Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitoly 7,8

Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitoly 7,8

Kolektiv U.DOS zaslal text dalších dvou kapitol:

kap. 7. Spôsoby riadenia: A. štruktúrny; V supersystémoch — B. bezštruktúrny a C. na osnove virtuálnych štruktúr

kap. 8. Udržateľnosť riadenia

 

DVTR9.7.doc

DVTR9.7.pdf

 

Ukázka:

...

Pri riadení štruktúrnym spôsobom prebieha adresné šírenie funkčne orientovanej informácie (nemennej v procese riadenia) jednotlivým elementom štruktúry(prípadne ich skupinám). Príklady štruktúrneho riadenia v technike: riadenie lietadla pomocou autopilota, predstavujúceho osebe štruktúru rôznorodých elementov; riadiaca štruktúra ľubovoľného vojenského útvaru, administratívna časť firiem, inštitúcii atď..tiež predstavuje štruktúru.

 

Bezštruktúrne riadenie je možné v supersystémoch, zložených z množstva v nejakom zmysle jeden druhému analogických elementov. Element supersystému, skúmaný samostatne, sa môže javiť systémom1, alebo taktiež supersystémom. Preto bol z hľadiska skrátenia popisu systému zahŕňajúcemu(obsahujúcemu) množstvo v nej vložených elementov-systémov, vybraný pojem „supersystém“. Každý z elementov supersystému ovláda schopnosťou zapamätať si cez neho prechádzajúcu informáciu pravdepodobnostnou formou a taktiež pravdepodobnostnou formou pre-dávať informáciu druhým elementom, ktoré sú súčasťou tejto množiny2. T.j. v danej skupine(triede, množine) môžu plynúť procesy priameho aj spätného zobrazovania(in-formovania). Správanie sa elementov tejto množiny je určené ich vnútorným informačno-algoritmickým stavom. Celkovo to znamená, že:

 

  1. Všetky elementy sú samoriaditeľné na osnove ich pamäti

  2. Každú z nich je možné riadiť zvonku, keďže môžu prijímať informáciu do pamäte(podľa bodu 1)

  3. Elementy môžu riadiť druhé elementy(podľa bodov 1 a 2), keďže môžu z vlastnej pamäte poskytovať informácie druhým elementom množiny.

 

Rozširovanie, cirkulácia informácii(t.j. jedna a tá istá informácia prechádza cez množinu elementov) podlieha niektorým štatistickým charakteristikám a  vyhodnocovaniam rôzneho druhu ohľadom možných chodov udalostí. Prináša so sebou pravdepodobnostnú predurčenosť zmien in-formačného stavu pamäti elementov množiny3. Pravdepodobnostne predurčená zmena stavu pamäti elementov(v prípade osôb ide hlavne o pod-vedomie a jeho emocné moduly) vedie nevyhnutne k zmene stavu štatistických charakteristík ich samoriadenia(stereotypov spracovania informácii a tým správania). Ak rozširovanie informácie v uvedenej množine a jeho dôsledky nesú udržateľnou predpovedateľnosťou v štatistickom zmysle4, tak je možné bezštruktúrne riadenie množiny a tak aj bezštruktúrne samoriadenie. V takej množine elementov, disponujúcich rozličnými informačnými stavmi ich pamäte(podriadenými štatistickým zákonitostiam), existuje pravdepodobnostná predurčenosť a pravdepodobnosť toho, že neadresná cirkulácia plynúca v prostredí informačného modulu s príslušným obsahom povedie k tomu, že elementy množiny sa na osnove samoriadenia poskladajú do jednej, alebo viacerých štruktúr. Tieto „samo“vznikajúce štruktúry budú orientované na nejaký vektor cieľov určený stanoveným in-formačným modulom. Celý tento trans-formačný proces riadenia pritom bude bežať v rámci prijateľného časového intervalu a jeho vektor chýb nevyjde za hranice prípustnosti.

 

Inými slovami:

Pri bezštruktúrnom riadení množina viac-menej analogických(podobných) jeden druhému samo sa riadiacich elementov, spôsobilých k spolupráci jedného s druhým a spoločným prostredím, pravdepodobnostne predurčene zrodí zo seba uzavreté systémy, zodpovedajúce zadanému cieľovému vektoru a množine prípustných chybových vektorov.

 

Hlavné rozlíšenie(po starom rozdiel) bezštruktúrneho riadenia od štruktúrneho:

 

Pri bezštruktúrnom riadení sa štruktúra formuje nie direktívno-adresne pred začiatkom procesu riadenia, ale vzniká riadene(alebo samoriadene) pri postupe realizácie pravdepodobnostne-štatistických predurčeností počas plynutia procesu riadenia na os-nove pre-važne neadresnej cirkulácie rozširovania informácie v množine elementov tvoriacich supersystém.

 

T.j. napr. aplikácia rôznych druhov biologickej ochrany, hnojenia a vodohospodárstva v záhradke s rôznymi rastlinkami, povely a selektívno-výchovný prístup k stádu oviec, či koní; liečenie, alebo výchova človeka s jeho rôznymi orgánmi, tkanivami a kulturologicky podmienenými myšlienkovými stereotypmi; alebo vo vzťahu k nejakej zvolenej cieľovej skupinu jednotlivcov, či dlhodobo po generácie k celej kultúre cez postupné rôzne maskované prevzatie kontroly trebárs nad spomínanými objektívnymi, no subjektívne interpretovanými a používanými tzv. základnými „náboženskými trendmi“ apod.

 

V poslednom prípade musím pri snahe o zachovanie svojho riadiaceho monopolu zabezpečiť hlavne a-deizmus(po starom zámerne podprahovo preventívne zavádzajúco at-eizmus) a hierarchiu. T.j. z dôvodu „bezpečnosti“ mnou programovaného a adminovaného systému zamedziť rôznymi falošnými imitáciami, negáciami a propagáciou nihilizmu, kontaktu mojich obetí s Hierarchicky najvyšším všeobjímajúcim riadením(občas nazývaným aj tzv. Bohom). Deti totiž logicky, pokiaľ samozrejme nie sú úplne pod psychickými, alebo fyzickými drogami, vždy po obrátení sa k Otcovi dostávaju postupne pomoc a hrozí vytrhnutie sa z košiara. Pomoc slovom(logos) drobných zmien v komplexnosti strojenia sveta metodicky systematizovanou(optimalizovanou) intuíciou vnímaných(alebo ne-, či zle-vnímaných, prípadne vedome ignorovaných) zmien okolitej symmetrie vývoja prírody(tzv. znamenia, sny a pod.).

 

Zároveň by som potreboval ako manažér egokonceptu isto získať tzv. reakčný času pri vzniku vždy potenciálne možných anomálii, vedúcich k potrebe zriedkavých priamych zásahov, ktoré nezvláda pri zásadnými zmenami okolností látať.. vykonať samotná „samo“vznikajúca a optimalizujuca sa štruktúra systému5. Proste tak, aby sa väčšina obetí formujúcich samým sebou ako baterkami a orgánmi supersystému(pre nich „samo“riadeného) jeho robustnostné a zotrvačnostné charakteristiky sociálnych trendov(hlavne mediálne usmerňovaných procesov), nemohla z podprahového otroctva vymaniť.

 

Dostatočná(pohodlná) väčšina vyzerá byť pri dnešných formách demokratúry idiotizácia cca. 80 - 90% populácie. Ak hodnoty týchto základných parametrov podľa dispozičných metrík socio-naturálneho inžinieringu samoriadenia kultového automatu klesajú k hodnotám okolo 70-60%, má Houston problém. Ten rieši spravidla zvýšením tokov narkotík(hlavne alkohol v Európe a U.S..až po napr. ópiové vojny v Číne v18-19.stor. a pod.), či chorôb a niektorých paušálne rytmicko-vysokofrekvenčných hudobných trendov(rock´n´roll, ťažký rock, techno a pod.6). Prípadne ako posledná možnosť nasleduje účtovne riskantná „poistka granátu“ tzv. horúcej vojny, ktorá je príznakom hrubých chýb v manažmente a nutnej výmeny garnitúr praktickej otrokárskej politiky dnešného paraziticko-expanzívneho neokolonializmu.

 

 

Teraz pôjdeme po názornejších príkladoch späť k schopnosti lepšieho rozlíšenia bezštruktúrneho a štruktúrneho riadenia...

...

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitoly 7,8

YMXWFzlz14

assitineMiz | 07.12.2013JARRCxyg43

assitineMiz | 06.12.2013OZHXYndf16

assitineMiz | 02.12.2013YBSCSpkd40

assitineMiz | 01.12.2013ELCYLagp62

assitineMiz | 01.12.2013Lululemon Canada11840

assworymh | 23.10.2013


veľmi zložité (zatiaľ) DVTR

Ferko | 28.08.2013

Tiež, keď som prvý krát čítal DVTR tak mi to pripadalo velmi, až prehnane odborné na môj vkus, čo mi spôsobovalo problém sa do toho nechať vtiahúť.. Postupne som sa nalaďoval na tú vlnu DVTR aj keď mnohému nechápem.
Pri čítaní treba mať pohodu, kľud. Popri čítaní je potrebné si jemne vyzualizovať obrazy alebo deje, ktoré zodpovedajú práve čítaným slovám, alebo určitému obsahu a tak tiež si to vyzualizačne-chápavo spájať dohromady. Ak človek prekoná vnútorný odpor typu: to nezvládnem, je to strašne zložité atď..., a nechá sa viesť, aj keď množstvu z toho nerozumie, tak niektoré časti DVTR sa budú "samé" človeku dávať dokopy a zmysel.

pre Lin

popolvár | 28.08.2013

Ahoj Lin, trocha k tomu, ze si pripadás úplne stratená v DVTR, ze niekedy zo vsetkého chápes akurát, ze je to slovensky, resp. cesky.
Chápes a rozumies daleko viac, ako si pripústas. Ja som sa k materiálom KOB dostal niekedy zaciatkom leta 2012. Po prvom precítaní som sa akurát zmohol na : "uff ... tazké..." Ale udo ma uz vtedy upozornil, ze je to dlhodobé... a vplýva to na podvedomie. Pol roka som na to ani nemrkol, skor som sa sústredil na pochopenie jeho diskusných príspevkov na Zvedavcovi... A ono to postupne prichádzalo. Celé DVTR je v podstate "suchou" vysokou odbornou formou na jednom mieste zhrnuté a zhustené to, co vo vselijakých iných dielach po troske, rozkúskované do zbytocnej omácky obalené a pozornost od hlavného a podstatného rôznymi trikmi odvádzajúc, napísané je.

Re: pre Lin

Lin | 29.08.2013

Moc děkuju za povzbuzení, potřebovala jsem ho. :)
Já to mám tak, že čtu a čtu, pak přestanu vnímat a "zadrhnu se". Uteču od toho (a někdy propadám beznaději) - jenže při dalším a dalším čtení zjistím, že to "celkem chápu". Jenže - jsem nejistá a chybí mi konzultace, jestli jsem skutečně pochopila (právě proto, že "suché formy" mám vždycky problém pochopit, protože mi chybí příklady).
A tak se už stalo, že jsem ze zoufalství psala Hoxovi, jestli by mi nevysvětlil - a ejhle... lámala jsem si hlavu nad úplně běžnou záležitostí. :-) Jen jsem k ní neuměla přiřadit odpovídající "obrázek".

Re: Re: pre Lin

Daniela I. | 29.08.2013

Milá Lin, neupadaj do beznádeje, podobné pocity mám aj ja. Pri čítaní DVTR si občas pripadám pribrzdená v chápaní :( , chyba je aj v tom, že som terminologicky negramotná a nie vždy si viem, presne ako píšeš, vytvoriť si k prečítanému príslušný obraz.
Ale nevidím to tak tragicky. DVTR som si vytlačila a pred spaním sa snažím aspoň pár riadkov, a keď sa zadarí aj pár strán, prečítať. Sem tam pri tom zaspím a ja dúfam, že na staré kolená sa mi podarí zgramotnieť :-) a počas spánku nejaké múdrosti mi aj samé naskáču do hlavy. Ha, ha, ha...to je ľapotanec na odľahčenie. Dokonca som aj rozmýšľala, že si kúpim ňáky špeci háčik na lovenie múdrosti z pod-vedomia do vedomia, len pri tom neupadnúť do bez-vedomia.
Lin, nezúfaj, hlavu hore.... sme na jednej lodi :)

Pre udo, popolvár, Lux.... a ďalších gramotnejších
Chlapci vďaka, len píšte, osvetľujte... pomáha to :)

Re: Re: Re: pre Lin

Aien | 30.08.2013

holki, nejste v tom samy, taky jsem z toho jelenica

Re: Re: Re: Re: pre Lin

Daniela I. | 30.08.2013

To bude tým, že my sme viac cez tie rozprávočky. A tak sa v kútiku duše teším, že UDOS vypracujú aj rozprávočkovú verziu.
Zatiaľ sa budem trápiť s akademickou. Ťažko na cvičisku.... ej, možno, určite, sa neskôr aj jazyk viac rozviaže :-)
Napokon nie je to "materiál" na jedno prečítanie.

Re: pro Aien a Danielu

Lin | 01.09.2013

Děvčata...ani nevíte, jakou mám radost... :) Pro mě je to důležité, protože už jsem pochybovala sama o sobě - ve smyslu "chápu vůbec něco, když nejsem schopná pochopit souhrn"?
"Obrázkové" vyprávěnky bych velmi uvítala, takže se moc těším i já.
Díky za povzbuzení a snad vás potěší melodie - sice předělaná "cizí národní", ale vždy mě spolehlivě uklidní a povzbudí:

http://www.youtube.com/watch?v=CNApcyzaY60

Re: pro Aien, Danielu a Lin

udo | 01.09.2013

Ja by som sa na vašom mieste holky možno až tak neobával podeliť sa
so zážitkami, obrázkami, mierkami rýma
a príbehmi živého slova i míma,

..ktoré zažívate pri osvojovaní si metodík spoznávania objektívnej reality.
Bo slovo písané mŕtvym jest
a iba Človek môže živé niesť.
Tak ako je dôležité poznať mŕtvu vodu,
je len tá živá zárukou na večnú slobodu.

Ježek v kleci
Toľko pre začiatok k eposom, bilinám a ságam
plných obrazov predkov našich mocných,
čo tiež zrobili tak dobré, ako aj chýb emočných.
I my, majúc rozlíšenia, poučiť sa máme
a potomkom našim to najlepšie dáme,
čo zistíme na ceste dlhej dneška,
možno bez konca a vo forme ježka.
Toľko k etape tejto a nech sa nikto neumára..

Koniec koncom(a presnejšie začiatkom) pre-dávali svojim ratolestiam najnovší "stav poznania vecí"(den neusten Stand der Dinge) spravidla práve matky..a iba doplnkovo starejší ľudoví rozprávači, či počestní pocestní.
Navyše je dopĺňajúci pól tvorstva svojou štruktúrou cortexu(vnímania a chápania) prirodzene lepšie uspôsobený na obrazné, spojité vnímanie reality.

..viď hĺbkové štatistické sociologiké analýzy štruktúr kolektívneho podvedomia vzhľadom na dominantné socionaturálne procesy v publikácii "Spolocnosť = muži, ženy a deti"

Neobávajte sa teda s potešením napĺňať svoju rolu tvorkýň a občas sa podeliť so svojimi skúsenosťami, popismi vzniknutých situácii a vytvorených rozprávok aj tu na fóre.

Nezabudnite si proces užívať aspoň tak, ako si vo chvíľkach uvedomeného rodinného šťastia užívate rast tých svojich..našich hviezdičiek.

Myslím, že tento portál(brána) iste znesie popri abstraktnejších logos vaších súpólov aj nejakú tú aktualizovanú, a hoc aj novú ra-správku.

Nie nadarmo sa múdrejší dejín v príbehoch vyjadrovali.
Ako tisíc a jeden nociam.. nasledovalo tisíc a jeden dní,
tak Dietkam prišli ďalšie a ďalšie.. príbehy, básne a sny..
spolu s príbehom krásnym, veľkolepým a nekonečným

Príjemnú zábavu vám teda prajem zmyslov,
zvyšok víkendu a obrazov pekných, plných slov.

fursov k juvenilnej justici

tysi | 24.08.2013

http://youtu.be/IyWmxLpaf04?t=1h8m6s tu sa fursov vyjadruje k juvenilnej justicii, nerozumiem mu celkom - co presne tam povie?

Internet sa stava novinami

Maros | 24.08.2013

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3209-brusel-zbavuje-evropske-zeme-svrchovanosti.aspx

NaZdar

Sem napisu ze madarsko stratilo 2 tretiny uzemia. Ake madarsko?
Co je to madarsko? Ved do roku 1920 ziadne nebolo. Neexistovalo. Nebola ani budapest. Aj ta bola este rozdelena na budin a pest. Bolo Uhorsko a to bol Slovansky stat.
Ale najlepsie je ze nemozes reagovat.
Niekto napise mozes zaregistruj sa na facebok. Coze?

Zdravim Slovanov

Re: Internet sa stava novinami

muro | 25.08.2013

Máš svätosvetú pravdu

Re: Re: Internet sa stava novinami

udo | 25.08.2013

Tiež zdravím okrem Slovanov aj Nemcov, Maďarov,.. kresťanov, staroverov, muslimov a židov.

Motor evolúcie života, kultúry myslenia,
kde zrobili chyby volchvi Obodritov, Vislanov?
Boli azda vo vývoji pozadu a potrebovali náhradu
a či kúpiť sa nechali a 30 strieborných schovali?

Sme na jednej lodi.a pár zlomyseľných ma(na)gorov tu bude stále.
Kto by inak motivoval myslieť, konať, všetky tie duśe ľudí malé.
Toť dopustka Roda, hnev Svaroga, či príjemý vánok jediného Boha?
Pravdu majú v tomto blázni ega, pokiaľ dietkam Jeho, Ra z umu nedá.

Re: Re: Re: Internet sa stava novinami

Maros | 25.08.2013

Udo hladat evoluciu v niceni potom sa motas na jednom mieste. Oni tomu hovoria revolucia.
To je pravda ze sme na jednej lodi ale zeny si nejebavajme.

Zdravim Slovanov

Re: Re: Re: Internet sa stava novinami

Lin | 27.08.2013

Zdravím Uda a děkuju za pestrý materiál ke studiu. A začnu tady - u toho, co chápu. K ostatnímu se pokusím cosi napsat postupně.

Kde udělali volchvové chybu? Určitě se někteří nechali koupit - to souhlasím. Předpokládám ale, že většina byla podvedena a netušila nic do své smrti, že pracuje pro druhou stranu.
Další velká chyba mohla být i v podcenění protistrany nebo v nečekané změně "podmínek hry".
A ano, zlomyslní magoři tu stále budou, protože "zlo" se nedá ze světa vymýtit.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek