Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (13)

Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (13)

25.7.2016

předchozí část

 

Odbočka od tématu 6: politická ekonomie industriální civilizace

(v kostce)

Začneme z toho, že výroky o tom, že některé státy vstoupily do fáze „postindustriální společnosti“, nebo k tomu mají blízko, jsou buďto produktem postiženého rozumu, nebo záměrné pokusy vnutit okolí deformované vnímání, aby ho bylo možné lépe „stříhat“.

Všechny tzv. „industriální“ a „postindustriální“ společnosti nemohou žít bez zboží a služeb, produkovaných průmyslovým způsobem, tj. na základě fungování mnohoodvětvového výrobně-spotřebního systému jako celku. Okolnost, že některé země přemístily ze svého území nejškodlivější (v ekologickém smyslu) nebo nejpracnější výroby na území jiných zemí, a sami se specializují na inovační druhy činností, vysoké technologie, právní kličky různého druhu, finanční a burzové spekulace a show – nemění podstatu věci: jsou závislé na technosféře stejně jako dříve1.

Autoři učebnic politické ekonomie, podle kterých se mnozí učili v sovětské epoše, produkovali slovní vatu na téma „zákon hodnoty“, „základní ekonomický zákon socialismu“, „zákon plánovitého, proporcionálního rozvoje národního hospodářství“, aniž by vnikali do podstaty ekonomické praxe společnosti, a tím obcházeli předmětnou oblast politekonomie jako vědy. Ani obsah učebnic politekonomie postsovětské epochy na tom není lépe: jsou také prázdné nebo nesmyslné, pokud se na ně díváme ze světonázorových pozic, vyložených v Odbočce od tématu č.2: „Axiomatika ekonomické vědy“.

Ve výsledku propagace takové slovní vaty ze strany autorů učebnic a učitelů společenskovědních kurzů na školách a univerzitách, a také v důsledku absence zvyku samostatně myslet u mnohých čitatelů – by fragmenty z „Ekonomických problémů socialismu v SSSR“, k jejichž zkoumání jsme chtěli přistoupit v následujícím oddílu 4.5, byly mnohým nepochopitelné. Byly by jim nepochopitelné jednoduše proto, protože nemají konkrétní znalosti o tom, v jakých metrologicky průkazných formách se projevují makro- a mikro- ekonomické vztahy, nazvané Stalinem „zákon hodnoty“, „základní ekonomický zákon socialismu“, a „zákon plánovitého, proporcionálního rozvoje národního hospodářství“ atd.

Tyto termíny patří k svého druhu profesionálnímu slengu pracovníků vyšší úrovně stranicko-státního řídícího aparátu SSSR stalinské epochy. Každý z nich zahrnuje velkou množinu vzájemně provázaných jevů v kultuře obecně a v hospodářské činnosti společnosti konkrétně. Proto pro většinu našich současníků, nemajících představy o procesech výroby a distribuce produkce ve společnosti nebo majících deformované představy o nich, je nutné udělat následující odbočku od tématu a vysvětlit to, co J.Stalin pojmenoval velmi krátce v práci „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“, což je ve své podstatě odkaz všem zdravě myslícím lidem.

Jiné „závěti“ J.V.Stalina nejsou2.

Meziodvětvová rovnováha, určování cílů pro systém výroby a distribuce, tržní mechanizmus a direktivně-adresné řízení, plánování – to je to, o čem bude řeč v této odbočce od tématu.

______________

Systémová celostnost jakékoliv mnohoodvětvové výroby při historicky zformované konkrétní skupině technologií, využívané v systému, je charakterizovaná třemi základními vlastnostmi:

 • Pro produkci konečné produkce, bezprostředně spotřebovávané mimo sféru výroby lidmi a institucemi společnosti (státem, veřejnými organizacemi atp.) je nutná produkce mezičlánků (surovin, polotovarů, dílů atd.) a pomocných produktů, spotřebovávaných v samotné sféře výroby.

Proto celkové kapacity většiny odvětví (tradičně nazývané „hrubé kapacity“), které v sobě obsahují mezičlánky i finální produkci, jsou vyšší, než výstupy každého z nich, měřené podle finálního produktu. Jinými slovy, koeficient účinnosti činnosti mnoohdvětvového výrobně-spotřebního systému je vždy menší než jedna v důsledku nutnosti produkce meziproduktů a pomocných produktů.

 • Vypouštění konkrétního spektra konečné produkce vyžaduje určité poměry hrubých výrobních kapacit celé množiny odvětví, tvořících ten mnohoodvětvový výrobně-spotřební systém.

 1. Například, aby mohl být vyroben jeden automobil, je třeba určité množství (podmíněné konstrukcí, technologiemi, kulturou výroby celkově): oceli, barevných kovů, plastů a pryskyřice, transportních kapacit atd. Vše to musí automobilce dodat z většiny jiná odvětví. V souladu s tím hrubá kapacita, například metalurgie, představuje součet dodávek jiným odvětvím, plus vlastní vnitřní spotřebu kovů, plus prodej ve formě finální produkce bezprostředně obyvatelstvu pro jeho každodenní potřeby. Totéž se týká podmíněnosti výrobních kapacit a hodnocení hrubých kapacit všech dalších odvětví.

 • Přírustek spektra hotové produkce o konkrétní veličiny vyžaduje zvýšení hrubých kapacit celého výrobního systému v určitém poměru mezi různými odvětvími o veličiny, podmíněné objednaným přírustkem spektra konečné produkce.

 1.  Pro vysvětlení prodloužíme příklad z předchozího odstavce. Pro to, abychom zvýšili produkci aut o nějaké množství, je nutné zvýšit produkci ve všech odvětvích-dodavatelích o odpovídající veličiny; pro zvýšení produkce v každém z těch odvětví-dodavatelů o konkrétní veličiny, je nutné zvýšit produkci ve všech jejich odvětvích-dodavatelích o odpovídající veličiny atd.

 2.  Kromě toho, zvýšení počtu používaných automobilů časem způsobí určité zvýšení spotřeby paliv, olejů a dalších provozních tekutin, nutnost zvýšení kapacity cest, garážování, parkování a servisních kapacit, což ve svém důsledku vyžaduje růst produkčních kapacit dalších odvětví, odlišných od odvětví-dodavatelů dříve zmíněných.

 3.  A v souvislosti se zvýšením produkce automobilů a s uspokojováním vyjmenovaných druhotných potřeb v produkci ropného a chemického průmyslu, rozvoji infrastruktury a servisu atd. je třeba zvýšit produkci výrobních prostředků uvedené produkce, a také zajistit technicko-technologickou a organizačně-řídící obnovu a rozšíření všech uvedených odvětví.

 4.  Přičemž produkce výrobních prostředků („investičních produktů“) pro ta odvětví musí v řadě případů předcházet růstu kapacit automobilového průmyslu, ačkoliv v jiných případech ho může doprovázet nebo probíhat s určitým skluzem.

 5.  To vše platí ve vztahu k úkolům zvýšení produkce téměř v každém odvětví, nejen automobilovém, na které se zaměřoval uvedený příklad.

Kromě toho, meziodvětvovou rovnováhu výrobních kapacit při konkrétních technologiích a organizaci díla doprovází i určité, poměrně pevné proporce profesionalismu a zaměstnanosti obyvatel. V důsledku toho:

Dynamika systémové celostnosti makroekonomického systému v jeho schopnosti ke strukturní transformaci a přepnutí z produkce jednoho druhu výrobků na jiné je v mnohém určena tím, nakolik obecná kulturní úroveň obyvatel jim dovoluje rychle získat potřebnou profesionalitu v nové oblasti činnosti3.

Proporce výměny produkce mezi odvětvími takového druhu v procesu vypouštění určitého spektra finální produkce jsou popsány rovnicemi meziodvětvové rovnováhy, o které se ve zjevné formě opírají všechny teorie makroekonomického plánování a regulace po celém světě, které dokázaly svou funkčnost v praxi4.

Rovnice meziodvětvové rovnováhy matematicky představují systém lineárních rovnic5. V nich jsou neznámou hrubé kapacity odvětví, a prvky rovnic představují objednávané (cílové) spektrum konečné produkce (tj. užitečný výstup z daného odvětví); koeficienty u neznámých v každé rovnici se nazývají koeficienty přímých výdajů a představují množství produkce každého odvětví, nutné pro produkci jednotky zboží toho odvětví, kterému odpovídá zkoumaná rovnice (pro výše uvedený příklad by koeficient přímých výdajů bylo – množství oceli nutné na jeden automobil, množství skla nutné na jeden automobil atd.)

Rovnice meziodvětvové rovnováhy se mohou zkoumat ve dvou formách: na základě naturální evidence kapacit a koeficientů přímých výdajů v objemu produkce odpovídající nomenklatuře produkce a odvětví, které tvoří základ modelu rovnováhy; a na základě evidence ve finančním vyjádření, ale taktéž odpovídajíce nomenklatuře produkce a odvětví, které tvoří základ modelu rovnováhy. Společnost nomenklatury odvětví a produkce dovoluje přecházet od jedné formy k druhé na základě znalosti aktuálních cen. Vše je to popsáno v příslušné odborné literatuře.

Když je řeč o makroekonomických (včetně národohospodářských) proporcích, pak se rozumí právě tyto proporce – poměry hrubých kapacit různých odvětví, tvořících ten mnohoodvětvový výrobně-spotřební systém, a proporce užitečného výstupu odvětví v něm ve vztahu k hrubým kapacitám každé z nich, a také – proporce profesionalismu a zaměstnanosti obyvatel v daných odvětvích.

Strukturní transformace makroekonomiky, to je změna těch proporcí a absolutních hodnot výrobních kapacit v celém spektru odvětví. Strukturní transformace může probíhat na plánovaném základě, vyjadřujíce nějaký cíl; ale může probíhat i pod tlakem okolností – živelně. Ačkoliv při hlubší analýze se může ukázat, že tlak okolností společensko-ekonomického „živlu“ představuje zákulisně naplánovaný a zákulisně řízený proces, což více odpovídá historické realitě posledních století v drtivé většině případů.

Pokud se obrátíme od výroby ke spotřebě produkce a služeb ve společnosti, pak se také vyjasní, že spotřeba je charakterizována svými proporcemi, podmíněnými dvojmo: z jedné strany charakterem vzniku potřeb jako takových ve společnosti (tj. bez vazby na limity možností jejich uspokojování), a z druhé strany – omezeními, definovanými systémem distribuce vyráběné produkce na uspokojování těch potřeb.

Všechny lidské potřeby a potřeby společenských institutů se dělí do dvou tříd:

 • biologicky přípustné demograficky podmíněné potřeby – odpovídají zdravému způsobu života v následnosti generací obyvatel i biocenóz v oblastech, kde se realizuje výroba pro jejich uspokojování nebo spotřebu obyvatelstvem. Jsou podmíněny biologií druhu Člověk rozumný, kulturou a pohlavně-věkovou strukturou obyvatelstva;

 • degradačně-parazitické potřeby – jejichž uspokojování způsobuje bezprostřední nebo nepřímou škodu účastníkům výroby, spotřebitelům, okolí, potomkům a také ničí biocenózy v regionech výroby nebo spotřeby produkce. Jsou podmíněny primárně – zvrácenostmi a defektní mravností, druhotně se projevujícími v následnosti generací v tradicích kultury a v dědičnosti.

Ačkoliv některé druhy produkce – v závislosti na úrovni výroby a úrovni spotřeby – mohou přecházet z jedné třídy v druhou, pro mnohé druhy produkce, vyráběné dnešní civilizací, platí, že mohou být jednoznačně přiřazeny k jedné ze dvou tříd. To zařazení má objektivní charakter díky možnosti objevení příčinno-důsledkových vazeb mezi druhem produkce a následky jeho výroby a spotřeby6; subjektivními mohou být jen chyby v zařazení toho či onoho druhu zboží k jedné z uvedených tříd, ale život je takový, že s důsledky chyb se společnosti objektivně nevyhnutelně setká právě díky objektivnosti rozdělení potřeb a produkce na dvě uvedené třídy.

Uspokojování potřeb není cílem jen výroby, ale i rozdělení produkce ve společnosti. Aby ta fráze nebyla přijata jako samo-sebou rozumějící se banálnost, zůstávaje nicméně bezobsažně-abstraktní, je nutné ji objasnit.

Pokud společnost nějakým způsobem vede mnohoodvětovou výrobu a realizuje se v ní jakékoliv rozdělování produkce potřebným (jak v oblasti výroby, tak i v oblasti spotřeby), z řad fyzických a právnických osob, pak to znamená, že prostředky složení7 mnohoodvětového výrobně-spotřebního systému z množství mikroekonomik jsou objektivně nastaveny na uspokojování zcela konkrétních cílů – tedy potřeb, rozených (individuálně a kolektivně) lidmi, tvořícími společnost. V souladu s tím:

„tržní mechanismus“ jsou jen slova, navíc ne vždy smyslově jednoznačná8, jimiž se označuje více či méně efektivní algoritmika fungování protředků složení (stmelení) systémové celostnosti makroekonomiky z množství mikroekonomik.

A proto před stoupenci tržní samoregulace stojí úkol osvobodit se od svých předsudků a pochopit, že sám o sobě „tržní mechanismus“ nemůže řešit a neřeší úkoly stanovování cílů ve vztahu k výrobě a rozdělení produkce ve společnosti, a jen nutí výrobu přizpůsobovat se určitým cílům, které už se nějakým způsobem ve společnosti zformovaly, a na jejichž realizaci se tržní mechanismus ocitl nějakým způsobem naladěný nezávisle na tom, zda společnost chápe či nikoliv charakter a způsoby nastavení „tržního mechanismu“ na ty či ony konkrétní cíle9.

Ve všech procesech řízení (samořízení), kde se od počátku předpokládá realizovat nějakou množinu konkrétních cílů, nejsou cíle sobě rovné10 – tvoří proto hierarchii, ve které na prvním místě stojí nejdůležitější cíl a na posledním ten cíl, kterého se lze, z pohledu autorů řízení, zřeknout jako prvního v případě nemožnosti realizace kompletní množiny zvolených cílů. V té hierarchii, která se nazývá vektor cílů, následují samostatné a skupinové cíle od prvního k poslednímu v pořadí, obráceném k pořadí vynuceného zřeknutí se každého z nich pod tlakem okolností různého druhu. Jednou z takovým okolností, v důsledku níž je realizace celé množiny vybraných cílů nemožná, je vzájemně se vylučující charakter cílů11.

Davově-“elitární“ společnost je charakterizována tím, že rodí množství cílů vzájemně se vylučujícího charakteru, v důsledku čehož je naladění tržního mechanismu na konkrétní spektrum produkce a rozdělení produkce mezi sociální skupiny podmíněno tím, jaké cíle se ocitají blíže vrcholu hierarchie potřeb. Davo-“elitarismu“ je vlastní systémová vlastnost – vytváření velké části potřeb degradačního spektra jeho „elitou“12. Kromě všech dalších zneužití vnitrospolečenské moci si „elita“ vytváří převahu v kupní síle nad ostatní společností. Z tohoto důvodu se „tržní mechanismus“ - rozdělováním příjmů a úspor ve společnosti – objektivně ocitá naladěn na uspokojování v první řadě právě potřeb „elity“. Protože u ní převládá svým charakterem degradačně-parazitická komponenta, pak s ohledem na tuto okolnost se demograficky podmíněné potřeby ostatní populace uspokojují podle zbytkového principu13. Kromě toho je „elitě“ vlastní záměrně „debilizovat“ ostatní společnost s cílem upevnění své „elitární“ pozice ve společnosti, za jakým účelem ona sama kultivuje ve společnosti přívrženost degradačně-parazitickému spektru potřeb („národ opilců je lehčí řídit“ atd.), což v ještě větší míře potlačuje možnosti uspokojování demograficky podmíněného spektra potřeb většiny společnosti celkově.

Třžní mechanismus v roli regulátoru rozdělení produkce v oblasti výroby i mimo ni se v politekonomii charakterizuje takzvaným „zákonem hodnoty“, podle něhož se v průměrných cenách zboží projevují průměrné pracovní výdaje ve společnosti v oblasti jejich výroby (tzv. pracovní teorie hodnoty). Ale kvůli nemožnosti bezprostředního změření „pracovních výdajů“ v mnohých oblastech činnosti14 je „zákon hodnoty“ metrologicky neprůkazný v oblasti vysvětlení tvorby cen neměřitelným „množstvím práce“. Přesto, pokud přiznáme existenci cen na trhu jako objektivní danost, pak cenové vztahy různých produktů (mezi-, pomocných, konečných) určují příjmy a ziskovost výroby každého z nich při daných výrobních technologiích a organizaci práce.

Při absenci nebo nerozvinutosti systému makroekonomické regulace15 reagují soukromí podnikatelé na ceny, které se formují na trzích tím, že rozšiřují a začínají výrobu jedněch druhů zboží a snižují nebo ukončují výrobu jiných produktů.

Takto při zkoumání procesů výroby na dostatečně dlouhých časových intervalech takzvaný „zákon hodnoty“ reguluje meziodvětvové proporce a absolutní ukazatele výroby v každém odvětví. Tržní mechanismus je skutečně schopný zregulovat pokud ne všechno, pak velmi mnoho v životě společnosti. Ale reálná svoboda soukromého podnikatelstva v podmínkách fungování základního ekonomického zákona kapitalismu - „Více zisku! Hned!“ - staví všechny před otázku o charakteru a kvalitě té regulace.

*    *    *

-pokračování-
 

 

1Na téma závislosti a nevnímavosti „postindustrialistů“, kteří zabředli ve virtuálních hrách, existuje znakový vtip:

Tone zaoceánský parník, bouře rozbíjí záchranné čluny a palubu, pomoc zvenku má časový skluz. Když posádka vyčerpala všechny možnosti, jde za kapitánem a oznamuje, že existuje poslední šance: na palubě je specialista v oblasti „hi-tech“ - vysokých technologií!! Přivedou ho za kapitánem a probíhá dialog:

- Internet konektivita funguje?

- Ano.

- Kolik času nám ještě zbývá?

- Půl hodiny...

- Výborně. Spousta času prodat loď přes eBay a pak už to není naše starost. Startujte browser…

2Vše, co se pokoušejí jako „závěti Stalina“ prezentovat, jsou více či méně hnusné falsifikace, svým obsahem neslučitelné s těmi celonárodně publikovanými doporučeními do budoucna.

3Černobylská havárie je z velké části výsledek absence podobné schopnosti ke změně činnosti u vyšší vědecké „elity“ SSSR. 29 let před havárií byl publikován román I.Jefremova „Mlhovina Andromedy“, kde v jedné z hlavních zápletkových linií bylo obsaženo přímé varování o možnosti zániku civilizace na planetě v důsledku rozvoje jaderné energetiky a nahromadění jaderných odpadů v biosféře.

Ale „vynikající vědci“ SSSR byli příliš tupí na to, aby byli k tomu varování vnímaví a našli a dotáhli do průmyslové aplikace jiné, biosférně bezpečné metody získávání energie. Držíce se svého předchozího profesionalismu jako zdroje příjmů a budoucí kariéry, vymáhali a vymáhají i dnes ze státu financování svých prací, bez přemýšlení o tom, kdo a jak bude v budoucnu uklízet radioaktivní „hovno“, roztékající se po celé planetě.

Novou alternativní energetiku vytvářejí „kutilové“, kteří se byli schopni osvobodit od panujících pohledů těch či oněch škol teoretické fyziky.

4Jsou to modely rovnováhy, nazývané v prof. slengu ekonomů „výdaje – produkce“: název označuje podmíněnost vypouštění konečné produkce rozdělením výdajů (investic) podle odvětví. Za rozpracování modelů rovnováhy a makroekonomické regulace na jejich osnově dostal emigrant z Ruska B.Leontěv nobelovu cenu za ekonomii.

Na základě analogických modelů rovnováhy pracoval i Gosplan SSSR (státní komise pro plánování – Státní plán (Gosudarstvennyj plan), pozn.). Přičemž Gosplan pracoval už tehdy, kdy Leontěv ještě žádné práce na to téma nepublikoval. Ale pracovníci Gosplanu na rozdíl od Leontěva nobelovku nedostali a „veřejné mínění“ přiřazuje prvenství modelům Leontěva, ačkoliv práce Gosplanu bez analogických modelů je jednoduše nemožná.

5Na střední škole podobné systémy z dvou – třech rovnic metodou postupného dosazování řešili všichni. Ti co získali další matematické vzdělání vědí, že je to dobře propracovaná oblast matematiky s názvem lineární algebra, dovolující popisovat a řešit mnohé praktické úkoly v různých oblastech.

6Děti nejen alkoholiků, ale i „kulturně pijících“ jsou z větší části defektivní; syntetická barviva, stabilizátory, plnidla atd. v rtěnkách = problémy s játry u žen a u mužů, kteří je líbají (podle některých odhadů muži snědí více než polovinu objemu vyráběných rtěnek v důsledku líbání); syntetické tkáně prsních implantátů způsobují rakovinu prsních žláz; ekologicky škodlivá výroba = celkový růst nemocí v oblasti; farmakologie, potravinové doplňky, konzervanty, stabilizátory a falsifikátory jídla je celkově zvláštní téma atd.

7Prostředky složení (stmelení) jsou finanční systém, standardy na výrobu a spotřebu produkce, infrastruktury (transportní, informační), které spojují fragmenty systému v jeden celek, aktuální zákony a kultura celkově.

8Gajdar a další reformátoři, kteří s touto mantrou začínali svoje schizofrenní „tržní reformy“ v Rusku, a také všichni kdo je obdivovali, nechápali smysl těch slov v životě. Ale jejich nechápání zneužili ti, kdo něco v jejich životním a protiživotním smyslu chápal.

9Řízení ve vztahu k neurčeným cílům je nemožné.

10Z pohledu teorie a praxe řízení, několik rovnoznačných cílů tvoří jeden „skupinový cíl“.

11Obrazně řečeno, přítomnost vzájemně vylučujících se cílů vyžaduje aby ovce zůstaly celé, ale vlk se nažral, což není vždy možné.

12Nesmyslná přepychovost, sloužící jako profese, závody ve spotřebě podle poslední módy, požadavky na produkci nejvyšší možné kvality, zbytečné vlastnictví různorodých věcí a majetku, nepodložené demograficky podmíněnými potřebami atd.

13Pro vyvracení řečeného není na místě uvádět příklad spotřebitelské hojnosti obyvatel USA, včetně těch, kdo žije na všemožné dávky na … (doplnit). Ve skutečnosti spotřebitelský blahobyt v USA jen potvrzuje uvedené: obyvatelstvo USA tvoří 5% obyvatel planety, ale USA spotřebovávají 40% světové těžby energetických surovin (z větší části těžených za hranicemi USA) a produkují více než polovinu veškeré evidované ekologické zátěže. Jinými slovy, nastavení globálního tržního mechanismu je takové, že většina obyvatel planety je nucena prodávat plody své práce za dumpingové ceny, čímž zabezpečuje spotřebitelský blahobyt menšiny.

14Jaké jsou pracovní výdaje na objevení podstaty a vyřešení nějaké nové matematické teorémy? A podobných příkladů lze v pracovním životě společnosti najít mnoho.

15Tj. při volné tvorbě cen, vylučující direktivní určení závazných cen státem; při absenci limitujících nebo závazných kvót na produkci těch či oněch druhů produkce; při svobodném pusobení lichvářství, včetně bankovního korporativního lichvářství; při svobodě burzovních spekulací, nevyhnutelně doprovázející svobodu lichvářství atd.

 

Diskusní téma: Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky (13)

Slabota

Sio | 26.07.2016

Článek je plný banalit a vaty. Kdo asi neví, že výroba auta znamená nezbytnou infrastrukturu, třeba výrobu plechů nebo dnes už elektroniky?
Autor vůbec nezmiňuje, že v globalizované ekonomice lze dovézt jednotlivé součásti i ze zahraničí nebo tam mít filiálku s levnou pracovní silou. A jak chce asi plánovat kapacity, které leží mimo území státu?
Mnoho řečí o Stalinově odkazu a přitom zřejmě nepochopil základní zákon socialismu, když ho kritizuje.
Patrně ani nechápe obsah pojmu politekonomie.
No děs.

Dokonalý příklad zpackaného trollingu

Lovec | 26.07.2016

No děs, když už se někdo snaží trollovat, tak by bylo dobré, aby si článek alespoň přečetl.

Re: Dokonalý příklad zpackaného trollingu

Sio | 27.07.2016

Dal jsem si tu práci.

Re: Slabota

Oracle 911 | 26.07.2016

A vieš Sio, že koľko ľudí si myslí, že auto sa vyrobí len tak a neberie v úvahu potrebnú infraštruktúru a výrobné kapacity ostatných odvetví?! Je ich dosť.

Ďalej súčasná globalizácia podporuje parazitické tendencie štátov/národov t.j. nikto na Západe nežije z toho čo vyrába ale toto nie je HLAVNÁ pointa.
Hlavná pointa je, že do výpočtov sa dajú zahrnúť aj cudzie (voľné) výrobné kapacity.

No tvoj komentár ohľadom Stalina a základného zákona socializmu je mrhaním miesta na HDD serverov.

Re: Slabota

Hox | 26.07.2016

Mají oči, nevidí..

Informace se ve vědomí neukládá do prázdna, přichází do existujícího systému stereotypů. Pokud je s ním nekompatibilní, je často pro subjekt neviditelná, mentálně neuchopitelná bez dodatečného vědomého úsilí.

Re: Re: Slabota

Sio | 27.07.2016

No, právě jsem si říkal. Pokud tu nikdo nevidí, v čem jsou nedostatky článku, musí být slepý. Ale ne, jak to říkal ten Kozma Prutkov? Mnoho věcí nechápeme, protože nepatří do okruhu našich pojmů?
Například ten základní ekonomický zákon socialismu je jasně formulován i Stalinem v jeho "Základní ekonomické ..." a přesto si na tom autor všiml jen toho, že se jím oháněly sovětské věrchušky. Přitom to dílko sám zmiňuje. Tak buď toho opravdu hodně nepochopil anebo je to propagandistický úmysl.
Tady nejde o stereotypy, ale o obyčejný zdravý rozum, nezatemnění KSB ideologií.

Re: Re: Re: Slabota

Hox | 27.07.2016

Ve skutečnostni tobě unikl obsah článku, informace v něm je kvůli zvláštnostem tvojí psychiky pro tebe jakoby neviditelná.

Re: Re: Re: Re: Slabota

Sio | 28.07.2016

Spíše si myslím, že jsi dost nenáročný. V tom článku je myšlenek tak na 5 odstavců. Podívejme se na ně:
1. Země co jsou v postindustriální fázi stejně potřebují průmyslovou produkci, i když výrobu vystěhovaly jinam.
Fakt objev.
2. Sovětští ekonomové produkovali slovní vatu jako "zákon hodnoty", „základní ekonomický zákon socialismu“, „zákon plánovitého, proporcionálního rozvoje národního hospodářství“.
Fajn, takže to tu vatu produkoval i Stalin
Cituji:
"Říkají, že prý některé ekonomické zákony, které působí u nás za socialismu, mezi nimi i ZÁKON HODNOTY, jsou zákony »přetvořenými«, nebo dokonce »zásadně přetvořenými« na základě plánovaného hospodářství. To je rovněž nesprávné. Nelze »přetvářet« zákony, a dokonce ne »zásadně«. Kdyby je bylo možno přetvářet, tu by je bylo možno i zrušit, nahradit je jinými zákony. These o »přetváření« zákonů je přežitkem z nesprávné formulace o »zrušení« a »zformování« zákonů. Třebaže se formulace o přetváření ekonomických zákonů stala u nás už dávno běžnou, je nutno se jí vzdát v zájmu přesnosti. Je možno omezit sféru působení těch či oněch ekonomických zákonů, je možno zabránit jejich ničivému působení, jestliže tu ovšem je takové působení, nelze je však »přetvořit« nebo »zrušit«."
A ještě cituji:
"Existuje ZÁKLADNÍ EKONOMICKÝ ZÁKON SOCIALISMU? Ano, existuje. Jaké jsou podstatné rysy a požadavky tohoto zákona? Podstatné rysy a požadavky základního ekonomického zákona socialismu bylo by možno formulovat asi takto: zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky.
Tedy: místo zabezpečení maximálních zisků - zabezpečení maximálního uspokojování hmotných a kulturních potřeb společnosti; místo vývoje výroby se zlomy od vzestupu ke krizi a od krize k vzestupu - nepřetržitý růst výroby; místo periodických zlomů ve vývoji techniky, doprovázených ničením výrobních sil společnosti - nepřetržité zdokonalování výroby na základě nejvyšší techniky."
A tady vysvětlije plánované hospodářství, cituji:
"Říkají, prý základním ekonomickým zákonem socialismu je ZÁKON PLÁNOVITÉHO, PROPORCIONÁLNÍHO ROZVOJE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. To je nesprávné. Plánovitý rozvoj národního hospodářství, a. tudíž i plánování národního hospodářství, jež je více méně správným odrazem tohoto zákona, nemohou samy o sobě nic přinést, není-li známo, pro jaký úkol se uskutečňuje plánovitý rozvoj národního hospodářství, nebo je-li tento úkol nejasný. Zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství může přinést žádoucí výsledek jedině tehdy, je-li zde úkol, pro jehož uskutečnění se děje plánovitý rozvoj národního hospodářství. Tento úkol nemůže dát sám zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství. Tím spíše jej nemůže dát plánování národního hospodářství. Tento úkol je obsažen v základním ekonomickém zákonu socialismu, v jeho požadavcích, jak byly výše uvedeny. I zákon plánovitého rozvoje národního hospodářství může působit v plném rozsahu jedině tehdy, opírá-li se o základní ekonomický zákon socialismu."
Pokud si tedy mám vybrat, zda tlachá Stalin nebo autor, hlasuji pro autora.
3.Pro produkci konečné produkce, bezprostředně spotřebovávané mimo sféru výroby lidmi a institucemi společnosti (státem, veřejnými organizacemi atp.) je nutná produkce mezičlánků (surovin, polotovarů, dílů atd.) a pomocných produktů, spotřebovávaných v samotné sféře výroby. Vypouštění konkrétního spektra konečné produkce vyžaduje určité poměry hrubých výrobních kapacit celé množiny odvětví, tvořících ten mnohoodvětvový výrobně-spotřební systém.
Zbytek je vata.
4. Všechny lidské potřeby a potřeby společenských institutů se dělí do dvou tříd:
- biologicky přípustné demograficky podmíněné potřeby
- degradačně-parazitické potřeby
Banalita, ale budiž.
5. Autor tvrdí:
"Třžní mechanismus v roli regulátoru rozdělení produkce v oblasti výroby i mimo ni se v politekonomii charakterizuje takzvaným „zákonem hodnoty“, podle něhož se v průměrných cenách zboží projevují průměrné pracovní výdaje ve společnosti v oblasti jejich výroby (tzv. pracovní teorie hodnoty). Ale kvůli nemožnosti bezprostředního změření „pracovních výdajů“ v mnohých oblastech činnosti14 je „zákon hodnoty“ metrologicky neprůkazný v oblasti vysvětlení tvorby cen neměřitelným „množstvím práce“. Přesto, pokud přiznáme existenci cen na trhu jako objektivní danost, pak cenové vztahy různých produktů (mezi-, pomocných, konečných) určují příjmy a ziskovost výroby každého z nich při daných výrobních technologiích a organizaci práce."
Stalin tvrdí:
"Říkají, že prý některé ekonomické zákony, které působí u nás za socialismu, mezi nimi i ZÁKON HODNOTY, jsou zákony »přetvořenými«, nebo dokonce »zásadně přetvořenými« na základě plánovaného
hospodářství. To je rovněž nesprávné. Nelze »přetvářet« zákony, a dokonce ne »zásadně«.
***
Někdy se vyskytuje otázka: existuje a působí u nás, za našeho socialistického zřízení, zákon hodnoty?
Ano, existuje a působí. Tam, kde je zboží a zbožní výroba, nemůže neexistovat ani zákon hodnoty. Atd..
***
Zákon hodnoty je především zákonem zbožní výroby. Existoval před kapitalismem a existuje nadále i po svrženi kapitalismu stejně jako zbožní výroba, na příklad v naší zemi, pravda, s omezenou sférou působnosti.
Ovšem zákon hodnoty, který má za kapitalismu širokou sféru působnosti, má velikou úlohu v rozvoji kapitalistické výroby, avšak nejenže neurčuje podstatu kapitalistické výroby a základy kapitalistického zisku, nýbrž takové problémy ani neklade."
Pro Stalina tedy zákon hodnoty není žádná vata.
Tak mám dojem, že se tu Stalinovi koná medvědí služba těžkou dezinterpretací jeho díla.

Re: Re: Re: Re: Re: Slabota

Oracle 911 | 28.07.2016

1) Je to fakt objav, lebo zástancovia post-industriálnej blbosti to popierajú. Lebo tvrdia, že služby pre ekonomiku post-industriálnej spoločnosti sú postačujúce. (Na hodine geografie v gymplu nám túto blbosť snažila nahovoriť učiteľka a tu i tam s ňou stretávam aj ja.)
2) Sovietsky ekonómovia fakt tvorili slovnú vatu, lebo výroba v ZSSR po Chruščvovi sa začala stagnovať resp. nerástla tak ako na Západe. Pričom ZSSR za Stalina mala všetky predpoklady na naplnenie ekonomického zákona socializmu. Preto táto otázka je na mieste: keby sovietsky ekonómovia netvorili slovnú vatu nemohli by prísť s ekonomickou teóriou, ktorá by mohla dostať ZSSR zo stagnácie?
3) Zbytok nie je vata.
4) Síce banalita ale sociológovia a ekonómovia dnešných dní si to dajako neuvedomujú. A tento posledný fakt zas ty neuvedomuješ.
5) A odkedy je duševná práca matematika iného teoretika produktom podliehajúca zákonu hodnoty? Nehovoriac o tom, že napr. účtovník v podniku svojou prácou nevytvára tovar ale poskytuje službu potrebnú na chod podniku, vzťahuje aj na neho/ňu zákon hodnoty alebo nie?

Takže Hoxova poznámka o tvojom nepochopení je na mieste.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slabota

Sio | 29.07.2016

Ad 1. To, co tvrdí snad někteří postindustriální rozumbradové může platit jen v rámci jednoho státu a to ještě malého, jako je třeba Monako nebo nějaký daňový ráj. Ale pozor, to je z hlediska struktury zaměstnanosti lidí. Že budou makat ve službách nikoli v průmyslu. Ale závislost těchto enkláv na industriálním zbytku světa je snad do očí bijící, takže z globálního hlediska je to blbost. Kdo by uvěřil, že se lze zcela obejít bez průmyslu je jen naiva. Snad, někdy, po plné automatizaci, v roce 3000 :-) Až stroje budou opravovat stroje ...
Ad 2. Ano, sovětští (a nejen sovětští) ekonomové vatu určetě tvořili, ale vybrané příklady, jako "základní ekonomický zákon socialismu" zrovna nejsou dobrý příklad. A navíc, úpadek SSSR nebyl dán jen špatnou politekonomií (jakkoli se jedná o konceptuální záležitost, tudíž důležitou). Bylo to dáno nástupem Chruščovovy mafie neschopenků. Pokud by se formátem vyrovnali Stalinovi a Berijovi, vypadalo by to jinak.
4. A napadá tě někdu, že si to ti ekonomové a sociologové uvědomují a jen drží basu s těmi, co je dobře platí a říkají něco jiného, než si myslí?
5. Samozřejmě, že duševní práce podléhá zákonu hodnoty. Vždyť zákonu hodnoty nepodléhá jen materiální realizace výrobku. Třeba do ceny auta je zakalkulována i cena konstruktéra, například.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Slabota

Oracle 911 | 30.07.2016

1) Fakt?! Pretože naša učiteľka geografie bohorovne tvrdila (odkazujúc na rozumbradov), že Spojené Štáty Americké majú najvyspelejšiu ekomoniku t.j. sú post-industriálnou krajinou preto, lebo u nich ekonomika je závislá na službách a nie na priemyselnej produkcií.
Prepáč ale ja nie som ten kto túto post-industriálnu blbosť vymyslel, ale je dosť blbcov s akademickým titulom t.j. prázdnych hláv s diplomom, ktorí keď počujú nejakú poučku od dajakej autority tak to príjmu ako neoddiskutovateľnú pravdu a začnú ju opakovať.

2) Základný ekonomický zákon socializmu je najlepší príklad tvorenia slovnej vaty, lebo keby pozreli do prác Stalina či na definíciu tohto zákona, tak by im došlo, že smerovanie ekonomiky ZSSR fakticky popiera zmienený zákon.
4) Podaktorým to určite došlo a držia basu, a podaktorí sú blbcami s akademickým titulom opakujúce poučky.
5) Cena a hodnota sú 2 úplne iné veličiny, lebo cena je subjektívna veličina a hodnota je objektívne daná okolnosťami, lebo či zaplatím za danú vec (čo má výrobnú cenu za kus 0,1 €) 1 € alebo 100€ je viac menej na zvôly výrobcu, dodávateľov, predajcu a mojej lenivosti ale akú hodnotu to potom nadobudne je už vecou okolností (môže zachrániť niekomu život) napr. airbag.

Re: Slabota

Cico Ciciak | 27.07.2016

To ja som si všimol skôr kritiku marxistickej a súčasnej liberálnej politickej ekonómie.

Re: Slabota

Eva | 27.07.2016

Elektronika se vyrábí v Česku například ve Frenštátě pod Radhoštěm v bývalém konsorciu Siemens, dnes pod značkou Continental.
Další montovny jsou v Maďarsku, tam je velká produkce pro značku Audi. Od roku 1998 se v Maďarsku montují také osobní vozy Audi. V roce 2013 byl otevřen nový závod pro kompletní výrobu automobilů. S celkovým objemem investic více než 6,7 mld EUR a s více než 10 000 zaměstnanci patří AUDI HUNGARIA mezi největší zahraniční investory v Maďarsku a největší zaměstnavatele v příslušném regionu. Výrobní areál je postaven na pozemku s plochou 395 hektarů.
http://www.auto.cz/audi-madarsku-planuje-temer-trimiliardovou-investici-89797
http://www.teraz.sk/ekonomika/audi-v-madarsku-lamalo-rekordy-vo-vyr/113842-clanok.html
Zatím nejhorší produkce pro automobilový průmysl je lisovna plastů, kromě gumárenského průmyslu. Lisovny plastů jsou zdrojem velkého množství odpadu vzniklého při výrobě. Zákazníci, tj. výrobci dalších komponentů, si přejí výrobek prvotřídní kvality a ty výrobky, které mají drobné kosmetické vady jsou vyhazovány i když fungují. Kde to končí?
Žádná 2. jakost jako za komunistů být nesmí.
Použít se to znovu nedá, žádná recyklace nefunguje, to jsou jen kecy pro veřejnost. Tuny neskutečného odpadu a životnost aut se zkracuje, kam to spěje.
Oceány plné odpadu, teď zaplníme toxickým odpadem i naše území, silně pochybuji, že si západ odveze i tento odpad.
Navíc je automobilový průmysl velký žrout energie.

Přidat nový příspěvek