Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13.8

Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13.8

13.8. Vzájomne vložené supersystémy

s virtuálnou štruktúrou

 

K najrýchlejšiemu osvojeniu potenciálu supersystému dochádza vtedy, ak

  1. vojde do režimu udržateľného samoriadenia súborným intelektom, rozlišujúcim hierarchicky Najvyššie riadenie od vonkajších informačných vplyvov a ak

  2. SI(súborný intelekt) supersystému zabezpečuje túto schopnosť aj na úrovni organizácie jeho čiastkových intelektov.

Zvnútra supersystému je tento stav chápaný ako neprítomnosť konfliktov samoriadenia elementov supersystému, pri ich zjednocovaní a maximálnu úroveň ochrany pred tlakom prostredia, cez ktoré plynie hierarchicky vyššie objemnejšie riadenie.

 

  1. Spolocnosť(komunikácia = common Níké) v procese samoriadenia elementov informačno-algorytmickej základne1 supersytému, s prevládaním

  2. intelektuálnych schém riadenia typu prediktor-korektor(na úrovni celkového supersystému a v ňom vložených hierarchických úrovniach)

spolu

  1. eliminujú prítomné štruktúrno-hierarchické usporiadanie,

  2. stierajú rozdiely medzi štruktúrnym a bezštruktúrnym riadením a

  3. celý proces naberá charakter vzájomného vkladania sa flexibilných(virtuálnych) štruktúr v celosupersystémovej schéme súborného intelektu typu prediktor-korektor.

 

Opakované obracanie sa na pamäť (s rovnakou otázkou a za rovnakých okoností) bude dávať na tejto etape stále menší rozptyl odpovedí. Nepôjde však o šablónovitosť automatu, zodpovedajúcu fundamentálnej časti informačného zabezpečenia(výbavy, výstroje), ale v istom zmysle za daných podmienok a úrovne rozvoja supersystému optimálne2 riešenie. Zavŕšením osvojenia potenciálu rozvoja môže supersystém pomáhať jednej z osnov nasledujúceho kroku evolúcie.3

 

Po zavedení pojmu vzájomná vloženosť(vkladanie, skladanie) supersystémov, môže byť interpretácie(vysvetlenie) Dostatočne všeobecnej teórie riadenia ťažko niečim iným, ako istým druhom „opisu konštrukcie(ústrojenstva) a princípov práce ľubovoľne zvoleného skúmaného orgánu (zariadenia)“. Pre toho, kto chce byť organistom, je nevyhnutné poznať anatómiu a fyziológiu daného nástroja(inštrumentu). Potrebuje však zvládnuť aj techniku hry, repertoár(faktológiu konvenčných stereotypov, t.j.skúsenosti predkov), vkus(mieru vnímania objektívnych harmonických vzťahov). Na tom všetkom je postavený potenciál rozvoja hudobníka. Jeho organ-izmus je zasa tiež svojim spôsobom vzájomne vloženým supersystémom, zo-strojeným z buniek, fyzikálnych polí, informačných a energetických tokov, atď..

Ak niekto „funk-cnosť orgánu“ nezná

a hrať vie na ňom iba ako husa,

tak „v húšti na piáne, šantiť budú paviáni“

i stratení pre hluk páni,

ťažko budú cestu hľadať z lesa.

 

A čo to všetko znamená?

Nevyhnutné je svojimi 5.. - 6. - 7. zmyslami nie len vnímať tok udalostí života,

no aj vypraco(vá)vať systém obrazno-logických4 predstáv o procesoch riadenia ako takých. Žijeme v takom čase, že toto všetko je naj-jedno-duch-šie spraviť na princípe nástroja, ktorý dostal názov „metóda dynamického programovania“.

 

-Kolektív U.DOS

 

 

1 Bázy, os-novy..t.j.možnosti zrodu súborného intelektu

2 Kontinuálne aproximatívno-iteračnými metódami optimalizované

3 V tomto zmysle je Boh evolucionista. Tvorí, S-trojí, de-finuje(podľa cieľa..l´ati.fini, ital. fine) pravidlá. Jedným z objektívnych cieľov sa v tomto zmysle javí byť common Níké. Vý-hRa, vývoj spolo-cnosti ako celku. Asi preto v Taliansku niektorí vravievajú: „Boh existuje a je komunista“..l´at-i-nsky „socius“,“communis“ a h-El-lénsky „Níké“

4 Vyššie spomínaná jednota vnemovo-emočno-racionálneho S-troja(= intuície) psychiky jedinca a kolektívu.

 

DVTR11.6.doc

 DVTR11.6.pdf

 

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13.8

re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

udo | 04.12.2013

Každé dieťa je v hlbšom zmysle námestníkom svojich rodičov.
Nie nimi samými, no nesie v sebe aj ich kus.
Zdravý syn neskôr zastupuje v rodinných a spoločenských veciach zdravého otca, keď sa jeho púť v tejto forme mení.

Čiastočne podobne, ako má v sebe stôl kus stolára(jeho, ním s-trojeného, stvoreného konkrétneho obrazu), aj keď ním samým nie je.

U ľudí, ako komplexnejšej forme existencie, to ide ale prirodzene ešte trochu ďalej..
Každý sa teda v tomto zmysle nevyhnutne rodí ako Jeho dieťa, námestník.
T.j., ak vychádzame z teórie(gr.."pozorovanie"), že niečo ako Boh existuje.
Resp. "To" nazveme napr. Najvyšší dostatočne známy systém, Miera mier, On, Allah, Veľký Duch a pod..

Či a Čo je za tým, zatiaľ nevieme.
Na tomto bode model KSB(DVTR) končí.
V tomto zmysle je model(po staršom "hypo-téza") ohraničený tzv. Hierarchicky Najvyšším Riadením, ktorého základné predpokladané a overiteľné parametre sme tu rozoberali.
Tak aj metódy ich vyhodnocovania, komunikácie(po starom vzťahu: lat."religio")

Ak by tento "super"supersystém neexistoval,
malo by DVTR (ako Koncept samoriadenia spolocnosti) vážne funkčné problémy.

Dnes zďaleka nie každý však ako Jeho námestník, čo i vzdialene napĺňa svoj optimálny potenciál z množstva možných. DVTR by tomu mohla masovo napomôcť.
Stať sa Človekom..ako Dio-Génésv Synope vravieval..keď medzi ľuďmi s lampášom na obed Človeka hľadal.
T.j. rozvíjať harmóniu vzťahov S-trojenia sveta. a nie ich len udržovať, či dokonca ničiť.

Definíciu súladu(lat. harmónie, gr.symmetrie), tak matematicky, ako selsky, sme tu(a nie len tu) tiež zatiaľ dostatočne rozoberali, skúmali.

Vieme, čo sa deje s druhmi, ktoré nenapĺňajú svoj objektívny potenciál vzhľadom na vývoj objektívnych socio-naturálnych pravidiel Stvorenia..až po reštart,..reload, či OS reinstall..ostatne ako v každom inom systéme, procese....a vieme aj, že ničoho iného niet.
Aspoň teda nič iné okrem procesov podliehajúcich príslušným frekvenčným charakteristikám(v tzv. ezo-terike "vibrácie" a pod..) zatiaľ nepoznáme. Ak by sa nejaký taký jav našiel, bude treba DVTR isto hlbšie prehodnotiť, upraviť.

Len blázon nechce čo najlepšie poznať svojich rodičov a uverí v prvý mýtus o bocianovi a pod.
Otázkou je aj:
Čo z dieťaťa si zachovať a čo rozvinúť?

Momentálne ma k tomu viac nenapadá.
Inak by som opustil líniu len do hlbších podrobností.
No ak položíte konkrétnejšiu otázku, možno by som Vám vedel odpovedať, alebo by sme spolu prišli na niečo ešte ďalšie.
Alebo Vám to takto stačí?

dik
u.

Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Vasiľ | 05.12.2013

Obsah vašich príspevkov sa mi páči.
Niekedy ale nesympatizujem s formou, čo je len drobnosť a najmä vec mojich sympatií - emócií.
Jednoducho sa mi nepáči to prirovnanie Otec-deti.
Je v tom pre mňa zbytočná emócia. Rodičov máme radi, milujeme ich a oni nás. Dá sa to isté povedať o HNR? Vodič dopravné zákony, ktorých dodržiavanie mu umožní bezpečnú cestu, predsa nemiluje ani nie sú jeho otcom, rovnako aj zákony, ktoré umožnili vytvorenie cesty, auta i vodiča samého.

Viem pochopiť, že emócia tak ako môže zaslepiť, vie aj pomôcť niečo pochopiť - lepšie si spojiť niečo s niečím. Vhodná emócia zaihrá na tú správnu strunu v našom podvedomí a pomôže pootvoriť cestu k pochopeniu veci, ktorej poctivý, chladný a analytický rozvoj by zabral tisíce strán textov.
Zhustiť informáciu, zvýšiť informačný tok, dá sa vhodnou prímesou tej správnej emócie. Ak to však človek prešvihne, čo i len o kúsok, tak informácia sa skresľuje, alebo má pachuť - ak má človek istým spôsobom nastavené "emočné poháriky". Emócia je len matéria svojho druhu, dá sa zhusťovať, zrieďovať, premiestňovať, má svoje vlastné "pohybové zákony".

Slúži prirovnanie Otec-deti práve na zahustenie informácie? Pretože ak áno, tak mne sa akosi stráca. Možno som príliš chladný, odmeraný a uvažujem príliš analyticky, alebo by som len chcel... ach tie moje "emočné poháriky" - jednoducho v slovách Boh=Otec-deti cítim pachuť a nie je to len o tom, že niekto tieto slová tisíc rokov zneužíval. To už som prekonal, snáď.

Alebo chladne analyticky - používané prirovnanie sa mi zdá neadekvátne. Neviem však, či to preto lebo mi stále čosi uniká, alebo som trošku ďalej oproti preberanému učivu? Ak mi niečo uniká kvôli tomu, že mi chýba istý "zmysel", asi mi nezostáva nič iné, než sa snažiť trochu poľudštiť, nechať ešte odplaviť staré nánosy z mojich "emočných kanálikov" - ako keď si niekto po štipľavom jedle dá cukrík - taký cukrík nie je sladký, má pachuť, tiež štípe.


Prepáčte, že som mimo tému a opäť s tým istým čo predtým, ako somár čo chodí do kruhu. Radšej sa pustím do štúdia nových materiálov a budem sa snažiť na to nemyslieť, ale ten kamienok v topánke tam stále ešte mám.

otec

udo | 05.12.2013

Ako myslí Boh?
Predstavte si, že kapacita okamžitého vnímania Vašeho podvedomia dosahuje vnímanie vedomé.
Vieme, že vedome je každý ohraničený na spomínaných 15-16 bit/s.(odborne tzv.perióda vzorkovania)..
..rovnako, ako splývanie obrazu do plynulého, spojito vnímaného pohybu v kine po prekročení daného počtu jednotlivých obrázkov za sekundu. Podobne pri počítačových simuláciách..

T.j., ak by sme to preniesli na plnú funkciu riadenia, je schopný spracovať naraz 7-9 rozhodnutí typu ÁNO-NIE..v binárnej logike 1, O.
Za touto hranicou sa vnímanie každému automaticky zlieva z diskrétneho do spojitého.

Keď sa napr. manna-žeri cez rôznych "wudu-guru-masta" snažia rozšíriť si vedomie, stane sa to, že akurát narušia hranicu medzi vedomím a podvedomím, nasleduje "explózia", výron informácii nazhromaždených a pod rôznymi vplyvmi(agregátnymi stereotypmi, psychotropnými látkami, atď..) poskladaných. T.j.,neschopnosť rozlíšenia reality, od vnútorného sveta jadinca..alebo celého kolektívu. Prichádza tak nevyhnutne k psychózam, schizofrénii(hlavne v kolektívnej korporátnej kultúre=podvedomí),.."vyhoretiu"(v žargóne aj tzv:"ustreleniu dekla"), samovraždám, sociopatickému správniu sa, atď..Všetko v dôsledku ignorácie nejakého zo základných objektívnych pravidiel sociálneho inžinierstva, resp. pri ich cielenom zneužívaní. Podobne, keď ignorujú spôsoby usporiadania informačných modulov kolektívnom a svojom osobnom podvedomí, sytém objektívnych a virtuálnych informačných priorít, antagonizmov a pod..

Naspäť k téme..
Predstavte si spomínanú kvapku(vedomie) a oceán vody(podvedomie). Oceán je z pohľadu kvapky bezrozmerný..nekonečný..
A teraz si predstavte, že Vaše vedomie je oceán.
Tak ste trochu bližšie k "spôsobu myslenia" spomínaného Hyper-supersystému. Alebo ak chcete "Boha".

V istom zmysle ide o jednu veľkú riadenú emóciu a tu by prirovnanie k Otcovi naozaj mohlo byť z časti oprávnené.
Že by ku nám nemal vzťah, keď s nami neustále rozpráva jazykom s-trojenia?
To vyzerá byť skôr naozaj vysoko nepravdepodobné, nelogické.
Vieme predsa, že emócie sú moduly extrémne nahustených (nejakým zvoleným spôsobom, alebo len stereotypickou algoritmikou spracovaných) jednotlivých rozpoznateľných mier, foriem..a z hľadiska dynamiky(2.derivácia podľa "času") uni-vers-a: IN-FORMÁCII(prenosov foriem..kontinuálnej transformácie existencie).

Emócii sa netreba báť, len s nimi vedieť systematicky cielene pracovať. Ide teda znova len o príslušný nástroj, nástroje práce s uvedenými komplexnými modulmi. Ich rozpoznanie, vyhodnotenie a opravy, optimalizáciu. Emócie sú v tomto zmysle výborný pomocník, no veľmi nebezpečný pán. Vedomie(Ra-cio) slúži práve hlavne ako nástroj na prácu s e-mocnými modulmi. Bez nich je nasleduje okamžite preťažené(stack overload) a oni bez neho, "ustrelia dekel", vedú bez prehodnocovania zákonite z katastrofy ku katastrofe.

Isto máte pravdu Vasiľ, že slovo "Otec", bolo v minulosti kulturologicko-vojensky strašným spôsobom zneužité. Ostatne, tak, ako výraz "religio"(vzťah)..relatio, trojica(S-trojenie), kríž, zmŕtvychvstanie, vina, dedičstvo, Pan, mys-tikos,poly-tikos,..atď, atď..
Tie interpretácie boli zámerne obrátené v podprahový opak v jednotlivých cieľových skupinách. (S)Prostá máT(r)icová projekcia

No na mieste tých en-Gine-Eer..(S-trojov,džinov tajomných..hellénsky-koiné..mys-tikos)či inžinierov , ich úrovni chápania a morálky,by som konal úplne rovnako.
Zásady, metodiky informačnej genocídy sme tu tiež rozoberali.
Výraz "Otec" teda môže vyvolať aj skutočnú "religio". T.j. osobný bezprostredný(bez prostredníkov, nejakých pseudokňazov, hier-archov) vzťah.
Potrebuje azda otec sekretárov, na rozhovor,commuNíKé so svojou ratolesťou?

Zodpovedný Otec prirodzene vyžaduje rešpekt,úctu, no nikdy nebude žiadať poklonu, oslovenie Pan.

Boh je Otec, no nikdy nie Pan.
Panom je Setan..Seth-on..
Pan púšte, čo s Panom Ega
I´Am-on..spolu s-troja
tandem s názvom bieda.

Labáky tie padlých kňazov,
nejeden Džinov svojich válov,
stvorili na kostiach našich dedov,
v šere taju temných chrámov.

Bodaj by Vás cukríky neštípali,
keď ste ich doteraz s ho..nom,
jedom v strede dostávali.

Azda zje Vám detvák bystrý,
ako ryba hačik ostrý,
keď nedáte naň návnadu,
skrz strčenia ho v ohradu?

Osobne, a nie len ja, považujem logicky pravdepodobnosť neexistencie uvedeného Nadsupersystému(Boha) za hraničiacu matematicky limitne s nulou. T.j. ak objektívne sú pravidlá(vidíme, že v prírode a aj v spolocnosti sú), musia by ť ciele a ak sú ciele, musí byť formulátor(po starom definítor). No je aj ďalší logicko-empirický dôkaz..no nechcem to zasa opakovať..

Ako by ste Ho teda vy nazval Vasiľ tak,
aby bolo s Ním ľahšie vytvoriť vzťah?

Nevyučujem, že môžete mať lepší nápad.
Asi sa zhodneme, že cieľom je aj priamy kontakt,
bo len potom sa môžme spolu
so sveta krajšieho kochať.
S ním i všetci spolu.
Vytvorenie vzťahu totiž asi vždy musí predchádzať common-NíKé

Re: otec-oprava

udo | 05.12.2013

NevyLučujem, že môžete mať lepší nápad.
Asi sa zhodneme, že cieľom je aj priamy kontakt,
bo len potom sa môžme spolu,
zo sveta krajšieho kochať..
s Ním všetci znovu.

Vytvoreniu vzťahu totiž musí,
predchádzať common-NíKé,
a nie len žiarovka v hlave Lucy.

Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Florián | 05.12.2013

Zdravím Vasiľ. Tiež mám na teba podobný dopyt ako vyššie. Píšeš, že “Emócia je len matéria svojho druhu ...” Zaujalo ma, že považuješ emóciu za matériu. Ako si na to prišiel? Odkiaľ to máš?

Re: Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Vasiľ | 06.12.2013

V istom zmysle.
Ak je cieľom u niekoho vyvolať isté emócie, tak je užitočné nad emóciami uvažovať takto.
Ale v iných prípadoch je to inak. Udo to myslím v príspevku, ktorým na mňa reaguje, popísal.

Re: Re: Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

udo | 06.12.2013

re: Hej..
Ide o to, čo pod matériou chápeš Florián.
Elektromagnetické, gravitačné pole je predsa tiež formou hmoty.
Áno, v stredoveku ich vraj dlho považovali za "duchov" :)
Ďalej biopolia a iné..
Bunky majú tiež istý druh poľa. Minimálne na subatomárnej úrovni logicky nie sú presne ohraničené. Keď dostatočne aproximujete, zistíte, že ide len o Energiu, ktorú my veľmi, veľmi zjednodušene vnímame ako "hmota". Ide však o to isté, neoddeliteľné.

Ak sa Vám u niekoho podarí vytvoriť ilúziu takéhoto oddelenia(rozdelenia jednotnej reality bez jej rozlíšenia), budete nad ním vládnuť..v jeho fasci-nácii..e-mócii mocných. Divide et impera hlavne mozgu jedinca. Až potom prúdov davu a jeho psychóz. Teda ako en-gin-eer, pekne po poriadku..

Keby napr. nebolo el-mag. väzieb, polí prešli by ste v pohode rukou cez kameň, stôl a pod..alebo keby ste ich cez tele-tele, či inak vedeli mierou svojho chápania subatomárnych obrazov manipulovať..s-trojiť "z ničoho"..ako vákuový mechanik.
Vzdialenosti medzi jadrom a elektrónmi v atómoch sú obrovské. V mierkach bežných pre ľudí by išlo prepočítane aj o mnoho metrov..kilometrov medzi "objektami" veľkosti napr. hrášku, makového zrnka.
Medzi nimi je vákuum, ktoré ale rozhodne nie je úplne "prázdne", ako ste sa snáď nie len na Vysokej škole už učilii. Ide v hlbšom zmysle o ďalší agregátny stav "matérie". Popri 4.ostatných(plynné, kvapalné, pevné, plazma). Toľko k hrubému zjednodušeniu vnímania objektívnej reality a návratu do školského veku.

Emócie sú nahustená informácia a tá potrebuje nosič.
Reálne ich nemôžete oddeliť tak, ako nemôžu logicky proste zmiznúť, keď niekto tzv."zomrie". Extrémne zrýchlene zmení formu(súbor aktuánych mier). A sme doma?
No to by sme už išli k tomu, ako mohol napr. Issa zmeniť formu "tela", alebo dokonca napr. "nezomrieť". Čisto prakticky, bez guru-dog-jem.

Trochu dehermeneutizovať mysti-fikované technológie myslenia(praktického s-trojenia). Rozohnať na chvíľu hmlu..fúknuť Vánok..ako Dietky Jeho..Fúú..a bu, vstávame..

Re: Re: Re: Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Vasiľ | 07.12.2013

Štúdium fyziky možno trochu napomáha mať fantáziu - vedieť si predstaviť pod hmotou čokoľvek. To potom snáď uľahčí pochopenie pojmu matéria.
Napríklad v Einsteinovej teórii gravitácie ja osobne aj tzv. časopriestor (ako pojem v rámci daného modelu) považujem za matériu.
Niečo som tu už o tom písal, ale nestretlo sa to s veľkým pochopením. Buď preto, že je to hlúposť, alebo preto, že nie veľa ľudí je familiárnych s Einsteovými rovnicami a diferenciálnou geometriou.
Ale to len tak úplne na okraj, najmenšími písmenkami - pálčivé sú dnes celkom iné veci.

Re: Re: Re: Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Vasiľ | 07.12.2013

Inak vďaka za trpezlivosť s nami.
Neviem, ako ste na tom s rýchlopisom, ale súdiac podľa dĺžky a rozumnosti Vašich príspevkov odhadujem, že len touto činnosťou strávite nie celkom zanedbateľný čas. Aj za toto a aj za prácu na materiáloch Vám patrí (iste nielen) odo mňa veľká vďaka.

Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

udo | 08.12.2013

Dik moc, no tá úcta patrí naozaj skôr mojim kolegom..
aj keď i ja som na čo-to prišiel..objavil existujúce..

Zaujímavá je inak aj neeuklidovská geometria.
Ked sa dve rovnobežné priamky stretnú :)
Počiatky neexistujú, keď nič nemôže vzniknúť z ničoho.
Rozvinutý zákon zachovania energie(II.Termodynamický) je zákon kontinuity..z.kontínua.
Objektívne procesy tu proste sú od vždy.
Pojem začiatok je v tomto hlbšom zmysle rovnako absurdný, ako pojem čas. Kto to pochopí, začne ho(tzv. čas) automaticky riadiť. T.j ak chce..a riadiť čas je mocná zbraň. Hermonauti to zneužívajú už nejeden tisíc liet. Pritom to vôbec nie je až tak zložité. Len selský, neskrivený um..
V skratke ide len o pochopenie základných relácii dominantných socionaturálnych procesov.

hmm..tzv. kontínuum..
Za niektorými tzv. sci-fy seriálmi, block-formermi-bustermi stoja veľmi seriózni ľudia. Aj keď sa bohužiaľ často dajú veľkými peniazmi kúpiť na to, aby podobné formulácie zavedením do absurda(preregulovaním) zdiskreditovali.

Tzv. "Časopriestorové kontínuum"..v skratke časopriestor, spadá v modeli MIM(resp. širšom FIE) pod kategóriu MIERA(FORMA) a nie kategória Matéria(EXISTENCIA).
Gravitačné pole má totiž svoju konkrétnu formu(konrétne usporiadané miery), ak chápete.
Možno preto ste sa stretli s nie až tak veľkým pochopením.
Vy máte síce pravdu, no trochu inak, ako si asi myslíte.
Na inej úrovni.
O krok..niekoľko krokov ďalej, ako sa v tomto zmysle nachádzate.

Áno, pálčivejšia je dnes podstata hlbšieho chápania uvedeného modelu ako kabinetné filozofovanie ohľadom jeho derivátov.
Vyzerá, že ide o bazálny bug, mínu západnej..a v podstate aj celosvetovej kultúry..civilizácie.
Tvorba, formovanie skutočnej civilizácie tzv.elity, na rozdiel od moci(“establishmentu” hierarchie) asi nikdyveľmi nezaujímala. Civilizáciu vždy formoval pospolitý ľud. Presne opačne, ako sa to stále paraziti snažia medzi riadkami prezentovať, podvrhnúť.

U MIM(FIE) ide minimálne o jeden zo základných problémov-výziev-príležitostí, ktoré máme pochopiť..a následne dostatočne riešiť. Ak ho ako spolocnosť nepochopíme..ale to sme tu už asi mali..resp. naši dávni, dávni predovia.

Nepoznám zatiaľ mocnejší ná-stroj v rukách Človeka.
Potenciál možností poskytovaných modelom FIE(MIM)
je z hľadiska technológii myslenia obrovský.
V istom zmysle skrinka ATdoRA, miesto PANdoRA.

Re: Re: Re: Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Florián | 08.12.2013

Myslím si, že nájsť oponenta na diskusiu o synonimite matérie a hmoty už asi nie je v súčasnosti bezozvyšku riešiteľná úloha :) Takže sa nám tu stretli dva výroky: emócie sú matéria a emocie sú informácia. Ten prvý do mojej "trubky" akosi nepasuje. Na zdroje vedúce k tomu druhému sa pýtať radšej nebudem, už tuším odpoveď :-) Nemal som v úmysle "vyprovokovať" nejakú rozsiahlu debatu na túto tému. Zrejme by sme sa na podstate veľmi rýchlo zhodli a nakoniec by sme skončili pri "upresňovani" a "dolaďovaní" terminológie - čo pravda tiež nie je od veci ale tá sa dá naštudovať na tom istom známom mieste, na ktoré som už radšej ani nepýtal. Je neodškriepiteľné, že definovanie terminologického aparátu je jedným z mnohých veľmi užitočných prínosov tamojšej práce. Ďakujem za pozornosť, ktorú ste mi láskavo venovali.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Vasiľ | 09.12.2013

No dobre teda:

Emócia - napríklad hnev - je informáciou, keď je spúšťačom nejakého procesu - nahnevaný človek si na niečom/niekom vybije zlosť. Mierou je schopnosť sebakontroly toho človeka a matériou je telo človeka použité ako nástroj - niekoho iného.

Z pohľadu niekoho kto sa snaží riadiť dav, tj. primárne vyvolať určitú emóciu medzi ľuďmi sú emócie matériou, pretože ich potrebuje vytvárať, nahusťovať, regulovať, premieňať podľa potrieb a možností. Informáciou sú rôzne obrazy, symboly - matrice - ktoré vedia vyvolať emóciu a mierou je mentálne nastavenie tých ľudí - ich stereotypy myslenia dané zväčša kultúrou, nastavenie ich "emočných kanálikov" o ktorých som písal.

Snáď to nie je úplne zle. Iba teoretizujem - príklad praktickej činnosti, myslím, prebieha na Ukrajine.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Vasiľ | 09.12.2013

A ak je to úplne zle, tak na to prosím upozornite, nech sa tu odo mňa niekto nenaučí bludy. To by asi nikomu neprospelo.
Predsalen aj ja ešte potrebujem čas na zrovnanie si toľkých vecí. Veď je to pre mňa ešte len pár mesiacov...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

udo | 11.12.2013

re:"emócie sú matéria a emocie sú informácia"

Sme to tu tiež myslím minule už rozoberali..

Skúsim ešte raz úplne jednoducho:
Emócie sú veľmi nahustené in-formácie.
In-formácie sú zasa formy(vektoru,matice,tenzotukonkrétnych mier)vpohybe.
Vieme, že všetko tečie(Panta rhei).

V strojení sveta niet stavu bez pohybu.
Skladá sa zo vzajomne previazaných procesov, informačných tokov transformujúcich existenciu="hmotu"="energiu"="mathériu".
Ide v tomto zmysle o synonymá.
Na ďalšej úrovni chápania tvoria jednotu,
S-Trojenie sveta.
Princíp=ultimatívny, najvyšší nástroj tvorenia=s-trojenie
Formovanie, transformácie existencie, bytia, osudu.

"Preto zrúdy tie.. znetvorili dielo Jeho,
že by dietky rozlíšenie stratili
a tak im vzťah s ním zhatili"
..i náboženstvom adeizmus nazvali.
Tož pojmy a dojmy..

Základom každej cirkvi, kultu,
či náboženstva je z manažerského,
mono-poly-stického riadenia vždy nevyhnutne
adeizmus a hierarchia.

Niet Boha v dnešných tzv. relígiách.
Viera je v Neho, no nie Jemu.
Viera v Neho je v dnešnom zmyse strašným ateizmom.
Veríte svojmu otcovi, kamarátovi, alebo iba v neho..že existuje?
Čo máte potom za vzťah s otcom..keď sa mu ešte aj klaniate a Panom ho zvete?
Nebojte sa, nemyslím Vás osobne Vasiľ a Florián..:)

Zámerne bežne nepíšem ATeizmus, keďže AT bol
v dobách dávnych obraz foném Boha.

I tam prešiel útok na obraze davu,
aby vrátiť sa viac nesmel
k relígii s Otcom blahu.

Preto heslo z 1.republiky, oprášené nie úplne šťastne v 2., je treba užiť znovu:
"Pretrváme, neprojedou!"

Na jednej úrovni chápania teda môžeme povedať, že emócie sú extrémne nahustené, už jedincom(kolektívom) spracované informačné moduly..ktoré sa samozrejme v podvedomí ďalej dopĺňajú, vyvíjajú(transformujú). Tým, že menia situáciu, sú ako každá informácia, nevyhnutne súčasťou existencie.

Preto na ďalšej,hlbšej úrovni chápania jednoty s-trojenia sveta proste sú emócie v rámci súčasti svojho existujúceho nosiča "hmotné".
Viete si azdapredstaviť informáciu beznosiča?
Formu bez hmoty?
Hmotu bez formy(miery)?

Každý človeka tak prirodzene od narodenia myslí.
Akurát sa Polyfémov Ni(e)kto, imitujúci Dia(Odi-n-Zeus) už nejedno tisícročie snaží negovať čuch-Čovečí..nos medzi očami..pomocou systematického vytvárania iúzie kategórii Času, Priestroru, nejakej Energie a Hmoty, či "Ducha"(Psyché) a "Tela".
"Duch a telo jedno jest".
Tak, ako myšlienka logicky nemôže pri zmene formy(napr. tzv"smrti") zmiznúť.

kontra tma
Ame´ne-Ra-dno
štvor-jediná
1.Sieť(Net) 2.Hľadajúca(Nef)ňuf-ňuf 3.Žrádlo(Pašt)..basy baštu 4.Sebe(K)-Ega
Na tom je postavené jadro západnej filozofie egoizmu(bláznovstva)..

Nie Samosato, ale systémova projekcia prastarých sociálnych inžinierov z pred obdobia 3.dynastie Džoséra.
Šikovní chalani, čo však len bitiek zopár vyhrali,
no vojnu-gate dnes svoje i trosu prehrali..

Vasiľ | 11.12.2013

Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Petr | 06.12.2013

Není na místě a nepomohla by rozšířená představa HNR nejen coby jednoho Otce, ale v notoricky známé, trojjedinné (funkční) podobě, symbolicky popisované coby Otec, Syn a Duch Svatý ? Není s-trojovací mechanismus Ksb až příliš blízko Trojjediné podstatě HNR (pokud teda koncepce s takovou charakteristikou HNR pracuje, nevybavuji si, že bych na to někde v materiálech Ksb narazil) ? Ale možná to zas příliš zavání "biblickým konceptem" a stereotypy.

Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Florián | 05.12.2013

Zdravím Udo. Píšeš: “... Hierarchicky Najvyšším Riadením, ktorého základné predpokladané a overiteľné parametre sme tu rozoberali.” Môžeš dať malú navigáciu kde? Rád by som sa na tie “parametre”pozrel.

Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

udo | 07.12.2013

Celé MIM a DVTR (tu na stránke na stiahnutie)je o nich, model parametrov HNR. Neradno v takých závažných veciach vytrhávať z kontextu. Navyše s toro-biblickými stereotypmi.

Keď ale klikneš napr. aj na môj nik na Zvedavcovi, alebo tam dáš do prehľadávania HNR, vyhodí ti toho spústu. Tak aj systém formulácie základných gramotných otázok, ktoré sme si pri diskusiách v snahe o demistifikáciu nášho vzťahu s Otcom(religio).. kládli ohľadom HNR, Jeho pravdepodobných cieľov a motivácie..tým sme čiastočne iterovali jeho profil.

Sú to celkom slušné odhady, modely a empiricky pomerne funkčné.
Nejde o to úplne Ho pochopiť, ale na daný stupeň vývoja dostatočne, bo Otec nedáva deťom nepochopiteľné úlohy, ale len ZATIAĽ nepochopené.
Deklarácia nepochopiteľnosti ako dogmy(statiky) nie je logicky dielom rúk Božích, bo On sám je Logos(Miera).

Tak, ako kedysi dávno zvrhlíci na spôsob, princíp s-trojenia sveta tiež dogmu vytvorili a synov a dcéry Človeka vývoj zabrzdiť chceli. I tak, ako jedného zo synov, aj princíp, meč ná-stroj nejvyšší samotný zbožštiť tiež dogmou č.3 rúhaním strašným zbožštiť a tým do "13. komnaty" na veky pre ružu života zavrieť chceli.
Len "aktualizovali" pre plebs systém HEČP..
a pre samovyvolených nechali tórický Sefirot(Sefer, Sipur, Sefar), intepretovaný rôznymi spôsobmi, no pre "rovnejších" hermo-nautikov správnejšie ako spomínaná Matéria- Informácia-Miera.
No..dosť bolo pátosu emócii-mocných na tento večer.
Ráno je ho múdrejšie.

Tie diskusie sú zčasti furt o tom istom, no našťastie sa aj aspoň trochu vyvíjajú. Tak, ako celý tento voči biblickému objemnejšie stavaný, s-trojený model.
Pozri, preštuduj a pridaj sa konstruktívnou kritikou k optimalizácii.
Drž sa.
u.
u.

Re: Re: Re: re:Petr a "ľudia, ako potenciálni Námestníci VM"..

Florián | 08.12.2013

Ďakujem za reakciu. Dúfal som, že dáš nejakú skratku :) Viem o čom sú veci, do ktorých ma smeruješ - orientujem sa v tom. Zároveň by som rád ocenil čas a energiu vynaloženú na preklad týchto materiálov celej partie na práci sa zúčastnivšej.

Přidat nový příspěvek