Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (32). Obrana budoucnosti před “světovým zákulisím“

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (32). Obrana budoucnosti před “světovým zákulisím“

1.5.2017

předchozí část

 

6.7 Obrana budoucnosti od “světového zákulisí“

 

Veškerý život J.V.Stalina hovoří o tom, že nepatřil mezi člověkupodobné organismy, žijící podle principu „po nás potopa“. Ti kdo žijí podle toho principu, intepretujíce skrz fakty historie každý svojě osobní „po nás potopa“, zvrátili chápání života. To se týká jak domácí historie, včetně historie epochy a činnosti J.V.Stalina, tak i globální historie. Proto pro pochopení epochy stalinského bolševismu je nutné přemýšlet a aktivně se starat o to, aby po nás byl život objektivně pravdověrnější, než do nás a při nás. Pokud si toto vnitřně vyřešíme a tím se osvobodíme od abstraktního humanismu, obráceného jakoby na všechny, ale reálně na nikoho, pak i události epochy stalinského bolševismu získají jiný význam, velmi odlišný od toho, jaký jim přiřazují abstraktní humanisté – psychotrockisté buržoazně-demokratického nebo internacionálně-socialistického ražení.

*    *    *

Mnozí z současníků J.V.Stalina svědčí o tom, že on sám se velmi ironicky stavěl ke kultu jeho osobnosti, panujícímu ve společnosti. V osobních besedách (a ty všechny byly besedami vedoucího o tom či onom díle, důležitého pro zemi) pobízel lidi k tomu, aby brali iniciativu a odpovědnost za výsledky své iniciativy na sebe, podporoval projevy iniciativní odpovědnosti takového druhu. A v jeho písemném odkazu – v publikacích v tisku a textech vystoupení před různými publiky v různých letech – jak je to uchováno v jeho Sebraných spisech, je mnohokrát řeč o tom, aby lidé sami projevovali iniciativu a přijímali na sebe starost a odpovědnost v Životě, společném pro všechny; a také je mnohokrát řeč o tom, že uvážení ze strany prostých lidí vedoucím strany a státu, to je jedna věc, a klanění se vůdcům, to je druhá věc, která má být v socialistické společnosti překonána.

I v tom, co říkal lidem ústně, i v tom, co psal, není nic, co by i jen částečně odpovídalo myšlenkám Hitlera o vzájemném vztahu vůdce a davu (viz např. jen Mein kampf) nebo s myšlenkami L.N.Gumiljova o vzájemných vztazích passionárních vůdců a ostatních členů společnosti.

Avšak pro antistalinisty je to jen ukazatelem toho, že J.V.Stalin byl jakoby mnohem chytřejší a mazanější, podlejší a licoměrnější než A. Hitler (a také L.N.Gumiljov a další sociologové, kteří nějak propagují různé vůdcovské doktríny ve vztahu k bezvůli davu). Psychotrockisty takového druhu nemůže nic přesvědčit o tom, že se J.V.Stalin negativně stavěl ke kultu vůdců, včetně i kultu jeho vlastní osobnosti, a o tom, že je stoupencem života společnosti na základě panování v něm jiné mravnosti a jí vyjadřující kolegiální(družské) etiky, vylučující davo-“elitarizmus“.

Přesto nezávisle na vztahu ke kultu osobnosti subjektu, který se v davově-“elitární“ společnosti stal objektem kultu, davově-“elitární“ společnost sama žízní po kultech, hledá si „božstva“, vytváří je, když se rozčaruje v předchozích, občas přecházeje ke kultu jejich hanění, a neustále žízní po nových idolech.

Aby ve společnosti nebyl kult té či oné osobnosti, je nutné, aby v něm nebyl fundament pro jeho vytvoření zevnitř nebo zavedení zvenku.

Pro to je dlužna davově-“elitární“ společnost přestat být davově-“elitární“, tj. musí v ní opanovat kolegiální (družská) mravnost a etika. A přechod společnosti od panování v ní mravnosti a etiky, tvořící kulty neodpovědnosti a parazitického příživnictví, k mravnosti a etice iniciativní družské starosti a odpovědnosti lidí za osud všech a každého – je objektivním požadavkem doby. A to se může uskutečnit jen v praktických životních záležitostech ohledně vyřešení různorodých problémů života té společnosti v řečišti vyřešení problémů globálního významu. Takový přechod se nemůže uskutečnosti při absenci skutků, v neřešitelném hloubání a v prázdném mravokárství a mudrování v círvkích, na veřejných setkáních, včetně stranických a odborových, na mítinzích a slavnostních hostinách.

V souladu s takovým chápáním ta okolnost, že po 18. sjezdu VKS(b)1, který se odehrál v polovině března 1939, byl další 19. sjezd svolán až v roce 1952, není vůbec ilustrací nebo důkazem toho, že Stalin potlačil demokracii ve straně a ve společnosti celkově. Ačkoliv při V.I.Leninovi a L.D.Bronštejnovi-Trockém se sjezdy strany svolávaly každoročně dokonce během občanské války, a zdálo by se že vnitrostranická demokracie byla formálně ctěna, ale ve skutečnosti vnitrostranická demokracie tehdy nebyla.

Za prvé, strana se od začátku vytvářela jako nástroj uskutečnění politické vůle úzkého kruhu jejích vůdců nebo jednoho vůdce, s jakýmž cílem s v jejích stanovách vždy prohlašoval princip takzvaného „demokratického centralizmu“, v němž je to hlavní podřízení menšiny většině a bezpodmínečné plnění rozhodnutí výše stojících stranických orgánů ze strany níže stojících orgánů a členů strany. Přitom projekty i samotná rozhodnutí v míře toho, jak se stále více a více záležitostí ocitalo v oblasti vnímání strany, se stále více a více stávaly výsledkem aparátní práce pod bezprostředním vedením úzkého kruhu vůdců. Pokud i J.V.Stalin likvidoval tzv. vnitrostranickou demokracii, pak jen v tom smyslu, že zlikvidoval od začátku zákulisní ve vztahu k ÚV a ke zbytku strany mafiózní „demokracii“ v tom úzkém kruhu vůdců, a potom i samotné „vůdce“, tvořící ten úzký kruh, navíc už neslučitelných podle jejich přesvědčení a samodisciplíny s bolševismem a tím ani jeden s druhým navzájem.

Za druhé, strana k roku 1917 byla stranou vůdců a stranické masy následující za vůdci, v důsledku čehož všechny dorevoluční sjezdy nesly z větší části davově-“elitární“ charakter – tj. nedemokratický ze své podstaty, z důvodů okolností nepodléhajících J.V.Stalinovi ani nikomu jinému osobně.

Za třetí, v míře toho, jak se strana stávala orgánem řízení života společnosti a ještě ve větší míře se stávala orgánem řízení státu a státu podřízené hospodářské činnosti, - tím více bylo vyžadováno profesionalizmu a různorodých vědomostí pro to, aby na sjezdu strany delegát mohl podloženě předložit nějaké nové návrhy, a stejně tak podvrhnout podložené kritice projekty dokumentů, připravených na sjezd aparátem ÚV, pracujícím na profesionálním základě a při nutnosti využívajícím možnosti konzultací s vedoucími specialisty odvětví a techniky; a už tím spíše je nemožné v režimu individuální nebo kolektivní samostatné činnosti ve volném čase vypracovat projekt státního pětiletého plánu sociálně-ekonomického rozvoje SSSR.

V takových podmínkách sjezd ztrácel charakter kolektivní společenské tvorby, což je podstatou národovlády nezávisle na její procedurální formalizaci. V důsledku toho při zachování davo-“elitárního“ charakteru strany a společnosti celkově mohly regulárně konané sjezdy plnit jen dvě funkce:

  • podpora kultu vůdců strany v samotné straně a ve společnosti;

  • seznámení vůdců a pracovníků aparátu ÚV s názory členů strany a bezpartijní veřejnosti v regionech.

Pokud první funkce sjezdů byla jednoduše škodlivá kvůli své antidemokratičnosti jak ve vztahu ke straně, tak i ve vztahu ke společnosti jako celku, pak druhá funkce sjezdů se stala z hlediska řízení volitelnou po překonání negramotnosti a ustanovení stabilních struktur státního řízení, protože ti, kdo důvěřoval sovětské státnosti, sami psali na ÚV, do orgánů sovětské moci, těm či oněm vůdcům strany i státu osobně o tom, co považovali za životně důležité; a názory těch, kdo nedůvěřoval režimu nebo byl jeho protivníkem, se stávaly známými vedení strany a státu jak z dopisů občanů, důvěřujícím státnosti SSSR, tak i ze zpráv zvláštních služeb a dalších orgánů státní a stranické moci.

Jinými slovy to znamená, že protože sjezdy přestaly být zdrojem informací z míst a nemohly být nástrojem kolektivní společenské tvorby, pak v jejich svolávání – pro dílo skutečného budování socialismu a komunizmu – nebylo nutnosti z hlediska řízení. Ale tuto okolnost doprovázelo to, že emocionálně vybičovaná atmosféra stranických sjezdů stále podporovala tvorbu idolů, a jako důsledek, podporovala davo-“elitarizmus“ na základě nechápání probíhajícího a perspektiv jak delegáty sjezdů, tak i dalšími členy strany, pobízela jejich beziniciativnost, bezstarotnost a nezodpovědnost. Taková strana nemůže být vládnoucí/vedoucí v díle budování společnosti spravedlivého soužití právě proto, že ona sama ve své činnosti formálními demokratickými procedurami podměňuje podstatu národovlády.

A hlavní zde spočívá v tom, že patos L.D.Bronštejna (Trockého) a dalších – kteří prohlašovali o své přináležitosti ideálům socialismu a komunizmu, a obviňujících J.V.Stalina v likvidaci vnitrostranické demokracie a národovlády Sovětské moci, podměněných mocí byrokratického aparátu, což údajně nedovolilo uvést ideály socialismu do života – může být přesvědčivý a pravděpodobný jen pro ty, kdo nezná marxismus; pro ty, kdo dokonce i když ho znají, nevidí neadekvátnost jeho pojmových kategorií reálnému životu; kdo nechápe, že z důvodu té neadekvátnosti je na základě marxistické filosofie nemožné objevení a vyřešení problémů života společnosti, včetně i v důsledku zavedení v ní špatné „základní otázky filosofie“ a defektních formulací zákonů dialektiky; že reálné účetnictví nemůže být spojeno s politickou ekonomií marxismu, v důsledku čehož je nemožné řízení hospodářství na jejím základě; že díky tomu mohou marxistická filosofie a politická ekonomie být jen krytím pro mafiózní tyranii, která je schopná nabízet se společnosti jako idol dodržování formální demokracie, ale nemůže být vědecko-teoretickou osnovou pro skutečnou národovládu, budování socialismu a komunizmu jako společnosti spravedlivého soužití svobodných lidí. A už naprosto mimo mísu jsou obvinění J.V.Stalina ze „zvrácení“ marxismu, protože marxismus sám je výtvor zvrácené mravnosti, intelektu a psychiky celkově.

V souladu s těmito vlastnostmi marxismu a s vlastnostmi psychiky samotného Trockého a jeho následovníků, J.V.Stalin reálně zlikvidoval ne demokracii, do které společnost a strana nedozrála, a ne semínka národovlády. On rozdrtil pokus zavést pod krytím pravdě-podobné lži marxismu mafiózní – ohlupující – tyranii při možném, ale vůbec ne závazném dodržování (ze strany pohlavárů marxistů-trockistů) formálních procedur demokracie ve straně a společnosti, kdyby byli schopní zachovat moc svých trockistů v SSSR.

Proto objektivně SSSR v epochu stalinského bolševismu nepotřeboval regulárně prováděné sjezdy VKS(b) a stálé vnitrostranické diskuse, které emocionálně vybuzovaly stranu a bezpartijní veřejnost, ale potřeboval politiku překonání stádních psychologických efektů podobného druhu, vlastních davo-“elitarizmu“ a reprodukujících se z pokolení na pokolení.

Třináctiletá pauza v svolávání sjezdů, na kterou přišla Velká vlastenecká válka a období poválečné obnovy hospodářství a mírového života, byla objektivně užitečná pro to, aby pokud ne celá společnost, pak alespoň členové vládnoucí komunistické strany bolševiků uspěli přehodnotit a překonat tu mravnost a etiku, které panovaly desítky let v sovětské společnosti i po Říjnové revoluci, a přišli by na další sjezd s jiným vztahem k životu země i světa, s jiným vztahem k vedoucím strany a státu, ke kolegům ve straně a bezpartijním občanům.

Kromě toho, každá národovláda je vyjádření svobody ducha lidí, tvořících společnost, vyjádření svobody jejich citů a uvědomělého vztahu k životu. Tyto kvality se získávají každou osobností jak v důsledku vzdělání, počínaje batolecím věkem, tak i v důsledku samostatného osobnostního rozvoje během celého života. Proto svobodu a národovládu je nemožné zavést zákonem nebo výnosem a nasadit opatřeními státního přinucení ke svobodě a národovládě: svoboda a národovláda musí vyzrát v samotné společnosti a projevit se v politice státu.

Avšak státními opatřeními je možné odstranit tlak mnoha faktorů, které deformují a potlačují proces osvobození ducha lidí, a tím i národního ducha každého národa. A tato okolnost je velmi důležitá pro chápání historie SSSR a perspektiv národů Ruska a ostatních států, vzniklých na území SSSR.

Internacistický charakter revolucí let 1905-1907 a 1917 nebyl pro J.V.Stalina tajemstvím: znal mnoho faktů z dorevoluční historie RSDDS (ruské sociálně-demokratické dělnické strany) a dalších r-r-revolučních stran a z porevoluční historie SSSR, faktů z historie dalších států, o kterých neinformovaly ani noviny, ani učebnice historie, ale které svědčily o tom, že věc se má právě tak. Kromě toho, každodenní a všudypřítomný utlačující vliv biblického internacizmu na život obyvatel SSSR byl vnímán ze strany prostých lidí během celé historie existence SSSR, a také pokračuje být pociťován i po jeho státním krachu během proburžoazních reforem následující doby.

Proto veškerou historii dorevolučního Ruska, historii SSSR a současného Ruska doprovází jev, který posledních 200 let v závislosti na jeho vnímání subjektem nazývají buď „antisemitizmus“, a vysvětlují jeho přítomnost ve společnosti výlučně zkažeností samotných „antisemitů“: nevědomostí, neschopností myslet, závistí ztroskotanců a opilců k židům, údajně ve své většině – géniům, talentům a pracantům s vysokým profesionalismem, lidem družným, podporujících se navzájem atd. Avšak ve skutečnosti prázdným znakovým slovem „antisemitizmus“, necharakterizujícím nikoho z lidí osobně, ani společnost celkově, začali ve společnosti označovat reakci člověka na doktrínu Deuteronomium-Izajáš, uvedenou námi v Příloze na konci knihy, avšak obcházeje mlčením samotnou tuto doktrínu a nevyžaduje vypracování vztahu k ní ani od židů, ani od nežidů.

Ta reakce člověka a společnosti na zotročení při zavádění biblické doktríny do života může ležet ve velmi širokém spektru:

  • může být čistě emocionálním nepřijetím, které není vyjádřeno v žádných sociologických doktrínách a teoriích, samotných židů, z nichž každý osobně je „vinen“ především tím, že podle principů vystavění biblické doktríny je předurčen být nástrojem její realizace a prostředkem pronikání do kultur nežidovských národnostních společností;

  • a může být i konceptuálně zdatnou objemnější-alternativní ve vztahu k biblické doktríně.

Právě v důsledku šíře spektra reakcí na biblickou doktrínu zotročení všech se slovo „antisemitizmus“ jeví být výlučně znakovým a prázdným samo o sobě, což dovoluje s jeho pomocí bránit internacizmu, kultivujíce ve společnosti absolutně negativní emocionální zabarvení jeho vnímání a přidávaje mu smyslový význam vnímaný lidmi v závislosti na okolnostech.

V souvislosti s uvedeným vyjasněním role slova „antisemitizmus“ a podstaty jím označovaného spektra jevů v životě společnosti, J.V.Stalin nebyl „antisemitou“. Ale byl jedním z těch lidí, kdo nejen znal mnoho faktů z dorevoluční historie RSDDS a dalších r-r-revolučních stran a z porevoluční historie SSSR, faktů z historie zahraničních států, které charakterizovaly projevy biblického internacizmu, ale měl i systém chápání světa dostatečně adekvátní životu, který obsahoval svébytné chápání internacizmu z jeho strany. Jeho reakce na internacizmus byla konceptuálně zdatnou (mocnou) a alternativní ve vztahu k biblické doktríně.

Avšak nebyla alternativně-objemnější (hierarchicky nadřazená), protože slovně byla vyjadřována v terminologickém aparátu historicky zformované biblické kultury Ruské říše a v terminologickém aparátu otevřeně internacistického marxismu.

A v nich internacizmus nemá své unikátní pojmenování a s pojmenováním spojené charakteristiky jeho projevů v životě. Proto, pronikaje do jiných společenských jevů, mající své více či méně unikátní pojmenování, ke kterým se ve společnosti zformoval nebo cíleně vypěstoval kladný nebo záporný emocionální vztah, internacizmus se lehce bránil a bránil dodnes, přijímaje na sebe jejich jména.

S ohledem na tento princip je internacizmus v historii: i křesťanství; i komunizmus; i svoboda a práva člověka nezávisle na jeho rasovém a třídním původu; i globalizace jako vybudování kultury, mírově sjednocující všechny národy a kultury lidstva v ladu mezi sebou i objektivní realitou; i sionizmus jako usilování části židů okopat se v Palestině a žít tam normálním státním životem, jako žijí všechny národy, a přestat být mezinárodní mafií; i emancipace židů jako usilování druhé části židů přestat být mezinárodní mafií a přiblížit se k těm národům, mezi kterými žijí, a oddat službě své Vlasti – její, zpravidla mnohonárodnostní společnosti – svůj osobnostní tvůrčí potenciál člověka; i „internacionalizmus“ v marxismu, ve kterém se předkládá ve smyslu souhlasu a ladu všech lidí nezávisle na jejich rasovém nebo třídním původu; i kosmopolitizmus jako každým normálním člověkem uvědomovaná starost o gradující osud všeho lidstva a planety Země...

Obecně je těžké nazvat cokoliv v historii nynější globální civilizace, co by nezdeformoval a nepodělal biblický internacizmus tím, že do toho pronikl. Jediné, co prokazatelně nebyl schopen poškodit, to je ideál života lidstva v Bohoděržaví (království Božím na Zemi), ačkoliv internacizmus přece jen zvládl na historicky významnou dobu (podle našich měřítek) vytěsnit z života společností a politiky států praktické uskutečnění ideálu Království Božího na Zemi.

Výše řečené představuje minimum politologických znalostí, které je nutné znát a chápat, protože bez toho poválečné obbdobí stalinského SSSR vyvstane buďto jako nevyzpytatelný nesmysl, nebo jako historie politiky, vyjadřující nemocnou vůli psychopata, který si o sobě usmyslel, že je všemocným nesmrtelným pozemským bohem. Ale J.V.Stalin nebyl ani hlupák, který bezcílně „řídí“ stát neznámo kam, ani psychopatem, který si usmyslel že je nesmrtelný všemocný pozemský bůh.

Ale i ve společnosti té doby zdaleka ne všichni byli bezprincipními prospěcháři, aby podporovali každou politiku „vrchů“, vycházeje ze strachu o sebe nebo z kariéristických ambicí: podporovali ji proto, že cítili její smysluplnost ve vztahu k těm cílům, které považovali za vlastní.

*           *
*

-pokračování-

 

1 Všesvazová komunistická strana (bolševiků)

 

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (32). Obrana budoucnosti před “světovým zákulisím“

.

Cico Ciciak | 05.05.2017

Mám silný dojem, že tento portál je v poslednej dobe pod neustálou paľbou, a preto musím zareagovať na opakujúce sa nezmysly a lži niektorých diskutérov:

Z ich strany je to iba stále ten istý negativizmus a nekonštruktívna kritika, vlastne "satanizmus" (= odklon od správnej miery / optima).


Čo sa týka (skutočných) dejín Islamu a života Mohameda, tak tu len neustále ako biblickí (prípadne védickí) zombíci operujú pomocou IBA subjektívneho biblického výkladu dejín, ktorý je pochopiteľne proti-Islamský (pretože už samotný Korán je proti-biblický), ale ktorý nemožno brať za absolútnu pravdu, lebo my už predsa veľmi dobre vieme, že: Históriu píšu...
A v tomto (alternatívnom) subjektívnom lživom výklade skutočných dejín biblickej civilizácie západu, bol aj Stalin iba boľševický despota, tyran a diktátor.
Podobne Mohamed, ktorý možno používal, resp. musel používať aj silové/vojenské prostriedky (resp. zvolil takúto, podľa neho najvhodnejšiu taktiku boja) pri jeho boji s odporným proti-Ľudským pokryteckým biblickým projektom GP. Bez tvrdších riešení to niekedy skutočne nejde, viď WW2 a pod.


Biblická koncepcia (projekt) spolu aj so pseudo-kresťanmi bude začlenený (podľa mňa už bol) do objemnejšej koncepcie = KSB a DVTR, a tento fakt buď donúti pseudo-kresťanov prehodnotiť ich lživú vieru v pseudo-boha, a korigovať ich degradačný smer rozvoja, alebo sa pseudo-kresťanská kultúra z globálne historického procesu vytratí, ako už mnohé kultúry pred ňou, ktoré skončili na skládke dejín, lebo sa nedokázali prispôsobiť novým globálnym podmienkam (tu funguje prirodzený výber, ktorý je preddefinovaný/prednastavený Zhora, a má za úlohu zabezpečiť neustály dynamický vývoj Vesmíru vpred po špirále a nie v začarovanom pekelnom kruhu).

Ak to pseudo-kresťania myslia so svojim rozvojom naozaj vážne, tak predsa nemôžu od KSB a DVTR chcieť, aby im klamala, akí sú super, že v ničom nerobia chyby, a nemusia nič prehodnocovať, a korigovať; ale naopak musia sa čo najviac zamyslieť nad vecnou a konštruktívnou kritikou KSB a DVTR vo vzťahu ku pseudo-kresťanskej lživej ideológii, a vyvodiť z toho adekvátne závery.


Čo sa týka tých neustálych útokov niektorých jedincov na KSB a DVTR ("masky už boli úplne strhnuté"), súvisiacich napr. s (pseudo)Islamom a Koránom, že podľa nich o týchto témach VP-ZSSR v službách GP iba zámerne/vedome klame, a propaguje ich v dobrom svetle s postrannými zlými úmyslami na úkor (pseudo)Kresťanstva (hoci je nepochybné, že VP-ZSSR sa touto svojou činnosťou snaží riešiť problém pseudo-islamu doma v Rusku a vlastne aj v celom svete, čo je pochopiteľné) za účelom ho ako údajne jediné pravdivé náboženstvo zničiť, aby tak mohol zlikvidovať aj bielych Slovanov-Árijcov, tak tu sa jedná iba o mylné a nenávistné osobné subjektívne názory, pocity a dojmy týchto jedincov, ktoré nie sú založené na objektívnej pravde.
Z ich strany ide len o čistý (pravdepodobne zámerný) pokus manipulovať ľudí, a podsúvať im nezmysly, s cieľom poškodiť dobrú povesť KSB, DVTR, VP-ZSSR a tohto portálu, a naopak propagaovať, a zabetónovať tzv. biblický (krypto)otrokársky projekt GP.

Tieto chybné uzávery a lži, ktoré tu oni tvrdia, nenájdete ani v jednej analýze (pseudo)Islamu, života Mohameda (dokonca sa tam myslím spomína aj o to, že i samotný Mohamed musel asi takisto podliehať niektorým defektným stereotypom kultúry vtedajšej doby, v ktorej žil, nakoľko aj on bol iba (ne)obyčajný človek so svojimi prednosťami a nedostatkami), Koránu a Koránického Islamu (jedná sa o pracovný názov VP-ZSSR vo význame: pôvodný, najmenej zdeformovaný Islam; Islam podľa Koránu, resp. podľa ústnej podoby Koránu, než bol spísaný do dnešnej verzie, ktorá je síce do určitej miery zdeformovaná, ale stále použiteľná - to znamená, že VP-ZSSR vo svojich analýzach netvrdí, že Mohamed bol dokonalý človek = Boh; ani netvrdí, že vytvoril dokonalé náboženstvo resp. ideológiu; ale tvrdí, že ním rozšírené pôvodné učenie bolo založené na filozofii života jednotlivca podľa jeho vlastného svedomia), ktorá tu bola doteraz uverejnená.
Nech sa páči, môžete sa sami o tom presvedčiť, a vytvoriť si tak ohľadne tejto problematiky vlastný názor (ak som na niektorý článok zabudol, tak ho doplňte):


Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu
----------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-zakulisi-biblickeho-projektu/


Antikoránický projekt, ISIL a "běženci"
-----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/antikoranicky-projekt-isil-a-bezenci/


Migrační krize Evropy je plně řízená
----------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/migracni-krize-evropy-je-plne-rizena/


Srovnání "abrahámských" věroučení
-------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/srovnani-abrahamskych-verouceni


Prídi na pomoc mojej neviere... (o podstate dianetiky a scientológie) (17). «Islamský fundamentalizmus» a proste Islam
--------------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/pridi-na-pomoc-mojej-neviere-17/


Citace z Koránu a KSB - Informácie o relígiách (vlastne sektách)
---------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/citace-z-koranu-a-ksb/


Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (1)
------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/


Prečo Mohamed nezapísal Korán vlastnoručne (2)
-----------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-2/


Koncepcia Spoločnej Bezpečnosti je na Facebooku - Pavol SvätoSlav Kováčik
-------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/groups/851293808271819/permalink/1367303300004198/

Keďže Mohamed bol ako posledný, globálni kurátori biblického projektu nemali toľko času a možností na obdobné skreslenie jeho zvestovania ako pri predošlých spomenutých prorokoch, tak sa rozhodli na dlhodobú Antikoránickú stratégiu, tým sledujú jednak - vytvorenie Európskeho islamského chalifátu, ktorí vykynoží kobylky západnej civilizácie, ktoré prejedajú planétu Zem a spôsobujú biosférno-ekologickú-sociálnu krízu a jednak dajú zbytku sveta najavo, že za všetko zlo môže Korán a preto ho treba zakázať.
...

Kniha

Tomas2 | 04.05.2017

Tyto materiály poté vyjdou jako celá kniha?

Re: Kniha

Hox | 05.05.2017

časem.

Re: Kniha

Hox | 05.05.2017

Teď jsme cca v 3/4 překladu, jakmile bude překlad hotový, bude k dispozici zde, a potenciálně později i jako papírová kniha.

tzv. kresťania

popolvár | 03.05.2017

Čím to asi je, že na stránku, venujúcu sa prekladom a štúdiom prác VP SSSR, vždy zablúdi nejaký "spasiteľ", aby nás - "zblúdilé ovečky" - opätovne nahnal do "kresťanského" košiara? Chodíme snáď mi na kresťanské stránky "ovečky" presviedčať, že je čas prestať byť dojenými, strihanými a rezanými ovcami? Chodíme my na kresťanské stránky presviedčať "pastierov", že nech už to konečne nechajú tak, lebo "ovciam" raz padne beľmo z očú a z mierumilovných ovečiek raz-dva besniaci vlci sa stanú a ako prvým, pastierom hrdlá prehryznú...
Ej, ženie vás váš egregor, vydávať sa na "misie" prinavrátiť zblúdilé ovečky..., v strachu, aby okúsiac chutnosť a pravdivosť slobodnej paše sa príkladom pre ostatné nestali... Bo ovce sú družné a volanie jednej núti aj ostatné hlavu zdvihnúť a započúvať sa, okiaľ a prečo sa ten bekot nesie...

Re: tzv. kresťania

Július | 03.05.2017

Čím to je popolvár ? Tým, že VP CCCP nepíše vo svojich prácach častokrát pravdu a manipuluje. A tu sa uvádzajú ich práce a myšlienky. Tak niektorí na tie manipulácie, ako napríklad ja, aj reaguje.
Stačí si prečítať, z akých dovodov to robím , ale rozhodne nie z takých, aby som nahnal kobistov do kresťanského košiara, ale skor, aby som vysvetlil ľuďom, čo tu čítajú, do akého košiara sa snaží zaviesť ľudí VP CCCP. Napríklad tým, čo píše o Mohamedovi, aké tézy má o koránickom islame, ako viní z biblického projektu hlavne RKC a kresťanov , pričom nie je ochotný používať ani pravý názov daného projektu...
Neviem, či kobisti chodia aj na kresťanské stránky, ale viem, že vám záleží presviedčať ľudí o vašej pravde. Keby vám záležalo na skutočnej, objektívnej pravde, tak by vám kritika KSB neprekážala. Ľavou zadnou by ste predsa kritiku vyvrátili, nie je to tak popolvár ? Tak prečo to neurobíte, prečo vám tak prekáža ?
Či to nie je tým, že vyvrátiť to, čo píšem nie je také ľahké, ľahšie je dehonestovať oponenta...

Re: Re: tzv. kresťania

Hox | 04.05.2017

https://goo.gl/MhMIW3

Re: Re: Re: tzv. kresťania

Kolkobudeszit | 04.05.2017

Obrazky su pekne, ale netyka sa to Julka ani "cistych krestanov". Obzvlast studenti KOB musia vediet, kto je ten ich Manipulator. A tu uvedene argumenty Juliusa, tymito obrazkami nejde vyvratit. V tejto dobe je nutne, aby vsetci ludia, ktori kladne myslia, ci aspon o dobre rozmyslaju a nemyslia len na seba, spojili sily inak sa vsetci utopime rychlo - a to je i p. Pjakinov zamer. Juliusova motivacia, ako som vybadal aspon z tejto diskusie, nie je niekoho presviedcat o "krestanstve", ale poukazovat a hladat Pravdu. A stale nema odpoved na svoje otazky, ci nazor od Vas!

Re: Re: Re: Re: tzv. kresťania

Hox | 05.05.2017

Ukázka psychického trockizmu, to znamená tvrzení na slovech jednoho, a konání přesného opaku. Ve vašem případě, snaha rozdělovat nepříjemným psychologickým útokem, podjebáváním, a k tomu deklarace o nutnosti "spojit síly"... dělejte jak myslíte, je to vaše svědomí, pane.

Re: Re: Re: Re: tzv. kresťania

los/sol | 05.05.2017

Mám mnoho kamarádů, kteří jsou jak muslimy, tak křesťany i tací, co vyznávají Bhaghavad Gitů či jiné energie.
Ještě se nikdy nestalo, že bychom si měli vzájemně vyškrábat oči, či jeden druhému říkat: ty jsi náš nepřítel, ty tady nemáš co pohledávat :))
Rozhovory zde mnohdy připomínají rozhovor barbara Konana a Subotaie o své relígii :))

Re: Re: Re: Re: Re: tzv. kresťania

los/sol | 05.05.2017

Tak to je jen jedna strana mince a
druhá je tato:
Všichni musí nakonec doznat = prozřít, a to chce čas na usazení názorů, že jak se často opakuje termín: "Uměle vytvořený zvěřinec Bohů", který ZABLOKOVAL myšlení a omámil zdravé smysly.
Přirovnám to k tomuto z praxe:
Máte malé dítě a dáte mu na hraní "chytrý telefón" no zvykne si na tuto relígii natolik, že už ji bude víc a víc vyžadovat a vy budete nadšený, jak to ovládá.
Jenže jeho osobnostní smysly jsou otupeny a dohánět to vyžaduje mnoho úsilí, než kdyby vaše dítě zpívalo, tancovalo, kreslilo, běhalo,.. a nikdy se s chytrým telefonem nesetkalo.
Stejné je to i těmi relígiemi, jak jsou zakořeněné.

k Julkovi

Kolkobudeszit | 03.05.2017

Este raz- slova su zamerne konfrontacne nepresne v bezobraznej dagradovanej latinke s protikladom zvukov a vyznamov. A teda vzdy sa bude zdat niekomu nieco "nepresne". Niekedy az lutujem p. Pjakina, ze dookola musi odpovedat na podobne "otazky". A zadavam film ako som pisal v diskusii k Juliusovi. Len sa pozastavim, lebo ma trochu zaskocila konfrontacia Luxa k Juliusovi. Ak niekto si mysli, ze nieco viac vie a chce pomoct druhemu v pochopeni a v rozvoji, tak mu laskavo poradi materialy pre rozvoj. Konfrontacia len odozenie zaujemcu. Len to skoro vyzera, pri tolkom nastudovani ako ma Lux, co predpoklada inteligenciu, ze to bol zamer... No radsej pre pomoc hladajucim ako Julko davam to video - vlastne tento subor na http://www.nwoo.org/2017/04/22/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-17-04-2017/ tu len doplnam existujucu obrazovu analyzu k poslednemu tam uvedenemu videu k Budhizmu. Vsetky filmy suvisia. A verim, ze Lux a iny vyborni studenti, by ho vedeli slovne a odborne omnoho lepsie analyzovat z hladiska KSB, DVTR.
Výborný príklad riadenia „tolpy“ pre študentov KSB, DVTR, mysliacich ľudí a zároveň vyžaduje základnú znalost Véd aspoň Knihy Svetla. A vidíme, ako sa krásne doplňajú!!! Metóda rovnaká ako inde – cielené obrazové, či slovné vsuvky do „kladného“ nosiča,filmu,rozprávky, hudby, relaxácie, či vloženie slov do úst príjemnej osobnosti … a ľudia prijmú to, čo by ináč normálne neprijali ! Pre cieľ stačí i jeden potrebný manipulačný obraz, jedna veta na kladnom informačnom nosiči! To dobré s filmu si vieme zdravomyslením vybrať!
Aby rodičia pochopili, že nemůžu nechávať deti samé před televízorom bez vysvetlenia a poznámok i k rozprávkam, a ďalším tzv. „pekným“ filmom. Tam sa skrýva to pravé nebezpečenstvo pre budúcnosť!
Tu som vybral príklad nadháňania „tolpy“ do pseudoduchovna Budhizmu a „stúpaniu“ v ňom, ale bez ohľadu na kon Rita s propagáciou miešania bielych žien so sivými-semitmi… Prvá je minutáž potom je „komentár samotného filmu“ - k tomu obraz fimu a cez pomlčku prípadne poznámka.

Фильм „Законы гармонии Вселенной“ (2013) https://youtu.be/rLMRJODHS7M

(pozn. Vasilij Guškin jasne typický racionálny manipulátor jud komentátor, filológ)
15:45min. obraz-odkaz na miešanie sivých s bielymi ženami

10:20min, „na začiatku bol zvuk om-runa, tento zvuk vytvára priestor kam sa rozprestierajú mikroelementy kozmosu,“ 14:17 „harmónia zvukov rodí hudbu,“ 15:12 min. „harmónia s bohom“ – ale obraz je čierny boh, 21:40 „morálna príčina je, že so svojou nízkou úrovňou poznania nie sme schopní vidieť vyšší svet „ – (pozn. tu myslia temnú hmotu,…naproti tomu Védy Kniha Svetla vravia „existuje temný svet protirečivý svetlému“, „svetlý svet sa rozlial do niečoho…“, „čím ďalej od svetla v hmle a tme rodili sa temné bytosti bez svedomia“, „bol tu temný svet prastarých foriem života protichodný vzniknutému svetlému v tomto priestranstve“,“svetlý svet vyživuje temné formy“…), 21:50 obraz budhistické božstvo ale rovnako 4hlavé ako „prvý“ predok číňanov, žltý Chuan-din, vystúpiaci z Draka, ale teraz vo forme ženy, pre spojitosť info., že nedávno číňania postavili ohromnú sochu takejto 4hlavej ženy 25:30 „dobrú stravu vegetariánsku“ ale obraz, stravu ti pripravuje sivý – proti zásadám véd i vedeckým výskumom ohľadne ovplyvňovania zmien DNK torznými poliami slovom, písmom, zvukmi, tvarom,… osobou…čo sa dotýka jedla, teba…teda i životného prostredia…viď inde videá, 29:11 „Guna blahosti je prejavom ľudí, ktorí uprednostňujú duchovnosť“ – teda film nerozlišuje duchovnosť – prospešnú všetkým ľuďom, či len „spolubratom“… a teda cieľ je hocijaká „duchovnosť“ len, aby stádo bolo pokojné a poslúchalo… 30:05 „ľudí zaoberajúcich sa vedením, výskumom, duchovnými úlohami nazývame brahmánami, alebo tými, čo poznajú duchovnú prírodu vyššie“ ale obraz týchto „duchovných“ osob je farár, sivý hinduista, budhistický láma…29:08 „civilizácia v Gune blahosti…“ ale obraz mešita (propaganda ako i v Mrtvej vode) 29:37 „v Gune blahosti sa javí prostý život a zvýšené myslenie“, ale obraz filmu je- primitívny spůsob života a „vyššie myslenie“ reprezentuje odriekanie a verklíkovanie „božských formuliek“ dookola otupenými mladými 30:58 „tí, čo vedia rozmnožiť bohatstvo, bankári“… a obraz žid a sivá žena 31:08 „Guna neviežestva (nevedomosti) dominuje u robotníkov, čo slúžia všetkým a védy ich nazývajú šudra“ -obraz je biely robotník!, 31:26 „Guna blahosti je zviazaná so zodpovednosťou – obraz sivá žená je „nad“ bielou ženou jako tá „zodpovedná učiteľka“ 31:37 „Guna poukazuje na stupeň inteligencie človeka“ – obraz čiernovlasý miešanec „vyučuje“ blondýnku, semita jako šéf pod obdivným pohľadom odfarbenej na blondínku, a biela jako čašníčka 31:47 „Brahmani sú prostredníci medzi bohom a ľuďmi“ (teda biblický koncept) a znovu obraz čierny „boh“ a biela žena ( teda krásne sa ukazujúci i tu skutočný cieľ filmu-miešanie, odbúravanie zábran na základe pseudoduchovnosti ako katolicizmus proti konu Rita) 31:52 „a sprievodcovia k vyššiemu poznaniu človeka“ ale obraz je typický saudský sivý semita, ale odetý do budhistického plášťa jako „nositeľ“ tohoto poznania!, 31:58 „sú to lídry duchovného spoločenstva ako vyšia sociálna skupina“ ale obraz filmu pre lídra je sivé rafinované odpudzujúce stvorenie, či tvar! (teda takýto „lídry“ sú priamo nadriadení židom-chazarom, ktorí bojujú o prežitie v blahobyte teraz v USA, keď odovzdali zadarmo Číne technológie bielych, teda „odmena“ ich čaká ako pre všetkých už nepotrebných!), 32:33 „robotníci Šúdri pod vplyvom Guny neviežestva (nevedomosti) – a obraz znovu bieleho majstra, 32:44 „bez ohľadu na ich materiálnu nerovnosť, v duchovnom pláne sú si rovní a můžu rovnako slúžiť bohu svojimi schopnosťami a talentom“ (pozn. a znovu tu máme biblický koncept temných síl – „otrok boží!“), 32:50 „toto védické spločenstvo v centre s bohom robilo védickú spoločnosť stabilnú bez triednych bojov“ (pozn. Jako ideál otrokárov! Teda tu vidíme degradáciu, zneužitie Slovjenských véd beztriednej rovnej spoločnosti na pseudovédickú kastovnú otrokársku spoločnosť Indie. Neskorej rovnakým spůsobom sivý zneužili učenie posla božieho na biblický projekt „kastovného“ systému Paulínskeho katolicizmu. Sivý „Veľký“ Ašóka „slávny“ Tádž Mahálom a bájky o ňom, zničil skutočné védické Slovjenske knihy. Jeho „9mudrci“ spísali nové dejiny a nastolil Budhizmus a praktiky sexuálnej degradácie v chrámoch – Kamasútra jako predchodkyni dnešnej pornografie a neviazaného sexu)

33:07 „…védickú spoločnosť stabilnú bez triednych bojov, čo udivilo Marxa, ktorý považoval triedny boj za nevyhnutný“ – obraz foto marxa (pozn. aké „udivenie filozofa“, keď vieme jeho skutočný zámer oklamať ľudí a a nahrať moc kapitálu!)

36:18 „počínajúc človekom…“ – obraz „človeka“ je, černoška a sivý semita,- to zase potvrdzuje videá o původe semitov z čiernej ženy, keď boli stvorení od Ninchursag, napísané v sumerských tabuľkách „z čiernej ženy a potiahnutí belavou kožou“ a teda Čiernu madonnu uctievajú semiti ako tajomstvo za ktoré pykali templári, keď to moc posunuli na verejnosť. Teda film jasne propaguje biblický koncept s počiatkom v Sumeri príchodom Nibiruáncov. A teda platí Pjakinovo „prediktor sa neskrýva, všetko robí Vám na očiach… Semiti majú 4. skupinu krvi najmladšiu na Zemi a jedine im a Afrikáncom sa sfarbí činidlom prof. Manuelova do siva – čo dokazuje ich spoločného predka, 36:44 „boh Višna ovláda Gunu blahosti" obrazy filmu - boh Višna je modrý, teda reptilná krv, „boh Brahma ovláda Gunu strasti“ obraz je 4hlavý žltý, ako čínsky predok , „boh Šiva ovláda procesy rozrušenia a degradácie vo stvorení je sprievodca Guny neviežestva“, - obraz Šiva je sivý, teda jeho náplň práce sa zhoduje so sivími nástrojmi moci semitmi-islamistami, no a biely boh chýba v budhizme, je tam len biela žena pre miešanie ako cieľ sivých a ukazuje to metódu akou boli „vládnuci“ Arijci zo severu rozložení v množstve sivích v Indii a degradáciu Véd Ašókom, ako príklad pre dnešnú EU - ale v Indickom jazyku stále zostalo slovo, ktoré sa ľahko nemení - mama je MAMI rovnako ako v Sumerštine, čo znovu potvrdzuje p. Horáka „O Slovanech úplne jinak“.

40-41 pod zámienkov vysvetlenia negatív - zobrazenie týchto negatív, aby negatívne filmom působili 49:30 obraz - znovu biela jako nevesta sivého (miešanec so semitmi) černocha, 50:15 „prijať pravdu od boha…“ obraz znovu čierny boh – černobog- z véd ten čo sa spojil s temnými silami 50:50 propagácia biblie

55:20 „ působení v Gune blahosti…“ obraz rabíni, cielene načasovaný po zobrazení negatív spoločnosti, akoby boli predstaviteĺmi „dobra“ působiaceho proti týmto negatívam Guny neviežestva-hazardu, alkoholu, drogám… 55:33 „ a nadchýňa človeka na duchovné rozvitie“ obraz tancujúce ženy a akási náboženská sekta s bubnami-to má byť to „duchovné rozvinutie“ 55:55 obraz reprezentantov Guny neviežestva – biela ľahká žena alkoholička, biely muž alkoholik, biely muž fajčiar, alkohol čapuje biely, 56:18 „populárnosť a sláva…“ obraz semitský černoch práve imatrikulovávaný 57:53 „slávnosti v Gune blahosti…“ obraz náboženské sprievody 1:01:35 „meditácia k bohu“ znovu obraz černoboga 1:02:16 „tí čo sledujú predpisy véd pre počatie detí,“ – obraz biely čiernovlasí rodičia (černohlavci obsadiaci Sumer, lenže samí černohlavci sú Aziati) - 1:02:20 „kto sa stará o materiálne a duchovné zdravie budúceho pokolenia – obraz budúceho pokolenia je sivé dieťa od tých bielych rodičov – 1:02:24 „dajú deťom narodenie v Gune blahosti“ – obraz je stále alogicky sivé dieťa 1:02:27 “takí rodičia…“ obrazom je už zamaskovaný sivý muž v kresbe a biela žena a to dáva logiku sivému dieťaťu - Sorošovmu a spol. cieľu

1:03:54 „civilizovaný člověk…“ obraz mladý žid 1:06:50 „ľudia žijúci v Gune neviežestva“- obraz je mladá biela mládež 1:08:56 „to hlavné, čo může člověk urobiť je nájsť zdroj harmonických zákonov, tam, kde sú zákony, tam je zákonodateľ“ – obraz čierny boh – černobog a komentár ako vystrihnutý z biblickej spoločnosti, dokazujúci ich rovnaký zdroj
1:09:44 „zákony samopronikajúce ako sám boh“ – obraz znovu na záver čiernobog

Teda, kto necháva deti sedieť samé pred TV rozprávkami a „peknými“ filmami bez toho, aby komentoval vsunuté obrazy, nech sa nediví „nečakaným“ rozhodnutiam dieťaťa v budúcnosti! Ale i svojimi, ak to nechápe! A to nehovoríme o cielených strašných filmoch! Takto sa kradnú deti rodičom a „stavia syn proti otcovi a dcéra proti matke“ v súlade s Biblickými slovami... A možno sa zamyslia nad odpovedou ženy bratislavského rabína redaktorovi na otázku, čo pozerajú v TV - „ Bahno si do domu nevpúšťam, TV nemáme...“. A teda učme sa zo všetkých zdrojov a buďme vďačný za múdrosť od každého, kto nás posunie vpred!

Re: k Julkovi

Lux | 03.05.2017

Ahoj Kolko...,

my s Julkom už debatujeme KaPánek dlhšie a nemožno to vnímať ako konfrontáciu..
Vždy sa jedná o výmenu infa a o istú korekciu, ak ČeloVěk vidí, že by ten druhý mohol mať dokonca trochu aj pravdu..
V diskusiách len cvičíme - snažíme sa o dosiahnutie nejakého, čo najobjektívnejšieho pohľadu na ReAlitu...niekto viac, niekto menej..

Ak však vystupuje tvoj diskusný partner z pozície, že všetci vo VP, ako aj ostatní, sú v podstate len hlupáci a nesnažia sa o "objektivitu" a on je ten najpovolanejší a "najmúdrejší" LúMen, a pritom zavádza (mnohokrát vďaka svojim defektným stereotypom myslenia a neadekvátneho chápania) ostatných, tak je potrebné pristúpiť aj k "tvrdším" kódom, hoci u "posadnutých agentov" (istého DuCha), obyčajne ani to moc nepomáha, neustále si verklíkujú svoje a tak jednoducho nie sú schopní istej človečej korekcie svojich stereotypov myslenia ... aj keď to môžu byť v jadre "dobrí" ľudia (tých "zlých" = PsychoPatos je len niekde 1-2 % v chvostíkoch Gaussovej krivky).
E-GRe-HóRy sú veľmi "staré" a mocné agregáty podvedomia..

Diskusie s určitými jedincami neslúžia na ich dehonestáciu, hoci mnohí (ako aj diskusné okolie) to tak vnímajú, ale na poučenie pre ostatných, pisateľa týchto riadkov nevynímajúc (nikto nie sme dokonalí a nemali by sme preberať bezHlavo všetky info od najrozmanitejších tzv. "autorít" - VP, či Pjakina a iných ReNomovaných "hláv"..).

Opozícia však musí byť GRaMotná a nie v uletených KateGóRiách, ktoré boli do podvedomia ľudstva už pradávno zavedené a rozvinuté.

A TV = len náhrada starovekých a stredovekých ChRámov = ohlupovanie a debilizácia ovcí.
A o Brahmovi, Višnovi, Šivovi, či JeŠivovi ani nehovoriac...☺

Nepáčia sa ti monoteistické okultné biblické mystéria - nič to - ponúkneme ti polyteistické védické, alebo rozmanité sektárske učenia, len aby si nepochopil a neprekukol, ako sa riadi SpoloCnosť a nesnažil sa niečo s tým robiť... min. myšlienkovo (viď fil Matrix, keď Pýtia riadi veci z kuchyne..).

Re: Re: k Julkovi

Kolkobudeszit | 04.05.2017

Dakujem za vysvetlenie, Julko nie je moj diskusny "partner" ... Nesledoval som Vase vzajomne diskusie, tak ani ja, ani mnohi ini o nich nevedia, ale hodnotia pristup a informacnu hodnotu. Tak obsirne pisem vlastne pre Julka. Ano, pochopitelne interpretuje aj programove "argumenty" od fararov a leklotrov z nabozenskych akcii podobne ako i Jehovisti, ale je i prikladom SPRACOVANEHO cirkevnou ideologiou, ako vyzva pre diskusiu a zaroven ma v sebe vnutorne dobro, ktore ho zenie hladat. Poporiadku. Neobhajis Julkovu vycitku, preco materialy Mrtva voda... obhajuju, propaguju a vlastne siria Islam. I ked i tu bolo mnozstvo info uverejnenych o jeho zle. Teda Julko asi citi dvojity meter!!! (napr. rovnako biblicke kecy, ze „islam-prevratili na zlo v praxi“, su rovnake ako o pseudokrestanstve...) I jeho argument na spravnejsie oznacovanie daneho projektu "Biblicky" je opravneny, pretoze sucastou tohoto projektu nie je len deformovane krestanstvo Paulom, to je len nam v nasom priestore viac znamy stupen destrukcie, ale sucastou je i Hinduizmus, Budhizmus, Islam, Judaizmus a vsetky "istinne" izmi, ktore nechavaju len uzke videnie cloveka cez tieto ideologie a robia z neho stado - dokonca prvym stupnom bolo DEFORMOVANIE runickeho poznania a viery, po mieri pred 7525 rokmi, ( pozn. vid co z neho stalo v Indii), ked Cinania-teda vtedy tam najma sivi, pochopili, ze vojensky nas nepremozu a tak zacali inymi metodami - stavat brata proti bratovi - a ked po ohradeni murom nemohli na sever, tak sa vtedy Aziati na cele so sivymi plazili popri mure na vychod a pohlcovali sirenim takychto "vier" spolocenstva az "cernohlavci" prisli k Slovjenskemu uzemiu, ktore potom nazvali Sumer ( pozn. a dalej az k Ciernemu moru dolinami Hima-laji) i pochod sivych zo str. Baalbeku v Lybii ... (a info o Anttlantia z ved Julko tiez nepozna) - a hla tu zacina "novodoba" his-Tori-a...Deformacia runickeho poznania vid. "Vedy" a Perunove zapovede - "desiatok odovzdavat duchovnym..." ...a len "stotinu kniezatu na obranu" a tu vidno kto mal ziskal ekonomicke pozicie... (pozn. a zase je to nutne vidiet v suvislosti s odvazanim surovin zo Zeme vid film, co som zadal, alebo skutocna statistika vytazenych a spotrebovanych surovin na Zemi , alebo odpoved "kde je vytazene zlato...?) Zial Julko ma pravdu v tom, ze pojem _"Biblicky" je ako idioma, teda ma sa na mysli cielene "krestansky" a nie to, co ho vytvorilo teda Judaizmus...( pozn. Julka a krestanov udrziavaju v omyle, ktory cielene zivia, ze „dobru“ cirkev infiltrovali iluminati a ona chudiatko s tym bojuje. Nechapu, ze cirkev od pociatku tak bola ustanovena, ako nieco, co spasitel zakazal. Luther vyjadril jasne - „hlavou viery je Jezis, kto iny sa tam stavia, moze byt len sam Satan...“) a s touto idiomou prave GP rata a preto vidno jeho vplyv i v materialoch KOB, ako sucast mohutnej masinerie likvidacie krestanstva ( s cielom - uder na cistych ako volakedy na Katarov) a propagacie bezduchovneho islamu, ci pseudoduchovneho Budhizmu (ako som tu-tu uviedol FILM!), ako dalsie stadium degradacie Slovjenov a bielych miesancov... Ma pravdu podvedome i vedome, ze je to cieleny utok na skupinu prave cistych krestanov, ktori su prekazkov pre GP, pretoze su schopni na rozdiel od Islamu NEZISTNE pomahat ludom a cisty krestania i ucinne POMAHAJU a to je zlocin pre GP, ktory vsetko vyjadruje v peniazoch. Preto, ked si nevie rady orientuje zvysky SamArijcov, (pozn. Ch...ktori GP dali pozemske vedomosti) - na rozne neucinne charitativne aktivity... Tak su mu cisty krestania dnes nebezpecni (nehodiaci sa globaalizacii), ze i samotna Cirkev odokryva a zverejnuje sama o sebe kompromitujuce materialy, prijima cielene uchylakov na studia...,aby sa striasla svojich poslednych "statocnych", cistych krestanov (pozn. nie tych degradovanych, o ktorych je hodne materialov, alebo mohutne ich invertuje na Islam „zblizovanim“ vyznani, teda Ekumenizaciou), ktori nosia v SRDCI a v DUCHOVNE odkaz "bozieho Slovjenskeho posla“, preto oni ani necitaju Bibliu-stary zakon (pozn. bytostne to nevedia pochopit), alebo len prijimaju vyklady fararov... Lux, tito ludia su vzacni, pretoze inak ako podvedomim uchovanim informacie o Slovjenskom bozom poslovi, nie je ani na matricnej urovni mozne vysvetlit ich postoje - proste oni neprijmu spinavosti Cirkvi i ked o nich vedia... proste chcu byt dobri za kazdych okolnosti (pozn. je to neprijatelne a nepochopitelne pre GP ako Nastenka - archetipalny davny obraz dobra Slovjenov - z Mrazika je nepochopitelna napr. pre A. Banasovu, ale tu stale hovorim o skupine cistych krestanov) A ich existenia „cistych krestanov“ je priamym dokazom, ze nejaki „ucitel“, ci „Slovjensky spasitel“ MUSEL existovat a ze EXISTOVALO nejake DAVNE DOBRO, ku ktoremu sa podvedome obracaju. Mozno sa to viaze este na tisice rokov skorsie dejiny! A tieto spomienky ducha potrebuje GP VYMAZAT!... V tychto prispevkoch som ani nezachytil, ze by propagoval Paulininske krestanstvo. Samozrejme ak by poznal A. Horak "O Slovanech uplne jinak" ci Vedicke knihy, materialy KOB (alebo aspon pozrel materiali, co som k jeho prispevku odporucil) nehovoril by o nejakom najmladsom narode na Zemi -Hebrejoch ako narode „ aby sirili svetlo poznania a viery“ (je to nielen usmevne tvrdenie, ale i smutne, lebo vidno, ze Julko necita tie materialy). Musi rovnako ako iny krestania, prekonat egregor v ktorom od malicka vyrastal a zil - to je narocne, ved Cirkev hnusne vsetko zneuzivala na svoju propagandu - "darceky nosi Jezisko a Jeziskov najvacsi priatel je Cirkev a Cirkev je zastupca Jeziska na Zemi" ... a k tomu bezpecie a radost domova pri Vianociach, mamicka, otecko, dedko, babka... stale hovoriaci pekne o Jeziskovi-v ich logike teda o cirkvi... ale jeho podvedomie to prijimalo vnutorne ako chvalu na Slovjenskeho bozieho posla, ktoreho im prevratili v zida...prirataj cinnost v objimajicich sa krestanskych spolkoch, a stale krasne frazy o dobre od leklotrov a zle tych ateistov tam „vonku“ (ked i to zlo vytvorili ti isty co jeho biblicku vieru)... je to na sanatorium... tazke je zbavit sa pijavici Cirkvi, ako kazdej sekty! A Julkov nazor, ze i tu sa moze vytvorit sekta ako vsade, je tiez opravneny, preto citame i materialy Ved..., vyberame z nich pravdu, ako i tu z tychto vybornych materialov. A za vsetko, co nas posunie dopredu v rozvoji a poznani dakujeme.
Este dlho bude Julko ako uvadzas Lux „stereotypny, zatvrdily, neobjektivny...“ proste Cirkev si svoju pracu urobila ucinne. A tazko bude citat ine materialy, pre objektivnejsiu pravdu, alebo i citat bude, ale v mysli mu budu behat programi od fararov, tvrdenia od malicka uchovavane a preto ich bude tu interpretovat-tak su krestania-bozi otroci naprogramovani, ako samoochrana Biblickeho projektu. Bude stale argumentovat frazami fararov a leklotrov, ci nabozenskej literatury. A teda s nim budes zapasit Lux a bude ta oberat o cas, ale raz sa snad preberie, chce to trpezlivost. A poznanie kazdemu prinesie kusok stastia. To co im cely zivot programovali, je tazke hned zmazat. Jeho pripad ako i inych spracovanych Cirkvou, ci inymi sektami je zas len potvrdenie odbornej casti materialov KOB. Ale to, v com ma pravdu, to je objektivne zase nami, respektovat.

Re: Re: Re: k Julkovi

Lux | 04.05.2017

Ahoj Kolko...

Áno, v mnohých veciach máš pravdu...hlavne to správne vybratie objektívnejších informácii z tých stoviek "posvätných" písiem.

Náboženstvá (správnejšie relígie) – v podstate sa jedná o isté fašistické ideológie, ktoré boli transformované do modernejších aDeistických ideológii – jedná sa o čistý, reálny satanizmus..
V poslednej dobe boli pre riadiaci aparát a pre otrokov vyvinuté, alebo dostatočne zvrátené, ďalšie ideológie, ktoré sú vo fáze širšieho testovania – scientológia, ontopsychológia, niektoré východné sekty, či rôzne extrémistické "kresťanské" a islamské vetvy. Plnili a plnia vždy imitačnú úlohu.
Takže drvivá väčšina dnešných "kresťanov", islamistov, budhistov, hinduistov, jehovistov...sú klasickí zombie príslušného egregoru.

Náboženstvá, hnutia – ako náhle mali kritické množstvá nasledovníkov a vytvorili istý vlastný subsystém, začínali byť pre hierarchický systém nebezpečné. Preto nastúpili niektoré metódy (dejinami široko overené) získania kontroly nad určitým hnutím, relígiou – infiltrácia, kúpenie rozhodujúcich persón, deformácia učenia, likvidácia...(existuje cca 10 overených postupov na prebratie kontroly nad nebezpečným subsystémom).

Náboženstvá boli vždy – mocným a obzvlášť lákavým a efektívnym prostriedkom kontroly a riadenia stáda bezprízorných hľadajúcich ovečiek. Sú podobne, ako aj iné prostriedky – technológie, pomerne efektívne pri vytváraní matríc príslušných automatizmov správania, spravovaných príslušným egregorom..
Zabraňujú úplnému rozvoju jedinca a teda napĺňaniu jeho duchovného potenciálu (ten len hrubo imitujú) a bránia mu realizovať preddefinované úlohy Zhora.
Tým pádom sú proti HNOR (Bohu, ktorý existuje a nie rôzni fantómoví vymyslení bohovia relígií) a podľa Zákona času sú odsúdené na zánik ... je to len otázkou času a množstva zbytočných obetí (všimni si, že zo starých kultov sa prebralo, že sa vo všetkých niečo obetuváva...aj život).
Prečo?

SouDruzi od GP sa musia od smiechu za bruchá chytať, keď sa „kresťania“, moslimovia, či „židia“ medzi sebou navzájom hádajú a žerú. Aj tzv. židov berie GP ako dobytok a nechajú ich spokojne zholohoaxovať, keď potrebujú iné ovce upokojiť a občas judaistov predhodia zbujačenému stádu ... a potom je zas veľký kvikot na rôznych úrovniach riadenia stajne a stád...☺

Ad) Propagácia islamu - každý podľa miery chápania...
Neviem čo si čítal a čo nie, aké videa si pozeral, ale nič také v prácach VP nie je (tu nie je preložených ani 20 % jeho kolektívnej tvorby) a v niektorých je pekný popis antikoránickej stratégie GP, keď dnes sme v 1. etape realizačnej fázy = migrácia s islamských regiónov ... ale to je na dlhšie.

Ad) Dnešný zombie islam - si však netreba pliesť s hlbokými myšlienkami obsiahnutými v Koráne (samozrejme pri chápaní jeho hlbšej úrovne a treba ho čítať chronologicky, ako boli súry Mohamedovi zjavované, ináč je z toho len miš-maš a hlavybôľ..).

Ad) Biblická koncepcia - musíš pochopiť, že dominujúcou koncepciou vo svete je projekt, ktorý je postavený na Biblii, pretože Védická civilizácia žiadnu globálnu koncepciu nevytvorila a mieste hierarchické "elity" sa uspokojili s vypásaním a strihaním vlastných oviec..
Ako základný prostriedok na zhromažďovanie zdrojov a skupovania celého sveta aj s jeho obyvateľstvom - slúži ÚROK, ktorý bol v zmysle Starého zákona "priklepnutý" do MannaŽérskej funkcie tzv. židov... atď.
Pokiaľ ľudia nepochopia, čo je ich najväčším nešťastím, tak budú proti ním financované všetky svinstvá 1. - 6. priority ZHN zo zdrojov, ktoré sú sofistikovane ukradnuté všetkým občanom po svete..

A dobrí a úprimní ľudia existujú po celom svete a teda aj v tom islamskom kulturologickom prostredí, netreba podliehať biblickej propagande ala obrázky z TV, filmov a pod....☺

A s Julkom ja zápasiť pochopiteľne nebudem - on zápasí sám so sebou - najmä s implantovaným biblickým programom a na ňom postavených stereotypoch...žiaľ...žije v Matrixe, ale cesta z neho je veľmi príjemná a krásna..

Re: Re: Re: Re: k Julkovi

Kolkobudeszit | 04.05.2017

Ahoj Lux, vdaka poucne. Islamizacia je v plnom prude i v SR uz 25 rokov tu funguju vselijaky moslimsky "duchovny" a pomerne slusne chytaju ovce. I ked ich vseobecne inteligencna uroven je uboha. Urok - ano ZLO, ale antikoranicke tazenie GP ? V prvom diely Kor an nu - vydaneho Abdulwahabom al Sbenatym, ktory dostal vela priestoru v komentovani v Mrtvej vode (ten diel je v skutocnosti posledny, ale su to vysvetlivky), je uvedene - "mame svojich medzi nimi vitazstvo bude nase" Co k tomu dodat pre rozumneho? A tak i tzv. antikoranicke tazenie proti uroku vnimam, len ako propagandu , vlnu spekulativneho "dobra" metodu GP, na ktorej ma Islam ziskat sympatiu a zabahnit nase uzemie. Urok vsade vo svete funguje a v Islamskom svete nefunguje JEDINE preto, aby semiti ziskali KOMPARATIVNU VYHODU a lahsie sa dostali sivi k peniazom. Iste vies, ak napr. Turek chce stavat dom v Nemecku dostane od Turecka bezurocnu pozicku a tak sa da pokracovat... Teda urok je pouzivany len na nesemitov nie na BRATOV a tak je SCESTNE tvrdit, ze GP chce potlacit Kor an, lebo je bezurocny. Prave NAOPAK preto bol Islam postaveny na bezurocnom zaklade od GP, aby lahsie likvidoval nas bielych, ktorym naordinoval UROCNY system. A tak je to "vsetko naopak" ako pred smrtou zistia i rabini. A preto materialy o "antikoranickom" tazeni i v KOB su usmevne!

Re: Re: Re: Re: Re: k Julkovi

Lux | 05.05.2017

Ahoj Kolko...

Áno, ak sa pseudokresťania a ich "normálni" hierarchovia rýchlo nespamätajú, tak za nejakú chvíľku to môžeme mať mešity a namiesto Biblie zdeformovaný Korán..☺
Je to jeden z hlavných parciálnych cieľov GP - rozoštvať 2 najväčšie ideologicky rôzne zaočkované stáda a zraziť ich medzi sebou a na krvavej spálenej roli, vzlietnuť ako bájny Phénix z popola, keď sa vráti sociálny čas o nejakých vyše 1 000 rokov späť.

V článku "Povedz mi zrkadielko..." dal Cico hore viacero linkov - pozorne si ich prečítaj a možno zmeníš trochu názor.

Ako som už písal, Korán sa musí čítať chronologicky (a ten slovenský preklad nie je práve vydarene preložený a je chronologicky rozhádzaný):
Zmena chronológie je totiž jednou z najfunkčnejších technológii manipulácie vedomia. Je to funkčnejšia technológia ako nejaká ideológia (či náboženstvo) = 2. priorita riadenia!
Efektívnejšie je už len nepriame a priame matricové riadenie jedincov, kolektívov, ktoré spadajú VŽDY pod príslušné štatistiky programového "samo"riadenia stáda.

Keď človek zo Západu číta taký "bordel" v Koráne, proste toto učenie bez hlbšej analýzy jeho fragmentov – odmietne (ako napr. Julko, ktorý prečítal v prácach VP pár úryvkov, či súr a biblický egregor mu spustil "Alert"...☺).
To projektanti, ktorí zdeformovali všetky "posvätné" kníhy dobre vedeli. A boli znalí aj toho, že za nejaký približne vypočítateľný čas (podľa etalónových dominantných sociálno-naturálnych procesov v danom regióne), narastie konfliktný potenciál oboch (pôvodne identických) ideológii ("kresťanstva" a islamu), pritom rovnakej pôvodnej koncepcie Ľudskosti - do prakticky opačnej koncepcie (samo, že v istej nezanedbateľnej miere)... = otrokárskej, v zmysle „Divide et impera“..., ktoré bolo známe mnoho tisícročí pred n.l.

Korán je pri správnom hlbšom pochopení oveľa lepšia životná filozofia, ako Biblia so satanistickým jadrom, a to na všetkých prioritách riadenia opičiakov..

Námatkovo:
Hovorí o Rozlíšení dobra a zla, nemožnosti donútenia k relígii (1. priorita), deformovaní Mojžišovho a Ježišovho učenia (2. a 3.), zakazuje úrok (4. priorita), zakazuje alkohol, drogy, prostitúciu, hazardné hry (5. priorita), hlása dlhé obdobie mierového obracania na "pravú vieru" (6.) - len je to celé potrebné chápať v hlbšom kontexte a nie na základe výkladov imámov, mulov a mufti...to je obrovský rozdiel.

Ináč islamské bankovníctvo už funguje v mnohých biblických štátoch a seriózne sa tým zaoberajú aj mnohé transnacionálne banky, hlavne švajčiarske...a netreba za všetkým vidieť fatalistickú myšlienku likvidácie bielych - majú predsa intelekt, vôľu, či už nie?
Či si myslíš, že pár vyšinutých jedincov globálne riadi celý svet a stretávajú sa v nejakom "známom" klube?
Riadenie v drvivej väčšine prebieha na egregoriálno - matricovej úrovni = zjednodušene - riadia sa stereotypy myslenia a správania stáda, vždy s určitou pravdepodobnostnou odchýlkou.

Myslieť si, že postavím nejakú štruktúru, ako napr. Julko, a cez ňu budem niečo významné riadiť, je z pohľadu metodík globálneho riadenia - názor "škôlkára", ktorý má o globálnom riadení načítané množstvo "škváru" z netu o všelijakých šedivákoch, iluminátoch, rosenkruciánoch, židoch, mimošoch a pod.
Základné pravidlo je pritom veľmi jednoduché:
Vox populi, vox dei!
Ak ľudia nechápu a majú mizernú reálnu (!) morálku tak je ich možné pomeŕne ľahko neurolingvisticky manipulovať a programovať, a to desiatkami sofistikovaných metód riadenia stáda. A stádo sa potom štatisticky pravdepodobnostne správa podľa zámerov skrytých sociálnych inžinierov..

Ak si prečítaš nejakú dlhšiu diskusiu - napr. pod tým článkom "Povedz mi zrkadielko..." tak tam nájdeš isté štatistické rozdelenie ľudkov, a to žiaľ nie je moc pozitívne v smere k vyššiemu chápaniu, morálke ... koľko sa tam prezentovalo Ľudí??

A tzv. Védy (vrátane tých Slavienskych, Velesových a pod.) by som lúskal so značnou opatrnosťou ... aby si nespadol do druhého matrixu (účelovo vytvoreného pre tých, ktorým sa ten prvý nepáči..).
GP sa kedysi dávnejšie podarilo ľudstvo rozdeliť na v podstate prirodzene 2 defektné veľké stáda:
Západ - dominuje hmotný aspekt
Východ - dominuje "duchovný" aspekt
Pričom hmota (telo) a duch jedno jest!
A potom už len znalejší s prstienkom moci prikurovali pod kotlíkom..

A vyššie zasvätení rabíni už počas života veľmi dobre vedia, že "všetko je naopak" = tzv. biblický zakrytý kód = keď systém koná pravý opak toho, čo verejne deklaruje.
Ako keď veľkí a väčší "skrytí" fašisti obviňujú nejakých podvedome protestujúcich "kotlíkovcov", že sú extrémisti a fašisti..☺
A koľko % tupého populu im to cez Médeu stále žerie??

Re: k Julkovi

Cico Ciciak | 05.05.2017

Tu už asi vážne niekomu drbe.
Sorry za silnejšie vulgarity, ktoré som tu po dlhom čase použil.

názor

Július | 02.05.2017

Obecně je těžké nazvat cokoliv v historii nynější globální civilizace, co by nezdeformoval a nepodělal biblický internacizmus tím, že do toho pronikl. Jediné, co prokazatelně nebyl schopen poškodit, to je ideál života lidstva v Bohoděržaví (království Božím na Zemi), ačkoliv internacizmus přece jen zvládl na historicky významnou dobu (podle našich měřítek) vytěsnit z života společností a politiky států praktické uskutečnění ideálu Království Božího na Zemi."

Keby bol vnútorný prediktor CCCP objektivný, tak by musel biblický projekt dávno premenovať na "judaisticko - talmudský" projekt, pretože tento projekt mení tvár sveta a má na svedomí, to, čo VP kritizuje. Ale miesto toho nám cez termín "biblický projekt" podsúva, že za toto všetko zlo može kresťanstvo, nakoĺko to uznáva SZ(obmedzene) a NZ, teda Bibliu.
Stále a stále tlačí tézu, že Izaiášový doktrína o lichve je presne to, čo sleduje kresťanstvo(RKC), čo je však zásadný omyl, pretože tá bola v kresťanstve dlho zakázaná a bola povolená len židom, pretože tým bola obmedzená možnosť si inak zarábať...
V súčasnosti sa tí, čo realizujú úžeru za kresťanstvo a bývalé kresťanské štáty schovávajú a preto by kritika nemala padať na kresťanstvo cez termín "biblický projekt", ale projekt by sa mal pomenovať správne. Autori KSB by si mali uvedomiť, že úžera sa týka skor judaizmu a talmudu a ten rozhodne nie je kresťanstvo...RKC ekonomicky neriadi tento svet.
Avšak neznámi autori VP CCCP útočia hlavne na RKC, ktorej dávajú vinu za judaisticko talmudský projekt a tým ukazujú, aké vektory cieľov sami sledujú.Teda hlavne likvidáciu RKC, ako nástroja lichvy a GP podĺa ich učenia.
Až niekto hlbšie čítal SZ, tak iste vie, že okrem Izaiášovej doktríny je tam aj desatro, kde platí nepokradneš, a to neplatí len v rámci prekrúteného chápania judaizmu, teda nepokradneš len bratovi, ale platí to na všetkých ľudí aj vrátane tých, ktorých talmud za ľudí nepokladá. Z toho vyplýva, že niečo do biblie nepatrí, a to buď z desatoria 7 prikázanie, alebo Izaiášová doktrína.
Izaiášová doktrína nemože pochádzať od skutočného Boha kresťanov, z čoho vyplýva, že tam bola vložená neskor , a to nepriateľmi kresťanstva...A aj niektoré iné pasáže SZ.
Židia, teda Hebrejci alebo Izraelity neboli totiž vyvolení na svetovládu , ale na to, aby šírili svetlo poznania a viery iným národom.
To potvrdil svojím učením sám Ježiš Kristus...Už v tých časoch sa SZ vyučoval prekrútený, na čo poukazoval a to, že on stál na strane pravdy ho stálo aj život.

Re: názor

Lux | 02.05.2017

Hej, hej Julčo, keby...bol ten NZ objektívny a o SZ ani nehovoriac..

Ale na keby sa už dlhú dobu nehráme a nedáme sa vodiť za nos (alebo v istých prípadoch a veciach aj áno?) ...a rozlišujeme, čo by v tom SZ i v NZ mohlo byť od Boha a čo je tam zámerne a cieľavedome implantované na zotročenie ovečiek ... o tom sú práce VP a nie o tvojich "dojmoch a pojmoch"... žiaľ také typické pre drvivú väčšinu dnešných stále ešte nie moc chápajúcich "kresťanov", ktorí by tak mohli pomôcť.. v zmene usporiadania života na matičke Ma..

Koľko je vo svete judaistov (dezintegrovaných zombie a déAmon riadičov stáda)?
25 melónov?
Koľko je pseudokresťanov (poväčšinou rôznymi mechanizmami ovplyvňovaných, riadiaco "negramotných" otrokov)?
2 miliardy?

Kto to, do pekného obalu za-Baal-ené svinstvo, akoby od Boha (hlboké satanizmy) obsiahnuté v Blblii, majoritne podporuje?
Ak si tu ovšem niečo naštudoval a máš aspoň nejakú základnú predstavu o noosférických bioenergetických riadiacich poliach...ktoré sú predurčené pre vývoj Homo S.s. Zhora..

"Dal som vám slobodu konania, ale aj intelekt...a ako s tým naložíte, tak sa aj v pozemskom živote máte.."
Ako to vyzeralo po stáročia v biblickej civilizácii (ostatne aj vo védickej - tam aj o dosť horšie = preto Boh musí podporovať tú biblickú, keďže lepšia nie je a tzv. židia boli Ni(e)kým predurčení na výkon tých riadičov stáda... ☺).

Nevnímate Moje upozornenia.... ok, tak tí, ktorí chápu viac a sú objektívnejšie v chápaní na tom lepšie, vo vzťahu k Mojim objektívnym cieľom (napr. tzv. židia = konvertovaní chazari v našich zemepisných šírkach, či masoni, ale aj iní), vás môžu v rámci Môjho dopustenia "zotročovať a vypaľovať"...
Akú máte Koncepciu usporiadania života na Zemi vy "kresťania" ?
Nemáte žiadnu?
Opičíte sa po tej, ktorá je obsiahnutá v SZ? Súhlasíte s mnohými zvrátenostiami, ktoré sú v BlbLie obsiahnuté? Nemáte vyšších hierarchov, ktorí by ovciam jemne a pomaličky povedali, kde je "pejsek zakopanej"?
Nechápete, že len istá miera morálky (aj to výrazne defektná, keď verím v nejakého boha, ktorý neexistuje ...), zďaleka na prevzatie riadenia nestačí, čo istá zasvätená verchuška veľmi dobre vie a využíva na úkor nechápajúcich ovcí svoje dopustenie?

Nechápete, že ľudský mozog nevníma predponu ne-..?
Ne-zabiješ!
Ne-pokradneš!
...

Nechápete, že ľudské vedomie pracuje s rýchlosťou 15-16 bit/s (na tom je založený celý filmový priemysel klamania a vytvárania fiktívneho matrixu) a že je schopné operovať len so 7 - 8 objektami súčasne?
Prečo je "prikázaní" 10 ?
Ani jeden bežný jedinec nie je schopný ich všetky dodržiavať súčasne a niekde v istých situáciach "uhne"...☺

Noe (Neuer Man) ich z Atlantídy doniesol len 7 a prvé doporučenie skutočného Boha bolo: "Nemáte sa čoho obávať!" - ale to bude na teba Julko asi príliš ťažké sústo pre biblický program, ktorého si podvedome súčasťou..

A kto si vybral kmeň HéBaRé a ako ho Amenisti infiltrovali tu je dosť popísané, ale asi to nečítaš a o to viac biblický egregor píše cez istý svoj "printer", ktorý si dal nick Július..

A Iesus (Issa z Nasarény) samozrejme nepoložil život za Pravdu (asi je to veľmi nelogické, aby Boh = absolútna Láska, nechal svojho Noeho zavraždiť, keď sa s najväčšou pravdepodobnosťou nedopustil žiadneho previnenia - ostatne také mal aj Zjavenia Mohamed, čo sa aj dostalo do Koránu)..

Ah tie biblické lží ... a neschopnosť sa vymaniť z biblického e-GreHóRa..

Re: Re: názor

Július | 02.05.2017

Práce VP nie sú zrovna o objektivite, ale o manipulácií. Tie snahy vytvorenia rajskej spoločnosti tu už boli mraky pod roznymi ideológiami, KSB nevynímajúc.

Ohľadom satanizmov, škoda písať, to, čo som napísal ste nepochopili.
Na vyvracanie vašich dohadov nemám zrovna čas a ani chuť.

Re: Re: Re: názor

Lux | 02.05.2017

A takáto tvorba Julka je o objektivite?

Uvedomuješ si vôbec nejako širšie termín "objektivita"? A ako sa dá k objektivite dopracovať vieš?
Dosť pochybujem..

Ale na druhej strane ťa zase chápem...proste nie je náhoda, že biblický egregor reaguje na pre neho neprijateľné inFormácie - má predsa InTel, a to nie hocijaký, ale mohutný a ešte stále nabíjaný množstvom nechápajúcich ľudkov..

Aký máš (osobný) cieľ na týchto stránkach, Julko (ak tu nie si priamo nasadený egregoriálny trottl na spochybňovanie nosa medzi ušami...☺..)?

Vieš to nejak deFinovať?
De Fini...skús od nikdy nezačínajúceho konca..

Re: názor

Daniel | 02.05.2017

Hej, dobre si to napísal Julius. :-).

Re: názor

Kolkobudeszit | 02.05.2017

Hm, mam cas tak napisem, co tu sice lepsie vedia, ale opakovanie je matka mudrosti i ked sucasne bezobrazne slovo je cielene konfrontacne nepresne a vyznam zamerne zvukov meneny, ako vieme i z Ved...Ved prave to bolo cielom Biblickeho projektu, aby krestanie nemohli brat uzeru - a tak ich vychovat v "milosrdenstve" deaktivovat, aby monopol zostal panom uzernych zidov, ktori Slovjenom biblicky projekt podsunuli, aby odovzdavali majetok GP uzerou a cez dary Cirkvi, odpustkami, nabozenskymi vojnami.... Cisto ekonomicky projekt. (Tu sa pristavim, zase tie nepresnosti slov - zida definuju uz i rabini ako cloveka, ktori prijal judaizmus-pri chazaroch im ine ani nezostalo. Teda sivi sa skryli za vyrobenych zidov a na seba nabalili ludstvo, zmiesali, znestastnili a nestastni, nespokojni so sebou- nebudu dobro robit tak sa znesvarili a jadro bez svedomia sa za tu masu skryva.) Ale ved stary zakon je sucastou biblie, tam je ten „Judaisticko talmudsky projekt“ spolu s Paulovym zhanobenim odkazu posla bozieho. Biblicky projekt mal SKOMPROMITOVAT ucenie bozieho posla!!!
A kedze teraz media prebrali funkciu kostolov v ovladani ludi, tak su nepotrebne a ba nebezpecne pre GP, lebo je tam stale vela dobrych ludi, co dokazu BEZ PENAZI pomahat, len z cistej viery. V islamskom prostredi to NEEXISTUJE preto zosiveni ludia tohoto typu maju vytlacit dobru cast krestanov! A preto musia viac a viac kompromitovat krestanstvo, naborom homosexualnych, pedofilnych fararov, (vid i vyjadrenie Virapena) vrazdami ako Sabra-Satila... sama cirkev seba kompromituje odkryva, ze cielene robila starocia-pedofiliu a vytahuje z archivov tieto materiali, len aby sa kontrolovane zbavila tej cistej casti krestanov... aby v buducnosti ich samych cisto sa drziacich viery moslimovia zhanobili, dali im pecat viny ako vsetkym za „holocaust“ a ubili pod zamienkou, ze cirkev je skompromitovana! A tym navzdy vymazat pamat na dobro, ktore priniesol Slovjensky bozi posol. Vlastnych „nepotrebnych“ vrazdi a tu vidno neustale rovnake metody v dejinach! Metodou je i sucasne preorientovavanie krestanskej mladeze cez "lasku k bliznemu" na migrantov, aby sa krizili a spravili deti nestastnymi s mensou duchovnostou a jemnocitom... Zneuzivaju neustale SamArijsku Slovjensku dusu. Deaktivovat mladez vselijakymi skoro hypnotizujucimi zrazmi "lasky", len nech sa neodtrhne od Cirkvi, ved by si sama mohla vystacit so svojimi vlastnymi CISTYMI duchovnymi napr. na principe Jehovistov, ale ako cisti nasledovatelia myslienok bozieho posla... nie s radostou, ze boh vyvrazdi vacsinu a necha len vyvolenych 144 000 spravcov Rotchildovych Jehovistov... Aj Islam a Budhizmus je sucastou Biblickeho projektu, pretoze maju rovnakeho spravcu s rovnakymi metodami. Ved i Budhizmus vychadza z o 1000r. starsieho Bono... Prospesnejsie bude ako toto cudzie latinske pismo i studentom KSB, DVTR film s obrazmi, nad cim sa da zamysliet. Zadam s analyzou obrazov.

Re: názor

Cico Ciciak | 05.05.2017

Súčasný biblický projekt (koncept/koncepcia) globalizácie globálneho prediktora
----------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Neprovést sjezd ÚV KSSS je obdobné, jako neprovést volby

los/sol | 01.05.2017

Je-li charakter a kvalita vlády výsledkem mimo jiného "vzdělání" voličů.
Po dobu "nesjezdů/nevoleb" dospět, překonat, přehodnotit, dovzdělat se v mravnosti a etice... u straníků/voličů.
Zaujal mě termín: "...překonat tu mravnost a etiku, které panovaly desítky let..."
Zatím (nemám vše prostudované) jsem si myslel, že je etika a mravnost je jen jedna.

od Petra z nwoo, kto nezachytil

Kolkobudeszit | 01.05.2017

podla tohoto mozno hodnotit i kroky pana Putina a jeho vlady a rozsiri uvedomenie studentov KSB, DVTR a hodi sa prave do "Obrany...", ked vieme plany nepriatela
http://tadesco.cz/odtajneni-zapadnich-dokumentu-pokud-vam-neotevre-oci-potom-uz-nic/

zidia SR

Kolkobudeszit | 01.05.2017

toto suvisi v podstate s kazdou temou a kazdy ucitel by to mal vediet, aby detom vravel pravdu o dejinach a ukazal detom nevdacnost zidov a ich klamstva a neprogramoval deti do nestastia, ked jeho - "ucitela" naprogramoval niekto iny
http://blog.hlavnespravy.sk/1423/izraelske-velvyslanectvo-znepokojuje-seminar-o-zivote-a-osobnosti-tisa/

seriozne uverejnene na horeuvedenej str.

Kolkobudeszit | 01.05.2017

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

najdene v horeuvedenom- doplnenie pre ucitelov

cislakolkobudeszit | 01.05.2017

Info sa tyka priamo "Ludskosti..." do prevratu 1989 sa uvadzalo, ze bolo deportovanych z uzemia SR spolu 56000 zidov, teda zo 100% uzemia. Madari deportovali z obsadenej casti 25% 25 000 zidov a ked Tiso zastavil deportacie, ked sa dozvedel ich osudy, co spojenci uz 1,5 r. vedeli-Nemci deportovali po povstani 20000 zidov. 56000-45000=11000 co teda pripada na Slovensky stat. Po r. 89 zacali cisla zvysovat az ku 90000, aby nespravodlivo zvalili vinu i na Slovakov za ich vlastne zlociny. Ale myslim, ze drobni zidia odsudeni hornymi na likvidaciu to vedia lepsie a tak mame informacie, ktore by sme asi inak nemali! A spominam na p. Pjakina - ako o Asadovi tvrdil Eu posranec, ze je horsi ako Hitler, lebo zabija vlastnych, ale z tohoto priamo oficialne vyplyva, ze oni to robia neustale, prave ti, co toto tvrdia a v podstate sa to opakuje v USA - bud odpalia, alebo v obcianskej vojne zhoria. A najlepsie je, ze Cinanov, toto vobec nezaujima a neviem ako dopadnu, ked im to Cinania spocitaju - lebo Cina musi zacat ako "vzor" spravodlivosti svoju vladu. Klamstvami deprimuju tych medzi ktorymi ziju o ktorych sa mozu opriet a podpiluju si konar. Teda Slovaci smelo a hrdo hladte, lebo slabemu a bezbrannemu nie je vo vasej povahe ublizovat, ale chranit, ako sa odvdaci to uz ponechame jeho osudu a budme hrdi na tych ozaj nasich milych mudrych predkov. A s touto radostou sa pohruzme do citania mudrosti tejto stranky.

Re: zidia SR

los/sol | 01.05.2017

Ano, tyhle materiály jsou známé.

Re: Re: zidia SR

Kolkobudeszit | 01.05.2017

Vyborne, ale su statisice, ktorym neumoznuje ich zaneprazdnenie brazdit stranky, tak im tu mnohi mudri pomozte a len tak posielajte info, stranky aspon obcas i na nezname emaily. Este mnozstvo ludi caka na to, co mnohi z Vas objavili pred 4 rokmi. Nie je predsa navstevnost webu statisice denne! A viem, ze mnohi Vam od srdca podakuju!

Přidat nový příspěvek