Dodatočné informácie pre záujemcov o kurz TKDM

13.8.2015

Vasil

 

Text podáva hodnotenie tzv. techniky kvantového dotyku matrixu (TKDM) na základe voľne prístupných údajov a propagačných materiálov uvedených na oficiálnej stránke propagátorov TKDM. Rozsah textu je necelých 7 strán a delí sa na nasledujúce celky:
 

Úvod: kľúče k pochopeniu

V čom sa TKDM javí byť lepšou než bežne dostupné vzdelanie

Ďalšie pozitíva

O princípe autorských práv

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri s-trojení

O priorite cieľov

O individuálnej a kolektívnej činnosti

Záver: pre tých, ktorí nie sú schopní prečítať viac než 20 riadkov textu

Dodatok: interpretácie kvantovej teórie

 

TKDM.pdf (196,3 kB)

 

Úvod: kľúče k pochopeniu

 

Pre pochopenie ďalej napísaného je potrebné mať za aspoň zrejmé1, že:

 1. Akákoľvek forma ľudského poznania predstavuje iba subjektívny2 spôsob popisu objektívnej3 reality. Týka sa to vedy, filozofie aj relígií, pričom rozdelenie na prírodné a humanitárne vedy, ''materiálno'' a ''duchovno'' a pod. nevychádza ani tak z objektívnej podstaty skutočnosti, ako skôr z ľudského subjektivizmu. Je tiež zrejmé, že miera chápania všeobecného chodu vecí4 je u ľudí rôzna.

 2. Miera chápania je u človeka zviazaná s jeho mravnosťou, pretože mravnosť človeka hoci dobromyseľného no s výrazne skresleným videním sveta je len iluzórna5 a na druhej strane človek s pomerne dobrými vedomosťami no bez dostatočnej morálky zvyčajne6 vytvára konflikty, ktoré mu či už odčerpávajú sily, alebo inak znepríjemňujú život7 brániac mu ďalej zvyšovať svoju mieru chápania. Nedostatok poznania je preto brzdou vo zvyšovaní mravnosti a nedostatok mravnosti brzdí zvyšovanie miery chápania, alebo tiež zlepšovanie poznania zvyšuje mravnosť a zvyšovanie mravnosti prináša zlepšovanie chápania.

 3. Nedostatočnosť vzdelania poskytovaného súčasným školským systémom a inými vzdelávacími prostriedkami, ktoré sú poznačené subjektivizmom súčasnej kultúry, je zjavná a potreba adekvátnejšej náuky je v súčasných podmienkach akútna.

 4. Vnímanie psychicky zdravých ľudí má dve úrovne: vedomú a podvedomú. V priemernom ľudskom mozgu je 86 miliárd neurónov a 1014 až 1015 prepojení medzi nimi. To znamená, že ľudský mozog je za sekundu v princípe schopný vykonať najmenej miliardy operácií. Naproti tomu počet operácií, ktoré bežný zdravý človek dokáže vykonať za sekundu, nie je vysoký8. Keďže psychická činnosť ľudí nie je iba individuálna, ale aj kolektívna, tak aj fungovanie kolektívnych psychík9 prebieha na vedomej i podvedomej úrovni.

 5. Kolektívne vlastnosti sú u ľudí dominantné vo vzťahu k individuálnym. To preto, lebo činnosť veľkého systému z pohľadu štatistických ukazovateľov10 dominuje nad činnosťou jeho jednotlivých prvkov alebo menších podsystémov.

 

V čom sa TKDM javí byť lepšou než bežne dostupné vzdelanie

 

Významným pozitívom je používanie pojmu ''matrix''11, ktorého objasnenie si vyžaduje zopár odstavcov.

 

Metodológia vnímania, uvažovania a tým aj konania človeka, či už si to uvedomuje alebo nie, je primárne12 určená systémom najzovšeobecnenejších kategórií, ktorý pozná13. Pre väčšinu ľudí vychovaných súčasným školstvom14 a kultúrou15 tento systém tvoria hmota, energia16, čas a priestor, tj. predstava o svete ako priestore s tromi rozmermi vyplnenom hmotou, v ktorom sa zmeny hmoty dejú s plynúcim časom prostredníctvom prenosu energie.17

 

Adekvátnejším systémom najzovšeobecnenejších kategórií sa javí byť matéria, informácia a miera:

 

 1. Jestvuje niečo, čo vplýva na jemu podobné niečo, meniac jeho stav, jeho obraz18 - je to matéria19.

 2. Je niečo, objektívne existujúce, no nie materiálne, čo sa predáva v procese tohto vzájomného ovplyvňovania sa, meniaceho stav matérie - zobrazenia20 - od jedného materiálneho nosiča k druhému a nestráca pri zmene materiálneho nosiča svoje objektívne kvality. Je to in-formácia.

 3. A je prítomné ešte niečo, takisto nemateriálne, čo určuje zobrazenie informácie do matérie: prah vnímania, systém kódovania, frekvenčné pásmo, polarizácia nosnej vlny a pod. to sú všetko čiastkové miery.

 

Matéria21 je zobrazením miery22 informácie. Informácia je obraz, predstava, ktorá sa zhmotňuje nadelením miery - usporiadania, pravidiel slovami, rukami,... Konkrétna miera23 obrazu, predstavy sa prenáša prostredníctvom informácie rukou24, slovom25, dychom26,... a tak prebieha tvorenie, s-trojenie, zhmotňovanie.27 Priestor a čas sú vo vzťahu k miere druhoradé kategórie. Priestor je tvarová charakteristika miery a čas možno zaviesť ako pomer frekvencie deja k nejakej inej vybranej etalónovej frekvencii. Taktiež niet principiálneho rozdielu medzi hmotou a enegiou. Sú to iba rôzne formy matérie.

 

Vo vzťahu k informácii všetka matéria, všetky materiálne objekty vystupujú ako nosiče jediného celovesmírneho hierarchicky organizovaného mnohoúrovňového informačného kódu - celovesmírnej miery. Vo vzťahu k informácii je miera kódom28. Vo vzťahu k matérii vystupuje táto vševesmírna miera ako viacrozmerná29 pravdepodobnostná matrica30 jej možných stavov, t.j. ''matrica'' pravdepodobností možných stavov. Ide o svojho druhu ''mnohovariantný scenár bytia vesmíru''31. Štatisticky predurčuje usporiadanosť čiastkových materiálnych štruktúr32 a spôsoby ich zmeny pri pohltení vonkajšej informácie i pri strate informácie33.

 

Keď už je pojem matrica vysvetlený34, možno konštatovať, že už samotné používanie tohto pojmu ako aj spôsob jeho používania propagátormi TKDM, nasvedčuje, že ich miera chápania objektívnej reality prevyšuje učenie podávané súčasným školstvom a hlavnými kultúrnymi prúdmi.

 

 

Ďalšie pozitíva

 

Pozitívom je aj pochopenie kritéria realizovania konkrétnych scenárov z množiny potenciálne možných35, čo si žiada ďalšie riadky vysvetlenia.

 

Predtým než sa nejaká udalosť realizuje, je možné vyjadriť jej objektívnu pravdepodobnostnú predurčenosť36 číslom medzi 0 a 1 resp. v percentách od 0% do 100%. Udalosť, ktorej pravdepodobnostná predurčenosť je 75%, má oveľa lepšie možnosti realizácie ako udalosť s pravdepodobnostnou predurčenosťou 12%. V praxi sa však realizujú aj také udalosti, ktoré nepatria medzi najpravdepodobnejšie možné. Čo je teda kritériom ich realizácie? Matrica určuje súbor potenciálne realizovateľných udalostí tj. materializácií, každú s nejakou pravdepodobnostnou predurčenosťou, pričom súčet pravdepodobnostných predurčeností všetkých udalostí je 1 resp. 100%. Materializácia prebieha prenášaním informácie podľa mier, ktoré spolu tvoria matricu, a preto má charakter prenášanej informácie zásadný vplyv na možnosti realizácie tej ktorej varianty predurčenej matricou. S využitím tohto princípu je možné realizovať scenáre aj s malou pravdepodobnostnou predurčenosťou.

 

Ak teda propagátori TKDM tvrdia, že na realizáciu želaných variant je nutné vytvoriť myšlienku vyjadrujúcu potrebnú informáciu, tak s nimi možno iba súhlasiť. Pozitívnym aspektom TKDM je aj nabádanie k aktívnej činnosti v tomto smere tj. byť strojcom vlastného osudu. Ďalšie časti textu sa venujú už len negatívam.

 

O princípe autorských práv

 

Osnovným materiálom TKDM je kniha od dr. Richarda Bartletta ''matrix energetics''. Negatívom je, že táto publikácia nie je v elektronickej forme nikde prístupná ako voľne šíriteľný materiál, čo je, ak táto kniha naozaj obsahuje prevratné vedomosti, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť životy miliárd ľudí:

 

 1. vážnym zločinom proti ľudskosti,

 2. snahou37 o využitie amorálneho princípu autorských práv38 k osobnému finančnému obohateniu sa.

 

To nesvedčí o vysokej mravnosti autorov, z čoho vyplývajú aj ich obmedzenia v chápaní, ktoré aj keď môžu byť výrazne menšie ako obmedzenia vo vzdelaní podávanom súčasným školstvom a hlavnými kultúrnymi prúdmi, môžu mať vážne negatívne dôsledky pre tých, ktorí TKDM používajú a to aj v tom prípade, ak im používanie TKDM prináša množstvo pozitív. Platí to aj vtedy, keď propagátori TKDM majú pravdu v tom, že plné osvojenie TKDM si vyžaduje absolvovanie praktických kurzov39.

 

Aj v takom prípade je morálnou povinnosťou autorov a propagátorov TKDM zabezpečiť čo najmasovejšie šírenie ak nie praktických schopností, tak aspoň základných vedomostí. Takýmto spôsobom sa autori a propagátori TKDM nielen aspoň čiastočne vyhýbajú kritike, ale najmä sťažujú možnosti postupného dopĺňania, vylepšovania a rozširovania už existujúcich materiálov s cieľom postupného približovania sa k dostatočnému40 popisu objektívnej reality.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri s-trojení

 

Ďalším negatívom, ktoré treba spomenúť je, že propagátori TKDM účasť na ich kurzoch nepodmieňujú predprípravou vo forme štúdia publikácií s cieľom:

 1. čo najlepšieho osvojenia si nového pojmového aparátu, ktorý je nutný k pochopeniu teórie vyjadrenej pomocou neho41,

 2. porozumenia nielen základným rámcom teórie ale aj jej detailom v zmysle poznania všetkých jej dôležitých súvislostí a spôsobov zužovania teórie na všetky špecializované oblasti ľudskej činnosti a napokon aj

 3. stabilného zaradenia nového bloku vedomostí do psychiky k už existujúcim vedomostiam a stereotypom uvažovania,

pričom tvrdia, že všetku potrebnú teóriu dokážu vyložiť počas štvordňového kurzu a popritom stihnú účastníkov voviesť aj do mnohých praktických činností. Je zrejmé, že takýmto spôsobom, aj keď si účastník kurzu v priebehu štyroch42 dní osvojí praktické zručnosti, jeho poznanie teórie bude len povrchné, nanajvýš v hrubých rámcoch.

 

Samozrejme, človek dokáže praktickú činnosť vykonávať aj bez akéhokoľvek poznania teórie čisto len na osnove praktických návykov, ak je nielen dostatočne vnímavým k tomu, čo prebieha v oblasti jeho činnosti, ale aj chápajúcim tomu, ako to prebieha. Ak však dostatočne vnímavým a chápavým nie je, existuje riziko, že si v procese tejto činnosti ''nabije držku'' a keďže väčšina činov v živote človeka sa týka aj iných ľudí, tak nielen sebe.

 

Aj keby uvedené riziko nebolo príliš veľké, je nanajvýš nezodpovedné nesnažiť sa mu aspoň čiastočne predchádzať, najmä keď na to stačí dostatočne poctivé štúdium dostatočne kvalitnej teórie. Keďže autori a propagátori TKDM takúto teóriu nešíria alebo nevyučujú dostatočným spôsobom, vystavujú uchádzačov o osvojenie si TKDM zbytočným nebezpečenstvám a ak takou teóriou vôbec nedisponujú, vystavujú nebezpečenstvu aj samých seba.

 

O priorite cieľov

 

Aj keď propagátori TKDM správne vyzývajú k aktívnemu strojeniu svojho osudu, tak sa vôbec43 nezmieňujú o aktívnom a gramotnom zapájaní sa do vecí verejných, tj. strojení osudu celej spoločnosti44. To druhé má pritom omnoho väčší význam, keďže si len ťažko možno predstaviť šťastného45, ktorému sa vo všetkom darí, žijúceho v krízovej spoločnosti trápenej neduhmi. Hoci je takýto stav aspoň čiastočne možným, bezrizikovým a dlhodobo udržateľným nie je. Samozrejme, človek musí zlepšovať v prvom rade najprv seba, ak chce zlepšovať spoločnosť, no skutočnosť, že propagátori TKDM nutnosť zlepšovať spoločnosť vo vyše poldruha hodiny propagačných videí nespomenuli ani raz, vyznieva prinajmenšom zvláštne.

 

O kritériách výberu cieľov, ktoré majú byť predmetom uskutočňovania TKDM, sa síce zmieňujú, no len veľmi hmlisto a zďaleka nie adekvátne významu tejto témy, pričom tiež používajú lákavé heslá ako ''dokážete všetko, čo budete chcieť'', čím vedome alebo nevedome zvyšujú možnosti svojvôle a všetko si dovoľovania potláčať uvažovanie nad následkami činov a mravnosť.

 

O individuálnej a kolektívnej činnosti

 

Uskutočňovanie činov opisovaných propagátormi TKDM46 je možné v nasledujúcich prípadoch:

 

 1. Mať z pohľadu súčasných štandardov výnimočne vysokú mieru vedomého chápania objektívnej reality47 a mravnosť. Z vyššie popísaných dôvodov je málo pravdepodobné, že sa tento prípad týka poslucháčov kurzov TKDM.

 2. Mať vysoko rozvinuté podvedomé reakcie získané na osnove návykov z praktickej činnosti. Tento prípad buď platí automaticky v dôsledku platnosti prvého bodu a za predpokladu dostatočnosti skúseností z praktickej činnosti, alebo ho nutne sprevádza nedostatok mravnosti so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi.

 

Oba prípady majú individuálny aj kolektívny aspekt, pričom ak neplatí prvý prípad, tak si človek kolektívneho aspektu spravidla nie je vedomý a48 nadobúda neopodstatnenú predstavu o vlastných schopnostiach, čo je popri nedostatočnosti jeho mravnosti ďalším rizikovým faktorom nepríjemných vedľajších efektov jeho činnosti.

 

Je preto možné, že v priebehu kurzov TKDM sú poslucháčom predvádzané, alebo sú vykonávané samotnými poslucháčmi49 ''zázraky'', ktorých uskutočnenie si vyžaduje kolektívnu psychickú činnosť a po skončení kurzu takto nadobudnuté ''schopnosti'' u poslucháčov čiastočne alebo úplne pominú50. Ďalšia možnosť je, že poslucháči si z kurzu skutočne odnášajú nejaké schopnosti, avšak za cenu dlhodobejšieho pretrvávania ich podvedomej51 účasti v kolektívnej psychike skupiny, v rámci ktorej prebiehal kurz52, alebo dokonca hierarchicky vyššej kolektívnej psychike všetkých prívržencov TKDM53.

 

Záver: pre tých, ktorí nie sú schopní prečítať viac než 20 riadkov textu

 

Autori a propagátori TKDM zjavne chápu viac, než bežný človek vychovaný súčasným školstvom a kultúrou, no rovnako zjavné sú aj ich nedostatky v chápaní, ktorých dôsledky môžu byť nepríjemné aj pre nich a aj pre absolventov ich kurzov. Pre človeka s dostatočnou mierou chápania, ktorej nadobudnutie si vyžaduje dodatočné štúdium literatúry54, by však absolvovanie týchto kurzov malo byť bezpečné, otázne je, nakoľko potrebné. Ak je absolvovaním týchto kurzov skutočne možné nadobudnúť reálne využiteľné schopnosti, je zvláštne, že sa odovzdávanie týchto schopní nestalo predmetom ľudovej činnosti. Ak je tak preto, lebo sa na kurzoch nevenuje úsilie tomu ako schopnosti odovzdávať ďalej, tak ide zo strany vedúcich týchto kurzov o závažnú nemravnosť zrejme s cieľom zachovať si monopol na túto činnosť a mať osobné výhody s tým spojené. Takým osobám, ak sa dá, je lepšie vyhnúť sa. Ak je tak preto, lebo TKDM je tak nová, že sa ešte len teraz začína šíriť, tak nejaký čas počkať a nadobudnúť tieto schopnosti prostredníctvom ľudového šírenia je nielen lacnejšie no najmä bezpečnejšie, pretože až po určitom čase bude možné zhodnotiť všetky pozitíva a negatíva nadobudnutia takýchto schopností.

 

Odporúčanie: Celkovo sa zdá, že absolvovaniu kurzov TKDM sa celkovo vyplatí venovať rozhodne menej než desatinu mesačných finančných príjmov a pätinu voľného času z jedného mesiaca. Lepšie je venovať sa štúdiu voľne dostupnej literatúry a to najmä v prípade, ak sa človek týchto kurzov predsa len plánuje zúčastniť.

 

Dodatok: interpretácie kvantovej teórie.

 

Z pohľadu súčasnej fyziky55 sa kvantové systémy nenachádzajú iba v nejakom konkrétnom, čistom stave ale v komplexnej superpozícii čistých stavov, ktorej prislúcha tzv. vlnová funkcia, čo sa dá symbolicky zapísať ako |stav> = c1 |čistý stav 1> + c2 |čistý stav 2> + ... Pravdepodobnosť, že takýto systém nameriame v stave 1, je daná číslom c1, že ho nameriame v stave 2 zase číslom c2 atď., pričom namerať môžeme vždy iba čistý stav a superpozícia existuje iba pokiaľ neuskutočníme meranie. Pri vykonaní merania nastáva tzv. kolaps vlnovej funkcie, keď superpozícia skolabuje na čistý stav, ktorý sme namerali. Ak teda systém s pravdepodobnosťou danou číslom c2 nameriame v čistom stave 2, tak po meraní platí |stav> =|čistý stav 2> a opätovné meranie nám dá teraz už s úplnou istotou opäť čistý stav 2. U makroskopických systémov zložených z veľkého množstva previazaných kvantových systémov sa tieto podivné vlastnosti vyrušia kvôli na pomery kvantového sveta vysokým energiám typickým pre makroskopický svet a štatistike.

 

Jedna z interpretácií tohto javu, ktorá minimálne z pohľadu súčasnej materialistickej vedy nemá žiadne doposiaľ známe reálne dopady, je, že všetko sa nachádza v kvantových superpozíciách a skutočnosť, že ľudia vnímajú svet ako nie kvantový, je spôsobená kolapsom vlnovej funkcie v procese vnímania okolitého sveta ľudským vedomím. Jedno z filozofických vysvetlení hovorí, že aj vedomie človeka sa nachádza v superpozícii stavov, tj. existuje vlnová funkcia vedomia a kolaps vlnovej funkcie systému, ktorý človek pozoruje, je iba interferenciou56 vlnovej funkcie systému a vlnovej funkcie vedomia človeka. Keďže podľa praktických skúseností veľké skupiny ľudí vnímajú to isté, tak vlnovú funkciu vedomia by museli mať všetci ľudia v rámci týchto skupín rovnakú.

 

Ďalšia interpretácia matematického opisu kvantových javov spočíva v existencii množstva paralelných vesmírov a kolaps vlnovej funkcie predstavuje výber konkrétneho vesmíru pozorovateľom, pričom možnosti, ktoré pozorovateľ nenameral, zostávajú existovať v ostatných paralelných vesmíroch. K tomuto vyberaniu konkrétneho vesmíru zo súboru všetkých možných vesmírov by malo dochádzať v každom okamihu, keď pozorovateľ niečo vníma a tak by počet paralelných vesmírov mal byť prakticky nekonečný.

1 a v ideálnom prípade byť schopný rozlíšiť: V čom je nasledujúci text správny a prečo, v čom a akým spôsobom sú niektoré jeho formulácie (neúmyselne) zavádzajúce a napokon, v čom je nesprávny, prečo a čo vedie autora k omylom.

2 osobitý, svojvoľný a tým aj potenciálne aspoň čiastočne chybný

3 skutočnej

4 tj. blízkosť subjektívneho svetonázoru k objektívnej realite

5 a teda nie je skutočnou mravnosťou

6 v snahe využiť svoju prevahu v poznaní nad ostatnými vo svoj osobný prospech - či už vedome alebo nevedome - čo možno chápať ako definíciu nemravnosti

7 v krajnom prípade až do fyzickej likvidácie

8 Je to zhruba 20 za sekundu. Preto video, u ktorého sa za sekundu prestrieda viac než 20 obrazov, človek vníma ako spojitý dej a nie ako sériu statických obrazov. Ďalším pokusom pre hrubý odhad počtu operácií za sekundu vykonaných vedome je meranie času, ktorý človek potrebuje na sčítanie série niekoľkých čísel.

9 na viacerých úrovniach od rodín, cez školské triedy, ''krčmové kolektívy'', fanúšikov futbalových klubov až po celé národy

10 Je tiež veľmi dôležité upozorniť, že štatistika zahŕňa aj prípady, ktoré nie sú typické. Okrem toho človek má (zďaleka nie naplno využívané) možnosti vedomej činnosti vo vzťahu k prírodnému a sociálnemu prostrediu, v ktorom žije. Bod č. 5 platí v prvom priblížení a táto poznámka predstavuje dodatočnú korekciu k nemu.

11 matica, matrica

12 dominantne

13 často len na podvedomej úrovni

14 vychádzajúcim z vedy

15 vychádzajúcou z relígií a na ne nadväzujúcich materialistických filozofií

16 chápaná aj ako duch či informácia

17 Bol skoncipovaný pravdepodobne staroegyptskými kňazmi ako filozoficko-náboženský systém pre poddaných, na čele ktorého stál boh Amon-Ra (Amen). V jeho osobe boli zjednotené štyri božstvá: hmota, z ktorej sa skladá všetko na svete - bohyňa Net; duch oživujúci hmotu, alebo sila, ktorá ju núti skladať sa, meniť sa, konať - Nef; nekonečný priestor zaberaný hmotou - bohyňa Pašt; nekonečný čas, ktorý sa nám prejavuje pri neustálych zmenách hmoty - boh Sebek.

18 formu

19 hmota, polia...

20 lat. in-formatio

21 hmota, stvorenie

22 pravidiel, usporiadanosti

23 geometrický tvar, teplota, tlak, farba, zvuk, slovo,...

24 socha, obraz

25 ľudia

26 hudba

27 Kňažská kasta starého Egypta pracovala na báze trojjediného filozofického systému pod názvom Sefirot - Sefer, Sipur, Sefar. V kresťanskej tradícii je prítomná svätá trojica, no fragmenty podstaty sa zachovali lepšie v koráne. Napríklad v súre 25 ''Al Furkán'' (Rozlíšenie) v druhom verši sa píše, že Boh ''stvoril každú vec i vymeral ju mierou'' (v tomto sa rôzne preklady líšia, tento vychádza z ruského prekladu akademika Kračkovského). V biblii sú podobné úryvky formulované hmlistejšie a bez potrebného kontextu, napríklad: ''Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.'' (Jn 1, 2-3, evanjelický preklad). Moderná interpretácia bola spísaná autorským kolektívom Vnútorný Prediktor ZSSR. Na Slovensku a v Česku bola rozšírená na systém: existencia (matéria), informácia a forma (súbor čiastkových mier), aby boli pojmy miera a informácia lepšie odlíšené.

28 Ľudský jazyk je čiastkovou mierou, lebo on je tiež kód, v tomto zmysle programovací jazyk strojenia tej ktorej kultúry.

29 obsahujúca čiastkové miery

30 matica, matrix

31 Predurčený Zhora, ako sa zvykne hovoriť.

32 ich informačný obsah

33 v konečnom dôsledku nesenej matériou

34 Aspoň čiastočne, pričom pochopenie si vyžaduje aj úsilie čitateľa.

35 tj. konkrétne realizácie matrice

36 ktorú možno subjektívne odhadnúť

37 vedomou alebo nevedomou

38 Ktorý legislatívne ochraňuje podobné zločiny proti ľudskosti. Zločin chránený legislatívou je stále zločinom.

39 Výška poplatku za tieto kurzy opäť len potvrdzuje uvedené závery.

40 Prečo iba približovania sa a prečo iba dostatočnému je umeleckou formou vyjadrené v koráne v súre 18, verš 109: ''Kdyby bylo moře inkoustem ke psaní slov Pána mého, bylo by moře vyčerpáno dříve, než by se spotřebovala slova Pána mého, i kdybychom inkoustem učinili ještě jedno podobné jemu.''

41 Ak takým pojmovým aparátom vôbec disponujú a nevyužívajú iba ten starý známy, čo by potom nasvedčovalo vyššie popísanej obmedzenosti ich chápania.

42 dokopy ''až'' siedmych

43 alebo nanajvýš len v spoplatnených publikáciách

44 v dnešnom globalizovanom svete nielen jednotlivých národov ale aj celej planéty

45 alebo skupinu ľudí, ktorej početnosť nie je porovnateľná s početnosťou celej spoločnosti

46 ktoré sú v súčasnej kultúre hodnotené ako nemožné a propagátormi TKDM ako dosiahnuteľné avšak buď len výhradne alebo najefektívnejšie prostredníctvom ich kurzov

47 Podstata možnosti a nemožnosti vo vzťahu k objektívnym zákonitostiam je odhliadnuc od marxistickej terminológie danej historickými okolnosťami dobre zhrnutá v diele J. V. Stalina ''Ekonomické problémy socializmu v ZSSR'' v časti ''Otázka charakteru ekonomických zákonov za socializmu''.

48 on alebo jeho okolie

49 prípadne je poslucháčom poskytnutá ilúzia, že ich sami vykonávajú

50 Pričom môžu stále zotrvávať v úprimnom presvedčení, že týmito schopnosťami ešte stále v plnej miere disponujú.

51 možnože aj z časti vedomej v závislosti od charakteru kurzov

52 Takýmto spôsobom vstupovať do skupiny až desiatok ľudí bez akejkoľvek predošlej vedomosti o nich nie je z pohľadu duševnej bezpečnosti najlepší nápad, viď iracionálne správanie manželiek tyranov, príslušníkov ''krčmových kolektívov'', ktorí svoju príslušnosť k takejto kolektívnej psychike pravidelne posilňujú alkoholom, či fajčiarov, ktorí majú v skupine oveľa silnejšie nutkanie zapáliť si cigaretu, než keď sú osamote.

53 Čo nie je o nič lepšie ako prvý prípad, viď iracionálne konanie ľudí v rámci davu, vyčíňanie futbalových fanúšikov či negatívne prípady rôznych náboženstiev. Hoci v tomto existujú aj pozitívne prípady, mnoho v tomto texte uvedeného poukazuje na to, že TKDM medzi ne skôr nepatrí.

54 ako nutné minimum dostatočne všeobecnú teóriu riadenia http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#DVTR

55 Tu je dôležité upozorniť, že kvantová teória je iba jedným zo subjektívnych spôsobov popisu objektívnej reality a má svoje nedostatky. Jednak nijakým spôsobom nevysvetľuje, čo je to čas a okrem toho nie je konzistentná s teóriou gravitácie.

56 interakciou

 

_

Diskusní téma: Dodatočné informácie pre záujemcov o kurz TKDM

Mechanismus účinku ?

Pe-tri | 14.08.2015

Přátelé, co považujte za formující a co za formované - co je ruka a co plastelína a čí mysl ovládá ruku ? Formuje/kóduje míra informaci nebo informace míru ? Jestli TKDM učí, že informace formuje míru (coby materializační mechanismus), potom evidentně má za formující informaci a formované míru, takže by to bylo v rozporu MIM, kde formující/aktivní je (subjektivní, tedy individuálně morálně podmíněná, použitá) míra (čarodějova), kdežto formovaná/pasivní je (objektivní, tedy ještě neprojevená, čistá - doposud subjektem nezformovaná, tudíž bezrozměrná a nadčasová, tedy bezparametrická) informace/myšlenka. Logicky z toho vychází, že materializovaných výsledků strojení bude tolik, kolik je materializujících myslí/experimentátorů (což je analogické tomu, kdy děti formují z objektivně stejného písku, společné/objektivní zadaní/informaci a ve výsledku se každé dítě dostane k rozdílnému, subjektivnímu/individuálnímu produktu).
Jenže nepochybuji o tom, že (nejen) jim to v TKDM nějak funguje (soudím tak podle shlédnutí několika vyjádření nadšených noviců), takže v čem vidím háček ? Háček vidím v tom, že se zde jedná o jiný materializační mechanismus než trojité MIM. Vypadá to tak, že se zde jedná o klasický esoterický podvojný mechanismus: záměr/chtění - případná materializace, ve kterém je čarujícím individuem ignorovaná morálně podmíněn míra nahrazena mírou, kterou tam dodává egregor, v rámci kterého k experimentům dochází. A pokud je záměr experimentátora kompatibilní se záměry egregora - voalá - králík je na světě. A když ne, potom je potřeba experimentátorovi správně vysvětlit, že to chce více snahy a cviku. Výsledky se časem (sesynchronizováním morální základny cvičícího s morálním kodexem egregora) jistě dostaví.
Ano, správně Vasil píše - bez morálky to v MIM nejde, jde jen o to, kdo ji coby nezbytnou komponentu do materializačního procesu dodá a kdo tento proces řídí. A ten obrácený směr formující-formované - copak to z každodenní praxe nevidíme všude kolem sebe - všude samá (ďábelská) perverze.

Pracovní závěr v 1.přiblížení - TKDM se mi jeví jako další, jedna z mnoha subjektivních forem/provedení objektivně existující myšlenky o tvůrčím potenciálu lidské bytosti (coby bytosti stvořené k obrazu Božímu), fungující v součinnosti s egregorem svého zakladatele v roli HVOR.

Zdravím
P.

Re: Mechanismus účinku ?

Vasiľ | 14.08.2015

Nemyslel som to tak, že informácia formuje mieru, ale takto:

Matrica je daná Zhora a konkrétne materializácie matrice sú podmienené informovaním. Tj. informačné nasycovanie tých ktorých scenárov zvyšuje ich šance na realizáciu-zmaterializovanie-uskutočnenie. Preto sú literatúra, kinematografia, médiá, umenie nesmierne dôležitým nástrojom riadenie sociálnych procesov.

Inak sa mi Tvoje doplnenia a opravy pozdávajú, vďaka za reakciu.

Re: Re: Mechanismus účinku ?

Pe-tri | 14.08.2015

Ano rozumím. Informační podmíněnost konkrétní materializace (nárůst pravděpodobnosti její realizace), kdy nositelem informace jsou méédia a kultura obecněji je dobře srozumitelná v případě, kde se jedná o materializaci událostního charakteru. Ale osobně rozlišuji ještě i materializaci "strukturálního" charakteru, kdy nejde o to, aby proces proběhl tou či onou variantou svého vývoje (nastala ta či ona událost), ale kdy jde o MIM zásah do samotné struktury environmentu, kdy jde o jakési "čarování" (třeba MIM zásah do zdravotního stavu jedince), a tam je ta vazba mezi informací a mírou méně viditelná, přesto klíčová.
Dík za hezký text článku.
P.

Re: Re: Re: Mechanismus účinku ?

Vasiľ | 14.08.2015

Čiže tvrdíš, že medzi premenou vody na víno a napr. hádzaním šestiek na kocke správnou technikou hodu je principiálny rozdiel?
Pretože sú dve (v istom zmysle analogické) možnosti:
a) Existujú oblasti javov, ktorých zákonitosti sú principiálne odlišné než u iných oblastí javov. V takom prípade je nutné vymedziť hranice tých oblastí, tj. vedieť, ktoré princípy uplatniť na ktoré javy. Nebolo by zlé vedieť aj prečo.
b) Svet je celostný a všetko v ňom sa riadi tými istými princípmi, pričom rozdelenie sveta na sféry rozličných zákonitostí je produktom ľudského subjektivizmu. V takom prípade možno rôznoraké zákonitosti chápať ako odvodeniny základných zákonitostí pre potreby približného (dostatočného) popisu rôznorakých javov a treba tiež vedieť, v ktorých prípadoch sú ktoré odvodené zákonitosti dostatočným spôsobom popisu javov a v ktorých už nie.

Re: Re: Re: Re: Mechanismus účinku ?

Pe-tri | 14.08.2015

Ne, princip jednoty je svchovaně platný. To mé subjektivní rozlišování na strukturální a událostní aplikace je spíše pragmatického a didaktického charakteru, jinak není v principu nutné. Rozdíl mezi nimi vidím v tom, jak je v nich více či méně zřejmá role kategorie morálky či lépe mravnosti, nikoliv v rozdílném oboru platnosti. Obecně se má za to, že osobní aplikace "čarování" nejsou tolik podmíněny mravností experimentátora než aplikace společenské, ale to je nebezpečný omyl vedoucí člověka do náruče nežádoucích (involučních) egregorů.
Tož asi tak.
P.

Re: Re: Mechanismus účinku ?

stretnutie | 15.08.2015

A to je teda pravda,o tej literatúre,s poznámkou,že musí byťtak trochu na telo čítajúceho.Ja mám najradšej také"sociálne procesy",keď u človeka zvíťazí svedomie,to je potom katarzia ako má byť.Pre mňa nádherná novela Bes od Turgeneva,ale aj západní autori,napr.Hesse Rozprávka o dvoch bratoch.Tú napísal ako desaťročný,preto je to tak silné.
No a do tretice ,že všetko sa deje stále,nie je tu a teraz,celkom milým dôkazom aj na túto situáciu je stretnutie starográckeho matematika Euklida,autora 13 učebníc geometrie pod názvom Základy,kde každý výrok je doplnený dokazovaním. Nuž a on s týmto dielom navštívil cca v roku 250 pr.n.l.v Egypte jedného z ptolemaiovských faraónov,meno neviem .Faraón si dlho pozeral geometrické obrazce a spýtal sa Euklida presne to isté,čo tak často aj my"Naozaj by sa to nedalo vysvetliť jednoduchším spôsobom?" A Euklides mu odpovedal." Nie, ku geometrii nevedie nijaká iná cesta,pre nikoho,ani pre kráľa:" Či Ptolemaios študoval potom geometriu,už správa v zápise nehovorí,ale pointa jejasná.-)).

a ešte

stretnutie | 13.08.2015

Ak by bol záujem,jednoznačne sa hlásim ako dobrovolník na pomáhanie,hlavne s priestorom pre cca 25 osôb.Západné Slovensko

slov:

Vasiľ | 13.08.2015

Nenapísal som to len tak z kratochvíle, ale kvôli jednému môjmu rodinnému príslušníkovi. Z veľkej časti je to kompilát materiálov KSB.
Ospravedlňujem sa tiež za obludný počet poznámok pod čiarou. Primárnym účelom textu bolo dať ho niekomu čítať v tlačenej podobe, kde to až tak nevadí.

Nakoľko užitočné čítanie to môže byť pre ľudí znalých KSB, je otázne. Azda ako (v niečom pozitívny, niečom negatívny) príklad využitia KSB v takejto osvetovej činnosti, ku ktorej ma primäli, ako som spomínal, rodinné okolnosti.

Re: slov:

stretnutie | 13.08.2015

Je úplne nereálna predstava,že by takýto kurz prebiehal formou prednášky? Samozrejme,padla by istým spôsobom anonymita.No a čo,naozaj si myslíme,že o "tých hlavných" sa už dávno nevie ?
Vasiľ,skús porozmýšľať aj nad takouto alternatívou,cena,to už nechám na Vás,jednoducho,čítam to a takto to vidím,priamo konečne,osobné stretnutia prednášajúci a poslucháči zoči voči. V Čechách aj na Slovensku.Vedel by si si to predstaviť? Vďaka za odpoveď.

Re: Re: slov:

mdok1 | 13.08.2015

tak presne..vyjadril si sa exaktne

Re: Re: slov:

Vasiľ | 13.08.2015

Autori KSB sa usilovali čo najpodrobnejšie pospisovať veci práve preto, aby také kurzy, aké spomínaš, neboli potrebné - žiadni guruovia, majstri, generalisimusovia...

Aj pri najlepšej vôli pri modeli učiteľ-žiak, bude žiak podvedome inklinovať k bezkritickej viere učiteľovi, pretože uveriť je ľahšie ako rozmýšľať. My ľudia sme pohodlní, pokým nehorí.

Zabíjať rozum bezrozumnou vierou je to najhoršie a myslenie Ti nikto nenaleje do hlavy na rýchlokurzoch.

Zaznobin, Veličko, Pjakin, Efimov... sami hovoria, že štúdium "tlstých kníh" nič nenahradí. Ich vystupovania sú viac popularizačné než náučné.

Stretnutia diskusných skupín, to je ale niečo celkom iné. Za súčasných okolností, keď je nás málo, je to najpraktickejšie elektronicky. Možno o 10-20 rokov bude bežné, že susedia z ulice sa budú schádzať a spolu diskutovať o KSB (alebo o niečom lepšom, čo bude) a jej aplikáciách na ich problémy.

Re: Re: Re: slov:

stretnutie | 13.08.2015

No,pravda bude asi zrejme niekde v strede.Zatiaľ sa nemám s kým o týchto veciach porozprávať,niektoré otázky sa tu "bojím"položiť.Z obavy,že budem pôsobiť ako tĺk.Vieš,aj toto,túto nesmelosť sa pýtať by mohli autori brať do úvahy.Ty si vyštudoval matfyz,hovoria mi iindície.Ale čo ja? "Iba"slovenčinárka.
Ale pravdu máš,že v podvedomí je za týmnajmä pohodlnosť.Tie zvláštne cudze slová,vety.súvetia. Odkazy na literatúru ,chce to jasnú sústredenú mysel.

Re: Re: Re: Re: slov:

Vasiľ | 13.08.2015

To máš potom prehľad v literatúre, ktorá do polovice 20. storočia dominantným spôsobom určovala a do nemalej miery až dodnes určuje myslenie širokých más a najmä riadiacich kádrov. To nie je "iba".

Re: Re: Re: Re: slov:

popolvár | 13.08.2015

preco sa bojís tu polozit niektoré otázky? Strach je iluzórny, prichádzajúci z moznej reakcie v budúcnosti, ktorá vôbec nemusí nastat. Vzdy si poloz otázku: A co také strasné sa mi môze stat (v tomto prípade, ak túto otázku polozím)? Pýtaj sa! Dobre polozená otázka nás obohacuje vsetkých...
Si slovencinárka? Super, priloz ruku k dielu. Prekladov uz pomerne slusne pribúda, skús byt nápomocná s gramatickými a stylistickými korektúrami. Nie si tu prvý den, terminológia KSB ti uz bude známa. Napr. Jardob vela prekladá, a gramaticky to trocha dáva "tomu slovencinovi po boku" aj ked sa výrazne zlepsil. Ale vies, ideme s textami do pléna, aspirujúc na rozsírenie medzi verejnost, tak nech takéto drobnosti neznizujú status prekladatelov a následne autorov týchto materiálov a samotné materiály ako také. Skús sa skontaktovat s jardobom, prípadne dalsími, co prejavia záujem.

Re: Re: slov:

Paulo | 13.08.2015

Ahoj, zhodou okolností som sa rozhodol niečo také zorganizovať,
https://www.facebook.com/events/522947337853199/

mám niečo v powerpointe pripravené, ale chcem ísť hlavne formou rozpravy s ľudmi, ktorí prídu a hlavne ide o oboznámenie o tom, že KSB existuje. To s tým žiakom a učitelom to Vasil vystihol presne.

Re: Re: Re: slov:

mdok1 | 14.08.2015

Môžeme spolu komunikovať aj inak, než len príspevkami tu?

Přidat nový příspěvek