tim, co mu dela dobre, proto tak bezmyslenkovite prijimate nesmysl, ze buh stvoril cloveka k obrazu svemu a ten slogan " milujte se a mnozte se" je naprosty blabol taktez.
Clovek stvoril boha ( respektive vsechny bohy) k obrazu svemu. Proto mu take vlozil do ust ten nesmyl o milovani se a mnozeni se, protoze lidi se nemnozi z lasky, i bez milovani se se mnozi ( v drtive vetsine jsou lide na svete jen jako vysledek sveho pudu a potreby soulozit, tak jako chodit curat). Nejsme zadnym vysledkem lasky.

Jo, kdyby se clovek narodil pouze v pripade, ze ti dva, kteri ho zplodi se mohou milovat pouze z lasky, tak to by pak teprve bylo mozne zacit premyslet o nejakem milujicim bohu. Dokud se budou rodit diky pudu, o zadnem bohu nemuze byt rec. Je to diktat prirody uplne stejny jako u zvirat a kdo si to neprizna, tak to dela proto, ze chce vypadat lepsi nez je. Je to pokrytectvi.

Kdyby existoval nejaky milujici buh, tak pokud by clovek byl jeho obrazem, budou se deti rodit jenom a pouze z lasky. Urcite by to vsemohouci buh dokazal zaridit, nemyslite?

Re: Záměr, Dopuštění a Zmar?

Mariet | 06.05.2017

Jeniku, zasah na cisty stred, jak se rika jste ucinil zde:

Vše, co se stane, totiž naplňuje Cíl Tvůrce...

Viditelne a logicke. A pomyslna svobodna vule u lidi na tom nic nemeni. At je tvurcem cokoliv ci kdokoliv, proste zakony jsou nastavene a zajistene pudy, ktere lide nemohou ovladat. Ale mohou si to namyslet a prat, to je tak vse, co mohou.V jednom z materialu KSB je,

Joe | 04.05.2017

ze lide nepouzivaji termin (slovo) Buh po tisice let, aniz by to byl nejaky prazdny pojem.Tak to bude asi i s dablem, co?

Cile GP

Joe | 04.05.2017

Porad je tu otazka, ceho chce GP dosahnout a proc.
Kdyz se na to student ptal Velicka, tak zacal mluvit o Iblis z koranu, tedy dablu.
Dokazes Hoxi definovat dabla (satana) a jeho ulohu ve svete a vztah k GP?

Re: Cile GP

udo | 04.05.2017

Aké sú podľa Vás varianty Joe?

1) Napr. Boh stvoril, sTrojil to i ono a vždy "videl, že je to dobré".
T.j., on Set-ana zrejme nestvoril.
Človek, skupinka sociopatov svojou projekciou, umelou "doOpustenia" matricou?

Ak prestanente príbehu veriť, ho svojimi e-moc-iami "kŕmiť"
a je to len ilúzia, zmizne, ak objektívne existuje, zoslabne.

Pamätáte si na "Nikdy nekončící příběh" od Michaela Endeho (archAnjel Michal Konečný:)

..ďalej
2) Ak existujú aj iné n-tity, informačné moduly v nejakých "poliach", anjeli, áno, isto, nejakému mohlo "prepnúť", o isto nie je všemocný. Navyše sa v Písmach hovorí aj, že Človek má niečo viac ako tieto n-tity. Netreba totiž Sethana, či Iblisa a pod. preceňovať a ani podceňovať, na neho, na to sa príliš vyhovárať, vinu přespríliš na neho zvalovať, od podstaty problému-výzvy-príležitosti, tak pozornosť odvádzať.

ďalej..
3)..čo myslíte?

Re: Re: Cile GP

Joe | 04.05.2017

Otazka jestli ti sociopati nabiji ten egregor nebo to bude spise obracene.Pokud tady skodi uz vice nez 3 tisice let, tak ta sila bude spise metafyzicka.
Me prijde vcelku logicke, ze je to tak jak je to v bibli.Padly andel se hraje na Boha.
GP pri jejich inteligenci prece musi vedet, ze jejich boj je dopredu prohrany.

Re: Re: Re: Cile GP

Udo | 04.05.2017

Clovek s prislusnymi technologiami moze v zasade zit i tisice rokov.
Co je po "smrti"..tejto transformacii, uplne presne nevieme. Mozno proste len kaslu na to, ziju tu a teraz a spoliehaju sa na to, ze nejako to zmaknu. Mozno vedia prechadzat zo sveta do sveta ako Jezis, Elias a pod.

Jou.. a bacha na pojem "metafyzika".
Je hodne zavadzajuci. Mierne povedane.
Rozhodne nejde o nieco "mimo" fyziky v hlbsom ponimani.

To by islo o nepochopenie Aristotela, velmi zly preklad. Okrem ineho..

Re: Cile GP

Pe-tri | 04.05.2017

Satan je pojem označující ztělesnění negativního principu, tedy bytostí, které v životě volí nelidské a proti lidské (zlé, fašistické, ...) cíle i prostředky. Těmito bytostmi inspirujícími se a napojujícími se na tento (do té doby slepý, pouze v latentním stavu na "oslovení" čekající) negativní (gravitační) pól (a tím v životě tento princip realizující, oživující) jsou jen jednotliví lidé (ve všech dobách minulých, přítomných i budoucích). Jen v tváři (taky) člověka, lze zahlédnout tvář Satana.
P.

Re: Re: Cile GP

jardob | 04.05.2017

Ahoj Pe-tri,
poslal som ti mail.

terminológia

Paulo | 03.05.2017

Díky Hoxi za článok, veľmi osožný a hodný šírenia.
Chcem sa spýtať na "historicky reálný Starý zákon", nebolo by lepšie používať "historicky sformovaný"? ako sa to používa aj pri isláme? U mňa ten "reálny" evokuje spojitosť s pôvodným, skutočným, pri čom sa myslí presne opak a neostrielaného čitateľa by to mohlo zbytočne zmiasť...

Ad. Prsteň moci/noci/zaslepenosť démonizmu - Veru táto otázka mi nedá spávať, prečo pri toľkých znalostiach a vedomostiach íľli s plným vedomím proti Zámeru a Bohu o ktorom vedeli že existuje?

Re: terminológia

udo | 04.05.2017

Znova odcitujem A. Lincolna:
"Ono s tými divochmi tam dole, človeka to pokúša, hrať sa na Boha. Každý máme svoj kritický bod..dobro vždycky (hneď) nezvíťazí"

Myslíte, že keby medzi Vami Paulo a davom (stádom, "hovoriacim dobytkom") tam dole bol tak veľký rozdiel v chápaní reality (=moc) a navyše by dobytok zanovito, až fanaticky odmietal myslieť, že by ste Vy osobne Paulo odolali?

Asi nikto by neodolal.
V tomto zmysle tu i Julo, napriek mnohému, pravdu mal.
Človeku podobné opice nemalú vinu nesú na tomto stave, otrokárskej tendencii vývoja tisícročí.

Sociopati tam hore a ich po generácie zdementnené obete dole,
sa navzájom do slepej uličky tlačia.

Zhora je to i daná motivácia myslieť.

Dav nemyslí, keď netreba.
I keď je pravda, že jelita ho k tomu od počiatkov chová.

Z ešte hlbšieho pohľadu ale, keď je niečo tak odcvičené, akoby to bolo do genetiky vypálené. Avšak za cenu toľkých generácii zbytočných obetí?? ..to je ďalšia vec

..atď. Tých aspektov je tam viac, no čo je podstatné,
niektoré majú väčšiu a iné zasa menšiu váhu.
Pravda je vždy konkrétna pre danú situáciu

Re: Re: terminológia

Paulo | 04.05.2017

Súhlasím s vami, to by dávalo zmysel, no asi tiež len povrchne, keby ideme do hĺbky ako vravíte, musí tam byť ešte iný dôvod. Neverím, že by nevedeli že konajú vedome zlo idúc proti Zameru Boha, o ktorom vedia, že JE a teda sú odsúdení na neúspech. Na rozdiel od bežných zločincov majú vedomosti o objektívnych zákonitostiach. Pri tom všetkom mohli rovnako od základov sTrojiť spravodlivú spoločnosť a nie úmyselne zlú. Fakt divné.

Re: Re: Re: terminológia

udo | 04.05.2017

Pamätáte sa na rozprávku o Panovi prsteňov, Prsteňa?
..vyzerá, že to by mohol byť primárny dôvod

Re: Re: Re: terminológia

Cico Ciciak | 04.05.2017

Čo je to vlastne vedomé "zlo"?
Podľa mňa sa v skutočnosti jedná len o odklon od optima, predurčeného človekovi Zhora.
A tých odklonov = "ziel" môže byť x (sú vymedzené VšeVesmírnou Matricou Boha-Tvorcu, všetkých možností a stavov Vesmíru).
Takže "zlo" ani "dobro" v objektívnej realite v skutočnosti neexistujú, jedná sa len o subjektívne filozofické morálne/mravné pomôcky človeka.

Dualizmus/dualita, čierno-biele chápanie sveta, dobro vs. zlo, a večný boj protikladov
--------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2017/05/dualizmusdualita-cierno-biele-videnie.html

Re: terminológia

Cico Ciciak | 04.05.2017

Existoval aj nejaký pôvodný Starý Zákon (SZ), alebo sa jedná už od začiatku iba o účelovú kompiláciu určenú pre konkrétne ciele globálneho zákulisia?

Čo si mám pod pôvodným SZ presne predstaviť?
Že bol viac pravdivejší, bolo tam menej násilia, lží, mýtov a bludov, neobsahoval úžernícku doktrínu určenú pre "vyvolený národ", ako dnes?


Chápu ľudia vôbec tomu, prečo Ísa ani Mohamed nikdy nič nenapísali, ani nedali napísať?
No prečo asi?

Žeby preto, lebo si uvedomovali, že papier znesie všetko;
že opis objektívnej reality (ktorý je navyše u človeka vždy iba subjektívny) sa nedá vtesnať do jednej knihy - "Svätého Písma";
alebo preto, lebo nedisponovali takým rozsiahlym pojmovým aparátom a odbornými vedomosťami ako napr. VP-ZSSR (ktorého tvoria odborníci rôznych odborov a oblastí spoločnosti),
a chceli svoju úroveň chápania objektívnej reality predať ostatným ľuďom prostredníctvom praxe a svojho prístupu k životu (skrze ich životné skutky)?

Re: Re: terminológia

Paulo | 04.05.2017

Ja si myslím, že tu je minimálne predpoklad, že niečo pravovernejšie pred tým bolo, kým vzniklo z toho tamto.

Re: Re: Re: terminológia

Cico Ciciak | 04.05.2017

SZ je pravdepodobne kompilácia čerpajúca (dez)informácie z rôznych pred-kresťanských kultov a náboženstiev určitých kultúr a civilizácií.

Re: Re: terminológia

udo | 04.05.2017

Z časti súhlas s Paulom ak vôbec niečo písané od At-Moseho existovalo.. a tak a j z Tebou popísanými dôvodmi.
..a áno, SZ vznikal v mnohých etapách, kompiláciách monhých autorov a ich skupiniek v priebehu stáročí..i keď kuratela nebožia sa tam ako nitka červená, červík sťa nebožiec do dreva stromu, ako hadík-škrtič kolom tela vinIe.

Prečo vlastne žiaden z individuálnych MUdrcov nič nenapísal?
(okrem možno prvého..)
Predstav si že ti niečo vážne napadne a to napíšeš.
Gramotnosť v populácii nie je zrovna ohromujúca.
Čo sa stane?

Varianta A (tá lepšia):
Keďže tvoje myšlienky zrovna nepropagujú otrokárstvo v jeho rôznych formách, jelitami (pod)vedome želaných, tvoje Písmo spália a teba zabijú.

Varianta B (tá horšia):
Pod kuratelou jelít tvoje Písmo chytia do rúk profesionáli nejakej skupinky a na kľúčových miestach to nebadane zamínujú, bludisko krivých zrkadiel z mapy života zrobia a z teba ex-post kult, či priamo "boha", v mene ktorého na zlobu.. stádo bezPriezorných ďalej a dôkladnejšie zombifikovať budú.
..a ty sa akurát tak v hrobe obracať budeš a oni sa ti ešte veky nad naivitou tvojou smejú.

V podstate vtedy asi iba príkladom ísť môžeš, si mohol..
Dnes máme akurát net, technickú protézu..pre stádo,
že by sa po zbytočnej smrti, takto vyhovárať pred Otcom nemohlo

Re: Re: Re: terminológia

Pe-tri | 04.05.2017

Existují dobré důvody pr opodstatněnost názoru, že Starý zákon byl zkompilován až někdy v průběhu 2.-4. století po Kristu. Septuagintu dnes rozumná vědecká obec nebere vážně.
P.

Re: terminológia

Pe-tri | 04.05.2017

Pokud platí, že lidský život se odehrává na cvičáku, potom - proč by s parametrem - průměrné IQ opičáků - nebylo možné pracovat jako s testovací proměnnou ? Prostě se nechají přemnožit ti pozadu, přesně v duchu - těžko na cvičišti (přítomnost), lehko na bojišti (budoucnost). Potom by Páni prstenu vůbec nejednali v rozporu s božím záměrem.
P.

Re: Re: terminológia

Paulo | 04.05.2017

Táto možnosť ma tiež napadla, ale nesúhlasím s ňou. Dieťa tiež úmyselne od zárodku neklamem aby z neho vyrastol debil alebo zombie, ale dávam mu ozmyslené návody na život. Rovnako to mohlo ísť s našou civilizáciou, dať jej tu správnu, pravovernú kultúru, hlavne keď zohladníme aj jej predošlý krach, teda že sa už niečo také pokrivené raz nepodarilo.

Re: Re: Re: terminológia

Udo | 04.05.2017

A ked je dieta uz tak zdeformovane, ze proste pomoct nechce?
Pozrite sa okolo seba. Najdete vobec niekoho, kto sa o takychto veciach chce bavit? Moc osob asi nie. Ake to bolo za Diogena? Vychova je dlhodoba zalezitost a neraz i nad vlastnym deckom palicu zlomite (obrazne povedane). To docasne vzdate. Kolko mudrych ludi v dejinach si uz zufalo? GP proste neidu uplne mimo, len zdrzuju maximalne mozne, ako sa da. Zlodeji casu.

Re: Re: Re: Re: terminológia

Paulo | 04.05.2017

Isto, len oni si od "zaciatku" zvolili zlo, kulturnu matricu zotrocovania, ked sa vlak este len rozbiehal.
Sam deti este nemam, no mam pri sebe ludi aspon okrajovo citajucich KSB a dietky Clovecie formuju celkom ocividne, takze ak sa od zaciatku nic nezanedba, verim ze to ide. Ina piesen to je ked uz je vlacik rozbehnuty...

Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

udo | 04.05.2017

Veď GP to čiastočne zdedili.
Neboli tu od "počiatku".
Tam bola predsa nutne istá genéza po predkoch.
T.j., pratato nejaky Šaman, babka nejaká kňažka apod.

Oni v istom zmysle došli "na hotové"
Vtedy, keď jasnému z nich "cvaklo", že globalizácia je proces objektívny a len jeho riadenie je subjektívne, mali v danej lokalite (pravdepodobne Egypt) už moˇyno aj takmer absolútnu moc zdedenú po predkoch..ak berieme túto variantu

Ak to zdedili z predchádzajúcej civilizácie,
o existencii ktorej sa už asi žiaden triezvy historik nesporí- nehysterčí, museli rovnaký problém riešiť ich predkovia.
Či už tu, alebo na inej planéte, je v tomto zmysle úplne jedno.

..Zrovna tak sa už dnes asi žiaden normálny vedec nebude sporiť o tom, že už len čisto štatisticky ďalšie obývateľné planéty musia existovať-len v našej galaxii milióny a tak aj inteligentný život minimálne na niektorých z nich. Taký vyzerá byť proste program daný Zhora.

Oni (GP) sa napríklad mohli len na to proste vykašľať a snažiť sa akurát si svoje vedomosti zachovať a tu na "dovolenke" si užívať. Avšak vrátiť sa medzi "svojich starých" takto nemôžu. Nie v tomto stave "stavby". Pochybujem, že ich "večný život" v tejto forme (technicky vzaté), trvá státisíce rokov. Z viacerých dôvodov je obmedzený zrejme na tisíce, max. desiatky tisícov rokov, čo sa opičákom tam "dole" (hoc aj dnes za TV sediacim) samozrejme zdá ako nekonečno (prípadne nemožné, moderne "konšpiračné":)

Stačí si pekne "farebne" predstaviť sa v ich situácii, jednotlivé varianty a možnosti "riešenia".
Je toho viac..
..a vôbec to nevyzerá byť až tak zložité
(tak aj súperenie preživších, ich "návrhy", atď. Viď zrejme India apod.)

Tí naši "Superhrdinovia"..padlí
Každý v podstate môže byť minimálne taký a určite i lepší.
O to viac, keby sa tu vytvorili materiálno-zabezpečujúce podmienky pre aspoň veľkú väčšinu. Uvoľniť, spriechodniť potenciál jedinečných bývalého davu, celkovej populácie. Pomohli by sme im vyriešiť ich problémy. Len oni zrejme v pýche prestali veriť tak Bohu, ako i nám (i keď priznajme si, dav-stádo v tom nie je úplne nevinne). Snáď sa GP i v tomto včas zobudia a cieľový vektor si poopravia. Inak to budeme musieť riešiť bez nich, čo by bola škoda nie len pre nich, ale vzhľadom na ich skúsenosti, i pre nás zdržanie

Žijeme tu v podstate spolu s nimi v karanténe na kozmickej lodi menom Zem

Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Paulo | 04.05.2017

Súhlasím s tým že to "zdedili", no stále je otázka, prečo keď bol civilizačný reštart nepostupovali inak? Zrejme preto že tí démoni Rozlšenia nemajú...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Sugar | 04.05.2017

V koránu stojí něco v tom smyslu, že jim byla dána informace, že jim Bůh dal ještě šanci přežít a konat dobro i po potopě. To jistě museli chápat.

Nevíme proč uhli z civilizátorské mise. V té knize "Otisky božích prstů" přitom vystupovali v první civilizační fázi jako vyloženě pozitivní subjekty. Postupně odcházeli do ústraní. Proč?:
- záměrná opětovná elitarizace?
- bezpěčností opatření proti úkladům davu?
- postupně se snižující morálka?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Lux | 05.05.2017

Ahoj Sugar,

Boli aj dobrí, aj zlí "bohovia", ktorí sa podujali civilizovať k opičiakom upadnuvších po globálnej katastrofe ... a niektorých divosi aj zabili a niekedy aj zjedli. Nie všetci ovládali vysoké technológie ako ViRaKocha, či QuEtzAlcoAtl a iní.
Ich obrazy sú veľmi dobre popísané v starých gréckych bájach a mýtoch ... nesmrteľní na Olympe a ich "ľudské" stereotypy a ďalší smrteľní "hrdinovia" na Zemi, z ktorých sa niektorí stali "nesmrteľnými".
Kto tie mýty asi tak vytvoril?
Keď už asi vieš, že mýty sú súčasťou hmotnej reality - viď napr. ten o Christosovi a čo to narobilo s plebsom..
Prečo máme Olympijské hry, ako vrchol...☺ ?

Keď sa so stádom zbujačeného dobytka nedá veľa čo urobiť(všetko si vyžaduje určitý, po špirále idúci, sociálny čas), tak akoby si sa zachoval?
Tie pozitívne subjekty zaučili do niečoho divochov a z mýtov je zrejmé, že ich potom opustili so sľubom, že sa vrátia ... a tí čakajú dodnes (podobne ako dnes mnohí na Messiaha) a nie je známe, či ich napr. Zeus nedal aj zlikvidovať, keď uniesol Európu.
S veľkou pravdepodobnosťou tí "bohovia" = GP poznali a poznajú mieru svojho dopustenia Zhora = elegantne prenášajú obrovský diel zodpovednosti na hierarchicky nižších a stádo..


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Pe-tri | 05.05.2017

Olymp jako vrchol - protože Zeus je symbolem originálního, Slunečního Boha, podobně jako jím byli Horus, Indra, Ahura Mazda, Perun atd. v jiných kulturách.

Pro lepší pochopení - bohové tzv. polyteismu jsou egregorové KSB. Dobří bohové - zosobnění originálního, slunečního světonázoru, zlí bohové - zosobnění zrcadlově pervertovaných, negativních, měsíčních kultů.

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Lux | 05.05.2017

Ahoj Pe-tri,

ako vidím ešte stále si neprehodil Sch(eize)Alter páku z védického svetonázoru..
Skús o krôčik ďalej - po špirále Ma(s)Terra Hermesa...☺

Ad) Sluneční a měsíční kulty
Chceme, alebo nechceme sa vracať do dôb ďaleko minulých?
Spátky k primitivizmu védických relígii..?
Áno, prvobytné kultúry mali svoj "vrcholový" , niekým implantovaný, panteón bohov, tak ako ich napr. menuješ a mali ich ešte ďaleko viac ... a ako najvyššie pre plebs určili žreci tých slnečných "bohov"... proste Slnko, svetlo, teplo ... Ráj..
A v rámci budovania východného znacharského dualizmu boli deFinované aj tie negatívne - "pervertované" božstvá (nie však všade a vždy) - povedzme měsíční kulty (či defacto kolty...☺)
.
Myslíš si, že Hegelova zvrátená teória boja protikladov vznikla len tak na nejakej "holej" pôde, alebo k tomu už boli pripravené príslušné egregoriálne - matricové podmienky a tie Hegela "osvietili"?

Ostatne podobne ako u Einsteina s jeho defektnými teóriami relativity, kde množstvo istých zákonitostí "opajcoval" na patentovom úrade vo Švajci od renomovaných vedcov vtedajšieho obdobia a pod vplyvom judaistického e-GRe-Hóra vyplodil, akože "svoju" teóriu "vzniku" VesťMíru...
Dodnes uznávanú ako "božstvo" - ak kdekoľvek vyslovíš slovo Einstein, tak každému opičiakovi sa rozsvietia kontrolky...☺

A budete ich naháňať medzi 2 lžami...aby len PRavDu nespoznali...☺

Podobne ako Marx, dnes Stiglitz a iní DeÁmenTáTori bežného plebsu..

To všetko sú len biblickí derivátori a tí védickí ... tí ani dnes nedokážu ponúknuť niečo viac, ako TheoRéMy okolo rozširovania vedomia, meditačných praktík a nirvány, či mókše (zjednodušene = úniky z ReAlity života)..

Toť veľmi v skratke vsjo..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Pe-tri | 05.05.2017

Ahoj Luxi, mohu jeden dotaz ?
Co myslíš, byl někdy v minulosti v nějaké starověké kultuře (Slovanské, Keltské, Chetitské, Indické, Asyrské, Japonské, Čínské, Iránské, Perské, Sumerské, Bybylónské, Egyptské, Byzantské, Americké, Indiánské atd. ) provozován jiný než davo-elitární společenský systém ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Lux | 05.05.2017

Ahoj Pe-tri,

klamal by som, keby som ti mohol dať nejakú absolútne relevantnú odpoveď - o hlbšej minulosti sa môžeme len s určitou (niekedy pomerne vysokou pravdepodobnosťou) domnievať..

Ostatne, dnes nás maGóRia aj s Hi-Is-Tóriou, ktorá bola len nedávno - napr. v r. 1941 - 45 ala konzlágre a pod.
A ako iste vieš, tak PRavDa je niekde úplne inde..☺

A čo už povedať o znacharských systémoch pred n.l. ?
Dajú sa v podstate vcelku dobre opísať podľa zachovaných mýtov (silných komplexov vytvárania príslušných stereotypov správania sa oviec = projektovaných egregoriálnych modulov podvedomia (reakcií) nechápajúceho plebsu = do stáda zavádzaných kultov).

Davo-elitárny systém pochádza pôvodne z Atlantídy a teda bol len modifikovaný určitými "civilizátormi" na aktuálne podmienky vývoja na Zemi..

Ak si pozrieš prastarú symboliku po celom svete, tak si všimneš, že je rovnaká = prapôvodný rovnaký pôvod ľudstva, len neskôr deformovaný miestnymi "elitami".. (pyramídy, kríže, svastika atď.).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Pe-tri | 05.05.2017

Ono totiž jde o to: rozumíme správně těmto starověkým světonázorům a nebo s nimi nesouhlasíme, ať už jsou jakékoliv, jen proto, že jsou formulovány v dávné minulosti ? Jsou jenom proto, že jsou starobylé, kdy lidé tehdy (na rozdíl ode dneška v důsledku působení zákona času) už vůbec neměli šanci prohlédl své ovládání ze strany tehdejší elity, automaticky chybné a můžeme tedy s velkou pravděpodobností předpokládat, že jejich autory jsou tehdejší otrokářské kruhy? Nebo otrokářství postupně metastázovalo, skrze procesy jako postupné pokřesťanšťování Slovanů? Byl společenský život Slovanů, Keltů, Skythů,... před jejich porážkou davo-elitářský nebo Pravdověrný ? A pokud byl Pravdověrný, byl tento Pravdověrný světonázor adekvátní vůči objektivní realitě ? Dobýval D-E systém tyto zdravé kultury nebo se nemocné kultury snaží zbavit nákazy D-E infekce? Nebo nějaká kombinace ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Lux | 05.05.2017

Ahoj Pe-tri,

nahliadni do archívu nejakej TV a kukni si nejaký docuMent zo šamanských praktík nejakého kmeňa v Afrike alebo Polynézii a určite nájdeš správnu odpoveď na čo sa pýtaš..

Kto bol v staroveku nositeľom znalostí - aká kasta (vrstva)? Drvivá väčšina nevedela o svete mimo svoj bližší okruh nič, ani čítať, ani písať..
A čo s tými znalosťami tí "žreci, šamani, či brahmani" asi urobili, nie je ťažké sa dnes domyslieť.

To máš takmer ako dnes, keď sa pýtali istej vyššej šéfky v TV Markíza, ako môžu vysielať také svinstvo - odpoveď znela:
"Hlupákom - hlúposti!"

Ľudstvo sa v podstate za vyše 13 000 rokov od "celosvetovej potopy" v hlbšom chápaní zmenilo len pramálo (v zmysle inšinktov a základného BIOS-u), napriek Zákonu času = stále sa ešte dá veľká väčšina opičiakov manipulovať a programovať množstvami prastarých mýtov a legiend..
A samozrejme sa vyvinuli aj veľmi sofistikované podprahové metódy manipulácie (pritom sa napr. v hudbe využívajú okultné znalostí pôsobenia na podvedomie z prastarých kultov - preto sú aj filmy, či nákupné centrá "podfarbované" istou hudbou a opičiaci nič nevnímajú..).
Proste sa masívne pôsobí na povedomie ľudkov.

Každý národ žil (žije) podľa toho, akých má "žrecov", v zmysle adekvátnosti realite, ktorá sa pre vývoj Homo S.s. očakáva v danej etape vývoja.
Ak napr. indiáni, či budhisti verili svojim načalníkom, šamanom, starešinom a lámom a nechali zavrhnúť použitie kolesa, ako "božského elementu", tak sa po istom čase dočkali "biblickej" odmeny...☺

Prišli conquistadori, kvakeri, či čínski marxisti a "vyprášili im kožúšky"..
Verili proste nepravým "bohom" a ich pozemským adlátusom..
Tož veľmi v skratke.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Pe-tri | 05.05.2017

Vidím že vycházíš z představy trvalého zotročení, když formy tohoto zotročení vládnoucí elita či někdo stojící za ní modifikoval dle potřeby reagovat na přirozený vývoj společnosti či boje proti nějakým objevivším se prorokům. Jinými slovy po celých těch cca 13000 let žije pozemská civilizace v režimu Božího dopuštění. Fakt ti připadá vůbec možné, aby lidstvo nemělo za celou tuto dobu k dispozici správný světonázor ? Respektive, že všechny elity byly v podstatě vždy (výjimky bys asi připustil) proti svým lidem ? To ti pak asi připadá možná i varianta, že pyramidy stavěli otroci a 2 tunové kvádry tlačili na kárách po lešeních.
Proč by to nemohlo být jinak ? Proč by to nemohlo být tak, jak představitelé slunečních, tedy těch objektivně adekvátních světonázorů, říkali už tehdy - doby vlády se střídají, každá civilizace prochází cyklem analogickým k lidskému životu či ke střídání ročních období - tedy od zrození po zánik. A v průběhu života každé civilizace/kultury se mění ti, kteří jsou u vesla, kteří společnost řídí, Jednou to jsou ti dobří hoši, kteří ale postupně, logicky (ve smyslu pohybu kyvadla) podléhají hochům zlým (kteří se vybavili vlastními, tentokrát nepravými bohy/egregory), kteří třeba nechtějí, aby za doby jejich nadvlády negramotný dav znal kolo (které by mohlo nějakého toho negramotu inspirovat k herezi), i když v jiné kultuře to už v té době byla běžnost.
Ano podstata lidí se moc nemění, protože úroveň která se zde, na planetě rodí, koreluje s účelem planety Země a tím i lidé zde řeší analogické úkoly. Ale mění se vlády. Žreci se střídají, jedni (ti sluneční, znající a podle toho i řídící Pravdověrný světonázor) vedou lidi k úspěšnému vyřešení jejich pozemské mise a ti druzí, ti měsíční, kteří imitují ty sluneční a vedenou lidi po nesprávných cestách, cestách, které podporují jejich moc nad lidmi a z lidí dělají otroky. To jsou ti tebou zmiňování konkvistadoři, marxisti, kvakeři a mnoho a mnoho jiných.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Lux | 06.05.2017

Ahoj Pe-tri,

doporučujem ti prečítať si knihu Grahama Hancocka: Otisky božích prstů.

V podstate - z bývalej civilizácie, nazvime ju Atlantída, sa zachránili nielen tí morálni a dobrí (ako napr. mýtický Noe), ale aj tí, pre ktorých bol tlupo-elitarizmus normou (globálna katastrofa nebola neočakávaná, tak sa na ňu viacerí vyššie "zasvätení" adekvátne pripravili).
Potom začala civilizačná misia - jedinec nemal prakticky žiadnu šancu sám prežiť..
Opičiakmi (bývalí otroci minulej civilizácie, ktorým sa podarilo prežiť) predkamennej doby boli títo vnímaní ako "bohovia"... všetko je to v tej knihe vcelku dobre popísané, aj keď osobne mám k niektorým výkladom istých mýtov osobné výhrady..

Časom "civilizátori" zistili, že sa zo stádom nedá nič moc robiť a upadli do "pokušenia" a potom sa len menili formy otroctva a to až podnes (dnes je otroctvo skryté na podvedomú úroveň, tak ako zistil napr. H. Ford u svojich pracovníkov = genéza sa proste nedá len tak zotrieť ako prach, a to aj po 100 - kách generácií = drvivá väčšina ľudí zostáva v pozícii podvedomých otrokov, tak ako to bolo v Atlantíde - na fyzickej úrovni dokázali tamojší "bohovia" manipulovať vedomie otrokov - neexistovalo písmo a jazyk ako kód informácie a pri komunikácii sa vymieňali obrazy - kukni filmy série Planéta opíc - skutoční autori vedeli o čom ide reč = preto sa aj nezachovali žiadne písomné artefakty z minulej globálnej civilizácie, ale isté monumentálne stavby aj po obrovskej prílivovej cunami zostali - napr. egyptské pyramídy).

Aký mohli mať svetonázor opičiaci v kamennej dobe? Keď ešte cca r. 1 500 BC. si kmeň HéBaRé v delte Nílu (neskorší Hebrejci) obrezávali vtáčikov kamennými nástrojmi - nožíkmi...
A vývoj akejkoľvek civilizácie ide vždy po špirále nahor a nepodliehal by som védickým dualistickým názorom, že zlí hošani boli vystriedaní dobrými a potom opačne atď..
Ak by si hlbšie poštudoval dejiny vývoja novodobejšieho ľudstva, tak nič takého by si tam neobjavil, a to nie je len môj názor..., čiže žiadni slneční, a potom na striedačku mesační bohovia, držali Hermesovo žezlo.
Bol panteón bohov, kde malo miesto množstvo božstiev, podľa toho ktorého regiónu a miestneho, najprv žrectva a neskôr znacharstva, ktoré už jasne držalo ľudstvo v otrockých pařátech.
V prvobytných kultúrach (po odchode "bohov") pracovali šamani, žreci , starešinovia príslušných kmeňov ešte chvíľu pre celý kmeň, čo sa však časom zmenilo (podľahli Rings of Power) a začali sa využívať jednotlivé kulty bohov na čoraz väčšie zotročovanie bežného stáda = žreci sa zmenili na znacharov a začala širšia koncentrácia riadenia (tzv. globalizácia) za použitia ideologických prostriedkov (kultov) strašenia a debilizácie oviec s následnou blokáciou ich intelu a duchovného rozvoja - ich zotročujúca exploatácia.

A to trvá podnes ... len v troška sofistikovanejších formách..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Pe-tri | 06.05.2017

Jinou odpověď nám dává samotná podstata oněch dvou neslučitelných světonázorů a samozřejmě i praktické důsledky, které z nich plynou. Sluneční, duchovně, konstruktivně a mírumilovně orientované a měsíční, orientované materialisticky, destruktivně a krvavě. Jejich cíle jsou zrcadlově protichůdné. Jedno chce rozvoj ducha, druhé rozvoj hmoty (tvrzení, že duch a hmota jedno jsou má podobnou platnost jako tvrzení, že vědomí a tkáň člověka jedno jsou - tedy ten člověk). Co jedno staví, to druhé boří. A jak víme z běžného života destrukce je oproti konstrukci v dosahování svých cílů vždy ve výhodě.
Jeden příklad "vojenského střetu" za všechny - Gándí v Indii. Vyřešil to, jak porazit měsíční kolonizátory a přitom se neprohřešit svému Bohulibému, slunečnímu světonázoru. Věděl, že nelze postupovat měsíční technikou - oko za oko, zub za zub, protože ta vždy veden jen k nárůstu moci použitých destruktivních prostředků (krve). Porazil je nenásilím, tím, že přenesl prostředky boje na svoji nehmotnou půdu.
A je dobré si uvědomit, že i spirála běží v kruhu, tedy zákonitě realizuje cykly (kmitání mezi dvěma póly, úvratěmi kyvadla), jen každý další (civilizační level) je posunutý v čase.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: terminológia

Pe-tri | 05.05.2017

Odcházeli protože to je nevyhnutelný výsledek evolučního pokroku, je to průvodní jev reintegračního proces, procesu, kdy se Boží jiskry znovusjednocují s Věčnějsoucí a nesmrtelnou Jednotou. Podobně jako ve škole - není smysluplné setrvávat stále v jedné třídě.
P.

Díky!

Tom132 | 03.05.2017

Výborné shrnutí pohledu na historii a směřování lidstva, dík.

Mám drobné poznámky, spíš přemýšlení nahlas:
- Nejsem si jist samostatností Mojžíše. Jestliže v pracích VPSSSR vidíme, že Židé byli na poušti voděni pak byl voděn i Mojžíš. Mojžíše vidím spíš jako nástroje hierofantů, kteří překroutili Achnatonovo učení, než jako proroka, kterému bylo dáno Zjevení. To, že Korán staví Mojžíše mezi proroky neberu jako argument, protože Achnaton byl v Mohamedově době neznámá postava.
- Bleskové rozšíření islámu ukazuje spíš na podporu ze strany biblického projektu, jejichž cílem bylo rychlejší obsazení území tam, kde křesťanství pokroucené Nicejským koncilem nebylo přijímáno lidmi. Dopadlo to jinak, a to díky tomu, že je Mohamed přechytračil - "chytračili oni a chytračil Bůh, a Bůh je nejchytřejší z chytrých". Ukazuje to na to, že díky vnuknutí shora Mojžíš zvládl uspět, zatímco Achnaton a Ježíš skončili tragicky.

Buďte zdrávi.

Re: Díky!

jardob | 03.05.2017

Veľa vecí a to priamo zo starého zákona (jeho skúmaním) nasvedčuje tomu, že do púšte priviedol hebrejcov jeden Mojžíš, a do zasľúbenej zeme po 40 ročnom putovaní celkom iná osoba. Zlom nastal po zostúpení z hory. Medeného hada by pôvodný Mojžiš nikdy nedovolil postaviť. A Boh pôvodného Mojžiša by to tiež nenariadil. Tam už bolo prevzaté riadenie.

Re: Re: Díky!

Tom132 | 03.05.2017

OK, to by tak mohlo být. Až si příště vezmu Starý zákon do ruky, zkusím se na to dívat takhle.

Re: Díky!

jana123 | 07.05.2017

porovnavas neporovnatelne, JEZIŠ je syn boží, a nositeľ pokoja a mieru ON je LÁSKA SAMA, po ovoci ich poznate, mohamed je bojovnik, nasilnik, zeny a dcery svojich pokorenych nepriatelov znasilnoval pred ocami ich manzelov a deti , potom podrezal a podla jeho prikladu to robili i ostatni jeho ,,bojovnici,,.to su historicky dolozene informacie. JEZIS lieci uzdravuje a kriesi k zivotu i podnes ( to nie je dohad, to je i moja osobna skusenost)
mohamed zobral zivot tisicom, nevratil ho nikomu.

Skvělé shrnutí

Přemek | 03.05.2017

Děkuji autorovi za velmi zdařilý souhrn. Dovolím si nicméně upozornit na pozoruhodnou shodu starověkých mýtů se Starým i Novým zákonem, a to na základě jevů na obloze, jež byly po staletí pozorovány ješt před egyptskou epochou. Jde o důležité prvky strategií řízení společnosti. dalčím fenoménem je gnosticismus, jenž předcházel starému zákonu a jako rozšířený fenomén jej ukončily násilně až války (hierofantické elity) s "albigenskými".

Díky moc!!!

Martin | 03.05.2017

Díky moc za perfektní zhrnutí.

Super

KL | 03.05.2017

Výborné zhrnutie.

dobrý

Tomas | 03.05.2017

Díky, je to vydařený

Upgrade A.S.P. na naše šírky?

udo | 03.05.2017

„Hýbe hvězdami na nebi,
hvízdne a Luna se zatřese,
ale proti Zákonu času,
ani jeho nauka nehne se“

drobné upresnenia

udo | 03.05.2017

At: "Překročit hranice Dopuštění (ať už záměrně nebo vědomě) znamená ukončit fyzickou existenci, to se týká jako jedince, tak společností a civilizací."

(ať už védome, nebo podvědomě)

At: "A jsou v historickém procesu síly, které mají zájem na tom, odhadovat hranice Dopuštění a držet lidstvo jako své rukojmí na této hranici, balancovat na ostří nože mezi sebelikvidací lidstva a dosahování svých cílů zotročení lidstva. V principu nemůžou dlouhodobě uspět, ale zkoušejí to, neznámo proč (zaslepenost démonizmu?)."

Moc, rozprávkový Prsteň moci..a keď nekoluje stáva sa prsteňom noci.
Všetci sa rodíme ako námestníkmi Boha na Zemi.
Každý nesie v sebe jednu z jeho jedineČností..inDiviDuálnych (l´at: spolu s Bohom) úloh, vlastnú optimálnu cestu, ktorú má v sebe pre spoloČnosť obJaviť..vyJaviť, (a?)proximovať a tak spolu súborný intelekt, čo najbližší Božiemu systematicky..metodicky formovať.
Odtiaľ pramení "afinita" človeka k moci, k záľube "hrania sa na Boha". Je vrodená, no ak ostáva nepochopená...

At: "A tzv. „tatarsko-mongolské jho“ zase zablokovalo na 300 let možnost šíření biblického projektu na východ a v ruské civilizaci, a umožnilo tamnímu křesťanství získat autokefalitu (určitou samostatnost)."

Tu ide o pôvodnejšiu formu "ortodoxie" spred Nikonijskej deformy z roku 1669 (cca. 2 generácie po obsadení Moskvy poľskými "katolíkmi")

..ešte malý dodatok:
Vyzerá, že "korekčná informácia" prichádza pri kolektívnom odklone od optima cyklicky každých cca. 600 rokov (12+12 = 24 generáciách, uzavretých vývojových cykloch..t.j., ak sa vývojová špirála raz zbytočne zopakuje) s odchýlkou, "vôľou" v rámci sociologickej mechaniky +- cca. 50 rokov (2 generácie).

Doplním teda obdobie SóKrata (po hellénsky-dialekt koiné: MieroVládca), Buddhu, Prorokov križovatky karaván v Palestíne, atď..

Ďalej obdobie "budovania katedrál" v stredoveku, keď už boli celé kolektívy "osvietených", čo však padli a po ďalších cca. 600 rokoch sa tlakom onoho Zhora daného bezpečnostného "časového gradientu" k polovici 20.stor, resp. jeho koncom "ob-javila" spolu s internetom aj...

Navyše v tomto procese evolúcie tvorenia-sTrojenia "inteligentného dizajnu" existuje e%ste jeden gradient-vektor smerujúci ZHora nadol. Od príslušníka najvyššej kasty, cez mudrcov, bežného osvieteného vzdelanca (hoci vraj vyššieho pôvodu), po doživotne negramotného beduína, až po skupiny talentovaných tovarišov v krátere ticho-sti neodolavších pokušeniu..a dneŠok(?)

Re: drobné upresnenia

jardob | 03.05.2017

len detail...
Tie etymologické vysvetlivky v zátvorke sú výborné. Bez nich by mnohé rozčlenené slovíčka vyzneli naprázdno. Vďaka udo.

Re: drobné upresnenia

Lux | 03.05.2017

Holá hou..☺

Možno by som zamenil v postupnosti kódov :..."až po skupiny talentovaných tovarišov v krátere ticho-sti neodolavších pokušeniu..a dneŠok(?)"

... tovaryšov za Ma(s)TeRo(a)v, lebo tí KaManíci = KaTedRalníci museli byť skutočnými zasvätenými majsteRaMi svojho ReMa-sla...a že neodolali - niet DiVu ... lóžoví BRaTia atď., keď ovečky tak veľmi chcú všakovaké mysTéRea...☺

Re: drobné upresnenia

i | 04.05.2017

Časom Majstrovstvo upadlo no nie všetci.Podaktorý len odišli a Majstrujú naďalej a mimo cech budujú katedrály a maľujú a laborujú a mlčia.

PERFEKTNÍ!

Theorosa | 03.05.2017

Díky za perfektní "kostku". Opravdu :)!!!

.

. | 03.05.2017

.

Přidat nový příspěvek