Dostatečně všeobecná teorie řízení, učesaná verze (1)

Dostatečně všeobecná teorie řízení, učesaná verze (1)

14.10.2014

 

Počínaje dneškem bude znovu po kapitolách publikována Dostatečně všeobecná teorie řízení, v "učesané" verzi - s korekturami textu a úpravami pro lepší srozumitelnost. Korektury a opravy: popolvár.

 

DVTR Preambula a Predslov - kapitola 1.doc (82 kB)

 

 

Dostatočne všeobecná teória riadenia

Konsenzuálne materiály náučného kurzu

Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia (manažmentu)

St. Peterburgskej štátnej univerzity,

Nakasoneho inštitútu strategických štúdií globalizácie

a absolventov univerzít STU a UK Bratislava

Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011, 2014

 

St. Peterburg, Tokio, Bratislava

r. 2014

 

 

 

 

KONCEPTUÁLNE TECHNOLÓGIE,

staro-nové spôsoby myslenia (objavovania a osvojovania si nových in-formácií)

presnejšie: Metodológia spracovania in-formácií

(kurzy pôvodne určené v Euroatlantickej kultúre výlučne pre riadiace štruktúry lokálnych a globálnych “elít”)

Cieľ publikácie: Zverejnenie a sprístupnenie uvedených technológií, a tým zvýšenie miery chápania objektívnych spoločensko-prírodných procesov populáciou, vedúcej k postupnému významnému zníženiu možností jej manipulácie majiteľmi mediálno-bankového konglomerátu.

Sufficently universal theo-ry of ruling

Dostatočne uni-vers-al-ny model s-trojenia, tvorenia

 

 

 

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu k nim nikto nedisponuje osobnými autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajucej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentálne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným učelom. Ten, kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, pri ich fragmentálnom (čiastočnom) citovaní, alebo pri odkazoch na ne, berie na seba osobnú zodpovednosť a v prípade vytvorenia kontextu, meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu naraziť na„mystické“ pôsobenie mimo právneho rámca.

 

 

OBSAH

 

Predslov………………………………………………………………………………………………3

1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba 7

2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia ……………………………………10

3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti 22

4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jedinečného variantu budúcnosti 35

5. Riadenie: kvalita a optimálnosť 38

6. Uzavreté systémy 42

7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch —bezštruktúrny a na princípe virtuálnych štruktúr 45

8. Udržateľnosť riadenia 49

9. Schémy riadenia 51

10. Plná funkcia riadenia (tvorenia), intelekt (individuálny a súborný) 55

11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnávania a rozpoznania podobností 68

12. Manévre a teória katastrof 71

13. Procesy v supersystémoch: možnosti priebehu 74

13.1. Pochopenie supersystémov 74

13.2. Osvojenie potenciálu rozvoja 75

13.3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch 83

13.4. Súborný (kolektívny) intelekt v supersystémoch 84

13.5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme 85

13.6. Princíp pomocných informácii a konceptuálne nejednoznačné riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení 88

13.7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku 90

13.8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou 102

14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia 104

15. Vstup do riadenia 113

 

Prílohy 118

1. Čo znamená výraz "Moc" (vláda) v davovo -“elitárnej” spoločnosti 118

2. Psychologické základy (princípy) samoriadenia spoločnosti 132

3. Prirodzený poriadok vládnutia 142

4. Riadenie neprirodzeného poriadku 153

5. O svetonázore a o jeho základe 158

6. Čo sa "samo sebou" rozumie 164

7. Mozaika a kaleidoskop 167

8. Svetonázor “Pre všetkých” a "Pre úzky kruh, ktorého určenie je riadiť" 170

9. Svetonázor pre všetkých Ľudí 176

10. Cesta k súbornosti 188

11. Priaznivý vietor Všemocný 208

12. Lepšia moc nad sebou samým, ako tisícročná moc nad druhými - ľuďmi, aj vecami 228

 

 

 

Predslov

 

Základom vysvetlenia Dostatočne všeobecnej teórie riadenia (DVTR) v tomto vydaní je verzia z r. 2003 spolu s neskoršími doplnkami a upresneniami.

Prvá, pomerne krátka verzia DVTR z  r. 1991 bola publikovaná v  r. 1992, a tým momentom sa stala bibliografickou raritou1. Druhá verzia bola vypracovaná v  r. 1992. Tématicky opakuje prvú verziu, no je širšia a detailnejšia. Následne bola druhá verzia DVTR opakovane vydávaná samostatne a aj ako súčasť ďalších prác. V  predkladanej verzii druhého vydania DVTR je do textu niektorých častí pridané vysvetlenie otázok, predtým ponechaných v tichosti, opravené objavené preklepy a nepresnosti, a  takisto v niektorých prípadoch pozmenená štylistika2. Okrem do čitateľovej pozornosti predkladanej verzie DVTR, existuje ešte jedno vydanie predstavené v práci Vnútorného prognostického kolektívu „Základy sociológie“. V nej je zmenená následnosť skladby materiálov a  okrem toho je skrátená na úkor odstránenia vysvetliviek a dvoch tém (Model intelektu a Procesy v supersystémoch).

 

Kurz (predmet) Dostatočne všeobecná teória riadenia je prednášaný študentom v mnohých výskumných ústavoch, čo začalo v r. 1997 na Fakulte praktickej matematiky – procesov riadenia na Sväto-Petrohradskej štátnej univerzite z iniciatívy člena – korešpondenta Akadémie vied ZSSR Vladimíra Ivanoviča Zubova (1930 – 2000).

 

Osvojenie DVTR je vo väčšine prípadov pomerne náročné, je to ťažká práca - je to práca na sebe samom. Aby sme Vám v tomto aspoň čiastočne pomohli, ponúkame tri životom preverené nápovedy (pomôcky):

 

  1. Aj keď je v tomto vydaní Dostatočne všeobecná teória riadenia rozdelená na časti, je nutné ju chápať ako celostnú nedeliteľnú informačnú jednotku – svojho druhu „kvant“ informácií. V súlade s tým, ak budú v procese čítania nejaké fragmenty nepochopené, je potrebné text prečítať do konca, nehľadiac na ich nepochopenie. Pochopenie zo začiatku nepochopených fragmentov sa odkrýva neskôr cez ozmyslenie celkového kontextu a jeho vzťahu s (praktickým) Životom.

Pritom si treba uvedomiť, že DVTR – je dôsledok určitého svetonázoru, filozofie.

Štruktúre tých pracovných materiálov (neskoršie tzv. „Mŕtva voda“3), v ktorých sa

postupne vyskladal čitateľovi predkladaný text vlastnej DVTR, predchádzali ešte tri

(vrátane úvodu) časti svetonázorovo-filozofického charakteru.4 Preto je pre čitateľa

naozaj dôležité prečítať a pochopiť DVTR ako jediný celok spolu so súvisiacimi

materiálmi predchádzajúcich častí a porovnať jedno aj druhé s jeho osobným

chápaním Života. .

Okrem toho formovaniu obrazno-logických predstáv o procesoch riadenia napomáha

pochopenie metódy dynamického programovania, predstavujúcej sebou krátke

symbolicko-algoritmické vyjadrenie DVTR. .

 

  1. K. Prutkov raz povedal: „Mnohé veci sú pre nás nepochopiteľné nie preto, že je naše chápanie slabé, ale preto, že dané veci ZATIAĽ nespadajú do kruhu nášho chápania.“

T.j., problémy chápania sú dôsledkom chýbania nevyhnutných stereotypov rozpoznávania javov a formovania ich obrazov vo vlastnej psychike. Preto k tomu, aby sme odhalili chýbanie príslušného obrazu a zároveň si ho boli schopní vo vlastnej mysli sformulovať (zobraziť, s-, či in-formovať), je potrebné si zobrať ceruzku, papier a čítajúc text kresliť pre seba ilustrácie k nemu - schémy a obrázky skúmaných kategórií, ich vzájomných väzieb, stavov príslušných objektov, vývojov procesov atď., o ktorých sa hovorí v texte. .

 

My sme v texte vyjadrili naše obrazy (predstavy) o riadení5. Aby však u Vás

vznikli obrazné predstavy o riadení v Živote a aby ste Vy mohli uskutočniť

(realizovať) sebakontrolu (riadenie), ilustrovať6 písaný text musíte Vy sami –

a nie my. .

 

V tomto návrhu nie je nič ponižujúce, či skľučujúce. Jednoducho sme vyrástli

v epoche, keď disciplína, kultúra myslenia sa nielenže nepestuje cieľavedome od

detstva, ale sa cieľavedome prekrúca. A či je niekto schopný násobiť 5-miestne čísla

v hlave, a niekto len po rozpísaní do stĺpcov („na papieri“), to je vec spočívajúca

predovšetkým v rozdielnosti vnútornej disciplíny myslenia bežných zdravých ľudí.

Tento príklad sa však týka abstraktno-logického myslenia. Násobiac v stĺpcoch

(učivo 2. triedy ZŠ - pozn. prekl.) my len pomáhame svojmu nedisciplinovanému

abstraktno-logickému mysleniu („diskrétne“- štatisticky dominujúcemu ľavej

mozgovej hemisfére – pozn. prekl.) skoncentrovať sa a riešiť úlohu. Kreslením

obrázkov počas čítania presne takisto pomáhame svojmu nedisciplinovanému

predmetno-obraznému („emočno-spojitému“-dominujúcemu pravej mozgovej

hemisfére – pozn. prekl.) mysleniu7 skoncentrovať sa a tiež riešiť úlohu formovania

obrazných predstáv a rozšírenia kruhu svojich poznatkov (svojho chápania)8.

 

  1. Úspešné splnenie akejkoľvek práce predpokladá práci adekvátne nastavenie (nastrojenie) - súlad zodpovedajúcich emócií človeka, uvedomujúceho si zmysel svojho života a konania. Žiaľ, väčšina populácie si zvykla9 žiť a pracovať pri tom na-stavení (na-strojení), ktoré u nich vzniká „samo sebou“10. Ale tento obraz života a konania je analogický situácii, v ktorej by klavírista skúšal zahrať hudobné dielo na rozladenom klavíri. Preto je dobré pred tým, než čokoľvek urobíme, naučiť sa zachytávať a udržiavať úprimnú radosť z uvedomenia si vlastnej mysle „Všetko, čo sa deje – deje sa najlepším možným spôsobom pri tej miere morálky a  etiky ( resp. morálky a chápania objektívnych spoločensko-prírodných procesov, ako spojených nádob – pozn. prekl), ktorá je vlastná dotyčným ľuďom“. (Len pri objektívnom zlepšovaní oboch parametrov, nielen jednotlivých subjektívne preferovaných ukazovateľov – pozn. prekl), všetko v našom živote plynie k lepšiemu. (Miera zlepšenia celkovej situácie je tak zároveň hlavným kritériom hodnotenia úspešnosti priblíženia sa našej subjektívnej morálky a  chápania reality k objektívnej realite – dopl. prekl).

 

Inými slovami:

Všemocný sa nemýli a život človeka má tiecť v súlade s Ním, s Jeho úmyslami,

v koryte Jeho Prozreteľnosti... Zámeru.“

 

(Uvedomenie si tohto faktu má vzbudiť vnútorné z-mierenie a želanie konať dobro svetu s otvorenou dušou. Vyzerá byť zdravé kontinuálne sa udržiavať, žiť a pracovať v takomto optimálnom nastavení. Toľko k ideálu...

Osvojenie si metodológie spracovania in-formácií (DVTR) môže tomu výrazne napomôcť – dopl. prekl.)

 

Prakticky to znamená nasledovné:

 

  1. Je potrebné DVTR - v jej úplnosti a ucelenosti - na začiatok (pre jej uchopenie – pozn. prekl) „navoziť“ do psychiky na osnove prvotného (základného, primárneho) intuitívneho žitého každodenného chápania ešte nezavedených jej charakteristických pojmov (termínov – a ich definícií)11.

  2. Nasleduje prehodnotenie vzájomných vzťahov komponentov pojmového aparátu samotnej DVTR a jej vzťahov so skutočným životom v súlade s celým súborom v nej uvedených termínov.

  3. A až potom je možné používať DVTR na vyriešenie ľubovoľných problémov a riešenie rôznych (akýchkoľvek každodenných) životných úloh.

 

Prerušenie procesu osvojenia DVTR na ktoromkoľvek z týchto krokov predstavuje

fakticky vystúpenie z procesu osvojenia si DVTR pred jeho dokončením.

 

 

 

Každá vec je formou (obrazom) prejavu

nekonečnej mnohotvárnosti (rôznorodosti)

 

K. Prutkov

 

1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba?

 

Každý rozum - individuálny, alebo súborný (kolektívny) – v hierarchii vzájomnej vloženosti štruktúr a procesov Vesmíru rieši predovšetkým:

- úlohy riadenia12 vo vzťahu k hierarchicky nižším systémom a 

- úlohy samoriadenia v hraniciach možností, poskytnutých hierarchicky vyšším, vo vzťahu

k nemu objemnejším (ho objímajúcim, zahŕňajúcim) riadením13.

 

Riadenie je vždy vyjadrením subjektivizmu, no je možné iba v relácii (priebehu) objektívne

existujúcich procesov a objektívne uskutočniteľných projektov. Ak subjekt - manažér je

v moci ilúzie existencie objektu (procesu), o ktorého riadenie sa snaží, alebo v moci ilúzie

objektívnej uskutočniteľnosti projektu, tak jeho rozčarovanie bude plne reálne a možno – aj

veľmi tvrdé. .

Objektívnym princípom riadenia je subjektívna schopnosť manažéra predvídať správanie14 sa objektu riadenia pod vplyvom: 1. vonkajšieho prostredia, 2. vlastných zmien objektu a  3. riadenia samotného. Realizácia tejto schopnosti je kľúčom k vstupu do riadenia (tvorenia, strojenia). Všetko ostatné - je len vyjadrením tejto schopnosti v tej, či inej konkrétnosti riadenia (podrobnejšej špecifikácii – fokusácii (zaostrovaní) – pozn. prekl).

 

Riadenie je možné na základe praktických návykov, ktoré indivíduum - manažér (tvorca, strojca zmien, novej reality – pozn. prekl) viac, či menej cieľavedome využíva, rozvíja a hromadí ako svoje životné skúsenosti. Akákoľvek teória je jemu osobne na uskutočňovanie riadenia vo všeobecnosti nepotrebná, pokiaľ je dostatočne citlivý a vnímavý k tomu, čo a ako prebieha v sfére jeho riadiacej činnosti. Postúpenie riadiacich (manažérskych) návykov druhým - tým, ktorí práve vstupujú do sféry riadiacej (tvorivej) činnosti - je tiež možné bez akýchkoľvek teórií15, pokiaľ oni (vstupujúci do sféry riadenia) v tomto poradí:

1. vnímajú to, čo sa deje v sfére ich činnosti,

2. vidia ako reaguje na to manažér - učiteľ a 

3. sú schopní dobre si predstaviť seba na jeho mieste v rôznych manažérskych situáciách.

 

No proces odovzdávania riadiacich návykov v akomkoľvek odvetví spoločenskej činnosti je bez opory pojmovo-terminologického aparátu teórie riadenia v mnohom podobný výchove mačiatok mamou-mačkou. Kto vnikol do prebiehajúceho procesu riadenia a dokázal si vyobraziť seba v ňom a následne sa správať ako manažér v skutočných životných situáciách – je chlapík (borec). A kto to nedokázal - ten si ešte veľakrát „rozbije tekvicu“. S posledným by sa dalo aj súhlasiť – koniec koncov – je to jeho „tekvica“ a rozbije ju sebe, ak by nebolo jedno „ale“: on ju rozbije nielen sebe, ale aj okoliu, nakoľko všetko dianie v spoločnosti, a o to viac spoločensko-riadiaca činnosť sa dotýka množstva ľudí a často nie  jednej generácie. Preto pre spoločnosť, čo sa týka odovzdávania riadiacej (manažérskej) kultúry z pokolenia na pokolenie, je najlepšie ju odovzdávať na základe teórie, a  nie výlučne na základe princípov vzájomných vzťahov mamy-mačky s vyrastajúcimi mačiatkami. Inými slovami, teória a princípy vzájomných vzťahov mamy - mačky s vyrastajúcimi mačiatkami sa majú vzájomne dopĺňať, napomáhať jedno druhému v procese výuky.

Fakticky tomu tak aj je: všetky čiastkové odvetvia celej mozaiky praktickej (aplikovanej) vedy vyvinuli svoj pojmový a  terminologický aparát, na základe ktorého sa odovzdávajú vedomosti z pokolenia na pokolenie.

 

Skutočne (de facto), vo všetkých jednotlivých odvetviach praktickej vedy sa jedná o riadenie tých, či iných procesov, vzťahujúcich sa k ich „predmetnej oblasti“, aj keď sa riadenie týchto procesov nenazýva priamo riadením. Napríklad: medicína lieči a  kaličí, a neriadi zdravie a choroby; chémia „chemizuje“, a neriadi syntézu a  rozpad chemických zlúčenín; architektúra a stavebníctvo niečo budujú, a neriadia projektovanie a výstavbu objektov atď.

 

V každom odvetví ľudskej činnosti tak existuje jemu vlastný pojmový a terminologický aparát (sústava, súbor), kde občas jedno a  to isté slovo znamená v jednom odbore jedno a v druhom - niečo úplne iné. Takto napríklad v doprave slovo „tender“ – v súčasnosti anachronizmus, znamená príves parnej lokomotívy s vodou a palivom a  v anglickej ekonomickej terminológii „tender“- je objednávka, resp. výberové konanie.

Výsledkom je, že keď sa špecialisti z rôznych odvetví stretnú, aby odhalili (identifikovali) a riešili nejaký pre nich spoločný problém, tak predtým, než ho začnú vôbec riešiť, strávia hromadu času na vypracovaní nejakého pre nich spoločného profesionálneho slangu (podmnožiny jazyka, používanej v nejakej špecifickej oblasti činnosti). Ním bude spoločná skupina následne opisovať odhalenie a riešenie problémov tohto typu. Ak zakladatelia pracovnej skupiny dosiahnu úspech a všeobecné uznanie.

Avšak nie vždy sú špecialisti z rôznych odborov schopní nájsť, alebo vypracovať takýto spoločný jazyk (slang). Vtedy nevedia odhaliť problém, kvôli ktorému sa stretli, nemôžu ho previesť do kategórie úloh a vyriešiť ho (štandardne rozpracovať do algoritmu jednotlivých konkrétnych krokov16 - pozn. prekl). V tomto prípade opakujú osud staviteľov Babylonskej veže opísaný v Biblii (Genezis 11:1 - 9).

To sa týka všetkých problémov a úloh -.od drobných prác bežného života v domácnosti až po celospoločensky prospešné fungovanie štátu. Ba čo viac: predstavitelia vedy a náboženstva (ako odvetví kultúry civilizácie) rovnako vyhlasujúc, že oni pracujú pre blaho ľudstva, sú neprestajne vo vzájomných konfliktoch počas celých známych dejín ľudstva. Pritom vo vede proces špecializácie zašiel tak ďaleko, že nielen predstavitelia rôznych odvetví vedy sa nemôžu navzájom pochopiť, ale dokonca aj predstavitelia rôznych úsekov toho istého vedného odboru strácajú schopnosť vzájomného pochopenia. To sa týka aj všetkých historicky vzniknutých vieroúk (takzvaných. „svetových náboženstiev“). Nielenže nemôžu dôjsť k jednotnému pochopeniu bohosloveckých a sociologických objektívnych právd (istín, istôt), ale každé z nich zrodilo v minulosti množstvo siekt a  pokračuje vo vytváraní ďalších. Toto – jediné, čo má veda a náboženstvo v dnešnej civilizácii spoločné - neprestajne sťažuje celkovú situáciu jak vo vnútri spoločnosti, tak aj v jej vzájomnom vzťahu s Prírodou.

 

Z celkového pohľadu môže byť každý proces17 vo Vesmíre interpretovaný (predstavený, preskúmaný) ako proces riadenia alebo samoriadenia. Kvôli tomu sa pojmový a terminologický aparát, vlastný teórii riadenia ako takej, javí byť zovšeobecňujúcim (spájajúcim). To umožňuje s jeho pomocou jednotne (a jednoznačne – dopl. prekl.) opisovať rôzne procesy: celoprírodné (od „mikro-“ až po „makrokozmos“ – dopl. prekl.), biologické, technické, a tým viac - všetky sociálne procesy a procesy tzv. psychickej činnosti18.

Avšak získajúc (osvojac si) pojmový a  terminologický aparát nejakej teórie riadenia, netreba strácať to, čo je vlastné mačiatkam pod vedením mamy-mačky – predstavu seba samého v konkrétnych situáciách riadenia. V opačnom prípade „riaditeľ“ (tvorca, manažér) - mechanický dogmatik preplnený terminológiou danej teórie, formálno-logicky ňou správne operujúci, nemôže takto (bez vlastnej predstavivosti) vstúpiť do praktického riadenia konkrétnych procesov. Bude na smiech uprostred teoreticky negramotných „riaditeľov“ – praktikov, vnímajúcich život a predstavujúcich si seba v situáciách riadenia okolností.

Jednoznačný opis rôznorodých procesov s použitím Dostatočne všeobecnej teórie riadenia umožňuje stáť na báze (byť základom – pozn. prekl.) jednotlivých vied a ľahko vchádzať do ľubovoľnej z nich19; aj pri nevyhnutnosti - nájsť spoločný jazyk so špecialistami  každej z nich. Pojmový a  terminologický aparát Dostatočne všeobecnej teórie riadenia je prostriedok interdisciplinárnej (medziodvetvovej) komunikácie špecialistov rôznych jednotlivých odvetví vedy a  činností. Je to prostriedok zjednotenia, spojenia roztrieštených vedeckých poznatkov a praktických návykov do harmonického celku, nevyhnutného pre bezpečný život a  činnosť jednotlivých ľudí a kolektívov, tvoriacich spoločnosť (spolo-ctnosť)20. V tom je hlavná hodnota pojmovo-terminologického aparátu teórie riadenia.

 

Vo všetkej mnohotvárnosti procesov21 (sú-bytí) sveta22, pri ich skúmaní ako procesov riadenia alebo samoriadenia, môžeme rozpoznať to, čo majú všetky spoločné a zodpovedajúco tomu spoločnému, vytvoriť pojmový a terminologický aparát Dostatočne všeobecnej teórie riadenia. Na začiatku v krátkosti preskúmame všetky jej kategórie a následne podrobne preskúmame každú z nich vo vzájomnom vzťahu so všetkými ostatnými.

 

 

poznámky:
 

1 Je naskenovaná a zahrnutá v súbore Informačnej bázy VP ZSSR (VP – Vnútorný prediktor (predpovedateľ, prognostik, nižšie v hlavnom texte – Vnútorný prognostický kolektív – pozn. prekl.)), rozširovanom pomocou CD nosičov. Pozri takisto web stránky: www.dotu.ru, www.vodaspb.ru, na ktorých sú publikované všetky ostatné práce VP ZSSR.

2 Rok 2014 – kompletný preklad do slovenského jazyka. Aj pri maximálnej snahe čo najvernejšie zachovať pôvodný text, tak v porovnaní s ruským originálom je tu pár zmien. Vzhľadom na rozdielnosť v štylistike a informačnú náročnosť textu sme kvôli lepšej zrozumiteľnosti všade, kde to bolo možné, ale s dôrazom na zachovanie významu a súvislosti pôvodnej mymyšlienky v celkovom kontexte, rozčlenili siahodlhé ruské súvetia na viacero viet, prípadne časť súvetia presunuli do poznámky pod čiarou. Kvôli neexistencii výrazov v slovenskom jazyku adekvátnych ruským slovám, rozdielnosti v hovorových výrazoch a zaužívaných rečových zvratoch a rozdielnej štylistike sa čitateľ oproti originálu stretne s množstvom synonymických, či inak upresňujúcich výrazov v zátvorkách. Takisto to, čo sme považovali za potrebné, vzhľadom na predsa existujúce odlišnosti medzi česko-slovenskými a ruskými reáliami a dejinami a postupujúci vývoj doplniť, sme doplnili buď formou zátvoriek alebo odkazov pod čiarou. Tieto naše, oproti ruskému originálu navyše, vysvetlenia a doplnenia sú označené ako – pozn. prekl. a dopl. prekl.

3 V ľudových rozprávkach pokropenie zabitého hrdinu tzv. mŕtvou vodou (písané slovo, informácia) rany zacelilo a po pokropení živou vodou (aplikovaná, žitá informácia) sa človek prebudil, ožil... – dopl. prekl.

4 V práci “Základy sociológie” 6. časť, ak nepočítame úvod a ďalšie, vytvoreniu DVTR predchádzajúce časti, zamerané na hlavné súvislosti medzi rôznymi formami psychológie.

5 ľubovoľného procesu, osudu, osudov... – dopl. prekl.

6 in-formovať, zobraziť - z lat. forma = obraz – pozn. prekl

7 Netreba zabúdať, že u väčšiny ľudí dominuje (je lepšie rozvinutá) nie ľavá pologuľa predného mozgu ako pravá, ako to tvrdí vedecko-populárna literatúra a škola, ale pravá pologuľa zodpovedná za obrazné myslenie - pritom je samotná pravá pologuľa nedovyvinutá.

8 Príklad niektorých autistov s posunutým rozptylom (diapazónom) obrazného vnímania, schopných pomocou geometricko-farebných virtuálnych štruktúr podávať ohromujúce vypočtové výkony s mnohorádovými exponentami, odmocninami a pod. – dopl. prekl.

9 Ľudovo: “Zvyk = železná košeľa“ - môže ochrániť, no aj utopiť. Zvyk je nástroj a môžeme ho rôzne použiť ako napr. nôž: odkrojiť, operovať, ale aj zraniť, či zabiť. Na zvyk sú napojené emócie. Čo sa mi páči a čo nie. Ako v danej situácii cítim. Čo by som zrobiť mal. Ešte dôležitejšie je však položiť si otázku: „Prečo tak cítim, ako cítim?“ „Čo, kto a na základe čoho formoval moje podvedomie (mocných tichých 90% živého ľadovca mojej psychiky, autopilota skrytého pod vodou)?“ Občas sa stáva, že urobím tak, ako cítim, no pritom problém vytvorím. Ide o postupom času vytvorenú chybu v mojom zvyku, stereotype myslenia (automatizme spracovania informácií, vnemov, slov a na nich naviazaných mechanizmov vytvárania obrazov v mojom podvedomí..., presnejšie chyby v kultúre, v ktorej vyrastám a v jej kolektívnom podvedomí, formujúcom od mala podvedomie mojich predkov, rodičov, učiteľov, spolužiakov, kolegov, a tak aj moje...). Aj preto sa hovorieva „emócie mocné“..., no nie vždy musia byť ná-pomocné..., t.j., ak nie sme schopní systematicky ich rozpoznávať a prehodnocovať – dopl. prekl.

10 Ľudovo: „Ako metla s babou Jagou“ – pozn. prekl.

11 konštanty a premenné tohto algoritmu spracovania informácií = Sociálneho programu rozpoznania a hodnotenia vzájomnej previazanosti vnútorných a vonkajších procesov spoločensko-prírodných javov, autokorekcie, autosynchronizácie podvedomia (celkového programového modulu DVTR). Úlohou DVTR je kontinuálne znižovať mieru manipulovateľnosti kolektívu a jeho jedincov masovo-deformačnými prostriedkami médií, tzv. náboženstiev, ideológií, filozofií atď. (s ich nie vždy rozlíšenými pozitívnymi a negatívnymi stránkami), a tým proporcionálne zvyšovanie miery bezpečnosti populácie a schopnosti prevziať za seba zodpovednosť v rámci rozvíjaného súborného (kolektívno-individuálneho intelektu jedinečných In-Divi-Dua) – dopl. prekl.

12 Upravovanie, korekcie momentálneho smerovania OBJEKTÍVNYCH procesov (a iných niet... Ak sa totiž snažíme riadiť virtuálny, objektívne neexistujúci proces, zostávame v ilúzii a prenechávame tak úpravu skutočného osudu seba, blízkych a spoločnosti „zlobe dňa“ nie vždy dobromyseľných manažérov príslušného systému). Preto je tak dôležitá metodológia rozlíšenia miery objektívnosti a dominantnosti procesov. Presnejšie: definovanej kriteriálnej aproximácie (priblíženia sa) subjektívneho pohľadu k pohľadu objektívnemu (neegocentrickému = Bohocentrickému). Rozlíšenie a následné riadenie, ra-denie ciest, výhybiek koľají pre vlak (identifikovaný objektívny proces, socio-naturálny jav), osvetľovanie (v indo-európskych protojazykoch etymologicky Ra = svetlo) cesty je definované vôľou (na úrovni podvedomia = slobodou a na úrovni vedomia = “pochopenou nevyhnutnosťou“). Vôľa je v tomto zmysle podriadenie možností (miery chápania objektívnej reality) a schopností osvojených človekom dosiahnutiu vybraných, ním určených cieľov z objektívnej matice cieľov možných. Preto bývajú v starších knihách popri, žiaľ, mnohej interpretačnej demagógii aj správne popísané základné atribúty Človeka : A. Rozum (spôsob, metodológia, schopnosť rozlíšenia pravdy od lži = objektivity od subjektivity) a  B. Slobodná vôľa (komunikovať subjektívne vnímané javy v konsenzuálnej forme s partnermi smerom k spoločným, s najvyšším čiastočne známym systémom = Bohom konformným cieľom a spolu konať podľa aktuálnych možností ako ideálny harmonický súbor, kolektív jednotlivcov) – dopl. prekl.

 

13 Hierarchicky vyššie objemnejšie riadenie – v ruskom originále „иерархически высшее объемлющее управление“, kde slovo „объемлющее“, vychádzajúc z jeho slovného základu „объем“ = rozsah, obsah, objem, môžme prekladať ako objemnejšie, obsahovo rozsažnejšie. Takéto hierarchicky vyššie objemnejšie riadenie, zahŕňajúc do seba, t.j. objímajúc, voči nemu hierarchicky nižšie riadenie má skutočne väčší, vyšší rozsah, dosah, objem, lebo zahŕňa aj objekty, subjekty a činnosti, ktoré sú nad rámec hierarchicky nižšieho riadenia. Aj keď v ďalšom texte budeme používať iba termín hierarchicky vyššie objemnejšie riadenie, myslíme tým zároveň aj obsah, dosah a rozsah a aj zahrnutie - objatie nižšieho riadenia. – pozn. prekl.

14 “Vládnuť znamená predvídať” cit. Napoleón... po tomto a ďalších podobných vyhláseniach (globálno-mocensky nekonformných), ich použití na príslušné ciele (príučky bankovo - neposlušným monarchiám a ich likvidácie) a začatí vydávania nebankovej, dlhom nezaťaženej vlastnej francúzskej meny (assignaty), bol „predvídavejšími“ otrokármi dopravený na ostrov Sv. Heleny – dopl. prekl.

15 Doslovne z gr. teória = “pozorovanie“. Následne vedecky: potvrdenie, alebo vyvrátenie objektívnosti pozorovania pokusmi. Tie sa nerobia sami pre seba, ale slúžia na  vytvorenie objektívnej realite viac či menej adekvátneho modelu správania sa skúmaného (kedysi prírodného, alebo spoločenského,  dnes spoločensko-prírodného) procesu a jeho vylepšovanie (optimalizáciu, podľa zvolenej metodiky približovanie sa objektívnej realite, vzoru, cieľu, etalónu, či želanému ideálnemu stavu s definovanou prijateľnou odchýlkou) – dopl. prekl.

16 algoritmus = séria obrazov vedúcich k celkovému riešeniu úlohy – pozn. prekl.

 

17 Vo vesmíre niet statiky, všetko je v pohybe vzájomne previazaných procesov. Každý proces má kmitavý charakter (je určený svojou frekvenciou, vlnovou dĺžkou, fázovým posunom, amplitúdou atď.). Opakuje sa s definovanou frekvenciou. V tomto zmysle všade okolo nás a v nás niet ničoho iného, okrem procesov –dopl. prekl.

 

18 kulturologické, civilizačné, politické, rodinné, až po individuálne identifikačno-kognitívne procesy jednotlivých jedinečných členov ľubovoľných spoločenských systémov – pozn. prekl.

 

19 S výnimkou vied, ktoré sú rovnako, ako teória riadenia, jazykmi opisu vesmíru (celého známeho a zatiaľ menej známeho sveta), napríklad: matematika, gramatika atď. Pojmovo-terminologický aparát uvedených vied môže byť tiež použitý na opis procesov riadenia – dopl. prekl.

 

20 konSenzus hodnôt nevyhnutne podmienený snahou o metodický (systematický) popis objektívnych pravidiel objektívnej reality a  ich následné rozvíjanie – dopl. prekl.

 

21 Proces – sú-bytia v množine vzájomne vložených a viac-menej previazaných udalostí – súbytí, ktorých bytie (existencia) prebieha -časne.

 

22 v rámci skúmania celej mozaiky ich rôznorodostí – pozn. prekl.

 

pokračování

 

Diskusní téma: Dostatečně všeobecná teorie řízení, učesaná verze (1)

poznámka

jardob | 05.01.2015

Táto veta:
“1. Je potrebné DVTR – v jej úplnosti a ucelenosti – na začiatok (pre jej uchopenie *) „navoziť“ do psychiky na osnove prvotného (základného, primárneho) intuitívneho žitého každodenného chápania ešte nezavedených jej charakteristických termínov (pojmov – a ich definícií*)”

V tejto podobe je veta takmer nepochopiteľná a nejasná…
Lepší zmysel dávala v starej verzií 13.04 :

1. Pre uchopenie DVTR v jej podstate a celku je potrebné najprv na osnove primárneho intuitívneho každodenného chápania „uložiť“ do psychiky jej charakteristické pojmy (termíny)

Re: poznámkaNázor

Jestar | 08.11.2015

Tomu rozumím jednoznačně. Osvojit si terminologii a jazyk domluvy až k úrovni sdělení emocí, tj. k maximu možného porozumění.

čítať novšiu, alebo nie

popolvár | 15.10.2014

jednoznačne odporúčam túto učesanú verziu, z týchto dôvodov:

1. sú v nej zachované skoro všetky doplnenia, rozšírenia a aktualizácie prekladateľského kolektívu udos. Akurát sú v menej rušivej forme, oproti pôvodnému prekladu často presunuté do poznámky pod čiarou. Je to najmä kvôli plynulosti a nefragmentovaniu už aj tak náročného originálneho ruského textu. To zabezpečuje lepšiu pochopiteľnosť myšlienok.

2. pôvodný preklad, ktorý už bol tu uverejnený a z neho čerpá aj ilustrovaná verzia, bol robený rýchlo, nestíhali sa robiť korektúry. Zámerom bolo, čím skôr tieto materiály dostať medzi ľudí aj za cenu určitých chýb, preklepov a pod. Táto učesaná verzia bola robená už v pokoji, bez stresu, robená doslova "od piky", keď do slovenského prekladu sa nanovo vkladali originálne ruské texty a porovnával sa pôvodný preklad, či plne korešponduje s ruskými textami. Takto boli objavené a odstránené mnohé preklepy, chybné preklady, ktoré spôsobovali nelogickosť a nepochopiteľnosť niektorých viet až odsekov. Vylúčili sa mnohé synonymá v zátvorkách, ktoré narúšali plynulosť textu a neboli až tak dôležité. Ponechali sa len tie, kde fakt bolo veľmi ťažké prikloniť sa len k jednému jedinému slovenskému výrazu. Zlepšila sa štylizácia, niektoré siahodlhé súvetia sa rozčlenili a naopak, niektoré pôvodne rozdelené ruské súvetia sa nanovo spojili, lebo ich rozdelenie už prinášalo oproti originálu jemný posun v zmyslovej rovine. Vizuálne sme rozčlenili odseky vynechaním riadku.

3. ujednotili sme preklady niektorých špecifických ruských výrazov, ktoré sme predtým prekladali raz tak raz onak, teraz je to vždy jednako:
napr. Vselenije = vesmír, Mirozdanije = Stavba sveta = Univerzum, aj keď je to v podstate to isté, ale určitý zmyslový odtieň tam je.

4. v mnohých prípadoch sme text zjednodušili menej kvetnatým prekladom, keď namiesto 3-4 slov sme použili len jedno.

5. momentálne je plne učesaných 10 kapitol DVTR v dvoch verziách: rozšírená /tu uverejnená/ a originálna plne podľa ruského originálu bez akýchkoľvek rozšírení, dodatkov, delení slov a pod. Treba si uvedomiť, že učesanie jednej strany trvá cca 3-4 hod. čistého času.

6. postupne bude učesaná celá DVTR, myslím si, že v tejto podobe je vhodná už aj na klasické knižné vydanie. Zverejňované časti Vody mŕtvej sú už v učesanej verzii. aspoň doteraz.

7. a nakoniec, všetci sa postupne zdokonaľujeme v ruštine a je to vidieť aj na učesanej verzii, plus poznáme už DVTR ako celok, čo umožnilo predtým sporný, neistý, nejednoznačný preklad v kontexte s nasledujúcimi kapitolami vylepšiť a uviesť v autormi zamýšľanej zmyslovej rovine.

...najlepšie si to overí každý sám, ak si porovná pôvodný preklad s terajším. Niekde sú rozdiely nepatrné, niekde zásadné - až protikladné...

Re: čítať novšiu, alebo nie

udo | 15.10.2014

Ok, dik.
My si poniektorí ponecháme aj tú naširšiu verziu pre prípadné diskusie nad touto najnovšou. Aby sme aj vedeli odsledovať tendencie vývoja vlastných interpretácii, čo bude v neskorśích fázach možno ešte dosť dôležité..

Ešte raz, dik moc za zhrnutie popolvár.
Myslím, źe ostatní túto verziu určite ocenia.
Kvetnatosť a mnohorakosť tej starej nebola možno vždy ku prospechu väčšiny zúčastnených..
..a je pravda, že chýb, preklepov tam bolo nemálo..

Re: Re: čítať novšiu, alebo nie

popolvár | 17.10.2014

tú kvetnatosť a mnohorakosť musím uviesť na pravú mieru - tú básnickú kvetnatosť som v maximálnej miere zachoval - tá je a aj zostala príjemným osviežením, ale vylúčil som "kvetnatosť a mnohorakosť" v zmysle nadbytočného množstva pomocných slovíčok /poväčšine prísloviek/.
Tá najširšia verzia, ktorú si poniektorí ponecháme, sa od tej učesanej rozšírenej, teraz tu zverejňovanej až tak, čo sa rozšírení týka, ohľadom ich početnosti nelíši - tam som vylúčil minimum - a niečo ešte doplnil. Skôr je to premiestnenie do poznámky pod čiaru, alebo preštylizovanie.

rozdíly

Jana | 14.10.2014

Jsou v učesané verzi rozdíly tak zásadní, že mám raději číst tuto, i když jsem se už prokousala částí té stávající?

Re: rozdíly

Pe-tri | 14.10.2014

Raději přečíst jednou navíc než ...
P.

Re: Re: rozdíly

Jana | 15.10.2014

....než vůbec, nebo opakování je matka moudrosti...

Re: rozdíly

udo | 15.10.2014

Malo by to byť stráviteľnejšie, menej rozvetvené Janka..
I keď poniektorým možno vyhovujú praktické príklady, vysvetlenia a príbehy, porekadlá z dedinského života v slovenskom a českom prostredí plnej, obsiahlejšej verzie..
Čo nechápe človek dostatoćne v jednom, môže si pozrieť obsiahlejšie vysvetlené v druhej verzii. Keby to zasa ćítal len v plnej verzii, mohlo by to mnohých zasa svojou veľkosťou moźno odradiť..

Tož..
Nemci tomu niekedy hovorievajú aj "Abgespäckte Version".
Najobšírnejšia, full verzia je o hodne väčśia.
Možno aj o tretinu, s obrázkami možno i raz tak veľká.
..no možno trochu preháňam..
To je otázka moźno skôr na tých, ćo to prerábajú..
To, čo bolo doteraz k dispozícii, je niečo medzi oboma pracovnými verziami. Veľa sme o tom diskutovali, ktorým smerom ísť a toto je doterajśí výsledok.

Re: Re: rozdíly

Jana | 15.10.2014

Dobrý večer Udo. Moje otázka byla asi zbytečná. Měla bych na Vás soukromou otázku, jestli můžu. Dříve by mě to nenapadlo, ale četla jsem několik článků a příspěvků o egregorech. Může existovat egregor mezilidských vztahů, pod jehož vliv jsem se mohla dostat? Netýká se to všech lidí okolo, spíše problematických, kteří mi dělají nějaké naschvály nebo někomu jinému a já to potom nějakým způsobem řeším. Jinak jsem přátelská, mám přátele, kamarády, u kolegů jsem oblíbená. Uvědomila jsem si to naplno až dnes, kdy jsem reagovala v konfliktu s jedním takovým nepříjemným člověkem nepřiměřeně a jako bych to ani nebyla já. Jako by mě do těchto konfliktů něco zatahovalo, jsem z toho vždycky unavená, protože na to musím pořád myslet. Je možné se z pod jeho vlivu dostat a jak? Pomůže mi v tom KOB? Děkuji za odpověď a omlouvám se, že to píši sem.

Re: Re: Re: rozdíly

udo | 15.10.2014

korekcia..abgespeckt..

re:Jana
Isto, ale na to by bola potrebná kompexnejšia odpoveď, aby ste nedostali príliś skreslený obraz s nedostatoćnou mierou bezpečnoti jeho používania..
KSB/DVTR by Vám v tom mohla..mala pomôcť.

V skratke:
keď sú vaše základné morálne štandardy s okolím nekompatibilné spolu s mierou chápania a disciplínou konania, dochádza k nežiadúcemu dlhodobému stresu a konfliktom.
Vždy ale môžete postaviť svoje ciele objektívne vyššie(lepśie), ako "nepríjemná" osoba a tak ju zahrnúť pod svoje ciele.
Tak postupne začne celková situácia tlačiť mimo Vás na jej zmenu ak chápete. Vy sa tak zbavíte stresu.

Toľko veľmi zjednodušene k jednému zo základov mechaniky praktickej sociálnej psychológie.
Najlepšie konkrétnu situáciu, na ktorej máte vyrásť(alebo ju opustiť) poznáte ale vy a bolo by to na dlhší supersystémový rozbor.

DVTR je postavená tak, že by Vám to po preštudovaní mala umožniť postupne, v malých opatrných krôčkoch riešiť aj samej(spolu s VM) a najlepśie i s ďalśou Vám blízkou a veci znalou osobou protodialekticky. Spolu s učením sa pokladania stále lepśích otázok. Žiadne situácie nevznikajú náhodne.

Načrtol som však len kmeń, koreň stromu.
jeho rozvetvenie(desision tree), algorytmika jeho konkrétneho fraktálu(ihličnatého, listnatého..) závisí hodne aj od Vás. Vašej morálky, miery chápania a disciplíny vôle..a ich preferovaného smerovania.

Ale ak chcete niečo podrobnejšie, môžeme sa pokúsiť aj o modelovú situáciu pre ostatných pri zachovaní anonymity..
Pokiaľ ste zhruba priśli v DVTR?

Re: Re: Re: Re: rozdíly

Jana | 16.10.2014

Rozumím, bohužel si nemůžu vzpomenout na to první dílo .... k Člověku, dále jsem četla 2x MIM, čtu pravidelně všechny články + Vaše příspěvky, Luxe a vlastně všech, kteří již rozumí. V DVTR jsem na začátku - asi 15 stran, což je hodně málo, ale pokud to čtu večer (prý je to tak nejlépe) tak toho víc nezvládnu, musím se maximálně soustředit a číst některé pasáže i 2x. Pak to nechám být a zase se vrátím. Vím, že je to běh na dlouhou trať, ale chci to zvládnout. Co se týká modelové situace - jedná se o naše sousedy. 1. soused dělá naschvály - nahlas puštěné rádio, nesmíme plašit jeho holuby z naší střechy - odmění nás nadávkami nebo přímo rozkope plot, pouštění vody před dům atd, 2. soused - naproti - jeho obrovský pes chodí sám bez dozoru po ulici, přes to, že jsem to už řešila na příslušných úřadech, protože už několikrát napadnul mého pejska, kterého jsem měla na vodítku. 3. soused si pořídil psa, kterému se nevěnuje - pes vyje, štěká - nám přímo pod okny. Na psa se nezlobím, toho je mi líto, mám to za zlé tomu člověku, který ho svým přístupem trápí. No a další "problém" jsem potkala ve firmě. Jde o externího pracovníka, který s námi více méně komunikuje přes e-mail, telefon, 1x za měsíc dojíždí do fi. Všechny mé kolegy shazuje, ponižuje, sám vystupuje jako mistr světa. Všichni okolo si stěžují bokem, ale až já se mu postavila přímo s tím, že dotyčný chce moje "chování " řešit s vedením fi. Podotýkám, že v případě jakéhokoliv bezpráví jsem jak neřízená střela, což je určitě špatně. Naštěstí se vedení postavilo za mne, ale spolupráce s takovým člověkem bude mít určitě své dopady v jeho chování ke mně. Na tomto případu jsem si uvědomila, jestli opravdu nejsem pod vlivem něčeho, co mi tyto lidi staví do cesty a já pak svými emocemi "něco" nekrmím. Snad to takto jako model určité životní zkušenosti (lekce) stačí i pro ostatní. Děkuji Vám Udo.

Re: Re: Re: Re: Re: rozdíly

udo | 17.10.2014

U nás v horách.. i nížinách sa hovorí:
"Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva"..alebo Zhora.

Máte pravdu, že tie situácie okolo Vás nevznikajú nikdy "náhodne", len tak. Obzvlášť, keď sa v rôznych formách opakujú, kumulujú. Niećo Vám chce byť povedané.

"Človeče pomôž si, i Boh ti pomôže"

Ako by ste si tie príslovia vedeli inak interpretovať?
..v opačnom garde, ak chápete..vo vzťahu okolia ku Vám.
Neriešte chvíľu možné motivácie "agresorov", ale čo Vám chce by´t asi odozvou systému na Vaše myslenie(tendencie vývoja Vašej morálky, miery chápania a disciplíny vôle) povedané.

Skúste hru protodialektiky s "agresormi".
Skúste nezačínať dialóg slovom "Nie", ale "Áno"..s čím, na akej úrovni (identifikovať jeho štandard myslenia, komunikačnú frekvenciu) s dotyčným súhlasíte a až potom s čím nie, aké riešeniA(aspoň 2-3) navrhujete a prečo asi k danej konfliktnej(pre oboch posuvnej) situácii prišlo. Potom, po svojom príklade nechajte
jeho hovoriť. Tak si pár krát vymeňte role. Riadte metodicky, intuitívne, no s chladnou hlavou komunikáciu. Nie emotívne. On to podvedome pochopí a potom mu pomôžete dostať to na úroveň vedomia.

Keď zablokujete, znemožníte komunikáciu slovkom "Nie" nič nedosiahnete, bo skutočný dialóg ani nenastane.
Navyše máte potom tendenciu vychádzať z chybného predpokladu, že Vy máte úplnú pravdu. Isto, ide aj o to, kto jej je objektívne bližšie. No ide hlavne o metódu priblíženia sa ku nej. Takéto konfliktné situácie bývajú veľkou prížitosťou na sfunkčňovanie metódy, na jej optimalizáciu. Len v interakcii s okolitými systémami môźete porovnávať a zlepšovať svoj vlastný, seba samu.

Naviac: Dialóg je spôsob postavenia správnych odpovedí na správne otázky.
Zlá otázka = zlá odpoveď.
Sama skutočné odpovede na kľúčové otázky nikdy nenájdete.
Vždy len vo dvojici.
Ak si myslíte, že sa rozprávate sama so sebou, aj tak ste podvedome vždy na nejaké informačné polia napojená, ako správne predpokladáte. To by bola ale ďalšia náväzná téma. Navyše do interakcie, spolupráce Vašeho podvedomia a vedomia a tak aj ich spolupráce vedomiami a podvedomiami kolektívnymi, vstupuje i Vis Maior so Svojimi cieľmi.

Ak sa naučíte pre daný moment sfunkčnenou intuíciou metodicky(znova i DVTR a/alebo sedliacky rozum) odhadovať pravdepodobnostne predurčené ciele Vis Maior a prijimete ich gramotne(ni etupo, ako "Božie dopustenie" pseudokresťanstva) za svoje, v tom momente sa situácia vyrieši automaticky. Opadne vnútorné napätie, konflikt, emočný diskomfort signalizujúci konkrétne anomálie, odklon od optimálneho plynutia a začne aktivizácia, formovanie stereotypov(emócii), ako nástrojov spoluriadenia dominantných dejov(procesov).

Aj pri tenise sa môžete odvážiť k funkčnému returnu, až keď dobre zvládate základné údery. Tým samozrejme nechcem nabádať k AGRESÍVNEJ ofenzíve. Berte to celé ako zaujímavú hru, na ktorej sa máte viacero vecí nie len Vy, ale aj Vaši susedia, kolegovia čo-to naučiť. Sú to bežní, dobrí ľudia, len možno občas nie vlastnou vinou podráždení.
Tešte sa z toho, zo života. Čo by premnohí dali za také problémy..no tu zasa nechcem zachádzať do nejakých "terapeutických" klišé..

Ako Váš psík, keby ho niekto dlhodobo trápil..možno by i on kusol. Čím mohli Vaši susedia prejsť? Potom si to uvedomíte aj vo vlastnej rodine a keď si to i stále lepśie pomenujete, prestanete sa toho zbytočne báť.

Bo ako sa tiež vravieva:
Strach je dobrý sluha(ochranca), no zlý pán.
Skúste sa pohrať s vlastnými snami.
Tak, ako je to napísané aj v BOZP MIM.
Skúste položiť pred spaním lepśiu otázku.
Niečo napr. v štýle:
Prečo?

Skôr, či neskôr príde sen..s farbami(väčšina je ČB) a bude sa tiež vo viacerých formách opakovať. Tam bude jedinećná odpoveď iba pre Vás Zhora. Neotvoriť ráno hneď oči, ale skúsiť si spomenúť na sny a čo Vám moźno chcelo byť povedané. Použiť a ak to nepomôže, reinterpretovať a skúsiť znova. AKo dieťa.. Trochu si dať diétu. Aspoň pár dní bez mäsa, včas ísť v kľude spať a občas na dve tri hodiny do lesa, do príRody a snažiť si "naladiť prijímač". Neprosiť. Začať počúvať. Hrať hru o najlepśiu možnú interpretáciu prechádzajúcich dejov v živote Vašom i Vášho okolia.

Keď objektívne lepśie pozitívne interpretujete situáciu, dostávate nevyhnutne nad situáciou kontrolu vy. Zíaskate podporu Vis Maior a ostatní budú okolnosťami bez Vašeho priameho pričinenia tlačení k zmene, ktorú ste vy spriechodnili "uvoľnením zátky" Jeho potenciálu. Niekedy aj len myšlienkou.

Áno, asociálni mágovia tento mechanizmus zneuźívajú pri napájaní sa na mocné agregátne moduly kolektívneho podvedomia, v ktorých predtým obete zafixujú, no to je iná téma.
Ak sa ale viete napojiť, ste napojená na Vis Maior, nemôzú Vám uškodiť. Preto moduly tzv. ""náboženstiev" logicky v podstate ako prvé vźdy musia jedinca odstrihnúť od Boha a napojiť ho na simuláciu ako baterku, či nejaký jednorázový orgán. Existuje aj systém pomerne jednoduchých kritérii vyhodnocovania typového napojenia a miery jeho úspešnosti..(viď znova DVTR a ďalšie manuály, materiály práce so sieťami)

DVTR bola konštruovaná v podstate ako základný modul (karta) na pripojenie sa k niečomu ako "noosferický biointernet". Trochu podobne, ako stará ARPA, len v biologickej infoforme. Zároveň umožňuje jedincovi aktívne, inDiviDuálne gramotne a bezpečne(viď znova BOZP infooperatívnej psychohygieny) do siete zasahovať.

Len sa program(DVTR) postupne naučiť ovládať. Ako dieťa, keď sa začne hrať v 3.-4.rokoch s počítačom. Ťuk sem-ťuk tam. Nejde to hneď, no isto. Pritom počitač je len protéza. Ľudské telo je neporovnateľne komplexnejšie. V podstate všetko to dokážete aj s vrodenými nástrojmi. Príde čas, keď to bude úplne normálne, bežné. Potom syntetický inet zostane ešte nejakú dobu ako bezpečnostná poistka pre obmedzenie možnosti manipulácie tými, ktorí majú, budú mať výraznejší náskok v schopnosti prístupu k informáciám v kulturologických maticiach a spoluriadení ich tokov.
Po skúsenostiach sú v tom inak ženy vďaka svojej lepśej intuícii šikovnejšie.

Ako sa tiež vravieva:
Žena nájde kameň(jablko?), donesie a muž(komplexnejšie vnímanie štruktúr) ho do mozaiky dáva.

Jou..a skúste sa učiť klásť nepriame otázky, na ktoré sa neodpovedá áno-nie.
Ako pri vyšetrovaní :)

Čo si o tom celom myslíte?
..i keď možno mnohé, väčšinu z vyššie popísaného dávo viete. Minimálne podvedome.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozdíly

upresnenie | 17.10.2014

re: "Sama skutočné odpovede na kľúčové otázky nikdy nenájdete."

"Sama" nenájdete: na úrovni chápania..v zmysle egoizmu a pod kuratelou nejakých "guru, kňazov a autoritiek"

Protodialektické mechanizmy vedenia rozhovoru navyše pomáhajú odstraňovať onen nezdravý egoizmus, egocentrizmus. Pomáhajú hľadať úrovne chápania, na ktorých môžeme s kolegami, prakticky takmer s kýmkoľvek súhlasiť..

Prosto spomínané metodiky spracovávania informácii a ich odkomunikovania, prebúdzajú zdravé sebauvedomenie si svojej aktualizovanej optimálnejśej role v celkovom chode vecí a dávajú tak jedincovi-inDiviDuu do rúk zbrane, možnosti, moc najmocnejśích. Inak pozor potom postupne na prsteň moci, že by Vás nepreniesol do svedomia noci, ale dňa :)

..no nechať si občas poradiť od možno, v čom-to skúsenejśích, nemusí to byť vźdy na škodu.
Samozrejme, že to zvládnete aj sama. Vlastnými silami, so zdravým, funkčným sedliackym rozumom.

DVTR vám k tomuakurát môže pomôcť.
Pomôcť pomenovať veci, javy, deje, čo dávno viete.
Všetci sme odsúdení na spoluprácu s Ním i s blížnymi svojmi i tešiť s toho úprimne sa máme.

Keď budete podozrievať, projektovať na niekoho možné negatíva, privoláte ich vy a nie on.
ľudovo: "Podľa seba súdim teba?"

Realita je super, presne opačne, ako varovanie monopolystov kurátorských z f.Matrix. Nebojte sa jej.
Keď sa neskôr možno postupne napojíte na megadownload z informačných polí, niektorí hovoria, že je ako tisíc orgazmov. Predstavte si scénku z matrixu a iných podobných filmov, keď zjedia pilulku, či sa napoja na transformačný prístroj(a zatrasú sa)čo ich naučí rýchlo dovtedy cudzie reći, návody, či prenesie ich do iného levelu vnímania sveta. Aj tam platí že DVTR môžete mať pre viac istoty trebárs v ruke pravej a sedliacky rozum v ľavej. Či v pravej takto sfunkćnená intuícia, neruśená neriadenými emóciami a v ľavej internet, ako fyzický nástroj hľadania "kľúčov" k samoriadeným informačným poliam.T.j., keby ste mali pocit, že sa v tých diaľniciach strácate. Môžete potom postupne aj cielene uploadovať, formovať, aktivovať matrice, či s myšlienkovo blízkymi môžete vytvoriť celý tím, výpravu. prieskumníkov, prospektorov, aplikátorov získaného skúsenosťami tisícroćí, do našej reality a pod..
Kaźdý človek je toho od narodenia schopný, ten dar má, si nesie vo vienku.

Toľko k pozorovaniu (gr. teóriaé) a hor sa s náladičkou do praxe, srandy aktívneho plávania vo víre života.
"Zisti, kto si a rob to úmyselne"
ok.stop, že by som to neprehnal a neuleteli naterez pre niektorých moc do sci-fi :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozdíly

Jana | 17.10.2014

Děkuji za rozbor Udo. Ptáte se mne, co si o tom všem myslím - některé Vaše rady už praktikuji podle MIM - procházky lesem a hra se sny po dané otázce VM před usnutím. Je to asi týden, co jsem dostala takovou barevnou odpověď na mou otázku - zřejmě byla položena správně :). Myslím si, že toto vše funguje, ale asi nejtěžší je uvést DVTR do praxe a nejhůř právě do komunikace s druhou osobou. Vaši odpověď jsem si četla před setkáním s tím dotyčným člověkem. Přemýšlela jsem nad tím, jak to objektivně vyřešit - nechala jsem ho na začátku mluvit, pak jsem mluvila já ... rozešli jsme se v dobrém a i s úsměvem. Víte, už jsem dnes zaznamenala jeden úspěch a tím bylo obhájení postavení Ruska a kroky pana Putina a role Ukrajiny před mladičkým kolegou. Nikdy jsem si nemyslela, že budu schopna takto věcně a hlavně přesvědčivě argumentovat. Děkuji Vám za tuto práci, kterou tady i s ostatními odvádíte. A děkuji i za to, že jste si udělal čas na pohled přes KOB a navedl mne tím k řešení mých problémů, vím, že oproti ostatním nepodstatné :).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozdíly

Jana | 17.10.2014

Ještě prosím o vysvětlení slova - protodialektický

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozdíly

udo | 19.10.2014

copy-paste z MIM4.7

ProtoDialektika = Staroegyptská a starogrécka dialektika
(nie deformovaná Hegelovská dialektika v zmysle boja protikladov)
Protodialektika je hľadanie súvislostí v odlišnostiach, korekcie neakceptovateľných tendencii a riešení problémov pomocou pôvodnej dialektiky:
Otázka – Odpoveď. Chápavá otázka v sebe skrýva 50% odpovede. Správne položená otázka je teda zrovna tak dôležitá, ako odpoveď. Pri dobrom naformulovaní otázky, si človek dokáže odpovedať aj sám, no nie je schopný myslieť nezávisle, keďže jeho psychiku tvorí kultúra, v ktorej vyrastal a jej stereotypy. Na viac ako jednu osobu nie je človek pri hĺbkovom dialógu schopný sa sústrediť. 3.osoba sa vždy vedome, alebo podvedome pridá na jednu, alebo druhú stranu a preto je zbytočná. Po odpovedi na otázku pýtajúci sa urobí dva zásadné kroky:
1. identifikuje časti odpovede, s ktorými súhlasí ,
2. vysvetlí prečo a s ktorými nesúhlasí
3. a aké navrhuje riešenie
4. popíše prečo jeho dialektický partner navrhol práve toto riešenie
T.j. snaží sa identifikovať hlavné stereotypy – tendencie vývoja psychiky partnera, keďže ten je pod ich vplyvom a je preňho objektívne problémom vyjsť za hranice vlastného psychologického profilu(zo svojho systému).
Následne sa vymenia role a proces pokračuje. Po dvoch-troch výmenách rolí subjekt(hovoriaci, in-formujúci) a objekt(počúvajúci, prijímajúci), herec a komunikujúci divák .. majú dialektickí partneri(ideálne muž a žena, kvôli ich posunutému, vzájomne sa dopĺňajúcemu vnímaniu) na dobre postavenú otázku použiteľnú pomerne vysokokvalitnú odpoveď. Pri hre riešenia životných problémov(výziev..príležitostí) si partneri vzájomne veľmi efektívne korigujú chyby vo svojich kulturologických stereotypoch myslenia(jedinečnej kolektívno-individuálnej algoritmike spracovania in-formácii). Aj preto je Človek zo-strojený ako tvor hravý a spoločenský ..a samozrejme tvorivý(v zmysle strojenia). „Homo faber, ludens..zoon politikon“.

Zároveň(čo je veľmi podstatné) tým, že dialektický partner v hre v 1.rade súhlasí s časťou návrhu partnera(oponenta) a až potom povie s čím nesúhlasí..a nie opačne. Účastníci protodialektickej hry života tak prekonávajú stereotyp chyby vo vzdelávaní vychádzajúci z toho, že ja mám pravdu a hľadám chyby v myslení svojho oponenta, čo blokuje konštruktívnu diskusiu(algoritmus Divide et impera = „Rozdeľuj a panuj“ v praxi deformovaného školstva) a konzervuje stereotypy. T.j. eliminujú blok schopnosti populácie ich rozpoznať a prehodnotiť. Ide o jeden zo základných zákerných infekčných mechanizmov udržateľnosti skryto- či otvorene otrokárskych režimov.

Mechanizmus môže pracovať aj ako token ring po emaily. Identifikuje sa problém a prvá osoba dá návrh riešenia a pošle ďalšej. Druhý urobí dva dialektické kroky a pošle ďalej. Návrh riešenia prejde napríklad cez 10 vybraných ľudí, ktorí majú predstavu o probléme. Návrh sa nakoniec vráti k iniciátorovi aj s poznámkami. Ten ho dopracuje, prípadne spustí ešte jedno kolo. Na konci by sme mali dostať použiteľný výsledok. Algoritmus sa odborne nazýva aj Intelektuálny synchronizatron.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: rozdíly

Jana | 19.10.2014

Teorie, kterou bych už měla umět. Četla jsem ji a rozumím ji, ale jak ji uvést do praxe. Tím, že to neumím použít, tak to zapomenu. Chtělo by to uvést konkrétní případy, aby byl člověk schopen to používat. Jsem z toho smutná a vzalo mi to vítr z plachet...

Re: Re: spoločné rozdíly

udo | 20.10.2014

Dieťa sa spýta:
"Ako sa hrá na klavír?"
Môžete mu to ukázať..

No skôr, ći neskôr, na x+1.hodine príde k otázke ďalśej..
dieťa samé, alebo s Vašou pomocou sa spýta:
"Prečo hrám na klavír?"
T.j., že ide o jeden z možných prostriedkov, nástrojov komunikácie, sebavyjadrovania, sebazpoznávania a preDávania nejakých nálad (emócii= individuálno-kolektívnych informačných modulov) ďalej. InFormovanie.

Keď si dieťa zodpovedá otázku:
Prečo?
bude ďalej schopné riešiť otázku:
Ako?
V človeku to je predprogramované.
Inak väčšinou "vyhorí" a/alebo ochorie.

Toľko k prvej etape príkladu kladenia správnych, stále lepśích otázok..

Posuňme tému ďalej, k žalúdku nášmu každodennému a tým ešte konkrétnejśej predstave(obrazu chutí), bližšej zvieratku v nás..

Aby sme sa dopredu vyhli kofliktu nevesta-svokra a založili veselšie predpoklady rodinného života, môźe budúca šikovná gazdiná prudko premúdrej starej dáme, na otázku schopnosti pećenia buchiet odpovedať protiotázkou:
A nejdeme sa radšej prejsť do záhrady na vzduch v pre zdravie, kľud a "dlhśí dych" tak peknom počasí?

Keď sa vrátia, porovnajú si vzájomne svoje jedinečné rodinné tradície "skladania", miešania, spôsobov kvasenia cesta, spolu s neskrývaným obdivom k dovtedy im neznámym technológiám vyvinutým generáciami tej-ktorej línie babiek.. Raz hovorí staršia, potom zas mladšia a naopak a tak dokola 2-3 krát. Tak obohatili a skorigovali si svoje zvyky, zlepśili navzájom techniky
a obe sú samy o sebe odvtedy múdrejśie i ďalśie generácie budú šikovnejśie..

My sme len staré známe veci abstrahovali,
že by sa cielene, úmyselne, vedome uźívať a meniť dali.
Emócie bez schopnosti ich vedomej zmeny(ratio),
sú železnou košeľou, čo v prúde rieky topí.
No neobliecť si ju zámerne pred bojom, budúce problémy kopí.
Bo vedome vyhýbať sa všetkým strelám v daźdi,
nikto schopný nie je navźdy.

Chápete, kam mierim?

Re: Re: Re: spoločné rozdíly

Jana | 20.10.2014

Chcete mi říct, že jsem schopna změnit emoce takovým směrem, abych místo konfliktu s lidmi, na které jsem si stěžovala, vyvolala pozitivní komunikaci, ze které si každý z nás vezme nějaké poučení pro budoucí lepší vztahy.

Re: Re: Re: Re: spoločné rozdíly

Ferko | 21.10.2014

Ach tie emócie...
Už v počiatku uvedomením ich chopiť treba,
lebo ak nie, potom beda pre teba.
Nenechaj sa stiahnúť váhou emócie,
nechaj sa viesť vánkom intuície.
Po tom správnom u(po)chopení,
sa všetko vôkol rozzelení.

Re: Re: Re: Re: Re: spoločné rozdíly

Jana | 22.10.2014

Milý Ferko. Pokud bych se dokázala domluvit se všemi ostatními tak, jak mi tady vysvětlil Udo, tak s člověkem, který je neustále pod vlivem alkoholu, pro kterého je smyslem života dělat naschvály i přesto, že si ho nevšímáte, možná tím spíš ho to provokuje, to nedokážete i kdybyste měl 2 vysoké školy KOB. Nejde to ani po dobrém, natož mu recitovat verše :).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: spoločné rozdíly

Ferko | 23.10.2014

Janka,

Chápem, že to v živote tak jednoducho nejde a sám mám veľa svojích problémov. Nebudem tu dávať nejaký návod na Váš problém, ale skúsim popísať svoj prístup k životu.
To, že v živote náhody neexistujú a Boh(HNR) nie je škodoradostný sa dúfam zhodneme (?). Z toho prirodzene vyvstáva, že ľudský život má nejaký zmysel a ak život nie je nezmyselný, tak je nejako predurčený. Pri tomto ponímaní života fakticky neexistuje nezmyselná životná situácia. To znamená, že všetko v živote čo sa nám deje má nejaký aj keď zatiaľ človekom nepochopený význam. Človek prácou na sebe sa počas plynutia svojho života snaží pochopiť množstvo situácii a dejov. Úroveň chápania dejov človekom je viacúrovňová, hierarchická. Môže byť od úplného nepochopenia, pokračovaním ku čoraz obsiahlejšiemu a celostnejšiemu chápaniu. Najvyšším a jediným objektívnym hodnotiteľom ľudskej úrovne chápania života je HNR(BOH).
Každý človek má od narodenia predurčený svoj jedinečný osud, no na druhej strane má slobodnú voľbu výberu svojej životnej cesty. To, ako optimálne naplní daný osud záleží na ňom, ale všetko v živote môže plynúť iba v riečišti HNR. Hodnotenie správnosti človekom nastúpenej životnej cesty prichádza od HNR vo forme životných udalosti. Preto je dôležité načúvať intuícii, svedomiu a rozvíjať mieru chápania životných dejov.
HNR sa formou životných udalostí prihovára každému človeku osobne. Tieto udalosti nie sú ani ťažké, ani ľahké ale sú vo svojej podstate dokonalé vzhľadom na aktuálnu úroveň chápania a morálky daného človeka a populácie ako celku. Je príjemné a prospešné mať v živote krásne chvíľe a obdobia, no hlavne treba byť vnímaví pri nepríjemných životných udalostiach a snažiť sa pochopiť ich zmysel. Sila nepríjemných udalosti naznačuje človeku jeho veľkosť vychýlenia sa od optimálnej cesty napĺňania svojho potenciálu-osudu. HNR nikomu nekladie veľké “prekážky”, ktoré by človek na svojej momentálnej úrovni nevedel zvládnuť. Na drujej strane neustále, dlhodobé a čoraz väčšie odchýľovanie sa od optimálnej životnej cesty môže v určitých prípadoch viesť až k smrti nie len daného človeka. Preto je potrebné si v živote stanoviť cieľ čo najvyšší (najobjemnejší, dlhodobý) a tomu podriadiť svoju činnosť a prístup k životu. Tak tiež zahrnúť pod neho všetky svoje menšie cie a aj svoje problémy. Pre tento subjektívne stanovený cieľ je dôležitá morálnosť a reálnosť jeho uskutočnenia.

PS: Tým som len chcel poukázať na neustálu potrebu hľadania a čoraz kvalitnejšieho nalaďovania sa na 'Hlas Boží'. Nebudem tu popisovať ako podľa mňa prebiehajú rôzne ľudské činnosti, deje a interakcie medzi nimi. Toto je oveľa kvalitnejšie popísané v Udo-vých alebo Hox-ových príspevkoch a taktiež aj od iných diskutujúcich a v kvalitných článkoch na tejto stránke. Pravideľne trošku prečítať..., podumať...,

Prajem Vám všetko dobré.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: spoločné rozdíly

Ferko | 23.10.2014

Janka,

Ešte som vynechal veľmi dôležitého prispievateľa Lux-a.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: spoločné rozdíly

Jana | 24.10.2014

Ferko děkuji Vám. Toto vše, co jste mi napsal, jsem už tady četla i všechny Vámi jmenované. Samozřejmě, že si nemyslím, že je Bůh "naschválista". Nechci to tady už dále rozvádět, je fakt, že si já musím něco uvědomit. A snad to se zvyšováním míry úrovně chápání jednou pochopím.

učesaná verze

J. | 14.10.2014

Učesaná verze je už vydaná komplet alebo zatiaľ len pár častí? Sú zmeny natoľko zásadné, že mám web dvtr.eu prerobiť na novšiu verziu? Čerpal som z v13.04

Re: učesaná verze

udo | 15.10.2014

Netráp sa.
Keď môžeš, pokračuj tak, ako doteraz.
Je super, čo robíš.
Učesaná verzia ešte nie je kopletná a chvíľu to potrvá.
Navyše je možné, že sa to kontinuálne bude upravovať, upgradeovať.

Je to predsa open source model spracovávania informácii, ako sme tu neraz rozoberali.
Nejde o dokonalosť, ale dostatoćnosť na to, aby model(Metodológia, Sociologický operačný systém) bol vzhľadom na dohodnuté ciele(pomôcť ľuďom stať sa Človekom) dostatočne funkčný.

..aby deti, ďalšie generácie boli menej médiami, autoritkami, "svätými knihami"(dogmami) manipulovateľné a nestratili sa v informačnej ďžungli..aby pravdu od lži s prijateľnou odchylkou rozlišovať schopné boli.

Ilúzia a dogma sú smrťou Človeka.
Spôsob hľadania pravdy je jeho život.
Keď vieme čo, zistíme ako.
Opačne to nejde.

IIGP, prime minister JP Yasuhiro Nakasone

udo | 14.10.2014

K tomu Nakasoneho inštitútu, IIPS(Nakasone institution):
Otázka, či ho tam uvádzať..
Je tu niekto na fóre, čo vie lepśie odborne japonsky?

VP sa opakovane na Nakasoneho inštitút odvoláva.
Presnejśie na technológie sociálneho inžinierstva a na japonskú koncepciu rozvoja sveta..

Mnohé čerpali aj s amerických modelov(Monroe, pr.Dir.20/1r.1948, apod.), no nevieme, do akej miery to ovplyvnilo KSB/DVTR.
T.j., do akej miery je KSB zhodná s, vyzerá starším, modelom napr. japonským. Vieme reprodukovane, źe je "VRAJ" tiež elitárny, s predpokladanou globálnejśou(resp. min. v Azijsko-pacifickom regióne) dominanciou japonskej kultúry. Niečo (podľa vyjadrení potenciálnych konkurentov) ako staré de´amoné..

No ziślo by sa viac presnejśích informácii a zároveň by po diskusiách možno mala byť poznámka o Nakasoneho inštitúte v hlavičke DVTR zdôraznená, alebo odstránená..aby nevznikali nedorozumenia..
..toľko k eventuálnemu pokračovaniu starej diskusie ohľadom rámca témy, autorstva, atď..

niečo málo v eng.:
http://www.iips.org/en/about/plan.html
no ruskými spomínané jadro japonského konceptu preložené do eng som nenašiel. Ani v RU

nejaké ďalśie odkazy:
http://books.google.sk/books?id=HC8ABAAAQBAJ&pg=PA33&lpg=PA33&dq=nakasone+institute+global&source=bl&ots=kynRFfdX90&sig=mwULPsz68UmTW2BpA-0prwIWb54&hl=sk&sa=X&ei=3vo8VKaAFuXEygPS1IDYCw&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=nakasone%20institute%20global&f=false

dik za prípadné ďalšie info, ak niekto má, nájde, preloźí..

Přidat nový příspěvek