Cesta ven

Georgij Sidorov

Neprodejní a nekoupitelní patrioté musí vědět, jak je nutné konat při obrození nejen Ruska, ale i postupně umírající, agonizující společnosti. Ze všech druhů válek má informační válka nejnegativnější dlouhodobý účinek na společnost. Horší jí není. Jakákoliv zbraň ničí především infrastrukturu, také zabíjí člověka, ale nemůže změnit jeho světonázor.

Informační válka dělá vše obráceně. Ona především ničí naše duchovní hodnoty. Vede nás k jinému způsobu vnímání okolního světa. Nutí nás ničit sebe samé. Přičemž to děláme s přesvědčením, že jsme v právu a jiné cesty pro nás není.

Chtěl bych obrátit pozornost na to, kolik se v našem hnutí objevilo různých tradic. O inglinzích lidé slyšeli, že jejich církev byla vytvořena zednáři Západu a dovtípilo se toho také mnoho lidí, ale kromě inglingů existuje tradice semarglava, védická slovanská tradice, rodová tradice, severní (kazačí) tradice, altajská tradice klanu taj-šin, velká severní tradice atd. atd.

Kolik jich jen vzniklo? Nabízí se otázka, k čemu? A kdo stojí za všemi těmi tradicemi? Stojí za nimi ti stejní, mám na mysli okultní spolky. Idea je prostá. Přinutit všechny ty tradice přít se mezi sebou, která z nich je ta pravá. Ale to není vše. Hlavní věc je jinde. Všechny tradice jsou založeny na poutavé mystice. Krátce je možné je charakterizovat jako "kdo nečaruje (ně kolduje), ten jako by nebyl".

Za jakým účelem to vše bylo vytvořeno? Ponořit protikřesťanské a protisatanské hnutí v Rusku do labyrintu mystiky, ze kterého není cesty ven. Mnozí patrioti hledají cestu ze současné reality ne v realitě, ale v mystice. Zdá se jim, že když ovládnou zákony parapsychologie, mohou změnit realitu. To je bloudění v kruhu, cesta nikam. Mystika existuje jen tam, kde člověk nezná, jak fungují obecné zákony stavby světa. Když jsou zákony psychofyziky známy, pak mystika jako taková neexistuje. Člověk koná ne jako kouzelník či mág, ale jako žrec.

Před tisíci lety žilo lidstvo v přednáboženské době. Nijakou mystiku nebo náboženství neznalo. Ale lidé se zabývali obecnými zákony stavby našeho světa. Znali mnohorozměrnost prostoru, uměli s tou mnohorozměrností pracovat. Věděli, jak je sestavena bytost člověka. Co je to vědomí, co je to podvědomí a hlubinné vrstvy inkarnační paměti. Lidé věděli, co je to "zákon svobodné vůle", "zákon zpětného působení či zákon zachování energie" atd. Ta stará tradice se nazývala orianskou, atlantickou nebo jednoduše přednáboženskou. Autoru se poštěstilo žít a pracovat v klanu lidí, kteří tuto tradici chrání. Ve svých knihách ji i popisuje. A nyní bych chtěl ukázat cestu ven.

Mnozí si všímají, že většině lidí není ničeho kromě peněz třeba. Že jsou egoističtí a přízemní. Tak tomu i je. Je velmi mnoho takových kterým nic kromě materiálního a sexuálního není v životě třeba. To ale neznamená, že nejsou lidé uplně jiného druhu. Odkud se vzali? Ti lidé přišli, inkarnačně, do našeho světa z druhé vyšší orianské kasty-stavu. Někdy je tak i nazývají - bojaři.

Co znamená slovo "bojarin"? Bog = paprsek, jar = jarní slunce Jarily. Vše dohromady - dávající sílu životu. Po své podstatě, jen takoví lidé mohou být skutečnými vládci. Nelze je koupit, nejsou přivázáni k materiálním blahům či požitkům. Pro ně je nejvyšším cílem služba své vlasti. Ve skutečnosti není podobných lidí v naší ruské společnost zase tak málo. Podle skromných odhadů jedno procento. To znamená, milion dvěstě - milion tři sta tisíc. To je ohromná síla. Našim úkolem je ty lidi najít a sjednotit. Nyní je už jasné, proč byly vytvořeny všechny výše uvedené tradice? Aby se to nepodařilo. Vytvořit takové podmínky, aby inkarnační vládci a žreci vešli do pasti.

A nyní otázka ke čtenáři: kde přebývá temné žrečestvo, kde je jeho doupě? Pokud není známo, pak odpovím. V Alpách, v horách, na hranici sněhu stojí jejich zámky. Hnízda těch démonů jsou i v horách Skotska. Jejich vily stojí na březích jezer a řek v Americe, na Novém Zélandu i v Austrálii. Temné žrečestvo ve městech nikdy nežilo a nežije. Ve městech jen pracuje. Skupinově zde přijíždí a mizí, když je programování lidí zakončeno. Proč je tomu tak? To lze pochopit z kapitoly 4. knihy "analýzy..." - "Město a vesnice" a "Průmysl opakovaného zpracování (masa, p.p.)". Nyní se čtenář dovtípil, proč je na celém světě tvořen magnet měst? Čím více lidí, tím lehčeji jim vládnout, a zároveň je ve městě vemi složité uchovat si dobré zdraví.

Problém je v tom, že naši inkarnační vládci jsou také rozptýleni po městech. To znamená, všichni jsou kontrolováni. Kontrolují je zednářské klany, zvláštní služby a i jejich slabé zdraví. Nejhorší je, že inkarnační potomci dávných védických žreců a bojarů jsou donuceni ve městech zaobírat se získáváním peněz, bez nichž v městské společnosti žít nelze. Na to vše se spotřebuje množství času a energie. Jaký lze z takové situace udělat závěr?

Jen jeden. Aby bylo možno přivést k vládě na Ruskem nekoupitelné a neprodejné, ty, kdo jsou schopni vidět, cítit a chápat, ty, kdo jsou schopni postihnout obecné zákony stavby světa a řízení, je třeba je nejen najít, ale i odvézt z koncentračních táborů, které se nazývají metropole. Aby se nezabývali vyděláváním peněz a organizováním osobního života, ale zabývali se bezprostředně svým úkolem. Aby vyplňovali roli svého osudu neboli roku. Jak to udělat? To bude řečeno níže.

Kromě výše uvedených potomků dávných žreců a bojarů, ve městech prochází žalostnou existencí a lidé prvního bývalého vyššího stavu-kasty. Ano, oni jsou "diffuzniki", ano, ve své většině jsou přizpůsobivými (myšleno - nic nerozhodují, pokud zvítězí dobro, přidají se, pokud zvítězí zlo, přidají se, p.p.), je je možno ovládat prostřednictvím peněz a masmédií.

To vše tak je, ale i přes to ti lidé nejsou ztraceni. Jsou schopni obrození, protože v jejich genofondu je uložen program hvězdných genů. Podrobněji o tom kapitoly 4. knihy "Zákon rovnosti a sociální termitiště" a "Hvězdné geny". Ale obrodit se ve městech se jim nikdy nemůže podařit. Metropole byly proto i vytvořeny, aby se lidé vyšších genetických inkarnačních stavů-kast vždy nacházeli pod kontrolou chudých duchem a nedotknutelných (psychopatů-degenerátů, p.p.). Podívejte se, kdo stojí na čele naší společnosti? Samý odpad. Nikdo jiný tam není. To je mechanizmus práce systému. A nyní o řešení.

To nám zanechal v následnictví Josef Stalin. Aby se postavila pomalu umírající, agonizující společnost na nohy, je třeba uvnitř ní vytvořit zdravý sociální organizmus. Do něj přivést lidi jak prvního stavu-kasty, tak dvou vyších. Jak to udělat? Pochopitelně, jedny, druhé i třetí je třeba nejdříve vytrhnout z metropolí. Vytvořit v přírodě, vedle našich řek, jezer a hor, orianské, kosmické hvězdné občiny. Přesně takové, jaké existují u čudi beloglazoj (nejasný překlad: čudi = Skýtové či Karélové, beloglazoj = světloocí, ale také čudo = zázrak, p.p.). S tím rozdílem, že přímí potomkové Orianů jsou jednoduše ochránci starého vědění, a nové občiny musí konat s cílem dobytí vlády.

Život uprostřed přírody si nežádá mnoho prostředků. Honit se za penězi není v občinách třeba. U lidí se objeví množství času pro práci nad sebou a nad realizací toho úkolu, který před nimi stojí. Připravení lidé z takových klanů mohou lehce proniknout v libovolné politické strany nebo hnutí. Pokud se to povedlo Stalinovi, proč by se nepovedlo druhým? Kromě toho, paralelní civilizace, která se už vytváří, může vytvořit systému mocnou informační konkurenci. To se už také děje.

Ale jak bude vypada život v takové paralelní civilizace? - může se čtenář zeptat. Má odpověď: představte si dům v tradičním ruském národním stylu. Okolo stojí panenský les. Vedle může být řeka. Na stovky kilometrů není žádné město nebo větší osídlení. Ale občina je těsně spojena s celým světem a získává informace z Evropy, Asie, Ameriky atd. Lidé, kteří v ní žijí, jsou té nejvyšší úrovně. Každý z nich by mohl lehce být ministrem nebo dokonce prezidentem. Dokonalá příprava. A fyzicky jsou téměř bohy. Jak chlapci, tak dívky. Vše to je možné za krátké období, 5-6 let. Jen si nemyslet, že to půjde lehce. Budou jak bezesné noci, náročná demontáž, i zrady těch, kdo přišel z prvního vyššího. Pohnutky mají takoví správné, ale pracovat nad sebou kvůli službě vlasti se lidem může příčit. Rádi absorbují vědění, budou studovat boj a upevňovat své tělo, aby se potom vrátili do systému a vytvořili si ve společnosti pohodlný život. Neatraktivní a nikým nechtěné dívky se za 2-3 roky stanou kráskami. Periodicky navštěvujíc město jim může přijít do hlavy, že nyní už se mohou pro(v)dat. Ano, dráže. Takovým lidem nedojde, že odchodem z paralelní civilizace do systému jím budou brzy stráveni. Vše jako ve filmu Matrix. Vzpomeňte si, kdo zradil Morfea a všechny ostatní? Proč autor toto všechno píše? Aby si čtenář uvědomil, že ne vše půjde hladce.

Jistě, čeká nás ohromná práce. A na cestě k vítězství lidi čeká zrada blízkých a zdálo by se, duchem z jednoho rodu. Ale ani temným žrecům se vše nedaří. I jejich klan mnozí opouští. Nechtějí sloužit silám ničení.

Lidé si musí uvědomit smysl základních zákonů stavby Světa a naučit se je využívat. Musí se s nimi seznámit a představit je těm, kdo je budou potřebovat. Když to člověka silně táhne do přírody, je to normální. Když si osvojíte zákon rovnosti, je možné uslyšet hlas řek, hor, hlas stromů, ptáků a zvěře. A tehdy dojde k pochopení spojení člověka a okolního světa. Smyslu paralelní civilizace. A myslím, že lidem se zachce být duchovně vysokými.

Ale vidíte? Také zde temní se vším počítali. Vytvořili hnutí Anastázie a zorganizovaly masový odchod lidí na tzv. ekologické osady, kde lidé neví, co je to orianská občina. A co to tedy je?

V ekoosadách žije každý sám za sebe. Tentýž městský individualizmus a egoizmus. Navíc lidé získají jeden hektar a je k dispozici, dokonce i podle počtů Stolypina, 40 hektarů na muže. Za jakým účelem je to vše děláno? Aby se v budoucnu půda anastasijců vykoupila a vznikla nová třída pánů-vlastníků půdy. To za prvé. Velmi brzy anastasijci pochopí, do jaké pasti se dostali. A za druhé, aby obyvatelé měst neměli přání z nich odejít.

To je vše, co chtěl autor dnes říct. Chtěl bych vidět v patriotu ne ohraničeného politického činitele, ale mocného informačního bojovníka proti technologiím temného žrečestva. Jak je vidět, je nutné se mnoho naučit.

Je třeba se připravovat k budoucí vážné válce a k tomu, co my všichni budeme muset dosáhnout.

zdroj

 

Diskusní téma: Cesta ven

TRON

LadiSlav | 03.06.2014

"nie som hlupak som TRON" cize som velke JA co sa rovna bytost existujuca vo velmi malom,ohranicenom priestore:)

postreh

jardob | 15.03.2014

Myslim ze sidorov hovori v podstate to iste, co aj hnutie anastazianov. Resp. anastaziani smeruju k tomu co hovori sidorov, len nie na tak koncepcnej presnej urovni, ako uvadza sidorov. Je to skor intuitivnejsie. Hladanie sa prebudenych dusi..
Sidorov naraza iba na to, ze ak by ludia na ideu rodovych statkov a osad nabehli rychlo a neuvazene, skoncila by sklamanim, odpredajom pody a "skapal pes". Od skolky po vysoku skolu je vela casu, a aj spoznat harmoniu a vyznam prirody, poznat zivot nasich vedickych predkov, to je narocna uloha, ale ak sa podobne citiaci ludia spoja a budu si doplnovat vedomosti, tak umierajuca spolocnost sa moze naozaj prebudit k zivotu.

Asi zle vidím či počujem?

Marian | 05.04.2012

NaZdar.
Kde ste všetci? Ešte nikoho kto má takéto zmyšlanie som nestretol.

vyznam slov

Six | 04.04.2012

Pěkně se to tu rozjelo a emoce lítají...Pro mě nenapsal Sidorov nic nového a spíše mám trochu pochybnosti kam ten pán skutečně míří.
K rodovým stakům, protože na ně je tento článek ve skutečnosti namířen: Rodové statky lidé zakladají především proto, že hledají svobodu/nezávislost a jsou pro ni schopni mnoho obětovat. Jdou do neznáma a především jsou ochotni se učit. Což lenoch nepochopí, ten vidí jen ty vevrky co mu nosí oříšky.

Lenoch v mysli nikdy nepochopí ani to co jsem napsal, protože není schopen pochopit skutečný význam slov, které byly použity. Pochopí to v tom nejprimitivnějším možném významu. Současný materialismus v tomto opravdu exceluje.
A o tom tady ta celá diskuse je.

Re: vyznam slov

Prince | 04.04.2012

No vida, takže můžeme navázat k tématu.
To, co píše Sidorov je mi maximálně jasné a přesně vím, kam míří, resp. co píše - o patriotech 4 bílých ras, rozesetých po celém širém oklolí, kteří nyní, v tuto "záměrnou" inkarnaci a v tuto dobu, v tento časoprostor, dostali impulz, aby se probudili. Těch, kterých se to netýká, stejně nepochopí, o co jde.
Jedná se o přímé nasměrování a navázání na RODy, podstatu RODů a vedení určitým směrem.
Nejde o romantiku útěku do přírody a návrat do prvobytně pospolné společnosti, ale sekupení stejně vibrujících DNA, které ten kód nesou, jsou si toho uvnitř své Podstaty vědomy (ač nechápou, odkud běží signál, ale jsou si jej vědomi).
Myslím, že nastává doba, kdy i v Srdci Evropy se několik těchto patriotů probudilo.
Ve městech a hromadných zástavbách s mixem vibrací (frekvencí) jsou dost paralyzováni, rozervaní na dva kusy.
Je třeba "vojenská" výuka, kázeň, pravidla, učení, odloupání špíny z morální Podstaty...ale to nejde v mravenistích měst.
Je třeba neutrální, resp. místo Otčiny, s učiteli, kteří vědí, co a jak.

Je to zhruba 10 let, co se mi "ze vzduchu" tato myšlenka zaryla do mozku. Podobných společenství, jako je Anastasia, existují tucty, proto jsem se tím nikdy hlouběji nezabýval, jelikož mi to nesedělo vnitřně. Až včera, po přečtení tohoto článku se mi fragmenty spojily.

Nyní je otázka: kde hledat??
Chápu i to, že ne každý, koho se to týče, je takový krok udělat. Jsou vazby na rodinu, společné majetky, společné dluhy, nastane rozdělení, nebo putování společně...

Na toto bych rád diskuzi.

Re: Re: vyznam slov

XY | 04.04.2012

"Podobných společenství, jako je Anastasia, existují tucty, proto jsem se tím nikdy hlouběji nezabýval"

Nie je čo dodat - Nerozumieš problematike , chýbajú ti informácie , hodnotíš z povrchného pohladu...

Re: Re: Re: vyznam slov

Prince | 05.04.2012

XY, ty do mě chceš asi répat, protože jsem ti oponoval s NL a Wojtylou na diskuzi, že?
Tvůj příspěvek je v tom smyslu, že se bavíš o motoru, který máš v autě a já se bavím o tom, co vezu v kufru. Oba se sice bavíme o autech, ale tak trochu jinak. :D
Takže vypichuji svůj citát.......Těch, kterých se to netýká, stejně nepochopí, o co jde...... protože nejde o komunity a anastásie a sekty, ale o něco úúúúplně jiného.

Chci poprosit ostatní diskutující, aby se vyjádřili, jestli můj horní příspěvek pochopili, nebo ne.

Re: Re: Re: Re: vyznam slov

Hox | 05.04.2012

mě je jasný, příspěvek od "XY" mi příjde mimo.

Re: Re: Re: Re: vyznam slov

XY | 05.04.2012

Neber to osobne - život je iba hra...

Re: Re: vyznam slov

Ivan | 04.04.2012

včera som sa papral v záhrade... už sa začínajú objavovať prví cigáni prieskumníci... nuž čo, sú zákonom chránení, ruky nohy im dolámať nemôžeš keď ich nachytáš pri zlodejine.. hneď si rasista... v tom vidím značný problém....

Re: Re: Re: vyznam slov

andrej | 05.04.2012

ale mozes
obrana majetku je predsa samozrejmost
chce to len odvahu a mysliet

oni chodia kradnut pred vecerom , alebo okolo obeda ked casto nikto nie je doma
a pokial ti nie je vidiet do tvare a nebudes ich mlatit priamo na tvojej zahradke ...
aky problem ?
palica ktora bije zvycajne dobre hori

chapeme sa ?

Re: Re: Re: vyznam slov

Aien | 05.04.2012

Obežeň si plot ostnatým drátem (nebo žiletkovým, ve třech ředách, jak byly u muničáků) a velkého psa-rasistu.

Re: Re: Re: Re: vyznam slov

Hox | 05.04.2012

pes-rasista :D

Re: Re: vyznam slov

andrej | 05.04.2012

Prince to su ale napojdstatnejsie otazky
kde ich najst ?
ako im poskytnut to zazemie ? (samozrejme ze tu sa nejake moznosti crtaju)
a teraz ak najdem , ako ho presvedcim , vela dobrych ludi je utopenych v systemovych problemoch
su tam kd eich system potrebuje mat

Re: Re: vyznam slov

Jarka | 05.04.2012

Možná, že společenství typu Anastasia vznikly právě pro tohle volání duše. Jenž když se lidé nepoznají a nejsou ve styku několik let, pak mohou vznikat rozkoly. Duše se setkávají nejenom za účelem společného růstu ale i za účelem odpuštění a odčinění skutků minulých. Láska na první pohled je podobné setkání.
Vím co tím chceš říct a chápu po čem tvá duše volá. Jen jak to tak píši - co když jsme si učiteli navzájem v tom dobrém i v tom zlém. Co když je tvým učitelem právě ten na první pohled největší nepřítel. Lidé se potkávají, scházejí, sbližují a rozcházejí. Učitelé přicházejí a my je opouštíme. Jen srdce a duše vědí co je pro nás dobré....
To po čem toužíš, hledám na podvědomé úrovni už spousty let. Vždy se vytvoří skupina se kterou si máme co říct. Děláme společné akce a pak zavane západní vítr, skupinu opustím a jsem sama. Po čase se vyrvoří jiná skupina, podobný scénář a zase odchod. Období samoty se prodlužuje a skupiny se zmenšují............

Re: Re: vyznam slov

Jarka | 05.04.2012

Hledej tady mezi diskutujícími, čtenáři.... Vždyt vytvoření tohoto webu bylo záměrné. Rozsvítilo se tu světlo aby přitáhlo spící a rozsvítilo v nich jejich nevědomí.
Není až tak důležité, že světlo bylo a je falešné. Svůj účel splnilo.
Vnímej duši a lidi na stejné frekvenci nalezneš.
A možná nejbližší ti nakonec bude ten jenž ti dal nejvíce zabrat.

Re: vyznam slov

Hox | 05.04.2012

aniž bys četl jeho ostatní práce, na které se tenhle článek odkazuje, tak jsi pravděpodobně nepochopil, kam tím autor míří.

Re: vyznam slov

TRON | 05.04.2012

Človek má byť v prvom rade pragmatik. To znamená, že najprv zmapovať okolie a jeho potenciál, až potom prikročiť k činu.
Budovať vidiek odznova je v dnešnej dobe neuváženým krokom. Je to odklon od pokroku, čo znamená veľkú nevýhodu voči systému. Darmo bude človek písať o slobode a nezávislosti, keď žije v spoločnosti založenej na peniazoch a hore zákonov, keď už pomaly neexistuje miesto, ktoré nie je v drápoch globalizácie. Útek do minulosti v podobe znovuzaloženia niečoho na konci sveta, čo tu roky leží pred očami a nikto si to nevšíma, je sizyfovská úloha.

Tvoj príspevok kritizuje materializmus, no nie materializmus je problémom, ale konzum. Konzum vo fraku nadmernej spotreby, neefektívneho využívania zdrojov a obklopovania sa zbytočnými vecami. Naopak materializmus je produktom duchovna, ktoré sa celý čas zaoberá tým ako primäť hmotu, aby bola pre neho užitočná. Až keď človek túto úlohu zvládne a vyrieši materializmus v otázke uspokojenie základných fyzických a materiálnych potrieb, až potom získa čas pre rozvoj svojho ducha aj v iných skôr radostných oblastiach.
Dnešná doba je dobou akéhosi homo urbi, človeka mestkého, ktorého život je náročný na peniaze. Nemá možnosť získať potravinovú či inú nezávislosť. Preto jeho odchod na vidiek môže byť fatálnou chybou, keďže nemá o poľnohopodárstve ani štipku potrebných vedomostí. Skôr by sa mal snažiť do tejto nezávislosti zapojiť ľudí, ktorí tam už žijú a časom od nich získať potrebné know-how.

jako kdybych to včera nepsal

Prince | 04.04.2012

Včera jsem psal, abyste se nehádali... a je to přesně naopak ( logika nelogiky věci, jak by napsal Tron).
Celá diskuze je zatapetovaná debatou o hovadinách a k tématu Sidorova článku téměř nic.
Takže ti Trone pěkně děkuji :/

Re: jako kdybych to včera nepsal

TRON | 05.04.2012

Konečne.
Takto sa kradne ľuďom čas. To najcennejšie pre ľudí. Stačí rozvíriť vášne a ihneď sa tam sústredí ľudská pozornosť. V tom istom okamihu ľudia stratia prehľad, čo sa deje okolo nich.
Toto je stará a účinná taktika temných.

Re: Re: jako kdybych to včera nepsal

Hox | 05.04.2012

výborně, dokonce se i přiznal... stačí se podívat, kdo zde ty emoce vyvolal.

Re: Re: Re: jako kdybych to včera nepsal

TRON | 05.04.2012

všetko je len hra.
Táto stránka pojednáva o temných. Levašov sa snaží vyučovať ich praktiky a ja sa snažím dostávať ich do praxe, do skutočného sveta, aby ľudia mali znalosť, čo to znamená.
Tak ako som ti kedysi napísal malý cyklus o temných a svetlých silách, že to bude len začiatok.

Re: Re: Re: Re: jako kdybych to včera nepsal

Hox | 05.04.2012

gratuluji, povedlo se ti zatrollovat diskusi k tomuto článku.

Re: Re: Re: Re: Re: jako kdybych to včera nepsal

TRON | 05.04.2012

nie, len o to mi nešlo. napísal som aj príspevky k téme.

Re: Re: jako kdybych to včera nepsal

Ivan | 05.04.2012

TRON: ...čo si včera nemal čo doma robiť?...alebo si nemal šéfa v robote?....kkeď si sa tu tak "rozkokošil".....

Re: Re: Re: jako kdybych to včera nepsal

TRON | 05.04.2012

mením tempo hry. raz pomaly, raz rýchlo. raz nežne, raz tvrdo. raz detinsky, raz profesorsky. raz slušne, raz hulvátsky. ale vždy si človek môže vybrať.

Re: Re: Re: Re: jako kdybych to včera nepsal

Daniela I. | 05.04.2012

Tak teraz chvíľu postoj a rozíjmaj :)
http://www.youtube.com/watch?v=cRNhAmg0Z_E&feature=related

ahoj

andrej | 04.04.2012

rad by som sa vyjadril k vyjadreniam :))))

je tu dost ludi, ktori pisu o tom ze v sebe najdem cestu
to je sice pravda, ale len polovicna
a ked uz sme povedali A tak treba povedat aj B

na to aby clovek mohol zacat hladat v sebe musi najprv co to vediet
kto z vas sa bez ucitela/rodica naucil nieco uplne sam ? (nemyslim chodenie a pod)
myslim vedomosti a nie zakladane

samozrejme pokial je clovek vychovavany spravne rodicia v nom zobudia SVEDOMIE, coz je super kompas , ale ten ukazuje len smer

ale na to aby ste poznavali napriklad elektromagneticke polia a ich vlastnosti a vyuzitie musite najprv ovladat zaklady fyziky
a to neodkukate od kamaratov , rodicov, znamych , je to skratka potrebny zaklad , odrazovy mostik a ten si vacsina z nas z prsta nevycuca

na to treba UCITELA a kedysi to boli rodicia, stary rodicia a ZRECI
rodicia dnes casto netusia o nasom ponimani sveta nic

ZRECOV je v nasich koncinach akosi pomenej vdaka ciernoprdelnikom
a nie som si isty ci niektoi mal to stastie aby ho stary rodicia obdarili poznanim svojho vnutra

veci ako laska k prirode a ku vsetkemu zivemu by mala byt samozrejmostou
ale aj tak mi to nepride ako kompletny zaklad poznania potrebny k tomu aby sme mohli ist hladat do vnutra samych seba a zobudzat rodovu pamet atd atd

preto by som bol s takymto vyrokom opatrny


mimochodom BINGO mohol by si mi prosim objasnit co tym myslis ze vedy.sk su "nacionalisticke" ?
pretoze laska v rodine a vlasti a k rodu je predsa normalna !!!
to je ako moderny slovnik , milujes vlast ? fuj fuj ty extremisticky nacionalista :)))
mne to pride smiesne, objasni mi to prosim

dakujem za pozornost, koniec vysielania

Re: ahoj

andrej | 04.04.2012

BINGO=MATRIX

prepac, nejak som si nevsimol, ze je to titulok

Re: ahoj

Matrix | 04.04.2012

Zdravím Tě Andreji,

pokusím se Ti odpovědět na Tvoji otázku, bude to možná trošku zdlouhavější. Oba dva se jistě shodneme, že na lásce k rodině, vlasti a rodu není nic špatného - respektive nemělo by být. Musí to však být dle mého soudu láska zdravá a nepodmíněná. Ubezpečuji Tě, že se cítím a jsem Slovanem jak poleno. Miluji slovanskou pohostinnost, národní zvyky, kulturu, kroje, pohnutou historii. Nicméně na portále Vedy.sk jsem po přečtení některých článků začal postupem času pociťovat něco, co mi nesedělo. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak Slované jsou tím správným jediným národem, Slované toto, Slované ono. Začal jsem mít pocit, že Slované jsou téměř nadřazenou rasou (etnikem) nad ostatními. Nechápej mě prosím Andreji špatně - já v ten moment začal vidět lehce hnědě (hnědá = nacionální socialismus). Miluju slovanství, miluju svůj rodný kraj jižní Moravu, nesmírně miluju Rusko, ale přestože se cítím být od hlavy až k patě ryzím Slovanem, tak se necítím být něčím víc než zástupci jiných národností či etnik. Nechci, aby to vyznělo jako nějaké klišé, ale mým domovem je tato planeta, Midgard Země. Pokud bych se narodil v jiné oblasti, např. v Kanadě, tak bych prostě miloval a byl spjatý s tamější přírodou a lidmi, stejně tak v případě narození v Austrálii nebo Chile. Nejsem zde na Midgard Zemi poprvé a jistě jsem v předchozích inkarnacích obýval i jiná území a sdílel svůj život s lidmi z jiných národností, etnik apod. Byl jsem snad něčím víc než Slované ? Odvíjí se moje hodnota coby lidské bytosti od toho, zda mám nálepku Slovan, Žid či Tuareg ? Já cítím, že nikoliv. Toto je náš společný domov, naše společná planeta Midgard Země a podobné dělení na vyvolenou rasu a ty ostatní nikdy nepřispěje k vzájemnému respektu a normálnímu soužití. Ber to prosím jako můj ryze soukromý názor, takto to cítím a nikomu tento svůj pohled nenutím. Výše uvedené však nic nemění na tom, že slovanství bylo a stále je nesmírně pošlapováno. Jasně, hrdě se hlasme k odkazu předků, ctěme rodové tradice, rozpomínejme se na svůj dávný rod, ale nestaňme se při tom arogantními a povýšenými nad ostatními. Snad se mi to podařilo vysvětlit srozumitelně :0) Všichni jsme součástí jednoho celku a tyto "nálepky" dělají přesný opak. Tento kraj, tuto zemi bych miloval tak jako tak, i kdybych se nikdy nedozvěděl či neslyšel o něčem takovém, jako je slovanství - rozumíš mi ?

Re: Re: ahoj

andrej | 04.04.2012

rozumiem, pekne si to napisal
ja som sice take pocity "nadradenosti" nepocitoval , ale chapem ta a myslim si ze viem co si tym myslel

dakujem za odpoved a pekny den

Izolácia.

TRON | 04.04.2012

"Našim úkolem je ty lidi najít a sjednotit."

Prečo chce niekto hľadať ľudí a jednotiť ich? Zjednotiť ľudí znamená priviesť ich na spoločnú cestu. A keď už na tejte ceste sú, kto rozhodne kam tá cesta povedie?

Nesúhlasím s autorom článku.
Ľudia by sa nemali izolovať. Naopak, mali by pretvárať prostredie, v ktorom žijú. Ísť na vidiek, áno, ale len jeden zo skupiny priateľov. Len jeden. Takto sa spojí mesto s vidiekom, pretože ostatní priatelia budú toho na vidieku podporovať, začo budú dostávať od neho nielen plody jeho práce ale aj plody jeho poznania. A on to isté od nich v meste. Jeho priatelia v meste potom môžu šíriť osvetu o tom, ako je to na vidieku, ako to tam presne vyzerá. Ľudia tak budú mať možnosť poznať vidiek aj inak ako z TV napr. v nepozerateľnom seriály "Farma".

Tento článok považujem za tvrdú temnú ideológiu. Jej cieľom má byť presun inak zmýšľajúcich ľudí preč od ostatných, aby ich svojimi názormi neovplyvňovali. Izolovať ich a tak ich pochovať v zabudnutí.

Re: Izolácia.

Hox | 04.04.2012

Tady je vidět, že píšeš z pozice nepochopení, co chtěl autor sdělit. Hlavním bodem je vytvoření určitého sociálního prostředí, to co popisuješ ty by možná řešilo jen materiální stránku věci.

Re: Re: Izolácia.

Jarka | 05.04.2012

Trone, děkuji za Tvé příspěvky. Nutí k zamyšlení.
Narodila jsem se v paneláku a žila tam až do svých 22let. Vdala jsem se a přestěhovala do domu, sice ve městě ale byl to dům. Nebylo lehké změnit styl a způsob života. Po pár letech jsem se vrátila zpět do paneláku a vydržela tam rok. A pak jsem udělala obrat a přestěhovala se na vesnici, tedy spíše za vesnici na polosamotu. Prvních pět let života pro mě bylo naprostým zoufalstvím a každý rok na podzim jsem dům prodávala. Nezdařilo se to. Žiji tu 11 let. A i když se snažím tak to neumím. Dříví si dělám sama, jezdím traktorem, vařím na kamnech, opravím si co se dá. Občas na zahradě něco vyroste ale prostě je to tak jak popisuje tron. Pokud se to nenaučí člověk z rodiny, tak i když se snaží jak chce, stejně tam převládá pocit neschopnosti a pomalosti.
Pro přesun na vesnici nebo na samotu je třeba dost odvahy anebo naprostá neznalost.

Re: Jarka

TRON | 05.04.2012

Aj ja Ti ďakujem za ten Tvoj príspevok.
Vieš, mnohí si tu možno myslia, že píšem z cesty. Že si svoje slová vymýšľam. Ale naopak, píšem presne o takých ľuďoch, ako si aj ty. Poznám takých ľudí. A poznám aj iných, ktorí zobrali pobyt na vidieku rukami modernizácie, mechanizácie a zapracúvajú rôzne novné technológie tak do rastlinnej ako aj živočíšnej výroby. A čo je na tom najdôležitejšie, postavili to celé práve na ľuďoch žijúcich na vidieku, ktorí majú ešte stále generačnú pamäť o tom, ako to robiť dobre. Ich snahou je zachovať pôvodné odrody a pôvodné chovy, ktoré sme mali kedysi na absolútnej svetovej špičke.
Držím Ti palce, aby si v tých končinách časom stretla spriaznené duše.

Re: Re: Izolácia.

Hox | 05.04.2012

kde jsi přišel na to, že autor chce izolaci a návrat do doby kamenné?

Re: Re: Re: Izolácia.

TRON | 05.04.2012

Skús odísť niekde na kraj sveta len s motykou a rýľom a pochopíš o čom píšem. Bez mechanizácie je znovuzakladanie vidieka len potemkinovou dedinou.

Re: Re: Re: Re: Izolácia.

Hox | 05.04.2012

buď jsi článek nečetl, nepochopil nebo děláš hlupáka. Ukaž mi laskavě v textu, kde Sidorov píše o tom jít na kraj světa s motykou. Ušetřím ti čas, nic takového tam není.

Re: Re: Re: Re: Re: Izolácia.

TRON | 05.04.2012

Sidorov píše o zakladaní novej spoločnosti. Ak to má byť nová spoločnosť, musí byť založená na novom mieste. ak to má byť nové miesto, potom to nie je v súčasnosti ľuďmi využívané a obývané miesto.
Úplné nové miesto a úplne nová spoločnosť. Ako chceš rozbehnúť úplne novú spoločnosť na výdobytkoch tej starej? Úplne nová, znamená nová bez viazanosti na starý svet, teda technologicky iná ako tá súčasná. Alebo potom to nebude nová spoločnosť na novom mieste a s novými technológiami? Tak čo to potom bude?

Re: Re: Izolácia.

Aien | 05.04.2012

Napadlo mne pár myšlenek (možná blbostí), ale vytrhávat lidi a někam je stěhovat by asi nebylo to pravé, možná jako příklad pro ostatní, že se dá žít jinak.Každý jsme právě tam, kde máme být.To sklidnění a poznávání své duše a otevírání se dá i jinak.Třeba jedeš k moři-místo abys hrál celý den plážový volejbyl, tak jdeš mimo houfy lidí, sedneš si na skálu , hledíš na moře a sklidníš mysl, sjednotíš se s přírodou , mysl třeba přeneseš do delfína a můžeš se s ním prohánět mořským světem.V lese je to podobné-lehneš si na paseku a čučíš do nebe, staneš se na chvíli ptákem a proletíš se nad lesy.Nebo si představíš, že jsi kozák a ženeš se stepí na koni a máváš šavlí. To se dá, pokud umíš přepnout do alfa hladiny mozku.Je to jen začátek, ale je jím třeba projít. Sdružovat se napořád taky nemusíme, stačí spolu prožít pár intenzivních dní.S tím učitelem nevím, ale prý je-li žák připraven, učitel se najde. On o něčem podobném psal už Komenský v "Labyrint světa a ráj srdce". Možná jsem nic nepochopila a pak bych byla ráda, kdybys mi to vysvětlil, Hoxíku :)

Re: Re: Re: Izolácia.

Aien | 05.04.2012

Taky se dají pořádat "konferenceů po skype

Re: Re: Re: Izolácia.

Hox | 05.04.2012

myslíš vysvětlit co, zmínku o novém sociálním prostředí? Pokud ano, teď jsem vyvěsil nový článek, kde je to rozebráno.

Bingo

Matrix | 03.04.2012

Nesmírně děkuji za tento článek, dle mého jeden z nejdůležitějších & nejhodnotnějších vůbec zde na Leva-Netu. Tyto stránky jsem objevil, přesněji byly mi doporučeny cca před rokem a postupem času jsem si prošel plus mínus tím samým vnitřním procesem, který popisuje Prince. Chodíval jsem i na stránky Vedy.sk, ale časem jsem vnitřně cítil, že mi nesedí jejich "nacionalistická", mnohdy až bojovná rétorika. Něco jednoduše nebylo v pořádku...každý musí začít sám u sebe. Levašov, Sidorov, Anastázie, ten či onen...valí se toho na nás hodně a člověk musí pečlivě filtrovat a vyhodnocovat, jenomže i to mnohdy nestačí. Odlišný názor jednoho autora ve vztahu k druhému autoru na danou problematiku vytváří pochybnosti, další otázky, člověk čte, hledá a vyhodnocuje ještě více, pochyby narůstají a nakonec je z toho pěkný guláš a zmatení. Stop. Začal jsem od podlahy, znovu a jinak. Sám u sebe. Autory si rád přečtu, ale dám už na to, jak to vnitřně pociťuji já sám. Pravdu máme každý sám v sobě, není zapotřebí ji hledat ve vnějším světě. Vnější svět mi jen doplňuje občasné kamínky v chybějící mozaice. Levašovi děkuji za jednu, pro mě zásadní věc: jeho dílo ve mě probudilo dlouhá léta dřímající rodovou paměť. Už jako malý kluk jsem si coby dítě rád hrával na partyzány (pochopitelně ty ruské). Na základní škole mi nějakým nevysvětlitelným způsobem šla ruština, ve které jsem na tehdejší dobu exceloval. Miloval jsem ruské filmy, ruské dokumentární filmy o přírodě, mapu Ruska (tehdy SSSR) jsem znal téměř nazpaměť. Když jsem slyšel zpěv ruských ženských nebo mužských chórů, tak mi běhal mráz po zádech a do očí se mi draly slzy. Teprve až nyní, po dlouhých letech jsem pochopil, proč. Následně jsem se dozvěděl, že rodiče mojí dnes již zesnulé babičky pocházeli z území dnešního Běloruska, další rodové linie se mi již nepodařilo zjistit, ale cítím uvnitř sebe, že sahají ještě mnohem dál na východ Ruska. Pro mě nejcennější přínos těchto stránek byl v tom, že mi umožnily nalézt sám sebe a poznat, kdo a kým jsem (Hoxovi a všem ostatním za to patří moje hluboké poděkování).

Re: Bingo

Prince | 03.04.2012

Je pro mě zásadní, co jsi napsal. Matrix.
Víc netřeba zdůvodňovat.

Re: Bingo

Archibald | 04.04.2012

Díky za tvá slova Matrixi,upřimnost,hřejí mě u srdce,každý by měl hledat pravdu především v sobě.Víc netřeba dodávat.

Re: Matrix

TRON | 04.04.2012

Si zmäteny, napriek tomu, že máš dojem , že kráčaš po vlastnej ceste, stále si zmätený.
V tomto by ti mohli pomôct slová už zosnulého Steva Jobsa. Povedal, bez citácie, že ľudia nevedia, čo chcú a tak im to treba ukázať.
Práve preto dochádza k rozporom medzi výrokmi aurorov, ktorých popisuješ. To preto, že oni nepopisujú reálne udalosti. Je to všetko strojené, aby ľuďom ponúkli, čo chcú. Dôvodom je obrať ich o čas a vnútorne ich zmeniť. Len virtuálnym svetom sa nedá dospieť k zlepšeniu sveta skutočného. Ten sa dám meniť k lepšiemu len v skutočnom svete, i keď vo virtuálnom svete sú aj užitočné informácie. No, pokiaľ bude človek tráviť veľa času vo svete virtuálnom, do skutočného sa ani nedostane. A tak, akoby ani nežil.
Temní vytvorili virtuány svet, ktorí má ľudí okrádať o čas a meniť na obraz, ktorý im je podávaní. Avšak, aj pre temných sa tým veľa zmení. Každý virtualitou ponúkaný fakt je jedným kolom v plote. A tak časom vytvoria ohromne dlhý plot, ktorý budú musieť brániť a udržiavať a tak nebudú mať čas na iné. Je to pandorinka skrinka.

Výsledkom tvojho pobytu vo virtuálnom svete je tvoja zmätenosť. To temní ťa menia a zároveň sa časom budú meniť podľa teba, pretože ich cieľom je vytvoriť virtuálny svet, ktorý by ti vyhovoval a tak budú musieť tvoje požiadavky vnášať do systému.

Som TRON a hľadám chyby v systémoch. Som stále tu, aby som na chyby ľudí upozorňoval.

Re: Re: Matrix

Hox | 04.04.2012

trone, takové mentální splašky tady moc tolerovat nebudu, pro příště. Začni s tím, že najdeš a odstraníš chyby u sebe, namísto aby si hledal domnělé u druhých. Pod svícnem je největší tma.

Re: Hox

TRON | 04.04.2012

Trafená hus zagágala. Skôr by si ma mal presvedčiť, že nepíšem pravdu. Máš na to alebo sa mi budeš len detinsky vyhrážať?
Steve Jobs hovoril pravdu a tá mu priniesla slávu aj bohastvo. Odhliadnuc od toho, že väčšinu vecí ukradol iným ako správny parazit.

Re: Re: Hox

Daniela I. | 04.04.2012

TRON, myslím, že LN nie je o tom, aby tu niekto niekoho o niečom tvrdošijne presviedčal a tým ho "obracal na svoj obraz". LN ponúka informácie-názory, o ktorých sa tu diskutuje, možno niekedy ostrejšie, umiernenejšie, ale to závisí od povahy jednotivého diskutéra. Každý by si mal vybrať to čo korešponduje s jeho vnútrom a nemal by ostatných presviedčať o tej svojej pravde. Ale, či tá dielčia správa je aj v súlade s ISTINOU - PRAVDOU?
Odkiaľ vieš, že Steve Jobs hovoril pravdu???, ktorá mu dokonca priniesla slávu a bohatstvo??? Pokiaľ ja viem, PRAVDA sa kúpiť/predať nedá, ale ......... a ak prináša bohatstvo tak nie v podobe materiálnych statkov. Napokon sám uvádzaš, že "milý" Steve je poriadny/správny parazit.

Re: Daniela.

TRON | 04.04.2012

Doktor Jekyll, Mr. Hide.

"LN ponúka informácie-názory"
On ponúka a ty si vyberáš z toho, čo ti ponúkol.

To isté urobil Steve Jobs, keď anektoval patenty od ostatných a vydal pod hlavičkou Apple so smiešnou cenou. A ľudia naraz zistili, čo chcú. On ponúkol a oni si vybrali.

Aj NL aj SJ sú tí, ktorí ponúkajú, tí, ktorí tvoria ponuku a my ostatní sme tí, ktorí si vyberajú, tí, ktorí si vyberajú z ich ponuky. Práve len z tej ich ponuky. Chápeme sa?

Myslím si, že môžem byť pre túto stránku prínosom, lebo poukazujem na jednoduché overiteľné a logické veci. Rovnako tak na ne poukazujem aj v skutočnom živote a ľudia často len otvárajú ústa nad tým, ako to oni mohli prehliadnuť. Nie som TRON-om len tak prenič-zanič.

Pre: Hox

TRON | 04.04.2012

To. čo som napísal, má konkrétny dôvod.
Hox si admin a ako admin si spoluzodpovedný za obsah tejto stránky. To, čo mi u teba konkrétne chýba, je tvoj valstný názor. Dáš sem článok a ty sám sa k nemu nevyjadríš. Človek, ktorý si založí nejakú stránku, má predsa ľuďom čo povedať, či nie?
Takto sa musím prikloniť k záveru, že ako admin si len pracovník, ktorý to má ako zdroj príjmu. Už som sem napísal, že mi nevadí, že ľudia robia to, čo ty. Len mi vadí ich slabá profesionalita a ich snaha o vydobytie si nejakej autority. Ale skús si sám odpovedať na otázku, "Môže mať sluha nejakú autoritu?".
Ak mi chceš byť rovný, začni písať svoje názory. Takýchto stránok je na nete ako maku a všetci admini sa správajú podobne ako ty. A to je príliš málo na to, aby to človek bral vážne.

Re: Pre: Hox

Hox | 04.04.2012

problém je, že tvým závěrům chybí elementární logika, resp. díváš se na vše z jednoho místa a nejsi schopný nebo ochotný uvažovat nad tím, co chtěl autor říct. Na cokoliv se dá vždy podívat z trochu jiného úhlu pohledu a najít na tom nějakou chybu, to ale neznamená, že tam nějaká chyba doopravdy je.
Než budu pokračovat v diskusi s tebou, odpověz mi na jednu otázku: Matrix se tě na něco ptal?

Re: Re: Pre: Hox

TRON | 04.04.2012

Ano, pýtal sa. Chcel sa podeliť o svoj nátor s ostatnými, pretože ho uverejnil v diskusii a zároveň bol zvedavý na názor iných. Keby to nechcel, nič nenapíše.
Okrem toho jeho názor bol pod hlavičkou "Bingo" nie Hox, čo len moje slová potvrdzuje.

Naopak, vždy sa snažím uvažovať nad skrytou myšlienkou v článku. ako som už písal, bol som tak vychovaný.
A autor naozaj písal o tom, že je zmätený, i keď si myslí, že je na správnej ceste. Keď totiž človeku dôjdu logické argumenty pre objadnenie situácio, sústredí sa na hlas srdca teda na intuíciu, ktorú však nie je možné logicky overiť, len ju risknúť.

Re: Re: Re: Pre: Hox

Hox | 04.04.2012

tím dotazem jsem tě chtěl nasměrovat na jednu nenormálnost v tvém uvažování/chování, ale nepovedlo se ti to postřehnout, neboli neuvědomil sis, na co se doopravdy ptám. Takže, špatná odpověd, můžeš to zkusit znovu.

Re: Re: Re: Re: Pre: Hox

TRON | 05.04.2012

Položil si otázku, na ktorú som odpovedal. Inou možnosťou je, že to bola len otázka rečnícka. no to by znamenalo, že už nie sme v diskusii, kde sa človek môže vyjadriť k čomukoľvek, ale že tu panuje diktát o tom, kto čo môže, kedy a ako.

Keď si chcel porovnávať svoju otázku s tou mojou o sťahovaní národov, uvažujem na základe spojenia skús znovu, tak treba odhaliť jadro pohnútok mojej otázky. Moja otázka sa odvíjala priamo od textov Levašova, ktorý kladie na zmenu slov veľký dôraz, keď píše, že zmenou slova dochádza k vytrateniu jeho pôvodného významu. Levašov rovnako popiera aj sťahovanie Slovanov. To sú dve veci, ktoré som skĺbil v svojej otázke a to, že zmenou názvu Cigána na Róma sa vytratí význam pôvodného slova a tým zmizne aj jeho minulosť a zároveň tým dôjde výmene jedného národa za druhý, ktorý v skutočnosti fyzicky vôbec neprebehne. Moja otázka bol Levašov v praxi na báze elementárnej logiky.

Na príspevok Matrixa, som reagoval matrixom. Uvažoval som, že keď si dá niekto nick Matrix, tak si je matrixu, teda strojeného sveta vedomý. Názov Matrix pochádza z rovnomerného filmu Matrix, kde agent Smith jasne hovorí, bez citácie, že stroje urobili ľuďom svet, ale oni ho odmietli, tak urobili nový. A presne to som v príspevku aj uviedol. Písal som o tom, že virtuálny svet je strojený a jeho úlohou je vytvoriť svet, ktorí by ľudia prijali. Preto musí byť dynamický, aby odzrkadľoval potreby mysli a pocitov človeka. Ak si niekto dá nick Matrix a iný mu o ňom píše, tak jeho reakcia, že sa ich vektory nestretli je prinajmenšom podivná. Do hraníc akého pojmu sa dá uzavrieť človek v prípade, že píše, že niečo nerobí a pritom to robí? Je v takom prípade vhodný výraz zmätený?
Matrix nevidel, čo som mu chcel svojim príspevkom povedať a bral to ako osobnú urážku. A aj keby videl možno tomu neuverí. Keď človek vidí ale neuverí, nemôže vec ani pochopiť, pretože ju nebude ďalej skúmať. A keď ju nepochopí, nemôže ju využívať vo svoj prospech.

Môj pohľad na výrok Matrixa v sebe skrýval viacero uhlov. Už som tu v jednom príspevku uviedol, že podľa zákona akcie a reakcie stojí nad všetkým jedna sila, ktorá veci buď priťahuje alebo odpudzuje. Rovnako môže byť v rovnováhe. To sú už tri uhly pohľadu. Je to ako s mincou, ktorá ma dve strany a jednu hranu. Tým štvrtým pohľadom je vedieť, že tá minca existuje.

Nie som hlupák, som TRON.


Re: Re: Re: Re: Re: Pre: Hox

Hox | 05.04.2012

Opět ti to uniklo, jen pokračuješ v původním směru. Nevadí, přejděme dále. Pro tvou informaci, ve svých vývodech ve zdejší diskusi ses několikrát tak težce spletl, že ti, co mě znají osobně, se musí při čtení tvých závěrů za břicho popadat. Jak jsi všimlo více lidí, jsi často s příspěvky mimo, dokonce i v reakci když tě někdo upozorní, jen v reakci "mimost" ještě potvrdíš. Pokud bys chtěl, abych tomu co píšeš přikládal nějakou váhu, nesměl by ses tak grandiózně plést.
Píšeš, že ti tady něco chybí ... no a? Dívej, jak mi to trhá žíly... mimochodem, nemít názor a nesdělovat názor jsou dvě různé věci, někde sděluji někde ne, mám svoje důvody.

Jedno je jisté, v aroganci se ti nevyrovnám nikdy. Já jsem jen založil stránky, přeložil tak tisíc až dva tisíce stran textu, věnoval tomu stovky až tisíce hodin, ó, jak bych se jen mohl tvému rýpání v diskusi někdy rovnat?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pre: Hox

TRON | 10.04.2012

Keď niečo kritizujem, uvediem presnú príčinu a snažím sa popísať všetky známe dôvody doktnutých skutočností. V opačnom prípade považujem kritiku za neopodstatnenú a argumentačne bezzubú.

Vidím, že dnes už tvoje dôvody nevyjadrovaťsa pominuli. V súvisloti s dôvodmi sa mi vynára jedna anekdota.
Príde podgurážený chlap večer domov z krčmy a hneď za dverami ho čaká nasrdená manželka.
Pýta sa ho: "Aký si mal zasa dnes dôvod sa takto ožrať?"
Chlap na obranu pokrčí plecami a reflexívne strčí ruky do vrecák. V tom vo vrecku niečo nahmatá, vytiahne to von a vidí pokrčenú desaťuerovku.
A tak manželke hovorí: "Aha, mám ďalších desať dôvodov ísť si vypiť."

Som rád, že som v arogancii pookrial, no domnievam sa, že ešte stále sa mám v tejto oblasti dosť čo učiť od arogancie moci.

Re: Re: Re: Matrix

andrej | 04.04.2012

hoxi obavam sa ze ci sa ti to paci alebo nie , tak ma ciastocne pravdu
samozrejme ze aj ty , pretoze chyby treba zacat hladat u seba
to ale nic nemeni na tom ze je tu system, ktoru je stvoreny k pozieraniu casu ludi

Re: Re: Re: Re: Matrix

Hox | 04.04.2012

moje poznámka se týkala hlavně první části jeho příspěvku, výpadu na Matrixe, který je podle mě neurvalý až neakceptovatelný bez ohledu na to, zda na něm něco je.

Re: Re: Matrix

Matrix | 04.04.2012

Ve vší úctě TRONe - nebudu na Tvůj příspěvek reagovat. Ty jsi někde díky svému stupni poznání, já jsem někde díky svému stupni poznání. Naše přímky poznání se neprotly, nemáme si tedy vzájemně co dát a tedy se obohatit. Mohl bych Ti napsat velmi obsáhlé vysvětlení a odpovědět na Tvoje otázky, leč mi za to nestojíš. Respektuj to prosím. Není to o tom, že by mi "došlo argumentační střelivo", ve Tvém případě jsem se jednoduše rozhodl nereagovat - i to je totiž volba. Navíc moje, svobodná. Matrix

Re: Matrix

TRON | 04.04.2012

Rozhodol si sa nereagovať a predsa si mi napísal.
Tak ako som písal, si zmätený.

Re: Matrix

TRON | 04.04.2012

Ale aby som na teba nebol len akýsi hrubý, i keď len zdanlivo, lebo to si nezaslúžiš.
To, že ti Vedy.sk pripadaju nacionalisticke je pravda. Dokonca sa k nim ani nedá vyjadriť, čo mi úspešne pripomina Bibliu.
Ale to, že máš problém sa vo veciach vyznať, nie je tvoja chyba. Čitateľ v tých veciach nemá mať jasno, ale má mať naopak rozporuplný pocit. Práve takýto pocit vedie človeka k chaosu. To človeku privedie chotické myšlienky. A na tvorbu chaosu tu máte presne pomenovanú skupinu. Pomôcka: nie je to Elán.

Re: Re: Matrix

Smoker | 05.04.2012

nie si ty Udo? ...

Re: Re: Re: Matrix

TRON | 05.04.2012

Udo Huber? nie. a Uďo tiež nie.

Dotaz

Veronika | 03.04.2012

Úplně jsem neporozuměla následující větě: "Kromě toho, paralelní civilizace, která se už vytváří, může vytvořit systému mocnou informační konkurenci. To se už také děje" - může mi to prosím někdo obsáhleji vysvětlit ? Děkuji.

Re: Dotaz

Hox | 04.04.2012

podle mě, že je stále více lidí kteří se odpojují od matrixu a vytvářejí protipól informační válce, která je proti nám vedena.

Re: Dotaz

TRON | 04.04.2012

Nie, nedeje. Žiadna paralélna civilizácia nevzniká. Ten, kto sa zúčastní projektu Anastázia, je podľa mňa hlupák. Je to návrat do doby kamennej. Ak sa chce človek odobrať na vidiek, mal by tam odísť technologicky vybavený a s väzbami na mesto. Len tak sa dokáže vidiek pozdvihnúť na modernú úroveň. Mechanizáciou a internetom. Inak dôjde len k zybtočnému prepadu, prechodu k dobe kammenej a izolácii.

Re: Re: Dotaz

Ladislav | 04.04.2012

Četl jsi vůbec článek? Nezdá se ti, že jsi úplně mimo?

Re: Re: Re: Dotaz

TRON | 04.04.2012

Viem, čo je projekt Anastázia. Okrem iného, Anastázia bolo aj meno vraj preživšej princezny Romanovcov.
Preto má taký názor ako mám. Netreba robiť z komára ťavu.

Re: Dotaz

Ivan | 04.04.2012

zostali tu po tom Jobsovi nejaké "zbytky" "32"...žeby TRONov vzor?....

Re: Re: Dotaz

TRON | 04.04.2012

Jobs bol parazit. Ťažko by mohol byť mojim vzorom. Zaujala ma len jeho jednoduchá taktika, lebo mám na vec už dlho podobný názor ako on. a to som ho ešte ani nepoznal A ten názor je, predstav si pravdivý, lebo funguje.

Dost hádek a spekulací

Prince | 03.04.2012

Tady jde o podstatu, je uvedena v pár větách článku !!
Vůbec nejde o nějaké rodové statky, Anastasii, Levašova, Sidorova, Trechlebova...jestli žít v přírodě, nebo u přírody...atp
Jde o INKARNACE!!! A pokud se inkarnáti budou hádat a spekulovat, budou si mnout ruce TI JINÍ!!!!
(oni)

..

XY | 03.04.2012

"V ekoosadách žije každý sám za sebe. Tentýž městský individualizmus a egoizmus" - p.Sidorov zjavne nie je v obraze , alebo je a vedome zavádza ( možno typ Izraelského kibucu by mu skôr vyhovoval ) ...

G.Sidorov okrem hodnotných info je autorom aj vela hlúpostí. Tu je napr. jeho názor na Levašova:

Сидоров Георгий о Н.Левашове:
Люди насмотревшись на Левашова, на его бредни превратились в практически зомби. Дело в том, что Левашов пользуется старинной иудейской технологией. Она обкатана в христианской церкви. Психология человека так устроена, что сознание отсекает только такую ложь, которую может воспринять, оно как бы является щитом подсознанию. Но если пользоваться ложью к которой наше сознание не готово, то в обход его вся эта ложь проваливается прямо в подсознание. Попы, пользуясь такой психологией превращают людей в фанатиков и безумцев. Например рассказывают, что Иисус взял на себя все грех человечества. Может такие бредни сознание человека воспринять или понять? Конечно же нет. Значит вся эта галиматья оказывается достоянием подсознания. Тем же самым пользуется и Левашов. То он тайфун остановил, спас этим Америку. То планету пододвинул, поставил на новую орбиту. То течение изменил морское. То звезду погасил. Представляешь какой ужас у людей вызывает такая инфо? Они со страху становятся рабами такого чудовища. А страх подчиняет, порабощает, делает человека беспомощным. Люди верят искренне, потому что их сознание оказалось парализованным и наполняется ужасом. Этот Левашов даже меня пытался напугать. Мне позвонила его секретарь и сказала, что я должен ехать к хозяину на поклон. Я посмеялся и ответил, что если Левашову я нужен, пуская сам ко мне едет. Переместиться он не может, а звёзды двигать может.


Re: ..

Hox | 03.04.2012

kdo nepřečte azbuku:
ljudi nasmotrevšis' na Levašova, na jego bredni prevratilis' v praktičeski zombi. Dělo v tom, čto Levašov pol'zujetsja starinnoj iudějskoj těchnologijej. Ona obkatana v christianskoj cerkvi. Psichologija čeloveka tak ustrojena, čto soznanije otsekajet tol'ko takuju lož', kotoruju možet vosprinjat', ono kak by javljaetsja ščitom podsoznaniju. No jesli pol'zovat'sja lož'ju k kotoroj naše soznanije ně gotovo, to v obchod jego vsja eta lož' provalivajetsja prjamo v podsoznanije. Popy, pol'zujas' takoj psichologijej prevraščajut ljuděj v fanatikov i bezumcev. Naprimer rasskazyvajut, čto Iisus vzjal na sebja vse grech čelovečestva. Možet takije bredni soznanije čeloveka vosprinjat' ili ponjat'? Koněčno že nět. Značit vsja eta galimat'ja okazyvajetsja dostojanijem podsoznanija. Těm že samym pol'zujetsja i Levašov. To on tajfun ostanovil, spas etim Ameriku. To planětu pododvinul, postavil na novuju orbitu. To těčenije izmenil morskoje. To zvezdu pogasil. Predstavljaeš' kakoj užas u ljuděj vyzyvajet takaja info? Oni so strachu stanovjatsja rabami takogo čudovišča. A strach podčinjaet, poraboščajet, dělajet čeloveka bespomoščnym. Ljudi verjat iskrenně, potomu čto ich soznanije okazalos' paralizovannym i napolnjaetsja užasom. Etot Levašov daže menja pytalsja napugat'. Mně pozvonila jego sekretar' i skazala, čto ja dolžen jechat' k chozjainu na poklon. Ja posmejalsja i otvetil, čto jesli Levašovu ja nužen, puskaja sam ko mně jedět. Peremestit'sja on ně možet, a zvjozdy dvigat' možet.

Re: ..

Prince | 03.04.2012

Nemohu jinak, než se přiklonit k Sidorovi, když vypíchnu tuto větu: А страх подчиняет, порабощает, делает человека беспомощным.
Mnozí víme, od čeho se odpíchl Leva net. Ale nic není Status Quo, nelze ležet na jedné posteli, aniž by ji člověk vyvětral, převlékl, šel se omýt. Pokud to neudělá shnije, jako ta prašivá mršina.
Ale mnohdy strach nedovolí vylézt z té smrdivé postele, protože se bojí, že je pod ní nějaký bubák...
Přiznám otevřeně, z počátku jsem byl NL nadšen, postupem času se mi ten krajíc zajedl a začal drhnout v krku, tak, jako se skýva nezapíjí vodou. jednoho rána jsem se probudil, odsypal z batohu a šel svou cestou - svou podstatou, kam chtěla podstata, ne rozum. Ani to moc velká bitka nebyla ..... co jsem vysledoval, v řádů několika týdnů se tak stalo několika lidem zde, přesto LN nezanikl (díky Hoxi).
Co se týče ozdravných působení NL - bylo to něco podobného. Prve jsem byl tzv. nadšenec, až do doby, kdy mi nitro řeklo, proč jím jídlo od cizejch, když si umím uvařit i sám..a bylo po ozdravných působeních.
Tím chci říct, že nic nesmetám ze stolu, ale zase jdu "svou stezkou", kterou si vybírám já, kterou mě vedou MÉ sny, můj světonázor a hlavně mé DNA, mí Předkové.
Určitě to nedokáži vysvětlit, ani popsat, jak to vnímám, ale je to mé osobité.
Na druhou stranu, nepohrdám NIKÝM ani NIČÍM. Vážím si každého názoru zde, každého člověka, který se tu za určitým nickem vyskytuje. informací a názorů je tu spousta a je z čeho čerpat a o čem přemýšlet.
Hlavně nebýt jako děcko, kterému se líbí červený traktůrek, který stejně hodí za týden do kouta a další týden jej potrestá kladívkem :)
K mnoha věcem se lze časem vracen a vyzobnout jiné info. :)

Re: Re: ..

Hox | 03.04.2012

Taky se klaním spíše na stranu Sidorova, než naopak. Píše toho zajímavého více, třeba toto:
(otázka na něj a odpověď):

-«Sojuze pri Iosife Vissarionoviče gosudarstvo tratilo gigantskoje količestvo sredstv i eněrgii dlja vospitanija ljuděj soveršenno inogo tipa?» - a razgromy bibliotěk i sžiganije staroverčeskich skitov i děreven', kotorye prodolžalis' pri Stalině – eto slučajnosti?

Ně putajtě Jerjomu s Fomoj. I ně putajtě staroobrjadcev s inglingami staroverami, kotorych, kstati, v Rossii nikogda ně bylo. Christian staroobrjadcev pri Stalině pytalis' prevratit' v kolchoznikov, davali im besplatno i těchniku, i plemennych korov, lošaděj, pomogali s organizacijej. No jesli fanatiki christianě ničego etogo ně chotěli, a bežali dal'še v lesa, i nazyvali sovetskuju vlast' sataninskoj, to eto byla ich problema. V někotorych slučajach mestnye vlasti, čtoby zastavit' staroobrjadcev pridti v civilizaciju, žgli ich skity, no eto dělalos' «vticharja» ot Kremlja. Potomu, čto za takije děla pravitěl'stvo Stalina po golove nikogo ně gladilo. V někotorych slučajach staroobrjadcy sozdavali svoi kolchozy i žili namnogo lučše v nich, čem sovetskije p'janicy i zabuldygi. Takich primerov možno privesti sotni i daže tysjači. A těper' nasčjot tak nazyvajemych staroverov. Chvatit vrat', chvatit' pridumyvat' mify. Nikakich inglingov staroverov ni v Sibiri, ni v Rossii nikogda ně bylo. Jesli vy, uvažajemaja, otnositě sebja k nim, to vy javljaetěs' čast'ju projekta illjuminatov po raskolu vedičeskogo dviženija v Rossii. Ja, v svojo vremja, ob'jechal ot Kol'skogo poluostrova do Čukotki gigantskuju těrritoriju. Na kakich rekach ja tol'ko ně byl, i s kakimi staroobrjadcami tol'ko ně vstrečalsja, mně udalos' najti ljuděj drevněj orianskoj tradicii, ich gorstka, no oni uceleli. No ni odnogo starovera inglinga, ja tak i ně vstretil. Poetomu ně ponimaju, o kakich staroverach vy vedjotě reč'?

jinak k minulému článku o Stalinovi, je jeden celkem výmluvný detail - v učebnicích dějepisu stalinské éry je černé na bílém, že Skýtové = Rusové, stejně jako to zcela jednoznačně píše Moravičanský v práci o Velké Moravě. V učebnicích Chroščovovy éry už se dětem tvrdí, že Skýtové byli Íránci, což je i dnenší oficiální verze... to je určitá indikace, kdo měl jakou agendu.

Re: Re: Re: ..

borky77 | 04.04.2012

Vidim, ze nie som jediny, ktory prisiel ku tymto zaverom. Tiez som bol Levasovom spociatku nadseny. Potom som si uvedomil, ze to, co sa mi na nom paci nie je on a jeho "zazraky", ale popisy dejin, ktore uvadza, za co som mu vdacny. Inak mam pri tak trochu dojem, ako keby si vybudovaval svoj "kultik", ohurovanim svojimi nadprirodzenymi schopnostami, ktore aspon v pripade svojej zazracnej zahrady bol mohol polahky zdokumentovat pre svojich citatelov, co vsak neurobil - foto zasnezenych jahod nie je nic vynimocne, zasnezene mozno vidiet aj pomarance ci papaje. (citam len clanky na tomto fore a vedy.sk). A ku zniceniu geofyzikalnej zbrane a pod. len poznamku - ak by mal skutocne taketo schopnosti, Rusko by sa nemuselo obavat balistickych rakiet ci spionaznych druzic a Haarpu.
To je len par veci, ktore sa mi nepozdavaju (mozno mu krivdim), ale v zasade mi pomohol otvorit oci a zacat premyslat viac nad vecami, ktore som povazoval predtym za dane ci nemenne.
Viac sa mi pacia clanky Sidorova, len ich je malo. Nema nejake ucelenejsie dielo?


A dost mi vadi u Levasova jeho nekonecne vysvetlovanie vyznamov slov, niekedy ozaj nasilné a otravné.

Re: Re: Re: Re: ..

XY | 04.04.2012

Práve tú záhradu a zdroj života popísal najviac...na túto tému je vydaných 7 publikácií s kompletným fotomateriálom. Treba menej sledovat zasnežené pomaranče...

Re: Re: Re: Re: ..

Hox | 04.04.2012

Sidorov napsal asi 5 knih, hodně článků a také veršované dílo "Závěť Niklota", které mimochodem stavěl na českých a polských historických zdrojích. (Je to o obodritském knjazovi Niklotovi během jeho válek s křesťany). Jestli umíš rusky, je to všechno na jeho stránkách (viz odkaz zdroj pod článkem), odkaz na transliterované knihy je zde v knihovně. Ty transliterované jsou podle mě při troše úsilí čitelné i pro člověka s minimálními znalostmi ruštiny.

Re: Re: Re: ..

Ladislav | 04.04.2012

Tak už Vám taky došlo, že Levašov není to pravé ořechové? Přeji Vám brzké prozření i v případě Benjamina Fulforda!

Re: Re: Re: Re: ..

Hox | 04.04.2012

Co se týká Fulforda, tady lze jen počkat, jak se vybraví. Jsou indikace pro i proti.

Tak jak? Do přírody ano nebo ne?

Iris | 03.04.2012

Nevím, proč byl tento článek napsán. Bylo tady něco nakousnuto a nedořečeno. Pokud chce autor "odhalit" projekt rodových pozemků podle Anastasie jako něco temného, tak by si to zasloužilo důkladnější vysvětlení. Nerozumím tomu rozdílu. Tak buď jsem v přírodě a je to pro mě dobré a pak ale není rozdíl v tom, jestli mám nebo nemám hektar. Individualismus je i na vesnicích a tam mají lidé ještě menší pozemky. Takže v čem spočívá návrat k přírodě podle orianské tradice, jak o tom píše autor, když rodové statky ne? Zdá se mi to nedovysvětlené.

Re: Tak jak? Do přírody ano nebo ne?

Hox | 03.04.2012

ten rozdíl je, a dost velký, v čem spočívá orianská občina - komunita popisuje podrobně ve svých knihách. Krátce - občina v orianské tradici je místo, které nutí člověka duchovně růst a poskytuje mu pro to ideální podmínky.

Nejstěženější článek na LN vůbec

Prince | 03.04.2012

Toto považuji za jeden ze stěžejních článků Leva netu a při jeho četbě se rozvibrovala každá má buňka mé Bojarské genetiky :) Díky za "vyhledání zdroje" a za překlad.

Re: Nejstěženější článek na LN vůbec

Hox | 03.04.2012

už si četl jeho knihy? :)

Re: Re: Nejstěženější článek na LN vůbec

Prince | 03.04.2012

Něco málo ano, ale na toto jsem nenarazil. Je pravda, že jsem dost zaměstnaný a denní život ostrůvkuji, takže než od jednoho doplavu k druhému, chvíli to trvá, určitě bych k tomu došel, ty jsi to zrychlil :)
V polovině dubna letím do Itálie, tam na to bude čas, nebudou pijavice - denní povinnosti. :) Zavřu se na hotelu a počtu to.

je to dobre, ale

b | 03.04.2012

vse mate receno v Anastazii a mnohem vice, nerika nic noveho, aby to clovek zachytil musi byt ve zvlastnim stavu kdy v nekolika jednoduchych slovech citi mnoho odstinu citu jez se mu sami slozi do informaci.....tento stav je tezke az nemozne udrzet ve meste, take zde nemate pomoc rostlin, neni jich dost a nejsou zdrave, to je dlouhe nebudu dal rozebirat....samozrejme vse je mozno prekroutit a zneuzit a pouzit pro temne cile, tento zpusob vidite denne, jakmile vznikne kladne hnuti okamzite jsou clenove ostouzeni a podplaceni, hnuti je infiltrovano, jsou zakladana falesna podobna hnuti..... jiste temni vymysleji zpusob jak dostat do drzeni pozemky na Sibiri, protoze kdyby byli pani Sibire tak vyhrali, ovsem jejich vyhra by byla zaroven i jejich prohrou, a ze nekteri temni odchazeji svedci o tom ze pochopili, ovsem muze to byt i uskok, to vam ale Levasov vysvetlil ze temny musi krast svetlemu

Přidat nový příspěvek