Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13

Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13

Do materiálu DVTR přidána kapitola 1. část kapitoly 13:

 

13. Procesy v supersystémoch: možnosti priebehu

  13.1. Pochopenie supersystémov

  13.2. Osvojenie potenciálu

  13.3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch

  13.4. Súborný (kolektívny) intelekt v supersystémoch

 

DVTR10.4.1.doc

DVTR10.4.1.pdf

 

Ukázka:

...

13.2. Osvojenie potenciálu rozvoja

Preskúmame supersystém, vovedený do nejakého prostredia za nejakými cieľmi, bezprostredne po začatí procesov jeho adaptácie k prostrediu a osvojeniu potenciálu rozvoja. Prostredie sú v danom kontexte procesy, s ktorými má supersystém dočinenie: ktoré na neho vplývajú a na ktoré vplýva on sám. Objektívne procesy môžu predstavovať záujem subjektu, vedúceho riadenie, buď ako materiálne(čiastkové, energetické) procesy, alebo ako informačno-algoritmické, či oboch druhov zároveň. Preto ich môže aj prostredie predstavovať buď ako kvalitatívne „materiálne“, alebo informačno-algoritmické, či v oboch formách zároveň. To vedie k vzniku dvoch druhov vyhranenosti a/alebo lokalizácii supersystému ako celku, jeho fragmentov a elementov v matrici predurčenia bytia(miery) Vesmíru, ktorých charakteristiky sa môžu meniť s plynutím času.

  1. Priestorová lokalizácia. Pritom pojem „priestor“ možno definovať(určiť) ako informačnú charakteristiku materiálnych objektov vesmíru, vyjadrujúcu jedinečnú, subjektívnu čiastkovú mieru ich vzájomnej vloženosti a usporiadania podľa hierarchického odstupňovania vesmíru v súlade s matricou predurčenia existencie strojenia sveta. Príkladom takéhoto druhu nejednoznačného subjektivizmu v chápaní lokalizácie(umiestnenia a aj chronológie v zmysle úrovní chápania) sa javia byť modely slnečného systému heliocentrický a geocentrický..Vieme, že oba nie sú objektívne správne, no ten prvý je trochu bližšie realite, aj keď slnko samozrejme nie je centrom sveta..

  2. Informačná lokalizácia. Pod ňou chápeme charakteristiku informačných objektov1, zobrazovanú do subjektívnej miery tvorcu(strojcu, manažéra) ich vzájomnú vloženosť a hierarchičnosť mimo vzťahuk materiálnym nosičom , na ktorých je informácia zapísaná. Pritom všetko taktiež v súlade s matricou predurčenia existencie Strojenia sveta.

Uvedieme príklad zmeny informačnej lokalizácie. Jeden redaktor všetko vysvetlí v predslove ku knihe a druhý v doslove. Aj keď sa jeho text môže rozlišovať iba názvom „predslov“, alebo „doslov“. Druhý tú istú informáciu rozsipe po množstve odkazov a vysvetliviek v samotnom texte knihy. Čitateľ, chápajúc informáciu z knihy, vytvorí v svojej subjektívnej miere nový variant tak priestorovej, ako aj informačnej lokalizácie zápisov a zmení svoju subjektívnu mieru.

Pre každý z elementov, strojacich supersystém, je každý ďalší supersystém časťou vonkajšieho prostredia. Všetky elementy sú do istého stupňa autonómne vzhľadom na materiálne(energetické) a informačno-algoritmické zabezpečenie ich činnosti. Vďaka tomu je supersystém ako celok tiež do istej miery autonómny v uvedenom zmysle. Avšak vo vzťahu k prostrediu môže byť neuzavretá: t.j. môže udržiavať svoju existenciu na účet zdrojov prostredia, alebo výmena s prostredím môže mať obojstranne nasmerovaný charakter.

Informačno-algoritmické zabezpečenie(samoriadenia) konania elementov supersystému, v ktorom je obsiahnutý potenciál rozvoja, je organizované minimálne dvojúrovňovým spôsobom(formou):

  1. Fundamentálna časť(základ, báza, eng.“base, fundAment“), identická pre všetky elementy supersystému. Zabezpečuje existenciu elementov supersystému v prostredí s nejakou rezervou udržateľnosti od momentu zavedenia supersystému do prostredia. Ak fundamentálna časť prítomná nie je, tak supersystém nemôže prebývať v prostredí a je ňou vytlačovaný, alebo likvidovaný.

  2. Adaptačná časť rozvíjaná v každom elemente svojrázne(špecificky, jedinečne) na osnove fundamentálnej časti informačno-algoritmického zabezpečenia v procese fungovania elementu v supersytéme a vo vzťahu ku nej objemnejšom prostredí.

Fundamentálna časť môže mať svoje hierarchické usporiadanie informačno-algorytmických modulov, nevyhnutné pre zabezpečenie počiatočnej špecializácie elementov, robiaca ich čiastkovými(a nie plnými) analógiami jeden druhého. Príkladom tohto sa javí rozdelenie podľa príznaku pohlavia u ľubovoľnom biologického druhu. Súhlasne s uvedeným usporiadaním fundamentálnej časti je predurčené aj usporiadanie adaptačnej časti informačného zabezpečenie. Tento jav je prirodzene vyjadrený(zobrazený) aj v štruktúrnej organizácii materiálneho nosiča(alebo „nositeľa“ v prípade živočícha, osoby) informačno-algorytmického zabezpečenia. T.j. každého z elementov supersystému. Inými slovami, v štruktúre elementu možno rozlíšiť oblasti, vzťahujúce sa k fundamentálnej i adaptačnej časti Informačno-algoritmického zabezpečenia2. Vo väčších supersystémoch sa všetko toto vyjadruje v štatistických charakteristikách rôznorodosti a zhody parametrov elementov aj v predurčene pravdepodobnostno-štatistickom zmysle.

1 T.j. charakterizovaných špecifikáciou in-formácie, no nie materiálnymi nosičmi, na(v) ktorých je informácia zapísaná a taktiež nie systémami kódovania informácii

2 V spolocnosti je fundamentálna časť genetika(nepodmienené reflexy) a adaptačná časť podmienené reflexy = kultúra a tvorenie(strojenie v rámci objektívnych pravidiel)

...

 

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13

VPMPRjgi13

assitineMiz | 07.12.2013IUOXKovy27

assitineMiz | 07.12.2013NMEKNsoc08

assitineMiz | 02.12.2013Lululemon Outlet Sale34874

assworgfy | 23.10.2013


Siria

Maros | 27.09.2013

http://www.youtube.com/watch?v=5D2V-4RHdWA#t=464

žiť a zbehnúť aj do lesa

udo | 27.09.2013

Hlavne pritom nezabúdaj žiť
a si (to) aj užívať :)

Decká v tomto múdrejšie sú,
majú hru, a my prácu.
Malo by to byť to isté,
prinášať a podobať sa.
Ako vajce vajcu

Isto..ide aj o cestu,
no pri hádaní bez uhádnutia
aj tá hra baviť prestane
a nuda občas nastane..
..O to sa však nebojme,
keď čistinku nájdeme.

...sa to sype...

popolvár | 27.09.2013

A ja, ze si oddýchnem... Dnes som dorazil 12. kapitolu. No nic, zajtra, vlastne uz dneska pokracujeme...

Přidat nový příspěvek