Dá sa „natiahnuť Prezervatív na Zemeguľu“?

20.7.2018

z knihy Od antropoidnosti k Ľudskosti...

 

Časť III. Dá sa „natiahnuť Prezervatív na Zemeguľu“?1

Možno tým, ktorým kultúra Prezervatívov pripadá ako riešenie problémov preľudnenia planéty a ochrany reprodukčného zdravia ľudu pri „bezpečnom sexe“ kvôli oblaženiu zmyselnosti, bude ťažké uveriť, že problém na ktorý narazilo ľudstvo — je celkom iný typ problému a ochrániť sa pred biosférou Zeme a Vesmírom pomocou všelijakých Prezervatívov nebude možné. Napriek tomu je to tak. Ide o to, že hrozba preľudnenia a choroby šíriace sa pohlavnou cestou2 — je v ľudskej civilizácii iba jeden — a pritom najviditeľnejší — strastiplný prejav dominancie zvieracieho režimu psychiky u vcelku rozumných ľudí. Existuje ešte množstvo iných, pre ľudstvo nie menej nebezpečných, následkov dominancie zvieracích inštinktov nad psychikou, a na tieto prejavy «zvieracej podstaty» Prezervatív (dokonca s veľkým písmenom) natiahnuť nemožno.

 

V prvom rade sa treba zbaviť sebaklamu o tom, že sexuálne zábavky s použitím prezervatívov sú bezpečné pre zdravie budúcich generácií. Samozrejme, že gumené technické produkty znižujú šancu nakaziť sa venerickými ochoreniami a AIDSom u všetkých, ktorí ich bezprostredne používajú, vymieňajúc ich za nové aj s partnermi po skončení zábavy. Samozrejme, že ako spoľahlivé prostriedky, nedovoľujú sperme pretiecť do pošvy, následkom čoho je počatie nemožné. No ide o to, že pri počatí sa zďaleka nie všetka informácia prenáša z muža na ženu cez súbor chromozómov v spermatozoidoch; ide o to, že určitá genetická informácia sa odovzdáva cez biopole. Pri pohlavnom styku nedochádza len k preneseniu do ženského tela fyziologických tekutín tvoriacich spermu, produkovaných mužským organizmom, ale aj k informačnej výmene medzi mužskou a ženskou energiou počas vzájomného pôsobenia ich biopolí.

Táto energo-informačná výmena je obojstranná, a nielen smerom od muža k žene, ako sa to deje, keď skúmame súlož výlučne ako prečerpávanie chemických látok a bunkovej biomasy z mužského organizmu do ženského. Napríklad v medicíne sa zistilo, že ak je žena tehotná, tak otec dieťaťa v období tehotenstva matky pociťuje zvýšenú ospalosť a spí viac v porovnaní so svojim zvyčajným stavom, hoci počas tehotenstva ženy v mužskom fyzickom organizme neprebiehajú žiadne viditeľné zmeny, a po preliatí spermy a ukončení pohlavného aktu chýba aj akékoľvek hmotné prepojenie organizmov matky a otca.

Presne tak isto sa mení aj biopole žien v dôsledku pohlavného aktu jak energeticky, tak aj informačne. VŠEOBECNÁ biológia a praktický chovatelia čistokrvných domácich zvierat už dávno poznajú jav, ktorý dostal názov „telegónia“. Podstatu tohto biologického javu, ktorý je označený týmto slovom, objasníme na konkrétnom príklade. Ak kobylu koňa skrížime so žrebcom zebry, tak potomstvo mať nebudú kvôli nezlučiteľnosti ich vaječných buniek a spermatozoidov. No aj po uplynutí mnohých rokov po takejto vyložene neplodnej súloži, po mnohých spáreniach kobyly-koňa so žrebcom-koňa a možného narodenia prírastku, sa kobyle (alebo dokonca jej potomstvu) môže narodiť žrebček, pruhovaný ako zebra, ktorý ma vlastne dvoch otcov: žrebca-koňa na základe spermy a žrebca-zebru na základe biopoľa.

Zmysel prastarého výrazu «pokaziť dievča», poukazuje ani nie tak na fakt pretrhnutia panenskej blany pri prvom pohlavnom styku (deflorácia), ako na odovzdania žene zo strany samca-defloranta genetickej informácie, ktorá vôbec nemusí ladiť s genetickou informáciou, ktorú jej v budúcnosti odovzdá otec jej detí podľa spermy. Snaha vyhnúť sa problémom s fyzickým a psychickým zdravím potomstva (spôsobeným konfliktnosťou genetickej informácie odovzdávanej dieťaťu od rôznych mužov, ktorí mali pohlavný vzťah s jeho matkou), nútila našich predkov, z jednej strany, vyhýbať sa manželstvu jak so ženami, ktoré prišli o panenstvo nešťastnou udalosťou, tak aj s vyloženými pobehlicami; a z druhej strany, aj mládenci, ktorí získali na dedine povesť nečestných deflorantov, mali vysokú šancu byť nemilosrdne zmrzačení bratmi a príbuznými takto nimi «pokazených» dievčat.

Táto vedomá starostlivosť o normálnu genetiku budúcich pokolení, prípadne tradícia, už nevedomá si svojho zámeru, no prejavujúca tú istú starostlivosť o spoločnosť, boli stimulom k tomu, aby aj bez prezervatívov a hrozby nakazenia sa pohlavnými chorobami a AIDSom, mnohé pokolenia oddávna vychovávali vo svojich deťoch úctivý a ochranný vzťah k panenskosti, ktorej zachovanie až po vstup do prvého manželstva sa u väčšiny národov v minulosti považovalo za jednu z najdôležitejších mravno-etických „hodnôt“ celospoločenského významu.

Nárast počtu psychóz a neuróz v 20. storočí a ich geografia majú určitú súvislosť so zmenou postoja v spoločnostiach k potrebe ochrany panenstva až po vstup do prvého skutočného (a nie fiktívneho) manželstva.

Avšak informácia o biologickom jave telegónie, vysvetľujúcej dôvody ochranného postoja väčšiny národov k panenstvu, sa nedostala ani do učebníc všeobecnej biológie, ani fyziológie a ľudskej anatómie. A keďže drvivá väčšina obyvateľstva prestala chápať zmysel slov «pokaziť dievča» a nevedia nič o „telegónii“3, žijúc v technosfére odtrhnutí od biosféry, tak sa môžu utešovať ilúziami o sexuálnych radovánkach, zdravotne bezpečných pre nich aj ich budúce naplánované deti, za použitia všelijakých druhov antikoncepcie chemicko-farmakologického alebo mechanického charakteru.

No v skutočnosti, keď obdobie sexuálnych radovánok prejde, a nastúpi túžba porodiť bábätko, na svet môže prísť dieťa, ktoré bude mať jednu mamu a jedného otca podľa spermy, a množstvo otcov podľa biopoľa (ducha). A každý z otcov odovzdal matke dieťaťa určitú genetickú informáciu na biopoľovej úrovni v priebehu mnohých uplynulých antikoncepčne kultúrnych (a vraj bezpečných pre reprodukčné zdravie) seáns sexuálnych radovánok.

Štatisticky neodvratná nezlučiteľnosť genetickej informácie, odovzdanej takémuto dieťaťu jeho rôznymi otcami podľa biopoľa, sa odrazí nie najlepším spôsobom na jeho telesnom zdraví a psychike.

No aj samotná „žena“, považujúca za normálne mať styky s množstvom samcov — sa po takomto type sexuálnych radovánok svojim biopoľom viac ponáša na kolektor kanalizačných odtokov, než na milujúcu ženu, ktorá sa má stať milujúcou matkou. Okrem toho, treba mať na pamäti, že drvivá väčšina telesných ochorení má vo svojom základe (skôr než sa ochorenie prejaví navonok) poškodenia celkového biopoľa organizmu i biopoľa jednotlivých orgánov; a tento druh poškodení je v energetike človeka prepojený s jeho psychikou priamymi i spätnými väzbami rôznej hĺbky a intenzity. T.j. ak budeme hľadieť na fyziológiu ľudí, tak antikoncepcia nielenže negarantuje ochranu reprodukčného zdravia ženy, ale aj vytvára hrozbu pre jej individuálne zdravie vo všetkých ostatných zmysloch: od „neškodných“ neuróz až po onkológiu.

V súčasnosti ani jeden prezervatív či iná antikoncepcia neochraňuje hľadačov sexuálnych radovánok pred následkami energo-informačnej výmeny súčinnosťou biopolí jak na zdravie ich samotných, tak aj zdravie ich potomkov. A ak tradičná medicína vie a dokáže pomerne „bezpečne“ vyškrabať matku v prípade neželaného tehotenstva, a ako prevenciu pred tehotenstvom vykonať sterilizáciu mužov a žien, tak si vôbec nevie rady v tom, ako očistiť (ak sa spamätá a zachce byť dobrou matkou) biopole radodajky od všetkých tých útržkov genetickej informácie, čo do nej vlialo to množstvo s ňou si užívajúcich, bezstarostne žiadostivých, človeku-podobných samcov.

Druhá strana otázky ohľadom biopolí v sexe je spojená s homosexualitou a ďalšími zvrátenosťami. Súlož homosexuálov v telesnej rovine je, ako vieme, neplodná... Čo sa však deje v biopoliach zvrhlíkov, a sú zvrhlíci neplodní aj v biopoľovej rovine, rovnako ako v telesnej? Ako vplývajú na kolektívnu psychiku celej spoločnosti a jej podskupiny, a tiež na hierarchicky objemnejšiu biosféru Zeme? — Nato tradičná veda odpoveď nepozná.

A kým tradičná medicína a psychológia, ale najmä sociológia zotrvávajú v želaní nepoznať odpovede na jedny i druhé otázky, zvrhlíci pre seba žiadajú osobitné sociálne postavenie a ochranný status vo vzťahu k sebe zo strany celej spoločnosti, v celom rade prípadov seba vykresľujúc ako skutočnú elitu ľudstva, hnaciu silu kultúry atď., bez činnosti ktorých je civilizácia vraj odsúdená uvädnúť v nude, tvorivej neplodnosti a vrátiť sa k primitívnej „divosti“. No ak sa pozrieme na biopolia a kolektívnu psychiku tej spoločnosti, v ktorej je dobre zvrhlíkom, ktorých psychika je svojim režimom vzdialená aj od normálnej zvieracej, aj od normálnej ľudskej, tak diskusie na tému, či má význam kultivovať a ochraňovať toto sociálne bahno, treba rázne ukončiť a neoblomne prejsť k praxi neprestajnej a rozmanitej hygieny kultúry i spoločnosti.

A tak širší pohľad na problém z pozícií všeobecnej biológie a teórie prírodných polí (nositeľov energie a informácie) ukazuje, že všetko to, čo sa „kondómlieri“ chystajú učiť deti vo federálnom programe „Plánovanie rodiny“ je mimoriadne obmedzené, nezodpovedá reálnym procesom fyziológie tela a fyziológie biopoľa pri pohlavných vzťahoch i mimo nich, a preto jednoznačne podrýva genetický potenciál zdravia každého národa, čím ho zároveň vedie k degenerácii a, možno, k úplnému vymiznutiu z dejín. Toto je, nezávisle od svojej geografickej lokalizácie, reálnou genetickou hrozbou pre celé ľudstvo.

A degenerácia búrlivo prebieha na Západe, ktorý skôr než ostatné regionálne civilizácie planéty stratil úctu k panenstvu, sex postavil na úroveň bežnej zábavy; a zároveň akceptoval zvrhlíkov ako „sexuálnu exotiku“ (skryjúc skazenosť pod termín „menšina“, aby zahmlil podstatu veci) a medzi deťmi a tínedžermi začal hlásať kult antikoncepčných prostriedkov: prezervatívov, liekov meniacich hormonálne prostredie organizmu, vaginálnych spermicídnych krémov atď., ktoré vraj umožňujú bezstarostne a spoločensky bezpečne (bez negatívnych následkov) si neobmedzene užívať rozkoš v rôznych sexuálnych radovánkach, nenesúc zato žiadnu zodpovednosť ani pred sebou, ani pred súčasníkmi, ani pred potomkami.

* * *

Vsuvka r. 1998

Noviny „Duel“ № 10 (57) r. 1998 uverejnili materiály „okrúhleho stola“ uskutočneného v Štátnej Dume RF na tému „Demografická situácia a pilotný projekt „Reforma zdravotníctva“ v Tverskej a Kalužskej oblasti: čo hovorí Rusku Svetová banka?“. V tejto diskusii sa medzi iným spomínalo, že v USA sa inovácie sociálnej zabezpečenosti obyvateľstva zameriavajú na aplikáciu mnohého z toho, čo bolo normou v sovietskom spôsobe života: objavili sa «okrskoví policajti», objavila sa «úroveň poskytnutia lekárskej pomoci nezávisle od materiálneho zabezpečenia» atď. Účastníci diskusie sa vyjadrili kriticky aj ohľadom programu „Plánovanie rodiny“, ktorý sa tak zapáčil kondómlierom. Redakcia „Duelu“ doplnila materiály „okrúhleho stola“ o list jedného zo svojich čitateľov z Kyjevu, ktorého informácia vyvodzuje závery z programu učenia tínedžerov „bezpečnému sexu“ a „plánovaniu rodiny“ v USA:

«Posielam vám výstrižok z kyjevských pornografických novín, kde sa hovorí o výsledkoch pôsobenia programu sexuálneho vzdelávania v škole — toho istého programu, ktorý chce zaviesť v ruských školách J.Lachova.

„Zaujímavé noviny“ blok V (exoerotika) № 45 (55) 1998:

Najefektívnejšia antikoncepcia

V roku 1970 bol v USA schválený program „sexuálneho vzdelávania“ pre školy, na realizáciu ktorého vláda vyčlenila stovky miliónov dolárov. Cieľom programu bolo zníženie počtu potratov. Boli vytvorené plány a príručky. Jednako výsledok bol znepokojujúci: úroveň potratov medzi tínedžermi stúpla za 5 rokov o 45 %! Ako sa ukázalo, podobné programy stimulujú skorší začiatok pohlavného života.

Teraz sa vo všetkých štátoch zavádza program učenia zdržanlivosti. Žiadna antikoncepcia, žiadne plánovanie rodiny — podobné témy sa viac nefinancujú. Rodina sa označuje za základ života. Vláda vyčleňuje 250 miliónov dolárov na výchovu tínedžerov v duchu panenstva a zdržanlivosti až do vstupu do manželstva. Senátor štátu Pennsylvania Rick Santorum to okomentoval takto: „Peniaze sa vyčleňujú na ten najefektívnejší spôsob predchádzania tehotenstvu“.

Otázka: ak o daných faktoch vedia regionálne kyjevské pornonoviny, tak môže o nich nevedieť predseda frakcie Dumy, ktorá sa danou otázkou priamo zaoberá?

A ešte jedna otázka: a ak vie (veď nemôže nevedieť), to vari niet nikoho, kto by posadil tú ... za mreže pre demoralizáciu maloletých (ešte k tomu v celoštátnom rozsahu)?

S úctou V.O.Kočkin, Kyjev»

* * *

Čo sa týka úplného zablokovania šírenia genetickej informácie cez biopole, takmer 100 % garanciu bezpečnosti sexu poskytuje len technický poddruh onánie — bábiky (v podstate protéza celej ženy alebo celého muža a ich fragmentov) s rôznou mierou technickej vyspelosti a sexuálne radovánky v skafandri pôsobiacom na erotogénne zóny a určenom na použitie v kombinácii so vstupom do virtuálnej sexuálnej reality vytváranej počítačom4. No podobné oblaženia zmyselnosti je možné zabezpečiť aj oveľa lacnejšie, bez počítača.

Je známy jeden experiment: kryse implantovali do mozgu elektródy tak, že keď do nich púšťali napätie, tak sa stimulovalo centrum pôžitku. Elektródy zapojili do obvodu, ktorý krysa sama mohla zapínať stlačením tlačidla a tak pociťovať pôžitok, kedykoľvek si to zaželá... Krysy neprestajne stláčali tlačidlo a, zabudnúc na všetko ostatné, zomierali od vyčerpania5.

Sexuálne radovánky v počítačovej virtuálnej realite sú v podstate rovnakou „krysou schémou“, len technicky zložitejšou a oveľa drahšou. No keďže chirurgický zásah do organizmu nie je pre vstup do virtuálnej reality potrebný, tak to vytvára ilúziu nezávislosti človeku-podobného hľadača pôžitkov od počítačovej sexbomby.

Ničmenej, technicky reálne sexuálne radovánky v počítačovej virtuálnej realite sú jedným zo spôsobov samovraždy nedoľudí, ktorá im pritom dáva pôžitok. Metóda, síce aj nie je okamžitá (preto nedesí), no je tým rýchlejšia, čím viac je ich psychika podriadená zvieracím inštinktom. Príťažlivosť tohto prostriedku (technicky v mnohom podobnému bahnu močiara) samolikvidácie nedoľudí môže byť zvýšená pomocou interaktívnych dialógových procesov s priamou a spätnou väzbou v „ľudsko“-strojovom sexuálnom systéme; programové zabezpečenie môže byť tiež „optimalizované“ s cieľom vyvolať rýchlejšie a nevratné vyčerpanie organizmu a zmenu psychiky toho, komu predtým bola odkrytá možnosť byť Človekom6.

Takýmto spôsobom, analýza podstaty problematiky spojenej v reálnom živote s vyššie uvedeným federálnym programom „Plánovanie rodiny“ hovorí o tom, že RF skutočne potrebuje celoštátny program výchovy detí a žiakov, prevýchovy dospelých a vzdelávania všetkých, avšak taký, ktorý bude kvalitatívne odlišný aj od programu importovaného z Holandska, aj od programu navrhovaného Ruskou asociáciou plánovania rodiny. A tí, ktorým vlastný um a v kultúre už všeobecne známe prírodné zákony šírenia energie a informácie nestačia, tak skôr než začnú importovať prezervatívovú kultúru Západu do RF, mali by si pozrieť a ozmyslieť7 štatistiku tých krajín, ktoré sú lídrami „sexuálnej revolúcie“ 20. storočia a u nás sú mnohými kondómliermi považované za etalón kultúry ako takej, a antikoncepčnej kultúry konkrétne.

V každej z týchto krajín počas niekoľkých desaťročí fungovali určité štátne školské a všeobecné kultúrne programy8 sexuálnej výchovy. A v podstate neutajovaná štatistika týchto krajín umožňuje posúdiť nakoľko boli tieto programy efektívne a užitočné v zmysle nimi spôsobených spoločenských následkov pre jednotlivcov a rodiny9. Tie isté regionálne noviny, avšak v inom svojom čísle uvádzajú nasledovné údaje:

«USA. Vek súčasných Američanov, ktorí sa rozhodli prepojiť svoj život manželským putom, je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najnižší: u žien 24,5 roka, u mužov 26,7 roka. Za posledné dve desaťročia sa počet rozvodov zvýšil 4-krát, priemerná aktuálna miera rozvodovosti predstavuje 55 %. Väčšina Američanov žije spolu pred svadbou okolo 18 mesiacov, ak sa potom vôbec vezmú (zvýraznené nami v citáte). Takmer tretina z celkového počtu novorodencov tvoria mimomanželské deti (toto číslo trikrát prevyšuje ukazovateľ z r. 1970)10.

Veľká Británia.11 Po škandále spojenom s rozvodom Charlesa a Diany miera rozvodovosti vyrástla o 50 percent. Toto číslo stále rastie. A počet takzvaných „prvotných“ sobášov (t.j. keď ženích a nevesta idú pred oltár po prvý raz) sa nachádza na veľmi nízkej úrovni. Väčšina Britov má tendenciu sobáš odkladať — 7 z desiatich párov žijú pred svadbou minimálne 2 roky: vstupujú do manželstva priemerne v 27 rokoch. Mnohí sa rozhodli pre „vzťah založený na vzájomnom porozumení“, a nie pre manželstvo.

<...>

Švédsko. Spolunažívanie — vžitá forma mimomanželských vzťahov, takže existenciu spoločnej adresy možno považovať za garanciu oficiálneho uznania. Nový švédsky vynález — sambor, alebo spolužitie za neprítomnosti akýchkoľvek vzájomných finančných záväzkov, prevláda nad oficiálnym manželstvom. A keď sa dvojica rozíde, tak majetok sa delí podľa príslušnosti (pri rozvode sa všetok spoločne nadobudnutý majetok delí na polovicu). V roku 1995 bol oficiálne vydaný zákon uznávajúci homosexuálne páry, poskytujúci im všetky práva, okrem jedného: práva na adopciu».

 

Z uvedených údajov vyplýva predovšetkým to, že Západ vôbec nie je natoľko zákon-rešpektujúca spoločnosť, ako to vykresľujú demokratizátori RF. Obyvateľstvo Západu vo všetkých jeho štátoch neakceptuje západný štatút o manželstve a rodine. To sa aj odráža v tom, že mnoho ľudí udržuje v podstate vzájomné rodinné vzťahy mimo zákonne zaregistrované manželstvo. Možno, že jednou z príčin takéhoto odklonu od dodržania zákonnosti je snaha sa ochrániť od možných platieb alimentov a súdnych poplatkov, a majetkových strát v prípade majetkových sporov pri možnom rozpade rodiny. Okrem toho sa zreteľne vyskytuje aj snaha sa poistiť týmto spôsobom pred možnými falošnými a nepoctivými sobášmi s vyloženým zámerom následného rozvodu a zmocnenia sa majetku partnera na akomkoľvek dostupnom zákonnom základe.

A tak tu je vysoké percento detí, ktoré sa rodia mimo oficiálne manželstvo. I keď nie všetky takéto deti boli porodené osamelými matkami, no z väčšej časti nepredstavujú plod Lásky svojich rodičov, ale vedľajší produkt ich sexuálnych radovánok a podriadenosti zvieracím inštinktom, čo mnohým z týchto rodičov a detí veští do budúcna veľké problémy osobného a spoločenského charakteru. V opačnom prípade, ak by rodičia mali ďalekosiahle plány budovať rodinu a vychovávať deti, tak väčšina z nich by nemala dôvod sa vyhýbať oficiálnej registrácii manželstva v súlade s platnými tradíciami a legislatívou krajiny. Nepriamo je to tiež vyjadrením toho, že legislatíva rodinu nechráni, ale ju potláča; to aj vedie k tomu, že určitá časť ľudí sa snaží ochrániť svoje záujmy od platnej legislatívy12 vybudovaním vzťahov na vzájomnej dôvere. Štatistiku mimomanželského spolunažívania dopĺňa štatistika rozpadu právne zaregistrovaných rodín. Vo vysokej miere rozvodov sa prejavuje žiadostivý egoizmus minimálne jednej zo strán, a tiež neprítomnosť ochoty a rodičovských zručností zabezpečiť v ich rodine harmóniu, ak aj nie zo vzájomnej lásky, tak aspoň kvôli možnosti normálnej výchovy detí.

Spolužitie rok a viac pred vstupom do oficiálneho manželstva, ako vidno zo štatistiky rozvodov, vôbec negarantuje, že dvojica počas akože «skúšobnej doby» odhalí medzi sebou všetky rozpory a dokáže ich prekonať, po čom sa následne stanú manželmi až do konca svojich dní na radosť svojim rodičom, deťom i vnukom. No s prihliadnutím na jav telegónie, ide o krok dozadu v porovnaní s dobou, keď neexistovali prezervatívy a chemicko-farmaceutické druhy antikoncepcie.

Ide o to, že otázka rôznorodej kompatibility budúcich manželov, kvôli nutnosti riešenia ktorej dnes mnohí ospravedlňujú predmanželské sexuálne vzťahy, nie je nová. Stretávali sa s ňou aj naši predkovia. A zďaleka nie všetci šli pred oltár naslepo podľa hesla «zvykneš si, zamiluješ si». Rôzne národy mali svoje spôsoby nájdenia prijateľnej odpovede na túto otázku, vylučujúce možnosť, že príde k poškodeniu budúcej matky tým, kto pre ňu nebude dobrým mužom a pre koho ona nebude dobrou ženou.

Napríklad, na ukrajinských dedinách oddávna existovala obyčaj „zostať prenocovať“, ktorou sa končili „posiedky“ a „ulice“ (tak sa vtedy nazývali mládežnícke „párty“). Jej podstata spočívala v tom, že mládenec a dievčina, ktorých zaujímala otázka možnosti budúceho vstupu do manželstva, sa odobrali do súkromia a boli k sebe nežní, avšak bez nerušenia panenskosti, pred čím ich držali tradície (dvere od domu namazané dechtom, a hanba — hatiaca cestu k svadbe u tej, čo stratila panenstvo, a pre vierolomného zvodcu zasa perspektíva byť nemilosrdne dokaličený). Pri „nocovaní“, na rozdiel od antikoncepčných radovánok, odporúčaných „kondómliermi“, nedochádzalo k preniknutiu genetickej informácie do organizmu dievčiny, ani do jej hlbinných biopoľových štruktúr.

Pritom treba mať na zreteli, že „nocovania“ mali za cieľ garantovať kompatibilitu partnerov v manželstve a tým zároveň jeho vnútornú stabilitu, a nie vyhýbať sa manželstvu a pritom si bezstarostne užívať rozkoš zo vzťahu s partnerom (alebo meniacimi sa partnermi). Ak „nocujúci“ ostávali spokojní s charakterom svojich vzťahov, tak vstupovali do manželstva13; ak nie, tak očakávanie a hľadanie vyvolených pokračovalo.

A ak aj v manželstve, ktoré vzniklo po „nocovaniach“, nastala nejaká vzájomná nespokojnosť, tak až v tejto etape vzťahov muža a ženy nastupoval princíp «zvykneš si, zamiluješ si», pretože cirkevnými dogmami14 je rozvod zakázaný jedným z prikázaní Kázania na hore, ak aj krutým voči egoizmu jedného alebo oboch rodičov, no starostlivým voči ich deťom.

Západ aj dnešná RF sa mimoriadne lajdácky stavajú k tej okolnosti, že rozvod rodičov je veľkým nešťastím v živote dieťaťa, zanechávajúcim nezmazateľnú stopu v jeho psychike a skracujúcim jeho život15. A aby sa predišlo naneseniu tohto nešťastia svojim ratolestiam, tak mama a otec musia urobiť všetko preto, aby odhalili a pochopili príčiny svojej nekompatibility, a obaja sa musia zmeniť tak, aby v rodine panovala harmónia medzi všetkými: dospelými i deťmi.

Keďže v neúplnej rodine osamelého rodiča je vo väčšine prípadov nemožné vychovať z dieťaťa normálneho Človeka, tak tých, ktorí sa narodili a vyrastajú (jak na Západe, tak aj v RF) v takýchto „rodinách“ (výtvoru sexuálnej revolúcie), čaká sebavýchova a sebaprevýchova v oveľa ťažšej forme, než tých, komu sa pošťastilo narodiť sa v rodine milujúcich a starostlivých rodičov.

Každý proces sebavýchovy v spoločnosti predstavuje „štatistické sito“, v ktorom sa mnohí stanú obeťami vlastného nechápania a osvojovania si plodov defektnej kultúry, ľahostajnej k reprodukcii psychicky normálnych generácií Ľudí; vtiahnu do neho aj mnoho ďalších. A ako ukazuje štatistika minulosti, tak len malé percento z tých, ktorí boli v detstve ukrátení o rodičovskú ďalekozrakú lásku, sú schopní v živote všetko správne prehodnotiť a stať sa Ľuďmi.

T.j. skúsenosť Západu ukazuje, že dnes nemáme dôvod na radosť zo zavedenia v minulosti programov sexuálnej výchovy (školských aj neformálnych celokultúrnych, v tej forme v akej tam existujú). Problémy, spôsobené v skrytom matriarcháte nadvládou zvieracieho režimu psychiky a rôznorodej posadnutosti, ako boli, tak aj zostali, len sa vystupňovali nárastom technicko-energetickej vybavenosti a objavením sa všakovakých technológii, neznámych a nedostupných dobe kamennej, pre ktorú skrytý matriarchát a nadvláda zvieracích inštinktov nad civilizáciou, ak aj neboli životným ideálom, no boli prípustné práve pre tú etapu rozvoja dejín, práve pri tej energetickej zabezpečenosti spoločnosti a jednotlivcov.

Spomenuté regionálne noviny v rovnakom článku uvádzajú aj údaje o Japonsku, ktoré sme oddelili od citovaného fragmentu o rodine a sexe v USA, Veľkej Británii, Švédsku z jedného jediného dôvodu: zaradiť Japonsko do štatistiky biblickej civilizácie nie je vhodné, pretože Japonsko samo osebe je regionálnou civilizáciou, tej istej globálno-historickej úrovne dôležitosti ako aj Západ, no vyjadruje odlišné videnie sveta vo svojej duchovnej i zhmotnenej kultúre. A preto aj štatistika Japonska má oproti Západu iný, kvalitatívne odlišný charakter:

«Japonsko. Tradičné manželstvá z rozumu sú veľmi rozšírené, najmä medzi bohatými ľuďmi. Japonská rodina sa považuje za najpevnejšiu na svete (muž a žena často nemajú žiadne spoločné záujmy, avšak experti tvrdia, že ak novomanželia nedávajú manželstvu veľké nádeje, tak je to základom stability). Japonci sa pýšia tým, že počet nemanželských detí z celkového počtu novorodencov je u nich 1,1 %. Miera rozvodov prevyšuje ukazovatele predchádzajúcich rokov (menej ako 25 %). A tie páry, ktoré majú deti, sa len zriedka rozhodujú pre rozvod, takže počet osamelých rodičov sa za posledných 30 rokov takmer nezmenil. Bez ohľadu na tradície, súčasná mládež sa do manželstva neženie; zreteľne sa zmenšil počet tých, ktorí sú odhodlaní začať spoločný život».

 

Pritom treba mať na zreteli, že Západ sa snaží interpretovať Východ (a konkrétne Japonsko) cez svoje stereotypy (štandard) chápania sveta, bez akéhokoľvek tvorivej snahy predstaviť si to, čo existuje v iných kultúrach, čo však objektívne na Západe neexistuje. «Tradičné manželstvá z rozumu sú veľmi rozšírené» — tieto slová možno chápať dvojako a protichodne: po prvé, manželstvo z rozumu, ako manželstvo s cieľom pričleniť sa k spotrebiteľskému alebo sociálnemu statusu druhého z manželov, ktorý z nejakých dôvodov ide na ústupky alebo má svoje protipožiadavky, alebo nevidí nerovnosť manželstva; po druhé, manželstvo s cieľom porodiť a plnohodnotne vychovať deti, si tiež vyžaduje určitý rozumový kalkul možností ako zabezpečiť plnohodnotné narodenie a plnohodnotnú výchovu.

Takže manželstvo z rozumu v jeho druhom variante je vlastne vyjadrením ďalekozrivej Lásky k budúcim deťom a ich následným potomkom, Lásky k svojmu potenciálnemu manželovi a otcovi svojich detí. To nie je bezohľadné «nechali to na náhodu», zasúložili si, pozvíjali sa v návale inštinktívnych vášní, výsledkom vyčíňania ktorých sa môžu objaviť aj inštinktmi zrodené deti, z ktorých vychovať Ľudí sa možno z rôznych príčin ani nepodarí. Avšak práve tento štýl vzniku rodiny na Západe a v Rusku nazývajú «manželstvom z lásky» (oveľa častejšie, než v prípade skutočného manželstva z Lásky), a za protiklad mu dávajú «manželstvo z rozumu», ktoré v prvom zmysle sa chápe ako možnosť zmeniť svoj sociálny status na úkor pričlenenia sa k sociálnemu statusu druhého manžela.

Tradičná kultúra Japonska potláča v záujme výchovy detí slobodu rozvodov, čo sa aj prejavuje v tom, že prevažne sa rozvádzajú len bezdetné páry, hoci je možné, že sa pritom pricvakuje egoizmus a inštinktívne návaly určitej časti obyvateľstva zotrvávajúcej v manželstve a majúcej deti. Či je to dobré alebo zlé — to závisí od odpovede na otázku: má človek právo byť bezstarostným zvieraťom, ktoré je riadené inštinktmi a nezodpovedá za svoje činy; alebo je človek povinný vyplniť svoj rodičovský dlh napriek riziku, že v ňom možno životné okolnosti vybudia zvieracie inštinkty?

Ak budeme za správny považovať druhý uhol pohľadu, potom lepšie je pricvaknúť egoizmus niektorého z dospelých, než životné záujmy jeho detí. Zrušenie manželstva v takej spoločnosti je možné len ako zbavenie rodičovských práv v záujme odňatia dieťaťa z vyložene chybnej rodiny, v ktorej je výchova detí prakticky úplne vytesnená rozkladom ich mravnosti a zdeformovaním psychiky.

Citovaný súhrn štatistiky o sexe a rodine v regionálnych novinách nakoniec uzatvárajú údaje o RF:

«Mladé dievčatá v RF vstupujú do manželstva pri porovnaní so svojimi zahraničnými rovesníčkami častejšie. Posledné výskumy ukázali, že v RF je zreteľná tendencia znižovania veku vstúpu do prvého manželstva. Začiatkom 90-tych rokov bol priemerný vek vstupu do prvého manželstva u žien 21,7 rokov a u mužov 23,8 rokov. Je to jeden z najnižších ukazovateľov v Európe. Práve explózia sexuálnej revolúcie na začiatku 90-tych rokov priviedla ku zmenám v procese formovania rodiny. Snaha mládeže o sexuálnu nezávislosť narazila na ustálené stereotypy manželského správania, a táto nezávislosť sa pre mnohých stala tradičným manželstvom. Avšak manželstvo mladých dvojíc sa zmenilo v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami. Duchovná stránka ustúpila do úzadia, a momentálne v súčasných rodinných vzťahoch prevláda stránka materiálna. Mnohé mladé páry si dnes uvedomujú, že na vytvorenie vlastného domova je potrebná materiálna nezávislosť. Túžba získať čo možno najviac pôžitkov, hromadenie vnemov a materiálnych bláh sa stali cieľom pre mnoho mladých rodín».

 

Tieto slová o RF bude najlepšie ponechať bez komentára, pretože v podmienkach zdĺhavej krízy štátneho riadenia a spoločenského samoriadenia celkovo, ktorú možno opísať názvom rozprávky «choď tam — neviem kam, prines to — neviem čo», a ktorú prežíva RF v posledných desaťročiach, rôzni ľudia do rovnakých slov vkladajú (a z nich odvodzujú) rôzne významy. V takýchto podmienkach rôznorodosť, a občas aj vzájomne sa vylučujúca mravnosť, plány do budúcnosti, motivácia správania sa môže odrážať v rovnakých slovách a odlišných činoch.

Slová sa skladajú do štatistiky verejnej mienky „za“ a „proti“ vykonávanej politiky. No, keďže jedny a tie isté slová vyjadrujú rôzny (občas aj protichodný) zmysel, ktorý cez kolektívne nevedomie aj určuje priebeh udalostí v živote, tak nakoniec sa ukazuje, že drvivá väčšina sociologických ankiet nemá žiaden význam pre dlhodobú politickú stratégiu, pretože veľmi mnohí, považujúc sa za sociológov a profesionálnych politikov, operujú výlučne slovami16, zabúdajúc pritom na mimolexikálny zmysel života a predurčene cieľavedomý priebeh dejinných udalostí od počiatku až podnes i v budúcnosti.

Ako ukazujú uvedené údaje o rodine a sexe na prezervatívno-pokrokovom Západe, tak okrem čisto biologických (biopoľových) aspektov „kultúrneho“ sexu s antikoncepciou, existujú aj spoločensko-dejinné aspekty, na ktoré tiež nemožno natiahnuť Prezervatív (dokonca s veľkým písmenom). Pritom treba mať na zreteli, že nezhody v rodinnom spôsobe života Západnej civilizácie, o ktorých šla reč skôr, vôbec nevyčerpávajú zoznam rôznych nepríjemností, spôsobovaných prevahou zvieracieho režimu psychiky v spoločnosti, na ktoré tiež nemožno natiahnuť Prezervatív.

A všetky tieto problémy nie sú lokalizované uprostred nejakého jedného regiónu Zeme či v hraniciach jednej spoločnosti s konkrétnym typom kultúry, v dôsledku čoho by sa iné národné a mnohonárodné spoločnosti mohli na ne pozerať bezpečne zo strany, uspokojujúc sa vedomím vlastnej bezproblémovej existencie a svätosti (domnelej).

Inými slovami, kríza skrytého matriarchátu na základe zvieracieho režimu psychiky zavŕšila epochu národnej či štátnej nezávislosti a národno-kultúrnej autonómie. A samotná kríza sa môže skončiť buď biologicko-ekologickou samovraždou globálnej civilizácie, alebo vyústením do epochy globálnej obozretnosti a starostlivosti ľudstva i každého človeka. V takejto civilizácii ak sa aj budú nachádzať nedoľudia, tak len v „blázinci“, nie na slobode, a tým skôr nie v orgánoch štátnej a biznis moci.

Napríklad, k takýmto geograficky alebo kultúrne nelokalizovateľným problémom, ktoré splodila globálna civilizácia, patrí aj konflikt medzi technosférou a biosférou, ktorý ak aj môže byť vyriešený, no nie pri dominovaní v spoločnosti (vcelku rozumných ľudí) zvieracieho režimu psychiky. Ide o to, že tie prostriedky, pomocou ktorých starček Chottabič staval paláce, keď on i jeho priatelia potrebovali oddych, sú pre dnešné ľudstvo nedostupné. Uspokojovanie všetkých (bez výnimky) potrieb celej civilizácie i každého človeka sa uskutočňuje na základe využívania energie: biogénnej, poskytovanej biosférou Zeme a nepriamo Vesmírom; a technogénnej, ktorú ľudstvo získava na základe spracovania prírodných energonosičov (prevažne geologických palív, vrátane jadrových) v technických zariadeniach na výrobu energie. Energia (hlavne elektrická), preliata do technologických procesov, zabezpečuje získanie konečného produktu — tovarov a služieb, ktorých výrobný objem je priamo úmerný množstvu energie, ktorá bola vložená do každého z technologických procesov v spoločenskom zjednotení práce. Pritom určitý podiel každého z druhov energie (vloženej do technologických procesov) sa premieňa na iné druhy energie a vylučuje sa do okolitého prostredia, čo sa odráža v tom, že koeficient účinnosti všetkých technických prostriedkov dnešnej civilizácie je vždy výrazne menší než jedna (u väčšiny technických systémov okolo 50 %, len zriedkavo vyššie). Všetka technogénna a v technologických prostriedkoch stratená energia deformuje prirodzené pozadie celoprírodných fyzikálnych polí, v ktorých žije biosféra, a z ktorých časť ona sama tvorí. Úroveň takéhoto techno-energetického tlaku civilizácie na prírodu je tiež priamoúmerná výrobným objemom produkcie.

A vytúžený objem produkcie, na dosiahnutie ktorého sa orientuje investičná politika v spoločnosti, je podmienený kolektívnym nevedomím, v ktorom sa odráža prevládajúca v spoločnosti individuálna psychika. No pri zvieracom režime psychiky v kolektívnom nevedomí prevláda (najmä na Západe) psychologický komplex starčeka a stareny z rozprávky o Zlatej Rybke. Dominancia tohto kolektívno-psychologického17 komplexu sa prejavuje v tom, že výroba nie je zameraná na uspokojenie OHRANIČENÝCH potrieb dostatku (fyziologického, geneticky podmieneného, a rozumného, z väčšej časti podmieneného kultúrou) pre každého človeka, každú rodinu, pre celú spoločnosť, ale na uspokojenie NEOHRANIČENÝCH vrtochov módy, rozširujúc tak cez kultúru inštinkt sebautvrdzovania sa samičiek a samcov v BEZUZDNÝCH pretekoch agresívnej spotreby pre samotnú spotrebu.

To znamená, že v prípade aj naďalej trvajúcej prevahy zvieracieho režimu psychiky (najmä tzv. „elity“ — vládnucej spoločenskej triedy, ktorá behom posledného tisícročia už zjavne nevie čo od dobroty) privedie nezdržiavaný nárast energetického tlaku technosféry na biosféru k tomu, že dnešná biosféra Zeme sa pod vplyvom deformácie (pre ňu) prirodzeného spektra fyzikálnych polí v dôsledku technologickej činnosti ľudí zmení18. V takomto variante ďalšieho rozvoja civilizácie a biosféry niektoré biologické druhy zmiznú, iné zasa zmutujú. Avšak ľudstvo v tomto procese zmeny biosféry neprežije, nakoľko pri prevahe zvieracieho režimu psychiky a zombírujúcej kultúry nie je psychologicky schopné obmedziť svoje požiadavky a bude aj naďalej zvyšovať energetickú moc technosféry až do sebalikvidácie, čo aj leží v základe súčasnej biosférno-ekologickej globálnej krízy, a ženie ju vpred.

Treba mať na zreteli aj to, že znečistenie životného prostredia rôznymi látkami (priemyselným a domácim odpadom a smetím) je druhotné vo vzťahu k rôznorodému energetickému znečisteniu prostredia, nakoľko znečisťujúce látky (vrátane produktov rozpadu techno-energetických nosičov) sú väčšinou priamymi alebo vedľajšími produktmi technologickej činnosti na základe technogénnej energie. Neutralizácia a zužitkovanie znečisťujúcich látok, ako aj prechod na uzavreté technologické cykly, a uzavreté životné cykly produkcie pri istej úrovni výrobnej produkcie a technologickej kultúry si vyžaduje dodatočnú výrobu technogénnej energie (alebo obmedzenie výrobnej produkcie pri doterajšej úrovni výroby energie), čo ale nesníma otázku ohľadom energetického znečistenia životného prostredia, keďže koeficient účinnosti všetkých technických zariadení a elektrární dnešnej civilizácie je výrazne menší než jedna, a k prirodzeným prírodným prúdom energie sa tak pridávajú technogénne prúdy energie.

 

poznámky

1 Zo školskej anekdoty:

Učiteľ na hodine zemepisu: „Deti, viete ako sa dá natiahnuť kondóm na glóbus?“

— ??? A čo je to glóbus?

— Dobre, tým aj začneme.

2 Existujú informácie, že Homo Sapiens je jediným druhom v biosfére, ktorý trpí pohlavnými chorobami. Prečo nimi netrpia aj iné druhy?

3 Jav „telegónie“, napríklad, objasňuje aj dôvod, pre ktorý Starý Zákon prikazoval trest smrti za cudzoložstvo, homosexualitu a zoofíliu (sex so zvieratami). Nešlo o bezdôvodnú krutosť a intoleranciu k sexuálnej „exotike“, ale o sociálnu hygienu — t.j. cieľavedomú starostlivosť o zdravú genetiku budúcich pokolení. A novozákonný príbeh známy ako „Kristus a hriešnica, pristihnutá pri cudzoložstve“, nepredstavuje ospravedlnenie pre žiadostivý mravný rozvrat, ale odhalenie hriechov zvyšnej spoločnosti, ktorá hrešila inak.

4 Vytvorenie takýchto počítačových systémov, prístrojovej periférie a programového zabezpečenia je jasným príkladom toho, ako intelektuálna vyspelosť a vysoký profesionalizmus môžu kráčať ruka v ruke so zvieracím režimom psychiky a mravnosťou „chovateľov dobytka“ a robotechnikov.

5 To nie je náš objav: zavedenie elektród podľa krysej schémy do ľudského mozgu bolo opísané začiatkom r. 1960 v jednom z ranných diel bratov Strugackých ako ukľudňujúci prostriedok na udržanie zajatcov a väzňov v otroctve na nútených prácach. Rozdiel je len v tom, že tlačidlo zostávalo pod palcom otrokára.

6 Takýto agregát v úlohe „humánneho“ nástroja trestu smrti bol opísaný v jednej z poviedok poľského spisovateľa-fantastu Stanislawa Lema.

7 Preskúmať a pochopiť. – pozn. prekl.

8 Má sa na mysli umenie a činnosť médií.

9 Rodina, to je zrnko, z ktorého neprestajne vyrastá spoločnosť.

10 Ani s reprodukčným zdravím nie je všetko v poriadku: Problém neplodnosti sa prejavuje v tom, že v USA trvá dnes čakanie v poradovníku na adopciu detí porodených inými ľuďmi — 7 rokov. Analýza intelektuálneho rozvoja žiakov, ktorú vykonalo UNESCO, tiež postavila USA na jedno z posledných miest vo svete, za Čínou a krajinami Juho-Východnej Ázie.

11 Okrem tohto, viď aj poznámky pod čiarou vyššie.

12 Treba priznať, že legislatíva ZSSR - jeho posledných desaťročí, ako aj súčasná platná legislatíva RF, patria k tomu druhu hanebných právnych predpisov potláčajúcich normálny rodinný život väčšiny ľudí.

13 Okrem toho na pozadí predchádzajúcich radostí a nežností počas „nocovaní“ bola bolestivosť pretrhnutia panenskej blany počas prvej skutočnej súlože po vstupe do manželstva len chvíľkovou epizódou, a nezaťažovala psychiku ženy a preto v mnohom aj vylučovala možnosť vzniku u nej chorobne-opovržlivého postoja k sexu v manželstve, čo rozdelilo a pripravilo o šťastie nejednu rodinu.

14 V časoch pred vtrhnutím Biblie na Rus, keď ešte prevládal rodokmeňový systém života spoločnosti, sa dieťa nachádzalo pod poručníctvom rodu-kmeňa celkovo, nezávisle od charakteru vzťahu jeho rodičov.

15 Podľa štatistických údajov USA je dĺžka života ľudí, ktorí vyrástli v rodinách, ktoré sa rozpadli v dôsledku rozvodu — menšia, než dĺžka života tých, ktorých rodičia si rodinu zachovali, a tým skôr tých, u ktorých bolo v rodinách všetko v poriadku.

16 Viď vyššie uvedené vyjadrenie akademika I.P.Pavlova o mozgovom systéme Rusov.

17 Toto je ešte jedna chyba z nepozornosti u S.Freuda, že neodhalil kolektívno-psychologické komplexy v ich vzájomnej prepojenosti a podmienenosti od normálnej inštinktívnej psychológie jednotlivca.

18 «Po nás, nech je aj potopa» — štýl vládnutia „elít“ biblickej civilizácie, ktorý si väčšina z jej predstaviteľom možno ani neuvedomuje, napriek tomu je v politike realizovaný a dokonca našiel svoj prejav vo forme uvedeného aforizmu jedného z francúzskych Ľudovítov. To vedie k otázke: „Nebolo by pre starovekú Rus lepšie, ak by v minulosti nielenže bez odporu pustila Čingischána do Európy, ale ešte mu aj včas pomohla s vykorenením biblickej kultúry, ktorej moc bola tak zákerná i k potomkom, i k súčasníkom?“ — škrtiaca slučka Medzinárodného menového fondu by tak vôbec neexistovala, a aj ľudské práva by v celom svete vyzerali ináč, a nie zhovädilo na západný spôsob.

 

_

Diskusní téma: Dá sa „natiahnuť Prezervatív na Zemeguľu“?

K zamyšlení

S. | 06.12.2018

Láska:
„Role lásky byla dlouho špatně chápána. Láska není něco, co bychom měli dělat, abychom byli dobří, nebo abychom udělali ze světa lepší místo z nějaké abstraktní morální odpovědnosti, nebo proto, že bychom se měli vzdát svého hedonismu. Spojení s energií cítíš jako vzrušení, euforii, a pak lásku. Najít dostatek energie, aby se udržel tento stav lásky, určitě pomáhá světu, ale daleko bezprostředněji to pomáhá nám. Je to ta nejhedonističtější věc, kterou můžeme udělat.“

***

KSB:
«Tradičné manželstvá z rozumu sú veľmi rozšírené» — tieto slová možno chápať dvojako a protichodne: po prvé, manželstvo z rozumu, ako manželstvo s cieľom pričleniť sa k spotrebiteľskému alebo sociálnemu statusu druhého z manželov, ktorý z nejakých dôvodov ide na ústupky alebo má svoje protipožiadavky, alebo nevidí nerovnosť manželstva; po druhé, manželstvo s cieľom porodiť a plnohodnotne vychovať deti, si tiež vyžaduje určitý rozumový kalkul možností ako zabezpečiť plnohodnotné narodenie a plnohodnotnú výchovu.

Takže manželstvo z rozumu v jeho druhom variante je vlastne vyjadrením ďalekozrivej Lásky k budúcim deťom a ich následným potomkom, Lásky k svojmu potenciálnemu manželovi a otcovi svojich detí. To nie je bezohľadné «nechali to na náhodu», zasúložili si, pozvíjali sa v návale inštinktívnych vášní, výsledkom vyčíňania ktorých sa môžu objaviť aj inštinktmi zrodené deti, z ktorých vychovať Ľudí sa možno z rôznych príčin ani nepodarí. Avšak práve tento štýl vzniku rodiny na Západe a v Rusku nazývajú «manželstvom z lásky» (oveľa častejšie, než v prípade skutočného manželstva z Lásky), a za protiklad mu dávajú «manželstvo z rozumu», ktoré v prvom zmysle sa chápe ako možnosť zmeniť svoj sociálny status na úkor pričlenenia sa k sociálnemu statusu druhého manžela.

Tradičná kultúra Japonska potláča v záujme výchovy detí slobodu rozvodov, čo sa aj prejavuje v tom, že prevažne sa rozvádzajú len bezdetné páry, hoci je možné, že sa pritom pricvakuje egoizmus a inštinktívne návaly určitej časti obyvateľstva zotrvávajúcej v manželstve a majúcej deti. Či je to dobré alebo zlé — to závisí od odpovede na otázku: má človek právo byť bezstarostným zvieraťom, ktoré je riadené inštinktmi a nezodpovedá za svoje činy; alebo je človek povinný vyplniť svoj rodičovský dlh napriek riziku, že v ňom možno životné okolnosti vybudia zvieracie inštinkty?
Ak budeme za správny považovať druhý uhol pohľadu, potom lepšie je pricvaknúť egoizmus niektorého z dospelých, než životné záujmy jeho detí.

***

ISLAM:
Je nepopiratelné, že jsme velmi rozdílné civilizace. Ačkoli máme mnoho společného, ​​máme i hodně odlišného. Proto je nutné říci, že i v arabsko-islámské společnosti mnohé vztahy a manželství fungují v podstatě jako u nás. Také, že většina manželství je monogamních. Jenže mužsko-ženské vztahy jsou postaveny na jiném základě ve srovnání s hodnotami, ke kterým Evropa začátkem třetího tisíciletí dospěla. Islám je mimořádně pragmatický a vnímám ho spíše jako ideologii, která i vztahy, a to nejen mužsko-ženské, ale všechny, řeší prakticky a obchodně. Proto citový aspekt v jisté části tohoto společenství prostě chybí. Projevuje se to zejména u fundamentalistů, kteří se urputně drží náboženských textů a nejsou schopni či ochotni dát prostor jinému názoru.
Žádnou premisou, zato obrovským tabu je předmanželský sex. A arabská, a zároveň islámská společnost oplývá masami mladých mužů i po třicítce, kteří si sex ve svém životě ještě nevyzkoušeli. Důvod? Nejsou ženatí. Důvod? Převážně ekonomický. K tomu, aby se muž mohl vůbec oženit, musí mít peníze. Peníze na zajištění bydlení po svatbě, na vybavení bytu nebo domu. Také na zlato pro nevěstu, na vystrojení svatby a na věno. 
To znamená, že přinejmenším v samotných arabských zemích mezi mladými lidmi často převládá beznaděj a vize „žádné“ budoucnosti. Mladí se protloukají životem a jsou ochotni chytit se jakékoliv stébla. Proto většina, ne-li téměř všichni, dokud dospějí k možnosti mít svatbu, byť jen za nejnižších možných výdajů, si nemohou dovolit mít regulérní sex, tedy heterosexuální a se svou manželkou.Neuspokojenosti fyzických potřeb mladých mužů generuje následky. Frustrace roste. Ideologie v podobě náboženství plus hospodářská situace ji pouze živí.
Nařízení a vztahy mezi muži a ženami se přetavily do islámského práva šaría ze základní náboženské literatury, kterou je Korán a hadísy, tedy zaznamenány skutky a výroky zakladatele islámu Mohameda. Z několika veršů Koránu vyplývá, že postavení ženy ve srovnání s mužem je nerovné. Mnozí muslimové se tedy podle toho se zařídili. 
Tato situace dává muži pocit, že má nad ženou moc. Že si v podstatě může dělat, co chce. Hovoříme o standardním arabském, případně muslimském muži, který se řídí náboženskými nařízeními resp. texty, a některými doslovně. Berouce v úvahu úroveň vzdělání – a od toho se odvíjející schopnost myšlení a jednání i ve vztahu k ženě napříč celým arabsko-islámským světem – musíme si uvědomit, že takových mužů je stále hodně. To má za následek většinové vnímání postavení ženy tak, jak jsme si popsali.
Vezměme si na mušku vraždy „ze cti“. Jde o názorný příklad vztahu muže k ženě, který poukazuje na majetnický a mimořádně tradicionalistických přístup. Úkladná vražda mladé ženy je spáchána v rámci rodiny. Za to, že se podívala na cizího muže, že s ním komunikovala, zda v málo početných případech, že s ním měla sexuální styk. 
Za jedno z hlavních poskvrněni se právě počítá vztah muže a ženy vybočující z řady společensky stanovených pravidel. A vskutku, když nastane podezření z takové eventuality, existuje nepsané právo mužského člena rodiny odčinit toto poskvrnění prolitím krve. Otec zabije dceru, bratr sestru. Nejlépe vlastní rukou. On rozhoduje o jejím životě a smrti. Presumpce neviny je zde bezpředmětná.
Když se našinec snaží pochopit takové pohnutky, pochodí asi těžko. Totiž ve společnosti a kultuře, ve které se pohybujeme, je takový přístup téměř pro všechny něco nepředstavitelného. Přitom se divíme, že to někdo může udělat, a navíc v rámci vlastní rodiny! Jaký má otec vztah ke své dceři, když ji dokáže bezcitně zabít? Kromě samotných pachatelů má tento primitivní zvyk četné přívržence. Strach o život je jedním z důvodů, proč se ženy bojí rozhodovat o svém vlastním životě.

biblicky projekt

jana123 | 27.07.2018

uz som si zvykla ze sa na tychto strankach navazate do bilblickeho projektu a s vanickou vylievate aj dieta Jazisa Krista a skutocne krestanstvo a nekriticky obhajujete dalsi projekt /mimochodom od od rovnakych autorov ako je aj biblicky projekt / islamsky projekt. Uholny kamen krestanov / nie biblickeho projektu/je KRISTUS a uholny kamen islamu je mohamed - porovnajte si ich neporovnatelne kvality a zivot a dospejte

Re: biblicky projekt

Hox | 27.07.2018

Cože? :)

Máš to v hlavě v pořádku? :) Přečti si proboha jakoukoliv knihu KSB a nehodnoť podle toho co o KSB tvrdí různí psychopaté a lháři, protože jednou se budeš také Ježíšovi zodpovídat ze svých skutků a zajímalo by mě co řekneš, až se tě zeptá proč jsi pomlouvala koncepci, která je založena na kristově učení a jeho principech.

Re: Re: biblicky projekt

Stela | 27.07.2018

A co když to Jana četla? Podle KSB musí mít všichni jednolitý názor? Kdo s texty nesouhlasí tak to "nemá v hlavně v pořádku", protože musí automaticky přejímat všechny postoje a názory autorů. A to tvrdíte, že KSB není ideologie :D
Čím se lišíte od těch kazatelů co vykládali tu "jedinou svatou pravdu" v kostelech?

Re: Re: Re: biblicky projekt

Hox | 27.07.2018

Pokud to četla, proč tvrdí že KSB vylévá "s vaničkou i dítě, Ježíše Krista", když ve skutečnosti je evangelium Ježíše Krista součástí KSB (například kniha základy sociologie, díl 3 a 4) a v žádném textu, který patří ke KSB, není nic o Kristu, co by se dalo jakkoliv negativně interpretovat, naopak, KSB se opírá o Ježíšovo učení? Což zjistí každý, kdo umí číst a přečte si něco z KSB.

Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Stela | 27.07.2018

Muslimové také tvrdí, že uznávají Krista, ale je to jen manipulace. Ve skutečnosti jim jde o likvidaci Křesťanství a nastolení Islámu všude na zemi.

Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Hox | 28.07.2018

Tenhle tvůj "argument" jde použít i proti autorům Bible, ti taky uznávají Ježíše. Autoři bible jsou muslimové?

Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Hox | 28.07.2018

Také se po tvoji reakci nabízí logická otázka. Z tvého pohledu je tedy KSB špatná proto, že se opírá u učení Ježíše?
Tohle je totiž přesně to, co vyplývá z tvojí logiky argumentace.
Ale přitom se stavíš na stranu Jany, která na KSB útočí proto, že se domnívá, že je to naopak (což neodpovídá realitě, jemně řečeno).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Stela | 28.07.2018

KSB se neopírá o učení Ježíše, KSB překrucuje texty Bible a tím se snaží vrhat špatné světlo na celé Křesťanství. Využívá toho, že je zde většina lidí ateistů, kteří Bibli nečetli a tak těm různým manipulacím snadno uvěří, protože nemají srovnání. Proč nehledáte v Křesťanství to dobré a nesnažíte se o nějakou nápravu, rekonstrukci toho špatného.? Místo toho se stavíte proti němu, proti vlastním kořenům. Podílíte se na jeho odepisování a připravujete tím půdu Islámu. Vychvalujete Islám, jakoby v něm bylo málo problémů, ty asi podle vás není třeba rozebírat a řešit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Hox | 28.07.2018

Můžeš si prosímtě přečíst kapitolu 6.3 knihy "Dialektika a ateizmus: dvě neslučitelné podstaty" (zde - http://leva-net.webnode.cz/products/dialektika-a-ateizmus-dve-nezlucitelne-podstaty1/ )

abysme mohli v konverzaci smysluplně pokračovat? Možná mi potom i vysvětlíš, pokud nezměníš názor, jak může někdo při smyslech tvrdit o KSB věci jako ty a jana.

Také bych se tě rád zeptal:

- můžeš ukázat jediné místo v KSB (v nějaké knize autorského kolektivu), kde se "vychvaluje islám"? Četl jsem z KSB většinu, o takovém místě nevím, není tam.

- můžeš ukázat jediní místo v KSB (v nějaké knize autorského kolektivu), kde je něco proti křesťanství nebo proti Ježíšovi? Opět o takovém místě nevím, není tam.

Stačí mi jeden jediný případ prvního a druhého. Pokud nebudeš schopná dodat, pak další konverzace nemá smysl, diskutovat má smysl jen o realitě, ne o něčích výmyslech nebo představách.

Ještě bych měl rýpavou otázku, vyjadřuješ se k něčemu co neznáš, nebo k něčemu co máš přečteno a prostudováno?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Stela | 28.07.2018

„Zo všetkých svätých kníh regionálnych civilizácií, tak, či onak priznávajúcich fakt Zjavenia Mosemu, Korán jediný je celostným, vyzýva k dobru, spravodlivosti, nerozsieva antagonizmy v spoloČnosti a v duši človeka.“ (Mrtvá voda)

„Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že Korán všade hlása svetonázor, odlišný od všetkých variánt „Ja-centrizmu“. Prostredníctvom Koránu sa ľuďom navrhuje prijať v kvalite vedomej normy organizácie psychiky jedincov a spoločenstiev SVETONÁZOR, PRICHÁDZAJÚCI OD BOHA KU KAŽDÉMU ČLOVEKU, prichádzajúcemu do styku s Koránom a jeho prekladmi.“ (DVTR)

Křesťanství:
„Kresťanstvo bolo vyhlásené za cudzie japonskému národnému duchu celkom správne, lebo ono je cudzie každému národnému duchu.“ (MV)

„A nič, okrem rozkladu Ľudskosti Biblia nenesie: o tom hovorí jak celá história i súčasnosť biblickej civilizácie, tak predovšetkým aj historická skúsenosť Ruska. Oponovanie tomu je kaleidoskopickým idiotizmom v ružových okuliaroch, nespôsobilým sa pozrieť na celostnosť sveta takého, aký on je v živote, a nie v spisoch biblických „humanistov“.“ (MV)

Velmi zajímavé, že spousta islámských zemí jsou stále na úrovni středověku, i když je Korán tak skvělý. Čím to asi je, že tam dosud existuje otroctví, neúcta k ženám, vraždy rodinných členů, kruté usmrcování zvířat rituálním způsobem, džihád a agresivita vůči nemuslimům.
Zato neustálá kritika „historicky zformovaného Křesťanství“ je vypovídající. A co historicky zformovaný Islám?
Kapitola z knihy Dialektika a ateismus už tu byla probírána myslím dost. Překrucování příběhu oslepnutí Pavla, zpochybňování ukřižování Ježíše a protlačování islámských názorů na věc, které jsou daleko od pravého smyslu a pravdy. Mají za účel jen napadat základy Křesťanství. Stejný účel má i útok na Bibli.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Hox | 28.07.2018

KSB rozlišuje pojmy korán a islám, první dva citáty se týkají koránu, otázka zněla na "vychvalování islámu", bezpředmětné.

U druhého citátu se navíc jedná o špatný překlad (chyba na naší straně), v originále je slovo "jdoucí" (iduščij) nikoliv "přicházející". V aktuálním překladu je to opraveno. Kromě toho se jedná o vytrhávání z kontextu, věc se má tak, že příloha 9 DVTR, ze které je ten citát, se zabývá rozdílem mezi dvěma typy světonázoru (vnímání světa), egocentrickým a bohocentrickým.

Bohocentrický světonázor znamená, že myšlenkový strom, model reality ve vědomí člověka, je vystavěn od nejobecnějšího (Bůh) ke konkrétnostem. Egocentrický světonázor je pak vystavěn opačně, od jednotlivostí k obecnostem (od člověka směrem ven do okolního světa). Realitě adekvátní je pochopitelně světonázor bohocentrický, jdoucí od obecného ke konkrétnímu.
Slovo "jdoucí" v tom citátu se týká jen směru, kterým je vystavěn daný světonázor, zda od obecného ke konkrétnímu nebo opačně.

Když se nad tím citátem trochu zamyslíte, pochopíte, že jeho smysl je pouze v tom, že konstatuje, že světonázor obsažený v koránu je světonázorem bohocentrickým. Což je pravda. Biblický světonázor je také bohocentrický. Konstatace faktu, že koránický světonázor je bohocentrický, není "vychvalování islámu".

U třetího citátu vyplývá z kontextu, že je myšleno historicky zformované křesťanství = biblický projekt.

Čtvrtý citát se týká Bible, zatímco otázka zněla na křesťanství. KSB rozlišuje pojmy Bible, křesťanství, učení Ježíše, nelze je zaměňovat.

Nikdo netvrdí, že na islámských zemích je něco ok a když si něco z KSB přečtete, pochopíte, že polemizujete s názory, které nikdo nezastává.

> Čím to asi je, že tam dosud existuje otroctví, neúcta k ženám, vraždy rodinných členů, kruté usmrcování zvířat rituálním způsobem, džihád a agresivita vůči nemuslimům.

Tím, jací jsou lidé. Ruský Tatarstán je také muslimský, nic z toho tam není.

Co se týká převahy kritiky historicky zformovaného křesťanství (=biblický projekt) nad historicky zformovaným islámem, je to dáno jednoduše tím, že biblický projekt je projekt zotročení lidstva který globálně převládl, a historicky zformovaný islám je jeho součástí, je v podřízeném postavení. Kdyby byl v pozici globální dominance islámský projekt, KSB by se zabývala primárně jím.

ad "překrucování příběhu Pavla", kdo vám dal mandát na pravdu, abyste mohla napadat z překrucování, když nevíte jak to bylo ve skutečnosti?
V názoru KSB na dané téma jsou jasné, srozumitelné a logické argumenty, které dosud nikdo ani nezkusil vyvrátit s pomocí vlastních argumentů. Jen útočíte bez argumentů.

"zpochybňování ukřižování Ježíše" - mluvíte, jako byste věděla s naprostou jistotou, že Ježíš byl ukřižován. Nevíte. Věřit můžete, ale nemáte právo napadat ostatní za odlišný pohled. Pokud je smrt Božího vyslance na kříži středobodem vašeho pohledu na svět, pak to není problém KSB, že se vám pohled obsažený v KSB nelíbí. Také, názor, že Ježíš nebyl ukřižován, zastávaly spousty křesťanů předtím, než vznikl islám, takže se nejedná o "islámský názor", ale o pohled, který je shodou okolností obsažen i v koránu. Podobně jako vegetariánství není "hitlerovský názor", protože hitler byl vegetarián, tak tento názor není "islámský názor" jen proto, že je i v koránu - existoval dávno předtím.

> ... názorů na věc, které jsou daleko od pravého smyslu a pravdy

kdo podle vás rozhoduje, co je "blízko pravému smyslu a pravdě"? Ústřední výbor? Kongregace pro otázky víry? Nebo přece jen Bůh? Nevím o tom, že by z někoho, kromě svých vyslanců, udělal své mluvčí.

Ad základy křesťanství, stejná situace, KSB má odlišný názor na to, co jsou základy pravého křesťanství (nikoliv toho biblického) - názor proti názoru.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Stela | 28.07.2018

Mandát na pravdu si činí autoři VP SSSR. Ty logické argumenty o kterých píšete jsou jen jejich názory na části Bible, které oni sami vytrhávají z kontextu. Napadají Bibli a obviňují jí z jejich vlastních výmyslů. A tak je to s většinou „argumentů“ a manipulací KSB včetně názvu „biblický projekt zotročení“.
Aby si člověk udělal reálnou představu jak to vlastně je, tak je potřeba znát dobře Bibli a také se seznámit s názory z druhé strany. A to, že zatím nikdo nic nevyvrátil není pravda, vyskytlo se tu dost argumentů v diskusích. Ale ten kdo je odmítá, protože se mu nehodí, tak pro něj prostě neexistují.
Naopak KSB tvrdí, že ona jediná ví jak to bylo s Ježíšem a nepřipouští jinou možnost. To autoři KSB napadají a tvrdí že jiný pohled je nemorální. A že je to názor muslimů je tam i uvedeno, je to jeden z jejich nástrojů jak chtějí rozložit Křesťanství.
Různými manipulacemi, slovíčkařením, rozdrobováním pomů a vymýšlením si nových kvůli mlžení skutečnosti se blíže k pravdě nedostanete. Ani skutečnost a zvěrstva v Islámu se tím nezakryjí. Korán je neoddělitelně spjat i s jinými knihami a hlavně s právem šaría, takže hodnotit ho odděleně je vytrhávání z viditelné reality.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Hox | 28.07.2018

Zkusme si malé zrcadélko:

-------------------------------------
Mandát na pravdu si činí Stela a spol. Ty logické argumenty o kterých píše jsou jen její názory na části KSB, které vytrhává z kontextu. Napadá KSB a obviňuje ji z jejích vlastních výmyslů. A tak je to s většinou „argumentů“ a manipulací Stely včetně podsouvání „islámu v KSB“.
Aby si člověk udělal reálnou představu jak to vlastně je, tak je potřeba znát dobře KSB a také se seznámit s názory ze strany stoupenců KSB, nejen odpůrců. A to, že někdo něco z KSB vyvrátil není pravda, byly vyvráceny všechny argumenty odpůrců v diskusích. Ale ten kdo vysvětlení odmítá, protože se mu nehodí, tak pro něj prostě neexistuje.
Naopak Stela tvrdí, že ona jediná ví jak to bylo s Ježíšem a nepřipouští jinou možnost. To Stela napadá a tvrdí že jiný pohled je nemorální.
Různými manipulacemi, slovíčkařením, rozdrobováním pomů a vymýšlením si nových kvůli mlžení skutečnosti se blíže k pravdě nedostane. Ani skutečnost a zvěrstva biblického projektu se tím nezakryjí. Bible je neoddělitelně spjata s Tórou a judaismem a hlavně tvoří algoritmicky se doplňující celek, takže hodnotit Bibli odděleně je vytrhávání z viditelné reality.
-------------------------------------

všimněte si, že jsem nemusel měnit prakticky nic, bylo to v připravené podobě pasující na vás. Co to znamená? že tam nejsou žádné argumenty, jen vaše dojmy a subjektivní tvrzení, ničím nedoložené.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Stela | 28.07.2018

Nevím co jiného než svůj subjektivní postoj bych měla napsat. V KSB jsou také jen subjektivní názory nezaložené na žádných důkazech, a o ty se opíráte.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Hox | 28.07.2018

KSB o ničem nepřesvědčuje, proto nemusí nic dokazovat, jsou to informace, které může každý zvážit jen sám.

Pochopitelně to co napíšete bude vždy subjektivní, jde o styl diskuse. Jak jsem ukázal, můžu to co jste napsala vzít a zrcadlově překlopit na vás, a vy to zkuste vyvrátit, zkuste se očistit. To je diskusní styl, který je neseriózní. Pokud tvrdíte, že autoři VP SSSR si činí patent na pravdu (což není pravda), tak ukažte, kde.

Jejich argumenty ohledně Bible jsou pochopitelně jejich názory, ale ukažte, že se jedná o vytrhávání z kontextu. Jen tvrdíte že je to tak. Ukažte to.

Ukažte, že jejich názory jsou výmysly a manipulace.

Tvrdíte, že KSB tvrdí, že jen ona jediná tvrdí, jak to bylo s Ježíšem, což opět není pravda a jen to ukazuje, že KSB neznáte. Ukažte, kde KSB něco takového tvrdí.

Pokud místo tvrzení, budou vaše příspěvky o tom, proč to tak je, nikoliv pouhá tvrzení že to tak je (mají vám ostatní slepě věřit?), pak bude o čem diskutovat, v opačném případě nemá diskuse smysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Stela | 28.07.2018

Nic jsem neprovedla a tudíž se nemám z čeho očišťovat, a co jsem napsala je jen výsledek několikaletého sledování tohoto webu, tudíž důkazy jsou taktéž na těchto stránkách a nemá smysl opakovaně popisovat, co zde již bylo publikováno. Mimochodem byla zde již předložena velmi průkazná fakta, bohužel byla buď smazána nebo v lepším případě přesunuta na pastebin. Prostě kdo fakta nechce vidět ten je nevidí. A proto je zbytečné dál pokračovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

hox | 29.07.2018

Ukaž konkrétně, kde KSB "překrucuje texty Bible", stačí jeden příklad. Pokud to bereš tak, že "překrucování textů bible" je jakýkoliv vlastní názor na cokoliv z bible, který se liší od toho povoleného církví, tak potom je věc jasná, další vysvětlení nejsou třeba.

> Proč nehledáte v Křesťanství to dobré a nesnažíte se o nějakou nápravu, rekonstrukci toho špatného.?

Přesně tím se KSB zabývá, ty jen máš jiný názor na ty věci, které jsou dobré, a které jsou špatné. Opět předkládáš svůj osobní názor jako objektivní pravdu, bez argumentů.

Když jsem mluvil o tom, zda to má Jana v hlavě v pořádku, řeč byla nikoliv o tom, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s pohledy KSB, ale o tom, že kritizuje něco, co tam vůbec není. Kdyby kritizovala něco skutečného, co v KSB je, bylo by to naprosto v pořádku. To se týká i tvého tvrzení, že se KSB staví proti křesťanství. Opět, něco co tam vůbec není, vyjadřuješ se ke svým představám.

Tvrdíš že "vychvalujeme islám", ale nejsi schopná ukázat kde. Tvrdíš že si autorký kolektiv činí nárok na pravdu, ale nejsi schopná ukázat kde. Tvrdíš že KSB tvrdí, že zná jedinou pravdu o Ježíši, ale nejsi schopná ukázat kde to tvrdí. Kdo to zde tedy má v hlavě v pořádku a kdo ne?

Když už jsi sem dala pár citátů, dám sem taky pár citátů z KSB, nechť každý posoudí, jaká tvrzení o KSB odpovídají pravdě lépe.

"Nový Zákon, Matúš kap. 4 rozpráva o takomto testovaní: «1. Vtedy Duch Ježiša zaviedol do púšte, aby ho diabol pokúšal, 2. a postil sa štyridsať dní a štyridsať nocí, až nakoniec vyhladol. 3. A pristúpil k nemu pokušiteľ a povedal: ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene zmenili na chleba. 4. On mu ale odpovedal: je napísané: nie len chlebom bude žiť Človek, ale každým slovom, vychádzajúcim z Božích úst. 5. Potom Ho diabol vedie do svätého mesta a stavia Ho na krídlo chrámu, 6. a hovorí Mu: ak si Syn Boží, hoď sa dole, veď je napísané: Anjelom svojim dá prikázanie o Tebe, a ponesú Ťa na rukách, aby si si nezranil nohu o kameň. 7. Ježiš mu povedal: je tiež napísané: nepokúšaj Hospodina Boha tvojho. 8. Znova Ho diabol vedie na dosť vysokú horu a ukazuje mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu, 9. a hovorí Mu: toto všetko Ti dám, ak, padnúc na zem, sa mi pokloníš. 10. Vtedy mu Ježiš povedal: odíď odo mňa, satan, lebo je napísané: Hospodinovi Bohu tvojmu sa klaňaj a Jemu jedinému slúž. 11. Vtedy ho diabol zanechal, a hľa, pristúpili Anjeli a posluhovali Mu».
Avšak, ako sa vyjasnilo, synodálny preklad Biblie do súčasného ruského jazyka na tomto miesto obsahuje podvod. V originálnych gréckych textoch Ježiš hovorí: «Nasleduj ma, satan...». Zmyslom analogický text je aj v Ostrožskej Biblii (prvotlačiara Ivana Fjodorova): «Poď za mnou, satan...» (Matúš, 4:10). Z toho možno pochopiť, že Ježiš sa k satanovmu návrhu postavil ako k prázdnej blafu podvodníka, a nie ako k reálnej ponuke „kniežaťa tohto sveta“; navyše, skrze Krista bolo Zhora satanovi ponúknuté pokánie (priznanie si chýb*) a poslušnosť, ktoré on odmietol.
Tú istú epizódu v kap. 4 opisuje Lukáš analogicky Matúšovi, iba s tým rozdielom, že u Lukáša je iné poradie návrhov, zvádzajúcich Krista." (Dialektika a ateizmus, str.39)


"Aj keď oficiálne cirkvi s názorom L.N.Tolstého v tejto otázke nesúhlasia, vyhýbajúc sa behom celého 20. storočia preskúmaniu mravno-etickej podstaty Kristovho učenia a mravno-etickej podstaty kresťanských cirkevných náuk (a tá je skutočne odlišná1) — predsa len, hodnotenie L.N.Tolstojom historicky reálneho kresťanstva a úlohy apoštola Pavla v jeho formovaní bola pravdivá, pretože Šavla na jeho ceste do Damašku k službe nepovolal Ježiš Kristus.
Danú udalosť radíme medzi sugestívne preludy2, pretože odmietame fakt zjavenia sa Šavlovi pravdivého Krista na základe toho, že:
Epizódy vzťahov takzvaného «Krista» a Šavla-Pavla, o ktorých je reč, sa odlišujú od množstva situácií uvedených v kánonických textoch Nového Zákona tým, že takzvaný «Kristus» sa chová úplne odlišne, než sa choval Kristus vo všetkých ostatných, nami nespochybňovaných, novozákonných svedectvách o jeho činnosti.
Takzvaný «Kristus» sa v epizóde so Šavlom na ceste do Damasku správa nekresťansky:
Pravdivý Kristus liečil nemocných a mrzákov — a tu, Šavol bol zbavený zraku, i keď len dočasne (Boh a Jeho poslovia jednajú bez sprievodných „doplnkových“ efektov tohto druhu).
Pravdivý Kristus nikdy a nikoho nenútil nasledovať ho silou, ani strachom, ani vydieraním — Ale Šavol sa chvel a bol vydesený, keď sa podriadil3 tomu, kto ho povolal do služby.
Dokonca aj keď sa pozrieme na epizódu vyhnania obchodníkov z chrámu, keď Kristus mal akoby použil hrubú silu4, tak aj v tomto prípade nebol nikto zmrzačený, nikto nebol zachvátený hrôzou, vôľa nikoho nebola v jeho psychike zamenená cudzou vôľou.
Pravdivý Kristus nikdy a nikomu nenaháňal strach, nikdy a nikoho nespravil mrzákom (ani dočasne), nikdy a nikoho nevydieral (tým skôr rafinovane v zamlčaniach, a nie otvorene slovami), nepotláčal a neprekrucoval vôľu nikoho5, nevytváral dvojzmyselné situácie umožňujúce obviniť jeho i Boha v čomkoľvek podobnom.
V činnosti pravdivého Krista a v činnosti toho, čo sa v duchu zjavil Šavlovi na ceste do Damasku, sa prejavili dve rozdielne a navzájom nezlučiteľné mravnosti.
A takéto obrátenie ku «kresťanstvu», aké podstúpil Šavol, nemohlo nastať, ak by bol povolaný do služby pravým Kristom. Pravý Kristus odkrýval pred každým (koho oslovoval) pravdu, a vykladal ju buď priamo a jasne, aby ho jednoznačne chápali; alebo, ako pravý dialektik, kládol jednoznačne pochopiteľné pomocné otázky, na ktoré ak respondent odpovedal úprimne podľa svojho svedomia6, tak sa svojim umom začal vzďaľovať „múdrosti“ tohto sveta, ktorá je pred Bohom bláznovstvom, a približoval sa chápaniu pravdy. A každý mohol Kristom mu odhalenú pravdu slobodne odmietnuť, alebo ju prijať do základov svojho života.
No Šavol sa stal «kresťanom» a apoštolom Pavlom nie zo svojej vedomej dobrej vôle, nachádzajúc sa pritom v pokojnom a optimistickom rozpoložení, prehodnocujúc svoje dovtedajšie presvedčenia-omyly, načerpané „múdrosťami“ tohto sveta behom svojho dovtedajšieho života, a ich podmienenosť jeho reálnou mravnosťou — ale urobil to trasúc sa a v zdesení, podriaďujúc sa pritom duchovi ktorý ho vyzval, pričom si zachoval svoju dovtedajšiu mravnosť (ako hierarchicky usporiadaný súbor mravných kritérií)7 a nezmenil v sebe nič, okrem rozumového postoja k faktom, ktoré mu boli už dávno známe:
predtým horlivo odmietal, že Ježiš je Kristus (Mesiáš, Boží pomazaný — Jeho vyvolenec pre uskutočnenie určitej misie v rámci Zámeru),
potom začal horlivo hlásať, že práve Ježiš je Kristom.
A špeciálna otázka:
Potrebuje pravý Kristus či pravý Boh, aby ľudia pravé kresťanstvo prijímali v stave chvenia a hrôzy, neschopní čokoľvek pochopiť; aby ho prijali tak, ako prijal „čosi“ Šavol-Pavol?
Ak človeka zachváti trasenie a hrôza, treba požiadať priamo Boha o ochranu a pomoc8.
A Šavol si na Boha ani nespomenul, pretože stratil sebakontrolu.
No ešte predtým, ako mu nahnali hrôzu a triašku, využívajúc Božie dopustenie vo vzťahu k nemu, Šavol bol od Boha vzdialený a tvrdohlavo zotrvával v tomto samoodcudzení od Neho. Obeťou sugestívneho preludu sa Šavol v Božom dopustení stal preto, lebo aj pred odchodom do Damasku, aj počas samotnej cesty bol posadnutý zlobou, a v takomto naladení (emočno-zmyslovom režime duše) nemal chuť myslieť na Boha; na svoj osobný VZÁJOMNÝ vzťah s Ním; na to, čo a ako učil Ježiš, a či je to pravda.
T.j. slepo a bezmyšlienkovito veriac farizejskej tradícii vyznávania judaizmu, žil mimo relígiu pravého Boha, sám sa od Neho separujúc bezmyšlienkovitou vierou v „múdrosť“ tohto sveta, zlostne a nezmyselne odmietajúc všetko, čo k nemu aspoň okľukami prichádzalo z Božích napomenutí, ktoré ľuďom odovzdával Ježiš, kým medzi nimi fyzicky žil. A bolo to tak, hoci Šavol mal otvorenú možnosť pouvažovať na tým, čo sa k nemu okľukami dostávalo z Ježišovho hlásania; mal možnosť predbežne sa pomodliť k Bohu aby ho ochránil od pokušení a preludov, ak už nedôveroval tomuto človeku — fyzickému Ježišovi, a príduc za ním mohol si s ním pohovoriť, v presvedčení že Boh vypočul jeho modlitbu a je tak samotným Bohom ochránený od pokušení a preludov, ako o to prosil v modlitbe. No Šavol to osobne pre seba nepovažoval za nevyhnutné; za nevyhnutné považoval realizovať represie voči inak veriacim a inak mysliacim. Takto vyzerala mravnosť Šavla pred epizódou na ceste do Damasku."
(Dialektika a ateizmus, str. 74)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Stela | 29.07.2018

Já nic nepředkládám jako objektivní pravdu, to jenom ty mě za to napadáš. Píšu jen své názory a to je podle mě v pořádku. Ty asi nechápeš že k názoru nelze uvést argumenty je to prostě názor. V knihách KSB ale píšou stylem, že oni tu objektivní pravdu mají a ten dojem mám proto, že neustále argumentují mravností. Jako by měli patent na to co je mravné a co není, jako by jenom oni znali pravý Boží záměr. A proto také předkládají lidem svoje vzory mravnosti a dělají to za účelem že lidé je budou přejímat. Jako například i v tomto článku, proto ty knihy napsali a proto svoje myšlenky šíří. Staví se do pozice autority. A já mám právo se k tomu vyjádřit.
Přitom uvádějí jen ta fakta, která se jim hodí. Z Bible vytahují jen negativa a z Koránu zase pozitiva. Nesouhlasím s jejich výklady Bible, to co je v Bibli o Pavlovi se dá vysvětlit úplně jinak, tak aby to bylo v souladu se zákony univerza a karmou. Útok na Bibli je roven útoku na Křesťanství. A útok na Křesťanství je útok na naše kořeny. Korán je v KSB vyzdvihován, to vidí i slepý a Korán je základem Islámu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: biblicky projekt

Hox | 29.07.2018

Píšeš svoje názory a to je podle tebe v pořádku (i podle mě), autorský kolektiv píše svoje názory a to podle tebe v pořádku není - a to už v pořádku není. Z toho co píšeš je vidět že diskutovat nechceš, argumentovat nechceš, chceš tady psát své názory, ale nechceš o nich diskutovat.

Názor je názor, ale pokud chceš aby ho zde někdo bral vážně, je třeba ho podložit argumenty.

To, že v knihách KSB píšou stylem že mají objektivní pravdu je jen tvůj dojem. Také není pravda, že by kdekoliv v KSB byly nějak uvedeny nějaké mravní normy - často je řeč o mravnosti, ale nikde není její obsah specifikován. To je také jen tvůj dojem, že někomu podsunují své mravní měřítka. Můžeš najít v KSB nějaké místo, kde je jsou ty hypotetické mravní měřítka, které někdo někomu podsunuje? Nemůžeš, není to tam a z principu být nemůže.

> Jako by měli patent na to co je mravné a co není, jako by jenom oni znali pravý Boží záměr.

Také jen dojmy, spíš bych ti mohl poradit zamyslet se, proč podobné dojmy máš, když v samotném textu je vždy uveden opak, že autoři nechtějí aby jim kdokoliv slepě věřil, ale každý si má informace zhodnotit sám, že pravdu zná jen Bůh a tak dále. Do role nijakých autorit se nestavějí, do těchto rolí se je snaží postavit jiní.

> A proto také předkládají lidem svoje vzory mravnosti a dělají to za účelem že lidé je budou přejímat

Nepředkládají. Opět, šlo by uvést jediné místo, kde něco takového v KSB je?

Není pravda, že z Bible vytahují jen negativa, pokud si nějaké knihy přečteš, zjistíš, že pokud si pomáhají citáty svatých písem, pro učely lepšího pochopení něčeho, tak přibližně stejně se opírají o citáty z bible i koránu. Co se týká "negativních" míst, ještě jsem neviděl argumentaci, která by tu argumentaci v KSB ohledně určitých míst bible vyvrátila. A pravda je vždy konkrétní a jediná, takže pokud se oprostíme od pohledu, že bible je celá neomylné slovo boží, a použijeme také rozum, a příjdeme na to že jsou tam deformace vložené lidmi, vydávané za slovo boží a boží vůli, tak by byl naopak hřích o tom nemluvit nahlas.

Ta argumentace o ohledně konverze Pavla a o tom, že se v té události projevila mravnost neslučitelná s Kristem ani Bohem, je celkem jasná a přímočará, a opět jsem neviděl žádnou argumentaci, která by ji vyvrátila a přitom dávala smysl.

telegonomia a ocista energetiky

jana123 | 27.07.2018

vedmy a volchovia vedeli energeticky ocistit nasilne spachany vstup do biopola ludi / napr. pri znasilneni/ , castokrat dospeli boli pouceni o tom, ako si aj pocas nasilneho aktu zachovat svoje a partnerove biopole nedotknute. Bolo to dolezite najma pocas vojnovych konfliktov ..... Dohladajte si ....

Pekné

Ľ | 23.07.2018

https://pastebin.com/6i2KmyhU

ujo

ujo | 22.07.2018

Páni, len jeden príspevok?
Asi nemáte elektriku v kempoch, alebo v stanoch nie je internecht.
1.
Celá časť sa v podstate zaoberá témou 6-teho prikázania - nezosmilníš.
Sú tu fakty - nie názory - o tom, ako sa do informačného poľa ukladá každá sexuálna "akcia".
ALE!
V Novom zákone máme pripomienku, že sa tak ukladá, aj každá (IN)formácia/myšlienka.
Už pohľad na "tetku" z Playboya, na porno na WEBEi, alebo na šťabajzňu kráčajúcu po ulici v priesvitných "háboch" smerom k tebe, pričom má svetlo slnka za sebou. Tie baby v protisvetle sú skoro ako nahaté. A tie potvory to veľmi dobre vedie!
2.
Si myslí tá sliepka z Playboya, tá v priesvitných šatách, tá v obtiahnutých legínach, tá každá v plavkách, že tie pohľady sa tiež NEUKLADAJú do databázy?!?
Každá myšlienka a každý deň!
3.
Presne, ako je hore povedané, sa to potom spojí s partnerovou databázou plnou (IN)formoácií/myšlienok, obrázkov, zážitkov a ich hnoja, ktorými sa od POčaTIA zaťaží deťa, ešte v lone matky!!!!!
Sa potom ľudia čudujú, že sú chorí.
- Nehreš, lebo ochorieš. Kniha prísloví.
Ani po 21.auguste. v roku 1968, nestál rus nad nikým so samopalom.
Lebo už predtým a najmä po tom, bola davoelitárskou lobyy, až do absurdít "vykultivovala" úroveň kadrových posudkov.
Dnes sú nahrádzané sledovaním na WEBE, za čo už je popoťahovaní stríco Cukenberg až na pokutové vysporiadanie.
Systém informačných polí a ich (de)formovanie alebo (IN)formovanie
energetických pôsobení na (de)formovanie UDALOSTí, ktorých sme súčasťou a to tým
akým spôsobom do nich ukladáme (vstupujeme) svojimi:
- myšlienkami,
- slovami,
- skutkami
a zanedbávaním dobrého a záslužného
SVOJHO
a zo svojoho rodu, príbuzenstva a regionu
A SVOJHO partnera a kamaráta, a člena športového klubu, fotbalového tímu, ktorému fandíš a prenášaš naň svoje emócie a túžby po titule, školy, triedy, suseda atď až po tvoje rozhodnutie pri vstupe do volebnej miestnosti v prospech nejakého politického kandidáta (chvála Bohu za Zemana. To mi u nás s kiskom také terno nemáme) atď.
4.
A to už nehovorím o transfúziách krvi a transplantáciách orgánov.
Je presne to isté - v tvojom info-poli,
ako by si do HARDWARu svopjo PC-čka (do TEBA) natvrdo nainštaloval napr. USB-čko s úplne inou databázou, ktorej obsah vôbec nepoznáš!!!!!, ale ktoré od toho okamihu a až do konca TVOJHO pobytu tu na Zem (v škole života), bude (de)formovať a (IN)formovať tvoje info-pole - s hore uvedeným obsahom.
A lekári o tom hovno vedia.
Vedecký výskum?!?!? Veď sa to nedá zmerať, zvážiť, zatabulkovať, matematicky namodelovať. Tak ... o čom?!
To je predsa krávovina a ópium ľudstva - ako sa už oňahdá vyjadril jeden stríco Le(v)nin.
5.
No a všetko totok si premietni do každého bodu 10-tora.
D/
Nepokradneš = nesprivatizuješ, nepožičiaš na úrok, nebudeš exekuovať chudáka a jeho rodinu, ....
N/
Neoklameš = Splníš politický sľub!!
(pozn. autora: Každý volebný zákon má obsahovať klauzulu, v ktorej sa kanditát zaväzuje, že bude hlasovať, len za to, čím oblboval svojich voličov v predolebnej kampani. Neplatí, že v parlamente už má právo voľby podľa svojho svedomia/vôle. On zastupuje svojich voličov a preto to svoje svedomie MUSí predložiť pred voľbami: o tom. že jeho loby chce zvýšenie DPH, predĺženie veku do dôchodku (super hovadinu), zdraženie - čohokoľvek, čo práve loby potrebuje, ... súhlas s bombardovaním kohokoľvek koho mu predpíše v NATO, atď.
Inak je jeho hlas v hlasovaní na tému, ktorá nebola v jeho volebnom programe - neplatný!!!! Lebo sa vyjadruje poverením/hlasom mojim a ostatných, ktorí ho poverili pri hlasovaní - na základe jeho VOLE/bného programu.Šlus)
X/
Atď.
Každému je zrejmé, že plnenie 10-tora (v.z.n.p. - v znení neskorších predpisov - blahoslavenstvá na hore)
je veľmi vážny dôvod, aby sme BOHA OTCA neuznávali, aby sme sa priečili JEHO Božej vôli a radše sa utiekali k Darwinovi a jeho opiciam a paranoidnému Freudovi.

Nuž má to ťažké náš Otec všemohúci.
Niet sa čo diviť, že toto tu, na Zemi, už raz zatopil a chcel začať od novoty.
Niet sa čo diviť, keby to zopakoval.
ALE! ... dal sľub, že nie!
Ale, tak isto nás nenechá zvlčieť a úplne osprostieť demokraciou, ktorá vznikla v Starom Grécku = otrokárskej spoločnosti a kde sa pestovala (aj v Ríme), ako hobby v elitách, do ktorých prihlasoval člen majetnej vsrtvy/elity svojho syna po dovŕšení 18. roku života.
W/
Nezabiješ = nepotratíš, ale ani zaničíš "nezabiješ" dobré meno blížneho svojim klamstvom kdekoľvek - najlepšie v médiách.
Y/
A toto všetko a ešte kopa ďalšieho nevysporiadaného od vekov!!!
Genocída celej indiánskej kultúry hornej a dolnej ameriky, v Indii, v Afrike rozpredaním do otroctva, v Austrálii, vo všetkých vojnách na svete - to ako .......... sumár UDALOSTí, ktorých sme súčasťou, dôsledkom a budúcnosťou.
Z/
Takže to máme za pár, ako sa tešili mazáci na "vojne".

Re: ujo

graul | 22.07.2018

Dobre si to napísal.Aj mňa zaráža,že sa pod týmto článkom nerozplývajú zástancovia pravých kresťanských hodnôt ako jediných správnych.Zaráža ma,že 30 rokov po nadobudnutí slobody aj vo viere ideme morálne od 10 k 5.Ako je to možné?Čo robia tí páni v kostoloch zle,napriek tomu,že už ich nikto neprenasleduje,nikto nešpehuje ľudí chodiacich do kostola,omše sú vysielané v priamych prenosoch?kde je to desatoro,ktoré tak hlásajú?Pred 30 rokmi bola rozvedená žena nie tak častý jav a slobodná matka dupľom.Dnes je to už skoro 50 na 50.Tak ako sa kedysi krivo pozeralo na "pokazené dievča",tak sa dnes pozerá na dievča,ktoré je aj po 20-tke panna.Zaznievajú argumenty,že ľudia podľahli honbe za materiálnymi statkami.Ale prečo boli a stále sú pre cirkev najväčšie zlo komunisti(ozajstní komunisti,nie straníci),ktorí chceli odstrániť delenie na chudobných a bohatých?Zato bez najmenších námietok kolaborujú so zástancami liberálneho kapitalizmu.
Je na smiech,keď sa hovorí o starovekom Grécku ako o kolíske demokracie.Presne,bola to otrokárska spoločnosť!Otroka mohol majiteľ predať,zbiť,zabiť.Otrok bol úplne v moci svojho pána.Takže starí Gréci(slobodní)sa hrali na demokraciu a doma mal sluhu,ktorého kúpil za peniaze ako nejakú vec, a ktorý nemal žiadne práva.
Genocída Indiánov...Tim Robins na Bartoškovom festivale v Karlových Varoch sa vyjadril,že treba byť priateľský k migrantom,lebo v USA má väčšina prisťahovalecké korene a myšlienka,že imigranti nám niečo ukradnú,alebo nám ublížia,je myšlienka ignorantská.To si z nás robil srandu?Bieli prisťahovalci do Ameriky nič neukradli,nikoho nezabili?Ako skončili pôvodní obyvatelia Indiáni?
Darcovstvo orgánov...nie je to tak,že človek,ktorý by bez transplantácie zomrel,jednoducho prišiel na koniec svojej životnej púte a má odísť?Prečo čakať a počítať s tým,že niekto mladý a zdravý príde o život pri dopravnej nehode a potom ho rozobrať na náhradné diely ako auto a rozposlať jeho orgány do nemocníc,aby sa zachránili nejakí "čakatelia...

Re: Re: ujo

Ľ | 23.07.2018

Je problémom samotná Biblická koncepcia a v nej obsiahnuté zákony/pravidlá fungovania universa zhrnuté do koncepcie Božích prikázani, alebo je problém v ich nedodržiavaní zo strany vôľou obdarených ľudí?

Re: Re: Re: ujo

ujo | 24.07.2018

Dobrá a jednoduchá otázka.
Odpoveď: ... ano, aj.
Biblická koncepcia je dôkladne prepieraná v dielach VP ZSSR.
Na druhú časť otázky odpovedá Pán spisovateľ Hunter S. Fulghum vo svojichvýborným štýlom písaných knížkach. Za všetky jeho úvodné dielo: Všetko, čo som v živote potreboval ma naučili v materskej škôlke.
Jeho odpoveď na otázku, prečo neverím v Boha, aj keby sa nakrásne zjavil rovno predo mnou, je:
Lebo Ho nechcem poslúchať.
Chcem baliť a šoustať baby, obžierať sa, chlastať, ochovárať, kradnúť a ešte si to poistiť tým, že z toho vytvorím kult uctievania.
Napríklad politiku.

Re: Re: Re: Re: ujo

Ľ | 24.07.2018

https://pastebin.com/e84k10E8

Re: Re: Re: ujo

Hox | 27.07.2018

V tom, co se pod pojmem Biblická koncepce rozumí na těchto stránkách a v KSB, Boží zákony obsaženy nejsou, tvrdit něco podobného je jen ukázka extrémní neschopnosti rozlišení a používání vlastního rozumu.

Únava, keď su manzelia spojení krvou

Jox | 21.07.2018

No holt, musel som to akceptovať a zvyknúť si na to. Keď moja manželka potrebuje energiu a som preč, som v práci unavený. Niekedy to nie je sranda a pomáhaju mi len kratke prestavky a megadávky v desiatkach gramov vitamínu C. Na druhej strane naše deti prospievajú, lekára poznaju len z preventivok a manželka rozkvitá a zvládame to spolu.
Ale môžete mi veriť, je to ťažké a začalo to po narodení nášho prvého dieťaťa, pretože nás sobášil civil a preto sme neboli energeticky zviazaní, zviazala nás až krv. Buđte zdraví blaho želám, všetko dobré a veľa energie

Děkuji..

Alaori | 20.07.2018

a rezonanční efekt té krásné, čisté vibrace se zvyšuje ...:-))

Re: Děkuji..

tulo | 22.07.2018

poprosim udaj v jednotkach frekvencie, Herzoch

sme

lewd | 20.07.2018

Zaujímavé načasovanie tohto článku, s ohľadom na masírovanie, ktoré v posledných dňoch beží na sme:
https://zena.sme.sk/c/20870984/nebehaj-hola-pred-detmi-ake-su-hranice-nahoty-doma.html
https://zena.sme.sk/c/20872557/lesby-maju-lepsi-sex-hetero-pary-sa-od-nich-mozu-priucit.html
https://zena.sme.sk/c/20873022/naozaj-si-nemozu-pomoct-nutkave-sexualne-spravanie-sa-radi-k-chorobam.html
https://zena.sme.sk/c/20873940/nie-vsetci-v-porne-vzdychaju-dobrovolne-meni-sa-vsak-k-lepsiemu.html

Přidat nový příspěvek