Dostatečně všeobecná teorie řízení (10)

Dostatečně všeobecná teorie řízení (10)

21.11.2014

předchozí část

 

O-DVTR Kapitola 6.doc (53,5 kB) (originální překlad)
R-DVTR Kapitola 6.doc (74,5 kB) (rozšířená verze)
 

 

6. Uzavreté systémy

 

V drvivej väčšine prípadov objekty (procesy), s ktorými sa stretávame v bežnom živote, nemajú vlastnosť samoriadenia v pre nás želateľnom režime. V súvislosti s touto skutočnosťou stojíme pred nevyhnutnosťou riešiť rôzne úlohy riadenia (tvorenia a presnejšie s-trojenia)*. Ich riešenie spočíva v tom, aby sme:

 

  1. buď rozpoznali v objekte (procese) nejaký systém riadenia a naladili (prestavili) ho na pre nás prijateľný režim riadenia objektu (procesu);

  2. alebo zostrojili systém riadenia a spojili ho s objektom (procesom), ktorý máme v úmysle riadiť.

 

Aj prvé, aj druhé nás privádza k pojmu „uzavretý systém“:

Uzavretý systém“ – to je objekt riadenia (proces), nachádzajúci sa vo vzájomnom pôsobení (interakcii) s prostredím a systém jeho riadenia. Vzájomne sú previazané reťazmi priamych a spätných väzieb.

Účelom - funkciou systému riadenia (ako súčasti zamknutého systému) je vytvárať riadiaci signál a predávať (smerovať) ho do objektu a jeho okolia cez priame väzby. Je jasné, že systém riadenia musí zodpovedať jak vektoru cieľov riadenia, tak aj objektu riadenia a vplyvu prostredia naň.

Riadenie a jeho prejav v najvšeobecnejšom zmysle – to je vždy vzájomná vloženosť1 pojmov, vyjadrujúcich tieto procesy a  samotných objektívnych procesov, prebiehajúcich v Objektívnej realite. Riadenie - informačno-algoritmický proces2 - dva základné smery komunikačného toku, výmeny informácií:

  1. z objektu a prostredia, obkolesujúceho objekt riadenia, do sústavy riadenia objektu – to je spätná väzba a

  2. zo systému riadenia objektu na objekt a prostredie – to sú priame väzby (spojenia)

 

Priame väzby sa ďalej delia na vnútorné a vonkajšie. Vnútorné priame väzby sú lokalizované v rámci objektu a systému jeho riadenia. Vonkajšie priame väzby vychádzajú z riadiaceho systému a objektu riadenia do vonkajšieho prostredia3.

 

Analogicky sa na vnútorné a vonkajšie delia aj spätné väzby: tie väzby (spojovacie kanály), ktorými postupuje informácia o stave prostredia a postavení, stave objektu v ňom – to sú vonkajšie spätné väzby. A tie, ktorými prechádza informácia o stave súčastí objektu a systému jeho riadenia – to sú vnútorné spätné väzby

 

* * *

 

Uvedené definície pojmov „priame“ a  „spätné väzby“, „uzavretý systém“ obsahujú určité zamlčania - nevypovedané informácie, dôležité v kontexte DVTR. V dôsledku zobrazenia týchto zamlčaní v  kontexte DVTR sú tieto definície širšie (univerzálnejšie). Zahŕňajú v sebe aj ten zmysel, ktorý nie je vlastný týmto pojmom v bežných historicky vzniknutých technických verziách teórie riadenia.

 

«Uzavretý systém riadenia je systém riadenia, v ktorom sa riadiaca činnosť formuje funkciou odchýlky hodnoty riadenej veličiny od požadovaného nariadenia jej zmeny» 4. (Veľká sovietska encyklopédia, 3. vydanie, zväzok 9, str. 325).

 

V súvislosti s takýmito definíciami, keď je reč o priamych a spätných väzbách v uzavretom systéme, tak sú myslené iba väzby s objektom riadenia, a nie s prostredím. Pritom pod priamou väzbou sa rozumie riadiaca činnosť a pod spätnou väzbou - informovanie systému riadenia o reakcii objektu riadenia na riadiacu činnosť. V podstate v takýchto definíciach pojmu „uzavretý systém“ sa hovorí o tom, že informácia v uzavretých systémoch, na základe ktorej sa v každom jednom momente vypracováva5 riadiaca činnosť, zahŕňa v sebe aj informáciu o riadiacej činnosti, vypracovanej niekedy v minulosti. Inými slovami, niektoré informačné toky, prechádzajúce systémom riadenia, sú zamknuté - uzavreté v kruhovom obvode ich obehu (cyklický algoritmus ich spracovania - con-vers-ia)*. Odtiaľ aj vyplýva názov pojmu „uzavretý systém“.

 

Avšak existujú zväzky „objekt + systém riadenia“, v ktorých niet spätných väzieb v zmysle podmienenosti prebiehajúceho riadenia riadením, vykonaným v minulosti. Taká je programová schéma riadenia (o nej sa bude hovoriť neskôr). A v schéme riadenia „prediktor - korektor“ (o nej sa bude tiež hovoriť neskôr) niektoré z väzieb, ak ich máme zaradiť do kategórie „spätných“ v tradičnom ponímaní tohto termínu, sa uzamykajú nie cez minulosť, ale cez predpovedanú budúcnosť. V tom zmysle, že prebiehajúce riadenie zahŕňa v sebe prognózu správania sa riadeného objektu, do ktorej patrí aj informácia o variantách aktuálneho riadenia.

 

Pritom v historicky postupne sa vyvinuvších technických verziách teórie riadenia neexistuje termín pre označenie zväzku „objekt + systém riadenia“ vo všeobecnom prípade skúmania. Preto, vysvetľujúc DVTR, máme na výber:

  • buď nejako pomenovať tento zväzok (pritom samotné slovo „zväzok“ evidentne neprichádza do úvahy, kvôli jeho používaniu v úplne rôznych kontextoch);

  • alebo pridať v kontexte DVTR rozšírujúcu interpretáciu výrazmi „priame“ a „spätné väzby“, „uzavretý systém“.

 

V predchádzajúcich vydaniach DVTR sa využíval rozšírujúci prístup, avšak nebol vysvetlený, čo u časti čitateľov (konkrétne u oboznámených s nejakými technickými verziami teórie riadenia) vyvolávalo otázky.

V tomto vydaní zachováme rozšírujúci prístup interpretácie uvedených pojmov, a preto v kontexte DVTR treba prijať definície priamych a spätných väzieb s ich prerozdelením na vonkajšie (smerujúce do prostredia) a vnútorné (lokalizované v rámci objektu riadenia a systému riadenia) tak, ako boli uvedené predtým.

 

Takisto je užitočné zaviesť pojem „sila väzby“. V každom konkrétnom prípade môže byť zostrojený (špecifikovaný v zmysle):

 

  • podľa priamých väzieb – na základe porovnania sily riadiaceho vplyvu na objekt alebo prostredie, vytvoreného systémom riadenia, s vlastnými charakteristikami objektu riadenia (vzhľadom na okolnosti, napríklad v prípade riadenia pohybu v zmysle teoretickej mechaniky to môže byť  vzťah síl riadiaceho vplyvu s hmotnosťou, momentami zotrvačnosti, s charakteristikami síl a momentov odporu pohybu6);

  • podľa spätných väzieb – na základe porovnania sily riadiaceho vplyvu, vytváraného systémom riadenia, s parametrami, charakterizujúcimi odklon objektu od predpísaného režimu a parametrami, charakterizujúcimi vplyv prostredia na objekt, na ktorý reakciou je systémom vypracovávané riadenie7.

 

Preto, aby sme neplodili zbytočné pojmy a nerobili špeciálne klauzuly vo vzťahu k takým čiastkovým prípadom riadenia, ako je programové riadenie (bez spätných väzieb) a riadenie podľa schémy „prediktor – korektor“8, tak aj v prípade, keď je medzi objektom a systémom riadenia čo i len jedna väzba s nenulovou „silou“ - priama alebo spätná - budeme takýto zväzok tiež nazývať „uzavretým systémom“.

 

A okrem toho, pri daní procesu projektovania a tvorby zväzku „objekt riadenia + systém riadenia“ do vzťahu s plnou funkciou riadenia, sú všetky takéto zväzky uzavretými systémami, keďže bez riešenia úlohy o predpovedateľnosti správania sú neuskutočniteľné a nefunkčné.

 

*       *
*

 

Príklad uzavretého systému - auto s vodičom. Auto - objekt riadenia. Vodič, presnejšie jeho algoritmika psychiky - systém riadenia. Spätné väzby sú uzavreté cez zrak, sluch, hmat a vestibulárny aparát vodiča. A priame väzby - cez jeho ruky a nohy, pôsobiace na výkonné orgány: volant, pedále, rýchlostnú páku, páčky a gombíky. Okrem toho, hierarchie uzavretých okruhov priamych a spätných väzieb sú jak v systémoch a prístrojoch auta, tak aj v samotnom človeku9.

 

Samoriadiaci sa objekt, u ktorého sa nepodarí určiť systém jeho riadenia, taktiež predstavuje uzavretý systém. Aj v ňom samotnom totiž existuje uzavretý cyklus priameho a spätného zobrazenia v nejakej hierarchii okruhov cirkulácie informácií. Príkladom takýchto samoriadiacich sa objektov s nelokalizovaným systémom riadenia je splachovacia nádoba záchodovej misy s plavákovým regulátorom hladiny vody. Systém riadenia je nelokalizovaný v tom zmysle, že ho nemožno odlíšiť od samotného objektu10 tak, ako je možné odlíšiť vodiča od auta, alebo modul autopilota od lietadla ako celku. Okrem toho, aj v prípade metódy odstránenia uzlov (kľúčových komponentov) z uzavretého systému s nelokalizovaným systémom riadenia, nedosiahneme nič, okrem jeho privedenia do havarijného, alebo nefunkčného stavu. V uzavretých systémoch s lokalizovaným systémom riadenia odstránenie systému riadenia nenarúša v princípe funkčnosť objektu riadenia.

 

Systém riadenia objektu (lokalizovaný alebo nie – to je jedno) formuje riadiaci signál, t.j. kódovanú in-formáciu o tom, aká má byť riadiaca činnosť, aby správanie sa objektu zodpovedalo cieľovému vektoru a  vektor chyby nepresahoval prípustné hranice. Tento proces riadenia sa deje v súlade s vektorom cieľov riadenia na základe informácií o stave uzavretého systému a okolitého prostredia (t.j. na báze vektora stavu), v zhode s interpretáciou príčinno-dôsledkových podmieneností v systéme riadenia. Inými slovami, v zhode s interpretáciou „objektívnych zákonov“11 existencie uzavretého systému v prostredí. Riadiaci signál sa cez priame väzby predáva výkonným orgánom (pri nevyhnutnosti aj okolitému prostrediu12), čo zabezpečuje riadiaci vplyv na objekt. Reťazcami spätných väzieb sa do systému riadenia v procese riadenia podáva informácia o stave okolitého prostredia, objektu, vykonných orgánov a samotného systému riadenia.

T.j., riadenie je jediný usporiadaný celok úkonov rôznej kvality, uskutočňovaných elementami, tvoriacimi uzavretý systém, ktorý je hierarchiou obvodov cirkulácie a pretvárania informácií v  procese realizácie koncepcie riadenia. Koncepcia riadenia je tvorená komplexom čiastkových koncepcií riadenia (cieľových funkcií). Riadenie – to je ucelená (integrálna) funkcia. Ucelená v tom zmysle, že vylúčenie akejkoľvek etapy z nej spôsobuje nemožnosť daného riadenia, t.j. neuskutočniteľnosť koncepcie a nedosiahnuteľnosť cieľov.

 

 

pokračování

 

 

1 Zapuzdrenie. V socio-biologických modeloch riadenia podobne, ako v prebranej programátorskej terminológii pre umelé systémy. Ide v podstate o analogický jav prenosu informácií v počítačových sieťach, ako napr. pri odborne známom štandardnom ISO/OSI komunikačnom modele a súbore protokolov TCP/IP. (Medzinárodná norma ISO 7498) – pozn. prekl.

2 In-formácie, resp. sprostredkovanej Trans-Formácie = prenosu obrazu... lat. formy, mat(r)ice konkrétnych mier. Viď. sekvenciu obrazov, foriem, aplikovaných do kolektívnych osobností, spoločenských trendov stoviek miliónov mladých osôb (ďalšej gen-erácie) profesionálnymi metodikmi sociálneho inžinieringu cez hollywoodske block-former, -buster projekty. Napr. „Transformers“. Ide už o klasickú pred-de-formovanú manipulatívnu aplikáciu pojmov, symboliky a z nej odvíjaných sekvencií obrazov do podvedomia cieľových skupín masovo-štatistickými operáciami. T.j. kontrolovaným tokom informácií v populácii cez médiá. Asociálne „očkovanie“ základov budúcich kultologických stereotypov v Petriho miskách kín. „Optimus Prime (naväzujúci podvedome čiastočne na Issu z NašArJe ). Robot. Auto-bot, boot. Magic cube – imitácia 3D komplexného vnímania mozaiky objektívnej reality MIM (FIE) plochým systémom ego-centricky slepého 2D (METS). Režiséri, scenáristi a hlavne producenti (sprostredkované financovanie) majú za úlohu len záverečný dizajn. Nie basic con-cept. Herci zasa predajú svoju povedomú tvár, telo a preberú za honorár nie nevýznamnú časť zodpovednosti. Inak celkom pekný film. Tak aj Avatar, Twilight, Matrix a pod. – dopl. prekl.

3 Ďalej v zapuzdrených (mnohoúrovňových) systémoch napr. tzv. By-pass model. “ Ak nemôžem priamo (hneď), idem okľukou (zrýchlene)“. Prípadne zo systému riadenia informujem najprv nám s objektom spoločné pro-stredie (prostriedok, inter-face) a následne, cez vyhliadnutý proxy “server“ (môže byť rozpoznaný, či predpripravený fragment podvedomia zvolenej osoby), konečný cieľ = objekt riadenia. – dopl. prekl.

 

4 Tzv. closed loop or feedback control system. Jednoducho povedané: Prostredníctvom snímačov sa určuje okamžitý stav riadeného systému a  porovnáva sa so žiadaným stavom. (Príručka: Základy automatického riadenia, STU Bratislava FEI Katedra automatických systémov riadenia, str.1) – dopl. prekl.

 

5 Rozpoznáva -> vyhodnocuje -> navrhuje -> realizuje – pozn. prekl.

6 V praxi napr. od riadenia vlaku, auta, vozíka, až po optimalizáciu praktických rehabilitačných cvičení s ľuďmi s rôznymi druhmi postihnutí, poúrazových stavov s fyzickým a „psychickým“ poškodením a individuálnych zmien vnímania ľudí, ďalej k zlepšovaniu funkčnosti nasadzovaných protéz a k  ich prispôsobovaniu daným jedinečným potrebám a pod. – pozn. prekl.

7 Riadenie definovaným systémom je vlastne reakciou (odpoveďou) na zmeny uvedených parametrov správania sa objektu a prostredia – pozn. prekl..

8v ktorej je časť väzieb, ktoré pri tradičnom prístupe možno nazvať akokeby spätnými, nakoľko sa uzamykajú cez prognózovanie budúcnosti.

9 Podvedomé adekvátne, či menej potrebám objektívnej reality adekvátne naučené reflexy, stereotypy. Napríklad, keď idem do zatáčky, rýchlosť môjho auta má vplyv na jeho stabilitu, na zotrvačnosť množstva vzájomne hierarchicky previazaných aktuálne viac a menej dominantných procesov, a preto by som mal spomaliť, ak nechcem, aby ma odstredivá sila vyhodila z dráhy, alebo som dostal šmyk z dôvodu nedostatočného trenia... a skončil na streche a pod. Skúsenejší vodič tu bude mať spravidla lepší odhad, ako začiatočník. Avšak pri neštandardnej, neočakávanej situácii môže jeho objektívne neopodstatnené (alebo nevyspanosťou, dekoncentráciou, či drogami ovplyvnené) sebavedomie narobiť viac problémov ako zdržanlivosť neistého začiatočníka. Tak, ako vodič podlieha podstatou konštrukcie svojho podvedomia principiálnym procesom sociálneho inžinieringu, tak aj prepojenie auta je naprojektované tiež tímom technicko-prírodovedno-sociálnopsychologických inžinierov (projektantov, konštruktérov, programátorov, administrátorov). „Umět techné jsouc podstatou jmění umění.“ – dopl. prekl.

10 je v tomto zmysle nedeliteľnou súčasťou toalety – pozn. prekl.

11 príkladom zámerne objektívne nesprávnej, hrubo zavádzajúcej interpretácie je známy biblický výraz z 1. knihy Mojžišovej 2:17, 18, 2. kapitola, 17. a 18. verš: „Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho zjedol, určite zomrieš“. Pôvodnejší hebrejský text však môže byť interpretovaný aj ako: „Nespochybňuj objektívne zákony“. Čo je zásadný rozdiel (na prvý pohľad podobnej formy) oproti podprahovému zákazu rozlišovania dobra a nedobra, príčinno-dôsledkových podmieneností a následnej schopnosti identifikácie a hodnotenia „súvislostí v odlišnostiach“, miesto fatálneho, sociálne samovražedného „boja protikladov“. Zodborného hľadiska ide o bazálnu časť sekvencie algoritmiky asociálneho programu tzv. “Západnej, resp. Atlantickej civilizácie“. Klasická hermeneutika. Intro konštánt (de-z)in-formačnej pyramídy západných filozofií a vedy. Bug = Mína. Jedna z bazálnych, no nie až tak mnohých, aby podozrenie čím neskôr vzniklo. Cieľom je prevedenie otroctva z úrovne vedomia na úroveň podvedomia. Biorobitická zombikultúra. A-deizmus. Znemožnenie kontaktu s Otcom-Tvorcom-Strojcom sveta a zachovanie hierarchie pseudokňazov, „sekretárov božích“, úprimných adiotov a zasvätených pri maskovacom hlásaní opaku. Pravdepodobne najdokonalejšia otrokárska imitácia monoteizmu dvoch bohov biblie, projektujúca nevyhnutne kolektívnu schizofréniu a systém davových psychóz, s cieľom znemožnenia napĺňania optimálneho potenciálu jedinečností populácie. Brzdenie rozvoja davu žijúceho podľa „svätých kníh“ a autoritiek, narúšajúceho základy pyramídovej stádovo-(j)elitárnej spolonectnosti (nesvedomia, bezbožnosti...) – dopl. prekl.

12 Viď . štandardné nepriame riadenie pomocou dostatočnej štatistickej kontroly dominantných masových informačných tokov v populácii. T.j. ideologicko-„náboženských“, mediálnych, vzdelávaco-h-is-tórických, finančných, pomocou narkotík, niektorých druhov hudby a pod.. Fomovaním informačného prostredia, kde viem, že cieľová skupina sa mi na základe bazálnych pudov a dlhodobo programovaných a administrovaných stereotypov bude pravdepodobnostne predurčene správať preferenčne podľa želanej modelovej skupiny. – dopl. prekl.

 

_

Diskusní téma: Dostatečně všeobecná teorie řízení (10)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek