Dostatečně všeobecná teorie řízení (13)

Dostatečně všeobecná teorie řízení (13)

16.2.2015

předchozí část

 

10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)

 

Rôzne schémy riadenia majú rôzne možnosti vnímania (podpory) obsahovo rôznych koncepcií riadenia a im zodpovedajúcich cieľových funkcií riadenia. Preto aj, keď sa do osnovy riadenia vkladá jeden a ten istý vektor cieľov, tak koncepcia riadenia a schéma riadenia sa podmieňujú navzájom.

 

Koncepcia riadenia je etapou (fázou)* plnej funkcie riadenia. V rámci DVTR medzne zovšeobecňujúcim pojmom je pojem „plná funkcia riadenia“. Tento termín vo svojej podstate opakuje v Kapitole 2 popísanú definíciu javu “riadenie”, avšak rozvíja ju do väčšej detailnosti.

Plná funkcia riadenia – ako objektívny jav – je následnosť kvalitatívne rôznych dejov, v ktorej sa realizuje proces riadenia v celom rozsahu zistených možností a detailností. Inými slovami, plná funkcia riadenia zahŕňa v sebe celú algoritmiku riadenia objektu (procesu).

Etapy plnej funkcie riadenia sú uvedené nižšie v Tabuľke 1. Stĺpec 1 je číslovanie etáp plnej funkcie. Stĺpec 2 je obsah každej z etáp. Stĺpec 3 sú parametre, ktoré je nutné kontrolovať v procese riadenia podľa plnej funkcie1.

 

Tabuľka 1. Plná funkcia riadenia

Číslo

etapy

Obsah etáp plnej funkcie riadenia

Obsah kontroly v etapách plnej funkcie riadenia

1.

Rozpoznanie faktoru prostredia, ktorý „tlačí na psychiku“, čím vyvoláva subjektívnu potrebu riadenia.

Riadenie podľa plnej funkcie sa začína práve tu.

Je identifikovaný reálny faktor, alebo do úlohy objektívneho faktora postavený niekym vymyslený nezmysel alebo ilúzia?

- Riadiť možno len objektívne jestvujúce procesy alebo objektívne uskutočniteľné projekty.

- Realizovateľnosť tejto etapy plnej funkcie predpokladá predbežné nahromadenie nejakého minima informácií o prostredí, z ktorého pôsobí subjekt, pretože v opačnom prípade on nebude schopný rozpoznať pôsobiace faktory v ich plnom spektre.

 

Číslo

etapy

Obsah etáp plnej funkcie riadenia

Obsah kontroly v etapách plnej funkcie riadenia

2.

Formovanie návyku (stereotypu) rozpoznávania faktora prostredia do budúcnosti a jeho rozšírenie v kultúre spoločnosti.

V podstate sú to otázky metrologickej správnosti rozpoznania faktora navzájom nezávislými pozorovateľmi.

- Je nutné rozpoznať a preanalyzovať súpis parametrov, ktoré charakterizujú prítomnosť faktora, vyžadujúceho riadenie a  určiť metrológiu vo vzťahu ku každému z parametrov (prostredníctvom zmyslových orgánov alebo prístrojovo, alebo oboje).

 

3.

Stanovenie cieľov vo vzťahu k rozpoznanému faktoru.

V podstate stanovenie cieľov je formovanie vektora cieľov riadenia v súvislosti s týmto faktorom a zavedenie tohto vektora cieľov do celkového vektora cieľov subjektu-riadiča. Stanovenie cieľov môže v sebe zahŕňať riešenie úloh o stabilite čiastkových cieľov a celkového vektora cieľov v zmysle predpovedateľnosti, hoci to môže byť zaradené aj do 4. etapy plnej funkcie riadenia.

 

Analýza cieľov, metrologická správnosť každého z nich.

Analýza štruktúry vektora cieľov na zistenie defektov (vzájomne sa vylučujúcich cieľov, narušenie poradia cieľov podľa priorít, opakovanie rovnakých cieľov v rôznych prioritách a pod.).

4.

Formovanie generálnej koncepcie riadenia a čiastkových koncepcií riadenia pre každý cieľ v zostave vektora cieľov

(t.j. cieľových funkcií riadenia, tvoriacich dohromady generálnu koncepciu) na základe riešenia úlohy o  udržateľnosti v  zmysle predpovedateľnosti správania sa objektu (procesu) pod vplyvom: vonkajšieho prostredia, vlastných zmien objektu, riadenia.

 

Či a ako je riešená úloha prognostiky ohľadom vplyvu rozpoznaného faktora z  bodu 1 a  možností dosiahnutia stanovených cieľov vo vzťahu k nemu.

Či existuje generálna koncepcia riadenia a  ako je do nej zahrnutá čiastková koncepcia riadenia podľa cieľov, spojených s v bode 1 rozpoznaným faktorom.

5.

Zavedenie generálnej koncepcie do života – organizácia nových alebo reorganizácia jestvujúcich riadiacich štruktúr, nesúcich cieľové funkcie riadenia.

V aspekte sociálnych uplatnení:

Riadenie projektov v praxi – to je rozdelenie individuálnej osobnej zodpovednosti za rôzne etapy projektu medzi rôznych ľudí, rozdelenie právomoci a rozmanitých zdrojov medzi nich, nevyhnutných pre výkon ich funkcií.

V podstate je reč o rozpoznaní a preskúmaní správnosti toho sieťového modelu, v ktorom sa prejavuje činnosť štruktúry, ktorá nesie čiastkovú koncepciu riadenia vo vzťahu k faktoru, rozpoznanému v bode 1.

 

6.

Kontrola (pozorovanie) činností štruktúr v procese riadenia, ktoré sú nimi vykonávané a  koordinácia súčinnosti rôznych štruktúr.

V aspekte sociálnych uplatnení:

To je vlastne kontrola realizácie projektu na základe jeho sieťového modelu a činnosti štruktúr i  zodpovedných osôb, osobne stojacich v čele každej z nich.

 

7.

Zdokonaľovanie pôsobiacej koncepcie v prípade nevyhnutnosti.

 

Analogické 1. - 4. etape plnej funkcie.

8.

Likvidácia existujúcich štruktúr a uvoľnenie využívaných zdrojov v prípade nepotrebnosti, alebo ich zachovanie v práceschopnom stave do nasledovného použitia.

V aspekte sociálnych uplatnení:

V prípade likvidácie prvá otázka: kto je príjemca a správca výsledkov činnosti? a ďalej: pracovné zaradenie uvoľneného personálu a odpredaj nepotrebného zariadenia.

V prípade zachovania v práceschopnom stave vyvstanú otázky udržania personálneho stavu na potrebnej profesionálnej úrovni, vybavenie novým zariadením.

 

 

Body 1 a  8 sú v plnej funkcii riadenia vždy prítomné. Medzi nimi ležiace body (2 až 7) možno spájať, alebo hlbšie detailizovať, vytvoriac súvislú postupnosť nejakých malých „etáp“, primerane potrebám praxe.

Ak sa v reálnom procese riadenia nejaké etapy plnej funkcie riadenia neprejavujú, tak to znamená, že riadenie sa nerealizuje podľa plnej funkcie: t.j., niektoré etapy plnej funkcie sa realizujú mimo hraníc objektu (procesu), riadeného nie podľa  plnej funkcie.

 

Ako už bolo poznamenané v Kapitole 4 - z hľadiska teórie a praxe riadenia – význam in-formácie, charakterizujúcej proces riadenia, ako takej, klesá v nasledujúcom poradí:

  • in-formácia o procesoch, ktorých priebeh umožní odhaliť možnosti toho, že priebeh procesu riadenia sa v budúcnosti môže odkloniť od normálnych parametrov;

  • objektívne sa objavili (vznikli) možnosti na to, že priebeh procesu riadenia sa v budúcnosti môže odkloniť od normálnych parametrov;

  • možnosti sa začali realizovať a vyvolali tendenciu odklonu priebehu procesu riadenia od normálnych parametrov;

  • priebeh procesu sa odklonil od normálnych parametrov, no ešte sa nachádza v hraniciach prípustného;

  • odklonenie parametrov na hrane prípustného;

  • proces sa dostal za prípustné hranice.

A prakticky nulový riadiaci význam má informácia o tom, že vyššie uvedené neexistuje a proces riadenia prebieha normálne.

 

Pritom je potrebné objasniť si ešte jeden aspekt odhadu možností a tendencií pri vypracovaní riadiaceho pôsobenia. Odhaľovať sa môžu nielen nepriaznivé možnosti, ale aj možnosti pozitívne, ktorých realizácia umožní významne zvýšiť kvalitu riadenia. To sa týka aj odhadu tendencií.

No odhad v riadení odhalených možností a čŕtajúcich sa tendencií oboch kategórií je možný len v schéme prediktor-korektor. Programovo-adaptívne schémy riadenia sú k týmto objektívnym faktorom slepé a vo vzťahu k negatívnym možnostiam a tendenciam pracujú na princípe „pokiaľ hrom netresne, tak sa sedliak neprežehná“ a pozitívne možnosti a tendencie sú v nich nerealizovateľné. Preto:

Plná funkcia riadenia sa môže realizovať iba v intelektuálnej schéme riadenia (rôznorodé schémy riadenia prediktor –korektor – predpovedateľ-upravovateľ), ktorá predpokladá tvorivosť systému riadenia – subjektu-riadiča, a to minimálne v nasledujúcich oblastiach: .

  • rozpoznanie faktorov prostredia, ktoré vyvolávajú potrebu riadenia alebo zmenu jeho charakteru;

  • formovanie vektorov cieľov;

  • formovanie nových koncepcií riadenia;

  • zdokonaľovanie metodológie a návykov prognózy pri riešení otázky o udržateľnosti v zmysle predpovedateľnosti pri stanovení úlohy riadenia aj (alebo) v procese riadenia podľa schémy prediktor-korektor.

 

Primerané ovládanie efektívnej osobnej kultúry poznania a tvorivosti2 - to je objektívna nevyhnutnosť riadiaceho pracovníka, ak nechce byť „zombie-automatom“ (bio-robotom), nesúcim na neho zvonku vložené nejaké funkcie v tom alebo inom procese riadenia, а chce konať v toku Božieho Úmyslu - Plánu (tým viac, že iba Boh vládne nad Rozlíšením ako schopnosťou - а bez toho je prvý bod plnej funkcie riadenia vo všeobecnosti nerealizovateľný а v konkrétnych prípadoch realizovateľný s viac či menej existujúcimi ohraničeniami).

 

* * *

 

Historicky sa tak stalo, že bežné vedomie stratilo videnie rozdielu slov „rozum“, „um“,

„myseľ“, „vnímanie“. Preto tu používame neslovanské slovo „intelekt“, chápuc pod ním

samomeniaci sa a samosanalaďujúci algoritmus výberu, premeny in-formácie. Dôsledkom

jeho činnosti vznikajú in-formačné moduly, predtým danému subjektu neznáme a  zvonku

v hotovom tvare do neho nepostúpivšie.

 

Každý algoritmus je nejaká čiastková miera, cez ktorú tečú in-formačné toky. Preto intelekt je procesom rozšírenia (expanzie) nejakej čiastkovej miery.

 

Čo také a v čom je podstata objektívneho javu, nazývaného „intelekt“, je vec dosť nejasná, najmä pre vedomie opierajúce sa o svetonázor, ktorý neuznáva in-formáciu mimo ľudskej spoločnosti ako objektívnu kategóriu; alebo predpokladá, že človek je jediná bytosť, majúca intelekt, alebo že intelekt je vždy lokalizovaný podľa princípu „jeden intelekt – jedna bytosť“ a nemôže byť lokalizovaný princípom „jeden intelekt - množstvo (aj rôznorodých) nositeľov jeho rôznych fragmentov, vrátane aj takých nositeľov, čo vlastný intelekt nemajú“.

 

No, ak máme hovoriť o riadení dostatočne obšírne, tak intelektuálny faktor je vždy prítomný pri riadení a samoriadení podľa plnej funkcie riadenia, nezávisle na tom, nakoľko a  ako si človek predstavuje intelekt vo všeobecnosti i jeho rôzne spôsoby prirodzenej existencie a realizácie v umelých technických výtvoroch samotných ľudí.

 

V mnohých uzavretých systémoch intelekt pôsobí aj počas realizácie koncepcie riadenia: v prípade straty alebo paralýzy3 intelektu dochádza v takých systémoch k strate kvality riadenia vo väčšom alebo menšom stupni, až do plného krachu koncepcie riadenia. Konkrétne toto sa aj stalo so straníckym aparátom KSSZ: paralýza intelektu (p)oddanosťou a dogmami, odtrhnutými v psychike členov strany od ozmysleného vnímania života. Predtým z rovnakých príčin padol cárizmus; z rovnakých príčin zhynie aj „demokracia“, na západný spôsob.

 

Nevyhnutnosť zvýšenia kvality riadenia v technickej sfére vyvolala mnoho vedecko-technických riešení na tému „umelý intelekt“. Konfrontácia rôznych sociálnych skupín v dejinách zrodila množstvo metód zdržiavania, blokovania, narušenia, „osedlávania“ cudzej intelektuálnej činnosti a mnoho metód stimulácie, pseudostimulácie a zdokonaľovania kultúry vlastnej intelektuálnej činnosti. V tomto odseku uvedené dva aspekty činnosti ľudskej spoločnosti sú z pohľadu problematiky intelektu tesne spojené s odpoveďou na otázky: Je intelekt všeobecný celoprírodný jav a ľudský intelekt je len jeden z mnohých? A je umelý intelekt skutočným intelektom, alebo prevažne len protézou vlastného intelektu človeka, ktorý si neželá a nevie využívať svoj vlastný? Alebo je ľudský intelekt unikátny, a „umelý intelekt“ je jeho výtvor, majúci s ľudským len spoločný názov, no vnútornou podstatou je kvalitatívne od neho odlišný?

 

Aby sme dostali jednu z možných odpovedí na tieto otázky, špekulatívne zostrojíme nejaký informačno-algoritmický proces, založený na vedome bezintelektuálnych elementoch a na pevných algoritmoch (pravidlách činnosti), nevyžadujúcich účasť intelektu.

 

V prírode je všetko podriadené hierarchii pravdepodobnostných predurčeností, prejavujúcich sa v sledovanej štatistike javov. Preto modelovanie mnohých procesov, prebiehajúcich v prírode i spoločnosti vyžaduje modelovanie pravdepodobnostných predurčeností. Nato sa používajú rôzne druhy štatistických modelov, ktoré môžu v sebe zahŕňať generátory náhodných čísel - analógov životných náhodností v modeloch.

 

Jeden z najznámejších generátorov náhodností (jednoznačných nepredvídateľností, minimálne pre vačšinu ľudí) je ruleta. Ruleta vo svojej primitívnej forme je „tanier“, vnútri ktorého pozdĺž okraja je kruhový žliabok s komôrkami, v ktorých sú napísané čísla. V centre „taniera“ je vertikálna os, na ktorú je nasadený kríž. Krížom sa zatočí a do „taniera“ sa vhodí gulička. Lopatky kríža ženú guličku po „tanieri“ (dno ktorého v niektorých konštrukciách rulety taktiež rotuje) dovtedy, pokiaľ kinetická energia kríža a guličky nevyprchá. Následne gulička padne do jednej z komôrok a zastaví sa v nej. Krupiér-bankár, roztáčajúci ruletu, v závislosti od vypadnutého čísla a stávok, ktoré stavili hráči pred vhodením guličky do „taniera“, rozdeľuje medzi svojím „bankom“ a hráčmi výhry a prehry. Gulička nemá mechanicky konštantné kinetické spojenie s krížom a „tanierom“ a pri správnej kruhovej forme „taniera“, jeho vodorovnom umiestnení, vylúčení skrytých brzdení a pod., je to ochrana záujmov hráčov pred podvodmi s pribrzdením kríža na číslach, garantujúcich výhru hocikoho z hráčov alebo krupiéra. Pravidla hry sú také, že pravdepodobnostne predurčujú výhru majiteľom kasína.

 

*   *   *

...pokračování

 

1 Stĺpec 3 je potrebný na pochopenie toho, čo a ako je potrebné kontrolovať v procese riadenia podľa plnej funkcie, preto v začiatku učenia sa DVTR môže byť nepochopený, tak ako to vyžaduje ovládanie pojmového aparátu DVTR a jeho príloh. Ak v začiatku učenia sa DVTR je stĺpec 3 nezrozumiteľný, tak stačí sa obmedziť na stĺpce 1 a 2 a následne sa k stĺpcu 3 vrátiť neskôr, keď budeme skúmať organizáciu procesov riadenia a vstup do riadenia.

2 Viď. práce VP ZSSR „Základy sociológie“, Kapitola 5; „Dialektika a ateizmus: dva antagonizmy“.

3 Paralýza – ochrnutie, umŕtvenie, v danom kontexte strata akcieschopnosti – pozn. prekl.

 

Poznámka: kompletní verze DVTR (bez korektur) a verze korekturách až do kapitoly 13.8 je ke stažení zde.

 

Diskusní téma: Dostatečně všeobecná teorie řízení (13)

ža vás to tak baví

Brano | 16.02.2015

takýmito nezmyslami sa zapodievat....to je naozaj diagnóza pre psychiatra

Re: ža vás to tak baví

udo | 16.02.2015

Má 3x:
Tebe je svoj osud "ukradnutý"?
Je niečo, čo podľa teba má zmysel?
Ak áno, čo?

Re: ža vás to tak baví

Vasiľ | 16.02.2015

Áno, NeZmysly sú rovnako dôležité ako zmysly. Kritériom užitočnosti ne-zmyslov (abstrakcií) je ich možnosť naplnenia konkrétnym praktickým obsahom.

Re: Re: ža vás to tak baví

Brano | 17.02.2015

Ty si už tak zmogorený DVTR že už ani normálnou ludskou rečou rozprávat nevieš...hráš sa na profesora Doc.Ing. PhD. a pritom si obyčajný pako

Re: Re: Re: ža vás to tak baví

Viera | 17.02.2015

Veru "udo", už ani normálnou ludskou rečou rozprávat nevieš, nezamyslel si sa ešte nad sebou ?

Mal by si, bol si viackrát upozornení na tvoj natrozumiteľný prejav.
Nechce ti náhodou niečo NHR povedať?

Re: nás to taaak baví

udo | 18.02.2015

Čo konkrétne ste nerozumeli Braňo a Viera?
Áno, HNR chce možno viac rozprávok, či? :)

Re: Braňo
Myslíš Pacha?
P:"Na kone!"
Z družiny: "Nemáme"
P: "Tak utekajme!"
Z družiny: ("A kam?")

Nebojte sa tak veľmi myslieť V&B..
Nič to, aj mne sa občas nechce.
Ale inak je to veľká a vážna sRaNdá

Kto a prećo to v malom Brankovi a Vierke,
zničil v škole, či už škôlke?
Čo také sa tam udialo,
že to dietky prestať učiťsa primälo?

Re: Re: nás to taaak baví

Brano | 18.02.2015

Jeho prejav nie je že nezrozumitelný...ale uplne od veci...my o voze a on o koze...ako debil....

Re: Re: nás to taaak baví

Brano | 18.02.2015

udo sa nás snaží presvedčit ze nezmysly maju zmysel....predsa slovo nezmysel ma jasný význam...tak nechápem prečo mu niekto chce pripísat iný význam a druhých za to považuje za hlupákov čo sa v škole neučili...
ja tiež možem povedat že ked mu poviem že je kokot tak pod tým myslím že je dobrý, vzdelaný a inteligentný človek....

ale je to jednoducho debil...iný nebude...

Re: Re: Re: nás to taaak baví

janko hrasko | 18.02.2015

brano, netreba hned nadavat. chapem tvoju frustraciu, ze mu nerozumies, ja tiez nie vzdy, co potom vytvara dvojzmyselnosti a teda koniec koncov nepochopenie hovoreneho.

@udo: udo, poviem to troska slusnejsie, ja si myslim, ze ked si teda uz pochopil viac, nez ostatni, tak prave preto by si mal rozpravat recou tych menej chapajucich. inak, aj ked chces nieco povedat, nepochopime ta. pripadne naozaj nastavju dvojzmyselnosti. nemyslis, ze by to bolo k prospechu veci? samotna teoria je tazka a je potrebne ju podporit prikladmi, a ked teda ty uz vies/chapes, tak je blbost to ztazovat vetnymi konstrukciami, ktore potom vsetko kompletne este viac zamotavaju. davam istym sposobom branovi a viere za pravdu, nevidim dvovod si vsetko este stazovat. hm?

Re: Re: Re: Re: nás to taaak baví

udo | 18.02.2015

Dvoj- a viaczmyselnosti sú hrou,
cvičením, ktorého určením je hľadať rôzne úrovne(chronológiu)
zmyslu(chápania) jednej a tej istej myšlienky.
T.j. vety, slovnej, konštrukcie, formulácie, kódu sprostredkovania nejakých obrazov.
Pod daným kódom si ale každý predstavuje niečo jedinečné, i keď s niektorými spoloćnými črtami vzhľadom na kultúru, v ktorej vyrastal.

V podstate ide o to, za konkrétnej situácie dať danému vyjadreniu
napr. svojho oponenta,
A.najlepśiu moźnú interpretáciu. Následne dať
B.interpretáciu, v kontexte ktorej s partnerom(-kou) nesúhlasíš. Pre určenie zmysluplného rámca diskusie a s cieľom objektívneho pohľadu na problém v jeho najširšom zatiaľ známom kontexte (t.j., ako sa asi na situáciu a jej riešenie môže dívať Vis Maior)

ľudovo:
"Mysli globálne, konaj lokálne"

Tak si určíte s kamošom, alebo konkurentom, doterajším nepriateľom.. komunikačnú úroveň a zaćína konštruktívna etapa vašeho vzťahu. T.j., hľadanie spoloćného riešenia.
Dohoda na aspoň nejakých spoloćných cieľoch,
čo je v zásade moźné vždy, aj za najabsurdnejśej situácie.
Len v návale emócii to jedna, či obe strany nevidia, alebo "vďaka" svojim chybným stereotypom(emóciám), temnejśej časti svojho ja, vidieť nechcú.

Budovanie vzťahu na pozitívach a nechať opadnúť rozpory.
"Hľadanie súvislostí v odliśnostiach",
alebo de(kon)štruktívny, sociopatologicky
"Boj protikladov"

Prosto: Do konštruktívnej debaty o životne dôležitých témach, cieľoch a spôsoboch ich dosahovania emócie v tomto zmysle nepatria.

Veľakrát sme to tu rozoberali pre novoprišelcov dokola.

"Nie je dôležité ČO chápeš, ale AKO to chápeš"

Keď niekto príde na lekciu, seminár do školy neskôr,
nemožno vždy začať odznova. Nikam sa tak ostatní nedostanú. Má k dispozícii tak skriptá, ako i dokonca celý záznam komunikácie.

Vkroćili ste do rozbehnutých seminárov, ale to vôbec nevadí.

Navyśe ja nie som učiteľ, ale maximálne možno občas tak trochu niečo, ako moderátor. Sám sa učím a ućim sa i od vás. Viac, ako si myslíte. Stačí sa snažiť byť menej egoistický a viac kolektívno-inDiviDualistický. Aj z vašej stránky.

Pohľad na svet typu:
"Vysvetlite mi to tak, aby som to práve ja so SVOJIM jedinečným svetom chápal, alebo mi dajte pokoj"
nevyzerá byť veľmi tvorivý.
Základom DVTR je osvojenie si terminologického, pojmového parátu. Ten tvorí prvých cca.100 strán.
Nasleduje Supersystémové modelovanie(tvorenie), ďalśích cca.100 strán.

My sme sa tu sústredili hlavne na základné pojmy.
Modelovať "hlinu života" si skúśajte samy.
Je to fajn a väčšinu ľudí baví spolutvoriť svoj osud(bez guruov, fírerov, tajomníkov, samozvaných sekretárov..), keď s tým raz začnú.

Ak poznáte kone:
Pokým ho privediete k vode, môžete s ním robiť kadečo,
ale keď začne piť, nebude te schopní ani bitkou ho "odpojiť".

Pr. Cviko.:
Čo majú podľa vás oba A.termíny, pojmy a B. dojmy = obrazy následne nimi evokované vo vašom podvedomí (podľa algoRytmiky transformácie kódov na obrazy a opačne) spoločné a v čom sa odlišujú?

Na záver zopakovanie otázky:
Čo KONKRÉTNE nechápete na modeli o snáď niečo lepśieho , modernejśieho "sociologického operaćného systému" (interdisciplinárneho komunikačného štandardu) = DVTR,

alebo chcete povedať, že nechápete ani jednu vetu, slovo,
alebo ste to zatiaľ "len moc" nečítali?

..teda okrem dvoch nových slov:
Globálny prediktor(prazit)
a HNR(Hierarchicky najvyššie riadenie),
ktoré sú do tohto Spoloćenského komunikačného štandardu(systému) zavedené ako nové pojmy zámerne.
Iných tam, pokiaľ mi je známe, niet.

Čakám na odpovede,
alebo položenie lepśích otázok,
ak sú moje otázky podľa vás nedostatoćné,
či prosto úplne "od veci"

Drźte sa a dik za echo

Re: Re: Re: Re: nás to taaak baví

Pe-tri | 18.02.2015

Pro každého, kdo upřímně dorazí k tomu že, se tady může něčemu přiučit a přitom mu uniká řada souvislostí, ovšem vzdát to nechce, neb vnitřní hlásek ho zde drží, nelze než doporučit - projděte si postupně zdejší diskuse od cca poloviny roku 2013. Nemusíte ani tak číst každý článek, to je fakt časově náročné, ale v diskusích pod nimi je řečeno a probíráno hodně obecného, kde lze nalézt mnoho odpovědí nejen na své otázky. Skutečně platí co napsal udo na adresu nově příchozím - nastupujete do rozjetého vlaku a proto je potřeba něco dohnat. To je holá skutečnost, která vám logicky ztěžuje chápání. V kombinaci s docela těžkou učební látkou to může být smrtelná kombinace, projevující se v tom, že byste to tady vzdali. Ale je to na každém, jak sám sebe ukočíruje, jak zkrotí své ego, projevující se sebevědomím na své vstupní vědomosti. Bylo nejednou (např. technickým jazykem) řečeno - vaše vstupní vědomosti DVTR jakoby defragmentuje. Jste tady proto, že vstupní vědomosti máte, jen je možná čas na to, uspořádat je do novějšího obrazu, přesněji ukazujícího, co a jak. A o tomto přeuspořádání je Ksb a DVTR.
Hodně štěstí všem.
P.
ps. Někdy to mohou mít lehčí ti, kteří vstupní informace čerpají až přímo z Ksb a DVTR. Ale i ti si to museli kdysi a kdesi napracovat. Zásluhovost jen jiný (specifičtější) výraz pro jazyk životních okolností.

Re: Re: Re: Re: Re: nás to taaak baví

janko hrasko | 18.02.2015

ahoj pe-tri, zvlastne je len to, ze rozumiem tebe, hoxovi, viac menej ostatnym tiez, plne chapem vsetky videa tu umiestnene, ale udo-vi, len ciastocne, niekedy lepsie, niekedy menej, je ako keby samostatna liga :) ano, nemam docitane vsetko, a urcite aj tu tkvie problem, ale viac menej postupujem ako si napisal a chce to este cas. samozrejme, ze ma neodradi to, ze teraz niecomu nerozumiem. ja len ze, ty udovi napr. rozumies vsetko na 100%?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nás to taaak baví

popolvár | 18.02.2015

tak ako sa o Puškinovej tvorbe aj tu písalo, že má dokonca až tri zmyslové roviny, tak aj udove na prvý pohľad nie celkom zrozumiteľné slová, či vetné konštrukcie majú viacero zmyslových rovín. V začiatkoch ich človek nie vždy chápe a nedávajú mu zmysel. Tak ako aj mne, pri prvom čítaní rozšírenej DVTR, ktorú prevažne prvotne prekladal udo, boli mnohé jeho slovotvary doslova hlavolamom. Neskôr, už viac oboznámený s prácami KSB, pri korektúrach textu, sa tie ďalšie skryté zmyslové roviny odkrývali samé do doslova udivujúcich a predsa logických obrazov. Plus, väčšina z nás je lenivá myslieť a chceme všetko po lopate na tanieri. To od uda nečakajte. Nikdy! Jeho odpovede sú vždy vodítkom a nútia nas pohnúť vlastným rozumom, vytvárať vlastné obrazy. A to my, odchovanci hotovými obrazmi z TV, nemáme radi, vytrháva nás to z nášho komfortu.
Je to veľké umenie takto komunikovať doslova v prenesenom obraze: Nedávať rybu, ale učiť iných si tu rybu chytiť vlastným pričinením.
Niekto stále pindá a sťažuje sa, chce všetko na podnose. Ja som nepindal... Snažil som sa pochopiť, popremýšľať. Čo som nechápal, nechal som tak. Jak čas dozrel - pochopil som.
Budem trocha vulgárny a poviem to takto: "Nepičuj a vesluj, Amerika je ďaleko!"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nás to taaak baví

Pe-tri | 19.02.2015

Ano, udo volí jiný způsob komunikace než téměř všichni ostatní. Jak mu rozumím já, nepohybuje se v roli vysvětlujícího, ale spíš inspirujícího se snahou o využití komunikace nejen k přímému věcnému sdělení, ale i k oslovení "podvědomých částí mysli, ale již připravených k probuzení:)", což boří stereotypy a posouvá dál. Prostě pracuje s vědomostí o tom, jaká je podstata lidského psychického stroje a tyto vědomosti v diskusi aplikuje. Ale na to aby takto mohl působit, potřebuje sladit komunikační frekvence či najít funkční pracovní pásmo partnera. Jeho mluva mně osobně potíže nedělá, protože vnímám jeho technické vzdělání v základech, což je mi blízké. Já mám rád jeho mezioborové metafory či analogie, protože sám mám rád metafory i analogie. To samozřejmě neznamená, že bych mohl říct, že mu rozumím na 100%, ale ať už mu rozumím jakkoliv, beru jeho slova vážně v tom smyslu, že nad nimi přemýšlím. Mnohdy totiž toho víc vyčteš (ale jen když se snažíš) z toho co neřekne, ale poukazuje na to důležité, než z toho co explicitně sdělí. Explicitně sdělovat (polopatisticky) není jeho volba. A je to asi tedy tento mix, co dělá nepřipravenému na tento způsob komunikace potíže. Prostě bez přemýšlení o tom, co tím co řekl chtěl vlastně říct mu je rozumět zatěžko. A k tomu ještě to, že formulace svých odpovědí individuálně přizpůsobuje partnerovi v diskusi (frekvenčnímu pásmu jeho přijímače). Zhusta se pak stává, že je pro druhé (jinak naladěné) nesrozumitelný. Je vhodné a užitečné to brát jako výzvu k sebevzdělávání a snaze chápat věci i z jiného, než svého stereotypního úhlu pohledu, a ne jako překážku na cestě nebo problém. Prostě od uda přímočarost, u které bys nemusel přemýšlet, neočekávej. A co ti unikne dnes, to ti neunikne zítra. Jen chtít.
P.

Re: ža vás to tak baví

Pavel | 19.02.2015

Dříve než jsem poznal, že "bůh existuje", tak jsem si myslel, že když budu dělat co mně baví, tak v tom budu dobrý a udělá mně to šťastného. Až jsem došel do místa, že mně nebavilo vůbec nic. Moje určitá neochota se vzdát a milost boží mně nakonec dovedli k poznání, že "bůh existuje". Od té doby, kdykoliv se mi podaří dobrá věc i třeba drobná pociťuji štěstí.

Re: Re: ža vás to tak baví

udo | 19.02.2015

Ja som zasa najprv na "kresťanstve" nevedel pochopiť, čo mi tam zo sedliackeho a hlavne morálneho pohľadu, celkovo podvedome vadí. Tak aj v podstate na všetkých iných "náboženstvách", s ktorými som do kontaktu prišiel. Okrem bežných blbostí, rituálov a klasického all-around brainwashu..

No ako vždy, ako som bol učený, isto by mala mať objektívne najlepšie rozobrané slabiny, práve opozícia.
T.j. oficiálne deklarovaní ateisti a ich ideológovia.
To, že neexistencia Boha je sama o sebe dosť nelogická, vôbec nevadí. Museli sa tam niekde v zapadnutých kabinetoch VÚMLu&co štatisticky pravdepodobnostne predurčene vyskytnúť ľudia i dostatočne gramotní. Buď u nás, alebo v centre daného systému (AN, ISK, KGB, MGIMO,..).
Ako vravel Cicero:
"Ktorí sa nemusia rehotať navzájom do ksichtu,
keď sa v šere toho labryrynthu chodieb stretnú"

Tak sme po mnohých rokoch hľadania našli toto(KSB/DVTR).
Síce nie dokonalý model spoloČnosti,
no zatiaľ asi najlepší a snáď i dostatočný,
ako funkčné riešenie perspektívnejšieho
prechodu cez aktuálny stav.

Hej..
I ja som osobne prišiel k Bohu
asi najbližšie práve cez Mŕtvu Vodu.

re: Popolvár a P3
Dik za pochvalu :), no to môže urobiť fakt skoro každý.
Základom sú nejaké všeobecné znalosti,
vylaďovanie intuície a snaha o napojenie sa
podľa možnosti čo najbližšie na informačné pole HNR.
Trocha si čítať možno Ovidia, Vergilia, Goetheho, Puškina, ..
či ešte lepšie napočuvať. I klasickú hudbu, folklór, trávnice, rozprávky a potom to na tému ide samo Zhora.
Ja som čistoćne asi len prostriedok.
Racio slúži hlavne na vylaďovanie vnímania a emócii.
DoStatočne funkčný sTroj psychiky.
To naladenie je fakt veľmi dôležité.

Aj Puškin si najprv mnohé naštudoval(moderne: zrobil dáku takú normálnejšiu databázu, ..dnes aj spôsob práce s netom),
no tie matrice v ich mnohoúrovňovej komplexnosti
len čiastoćne ovplyvňoval.
Tie rýmy, rytmika, ćo máte uź v sebe,
naskakuje potom sama.
Podobne zrobil asi aj Achnaton, možno trochu i Mohamed, Budha a tak..

Snažiť sa prosto spriechodňovať Jeho cesty.
Každý z nás by mal byť aspoň ako Ježiś.
T.j., tzv. "Spasiteľský syndróm"(bez sebaobetovania
by mal byť pre CeloVeka asi povinný :)

Niekedy som bližšie Človeku a obćas tiež trocha dzignem.
Áno, cesta k Človeku by mala byť vraj nevratná,
no tam som sa žiaľ zatiaľ ešte úplne nedostal..
Snáď postupne..

Tož nepreceňujte ma a dôverujte hlavne Bohu.
Všetci tu sa mýliť môžeme a isto tu- a tam i mýlime.
Kritériá správnosti asi nebudem na tomto mieste znova opakovať.
Prax.
Jedno je aspoň snáď už isté,
že od vodcov a dogiem
sú neBesá pozemské
vraj už čisté.

Btw. Na Zvedavcovi bol roky dozadu taký týpek.
Volal sa myslím Vencel Liška(pseudonym?).
Ten to hnal trocha do extrému.
Tiež mi to vtedy vadilo,
avšak u neho som fakt nevidel takmer nijakú náväznosť.
No možno som len nedobre v tej dobe hľadal.

Ja sa do mojich výtvorov fakt snažím aj vedome náväznosť dávať.
Ale keď si to viackrát prećítam, prerobím,
sám som niekedý prekvapený,
čo všetko, koľko úroví tam objavím,
a následne občas i akcentujem, podfarbím

Niekedy mi karta ide a inokedy zasa nie.
No v zásade, keď som fit a vyspatý, je to ok.

Furt ale dúfam, že niekto príde s ďalšími, lepśimi umeleckými námetmi na téma KSB, DVTR a pod.
Rozprávky pre deti a dospelých?

Takźe tak.
..a brú.. spánok, sny sú fakt dôleźité
ide o veľmi podstatnú časť dňa.

Re: Re: Re: ža vás to tak baví

Pe-tri | 20.02.2015

Za sebe opět díky. A i když si uvědomuji, že asi předbíhám, přesto mi to nedá, položit jeden dotaz. V této souvislosti:

Jedno je aspoň snáď už isté,
že od vodcov a dogiem
sú neBesá pozemské
vraj už čisté.

Byl by k dispozici nějaký materiál z dílny VP , který je "trochu kontroverznější povahy" ? Určitě mi rozumíte.

P.

ps. Třeba na email přes Hoxe.

Re: Re: Re: Re: ža vás to tak baví

udo | 20.02.2015

Len v mysli Ľudí samozrejme. :)
Preto "vraj".. to echo
Podstatné je, čo projektujeme.
Ktoré matrice nulujeme, akvirujeme a realizujeme.
Prosto prax uchádzania sa o podporu Zhora.

Pozri si napr. publikáciu "sMÚtné dedičstvo.."

Re: Re: Re: Re: Re: ža vás to tak baví

Pe-tri | 21.02.2015

Ano, rozumím a díky. Holt některé sektory je potřeba defragmentovat opakovaně. Je pak fajn, když se jeden má o co opřít.
P.

Ďakujem

Oracle 911 | 16.02.2015

Pomohlo to.

Přidat nový příspěvek