DVTR a Ukrajina dnešných dní

DVTR a Ukrajina dnešných dní

26.2.2014

 

(kvôli nemeckej klávesnici budú chýbat mäkcene a dlzne v spoluhláskach)

 

Viem, že to nie je ľahké emočne sa povzniest nad dianím na Ukrajine, najmä ak si reálne, na rozdiel od väčsiny zombi-konzumentov, uvedomujeme aké reálne nebezpečenstvo, nielen pre Ukrajinu a okolité státy, ale doslova pre celé ludstvo hrozí.

V diskusiách posledných dní zaznieva mnozstvo vásní a zlyháva vzájomné porozumenie. Ako keby sme nemali čas poriadne prečítat názory oponentov (oponentov nasích názorov a presvedčení), pochopit ich, ale robíme to povrchne a často reagujeme konfliktne, doslova v hektickom tempe. (Co sa emočne deje na iných fórach, v práci, kolektívoch, krčmách pri podobných debatách ani nemusím rozvádzat. Aj k tomu slúzi záplava protichodných informácií...) To nám bráni viest diskusiu protodialekticky tak, ako sme sa o to na tejto stránke snazili v “predukrajinovom“ období.

Často, najmä z príspevkov novsích navstevníkov zaznievajú posmesky na úvahy o dianí podla KSB. Na druhej strane zástancovia KSB ako keby sa snazili urcitými výnatkami, častami pochopeného z KSB reálny vývoj stále dávat do optimistickejsej roviny, ako v skutocnosti je. Prvým by bolo vhodné nastudovat si materiály KSB a az potom sa k jednotlivým pojmom KSB vyjadrovat, a tým druhým by bolo vhodné prestat svoje, resp. vsetkých nás, zbozné priania za kazdú cenu prikrývat, potvrdzovat prostredníctvom KSB.

 

Emócie nabok, uplatnime pochopené z DVTR na udalosti posledných dní na Ukrajine. Konkrétne Kapitola 13.7 - "Obnova riadenia supersystému ako jediného celku".

Odporúčam následne kazdému danú kapitolu pozorne prečítat v celku. Uvádzam tu svoje úvahy a myslienky na základe môjho momentálneho chápania a ponímania DVTR. Je to clánok na diskusiu a budem rád ak prípadné moje omyly, ci chybné pochopenie a aplikácie pochopeného na reálnu „cvicnú“ situáciu na Ukrajine budú uvedené na pravú mieru tými, co chápu viac. Tu budem citovat len niektoré úvodné časti danej kapitoly:

 

V momente aktívneho kontaktu (na-, či pri-pojenia, pridruženia sa) autonómnych regiónov v supersystéme (1), môže súčasne koexistovať niekoľko regionálnych centier riadenia (presnejšie koordinácie). Z nich každé vykonáva plné funkcie riadenia, ktorých významnosť (dôležitosť) je na celosupersystémovej úrovni, a tak v činnosti každého z nich bude objektívne vznikať tendencia k riadeniu supersystému ako jediného celku podľa nejakej plnej funkcie riadenia. (2) Do daného momentu túto úlohu riadenia riešilo bezprostredne (priamo) vo vzťahu k supersystému vyššie riadenie...(3)“

 

 1. vytváranie zlepenca Ukrajiny v posledných storočiach, vid. v diskusii uvedený link na mapu historického zlepovania území zavrsené po rozpade ZSSR a vznik samostatnej Ukrajiny... (uprostřed - hranice r. 1654; béžově - 17-19. století; modře - 1922, rozhodnutím Lenina; červeně - 1939, rozhodnutím Stalina;  zeleně - Krym, 1954, rozhodnutím Chruščova)

 2. jednotlivé casti tohto zlepenca (Halič, Besarábia, Krym, Zakarpatská Ukrajina...), rôzne mocenské struktúry v zákulisí, ideologické prúdy prejavujúce sa navonok cez programy a politiku jednotlivých aj parlamentných strán. Tieto prejavy boli umoznené az po osamostatnení sa od bývalého ZSSR

 3. Cárske Rusko, neskôr riadiace orgány ZSSR

 

Keď sa objavia štruktúry, v činnosti ktorých vzniká tendencia k riadeniu supersystémom ako celkom podľa plnej funkcie...“ < > „...každá zo štruktúr, ašpirujúcich na riadenie supersystémom (jeho regiónom) ako jedným celkom, môže buď objektívne napomáhať  procesu (podporovať proces) formovania celosupersystémového súborného (zborového) intelektu, alebo mu objektívne prekážať pri pokuse podvrhnúť (dať seba, vydávať sa za) svojou intelektuálnou silou ešte nesformovaný súborný intelekt supersystému.(1)

Je jasné, že maximálna výkonnosť supersystému, maximálna elementárna rezerva (el-e-mentov) jeho udržateľnosti sú dosahované v jeho rámci pri bezkonfliktnom samoriadení. To prebieha od momentu, keď supersystém zrodí v čase udržateľný súborný intelekt,(2) disponujúci plnou funkciou riadenia supersystému (tu pekne vidíme, že samotný intelekt je tiež proces). Je jasné, že súborný intelekt by mal pri tom uskutočňovať riadenie nekonfliktné vo vzťahu k hierarchicky Najvyššiemu riadeniu. Maximálna celková rezerva udržateľnosti supersystému sa totiž objektívne dosahuje pri súlade koncepcie jeho samoriadenia (uskutočňovanej zborovým intelektom) s koncepciou hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia podriadeného Najvyššiemu.(3)“

 

 1. toto sa dialo pocas celej novodobej histórie Ukrajiny (a viac menej sa deje vo vsetkých „novsích“ státoch...). Objektívne napomáhat môze len tá struktúra, ktorá pracuje v záujme rozvoja supersystému, pre jeho rozvoj... Vo väčsine prípadov je to vsak tak, ze dané struktúry objektívne prekázajú pri pokuse podvrhnút, kvôli vlastným koristníckym záujmom struktúry na úkor supersystému...

 2. ten zrodený nebol...

 3. v konkrétnom prípade a nielen Ukrajiny ani nejde o nesúlad koncepcie s koncepciou HNR, ale doslova o absenciu akejkolvek jednotnej dlhodobejsej koncepcie. To vidíme aj v nasích krajinách po kazdých volbách. V Rusku tiez este nie je plne zrodený súborný intelekt. Koncepcia (KSB) je síce v súlade s koncepciou HNR, ale je to zatial koncepcia jednej so struktúr snaziacej sa objektívne napomáhat procesu formovania súborného intelektu. Reálne vsak táto koncepcia má potenciál byt koncepciou nielen súborného intelektu Ruska a slovanstva, ale celého ludstva.

 

Intelektuálna sila ľubovoľnej čiastkovej štruktúry v supersystéme je logicky menšia ako potenciálna sila v čase (prognosticky dostatočnom počte vlnových dĺžok) udržateľného súborného intelektu supersystému. Preto akýkoľvek pokus vymeniť súborný intelekt za druhý ,ohraničený intelekt, na celosupersystémovej úrovni predurčuje aj nižšiu kvalitu riadenia supersystému (jeho regiónu alebo nejakého fragmentu) ako jediného celku. Takýto pokus sa prejaví množstvom konfliktov riadenia čiastkových štruktúr a ich hierarchie...“(1)

 

 1. Preto tie opatrné kroky Putina aj čo sa týka samotného Ruska. To by malo byt aj odpovedou, preco Putin a jemu verní nepresadia KSB zvrchu, ale postupnými krokmi pomáhajú zrodit súborný intelekt, ktorému KSB bude vlastná. Je to balansovanie na hrane a hra o čas, ktorý z jedného uhla pohladu hrá prenho (čím viac času prejde, tým viac zrod adekvátneho súborného intelektu napreduje – na to poukazujú zástancovia „mäksej“ cesty), ale z druhého uhla ten istý cas proti nemu hrá (toho času v kontexte daných udalostí az tak vela nie je – o to sa opierajú zástancovia silovej reakcie Ruska).

 

„Pri pohľade zvonku je pokus (v zmysle kúsania, zbytočného trápenia) zámeny súborného intelektu ľubovoľným iným, vnútorne ohraničeným intelektom supersystému, ekvi-valentný (rovno-cenný, hodnotný z eng.“value“) poš(s)aniu sa  o uvalenie hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia na časť supersystému (časť supersystému povýšiť na úroveň objemnejšieho riadenia, poveriť ho jeho úlohami, povinnosťami). To jest, pre intelekt, uskutočňujúci takú zámenu, to znamená pokus vyjsť zo seba, postaviť sa nad seba (čo je nemožné) v konflikte s hierarchicky Najvyšším riadením, predurčujúcim zrodenie súborného intelektu supersystémom.(1)

V spoločnosti sa toto pre nedostatočne chápavého človeka zvrháva:

 1. do zožierania sa ilúziou disponovania ne-s-miernou (neúmernou) mocou a 
 2. do trýznenia druhých, vedome nízkou kvalitou riadenia vecí verejných.“ < >

Avšak na tomto je postavená davová, tlupo-„elitárna“ spolo(ne)cnosť. Pokiaľ ľudstvo nezrodí celkový zborový intelekt, môže v ňom byť veľmi veľa intelektuálne rozvinutých jedincov. No tak oni, ako aj nimi opovrhovaní väčšinou nevyvinutí „tupci“ budú podriadení súbornému amoku (šialenstvu) kolektívnej schizofrénie – šialenému stádu tých, ktorým dané bolo stať sa Ľuďmi.(2)

Tak podriadení, svorka besov, posadnutých ľudí,

dav riadený ten bude, úchylkou zvrhlej zrúdy. „(3)

 

 1. toto má udo na mysli, ked obhajuje proces globalizácie. Jedná sa postupne o supersystém „planéta Zem“ a zborový intelekt celého ludstva. Len vtedy prestane bratovrazdenie ludskej rasy a celý tvorivý potenciál sa vyuzije na rozvoj supersystému Zem a postavený na koncepcii súladnej s koncepciou HNR umozní rozvoj a zaclenenie Zeme ako struktúry aj vo vztahu k ostatnému vesmíru, kedze nebude hrozit nebezpecenstvo, ze zborový intelekt Zeme v postavení struktúry k supersystému Vesmír sa pokúsi zamenit súborný intelekt vesmíru svojim, cize vyjst zo seba...
 2. toto vidíme viac menej v kazdej krajine...
 3. aj takto mozno vyjadrit posledné udalosti na Ukrajine a predchádzajúce v Sýrii, Lýbii...

 

„...každý samotný región predstavuje supersystém už nejakým spôsobom riadený ako jediný celok. Výsledný supersystém sa konsoliduje iba ako objemnejší vo vzťahu k tomuto množstvu spájajúcich sa supersystémov jednej hierarchickej úrovne. Stýkajúce sa supersystémy vzájomne prenikajú jeden do druhého v oblasti svojich hraníc. Proces autonomizácie (osamostatňovania sa jedného od druhého) regiónov sa začína:

 

- momentom vzniku veľmi rozľahlého supersystému, neudržateľného ako jediného celku dôsledkom neosvojovania (nerealizovania) svojho potenciálu rozvoja, ...

 

- taktiež môže byť aj dôsledkom nesúladu (časovej neskoordinovanosti) regionálnej miery (tempa) rozvoja s mierou rozvoja, určenou hierarchicky vyšším riadením, alebo vonkajšej intervencie, či proste chýb samoriadenia.(1)

 

 

Stupeň osvojenia (realizácie = uskutočnenia) potenciálu rozvoja autonómnymi regiónmi „rovnakého veku“ je podobný.“ < > „Rôznorodosť do tohto procesu vnáša strata riadenia akéhokoľvek centra z vnútorných príčin regiónu. Hlavnou z príčin sa javí byť vyčerpanie rezervy udržateľnosti systému cieľových vektorov vzhľadom na hĺbku ich zhody.

T.j., ide o mieru hĺbky zhody, vzájomný vzťah vektorov cieľov:

A. Hierarchicky vyššieho riadenia

B. Regionálneho združeného intelektu (centra riadenia)

C. V ňom (B) uzavretých hierarchií štruktúr regiónu.

Jednoducho povedané, ide o krízu konceptuálne neurčitého riadenia.(2)

 

Hierarchicky Najvyššie riadenie sa od obyčajného vonkajšieho riadenia odlišuje v tom, že z jeho pohľadu je (okrem iného) cieľom odstránenie defektov (poruchovosti) v hierarchicky nižších cieľových vektoroch. Avšak nižšie (v hierarchii) môže sloboda intelektov zájsť tak ďaleko, že pomoc Zhora bude odvrhnutá buď:

 1. ako nepriateľská voči miestnemu (lokálnemu) subjektivizmu, alebo
 2. ako nerozpoznaná, resp. nezodpovedajúca vlastným cieľovým vektorom.

V tejto situácii prichádza k strate riadenia, aj keď by kríza konceptuálne neurčitého riadenia mohla byť prekonaná, prežitá v prípade prijatia pomoci Zhora.(3)“

 

 1. toto a z týchto dôvodov postihlo aj staroveký Rím, ZSSR v postalinskej dobe. A to isté caká aj USA a EÚ... Aktuálne sa to deje na Ukrajine.
 2. Táto pomoc HNR a jeho snaha o odstránenie defektov bola ponúknutá Ukrajine prostredníctvom Ruska. Dianie posledných dní plne zodpovedá dôvodom odmietnutia, ako je uvedené v bodoch 1 a 2 citátu a aj následky... Preto sa tu apeluje na vnútorný priamy dialóg s HNR (Vis Maior, Bohom) a následné citlivé vnímanie jeho odpovede, pomoci, ktorá je vzdy nepriama – v prípade Ukrajiny prostredníctvom férovej ponuky Ruska...
 3. aj toto, okrem iného, je dôvodom rozdielnosti toho, kde sa dnes nachádza Ukrajina, Rusko, zakaukazské, ci pobaltské republiky vo vzájomnom porovnaní...

 

Očividne existujú teda dva hlavné metódy koncentrácie riadenia regionálnych centier v supersystémoch.

 

PRVÁ.

Rozvrátenie (deštrukcia, zničenie) riadenia podľa plnej funkcie v konkurenčných regiónoch a pohltenie ich úlomkov.(1) Sprevádzajú ho

A. Potlačenie(udusenie) procesu vytvorenia zborového intelektu a ako dôsledok

B. perspektíva nekompromisného antagonizmu s celou hierarchiou vyššieho riadenia.(2)

 

Keď si podrobne rozpíšeme plnú funkciu riadenia na úrovni celosupersystémového významu, môžeme nájsť množstvo prostriedkov jej deštrukcie, zameraných na:

 1. Potlačenie a  zničenie zborového (súborného) intelektu, deformáciu (zkreslenie) informačného výstroja (zabezpečenia) jeho činnosti, vyvolávajúce konfliktné riadenie v rámci regiónu a (alebo) konceptuálne neurčité riadenie v ňom;

 2. Bezprostredné (priame) prevzatie priamych a spätných väzieb v rámci riadenia cez

konkurentom nekontrolované hierarchické úrovne, v objektívne vzniknutom, pôvodne

jeho, riadiacom systéme;

c) Cieľavedomé zostrojenie (vytvorenie) a zavedenie takých úrovní v ich organizácii, ktoré

nie sú kontrolované samotnými regiónami. T.j. zostrojenie:

1. centra prenikajúceho cez regionálnu perifériu (pásmo pohraničia) do iného regiónu, alebo

2. medziregionálneho centra, interagujúceho s niekoľkými regiónami bez príslušnosti ku ktorémukoľvek z nich;

d) Likvidácia (eliminácia) štruktúr riadenia, ich elementárnej bázy a nosičov informačno-

algoritmického zabezpečenia (3)

 

Pokiaľ ktorékoľvek z regionálnych centier zavedie ako 1. prioritu do svojho objektívneho cieľového vektora:

 

Za akýchkoľvek okolností koncentrovať riadenie v supersystéme bez ohľadu na čokoľvek, keďže TENTO cieľ svätí (ospravedlňuje) prostriedky jeho dosiahnutia,

 

- to vzniká udržateľný líder (vodca, eng. leader, ger. Führer) – koncentrátor riadenia.(4)

Dôsledkom uvedeného postupu sa v supersystéme rozširuje inter(medzi)regionálny konglomerát...“

 

 1. Konkurencným regiónom k Ukrajine a v pozadí (cielene) k Rusku je tu aktuálne EÚ a najmä USA

 2. HNR predurcuje, je súcastou jeho vektora cielov, zrod súborného intelektu a zvlást takého, kde je predpoklad koncepcie súladnej s jeho koncepciou (tu rodenie sa zbor. intelektu Ruska ako nositela KSB, zatial zdá sa jedinej vhodnejsej - ludskejsej koncepcie zjednocujúcej = globalizujúcej celé ludstvo v porovnaní s Biblickým konceptom. Preto do vzniku a uchopenia KSB bola podpora od HNR Biblickému konceptu a GPP – ako nositelovi globalizácie., cize zrodu supersystému „planéta Zem“.

 3. preto vselijaké neziskovky, nevládne organizácie, spiace bunky atd. pripravované v predstihu dlhé roky. Kompletná 5. kolóna, takisto médiá v jej rukách... manipulácia, a idiotizácia davu vsetkými nástrojmi, dosadzovanie a pretlácanie na posty manipulovatelné persóny.

 4. vid. Klicko, Tjahnibok, Jacenjuk, neskôr Timosenková a zákulisné debaty o tom kto to bude, kto najviac bude „zjednocovat“ predstavy obyvatelstva ako vodca „navonok“, v skutocnosti figúrka, bábka...

 

Je možná DRUHÁ cesta (metóda) uskutočnenia koncentrácie riadenia – predikčné skladanie. Centrum – vodca, predbehnuvší vo vývoji nejakých konkurentov, alebo chystajúci sa vyjsť, raz a navždy, zo stavu konkurencie s nimi, odhalí ich a svoje objektívne a potenciálne vektory cieľov. Zahrnie do svojho informačno-algoritmického výstroja (vybavenia) modely správania konkurentov, a  tým spôsobom informačno-algoritmicky pohltí (absorbuje) ich štruktúrne a bezštruktúrne riadenie. Centrum odvíja klbko svojej činnosti predikčne (prognosticko-prakticky, -proaktívne) tak, aby sa „konkurenti“ (v náväznosti na rôzne cesty ich samostatného, jedinečného objektívneho vývoja v rámci celkovej matrice existujúcich možností), ktorí dosiahli príslušnú úroveň rozvoja, sami zapájali do činnosti centra.

 

Takto centrum (vodca) štruktúrnym i bezštruktúrnym spôsobom uzaviera (pripája) na seba riadiace centrá „konkurentov“ (partnerov, ktorých informačno-algoritmicky obsiahne, zahrnie do seba, do celkovej „leštenej“ mozaiky) a dlhdobo sa snaží zabezpečovať a podporovať maximálnu hĺbku zhody svojho a ich cieľových vektorov.

 

Uvedený postup časom vedie k zhode nekonfliktného riadenia, uskutočňovaného rôznymi centrami bez zničenia regionálneho riadenia, štruktúr, infraštruktúr a elementárnej základne „konkurentov“. Z pozície lídra (koncentrátora) riadenia prebieha predikčné (prednostné) strojenie (vytváranie) štruktúr a infraštruktúr, ktoré bude v budúcnosti využívať jak on, tak aj akoby ním „pohltení“ konkurenti.

 

V najdokonalejšej forme tejto technológie (aj v rámci socio-kultúrneho inžinierstva) prednostného skladania je každá činnosť konkurenta, alebo protivníka (v zmyse oponenta) vnímaná (prijímaná) integrovanou stranou nie ako stratová (na ujmu, na škodu), ale viac ako prínosná, s nejakým celkovo pozitívnym efektom. (1)

 

Prednostné skladanie je postavená na princípe:

 

Účel svätiA prostriedky.

 

V samohláske „A“ je celý rozdiel:

Chybný cieľ znamená takmer okamžitú haváriu (emergency... poruchu) v dlhodobom procese aplikácie bezchybných prostriedkov. Na rozdiel od ničenia, kde zámerne nedobré prostriedky pošpinia dobrý cieľ.(2)

 

V porovnaní s metódou rozvrátenia (deštrukcie) regiónov za účelom integrácie ich úlomkov, rodí (vytvára, strojí) prednostné skladanie hierarchiu štruktúr s minimálnym objemom defektov v celej jej množine vektorov cieľov. Metódu (techniku... gr. techné-logos) prednostného skladania sprevádza tendencia formovania súborného intelektu (st. slov.“zboru“). V procese prednostného skladania sa vytvára mnohoregionálny blok disponujúci enormnou rezervou udržateľnosti z pohľadu hĺbky zhody (identicity) celkového množstva objektívnych a potenciálnych cieľových vektorov v porovnaní s konglomerátom riadeným medziregionálnym centrom (interregionánym centrom, IRC).(3)

 

 1. takto by sa dala charakterizovat práca a postup riadiaceho centra Ruska na cele s V. V. Putinom, jak v rámci samotného Ruska, tak voci okoliu. Je to v úplnom protiklade s prácou Bruselského riadiaceho centra, ktoré pracuje metódou prvou – internacionálny konglomerát, vid. jeho otvorené nátlakové a devastujúce prejavy napr. v Grécku a prácou USA – príkladov je mnoho, teraz momentálne Ukrajina.
 2. ZSSR bol blokom a za Stalina sa podarilo vytvorit aj súborný intelekt – ten bol dlhodobou generacnou prekázkou znicenia ZSSR. Az následným cielavedomým nicením a rozkladaním tohto súborného intelektu, Chruscovom pocínajúc a Jelcinom konciac, sa za Gorbacova podarilo tento blok rozlozit. Na obnove tohto bloku pracuje Rusko na cele s Putinom za súcasného formovania súborného intelektu aj na základe KSB.
 3. aj v tejto súvislosti mnohokrát opakované podmienky vojenskej angazovanosti Ruska – jasná nespochybnitelnost oprávnenosti jak z ludského, tak z medzinárodne právneho stanoviska.

 

Podrobnejsím prestudovaním kompletnej Kapitoly 13.7 si dokáze citatel vytvorit ucelenejsí obraz o pozadí a prícinách aktuálneho diania na Ukrajine (a aj inde vo svete) a opatrnom balansovaní Ruska. To (Rusko), este raz zdôraznujem, si nemôze v danej situácii dovolit vklznutím do vojenského konfliktu na Ukrajine umoznit internacionálnemu konglomerátu (USA –EÚ) otvorit druhý front priamo na území Ruska.

To nevylucuje, ze sa môzem mýlit – tak ako kazdý z nás aj ja pracujem len s dostupnými faktami a podla miery svojho chápania vidím konkrétnu situáciu takto. Kroky Ruska, ci iných aktérov nás môzu prekvapit. Kazdý sám za seba najlepsie vie, resp.mal by vediet takisto v súlade s mierou jeho chápania objektívnych skutocností, zákonitostí a reálnej situácie, co môze a co nie...

Tento príspevok v prvom rade má byt sprostredkovatelom porozumenia medzi dvoma na tomto fóre vzniknuvsími „frakciami“ – spochybnovaci, ci posmeskári KSB versus zástancovia KSB.

 

Spracoval popolvár, 26.2.2014

 

Diskusní téma: DVTR a Ukrajina dnešných dní

nič nové pod slnkom

AXAR | 07.04.2014

Takto isto vzniklo aj Rusko. Podobá anabáza vzniku susedských slovanských štátov bola aj na Balkáne. Viď Srbsko a Chorvátsko, alebo Bulharsko - Macedónsko. Alebo keď chceš Česko - Slovensko.

Tak co Michale

Asis | 01.03.2014

Jak jsme pod jiným článkem měli diskusi o tom či Rus půjde či se nechá ponižit...

Základem bylo, že západ šel moc radikálně. Lépe řečeno si idioti v CIA najmuli špatné skupiny=nacisty a mysleli si že je dokáží ukočírovat, nebýt bezmozků nacistů tak západ vyhrál. A podle kejhání Klička o mobilizaci to vypadá, že nacionalisti kompletně přebrali aktivitu a již i umírnění se jich bojí=dělají co jim rozkáží ve strachu o život. Kličko má smůlu, že rozkaz zněl neustupovat...

F.W. Engdahl o nových US spojencoch na Ukrajine

ushiro | 28.02.2014

Fajny článok:

http://www.veteranstoday.com/2014/02/27/the-rape-of-ukraine-phase-two-begins/

Duleba zmenil názory?

ushiro | 28.02.2014

Pozrite si toto video:

http://tv.sme.sk/v/29320/alexander-duleba-janukovyc-je-stale-prezidentom.html

Berkut

stary | 28.02.2014

http://www.gloria.tv/?media=574391 pod videom v diskusii je opis chlapcov Berkut -treba precitat
Ak viete kde-sirte to. Alebo to aj tak nikoho nebude zaujimat ?

rýchla návsteva

popolvár | 28.02.2014

vcera 27.2. bola Angela Merkelová (královná Európy - tak ju v clánku nazvali) na krátkej jednodnovej návsteve v Londýne. Stretla s britským premiérom a potom na súkromnej hodinovej návsteve so skutocnou královnou (tak to uviedli) na caji o piatej.

Priamy prenos z tlačovky prezidenta UA Janukoviča

ushiro | 28.02.2014

Dnes o 17:00 moskovského času (u nás bude o 15:00) sa uskutoční priamy prenos z tlačovej konferencie prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviča z Rostova na Done.

http://politikus.ru/v-rossii/13826-pryamaya-translyaciya-press-konferencii-viktora-yanukovicha-v-rostove-na-donu.html

http://russian.rt.com/article/23334

http://rt.com/news/yanukovich-press-conference-russia-059/

Zopár podrobností o Majdane

ushiro | 27.02.2014

Neviem, či to tu bolo:

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3762-ukrajinsky-prevrat-v-rezii-zednaru-zdrogovani-teroriste-strileji-cleny-vladni-jednotky-kteri-maji-hole-ruce-posedli-homosexualni-knezi-na-majdanu-stoji-velka-iluminatska-pyramida-foto-uvnitr-.aspx

Re: Zopár podrobností o Majdane

ushiro | 27.02.2014

Aj toto je dosť SILA:

http://afinabul.blog.cz/1402/ritualni-porazka

Bolo by demokratické, ak by si napr. bratia Česi s molotovmi Demokraticky vymohli zrušenie tak národom nenávidených cirkevných reštitúcií?

To ako po vzore demo(N)kratického majdanu....

Почему крымские татары против бандеровского режима Více zde: http://leva-net.webnode.cz/kniha-navstev/

taurus | 27.02.2014

Proč jsou krymští Tataři proti banderovského režimu:
http://www.youtube.com/watch?v=7v4FpKmhiKw

Krátké video z tiskovky vedení krymských Tatarů.
Krásně a jednoduše vysvětleno - krasavčik!

P.S. k dovysvetlení. U nás se prezentuje názor radikalizovaných skupin krymských Tatarů, většinou napojených na Medžlis a Al-Kajedu. Názor normálních lidí tatarské národnosti se cudně zamlčuje. Ale těch na Krymu je převážná většina - 14% od celkového počtu obyvatel.
Mluvčí Tatarů říká, že tato vláda by nikdy nemohla uspět v normální soutěží, protože jednou už na Ukrajině stejné lidé vládli. Vše jen zhoršili, hlavně hospodářsky. Nyni, když začalo svítat na lepší časy, udělali opět převrat. Už jím nevěří.

ikony

stary | 27.02.2014

http://www.magnificat.sk/2014/02/aktualne-preco-placu-v-sucasnosti-ikony-na-ukrajine-a-v-rusku/

Anal-ytik Duleba

ushiro | 27.02.2014

Bolo by dobre si zatriediť tých našich sk...synov, však?
Tento článok sa mi veľmi bridí, ale aspoň viem, že čo je zač toto vemeno (A. Duleba - to meno veľmi neznie slovensky):

http://aktualne.atlas.sk/rozhovor-majdan-po-boji-dakoval-trom-statom-medzi-nimi-aj-slovensku/zahranicie/europa/?utm_source=aktualne02&utm_medium=centrum&utm_campaign=hp

Komentáre pod článkom sú už iné kafe.

Na záver si kladiem otázku:

KTO platí Spoločnost pre zahraničnú politiku, ktorej šéfom je Alexander Duleba?Re: Anal-ytik Duleba

ushiro | 27.02.2014

Ďalším je Ivo Samson. Z tej istej spoločnosti, ako Duleba. Ak je I. Samson oficiálne vedený na ministerstve obrany v jednofarebnej vláde Smeru - potrebujeme za prezidenta Fica ???

http://dolezite.sk/Verejna-vyzva-pre-pana-Ivana-Samsona-nbLrUv.html

Re: Anal-ytik Duleba

ushiro | 28.02.2014

Alexander Duleba zrejme zmenil názor na problematiku ohľadom Ukrajiny:

http://tv.sme.sk/v/29320/alexander-duleba-janukovyc-je-stale-prezidentom.html

Anal-ytik Duleba

ushiro | 27.02.2014

Bolo by dobre si zatriediť tých našich sk...synov, však?
Tento článok sa mi veľmi bridí, ale aspoň viem, že čo je zač toto vemeno (A. Duleba - to meno veľmi neznie slovensky):

http://aktualne.atlas.sk/rozhovor-majdan-po-boji-dakoval-trom-statom-medzi-nimi-aj-slovensku/zahranicie/europa/?utm_source=aktualne02&utm_medium=centrum&utm_campaign=hp

Komentáre pod článkom sú už iné kafe.

Na záver si kladiem otázku:

KTO platí Spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorej šéfom je Alexander Duleba?konečne

lcc | 27.02.2014

http://czech.ruvr.ru/news/2014_02_27/Referendum-o-rozsireni-pravomoci-Krymu-se-ma-konat-25-kvetna-1846/

Majdanovci

Maros | 27.02.2014

http://cs.gloria.tv/?media=574742

Týždňový komentár od Fulforda

ushiro | 27.02.2014

Zhrnutie diania pred aj za oponou:

http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/zatimco-zacina-sach-mat-kabaly-probiha-valka-na-ukrajine-a-vice-vrazd-bankeru-/

Re: Týždňový komentár od Fulforda

ushiro | 27.02.2014

Citácia z článku:

Gnostičtí ilumináti potvrdili, že to byli oni, kdo porazili vládu Viktora Yanukoviče na Ukrajině, podle iluminátského velmistra Alexandra Romanova. Je jisté, že režim Yanikoviče byl poražen na místo smlouvy mezi vládami EU a všemi hlavními politickými skupinami na Ukrajině, což naznačuje, že je to práce nestátních hráčů. Romanov řekl, že jeho skupina očekává, že se budou podporovat změny podobných režimů ve zbytku Evropy, stejně tak, jako sesazení Vladimíra Putina v Rusku.

Více zde: http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/zatimco-zacina-sach-mat-kabaly-probiha-valka-na-ukrajine-a-vice-vrazd-bankeru-/

Re: Re: Týždňový komentár od Fulforda

taurus | 27.02.2014

Bla-bla-bla pro důvěřivé lidí.

Re: Re: Re: Týždňový komentár od Fulforda

ushiro | 01.03.2014

taurus: predpokladam, ze si si poopravil nazor o B.F. po gradujucich udalostiach z 1.3.2014.

Re: Re: Týždňový komentár od Fulforda

Pe-tri | 27.02.2014

Gnostiční ilumináti - výraz ze stejného soudku jako např. humanitární bombardování ...

Re: Re: Re: Týždňový komentár od Fulforda

ushiro | 27.02.2014

Ak sa tak sami nazývajú (oficiálne sú organizovaní do min. 33 úrovní), tak ich B.F. asi nenazve "urodzené vševedúce (gnosis - poznanie) pásomnice" - čo sa zasa mne osobne viac pozdáva. :-)))

Re: Re: Re: Re: Týždňový komentár od Fulforda

Pe-tri | 27.02.2014

Jedna otázka je, kdo tohle pojmenování skutečně použil a proč. Druhá pak, proč ho BF používá také... HisTóra analyzující toto uskupení tenhle pojem nepoužívá. Na rozdíl od učení gnostika Šimona Mága. Tož tak.

Re: Re: Re: Re: Re: Týždňový komentár od Fulforda

ushiro | 28.02.2014

Nuž neviem aké dojmy zo súčasného diania máte Vy, ale udalosti len potvrdzujú, že B.F. mal dobré informácie - pokiaľ ide o vojenské aktivity vo východnej Európe:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/264756-moskva-se-podle-kyjeva-snazi-vyprovokovat-ukrajinu-ke-konfliktu/%

gorasd | 27.02.2014

treba veriť že božie promile zvíťazí (určité percento zákonite normálnych a ťažko ovplyvnitelnych jedincov)

dobrá zpráva!

taurus | 27.02.2014

Безопасность Януковича будет обеспечена на территории России

Источник: http://politikus.ru/articles/13722-bezopasnost-yanukovicha-budet-obespechena-na-territorii-rossii.html
Politikus.ru

Janukovič se obrátil na ruskou vládu, aby zajistila jeho bezpečnost.
Žádosti bylo vyhověno a bezpečnost zajištěna na území RF.


P.S.V této souvislosti ten úkaz Janokoviče se začíná jevit, jako velmi zajímavá intrika (i kdyby to byl fejk)

úplně jiný Kyjev

Aien | 27.02.2014

jak pecka mezi oči
http://mypleer.com/?p=24604

Poslední zprávy z Ukrajiny a Ruska

taurus | 27.02.2014

V Simferopolu budovu Nejvyšší Rady obsadili neznámi ozbrojení lidé, nad budovou zvedli ruskou vlajku.
Tatarský medžlis dostal doporučení zdržet se jakýchkoli akcí a vyčkat do objasnění celé situace. Spekuluje se, že jsou to bojovnici Berkutu, kteří se přemístili do Krymu.

Источник: http://politikus.ru/events/13712-v-simferopole-zahvacheny-zdaniya-verhovnogo-soveta-i-soveta-ministrov.html
Politikus.ru

Янукович начинает действовать? Указ Президента Украины № 90/2014 от 27 февраля 2014

Источник: http://politikus.ru/articles/13713-yanukovich-nachinaet-deystvovat-ukaz-prezidenta-ukrainy-90-2014-ot-27-fevralya-2014.html
Politikus.ru
Na stránkách anna-news se objevil úkaz prezidenta Janukoviče, datovaný dnešním dnem, ve kterém mluví o neligitimitě nové vlády a státním převratu, iniciovaným USA a EU. Podle této zprávy, Janukovič by měl být v Krymu. Zatím nepotvrzeno z jiných zdrojů.

На Кубе обнаружили российский разведывательный корабль
V kubánskem přístavu se objevila ruská výzvědná loď.

Источник: http://politikus.ru/
Politikus.ru

Кадыров: государственный переворот на Украине произошел по планам Запада

Ramzan Kadyrov (Čečensko) prohlásil, že státní převrat na Ukrajině se uskutečnil podle plánů západu. A vyjádřil připravenost přijít na pomoc obyvatelům Krymu.

Источник: http://politikus.ru/articles/13699-kadyrovgosudarstvennyy-perevorot-na-ukraine-proizoshel-po-planam-zapada.html

Prezident Tatarstanu vyzval krymské Tatary, aby přehodnotili svůj vztah k Rusku a žili s ruským obyvatelstvem Krymu v míru.

P.S. Bylo by víc zpráv, ale nejdůležitější blogeři, kteří píšou o Ukrajině, jsou blokování.

Re: Poslední zprávy z Ukrajiny a Ruska

ushiro | 27.02.2014

Nejde o úkaz, ale o výnos - prezidentský.

Re: Re: Poslední zprávy z Ukrajiny a Ruska

taurus | 27.02.2014

Yes, zapíšu si to za uši.:)
Chyba překladu

Hraničná informačná hustota

udo | 27.02.2014

Celkom fajn Popolvár. Dik.
S mnohými vývodmi by sa dalo na tejto úrovni chápania súhlasiť.
Akurát by som tú analýzu, ako článok, asi rozčlenil na 2-3 časti.

Obávam sa totiž, že by sa kvôli hraničnej..a pre poniektorých možno aj za:)hraničnej informačnej nasýtenosti textu, mohli niektorí zvedavci po prvých riadkoch, odsekoch podvedome zľaknúť.

T.j. aby sa znížilo riziko od detstva kulturologicky predprogramovaného zablokovania ich podprahového automatu(sociálno-inžiniersky: stack overload)..inak aj spustenie alertu antiviráku starej známej atlantickej koncepcie samoriadenia kultúry.

Tú periódu vzorkovania, dávkovania sme riešili aj s Hoxom.
Ide o momentálny kvantitatívno-kvalitatívny odhad miery schopnosti revitalizácie bežiaceho SocioLogického OS našou lokálnou populáciou..aby sme sa vyhli "BSOD" a poteciálnemu masovému OS reinstal celého clusteru so sprievodnými rizikami, ak chápeš.

Vyzerá, že západ je aj v tomto na tom reálne štatistiky žiaľ ešte kus horšie. Tož toľko zatiaľ..Budemo vidimo

Re: Hraničná informačná hustota

Hox | 27.02.2014

přemýšlel jsem nad tím, ale protože článek obsahuje myšlenku (poselství, návrh), která prochází celým textem, nechtělo se mi ho dělit. Z druhé strany souhlas, vzhledem k informační hustotě by bylo lepší ho rozdělit... příště.

Re: Hraničná informačná hustota

Florián | 27.02.2014

Rád by som ocenil snahu autora článku a zároveň vyjadril sústrasť, pretože vzhľadom na diskusiu pod článkom mám pocit, že si ho málo kto prečítal celý. Stotožňujem sa s úvodným apelom autora k miestnej komunite.
Prikláňam sa tiež k názoru, že menej je niekedy viac. Osobne nemám rád seriály, ale problém s "informačnou hustotou" sa dá vyriešiť sériou krátkych samostatných populárnu formu rešpektujúcich článkov venujúcich sa trebárs aj jedinému aspektu preberanej teórie.

dobře

ivanek | 27.02.2014

pokrok směrem k protodialektice-po tomhle článku určitě nemám ten pocit. . .zpravodajství funguje na způsob šoku a otřesu a reakce neříkám všechny ale podstatná část bude podobné podstaty tzn. Víc méně emociální klidná rozumná argumentace-přiznejme si obzvlášť v době internetových diskuzí je velmi těžké emocím nepodléhat(a brát je víc jako impuls k zplození rozumného postoje)

Re: dobře

popolvár | 27.02.2014

práve k tomu smeruje ten clánok, aby sa vásne upokojili a nevybíjali sme sa emocne v konfrontacných polemikách po sokoch a stresoch zpravodajstva.
je dobré, ze kolegovia tu uvádzajú odkazmi na linky a krátkymi resersami to najnovsie. Mozno by bolo vhodné sa zdrzat k týmto správam, casto protichodným, komentárov a okamzitého plodenia vselijakých teórii a hypotéz... Bol by som za to, aby, ak sa niekto na to podujme, raz za týzden bol spracovaný prehlad toho najdôlezitejsieho a analýza k tomu. ten týzden preverí, co boli fejky, co senzácie a oddelí to rozhodujúce od nepodstatného. kazdý si môze sám robit priebezne takýto prehlad a analýzu denných udalosti a následne porovnat s budúcou realitou (po týzdni) a zverejneným analytickým prehladom. Mohli by byt aj dve hlavné: Jedna napr. od taurusa a druhá od Icc, ak sa na to podujmú... (ale môze sa toho zhostit aj ktokolvek iný, ja si na to netrúfam...). Lebo takto sa len emocne vybíjame a aj sami seba trýznime prílis emotívnym postojom.

Re: Re: dobře

lcc | 27.02.2014

Ja nebudem nič predpovedať , aby si pochopil môj pohľad , pozri si napr.túto správu."Polský ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski je znepokojen situací na Krymu, protože může vyprovokovat konflikt regionálního rozsahu, informovala ve čtvrtek západní média.


Ve zprávě se zdůrazňuje, že Sikorski označil obsazení vládních institucí na Krymu za radikální řešení. „Je to radikální krok. A chci varovat ty, kdo se pro to rozhodli, a také ty, kdo jim to umožnili, že právě takovými událostmi začínají regionální konflikt“, řekl polský ministr na tiskové konferenci. „Je to velice nebezpečná hra“, dodal.

Takže keď majdanci obdadili vládne inštirúcie v Kyjeve násilím,podpaľovali a vraždili, tak to bolo OK .
Teraz keď to spraví druhá strana , tak sa obáva ten poľský hajzel aby nezvnikol lokálny konflikt. To že on ho vlastne v Kyjeve podporoval, to nevadí.
Ide mi o tú s.urvenú západnú dvojtvárnosť a pokrytectví.
Preto hovorím,že nech by Rusko spravilo čokoľvek,vždy bude zlé .
Bohužiaľ
Už tu nebudem prispievať, bolí ma už z toho brucho .

Re: Re: Re: dobře

Hox | 27.02.2014

Sikorský nic neřeší, je to mluvící hlava napojená na remote control z USA... takoví příruční mopslík, co štěká na povel, aby pán neštěkal sám. Pokud Putin ameriku přesvědčí o nezdravosti jejího chování, nebo ji přitlačí ke zdi, zítra bude Sikorský tvrdit opak... ad "zlé" Rusko... jde o to, zlé v očích koho... v očích presstitutek typu Palaty nebo lidí typu Sikorského... a je to rozhodující? Dle mého nikoliv, jen pracují na svém budoucím úplném znemožnění, něco jako ten mluvčí irácké armády, který do poslední minuty tvrdil, že američané jsou daleko i irácká armáda vyhrává, jen si nevšiml, že mu americký tank skoro vjel na tiskovku..

Co říká Sikorský je irelevantní (z hlediska budoucího vývoje), protože nezaregistroval, že "střecha", pod kterou pracuje, už nefunguje... co chce amerika (USA) je už de-fakto irelevantní, amerika může (a asi bude) škodit jak nejvíc může, může vyvolat třetí světovou válku nebo jadernou apokalypsu, ale už za žádných okolností se jí nemůže podařit získat zpět ztracený status... nikoliv po prohrané informační válce a po de-fakto kapitulaci 12.2.
Těžko by ve francii byly tisícové demonstrace s transparenty "Putin je náš prezident" nebo "Rusko zachraň Francii", kdyby rusko informační válku prohrávalo.
Včera ria novosti zveřejnila zprávu, že jsou připraveny k podpisu (nebo blízko tomu) smlouvy o zřízení vojenských základen Ruska ve Venezuele, Nikarague, Vietnamu, Singapuru, na Seychelách, na Kubě.

CESTA

Radbůza | 27.02.2014

Někdy, někde jsem slyšel, že to je slovanský element, který je jako celek schopen, významně napomoci celému lidstvu na jeho cestě vývojem a samozřejmě i vzestupem v kladném směru. Proč ne, vždyť normální lidé musí zákonitě po určitých životních zkušenostech z celého srdce zatoužit po rozumném životě, který touží, ale i činí vše ve snaze o rovnováhu k sobě i všem a všemu okolo. A je-li činěno rozumem a zároveň srdcem v kladném slova smyslu, nebude žádná síla schopná tento povznášející vzestup lidstva stopnout, i když si to ve své domýšlivosti ke své škodě stále myslí. Mnozí z nás si již uvědomují a uvědomí, že je vlastně baví směrovat úsilí tímto směrem a upřímně podporovat společnou věc. S láskou k pravdě po tolika těžkých i krásných zkušenostech, s bdělou myslí a toužícím srdcem tam k naší svobodě a další dimenzi. S pozdravem :-))))

dikes

z.paryzova | 27.02.2014

A porad "dokola" si budu poustet zahajeni Olymposky v Soci...nadeje?...jupiii, jak jste nekde psali...hlavne se nezblazdnit ( bez znalosti souvislosti)...zdravakuji...fuj, to se neda, bez tech carek a hacku...budu se muset pozeptat, co s tim...chi chi

pratele

z. paryzova | 27.02.2014

Ctu Vas s otevrenou pusou...nejsem znalcem virtualnim, pro ta ma cestina, bez carek a hacku...hnusne

poděkování

tonda | 26.02.2014

Díky za popis souvislostí. Vezmeme li v úvahu objem financí které tato akce na Ukrajině stála a jak dlouho byla připravována, jsou stávajíci kroky Ruska moudré a logické.

EU, USA

eru24 | 26.02.2014

Tvrdim a budem tvrdit, ze Rusko nemoze vojensky intervenovat, kedze nie je tak ekonomicky silne, plus to moze zvratit mienku proti nemu /vdaka informacnej vojne/, a zaroven vytvorit problemy s urcitiymi narodnostami, najma na Kaukaze. Co urobi sa nevie, je teoria, no my nevieme podrobnosti, od snahy odtrhnut juhovychodnu Ukrajinu nepriamo po vratenie uderu Zapadu niekde, kde ich to patricne zaboli, pripadne nieco uplne ine. No a na ruskych serveroch sa objavuju spravy, ze zapad je nervozny s mlcania Putina.

Re: EU, USA

Rajka | 26.02.2014

,,zapad je nervozny s mlcania Putina". To je asi teraz najrozumnejšie, veď z rôznych strán počujem a čítam, ako sa Putin mieša do Ukrajiny...a predstavte si, nemajú argumenty. Ale to, že je Putin ticho, neznamená, že rezignoval. On je veľmi múdry a vie, čo robí. Nemusí hocikomu vešať na nos svoje plány.

Re: EU, USA

Hox | 27.02.2014

Rusko je z trojky usa, evropa, rusko, ekonomicky nejsilnější - nejmenší dluh, pozitivní saldo obchodu, rozpočty s přebytkem atd. A to při tom, že ekonomika je cíleně podkapitalizovaná (4-5x méně rublů v oběhu, než by bylo adekvátní) a Rusko platí formou stabilizačního fondu pomoc několik desítek miliard USD ročně americe a evropě.
Bez umělých klacků pod nohama a klacků ve špicích (kterých se pomalu ale jistě zbavuje), jako strategie Západu brždění rozvoje, začne dělat brzo kvalitativní skok do budoucnosti podobný tomu, který byl realizován v letech 45-53.

Re: Re: EU, USA

Pe-tri | 27.02.2014

Pokud vím, tak bohužel stále platí, že o množství rublů v oběhu rozhoduje FED. Je to jeden z "monitorovacích bodů" vývoje globální situace, potažmo žádoucího kvantového skoku.

Re: Re: Re: EU, USA

Hox | 27.02.2014

je to trochu jinak, nerozhoduje FED, ale systém v Rusku je nyní ještě stále totožný se systémem který je v drtivé většině zemí světa (kromě těch, co Bush nazval "osou zla"), že centrální banka může emitovat místní měnu jen v objemu dolarových rezerv. tzn. je třeba emitovat dalších 20 miliard kč? Ok, ale ČR musí zaplatit daň ve výši jedné miliardy USD americe (formou nákupu jejich dluhu a uložení toho do stabilizačního fondu ČR), aby mohla emitovat 20 mld korun zde. Tohle je ten mechanismus, skrze který celý svět sponzoruje dolarovou pyramida a relativní blahobyt USA.

ještě ad "stabilizační fondy"... má je každá země (kromě "osy zla" a pár dalších), ale neslouží ke stabilizaci dané země, ale ke stabilizaci USA a dolarové pyramidy.

Re: Re: Re: Re: EU, USA

Pe-tri | 27.02.2014

Souhlas, je dobré to vědět. Není to běžné známo.
P.

Trpezlivosť ruže prináša ale "pretečie posledná kvapka"

Jojo krt | 26.02.2014

Plný súhlas. Ťažko je byť prorokom. Keby sa riadili všetci podľa KSB, bolo by to jednoduché. Lenže teória chaosu má tiež niekedy navrch. Kto vie pochopiť, pochopí.
Inak sa radšej modlime.

Re: Trpezlivosť ruže prináša ale "pretečie posledná kvapka"

popolvár | 27.02.2014

Jojo krt, prepác, ale tvoj príspevok je trocha ako celok mätúci.

"Keby sa riadili všetci podľa KSB, bolo by to jednoduché." - t.j., ak by vsetci zili podla odporúcaní KSB = zvysovali svoje vnímanie a chápanie objektívnej reality, na základe toho vedeli správne analyzovat deje a udalosti jak lokálne, tak globálne, zaujali namiesto egocentrického bohocentrický postoj k zivotu, zili morálne, pouzívali vlastný rozum jak na vytváranie svojej mienky, tak na priamy rozhovor s Bohom a vylúcili zo svojho zivota podliehanie vsetkému "mienkotvornému" a následne zosúladili svoje cielové vektory s cielovým vektorom HNR, tak áno, más pravdu - bolo by to jednoduché, pohodové a krásne. Vsetky neduhy tohto sveta by okamzite zmizli.
Ale takto si to asi nemyslel, o com vypovedá tvoja nasledujúca veta:
"Lenže teória chaosu má tiež niekedy navrch." - ten chaos, ak sa hlbsie zamyslís, je tiez len inác nazvaná mnozina mozných situácií a krokov v procese riadenia. Nic nie je náhoda a vsetko je riadené. To, ze nejaký systém (tu aj clovek) nedokáze výjst zo seba a pochopit hierarchicky v riadení jemu nadradený, jeho zahrnajúci systém, sa musí tomu nizsiemu súhrn riadených udalostí vyssím jeho zahrnajúcim systémom javit z pozície toho nizsieho podriadeného ako chaos - a pre neho je mozno dobrá teória chaosu. Pre ten vyssí riadiaci systém to nie je ziadny chaos, ale ním riadený proces s mnohovariantnou maticou mozných krokov a výstupov. To co sa niekomu javí ako chaos je pre druhého hierarchicky v riadení vyssieho, nadradeného len riadený proces, ci uz úplne bezstruktúrne alebo obcas struktúrne podsunutý tým "správnym" smerom.
Polopaticky: ak som na nejakej úrovni chápania riadiacich procesov v pyramíde riadiacich subjektov, tak vsetko nado mnou sa snazím vysvetlit teóriou chaosu. Tí na do mnou sa mojmu ponímaniu teórie chaosu len môzu smiat... Niekedy ten "chaos" zámerne vytvárajú a podporujú...

Re: Re: Trpezlivosť ruže prináša ale "pretečie posledná kvapka"

Lux | 27.02.2014

Ahoj popolvár,

pekný článok, musím ťa pochváliť.

Ordo ab chao.
Koho to asi je heslo ?
Obligátne Qui bono ?
Keď vieme, že všetky procesy sú riadené, tak ovciam určite nie, to by si mal Jojo uvedomiť.
Ak ovce vpadnú do chaosu, tak zvyčajne majú potom prázdne regále a háky a Ni(e)kto v pozadí sa chytá od smiechu za brucho a jeho šakali čakajú na ďalšiu porciu koristi...:)
Jeden z hlavných šakalov, čakajúci na korisť z UA sa už ozval (MMF) a za chvíľu prídu ďalší a budú sa ruvať o korisť, spolu s UA klanmi, ktoré zaviedli krajinu na čele s JanUK-om k Anubisovi ( teda do anus-u)..

Ozaj, dostal si mail odo mňa?

Přidat nový příspěvek