Fatima - zjevení Lady Bohorodičky

V roce 1917 vešel ve známost úkaz, který přivedl pozornosti několika tisíc lidí. V průběhu 20. století se lidé znovu a znovu obraceli k této podivuhodné události, která se stala v Portugalsku, v městečku Fatima. Tuto událost nejčastěji zmiňovali v Rusku, které jak z doslechu, tak vyprávění, bylo spoutané podobnými mystickými okovy. 13. května roku 1917, si tři děti, ve věku od 7 do 13. let ( Lucia de Santos, Giacinta Marto a její bratr Francesco ), hrály v okolní přírodě Fatimy.

Najednou spatřily na bezoblačné obloze ostrý záblesk. Děti se vylekaly přicházející bouře a utíkaly se ukrýt pod rozložitý dub, ale byly přinuceny se v běhu zastavit…..

 

U dubu, přímo v úrovni jejich očí, uviděly mlhavou, světle zelenou kouli, uvnitř které se vznášela ženská postava, oděná do bílého šatu. Děti uslyšely její melodický a klidný hlas: " Nebojte se, přišla jsem z Nebes a žádám vás, abyste na toto místo přicházeli vždy 13. den po dobu šesti měsíců. Potom vám povím, kdo jsem"

Hlas slyšely pouze dívky Lucia a Giacinta, ale ženu ve světle zelené kouli viděly všechny tři děti. Udivené a vystrašené potom utíkaly k domovu, aby dospělým pověděly o celé události. Nicméně, dospělí nevěřili jejich zážitku a nakázali jim držet jazyk za zuby.

 

Přesto se zážitek dětí dostal do šuškandy… a když se za měsíc, 13 června, děti znovu vydaly k dubu, doprovázela je skupina zvědavců a nevěřících Tomášů. Mezi těmito svědky byla i Maria Korreira, která později vyprávěla, jak děti padly na kolena, potom vstaly a s někým hovořily. Ale před dětmi nebylo nikoho vidět, byl slyšet jen zvuk připomínající silný bzukot včel. Za další měsíc přibylo mnoho zvědavců, mrzáků a nemocných, kteří si představovali, že děti hovoří s Panenkou Marií, která jim může pomoci v jejich trápeních. A opět - nikdo z přítomných u dubu nikoho neviděl, ale mnozí slyšeli bzučení ve vzduchu.

 

Lucia doprovodu řekla, že Paní v jasně zelené kouli jim přikázala přicházet k dubu do 13. října, kdy jim odhalí příčinu svého zjevení a zároveň učiní zázrak, určený všem přítomným. Informace o tom, co se stalo, se rychle rozšířila po celém Portugalsku. Rodiče zakázali dětem opouštět domov a nutili je, aby se přiznaly ke lži. Ale všechny tři děti opakovaly jedno a to samé, že se setkaly s neobyčejnou ženou, kterou viděly a se kterou hovořily.

 

Když nastal 13. červenec, děty nebyly puštěny z domova. Na palouk tehdy přišel houf několika tisíc lidí . Přítomní viděli, jak se na nebi prudce zablesklo, načež se ke koruně dubu stáhl průzračný oblak, emitující barevné paprsky.

Na palouk, k dubu se děti mohly dostavit až 19. srpna, kdy se jim opět ukázala žena v jasně zelené kouli a stejně jako dříve jim připomínala, aby nezanedbaly dohodnuté dny jejich setkávání. V září, v předvečer dalšího setkání, již bylo na cestě do Fatimy ohromné množství poutníků, knězů, žebráků a zvědavců.

 

Mezi přítomní u dubu byl i opat kláštera z Lisabonu, Mantel Nunes Framigao, který si všiml, jak děti upadly do jakéhosi "svatého" transu. On sám nic podstatného neviděl, kromě toho, že pohaslo slunce. Ti, kteří stáli vedle něj, viděli ohnivou kouli, ale tu neviděli zcela všichni. Jak je možné, že člověk s tak vysokou církevní autoritou, nespatřil téměř nic? Přece není možné, aby žena, kterou Katolická církev nazývá Panenkou Marií, neupřednostnila svou pozornost k důležité církevní tváři, ale hovořila s obyčejnými, malými dětmi ! Nejspíše to nebyla Panenka Maria a níže se dočteme objasnění otázky.

Lidé na palouku se modlili za uzdravení, splnění posvátných slibů a za různé milosti.

 

Velké množství zvědavců se stalo svědky zázraku, který se stal na palouku u Fatimy, dne 13. října roku 1917. Údajně tam bylo přítomno 70 tisíc lidí, mnozí s sebou měli fotoaparáty, dalekohledy a filmové kamery a všichni si přáli zaznamenat průběh dění. Ten den bylo nepříjemné, chladné počasí, všichni stáli v dešti a blátě.

U dubu stály tři děti, spolu s jejich rodiči, všichni v napjatém očekávání. První ucítila setkání Lucia, která pozvedla tvář k nebi a upadla do transu. Mezitím i zbylé dvě děti uviděly z nebe přicházet ženu s děťátkem v náručí.

 

Lidé, kteří byli seskupenii kolem dětí, neviděli co se dělo na nebi, ale sledovali reakce dětí. Žena, která sestoupila z nebe řekla: " Válka již brzy skončí a muži se vrátí domů". V ten sám moment se žena nazvala Boží Matkou. Následující okamžik se u dubu začalo rapidně měnit počasí, což všichni přítomní později nazvali zázrakem. Lucia zvolala: " Podívejte, Slunce!" Déšť najednou ustal, oblačnost se rozestoupila a všichni uviděli Slunce. Ale vypadalo zvláštně, bylo stříbřité jako Měsíc a najednou se začalo rozpínat a rotovat.

 

Potom se divoce rotující Slunce vrhlo k Zemi, osvěcujíc ji v kruhu louči paprsků, žlutými, červenými, fialovými… Přítomní nejednotně křičeli: "Zázrak, zázrak!" , "Věřím v Boha!", "Ave Maria!" a zárověň je zasáhla vlna teplého vzduchu, která jim sušila oděv. Obdivuhodné bylo i to, že se mnozí z nemocných uzdravili. Avšak nejvíce podivuhodné, v celé této historii, byly proroctví, které žena řekla dětem. Kromě dětí, nikdo tyto proroctví neslyšel. Proroctví, řečená dětem zcela zmanipulovaným křesťanskými dogmaty. Tím pádem, církev nemohla neuznat tato proroctví, dobře si vědoma toho, že si děti nemohly vymyslet obsah řečeného.

 

Proroctví byly zapsány, zapečetěny do obálek a uschovány ve vatikánském archivu. Každý nově zvolený Svatý Otec měl možnost se s těmito texty seznámit. První dvě proroctví dal ke zveřejnění Pius XII, v roce 1942. V interpretaci Vatikánu, první proroctví hrozilo peklem a božím potrestáním "antikrista na východě". Druhé proroctví, říkalo, že za své soustavné zločiny budou lidé přísně potrestáni, ještě za života "nynějšího papeže". Je třeba říci, že čas, kdy se odehrálo zjevení ve Fatimě, se událo za papeže Pia XII, který řídil církev do roku 1939. Právě za dobu jeho působení v úřadu, projde Zemí vlna španělské chřipky, která vykosí několik desítek milionů životů, dále revoluci a občanské války v Rusku, Rakousku-Uhersku, Číně, Španělsku a v Německu.

 

Třetí proroctví zůstávalo po dlouhý čas neznámým. Podle svědectví Horacia Valenty, bylo pokoutně sděleno představitelům některých států: Chruščovu, Kennedymu, a také Lordu Mountbatennovi. K široké veřejnosti se obsah proroctví doposud nedostal. I když, roku 1985, 4.července, vydal italský časopis "Republika" údajný, zeditovaný text tohoto proroctví: " Veliký trest padne na celé lidstvo, ne dnes, ne zítra, ale v druhé polovině 20. století. To proto, že lidský rod zhřešil a ztratil Dar, darovaný Mnou. Ani v jednom kousku světa není řád a Satan panuje na všech vysokých místech, odkud řídí chod událostí. Podaří se mu vetřít na nejvyšší post církve. Poblouzní duše mnohých vědců, kteří vynaleznou zbraň, která může zničit velkou část lidstva. A pokud se proti tomuto lidstvo nepostaví, budu nucena dopustit trestající paži Syna Mého, Peruna. Ve druhé polovině 20. století vypukne velká válka. Oheň a dým padne z nebes, voda oceánů se změní na páru a budou stoupat vlny, které zboří a zatopí vše ve své cestě. Každou hodinu budou hynout miliony lidí a živí budou závidět mrtvým. Kamkoliv se podíváš, všude bude veliké hoře, strádání a to po celé Zemi."

 

Vatikán však nijak nereagoval na tento článek. Vlastně , je to pochopitelné, natolik nadčasová prognóza nemohla vyjít z úst holčičky, slyšící ženu příchozí z Nebes.

Samozřejmě, ani ona nemohla hovořit současnými výrazy. Duchové a Bohové se s lidmi setkávají, obecně řečeno, alegorickou formou, která zkresluje nejeden význam. Odtud u lidí vzniká obtížnost výkladu dění, které patří tomu, či onomu proroctví. A přesto, ač se povýtce článek zaměřuje na současné problémy lidstva, může se shrnout do jedné věty, nazvané Náboženská podstata. Tato věta: "..budu nucena dopustit trestající paži Syna Mého, Peruna." Odkud se k novinářům dostaly slova tohoto proroctví, není známo. Což o to, drží osnovu proroctví. Tajemství třetího proroctví z Fatimy se údajně chystal odkrýt již Papež Jan Pavel II., který podnikl několik smělých kroků. 13. května roku 2000 prohlásil, že nevidí další nutnost tajit třetí proroctví. Hlava Kongregace křesťanské věrouky, německý kardinál Josef Ratcinger, instalovaný papež z roku 2005 ohlásil text:

 

"Spatřili jsme Biskupa, v bílém ornátě a poznali jsme, že je to Svatý Otec. Okolo něj bylo shromážděno množství dalších Biskupů, Kněží a Popů. Tito všichni kráčeli na kopec, na návrší, na kterém byl umístěný veliký kříž. Pouť probíhala polozbořeným městem, posetým mrtvolami lidí. Svatý Otec najednou zastavil, aby se pomodlil za jejich duše. Když došli na vrchol kopce, Svatý Otec padl na kolena před velkým křížem. V ten moment se objevili ozbrojení vojáci, kteří rozstříleli Svatého Otce, spolu s ním mnohé Biskupy a Popy".

 

* * *

 

Vatikán v tomto textu vidí atentát na Jana Pavla II. Není náhoda, že sekretář Svatého Otce, Kardinál Angello Sodano, tento text vysvětlil jako narážku na pokus o atentát na Jana Pavla II, provedený tureckým teroristou Ali Agdžou 13. května 1981. To napovídá myšlence, že opublikovaný text Římskokatolické církve není o nic jiný, než text v časopise Republika. Vatikán vždy aspiroval a uměl jakékoliv znalosti, jakákoliv proroctví, použít ve svůj prospěch. Stačí zmínit mapu Piriho Reise, na které je zobrazena Antarktida a část Jižní Ameriky, přičemž Antarktida na této mapě je zcela bez ledové pokrývky. Tato mapa se k Pirimu Reisovi dostala při přepadení jednoho z korábů columbovy expedice. To, že se Vatikán podílel a dokonce byl iniciátorem plavby Columba, je známo všem seriozním badatelům.

 

Vezměme další věc, vynálezy a kresby Leonarda da Vinciho. U nich je také zcela zřejmý jejich prapůvod. Vatikán mu udělil povolení nakládat se starými znalostmi, které se zachránily po požáru v znamenitém římském archívu letopisů, svitků a jiných zdrojů. A tak Vatikán, čas od času, využívá staré znalosti, pokud se mu to zrovna hodí. V této souvislosti není nic k udivení, že katoličtí kardinálové preparovali fatimská proroctví takovým stylem, aby z nich byly vymazány všechny momenty, týkající se Ruska a také výstrahy na adresu Vatikánu, týkající se zodpovědnosti za všechny minulé a budoucí trestné činy.

 

Originální text proroctví nám není doposud známý, ale analýza umožňuje sestavit více méně pravděpodobný obraz události. Abychom jej pochopili, nejprve rozeberme, kdo je ta žena, která sestoupila z Nebes u Fatimy? 13. října, v roce 1917, v předvečer říjnového převratu v Rusku, z nebe, u městečka Fatima, u Posvátného stromu Slovanů - dubu, sestoupila z nebe žena a nazvala se Boží Matkou. Katolíci, přítomní u dubu ji přijali jako Pannu Marii, což je zcela přirozené, jelikož se již dávno naučili správně chápat opravdový smysl nauky. Panna Maria se však nejeví jako Boží Matka, jelikož porodila Ježíše Krista, kterého křesťané považují za Syna Božího. Mimo Ježíše porodila Maria ještě několik dětí, Bohy nerodila.

Potom tedy, žena sestoupivší z Nebes, nemá žádnou souvztažnost k Panně Marii. Má přímý vztah k Staré Věrouce Slovanů, ve které je Lada Bohorodička Boží Matkou, všech slovanských Bohů - Svarožičů.

 

Co se proroctví týče, nebyly tři, ale čtyři.

První se týkalo brzkého ukončení světové války a návratu vojáků domů.

Druhé se týkalo potrestání lidí za jejich zločiny, již za života papeže Pia XII. Spanělská chřipka se rozšířila do celého světa a vykosila cca 20 milionů lidí.

Kromě toho, nastaly revoluce a občanské války v Rusku, Rakousku-Uherku, Německu, Číně a Španělsku.

Třetí proroctví se bezprostředně týkalo Ruska. Kardinály preparovaná smrt Papeže a Biskupů, má bezprostřední vztah k povraždění křesťanských Kněží v Rusku, kteří byli vražděni bolševickými údernými skupinami. Přičemž, Lada Bohorodička jasně ukázala příčinu smrti těchto Kněží - byly to jejich zločiny proti Slovanům.

 

 

Čtvrté proroctví v "jinak řečené" formě vyžadovalo od Vatikánu, aby nepodporoval Hitlera v jeho mašinerii proti Rusku ( SSSR ) a také aby změnil politiku Katolické církve, z agresivní na mírumilovnou. Pokud se tak nestane, varovala Lada Bohorodička, že dopustí trestající paži Syna Svého, Peruna, který již letí s přísným trestem pro zlu sloužící síly na Zemi, jak se již ne jednou stalo v dobách minulých.

V této souvislosti se jeví srozumitelnou celá politika Vatikánu, v období Druhé světové války, kdy nepodpořil Hitlera a nezvyklé uvedení Jana Pavla II. do výkonu funkce Římského Papeže.

Odtud pramení jeho ekumenismus, pokání za křížové výpravy atd. Změna politiky Vatikánu je především svázána s nastávajícím příletem Peruna, kterého Papežové očekávali, očekávají a kterého se bojí.

Křesťanská církev v Rusku však stojí na ortodoxních pozicích, nic ji nenaučil pogrom v první polovině

20. století, jelikož pokračuje v utlačování Slovanů a zavděčuje se tak svým loutkovodičům..a tak tedy, čím větší bude vatikánská vzpupnost, tím strašnější bude jeho poslední pád.

 

zdroj: http://rodobozhie.ucoz.ru/publ/vera/nashi_bogi/javlenija_lady_bogorodicy/3-1-0-1260

překlad Prince

 

Diskusní téma: Fatima - zjevení Lady Bohorodičky

jitka-online@seznam.cz

jitka novakova | 03.09.2013

tak jsme křestanska země v roce viry bych rada upozornila na udalosti které byly naplněny ze zjevení ve Fatimě a je třeba respektovat vyzvy k obracení moralky a modlitby děkuji učitelka jitka

Lidi se zbláznily..

IVA | 16.02.2013

Když vidím,jak se lidi chovaj,tak už je fakt potřeba aby to svinstvo někdo vyčistil,lidi jsou jen hloupý zvířátka,který už zajímá jen, kde je nějaká sleva v hypermarketu.Bůh s námi!!

Naprostá demagogie .....

Josef | 18.10.2012

větší nesmysly výše uváděné, jsem nečetl ani neslyšel. Tohle píší lidé, jejichž intelekt je hluboce v mínusu ---- dříve se tito domýšlivci nazývali --- ksindlem. Že se nestydíte ... ale nemáte vlastně za co, protože Vy jste zaslepeni vlastní nesmírnou chudobou ducha. Je mi Vás líto .....

diskusní příspěvky

nina -překladatelka | 04.08.2011

upozorňují ,že dole uvedené příspěvky nejsou moje,takže prosím autora ,aby se příhlašoval pod svým jménem. . Děkuji

smutne

nina | 01.08.2011

www.astro-tabu.sk steffek

www.google.sk alberto rivera - Tajne dejiny jezuitov
+ napr.
www.google.sk alberto rivera - vypoved jeho manzelky na www.dolezite.sk
Zdravy rozum prajem vsetkym a tiez dakujem za preklade

nina | 01.08.2011

O fatime cirkev "vizionar..." Gobi vydala popularnu MODRU KNIHU, kde sa pise, ze "vsetko zlo na svete sposobilo Rusko", lebo sa tam nemodlia a fatima papezovi prikazala,ze musi rychlo zasvatit Rusko, lebo inak na svete nebude pokoj. Vsetci papezi to odignorovali, a preto nemame na svete pokoj. " "
Odporovala som-ze ved v Rusku sa /napriek davnym gulagom/ modlia,dokonca viac ako na Slovensku/oni maju pute na KOLENACH a ich omse trvaju 3-5hodin stania v pozore.
Vysvetlili mi: Ale to zasvatenie znamena,ze Rusko ma prejst na vatikansku vieru-RKT, lebo iba ona je dokonala.
Takze Spravca Vesmiru /ktory riadi cele galaxie, prirodne deje-kolobeh vody atd./ odkazuje 140mil. narodu Ruska, aby odhodil svoju prav.vieru a prestupil na RKT pod spravu Vatikanu.
To som sa dozvedel este pred 5 rokmi. A zasol som, ako tomu horlivo veria miliony ludi.Dychtivo rozpravaju o tom ako biskup Hnilica pred par rokmi navstivil Rusko a "tajne" ho /asi sam? dobrodruzne/ zasvatil katolickej PM z fatimy.
Co si o fanusikoch tej knihy myslia ruski biskupi a rusi - nechcime radsej vediet.
Pritom na googli je dost informacii o falosnosti Gobiho, jeho kamaratky "vizionarky" Vassuale / zaviedla kult Matka narodov-Amsterdam/, ale ich obhajcovia akokeby mali slubene luxusne vily.
Ked som raz z Biblie nahodne precital par viet-o navadzani na brutalne zabijanie prvorodenych atd. - ako tomu mohli uverit miliony ludi na celom svete ? Ze toto povedal Boh ? Argumentuju-ved su tam aj krasne vety o laske . - Odpovedam-ved Hitler tiez nebol az taky zly, bol abstinent,nefajciar,vegetarian, obluboval poeziu,pohlady na krasu prirody.

Další zjevení

Prince | 02.08.2011

Další zjevení bylo v bývalé Jugoslávii, v Medžugorie. Nemám to blíže prostudované, ale tehdy se údajně zjevila panenka Maria právě tam. Co nastalo potom? Totální genocida. media nám to v 90. letech podaly jako občanskou válku. Kdo prodával zbraně? Kdo agitoval? Kdo humanitárně bombardoval?
Ano, je to 20 let zpět, to odnesl čas....

www.rodobozhie.ucoz.ru

piseme s manzelkou Ninkou | 01.08.2011

na www.rodobozhie.ucoz.ru je v jednom videu "schodza" s Levasovom a v zavere jedna pani rozprava o nespokojnosti rus. lekarov s povinnym masiv. ockovanim malych deti : "ziadna vakcina nieje bezpecna" Samozrejme nerozumiem vsetkemu po rusky, ale pozerajuc na nich si hovorim: kedy budu u nas VEDY na takej urovni, aby sa nimi seriozne zaoberali doleziti mudri ?Rusi boli v duchovnosti vzdy o niekolko poschodi vyssie ako slovaci. Len, aby sa k tej "slovanskej revolucii" nezamiesali ti, co chcu "pomahat ako v 1917, v 1989.

Zdravy rozum prajem vsetkym a tiez dakujem za preklade

nina | 01.08.2011

O fatime cirkev "vizionar..." Gobi vydala popularnu MODRU KNIHU, kde sa pise, ze "vsetko zlo na svete sposobilo Rusko", lebo sa tam nemodlia a fatima papezovi prikazala,ze musi rychlo zasvatit Rusko, lebo inak na svete nebude pokoj. Vsetci papezi to odignorovali, a preto nemame na svete pokoj. " "
Odporovala som-ze ved v Rusku sa /napriek davnym gulagom/ modlia,dokonca viac ako na Slovensku/oni maju pute na KOLENACH a ich omse trvaju 3-5hodin stania v pozore.
Vysvetlili mi: Ale to zasvatenie znamena,ze Rusko ma prejst na vatikansku vieru-RKT, lebo iba ona je dokonala.
Takze Spravca Vesmiru /ktory riadi cele galaxie, prirodne deje-kolobeh vody atd./ odkazuje 140mil. narodu Ruska, aby odhodil svoju prav.vieru a prestupil na RKT pod spravu Vatikanu.
To som sa dozvedel este pred 5 rokmi. A zasol som, ako tomu horlivo veria miliony ludi.Dychtivo rozpravaju o tom ako biskup Hnilica pred par rokmi navstivil Rusko a "tajne" ho /asi sam? dobrodruzne/ zasvatil katolickej PM z fatimy.
Co si o fanusikoch tej knihy myslia ruski biskupi a rusi - nechcime radsej vediet.
Pritom na googli je dost informacii o falosnosti Gobiho, jeho kamaratky "vizionarky" Vassuale / zaviedla kult Matka narodov-Amsterdam/, ale ich obhajcovia akokeby mali slubene luxusne vily.
Ked som raz z Biblie nahodne precital par viet-o navadzani na brutalne zabijanie prvorodenych atd. - ako tomu mohli uverit miliony ludi na celom svete ? Ze toto povedal Boh ? Argumentuju-ved su tam aj krasne vety o laske . - Odpovedam-ved Hitler tiez nebol az taky zly, bol abstinent,nefajciar,vegetarian, obluboval poeziu,pohlady na krasu prirody.

Re: Zdravy rozum prajem vsetkym a tiez dakujem za preklade

Prince | 02.08.2011

Hodit to do krbu :-/

Realista sa drží logiky.

človek | 30.07.2011

Proroctvá považujem za politiku. Keď som niečo schopný v budúcnosti urobiť, tak to môžem aj predpovedať. Keď som si istý, že som schopný vykonať niečo presným spôsobom, predpoviem spôsob. Keď som si istý presným časom, predpoviem čas. To je proroctvo, žiadne sci-fi.
Zázrak. Jediný zázrak, ktorý poznám, je vznik života. Všetko ostatné je úplne normálne. Len živoť je divný. Neviem ako vznika a neviem ani ako zaniká.
Pokiaľ mi niekto bude písať o proroctvách, viem, že niečo hodlá urobiť. Pokiaľ bude hovoriť o zázrakoch, má len málo vedomostí.
Je preto dôležité, aby sa človek pozeral na svet len cez bránu logiky. Je jedno, kto mu čo povie. Ak sa to prieči logike, je to len blud.

K posouzení ....

erddyst | 29.07.2011

Na "vedy.sk uveřejnili dva zajímavé články a z jednoho: "OBRANA SVOJHO BIOPOĽA" - http://vedy.sk/sk/kultura.php#obrana_biopola
si dovolím uvést jeden citát:
"Kresťanstvo buduje na zázraku, ktorý je z pohľadu Véd aj budhizmu negatívny jav a je normálnou súčasťou zvyklostí Temného Sveta."

Zjevení se kohokoliv je "zázrak" - teda ...
Na jedné straně "důkazy" .... 3-řech, 300, 700, 1 000 lidiček, dokonce i "vyfocené" .....
a na druhé straně dotaz můj: myslite si, že je problém pro vesmírné temné sily něco takové čas od času zorgizovat ???
Našel by si určitě někde (i záznamech Vatikanu) seznam, kde k ním došlo - není to náhodou tam kde jsou k tomu "ideální podmínky" ???
Efektivita takového "zázraku" bude určitě větší na Slovensku, v Polsku, než např. v Čechách .....

No nic, ale ten článek je zajímavá i z jiných důvodů ......

otazka k Fatime...

Ones | 28.07.2011

Preco, ked to bola Lada...sa zjavila 3 detom(len ti ju videli, ci poculi).? Preco ked chcela odovzdat nejake dolezite posolstvo sa "nezjavila" priamo papezovi, ci kompetentnym?

Re: otazka k Fatime...

Prince | 28.07.2011

O Fatimě vím cca 10 let. Už tehdy mi ty stejné otázky vrtaly hlavou a stejně tak i včera, když jsem to překládal a ptal se sám sebe: proč se Lada nezjevila v Rusku, na Sibiři, Slovanům, nebo tady v Česku Slovensku....
Jenže, ona věc se má složitěji a jistě to nebylo jediné zjevení podobného druhu.
Složitější je to dále v tom, že si to vzali pod patronát černoprdelníci a vytvořili z toho fantasmagorii.
Ani ve snu se nám nezdá, co všechno skrývají vatikánské archivy.

Jenže - ze stolu to nelze shodit, protože na Fatimu jsou i fotodokumentace a jiné zdroje, takže se tam opravdu něco odehrálo.

Re: Re: otazka k Fatime...

Ones | 29.07.2011

Pise o tom aj Deniken(Bohovia boli astronautmi, Ikar 2002)-13.okt.1917 zastup cca 70000ludi videl"fatimsky slnecny zazrak" trvajuci necelých 12 min. a bol pozorovany v okruhu 40km.- takze tomu mozeme verit, ze a to stalo. Len "nechcem" verit vysvetleniu v prelozenom clanku, ze bytost bola Lada, ci ina bohyna staroslovanov .....???

Re: Re: Re: otazka k Fatime...

Prince | 29.07.2011

Ano, proto je to článek k zamyšlení, dez zjevných opěrných bodů.
Možná se časem objeví další spojitosti, jelikož je doba, kdy skryté informace prosakují na povrch.
Zase by bylo škoda, nepublikovat nic, jelikož vše se dá nazvat sporným.
pokud člověk přestane trénovat intelekt, stane se z něj poslušná ovečka, které stačí seno hozené přes ohradu.
(stačí kuknout na iskusi na novinky.cz, to je matroš :-/ )

Re: Re: Re: Re: otazka k Fatime...

Ones | 29.07.2011

OK

Temné, světlé nebo BOŽSKÉ ???

erddyst | 28.07.2011

Není to náhodou ukážková akce temné frakce ???
(to aby v tom byl Řím a rým - slovensky: Rím a aj rým - :)) )

Andělé a různá zjevení, co to je?
Proč by jakž-takž nevýcházeli "proroctví" - když jak judaismus a jeho křesťanství (+ další mohoteistická náb.); marxismoleninismus a tím pádem Ruský bolševismus; první i druhou světovou - stvořili černé bo šedé síly.
Všechná tá "proroctví" nejsou náhodou, jen akce na udržení stáda ovcí ??????
A je v podstatě jedno, jestli to někdo pojmenuje Fatimou bo Ladou Bohorodíčkou ......
Co projde tím černým hnízdem judokřesťanským může jen stěží souviset s činnosti světlých sil.
P.S. - podle L. světlé sily nikdy nedávají rady a ponaučení .... a podle mne: nedokázali vítězit nad temnýmí, jen před nimi tvořili bariery, a nakonec budou hrdinové v ideálních podmínkách Dne Svaroga - není to náhodou k smíchopláči bo ..... bo nás mají tady na Zemi jako testovací objekty, jako ..... Nechtělo by to názodou kontaktovat "Vesmírné Ochrance lidi" - "Zelené vesmířany" - "Vesmiroekology" ????? Prostě je ňák nakopnout ať se taky trochu rozhejbaj a ne si jen vychutnávaj svou světlou dokonalost :)))

Re: Temné, světlé nebo BOŽSKÉ ???

Ones | 29.07.2011

aj ja mam niekedy pocit z tychto informacii, ze som len mravec v mravenisku s ktorym sa niekto zahrava a sleduje, mozno obcas pripuci a zabava sa.....
erddyst: suhlasim s tvojim nazorom.

díky za překlad

Petr H. | 28.07.2011

Tohle téma mě docela zajímá. Stejně jako v článku, mám stejný názor že zveřejněná proroctví jsou silně korigována černoprdelníky tak, aby vyhovovala jejich politickým manýrům. A pokud se i v oficiálním textu objevilo slovo Lada nebo Perun, tak intuice mě říká, že tyto slova tam musely být dost hojně zastoupena. Když už někdo tak vysoku u moci připustí náznak že prohrává, tak na tom musí být asi hodně špatně.

Přidat nový příspěvek