Dostatečně všeobecná teorie řízení (21)

Dostatečně všeobecná teorie řízení (21)

27.4.2015

-předchozí část-


 

13.3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch

 

V masových javoch, plynúcich v prírode na najrozličnejších úrovniach jej hierarchie, sa pomerne často stretávame s javom zhody fáz identických procesov, plynúcich súčasne v množstve analogických objektov. Sú to – koherencia vyžarovania svetla atómami v lasere (spojitá, súvislá emisia fotónu pri prechode elektrónu na nižší orbit okolo jadra)*; synchrónne záblesky celej lúky, na ktorej sedí množstvo svetlušiek; synchrónny odklon kŕdľa rybieho plôdika od nebezpečenstva; veslovanie družstva na mnohoveslici, na synchronizáciu ktorého vôbec nemusí byť potrebný zvukový signál, bubon alebo píšťala, ako v minulosti na galérach; skupinové tance. Tento jav budeme ďalej nazývať autosynchronizácia. Autosynchronizácia sa pomerne často prejavuje v procesoch bezštruktúrneho riadenia, a samotné bezštruktúrne riadenie môže byť zostrojené na princípe javu autosynchronizácie.

 

Pre autosynchronizáciu je nevyhnutné, aby množstvo nejakých objektov malo aspoň čiastočne identický informačno-algoritmický stav a nachádzali sa v podmienkach, pripúšťajúcich informačnú výmenu medzi nimi - hoc aj neadresnú, cirkulačnú. Pritom ich pružnosť, rýchlosť reakcie na prechod informácie, rovnakej pre všetky objekty, musí byť dostatočne vysoká.

 

Preskúmame to na sociologickom príklade. Najvýraznejšie sa autosynchronizácia prejavuje počas ovácií v sále, napríklad, pri privítaní „drahého a  všetkými milovaného vodcu“. Spočiatku je v sále ticho. Potom dosadení (nastrčenci) a strhnutí idioti, pomerne málo zastúpení (1 - 2 osoby na 100), začnú tlieskať. Táto činnosť generuje proces autosynchronizácie, lebo ostatní vedľa sediaci majú stereotyp (návyk) tlieskania a vedia to robiť, neuvedomujúc si ciele a príčiny a  nezamýšľajúc sa nad situáciou (prípadne z rôznych dôvodov sú len nesústredení, v strese, majú strach, alebo nechcú zbytočne vytŕčať z davu)*.

Sediaci vedľa dosadených1 začínajú tlieskať následne za nimi, keďže sa zvonku vyvolávajú ich vnútorné stereotypy bezmyšlienkovitého správania, a tak je postupne do tohto procesu vovedená celá sála2. Následne začína takmer každý načúvať tlieskaniu susedov a nutne vynakladať veľkú silu vôle, aby netlieskal spolu so susedmi. Totižto na úrovni identických stereotypov je tlieskanie suseda vnímané ako okríknutie za nevhodnosť vlastného tlieskania (a-rytmia, resp. fázový posun oproti skupinovej kinematike, či dynamike)*, prichádzajúce cez obvody spätnej väzby3. Spustiac proces autosynchronizácie nastrčená po(d)sádka potom, ako ich susedia začali búchať do dlaní, už nemusí nič viac robiť. Dokiaľ energetický potenciál (emócie ne-riadené)* sálu nebude vyčerpaný v „nezmyselnej“ (ako pre koho) ov(ul)ácii (zrode potenciálu ďalšej manipulácie emócií mocných)*, po(d)sádkou spustený proces sa nepreruší a nerozpadne... A tak ani „milovaný vodca“ zďaleka nie vždy môže ho zastaviť mávnutím ruky ne-nápadne.

 

Tlieskanie možno skúmať aj ako pre-danie jedného bitu informácie. Avšak autosynchronizácia môže byť postavená aj na zložitejších informačno-algoritmických moduloch, nesúcich väčšie objemy rôznorodých informácií.

 

Vytvorenie a  rozšírenie identických informačno-algoritmických modulov (stereotypov rozpoznávania, vzťahov, správania sa) v supersystéme a  ich následná aktivizácia (trigger)* v supersystéme cez štruktúry - generátory autosynchronizácie - umožňuje riadiacej štrutúre, nesúcej nejakú plnú funkciu riadenia, bezštruktúrne riadiť to, čo nemôžu ÚPLNE* riadiť jej výkonné štruktúry (t.j. periféria - verejne známi politici, manažéri korporácií, no i rôzni kultoví a okultní, „náboženskí“ hierarchovia, bežné mafie a pod.)*.

V spoločnosti je potenciál autosynchronizácie svojho druhu „klavír v kroví“, na ktorom možno neočakávane zahrať „divadelnú hru“ burzovej horúčky, prezidentských, či parlamentných volieb, občianskej vojny. Avšak „klavír“ nehrá sám a o to viac sa nenachádza „v kroví“ skrytý sám(o) sebou, na čo sa obyčajne zabúda, alebo sa (proste z istých dôvodov „radšej (ne)dobrovôlne“)* nad tým nezamýšľa...

V podmienkach priamej obojstrannej informačnej výmeny s hierarchicky vyšším (objemnejším) riadením sú charakteristiky bezštruktúrneho riadenia tým lepšie, čím lepšie vektory cieľov samoriadenia súborného (združeného) intelektu supersystému a hierarchie intelektov v pôsobiacich štruktúrach v jeho vnútri opakujú vektor cieľov hierarchicky vyššieho (objemnejšieho) riadenia vo vzťahu k supersystému ako celku. a čím zreteľnejšie sa hierarchicky vyššie riadenie supersystému odlišuje od agresívneho vonkajšieho riadenia.


 

-pokračování-

 

 

1 platení či ideologickí nastrčenci na rôznych zhromaždeniach a demonštráciách, platení diskutéri na fórach rôznych „mienko-tvorných“ médií, ašpiranti na kariéru, alebo vydierateľné osoby (utajené prečiny, hypotéka, úvery, deti) v korporátnej kultúre atď. – pozn. prekl.
 

2 či námestie, … alebo v prípade iných typov emócií cez rozhlas a  televíziu, cez formuláciu správ, seriály doslova celé národy. Cez block-bustery celé kultúry, napr. mladých ľudí, vidiacich príslušné príbehy rôznych (super, či „akčných“) hrdinov, formujúcich stereotypy a  bloky správania, s ktorými sa jednotlivé vybrané cieľové skupiny štatisticky pravdepodobnostne predurčene samoidentifikujú a preberajú príslušné kultové vzorce spolu s ich spúšťačmi (tzv. triggermi). Obzvlášť za predpokladu želanej (no oficiálne akože neželanej) štatistickej konzumácie rôznych narkotík, blokujúcich vedomie a otvárajúcich podvedomie (hlavne alkohol a cigarety). O tom v prvom rade je informačná vojna, a nie o cielene zo stopy zvádzajúcich mýtoch o nebezpečenstve super„hackerov“, tvorených spravidla znova rovnakými štruktúrami, či „bezštruktúrami“. Viď. pekné filmy o „ideálnom živote za oponou“ za predchádzajúceho režimu vysielané ku nám fiktívnou o-pozíciou, či presnejšie a-pozíciou zo západu. Išlo logicky o dve strany jednej mince (tváre jednej kolektívnej osoby, supersystému), pričom dnes atlantická verchuška, nanešťastie pre tých vnímavejších z našich západných susedov, v podstate po jednej z fáz studenej (informačnej) vojny a páde východného režimu stratila dôvody na sociálnejšiu politiku voči „svojim“ západoeurópskym ovciam. – dopl. prekl.
 

3 Podobne napríklad aj v divadle, či na koncerte tlieskanie do rytmu provokované moderátorom, či „front(a)menom“ môže byť ako ná-stroj, ako každý rituál, … socio-, či kulturo-logický „tool“, rôzne použitý. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Dostatečně všeobecná teorie řízení (21)

elektrón, jadro

zvedavec | 28.04.2015

koherencia vyžarovania svetla atómami v lasere (spojitá, súvislá emisia fotónu pri prechode elektrónu na nižší orbit okolo jadra)

Prosím, keďže sa tu snažíme modelovať pochopiť svet, jeho správanie, riadenie atď., akú máme istotu, dôkaz že atóm je zložený z jadra, elektrónu, alebo vieme vôbec čo je hmota ?

Re: obal, jadro

udo | 29.04.2015

re: jadro, obal(elektróny), ..
Ide o popis na danej úrovni chápania.
Hlbšie sú ďalšie subatomárne častice.
Tzv. mathéria je v tomto modeli súhrnný názov pre všetky objektívne existujúce javy, či už subjektívne vnímané, alebo zatiaľ menej..

Na atómy, molekuly sa viete "priamo" pozerať aj napr. cez tzv. elektrónový mikroskop. Subatomárne "častice" vieme skúmať na tzv. urýchľovačoch apod..

Ale asi skúste radšej špecifikovať otázku, kam mierite, bo moźno som Vás len nedobre pochopil..

..myslíte, že je možné oddeliť čaticu od vlny,
energiu od "hmoty"?

Je dobré si uvedomiť, že podľa uvedeného modelu MIM-FIE čas a priestor objektívne neexistujú v tomto zmysle a hmota a energia spadajú tiež pod jednu kategóriu. V tom mal z časti uź aj Einstein pri komplexnejšej interpretácii pravdu, i keď vo viacerých iných veciach sa pravdepodobne na danej úrovni mýlil.
Preto tá revolúcia vo "fyzike" a evolúcia, ćo nás teraz zrejme ešte len čaká..
i v "psycho"fyzike a tým nevyhnutne aj v bazálnej sociologickej mechanike.

Re: Re: obal, jadro

zvedavec | 29.04.2015

Zrejme sme sa nepochopili.
Spresním.
Kto, kde a kedy experimentálne dokázal, že model atómu správne popisuje stavbu hmoty?
Pokiaľ viem všetko sú to len nepotvrdené myšlienky, tvrdenia bez dôkazu.
Ak budeme naďalej považovať niekoho výmysly za pravdu, potom nás ten niekto bude ešte poriadne dlho vodiť za nos.
Stavba na zlom základe nemá dlhý život.
Stačí ?

Re: Re: Re: obal, jadro

udo | 29.04.2015

To je asi skôr otázka na Oracla(to je jeden zo známejśích tunajších diskutérov), ak chcete ísť do odbornejśích záležitostí hlavne myslím ohľadom fyzikálnej chémie..
To je skôr jeho doména.

Ak sa ale ja dobre pamätám zo školy na inžinierske aplikácie (STU), tak ohľadom atómov máme pomerne podrobné a funkćné modely aj orbitálov jednotlivých elektrónových vrstiev, ich vzdialeností od jadra atď..
Samozrejme zatiaĺ nevieme presne urćiť,kde sa nachádzajú, keďźe sme podľa doterajśích poznatkov obmedzení Heisenbergovou definíciou, a nie len to..
Čo ale neznamená, že uvedené modely pomerne presne nevysvetĺujú napr. spôsobilosť k väzbám u jednotlivých atómov a ďalśie vlastnosti, atď..

Nevylieval by som dieťa s vaničkou.

T.j., keď sú základné kategórie v západnej vede(i tzv. "náboženstvách") teda asi chybné, neznamená to, že musí byť vśetko chybné.
Veď celkovo ten systém čiastočne funguje.
Ide len o zmenu kontextu, eng. OS "patch".
Tak je DVTR projektovaná.

Do vzdelávania prosto netreba robiť nejaké radikálne zásahy, meniť sylaby a pod. Hlavné je, ako vždy, zachovať kontinuitu. Model je navrhnutý v neposlednom rade aj ako konkrétne univerzálne riešenie pre krízu školstva. Sylabový interdisciplinárny modul. 1-semestrový kurz schopnosti prepájania kontextov jednotlivých predmetov ľubovoľných špecializácii. Od práva, psychológie, hudby a teológie, až po matematiku, stronómiu, ći aplikovanú fyziku a architektúru,..

Zároveň by mohol postupne umoźniť prejsť, obísť slepé ulićky vo vede, ktoré blokujú evolúciu nášho myslenia..

Niečo ako základy relígio-etiky..no to už asi pre Vás na prvý pohľad odbáćam od témy..
Veda a relígia boli vždy jedno a to isté, neoddeliteľné.
Len v zaćiatkom tzv. "novoveku" sa isté známe kruhy stále masívnejśie snažili rozdeliť samotné hlavy u jednotlivých jedincov a nie len ich samých medzi sebou.
Avšak na pohľad druhý, ći tretí, hlbší do studne, či z vrchu kopca..

..a potom moźno prídu ešte lepśie, funkćnejśie modely, ako tento..

Neviem, stačí takto?

Re: Re: Re: obal, jadro

popolvár | 30.04.2015

možno by bolo vhodné si preštudovať článok ohľadom dnešnej a pôvodnej Mendelejevovej tabuľky prvkov. Ten článok bol tuším zverejnený aj tu na levanete... Tam by mohlo byť k tomu podrobnejšie... A ako nepriamy dôkaz, že daný model atómu stavby hmoty ako takej sa pomerne presne približuje objektívnej stavbe hmoty na danej úrovni, je myslím si pomerne presné fungovanie a správanie sa prvkov v empirických (chemických) pokusoch anorganickej chémie, vychádzajúce práve zo zmienenného modelu atómu a následne atómov jednotlivých chemických prvkov... Čo sa týka ďalších úrovní nižších subatomárnych úrovní smerom do mikrokozmu, tak to je už na inú diskusiu...

Re: Re: Re: Re: obal, jadro

Hоx | 30.04.2015

mendělejev - http://leva-net.webnode.cz/products/nezfalsovana-tabulka-prvku-mendelejeva/
rozvinutí původní tabulky (návrh): http://vk.com/id167502360?z=photo167502360_352274416%2Falbum167502360_00%2Frev

Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

udo | 01.05.2015

Hej, ja viem, bavili sme sa o tom.
Je na to viacero odborných názorov.
Oraclovo vyjadrenie som vám preposlal
a tak aj toho ďalśieho kamośa, kolegu z katedry z vedlajsej budovy, co je fyzikalny chemik PhD.Ing. s dlhodobou praxou aj v zahraničí.

Ako som povedal, nie je to môj odbor
a viem sa k tomu vyjadriť len tak pololaicky.
Chémiu som mal iba na Gympli a niečo sme mali aj vo všeobecnej ćasti na Univerzite. Ja som riešil neskôr viac aplikovanú fyziku a potom niektoré veci ohľadom modelovania biologických systémov.

To, o čom sa tu bavíme, je dosť špecifická záležitosť.
Snáď sa k tomu vyjadria aj ďalśí fundovaní zainteresovaní,
keď sa to tu znova načrtlo..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

Hоx | 01.05.2015

jasně, ten návrh nové tabulky je jen pokus, návrh, z laického pohledu na základě "selského rozumu" dá se říct, v tomu dokumentu byla chyba, že to nebylo dostatečně zdůrazněno... ono periodických tabulek existujek dnešku asi 300, je dokonce stránka, která je shromažďuje. Co se týká elektrického vesmírů, je to v souladu s teorií éteru a eterickou kosmologií Acjukovského, stačí chápat "toky éteru" jako "elektrické toky". Acjukovský to má dost propracované, začíná s modelem protonu, neutronu, končí modelem galaxie, vše na základě těchtýž předpokladů a principů. Shodou okolností i navrhuje kvantové čísla konfigurací elektronů v atomech chápat v geometrickém smyslu jako umístění stojatých vln na kolem jádra, a pauliho princip exkluze je v tomto smyslu jen jiné vyjadření principu, že dva objekty nemůžou být v jeden čas na stejném místě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

Hоx | 01.05.2015

neboli k tomuto, z mailu Oracle:
"Takže hlavné a vedľajšie kvantové čísla sú viac menej v poriadku t.j. čísla vyjadrujúce počet a poradie orbitálov, lebo nevysvetľujú iregulárnosti okolo d a f orbitálov. A vtedy ma to napadlo, čo ak úloha nie je matematická ale geometrická?"

- Acjukovský navrhuje něco podobného, i v knize uvádí nějakou matematiku a řešení pro základní konfigurace.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

Hоx | 01.05.2015

Pro případné zájemce, celý text o návrhu "přirozené tabulky prvků" - https://db.tt/Ky3joXKl

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

zvedavec | 02.05.2015

Páni, pýtal som sa, na akom konkrétnom experimente, ktorý je možné pre overenie zopakovať, bolo dokázené, že stavba atómu vyučovaná na školách sa zakladá na pravde a nie na výmysloch.

V opačnom prípade sme na pôde náboženstva, slepo veriť výkladu tzv. múdrejších.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

Hоx | 02.05.2015

řekl byc tak, ohledně fundamentální struktury a povahy hmoty je současná fyzika zcela mimo, mimo se dostala někdy počátkem 20. století a od té doby v téhle otázce zabředává. Nicméně, funkční modely existují, to jest modely, které odpovídají pozorovaným a měřeným věcem, tohle zahazovat není třeba. Jde jen o intepretaci. Například rovnice, z nichž byl formulován princip neurčitosti, se dají intepretovat nejen v nyní smyslu "oblastí pravděpodobnosti", kde se nachází elektron, ale zcela stejně úspěšně (nebo lépe) popisují i řešení úlohy stability hydrodynamického systému, tj. překlápění z jednoho kvazi-stabilního stavu do jiného. Je pravděpodobné, že ačkoliv "jim to vychází" (oficiální fyzika a model jádra), představy jsou zcela mimo a nemají nic společného s realitou. Dle mého je na správné stopě teorie éterodynamiky Acjukovského, který vysvětluje hmotu jako víry částic éteru (tj. éter není spojitá substance, ale nižší organizační úroveň hmoty). Napsal několik knih, zatím mu všechno sedí a funguje, dokonce provedlo pár experimentů, úspěšně, které v ne-éterické teorii nemají vysvětlení ani smysl. Stojí za zmínku, že napřed ze své teorie postuloval nějaké "nestardadní chování" (z hlediska oficiální fyziky), pak navrhl experiment, provedl, vyšlo mu co čekal. Knihy Acjukovského jsou rusky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

udo | 04.05.2015

Otázku by som formuloval inak:
"Do akej miery je model stavby atómu,vyučovaý na školách, pravdivý"
presnejšie:
V akom kontexte, na akej úrovni chápania sa blíži objektívnej realite?..ďalej: Aké sú tu konkrétne kritériá hodnotenia miery priblíženia sa k objektívnej realite, t.j. miery správnosti použitej metodiky jej aproximácie? atď...

Napr.:
Ako keď poviem, źe chleba je hnedý, veľkosti 200x300 mm a dá sa jesť. Niekomu to môže na prvý pohľad, a niekomu i na celý život stačiť..

Alebo ako sa na ZŠ stále ešte učí, že tzv.vákuum je "vzduchoprázdno, či dokonca ""absolútne prázdno".
Na lepśej univerzite by študenta po takomto vyjadrení ani ku skúške nepustili.
Vákuum a tzv. "éter", či "a(e)ter" je na istej úrovni chápania i ekviValent..

Ďalej posuv od "mierne" zavádzajúcemho pojmu "Časopriestor" ku kategórii "Miera", apod.

Tým smerom by som sa asi na Vašom mieste hýbal Zvedavec,
ak hľadal by som ešte konkrétnejšiu otázku, na zmysluplnú odpoveď.

Nezabúdajte prosím, že podstatné je, AKO chápete a nie ČO chápete.
Teda: Každá, i najblbšia odpoveď, sa pri dostatoćnej gramotnosti dá hlboko pozitívne interpretovať.

T.j., chytíte formu javu (obraz), hoc i plný nenávisti (energie) a praštíte tam taký return (odraz), že oponent bude chcieť hrať štvorhru na strane Vašej..ak chápete, kam MIERim :)

Vy hlúpy nie ste a preto viem, že chápete, že hľadanie JednoDuchej odpovede je možné iba pri približne rovnakej úrovní kommuNíké..keď "zelená", je i pre oponenta "zelená" a tak je to i s "červenou". Ak nás spája systém podobných pojmov a dojmov. Inak sa musím snažiť vojsť do vášho systému stereotypov dekódovania lexiky a tak sa pokúsiť vám na "osobnú mieru" existujúce obrazy, ich vzťahy prekódovať..
To však celkovo dlhodobo samozrejme zmysel nemá a treba na to ísť asi opačne..(viď napr.naštudovanie si DVTR komunikačného interdisciplinárneho uniVersálneho jazyka, štandardu)

Neviem, stačí takto?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

zvedavec | 06.05.2015

Pán udo,
Pýtam sa teda vašou otázkou, bo odpoveď som zatiaľ dostal málo zrozumiteľnú, nič v zlom.

"Do akej miery je model stavby atómu,vyučovaý na školách, pravdivý" ?

Kým budeme rozprávať jazykom zLOŽitým, nezrozumiteľným, výsledok bude lož.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

Pe-tri | 04.05.2015

Dostatečně je teorie o struktuře atomu potvrzena elektrotechnickou polovodičovou praxí. Není náhodou že v tranzistorový jev se projevuje právě u čtyřmocných prvků germánia a křemíku. Nakonec celá chemie přece funguje na elektronových vazbách mezi atomy, takže i když prostorové uspořádání atomů může být "pouze" teoretické, pro soudobou praxi je dostatečně funkční. Nehledě na to, že je kompatibilní s obecným, filosofickým pojetím polarity/duality a z toho plynoucích funkčních aplikací založených na vlastnostech střídavého proudu (kde se střídají polarity s různou frekvencí).
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

zvedavec | 06.05.2015

Nebol by niekde dôkaz elektrónu?
Môžete mi vysvetliťnegatívny náboj elektrónu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

Pe-tri | 07.05.2015

ad. důkaz - Jak si takový důkaz představujete? Prosím příklad důkazu čehokoliv, který by ukázal s jakou důkazní logikou chcete pracovat. Navrhl jsem vám dívat se na věc prizmatem elmag. teorie a prověření této teorie praxí. To vám nestačí, tak jak jinak?

ad. negativní náboj elektronu - výraz negativní náboj je popisným vyjádřením důsledku kvalitativního stavu poslední, valenční vrstvy ve struktuře atomu. Je běžně v elektrotechnických zařízeních vyvolávané (zapnutím přístroje do zásuvky), že v této vrstvě atomu vodiče nějaký ten elektron chybí, čímž se tento (o elektron ochuzený) atom prvku stává pozitivní a jako takový je schopen přijmout do své volné pozice chybějící elektron (a zkompletovat se, tj. stát se elektricky netečným - proto ve vodiči bez napájení/napětí neteče žádný el.proud). Negativní náboj elektronu znamená, že elektron je přitahován (podobně jako muž k ženě) k volné (tedy dočasnou pozitivitu atomu zapříčiňující) pozici ve valenční vrstvě atomu, kam se poté, s "magneticky přitažlivou radostí", hrne kdykoliv je k tomu příležitost (zevní buzení/napájení). A toto "hrnutí se" negativního elektronu za volnou, "pozitivní dírou" je běžně známo jako elektrický proud. A tahle teorie (chování) je elektrotechnickou praxí 100% potvrzena, což zajisté nebudete rozporovat.

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

zvedavec | 07.05.2015

Pane od samého začiatku píšem čo od vás žiadam.
Dôkaz potvrdený vedeckým pokusom, experimentom.
Dôkaz o pravdivosti modelu atómu ktorý spomínate.
Kto, kedy, kde vykonal vedecký pokus a kým bol tento dôkaz overený.

Zatiaľ som nedostal žiadnu odpoveď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

Pe-tri | 07.05.2015

Tak zkuste začít třeba tady:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
Třeba tam svůj explicitní důkaz najdete (i když stále nevím jak si ho představujete a asi ani vy, když příklad dát neumíte). Nám mnoha ostatním stačí důkazy implicitní (tj. praxe dokazující pravdivost teorie), pregnantně definované Bolkem Polívkou ve filmu Dědictví.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: obal, jadro

zvedavec | 11.05.2015

Pokus, dôkaz - elektrický náboj v kondenzátore.

Zoberieme dve rovnako veľké kovové platne – elektródy.
Dielektrikum použijeme sklenenú tabuľu.
Privedieme náboj na dosky, elektródy - nabijeme kondenzátor.
Zmeriame náboj, napätie na elektródach, hodnotu si poznačíme – 200 V

Dielektrikum vymeníme, použijeme novú sklenenú tabuľu.
Znovu zmeriame náboj, napätie na elektródach.
Náboj je nulový.

Zoberieme nové elektródy, nikdy nenabité.
Medzi ne umiestnime pôvodné dielektrikum, sklenenú tabuľu.
Znovu zmeriame náboj, napätie na nových elektródach.
Odmeraná hodnota náboja zodpovedá hodnote náboja nameranému na začiatku pokusu - 200 V.

Záver, dôkaz:

Elektrický náboj je uskladnený v dielektriku, nie v elektródach kondenzátora.
V škole sa úmyselne vyučuje nesprávny princíp – podstata práce kondenzátora.

Princip kondenzátoru - vikipedia.
Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek (elektrod) oddělených dielektrikem. Na každou z desek se přivádí elektrické náboje opačné polarity, které se vzájemně přitahují elektrickou silou. Dielektrikum mezi deskami nedovolí, aby se částice s nábojem dostaly do kontaktu, a tím došlo k neutralizaci, jinak vybití elektrických nábojů. Přitom dielektrikum svou polarizací zmenšuje sílu elektrického pole nábojů na deskách a umožňuje tak umístění většího množství náboje.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor

trochu "in topic"

udo | 27.04.2015

re: Palko
uPresnenie:
Štylistické "prešmyky" sú aj v tomto dokumente väčšinou zámerom.
Ide o prelínanie naviazaných kulturologických submatríc, ktoré si takto čitateľ môže cvične odsledovať, zobraziť a preobraziť, preFormovať.

Nejde teda o chyby, ale o korekcie prevádzaného matrixového "patch-u".
V ďalšom zmysle podobne, ako pri "Déjà vu".
Nejde ale ani tak o "nebezpečenstvo" (ako príslušný konkrétny block-Former filmu Matrix pri scéne s Mačkou, či s Dievčaťom v červenom a pod.), ale prevedenie styčného bodu sub- a co-matríc z úrovne podvedomia na úroveň vedomia.

T.j., o cvičenie s cieľom ich (Maat3x(?!)..Ma3x) aktívneho ovládania, spoluformovania. Ak chcete, tak sa takto nie len agentom prísluśnej úrovne stať môźete..

teda.. v texte prednášok sú už integrované cvičenia,
i keď to pre niektorých spôsobuje riziká ich subjektívneho inFormačného prehustenia.

Je to v podstate nadčasová Intepretaćná hra
(Viď výklad k formovaniu bazálnych kulturologických matríc v "Medenom jazdcovi")
..raz sa to budú učiť už deti na II.stupni ZŠ..
len sa to zatiaľ väčšine žiaľ javí byť zložitým..
a pritom ide o možno najprirodzenejšiu formu myslenia,
hlavne u ešte nedeformovaných detí..

Preto povedané bolo:
"Buďte ako deti"
Avšak nie v naivite, ale v chápaní objektívnej reality,
spása, kráľovstvo svet(l)a sa skrýva.
Tam v kameni meč rozlíšenia, kľúč k bráne Jeho býva.
Ok. Z rozprávky do RaSPravKa..
SPKR(SPQR)

Přidat nový příspěvek