Dve koncepcie riadenia - dve rôzne cesty: Rus a Západ

Dve koncepcie riadenia - dve rôzne cesty: Rus a Západ

2.11.2015

 

Tento článok opisuje na príklade vzájomného pôsobenia Ruskej a Západnej civilizácie, ako vektor cieľov jednej koncepcie riadenia prechádza do vektoru chyby alternatívno-objemnejšej koncepcie riadenia.

Základom Ruskej koncepcie globalizácie sa javí byť dostatočne všeobecná teória riadenia, ktorá umožňuje si predstaviť akýkoľvek proces vzbudiaci záujem ako kvalitu procesu riadenia (alebo samoriadenia). V takom podaní sú vzájomne previazané nasledujúce pojmy:

 • vektor cieľov riadenia -- súbor cieľov, ktorý je usporiadaný podľa priority;
 • vektor stavov -- súbor štrukturálne odvodený z vektoru cieľov, kde jednotlivé hodnoty opisujú reálne nastavenie v procese riadenia;
 • vektor chyby riadenia -- v podstate "rozdiel" vektoru cieľov a vektoru stavov.

S parametrami, vstupujúcimi do týchto vektorov, sú v živote objektívne zákonite spojené druhé parametre, z ktorých časť v ľubovoľnom procese riadenia sa prejavujú ako voľné parametre, a druhú časť predstavujú bezprostredné parametre riadenia, pri zmene ktorých sa v procese riadenia prejavuje riadiace pôsobenie.

Vychádzajúc z objektívnosti takých krajne zovšeobecňujúcich pojmov ako informácia a miera (matrice číselnej -- kvantitatívnej i poradovej -- neurčitosti), dostatočne všeobecná teória riadenia dáva predstavu o vzájomnej vloženosti koncepcií i procesov riadenia, avšak nie v zmysle duálnej zapúzdrenosti podobnej symbolu "Jing-Jang" východných filozofií, ale v omnoho širšom zmysle.

Farebné spektrum

Z pohľadu svetonázoru dostatočne všeobecnej teórie riadenia je možné pochopiť, že akékoľvek rozpory a konflikty v spoločnosti, neriešiteľné v hraniciach niektorej z historicky sformovaných ohraničených koncepcií samoriadenia spoločnosti, v toku širšej i plnšej -- objemnejšej koncepcii riadenia -- sa javia inak a môžu v nej byť bezkonfliktne vyriešené.

Niektoré možnosti takéhoto spôsobu prekonávania a riešenia konfliktov sú spojené s vlastnosťou protichodnosti vektora cieľov a vektora chyby riadenia: ten istý vektor stavov, sa v jednej koncepcií riadenia javí ako vektor cieľov, no v druhej koncepcii riadenia môže byť vnímaný ako vektor chyby.

Často sa môže vektor cieľov ohraničenej koncepcie riadenia v určitých prípadoch (o čom bude písané nižšie) javiť vektorom chyby v nejakej objemnejšej koncepcii riadenia. V takomto prípade vznikajú javy vzájomnej vloženosti (zapúzdrenosti) procesov riadenia.

Samotný pojem -- zapúzdrenosť má v Ruskej civilizácii hlboké korene a predmetno-obrazne sa upevňuje národnou hračkou "Matrioška", názov ktorej ukazuje na objektívnu zapúzdrenosť matríc riadenia.

Farebné spektrum

S pochopením zapúzdrenosti procesov riadenia je taktiež spojené predstavenie šiestich priorít zovšeobecnených prostriedkov riadenia (zbraní), o ktorých sa môžete dočítať v nasledujúcich článkoch («Средства социального проектирования и политики», «Курение и приоритеты управления», Šest priorit zobecněných prostředků řízení):

Miera účinnosti priorít zovšeobecnených prostriedkov riadenia spoločnosťu

 1. Informácia svetonázorového charakteru, metodológia poznania a tvorenia, osvojením ktorej, ľudia stroja -- individuálne i spoločne -- svoje "štandardné automatizmy" (stereotypy) rozpoznávania i ozmyslenia čiastkových procesov v plnosti a celosti vnímania sveta a určujú v svojej akceptácii ich hierarchickú usporiadanosť vo vzájomnej vloženosti (zapúzdrenosti). Tá sa javí základom kultúry myslenia a plnosti riadiacej činnosti, vrátane vnútrospoločenskej plnej moci.

 2. Letopisná informácia, chronologického charakteru všetkých oblastí Kultúry a všetkých oblastí Poznania. Táto umožňuje vidieť smerovanie toku procesov a vzájomne ovplyvňovanie čiastkových oblastí Kultúry v celku a oblastí Poznania.Majúc svetonázorom uspôsobené vnímanie sveta, na základe pocitu miery, ono umožňuje identifikovať čiastkové procesy, prijímajúc "chaotický" tok faktov a javov cez svetonázorové "sito" - subjektívnu človečenskú mieru rozlišovania.

 3. Informácia fakto-opísateľného charakteru: opísanie čiastkových procesov a ich vzájomnej väzby -- sú informácie tretej priority, ku ktorej sa vzťahujú vieroučenia religióznych kultov, svetské ideológie, technológie a faktológia všetkých oblastí náuky.

 4. Ekonomické procesy, ako prostriedok pôsobenia, podriadené čisto informačným prostriedkom pôsobenia cez financie(peniaze), javiace sa krajne zovšeobecneným druhom informácii ekonomického charakteru.

 5. Prostriedky genocídy, ničiace nie len živých, ale aj nasledujúce pokolenia, ničiace geneticky podmienený potenciál osvojenia a rozvitia nimi kultúrneho potomstva predkov: jadrové vydieranie -- hrozba použitia; alkoholická, tabaková a iná narkotická genocída, potravinové doplnky, všetky ekologické znečistenia, niektoré medikamenty, historicky sformované školstvo, v ktorom sú deti bez pohybu počas celého procesu vzdelávania -- reálne použitie; "genetické inžinierstvo" a "biotechnológie" -- potenciálne nebezpečenstvo.

 6. Ďalšie prostriedky vplyvu, hlavne silového charakteru, -- zbrane v tradičnom ponímaní toho slova, zabíjajúce a kaličiace ľudí, narúšajúce a ničiace materiálno-technické objekty civilizácie, hmotné pamiatky kultúry a nosiče ich ducha.

Použitie tohoto súboru prostriedkov vo vnútri jedného sociálneho systému znamená -- riadiť ho zovšeobecnenými prostriedkami riadenia. A jeho použitie jedným sociálnym systémom (sociálnou skupinou) vo vzťahu k druhému, pri rozdielnych koncepciách riadenia znamená -- že sú to obecne vzato zbrane, t.j. prostriedky vedenia vojny, v najvšeobecnejšom chápaní zmyslu slova; alebo to vnímame ako -- prostriedky podpory samoriadenia v inom sociálnom systéme, za predpokladu absencie konceptuálnej nezlučiteľnosti riadenia oboch systémov.

Usporiadanosť uvedenej postupnosti vymenovaných tried prostriedkov vplyvu na spoločnosť je významová, nakoľko zmena stavu spoločnosti pod vplyvom prostriedkov vyššej priority má oveľa silnejšie dôsledky, než vplyv nižších priorít, hoci plynú pomalšie a bez "citeľného efektu". To znamená, na historicky dlhších časových intervaloch rýchlosť účinku rastie od prvého k šiestemu, a nezvratnosť dôsledkov ich použitia, vo významnej miere určujúca účinnosť riešenia problémov v živote spoločnosti v zmysle raz a navždy, -- klesá.

Pri tom všetky účinky na nižších prioritách sa napĺňajú v dlhodobejších účinkoch vyšších priorít a v takom prípade sa javia v nich byť vložené (zapúzdrené). Z druhej strany všetky účinky na nižších prioritách sú podmienené vyšším prioritám, a v tom zmysle vyššie priority do nich prenikajú.

To znamená, že aj akékoľvek uplatnenie bojovej sily NATO a USA (6. priorita), a taktiež všetka sila globálneho dolárového kreditno-finančného systému (4. priorita), sformovaného pod vplyvom biblickej koncepcie riadenia a jej sociálnej doktríny "Deuteronómium-Izaiáš " skúpenia sveta na základe monopolu "bohom-vyvolených" na medzinárodné úžerníctvo, nie je možné zásadne zmeniť ani biblickú ideológiu (3. priorita), ani predstavy o toku globálneho historického procesu (2. priorita - chronologická), svojvoľne kultivovanú biblickú hierarchiu; už vôbec nie -- samotný biblický svetonázor a na ňom vytvorené základy biblickej kultúry, ktorá formuje zakorenené automatizmy konania ľudí v spoločnostiach celej Západnej regionálnej civilizácie.

V sile ohraničenosti biblického svetonázoru a jeho tvrdej egocentrickej netolerancii k iným svetonázorom a nimi splodeným kultúram, stret nositeľov kultúr biblickej civilizácie s historicky sformovanými kultúrami druhých regionálnych civilizácii sa vo všetkých prípadoch bude v biblickej civilizácii nevyhnutne hodnotiť ako reálna alebo potenciálna agresia okolitej "divokosti" brániacej jej "pokroku".

Preto, pri ďalšej podpore biblickej kultúry, nie je možné vylúčiť, sociálne katastrofy a biosférno-sociálnu (ekologickú) krízu, spôsobenú špecifikami riadenia spoločnosti biblickou koncepciou, ako i globálnou expanziou biblickej kultúry a spôsobu života, formujúc sa do biblickej civilizácie.

Neefektívnosť takého typu stratégie, kde všetky rozumné činy ne presahujúce nad 4. prioritu zovšeobecnených prostriedkov riadenia, zosmiešnené v prísloviach: "sila je -- rozum netreba", "kade neprejde vojsko -- prejde osol, naplnený zlatom". A však takéto príslovia mlčia o tom, čo a akým spôsobom prevyšuje moc "sily" a moc "zlata" na vyšších prioritách.

 

Druhy moci

Moc -- v praxi je to realizácia schopnosti riadiť.

Obecne je prijaté, že sa moc delí na tri nezávislé vetvy. Taktiež aj v Ruskej federácii sa moc uskutočňuje na základe rozdelenia na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Orgány zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci sa považujú za nezávislé. (Článok 10. Ústavy Ruskej federácie) Hoci sa do ich činnosti nezapájajú Marťania, Venušania a Merkurania, ale pozemšťania, z jednej spoločnosti, ktorí tiež nie sú pevne rozdelení na kasty, s výnimkou toho, že u jedných je viac peňazí ako u druhých (prípadne poznania, v určitých prípadoch). Podobné delenie bolo aj u starých slovanov: niekto sa viac zaoberal zákonodarstvom -- nejakými všeobecnými písanými alebo nepísanými zákonmi, na základe ktorých žilo ktorékoľvek dostatočne veľké spoločenstvo.Ktosi, väčšinou kniežatá a ich družiny, plnili rolu výkonnej a súdnej moci. Pričom sa často tieto funkcie prekrývali a boli plnené tými istými ľudmi. To znamená, opierajúc sa o zdravý rozum -- dnes platné rozdelenie moci nie tak celkom odráža realitu či už minulosti alebo súčasnosti. Pretože nemôžu byť od seba plne nezávislé, skúsme si zadať otázku -- Ako ich zjednocuje a odlišuje dnešná politológia?

Reálna moc -- to nie je to, čo je napísane v akých si dokumentoch, ale v praxi je to realizovaná spôsobilosť priviesť objekt riadenia (proces) do želaného stavu. A ľubovoľné riadenie sa vždy realizuje plnou funkciou riadenia.

Plná funkcia riadenia

Vo vzťahu k plnej funkcii riadenia zákonodarná, výkonná a súdna moc pracujú na etapách 5 až 7. Tým pádom neurčujú ciele vo vzťahu k spoločnosti, ani netvoria koncepcie dosahovania týchto cieľov. Aj keď, niektoré zákonodarné dokumenty nesú názvy ako "koncepcia rozvoja", "stratégia" atď.

Koncepčná moc -- to je moc koncepcii nad spoločnosťou ako súbor ideí, vyjadrujúcich ciele života spoločnosti, cesty a prostriedky ich dosiahnutia, nositeľom ktorých (či už vedome, alebo nevedome) sa javí samotná spoločnosť, nehľadiac na to, že:

 • existujú v spoločnosti koncepčne mocní ľudia, s nejakým podielom v jej zložení, ktorí rozvíjajú a udržiavajú nejaké koncepcie;
 • alebo sa spoločnosť nachádza v konceptuálnom rukojemníctve tých alebo iných koncepcií.

No taktiež -- je to moc ľudí, spôsobilých:

 • k odhaleniu problémov a stanoveniu cieľov vo vzťahu k ním;
 • k vypracovaniu koncepcií dosiahnutia želaných cieľov;
 • k zavedeniu koncepcií do procesu riadenia života spoločnosti.

V prvom rade -- je to moc konkrétnych ľudí, u ktorých osobné kvality umožňujú odhaliť možnosti, stanoviť ciele, nájsť a vytvoriť cesty a prostriedky dosiahnutia nimi svojvoľne vybraných cieľov. A potom -- toto zaviesť do algoritmiky kolektívnej psychiky spoločnosti, a do štruktúr riadenia štátu (hospodárstva). To znamená, že je to moc ľudí realizujúcich 1--4 etapu plnej funkcie riadenia v spoločnosti.

V prípade, že ľudia nedisponujú pre konceptuálnu moc nevyhnutnými osobnými kvalitami, stávajú sa konceptuálne bezmocnými -- sú rukojemníkmi konceptuálnej moci v oboch významoch tohoto termínu. Práve z toho dôvodu v spoločnosti konceptuálne bezmocných ľudí nie je uplatniteľná ani demokracia, ani ľudské práva.

Použiť konceptuálnu moc je možné len naučením sa realizovať ju, bez toho aby vošiel do akýchkoľvek štruktúr alebo inštitúcii. Je autokratická (absolutistická) a javí sa vyššou úrovňou hierarchie moci v spoločnosti, pretože:

Každý v miere svojho chápania Objektívnej reality pracuje na seba, a v miere nehápania -- na toho, kto chápe viac.

Ideologická moc sa realizuje ľudmi, ktorí vnášajú koncepciu riadenia do spoločnosti vo forme pochopiteľnej pre danú spoločnosť. Ideologická moc -- je konceptuálne bezmocná, pretože len prispôsobuje koncepciu k realite spoločenského života ale nie je spôsobilá k vypracovaniu samotnej koncepcie života spoločnosti.

Zákonodarná moc vnáša pod koncepciu strohé právne normy.

Hocijaké zákonodarstvo sa vytvára pod určitou koncepciou, vypracovanou a zavádzanou do života nositeľmi konceptuálnej moci. V súlade s právnymi predpismi ľubovoľnej spoločnosti je možné rozlíšiť nasledujúce komponenty:

 • zabezpečenie normálneho riadenia v zmysle nad spoločnosťou uplatňovanej koncepcie
 • vyriešenie konfliktov čiastkových riadení v medziach nadradenej koncepcie
 • ochrana riadenia podľa nadradenej koncepcie od prejavov iných koncepcií v spoločenstve, nezlučiteľných s nadradenou koncepciou.
 • "právny šum" -- z pohľadu riadenia nezmyselné zákony, ktoré v závislosti od okolností môžu byť pre spoločnosť užitočnými prípadne naopak škodnými, avšak častejšie slúžia ako krmivo právnikom na základe princípu "zákon -- ako oje od voza: kde natočil -- tam aj išiel"

Výkonná moc zavádza koncepciu do života štruktúrne (napríklad, spôsobom priamych nariadení niekomu typu čo robiť, spomeňte si na "Májové dekréty") a bezštruktúrneho (napríklad, bezadersné rozdelenie grantov, ktoré sa dajú, tým ktorí spĺňajú určité kritéria), opierajúc sa o spoločenské tradície a zákonodarstvo.

Vyšetrovaco-súdna moc -- zabezpečiť dodržiavanie "zákonnosti" v živote spoločnosti.

Koncepčná moc

Samostatnou zo všetkých 5 druhov moci je len konceptuálna. Ostatné druhy moci nie sú somostatné, pretože riadenie sa v nich neuplatňuje na základe plnej funkcie riadenia, presnejšie absentujú prvé 2 (a možno aj 3) body PFR. To znamená, že všetky druhy moci sú zjednotené jedinou koncepciou.

Koncepcia -- to je zámysel konštrukcie života spoločnosti v celku, a v súlade s tým, život formujú tí, ktorí formujú takúto koncepciu.

Prevzaté z článku "Krstenie Rusi (časť 3): Krátka exkurzia do starovekej histórie slovanov" (o tom http://inance.ru/2015/07/kreschenie-03/ (rj)).

Vzájomné pôsobenie dvoch koncepcií na príklade ZSSR

Na prvý pohľad sa môže povedané v predchádzajúcich rozdeleniach, javiť abstrakcionizmom odtrhnutým od života. Preto v záujme toho, aby boli jasne viditeľné možnosti rozvoja Ruska a ľudstva v budúcnosti, si vyjasníme zapúzdrenosť procesov riadenia z pohľadu dvoch vzájomne vylučujúcich sa koncepcií na historických skúsenostiach ZSSR.

Marxistická ideológia, je vloženou v biblickej koncepcii riadenia.

Vo svojej podstate -- je jej svetská podoba moci, ktorá ako potreba vznikla u pohlavárov Západnej (biblickej) civilizácie v závislosti na dvoch faktoroch:

 • zrýchlenie informačnej výmeny v spoločnosti priviedlo k zvýšeniu miery chápania ľudí a poníženiu významu autorít historicky sformovaných religióznych kultov, hlavne v dôsledku nimi ospravedlňovanej sociálnej organizácie, v ktorej väčšina populácie je zbedačená, menšina sa obžiera a spoločnosť je celkovo nevzdelaná, následkom čoho nemôže reagovať na "výzvy doby";
 • nutnosť získať pod kontrolu závod v spotrebe a nekontrolovanú moc peňazí, čo je vo svojej podstate charakteristikou všehosidovoľovania súkromného podnikania s deštruktívnym vplyvom na biosféru.

Avšak vlastníci biblickej civilizácie, zameriavajúc sa riešiť tieto problémy prostredníctvom marxizmu, si želali zachrániť svoju monopolnú moc nad spoločenstvami v nasledujúcej perióde histórie tak zvanej socialistickej a komunistickej budúcnosti ľudstva.

 

Konkrétne táto skutočnosť poslúžila ako hlavná príčina rozvratu druhej veľmoci, vytvorenej v dobe riadenia J.V.Stalina. Predpoklady k tomu boli vložené v samotnom marxizme:

 • filozofia kde je "základnou" otázkou "Čo je prvé: matéria alebo vedomie?" nie je vhodná na riešenie úlohy o predpovedateľnosti dôsledkov zásahov do toku ľubovoľných (v tom zmysle aj sociálnych) objektívnych procesov, bez čoho nie je možné odborné riadenie týchto procesov a ako dôsledok -- procedúry demokracie stávajúce sa priestorom pre zákulisnú tyraniu, ale reálna spravodlivá moc národa sa stáva v živote nezosobneným ideálom.
 • marixistická politická ekonómia je konštruovaná na princípe vymyslených kategórií (nevyhnutný a nadbytočný pracovný čas, prenos hodnoty z prostriedkov výroby na produkciu, výrobné náklady - vložené do základu teórie cenotvorby, hoci v mnohých prípadoch činnosti sú podmienené subjektivizmom a preto objektívne neporovnateľnými), v dôsledku čoho ich nemožno účtovne vyhodnotiť účtovníctvom, ktoré predstavuje informáciu nevyhnutnú pre riadenie ekonomiky na mikro- a makro- úrovniach.

Nezávisle od toho, ZSSR sa rozvíjal pod vedením J.V.Stalina.V krajine bola zabezpečená stabilnosť riadenia a všetky snahy narušiť ju v dobe stalinizmu trpeli nezdarom. Prečo? -- pretože Stalin a tí, ktorí ho podporovali (boľševici v strane a mimo nej), iba deklarovali svoju náklonnosť k marxizmu-leninizmu, no v skutočnosti konali v zmysle nejakej alternatívnej (avšak nie objemnejšej od marxizmu) koncepcii riadenia. Táto koncepcia riadenia, odlišná od biblickej i od marxizmu, v tej dobe nebola sformulovaná v písomnej podobe.

Avšak budúci podporovatelia budovania socializmu, ako spravodlivej vlády pracujúceho ľudu a nositelia tejto idei prispôsobovali marxizmus, dominujúci v tej dobe v prostredí "progresívne mysliacej inteligencie", k svojim politickým potrebám, vytesňujúc zo štruktúry moci presvedčených marxistov -- menševikov a potom L.D.Bronštejna (Trockého) a jeho prívržencov, -- potláčaných a likvidovaných pomocou samotnými marxistami v začiatku permanentnej revolúcie vytvoreného systému NKVD-GULAG-ov.

Jednako, nakoľko alternatívna koncepcia k marxizmu nemala svoj pojmový a terminologický aparát, bola vlastná len tam, kde na riadiacich postoch boli "jej" ľudia, t.j. bola vlastná na základe štruktúrneho spôsobu riadenia. ˇKeďže pojmový a terminologický aparát je základom bezštruktúrneho riadenia, majúci svoje miesto i mimo hraníc vlastných štruktúr oficiálnych právomocí, mali na úrovni bezštrukúrneho riadenia výhodou presvedčení marxisti.

Inak povedané, Stalin mohol podporovať udržateľnosť riadenia len na základe štruktúr, vytvorených v dobe jeho riadenia. Jednako udržateľnosť ľubovoľných štruktúr je zabezpečovaná ich legitimitou vo vzťahu k bezštruktúrnemu riadeniu, a preto rôznorodé štruktúry sformované na základe zamlčaní (teda mimo pojmového a terminologického aparátu zjavne alebo nezjavne v spoločnosti formovanej koncepcii riadenia) sa ukazujú neživotaschopnými po odstránení iniciátorov ich vytvorenia a predania vyššej štruktúrnej moci po zamlčaní nezasväteným adresátom, úprimne oddaným ohláseniam a nevidiacim ich nesúlad s objektívne súvisiacim zamlčaním.

A potom zákonite vyvstáva otázka: Ako môže byť vybudovaný socializmus, ak neexistuje filozofia, a ani politická ekonómia ??nezabezpečujúca?? riešenie úloh riadenia počas jeho budovania?

Zasvätenie do umlčania je komplikovanou prácou z dôvodu nejednoznačnosti chápania zamlčania rôznymi ľudmi. Jednoznačnosť chápania zamlčaní daným systémom, potrebuje vybudovanie značne obšírneho, vo svojom zmysle jednoznačného systému terminológie, ktorého vytvorenie a vloženie do života spoločnosti v podmienkach pôsobenia represívneho kultu druhej terminológie -- nie je možné.

 

No napriek obsadeniu štruktúr strany a štátu po odstránení Stalina, marxisti-trockisti boli bezmála 40 rokov nútení odolávať zotrvačnosti vplyvu stalinského riadenia. A s cieľom zabránenia návratu stalinizmu -- ustanovili v spoločnosti nedotknuteľnosť chápania marxisticko-leninskej ideológie, agitovali k návratu k "leninským normám" straníckeho života, čo vo svojej podstate naznačovalo bezhraničnú svojvoľnosť pseudodemokratických výmyslov, ktorými sa prikrývala zákulisná mafiózna tyrania marxistov-ezoterikov, zasvätených do "niečoho".

Nuž a popri tom Biblii navrátili výhody objemnejšej, vo vzťahu k marxizmu, koncepcii riadenia, a to i z toho dôvodu, že Bibliu v 1950-1980 rokoch väčšina nepoznala, tak ako nepoznala odkazy Stalina, zaistených v špeciálnymi službami chránených knižniciach a odobratých z povedomia spoločnosti tej doby.

V čom spočíva podstata prednosti objemnejšej koncepcie? -- V určitých prípadoch: vnútorný vektor cieľov riadenia systému, riadiacej sa podľa vloženej koncepcie, objektívne sa stáva jej vektorom chyby v procese riadenia podľa objemnejšej koncepcie riadenia, ktoré ona nevidí a zákonitosť ktorého nechápe. Po vytvorení takého typu systému okolností a systému vzájomnej vloženosti procesov nadnárodného riadenia (ako ho nazvať -- osobitý význam nemá. V kontexte tohoto článku ho nazveme globálnou vládou), ostáva len čakať, kedy vektor objektívnej chyby systému dosiahne kritickú hodnotu, a systém "sa sám rozpadne" v procese pohybu v smere k cieľom, vlastným vloženej koncepcii riadenia.

Vo výsledku takejto zapúzdrenosti, v ktorej vektor cieľov jedného procesu riadenia sa stáva vektorom chyby druhého: ľubovoľné pôsobenie systému sa javí vpísaným do mnohovariatného scenára pôsobenia svojich reálnych zotročovateľov a pracuje na realizácii nimi vytýčených cieľov. V tomto prípade neexistuje konflikt strán.

Jedna strana dosahuje svojích cieľov úsilím druhej, ktorá v miere svojho chápania pri presvedčení, že pracuje na seba, nakoľko jednoducho nevie, čo tvorí; celkovo proces riadi prvá, a druhá nemá moc nad sebou samou, ani nad celkovým procesom.

Bábkar či bábka

Avšak aj tu je jedno zamlčanie: "celkový proces" je tak alebo onak objektívne vložený do procesu hierarchicky najvyššieho objemnejšieho riadenia. Chápanie podstaty tohoto zamlčania jedných priorít k panteizmu -- zbožťovaniu prírody a druhých k poznaniu nevyhnutnosti navodenia osobnej ozmyslenej vzájomnej komunikácie s Bohom -- Tvorcom a Všedržiteľom -- na základe viery Jemu podľa svedomia. Zaslepenosť, necitlivosť a snaha odvrhovať podstatu tohoto zamlčania nevyhnutne privádza ku krachu, občas nepredpovedanému, rodiac "smoliara" nech by bol na vrchole vlny očividného úspechu.

Zodpovedajúc týmto najobjemnejším podmienkam, sa Stalinovi a jeho podporovateľom boľševikom, podarilo obrátiť vo svoj prospech situáciu vzájomnej vloženosti a aj bez akýchkoľvek deklarácií postaviť svojou činnosťou vlastníkov marxizmu do stavu nemožnosti uplatňovať svoje panstvo nad Ruskom.Taktiež sa mu podarilo zničiť väčšinu prejavujúcich sa aktivít presvedčených marxistov-trockistov a prinútiť cieľavedomých marxistov a ich vlastníkov k 40-ročnému vyčkávaniu po odchode Stalina na iný svet. To je -- výsledok toho, že zámery a činnosti boľševikov viac zodpovedali božiemu zámeru než činnosť presvedčených marxistov a ich vlastníkov.

Preto na pochopenie perspektív Ruska a človečenstva, je nevyhnutné sa obrátiť k činnosti vlastníkov marxizmu. Biblická globálna vláda (GP), v minulosti bola vyššou úrovňou hierarchií vnútrosociálnej moci v súčasnej pozemskej civilizácii, vo svojej činnosti počas niekoľkých tisícročí sa opiera predovšetkým na moc prvej -- svetonázorovej -- priority všeobecných prostriedkov riadenia, vytvárajúc vo svojom prostredí svetonázor a vnímanie sveta odlišné od tých ktoré vytvára v ostatnom dave, tak u zasvätených ako aj u laikov.

A pre riešenie svojich úloh na zvyšných prioritách (GP) používa zdroje všetkých krajín, obsahujúc i tie, ktoré ašpirujú na štatút "superveľmoci", ostávajúc napriek tomu konceptuálne bezmocnými v globálnej politike.

Druhú polovicu 20. storočia takýmto konceptuálne bezmocnými ašpirantmi na status "superveľmoci" boli USA, ZSSR (po smrti J.V.Stalina, ktorý bol vo vlastných myšlienkach konceptuálne samostatný) a Čína. Pre GP vedenie všetkých krajín nie je súperom, ale objektom vykorisťovania a zároveň -- objekt riadenia.

Avšak spustiac sa z úrovne globálnej politiky GP, na úroveň vnútornej politiky menovaných krajín, nepriateľmi alebo priateľmi (podľa schémy "s kým a proti komu sa združovať"), národy USA, Číny a ZSSR sa nestávali bez účasti GP, ktorý riadi na základe všeobecného princípu "rozdeľuj a panuj". K tomu nie je potrebné žiadne zvláštne úsilie, nakoľko v "klasickom trojuholníku" dvaja vždy môžu byť umelo zjednotení proti tretiemu.

Základom pre toto sa javí ohraničenosť a svojráznosť dostatočne uzatvorených a vzájomne izolovaných kultúr každého z národov, čo dovoľuje cielene formovať umelé subkultúry -- oddeľujúce-rozvádzacie , -- vnášané alebo zakomponovávané tým alebo iným spôsobom do kultúr národov, tvoriacich v súbore riadený systém.

Menovite na týchto princípoch organizácie začiatku prvej polovice minulého storočia sa Rusko "družilo" v čase prvej svetovej vojny s Veľkou Britániou a Francúzskom proti Nemecku. Snaha ZSSR výjsť z tohto algoritmu pred druhou svetovou vojnou sa ukázala ako neúspešná: GP lepšie vedel "kto s kým a proti komu musí byť združený".

Po druhej svetovej vojne koncom 1940-ich rokov 20. storočia sa vedenie ZSSR a Číny na tých istých princípoch zainteresovane "združilo" v koalícii proti vedeniu USA, a na konci 60-tých rokov až dokonca 90-tých vedenie USA a Číny mali záujem (občas úspešne) "združiť sa" proti vedeniu ZSSR. Inými slovami, vyššie politické vedenie týchto troch krajín, tak isto ako koniec koncov aj v iných, boli skryto zneužité GP pre dosiahnutie jeho vlastných cieľov. Preto niektorí západní politici, vrátane USA, boli plne úprimní, keď hovorili o tom, že rozpad ZSSR bol pre nich absolútne neočakávaným. Neočakávané pre nich to bolo v dôsledku toho, že rozpad v jeho historicky sformovanej podobe prebehol mimo kontrolu síl vyššieho vedenia USA. Samozrejme, ich tajné služby pracovali na rozpade, písali direktívy typu NSC 20/1 z 18. 08. 1948 /Dallesov plán/ "Naše ciele vo vzťahu k Rusku", verbovali a vydržiavali disidentov atp., napriek tomu rozpad "tak neprebehol", ale to, čo nasledovalo po ňom, sa ukázalo ako neriadené nielen pre disidentov, ktorí dostali do rúk štátnu moc, ale ani pre amerických sovietológov-konzultantov ruskej moci jelcinskej periódy reforiem.

Všetci politici, pre ktorých vyššou úrovňou hierarchie moci v spoločnosti sa javí moc hlavy štátu alebo anonymná "moc národa", nejak realizovaná v systéme rozdelenia moci alebo vo forme univerzálnej "sovietskej moci" prijímajúc globálny historický proces -- ako "hru náhod" alebo ako dôsledok extra-super tajného "celosvetového sprisahania". No ak aj "sprisahanie" je historicky reálne a existuje, tak disponuje rozličnými prostriedkami, ktoré protivníci "sprisahania" v takej kvalite nedisponujú, nakoľko sa vo svojej analýze sprisahania ohraničujú od 6. do 4. priority zovšeobecnených prostriedkov riadenia-zbraní.

V súlade s tým, hoci použitý v tomto článku terminilogický aparát dostatočne všeobecnej teórie riadenia umožňuje samostatne vypracovávať chápanie procesov riadenia, jednako pre takých politikov nedisponuje žiadnym významom a preto všetko skonštatované nižšie im nebude dávať nijaký zmysel.To sa ohraničuje tými okolnostiami, že pojmový aparát dostatočne všeobecnej teórie riadenia je objemnejší k pojmovo-terminologickému aparátu biblickej koncepcie riadenia.

Preto, chtiac nechtiac ostávajúc prívržencom biblickej koncepcie, nie je možné pochopiť to, čo vychádza za hranice jej "ohrady".

Konštatujúc toto, je možné prejsť k rozobraniu otázky o tých určitých okolnostiach, pri ktorých sa vektor cieľov systému vo vloženej koncepcii riadenia stáva jej vektorom chyby v objemnejšej koncepcii riadenia a systém sám seba privedie ku krachu, bez vmiešavania sa hierarchicky najvyššieho všeobjímajúceho riadenia.

Prečo tieto okolnosti zapracovali až dve pokolenia po odstránení Stalina a prečo nemohli zaúčinkovať v krajine, žijúcej pod jeho vedením?

Tieto určité okolnosti sú zviazané s takým pojmom, ako mravnosť, ktorá býva pomýlenou ale i pravdivou. Ak verejný riadiaci aparát sociálneho systému (i predovšetkým vyššie vedenie krajiny) deklaruje v spoločnosti správnu mravnosť a vo svojích konaniach riadi nesprávnou mravnosťou, vtedy vektor cieľov riadeného systému sa objektívne mení do jej vektoru chyby.A čím je rozdiel väčší medzi deklarovanou mravnosťou a tou objektívnou, na základe ktorej koná vyššie vedenie krajiny, tým je väčší vektor chyby systému a tým rýchlejšie stráca proces riadenia stabilitu.

Stalin v procese svojej činnosti videl nesúlad medzi objektívnou mravnosťou a mravnosťou deklarovanou vyššími zložkami riadenia krajiny a, hoci v jeho pojmovom aparáte nebolo termínu "vektor chyby riadenia", hlavnú príčinu možnej straty stability riadenia on oceňoval správne a následne vykonával pravidelné "čistky" v prostredí tých, kto sa považoval za "elitu". Dobre chápajúc podstatu "elity", jej zabezpečoval štandardy života, blízke k štandardom západnej "elity": pohodlné byty, chaty, autá a niektorým -- taktiež rôzne služby. Jednako, nekompromisne trestal každého, kto sa pokúšal akumulovať do vlastných rúk finančné prostriedky krajiny v mene uspokojenia svojích osobných a rodinno-klanových ambícií. Za toto ho "elita" nenávidela už počas jeho života a kruto nenávidí dokonca aj po polstoročí od jeho smrti. To, že takýmto spôsobom zabezpečoval udržateľnosť riadenia Ruskej civilizácie, a jej mnohopočetným národom -- predpovedateľný život a vieru v zajtrajšok, bolo chápaniu elity nedostupné a preto v pamäti elity dokonca v treťom pokolení je Stalin "krvavý diktátor" (o to viac, že v ich rukách sú všetky masovo informačné prostriedky) a v pamäti jednoduchých ľudí - "otec národov".

 

Všetci súčasní stranícki vodcovia, bezhlavo realizujúci v živote biblickú koncepciu riadenia, prečítajúc toto všetko sa môžu rozhorčiť a tiež si v spomenúť na dvojité mravné štandardy riadiacich pracovníkov v krajinách "zahnívajúceho kapitalizmu", ktorý sa snažili napodobňovať: "Ukazuje sa, že u nich možno a u nás nemožno!?" -- Nie nemožno!!!

Keď ohlasovali heslá spravodlivosti v spoločnosti, a sami sa hrabali žiť podľa degradačne-parazitického štandardu západnej "elity", vo všetkých tak zvaných "demokratických" činoch ich pilne podporoval západný establišment. S čím počítal? S tým, že v ZSSR nie všetci vedúci KSSZ boli vo svojej objektívnej mravnosti komunistami. A s čím mohol počítať jednoduchý pracujúci ľud ZSSR?

-- Len s tým, že v prostredí vyšších riadiacich kruhov strany a krajiny nie všetci sú -- členmi Kapitulačnej Strany Samolikvidácie S(Z)ocializmu (KSSZ); že sa medzi nimi nachádzajú aj praví boľševici-komunisti.

 

Avšak nádeje tohto druhu sa ukázali byť márnymi a "elity" sovietskych "obrodencov" -- maloburžoáznych nacionalistov -- sa vo všetkých zväzových republikách upli k znovuobnoveniu kapitalizmu a zdanlivo dosiahli niektorých úspechov vo svojom obohatení, za cenu "spustenia" väčšiny obyvateľov bývalých sovietskych republík do ničoty.A to navodzuje otázku, "Čo ďalej?".

Stav a možnosti rozvoja

Čo sa dá dnes robiť a čo sa už urobilo pre vyvedenie Ruska z veľkej krízy riadenia? V prvom rade, si riadiaci aparát krajiny musí uvedomiť, že perióda konceptuálnej neurčitosti skončila a ruská koncepcia globalizácie v spoločnosti objektívne existuje. Stala sa objemnejšou alternatívnou koncepciou riadenia vo vzťahu k zatiaľ ešte naoko akoby v spoločnosti dominujúcej biblickej koncepcii riadenia. Jej nastolenie a rozvite sa stalo možným vďaka novej kultúre, zrodenej spoločnosťou v čase Stalinovho riadenia a riadenia tých, kto ho podporovali.

Nemajúc pojmový a terminologický aparát, alternatívny marxizmu, no konajúc cielene v záujmoch väčšiny prostých pracujúcich v ZSSR a na celom svete, mal Stalin podporu Zhora, a potom všetci kultúrni dejatelia, napriek tomu, že nenávideli osobnosť Stalina, v tej dobe produkovali ozajstné umelecké diela: filmy, muziku, literatúru, poéziu a iné druhy umenia. Avšak to bola iná kultúra, odlišná od biblickej, aj keď si to jej tvorcovia neuvedomovali. Tvorili novú kultúru, nie zo strachu pred "kultom osobnosti", ale z potreby tvorivého prejavu. Takáto potreba u tvorivých ľudí existuje vždy, no nie vždy sa v spoločnosti vytvoria priaznivé podmienky na "prejav" tvorivej osobnosti, pretože nie všetok "prejav" je podporovaný Zhora, ale len taký, ktorý je v prospech pracujúceho ľudu a nie parazitickej "elity".

Boh hovorí s ľudmi jazykom životných okolností. Spoločnosť sa o tom mohla presvedčiť v čase štvrťstoročnej periódy "Perestrojky" (o nej tu (RU)), v ktorej pri plnej slobode prejavu nebolo ani v jednej oblasti kultúry vytvorené nič, čo by bolo porovnateľné s tvorbou stalinskej epochy, ktorou sa západný establišment prezentoval na výstavách a filmových predstaveniach, pod výstižným názvom -- "agitácia za šťastie".

Umelecké diela, presnejšie v oblasti kultúry širokých más -- sú vždy agitáciou. Ak nebude "agitácia za šťastie", príroda nestrpí prázdnotu, a miesto toho bude "agitácia za nešťastie".

A o tom sa dnes každý môže tiež presvedčiť sám, stačí si preklikať pár kanálov v TV. Ako povedal jeden z ruských generálov, v jednom akčnom filme je toľko smrti, krvi a explózií, ako v ľubovoľnej z šiestich vojen, ktorých sa zúčastnil. Pod jarmom takejto kultúry sa ocitlo pokolenie narodené v časoch "Perestrojky".

Noviny «Российская газета» č. 49, 2002: "Dnes v krajine žije 38 miliónov neplnoletých občanov, z ktorých každý desiaty (t.j. približne 4 milióny) sa nachádza v extrémnych podmienkach".

Tie isté noviny píšu o tom, ako sa v Chabarovskom kraji, v osade Najchino bratia dvojičky Ilenkovi -- 16-ročný Miša a 14-ročný Vito, obesili na hospodárskom cintoríne na jednom povraze, odkazujúc svojej rodine v dopise napísanom pred smrťou, že "im tam bude lepšie".

V dopise tiež zanechali prosbu k rodičom "nepite a zmeňte svoj spôsob života". V podstate sa Miša a Vito prostredníctvom novín «Российская газета» obrátili k všetkým tým, ktorí ešte sú schopní prehodnotiť svoju skazenú mravnosť. To by spoločnosti pomohlo prekonať aj stereotypy správania, získané (najmä cez TV) skrz skazenú západnú (biblickú) kultúru. Toto sú výsledky vnútornej politiky, sformovanej v čase gorbačovských a jelcinovských reforiem.

A to nie je jediný prípad, kedy si dospievajúci siahli na život. "Demokratizátori" by sa mali zamyslieť nad tým, akú hroznú spoločnosť stroja, pretože to čo sa deje -- nie je problematické zrodenie novej (ako to bolo v Rusku po roku 1917) ani porucha rozvoja, ale norma bytia ľubovoľnej rozvitej kapitalistickej spoločnosti. Život v ZSSR bol naozaj spokojnejší a ekonomicky slobodnejší, než v dnešnom Rusku. A čo sa týka duchovnej a intelektuálnej slobody, tú človeku nikto v žiadnom spoločenstve vziať nemôže. Ak niekomu v ZSSR chýbala -- tak to bol problém jeho osobného démonizmu.

 

Vo vonkajšej politike sa koná de-fakto nedobrovoľné vystúpenie Ruska z bývalého "klasického trojuholníka" -- USA, Čína, ZSSR čím odníma GP výhody, ktoré mu v minulosti zabezpečila objemnejšia globálna koncepcia riadenia.

Aby opäť získal tieto výhody, bude GP nútený buď obnoviť niekdajšiu schému "klasického trojuholníka" -- (napr. EU, Čína, USA), alebo vytvoriť novú. V každom prípade k tomu bude potrebovať určité časové obdobie, ktoré Rusko môže využiť k realizácii objemnejšej alternatívnej globálnej koncepcie vo vzťahu k biblickej koncepcii riadenia. Čína upravuje svoje vnímanie role USA v globálnom historickom procese a začína si uvedomovať, že sa vektor cieľov "veľmoci č. 1" mení na jej vektor chyby v objemnejšej koncepcii riadenia. Jednako vo svojej snahe nadobudnúť status "veľmoci" nie len z pohľadu počtu obyvateľov, ale aj v oblasti kultúrneho rozvoja vo všetkých jej prejavoch, bude Čína naďalej balansovať medzi materialistickým (kým je pri moci vo svete najväčšia marxistická strana) a nejakým variantom tradičného idealistického ateizmu vo forme penténismu (snaha spojiť konfuciánstvo s marxizmom), aby zabezpečila zachovanie davo-"elitarizmu" v krajine s najvyšším počtom obyvateľov a v dôsledku toho bude hlavným triumfom v hre GP proti ambíciám USA.

USA nemajú o nič lepšie vyhliadky. Bezpochyby, že ateistická spoločnosť USA (nie z pohľadu počtu cirkví na meter štvorcový územia, ale v jej podstate) je modelom sebavedomého, samorastúceho davo-"elitarizmu" a v dôsledku takého oslepenia predstavuje pre GP najvhodnejší objekt na manipuláciu.

Preto pre Rusko nie je nevyhnutné vstúpiť do konfrontácie so Spojenými Štátmi; o to viac po tom, ako sa v jeho kultúre prejavilo pochopenie podstaty konceptuálnej moci a metód riadenia v globálnom historickom procese, vo výsledku čoho v Rusku začala nadobúdať silu konceptuálne mocná Spoločenská Iniciatíva, rozvíjajúca Ruskú koncepciu globalizácie. V takýchto podmienkach by bolo prinajmenšom hlúpe vstupovať do konfrontácie s USA, a vo svojej podstate by to bolo pre štát i civilizáciu -- trestuhodné.
 

Doslov

Západ, politika ktorého je založená na lži ako systém-formujúcom faktore, pripomíname biblickú legendu o Ježišovi.

Nový Zákon, Matúš, 4. kapitola (http://www.mojabiblia.sk/svatepismo/40/evanjelium-podla-matusa-kapitola-4/):

1 V tedy bol Ježiš Duchom vyvedený na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ 4 On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“ 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 6 i vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.«“ 7 Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“ 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10 Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“ 11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

Avšak, ako sa ukázalo, synodálny preklad Biblie do dnešného ruského jazyka obsahuje podvod. V originálnych textoch Ježiš hovorí: "Nasleduj ma, satan...". S rovnakým analogickým významom aj v Ostrožskej biblii (prvý výtlačok Ivana Fiodorova):

Poď za mnou, satan... (Matúš, 4:10)

Z toho je možné pochopiť, že sa Ježiš zachoval k ponuke Satana ako k pustej lži podvodníka, a nie ako k reálnej ponuke "kniežaťa tohoto sveta"; navyše, cez Krista bolo Satanovi Zhora ponúknuté pokánie a poslušnosť, ktoré on odmietol. Takým spôsobom aj na celom Západe, aj u jednotlivých spoločenstiev v jeho zložení existuje možnosť pochopiť a prijať princípy spravodlivosti a ľudskosti a vyjsť z pod moci biblickej koncepcie riadenia.

Ak by sme hovorili o perspektívach odporu dvoch koncepcií riadenia, tak v Koráne je oznámenie:

Boh napísal: "Dosiahneme víťazstvo Ja i Moji vyslanci!" (51:21)

Tak teda nepomýľte sa pri výbere strany, na ktorej hodláte konať a konajte podľa svedomia...

Zdroj: http://inance.ru/2015/10/rus-zapad/

 

Diskusní téma: Dvě koncepce řízení - dvě různé cesty: Rus a Západ

Koncepce biblického řízení

Roman | 20.09.2016

Zdravím,

velice zajímavé informace, ale začínám vidět v práci vnitřního prediktora chyby.
Tu nejzávažnější chybu vidím v tom, že se uvádí, že apoštol Pavel je výtvorem reformace, což je nesmysl, protože o Pavlovi se zmiňuje i apoštol Petr a ten snad výtvorem reformace není.....

Co se týče Koncepce biblického řízení, tak jde vidět jasné nepochopení toho co Bůh zaslíbil Abrahamovi a jeho potomku, což je Ježíš Kristus a Ježíš, nikomu nedal mandát k tomu, aby dobýval Zemi pro jeden národ. Ježíš je také jediný, který dokáže naplnit zaslíbení dané Abrahamovi, které území mu připadne. To se stane až po druhém příchodu Ježíše Krista. Na prvním místě má být napněno zaslíbení, že v Abrahamovi budou požehnány všechny národy na Zemi, což odkazuje na dílo Ježíše Krista, který smířil celý svět s Bohem. To smíření má jedinou podmínku a to, přijmout vírou (uvěřit), že Ježíš se stal obětí za můj hřích.
Po tom co Ježíš přijde jako Král, bude území které Bůh zaslíbil dané potomkům Abrahama, kteří přežijí Veliké soužení, ale bude to období, kdy nikdo nikoho nebude vydírat a žít z práce někoho jiného.
Pokud někdo chce získat vládu na celou Zemí a vládnout jako král, je to dílo antikristova ducha a ten mát tři podoby "židivský" "křesťanský" a islám.
Kdokoliv si v dnešní době činí nárok na nějaké vyvolení a na základě toho se cítí být povýšen a vyvolen nad ostatní je to dílo antikristova ducha.
Písmo o tom mluví, že se to bude dít, ale to je jen popis událostí posledních dnů, před příchodem Krista, ne souhlas, nebo návod.....
Národy mají právo, proti takové hrozbě bránit se, protože v demokracii, je vládou lid, ne jejich volení zástupci. Proto také není žádný rozpor v tom co píše apoštol Pavel, že jsou všechny vlády dané do Boha. Bůh dal vládu lidu a my musíme usilovat, aby se tato vláda nepředala, opět diktátorům, kteří všemožně okrádají lidi skrze monetární systém atd.
Na prvním místě nám Kristus vydobil dobu milosti, k tomu, aby Bůh mohl shromáždit svůj lid z pohanských národů (nežidovského původu)
A když se vrátím k apoštolu Pavlovi, tak o něm Petr napsal, že to co on vyučuje je Boží slovo, ale neučení lidé jeho učení převracejí ke své zkáze a s lítostí musím napsat, že i tým vnitřního prediktoru k těmto lidem patří. Pokud napadají učení apoštola Pavla, musím brát ohled na možnost, že vnitřní prediktor SSSR, jsou ruští jezuité a svou lstivostí, chystají zase nějakou totalitu. Pavlovo učení o svobodě svědomí, jistě vadí, těm kteří chtějí lidi, jako tupý dav.
Bez listů apoštola Pavla a knihy Skutků máme, jen kánon, který je primárně zaměřen na dobu Velikého soužení.....
Než se na mě vrhnete, uvědomte si, že vše co na těchto stránkách je, je teorie a v úvodu do Koncepce sociální bezpečnosti, je napsáno, že jistě neobsahuje plné poznání.....

.

Cico Ciciak | 05.11.2015

Kolektivizmus v praxi!

Peter Zajac-Vanka: Zamestnanecká samospráva rozhodne nie je žiadnou zamestnaneckou “akciovkou”
---------------------------------------------
https://forumsk.wordpress.com/2015/07/31/zaemstnanecka-samosprava-rozhodne-nie-je-ziadnou-zamestnaneckou-akciovkou/


Ekonomická demokracia 21.10.2015 - Slobodný vysielač
----------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=0NVvqOEqGzM


Ekonomická demokracia 28.10.2015 - Peter Zajac-Vanka
---------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Br-6daegh-E


Systémové alternatívy kapitalizmu - Peter Zajac-Vanka
--------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=hW7j0VlG2PM


Po kapitalizme - Ekonomická demokracia - David Schweickart
-----------------------------------------
http://www.martinus.sk/?uItem=99407

HOSŤ V ŠTÚDIU: O ekonomickej demokracii s Davidom Schweickartom
------------------------------------------
http://www.ta3.com/clanok/1449/host-v-studiu-o-ekonomickej-demokracii-s-davidom-schweickartom.html


Peter Ferdinand Drucker - Postkapitalistická společnost
--------------------------------------
https://sk.wikipedia.org/wiki/Post-Capitalist_Society

Výstrel do tmy, alebo však uvidíme ako to dopadne.

Slovan | 04.11.2015

Ešte nedávno chcel Brano rozdeľovať zisky medzi zamestnancov a to aj napriek tomu, že zisk (tak ako je obecne definovaný) je vlastne zlodejina nekrytá mnou vloženou hodnotou, rovnako ako úrok.
Dnes tlieska akémusi rozdávaniu z bankových aktív. Nie veľmi tomu rozumiem, ale nemáme skúsenosť s rozdávaním národného majetku cez kupónovú "privatizáciu"?
Keby Brano nemal inú funkciu ako osvetu, istotne by to širšie rozviedol, že čo a ako, to bude vplývať na ďalší chod spoločnosti Islandu /teda aspoň za predpokladu, že ostatní hráči sa budú nestranne prizerať :)/.

Od teorie k praxi

Pe-tri | 03.11.2015

Mám za to, že je užitečné pokoušet se transformovat teoretické východiska do praktických receptů. V tomto smyslu lze teoretická východiska Globalizaci alá GP přeformulovat do davo-elitářské podoby praktického uspořádání organizace chodu civilizace s prioritou konkurence před kooperací a z pohledu jednotlivce vytvoření sociálního prostředí motivujícího ho k činnosti heslem: kdo nepracuje ať nejí (což umožňuje svést koncepční/systémovou nerovnost na individuální (ne)pracovitost).
Má otázka zní: Lze teoretická východiska Globalizace alá KSB/DVTR a zejména s přihlédnutím k účinkům zákona času (lidská práce se nahrazuje prací strojů) zkonkretizovat do praktické (všeobecně pochopitelné i pro dnešní "davy") podoby : základního příjmu ? Patří tato forma distribuce ekonomických výnosů technologického pokroku k "Ruské cestě" globalizace a do jejího vektoru cílů ? Je to dostatečně významný (širokopásmový) krok na této cestě nebo je to krok příliš ambiciózní či dokonce mylný ?
P.

Re: Od teorie k praxi

Pe-tri | 03.11.2015

Úplně jednoduše zformulována otázka do pléna taky zní:

Je koncept základního příjmu produktem lidského stroje psychiky ?

P.

Re: Re: Od teorie k praxi

Pe-tri | 03.11.2015

Možná ne každý vnímá tu ošidnou linii vedoucí mezi rovností a rovnostářstvím.
P.

Re: Re: Re: Od teorie k praxi

Sio | 03.11.2015

Základní příjem se stává objektivní nezbytností, ve skrytých formách tomu už i ve vyspělé kapitalistické společnosti je. Je to pro GP průser, proto teď krize s imigranty, ti by to mohli zastavit.

Re: Re: Re: Re: Od teorie k praxi

Brano | 03.11.2015

http://pastebin.com/hb9vNyv9

Re: Re: Re: Re: Re: Od teorie k praxi

Pe-tri | 04.11.2015

Jeden i druhý jsou jablkem a tudíž si jsou v míře rovni, ale rovnostářství mezi nimi není, protože jeden z nich je shnilý...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Od teorie k praxi

Sio | 04.11.2015

Peníze jsou, inteligente. U toho 1%, co stále bohatne, zatímco ostatní chudnou. Oni vydají tolik, kolik musí. Zatím to dělají z největší části na úkor středních tříd. Ty kupují věrchuškám sociální smír, bez kterého nejsou zisky, alespoň ne takové. I ta ropa má cenu jen tenkrát, když ji má kdo kupovat.
Věrchušky potřebují, aby byly peníze plebsu rozděleny co nejrovnoměrněji, je to dobré pro trh i produkci. Z jedné krávy nadojíte 50 l těžko, i kdybyste ji krmil nevím jak. ale ze 4 normálně krmených to jde.
Odkud se berou prachy? Sociální síť a zdravotnictví. Středním třídám se poskytne iluze výlučného výdělku a pak jsou o něj obráni na daních a DPH s spotřebních daních atd. Plebs, který díky automatizaci přichází o práci dostává dávky, což není nic jiného, než forma základního příjmu. Pár tisíc homeless existencí tento fakt maskuje, dělají reklamu - vidíte pečení holubi ... kdyby byl sociální systém zrušen, máme to 100 - 200 tis. bezdomovců. To věrchušky rozhodně nechtějí a tak platí.
Finta je v tom, že dají středním třídám o něco navíc a pak si to vezmou zpátky přes daně.
Existuje více mechanismů. Například bohatší Němci skrze své daně dotují banky pod pláštíkem dotací Řecka. Ťeď ještě dostanou na krk imigranty - opět se peníze rozdělí mezi více lidí a podpoří trh.
Nejlegračnější je v této koncepci role levice. Ta podporuje vyšší a vyšší daně a tím přesně to, co chtějí věrchušky. Přerozdělování. Tím, že jde přerozdělování a realizace základního příjmu skrze dávky z daní celý systém dělá totální blbce a otroky z těch, co tvoří svou produkcí hodnoty. Za to jsou na tom jen o málo líp než ti, co žijí na dávkách (pdn. základním příjmu). Kdyby si každý spočítal, jaká je rozdíl jeho čistého platu a dávky, kterou by dostal bez práce, zjistil by, že dělá za pár korun na hodinu. Netýká se to ovšem asi 5% lidí z vyšších příjmových kategorií. Ti za to slouží jako politické sloupy a organizátoři celého toho cirkusu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Od teorie k praxi

Brano | 04.11.2015

http://pastebin.com/G9nyaTuz

Re:výborný článok

Brano | 03.11.2015

Tí, čo vo všetkých prípadoch bez výnimky vyjadrujú jednu alebo druhú základnú koncepciu, tak vytvorenie monopolu na Vedomosti (a predovšetkým na vedomosti metodologického charakteru – 1. priorita všeobecných prostriedkov riadenia) s cieľom vytvorenia závislosti spoločnosti od “znacharov” – monopolistov vo všetkých prípadoch, vyjadruje protichodnú koncepciu voči koncepcii Prozreteľnosti. To isté sa týka aj kreditno-finančného systému s úrokovými sadzbami (individuálne i korporátne bankové úžerníctvo, vrátane medzinárodného, ako aj podpora úžerníckej mafie od populácie, ktorá má u nej prebytočné voľné prostriedky uložené do bánk a “cenné” papiere), ktorý vytvára otroctvo na základe finančnej diktatúry. Organizácia a spoluúčasť pri výrobe “potravinárskeho” alkoholu a iných narkotických látok, ich spotreba – je taktiež práca proti Prozreteľnosti.

Re: Re:výborný článok

udo | 03.11.2015

Zasa v kľude..
Neznamená to, že treba nutne hneď peňáze z účtov vyťahovať, inet-banking sabotovať a pod. Zakiaľ nie je lepšia alternatíva..
Úvery samozrejme dľa možnosti nebrať a tlačiť maximálne tak na platenie istiny. Hnať akýkoľvek náznak úžery pred súdy a cez net tlačiť svojich zamestnancom k celospoloćensky dlhodobo správnejśiemu rozhodnutiu..
Alkáč v poho nie je, no abstinencia by taktiež nemala zombifikovať a radikalizovať.

Základný plat je súćasťou Koncepcie avšak jeho princíp je tam popísaný trochu inak. Podľa môjho názoru ale podstata zostáva a jeho zavedenie je nevyhnutné. Transformovať postupne minimálnu mzdu na základný plat a tak uvoľniť tvorivý potenciál populácie, odstrániť základy deprivácie, stresu, chorôb, nehôd..

konečne niečo aj pre obyčajných ludí

Brano | 03.11.2015

Teší ma že sa už konečne napísalo niečo čo pochopí aj upratovačka aj murár a všetci pracujúci a začneme už konečne riadit všetkých okolo seba tak aby sme my nemuseli nič robiť. Vivat Hox, perfektný článok!

vynikajúci článok

Brano | 03.11.2015

presne takéto články dnes ludia potrebujú!!!. Keď tento článok dnes prečítam v dedinskom rozhlase a uverejníme ho aj v našom obecnom týždenníku tak verím že ludia sa zmenia zo dna na deň.Pochopia hned prečo je vojna v Afganistane, prečo hodnota rubľa kolíše, ako sa vypočítal kurz koruny k euru na 30,136...proste nádhera.
Hoxi neskutočná vdaka Ti za to že takto účinne otváraš ludom oči a vzdelávaš náš obyčajný ,slovenský,pospolitý pracujúci lud.
Vdaka všetkým ktorý budú tento článok šíriť do obecných zastupitelstiev a aj do parlamentu.
Teším sa aj že sa po prečítaní článku uplne zmení vektor všetkým chlapom. Držme sa!

Re: vynikajúci článok

udo2 | 03.11.2015

Hlavne si daj bacha ty na ten svoj vektor :)

Převzetí moci

Jura | 02.11.2015

Takže celá uprchlíka krize je vektorem chyby EU, který umožní prosadit vliv ruské koncepce ....tak to aby jsme začali připravovat program, zákony apod.

Re: Koniec, začiatku, koniec noci, Převzetí moci

udo | 03.11.2015

Tzv. "utečenecká kríza", ďalšie "sťahovanie národov"
je jednou z poradovo vyšších poloźiek chybového vektora perspektívnej zložky EÚ.
Je jednou z poradovo vyšších položiek cieľového vektora
fašizátorov EÚ.

Presnejšie medzicieľového chybového vektora, chybového vektora doćasných cieľov vedúcich k cieľu konečnému:
EndLoesung (známe tzv. "Konečné riešenie") pre majoritnú populáciu a hlavne jej kultúru, aby nebola schopná stále prerážať svojimi skúsenosťami stoviek generácii ako voda zo spodu v homogenizovanej, biorobotizovanej záhradke-ZOO. Aby staršia podstata západnej kultúry,
schopná viac nebola podmývať,
otrokárskej pyramídy základy.

KOB/DOTU (KSB/DVTR) by vskutku ako opora,
pomôcť zachrániť, preniesť a ďalej rozvíjať mohla,
objektívne pozitívne, celospoločnesky prínosné javy,
deje kultúry Euroatlantickej, cez tieto času pereJamy.
A že dobrého pre svet celý tam je mnoho,
o tom asi nikto nepochybuje dlho..

Onen bájny meč rozlíśenia Notung?
Určený ľuďom a skrytý v jabloni,
strome bájnom jednom.. Jedného, Odina.
Gramm, Grimm, isto..nie len ságy staré ArMannov, no i Grimmovcov rozprávky nové,
v lepśom uhle azSpektov vidieť treba,
aby vo variantoch budúcich viac nebola bieda.

Gramotnosť cesty meča,
tak SiegUr (víťazstvo ľudí Zeme),
SiegFriedov (Víťazstvo Miery) syn,
AtLis (ľalia života, Ata),
chrámy Biele už veky máta.

Toľko k pokladu Rýnskemu, vchodu tri-nástemu,
Niebelungom..Prsteňu dychu hmiel..,
ktorý stáročným ničeniam a štvaniu,
kmeňov bratských starých, národa jedného,
ako kameň uhlu voči búrke juhu čnel.

Re: Re: Koniec, začiatku, koniec noci, Převzetí moci

Sio | 05.11.2015

A viete to rict aj po slovensky? Nebo to je nejake vase fantasy dielo?

Re: Re: Re: Koniec, začiatku, koniec noci, Převzetí moci

udo | 08.11.2015

Nakoľko ste oboznámený s jednotlivými verziami
ságy Nieblungov?

Germánska identita je na nich do nemalej miery stavaná.
Sú to naši bratranci, susedia a preto je zdravé, zvyśovať príbehu, deju toho mieru.. čo najobjektívnejšieho chápania.

Chcel som len na niektoré procesy budúCnosti upozorniť,
ktoré sú kódované práve i tam, múdrejšími v minulosti.

I biblia je do istej miery "fantasy dielo",
čo ale nemení nič na fakte,
že doteraz masívne určuje,
i "našej" civilizácie "prielom"

Keď chcete ľuďom lepśie rozumieť,
je nie na škodu, národov knihy "sväté" si prezrieť.

Re: Re: Re: Re: Koniec, začiatku, koniec noci, Převzetí moci

Sio | 08.11.2015

Víte, máte pravdu, není na škodu si prohlédnout svaté knihy. Pokud je umí člověk číst z hlediska teorie řízení. Znám docela Bibli a většina věřících ji nerozumí. Protože takto ji číst neumí.
A možná zajímave není jak někdo podle Mistra Jodi, či jak se jmenuje se slovosled někdo stavět snaží. Možná to jako nevyzrálost ducha jistá působí.

Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 02.11.2015

Zatím se nebudu vyjadřovat, je pozdě a nedočetl jsem do konce. Pro mě to zatím jsou známé věci, jsem asi v půlce. Tohle je téma, potřebující diskuse a rozvíjení. Z vlastní zkušenosti vím, že není lehké to dobře pochopit. Ano, vede se válka na všech prioritách řízení a jejich dobrá znalost je zbraň.
Změnit koncepci je nesmírně těžké. Západní koncepcí je individualismus s cílem získat pro sebe dům, auto a dost peněz. Pak víc a víc a víc. Koncepce kapitalistického výtahu k zdrojům a moci pro jednotlivce, logicky.
Kolik znáte lidí, kteří by nechtěli dům, auto a dost peněz? A kolik takových, co by to chtěli jen cestou kolektivistických snah?

Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

popolvár | 02.11.2015

Sio, prosím ta, trocha zváz stylizáciu myslienok, aby nedochádzalo k mylnému pochopeniu u novopriselcov.
Individualizmus nie je koncepciou Západu, ale jednym z jej prejavov, znakov, lebo individualizmus je plne v súlade s davo-elitarizmom.

Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Cico Ciciak | 03.11.2015

Podľa mňa je zdravý individualizmus s mierou v pohode. Však práve ide o to, aby ľudia uvažovali a konali samostatne, každý ako jedinečná osobnosť/individualita, ale v prospech celku! Aby si uvedomili, že ak sa chcú žiť dôstojne, tak sa musia mať dobre aj susedia ako Jožko, Ferko, Anička, Marienka...

Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 03.11.2015

Extrémní kolektivismus vedoucí k tomu, že všichni popřou totálně svou osobnost je stejně škodlivý jako extrémní individualismus. Tohle myslím nikdo nechce.

Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

. | 04.11.2015

A o čom asi píšem? Ja mám na mysli rovnováhu medzi oboma princípmi! U teba platí: napíše mnoho, ale nič zmysluplného a k veci. Už na teba nebudem reagovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 10.11.2015

Spíše to bude pojmově mimo okruh tvého chápání. Máš pravdu, reaguj, až to pochopíš.

Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 03.11.2015

Pochopitelně mám na mysli individualismus v dialektickém smyslu, který není v harmonii s kolektivismem. Nejsou to kategorie, které se zcela vylučují. Ale to, co máme u většiny západní populace je vypjatý individualismus.
Davově-elitární společnost je při harmonickém vztahu mezi individualismem a kolektivismem neuskutečnitelná. Individualismus je základním předpokladem pro fungování davově-elitární společnosti. Ale je tu ještě něco, co je hlavní příčinou individuaslismu. Jsem si vědom, že to uvede většinu lidí do šoku. Je to institut soukromého vlastnictví. bez něj nedává moc smysl ani vypjatý individualismus, ba právě naopak.
Upozorňuji, že vedu debatu o koncepci, nikoli o metodách její změny a už vůbec ne o časových rámcích. Soukromé vlastnictví, stejně jako individualismus a davově-elitární organizace společnosti jsou tu už tisíce let, je to prokazatelné a odvolávka na příklad Egypta je tu namístě.
Opět, všechny kategorie, které používám mají dialektický rozměr. Postupné rušení institutu soukromého vlastnictví neznamená, že budeme s někým používat společné trenýrky. Ale pokud bych měl do hry zapojit čas, odhaduji, že na změnu koncepce na jinou bez institutu soukromého vlastnictví desítky let stačit nebudou.
Společnost se musí (díky výrobním silám) dostat ke stavu, kdy začne být soukromé vlastnictví přítěží.

Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

popolvár | 03.11.2015

tak takto jednoznacne podané - to je uz OK a nikoho nebude zvádzat k mylným úvahám a asociáciam.
Ad. zrusenie súkromného vlastníctva - myslím, ze más na mysli vlastníctva výrobných prostriedkov... to by malo byt nahradené bud kolektívnym vlastníctvom (ale ocisteným od bývalých socialistických defektov ala: ked pouzívat pre svoj osobný prospech - tak je to nase, teda aj moje; ale ak zveladovat a starat sa o to bez okamzitého osobného prospechu - tak je to spolocné, cize nie moje; ak je moznost ukradnút - tak spolocné, cize nicie, nikoho konkrétneho, a to len caká na majitela, cize mna), alebo prepozicaním na dobu ohranicenú nie casom, ale ochotou a schopnostou ich efektívne vyuzívat v celospolocenský prospech...

Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 04.11.2015

Jdu dál, než k zespolečenštění výrobních prostředků, ale neuvažuji v horizontu třeba 20 - 50 let, nýbrž delším.
Zkusím pár příkladů. Nač je vám vlastnictví domu nebo bytu, když bude skoro v každém místě pár nemovitostí, ze kterých si můžete vybrat, budou vám připraveny a osídlit je? Stačí, že máte právo užívání. A když se vám to znelíbí, tak jistotu, že jinde (nebo i nedaleko) dostanete, co potřebujete. Dnes nepředstavitelné pro spoustu lidí, pro mě už dnes. prostě si něco pronajmu a když je potřeba pustím to a pronajmu jinde. To mám dojíždět 100 km do práce, protože u mého domku práce není?
Nač je mi vlastnictví auta, když si ho mohu kdykoli půjčit a funguje perfektní hromadná doprava? A tak se dá pokračovat. Potřebuji vlastnit nábytek nebo mi stačí, že mi bude zapůjčen? Elektroniku?
Když se nad tím zamyslíte, člověk potřebuje skutečně velmi málo a vlastnit nemusí nic, pokud ví, že dostane podle možností vše, co potřebuje.
Ale chce to, aby se stal Člověkem a naučil se myslet v kategoriích bez vlastnictví. Vlastnictví dnes zajišťuje a také zotročuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

popolvár | 04.11.2015

tak v tomto sa isto zhodneme... Podobne aj ja obcas uvazujem, síce nie v duchu normy pre spolocnost (avsak preco nie?), ale len tak pre seba, pre moje fungovanie. Vsetko, co k sebe pripútas vlastnením, obratom spútava teba. A zerie ti tvoj vlastný zivot, tvoju vlastnú zivotnú energiu.
Ale ten stereotyp - potreba vlastnenia napr. domu, bytu aj v súcastnosti nie je vzdy z dôvodu, aby som to mal, aby to bolo moje, ale casto preto, ze tam a na tom sa jedinec môze slobodne realizovat, tvorit podla svojich predstáv... uchýlit sa do svojho "hradu" - bezpecia po nárocnom dni.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 04.11.2015

V současné realitě člověk blížící se k důchodu musí myslet na zadní kolečka. Důchodové fondy jsou jasný podvod, zlato lítá nahoru dolů jako zběsilé (a mít v tom třeba milión na důchod?) a tak je tu ta nemovitost. Když poteče do bot, pronájmout nebo prodat.
No ale k čemu to vlastnit, když máš o základní potřeby postaráno?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

popolvár | 05.11.2015

v súvislosti s vlastnením domu - príbytku ma avsak nieco napadá: pokial celosvetovo nebude civilizácia fungovat na clovecom type psychiky, tak v podstate vlastnenie domu (tu by som skôr smeroval k rodovému statku v zmysle "Anastázie") nás predsa ako tak vymedzuje voci zbytku sveta a pomáha uchovávat svoje korene, aby sme neskoncili ako multi-kulti otroci - sedá masa otrokov, nemajúca nikde domov...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 06.11.2015

To je opravdu na dlouhý vývoj, několik generací. Začít by to asi mělo omezením velikosti majetku. Jindy a jinde jsem psal o drastickém zdanění majetku nad 10 mil. Kč dědickou daní a daní z prodeje. Technikálie nechme stranou. Pro lidi, co tolik mají naprosto nepředstavitelná křivda. 95% lidí by to buď bylo jedno nebo by byli pro.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

jana123 | 16.03.2016

lenze pokial znicia civilizaciu na baze ludskosti, tak urcite zabrania zakonmi rodove statky, dorabat si vlastne potraviny, vlastne osiva a semena (monsato a pod gmo), pouzivat liecive rastliny, na pozemky a nemovitosti, vodu...naparia take dane, ze sa ludia budu musiet zapojit do zamestnania v systeme aby ich zaplatil, zakazu vzdelavanie doma a domacu vyrobu pod zamienkou bezpecnosti vyrobkov - ved uz dnes na vsetko potrebujete povolenia, certifikaty....schvalene prevadzky a v skolach vymyju detom mozok - toto vsetko uz prebieha

Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Jura | 02.11.2015

Znám jich dost, ale oproti té první skupině zatím živoří na okraji společnosti.

Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Cico Ciciak | 03.11.2015

Tak si práve spoznal ďalšieho!

Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 03.11.2015

Dá se diskutovat o tom, co znamená "živořit". Hodně záleží na osobní koncepci. Pokud je to hlad, zima a nemoci, je to živoření. V jiném případě to může být i svoboda.

Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

. | 04.11.2015

Ja živorím práve psychicky, keď vidím v živote ten zrudný extrémistický individualizmus. Tiež ma štve, že nemôže pracovať a zveladovať niečo väčšie, než som ja a niekam patriť, lebo sa to jednoducho dnes neoplatí, aj kvôli hlupákom všade naokolo. Preto som mal vždy rád Star Trek a tú jeho komunistickú filozofiu. U mňa sa dá povedať, že som sa po morálnej stránke narodil v nesprávny čas, na nesprávnom mieste. A to ma hrozne ubíja. Je to niečo ako osobné peklo.

Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 04.11.2015

V žádném případě nesoudím, ale pozor na morální elitářství. Dá se dělat spousta věcí, třeba pomáhat starým bezmocným lidem. Nebo šířit vzdělání, pomáhat dětem, vzít je do přírody. Všechno je to velmi smysluplná práce. Nevím, jak jste na tom se zdravím, samozřejmě. Ale chce se to dívat kolem, práce je spoustu, jen ne každou hned někdo dobře zaplatí.

Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Cico Ciciak | 03.11.2015

No a dom a auto je nejaký luxus alebo čo? To by mal byť pre poctivo pracujúceho človeka základom a štandardom! Však to mali ľudia bežne aj v minulosti, teda dom a nejaký voz z koňom. Problém je, že dnes ľudia urobili z normálnych vecí ako je napríklad bývanie, dopravný prostriedok... a z ďaľších "šrobovákov a kladív" zbožňované modly, zabijakov voľného času, degeneračné nástroje a meradlo postavenia v spoločnosti. Preto je to aj také drahé. To sa dá ale zmeniť novým spoločensko-ekonomickým systémom a novou ideológiou, ktorá sa ľuďom jednoducho "napáli" do hláv od mlada. Normálne by rodina mala žiť vo viac-generačnom spoločnom baráku od narodenia až po smrť, mala mať jedno auto (existuje aj alternatíva v podobe hromadných dopravných prostriedkov alebo bicykel)... Jasne, že starých "psov" už novým kúskom nenaučíš, tu ale ide hlavne o nasledujúce generácie. Postupnými zmenami by to ale malo ísť. Myslím si, že takýto životný štandard (úroveň) by planéta v pohode vydržala. A znížiť svetovú populáciu, ak by to bolo nevyhnutné k tomu, aby každý mohol žiť dôstojne, nie je problém. Stačí, keď sa bude rodiť menej detí. Tí starí potom postupne a prirodzene pomrú, nových ľudí sa narodí menej a populácia sa tak celkovo zníži. Otázkou len bude, ako docieliť to, aby ľudia najprv rozmýšľali, a až potom...

Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 03.11.2015

Jestli je to luxus nebo ne, to závisí na úhlu pohledu. Většina lidí u nás si jeho pořízení a údržbu nemůže dovolit. Je to tedy z tohoto hlediska luxus, bydlení v bytě je levnější jak z hlediska pořízení tak i provozu.
Z druhého úhlu pohledu - neměl by to být luxus, nejedná se o neúměrný požadavek, pokud samozřejmě nechceme prvorepublikovou milionářskou vilu a vedle ní lamborgini.
Z konceptuálního hlediska - opravdu je nezbytné ten domek a to auto vlastnit? Nestačí je mít v užívání? Přestane nás bavit - hop -a jsme v jiné v jiném městě nebo v paneláku. V životě se mění situace a požadavky, zvláště, pokud je to nutné a je to možné.

Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Pe-tri | 04.11.2015

Flexibilita je problematická, nejen že objektivně je funkcí věku, ale navíc naráží na v podvědomí uložené rodové/mezigenerační cíle a úkoly. Rodiny by tak neměly být (dlouhodobě) v kontaktu jen na skypu či whatsappu. A to o ekonomickém efektu už ani nemluvě (když mám peníze (mladší, produktivní, vyždímatelnější) stavím, když ne (starší, slabší, nepoddajnější) neplatím).
P.

Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 04.11.2015

Mluvím o vzdálenější budoucnosti, dnes je to jen pro některé. Souvisí to s přeměnou na Člověka a to především způsobem myšlení, ale také fyziky. KOB má jeden velmi insporativní cíl - co nejlepší a neuplnější využití genetického potenciálu člověka a to znamená i zvýšení možností tělesné schránky až do vysokého věku.
Rodina - to by mělo být svobodné uspořádání nikoli povinnost jako koule na noze. Najděte si na netu videa Jaroslava Duška o 4 úmluvách a Toltécích, nebudete litovat.
Rodina by měla být místem vzájemného respektu a poskytování prostoru, pomáhat využití našeho genetického potenciálu. Ono to všechno také souvisí s tím, nakolik jsou její členové moudří, silní, vzdělaní a zdravě sebevědomí lidé. Poškození populace zvláště v duševním aspektu je mnohem větší, než se zdá. V podstatě 99% lidí má množství jizev na duši, které je křiví a sebe z toho nevyjímám, aby bylo jasno.

Re: Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Pe-tri | 04.11.2015

Ano, co bude či nebude reálné ve vzdálenější budoucnosti (50+) to bude záviset od toho, jak dopadne koncovka konfrontace o které hovoří text, ke kterému diskutujeme, potažmo jak bude či nebude probíhat penetrace Člověků do lidské spole(ne)ctnosti.
RODina je vůči jednotlivci supersystém (mnoho vazeb je determinována zhora, což je dobré pochopit, ať mi Toltéci případně prominou, ale jinak s těmi aspekty co zmiňujete v podstatě souhlasím)...
Poškození psychiky populace - užitečnější je chápat tuto problematiku jako jeden z vektoru cílů všech orientujících se hráčů a v tomto smyslu pracovat raději s pojmem - cílovaný (znalým úsilím modifikovatelný) stroj psychiky (determinující sociální chování) než (jakési indiferentní) poškození či pokřivení.
A tak spolu samozřejmě souvisí budoucnost, sociální poměry a in-divi-duální evoluce respektive involuce, ale neztrácejme ze zřetele, že - kdo chce sklízet - musí sít a co zasejeme, to taky sami (protože jsme současně jak svými potomky tak svými předky) sklidíme - a o tom je náš nejbližší supersystém RODina.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 04.11.2015

"kdo chce sklízet - musí sít a co zasejeme, to taky sami (protože jsme současně jak svými potomky tak svými předky) sklidíme"
Ano, přesně tak. Vstoupili jsme do nového tisíciletí stoletím informatiky. To evokuje počítače a tak, jenže to není to nejsprávnější pojetí. Samotná informatika je mnohem širší pojem než jen počítače a všechno s nimi spojené. To jsou jen jedny z mnoha nástrojů.
Příklad: Všimněte si, jak se dnes vedou války. Do horké fáze to přejde jen v krajní nutnosti, je to nebezpečné pro obě strany, tedy i pro agresora (Amíci se už o tom přesvědčili) a výsledky jsou nestabilní (viz Irák, Afghanistán, Libye).
Války se vedou informatickými zbraněmi. Manipulace s vědomím lidí, viz první tři priority DOTU.
Takže - možná pro někoho překvapení - nepotřebujeme násilné revoluce a převraty. Bojuje se o vědomí lidí. Jde o to vyhnat z nich koncepci založenou na soukromém vlastnictví, sobectví, vypjatého individualismu. Přesvědčit co nejvíce z nich, že jim to škodí. Nenásilně, metodami bezstrukturního řízení. Ano, priority, strukturní a bezstrukturní řízení, to jsou důležité pojmy, kterým je třeba porozumět.
Každý den může každý z nás přiblížit cíl třeba jen tím, že utrousí nějakou větu před přáteli, napíše něco na internet.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Georgius | 05.07.2016

Vážení přátelé, ano, souhlasím proti tomu! A také se hlasitě směji. Pokud se domníváte, že se na vás obrací omezenec - pak nejste daleko od pravdy. Georgius je svým založením zemědělec a i proto jsem ve vhodnou dobu řádně sil. A právě proto se musím dnes smát. Především sám sobě, neboť jsem se také domníval, že co zasejeme, to také sklidíme. Nesmysl! Pokaždé sklidíme i to, co jsme nezaseli, neboť krom našich, jak doufám, vždy dobrých úmyslů ještě existují geny. Vím o čem píši, poněvadž místo teoretizování jsem začal s manželkou už před devatenácti roky stavět vícegenerační dům pro nás a pro tři naše děti - chaloupku rozdranou na konci vesnice o 720-ti metrech čtverečních podlah - ale na ty proklaté geny jsme nevzali dostatečný ohled. Dokonce nás ani nenapadlo, že by nám mohly téměř zhatit náš úmysl. A to se nám děti dle mínění známých "vyvedly". Dva úspěšní inženýři přes elektroniku a šikovná zubařka již mají celkem šest už na pohled nadějně inteligentních dětí. První okruh námi zanedbaných problémů spočívá v genech a rodinném dědictví partnerů našich dětí a ani u nich to není o nic lepší. Matka je jistá a i otec bude stejný - dle mínění jednoho vtipálka to bude ten samý soused. Ovšem povahy dětí a jejich schopnosti jsou zásadně rozdílné i když vyrůstaly v pohodě ve stejné rodině. Problematický je mladší syn - po dědovi z matčiny strany vysoce inteligentní "studený psí čumák", který je navíc tak zručný, že mu i voda hoří - avšak který se nesnese se svým švagrem zubařem, poněvadž jak už to bývá zvykem, manželky bez ohledu na dosažené vzdělání - nejméně vzdělaná z nich má hotelovou školu s maturitou - zdárně "podpichují" dnem a nejspíš hlavně v noci proti těm, kteří by rádi žili v klidu, v míru a navzájem s pomáhali. Zaseli jsme v dobré víře a nakonec naše nejmladší se nám se svým mužem odstěhovala a starší syn, který se naštěstí se svým mladším bratrem studeným čumákem vždy shodne, se ještě nenastěhoval. Pokud je pravdivé slovenské rčení, že najkrajšia radosť je škodoradosť, pak se, prosím, všichni smějte. Už proto, že Vladislav Vančura měl prohlásit, že humor neznamená se smát, ale lépe vědět.

Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

. | 04.11.2015

Ja vravím, že by to normálne nemal byť luxus pre poctivo pracujúceho človeka (aj vy minulosti to tak +- bolo), tak tu už zbytočne netrol, prosím ťa. Však ty iba tak plácaš do vetra. Posledný koment na teba. Nemá to zmysel.

Re: Re: Re: Re: Jsem rád, že je tu téma DOTU

Sio | 04.11.2015

Proč se rozčiluješ? Já neřešil, zda by to měl nebo neměl být luxus pro obyčejného člověka. Myslím, že BY neměl.
Ale zároveň jsem zmínil, že pro mnoho lidí to luxus prostě momentálně JE. To snad není pravda?

rozptýlenie obáv

popolvár | 02.11.2015

svojho casu - rok-dva nazad - sme sa viacerí zamýslali, ci odchodom Putina z riadiacich struktúr Ruska sa proces nezvrtne spätne ako po smrti Stalina. A preco sa to vlastne po Stalinovej smrti stalo. Jak z clánku vyplýva vtedy sa jeho stúpenci nemali o co opriet - neexistovala terminológia a ideológia, o ktorú sa bolo mozné opriet. Pokial sa odievas do nemeckej uniformy, tak len svojim konaním a prehovorením dokazujes, ze si Rus. Ale ak zmlknes a ustrnies, tak vsetci ta zase budú stotoznovat s Nemcom.
Teraz je to inác... Rusi usili ruskú uniformu, hovoriacu samu za seba...

vyjasnenie pojmov

popolvár | 02.11.2015

namiesto pojmu mravnost, by som v danom kontexte pouzil slovo morálka - tá môze byt zlá, dobrá, pomýlená, morálka elity, davu a pod. - vzdy podla nastavenia správania sa toho-ktorého subjektu
Mravnost je vsak le jedna, vzdy objektívne v súlade so zákonmi Univerza, ktorú subjekt bud svojim nastavením správania sa - svojou morálkou - bud dosahuje, alebo nie.

Re: vyjasnenie pojmov

ushiro | 03.11.2015

Mravnosť je zakódovaná predovšetkým v ľudových rozprávkach. Osobne by som skôr použil termín múdrosť, nakoľko je diametrálny rozdiel medzi chytrosťou (resp. chytráctvom - alebo vychcaností), rozumnosťou a skutočnou múdrosťou (ktorá nemusí súvisieť s úrovňou dosiahnutého vzdelania).
Pre príklad len uvediem Mrázika.

Skúsme si predstaviť kvalitu riadenia vychcálka, rozumbradu a múdreho človeka ( mravného, spravodlivého k iným ako k sebe a svojím blízkym).
Súčasné dianie vo svete je názorným príkladom všetkých troch kategórií, nehovoriac o viacerých úrovniach v rámci každej kategórie.
Napr. Uk-ruinu riadia typickí vychcanci...

Vynikajúci článok! Ak sa nemýlim, kolektívna práca, preklad od jardoba.

Zdvoch tretie jest.

Dobromil | 02.11.2015

Ďakujem. Výborne napísané. Nemôžem sa ale zbaviť pocitu, že druhá cesta nie je konečná ale vedie k nejakej dalšej nasledujúcej. Druhá cesta býva sPravidla lepšia/kvalitnejšia ako tá prvá. Ale väčšinou ide len o prechodnú cestu vedúcu k tretej. Ľudová Múdrosť hovorí, že ak nám niekto ponúka dve možnosti na rozhodnutie, tak správna bude určite možnosť tretia. Ak ju nevidíme tak jedine preto, lebo nemáme dostatočné poznanie, nechápeme princíp troj-jedinosti. Vieme že dva je viac ako jeden, a že dvojka/dvojica síce predstavuje nejakú Múdrosť, ale táto ostáva strnulá, nedvižná. Až trojka/trojica dáva poznanie do pohybu a umožňuje napredovanie v evolučnom vývoji. Spojením/poznaním dvoch vzniká tretie. 2+1 = 3. Navádzanie na plochý pohľad na svet v štýle čiernobieleho chápania javov dobra a zla v ňom je vždy zavádzajúce, pretože vždy jestvuje aj tretia možnosť. Rozhľad závisí od úrovne evolučného vývoja každého jednotlivca.

Re: Ztroch pjate jesť

jardob | 03.11.2015

Ak prívrženci prvej koncepcie sejú po celý čas (súčasnosť pre každého z nich) semená, počas celej histórie klíčiace do budúcnosti (vo vzťahu k historickému času života každého z nich), v ktorých sú nezvratne zahrnuté tie alebo iné ideály, ktoré sú vlastné nimi vybratej koncepcii Prozreteľnosti. Naproti tomu ich protivníci nie sú v stave prísť k spoločnému cieľu, ale len k spoločným cieľom ich rôznych strán (mafií, klanov, rodín), a to metódami, ktoré sa snažia rozdrtiť Zhora danú súčasnosť, aby vymodelovali z nej niečo vytúžené pre každú z ich strán.

Znásilňovať a drtiť súčasnosť, aby sa z nej dalo vymodelovať vysnívané – to je to, čo zjednocuje všetkých protivníkov Prozreteľnosti, bez ohľadu na to, čo je každou stranou (mafiou, klanom, rodinou) žiadané. To je neprijateľné pre všetkých ostatných, ale nie všetky ich túžby (sny) sa javia ako objektívne zlo. Oni bojujú následkom nejednotnosti cieľov nielen proti Prozreteľnosti (niekto cieľavedome a niekto v dôsledku svojej morálne podmienenej rôznorodej slepote), ale aj drtia druh druha, bojujúc medzi sebou. Potláčajú a hnetú všetkých, ktorí nemajú síl sa tomu protiviť, aby si potom vymodelovali svoj ideál, alebo to, čo sa podarí.
Len tolko k tomuto vynikajúcemu príspevku.

Přidat nový příspěvek