Cesta ven

Georgij Sidorov

Neprodejní a nekoupitelní patrioté musí vědět, jak je nutné konat při obrození nejen Ruska, ale i postupně umírající, agonizující společnosti. Ze všech druhů válek má informační válka nejnegativnější dlouhodobý účinek na společnost. Horší jí není. Jakákoliv zbraň ničí především infrastrukturu, také zabíjí člověka, ale nemůže změnit jeho světonázor.

Informační válka dělá vše obráceně. Ona především ničí naše duchovní hodnoty. Vede nás k jinému způsobu vnímání okolního světa. Nutí nás ničit sebe samé. Přičemž to děláme s přesvědčením, že jsme v právu a jiné cesty pro nás není.

Chtěl bych obrátit pozornost na to, kolik se v našem hnutí objevilo různých tradic. O inglinzích lidé slyšeli, že jejich církev byla vytvořena zednáři Západu a dovtípilo se toho také mnoho lidí, ale kromě inglingů existuje tradice semarglava, védická slovanská tradice, rodová tradice, severní (kazačí) tradice, altajská tradice klanu taj-šin, velká severní tradice atd. atd.

Kolik jich jen vzniklo? Nabízí se otázka, k čemu? A kdo stojí za všemi těmi tradicemi? Stojí za nimi ti stejní, mám na mysli okultní spolky. Idea je prostá. Přinutit všechny ty tradice přít se mezi sebou, která z nich je ta pravá. Ale to není vše. Hlavní věc je jinde. Všechny tradice jsou založeny na poutavé mystice. Krátce je možné je charakterizovat jako "kdo nečaruje (ně kolduje), ten jako by nebyl".

Za jakým účelem to vše bylo vytvořeno? Ponořit protikřesťanské a protisatanské hnutí v Rusku do labyrintu mystiky, ze kterého není cesty ven. Mnozí patrioti hledají cestu ze současné reality ne v realitě, ale v mystice. Zdá se jim, že když ovládnou zákony parapsychologie, mohou změnit realitu. To je bloudění v kruhu, cesta nikam. Mystika existuje jen tam, kde člověk nezná, jak fungují obecné zákony stavby světa. Když jsou zákony psychofyziky známy, pak mystika jako taková neexistuje. Člověk koná ne jako kouzelník či mág, ale jako žrec.

Před tisíci lety žilo lidstvo v přednáboženské době. Nijakou mystiku nebo náboženství neznalo. Ale lidé se zabývali obecnými zákony stavby našeho světa. Znali mnohorozměrnost prostoru, uměli s tou mnohorozměrností pracovat. Věděli, jak je sestavena bytost člověka. Co je to vědomí, co je to podvědomí a hlubinné vrstvy inkarnační paměti. Lidé věděli, co je to "zákon svobodné vůle", "zákon zpětného působení či zákon zachování energie" atd. Ta stará tradice se nazývala orianskou, atlantickou nebo jednoduše přednáboženskou. Autoru se poštěstilo žít a pracovat v klanu lidí, kteří tuto tradici chrání. Ve svých knihách ji i popisuje. A nyní bych chtěl ukázat cestu ven.

Mnozí si všímají, že většině lidí není ničeho kromě peněz třeba. Že jsou egoističtí a přízemní. Tak tomu i je. Je velmi mnoho takových kterým nic kromě materiálního a sexuálního není v životě třeba. To ale neznamená, že nejsou lidé uplně jiného druhu. Odkud se vzali? Ti lidé přišli, inkarnačně, do našeho světa z druhé vyšší orianské kasty-stavu. Někdy je tak i nazývají - bojaři.

Co znamená slovo "bojarin"? Bog = paprsek, jar = jarní slunce Jarily. Vše dohromady - dávající sílu životu. Po své podstatě, jen takoví lidé mohou být skutečnými vládci. Nelze je koupit, nejsou přivázáni k materiálním blahům či požitkům. Pro ně je nejvyšším cílem služba své vlasti. Ve skutečnosti není podobných lidí v naší ruské společnost zase tak málo. Podle skromných odhadů jedno procento. To znamená, milion dvěstě - milion tři sta tisíc. To je ohromná síla. Našim úkolem je ty lidi najít a sjednotit. Nyní je už jasné, proč byly vytvořeny všechny výše uvedené tradice? Aby se to nepodařilo. Vytvořit takové podmínky, aby inkarnační vládci a žreci vešli do pasti.

A nyní otázka ke čtenáři: kde přebývá temné žrečestvo, kde je jeho doupě? Pokud není známo, pak odpovím. V Alpách, v horách, na hranici sněhu stojí jejich zámky. Hnízda těch démonů jsou i v horách Skotska. Jejich vily stojí na březích jezer a řek v Americe, na Novém Zélandu i v Austrálii. Temné žrečestvo ve městech nikdy nežilo a nežije. Ve městech jen pracuje. Skupinově zde přijíždí a mizí, když je programování lidí zakončeno. Proč je tomu tak? To lze pochopit z kapitoly 4. knihy "analýzy..." - "Město a vesnice" a "Průmysl opakovaného zpracování (masa, p.p.)". Nyní se čtenář dovtípil, proč je na celém světě tvořen magnet měst? Čím více lidí, tím lehčeji jim vládnout, a zároveň je ve městě vemi složité uchovat si dobré zdraví.

Problém je v tom, že naši inkarnační vládci jsou také rozptýleni po městech. To znamená, všichni jsou kontrolováni. Kontrolují je zednářské klany, zvláštní služby a i jejich slabé zdraví. Nejhorší je, že inkarnační potomci dávných védických žreců a bojarů jsou donuceni ve městech zaobírat se získáváním peněz, bez nichž v městské společnosti žít nelze. Na to vše se spotřebuje množství času a energie. Jaký lze z takové situace udělat závěr?

Jen jeden. Aby bylo možno přivést k vládě na Ruskem nekoupitelné a neprodejné, ty, kdo jsou schopni vidět, cítit a chápat, ty, kdo jsou schopni postihnout obecné zákony stavby světa a řízení, je třeba je nejen najít, ale i odvézt z koncentračních táborů, které se nazývají metropole. Aby se nezabývali vyděláváním peněz a organizováním osobního života, ale zabývali se bezprostředně svým úkolem. Aby vyplňovali roli svého osudu neboli roku. Jak to udělat? To bude řečeno níže.

Kromě výše uvedených potomků dávných žreců a bojarů, ve městech prochází žalostnou existencí a lidé prvního bývalého vyššího stavu-kasty. Ano, oni jsou "diffuzniki", ano, ve své většině jsou přizpůsobivými (myšleno - nic nerozhodují, pokud zvítězí dobro, přidají se, pokud zvítězí zlo, přidají se, p.p.), je je možno ovládat prostřednictvím peněz a masmédií.

To vše tak je, ale i přes to ti lidé nejsou ztraceni. Jsou schopni obrození, protože v jejich genofondu je uložen program hvězdných genů. Podrobněji o tom kapitoly 4. knihy "Zákon rovnosti a sociální termitiště" a "Hvězdné geny". Ale obrodit se ve městech se jim nikdy nemůže podařit. Metropole byly proto i vytvořeny, aby se lidé vyšších genetických inkarnačních stavů-kast vždy nacházeli pod kontrolou chudých duchem a nedotknutelných (psychopatů-degenerátů, p.p.). Podívejte se, kdo stojí na čele naší společnosti? Samý odpad. Nikdo jiný tam není. To je mechanizmus práce systému. A nyní o řešení.

To nám zanechal v následnictví Josef Stalin. Aby se postavila pomalu umírající, agonizující společnost na nohy, je třeba uvnitř ní vytvořit zdravý sociální organizmus. Do něj přivést lidi jak prvního stavu-kasty, tak dvou vyších. Jak to udělat? Pochopitelně, jedny, druhé i třetí je třeba nejdříve vytrhnout z metropolí. Vytvořit v přírodě, vedle našich řek, jezer a hor, orianské, kosmické hvězdné občiny. Přesně takové, jaké existují u čudi beloglazoj (nejasný překlad: čudi = Skýtové či Karélové, beloglazoj = světloocí, ale také čudo = zázrak, p.p.). S tím rozdílem, že přímí potomkové Orianů jsou jednoduše ochránci starého vědění, a nové občiny musí konat s cílem dobytí vlády.

Život uprostřed přírody si nežádá mnoho prostředků. Honit se za penězi není v občinách třeba. U lidí se objeví množství času pro práci nad sebou a nad realizací toho úkolu, který před nimi stojí. Připravení lidé z takových klanů mohou lehce proniknout v libovolné politické strany nebo hnutí. Pokud se to povedlo Stalinovi, proč by se nepovedlo druhým? Kromě toho, paralelní civilizace, která se už vytváří, může vytvořit systému mocnou informační konkurenci. To se už také děje.

Ale jak bude vypada život v takové paralelní civilizace? - může se čtenář zeptat. Má odpověď: představte si dům v tradičním ruském národním stylu. Okolo stojí panenský les. Vedle může být řeka. Na stovky kilometrů není žádné město nebo větší osídlení. Ale občina je těsně spojena s celým světem a získává informace z Evropy, Asie, Ameriky atd. Lidé, kteří v ní žijí, jsou té nejvyšší úrovně. Každý z nich by mohl lehce být ministrem nebo dokonce prezidentem. Dokonalá příprava. A fyzicky jsou téměř bohy. Jak chlapci, tak dívky. Vše to je možné za krátké období, 5-6 let. Jen si nemyslet, že to půjde lehce. Budou jak bezesné noci, náročná demontáž, i zrady těch, kdo přišel z prvního vyššího. Pohnutky mají takoví správné, ale pracovat nad sebou kvůli službě vlasti se lidem může příčit. Rádi absorbují vědění, budou studovat boj a upevňovat své tělo, aby se potom vrátili do systému a vytvořili si ve společnosti pohodlný život. Neatraktivní a nikým nechtěné dívky se za 2-3 roky stanou kráskami. Periodicky navštěvujíc město jim může přijít do hlavy, že nyní už se mohou pro(v)dat. Ano, dráže. Takovým lidem nedojde, že odchodem z paralelní civilizace do systému jím budou brzy stráveni. Vše jako ve filmu Matrix. Vzpomeňte si, kdo zradil Morfea a všechny ostatní? Proč autor toto všechno píše? Aby si čtenář uvědomil, že ne vše půjde hladce.

Jistě, čeká nás ohromná práce. A na cestě k vítězství lidi čeká zrada blízkých a zdálo by se, duchem z jednoho rodu. Ale ani temným žrecům se vše nedaří. I jejich klan mnozí opouští. Nechtějí sloužit silám ničení.

Lidé si musí uvědomit smysl základních zákonů stavby Světa a naučit se je využívat. Musí se s nimi seznámit a představit je těm, kdo je budou potřebovat. Když to člověka silně táhne do přírody, je to normální. Když si osvojíte zákon rovnosti, je možné uslyšet hlas řek, hor, hlas stromů, ptáků a zvěře. A tehdy dojde k pochopení spojení člověka a okolního světa. Smyslu paralelní civilizace. A myslím, že lidem se zachce být duchovně vysokými.

Ale vidíte? Také zde temní se vším počítali. Vytvořili hnutí Anastázie a zorganizovaly masový odchod lidí na tzv. ekologické osady, kde lidé neví, co je to orianská občina. A co to tedy je?

V ekoosadách žije každý sám za sebe. Tentýž městský individualizmus a egoizmus. Navíc lidé získají jeden hektar a je k dispozici, dokonce i podle počtů Stolypina, 40 hektarů na muže. Za jakým účelem je to vše děláno? Aby se v budoucnu půda anastasijců vykoupila a vznikla nová třída pánů-vlastníků půdy. To za prvé. Velmi brzy anastasijci pochopí, do jaké pasti se dostali. A za druhé, aby obyvatelé měst neměli přání z nich odejít.

To je vše, co chtěl autor dnes říct. Chtěl bych vidět v patriotu ne ohraničeného politického činitele, ale mocného informačního bojovníka proti technologiím temného žrečestva. Jak je vidět, je nutné se mnoho naučit.

Je třeba se připravovat k budoucí vážné válce a k tomu, co my všichni budeme muset dosáhnout.

zdroj

 

Diskusní téma: Cesta ven

TRON

LadiSlav | 03.06.2014

"nie som hlupak som TRON" cize som velke JA co sa rovna bytost existujuca vo velmi malom,ohranicenom priestore:)

postreh

jardob | 15.03.2014

Myslim ze sidorov hovori v podstate to iste, co aj hnutie anastazianov. Resp. anastaziani smeruju k tomu co hovori sidorov, len nie na tak koncepcnej presnej urovni, ako uvadza sidorov. Je to skor intuitivnejsie. Hladanie sa prebudenych dusi..
Sidorov naraza iba na to, ze ak by ludia na ideu rodovych statkov a osad nabehli rychlo a neuvazene, skoncila by sklamanim, odpredajom pody a "skapal pes". Od skolky po vysoku skolu je vela casu, a aj spoznat harmoniu a vyznam prirody, poznat zivot nasich vedickych predkov, to je narocna uloha, ale ak sa podobne citiaci ludia spoja a budu si doplnovat vedomosti, tak umierajuca spolocnost sa moze naozaj prebudit k zivotu.

Přidat nový příspěvek