Dobré zprávy Webbotu - nové světlo, nová elektřina, pád NWO

Dobré zprávy Webbotu - nové světlo, nová elektřina, pád NWO

Předpovědi v posledním reportu Clifa/webbotu ("Podoba věcí příštích - 2011/2012"), který vyšel v prosinci 2011, jsou celkem "explozivní":

  • rok 2012 bude rokem začátku výrazného přeuspořádání sociálního organizmu Země;
  • bude to rok [smrti (korporátní parazitické anglo-americké) říše], rok kapitulace "sil, které jsou/byly" - všechna data indikují, že globální elita, která počítá s tím, že po "přeuspořádání" bude opět "tahat za delší konec", se mýlí;
  • v březnu dojde k významné změně či události, pozitivní pro všechny kromě globální elity.

(mimo jiné, report je mnohem delší, 41 stran)

 

Poslední webbot obsahuje také některé věci, které stojí za bližší pozornost - fenomény "nového světla" a "nové elektřiny":

.. jak [rozklad] archetyp a podpůrné množiny [sluneční nemoc/nemoc slunce] vyblednou, jsou tam nové množiny pod archetypem [zrození] které se váží přímo na myšlenku [březen až listopad] procesu ve kterém [nové světlo (frekvence? Typ?)] bude [uvolněno/vypuštěno]. Další sady dat také obsahují reference na [nové světlo] ve 2. a 3. podpůrné úrovni. Jakoby bokem, některé z těchto podpůrných sad mají interní spojení uvnitř entity Terra (Země) které vypichují nové (vysoce efektivní) léčiva které nyní budou možné díky tomuto [efektu nového světla na rostliny]. Mnoho z těchto [účinných léčiv / složek] je popsáno jako [označeno (s) novým světlem (ve smyslu značka jako u fráze „značkové zboží“)]. Jsou to typy dat (množin) s delší působností a odkazují se na [novou světelnou medicínu / medicínu nového světla] jakožto dlouhodobou věc, několikagenerační vývoj. Ale začne to v roce 2012 v [výtryskem nového světla]. Spolu se sadami dat s [výtryskem nového světla] jsou tam konexe (cross links) do entit populace, které zdá se ukazují na [solární / sluneční] původ přicházející [renesance lidstva], ale zde je třeba jasně říct, že ani čekatelé vzestupu (ascension), ani čekatelé "náboženského" spasení/extázi (rapture), nenajdou své fantazie splněny s tímto [fenoménem nového světla] objevujícího se ze slunce příští rok (psáno v prosinci 2011). Fenomén [nového světla] je popisován v podpůrných jazykových sadách velmi „vědecky“ s náznaky mluvy, jakoby měl trvat „stovky let“. A opět, tento fenomén [nové světlo] není popisován v termínech slunečních erupcí nebo jiného dnes známého chování slunce, ale vypadá to, jako by se data pokoušela popsat jev, pro který teprve bude vymyšlen termín.
...

...
Keltské objetí
[irsko-francouzská „aliance?“] která se objeví v příštích několika letech je indikována jako [skokový start] [nové elektřiny] jako globální [průmyslové aktivity]. Není to (aliance?) indikováno jako zdroj [objevů], ale spíše jako [populární hnutí] k [distribuci]. Zatímco subset [nová elektřina] indikuje, že [popularizace] [zařízení / nových generátorů] bude nezávislá na [“francouském břemenu“], stále tam jsou početné konexe (cross links) směrem k [lidem v Kanadě] a [francouzskému přijetí / reakci] který(é) [emocionálně spojí] [irsko francouzskou alianci] k jejich [dodavatelům zdrojů].
Entity GlobalPop (globální populace) a Populace/USofA (populace USA) indikují, že [nová elektřina] a [renesance] budou cokoliv, jen ne hladké či poklidné. Sady dat předpovídají intenzivní úrovně [narušení] ve sférách - [sociální], [korporátní (umírání?)], [kulturní], [infrastrukturní], [státní (státní moloch)], jak bude [nová elektřina] a příbuzný nový [„průmysl“] [pronikat/rodit se] do [populace]. Podotýkáme, že označení [pronikání/zrození] je zavádějící, protože detaily indikují, že to bude všechno jen ne „koordinovaná“ snaha. Ve skutečnosti, všechny podpůrné sady dat, které jsme prozatím (v této souvislosti) zkoumali, přímo obsahují subset [chaos]...

 

Zmínka o [novém světle] je velmi zajímavá zvláště vzhledem k informacím v nedávném článku na vedy.sk: Koniec časov tmy. Spojitost? Dost možná...

Co se týká [nové elektřiny] to je neméně zajímavé, viz článek Tok éteru – skutečný elektrický proud? níže, který vyšel před pár dny. Webbot jednoduše informuje, že nevyhnutelné v roce 2012 konečně přichází a Andrea Rossi s jeho E-Cat je zřejmě jen první kapka blížící se "bouře". Tak vida, vše do sebe zapadá, už bylo na čase :). Otázka jen je, kdy konečně ruzní skeptikové a "sysifové" veřejně uznají/přiznají, že buďto celou dobu vědomě lhali, nebo přiznají, že byli mimo a že věda byla více než sto let na naprosto špatné koleji... kolik z nich bude mít odvahu přiznat, i sobě, že mají na hlavě "opravdu hodně velké máslo"?

 

* * *

 

Tok éteru – skutečný elektrický proud?

Hank Mills, Pure Energy Systems

Mohlo by to být tak, že tok éteru ve formě elektrického pole je skutečným „elektrickým proudem“, a tok elektronů je jen vedlejší jev? Někteří výzkumníci včetně Nikoly Tesly si to zjevně myslí nebo mysleli!

Moderní koncept elektřiny je celkem jednoduchý. Elektrický proud je definován pohybem elektronů skrz vodivý materiál – obvykle kov jako měď apod. S několika základními rovnicemi jsou inženýři schopni elektrifikovat svět, zabezpečovat osvětlení a chod dalších spotřebičů.

Existují však někteří výzkumníci, kteří tvrdí, že mainstreamová věda ignoruje „pravou“ povahu elektřiny, a co je to doopravdy elektrický proud. Tvrdí, že mainstreamová věda nesprávně odstranila koncept éteru, všepronikajícího média, ve kterém se elektromagnetické vlny pohybují. Ignorováním prací raných pionýrů elektromagnetismu a zjednodušením původních Maxwellových rovnic (otce elektromagnetismu) opomenuli (schovali) éter jako skutečný zdroj elektřiny.
 

Nikola Tesla je příklad člověka, který byl o existenci éteru přesvědčen a postavil systémy pro jeho využití pro dobro lidstva. Některé z jeho systému (dnes známé jako Teslovy cívky) používaly vysokofrekvenční, vysokonapěťové výboje z kondenzátorů k vytváření vln (poruch, zlomů, ...) v éteru. Ve svých pracech nazýval tyto „podráždění“ éteru „impulsy“, protože mohl cítit jejich zářivé účinky. Typicky měl primární cívku s několika závity, která směřovala tyto impulsy k sekundární cívce. Sekundární cívka v systému byla plochá „palačinková“ cívka s mnoha závity, která byla umístěna uvnitř primární. Za běhu sekundární cívka zvyšovala produkované „napětí“ na velmi vysoké hodnoty. V jeho systému mohlo „napětí“ (tension namísto v angličtině běžného voltage), jak ho nazýval, dosahovat milionů voltů.
 

Co je však nejzajímavější je fakt, že jeho systém používal transformační efekt bez toho, aby byl hnací silou elektrický proud nebo magnetismus. Fungovalo to díky elektrostatickému indučknímu mechanismu, který násobil napětí v systému. Slovy Gerry Vassilatose, autora knihy „Cold War Technology: Project HAARP and Beyond“:

...(Tesla) objevil nový indukční zákon, takový kde se zářivé (radiant) šokové vlny ve skutečnosti samozesilovaly, když přišly do styku se segmentovanými objekty. Segmentace byla klíčem. Zářivé šokové vlny se setkaly se spirálou a „přelily se“ přes vnější povrch, z jednoho konce na druhý. Tyto šokové vlny vůbec neprocházely vinutím cívky, pro ně byl povrch cívky jako aerodynamický povrch. Podél povrchu cívky byl naměřen konzistentní přírustek elektrického tlaku. Tesla prohlásil, že voltáž může být často zvýšena o úžasnou hodnotou 10.000 voltů za palec povrchu axiální cívky. To znamená, že 24-palcová cívka může absorbovat zářivé šokové vlny, které měly na počátku 10.000 voltů, a znásobit je na 240.000 voltů! Taková transformace napětí je nevídaná pro aparát tak malé velikosti a složitosti. Tesla dále objevil, že výstupní napětí je matematicky spřízněno s odporem vinutí ve spirále. Vyšší odpor znamenal vyšší maximum napětí.

Začal mluvit o svém generátoru impulsů (šokových vln éteru) jako o „primáru“ a o spirálovité cívce umístěné v šokové zóně jako o „sekundáru“. Ale nikdy neměl na mysli tyto termíny vztahovat k jejich významu v magneto-elektrických transformátorech. Tento objev byl skutečně naprosto odlišný od magnetické indukce. Existoval reálný a měřitelný důvod, proč mohl dělat své „skandální“ výroky. Jeho systém měl atribut, který ho na čas kompletně překvapil. Tesla na svých sekundárních cívkách nenaměřil žádný proud. Vyvodil z toho, že proud, který se měl objevit, byl kompletně nepřítomný.

S každým palce povrchu cívky se zvyšovalo čisté napětí (oddělené od proudu). Tesla neustále mluvil o „zákonech elektrostatické indukce“, principu, který málokdo pochopil. Tesla nazýval kombinaci generátoru půlsů a sekundární spirálovité cívky „transformátorem“. Teslův transformátor však není elektromagnetické zařízení; využívá zářivou energii (šokové vlny v éteru) a produkuje čisté napětí, oddělené od proudu.

 

Není bez zajímavosti, že mnoho výzkumníků tvrdí, že navíc ke zvyšování napětí tyto systémy také násobily celkouvý výkon – produkujíce „overunity“ (účinnost větší než 1, podle mainstreamové fyziky nemůže takový přístroj existovat. Laicky – vytváří více energie, než spotřebovává, pozn. překl.). Nicméně, ti stejní výzkumníci tvrdí, že ve správně sestrojené teslově cívce není přítomen téměř žádný „proud“ v konvenčním smyslu. Jelikož mainstreamová fyzika učí, že výkon rovná se napětí krát proud (elektronů, neboli volty * ampéry), jak by mohl jakýkoliv systém násobit výkon, pokud není přítomen žádný proud?

Odpověď nalezneme jedině tehdy, pokud jsme připraveni akceptovat možnost, že naše současné porozumění elektrickému proudu není správné. Jedním důvodem špatného pochopení může být to, že mainstreamová věda nepoužívá původní Maxwellovy rovnice. Namísto toho používá „zjednodušené“ verze, se kterými se inženýrům a návrhářům obvodů lépe pracuje při návrhu konvenčních elektrických systémů.

V jeho práci, "A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field" Maxwell uvedl 8 rovnic (které měly 20 „podrovnic“, komponent), které by vysvětlily vše ohledně elektromagnetismu. Později Oliver Heaviside redukoval těchto 20 rovnic na pouhé 4, v jednodušší formě matematiky. Přitom eliminoval všechny možnosti, které byly přípustné v originální Maxwellově formě. Například éter a podélné vlny (longitudinal waves).

Pokud jsme připraveni připustit, že dogma nabízené mainstreamovou vědou není inspirováno shůry, měli bychom být otevřeni možnosti, že naše porozumění elektřině je mylné. Když je řeč o Teslových systémech, mnoho lidí navrhlo, že „napětí“ plynoucí jeho systémy je ve skutečnosti čistá forma éteru. Snad kombinací vysokofrekvenčního přepínání jiskřiště a dalších metod, které zabránily manifestaci proudu, uspěl v izolaci éteru. Pak byl s pomocí sekundární cívky schopen „nasát“ éter z okolí a zvýšit celkový tlak éteru (= „napětí“) v jeho systému.

Vypadá to, že Tesla našel cestu jak znásobit „výkon“ bez nutnosti zapojit elektrický proud. To by mohlo znamenat, že to, co nazýváme elektrickým proudem (definovaný pohybem elektronů) je ve skutečnosti jen vedlejší efekt éteru. Proud elektronů by ve skutečnosti mohl blokovat či brzdit pohyb éteru, což je skutečný zdroj výkonu (energie).

Expert na Teslu Eric Dollard o tomto tématu mluví ve své práci, "The Fallacy of Conductors." Vysvětluje, jako elektrické pole či tenze v éteru je to, co ve skutečnosti nese proud skrz vodič, a ne pohyb elektronů. Tok elektronů je jednoduše vedlejší jev.

Fyzik Frederick David Tombes také popisuje, jak je za proud odpovědný éter, ve své práci "Maxwellovy originální rovnice":

Elektrický proud začíná jako čistý stlačený tok éteru. Může a nemusí zahrnovat tok elektronů jako druhotný efekt. Pozitivní částice mohou být strženy tokem éteru a negativní částice se mohou pohybovat proti proudu éteru, směrem ke zdroji, ale prvotní událostí je tok éteru pod tlakem. Proto když poprvé zapneme elektrický obvod, bude následovat injekce napětí (charge) do obvodu, ze zdroje síly. Stlačený éter bude proudit v uzavřeném obvodu a bude expandovat a nafukovat se, dokud se nerozmístí uvnitř vodičů. Vodiče slouží jako tepny pro stlačený éter.

 

Je pravděpodobně významné, že nemalý počet výzkumníků má za to, že zavržený koncept éteru je zodpovědný za elektrický proud, stejně jako za množství jiných jevů. Ale jak by existence éteru posloužila lidstvu? Jak by éter mohl být využit?

 

Éterická budoucnost

Pokud je éter tím, co skutečně pohání elektrický obvod, znamená to že mainstreamová věda se za posledních sto let dostala extrémně daleko od správného směru. Abychom se na něj dostali zpět, musíme připustit existenci éteru, studovat jeho vlastnosti, a zjistit jak může být využit a zachycen - nebo získán z okolního prostředí pro produkci volné energie!

Z Teslových zápisků to vypadá, že éter se chová jako vysoce stlačený plyn. Se svou cívkou byl Tesla schopen nejprve izolovat éter (čisté napětí) od proudu, a pak ho znásobit sekundární cívkou, aby získal přebytek energie. Pokud je toto možné, pak musí existovat mnoho cest, jak z tohoto nevyčerpatelného zdroje, který naplňuje celý vesmír, extrahovat energii. Musíme je jen najít.

Tato „studená“ forma elektřiny (oproštěná od proudu elektronů) má mnoho unikátních vlastností, které jsou běžně demonstrovány mnoha vynálezci. Například, pokud je připojena k anténě, může přenášet výkon bezdrátově podélnými vlnami. Tyto vlny mohou pronikat Faradayovými klecemi, na rozdíl od konvenčních (příčných) el.mag. vln. Také, proud éteru, či „studená elektřina“ může být použita k přenosu výkonu na velké vzdálenosti pouze jedním vodičem, způsobem, který s konvečním elektrickým proudem není možný. Navíc studená elektřina „nepálí“ jako konvenční elektřina v tom smyslu, že ji výzkumníci jsou schopni použít k napájení žárovek pod vodou, aniž by došlo ke zkratu nebo by cítili elektrické šoky.

Pokud by si mainstreamová věda udělala čas na studium a pochopení toku éteru, dovolilo by to realizaci nové technologické revoluce. Nejen že bychom mohli extragovat volnou energii z prostředí namísto spalování fosilních paliv, ale mohli bych navrhovat zařízení, optimalizovaná na využívání studené elektřiny (éteru). Dokud by taková zařízení nebyla široce rozšířená, mohli bychom jednoduše extrahovat volnou energii a transformovat ji na konvenční elektřinu.

Éter je jistě zodpovědný za více věcí, než pouhá elektřina. Má se za to, že se podílí na gravitaci, hmotnosti, snad dokonce času samotném. Možná UFO létající po obloze nějak manipulují éter a produkují tak antigravitaci nebo pohonnou sílu. Technologie založené na využití éteru by nás mohly dostat ke hvězdám!

Z jiné stránky, dokud skutečně nepochopíme podstatu éteru, nemůžeme získat skutečné porozumění jakékoliv síly ve vesmíru. Například, dnešní vědci nejsou schopni říct, co je to za „věc“, která tvoří magnetická nebo elektrická pole. Mohou tvrdit něco o „virtuálních fotonech“ létejících sem a tam mezi dimenzemi, ale ve skutečnosti neví, co se doopravdy děje. Pokud by studovali éter, mohli by být schopni přijít s odpověďmi.

Namísto toho jsme udržováni v temnotě nevědomými vědci, kteří vytvořili z vědy moderní náboženství a odmítají přemýšlet mimo zavedená schémata.


Potrava pro myšlení

K ukončení tohoto článku bych chtěl zahrnout zprávu na fóru, která inspirovala tento článek. Nemusí poskytnout všechny odpovědi, ale poukazuje na zajímavé body:

David L. Wenbert: 

Nechme je všechny dovědět se Velké Tajemství: že napětí je RYCHLEJŠÍ než „proud“, a že rychlé přepínání to může využít, využívajíc jakýkoliv zdroj volných elektronů v prostředí (země, vzduch, voda). Toto je jak v konečném důsledky všechna zařízení na volnou energii pracují; Bearden měl pravdu – vytvořit Dipól, a přepínat (ho) tak, že není nikdy vybit / zkratován a pak lze čerpat volný proud navždy. Napětí se šíří rychleji (nejméně 8x rychleji než světlo), zatímco proud se šíří v pevném vodiči rychlostí srovnatelnou s rychlostí světla. To je „to“, to je Velké Tajemství. Všechno ostatní je malování oken. Je to jako to, co řekl Hans Bethe o atomové bombě - „Velké tajemství bylo, že to bylo reálné. Jakmile jste TO věděli, každý mohl přijít na to, jak to udělat...“

 

Je několik důvodů, proč si myslím, že tento komentář má merit:

  • Tesla tvrdil, že podélné vlny z jeho systému se šíří rychleji, než světlo.

  • Když uzavřete obvod, proud zaostane za napětím. Napětí je tam jakoby hned všude.

  • Tesla použil rychlé přepínání aby způsobil šokové vlny či impulsy v éteru a zabránil proudění elektronů, tímto byl schopný získat čistý tok éteru, který mohl zesílit (násobit).

zdroj

* * *

 

(O Teslovi, volné energie atd. existuje také výborný zdroj v češtině, stránky L. Kopeckého - http://kopecky.rtyne.net/ a http://free-energy.webpark.cz, konkrétně např. článek Teslův systém zářivé energie.

Kdo by ještě o realitě těchto věcí pochyboval, může podívat na "studenou elektřinu" v praxi - žárovka napájená pod vodou: http://www.youtube.com/watch?v=0MchjJy1GOs. Na youtube je na dotaz "cold electricity" i spousta dalších videí.)

 

Diskusní téma: Dobré zprávy Webbotu - nové světlo, nová elektřina, pád NWO

žárovka pod vodou

pdp7 | 29.06.2014

Jenže žárovka svítící pod vodou není žádný důkaz cold electricity. Změřte si odpor té vody a vlákna. Ba ani známý THP neboli Tesla Hairpin Circuit co tam svítí jakoby "zkratovaná" žárovka. Spočítejte si induktanci toho "zkratu" při té frekvenci, pomůže vám Thomsonův vztah. Teprve až se vám rozsvítí dejme tomu 10 žárovek 230V 15W zapojených do série a tato řada žárovek přemostěná 10cm dlouhou měděnou šínou, pak je možné mluvit o studené elektřině. Netvrdím že cold electricity neexistuje, ale zas tak jednoduché jako na těch videích z youtube to není. Sám se tím zabývám, na internetu se maže kolem huby hodně medu :D

SHKQEbfs91

assitineMiz | 07.12.2013MCMZLeuw65

assitineMiz | 03.12.2013Lululemon Canada36966

andomrdf | 09.10.2013


Poznatky k vývoji...

Jan | 30.01.2012

Vědci a jejich poznatky a vynálezy použité(údajně) při vývoji tzv. Haunebu-

Giuseppe Belluzzo
Henri Coandă
John Searl
Viktor Schauberger
Rudolf Schriever
Nikola Tesla

genius

N | 30.01.2012

Tesla je genius, jeden z najväcsich vobec. Vynalezy mu ukradli a ti takzvani vedci a prizivnici mu znicili a mozno aj vzali zivot. Iba preto ze vedel ovela viac ako oni. Ako moralne vyspely clovek sa podvodnikom neubranil. Velki ludia su obycajne vysoko moralne vyvinuti a vystaveni "Kristovmu osudu" v nasom svete.
Ja viem tak ze Tesla bol Srb, mama negramotna a otec srbsko ortodoxny pop.

O Teslovi se ví...

Jan | 29.01.2012

O Teslovi se ví už dávno, že to byl nedoceněný "Slovanský" génius.Jak sem o něm četl, tak se narodil v Chorvatsku.Z jakého slova vznikl "elektron"?Co sem zjistil tak je to od slova "jantar".
Vlastnosti jantaru:
Třeme-li jantar vlněnou látkou, vzniká záporný náboj "statické elektřiny". Tuto vlastnost jantaru popsal již v 6. století př. n. l. Thales z Milétu. Odtud pochází název elektřina, protože řecký název pro jantar je elektron.
Elektřina jako taková je přece životodárná energie ať už statická nebo dynamická.Je tu přece určitá analogie- energie jde sestupně od největší- neviditelné po hmotnou? :o)
A co je ten Éter?
Slovo Éter (nebo Aether či Aithér) má více významů:
Éter (fyzika) – ve fyzice byl považován za látku, která je médiem pro šíření elektromagnetického záření,
Aithér – název boha jasného světla (latinsky Aethera) z řecké mytologie,
aether (klasický element) – pravá podstata ve filozofii a alchymii.
Nejhorší jsou ve vědě dogmata, jak v náboženství.Skutečný vědec neřekne tohle je nemožné.Vím všechno? Nikdo neví vše, takže z toho pohledu je možné všechno :o)
poděkování

nina | 28.01.2012

VŠEM poslům DOBRÝCH zpráv. :-))

Re: poděkování

Daniela I. | 28.01.2012

Pripájam sa a dúfam, že ich postupne bude viac :)))
tých poslov aj správ :)))

K Teslovi

Radomír | 28.01.2012

Tesla, jeden z největších talentů lidstva, byl národností Chorvat. JIž od dětství projevoval zvláštní schopnosti, pro které se cítilil nějak "nemocný" a celý život se potýkal s nedoceněním.
Citace z Teslova zápisníku:
Před mým zrakem zjevovaly obrazy, často doprovázené silnými záblesky světla, které mi znemožňovaly vidět skutečné objekty a vyrušovaly mě při přemýšlení nebo při jiné činnosti. Když někdo ke mě pronesl slovo, objevil se mi živě před očima obrázek objektu, který ono slovo představovalo a někdy jsem vůbec nebyl schopen rozlišit zda to, co jsem viděl, je skutečně hmotné nebo ne. To ve mě vyvolávalo znepokojení a úzkost. Později jsem si formuloval teorii, že tyto obrazy byly výsledkem reflexní činnosti mozku na sítnici. Pokud je mé vysvětlení správné, mělo by být možné na sítnici promítnout jakýkoli obrázek, který vytvoříme svou myslí a tak jej zviditelnit. Takový pokrok by znamenal revoluci všech lidských vztahů. Později jsem začal instinktivně podnikat výlety za hranice toho malého světa, který jsem znal, a viděl jsem nové scény. Ty byly nejdříve velmi rozmazané a nezřetelné a mizely, když jsem se pokoušel na ně soustředit. Postupně získaly na síle a zřetelnosti a nakonec na sebe vzaly podobu skutečných věcí. Brzy jsem objevil, že toho docílím nejpohodlněji, když půjdu ve svých vizích stále dál a dál, budu dostávat stále nové vjemy a tak začnu cestovat; ovšem v mé mysli.

Nikdy se nedokázal postarat o komerční využití svých vynálezů a pro svou bezelstnost byl také často jinými využíván a podváděn.
V elektrotechnické recenzi časopisu The century vyšla fotografie rentgenových snímků, pořízených Teslou, ještě před tím než Rentgen oznámil objev paprsků X. Tesla se nikdy ani nepokusil brát se za své prvenství v tomto objevu a naopak Rentgenovi ještě blahopřál. Podobné to bylo i s rádiovou technologií, kterou si přivlastnil Marconi (většina z patentovaných prací nebyla jeho) a až v r. 1943 Nevyšší soud USA prohlásil jeho patent za neplatný a prvenství přiřkl Teslovi.

Že objevil volnou energii, o tom není pochyb. Měl i své žáky - viz:
http://www.exopolitika.cz/news/jak-americka-vlada-potlacila-prvni-civilni-vesmirny-prumysl-na-svete-/

Již během pokusů v Colorado Springs Tesla zjistil, s jak mocnými silami má co do činění. Tam také udělal objev, který považoval za vůbec nejdůležitější ve svém životě – objev zemských stojatých vln (skalární vlny). Tímto objevem dokázal, že Země může být použita jako vodič, na který lze namodulovat vysokonapěťové a vysokofrekvenční vlny. Zjistil, že energie ke komerčnímu využití se nemusí jen z něčeho „přeměňovat“, ale může se získávat přímo.
Citace ze zápisníku:
První potěšitelný výsledek jsem získal na jaře následujícího roku, kdy jsem dosáhl napětí okolo 100 milionů voltů se svojí kuželovitou cívkou. Velikost napětí jsem odhadl z velikosti blesku. Ačkoli jsem věděl, že větší napětí lze získat pomocí přístroje větších rozměrů, instinktivně jsem tušil, že stejného cíle lze dosáhnout správnou konstrukcí poměrně malého, kompaktního transformátoru. Tohoto poznatku jsem využil a uchýlil se k použití vysokonapěťového vodiče se závity o značném průměru, dostatečně oddělenými, aby potlačovaly distribuovanou kapacitu, a současně zabraňovaly nežádoucí akumulaci náboje v kterémkoli bodě. Aplikace tohoto principu mi dovolila dosáhnout napětí více než 100.000.000 voltů, což byl limit rizika nehody. Když jsem v roce 1900 docílil mocných výbojů o délce 1000 stop (přes 300 m!) a jiskřící proud kolem zeměkoule, vzpomněl jsem si na první nepatrné jiskry, jež jsem pozoroval v laboratoři na Grand Street a cítil jsem vzrušení podobné tomu, když jsem objevil rotační magnetické pole.

Na Long Islandu postavil takové zařízení (věž, vysoká 187 metrů), ale v r. 1917 byl celý projekt na vládní příkaz zrušený.
Citace ze zápisníku:
Nejsem ochoten se poddat některým úzkoprsým a žárlivým jedincům, kteří chtějí mařit mé úsilí. Tito lidé nejsou pro mě ničím jiným než mikrobi zákeřné choroby. Můj projekt byl odložen přírodními zákony. Svět na něj nebyl připraven. Příliš předběhl svou dobu, ale stejné zákony nakonec umožní jeho triumfální úspěch.

Tesla se po celý život potýkal s finančními problémy. Kvůli Edisonovi odmítl Nobelovu cenu, na kterou byl spolu s ním navržen. Osud mnoha patentů a vynálezů je dodnes nejasný; nejasné jsou i poslední chvíle jeho života, nahrávající verzi násilné smrti (udušení polštářem).

Re: K Teslovi

Daniela I. | 28.01.2012

Ja som myslela, že Srb,
ale podstatné je, že našej krvnej skupiny, aj keď nedocenený...

Re: Re: K Teslovi

MM | 29.01.2012

V Chorvátsku žijúci Srb, syn kňaza.

Re: Re: K Teslovi

Radomír | 29.01.2012

Ano, je to tak. Zmýlil jsem se. Srboslavjanec, narozen na území Dalmácie, tehdy patřící k Rakousku-Uhersku, dnes k Chorvatsku.
Dopustil jsem se ještě jedné chyby a uvedl, že věž měřila 187 metrů. Ten údaj je ve stopách, takže to vychází asi na 60 metrů.
Omlouvám se.

Re: Re: K Teslovi

Hox | 29.01.2012

spíše záměrně "zapomenut", než nedoceněný. Skoro všechny jeho patenty skoupil J.P.Morgan a dal k ledu, a to co zbylo zkonfiskovala po jeho smrti americká rozvědka či armáda. Kdyby měl Tesla možnost své projekty dokončit, byla by tu volná bezdrátová energie už přes sto let..

Re: Re: Re: K Teslovi

Daniela I. | 29.01.2012

záměrně "zapomenut",
---------------
áno, to je ten správny výraz :)


Re: Re: Re: K Teslovi

Danka | 30.01.2012

Podobne ,,vypiekli" s ďalším geniálnym človekom - Rakúšanom Viktorom Shaubergerom, ktorý sa zaoberal vodou. Na konci života ho pod zámienkou lepších podmienok na výskum vylákali do USA. Tam ho držali niekoľko mesiacov v púšti v Texase a domov ho pustili, len keď podpísal, že všetky jeho vynalézy a práce prejdú do vlastníctva Američanov a on bude o svojich objavoch mlčať. Pár dní po návrate zomrel.
Shauberger objavil zákonitosti, ktoré platia pre vodu a ktoré v mnohom popierajú, to čo sa dnes bežne učíme v škole. Samozrejme, že bol ,,múdrymi" vedcami vysmiaty a vyhlásený za blázna. Objavil, aké sú súvislosti medzi vodou a lesmi, ako vzniká a ako zaniká voda. Ako sa voda správa a akú má liečivú moc, keď má svoje ideálne podmienky. A naopak, aká môže byť chorá, keď do nej človek zasahuje vo svojej nevedomosti a potom prinášať choroby všetkému, čo s ňou príde do styku. Už pred 80 rokmi predpovedal, aké následky bude mať nerešpektovanie skutočných prírodných zákonov na vodu a tým aj na Zem a celú našu civilizáciu. Žiaľ, do bodky sa splnilo, čo predpovedal. Vo výsledku dnes žijeme a je jasné, prečo ho na konci života tak zákerne umlčali. Podobne, ako po prečítani kníh Nl, aj po prečítaní knihy a názorov Shaubergera človek zistí, že skoro všetko robíme úplne naopak a sami sebe pílime konár.
Ale vzhľadom na to, že v poslednej dobe vychádzajú na svetlo tie skutočne správne informácie o fungovaní nášho sveta, jeho objavy budú mať, podobne ako Teslove, obrovský význam pre naše ďalšie prežitie.

Re: Re: Re: Re: K Teslovi

Vědec | 19.02.2015

Shauberger také velikán o kterém se v žádné škole neučí. Jen vás opravím jeho poznatky oficiální věda tají naštěstí nyní se doba mění a vyšlo pár knih. Jeho pochopení šíření energií víry a uměle vytvážení vírů ve vodě a ve vzduchu do sebe vtahuje volnou energii a díky tomu je účinnost vírových turbín nad sto procent. Energie se šíří ve vírech a v geometrických obrazcích například při harmoniích zvuku..

Přidat nový příspěvek