Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (16)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (16)

29.9.2016

předchozí část

 

...Rešení problému, nastíněného S.Okito, spočívá ve vybudování funkční metodologie takového plánování a státního řízení v zabezpečení plánů podobného druhu. Je však neřešitelný, pokud se potřeby nerozdělují na demograficky podmíněné a paraziticko-degradační, a ve vztahu k nim se nedělají rozdíly v politické praxi státu.

Kromě toho, pro řešení uvedeného problému je nutné dát odpověď ještě na jednu principiální otázku:

Co je to plán pro stát a společnost?

— „laťka“ na rekordní úrovni, přes kterou musí „přeskočit“ na hranici svých možností mnohoodvětvový výrobně-spotřební systém?

— dopředu dosažitelná úroveň, pod jejíž kontrolní ukazatele se mnohoodvětvový výrobně-spotřební systém během své práce nemá dostat, a jejíž překročení není jen žádoucí, ale má být i garantováno svobodou vědecko-technické a podnikatelsko-organizační tvorby?

Životu adekvátní je druhá odpověď na postavenou otázku:
 

Plánové spektrum výroby a spotřeby, kromě toho, že musí odpovídat životním potřebám společnosti, musí být dopředu dosažitelný, a překročení plánových ukazatelů v těch případech, kdy je to společensky užitečné, musí být garantováno organizací práce a řízení ve všech odvětvích a oblastech.

 

To je tedy celá tematika politekonomie industriální civilizace ve velmi krátké verzi. Je jí třeba chápat alespoň na této úrovni a vidět v reálném životě. Ale o stanovování cílů, o vzájemně se vylučujícím charakteru cílů výroby a rozdělení produkce ve společnosti, o metodologii plánování a naladění tržního mechanismu samoregulace není v tradičních sociologických a ekonomických teoriích dobrým tónem mluvit, protože profesionálové-úředníci (ekonomové, účetní, bankovní finančníci, burzovní brokeři a makléři) a také další dav nemají znát, že jimi všemi řídí jako roboty prostým způsobem: cestou formování z dětských let jejich přesvědčení a profesionálních návyků, odpovídajících cílům kurátorů a vyšších manažerů systému, ale nejsa adekvátní životu.

Tuto problematiku jsme v současné práci osvětlili krátce, ale ohledně podstaty. Podrobněji je vysvětlena v práci VP SSSR „Krátký kurz...“, která, jak ukazuje praxe šíření Koncepce společenské bezpečnosti, je mnohými hodnocena jako jakoby nezávazná pro studium a osvojení. Ale – z našeho pohledu – je závazná pro studium stoupenci Koncepce společenské bezpečnosti proto, že žijeme v civilizaci, kde všechno i každý závisí na systému výroby a rozdělení produkce, v důsledku čehož na téma ekonomiky vůbec nemá morální právo se vyjadřovat člověk, který si u sebe v mysli nezformoval alespoň základní představu o tom:

 • co je to meziodvětová rovnováha koloběhu produkce a finančního koloběhu;

 • jak jsou navzájem spojeny;

 • jak se vnitroodvětvové procesy popisují aparátem matematické statistiky a teorie pravděpodobností;

 • jak jsou ty popisy vnitroodvětvových procesů spojeny se systémem účetnictví;

 • co jsou to nástroje naladění tržního mechanismu na samoregulaci výroby a rozdělení produkce;

 • jak se ty nástroje projevují v meziodvětvových rovnováhách;

 • jak se cíle výroby a rozdělování, vlastní společnosti, projevují v meziodvětvových rovnováhách;

 • jak se musí budovat systém plánování, aby vytvářel následnou posloupnost plánových rovnováh, odpovídajících realizaci mravně zdravých cílů výroby a rozdělení produkce;

 • jak se musí měnit daňově-dotační, úvěrová a pojistná politika v procesu realizace následné posloupnosti plánových rovnováh tak, aby reálné ukazatele výroby a spotřeby byly vyšší než plánové zadání a tím by realizovaly zvolené cíle.

A hlavně – je třeba chápat:

 • proč stanovování cílů v systému plánování musí být demograficky podmíněné v řečišti globálně zvolené globální politiky;

 • jak se prakticky zjišťují demograficky podmíněné a degradačně-parazitické spektra potřeb;

 • co konkrétně patří do každé skupiny v naší době.

To je nutné znát, cítit a chápat, dokonce pokud se člověk nechystá dělat kariéru a časem obsadit pozici hlavy státu, hlavy vlády nebo ministra ekonomiky. Je to nutné znát, aby se nedovolilo „velkým“ kombinátorům a žvanilům vymývat lidem mozky.

A aby se ulehčilo osvojení těch vědomostí a pomohlo se osvobodit ze zajetí pseudoekonomických kultovních mýtů, byl publikován „Krátký kurs...“

Nyní je na základě informací z tohoto odbočení od tématu možné přejít k dalšímu zkoumání názorů H.Forda a J.V.Stalina na normální hospodářskou činnost společnosti.

 

4.5. Plánované hospodářství bolševiků – hospodářství socialistické

 

Po určení základního ekonomického zákona socialismu J.Stalin ve své práci pokračuje jeho objasňováním, přičemž jasně odlišuje cíle a prostředky jejich dosažení.

«Říkají, prý základním ekonomickým zákonem socialismu je zákon plánovitého, proporcionálního rozvoje národního hospodářství. To je nesprávné. Plánovitý rozvoj národního hospodářství, a. tudíž i plánování národního hospodářství, jež je více méně správným odrazem tohoto zákona, nemohou samy o sobě nic přinést, není-li známo, pro jaký úkol se uskutečňuje plánovitý rozvoj národního hospodářství, nebo je-li tento úkol nejasný <úkol stanovování cílů je rozveden v Odbočení od tématu 6>. Zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství může přinést žádoucí výsledek jedině tehdy, je-li zde úkol, pro jehož uskutečnění se děje plánovitý rozvoj národního hospodářství <, protože meziodvětvové proporce a absolutní úrovně kapacit jsou samy podřízeny cílům, určovaných tím úkolem>. Tento úkol nemůže dát sám zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství <, protože stanovování cílů leží vně meziodvětvových proporcí a metodologií plánování>. Tím spíše jej nemůže dát plánování národního hospodářství. Tento úkol je obsažen v základním ekonomickém zákonu socialismu, v jeho požadavcích, jak byly výše uvedeny. I zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství může působit v plném rozsahu jedině tehdy, opírá-li se o základní ekonomický zákon socialismu. Pokud jde o plánování národního hospodářství, může dosáhnout kladných výsledků jedině tehdy, je-li dbáno dvou podmínek a) jestliže správně, odráží požadavky zákona plánovitého < — proporcionálního — > rozvoje národního hospodářství , b) jestliže je ve všem v souladu s požadavky základního ekonomického zákona socialismu <, což je ekvivalentí demografické podmíněnosti cílů společensko-ekonomického rozvoje, vkládaných do plánů, a orientaci systému plánování na garantované uspokojení mravně zdravých (životních) potřeb všech a každého>.» (“Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, kapitola 7.)

Avšak námi citovaný fragment se (při vypuštění našich pojasnění v závorkách < … >) může mnohým, neznajícím reálnou historii SSSR, zdát prázdným tlacháním nevědomého a v praktických věcech nezkušeného stranického prvohierarchy, nemající nic společného s ekonomickou realitou života sovětské společnosti.

Mnozí mohou setrvávat v takovém názoru na základě poukazu na jim známou ekonomickou realitu života v SSSR konce brežněvské epochy a epochy perestrojky: deficit téměř všeho – od jídla do vybavení domácnosti, bydlení a automobilů a „přetlak“ zboží, kterého se v nějaký okamžik podařilo vyrobit příliš, například lustry nebo koberce; pravidelné problémy s dodávkami do obchodní sítě těch či oněch produktů, počínaje solí, mýdlem, zubní pastou, cukrem a klobásou (kterou v některých letech znala jen Moskva, Leningrad, hlavní města republik a uzavřená speciální městečka typu); spolu s tím speciální místa pro „elitu“, kde představitelé stranické, státní, vědecké a další nomenklatury získávali vše v souladu se svým postavením, nezávisle na situaci se zbožím na ostatním trhu atd.

Zdálo by se, že taková reálná praxe života v SSSR potvrzuje, že to co řekl J.V.Stalin o základním ekonomickém zákoně socialismu a jeho uvádění do života na základě plánovaného hospodářství – jsou nevyvratitelně nesmyslné, prázdné tlachy; že reálný život údajně prokázal nemožnost plánované ekonomiky, odpovídající životním zájmům většiny obyvatel.

Ale pokud porovnáme uvedený fragment z „Ekonomických problémů socialismu v SSSR“ s Odbočením od tématu 6, pak se stává nevyvratitelně jasným to, že ve skutečnosti historie SSSR po roce 1953, včetně upomenutých ekonomických problémů doby brežněvského zahnívání a perestrojky, právě naopak potvrzují, že J.V.Stalin měl pravdu ve svých definicích ekonomických zákonů socialismu, a po jeho odstranění se v SSSR strategie společensko-ekonomického rozvoje budovala s hrubými přešlapy jak základního ekonomického zákona socialismu, tak i zákona plánovaného proporcionálního rozvoje národního hospodářství.

Abychom to ukázali, uděláme ještě jednu odbočku od tématu.

*     *     *

Odbočka od tématu 7: Post-stalinský SSSR byl antisocialistický stát

Co se týká základního ekonomického zákona socialismu, určujícího cíle výroby a rozdělení produkce ve společnosti, pak ani v obecné politekonomii socialismu, ani v aplikačních teoriích řízení národního hospodářství na plánovém základě neproběhla identifikace a rozdělení degradačně-parazitických a demograficky podmíněných potřeb. Pokud v období vedení země J.V.Stalinem to bylo možné objasnit řešením úkolů společensko-ekonomického rozvoje země na základě marxismu, který kultura Ruska přijala, ale nepovedlo se jí ho zhodnotit ve vztahu s reálným životem v důsledku zaměřenosti intelektuálního potenciálu na vnitrostranický boj, technicko-technologické a organizační aspekty strukturní transformace národního hospodářství v letech 1920-1930, soustředění sil na dosažení vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-45 a na následující obnovení hospodářství a přezbrojení ozbrojených sil (včetně raketových a jaderných zbraní), pak po završení poválečného období obnovy a publikace „Ekonomických problémů socialismu v SSSR“ bylo možné prázdné žvanění a neplodnost společensko ekonomických věd v SSSR objasnit pouze degradačně-parazitickou mravností samotných vědců: čím mravně defektnější – tím prodejnější, úslužnější, výše v hierarchii, ale přitom – hloupější a neschopnější v identifikaci a řešení reálných problémů života a rozvoje společnosti. V důsledku takové lhostejnosti vědy i politických činitelů k dvou navzájem neslučitelným spektrům potřeb narůstala v příjmových sekcích rozpočtu SSSR komponenta tabáku a alkoholu. Ve výsledku v polovině 80. let na každý rubl, získaný do rozpočtu v důsledku prodeje alkoholu, připadalo 3-5 rublů (podle různých odhadů) přímé či nepřímé škody, poddávající se účetní evidenci, vyvolané haváriemi, nemocemi, produkcí zmetků, chuligánstvím a těžšími zločiny a dalšími výsledky činnosti lidí pod vlivem alkoholu na jejich psychiku. Plus k tomu škoda nepoddávající se účetní evidenci na zdraví nových generací, počatých rodiči ve stavu opilosti, a škoda kultuře, v důsledku absence správné výchovy dětí, a snížení jejich genetického potenciálu rozvoje vlivem alkoholu.

To se týká i tabákových výrobků a dnes i dalších drog a syntetických narkotik.

V důsledku toho SSSR-Rusko v post-stalinské době zaostávalo, zaostává a v blízké budoucnosti bude zaostávat za výzvami doby ohledně masového vyřešení mravně-etických, vědeckých, technicko-technologických a organizačních problémů svého rozvoje, což určuje jeho pozici ve světě a vztah k němu v jiných regionech Země jak tamních „elit“, tak i prostých lidí. Nelze mluvit o uspokojování potřeb lidí cestou růstu a zdokonalování celé výroby na základě vyšší techniky. Dříve vybudované podniky pracovaly desetiletí bez obnovení jejich technicko-technologické báze. Nové podniky se stavěly podle projektů, počítajících s použitím starých technologií a morálně zastaralého vybavení. Kromě toho kvetlo opožděné odevzdávání k užívání, podmíněné narušením proporcí mezi plánovaným objemem stavebních prací a možnostmi skupiny odvětví, tvořících stavební průmysl.

To vypovídá o tom, že v post-stalinské době se narušoval nejen základní ekonomický zákon socialismu, ale také se systematicky narušoval zákon plánovaného, proporcionálního rozvoje. Z našeho pohledu, nejvýraznější příklad destruktivního narušení proporcí, pramenící ze špatného stanovování cílů, tj. z narušení základního ekonomického zákona socialismu, je „osvojení celiny“ a rozvoj Ozbrojených sil SSSR.

První úroda z celiny byla rekordní, překonala všechna očekávání. Sklidili ji a... většina zhnila, protože nebyly vybudovány skladovací a zpracovatelské kapacity. Kromě toho, v první roky náběhu na celinu v důsledku použití zemědělské techniky, neodpovídající přírodním podmínkám stepí Kazachstánu, větrná eroze odnesla v některých oblastech až půl metru povrchové vrstvy zeminy, čím způsobila škodu jejíž obnova bude trvat stovky až tisíce let.

Za toto záškodnictví – biosférně-ekologický zločin – nesou přímou zodpovědnost: N.S.Chruščov, členové ÚV KSSS a poslanci Nejvyššího sovětu SSSR těch let, Gosplan, odpovídající oddělení Akademie věd SSSR, analytici KGB SSSR.

Všem těm problémů se dalo vyhnout, pokud by se vše dělalo s dobrým úmyslem a rozvahou v souladu se základním ekonomickým zákonem socialismu a v souladu se zákonem plánovaného proporcionálního rozboje národního hospodářství.

V tom případě by nejprve vybudovali cesty a domy; v tuto dobu by se zemědělská činnost vedla omezeně, v rozsahu nutném pro výživu obyvatel, nově přijíždějícího do regionu; během několika let během této fáze by uvedli zemědělskou techniku do souladu s přírodními podmínkami regionu. A pak by se na tom základě řešily problémy potravinové bezpečnosti SSSR, s ohledem na podporu udržitelného rozvoje v návaznosti pokolení.

Není třeba být géniem, aby člověk přišel na to že je třeba dopředu vybudovat potřebné skladovací, transportní a zpracovatelské kapacity a vypracovat plán osvojení celin právě jako posloupnost návazných, vzájemně se doplňujících kroků. Za tím účelem bylo třeba jednoduše nestavět se k plánu jako k „hrazdě“ na rekordně vysoké úrovni, neoperovat abstraktními ukazateli, nafukovat propagandistickou komponentu, a nutné bylo přemýšlet o tom, co konkrétně, v jaké posloupnosti a kdo bude dělat, a jaké zdroje jsou pro to nutné, jaké metrologicky průkazné ukazatele jsou základem pro to, že je možné přejít k následující etapě komplexního plánu.

Ještě jedno vyjádření „elitární“ politiky přinucení obyvatel k degradačně-parazitickému spektru potřeb, to jsou „chrušovky“ (paneláky s malometrážními byty a nízkým stropem, pozn.), jejichž „architektura“ vykazuje negativní vliv na psychiku člověka jako jedince, a která svou těsností a malým počtem pokojů zničila velkou rodinu několika generací. Tím epocha „chruščovek“ zasadila těžko napravitelnou škodu osobnostnímu rozvoji několika generací, protože nic nemůže nahradit malému dítěti v jeho rozvoji každodenní kontakt s prarodiči1.

Obrátíme se k široce známému výroku „architektura je hudba v kameni“. A podobně jako hudební pozadí vykazuje vliv na psychiku a činnost lidí, tak i architekturní pozadí vykazuje svůj vliv. V učebnicích historie antického světa, podle kterých se učili v 60-70. letech, se vyprávělo o tom, jak nepřátelské vojsko proniklo do aténské akropole. Vojáci uviděli Parthenon, sochu Atény, stojící před nimi na podstavci, byli ohromeni a vzdálili se, aniž by cokoliv poškodili. Takový je vliv architektury pokud ne ideální, tak bližší k ideálu, než architektura současných měst. A když se vyjasňují příčiny řádění mládeže, podobného tomu co se stalo v Moskvě 9.6.2002 po neúspěšném fotbalovém zápase proti Japonsku, je k nim třeba přidat, že většina účastníků toho opileckého defilé vyrostla v „architekturním“ (jestli je to možné nazvat architekturou) viváriu „chruščovek“.

Často je slyšet, že díky „chruščovkám“ se rychle zvýšil objem bytové výstavby, že se lidé přestěhovali ze sklepů a z komunálek, že se konečně začala řešit bytová krize ve městech atd. Ale není třeba míchat dvě různé a málo spojené otázky: otázku o architektonických formách a stylu, a otázku o materiálech, technologiích a konstrukcích, používaných ve stavebnictví. Nic, kromě antinárodního neotrockistického politického kursu, nebránilo používat produktivnější stavební technologie v součtu s panováním život podporujícího architekturního stylu, a nikoliv v součtu s architekturním nepřirozeným stylem vivárií-chruščovek.

Kromě toho, „chruščovky“ nevyhnutelně doprovázelo slavných „šest sotok“ (cca 20x30m zemědělské půdy, pozn.), často více než sto kilometrů daleko od místa prožívání (nazvat to bydlením nejde) ve městě. Celkově:

Chruščovky + šest sotok“ = „likvidace biocenóz + marné plýtvání zemědělskými zdroji, transportními a výrobními“ ve srovnání s variantou zástavby měst rodinnými domky se zahradami a rozvojem v malých městech a na vesnici průmyslových výrob, nevyžadujících velké množství lidí.

 

-pokračování-

 

1Jiné vyjádření degradačně-parazitického způsobu života v architektuře je bydlení a hodpodářství tak velké, že členové rodiny se o něj nemohou samostatně starat ve svém volném čase.

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (16)

Článek

Sio | 01.10.2016

chvályhodně připomíná základní ekonomický zákon socialismu. Pak uvádí co a jak by mělo být a kdo se k tomu může a nesmí vyjadřovat. Je v tom cítit kus idealismu typu "napsal ukaz, ukaz vypolněn na 100%". Jenže tak to nefunguje, jde totiž o motivaci lidí, aby ti vzdělanější psali správně ukazy (to především) a ti dole jim mohli důvěřovat a plnili by je s vědomím, že jsou správné. Článek zmiňuje nedostatečnou infrastrukturu při osvojování celin. To je v pořádku. Ale nijak nezmiňuje, že je potřeba vytvořit "kádrovou infrastrukturu" a to trvá nejméně jednu generaci. V čem je tajemství "ekonomické výrobní mašiny - Německa"? Právě v této "kádrové infrastruktuře" tvořené po několik generací. Zahrnuje především řídící kádry - manažery, ale i kádry na nižších úrovních. Sebevědomé, znalé lidi. Víte, jak dlouho se absovent po vysoké musí učit v praxi, aby se stal konstruktérem? Šikovnější 5 let, méně šikovní 10 let a nešikovní se nestanou konstruktéry nikdy. Sestavit takový mnohogenerační tým třeba o 100 lidech trvá tedy nejméně 10 let, než jsou jeho výsledky špičkové kvality. Myslím, že dobrý manažer se musí připravovat po stejnou dobu 5 - 10 let. Pokud se jím stane neschopný patolízal, nadělá opravdu velké škody a to nejen materiálního rázu ale co hůře, v lidských myslích. Bez schopných klíčových manažerů, vědců, projektantů a konstruktérů, dílovedoucích a mistrů je všechno jen idealistický sen. Vyhlášek a teoretických prací "jak by se to mělo" můžete vydat kolik chcete, nebude je mít kdo realizovat.
Základem je tedy výběr správných lidí na správná místa, jejich zaučování. Kádry rozhodují vše!
Pokud je to pro někoho příliš abstraktní, existuje spousta přímo učebnicových příkladů, jak se má a nemá řídit - kupodivu v TV (dá se najít i na ulozto). Jsou to zábavné dokumenty, v podstatě reality show typu "Ano, šéfe". Je tu česká verze se Zdeňkem Polreichem a americká s Gordonem Ramseyem. Pokud chcete zažít odpuzující příklady na vyšších patrech managementu, pozvěte si nějakou poradenskou firmu nebo zkuste zavést ISO 900x.

N.S.Chruščov

m | 30.09.2016

se ve skutečnosti jmenoval Solomon Pearlmutter.

Přidat nový příspěvek