Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (15)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (15)

2.8.2016

předchozí část

 

Pro Rusko počátku 21. století (především) a pro další státy na území bývalého SSSR to znamená, že kultovní prezentování (od r.1985 po dnešek1) takzvané „tržní ekonomiky“ a „plánované ekonomiky“ jako navzájem se vylučujících alternativ pramení z povrchnosti, nevědomosti a hlouposti takto vystupujících představitelů „ekonomické vědy“ a papoušků a „analytiků“ žurnalistiky.

Po celou tu dobu se umní lidé znalí věci drželi jiných názorů2. Konkrétně, v článku A.S.Epštejna „Nebezpečnější než nepřítel“3, publikované v „Ekonomičeskoj gazetě“ (№ 41/210, říjen 1998) se uvádí citát z interview jednoho z autorů japonského „ekonomického zázraku“ S.Okity, daného krátce před smrtí profesoru A.Dinkevičovi:

„Často je možné slyšet, že vyhlášený (v zemích bývalého SSSR a Východní Evropy) přechod k tržním mechanismům je přesvědčivým důkazem převahy tržně orientované ekonomiky nad centrálně plánovanou. Já mám za to, že je to blud... Problém spočívá v tom, SPOJIT, SLADIT, SJEDNOTIT V JEDNOM MECHANISMU4 PRINCIPY TĚCH DVOU SYSTÉMŮ (zvýrazněno A.S.Epštejnem), najít efektivní cestu kombinování tržních mechanismů a státního plánování a regulace.“

Ve vztahu ke globálnímu hospodářství lidstva je potřeba poslední větu z citátu změnit:

Spojit, sladit, sjednotit v jediné algoritmice společenského samořízení principy těch dvou systémů, najít efektivní cestu kombinování tržních mechanismů, vnitrostátního a globálního plánování a regulace v cílích zabezpečení všem a každému možnosti života, důstojné člověka5.

Plánování rozvoje národního hospodářství pramení z identifikace meziodvětvových proporcí a vazeb, o čemž byla řeč výše. Protože ono samo vyžaduje rozvoj výrobních kapacit směrem k žádaným ukazatelům vypouštění konečné produkce v každé z nich (jinými slovy vyžaduje záměr, cíl a je nemožné bez stanovení cílů), pak teorie a praxe plánování a řízení na plánovém základě se ihned setkává s otázkou identifikace potřeb a prostředků jejich uspokojování, což nevyhnutelně postupně se získáváním zkušeností vede k nutnosti rozdělení veškeré množiny potřeb společnosti na demograficky podmíněné a degradačně-parazitické.

Odpověď na otázku o zařazení k té či oné třídě objevených a v plánu zohledněných potřeb, opakovaná při vypracovávání každého nového projektu plánu na další období, určuje, odkud a jak se berou zadávané kontrolní ukazatele plánu.

Jak bylo ukázáno, mnohostranná otázka stanovování cílů leží větší částí svých aspektů vně mechanismu tržní samoregulace. Ale z těchže příčin leží i vně metodologie matematického modelování a optimizace plánování, i vně metodologie řízení uskutečněním plánů společensko-ekonomického rozvoje.

Jedny a tytéž metody (algoritmy) vypracování a optimizace plánů, a také stejné řídící struktury a procedur mohou být v řadě případů použity pro uskutečnění vzájemně se vylučujících cílů, zadávaných do rozličných plánů. To je třeba znát stoupencům z přesvědčení plánové ekonomiky.

Avšak právě vnesení určitosti do otázky o rozdělení demograficky podmíněných a degradačně-parazitických potřeb je klíčem k řešení problému, který nadnesl S.Okito: najít efektivní cestu kombinace tržních mechanismů a státního plánování a regulace v jediné algoritmice společenského samořízení. Je to tak proto, že v opačném případě se systém řízení na základě plánů setká jako minimum se sabotáží, a jako maximum s cílevědomým protipůsobením.

Jde o to, že v obecném případě v sobě řízení mnohoodvětvového výrobně-spotřebního systému na plánovém základě zahrnuje: stanovování cílů; jim odpovídající rozdělení investic mezi odvětví a oblasti, a také určení jejich pořadí a objemů v čase; direktivně-adresné řízení podniků státního sektoru; vypracování a vyhlášení státních objednávek pro podniky nestátního sektoru a vypracování (v souladu s plánem státních objednávek) daňově-dotační, uvěrové, pojišťovací politiky a politiky dávek a jejich realizace v procesu realizace plánu atd.

Pokud se souhrn těch různorodých prostředků ocitne svými různými částmi v moci stoupenců různých koncepcí života společnosti a ekonomické činnosti v ní, z nichž každý postupuje podle své mravně podmíněné libovůle, pak problém, označený S.Okito, je neřešitelný.

Zvláště je třeba objasnit nutnost vypracování daňově-dotační, úvěrové a pojišťovací politiky na každou periodu plánu. Sazby služeb tzv. „přirozených monopolů“, některé další sazby, ceny (včetně základní sazby úrokové míry) a další tarify tvoří základ tvorby cen, určující minimální úroveň nákladů výroby produkce ve všech odvětvích. V teorii podobnosti mnohoodvětvových výrobně-spotřebních systémů6 tvoři skupinu, nazývanou „cenová báze“. Všechny ostatní tržní ceny se při stabilním fungování mnohoodvětvového výrobně-spotřebního systému určují více či méně volně jako rovnováha aktivní koupěschopné poptávky a nabídky.

V každé ceně je komponenta, odpovídající platbě daní, úvěrových a pojistných splátek. Kromě toho někteří výrobci dostávají dotace, bez nichž by výroba byla ztrátová nebo nemožná v potřebných objemech. Všechny ty výdaje/platby, odrážející se v konečné ceně, plus k nim „cenová báze“ a příspěvky spotřebitelům určitých druhů produkce tvoří svého druhu „finanční lis“, s jehož pomocí – při určitém jeho nastavení – je možné z tržního mechanismu samoregulace mnohoodvětvového výrobně-spotřebního systému „vylisovat“ žádané spektrum výroby a spotřeby konečné produkce.

Přitom je třeba vědět, že všechny parametry, charakterizující nastavení „finančního lisu“ na vypouštění určitého spektra produkce, nachází své vyjádření v rovnicích meziodvětvové rovnováhy ve finančním vyjádření jako různorodé komponenty, ze kterých se skládá cena každého produktu evidovaného v meziodvětvové rovnováze.

Pokud je plánové spektrum výroby a spotřeby produkce podmíněno demograficky, a kromě toho v sobě zahrnuje produkci, nutnou pro realizaci politiky státu, pak se plánová zadání mění od jedné plánové periody k druhé, jak obsahem plánové nomenklatury, tak i objemy výroby a spotřeby,

V této souvislosti je třeba připomenout, že při vždy ohraničené nominální platbyschopnosti společnosti a absenci emise platebních prostředků7 znamená uspokojení potřeb širšího kruhu spotřebitelů rozšíření výroby, které následně doprovází snížení cen, protože v opačném případě bude odbyt blokován nepřijatelnou cenou8.

Ceny v celostnosti mnohoodvětového výrobně spotřebního systému nesou funkci ohraničení počtu spotřebitelů při dosažené úrovni produkce a nabídky produkce na specializovaných trzích. Proto, pokud jsou objemy výroby dostatečné pro uspokojení potřeb všech, pak cena jako omezovač spotřeby není třeba a může být nulová, pokud její vynulování není omezeno nějakými jinými faktory. Jinými slovy, režimu plnému a garantovanému uspokojování demograficky podmíněných potřeb v perspektivě odpovídají nulové ceny9.

V procesu dosažení toho ideálního režimu fungování mnohoodvěvového výrobně spotřebního systému – v důsledku plnějšího pokrytí životních potřeb společnosti mohou ceny na určité společensky nutné druhy produkce padat pod práh rentability výroby. V tom případě může být smysluplné zajistit společensky nutné objemy výroby a spotřeby dotacemi a příspěvky, získávanými z daní v jiných odvětvích, tj. na úkor přerozdělování ukazatelů rentability mezi konkrétními podniky, odvětvími a regiony.

To znamená, že v hodnocení systémové celostnosti mnohoodvětvové výroby, orientované na stále plnější uspokojování životních potřeb všech pracujících, je rentabilita systému jako celku na historicky delších časových intervalech důležitější, než vysoká rentabilita nějakých konkrétních výrob při omezování rozvoje jiných, v důsledku volného působení zákona hodnoty, jehož působení zdaleka ne vždy odpovídá uspořádání demograficky podmíněných potřeb podle pořadí jejich významu10.

Zabezpečení takové rentability systému celkově na historicky dlouhých časových intervalech vyžaduje, aby se každý krátkodobý plán rozpracovával jako etapa, náležící dlouhodobé posloupnosti plánů (jinak není garantována realizovatelnost). Vypracovávání posloupnosti v životě realizovatelných plánů je možná jen při orientaci systému plánování na demograficky podmíněné spektrum potřeb a v řečišti konkrétní biosférně přípustné demografické politiky společnosti.

S ohledem na tyto dvě okolnosti11 musí být daňově dotační politika, úvěrová a pojišťovací politika, politika dotací a příspěvků vypracovávána ve vzájemném souladu na každé plánové období, orientujíce se na „lisování“ z tržního mechanismu „finančním lisem“ plánového spektra produkce a spotřeby produkce v měnících se podmínkách fungování systému výroby.

Požadavek zahrnout spotřebu do plánu je podmíněný tím, že volná tvorba cen ve společnosti s převládajícími nelidskými typy organizace psychiky je taková, že dokonce při dosažené dostatečné úrovni výroby skutečně společensky prospěšné produkce může být její spotřeba zablokována úrovněmi rentabilních cen nebo rozdělením kupní síly mezi specializovanými trhy, a také cíleným skoupením produkce s cílem jejího zničení pro spekulaci na vyšší ceny.

Při takovém přístupu k organizaci výroby produkce a její spotřeby a hodnocení procesů z pozice teorie řízení12 představuje vypouštění a spotřeba produkce plánovaného demograficky podmíněného spektra „užitečný signál“ mnohoodvětvového výrobně-spotřebního systému, a vypouštění a spotřeba produkce paraziticko-degradačního spektra představuje „vlastní šum“ a působení zvnějšku, které jsou přítomné v systému, ale je třeba je potlačovat a vylučovat v procesu samořízení a zvyšovat tím sílu a kvalitu „užitečného signálu“.

Rešení problému, nastíněného S.Okito, spočívá ve vybudování funkční metodologie takového plánování a státního řízení v zabezpečení plánů podobného druhu. Je však neřešitelný, pokud se potřeby nerozdělují na demograficky podmíněné a paraziticko-degradační, a ve vztahu k nim se nedělají rozdíly v politické praxi státu.

 

-pokračování-

 

1 Únor 2002

2Ale jejich ve své podstatě správné vzhledy na problematiku nebyli kultovní ani v SSSR, ani za jeho hranicemi. Nejsou předmětem výuky nebo diskusí na školách, a pokud soudit podle publikací, pak neurčují tematiku výzkumů oficiální ekonomické vědy.

3Hlupák je nebezpečnější než nepřítel.

4Správnější by bylo říct: v jediné algoritmice společenského samořízení.

5Kurzíva je nutná, protože cíle globalizace mohou být i jiné, ačkoliv pro realizace libovolné varianty globalizace je třeba praktické řešení tohoto úkolu.

6Popsána v práci VP SSSR „Krátký kurz...“ a „Mrtvá voda“ počínaje redakcemi 1998 a novějšími.

7V této spojitosti je nutné přímo ukázat na to, že hlavní generátor růstu nominálních cen, nutící k inflačním emisím platebních prostředků, je úrok na úvěry.

8Zvýšení příjmů, realizované pro odbyt nějakých konkrétních druhů produkce v davově-“elitární“ společnosti, může vyvolat růst nominálních cen na jiné druhy produkce, ale nikoliv odbyt objednané produkce bez závislosti na její užitečnosti. Tak například placené vzdělání a zdravotní péči vysokých standardů je nemožné širokým skupinám obyvatel zabezpečit zvýšením nominálních příjmů, protože v tržní samoregulaci takové zvýšení příjmů půjde na růst cen na produkci masové spotřeby.

Proto placená zdravotní péče a vzdělání podle vysokých standardů na základě tržní samoregulace je všude údělem nejbohatších vrstev společnosti, jejíž představitelé ve větší či menší míře parazitují na životě ostatních. Ale v plánované ekonomice SSSR byl k polovině 50. let vysoký (podle dobových měřítek) standard vzdělání a zdravotní péče reálně dostupný většině obyvatel, díky cíleným dotacím společensky prospěšných druhů činnosti, jejichž rozvoj je nemožný na základě rentability.

9Jinými slovy cenová báze (spisek cen) na finální produkci v množině demograficky podmíněného spektra sebou představuje finanční vyjádření vektoru chyby samořízení společnosti, protože ideálnímu režimu řízení odpovídají nulové hodnoty chyb řízení, a výchylkám od něj – nenulové.

Adekvátnost takové interpretace cenové báze v modelování procesů řízení výrobou a spotřebou je ukázána v práci VP SSSR „Krátký kurz...“

10Právě takto v letech 1920 – 1950 v SSSR – navzdory zákonu hodnoty – byla provedena strukturní transformace národního hospodářství a vytvořeny ve své době nejlepší systémy všeobecného, vyššího a speciálního vzdělání.

Ale jakmile počátkem reforem 90. let na tu celkovou rentabilitu v systémové celostnosti národního hospodářství zapomněli, přestali ji cítit a podporovat, potom ve vědě, ve vzdělání, ve zdravotnictví, v ozbrojených silách, ve výrobních odvětvích a regionech všechno „havarovalo“.

11První – změna plánového spektra produkce, v důsledku změny parametrů demografické podmíněnosti, změny úkolů politiky státu a změny cen a cenových vztahů v důsledku uspokojování potřeb společnosti.

Druhá – vlastní rozvoj výrobně spotřebního systému jako technicko-technologické a organizační celostnosti, v důsledku čehož se mění její vlastní charakteristiky, včetně charakteristiky rentability výrob v odvětvích a obsluhujících je infrastruktur.

12Dostatečně všeobecná teorie řízení je vyložena v práci VP SSSR „Mrtvá voda“ a v samostatném vydání „Dostatečně všeobecná teorie řízení“.

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (15)

subdodavatel

Standa | 03.08.2016

Subdodavatelskou firmu nemůže vlastník založit ani podpořit, protože to by podnikal s penězi, což také nesmí.

A naopak: firma s 50 zaměstnanci si úředníky na menší vsi i městě bez problémů koupí, když bude chtít (firmy to samozřejmě často dělají trochu jemněji pomocí různých akcí a sponzorských darů).

Družstva mohou dělat totéž (vzpomeňme na Slušovice)

Co se týče konceptuálního cíle: je tedy cílem vytvořit vrstvu zchudlíků?

Re: subdodavatel

Sio | 03.08.2016

Subdodavatelská firma patřící někomu jinému, žádné podnikání s penězi. Takže ano, majitel firmy může spolupracovat se subdodavateljskou firmou, ale ne se SVOU subdodavatelskou firmou.
To může firma s 50 zaměstnanci udělat dnes. Ale ne v silném státě kde jsou špičky na nejvyšších místech nezkorumpované, normálně funguje zákonodárství a policie. Takový firma by velmi rychle dojela a spolu se zastupiteli by šli její vlastníci sedět. Družstvo typu Slušovice není družstvo složené z rovnocenných podílníků. A Slušovice fungovaly pod přimhouřeným okem stranické věrchušky. Pokud by na ně byly uložena stejná práva a povinnosti jako na ostatní družstva, těžko by takto prosperovaly.
Cílem je vytvořit vrstvu lidí, kteří mají značnou životní úroveň na základě zásluhovosti, zrušit bezdomovectví a zaručit solidní sociální standard i těm méně schopným. Ovšem žádní multimiliónáři nebo miliardáři, to je jisté. Majetek nad 10 mil. Kč by měl progresivní (třeba 80%) dědickou daň. Stejně tak vyšší výdělky by podléhaly vysoce progresivní dani až 90%.

Re: subdodavatel

Hox | 03.08.2016

> je tedy cílem vytvořit vrstvu zchudlíků?

Něco takového někde vidíš? Nepovídej.

Re: Re: subdodavatel

Sio | 03.08.2016

No, vrstva zchudlíků tu od padesátých let byla. Ale brzy si poradili. Sehnali stranické knížky, obsadili lukrativní úřady a funkce ... a zase zbohatli.

Re: zchudlíci

Standa | 04.08.2016

Znám i řadu takových, kteří zchudli a s rudou knížkou neskončili.

Příklady:
Můj děda měl třeba malé řeznictví. Po Únoru o něj přišel, když pak svou nevoli sdělil kamarádům v hospodě, nějaká dobrá duše ho udala a šel si sednout. Ten rozhodně ve straně nebyl a nezbohatl.
Znám i příběh vojáka, který padl v roce 1947 v boji s banderovci. Měl státní pohřeb s vojenskými poctami. Po Únoru zastavili jeho ženě vdovskou penzi, vyhodili ji z rodiné vily a skončila sama s dětmi v suterénním bytě a byla ráda za páci na šachtě. Také neměla stranickou legitimaci ani nezbohatla.
Takže zchudlíci jedním z produktů socialismu určitě byli.

Re: Re: zchudlíci

Sio | 04.08.2016

No, řezníci se za války, po válce a i za socíku měli nadstandardně. Což nutně nemuselo platit pro každého jednoho, mluvím o celé skupině.
A já také píši o socialistických převlékačích kabátů, kteří tu rudou knížku vzali, ač v srdci komunisty nenáviděli. A pak šlapali po lidech jako váš děda a ten voják. Kromě nich tu byli také tupí skalní kokoti, co se dostalo k moci. Nic nebylo jednoznačné.

Re: Re: Re: zchudlíci

Standa | 04.08.2016

Převlékači kabátů jsou v každé společnosti.
Problém je, že jejich bezskrupulóznost jim značně usnadňuje stoupání po společenské struktuře.
Otázkou spíše je, jak minimalizovat škody, které s sebou stoupání kariéristů nese.

Re: Re: Re: Re: zchudlíci

Sio | 04.08.2016

To je. Mám zatím pocit, že jejich možnosti se zvyšují.

možnosti

Standa | 05.08.2016

Myslím, že je to pořád podobné, jako v vždycky v historii lidstva.
Ale můžeme zkusit navrhnout nějakou metodiku, jak to měřit a porovnat, jak se to v historii mění.

Jak to formuloval Stalin

Sio | 03.08.2016

Plánované hospodářství má (za socialismu) být základem. Jedná se hlavně o větší celky, které mají patřit státu.
Ale ani tržní formy nelze odmítnout. Tedy ne prozatím. Má to jeden háček. Nebo spíše několik.
1. umožnit tržní formu podnikání ve velkých celcích (podniky nad 50 zaměstnanců) není možné ani lidu nic nepřináší
2. umožnit podnikání s penězi (bankovnictví) a spekulativní formy podnikání rovněž nelze povolit.
3. Naopak družstevní podnikání v zemědělstvích a malovýrobách je zapotřebí povolit. Je to hlavně kvůli lidem, kteří si toto přejí a také to pomůže operativně zacelit "díry" v plánu.
4. Nesmí umožnit vznik velkoburžoazie, která má příliš mnoho majetků a finančních prostředků. Ta se totiž stane přirozeným nepřítelem socialistického státu. Podporuje to korupci a vyloženě škodí jakékoli demokracii. Což znamená progresivní zdanění příjmů, darů a dědictví.

Dotaz

Standa | 03.08.2016

Těch 50 lidí je nepřekročitelný strop?
Znamená to, že úspěšná firma, vyrábějící žádané výrobky, nesmí za žádných okolností zvýšit výrobu, jakmile by k tomu potřebovala 51. člověka?

Příklad: mějme firmu o 10 zaměstnancích, která dělá třeba světýlka do akvárií. Světýlka se zalíbí obchodníkům ve vedlejším státě. To by 10x zvedlo odbyt. Firma musí odmítnout, protože by překročil hranici počtu zaměstnanců. To, že by bez toho limitu zaměstnala 90 lidí a zvýšila export státu, by ale podle výše napsané poučky lidu toho státu nic nepřineslo.

Re: Dotaz

Sio | 03.08.2016

Nevím, zda by to mělo být 50 nebo 100, ale ano, strop je nutný. Příklad má i jiné řešení, než hledání 51. zaměstnance. Firma se může porozhlédnout po subdodavatelích. V případě, že je nenajde, může podpořit některé své zaměstnance nebo jinou firmu k založení subdodavatelské firmy, která bude mít jiného vlastníka, což je důležité. Nesmí totiž dojít k situaci, kdy se nějaká firma rozroste tak, že si koupí úředníky v okolí, natož tak, aby korumpovala poslance a vládu, jak to dnes vidíme absolutně ve všech zemích. Nebo aby si měla možnost udělat monopol.
Druhou možností je převést firmu na družstevní princip, kde budou všichni vlastníky rovnocenného podílu ve firmě. Pak nemluvíme o 50 zaměstnancích ale o 50 spolumajitelích firmy. Zda si firma přibere další rovnoprávné spolumajitele, to je její věc.
Bavíme se ovšem jen o hypotetickém socialismu s hlediska jeho systémové stability. Konceptuálním cílem socialistické ekonomiky není vytvoření vrstvy zbohatlíků.

Re: Re: Dotaz

Cico Ciciak | 03.08.2016

Strop je nutný aj na platy, príjmy, zisky! Buď napevno stanoviť, alebo dodatočne progresívne zdaňovať!

Re: Re: Re: Dotaz

Sio | 03.08.2016

Moje řeč. Diferenciace v platech je OK, ale příjmy nad 200 tis. Kč/měsíčně zdanit 80%. Víc nikdo k životu stejně nepotřebuje.

Re: Re: Re: Re: Dotaz

Cico Ciciak | 04.08.2016

Presne tak! Na tomto sa zhodneme! Dnes som už toho názoru a presvedčenia, že človek nepotrebuje k životu vlastnú raketu, Boeing, jachtu... a keď ho to baví, tak nech sa v tej oblasti jednoducho zamestná, aby bol prospešný celej spoločnosti a nie len sa individuálne ukájal - spojil príjemné s užitočným! A keď sa mu nepodarí zamestnať ako pilot lietadla, tak bohužiaľ, hold nie každý na to má! Ja som sa tiež volakedy snažil stať kozmonautom, profi hráčom pokru..., ale bohužiaľ zistil som, že na to nemám a tak som sa radšej poohliadnul niekde inde! To je proste život a vôbec to neberiem ako nejaké obmedzenie!

Diference v platech

Standa | 04.08.2016

... ale příjmy nad 200 tis. Kč/měsíčně zdanit 80%. Víc nikdo k životu stejně nepotřebuje.
-----

Hmm - takže spisovatel, který bude deset let psát knihu a pak ji za 5 milionů prodá, dostane v měsíci uskutečnění prodeje po zdanění z těch 5 milionů jen 1,16 milionu? (200 000 + 0.2*4800000 = 1 160 000)?
Specializovaný výrobce vánočních ozdob, který je všechny prodá v prosinci za milion, bude muset v příštím roce živit rodinu a nakupovat materiál s rozpočtem 30000 na každý měsíc bez příjmů? (příjem za prosinec milion, daň v tom měsíci 640000)

Re: Diference v platech

Hox | 04.08.2016

absurdní interpretátor opět na scéně...

Re: Diference v platech

Sio | 04.08.2016

Uvedl jsem to jen pro představu. Jistě lze počítat s ročním příjmem, v daních i s několikaletým příjmem. Daně se dají i vracet. U zemědělců se běžně počítají vyrovnání daně na několik let pozpátku.

Re: Diference v platech

Cico Ciciak | 05.08.2016

Nemyslím si, že sa bude v budúcnosti niekto živiť písaním kníh! To bude robiť len ako svoj koníček, zcela nezištne, pretože ho to bude baviť a vnútorne napĺňať! Je absurdné, aby niekto 10 rokov písal knihu a dovtedy žil z ničoho! A vedec v prípade nejakého 10 ročného výskumu alebo projektu bude dostávať obvyklý mesačný PRIMERANÝ/DôSTOJNÝ plat!

Re: Re: Diference v platech

Cico Ciciak | 05.08.2016

Tu ale išlo o hlavnú myšlienku, že nikto nie je tak dôležitý a nepostrádateľný, aby bral napríklad milión euro mesačne!

milion euro

Standa | 05.08.2016

Osobně si myslím, že takoví jedinci existují (třeba geniální konstruktéři, schopní organizátoři složtých a drahých projektů).
Je fakt, že takových lidé je velmi málo, ale i tak si myslím, že je dost špatný přístup "schopnosti toho člověka jsou penězmi k nezaplacení, tak se o to ani nebudeme pokoušet".

Strop, který tu byl navržen, ale začal progresivně danit už 100x menší příjmy.

Osobně si myslím, že daněny (a to progresivně) by neměly být příjmy, ale zisky (příjmy zmenšené o výdaje k dosažení těch příjmů)

milion euro - doplnění

Standa | 05.08.2016

... s tím, že tvorba rezerv není do nějaké výše pro účely daní součástí příjmů, dokud se ty rezervy nepoužijí.

Re: milion euro

Sio | 05.08.2016

Pokud vytvoří něco opravdu tak zvláštního, že hodnota toho bude třeba v desítkách miliónů, i po progresivním zdanění jim toho pořád zbyde dost na opravdu luxusní život.

Re: Re: milion euro

Standa | 05.08.2016

OK. Nejspíš se tady shodneme. Pokud je to tak, že jednorázové příjmy z dlouhodobé práce lze rozložit a výdaje na dosažení příjmů lze odečíst, tak proti daňové progresi nic nemám.

Re: Re: Diference v platech

Standa | 05.08.2016

Proč by spisovatel nemohl žít z honoráře za svou předchozí knihu, zatímco píše další?
10 let je samozřejmě extrém, ale 2-3 roky na psaní knihy (třeba historického románu, pro nějž musí spisovatel shánět po archivech zdroje) není zase tak moc.

Re: Re: Re: Diference v platech

Sio | 05.08.2016

Může tu být existovat vyrovnání daně na příjem z tříleteho období, jak jsem zmiňoval.

Re: Re: Re: Re: Dotaz

Július Milo | 15.08.2016

...tak to nie je nič iné ako absolútna totalitná demotivačná zlodejina najvyššieho zrna...ukradnúť 160 000.-z 200 000.-a nechať len 40 000.-je dobré akurát pre zlodejov ktorí sa človeku vysmejú do tváre sposobom ,,možeš robiť čo chceš,my Ťa aj tak okradneme a Ty s tým neurobíš vobec nič...ale skús si otvoriť hubu a uvidíš..."Tak ja budem dreť ako idiot,budem platiť slušné výplaty,vyplácať zamestnancom poddiely,zakladať im penzijné fondy ktoré sa budú vyplácať penzie,poskytovať pomoc pri zriadení obydlia pre ich rodiny,rekreácie,zabezpečenie pri zdravotných problémoch,a potom príde nejaký mafián,ktorý mi vezme to z čoho tieto aktivity možem podporovat...a nebudem mať ani na ďalší vývoj...?Ale taký mafiánsky zlodej bude potom národu ukazovať aký je dobrý keď okradol toho ,,bohatého"a rozdal moje peniaze hajzlíkom,ktorí na úspechu nemajú žiadny podiel a neppohli ani len prstom k tomu aby niečo ešxistovalo....Z mojho pohladu ten,kto sa nepričinil nemá žiadne právo nárokovať si na výsledky cudzej práce...alebo o výnosoch rozhodovať...jedné je zaplatiť dane v rozumnej výške,ale 80% je holá fantaskmagoria...len kecať hubou a chcieť rozhodovať o cudzích peniazoch dokáže každý hovniak,ktorý v živote nič poriadne nedokázal a len sa veze na práci iných...hovorí sa tomu parazit a je to pomenovanie absolútne vystihujúce podstatu týchto politických príživníkov...mleť nieťo hubou a bezpracne brať peniaze...to je to,o čo tu beží...

Re[5]: Dotaz - stejně vám to neprojde

Pavel | 20.08.2016

Stejně vám to neprojde. Současná oligarchie by musela nějakým způsobem vymřít. Kapři si sami sobě rybník nikdy nevypustí.

A tak jsou veškeré představy zde jen honěním bychů. Co by kdyby ....

Přidat nový příspěvek