Egregor Seta-Amona

Egregor Seta-Amona

Podivná shoda: pokrývka hlavy papeže přesně kopíruje korunu boha Amona (či "Amena").

 

Pasáž z knihy G. Sidorova "Chronologicko-esoterická analýza vývoje současné civilizace":

 

...

-Abych odpověděl na tvoji otázku, - podíval se někam do dáli - je nutné mnoho připomenout. Dvakrát přišel na zemi "soumrak bohů". Za posledních 50 tisíc let dvakrát. Dvakrát se třásla od termojaderných a paprskových zbraní Země, dvakrát se převalily gigantické tsunami přes strádající souši. Dvakrát klesaly na dno oceánů stovky ostrovů a dokonce celé kontinenty. Poprvé přišla běda před 43 tisíci lety. Ale tehdy biosféra Země přežila. Ačkoliv ztráty byly kolosální. Podruhé na naší planetě propukla světová válka před dvanácti tisíci lety. Ukázala se ještě ničivější, než ta první. Obě strany zapojily kosmické zbraně a mocné seismické zbraně.

- O těch dvou jsem slyšel od volchva. A je mi známo, čím to vše skončilo: po první velké válce Atlantů se Severní říší plynuly na zbylé kontinenty proudy běženců. Ve vědě se pro ně ujalo označení kromaňonci - lidé vrchního paleolitu.. - přerušil jsem vypravěče.

- Dobře, že to znáš. Ale materiální úroveň je jen obrazem toho, co se děje na úrovni polí. Proto pohovořím o válce jiného druhu. I v prvním, i v druhém soupeření dopotopních říší probíhala ještě i tvrdá bitva mezi jejich egregory. Takový je zákon stavby světa. Jak vidíš, vše je prosté. Ve válce vyhrává ne ten, kdo má více živé síly nebo techniky, ale ta strana, která má mocnější egregor. Ale musíš vědět toto, - zamyslel se na vteřinu - vládci Atlantidy nebo jak se říká u nás, Antidy, by nikdy neriskovali začít vojenské operace pro svému severnímu nepříteli, pokud by u nich nebyla zapojena ještě jedna mocná síla na úrovni polí. Přitom taková, které oni věřili jako samotnému Stvořiteli. A v zemi Antů v průběhu několika tisíciletí, za využití psi-technologie postupnosti a následnosti, a také technologie rozdělení, přišla k vládě třetí síla. Síla, o které žreci Severní říše věděli, ale považovali ji za neutrální. Mám na mysli civilizaci, kterou je ve vědě přijato označovat civilizací reptiloidů.

- O civilizaci reptiolodů je mi známo, - řekl jsem - Má se za to, že odešli pod zem. Proto všichni pohádkoví Hadi Gorynyči žijí pod zemí a v jeskyních...

- A v horách, - kývnul stařešina - Odtud i Goryniči. Ale trochu jsme odbočili. Kdo jsou zač, ti podzemní a zároveň kosmičtí tvarové, je známo jen jim. Důležité je to, že na Zemi vždy byli a dodnes jsou. Jsou s nimi spojeny všechny legendy o bojích lidí s draky. Ale to už je jiné téma. Pro nás je důležité něco jiného: třetí síla vládla supersilným ezoterickým potenciálem a podmanila si vládce Atlantidy, ale udělala to chytře, nesvázala přitom svůj egregor s národním egregorem Atlantů. Proč to tak udělali, myslíš, že uhodneš. Aby v poli událostí nezanechali stopu. Musíš vědět, že všechny činy třetí strany, jakýmikoliv by ony byly, nikdy neprotiřečí obecným zákonům Vesmíru. Své destruktivní plány kosmická civilizaci uskutečňuje našima vlastníma rukama. Proto vždy stojí stranou. Jakoby nic nedělá. Ale stratégové třetí síly dobře věděli, že jejich spojencům bude v boji se Severní říší třeba ještě jeden egregor-potenciál. Velmi silný destruktivní egregor. Princip jeho sestrojení předali žrecům Atlantidy oni. Máš za to, že Set-Amon-Jehova-Savaof je něco nového? Technologie ničení pozemských lidských civilizací je stará jako sama Země. Jakmile žreci-renegáti začnou pro sebe vytvářet egregor nadvlády, věz, že se na planetu vplížil mechanismus zničení evoluce pozemské společnosti. Co to ve výsledku znamená víš myslím dobře sám. Pokud se evoluce druhu zastaví, druh umírá. Musí uvolnit místo někomu dalšími. Jde o to, že není důležité, o jaký druh se jedná: rostlinný, živočišný nebo nositele vyššího vědomí. Jakmile se jeho evoluce zastaví, je vyňat z evolučního procesu samotným Stvořitelem. Atlanti, jak napsal i Platón, usilovali podmanit si celou naši planetu. Potřebovali lidské zdroje pro vytvoření umělého egregoru nadvlády. Dle toho potřebovali jedno - vnutit všem kmenům země kult ničení sobě podobných. Plus kult rituálních lidských obětí. Ale před první velkou válkou, před 43 tisíci lety, žili v Evropě, Asii a Africe v hlavně různé druhy archantropů. Žalostné zbytky kdysi silných a kvetoucích zemských ras. Jejich duchovní materiál se nehodil pro sestrojení nového polového monstra. Byl mu třeba tvůrčí potenciál lidí, ne napůl zvířat. Proto v ty daleké časy byli Atlantové nuceni zavést krvavý kult rituálních oběti ve své vlasti. Schéma bylo prosté: žrecy Atlantidy byla provedena náboženská reforma. Fakticky došlo k odvrácení se od hvězdné védické tradice předků. Paralelně s kultem pohanských bohů se v Atlantidě objevila skupina bohovyvolených, která prohlásila rodící se nový egregor smrti svým jediným bohem. Jak vidíš, kult Satana má na Zemi velmi starou tradici. Superstarou! - vzdechnul stařešina. - Ti "vyvolení", podporovaní tím, koho si vybrali za svého patrona, velmi rychle ovládli všechny zdroje země a dobrali se k otěžím moci. Jak vidíš, ne Síla zvolila je, ale oni Sílu. V tom je ukrytý velký smysl, - upřesnil vypravěč. - Ale aby mohli vládnout světu svobodu milujících "pohanů", žrecové Atlantidy potřebovali ještě jedno náboženství. Náboženství, které by vyvolávalo pokoru a poddanost. Něco podobného našemu křesťanství. Časem sjednotilo společnost Atlantů v jednu masu. A zároveň naplňilo silou boha vyvolených, protože nepoddajné "pohany" zabíjeli po tisících. To je důvod, proč Atlanťané v první i druhé válce s Orianou-Hyperboreou šli do boje se svým severním protivníkem jako na svátek. Žrecům se podařilo proměnit vlastní národ v kompletní zombie.

- Může být dotaz? Zajímalo by mě, odkud znáte vy, seveřané, takové podrobnosti? Uběhlo nemálo času a ty mi to vyprávíš, jako by k tomu došlo včera.

- Tvoje otázka je na místě, - popřemýšleje, odvětil stařešina. - Ale to je celkem jiné téma. Ale pokusím se tě s něčím seznámit. Znáš, jak se rodí mýty?

- V obecných črtech, - rozhodil jsem rukama.

- To znamená, neznáš. Mýty se rodí takto: jakékoliv události se buďto zapisují, nebo se určitou dobu uchovávájí v paměti. Fakticky, poté se stanou minulostí či chronologií. Ale čas je neústupný. Nejdříve zničí písemné zdroje. Po jejich zániku se vzpomínky o dávných událostech mění v legendy. Pak je třeba vzít v úvahu i faktor změn etnika a jazyka. A v případě zániku etnika i převzetí jeho legend nově příchozími národy. Ale čas je čas, utéct se před ním nedá, problém je v tom, že pod jeho tlakem se legendy proměňují v nejasné mýty a ty na sebe berou formu pohádek. Ze všeho toho, co jsem ti právě řekl, si musíš uvědomit jeden důležitý detail: legendy nejsou věčné, mýty taktéž ne, téměř věčnými mohou být jen pohádky. Proto také pohádky, sesbírané Anafasjevem, dodnes nebyly v Rusku vydány. To nejsou jen ruské národní pohádky, ale pohádky přímých potomků Orianů-Hyperborejců. Temným jsou velmi nebezpečné. Nebezpečné tím, že existují technologie, které dovolují přejít od pohádky k mýtu a od mýtu k legendě, a od legendy ke skutečným událostem, - zakončil svou krátkou lekci Dobran Glebyč.

- Mě řekli, že pro převod pohádkového smyslu ke skutečnosti existují určité "klíče", - obrátil jsem se k němu.

- "Klíče" jsou jen část technologie, - usmál se na mě. - Brzy tě s nimi seznámím, nyní je řeč o něčem jiném. Dal jsi mi otázku, odkud mám tak podrobné informace, a dal jsem ti odpověď. Teď se vraťme k našemu tématu. Myslím že je ti známo, že první válka říší skončila vítězstvím Oriany.

Kývnul jsem.

- Naši předkové vyhráli bitvu jen díky tomu, že se v poslední moment odhodlali obrátit pro pomoc k vyšším sférám... To jim dovolilo zbavit Zemi egregoru smrti. Tehdy, před čtyřiceti tisíci lety, byl atlantský Set-Amon vynulován. Pravděpodobně jsi slyšel mýtus o misi nějakého Urana v Atlantidě.

Opět jsem kývnul.

- Dobře, že to znáš. Uran podle mýtu přišel k Atlantům ze severu. Myslím že uhádneš odkud? Díky jeho úsilí se zničená země znovu obrodila. Na několik tisíc let v ní, stejně jako v daleké minulosti, vládlo světlé žrečestvo. Zdálo by se, na Zemi znovu začal "zlatý věk". Před dvanácti tisíci lety tam však opět prorostlo símě zla. O tom je dobře napsáno v dialozích Platóna. Tento jižní rusič napsal, že králové Atlantidy čase ztratili svůj božský "základ" a znova se přiklonili k násilí. Opět se jim zachtělo vlády, přičemž nad celou planetou. Naskýtá se otázka, kvůli čemu?

- Očividně se v zemi Atlantů dostal ke kormidlu klan žreců-ničitelů. Proto došlo ke změnám i v geopolitice.

- Máš pravdu. Tak se to i stalo. Mimozemští tvarové znovu našli způsob, jak v Atlantidě aktivovat kruh svých přívrženců. Ti, když se dobrali moci, ihned začali obnovovat satanskou energocentrálu zničenou válkou do bývalé síly. Proto Atlanťané potřebovali kontrolu nad celým lidstvem. Set-Amon požírá lidské duše. Přesněji jejich tvůrčí, nahromaděný za mnoho inkarnací, duchovní potenciál. Bez takového "menu" nemůže fungovat. Chápeš, k čemu došlo? - podíval se na mne.

- Zjevně, po celé zemi začaly kmenové války, plus lidské oběti.

- Druhá válka mezi dvěma říšemi byla ještě tvrdší, než ta první. Kontinent Atlantidy se potopil, na dno Tichého oceánu se potopil i gigantický rovinatý kontinent Mu, nebo také Pacifida. Objem vody vytěsněný potopenými kontinent začal zaplavovat i naši pravlast. Oriané vlna za vlnou odcházeli na přeživší kontinenty. Když ledové vody pokryly potopený severní kontinent, na místě zaniklé pravlasti zůstalo na nemnoha ostrovech a na ledovém štítu nemnoho přeživších. Ti lidé se rozhodli neopustit svaté místo. Jejich potomky jsme i my. Odejít na jih bylo nakonec třeba, poté, kdy nastoupilo oteplení a ledový štít se začal rozpadat. Ale trochu jsem se odchýlil od tématu. Reč byla o jiném: o umělém egregoru smrti. Takže, ta zlověstná energocentrála byla v druhé válce říší taktéž zničena, přičemž zničena do základu. Pochopitelně, po egregorech Atlantidy i Oriany nezůstalo také nic než vzpomínka - nic kromě informace. Ale našli se lidé, kteří spolu s kosmickými tvary uspěli v přenesení technologie vytvoření umělého egregoru smrti do naší po-potopní doby. Mám na mysli misi Enocha s jeho podzemními sály a cihlovými věžemi. O tom jsi předpokládám slyšel? - podíval se na mě.

- Slyšel, jistě, a vím, že v jedné ze svých věží tento předpotopní prorok shromáždil technologii nejen pro vytvoření na Zemi kultu Seta-Amona, ale i pro vytvoření z hybridních ras speciálního umělého národa a jeho připoutání k vytvořenému egregoru. Neboli vyvolené.

- Aby skryly své přípravy k budoucí odplatě, temní žrecové si dali pozor, aby obnovení válkou zničeného egregoru smrti probíhalo dále od hranic osídlení Orianů-boreálů. Pod jejich vlivem kmeny červené rasy, které po první válce začaly osidlovat obě Ameriky, vyhlásily válku bílým přesídlencům, kteří přišli od severu. Ve výsledku toho byly rozptýlené skupiny Orianů-boreálů nuceni opustit Velké planiny (zhruba současné USA, p.p.), a odejít znovu na sever. Předpokládám že jsi slyšel o nálezech pozůstatků osídlení bílé rasy v centrální a severní Americe? - obrátil se ke mně můj nový přítel a učitel. - Vědci onehdy našli desítky mumií světlovlastých mužů a žen. Na kamenech a skalách našli kolem desítky nápisů. Přičemž, v našem ruském jazyce. Napsány byly zpravidla protocyrilicí. Ale všechny ty nálezy se ze všech sil pokoušejí skrýt. Naskýtá se otázka, proč? Proto, aby se nikdo nedobral toho, proč byla bílá rasa vytlačena z centrálních oblastí severoamerického kontinentu daleko na sever. A vytěsněna byla proto, aby potomci věčných nepřátel temného žrečestva Atlantidy neuviděli v Mezoamerice začínající proces obnovení zničeného egregoru atlantského Amona. Pro obnovení silového pole ničení bylo pro Indiány vymyšleno zvláštní sluneční náboženství. Kde bůh pátého slunce potřeboval ohromné množství lidských obětí. Všechny tyto události se odehrály v sedmém tisíciletí před naším letopočtem. Někteří vědci se mohou ohradit, že před devíti tisíci lety na Zemi neexistovaly kmeny Máyů, Toltéků, tím méně Aztéků. Otázka je to jistě sporná. Jasné je jedno - předkové zmíněných kmenů bezesporu existovali, ale otázka není v nich, ale v Olmécích a v obyvatelích města bohů Teotihuakánu. Právě z těchto dvou center se po Mezoamerice rozšířil krvavý kult pátého slunce. Na vrcholcích pyramid Olméků - přímých potomků Atlanťanů, a na vrcholcích pyramid Teotihuakánu se poprvé začaly na počest Slunce vyrvávat lidská srdce.

- To také podrobně znám, - přerušil jsem vypravěče. - Vím i o speciálně vytvořené staré civilizaci Číny, která byla temným žrečestvem Atlantidy vytvořena pro naplnění jejich egregoru silou. V Číně se také praktitovaly lidské oběti, přičemž v nemenším měřítku, než v Mezoamerice.

- Velkolepé, pokud znáš takové nuance! - usmál se Dobran. - Pak se na nich nemusíme zdržovat a půjdeme dále. Jak připoutávali pod egregor "vyvolené" je ti známo. Víš i o zednářských lóžích druhého stupně a o vytvoření Iluminátů?

- I o Chabadu vím. Odkud se ta ortodoxní židovská sekta vzala o za jakým účelem byla vytvořena. - zasmál jsem se. - Jak vidíš, přijel jsem sem k vám s dobrou "školou".

- To mnohé usnadňuje. Vidím, že jsi neplýtval časem. Dobrá, budeme tedy mluvit o tom, co možná neznáš.

Několik sekund se stařešina rozmýšlel a potom řekl:

- Věc je v tom, že žrecové, kteří tak starostlivě pumpovali a do dnešního dne pumpují své dítě - egregor Seta-Amona silou, o něm vědí málo. Nevědí, že egregor Seta je jen prostředníkem. Zdaleka ne všechna energie obětovaných a zemřelých násilnou smrtí putuje na jeho posilnění. On je svého druhe filtrem: vše tvrdé, hrubé a naplněné zlobou mu zůstává. Na mentálně-astrální úrovni energií naplnění lidé krmi ještě dalšího parazita, který stojí nad tím umělým egregorem. Obyvatelé Země jsou pro ty dvě struktury-monstra všeho všudy energetické systémy, které pro to byly i vytvořeny, aby z nich mohly odsávat energii. A aby na ten proces měly vliv na hmotné úrovni, tak říkajíc proces maximálně stimulovat, byli vytvořeni i "vyvolení", stejně jako zednáři druhého stupně, ilumináti a Chabad. Pod nimi jsou nelidé-bankéři, lichváři, mrzcí lidé z policie a tajných služeb, politici, králové, prezidenti atd. Zvláště je třeba oddělit přímé služebníky Seta-Amona - do krajnosti materializované církevníky, není důležité, jakého druhu: křesťanské, židovské či islámské. Církev je svou podstatou u všech stejná, jen se jinak jmenuje.

- Jaký je skutečný název té církve? - nevědomky jsem vyhrkl.

- Církev Seta-Amona, jak jinak. Jinak to ani být nemůže. Všechny, které jsem vyjmenoval, lze charakterizovat třemi slovy: věrní sluhové systému. Také parazité, jen konají v rámci materiálního světa. Ty víš, že moc je vždy tam, kde jsou peníze. Proto se rvou k moci, aby byli blíže korytu. Všechni ti mrzavci hromadí peníze pod sebe, pro materiální blaha, obírají prostřednictvím speciálně vymyšlených zákonů, trhu a půjček třídu tvůrců hodnot. Přičemž konají takovým způsobem, aby těm, které okrádají, jinak se to nazvat nedá, vznikal maximální stres. Proto i ve společnosti existuje úředník, aby udržoval poddané v neustálém stresu. A čím více je ve společnosti různých oddělení naplněných armádou nenasytných úředníků, tím větší je potenciál stresu. Negativní stres, o pozitivním zde nemluvíme, je ideální technologií pro odebrání člověku maximálního množství psychické energie. Kam ta energie plyne, je známo: parazitům na úrovni polí: k jednomu, kterého známe a nazýváme Ďábel (Satan, Set), a ke druhému, mnohem mocnějšímu. O posledním ví na Zemi jedinci.

- To odpovídáš na mou otázku, co nás všechny čeká? Chceš, abych kompletně ztratil víru v budoucnost? - zeptal jsem se ho přímo.

- Pokud tak rychle ztrácíš sílu ducha, to už nemá smysl, abych ti cokoliv dalšího říkal, - zavrčel Dobran Glebyč.

- Dělal jsem si legraci, všechno v pořádku.. ale to, co říkáš, je depresivní.

- Pravda je vždy bolestivá. Ale bez ní to nejde. Jinak se ocitneš v nereálném iluzorním světě. V něm nyní přebývá pět miliard... musíš pochopit jednu věc, - znova se vrátil k tématu Dobran - jakákoliv společensko-ekonomická formace by na Zemi byla: otrokářská, feudální či kapitalistická, slovy, jakákoliv, ona přese všechno bude vždy otrocky sloužit parazitickému systému. Uhádneš proč?

- Protože všechna tato společensko-ekonomická uspořádání jím byla i vytvořena, - odpověděl jsem.

- Tak tomu i je, proto se na vrchol moci vždy dostávájí otroci na duchu. Podle klasifikace Poršněva: parazité-predátoři. Teď pojďme zavzpomínat: v jaké úrovni probíhá evoluce podstaty člověka?

- Ve fyzické, prostřednictvím konání lidského těla v projeveném světě. Tou jeho částí, která je uzpůsobena pro pobyt v materiálnu, - připomněl jsem si jednu z lekcí volchva.

- A teď mi řekni, co tvoří naši mysl (rozum), v určitém časovém úseku?

- Myslí se na časovém úseku, ohraničeném životem člověka, jeví vědomí jeho Ega. - odvětil jsem.

- Dívám se na tebe a divím se, proč jsi vůbec přijel? Znáš všechno, o čem ti chci říct...

- Pokud bych znal, neposlouchal bych tě, - zasmál jsem se.

- Pak mi odpověz na tuto otázku - rozveselil se lesní filozov - Jak je konstruováno naše hlubinné nevědomí?

- To, co nazývá věda podvědomím? - upřesnil jsem.

- Podvědomí, - kývnul stařec.

- Jak mi bylo objasněno, je to mocná vrstevnatá "plástev" naší inkarnační paměti, která má ještě i své vlastní vědomí.

- A co pak představuje podstata (či bytost, esence, duše p.p.) člověka? - pokračoval zkoušející.

- Je to duchovní nadstavba nad podvědomím, svázaná s ním, ale zároveň je součástí samotného Stvořitele. Díky bance informací, nahromaděné ve vrstvách hlubiného nevědomí, se odehrává řetěz změn v podstatě (bytosti, esenci, duši, .. stejný termín jako výše, p.p), který se obyčejně nazývá evolučním procesem.

- Víme, že bytost se vyvíjí (probíhá evoluce), tj. hromadí v sobě pozitivní kvality, jen díky konání svého těla v hmotném světě, je to tak?

- Ano, - kývl jsem.

- A pokud tělo člověka, podvolujíc se vědomí nižšího Ega či mysli, se izoluje od své podstaty, co tehdy? Například, bude se věnovat jen uspokojováním sebe sama: bude usilovat bohatě jíst, pěkně se odívat, přebývat v luxusním bytě či domě, získávat maximum smyslových požitků? Nebude usilovat o vědění a co je nejhorší, zablokuje svému dvojníku, tj. své podstatě, růst duchovnosti, co tehdy? - se zájmem se na mě zahleděl Dobran.

- O takovém problému mi taky bylo řečeno. Podstata, zablokovaná tělem, bude usilovat o to, zbavit se ho. Jí, podstatě, nezbyde nic jiného, než dát příkaz vědomí inkarnovaného hlubinného zničit tělo, které se vydalo cestou duchovní degenerace. Protože inkarnační zkušenost, získaná vzbouřeným vědomím těla, čili jeho myslí, není podstatě nutná. Protože jí získala už dávno.

- Správně. Ale ty mluvíš a samotném konci protivenství ducha a těla. Je ještě jedna nuance, na kterou jsi zapomněl.

- Zapomněl, - souhlasil jsem. - Perioda, kdy se podstata pokouší ukázat tělu, či přesněji, vědomí svého těla, že se nezabývá tím, co je třeba. Jde o periodu nemocí.

- A životních okolností. - dodal lektor. - Někdy podstata komunikuje s vědomím našeho Ega prostřednictvím domácích bezvýchodných situací ("slepých uliček"). Nemoci jsou až potom, pokud člověk i tak nic nepochopil. Je třeba si hlouběji uvědomovat příčinu životních těžkostí člověka, příčinu mnohých jeho nemocí i smrti. Přičemž nejen cirhózou, rakovinou, infarktem či dalších nemocí, ale i prostřednictvím jakýchkoliv situací... je jich velké množství. Letecké katastrofy, dopravní nehody, setkání s vrahy nebo cihla spadlá na hlavu v temné uličce. Ve všech těchto situacích tam člověka přivede jeho podstata. Co se fakticky děje? Podstata si uvědomí, že s ní tělo nechce spolupracovat, a převede svou materiální sondu, to jest, tělo, do nové inkarnace. Ale může se i stát, že podstata po příkazu seshora, mám na mysli Stvořitele, se celkově vzdá své materiální inkarnace. K tomu dochází tehdy, pokud ona, podstata, si nemohla poradit s egoistickým vědomím své materiální sondy - materiálního těla. A z toho vyplývá, že daleko ne všichni lidé mají právo znovu se vtělit do fyzického světa. Velmi mnoho z nich zůstává v poli navždy. Je třeba si cenit práva na budoucí inkarnaci. Ale to, o čem ti právě říkám, bohužel zná málokdo.

Zakončeje svou myšlenku, Dobran Glebyč zvednul oči ke dveřím a poznamenal:

- Oni na nás doopravdy úplně zapomněli, byl by čas jít ke stolu.

- Mě je náš rozhovor cennější jakéhokoliv oběda, - uklidnil jsem ho. - Pokud by lidé věděli, co se s nimi děje, všechno by na Zemi bylo jinak.

- Pamatuješ si, co vám ve škole říkali o primitivní komunitní společnosti? Že je to údajně primitivní společensko-ekonomický systém a takové věci. Ve skutečnosti komunitní vztahy dovolují společnosti lehce se zbavovat degenerátů, protože v komunitě jsou vidět. V ní jsou jako na dlani. A co je neméně důležité, komunita po člověku vyžaduje projevení duchovnosti a nahromadění vědění. Čím je člověk svědomitější, laskavější, čím větší je jeho potenciál lásky, potenciál vědění a schopností, tím většího respektu se mu ve společenství dostává. Společenství je jako rodina, jen větší. Sjednocuje lidi svými, zpravidla spravedlivými zákony. Kde lidé žijí v podmínkách nutného a dostatečného. Nutné poskytuje společenství, především novým rodinám a nebo nově přijatým. Ale vše, co sahá nad rámec dostatečného, se stává majetkem společenství. A čím více člověk společenství dá, tím více si ho váží. Vzpomeň si, čím Makarenko vychovával své podřízené. Jen prostřednictvím komunitních vztahů. Protože společenství vzbuzuje v člověku mechanizmus růstu jeho duchovnosti. "Čím jsi kvalitnější, tím jsi více potřeba!" - deviza občiny. Je snad špatná? Co z toho vyplývá? - pokračoval Dobran. - To, že občinné vztahy nezahánějí vědomí podstaty od vědomí těla. V občině se člověk, ať chce nebo ne, vyvíjí. Mění se správným směrem. Proto je u lidí v občinách zpravidla co se týká života vše v pořádku, jsou málo nemocní a dlouho žijí. Trocha statistiky, a například, nemusíme chodit daleko: zde v našem společenství prakticky nejsou nemocní a žijeme, dokud se nezačneme nudit. Například, moji rodiče jsou živí a plní sil, a mě táhne na osmdesát.

Od posledních slov Glebyče mi poklesla brada. Jemu že je sedmdesát?! Přede mnou seděl člověk vzhledem kolem padesátky, plný síly a zdraví! A se dvěmi mladými ženami!

- A kde žijí tvoji rodiče? - zajímal jsem se.

- Nedaleko odsud. Brzy je uvidíš.

- "A kolik žen má tvůj otec?" - zachtělo se mi zeptat se, ale pomlčel jsem.

- Okolo nás po vesnicích žijí křesťané, přišelci, potomci Novgorodců. - pokračoval vypravěč. - Ti už dávno ztratili občinné vztahy. A proto jsou to úplně jiní lidé. Mezi nimi je možné potkat kohokoliv: pijany, kuřáky, neupřímné, trpí všemi nemocemi, a délka života je u nich jako u lidí z města. K sedmdesátce jsou kompletními starci. - Dobran Glebyč se na chvíli zamyslel. - To, o čem nyní mluvíme, by mělo znát každé dítě. Ale tohle vědění se křeštané postarali národu vzít. To je zlé. Teď je ti asi jasné, proč se v legendě o Hyperborejcích říká, že žili jako dlouho chtěli a života se vzdali, až se ho nasytili.

- Chápu, - usmál jsem se. - Naši předkové žili v souladu se svou podstatou.

- A se Stvořitelem. - dodal stařešina. - Všechny společensko-ekonomické formace, počínaje otrokářským systémem a konče kapitalismem, byly za tím účelem na Zemi i vytvořeny, aby narušily komunitní vztahy a zavedly vědomí lidí směrem k materiálnu. S jakým cílem, to chápeš, - znova se zvedl ze svého křesla lesní filozof.

- Cíl je jasný - uspíšit proces degenerace. Násilně přinutit podstatu ničit své vlastní tělo. Proto se po "zlatém věku" délka života najednou snížila na třetinu. Ale jak vidím, ve vašem společensví "zlatý věk" pokračuje, - podíval jsem na Dobrana, který přešel k oknu.

- V tajnosti, skrytě před ostatnímí. A z celého našeho rozhovoru si musíš zapamatovat hlavně toto: občinné vztahy se nenarodily na Zemi. Na naši planetu přišly spolu s přesídlenci z legendárních "Stožar", z třetího Slunce souhvězdí Orionu, z planety metropole, která se podle mýtů nazývá "Or". Orientuješ se, o čem teď mluvím?

Kývnul jsem hlavou.

- Teď chápeš, proč se za Stalina nerozvíjelo téma materiálního blaha? O materiálním hovořili v rámci nutného a dostatečného, a to je vše! Zato na úrovni vědění hranice nestanovili. Jaký měl Jozef Vissarionovič plán? V budoucnu dát všem sovětským lidem nejen střední vzdělání, ale i dvoje vyšší. Po celé zemi v epochu Stalina rostly vysoké školy jako houby po dešti, stavěly se tisíce knihoven. Náš národ se stal nejvzdělanějším a nejvíce čtoucím národem na zemi. To za lysého balvana (zřejmě Chruščov, p.p.) zapomněli na duchovní růst a usilovali o materiální blaha. Dohnat a předehnat Ameriku. Tehdy nastal zlom všeho, co se podařilo vytvořit Stalinovi. Díky jemu jsme se znovu ocitli v kapitalismu. Zde má kořeny i naše úmrtnost. Vymíráme rychlostí dvou milionů za rok. Pokoušejí se nám vnutit, že naše superúmrtnost pochází od naší bídy, jen neříkají, od jaké. Zde není na vině materiální bída, ale bída duchovní, nezájem po vědění a neochota v sobě něco změnit. Proto i národ tráví jako krysy. Nejen narkotikami a alkoholem, ale i chemickými přísadami do jídel. Ale to je jen viditelná část ledovce. Neviditelná a ta mnohem horší je to, když se podstata zbavuje těla, které nenaplnilo její naděje. To je skutečný problém!

...

 

Zdroj: Chronologicko-esoterická analýza vývoje současné civilizace, svazek 3 (v originále, str. 371)

(transliterovaná verze: strana 532)


 

Diskusní téma: Egregor Seta-Amona

Pro správce IT

Petr | 03.03.2012

Zdravím, jak se odtud spouští videa, resp. jiné odkazy?? Když jsem si vzal odkaz do schránky a vložil do lišty, zkopírovalo se toto:
http://afinabul.blog.cz/1203/vladimir-putin-projev-na-stadionu-luzniky-23-2-2012-ceske-titulkyVíce zde: http://leva-net.webnode.cz/products/egregor-seta-amona/

Nešlo by nějak sprovoznit přímo odkaz jen na kliknutí??

Re: Pro správce IT

Hox | 03.03.2012

jo, tady teď zavedli takové "vylepšení", že když něco ze stránky zkopíruješ, přidá se za to to "Více zde..".
Pro Firefox existuje doplněk, který převede odkazy v textu na odkazy a pak stačí jen dvojklik, není třeba nic kopírovat.

kap. 8, str. 72

Prince | 03.03.2012

Эта подземная лаборатория стала тем тайным местом, где люди начали регулярно общаться с космической нелюдью. Tato podzemní laboratoř se stala právě tím tajným místem, kde lidé začali obcovat s vesmírnými nelidmi (neliďmi, nelid). Поэтому я и говорил о нём как о схроне вот эти, – обратил моё внимание на рисунок рептилоида эзотерик. Proto jsem o tom místě hovořil jako o skrýši, obrátil mé vnímání na obrázek reptiloida ezoterik. – Речь идёт об одном и том же месте. А то, что у Сета голова осла – всего лишь камуфляж. Řeč je o jednom a tom samém místě a to, že Set má oslí - hlupákovu hlavu, je jen kamufláž. На самом деле перед тобой подлинное изображение твари, которая создала на Земле свою глобальную империю. V konečném důsledku máš před sebou skutečnou podobu tvora (tvara), který na Zemi vytvořil své globální Imperium.

(mám dojem, že Sét má hlavu šakala, ale je otázka, co za podobiznu leželo na stole v textu. Snad se dopátráme při dalším čtení, nebo existuje jiné vyobrazení Seta, než jsme zvyklí z egyptských obrázků)

Re: pro Prince

Radomír | 04.03.2012

Zdravím tě. :) Amon - skrytý bůh (ten, co zůstává utajený). Modrá pleť, zrozen z kosmického vejce. Na hlavě má vysokou dvojitou korunu z per. Jeden z jeho symbolů je vejce, ovíjené hadem nebo také had, požírající svůj ocas (mylně pokládaný za symbol nekonečného vesmíru).

http://jdp.blog.cz/0802/amon-buh-jehoz-jmeno-je-vsem-utajeno

Šakalí hlavu má Anubis, bůh střežící podsvětí.

Re: Re: pro Prince

Prince | 04.03.2012

Zřím tě, Radomíre. Koumal jsem jen zběžně na googlovi a mám v tom ještě větší hokej, než jsem míval...asi v tom smyslu, že momentálně nevím, kdo za koho hrál a jaký měl dres, na těch egyptských obrázcích.
Nejlépe, vystačím si se Slovanskými Bohy-Předky.

Re: pro Prince

Radomír | 04.03.2012

Není divu, Prince, protože egyptská božstva měla několik forem projevu a byla tak i vyobrazována. Bohy bylo možné poznat podle jejich atributů. Také jich měli několik, ale k určení stačil třeba jeden.
Nejsi egyptolog, ani já ne. Na vyobrazeních poznávám jen některé.
Tu vysokou korunu nosit také bůh Mitra, takže podle mých nových poznatků jsem musel přehodnotit i jeho "sluneční kult", o kterém jsem tu psal.
Knihu, ze které je úryvek, čtu velmi pomalu. Vstřebávání jde někde velice rychle, jinde drhne a někde nastává zmatek.
Mír s tebou a bádání nevzdávej. Zmatek "v dresech" mají úplně všichni. :)

diky za propojeni

ryb@ | 03.03.2012

pri cteni jsem se zarazil. Nedavno probehla diskuse na tema j.chvatal- Jedna podstatna cast jeho skoly jsou enochovi klice...a nemam z doslechu..
Jeste na tema prikryvek hlav cirkevniku. Zahledl jsem povysovani kardinalu a pod tim trirohym koboukem maji jarmulku

Re: diky za propojeni

standa | 04.03.2012

Nu, není Enoch jako Henoch... chce to nebýt lenoch.
Jedna paní povídala.... druhá aniž o tom cokoliv věděla to se svým pohledem na svě přetlumočila dá... takhle vzniká mnoho fám a mnoho škody naděláno jest. A co takhle třeba Miguel Ruiz - 4 dohody - "Nevytvářejte si žádné domněnky"... A možná překvapeni velice by mnozí byli, kdyby se dopátrali, kde se Levašov a Staroslověnská esoterika hlásá :)

Re: pro Standa

Radomír | 04.03.2012

Rozdíl mezi Enochem a Henochem je jen v písmenku. Jinak ne. Podle biblického vyobrazení byl nejstarším synem Kainovým. Ezo-badatelé usuzují, že v dávnověku byli nositeli jména tři významní lidé, ovšem otcem kabbaly byl jen jeden - Hermes Trismegistos. Od toho také název "hermetické učení". Jemu také přisuzují Knihu Henochovu, která pojednává o předávání vědění bohů lidem a vysvětluje, "jak to bylo". A jsme u toho. První lidé (Adam a Eva) v ráji pojedli ze stromu vědění, tím poznali, co je dobré a co zlé a jejich bůh je za to vyhnal. Inu, neměl by se snad bůh radovat, že jeho "děti" vědí, co je dobré a co zlé?
Kdysi jsem četl takové pojednání, které nastínilo myšlenku, že biblický had v ráji vůbec nebyl ďáblem, jak nám říká Bible. Je tu možnost, že ďáblem ho nazvali "otcové", protože první, co oba první lidé zjistili, bylo, že jsou nazí, tj. pravdu o sobě a svém stavu.
A čyři dohody, které zde uvádíš, já osobně pokládám za velmi mistrné dílo, leč kladu je na roveň např. Tajemství. Jsou ze stejné misky. Mají sice velmi pravdivé jádro, ale konstrukce vede "jinam". Konkrétně:
Vytvořím si domněnku, že mě chceš zabít. Položím ti otázku a ty odpovíš "zbláznil ses? proč bych to dělal?" . Budeme mít spolu dlouhou vysvětlující komunikaci a já se s tím spokojím. Přestanu dbát na vnitřní varovný hlas co by "domněnku", přehluším "blbé" pocity a budu stavět na tom, že tvá odpověď je pravdivá. A ona nebude. :)

Re: Re: pro Standa

Standa | 04.03.2012

Pravdu díš, Radomíre. Můj odkaz na tuto dohodu byl míněn v tom smyslu, že mnohokrát, mnohokrát jsem se přesvědčil, jak u mně, tak i u kohokoliv jiného, že mnohdy učiníme závěr na podkladě nedostatečných (pominu nyní i dost častou eventualitu, že chabných) informací a posléze, po byjevení dalších a dalších informací, indícií a třeba i po nacítění všech souvislostí, zjistíme, že náš původní závěr/vyhodnocení byl nesprávný. Potom náš další postoj ukáže, nakolik jsme "charakter", neb mnozí nedokážou učinit korekci = revidovat svůj původní výrok. Nevím proč, ale řekl bych, že tato "neschopnost" způsobuje mnoho problémů a nedorozumnění a to nejen v běžných problémech, ale i v obecných otázkách.
K tomu popisu z Bible - beru to jako alegorii, klasicky hermetického poselství. Kdo ví, nalezne v tom popisu vše, co potřebuje. Oba víme, že "oficiální" křesťanský "výklad" je (schválně) mylný blábol... Daleko bližší je mi kabbala, ovšem pozor - i výkladů (škol) kabaly je více. Já jsem v tomto studiu opravdu na počátku,dlouhá léta jsem kolem kabaly "chodil v úctě po špičkách", jako mnozí jiní. Co takhle když nahodím myšlenku, že je to učení předané určitými návštěvníky (konající jistou ochrannou pozitivní misi zde na Zemi na vyžádání určité skupiny ET) někde v Sýrii či Etiopii před mnoho tisíci lety... A rozhodně tím nemyslím ty, jenž z Chazarského kaganátu postupně rozšířily parazitickou filozofii (pocházivší z Bab-ylonu) a nakonec i sebe sama do celého světa.

Re: pro Standu

Radomír | 05.03.2012

Stando, teď nevím, jak odpovědět. Tebou zmiňovaná korekce (revize) vlastních postojů (přístupů, světonázoru...) patří přece k základním požadavkům při vzdělávání. Zákonitý proces samostatného myšlení. Ten, kdo to nezvládá, je pouhým konzumentem kaše, kterou navařil někdo jiný.
A teď ti napíšu svůj názor na kabbalu. Může mít mnoho škol, které ji vysvětlují, vykládají nebo učí a jen bláhovci se domnívají, že to, co je dostupné, je všechno kabbalistické učení. Jde o silnou černou magii, díky které jsou naše životy po tisíciletí ovlivňované. Pod oním učením jsou spoutáni křesťané, židé, muslimové, zednáři, ilumináti...všude vidíš symboly. Ano - spoutáni. Před temnými mágy kabbaly se chvějí strachem všichni mocní tohoto světa. Neexistuje totiž jiná volba než služba a pokud figura splní účel, je bez milosti obětována jako nepotřebná. Možná si pamatuješ na film "300", který byl natočen hrozným způsobem, nese však pravdivé jádro. Xerxes nechce po Leonidovi nic jiného, než aby se podvolil. Ne vzdal, ale podvolil. Na oplátku nabízí moc i bohatství. A o to přesně jde.
Takže i ty, jestli se kabbalou zabýváš, jsi již sám zvolil "dres".
Henoch byl synem Setovým a ano, Henoch byl jedním z věrných služebníků oněch ET, co (možná) kdysi učinila výsadek na planetě. Ovšem... pozitivní byla ona mise z jejich hlediska. Ne z mého.
Na Chazary v tomto ohledu vinu nesváděj, protože i oni jsou jen prostředkem s vůlí svého pána, podřízení kabbale.

Re: Re: pro Standu

Standa | 05.03.2012

Radomíre, Radomíre.... vidíš to moc "černě" :) Nemyslím si, že by uznávaní Arcturiáni před nějakými 48 tisíci lety přinesli sem to, co z toho poté dokázali jisté kruhy učinit. Ale na tom se asi neshodneme, já uznávám tvoje pohnutky, proč jsi se takhle vyjádřil. Je tovše o míře informací a daleko více o čistotě záměrů... a vnitřním nastavení. Klasický a mockrát omletý příměr s nožem... nebo další příměr - svastika. Jak na ni bude pohlížet prostý občan co zažil toobdobí v Evropě jakožto otřesný zážitek... a jak někdo, kdo třeba žil předtím někde na východě a znal tento symbol jen v naprosto odlišných souvislostech. Nu vot dělo, každý jde tou svou stezkou, což je vpořádku. Ale moje nesmělé nakouknutí do základů vpodstatě sympaticky koreluje se Staroslověnskoým pohledem na svět a filozofií, nebo snad Strom života je "špatný a temný"? :) Měj se pěkně.

Re: pro Standu

Radomír | 05.03.2012

Nu vot dělo...náš světonázor se různí. Arkturiáni ...to jsou ti ze souhvězdí Pastýře? Jejich kůže je zelenavá, oči mandlového typu, černé nebo tmavohnědé, na rukou jen tři prsty a výška 90 - 120 cm? Jestli ano, znám je pod názvem "žabí muži" a jsou dle mého přesně to, co jsem psal. "Dohlížitelé programovacího centra".
Nu což, v míru se rozloučíme... :)

Re: Re: pro Standu

standa | 06.03.2012

ne ti to tedy rozhodně nejsou :) Taky je možné, že ani jeden z nás nemá úplné informace - a vytváříme předpoklady :)
Krásný den

Re: Re: diky za propojeni

ryb@ | 04.03.2012

enoch nebyl lenoch a nestal se z nej henoch, jojo, ty domnenky.

Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Luděk | 02.03.2012

Velmi zajímavé detaily historie. Ale i takto informovaný Dobran Glebyč je stále ovlivněn náboženstvím. Prosáklo opravdu hluboko a všude. Myslím jeho víru ve stvořitele. Víru že ho někdo stvořil. Taková víra že nejsem výsledek své evoluce, ale výrobek někoho vyššího, stále blokuje vlastní potenciál. Z vlastní zkušenosti vím jak těžké je to pochopit, ale zpětně je to velmi jednoduché.

Nevěřit v přírodní evoluci života, a při tom věřit v existenci mnohem vyšší a schopnější bytosti než všechen nám známý život je přinejmenším nelogické. Kde by se takový stvořitel vzal. Jediná možnost je, že by se musel také vyvinout vlastní evolucí. A to ten kdo v evoluci nevěří přece nemůže připustit.

Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Hox | 02.03.2012

tady se jedná o nedorozumění, pro plné pochopení je třeba přečíst knihu celou. V tom smyslu jak o tom píšeš v nějakého "stvořitele" určitě nevěří.. velmi zjednodušeně by se dalo říct, že to co on pojmenovává "Stvořitel" je "prvotní princip / vědomí / mechanismus / ...", díky kterému vznikl/existuje vesmír.

Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Varg | 03.03.2012

K tomu stvořiteli.. Je asi blbost se tím zabývat, ale když už se to tady nakouslo, tak bych chtěl poprosit zde přítomné, jestli by mi někdo nemohl trochu vysvětlit něco, s čím si nevím absolutně rady. I když je to asi nad Vaše síly a je dost možné, že se takové věci prostě v současném stádiu našeho evolučního vývoje nemůžeme dozvědět. Vždycky, když nad tím přemýšlím, cítím blokaci, jako kdyby se mi myšlenka nedokázala rozvinout a dostanu se do slepé uličky. Takže k věci.. Stvořitele chápu jako univerzální životodárnou sílu, která je ve všem. Ta síla, aby mohla existovat, musí existovat v něčem. Ale existuje někde vysvětlení, kde se to něco vzalo? Z logického hlediska, vše co existuje, musí existovat v něčem, i kdyby nehmotném. Jak může něco vzniknout z ničeho? A jsem v .....
Hoxi, kde se ten prvotní princip vzal? Co bylo před ním? Nic? Jestli znáš odpověď, tak sem s ní :-)
Nechci otravovat, ale jsem v koncích. Při detailním vysvětlení jsem schopen pochopit všechno, ale tohle mi vrtá hlavou už dlouho a neúspěšně se to snažím nějak vytunit. Připadám si jako malý kluk, který prosí rodiče o odpověď na něco, čemu absolutně nerozumí, ale tuší, že rodiče by to mohli vědět :-)

Přidávám se k poděkování za velezajímavý článek. Jsou tam ještěři, vyvolení, Atlantida... zkrátka vše co mě zajímá ;-)

Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Hox | 03.03.2012

třeba se někomu zdáme...

mám pocit že buddhisté říkají, že "na počátku bylo nic, které ale nebylo nic, protože z "nic, které je nic", nemůže vzniknout "něco" " :)

podle mě se nejde donekonečna ptát "z čeho to vzniklo, co bylo před tím", někde musí být prvotní příčina, axiom. Podle volchvů potomků Orianů, se kterýma se setkal Sidorov, je prvotní příčinou "Sozdatěl" (Stvořitel), a lidé mají v sobě jeho "části" a jejich úkol je cestou duchovní evoluce se s k němu zase "vrátit", ale obohacení o nové zkušenosti, a touto cestou se "Sozdatěl" vyvíjí, u něj probíhá také evoluční proces.

Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Varg | 03.03.2012

To mě taky napadlo. A taky že jsme PC hra :D

Tak to s těmi volchvy jejich názor sdílím...

Věřím v to, co napsal Prince. Teď se to prostě nedozvíme. Ale je to trochu deprimující fakt. Zajímalo by mě, jestli nad podobnými věcmi přemýšlí i zvířata. Jestli třeba pes v gauči, majíc na to mnoho času, přemýšlí: "co to je? Kde to jsem? Co to je za zlatou kouli na obloze?..." :-)

Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

alexander | 30.09.2013

stvoritel, univerzalma zivotodarna sila, primarna hmota. ako to vzniklo z nicoho? co bolo pred tym? ma vyznam sa tym zaoberat pokial si dokazes predstavit absolutne nic tj. ziadna vlna, ziadna hmota, ziadna myslienka..... akonahle si toto nic uvedomi same seba prestava byt absolutnym nic a proces tvorenia bol spusteny.Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Luděk | 03.03.2012

O nedorozumění se myslím nejedná. A ani já nemyslel stvořitele hmotného těla. Myslím zhruba to co popisuje on i ty. Třeba něco jako prvotní vědomí. I vědomí se musí vyvinout evolucí, a není k tomu potřeba žádná asistence čehokoli vyššího. I Levašov popisuje konkrétně polopatě evoluci vědomí a mysli už od jednobuněčného života, i před ním. Kdo to plně pochopí, a přesměruje svou něco jako úctu k falešným stvořitelům přímo k sobě a svému duchu, tak zažije takový evoluční skok, že to vymaže zbytky pochybností.

Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Hox | 03.03.2012

Levašov v tomto nijak nepomáhá, stačí si položit otázku - a v čem vznikají vesmíry, a z čeho jsou složeny jeho "prvotní hmoty"? On taky prvotní příčinu nepopisuje, ale bez ní to jaksi nejde..

Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Luděk | 03.03.2012

To jistě, ale to jsme už moc daleko za věcmi které nemají k životu vztah. A taková úcta nasměrovaná jinam odvádí pozornost od vlastní evoluce. A je i skoro nefér k tomu kdo má skutečnou zásluhu na našem vzniku. A to je náš ekosystém ve kterém jsme vznikli, a naše planeta která umožnila vývoj ekosystému. Dál její sluneční soustava, galaxie, vesmír atd... Takže pokud směrovat úctu někam do minulosti ke vzniku, tak přes vlastní rod a civilizaci k planetě vzniku, atd.

Nevidím důvod směrovat myšlenkovou energii ještě někam dál zde zmíněným směrem, protože to už je od nás tak daleko že lze předpokládat že ten co je tu nazýván stvožitelem o nás vůbec neví. A nejen jako o jednotlivcích, ale pravděpodobně ani o tom že existuje naše galaxie. Tím myslím to že má nulový vliv na naše životy.

Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Prince | 03.03.2012

Myslím, že náš současný stav, zde na Midgard - Zemi, v časoprostoru, nám nedovolí pochopit ani promile z tématu Stvořitele, jelikož žijeme právě v tom časoprostoru, ohraničeni časem a prostorem a nekokážeme z té krabice vidět nic jiného, než vnitřek krabice. Tedy rozměry stěn, jak dlouho v ní jsme, jestli se v ní svítí, nebo je tma.
Náš mozek je nastaven pouze na tuto krabici a nemá kapacitu pojímat prostředí mimo krabici, resp. snad kapacitu má, ale není přístupná, je zakodovaná.
Takže bych řekl, že je to prozatím marný boj se tímto zabývat nějak detailněji. Považuji za důležitější se zabývat věcmi, ke kterým je nám přístup "povolen".
Církevníci to mají jednosušší, věří, že je stvořil hodpodin...a jak jsou spokojení :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Varg | 03.03.2012

Ok, my se to nedozvíme. Ale zajímalo by mě, jak se k této otázce stavěli naši předkové. Věděli v tomto smyslu více, nebo se taky vymlouvali na časoprostorovou krabici? :-)))

Určitě je důležitější zabývat se tím, co je k dispozici. Koneckonců to bude asi jediná možná cesta k tomu, co nám k dispozici ještě není. Až pochopím bod 1, otevřou se dveře k bodu 2...Evoluce...

Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Hox | 03.03.2012

myslím že naopak, že to není něco "daleko", ale velmi blízko, doslova ve všem a všude.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Prince | 03.03.2012

Hoxi, pokud to bylo na mě, tak jsem nemyslel, že je to "daleko".
Ale vlastně, ani tvá, ani má myšlenka se nevylučují. Ta krabice, ve které jsme, je v "prostoru", který je součástí, tím pádem není ani daleko, ani blízko, problém je v tom určení prostoru - "něčeho". A to "něco", to je to, co nejsme schopni obsáhnout, ač jsme součástí.
My, v tělech, máme prioritu stále něco "měřit" a bez toho měření nejsme schopni být, přestoupit tu hranici, jak jsem napsal "kód".
Logika nám neustále zasahuje do programu a abstrakci sice přijmeme, ale nesžijeme se s ní, jelikož se vymyká logice. Je to začarovaný kruh.
To vše, je myšleno na otázku prvotního Stvořitele a co bylo dřív.
Je jasné, že ku spoustě dávných informací se lze dopátrat, myslím, že rok činnosti Leva netu je toho velkým důkazem. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Hox | 03.03.2012

> pokud to bylo na mě, tak jsem nemyslel, že je to "daleko".

To bylo Luďkovi. Je zajímavé, že volchvové ústy Sidorova tvrdí, že myšlenka, že "prvotní příčina" je námi nepoznatelná a nepochopitelná, je implantovaná temnými, svého druhu "virus". Podle jejich slov je to přesně naopak, člověk má všechny předpoklady aby "Sozdatěla" poznal a pochopil, pod podmínkou že se správně vyvíjí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Luděk | 04.03.2012

Falešní stvořitelé plní tunami myšlenek srdce i hlavy všech, kdo mají ochotu naslouchat jiným než sobě. Volchvové nejsou výjimkou...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Hox | 04.03.2012

falešní stvořitelé matou spoustu lidí, o tom není pochyb, ale v tomto případě se pleteš. U nich (volchvů) je to jednoduše vědění o stavbě světa, nikoho neuctívají, nikomu se neklaní, nepovažují to za nic nadpřirozeného, atd.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Jarilo | 04.03.2012

ja si myslím, že vaše vnímanie stvoriteľa pán Luďek je ovplyvnené práve náboženstvom, vnímate ho ako nejakú nadprirodzenú bytosť, ktorá vyžaduje určitú pozornosť..vo forme uctievania, či modlitieb... ako píšete "...náboženstvo preniklo všade..."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Luděk | 05.03.2012

Dobran Glebyč píše o stvořiteli jako někom nadřízeném kdo organizuje naše jednotlivé životy, dává příkazy ke zrušení inkarnace, povoluje inkarnace...

Nevidím v tom rozdíl proti tomu jak se na stvořitele dívají členové dnešních církví.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Hox | 06.03.2012

tohle chápání je způsobeno zkreslením vzniklým publikováním jen úryvku, po přečtení celé knihy se složí obrázek úplně jiný...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opravdu jsem jen něčí výrobek? A výrobci stále nějak podřízen?

Ivan | 07.03.2012

...čo je na tom zvláštne?....však keď ťa zoberú do firmy a neplníš si zmluvné povinnosti tak ťa vyhohodia... tak to bolo, je a zrejme aj bude... treba uvoľniť miesto a nie hromadiť nepodarky... jak hore tak dole ...ktosi kedysi povedal....

Vďaka

Daniela I. | 02.03.2012

Tak jednoducho, jasne a zrozumiteľne pomenované príčiny našej biedy. Aj keď sa ťalo do živého, článok na mňa pôsobí pozitívne.
Opätovné potvrdenie, že poznanie - pravda oslobodzuje :)))
Vďaka, vďaka za preklad.

To co jsme povinni znát.

Javen | 02.03.2012

Tak takhle je to. Informace zde jsou nad všechny vysoké školky. Děkuji za ně.

Pro posílení vztahu s podstatou

Martina | 02.03.2012

Skvělý článek, díky moc za překlad! Je to asi půl roku, co jsem na základě informací na leva-netu začala používat novou fomuli pro své duchovní badatelské aktivity: "MOJE PODSTATA A JÁ JSME JEDNO, PRACUJEME JAKO JEDEN!" Posílit kontakt s vlastním nitrem, naslouchat mu, jít neznámo kam a najít neznámo co....jako v těch pohádkách.

avalus co ty na to ? :))

andrej | 02.03.2012

wow ? preco nie radsej nase FIHA , alebo este lepsie HURA

Re: avalus co ty na to ? :))

avalus | 02.03.2012

polepsim sa :-)
musime sa oslobodit od degenerativnych navykov

Díky, nějak mě to rozvibrovalo

Prince | 02.03.2012

Moc, moc, moc (supermega) zajímavé, ...povídání se žrecem mi vyvolávalo mrazení na zádech a na žaludku, což se mi stává málokdy. O víkendu se pouštím do knihy.

Re: Díky, nějak mě to rozvibrovalo

Hox | 03.03.2012

... nejlépe si vzít dovolenou a rodině oznámit, že budeš nepřítomen, od té knihy se hodně těžko vstává :)

WOW

avalus | 02.03.2012

uzasne.
a este raz waw ( skoda ze my nemame takeho putina): http://afinabul.blog.cz/1203/vladimir-putin-projev-na-stadionu-luzniky-23-2-2012-ceske-titulky

Přidat nový příspěvek