Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13.5

Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13.5

Kapitola 13.5 - Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme

Pouze nová kapitola: DVTR-kap.13.5.pdf

Celý text: DVTR10.6.pdf DVTR10.6.doc

 

 

13.5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme

 

Vektory cieľov kumulujú čiastkové ciele(ich nové komponenty) a stanovujú(menia) ich priority pod tlakom špecifík skúsenosti interakcie s prostredím ich nosičov. Vo vzťahu k vektorom cieľov možno určiť nasledujúce pojmy:

 

 1. pod Objektívnym vektorom cieľov chápeme ten vektor cieľov, ktorý sa prejavuje v práci systému ako objektívna danosť nezávisle od deklarácii o obsahu a usporiadaní jeho vektora cieľov, ktoré môžu byť ohlásené jeho manažérmi, alebo zapísané v „inštrukciách“ ohľadom jeho nastavenia a využitia1;

 2. Potenciálovy vektor cieľov obsahuje objektívne možnosti nevyužívané zo subjektívnych príčin. Vo vzťahu k riadeniu zo strany Najvyššieho je potenciálny vektor cieľov jednou z častí vektora chýb samoriadenia v rámci hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia, alebo potenciál určený na dosiahnutie v budúcich etapách rozvoja supersystému;

 3. Identifikovaný(rozlíšený pri pozorovaniach) vektor cieľov je integrálna(obsahová) časť objektívneho (alebo potenciálového) vektora cieľov spolu s chybami identifikácie čiastkových cieľov a ich priorít. Tento pojem je čisto subjektívne zobrazenie(stvárnenie) objektívneho, avšak podmienené príslušnou úrovňou v hierarchii vzájomnej vloženosti(zapuzdrenosti) riadenia(tvorenia, strojenia, management);

 4. Autoidentifikovaný subjektívny vektor cieľov vzniká dôsledkom snahy subjektu riadenia identifikovať svoj vlastný objektívny a(alebo) potenciálový vektor cieľov

 

 

Intelekt sa javí byť iba časťou informačného vybavenia(zabezpečenia) správania jeho nositeľa. Ak je informačné vybavenie organizované hierarchickým spôsobom, tak niektoré fragmenty celkového cieľového vektora môžu byť zafixované na rôznych úrovniach tejto hierarchie. Pritom sa v zložení(stavbe) vektora cieľov môžu objaviť rôzne defekty(poruchy).

 

 1. Jeden a ten istý čiastkový cieľ sa môže opakovať niekoľko krát v rôznych jeho(celkového cieľového vektora) fragmentoch, zodpovedajúcich rôznym hierarchický úrovniam organizácie informačného vybavenia. Dôsledkom toho v jeden a ten istý moment(interval) času bude mať jeden a ten istý cieľ rôzne priority v informačno-algoritmickom zabezpečení riadenia. Tento defekt budeme nazývať inverziou priorít.

 

 1. Okrem toho môžu existovať antagonizmy tak jednotlivých cieľov, ako aj fragmentov vo vektoroch cieľov. Pod antagonizmami chápeme prítomnosť vzájomne nekompatibilné(nezlučiteľných, vylučujúcich sa) cieľov rovnakej priority v jeden a ten istý moment(interval) času. Antagonizmy môžu byť:

 1. Objektívne, vyjadrujúce nezlučiteľnosť daného vektora cieľov s príčinno-dôsledkovými väzbami celkovej existencie Strojenia sveta.

 2. Subjektívne. Na rozdiel od objektívnych „nevyžadujúce od Boha zmenu prírodných zákonov“

 

Ak príde v supersystéme ku spojeniu sa niekoľkých elementov(z ktorých sa každý javí byť nositeľom nejakého vektora cieľov) do štruktúry, tak táto štruktúra spolu so svojou bázou získava aj ich cieľové vektory. Uvedený jav je sprevádzaný zrodením celkového vektora cieľov tejto štruktúry(alebo supersystému, či jeho fragmentu).

Celkový cieľový vektor štruktúry sa javí byť združením:

 1. množín čiastkových cieľov(na úrovni významu štruktúry ako celku2) zo všetkých vektorov do nej vchádzajúcich elementov a 

 2. podriadenia sa novej spoločnej hierarchii priorít cieľov.

Pritom celkový vektor cieľov nielenže nasleduje defektnosť vektorov cieľov už existujúcich v cieľových vektoroch elementov formujúcich štruktúru, ale môžu v ňom vznikať aj poruchy podmienené nekompatibilitou cieľov a ich priorít zdedených od rozličných elementov.

 

Dva ľubovoľné vektory cieľov možno porovnať jedného s druhým, rozpoznávajúc zhodnosť do nich vchádzajúcich čiastkových cieľov a usporiadanosti ich priorít. Pojem hĺbka identickosti(zhody) dvoch(a viac) cieľových vektorov je založený na zhode usporiadania následnosti čiastkových cieľov v jeden a ten istý časový okamih(alebo interval):

 1. bez inverzií priorít a

 2. za neprítomnosti antagonizmov medzi rozličnými cieľmi vo vektoroch.

Za týchto podmienok je riadenie v princípe uskutočniteľné nekonfliktným(podľa cieľov a priorít) spôsobom na osnove nejakej pre všetkých účastníkov objemnejšej koncepcie riadenia v rámci hĺbky zhody ich cieľových vektorov.

 

Inými slovami:

Hĺbka identickosti(zhody) riadenia vektorov cieľov je rozmer priestoru(pri 1D vektor, pri 2D matica, pri 3D tenzor mier) parametrov, v ktorom je v princípe uskutočniteľné bezkonfliktné riadenie. Tento pojem sprevádza druhý pojem: rezerva(zásoba) udržateľnosti nekonfliktného riadenia podľa hĺbky zhody cieľových vektorov.

 

Za hranicami hĺbky zhody cieľových vektorov môže riadenie(hoc aj iba na niektorých časových intervaloch, ak nie na celej dĺžke trvania, životnosti procesu) niesť vnútorne konfliktný, konceptuálne neurčitý charakter.

 

Dôsledkom hierarchič(c)nosti čiastkových cieľov vo vektore je zjednotenie niekoľkých cieľových vektorov do spoločného nejednoznačné. Môžeme získať tak defektné spoločné cieľové vektory, ako aj spoločné vektory disponujúce väčšou hĺbkou zhody s čiastkovými vektormi. T.j. na základe informačnej výmeny(napr. tandemnej, alebo polytandemnej) lepšie identifikujúce podstatu „problému“, cieľa. Moc(sila) a udržateľnosť..zdravie súborného intelektu(vznikajúceho pri informačnej výmene jeho elementov) je určovaná (pri ostatných rovnakých podmienkach) hĺbkou zhody súborného vektora cieľov, vznikajúceho z cieľových vektorov jednotlivých jeho účastníkov. Druhotný proces sa prejavuje v schopnosti elementov priviesť svoje cieľové vektory do súladu so súborným vektorom cieľov a vektorom cieľov hierarchicky vyššieho(vo vzťahu k supersystému) riadenia. Jeho udržateľnosť (a taktiež udržateľnosť riadenia supersystému) na časovom intervale bude určovaná hĺbkou zhody čiastočných, súborného(zboru) a hierarchicky najvyššieho(vo vzťahu k súbornému) vektora cieľov.

 

Vo vzťahu ku každému z elementov v jeho vektore cieľov možno rozlíšiť

 1. fragment determinovaný(podmienený) fundamentálnou časťou informačného vybavenia

 2. fragment podmienený adaptačnou časťou.

 

Tieto dva fragmenty môžu byť taktiež vzájomne porovnané vzhľadom na hĺbku zhody ako 2 odlišné cieľové vektory.

 

Informačná výmena na úrovni fundamentálnej časti, pokiaľ aj sama nezrodí zborový intelekt, môže vytvárať os-novú pre súborný intelekt pri informačnej výmene na úrovni adaptačnej časti informačno-algorytmického výstroja. To v prípade, že fragmenty v súbornom intelekte zúčastnených elementov cieľového vektora: 1. fundamentálneho(základového) a 2. adaptačného, majú dostatočnú hĺbku zhody. Ak informačná výmena na úrovni fundamentálnej časti od začiatku rodí súborný intelekt, tak na úrovni adaptačnej časti je možné zostrojenie ďalšej hierarchickej úrovne súborného intelektu.

 

Antagonizmus medzi fragmentami 1. fundamentálnym a 2. Adaptačným je čiastkový prípad defektívnosti vektorov cieľov. Môže zrodiť dva a viac antagonistických súborných intelektov v rámci jedného supersystému. Dôsledkom toho budú vznikať kolapsy procesov samoriadenia v supersystéme vedúce k jeho deštrukcii, alebo napojeniu sa na proces samoriadenia supersystému hierarchicky vyššieho riadenia.

 

Tak sa pozerá individuálny intelekt na súborný intelekt z pohľadu Dostatočne všeobecnej teórie(modelu) tvorenia(s-trojenia, riadenia). Je možné, že sa niekomu bude zdať všetko tu povedané ako nejaká fantázia(sci-fi, blúsnenie), no potom je dobré obrátiť sa k nejakému špecialistovi v oblasti IT. Aj primitívna sieť počítačov totiž svojimi možnosťami prevyšuje ľubovoľný z v nej zúčastnených počítačov a disponuje možnosťami, ktoré nemá ani jeden z nich. V základnom zmysle totiž ide tiež o intelekty(algorytmy spracovania informácii; sekvencie, postupnosti príslušných krokov).

 

Pri dvojúrovňovej organizácii informačno-algorytmickej výstroje(vybavenia) samoriadenia elementov môže časť kanálov informačnej výmeny medzi nimi prebiehať iba na hierarchickej úrovni adaptačnej časti informačného vybavenia. Okrem toho môžu byť z dôvodu neosvojenia potenciálu rozvoja informačno-algorytmického výstroja zablokované jednotlivé oblasti. Tak môžu v danom prípade aj  všetky kanály(alebo časť z nich) informačnej obmeny disponovať ohraničeným dosahom akcieschopnosti a priepustnosťou. Všetko to vedie k tomu, že supersystém široko rozložený v danom prostredí sa vo vzťahu k činnosti nejakých faktorov(taktiež široko lokalizovaných a o to viac prípadne aj rýchlejšie konajúcich) nemôže správať ako jeden celok a rozpadáva sa na nejaké množstvo regiónov(vo vojenskej term.: polygónov). Tieto polygóny sú z uvedených prvotných dôvodov informačne izolované jeden od druhého na úrovni adaptačnej časti ich informačného výstroja.

 

Tieto prvotné príčiny potiahnu za sebou príčiny druhotné: nezhody systémov kódovania(napr. u ľudí: reč, slang, stereotypy vnímania, myslenia..) informácii na úrovni adaptačnej časti v rôznych regiónoch supersystému. V každom z takýchto autonómnych regiónov supersystému pravdepodobnostne predurčene vznikajú štruktúry, nesúce vo vzťahu k regiónu plnú funkciu riadenia ním samým ako jedným celkom.

 

Autonómne oblasti v supersystéme sú jednotky jednej a tej istej hierarchickej úrovne v poriadku vzájomnej vloženosti riadenia. Autonómne regióny sa zmocňujú hierarchickej úrovne štruktúr od jednotlivého elementu až po regionálne centrum riadenia, predstavujúceho osebe štruktúru, informačno-algorytmicky uzavretú na vonkajšie, alebo hierarchicky vyššie(objemnejšie) riadenie vo vzťahu k supersystému ako celku. Regionálne centrá nesú s regiónom prepojený intelekt, uskutočňujúci vo vzťahu s ním plnú funkciu riadenia. Primerane tomu môžu regióny disponovať rovnakým významom v poriadku vzájomnej vloženosti riadenia, ako supersystém celkovo. Pritom môžu byť ale niektoré autonómne regióny vložené v druhých autonómnych regiónoch tak, že ich význam bude menší, v porovnaní s váhou(významom) supersystému ako celku.

 

Malý stupeň osvojenia potenciálu rozvoja(malé elementná..elementárna rezerva udržateľnosti regiónov) a ohraničenosť tempa rastu kvality riadenia v nich vytvára(spúšťa) vnútri-systémový proces pritiahnutia vonkajších elementov do sféry činnosti centra riadenia autonómnych regiónov3. Tento „psycho-logický“ mechanizmus je do istého stupňa ekvivalentný zvýšeniu elementárnej rezervy ucržateľnosti regiónu pri nezmenenej úrovni intenzity interakcie regiónu so „svojim“ prostredím. V tom zmysle, že by kvalita riadenia pri nezmenenej početnosti(množstve) elementov viedla k vyslobodeniu elementov z procesov plynúcich v regióne(polygóne).

 

Ak sa hranice sfér činnosti regionálnych centier riadenia stretávajú, plné funkcie riadenia každého z regionálnych centier získavajú celosupersystémový význam. Avšak riadenie supersystémom ako jediným celkom je možné iba pri uskutočňovaní rovnakej plnej funkcie riadenia v každom regióne. Inak povedané: Riadenie supersystému ako jediného celku je rovné množine(dôsledkom „dejinnej“ rôznorodosti pôvodu každej z nich) identických(zhodných) plných funkcii riadenia, čo vedie k zhode riadenia rôznych regionálnych centier. T.j. pokiaľ regionálne objektívnu špecifičnosť každého z nich skúmame osobitne mimo tohto procesu. V opačnom prípade vznikajú (dôsledkom informačnej výmeny medzi autonómnymi regiónmi) v rámci jedného regiónu supersystému podmnožiny jeho elementov konajúcich v mene uskutočnenia navzájom sa vylučujúcich cieľov a koncepcii. V rôznych momentoch(situáciách) a na rôznych časových intervaloch.

 

Ide o jav konceptuálne neurčitého riadenia. Je veľmi nebezpečné pre regióny supersystému, supersystém ako celok a druhé naviazané uzavreté systémy, pokiaľ sa ho nepodarí prekonať v prijateľnej dobe. Je to rôznorodosť, varianta konfliktného riadenia. S tou osobitosťou, že na rozdiel od určeného konfliktu, kde jedni neustále pracujú na jedny ciele a koncepcie riadenia a druhí na iné, tak v konceptuálne neurčitom riadení jedny a tie isté elementy v rôznych momentoch pracujú na uskutočnení navzájom sa jeden druhého vylučujúcich cieľoch a(alebo) koncepciách ich uskutočnenia.4 Osobitosť konceptuálne neurčitého riadenia leží taktiež v tom, že objektívna konfliktnosť riadenia nie je subjektívne vnímaná ako konflikt viacerých riadení vo vzťahu k jednému a tomu istému objektu.

...

Diskusní téma: Dostatočne všeobecná teória riadenia, kapitola 13.5

ISGXApgp17

assitineMiz | 07.12.2013ASMUSbgz10

assitineMiz | 03.12.2013Astrální putování??

| 14.10.2013

Zdarvím Udo, tak to cestování v čase je opravdu možné?? Děkuji za informaci..

Re: Astrální putování?? :)

udo | 15.10.2013

Az-t-Ra-Al-neé putovanie? :D

Hej "cestovanie v čase" je odjakživa súčasťou bežného života na úrovni podvedomia, no nie celkom tak, ako v meédiách a ezo-exo-príručkách wudukultovníkov..
(Všetky celospoločensky významné informácie musia dnes vždy okamžite von. Nikto nemá právo robiť si na nich svoj peudoliečiteľsko-korporátny biznis. Rovnako je to inak aj z tzv."autorskými právami na informácie"=civilizačná samovražda)

..Podobne, ako matice objektívne existujú a dokonca sú "materializované", no nie úplne tak, ako vo filme Matrix..
..aj keď je tam hodne okrajovej pravdy, bo ináć by opičáci zvnútra hnilý banán nejedli.

Ide o štandardné technológie myslenia(s-trojenia) patriace do kategórie konceptuálnych, ktoré sú zasa bázou, osnovou praktického sociálneho inžinierstva.

Pozri si napr. DVTR. To sú v podstate niečo ako odborné základy toho, čo ťa asi zaujíma.
Ide o schopnosť identifikácie objektívnych socio-naturálnych procesov(hlavne dominantných) a ich vzájomnej previazanosti.
(Ilúzia objektívnosti nejakého procesu vytvára ilúziu spolu?riadenia o-sudu)
Proces vždy vedie na vybranej "časovej" osy od niekiaľ niekam. Keď sa nejakého dominantného "chytíte" ako nite v jaskyni, či labry-int-e môžete po ňom chodiť hore-dole, ako v byte, či po známej ulici. A keď navyše už poznáte, alebo si vyrobíte mapku(reálny chronos, os-nova), môžete sa pozrieť kdekoľvek tak do dejín, ako do budú(ne?)cnosti. Zjednodušene formulované.

Toľko vskratke k odborne bežnej, štandardnej analyticko-prognostickej rutine.

Tak môžete potom aj priamo, či nepriamo konať v minulosti, či budúcnosti. Rýchlo, takmer v oka-mihu(napr. spätne v dejinne kľúčovom bode minulosti) zmeniť celkovú spoločenskú situáciu, "zázračne" vyliečiť nejakú chorobu..

Ostatní opičáci Vás za to kedysi považovali za veľkého šamana, či po objavení písaného kódovania myšlienok, za mága. Dnes kvalitne vzdelaného sociálneho inžiniera.

Z toho vychádza čiastočne aj telepatia, bilokácia, s-trojenie objektov "z ničoho"(mechanika vákua postavená na bežných obecne známych hydromechanických analógiách, oblasti elektromagnetických polí a subatomárnej fyziky) a pod..no tu sú už zakomponované vo väčšej miere aj ďalšie štandardné konceptuálne technológie.

Kedysi sa uvedené techné-Logos predávali spravidla výlučne ústno-umě(t)lecky a zdokonalovali v príbehoch a obrazoch klanovo-hermeneuticky z generácie na generáciu.
DVTR&co.je to isté len pri viac-menej úspešnejšom popise v modernejšej a exaktnejšej verzii. T.j.aby ste nemuseli v horšom prípade stráviť 20 životov v nejakom klane deprivátov, či ako otrocký murár.

Príklad:
Skúste si najprv ako veľký "wudu-guru" :) klasické cvičenie. Predstavte si, čo je to čas. Prečo logicky objektívne nemôže existovať a ako ho subjektívne vnímate. Koľko rôznych "časov"(t.j.tzv.etalónových frekvencii) ste schopný subjektívne rozpoznať. Toto cvičenie býva praktickým entrée do "sociálnej mágie".

Raz bude aj u nás bežnou súčasťou výučby druhého stupňa ZŠ a ten "čas" pravdepodobne nemôže byť až tak ďaleko.
Deti, mladí ľudia do 25 to zvládajú v pohode, no horšie je to potom z ich učiteľmi..keď sa karta behom pár týždňov, mesiacov zrazu obráti a deti začnú klásť prudko gramotné otázky..cez hrdlo pieskových hodín sedemmýľovými čižmami predbehnú svojich bývalých učiteľov. Budete mať spústu malých "žrecov".
No Ni(e)komu to samozrejme nevyhovuje,
pričom tí Ni(e)ktoši len toľko moci majú,
koľko opice veria, že im niečo sami dajú.
No Ľudia zdraví vedia, že to celé iba hrajú.

Tak ako pri vkročení do púšte a prvých opakovaných komplikáciách, skutočný At-Mose raz dávno povedal tlupe kočovníkov:
"Ach, keby ste len všetci boli žreci."

Informačná saturácia(nasýtenosť)

udo | 10.10.2013

Hej..viem, že text je pre mnohých na prvý pohľad príliš odborný..
no snažili sme sa čo najpresnejšie praktickou (technickou) psycho-logickou terminológiou popísaťprincípy bývalej hermeneutiky a vyjadriť vývody, východ z nej do in-divi-duálnych možností riadenia osudu každodennej reality.

Ide o základné rozvetvenie "S-tro-Mu života".
Aspoň to, čo sa nám zatiaľ podarilo dekódovať z princípov fungovania a riadenia kolektívnej psychiky vyjadrené v aktuálnom vedeckom jazyku štandardného manažmentu.

Pre tých, ktorí majú záujem vedieť viac(ako bežní mana-žeri a tzv.politici) z príjemnej reality a ochotných prevziať podľa miery svojich(po preštudovaní DVTR postupne nevyhnutne rastúcich) schopností zodpovednosť nad dianím v spolocnosti aj na svojom dnešnom poste, funkcii, rodine, v samospráve..
Je jedno kde..od otca rodiny po priemerku :)

Sociologický Operačný systém novej generácie(DVTR) usporiada v podvedomí to, čo ste sa odmala naučili a umožní akcelerovať, extrémne zefektívniť vaše ďalšie učenie v akejkoľvek oblasti.
Zároveň významne obmedzí možnosti vašej manipulovateľnosti kýmkoľvek. Likviduje informačnú pyramídu dnešnej otrokárskej spolonectnosti.. Likviduje.. otrokárstvo. Likvid..
Pri každodennej aplikácii, hre s týmto opensource OS,
hráč strojí obraz z novej, vody živej.

Po chápavých riadiacich pracovníkoch je a bude vždy hlad.
Vedomosti sú v istom zmysle jediná vec, čo sa nedá kúpiť a zostáva večne.

Re: Informačná saturácia(nasýtenosť)

.T | 14.10.2013

Mne KOB materiály dosť pomohli zvášiť mieru chápania ... aj Keď drvivú väčšinu výrazov čo sa píše v DVTR ešte neni som schopný pochopiť....

Re: Re: Informačná saturácia(nasýtenosť)

popolvár | 15.10.2013

...aj u mňa sa zvýšila miera chápania, napr. som sa "pousmial" pri nápise na policajnom aute: "slúžiť a chrániť". Hneď sa mi vynorili otázky: "Komu?" a "Koho/Čo?" Odpoveď poznáme... Len či si to uvedomujú aj tí policajti...
Pri rozhovore s jednym policajtom o seriále Profesionáli poznamenal dotyčný, že ono to až taká paródia nie je, že by skôr pasovalo "natočené podľa skutočných udalostí"...

Ukrajina

Maros | 10.10.2013

Tak toto je uz max vrchol. Hlupost hranice nema to je jasne ale odhalit ju myslim sa da skor nie.Tie katastrofy na zemi su nevyhnutelne lebo tvori co by tu boly bez nich si radsej ani nechcem predstavit. Bytosti s tupostou co by musela byt zhmotnena.

Zdravim Slovanov

http://czech.ruvr.ru/2013_10_05/Evropsti-Romove-zaplavi-Ukrajinu/

Radio Volchva

Zdeslav | 10.10.2013

Znáte někdo tyto stránky ? http://radio-volhva.com/

Re: Radio Volchva..StaroVěri i StaroMěri

udo | 10.10.2013

Isto, ako sme sa bavili, je v tzv. védickej kultúre mnoho starých vedomostí, ktoré neradno zabudnúť..ale..
Prečo vyhralo na západe ideo-logický boj pseudokresťanstvo? Nemohlo zvíťaziť len ohňom a mečom.

Na čom stojí véda, či vie-Ra, ktorú zničiť možno,
čo je to za svetlo dané rodom a či temno?

Tzv.biblický koncept ponúkol objektívnejšiu, monoteitickú alternatívu..
síce zvrhlú, no funkčnejšiu.

S polmesiacom pôvod súc, snáď i spoločný mali,
no védy masám širší iba v Indii časov Budhu
a v h-El-Lade-Só-kratos topenia ľadu,
pohľad jasný celý, ľuďom dali.

Mnohí Život-RiECtI, volchvi, kniezi..
nekonali a poniektorí i kúpiť sa mali,
hold púštnej búrke strašnej
Os-Iris(a) zmŕtvych vstalej,
seta(mo)novi dary vzdali.

Okrem toho su dnešní starověri žial logicky ako jeden z (pod)vedomých plukov 5-kolóny, spolu s monarchistami, “ortodoxnou cirkvou”, marxistami atď..financovani a logisticki podporovaní zvonku ako alternatíva k snahe o zdravý sedliacky Ra-z-um.
Rozdeľuj a panuj, Circenses et Pan..ehm..

Sedliak zadným je bystrý umom
a čo raz už bolo ťažké,
nevezme viac v čase druhom.

V hElLade "Panta Rhei".
Alebo..u nás na dedine Zde-Sláve:
"2-krát do tej istej rieky nevstúpiš."

Púť..Pútin

udo | 10.10.2013

Pútavá to osoba a ob-čas i Čelo-věk..

Jou..odpoveď , môj..náš pohľad na otázku z predošlej diskusie o Vladimírovi V-ladi-měrovičovi..

Aj jeho to pokúša, bude pokúšať. Moc a svetlo-noc..nos.
Čím bude sám národ múdrejší, tým menšia bude šanca, že (príliš) z cesty skĺzne. Národ stráži politikov. Nikdy nie naopak. V tom prípade ide len o dav, tlupu bezpri(e)zorných.

I múdrejší vekov dávnych po-šmykli sa vo veciach sPráv-nych..
Žrec podporujúci jelitá, v znachara prevracia svoje kopytá,
znajúci chýb dietok Človeka, v egu ticha pri svetle narieka,
keď do časov minulých sa obzerá, po pôžitkoch len zazerá
a ničením svedomia, do roztrhnutia vedomia, noci temné utíká.

Re: Re: Radio Volchva..StaroVěri i StaroMěri

Maros | 11.10.2013

Krestanstvo vyhralo klamstvom mec prisiel az vtedy ked ty co maly viest zradili. A prisiel na tych co sa nechcely podvolit ale nemohli uz viest organizovany odpor dovod je jasny preco ci?
Ten kto zradi svoj narod hynie snim neda sa nijak zachranit a to ked niekto nechape tak potom smola.

Zdravim Slovanov

Re: Re: Radio Volchva..StaroVěri i StaroMěri

Stretnutie | 12.10.2013

Zdravím Vás všetkých,milí priatelia,aj Teba ,veršotepec.-).Priznám sa,dlhšiu dobu som si myslela,že si prof.Peter Stanek,o tom sa hovorí,že je kobista. Vraj je v súčasnosti dosť chorý. Udo,nebudem špekulovať kto si.-). Len mi p r o s í m Ťa pomôž v jednej veci.Všetko prichádza tak náhle. Kresťanstvo,Cyril a Metod,dobre......toto ma už nerozdelí,ani mi nebude vládnuť. Ale čo Imhotep ? Aký postoj zaujať k tejto entite,pokiaľ viem,historickej. Žil...a bol dobrý,či zlý? Alebo...iba mi povedz.aký máš na neho názor . Dík.Je to pre mňa veľmi dôležité.

Re: Re: Re: Radio Volchva..StaroVěri i StaroMěri

udo | 13.10.2013

Prečo je to pre Teba dôležité?
Ak Ťa zaujíma Imhotep, čo si myslíš o Thotovi?
To je možno ešte dôležitejšie.
Niečo okolo toho sme rozoberali okrem iných starších diskusii aj tu:
http://www.zvedavec.org/nazory_5468.htm#ptr287826

Otázka je, čo urobil Im-Hotep pravdepodobne objektívne správne a čo nie. Tak aj Chésiré. Akú rolu za danej situácie zohral napr.faraón Džósér.

Hovorili sme si predsa, ako sa prakticky "cestuje v čase".
Môžeš sa tam aj sama pozrieť, ak chceš, no buď opatrná.
Pre zatiaľ možno nedostatočne chápavejších objektívnu realitu sa hovorí:
"Tak býva, že nazeranie do Egypta tajov,
viertor (ne)bezpečný skrýva"

Vrchná kasta bola pravdepodobne takmer "od začiatku" monoteistická. Až do vyhodnotenia neudržateľnosti okolnosťami deklarovaného polyteizmu.
PLNÝ rozkol nastal asi až počas spomínanej 18.dynastie. Migračné prípravy(Sinajský polygón) smerom na Kádeš prebehli počas 19.dynastie. No globalizačné projekty z kraju Ka-met bežali v tom období aj smerom na sever. Kréta, Mykény, Trója,..Východ-Sum-ária(krajina Sen-ar) a na konkurenčné formujúce sa centrá v Indii.

Napr.aj na soche JE 49889 sa inak v titulatúre tiež okrem spomínaných cérdových tabúľ Chesireho hrobky píše o Imhotepovi(Miero-tvorcovi) ako o jednom z dvoch "bratov" Ka-Ra-Al-a. Chápeš, ako to je s pomerne vysokou pravdepodobnosťou asi vzhľadom na aktuálny stav globálnych realistických procesov v analyzovaný moment dejín myslené?

Čo Ťa zaujíma konkrétne?
Môžno budem vedieť poradiť, ktorým smerom by si mohla skúsiť ísť pri hľadaní odpovede.

Přidat nový příspěvek