Co se skrývá za „Tatarsko–Mongolským jhem“?

Co se skrývá za „Tatarsko–Mongolským jhem“?

 

© Igor Tišenkov, 7.8.2010 (zdroj). Překlad Aien.

 


Poznámka leva-net: Následující text se zabývá jedním z „nejgrandioznějších“ podvodů historie, vybájení „Zlaté Hordy“, Tatarů/Mongolů kteří po celý středověk „ohrožovali“ evropu.. Jak se v poslední době ukazuje často, vše je opět naprosto jinak. „Investoři do historie“ za tímto účelem změnili i smysl slov – vtip je v tom, že původní význam slova, které v ruštině znamená dnes „jho“, byl - „pořádek“! Touto jednoduchou “fintou” se tahem pera z “pořádku obnoveného tartary“ (po rozvrácení Kyjevského knížectví oddíly křižáků pozvaných knížetem Vladimírem) stane rázem „Tatarské jho (okupace)“. Vynalézavost se těmto „investorům do historie“ rozhodně upřít nedá... Více informací o „pokřesťanštění" Kyjevské Rusi najdete zde, zde a zde.

Nutno říct, že ačkoliv z našich zemí (Čechy, Morava, Slovensko) se podobně přesné informace nezachovali, je na místě předpokládat, že podobný „scénář“, i když možná ne tak drastický, se odehrál i u nás..


 


Existuje velké množství faktů, které nejenom že jednoznačně zpochybňují hypotézu o „tatarsko-mongolském jhu“, ale mluví i tom, že historie byla pokroucena záměrně, že se to dělo s přesně určeným cílem…Ale kdo a proč záměrně překroutil dějiny? Které události chtěli skrýt a proč?

Analýzou historických faktů jasně uvidíme, že „tatarsko–mongolské jho“ bylo vymyšleno proto, aby zakrylo důsledky obracení Kyjevské Rusi na křesťanskou víru.Vždyť toto náboženství se zdaleky nezavádělo mírovým způsobem. Během „pokřesťanštění“ byla povražděna většina obyvatelstva Kyjevského knížectví.Jednoznačně uvidíme, že síly, které stály za zaváděním tohoto náboženství, následně také změnili historii a upravili historická fakta v zájmu svých cílů.

Daná fakta jsou známa historikům a nejsou tajností, jsou veřejně dostupná a každý zájemce je může bez problémů najít na Internetu.Když opustíme vědecké výklady, které jsou dostatečně široce rozvedeny, vybereme základní fakta,které POTRVZUJÍ velkou lež o „tatarsko–mongolském jhu“


1. Čingischán

Dříve na Rusi odpovídali za řízení státu dva vládci: kníže (Kniaz) a chán (Khan). Kníže odpovídal za řízení země v době míru. Chán neboli „vojenský kníže“ vzal do svých rukou vládu (otěže vlády) v čase války, v mírových časech měl zodpovědnost za přípravu armády (hordy) a udržení její bojové připravenosti.

Čingischán - to není jméno, ale titul „válečného knížete“, který odpovídá současnému titulu „nejvyšší velitel armády“. Lidí, kteří nosili tento titul bylo několik.Nejznámnějším z nich byl Temujin, toho mají lidé na mysli, když mluví o Čingischánovi.

 

V dochovaných historických dokumentech je tento člověk popsán jako vysoký voják s modrýma očima, bílou kůží, mocným ryšavým a hustým vousem.To jasně neodpovídá vzhledu mongolské rasy, ale plně odpovídá popisu slovanského vzhledu (L.N. Gumiljov-Stará Rus a Veliká step“)

V současném Mongolsku není ani jedna pověst (legenda),ve které by se mluvilo o tom, že tato země v minulosti dobyla téměř celou Evropu, stejně jako o žádném velkém dobyvateli Čingischánovi…(N.V. Levašov „Viditelná a neviditelná genocida“)

 

Dobové vyobrazení "Mongolů", podle středověkých cestovatelů... (více najdete ve zdejší fotogalerii)


2.Mongolsko

Státní útvar Mongolsko se objevil až v třicátých letech 20. století, kdy ke kočovníkům žijícím v poští Gobi přijeli bolševici a oznámili jim, že jsou potomky velkých mongolů a jejich rodák (soukmenovec) založil ve své době velikou říši, čemuž se oni velmi divili a zaradovali se. Slovo „mogul“ má řecký původ a znamená „velký“.Tímto slovem řekové označovali naše předky – slovany. Žádný vztah k označení jakéhokoli národa toto slovo nemá (N.V.Levašov „Viditelná a neviditelná genocida“).


 

3. Složení „tatarsko-mongolské“ armády

70-80% „tatrsko-mongolské“ armády tvořili Rusové, zbylých 20-30% byli menší národy Ruska, stejně jako dnes.Tento fakt viditelně potvrzuje fragment ikony (obrazu) Sergeje Radoněžského „Kuliovská bitva“.Je na něm jasně vidět, že na obou stranách bojují stejní vojáci.Tato bitva mnohem víc připomíná občanskou válku než boj proti cizímu uchvatiteli...

 

 

http://content.foto.mail.ru/mail/777i/1/i-8.jpg

 


4. Jak vypadali „tataři-mongolové“?

Obraťme pozornost na obrázek pomníku Jindřicha II.Pobožného , který byl zabit na Lehnickém poli. Nápis je následující: „Tělo tatara pod nohama Jindřicha II., vládce Silezie, Krakova a Polska, se nachází na jeho hrobě (náhrobku) ve Vratislavi, byl zabit v bitvě u Lehnice 9. dubna 1241.“Jak vidíme, tento „Tatar“ má čistě ruské vzezření, oděv a zbraň. Na následujícím zobrazení –„Chánův palác v hlavním městě mongolské říše Chanbaliku“.

 

 

http://content.foto.mail.ru/mail/777i/1/i-4.jpg

 

Co je zde „mongolského“ a co „čínského“? Znova, jako v případě náhrobku Jindřicha II. - lidé jsou jasně slovanského typu oblečení. Ruské kaftany (dlouhý kabát), střelecké štíty (nebo přilbice), ty samé mohutné vousy, ty samé tvary ostří šavlí. Střecha vlevo je prakticky přesná kopie střech staroruských sídel (A Buškov,“Rusko, které nebylo“)


 

5. Genetická expertíza

Podle posledních objevu získaných genetickým výzkumem se ukázalo, že tataři a rusové mají velmi podobný genom.Naproti tomu je obrovský rozdíl mezi genomy rusů a tatarů na jedné straně a mongolů na druhé.“Rozdíl mezi genofondem ruským (plně evropským) a mongolským (středněasijským) je tak velký, jako by to byly uplně jiné světy…“


 

6. Dokumenty o době „tatarsko-mongolského jha“

Z doby „tatarsko-mongolského jha“ se nezachoval žádný dokument v tatarském nebo mongolském jazyku, ale existuje mnoho dokumentu z té doby v ruštině.


 

7. Nedostatek objektivních důkazů, potvrzujících hypotézu o tatarsko-mongolském útlaku

V současnosti nemáme žádné originály jakýchkoli historických dokumentů, které by objektivně dokazovaly co byl tatarsko-mongolský útlak.Za to existuje množství podvrhů, které nás mají přesvědčit o pravdivosti výmyslu pod názevem „tatarsko-mongolský útlak (jho)“.Toto je jeden z podvrhů : tento text se nazývá „ Slovo o zkáze ruské země“ a v každé vydané části se odvolává na dochované úryvky ztraceného poetického díla …“O tatarsko-mongolském vpádu“

 

 

O,nádherně světlá a překrásně vyzdobená země Ruská! Mnohými krásami proslavena jsi : mnoha jezery se pyšníš, řekami a prameny mohutnými, horamy pokrytými houštinami, vysokými doubravami, čistými poli, divokou zvěří,různorodým ptactvem, nesčíslnými městy velkými, místy slavnými, sady klášterů, chrámy božími u knížaty přísnými, bojary čestnými a velmoži mnohými, Všeho máš nadbytek země Ruská, ó pravoslavná víro křesťanská!

 

V tomto textu není žádná zmínka o „tatarsko- mongolském útlaku“, ale zato je v tomto „starém“ dokumentu tento výmysl: „Všeho máš nadbytek, země Ruská, ó pravoslavná víro křesťanská!“.

 

Do církevní reformy patriarchy Nikona, která provedena uprostřed 17. století, křesťanská víra v Rusku se nazývala pravověrná. "Pravoslavná" se začala nazývat až po této reformě….To dokazuje, že tento dokument nemohl být napsán dříve než v druhé polovině 17. století a k době „ tatarsko-mongolského jha“ nemá žádný vztah…

Na všech mapách, které byly zhotoveny do roku 1772 a později nebyly upraveny, můžeme vidět následující obrázek (situaci). Západní část Ruska se nazývá Moskovia , nebo Moskovskja Tartaria (Muscovite Tartary)..- V této malé části Ruska vládla dynastie Romanovců. Moskevský car se až do konce 18. století nazýval vládcem Moskevské Tartarie nebo Moskevským knížetem. Zbylá část Ruska zajímající prakticky celou rozlohu Eurasie na východě a jihu od Moskevského Knížectví se tenkrát jmenovala Velká Tartarie (Great Tartary / Tartaria Magna) neboli Ruská Říše. (podívejte se na mapu)

V 1. vydání Britské encyklopedie z roku 1771 je o této části Ruska napsáno následující:

Tartarie, velká země v severní části Asie hraničící na severu a západě se Sibiří se nazývá Velká Tartarie. Ti tartaři, kteří žijí jižně od Sibiře a Moskovie se nazývají Astracháňskými, Čerkeskými a Dagestánskými Tartary žijícími severozápadně od Kaspického moře, Kalmičtí Tartaři jsou obyvatelé země mezi Sibiří a Kaspickým mořem,Uzbečtí Tartaři a Mogulové žijí severně od Persie a Indie a nkonec Tibetští žijí severozápadně od Číny…“ (viz. "Food RA )


 

8. Jak vznikl název Tartaria

Naši předkové znali zákony přírody a skutečnou podstatu vermíru, života a člověka, ale steně jako dnes nebyla úroveň rozvoje jednotlivých lidí stejná. Lidé, kteří došli ve svém vývoji dál než ostatní a kteří byli schopni ovládat prostor a hmotu ( ovlivňovat počasí, léčit, vidět do budoucnosti atd.) byli nazýváni Volchvové, a ti z Volchvů, kteří ovládali prostor na planetární úrovni a dál (dokončili planetární cyklus evoluce a začali vesmírný), „Bohové“.

To znamená, že pro naše předky mělo slovo Bůh jiný význam než dnes. Bohové byli lidé, kteří na své cestě vývoje došli mnohem dál než většina ostatních. Pro obyčejného člověka byly jejich chopnosti neuvěřitelné, nicméně, „Bohové“ byli stále lidé, měli svá omezení a dělali také chyby.
 

Naši předkové měli za patrona země Tarcha Perunoviče, nazývaný také Dažďbog („Davající bůh“ -dal Slovanům-Árjům Védy) a jeho sestra byla Bohyně Tara. Tito Bohové pomáhali lidem v řešení problémů, na které sami nestačili.Tak např. Tarch a Tara učili naše předky jak stavět domy, obdělávat zemi, písmu a mnohému jinému, co bylo nezbytné pro přežití po katastrofě (způsobená válkou a dopady úlomků měsíce Fatta na zemi před 13019 lety) a pro obnovení civilizace.

Proto naši předkové (myšleno Rusů) ještě nedávno říkali cizincům: „Jsme děti Tarcha a Tary“. Říkali to proto, že vzhledem ke svému osobnímu rozvoji byli „dětmi“ oproti evolučním stupni na kterém operovali „bohové“ Tarcha a Tary. Obyvatelé cizích zemí nazývali naše předky Tarchtary a později kvůli těžké výslovnosti Tartary. Z toho pochází název země - Tartaria.


 

9. Pokřesťanštění Rusi

Někteří se mohou ptát, proč mluvíme o pokřesťanštění Rusi. Je pro to velmi pádný důvod. Pokřesťanstění zdaleka neproběhlo mírovým způsobem, spíše naprosto opačně…do té doby prakticky všichni uměli číst, psát a počítat (viz kapitola „Ruská kultura je starší než evropská“). Vzpomínám na školní dějepis- nevzdělaní negramotní- rolníci, kteří si vzájemně psali dopisy na březové kůře z jedné vesnice do druhé.

Naši předkové byli védického světového názoru, jak jsem psal výše,to nebylo náboženství. V libovolném náboženství jsou věřící vedeni k uznání dogmat a pravidel bez hlubokého pochopení, proč je to či ono dělat přesně tak a ne jinak.Védický světový názor umožňoval lidem poznání skutečných přírodních zákonů, pochopení toho jak funguje svět, co je dobré a co špatné (co funguje a co ne, co má jaké důsledky....)

Lidé viděli co se stalo po „pokřesťanštění“ v sousedních zemích, jak se pod vedením církve úspěšná, vysoce rozvinutá země se vzdělaným obyvatelstvem, během několika let noří do nevědomosti a chaosu, kde číst a psát uměli jen představitelé aristokracie a to ještě zdaleka ne všichni.

 

Všichni tehdy dobře chápali, co přináší „Řecké náboženství“ (Greek Religion), jak se tehdy nazývalo křesťanství, které chtěl zavést na Kyjevské Rusi kníže Vladimír a ti, kteří stáli za ním. Proto nikdo z obyvatel tehdejšího Kyjevského knížectví (provincie, která se odtrhla od Velké Tartare) nespěchal s přijetím tohoto „náboženství“. „Svatý“ Vladímír tehdy pozval do země oddíly křižáků a začal vynucovat přestup na nové náboženství silou ohněm a mečem.
 

V procesu „pokřesťanštění“, za 12 let násilné christianizace bylo vyvražděno (bez slitování) prakticky všechno dospělé obyvatelstvo. Protože vnutit takové učení bylo možno jen nerozumným dětem (~do 10 let věku), které kvůli svému mládí ještě nepoznaly že toto náboženství z nich dělá otroky ve fyzickém i duševním smyslu.Všechny, kteří odmítli přistoupit na tuto víru, zabíjeli.To potvrzuji následující fakta : Jestliže před christianizací bylo na území Kyjevské Rusi 300 měst a 12 milionů obyvatel, po ní zůstalo jen 30 měst a 3 miliony obyvatel! 270 měst bylo zbouráno a 9 milionů lidí povražděno! (Dij Vladimír, „ Rus pravoslavná před přijetí křesťanství a po něm“)

Bez ohledu na to, že prakticky všichni dospělí lidé Kyjevské Rusi byli povražděni „svatými“ křtiteli,védická tradice nezanikla. Na území Kyjevské Rusi vzniklo tzv. „dvojvěří (dvojí víra – jedna navenek, jiná skutečná). Velké většina obyvatel formálně přestoupila na novou „víru otroků“, ale pokračovala ve védických tradicích, ovšem tajně. Tento jev se ujal nejenom v lidových masách, ale i v části vládnoucí elity.Takový stav věcí trval až do reformy patriarchy Nikona, který konečně vymyslel, jak všechny oklamat.

Ale Slovanská Védická Říše (Velká Tartaria) se nehodlala klidně dívat činy svých nepřátel, kteří povraždili tři čtvrtiny obyvatel její provincie. Odvetné akce nemohly být okamžité, protože armáda Velké Tartarie byla zaměstnána konflikty na dálněvýchodních hranicích.Odvetná opatření Védické říše byla uskutečněna s odstupem, a tato událost vešla do současné historie v pokřivené podobě pod názvem vpád mongolsko-tatarských hord Batu-chána do Kyjeva.

Až v létě roku 1223 dorazily vojska Tartarie k řece Kalka. Sjednocené vojsko polovců a kyjevských knížat bylo kompletně zničeno.To jsme se učili v hodinách dějepisu, ale nikdo neuměl uspokojivě vysvětlit, proč kyjevská knížeta bojovala s nepřítelem tak „laxně“ a proč mnozí dokonce přecházeli na stranu „Mongolů“?

Příčina této nesrovnalosti byla v tom, že kyjevská knížata, která přijala cizí víru, přesně věděla kdo a proč přišel…

Takže se nekonal žádný mongolsko-tatarský vpád ani útlak, ale návrat vzbouřených provincií pod křídla metropole a nastolení pořádku. Batu-chán měl za úkol vrátit pod křídla Védické říše západoevropské provincie (státní útvary) a zastavit šíření „náboženství cizáků“ - křesťanství - do ruských zemí. Tyto plány se ale nepovedly na 100%, protože Batu-chán byl přinucen okolnosti na východních hranicích říše, odvolat vojsko zase zpět. ("Russia in Distorting mirrors, Vol.2")

 

Závěrem

Po krvavém „křtu“ Kyjevské Rusi prakticky zbyly jen děti a velmi malá část dospělých obyvatel, kteří přijali křesťanství“ (tehdy pod jménem Řecké nábožesntví / Greek religion) – 3 miliony lidí z původních 12 milionů obyvatel. Knížectví bylo v troskách, většina měst a vesnic byla zničena a vypálena. Přesně takový obrázek nám kreslí autoři verze o „tatarsko-mongolském" vpádu, rozdíl je jen v tom, že tyto kruté činy tam údajně spáchali tataři a mongolové.

Tak to bylo vždy, vítěz píše dějiny. A je očividné, že proto, aby skryli tyto krutosti spáchané při „křtu“ Kyjevského knížectví a vyloučili všechny možné otázky, vymysleli nakonec „tatarsko –mongolský vpád“. Děti vzdělávali v tradici Řeckého náboženství ( kult Dionýsa a později křesťanství) a přepsali historii, ve které všechnu krutost hodili na „divoké kočovníky“….

 

Dodatek Hox: jedna zajímavost - při hledání informací o událostech popsaných v tomto článku jsem narazil na další zdroj, potvrzující, že Zlatá Hordy / Mongolové / Tatarský vpád v evropě je výmysl, i když další vývody tohoto textu jsou opět v kolejích "oficiální historie".

 

Фото Тартария или Русская Империя

Diskusní téma: Co se skrývá za „Tatarsko–Mongolským jhem“?

je mi upřímě líto

chuligán | 19.08.2016

ULTRABLÁBOL
holý pokus o maskování deprivace a mongoloidní podstaty

skutky, které nesou název ctnost

Majko | 17.11.2017

Pozorne ma počúvaj, vysvetlím to.

Keď sa zdržiavam od vykonávania špatností, vykonávam len všetko dobré, vtedy a tam očisťujem myseľ, srdce vznešeného spoločenstva je číre a jasné. Keď si zoberiem kúsok číreho skla, a pozriem sa skrz číre sklo na farebnosť sveta, sklo sa zafarbí, ale keď farebné svetlo nie je prítomné, číre sklo sa zdá byť čírym. Vďaka čírosti je farebnosť jasná, vďaka čírosti je prítomnosť čírosti jasná. Aj keď je myseľ v spektre udalostí, jej základná povaha ostáva číra a jasná. Nič, nech je to čokoľvek, by nemalo byť držané, podobne ako v príklade kúsku číreho skla.

Ak si to povieme jasne, v okamžiku prežívania prázdnoty sú všetky cnosti prítomné. Je tu dokonalé poznanie. Je tu dokonalé poznanie a uvedomenie sa; dokonalé zahanbenie z vykonania niečoho zlého, dokonalá zábrana pre vykonaním niečoho zlého, dokonalá vytrvalosť a trpezlivosť, dokonalá vznešenosť, dokonalá vďačnosť a dokonalá úprimnosť. A v prázdnote je tiež poznanie a skutočné nazeranie, odrážajúce skutočný stav vecí a skutočností, čo má za následok naplnenie cesty, uskutočnenia cieľa a realizácie pravdy.

Došiel som k samotnému meritu veci. Povedal som, že tu musí byť dokonalé poznanie a uvedomenie sa; dokonalé zahanbenie z vykonania niečoho zlého, dokonalá zábrana pre vykonaním niečoho zlého, dokonalá vytrvalosť a trpezlivosť, dokonalá vznešenosť, dokonalá vďačnosť a dokonalá úprimnosť, pretože je to tiež odovzdanie sa, to je srdce vznešeného spoločenstva.

Srdce vznešeného spoločenstva, je predpokladom a výsledkom poznania pravdy.

"Nič, nech je to čokoľvek, by nemalo byť držané."

demagogie

emanuel | 05.07.2016

Ruština,ukrajinština,polština a další národní jazyky patří do skupiny indoevropských jazyků. V této skupině lze vybrat určitá slova, která se v jednotlivých jazycích od sebe sice liší, ale dá se z nich poznat, že jejich základ pochází z nějakého společného dávného jazyka. Naproti tomu tatarština, mongolština, maďarština, turečtina a další jazyky pochází ze scela jiného pradávného jazyka.

užasný

Tonda | 05.12.2015

vše zdrcující přišlo většinou z východu.

po tomhle co jsem si precetl.......

frank | 01.03.2014

co jsem si precetl se to vymyka zdravemu rozumu.kdo to napsal je lunetic.mongolove byli nejrutejsi svine pod sluncem.provadeli takove zabijeni pro divaky aby nebylo sebemensiho odporu,stejne jako atilla the hun,nebyli schopni governmentu a tudis jen povrazdil milliony lidi ..chvili "vladli! a pak sli do svejch stepi.nemam sebemensiho respectu k nim.pouze odpor ze se mi chce zvracet,to co pisete je proste"sračky naší kacky" a bezte se vysetrit.uplnej magor,a lhar,

:D

Xmc | 18.02.2014

To je matros :) nevim co k tomu dodat.. nabozenska smotanina faktu s totalni fikci. Doporucuju si precist nejake poradne publikace o Monglosku atd. Desi me, ze to nekdo veme vazne. Rict mi toto muj student, tak leti ;)

Re: :D

hes | 26.02.2014

Správně, důležité je, že ty bereš vážně to, co ti napsali latiníci. Tam o pravdivosti nepochybuješ. To, že západní svět staví svou historii na Bibli tě nijak nevzrušuje, že?

nesmysly

zd | 29.10.2013

Prosím Vás, nevěřte těmto totálním historickým nesmyslům, člověk, který tohle napsal je v ranné ruské historii úplně mimo a v mongolské taktéž, nejvíce k smíchu jsou citovaní autoři Levašov a Buškov což jsou autoři dosti šílených publikací. Levašov je zakladatel okultní společnosti v Rusku a jeho práce byla i oficiálně vnesena do federálního seznamu extremistických děl, která podněcují náboženskou nesnášenlivost. Buškov je pak autorem záchodových historických románů a pseudohistorických prací. Pro českého člověka stačí připomenout, že je zastáncem teze, že Češi chystali válku proti SSSR a Hitlerovi následně pomáhali jak mohli :)Nehledě na to, že materiálů - archeologických i písemných o diskutované epoše máme bezpočet a jejich autenticita, až na vyjímky, nikdy nebyla smysluplně zpochybena. Tento článek je výplodem autorovy nutkavé potřeby zaujmout a odhalit hloupost a nezodpovědnost práce generací vynikajících historiků. Je to typická historická manipulace - reálná historická fakta, překroucená a totálně zamotaná směsí metodologického amaterismu, hluboké nezlnalosti materie a prostředí a veliké touhy prosadit se bez potřebné erudice a hlavně věděcké poctivosti a solidnosti.

Autor je historik, přednášející ranné dějiny Ruska v Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů a absolvující řadu vědeckých a archeologických expedic do Mongolska a střední Asie.

historie

eliška | 19.08.2012

O tom všem píše i Anastasia, k Velesově knize mně přivedl její článek o Arkaimu, nevím, jestli jsem to správně pochopila, píše se tam, že Arkaim byl objeven v sedmdesátých letech, ale mám pocit, že právě kvůli názvu Arkaim jsem objevila na internetu Velesovu knihu. Jinak po přečtení Zvonících cedrů Ruska jsem stále přemýšlela o tom, kdo tu knihu a proč napsal. V té době jsem marně hledala na internetu slovo Vedrusa, jak se Anastasia představila, také odkazy na arijské védy a podobná slova a nenašla jsem o nich nikde ani zmínku, jen o indických védach. Jsem překvapená, kolik je najednou na internetu odkazů nejen na podobná témata, ale třeba i na rodové osady, které by rádi budovali čtenáři Anastasie, ale i příznivci Jardy Svobody, který svou představu přírodních zahrad nazval podle vzoru knih o Anastasii. Nevím, jaký dopad měly tyto knihy na samotné Rusy, ale moc mně mrzelo, když jsem se nedávno dočetla, že se její příznivci stali sektáři, tato kniha se sektářstvím neměla nic společného, jen se snažila otevřít lidem oči, stejně jako je otevřela i mně, i když v hodně zralém věku,.

Přidat nový příspěvek