1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (4)

1. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (4)

4.2.2014

-předchozí část-

 

...

Keďže spravodlivý je schopný vyzvať "elitu", aby sa vzdala hanebností, bude vnímaný ako anti-systémový faktor - počas fázy pokojnej agitácie za šťastie pre všetkých; ak však zástancovia spravodlivosti prejdú k realizácii (potvrdzovaniu) spravodlivosti a uskutočňovaniu sociálnej hygieny, opierajúc sa o podporu ne-"elity", tak to bude otvorene nazývané tyraniou, fašizmom, totalitou atď.

 

Takéto neopatrné prerieknutie sa, nedomyslené priznanie faloše - úmyselnej zákernosti (zločinnosti)1, aké urobil N. N. Mojsejev, by asi sotva mohli vyrvať z neho mučením... čo aj najkrutejší vyšetrovatelia a majstri mučenia dôb minulých.

 

Neskôr v článku Tichonova nasleduje odsek, v ktorom sú vymenované výsledky činnosti reformátorov, popierajú tie ich deklarácie (vyhlásenia) o zameranosti na blaho populácie, ktoré stihli vyhlásiť v minulosti. Výsledky sú nasledovné: rozpad národného hospodárstva (systému spoločenskej výroby) kvôli získaniu slobody súkromného podnikania, nevšímavého voči jemu cudzím, súkromným a verejným záujmom, čo vyústilo do parazitizmu "nových rusov", ktorí sa nestali a nestanú politicky aktívnou a zodpovednou "strednou triedou" vlastníkov práve preto, že práve oni sú nositeľmi, prízemnými spisovateľmi idealizovanej, miroedsko-kulackej (konzumno-parazitickej) morálky a svetonázoru; korupcia úradníkov atď..

Následne sa v uvedenej publikácii sumarizuje:

"Javy, o ktorých všetka tlač neúnavne píše2 sú následkom istotne mnohých faktorov, no najpodstatnejší z nich je štrukturálna nedokonalosť orgánov moci a mechanizmov riadenia. Sotva sa dnes nájde odborník, ktorý dokáže viac či menej predložiť model článkov a vzťahov (väzieb) celej palety ministerstiev, rezortov, komisií, rád, výborov, administratívy a ďalších štruktúr, cez ktoré musí prechádzať to či oné riadiace uznesenie. Nie náhodou, na zasadaniach vlády počuť neustále otázku: "Kto je zodpovedný za...?" …a jak je pravidlom (žiaľ už dlho), niet jednoznačnej odpovede. Prezident (p-rezident, či pr(i)emiér), odsudzujúc (hodnotiac) činnosť vlády, tiež nevyjadruje nespokojnosť adresne, tak ako to dnes už nedokáže nikto."

 

Ako je známe, za J. V. Stalina ako generálneho tajomníka Ústredného výboru vládnucej strany, a tak isto keď bol hlavou sovietskej vlády, bola otázka "Kto je zodpovedný za ...?" v rámci existujúcich mocenských štruktúr čisto rečnícka, pretože na ňu bola vždy jednoznačná odpoveď. Pričom zodpovednosť sa rozdeľovala väčším dielom tam, kde sa nepríjemnosť udiala. Vediac o nastávajúcej zodpovednosti, tí, na ktorých sa kládla, požadovali aj zodpovedajúce rozhodovacie právomoci a zabezpečenie svojej činnosti personálom a rôznymi zdrojmi. V dôsledku takéhoto prístupu k problému zodpovednosti tých, ktorí ju ukladali, a tých, ktorí ju prijímali, sa mnohé možné nepríjemnosti proste nestali. A ak nepríjemnosti nastali, tak zodpovedali za nich priamo tí, ktorí im nezabránili, majúc stanovené úradné právomoci.3

 

To jest, ak by demo(n)kratizátori nenadávali na J. V. Stalina, ale ním reprezentovaná štátnosť bola ako "riadiaci stroj"4 dokončená, nežali by to, čo vzniklo v dôsledku činnosti anti-stalinistov. Počínajúc N. N. Chruščovom a končiac novoreformátormi (“kindermanažmentami“ hyen pseudoreformátorov – pozn. prekl.) deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.

Jedna z príčin efektívnosti štátnosti éry stalinizmu spočívala v tom, že J. V. Stalin nebol kariérista, orientujúci sa vo svojej činnosti na názor (stanovisko) vyššieho vedenia (vrchnosti, nadriadených): názory vrchnosti síce zohľadňoval, no bol zaujatý vlastnou činnosťou. Robil si proste do veľkej miery, ako sa hovorí: „po svojom“. Avšak kariéristi, ktorí boli taktiež prítomní v tomto systéme, ho (systém) zneužívali. Distribuovali v rámci riadenia (de-legovali) zodpovednosť za v živote spoločnosti bezvýznamné maličkosti, miesto rozlíšenia a riešenia vecí podstatných5. To dnes poskytuje podklady k manipulácii, k tomu, aby bol diskreditovaný celý štátny systém ZSSR epochy stalinizmu. Sú uvádzané reálne fakty zúčtovania s tým alebo iným človekom za nesplnenú maličkosť. Pritom zodpovednosť za jej vykonanie bola na dotyčného položená podliakmi alebo úprimnými hlupákmi (s rovnakým efektom).

 

Ak máme hovoriť o architektúre štruktúr štátnosti - t.j., zostať v rámci témy, dotknutej samým Tichonovom - avšak vo vzťahu s plnou funkciou riadenia, tak architektúra štátnych štruktúr epochy stalinizmu predbehla morálny a svetonázorový rozvoj spoločnosti tak o 100 – 150 rokov (napriek v istom zmysle mnohým chybám - pozn. prekl.). Dokonca aj pri pôsobení v spoločenstve jej protiviacom sa, ukázala svoju efektivitu, predstihujúc v efektívnosti riadenia v tej dobe všetky ostatné typy štátnosti. Ochránila nielen národy ZSSR, ale aj celého sveta pred triumfom sionisticko-internacistickej svetovej revolúcie podľa receptov Marxa a Trockého a nastolením fašizujúceho lžisocializmu v globálnych merítkach (v istom zmysle ochránila pravdepodobne celú globálnu civilizáciu – pozn. prekl.).

 

Ďalej Tichonov pokračuje:

"V tejto dobe život konkrétneho občana závisí od činnosti množstva riadiacich a vládnych orgánov, a namodelovať ich spolu je nadmieru zložité. Ak to však nebude urobené, hoc aj na prvýkrát formálne, no viac či menej dôveryhodne, tak všetky naše vládne (a nielen) pretriasačky budú bez jasnej štrukturálnej stratégie pokračovať donekonečna, ale aj tak bezvýsledne.“

A z čoho tak Vy usudzujete, že oni sú "naše"? Naše vlády riadia v našom záujme a dosahujú riadením výsledky, zodpovedajúce našim záujmom. Nie naše vlády - bábkové režimy antištátu – riadia v rozpore s našimi záujmami a taktiež dosahujú výsledky, úplne zodpovedajúce určeným záujmom ich bábkovodičov. Čo oni pritom tárajú – má s ich činnosťou len taký súvis, že ich blahodárne reči sú len na uspanie verejnej (spoločenskej) iniciatívy. Tej iniciatívy, ktorej cieľom je politika skutočnej realizácie našich celonárodných záujmov (mnohonárodných, civilizačných, Ľudských... - pozn. prekl.).

Pretože riadenie je vždy subjektívne, všetko to, čo z uhla pohľadu jedných výsledkom nie je, alebo je negatívnym výsledkom, z uhla pohľadu druhých môže byť presne tým výsledkom, ktorý aj sa predpokladalo dosiahnuť spustením nejakých udalostí (procesných zákrokov, konkrétnych opatrení). Preto po otázke o nekonečných, zdalo by sa bezvýsledných pretriasačkách a pretriasačkách s negatívnym výsledkom, by nasledovalo preskúmať otázku, či existujú sily v krajine aj v zahraničí, pre ktoré je presne táto byzvýslednosť (neúspech) želaným výsledkom (cieľom). (Proste klasické, prastaré známe, obligátne...jednoDuché:

Qui bono? (V čí prospech?) cit. L. C. L. Ravilla, resp. známy Marcus Tullius Cicero – pozn. prekl.)

 

Odpoveď na túto otázku bude potvrdenie, t.j. áno. To vedie k postaveniu otázky

o nevyhnutnosti vypracovania prostriedkov umožňujúcich ochranu riadenia spoločnosti pred

ich vmiešavaním sa. (Pred terorizmom globálnych nadbankových klanov - ich negatívnym,

temným vplyvom. Bezpečnosť voči ich vmiešavaniu sa do plynulosti rozvoja globálnej

udržateľnej spoločnosti, umožňujúca maximálny možný rozvoj optimálneho potenciálu

spoločnosti a jej inDiviDuí (spomínaného kolektívu jednotlivcov) – pozn. prekl.).

 

Táto problematika sa však, žiaľ, taktiež ignoruje, prechádza mlčaním a vyslovujú sa neurčité (nekonkrétne) slová o architektúre štruktúr štátnej a inej moci. R.E. Tichonov pokračuje:

„V takom prípade by som považoval6 za nutné, aby sa masová nespokojnosť vyjadrovala nie v dožadovaní sa zmeny vlády alebo odvolania jednotlivého vysoko postaveného úradníka, ale v požiadavke vedieť: aký štát (krajinu) budujeme, aká je štrukturálna súčinnosť (koordinácia) všetkých orgánov, aká je miera zodpovednosti za každý konkrétny problém každej konkrétnej riadiacej časti.

Vychádzajúc s klasickej požiadavky (potreby) projektovania veľkých systémov je nevyhnutné rozpracovať taký teoretický model štátneho zriadenia, ktorý by čo najviac odzrkadľoval hlavné ústavné zásady (ustanovenia) a základné ekonomické princípy."

 

Tu je na mieste položiť ďalšiu otázku:

A ak "hlavné ústavné zásady (ustanovenia) a základné ekonomické princípy" od počiatku objektívne chybné, a vy vytvoríte dokonalý štátny stroj na ich stelesnenie (zavedenie) do života, to čo potom „zaspievate“, až to dokonalé monštrum začne fungovať? (dokonalé v zmysle: samofungujúce, nezastaviteľné, neovládateľné – pozn. prekl.)

 

Že by to celé (celý problém - výzva, príležitosť) bolo iba v tom, že "hlavné ústavné zásady (ustanovenia) a základné ekonomické princípy", pod ktoré sa úsilím reformátorov skladá štátny stroj (mašinéria) a systém sociálnych vzťahov v Rusku (aj na Slovensku a v Čechách, (EU?) - pozn. prekl.), protirečia ideálom národa, v dôsledku čoho režim (vláda) žijú svojím životom, a národ svojim? Až dovtedy, pokiaľ nevytrhne vládu z koreňov, s ktorými aj tak „spojenia nemá“?

 

Aby ale bolo možné vidieť neudržateľnosť (zlyhanie) ciest rozpracovania receptov obnovy štátnosti, ktoré odporúča Tichonov, je nevyhnutné si uvedomiť niektoré aspekty života ešte nie ľudskej (nie humánnej) spoločnosti, ktorá stojí pred vypestovaním ľudskosti, Človečenstva v sebe. (JednoDucho povedané: Nájsť v sebe Človeka „Ecce homo“, cit. Pontius PilAt7 - pozn. prekl.).

 

Čo sa týka masového prejavu nespokojnosti, proste mu neprikážeš, ako sa má prejaviť. Každý prejavuje svoju nespokojnosť podľa:

  1. miery svojho osobnostného rozvoja,

  2. chápania prebiehajúceho (toho, čo sa deje) a

  3. možnosti ovplyvňovať tok udalostí.

Z toho sa skladá štatistika samoľúbosti, ľahostajnosti i nespokojnosti. A za touto štatistikou je hlboká psychologická zápletka, o ktorej analytici masových informačných prostriedkov a mocenských štruktúr (mediálni a politickí analytici z istých konkrétnych dôvodov akože „nechcú“ - pozn. prekl.) nechcú premýšľať, aj keď všetko potrebné k tomu musí im byť známe ešte z hodín stredoškolskej biológie.

 

Poznámka (Hox): tímto je dokončen materiál "Dostatečně obecná teorie řízení" - 15 kapitol + přílohy. V nejbližší vyjde zkompletovaný text po výrazné jazykové a místy i menší významové korektuře.  Chci na tomto místě poděkovat kolektivu u.do a všem, kdo se na překladu-adaptaci podílel, za jejich práci. Svělá práce, vřelé díky.

Upřesnění (12.2.): v počtu příloh nastal z mé strany informační šum, je jich více, kompletní text bude vydán až po publikaci všech příloh, orientačně v druhé polovině února.

 

Celý text přílohy ke stažení (s přehlednějšími poznámkami pod čarou):PrílohaDVTR1.2.5.doc

 

poznámky

1 Jedným z predpokladov úprimnej spovede - priznania jedného z faktorov systematického zneužívania moci s následkom zbytočnej predčasnej smrti státisícov ľudí, je skutočné pokánie - ľútosť. Avšak v uvedenom prípade N. N. Mojsejev vyhlasuje sformulovaný princíp personálnej politiky za normu, ba čo viac, za manažérsku normu s dohľadnou h-is-tórickou perspektívou, ako aktuálny a budúci „pilier“ bazálnych kritérií výberu riadiaceho aparátu tak privátneho, ako aj verejného (štátneho) sektoru. Ide teda prakticky z právneho hľadiska o otvorenú propagáciu otrokárskeho mafiánskeho režimu = fašizmu (teroru menšiny voči väčšine). Viď. pôvod ekvivalentných systémových nastavení v „našej“ (SK/CZ/EU/NATO...) politike.

2 Ale myslieť a vypracovávať scenáre riešenia problémov minulosti a navrhovať modely bezkrízovej činnosti v budúcnosti, to dnešná žurnalistika nevie. Preto jej zostáva iba "neúnavne písať".

3 Ak budeme hodnotiť bez abstraktného humanizmu a mýtov o "nepochopených", akože génioch a nevinných poškodených, tak Jagoda a Ježov niesli zodpovednosť za zneužívanie represívnych orgánov, ktoré spôsobilo škody štátu, socialistickej výstavbe a samotnej myšlienke socializmu; Blucher - zodpovedal za bojovú nepripravenosť vojsk, ktorá sa ukázala na Chalchin-Gole; Tuchačevskij – za to, že sa viac zaoberal politikárčením v ozbrojených silách, a nie ich včasným prezbrojovaním, ako to vyžadujú posty (funkcie) náčelníka výzbroje Červenej armády a prvého námestníka Národného komisariátu obrany, ktoré postupne zastával od roku 1934; generál Pavlov zodpovedal za svoju služobnú nepripravenosť (nezvládnutie služby) v dôsledku čoho, v smere hlavnej osi útoku Wehrmachtu, dokonca trvalo dislokované (rozmiestnené) vojenské jednotky v jemu (Pavlovovi)zverenom okruhu na začiatku vojny neboli v pohotovosti a nie na tých pozíciách, kde mali byť rozvinuté podľa plánu a rozkazu Generálneho štábu z 18.06.1941, ktorý on (proste z istých dôvodov) nesplnil. Jeho jednotky spali...

4 Práve to sa reálne javí byť poslaním (účelom) štátnosti. Nezávisle od toho, v koho záujme sa riadenie uskutočňuje a čie záujmy sú potlačované celou jeho mocou. T.j. 1. „A government by the people, for the people“, alebo 2. nejaká forma fašizmu (včítane dnešnej deámonkratúry). Marxizmus bol v tomto zmysle tiež len jednou z foriem bibického fašizmu (teroru menšiny voči väčšine) samovyvôlenej nadradenej jelity „Übermenschoa“. Deklarované síce bolo „vlastníctvo ľudu“, no reálne žiadneho „Führera“ (tu ideologického aparátčika, moderného „kňaza“ rovnako adeistického kultu, ako tzv. náboźenstvá) zamestnanci odvolať nemohli. Jelitá vládli na báze ideológie tak, ako ich dnešné transFormácie (deÁmon-krati) na princípe finančného terorizmu asociálnym egomonopolom falšovania obeživa a stanovovania úrokových sadzieb.

5 Ako v modlitbe: „Bože daj mi rozlíšenie podstatného od nepodstatného“, resp. „Bože splň moje priania, no daj, aby som si neprial to, o čom páru nemám“...alebo ako sa, zneužíjúc uvedený objektívny princíp predpokladu udržateľného rozvoja spolocnosti, v prenesenom význame v talmude písavalo: „A nepodstatné budeš nafukovať do podstatného, a z podstatného ducha vypustíš (spľasnúť necháš)“, i tak vládnuť budeš nad tými, čo skrz teba, schopnosť rozlíšenia stratia i vo zvera sa zvrátia. Či okrídlená, viaczmyselná veta V. I. Uljanova (Lenina): „Ohľadom niektorých úloh súdruhovia, je lepšie presoliť, ako nedosoliť“... i podľa morálky a úrovne chápania prevládajúcej kolektívnej psychiky v danej sub-kultúre... si „vodcovu“ vetu rôzni rôzne interpretovali.

6 A prečo podmieňovací spôsob, vyjadrujúci nemožnosť konania, alebo neochotu k nemu?

Pouvažuj: Kto ti bráni, okrem Teba samotného?

7 pilier mostu At-a(?)

 

Diskusní téma: DVTR - prílohy. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (4)

...pomôcka...

popolvár | 04.02.2014

"Keďže spravodlivý je schopný vyzvať "elitu", aby sa vzdala hanebností, bude vnímaný ako anti-systémový faktor - počas fázy pokojnej agitácie za šťastie pre všetkých; ak však zástancovia spravodlivosti prejdú k realizácii (potvrdzovaniu) spravodlivosti a uskutočňovaniu sociálnej hygieny, opierajúc sa o podporu ne-"elity", tak to bude otvorene nazývané tyraniou, fašizmom, totalitou atď.

-Kedze vieme, kto je skutocným vlastníkom mienkotvorných médií, tak aplikovanie vyssie uvedeneho citátu na hystériu mééédií ohladom istých ludí a ich konania v mnohých prípadoch môze byt ukazovatelom "Kto za koho kope..." Je jasné, ze nie vzdy to môzme pouzit pausálne, ale treba rozlisovat a brat do úvahy aj dalsie súvislosti... (dopredu pripravené trójske kone, spiaci agenti, ci vlci v baranom kozúsku...).

Re: ...pomôcka...

Hox | 04.02.2014

přesně. je to i velmi dobrá pomůcka obecně, studovat ohledně určitých odálostí reakce nejen médií, ale i různých představitelů establishmentu, "autorit", celebritek, ... dá to většinou dobrou základní indikaci, v čí prospěch ten krok byl. A ještě přidám - někdy je podobně vypovídající i "ohlušující ticho" médií na některé události.

Re: Re: ...pomôcka...

Pe-tri | 04.02.2014

Neboli - Perseovo zrcadlo ve kterém vlevo je ve skutečnosti vpravo.

aj takýto pohlad na Ukrajinu...

popolvár | 04.02.2014

"Čo sa týka masového prejavu nespokojnosti, proste mu neprikážeš, ako sa má prejaviť. Každý prejavuje svoju nespokojnosť podľa:

miery svojho osobnostného rozvoja,

chápania prebiehajúceho (toho, čo sa deje) a

možnosti ovplyvňovať tok udalostí.

Z toho sa skladá štatistika samoľúbosti, ľahostajnosti i nespokojnosti."

- aj toto je odpovedou, preco aj mnoho slusných ludí bolo úcastných v urcitých fázach euromajdanu...

Re: aj takýto pohlad na Ukrajinu...

udo | 04.02.2014

Inak povedané..
Podľa Miery..
1.stupňa objektívnej Morálky
2.Chápania
3.náväznej schopnosti Riadenia osudov..osudia

..v korelácii s Najobjemnejším Systémom

Kritériom úspešnosti je CELKOVÉ(nie len peniaze, či rodina..láska..)..kompletné zlepšovanie situácie
Jedinca
a následne jeho okolia, naviazanej
SpoloCnosti cez tento vznikajúci pozitívny atraktor(Človeka) formujúci súbor, zbor jedinečných..
..inDiviDuí kolektívnej osobnosti

Re: ...pomôcka...

Lux | 04.02.2014

Nie je na škodu si pripomenúť určité "zásahy do čierneho" keď aj globálni
atlantickí kmotri museli trochu dlhšie predýchavať ...

O skutočnej úlohe méédii to do sveta veľmi dobre vytrúbil už roku 1889 celkom "zasvätený" vedúci redakcie novín NY Times a NY Sun John Swinton, keď na oslave "nezávislosti" tlače v klube prehlásil:

"Dnes v USA niet nezávislej tlače. Vy to viete i ja to viem! Nikto z vás sa neodváži napísať, čo si úprimne myslí. A ak sa aj osmelí, tak vie, že to nebude pustené do tlače. Mňa platia za to, že držím jazyk za zubami. Vás platia za to isté. A ktoréhokoľvek z vás, kto bude natoľko hlúpy, že napíše čestný článok, vyhodia na ulicu.
Ak by som sa rozhodol zverejniť svoj úprimný názor, do 24 hod. by som bol bez práce.
Úlohou novinárov je zabíjať pravdu, deformovať ju, klamať, haniť, očerňovať, podliezať pod m-Amon a zapredávať svoju vlasť a rasu za každodenný chleba!
Vy to viete - tak prečo robiť prípitok za nezávislú tlač ? My sme nástroje a sluhovia bohatých ľudí, ktorí stoja za kulisami. Sme bábky, ktoré poťahujú za nitky a my tancujeme. Naše talenty, spôsobilosti a život patrí im.
My - sme intelektuálne prostitútky...!

Po vyše 100 rokoch asi netreba v hodnotení moc meniť,keď navyše je to ešte zosilnené prepracovaným "vymývaním brains" a prioritným výberom obrezaných, aby nejaká morálnejšia í-Dea náhodou nenaskočila do presstitútnych gebulí..

Vzor ako pracovať na "obranu kráľovstva" = štátu proti GP predviedol už dávno francúzsky kráľ Filip IV. Pekný:

1) V roku 1302 uvalil dane na francúzsky klérus, nasledovali protesty rímskokatolíckej cirkvi a pápežovho okolia. Pápež Bonifác VIII. na to reagoval vydaním buly Clericis laicos, ktorá zakazovala laikom zdaňovať klérus pod hrozbou exkomunikácie z cirkvi. Filip IV. vydal príkaz zatknúť pápeža, čo ten nevydržal a zomrel a na druhý deň zomrel.
2) Keď sa ani jeho nástupca nechcel podriadiť a po roku skonal (zásah Zhora?), dosadil francúzskeho arcibiskupa Bertranda de Goth (pápež Klement V.). Lojalitu nového pápeža a kontrolu nad ním si Filip poistil o. i. tým, že v roku 1309 presídlil pápežský úrad do juhofrancúzskeho Avignonu.
3) V roku 1306 boli pozatýkaní všetci Židia, ich majetky boli skonfiškované a sami boli vypovedaní z francúzskeho územia.
4) V roku 1307 nasledovali lombardskí bankári a bohaté opátstva.
5) V noci z 12. októbra na 13. októbra 1307 boli vo Francúzsku súčasne zatknuté agentmi Filipa IV. stovky templárskych rytierov . V zajatí sa ocitol aj veľmajster Jacques de Molay spolu so svojim zástupcom Hugrom de Perraultom. Templári boli neskôr mučení, aby sa priznali ku kacírstvu v ráde. Veľa templárov bolo upálených.
6) Dňa 22. marca 1312 bol templársky rád oficiálne zrušený, keď ozbrojenci s Filipom prišli na koncil, keď sa biskupovia nechceli rádu vzdať.

Na ozrejmenie:
Tvrdá rana GP, lebo templári boli vtedy skryte v pozícii nadštátneho a nadjudaistického dozoru a riadenia.
Zbytky, ktoré utiekli so svojimi informáciami a majetkom, najmä na Britské ostrovy, začali neskôr vytvárať zárodky masonských lóži a došlo k čiastočnému preformatovaniu Biblického projektu ( preto toľko mýtov, bájok a plaču nad templárskymi rytiermi...:) ).
To je však už ďalšia kapitola...Hlavy XXII.

Celé je to veľmi aktuálne aj dnes, ak nedôjde menovanými "skupinkami" k silnému prehodnoteniu svojho postoja na ceste k Ľudskosti a Pravde.

Aby nezmeškali posledné vláčiky...
Bo môžu zostať na posmech v nejakej show alebo nedajboh šoa.

Re: Re: ...pomôcka...

popolvár | 04.02.2014

Lux, más dobrý prehlad, siroký rozhlad a pomerne detailné znalosti v týchto veciach, plus to vies podat v objektívnych súvislostiach. Mohol by si obcas aj nejaký ucelenejsí clánok hodit do placu, tému nechám na teba. Prípadne posli nejake linky na zdroje odkial cerpás. To o Filipovi Peknom a jeho akcii proti templárom je známe, ale mna skôr zaujímajú zdroje popisujúce skutocnú úlohu, ci udalosti, ako napr. templári v úlohe nadstátneho a nadjudaistického dozoru. Velmi ma zaujímajú tieto veci. Dakujem.
apropo: vcera mi tak prisli myslienky o templároch a o ich bankových domoch - uvazoval som, ze ci neboli vytvorené ako nejaká protiváha zidovskému ovládaniu financií tej doby a tu ho más - odpoved na moje úvahy... az neuveritelné ako to funguje...

Re: Re: ...pomôcka...

michal | 05.02.2014

Zabudol si pripomenúť, že Filipa Pekného, pápeža a Nogareta preklial vtedajší veľmajster rádu za nespravodlivosti voči templárskemu rádu a kupodivu sa kliatba vyplnila a do roka všetci pomreli a Filip zvláštnym spôsobom..) Ďalej trocha porozmýšlaj nad tým, komu sa hodilo zničenie templárskeho rádu(nebol to len Filip, ktorý mal dlžoby) a kto Filipovi poradil zlikvidovať templársky rád a potom, kto prevzal bankovníctvo po templároch v stredovekej Európe a neskor v celom svete..)
Keď už riešiš toho GP, prediktora...

Re: Re: Re: ...pomôcka...

Pavol | 05.02.2014

Suhlasim s Michalom, zmienuje sa o tom aj N. Levashov pri komentovani vrazdy svojej zeny Svetlany. Pripravovala knihy o skutocnej roly templarov a systemu fungovania ich bankoveho systemu, ktory nakoniec "niekto" prevzal a prisposobil na "svoj obraz"...

Dvtr

Pavol | 05.02.2014

Srdecna vdaka za tuto pracu, tesim sa na jej kompletizaciu a jej nasledne opakovanie/studovanie.

Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

udo | 05.02.2014

U tých templárov by som sa skôr snažil zachovať chladnú hlavu.
Rozoberali sme to aj tu a aj na Zvedavec.org neraz..
Nepochybujem, že na ich začiatku mohli byť naozaj veľmi humánne myšlienky. Ostatne podobne, ako pri pôvodnom judaizme, kresťanstve, islame, budhizme..atď

No "Pokud ostražitost poleví,
člověka to pokouší..hrát si na boha..
a m´amon ho zavalí"

Pozrite si postupnosť zmeny regúl po Troyeskom koncile tohoto "rádu" a pôvodné napr.body 15, 16, 49, 55, 67 a ich psychologický efekt.. Ďalej ich postupnú, no podozrivo rýchlu špecializáciu a praktickú monopolizáciu celoeurópskych kreditno-úverových a iných "bankhových" operácii; nástojenie na prísnej exteritoriálnej jurisdikcii priamo voči Prestolu..inak podobne, ako exkluzivita kupovaného rímskeho občianstva voči císárskemu zriadeniu ešte otrokárskeho Ríma.., či tzv.nemecká "kolonizácia" podľa magdeburského, saského, luebeckého práva, atď v našej proveniencii..
Čo vám to aj dnes pripomína PaVEl a Michal?

Ako väčší hráč, skutočný politik, záhradník, Včelár..podporujete, polievate, prikrmujete, ošetrujete vždy viacero rastlín, rojov, hunov..v tom, čo "vlastnou" záhradou voláte..
Veď môže byť azda len jeden strom v záhrade?..
..a keď ten vám nejakým nedopatrením zahynie, stratíte veľa času, kým ďalšiu, rastlinu novú dostanete do teho stavu..že plody pre Vás nesie..
..kým ďalšieho vychováte sokola, či kormorána..
..tož lepšie mať škôlku dravcov..
pijavice chovať, ako ich vždy znovu a znovu v rybníku hľadať..ak chápete

V tomto zmysle sú dnešný a aj vtedajší judaizmus, militia "christi", murári, či dnes tzv.scientoPSEUDOlogos a pod.. výpalníci jedneho Pana. Alebo sa domnievate azda, že neboli snahy o "kartelové" dohody za tie tisíce rokov, resp. že snahy o svetovládu museli byť neúspešné? Vieme predsa, že skutočná moc nenávidí nič viac, ako publicitu. Z pravidla sa vylučujú. Tak ako isto z hľadiska praktickej, reálnej politiky viete, že
"koho tvár objaví sa v zrkadle princeznej Médei,
toho sa aj moc bojí..presnejšie vyhýba" prekliatie nesvojprávnosti celevritiek a kontraindikácia skutočnej, tichej moci..

Úprimne si povedzme..Nie je medziriadkové stavanie "Strážcov chrámu" na piedstál..oltár(?) tak trochu z Vašej strany silno logicky nepravdepodobný predpoklad?..
..i keď sa aj neexistencia GPP samozrejme nedá úplne vylúčiť.., ..no čo už v tomto zmysle v prírode je dokonalé, úplné?
Ako sa dvojkrídlene hovorí v bazálnej proGnóze:
"Stačí dostatočne."

Ja, a ani nikto tu asi netvrdil, že Filip IV. bol čistý dobrák a konal len nezištne..Francúzom to najstaršia mafia ostatne vlastne doteraz nezabudla. Veď z pohľadu praktickej geopoli-, či mono-tikos, mala La "Grande Nation" podobné parametre(prístup k morIAM, zdroje, HR,..), ako dnes U.S., len v menšom.
V rámci vtedajších potrieb snáh subjetívneho riadenia objektívneho procesu globalizácie však porovnateľné s dneškom. Tak aj starší samovyvolených pociťovali isto konkurenciu a kto na uver dáva, tomu pri lámaní chleba nikto neuverí. Také sú podvedomé pravidlá aj snáď všetkých zloČincov na svete I pravidlá "Highlandera" v týchto kruhoch platia, ak chápete, kam mierim.

Neviem..stačí zatiaľ takto?

Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

Pe-tri | 05.02.2014

No nedá mi to zeptat se na Sidorova. Jak asi víme, ten se na tato témata v zde prezentovaném překladu zevrubně vyjadřuje k his-toře a samozřejmě i k roli templářů (Enochovo dědictví z Atlantidy ...). V podstatě docela podrobně popisuje jakože celý globální historický proces. Takže mi to nedá se zeptat se, jaký mají autoři Ksb na tohoto autora názor a případně i na jeho "dlouhověkého" zasvěcovatele. Pokud se teda nějak na toto téma vyjádřili.
Díky
P.

Re: Re: Re: ...pomôcka...

Lux | 05.02.2014

Ahoj popolvár,

vďaka za pochvalu, poteší...:)
Ale s tým prehľadom, znalosťami atď. by som to nepreháňal, lebo tiež som len pomaličky si nejakú mozaiku skladajúci trollík...:)
Treba chváliť uda, lebo jeho dekóder infa z Hierarchických vesmírnych hladín, to je ešte o nejakú triedu vyššia úroveň, ako u polytandemického VP, vzhľadom na to, čo verejne prezentujú..

Problematike templárov, ako vyšších riadiacich nástrojov globalistov sa okrajovo venuje viacej prác VP. Musím sa do nich bližšie pozrieť, lebo pred časom mi na compe odišiel procesor (tzv. "kurvítka" v spotrebných veciach, aby sa umelo stimuloval glob. rast ekonomiky) a množstvo záložiek a uložených súborov je fuč ( inFormácia je však objektívna, a tým pádom večná a zostáva niekde vo vesmírnom nekonečne uložená, len sa neviem k nej dostať..:) ).
Daj nejakú mailovu adresu a keď príslušné pasáže vyhľadám, tak ti to pošlem. Vidím, že viacero ľudkov má viacmenej skreslené info o úlohe rádov, masonov apod., ktoré boli naočkované cez alternatívne méédia, tak pri voľnejšom čase asi zosmolím nejaký základný prehľad o tejto téme.

Čo sa týka templu a judošov ako nositeľov úžerníckej doktríny, tak treba mať na pamäti, že GP nikdy nekladie všetky svoje vajcia do jedného košíka. Veď pri chôdzi po osratom chodníku od kurníka, mimo vektor Najvyššieho, sa ktokoľvek môže pošmyknúť a vejdělek je ta tam.
Nasadíš proste viacej koňov do prekážkového dostihu a ak aj nejaký spadne na Tax-ise a druhý na Hadím skoku, snáď nejaký dosiahne vytúženú métu - globálneho podprahového zotročenia ľudstva, pod falošnými heslami démonkratických humanitárnych bombarďákov, alebo masonského Bratstvo -Rovnosť- Sloboda, či marxistického Proletári všetkých krajín spojte sa!

Len už hiero-fantíkom ujel vláček (mali to završiťešte v stredoveku, do nástupu VT-pokroku, len sa im ho nepodarilo dostatočne zabrzdiť a teraz hasia hroziacu celoplanetárnu ekologickú krízu - viď napr. Nobelovka pre Org. pre zákaz chem. zbraní).
Stoja nahí v tŕni po apokalypse, predikciou už nevládnu, tak len hasia, čo sa ešte dá a snažia sa ľudí demoralizovať, stresovať a strašiť všetkými možnými spôsobmi.

Und so...keďže myšlienky sú hmotné a vytvárajú zápis v nejakom biopoli, tak sa sem tam stáva, že ľudia občas napojení na rovnakého gregora dostanú info akoby prišlo samo od seba..:)

Re: Re: Re: ...pomôcka...

Lux | 05.02.2014

Ahoj Michal,

máš recht, "zabudol" som toho viacej. Možná by to celé bolo aj na menšiu knihu.

Keď si už spomenul kliatbu. Ak si sa hlbšie zahĺbil do tu prezentovaných materiálov, aký mechanizmus podľa teba má táto egregoriálno-matricová mágia, na koho pôsobí a na koho nie?
Ak by Filip IV. konal v súlade s VM, tak by ho možno neotrávili a nespadol by z koňa (verzie sa rôznia).
Starozákonné "Oko za oko, zub za zub." asi nebude to najsprávnejšie riešenie.
Ale keď sa pijavice nasosali do prasknutia a telo (národ) chradne...?

Ako chápeš pojem Konceptuálna moc = GP = Globálne zákulisie = Atlantickí kmotrovia = Ni(e)kto a ďalšie tu používané pojmy na označenie v podstate toho istého?
Myslíš si, že židia môžu riadiť globálne svet, aj keď im boli Izaiášovou doktrínou Ni(e)kým zverené financie?
Potomkovia kočovných nomádov, ktorí žili na úrovni kamennej doby (malým obrezávali pingulov pred egyptským zajatím ešte kamennými nožmi)? Aj keď sa neskôr k ním pridali rôzni, tiež nie príliš intelektuálne obdarení konvertiti(napr. chazarské kmene).
Mohli prognózovať a nastaviť taký skrytý systém zotročovania so svojimi vedomosťami, že pretrval dodnes a mnohí ani dnes netušia, že sa na nich koná kolosálny podvod? A keby nebolo internetu, tak ani my možná netušíme a budeme to brať stereotypne ako fakt a hotovo.

V Egypte v tých časoch bolo gramotných len cca 1% populusu . Najkomplexnejšie vedomosti mala žrecká špička (potomkovia preživších Vládcov z Atlantídy, ktorí si odovzdávali určité info), ktorá riadila štát i faraóna (v drvivej väčšine).
Prečo asi judaista Žbirka na každej významnejšej akcii spieva svoj hit Atlantída svojim podprahovým Pánom?

V r. 1594 prehlásil vysoko zasvätený mason Francis Bacon: "Ipsa scientia potestas est."
(knowledge itself is power), čo sa dá voľne preložiť ako: Vedomosti(poznanie) samé o sebe predstavujú moc.

Moc (inFormačný náskok) sa v globálnom historickom procese len tak nestráca...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

udo | 05.02.2014

JednoDucho..
Tak, ako u každého.
Selsky rozlišovať, v čom by z pohľadu objektivity globálneho dejinného procesu koncentrácie moci a ďalších objektívnych faktorov mohol mať subjektívne pravdu a kde skôr nie.
Tak aj Levašov, Fomenko, Nosovskij, Čudinov, Beitzel, Hawkin, alebo ktokoľvek..

Veď aj ja sa môžem mýliť a tak aj autori KSB, DVTR.
Ide o to, postaviť dostatočne funkčný model na existujúcu aktuálnu situáciu a schopný udržateľnej predikcie. Stále ho vylepšovať, prekopávať ako záhradku a hlavne nečakať na Godota, Ježiša, či nejakých ufóncov. Inak hrozí že sem fakt niekto, niečo dojde, bú :)

Prístup k archívom do veľkej miery máte tiež a kritéria úspešnosti skladanie puzzle už viete zrovna tak. Žiadne sylaby, faktológia, skriptá sa meniť v tomto zmysle nebudú, bo netreba.
Stačí zaostriť, dať si okuliare. Nadýchnuť sa, fúknuť do hmly nad vodu ako Človek a ona sa rozplynie. Ochutnať opatrne najpr malý dúšok a premlieť, ako sa hovorí po jazyku..Prestať sa báť gramotne dôverovať postupne stále viac svojim vrodeným, darovaným zmyslom. Čo je horké, zatiaľ vypluť..
Ako v lese, v džungli, survival & development training..

A pamätať: "Zopakovaná pravda jest lož"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

udo | 05.02.2014

Presnejšie je DVTR návod na výrobu okuliarov spolu so základným popisom fungovania zraku..anatómie, fyziológie, princípmi optiky..atď a vy sa už len hráte s tými "legokockami".

"Život je hra v ktorej ide o Život"
Nie len hádať, no hlavne uhádnuť!
V tom je TriK

Svojou Detskou rukou, rozháňajúcou hmlu, pátrajúcou tvoríte, strojíte tak, ako myšlienkou, obrazmi, ktoré buď realizujete skutočne, alebo len v povestnej ilúzii.
Proste 2-krát opačne ako vo filme MaTRIx.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

Pe-tri | 06.02.2014

Ok, souhlas ovšem má to jeden háček. Touto cestou je schopno jít pouze zanedbatelné množství populu. A když většina neuhádne, může být pěkně horko i těm co ano.
Díky
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

udo | 06.02.2014

A ako inak by ste chcel z pozície Vis Maior motivovať dietky?
Bez potenciálového gradientu?
..keď to už mám tak trochu odbornejšie formulovať..

Kto čaká
A.rigidné(statické=smrteľné=fatálne) smernice v obraze..kóde nejakého ďalšieho "svätého písma"(nemyslím tým len tzv.cirkvi), a/alebo
B. nejakého ďalšieho, či už imaginárneho, alebo maginárneho fírera..Godota, Mäsiáša..ten ho, obávam sa, logicky dostane..aj s obligátnym korekčným balíčkom od pošťáka-vopičáka rošťáka.

Čo má chudák zodpovedný Tato robiť, keď decko furt chce tie cukríky?
Dá mu ich predsa, no pôjde s ním preventívne k zubárovi, aby počul ten krik, ukážemu pár obrázkov..atď

Resp. šarvancovi ich Tato nedá osobne, ale furt sa nájde nejaká tá "The Dark side", čo ochotne A., či B. k dispozícii zištne ponúkne..
Také vyzerajú byť objektívne pravidlá, law, no je tu aj "law of time" a aj ďalšie..ktoré zabezpečujú "Es kommt der Tag" v tej, či onej forme..

..a ako sa hneď v Genezis mýtických héBaRé píše:
"Nespochybňuj objektívne pravidlá"

I keď Oco samozrejme občas v dejinách niekomu nadelí dlhšíu sekvenciu, ktorú ale môže dostať pri splnení podmienok každý. ..a obzvlášť dnes.
Kritériá identifikácie odosieľateľa sme si tiež dostatočne rozobrali a sú aj po dedinách mimo krčmy, ku(l)tov viac-menej pradávno známe..
Tož tak..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

Pe-tri | 06.02.2014

Jistě, ale i přirozený (nezavirovaný) řád věcí by byl z hlediska získávání vědomostí hierarchický tedy s distribuovanou zodpovědností za status quo. Takže stojíme před úkolem, odhadnout/zjistit/spočítat, nakolik za stávající situaci mohou jednotliví zodpovědní, v aktuálním modelu Ksb tedy: tlupa-elity-GPP-HNOR.

Pro lepší přiblížení se k problematice použijme model školy.

Víme, že situace ve třídách je neudržitelná, ale lze vše hodit na žáky, když pracujeme s tím, že 95 % z nich přišlo do školy v lidsky OK stavu ? Co stav učitelů, sborovny, ředitele, zřizovatele ? Prostě je to komplexní problém, jehož úspěšné vyřešení předpokládá, myslím si, sofistikovanější strategie práce se všemi úrovněmi zodpovědnosti za status quo. Nechat děcka (která kopírují chování starších), ať si samy zjistí, že je učitelé podvádějí a mystifikují si myslím vede zas a zas jen k stabilizaci nežádoucího stavu. Jenže co s tím, když i ředitel a prakticky celá sborovna na nich parazituje ? Navrhuji alternativně vyučovat pravdivé základy od malých děcek a přitom neočekávat, že oni (v prvních třídách) budou schopni sofistikovaných dedukcí o okolní realitě. Už jenom to, že jim tím zpochybníme oficiální kantory jim bude způsobovat stres. A starší, kteří alternativní výuku nepřijmou, ano ty ponechat vlastnímu osudu idiotů.
To mám na mysli, když mluvím o příliš složitém jazyku Ksb, protože je složitý pro školní začátečníky a starších, schopných to akceptovat, je minimum a proto se nám ty poměry ve školy stále nedaří zlepšit. A detektivů, kteří jsou z Ksb nadšení je jako šafránu. A tlupa, v logice stavu svých (ne)vědomostí a určité (ne)lidskosti kašle na hledání i hádání pravdy (principů), s těmi se toho už moc smysluplného dělat nedá. Ti se nanejvýš zas tak nechají nahnat do nějaké davové pseudorevoluce, která je, jako doposud snad vždy, jen pozře.
Jestli nám seberou vliv na malé a mladé (nepopsané listy) a současně budeme rezignovat na "výrobu a distribuci" vhodných/pravdivých učebnic (bez nutnosti základní pravdy v nich hledat či hádat), může být ještě hůř, pak by asi fakt nezbylo, než aby poměry ve škole přišel korigovat zřizovatel.
Tož tak to zas vidím já. Kde se mýlím ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

Pe-tri | 06.02.2014

Ale jinak s Vámi souhlasím, zejména pokud jde o nezbytnost vynaložení vlastní, uvědomělé práce na úkolech identifikování všeobklopující iluze a hledání a nalézání cest z máje ven. Nikdo jiný za nás tuto práci neudělá. Ale co děti, mají si kde hrát ?
Vězme spolu s klasikem - mocný je kdo může a může ten kdo zná - že tudy vede cesta.
P.

Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...

popolvár | 06.02.2014

tutoky@azet.sk
- ja si preto súbory zálohujem na usb, tiez som raz o vsetko prisiel...

- uda chválit nie je potrebné, je to samo sebou, ze v tomto je o niekolko tried vyssie a môzme byt radi, ze sa snazí pomôct, ako sa dá... Poznám niekolko takýchto skvelých ludí, co vedia nacriet z hlbín vesmírnej databázy (v podstate je to mozné kazdému, az objaví a spojazdní v sebe túto schopnost), je s nimi úzasná debata, ale málokedy dostanes od nich na vsetko polopatistickú hotovú odpoved. Vzdy vedia, bud oni, ci tí hore, ako ti to podat vzhladom na tvoju mieru chápania, aby si vyuzíval, to co uz más k dispozícii a dalej to rozvíjal, a tým rozvíjal seba. Niekedy si s danou osobou pripadám ako Winnetou s Old Shatterhandom - stací náznak, slovo, a vo vlastnej hlave sa ti spustí príval informácií.
Toto isté je s udovými odpovedmi: náznak, podnet na zamyslenie, neustály apel na vyuzívanie vlastného myslenia, rámec v akom sa zhruba máme pohybovat, ci smerovat svoje myslienkové pochody...
Neskutocná trpezlivost a energia - casto by bolo ovela lahsie pre neho to jednoducho povedat, polopatistickou odpovedou, ale to by neprovokoval nás vlastný potenciál...
- tiez si skladám mozaiku ako sa dá, to co ma najviac zaujíma tvorí uz kompletnejsí obraz. Ale takto si to tvorí asi kazdý z nás a sem tam nieco z tej svojej hodí do placu... Celkom dobrá partia sa tu zisla, s pomerne sirokým záberom...
- tesím sa na ten clánok, co pripravujes... A pokial más v tom prehlad tak aj nieco ohladom Slovenského státu, Tisa, SNP...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

popolvár | 06.02.2014

-zatial sa musia vzdélavat rodicia a co sa týka detí, v tomto kazdý vlastné vzdelávat, nenechat vsetko na skolu, casom sa aj tam dostanú správni ludia na správne posty. Boli sme naucení zbavovat sa zodpovednosti za svoje rozhodnutia a strach pred zodpovednostou nás alibisticky prinútil túto zodpovednost prenechat na iných - aj zodpovednost za výchovu a vzdelávanie nasich detí (s týmto aspektom má co do cinenia aj juvenilná justícia).
Ako postupovat a viest výchovu a vzdelávanie vlastných detí, v tomto môze byt nápomocné nasledovné z clánku Diany Grellovej: Poznanie je cesta srdca.
"Strach brzdí nase vedomie, ktoré nám nedovolí vidiet veci v sirsích súvislostiach. Strach je ilúzia, ktorá nás drzí pripútaných k starej ceste utrpenia, otroctva. Iba cez poznanie je mozný rast... Poznanie a zivot podla poznania je skutocným svetlom. poznanie zvysuje nasu frekvenciu. Pretvárat negatívne okolnosti na pozitívne cez pochopenie, co pre nás na negatívnych bolo dôlezité a potom sa podla toho zachovat a zit, to je POZNANIE.
Pre malé deti je prirodzené byt v prítomnom okamihu. Stav radosti je pre nich prirodzený. Deti cítia svoju dusu a sú prekvapené, ze dospelí sa s nimi nedelia o radost z bytia, ale práve naopak, ich z bytia vytrhávajú.
Radost vychádza z násho vnútra. Ked si ju chceme privolat zvonka, vymiename skutocnú radost za povrchné potesenie. Takto dospelí vedú deti ku konzumu, k závislosti od vonkajsieho sveta.
Pre dieta je dôlezité, aby mohlo skúmat, poznávat veci tak , ako je to len mozné. Ked nemôze skúmat a poznávat, lebo ho drzíme a prílis obmedzujeme svojim strachom, predstavami, stratí odvahu poznávat a robit priame skúsenosti. Bez priamej skúsenosti má sprostredkované skúsenosti svojich rodicov a neskôr iných ludí. Takto sa u neho formuje viera, co je pren mozné. Nevie, ze dokáze omnoho viac, ako si myslí, ze dokáze, pretoze mu chýba priama skúsenost, o ktorú sa môze opriet. Ked nemá priame skúsenosti, nevie, ze má nejakú silu a opiera sa o vonkajsí svet. Ked potom vonkajsí svet nesplna to, co od neho ocakáva, rúca sa mu svet a stráca vieru. Poznanie nie je viera, poznanie je priamy zázitok. Je to vedenie.
Ked dieta zahanbujeme, obvinujeme a ked musí potlácat svoje túzby, stráca prirodzenú hravost a radost. Ked nemôze prezívat radost z bytia, blokuje sa jeho cítenie a zacne sa programovat na to, co by malo cítit, na to, co mu radost zvonka prinesie.
Ked sa blokuje radost, blokuje sa aj sila. Dieta sa bojí ukázat svoju silu, aby neublizovalo rodicom tým, aké je. Zacne verit, ze je slabé, bezmocné, závislé. Takto, ked uverí v bezmocnost, uzatvára sa zivotu a premýsla nad tým, co je dobré a zlé, správne a nesprávne a nevie sa rozhodovat. Ked si dieta môze verit, je vitálne, má svoje názory, ktoré sa nebojí ukázat."

Vo výchove vlastných detí, casto v dobrom úmysle ochránit ich pred vsetkými chybami, ktoré sme my sami uskutocnili, ci strastami, ktoré sme prezili, zbytocne mentorujeme a nevhodne zakazujeme, ci vysvetlujeme vlastné postoje a skúsenosti, nás pohlad na danú vec, okolnost. Casto tým narobíme viac skody, ako úzitku. Vzdy musíme nájst tú rozumnú mieru a dôsledok násho zámyslu vo výchove dietata. Nechám ho popálit sa zápalkou, ale nedovolím mu skocit do peca. Nechám ho nech si trepne kladivom po prste, ale nepustím ho k zapnutej cirkulárke. Zo zaciatku mu dovolím riadit bezné auto, ale zabránim mu nasadnút ako do prvého auta do monopostu F1. Nechám ho raz sa opit, nech mu je zle, nech "umiera z opice", ale nedovolím mu pichnút si heroín...
A predovsetkým mat cas na vlastné dieta, ak nieco potrebuje, odlozit vsetko nabok a plne sa koncentrovat na dieta, na jeho otázku, poziadavku. Ale zároven, aby sme sa nesatli neskôr jeho otrokom, ucit ho, aby respektovalo aj ono nas a vhodnost casu vyrusit rodica ak je zaneprázdnený...

Lebo ak si my nenájdeme cas na vlastné deti, nájde si ich niekto iný a prejavy cudzej výchovy sa nám nemusia vzdy pácit...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

Pe-tri | 06.02.2014

To je samozřejmě všechno v pořádku, problém je přece jinde. Jak všichni víme, proti nám všem a tedy i proti dětem stojí nepřátelsky působící, hierarchický, mocenský systém. A proti němu jsou jednotliví rodiče v podstatě bezbraní. i když jsou individuálně úspěšní, na status quo to nic nemění. Jde mi o systém vzdělávání dětí v duchu pravdy, ne o úspěšné jednotlivce - vychovatele. Vždyť to vidíme na každém kroku, jak se v pubertě zhusta trans-formují i dobré základy do idiotismu a to pod vlivem obelhané a socializované většiny teenagerů (vrstevníků), vychovaných perverzním systémem, který tlačí na to, aby rodiče na výchovu svých dětí neměli ani vliv ani čas. Tito vrstevníci určují systémové normy, ne moudří rodiče. Tady je potřeba zvrátit skóre. A jedním z prostředků k tomuto vedoucím by mohly být "pravdivé učebnice". Jenže to zatím nemá nikdo ve svém vektoru cílů. Možná proto, že to není dobrý nápad, proto mj. i o tom diskutujeme. Ať či tak, stromek se má přece ohýbat dokud je mladý. Nebo se zase mýlím ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

popolvár | 06.02.2014

más pravdu... Ale dobrá výchova zalozena na dôvere, viere vlastným rodicom by mala v tom pubertálnom veku uz dietatu jasne ukázat, kto je kto a kam smeruje, ci na co ho navádza. Jednotliví rodicia nie sú bezmocní, musia s tými kartami a moznostami, ake majú "precúrat" systém - a v tomto sme aj v minulosti neboli az takí slabí... Aj v Prílohe 1 más k tomu poznámku, ze vláda a systém si zije svoj zivot a obyvatelstvo svoj, pokial sa obyvatelstvo nenaserie a nevyvráti vládu aj s korenmi...
A coho sa más bát, ak budes detom otvárat oci a oni budú v skole vyvádzat ucitelov logickými argumentáciami na posmech?. Ze decko vylúcia?, Ze ti zoberú rodinné prídavky? Azda ta to nezastaví... Ci áno? Inác to o tej výchove detí, vyssie uvedené, sa vztahuje aj na nás, na nasu výchovu. Nic ti to nehovorí, tie nase vlastné iluzórne strachy? Uvedomujes si, ze tí co boli slusnejsí a lepsie zládali ucivo, t.j. aj, ze sa viac podvolili systému, sa v zivote tazsie presadzujú? - prílis vela strachov... A tí co to nejak obdrbkali a ako tak ledva ukoncili vzdelanie (nemyslím tých, co im to myslelo pomalsie, ale tých, co im to myslelo a predsa lajdácili), ze bez strachov sa pustili do rôznych podnikatelských projektov a casto to aj zvládli.
My sme boli velmi úspesná trieda - prospechovo - na gymnáziu. Prevazna väcsina vystudovala vysokú skolu... Kolko myslís, ze je medzi nami podnikatelov? Tých co mali odvahu vziat zodpovednost za svoj ekonomický príjem do svojích rúk a necakat na výplatu? 2 max 3 z 30. A najúspesnejsia z tých 2, ci 3 ledva prechádzala z rocníka do rocníka. Zbytok je zamestnaných a 80% z nich stále v prvom zamestnaní a skoro vsetci nadávajú...Tak coho sa bát, zivot je najlepsí ucitel, základ je naucit decko zorientovat sa, pouzívat sedliacky rozum...
Zmenit systém - dá sa - treba sa jasne postavit za svoju vec. Napr. v Sarisských Michalanoch bola vytvorená trieda pre neprispôsobivých a ucivo slabo, ba skoro vôbec zvládajúcich ziakov. Jasné, ze väcsinou to boli tí tmavsí a páchnucí... Ale aj tmavsí, ktorí mali záujem o vzdelanie, a tých je v obci celkom slusne, zostali samozrejme v normálnych triedach. Nejaka p.ca s nejakej nevládky to napadla ako diskrimináciu rómov, skoncilo to na súde a triedu pre neprispôsobivých museli zrusit. Takze vies asi jak sa decka asi tesia na vyucovanie a aký majú z toho osoh, ked sa stále vyrusuje, tí debili nic nechápu a nenapredujú, ucitelia sa musia stále v témach vracat a prevaznú cast venovat tým neprispôsobivým. Plus ako sa asi tvoje decko cíti, ked sa ti smradlavý róm v teplej triede rozparí. Ides zdochnút od smradu. A rodicia? Podudrali, posomrali a NIC... Preco sa nepostavili a vsetci nezobrali svoje deti zo skoly? Nie premiestnit do inej skoly, ale sabotovat vyucovací proces a skolskú dochádzku a postupne do toho zapojit rodicov z dalsích problémových skôl. Co by im mohli? Zobrat tých posratých 22€ rodinných prídavkov?
Ved to dobre poznás aj z ceskeho filmu Bastardi. Záverecná scéna bielych deticiek s ucitelkou za klavírom a arogancia bastarda vo dverách - za vsetko hovoriaca scéna.

Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...

Lux | 06.02.2014

Ahoj popolvár,

ok, na tutoky ti to pošlem, len od zajtra celý budúci týždeň budem mimo, takže až pak.

...casto by bolo ovela lahsie pre neho to jednoducho povedat, polopatistickou odpovedou, ale to by neprovokoval nás vlastný potenciál...

Súhlas, len každá minca má 2 strany... a tak spätných väzieb je poskromne, viacerí to (sčasti) vzdávajú, alebo sa zablokujú.
Typu: "Len aby sme v hanbe nezostali".

A k preFormátovaniu, najmä podvedomia, vedie dlhý proces, takmer nekonečný...:)

Všetko dobré a veľa "správnych" info na príjme, z nekonečných diaľav Uni-versa.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...data recovery

udo | 07.02.2014

A.Radšej by som opatrne reinštaloval, ako formátoval..:)

B.Asi nechápem dobre ten tvoj case Lux..
Keď si odpálil PRC, máš tie data predsa na HDD.
Vybrať, zapojiť cez usb-case na druhy comp a si v suchu.
Pripadne, ak mas dôlezite linky v prehliadačovch, cookies obnoviť bootovanim stareho HDD cez komp podobnej série(aby drivers boli aspoň príbuznej kategorie a OS-compatible).
To netreba ist ani do recovery office.
Prakticky šecky data maš predsa stale u seba.
hmm?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...

popolvár | 07.02.2014

"a tak spätných väzieb je poskromne, viacerí to (sčasti) vzdávajú, alebo sa zablokujú.
Typu: "Len aby sme v hanbe nezostali"."
- ale to je problém ich vlastného ega, a s tým bojujeme viac menej kazdý... Je to falosný strach, relikt skolskej výchovy a zameriavania sa na chyby a náledný trest za chybovanie. Kazdý si musí uvedomit, ze tu nie sme v skole a 5-ky, ci poznámky, alebo zosmiesnovanie nehrozí. Kazdý máme nejakú svoju mozaiku chápania, nejaký vlastný obraz, vlastnú mieru pochopenia a uchopenia problematiky... Ak s tým nevyjdem do pléna, nenájdem odvahu vyjadrit svoj názor, oberám sa o moznost pohladu iných, pohladu z odstupu na mnou poskladaný obraz a následne o korekciu, ci upevnenie - potvrdenie.
Myslís si, ze ja som nebol v takejto pozícii, ci tu, alebo v debate s inými, co vedia cerpat priamo z univerza? Tiez takto so mnou diskutovali... Bud som sa posunul dalej, alebo zasekol... Vtedy som sa zase k otázke, pochybnosti vrátil... A bol som neodbytný...
Nech si vsetci berú príklad napr. z erddysta. Kolkokrát sa dostal v úvodzovkách do ostrejsej konfrontácie - urazené ego to chcelo zabalit, uzatvorit sa do seba, ale nevzdal to, nasiel cas a odvahu este raz sa k tomu v klude vrátit. A kolko krát sa posunul vpred, kolkokrát si poopravil názor, kolko krát sa utvrdil vo svojom - to vie len on sám... O tomto je konstruktívne vzdelávanie...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

udo | 07.02.2014

Raz sa DVTR, alebo nejaký derivát bude štandardne učiť na školách.
Etikorelígia.
Čím skôr, tým lepšie.
Ináč budeme stále viac zaostávať.
Oproti západu sme ešte popredu.
Napriek dlhodobej vojensko-otrokárskej agresii proti nám.

Ako sme sa neraz bavili:
A.2.stupeň(6.ročník). Cca.20h/polrok(semester) 1vyučovacia hodina týždenne
B.3 ročník na SŠ rozpis = detto
C.1 semester VŠ rozpis = detto
V bode C po 3-násobnom zopakovaní podstaty v stále rozšírenejšej variácii budete mať už iný národ.
Najinteligentnejší a najmenej manipulovateľný.
Trend setter.

Tak bežali pilótne testovacie projekty nejakých 5 rokov dozadu.
Faktológiu sylabov v zásade netreba meniť.
Jediný problém sú učitelia.
Pokiaľ sami nebudú mať chuť sa preškoliť na metodologické spracovávanie informácii v objektívne zmenej sociálnej logike, stávajú sa v priebehu 1 semestra prakticky nepoužiteľní.
Aj "problémové decká" ich proste rýchlo, behom niekoľkých mesiacov predbehnú. Keď chcú len "dožiť do dôchodku", čo s nimi?
Tieto perspektívy sú celkovo viac-menej jasné.

Ostatne ide o jeden z hlavných dôvodov, prečo sa u nás z iniciatívy majiteľov bánkh(vlastníkov-parazitov odnárodneného štátu) pred rokmi rozhodlo o nutnosti finančnej likvidácie školstva, ako takého a o jeho vyvlastnení z rúk pôvodných občianskych majiteľov do rúk mafiánskych káporácii v tzv."privatizácii". Tak, ako aj ďalších zložiek bývalej spoloCnosti. Tým to tí idioti však len urýchlia. Iba to decká, rodičov a zodpovednejších učiteľov s funkcionármi dotlačí k netu a hľadaniu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...pomôcka...Militia Christi(?)

Pe-tri | 08.02.2014

Díky za reakci. Každá takováto komu-nika-ce samozřejmě přepojuje (přeuspořádává) naše stávající matriční (egregoriální, magická) propojení (v kvalitě i kvantitě) na propojení nová, která pak výrazně urychlují naši schopnost v nových konceptech přemýšlet, vyjadřovat se, tvořit, strojovat.
Opět mnohá díky a omlouvám se za možná někdy až mírně "provokativní" formu svých formulací. Vše má svůj hlubší účel, což jsem přesvědčen, je Vám jasné jako facka:)

Měj(ty-my)e se (všichni) fajn
P.

Pôžička Ponuka

creditfirm@blumail.org | 04.05.2014


Dobrý deň ...

Sme kresťanská organizácia sa tvorila na pomoc ľuďom v potrebách pomáha , ako je finančná help.So , ak sa chystáte cez finančné problémy alebo ste v akejkoľvek finančnej neporiadok , a potrebujete finančné prostriedky na začatie vlastného podnikania , alebo potrebujete úver uhradiť svoj ​​dlh alebo splatiť svoje účty , štart pekný podnikania , alebo ste zisťujú , že je ťažké získať kapitál úver od miestnej banky , kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e - mailu dnes pre takúto pomoc ( úvery , spustenie peniaze ) : ( creditfirm@blumail.org ) pre Biblia hovorí : " " Luke 11:10 Každý , kto prosí , dostáva ; kto hľadá, nachádza , a tomu , kto klope , bude dvere otvoriť " , takže nenechajte tieto príležitosť prejsť sa , pretože Ježiš je ten istý včera , dnes i naveky . Prosím , je to len na vážne zmýšľajúcich a Boh sa báť ľudí finančné ťažkosti a chcú nájsť cestu von .

Ste poradiť vyplniť a vrátiť podrobnosti nižšie ..

Vaše meno : _________
Váš Adresa : _________
Pohlavie : _________
Váš Krajina : _________
Vaša Povolanie : _________
Výška úveru potrebné : _________
Doba trvania úveru : _________
Mesačný príjem : _________
Mobilný telefón : _________
Už ste požiadali o pôžičku pred : _________

Napíšte nám e - mailom : creditfirm@blumail.org
S pozdravom ,
rev Patrick

Pôžička Ponuka

Přidat nový příspěvek