Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (7)

Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (7)

23.8.2014

aktualizace (30.8.): níže se jedná o pracovní text, finální verze s mnoha změnami je zde.

 

-předchozí část-

 

...

Přitom podtrhneme, že řeč není o odlišnostech v platu mezi různými specialisty v tom nebo onom oboru společenské organizace práce, ale o rozdílech v příjmech mezi pracovníky různých odvětví společenské organizace práce, v důsledku čehož existují obory s monopolně vysokými a monopolně nízkými cenami na pracovní sílu. Řeč není o likvidaci diferenciace příjmů v rámci každého odvětví, poněvadž podporuje v každém oboru akumulaci profesionality. Řeč je o nezbytnosti zbavit se mezioborové diferenciace příjmů, jelikož podporuje pouze ctižádost a parazitismus individualistů1.

Přibližně to samé, co přivedlo Pařížskou komunu ke krachu, se stalo v Rusku po r. 1917: vychvalovaná ruská inteligence, společenská skupina jako celek, nepovažovala pro sebe za možné zříct se monopolně vysoké ceny za jí vytvořený produkt ve společenské organizaci práce, v důsledku čehož velmi mnoho vynikajících i průměrných umů nepodpořilo sovětskou moc (čímž by vytlačili z jejích institucí internacistické menševiky), ale vystoupili proti ní v občanské válce. Mnozí z nich po ukončení občanské války zůstali v „Sovdepii“ (Sovdepia/ совдепия – hanlivé označení sovětského Ruska „bílými“ – pozn. přek.) jednoduše proto, že nemohli utéct a byli v ní nuceni žít. Ale stejně jako dříve zůstávali odborníky ve svých profesích. A bolševismus přistoupil na to (aby dosáhl svých cílů), platit jim monopolně vysokou cenu za jejich účast ve společenské organizaci práce.

Ale důležité je něco jiného. Zajistiv relativně vysoký spotřebitelský status různorodé (po své oblasti činnosti) inteligence, Stalin k tomuto standardu postupně, po míře růstu ekonomické síly státu, pozvedával i ostatní obyvatelstvo. V důsledku toho se poměr nákladů na zabezpečení 10% nejbohatších rodin k nákladům na zabezpečení 10% nejchudších rodin snižoval. Tj. míra vykořisťování většiny menšinou nepřetržitě klesala.

Právě v takových podmínkách třicátých letech bylo třeba opravdu pracovat více, ale žít relativně chudě. Ale ne proto, že rostla úroveň vykořisťování, ale protože se vyráběly nové výrobní prostředky a zbraně. Hitler napsal „Mein Kampf“ již r. 1923. Tento politický program, ve kterém je přímo řeč o válce Německa proti Rusku s cílem jeho úplného a nevratného zotročení, využíval podpory mezinárodního menševismu internacistů a skutečně se uváděl v život. A bylo by zločinem sovětské moci proti dlouhodobým zájmům národů Ruska nepřipravit stát na válku, kterou mezinárodní zákulisí naplánovalo ještě předtím, než se zadrhly marxistické revoluce v Evropě (v Německu, v Maďarsku), ze kterých se předpokládalo rozdmýchat světovou marxistickou revoluci, k čemu vyzýval menševik a internacista L. D. Bronštejn (Trocký), a co překazil V. I. Lenin uzavřením Brest-litevského míru.

Budeme-li hovořit o kolchozním systému, pak přechod k němu od NEPu byl opravdu krutý a těžký. Ale porážka státu v budoucí válce, naplánované mezinárodním zákulisím, by byla ve srovnání s kolektivizací ještě krutější; pokud by nebylo kolektivizace, která uvolnila v krátkém časovém úseku pracovní sílu pro průmysl, pak po porážce léta 1941 by následovalo německé nacistické jho. Realizoval by se plán „Ost“, v souladu s nímž se předpokládalo vybudovat na území SSSR lágry smrti a v krátkém čase v nich zlikvidovat 110 milionů „přebytečného“ obyvatelstva, a ostatní degradovat do pozice mluvícího pracovního dobytka. A mácháním sekerou a rolnickými vidlemi by wehrmacht zahnán nebyl, jak byl ve mnohém v r. 1812 zahnán Napoleonem.

Ale už v r. 1938 začal kolchozní systém dávat efekt: na pracovní den se v mnohých běžných, a ne ukázkových kolchozech, i na Ukrajině, i v Povolží, a v jiných regionech SSSR, produkovalo více, výsledkem kolektivního hospodářství, nežli mohly pojmout rolnické sýpky, zůstávající z časů individuálního hospodaření. V diskusích na to nyní vzpomínají mnozí obyčejní, tehdy žijící, lidé. Porodnost ve státě stabilně převyšovala úmrtnost. Kulturní úspěchy minulosti a možnost dostat vzdělání se staly dostupnější nejširším vrstvám společnosti. Tento proces kulturního a ekonomického rozmachu byl přerušen prvotně válkou, a druhotně přechodem (po odstranění Stalina) ke stranické a vládní moci trockistů: jak přeživších během represí epochy stalinizmu, tak i trockistů druhého pokolení, kteří po r. 1953 začali provádět antibolševickou politiku2.

Nyní se znovu obrátíme k Stalinově závěti – „Ekonomickým problémům socialismu v SSSR - Экономическим проблемам социализма в СССР“ (odkazy na stránky v samostatném vydání v r. 1952):

Ekonomickým základem protikladu mezi duševní a fyzickou prací se ukazuje vykořisťování fyzicky pracujících lidí ze strany představitelů duševně pracujících. Všem je známy rozpor, existující v kapitalismu, mezi lidmi fyzicky pracujícími v podnicích a vedoucím personálem. Je známo, že na bázi tohoto rozporu se rozvinul nenávistný vztah pracujících k řediteli, k mistru, k inženýru a jiným představitelům technického personálu, jako k jejich nepřátelům3. Pochopitelně, že se zničením kapitalismu a systému vykořisťování by měla zmizet i protichůdnost zájmů mezi fyzickou a duševní prací. A ona opravdu zmizela v našem současném socialistickém systému. Nyní lidé fyzicky pracující a řídící personál se nejeví jako nepřátelé, ale soudruhy-přáteli, členy jednoho výrobního kolektivu, úzce zainteresovanými na rozvoji a zlepšování výroby. Po minulé nenávisti mezi nimi nezůstala ani stopa“. (str. 27)

Třebaže J. V. Stalin používá marxistickou terminologii („duševní práce“, „fyzická práce“), řeč je přímo o produktivní práci ve sféře materiální výroby a o ostatních typech prací vně sféry materiální výroby, a především o práci ve sféře řízení. V uvedeném kontextu „vykořisťování fyzicky pracujících“, je synonymum „monopolně vysokých cen na produkt práce vně sféry materiální výroby“ a opět, především, je synonymem monopolně vysokých cen na produkt práce v řídící sféře (ředitel, mistr – jsou čistě manažeři, inženýr může být i řídícím pracovníkem, i produktivním pracovníkem ve sféře zpracování informací). K r. 1952 byly oborově monopolně vysoké ceny za účast na společenské organizaci práce (ve formě výplat) ve své většině v SSSR v podstatě překonány, a vnitropodnikové rozdělení výplat stimulovalo růst kvalifikace personálu. A to bylo strategickým směrem ekonomické politiky bolševické vlády.

Avšak J. V. Stalin se nenechal zlákat dosaženým, poněvadž tarifní systém v SSSR byl výsledkem státního diktátu a ne projevem morálky společnosti na trhu poptávky a nabídky té či oné pracovní kvalifikace.

Píše:

 

„… Sovětská moc měla povinnost ne zaměnit jednu formu vykořisťování jinou formou, jak to bylo ve starých revolucích, ale zlikvidovat veškeré vykořisťování“ (str. 7)

Měla povinnost zlikvidovat“, ale netvrdí, že zlikvidovala vykořisťování ve všech jeho formách jednou provždy; tím více netvrdí (Stalin – pozn. přek.), že v SSSR jsou likvidovány i samotné možnosti a předpoklady obnovení systému vykořisťování většiny menšinou kdykoliv v budoucnu. Píše o tom, co je nezbytné udělat, aby systém vykořisťování většiny menšinou pozbyl v SSSR principiální možnosti existence:

Je nezbytné… dosáhnout takového kulturního růstu společnosti, který by zabezpečil všem členům společnosti všestranný rozvoj fyzických a duševních schopností, aby členové společnosti měli možnost dostat vzdělání, dostatečné k tomu, aby se stali aktivními účastníky společenského rozvoje, aby měli možnost si svobodně vybrat povolání, a nebýt připoutaní na celý život, na základě současné dělby práce, k jakékoliv profesi.

Co je k tomu potřeba?

Bylo by nesprávné se domnívat, že je možné dosáhnout takového seriózního kulturního růstu členů společnosti bez podstatných změn v současné organizaci práce. K tomu je nutné především zkrátit pracovní den alespoň na 6 hodin, a potom i na 5 hodin. Je to podstatné proto, aby členové společnosti dostali dost volného času, hlavně na všeobecné vzdělávání. <…> Proto je nutné, dále, radikálně zlepšit podmínky bydlení a zvednout reálnou mzdu pracujících a zaměstnanců minimálně dvakrát, pokud ne více, jak cestou přímého navýšení peněžní odměny, tak i, obzvláště, cestou dalšího systematického snížení cen na výrobky masové spotřeby“.

 

Po odstranění J. V. Stalina bylo uděláno vše proto, aby se to nestalo. Setrvačností společenského rozvoje v SSSR proběhlo už za Chruščova skutečně zkrácení pracovního týdne na 41 hodin, při sedmihodinovém pracovním dni od pondělka do pátku a šestihodinovém v sobotu. Díky tomu lidem vznikl volný čas, aby byli s rodinou, vychovávali děti, věnovali se osobnostnímu rozvoji. Ale rychle realizovaný přechod na pětidenní pracovní týden tento blahobyt likvidoval:

Jeden dodatečný volný den nemohl kompenzovat každodenní ztráty dříve uvolněného času: být s rodinou, vychovávat děti je potřeba každý den, a ne dvakrát týdně po sobotách a nedělích (tím více, že v recesi se přesčasy a úkolové práce staly normou, a mnoho sobot se stalo pracovních); to se týká i času na osobnostní rozvoj, který je nezbytný každý den, alespoň hodinu, a ne jednou v týdnu celý den: žádá si to biorytmika převážné většiny lidí.

Místo toho, aby se systematicky snižovaly ceny výrobků masové spotřeby, což bylo cestou přirozeného přechodu k rozdělování dle potřeb po míře růstu produktivity výroby a uspokojování poptávky, začaly se zvyšovat nominální platy, přičemž příjmy obyvatelstva nebyly zabezpečovány objemem vyrobeného zboží a služeb podle vládou stanovených cen4.

Tento pokles spolehlivosti zabezpečení jedince a rodiny ze strany společnosti jako celku a státu v uměle vytvořených podmínkách nedostatečného kulturního rozvoje většiny obyvatelstva měl za následek obnovení u mnohých snah zabezpečit sebe a svou rodinu vším nezbytným na principu osobní iniciativy, nezávislé na státu a společnosti. To vedlo ke vztahu k státnímu a jinému kolektivnímu vlastnictví jako k cizímu, navzdory tomu, co psal Stalin, že jen při splnění všech5 jím jmenovaných „předběžných podmínek, dohromady, bude možné doufat, že práce se změní v očích členů společnosti z břemene „na prvotní životní potřebu“ (Marx), že „práce se z těžkého břemene změní v uspokojení“ (Engels), že společenské vlastnictví bude považováno všemi členy společnosti jako stabilní základ existence společnosti (označení kurzivou při citování)

Teprve po splnění všech těchto předběžných podmínek, dohromady, bude možné přejít od socialistické formule – „od každého podle schopností, každému podle jeho práce“ ke komunistické – „od každého podle schopností, každému podle jeho potřeb“ („Ekonomické problémy socialismu v SSSR – „Экономические проблемы социализма в СССР“, str. 69)

Tj. Stalin byl skutečně komunistou slovy i činy. A Stalinovy principy vlády lidu (tj. skutečné demokracie) jsou tyto:

  • zabezpečení stejné dostupnosti libovolně vysoké úrovně vzdělání všem bez závislosti na původu;

  • likvidace monopolu všech „elitárních“ sociálních skupin na řídící činností ve všech jejích formách;

  • likvidace monopolně vysoké ceny za produkt řídící (manažerské) práce, která i způsobuje zášť mezi všemi úrovněmi řízení a jimi řízených lidí, a také i všech ostatních monopolně vysokých oborových cen za účast ve společenské organizaci práce.

Ve stalinském pohledu na vládu lidu není místo ani pro korporace lichvářských klanů s jejich nadstátními monopoly na institut půjček a řízení pomocí investic do rozvoje národního hospodářství; není místo ani pro monopol jak židovské, tak národní převážně humanitní „inteligence“, umějící jen plácat (ale neumějící řídit okolnostmi) o interpretaci okolního smyslu bytí a morálního práva na parazitismus menšiny na práci většiny; a především o opodstatnění práva na lichvářský parazitismus bankovních klanů, jako základ lžidemokracie a „práv“ člověka po celém světě.

Tj. toto chápání vlády lidu se velmi liší od podstaty „demokracie“ západního modelu, jelikož mnohostrannost Západu, parlamentarismus, hlasování s důvodem i bez důvodu, svoboda tisku bez toho všeho, co Stalin pojmenoval v „Ekonomických problémech socialismu v SSSR“ jako nutné podmínky společenského rozvoje, – je kanalizací pro pacifikaci nabubřelého, nevzdělaného, bezstarostného ignorantství ve formách, bezpečných pro neomezenou moc nadregionálních lichvářských korporací a za nimi stojících majitelů – opravdu hodně znalých a hlubokomyslných intelektuálů. „Demokracie“ západního střihu – je realizace principu „nechť se hlupák baví jakkoli, jen aby dřel“.

Takový byl Stalin. V nápěvu jeho i v písni, jako paprsek světla čistá, zněla Velká pravda - vznešený sen. Srdce, proměněné v kámen, přinutit se bojovat dokázal. Mnohým probouzel vědomí, spící v hluboké tmě. Ale lidé, zapomenouce Boha, chráníce v srdci tmu, plnou číši jedu mu přinesli… A řekli: „Buď proklet! Pij až do dna. I píseň tvá je nám cizí, i pravda tvá není potřeba.“

 

V důsledku takového vztahu k Velké pravdě a Vznešeným snům převážné většiny „sovětského národa“ začátkem perestrojky vznikly jiné básně:

 

Стадо                                                      Stádo

Мы — стадо, миллионы нас голов,                      My jsme stádo, miliony hlav,

Пасёмся дружно мы и дружно блеем,                  paseme se spolu a spolu bečíme,

И ни о чём на свете не жалеем.                            A pro nic na světě se netrápíme.

Баранье стадо — наш удел таков?                       Stádo ovcí – je náš úděl takový?

В загон нас гонят — мы спешим в загон.            Do ohrady nás honí – pospícháme do ohrady.

На выпас гонят — мы спешим на выпас.             Na pastvu nás honí – pospícháme na pastvu.

Быть в стаде — основной закон ;                        Být ve stádě je základní zákon;

И страшно лишь одно — из стада выпасть.        A hrozné je jen jedno – ze stáda vypadnout.

Когда приходит время — нас стригут;               Když přijde čas – stříhají nás;

Зачем стригут — нам это непонятно.                   Proč nás stříhají – nechápeme.

Но всех стригут, куда ж податься тут,                 Ale stříhají všechny, kam se podít,

Хоть процедура эта крайне неприятна.              byť procedura je krajně nepříjemná.

А пастухам над нами власть дана...                    A pastýřům nad námi je dána moc…

Какой-то всадник нам кричал,                           Nějaký jezdec na nás křičel,

Что в стадо нас превратил колдун.                    že v stádo nás proměnil čaroděj.

А для чего нам надо знать,                                 A proč bysme měli vědět,

Что мы — люди, волей колдуна,                        že my jsme lidé, vůlí čaroděje,

Превращены в баранов?                                      přeměnění na ovce?

Так сочна на пастбище хрустящая трава;          Tak sladká je na pastvě křupavá tráva;

Так холодна вода в ручьях журчащих;               tak chladná voda v potocích zurčících;

Зачем нам надо знать о кознях колдовства,        proč musíme vědět o úkladných kouzlech,

Когда так сладок сон в тенистых чащах?            když tak sladký sen je v temných houštinách?

Да, хлещет по бокам пастуший кнут,                   Ano, šlehá do boků pastýřův prut,

Что ж из того: не отставай от стада;                     Co z toho, nezůstávej za stádem;

А у загонов прочная ограда,                                A u ohrad je pevný plot,

И пастухи нас зорко стерегут.                             a pastýři nás pečlivě střeží.

Но всё ж вчера пропали два барана;                  Ale přece včera zmizely dvě ovce;

А от костра, где грелись пастухи,                       a od ohně, kde hřáli se pastýři,

Шел запах и тревожащий, и странный;               šel zápach znepokojující, a podivný;

Наверно,тех баранов за грехи сожрали волки!  asi, ty ovce za hříchy sežrali vlci!

Это пострашнее, чем колдунов невинные затеи. To je horší, než čarodějů nevinné záměry.

Мы стадо, миллионы нас голов,                           Jsme stádo, miliony jsou nás hlav

дём, покачивая курдюками,                                  jdeme, houpajíce tlustými ocasy,

Нам не страшны проделки колдунов.                 neobáváme se triků čarodějů.

Бараны мы. Что можно сделать с нами?               Ovce jsme. Co s námi mohou udělat?

 

Jak ukázala historická zkušenost, mnohé je možné udělat s hominidními „ovcemi“ – stádem bezstarostných. A to proběhlo a probíhá ne samo sebou bez zapojení něčí cílevědomé zlomyslné vůle:

 

V soudním procesu r. 1936, pokud si vzpomenete, Kameněv6a Zinovjev7 rázně odmítali existenci jakékoliv své politické platformy8. Měli plnou možnost představit na soudním procesu svou politickou platformu. Nicméně to neudělali, vyjadřujíce, že nemají žádnou politickou platformu. Nemůže být pochyb, že oba dva lhali, odmítajíce existenci své platformy. Nyní i slepí vidí, že měli svou politickou platformu. Ale proč odmítali obvinění z nějaké jejich politické platformy? Protože se báli prezentovat svou skutečnou platformu znovunastolení kapitalismu v SSSR, bojíce se, že taková platforma způsobí u pracující třídy odpor.

V soudním procesu r. 1937 se Pjatkov, Radek a Sokolnikov dali druhou cestou. Neodmítali přítomnosti politické platformy u trockistů a zinovjevců. Přiznali obvinění z určité politické platformy, přiznali i rozvinuli ji ve svých výpovědích. Ale rozvinuli ji ne proto, aby na ni přizvali pracující třídu, aby přizvali národ k podpoře trockistické platformy, ale proto, aby ji prokleli a označili jako antinárodní a antiproletářskou. Obnovení kapitalismu, likvidace kolchozů a sovchozů, obnova systému vykořisťování, spojenectví s fašistickými silami Německa a Japonska pro přiblížení války se Sovětským svazem, boj za válku proti politice míru, teritoriální rozčlenění Sovětského svazu s odevzdáním Ukrajiny Němcům, a Přímořského kraje Japoncům, příprava vojenské porážky Sovětského svazu z důvodu jeho napadení nepřátelskými státy, a jako způsob dosažení těchto úkolů – záškodnictví, diverze, individuální teror proti představitelům sovětské moci, špionáž ve prospěch japonsko-fašistických sil, taková je odhalená pravda Pjatkovem, Radekem, Sokolnikovem politické platformy nynějšího trockismu. Pochopitelně, že takovou platformu trockisté nemohli netajit před národem, před pracující třídou. A oni ji tajili nejen před pracující třídou, ale i před trockistickou masou, a nejen před trockistickou masou, ale i před představiteli vládnoucí vrstvy, sestávající se z nevelké skupiny 30 – 40 lidí. Když Radek a Pjatkov požádali Trockého o souhlas ke svolání malé konference trockistů v 30 – 40 lidech, aby je informovali o charakteru této platformy, Trocký jim to zakázal, povídajíce, že je bezúčelné říkat o opravdovém charakteru platformy dokonce i malé skupince trockistů, protože taková „operace“ může způsobit rozkol9.

Političtí činitelé“, tající své názory, svou platformu nejen před pracující třídou, ale i před trockistickou masou, ale i před představiteli věrchušky trockistů, taková je tvář současného trockismu.“ (J. V. Stalin. „O nedostatcích stranické práce a nařízení likvidace trockistických a jiných zrádců - О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников”. Zpráva a Závěrečné slovo na plénu ÚV VKS (b) - ЦК ВКП(б) 3. – 5. března 101937, „Partizdat – Партиздат“. r. 1937. Str. 12, 13).

 

Co je to za politickou platformu – koncept, o jehož utajení byla řeč na tom plénu ÚV VKP (b)? – A stále tatáž Biblická doktrína, v jejích církevně-kultových a světsko-marxistických podobách. A to potvrdil Zinovjev svým chováním před zastřelením: když ho vlekli na místo trestu, on vyl, a potom začal mumlat slova starozákonně-talmudické „modlitby“, která byla přerušena salvou. A tato doktrína, a její páni nikdy nezmizeli z globální politiky; navíc, v důsledku jejich činnosti se i vyvinuli v podmínkách bezstarostnosti většiny ty okolnosti, ve kterých nyní žijeme.

Je třeba skončit s oportunistickou shovívavostí, vycházející z chybného předpokladu, že podle míry růstu našich sil se nepřítel stane slabým a neškodným. Takový předpoklad je od základu nepravdivý. To je přežitek pravičáctví, ujišťující všechny a všechno, že nepřátelé budou potichoučku vpližovat do socialismu, až se stanou koncem konců skutečnými socialisty. Není hodné bolševiků usnout na vavřínech a lajdačit. Nepotřebujeme shovívavost, ale bdělost, současnou bolševickou revoluční bdělost. Je třeba si připomenout, že čím beznadějnější je pozice nepřátel, tím ochotněji se budou chytat krajních prostředků, jako jediných prostředků jedinců v koncích, v jejich boji se sovětskou mocí. Je důležité si to připomínat a být bdělí (citace z uzavřeného dopisu ÚV VKS (b) z 18.1 1935, uvedená J. V. Stalinem v citované zprávě. „O nedostatcích stranické práce a nařízení likvidace trockistických a jiných zrádců“. Tamtéž, str. 7).

4. – 17. září 1999

Upřesnění: 16. prosince 2000

28. února 2001

8. března 2001

 

 

1Vzpomeňte dříve uvedenou statistiku poměru platu vyšších manažerů k průměru ve společnosti v USA, SRN, Japonsku a kvality řízení.

2Hlavně v důsledku této práce bolševika J. V. Stalina nejen přestali vydávat (bylo dokonce přerušeno vydání jeho sebraných spisů), ale i to, co bylo vydáno dříve, bylo staženo z knihoven a ocitlo se ve speciálních depozitářích. To připravilo o možnost srovnávat nesmyslné řeči následujících „vůdců“ se Stalinovými programovými pracemi a vedlo k ideové vyprázděnosti SSSR v 70. – 80. letech, což i otevřelo cestu transformaci (perestrojce) nedobudovaného socialismu na mizerný loutkový kapitalismus.

3Toto obživlo během demokratických reforem a rozvinulo se do takové úrovně, že, jak informovala média, stala se událost, kdy pracující, kterého otrávilo systematické nevyplácení platu, hodil granát do okna bytu ředitele. Ten měl štěstí: nikdo nebyl doma. Ale v podstatě pracující, páchající tento „zločin“, byl v právu: pokud vláda není schopna ochránit ho od podobné otrokářské zvůle, je nutné se zbavit i takového ředitele, i takové státnosti, pokud se nevzpamatují sami.

4Ve výsledku se začátkem perestrojky na účtech 3% vkladatelů spořitelen koncentrovalo 90% úspor; a kromě toho byly i velké objemy hotovosti. Hlavně tento stínový kapitál, soustřeďující se z velké části u zlodějů a „elity“ konce sovětské epochy, byl realizován v první vlně privatizace – přivlastnění si na legálních základech celospolečenského majetku.

5Kromě námi přineseného fragmentu o nezbytnosti kulturního růstu, Stalin před tím pojmenovává ještě dvě podmínky:

Zaprvé: nezbytnost dosáhnout trvalého růstu celé společenské výroby s prioritním růstem výroby výrobních prostředků. Přičemž u ní není řeč o tom, že je nutné ve velkém množství vyrobit morálně zastaralou techniku a technologie. Stalin, jako vládní činitel, se vždy staral o to, aby SSSR byl na předním místě ve vědecko-technických záležitostech. To se podle něj rozumělo samo sebou. A píše o tom, že by bylo dobré, pokud by většina pracujících pozvedla své kulturně-technické minimum na úroveň inženýrsko-technického personálu. V tom případě by se náš průmysl pozvedl na úroveň, nedosažitelnou průmyslem jiných států. A nazývá pozvednutí kulturně technické úrovně pracujících do úrovně inženýrsko-technického personálu „cestou primární důležitosti“. („Ekonomické problémy SSSR ...“ str. 28, 29)

Zadruhé, staví se úkol pozvednout kolchozní vlastnictví na úroveň celonárodního vlastnictví, s postupnou záměnou oběhu zboží systémem směny produktů, „aby centrální moc nebo jiné libovolné společensko-ekonomické centrum mohlo pokrýt všechnu produkci společenské výroby v zájmu celé společnosti“. Slova „v zájmu celé společnosti“ je třeba chápat jako v „zájmu všech a každého“. Ale proto všichni a každý musí žít podle svědomí, což potřebuje kvalitativní změnu kultury, kterýž úkol Stalin vytyčil v námi výše uvedeném fragmentu o kulturním růstu, zkrácení pracovního dne a politice plánovaného snížení cen.

6Pseudonym, skrývající židovské příjmení Rozenfeld.

7Pseudonym, skrývající židovské příjmení Apfelbaum.

8Tj. odmítali, že jednají v souladu s určitou koncepcí organizace života společnosti.

9M. S. Gorbačov a A. N. Jakovlev také „nehovořili“, ani trochu nepochybujíce o tom, že taková operace může vyvolat rozkol ve vedení a znamenat pro ně osobně nebezpečí.

Charakterizujíce současnou politickou orientaci Ruska, A. N. Jakovlev ve své knize „Porozumění – Постижение“ (Moskva, „Zacharov – Захаров“, „Vagrius – Вагриус“, r. 1998) píše: „V podstatě polezeme za svobodou skrz kanalizační potrubí“ (str. 154). Ale vždyť on sám byl „architektem tranformace“; hlavně on sám zvolil tuto cestu, na které je svoboda dosažitelná jen průchodem skrz kanalizační potrubí, plné všemožných nečistot, po čemž společnost ještě čeká nezbytná očista. A o začátku této cesty ke „kanalizačnímu potrubí“ píše toto:

„Celá staletí je politika způsobem řešení problémů včerejška a dneška. Taková byla i perestrojka, snažící se řešit problémy, pocházející od únorové revoluce r. 1917, a odstranit ohavnosti stalinismu.

Jindy jsme se my, reformátoři, snažili nahlédnout i do budoucna. Ale převážně na úrovni přání a snahy, pramenící z morálky doby. Politika se ukázala neschopnou předvídat svůj konec. Ještě jsme neměli k dispozici nezbytnou informaci pro takovou předpověď <…>

Politika perestrojky měla své specifikum, které poznamenalo všechny události. V čem spočívalo? V tom, že jsme nemohli otevřeně říci o našich daleko jdoucích záměrech. Byli jsme nucení říkat, že nevyhnutelné ekonomické reformy jsou pro dobro socialismu, o politických to samé“ (zdůrazněno námi při citování)

Tento citát z jakovlevských přiznání, korelující s vystoupením J. V. Stalina na březnovém Plénu ÚV VKP (b) r. 1937, mnohé objasňuje v záležitostech našich dnů, a hlavně – vybízí zamyslet se o budoucnosti.

10K výročí tohoto pléna přilepili i oficiální datum smrti J. V. Stalina: 5. března 1953.

 

Diskusní téma: Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (7)

Sabath

asm | 26.08.2014

Za prijatím päťdňového pracovného týždňa môže byť ešte aj iný dôvod. Súvisí s veľkým vplyvom istej malej skupiny. Prečo sa voľným dňom nestal pondelok ale sobota?

BaSníčky.. a KaSníčky

udo | 23.08.2014

iný pokus..

Chodil od doma k domu,
U cudzích dverí klopajúc,
V ruke starú rampu dubovú,
Prostú pieseň spievajúc.

V nápeve jeho i v piesni,
Ako slnečný lúč čistý,
Veľká pravda znela,
Myšlienka výšin istých.

Srdcia v kameň prevrátené,
K bitiu vzpružiť vedel
A u mnohých rozum budil,
Ktorý v tme hlbokej sedel.

Avšak ľudia zabudnuvší Boha,
Chovajúci v srdci tmu,
Plnú čašu otravy
Priniesli mu.

Vraveli: „Prekliaty buď!
Pi a vyprázdni do dna...
Bo pieseň tvoja cudzia nám
a pravda tvoja, nie potrebná“

J.V.D.(Stalin)

Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Lux | 23.08.2014

Malé etymologické okienko pre niektorých, ktorých mätie už len titulok: BaSníčky.. a KaSníčky.
Odkiaľ sa pravdepodobne prebrali do našich jazykových konštruktov slová ako Ba-sen (báseň) alebo trebárs ka-ba-la.

V starovekom Egypte boli dva pojmy pre dušu človeka:
Ba - skutočná duša človeka, ktorá sa vracia po smrti k Bohu a pre žrecov bola nedostupná.

Ka - "svojská" duša, neviditeľný dvojník človeka. Predpokladalo sa, že "ka" nie je nesmrteľná a že môže zahynúť od hladu po smrti (pokračovanie podvedomia starých tzv. pohrebných kultov) alebo ju môžu zožrať rôzne záhrobné monštrá, ak ju nebudú chrániť nejaké magické formuly. Preto sa telá mumifikovali alebo stavali sa významným dejateľom sochy, čím sa predpokladalo, že takto môže "ka" dlho prežiť(do hrobov významnejším sa dával aj dostatok potravy a pijatiky).
Ak sa totiž daný egregor myšlienkovo (energeticky) nenabíja, tak skutočne môže časom rýchlo zaniknúť.

Ka - je teda v podstate egregoriálny "dvojník" človeka - t.j. je tam, kde zomrelý mal bezprostredný duchovný vzťah - napojenie egregoru (bioinformačného poľa) na psychiku človeka.
Čiže podľa vtedajšej viery so smrťou človeka umieralo len telo a ostatné časti čelo-veka (žijúceho veky - večne) pokračovali.
Rozlišovalo sa ešte meno(tzv. ren) - čo je pamäť, ktorá zostane po smrti. Čím silnejšie boli kulty, ktoré navracali žijúcich ľudí k nejakému menu a obrazu zosnulého, tým je hlbšia pamäť (aj podvedomá) o obraze, diele, skutkoch daného zomrelého.
( Prečo sa napr. neustále vyvoláva dnes v tlupe povedzme obraz tragicky zosnulého Demitru - hokejový egregor je pomerne silný, asi ako egregor stredne veľkého náboženstva a futbalový možno už aj predčí najväčší - pseudokresťanský a cez tieto egregory sa riadia potom príslušné tlupy - štatisticky pravdepodobné reakcie správania sa pripojenej tlupy na podnety = vstupné bezštruktúrne info masMédei do vedomia a najmä podprahovo do podvedomia - povedzme reklamy alkoholu a jeho pitia pri reklamných prestávkach).

Čiže s dušou "ba" zasvätení žreci nemohli nič po smrti urobiť, lebo bola nedostupná. Hlavný záujem teda bol o pamäť(ren) a egregoriálnu podstatu človeka(ka), s ktorými sa pracovalo a pracuje v socialcult. inžinieringu doteraz:

V pamäti tlupy sa neustále reprodukuje zosnulá kultová figúrka a tým sa automaticky obnovuje (do určitej miery) a nabíja určité egregoriálne dedičstvo. S tým sa pracuje u všetkých relígií, ideológií (napr. také kultové postavičky ako Marx, Che Guevara, Hitler, Stalin, Ježiš, Budha ai. sa neustále pripomínajú tlupe v presne zvolenom pre spoloCnosť defektnom kontexte).
Takto sa za pomoci "magických" rituálov cez masMédeu oživuje príslušné egregoriálne "kultúrne" ( v podstate kultové) dedičstvo. V pamäti tlupy sa obnovujú celé reťazce predvolených obrazov o živote zomrelého a o jeho "zásluhach" - tu hrá napr. výraznú úlohu filmová tvorba. To "oživuje" určitú bioinformačnú (egregoriálnu) algoritmiku, nevyhnutnú na podporu presvedčovania tlupy (beží to automaticky na podvedomých úrovniach drvivej väčšiny) o určitých "správnych" kurzov správania sa, uvažovania, konania..atď.

Takto sa v podstate cez rituálnu stánku využíva zomrelý a napomáha sa udržovať zvolený kurz riadenia. Kedykoľvek sa dá takto zmeniť kurz - niekoho odviesť do zabudnutia alebo pokaziť pamäť o danom mŕtvom (napr. o Stalinovi) a vytiahnúť inú "zomrelú" autoritu s príslušnou algoritmikou.

Jedným z najvýraznejších príkladov súčasnej "sociálnej mágie" je zabalzamovaný Lenin, ktorý stále ešte trčí v pyramíde na Červenom námestí (je to aj znak toho, že doteraz Putin & co. nemajú plnú Konceptuálnu moc vo svojich rukách).
Je to symbol - pamäť o nezakončenom, avšak stále aktívnom globálnom scénari globálneho pseudosocíku (Stalina rýchlo odstránili r. 1961, aby "nemiešal karty").
Stavba mauzolea s Leninom je kultová stavba, pripominajúca historické stavby na počesť kultu Ozirisa a Isis. A v pseudokresťanstve je kult Ozirisa zabudovaný do ďalšej všeobecne známej kultovej postavy..

Takže stále fungujúca prastará ka-Ba-la...:)

Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

J. | 23.08.2014

Ďakujem Lux, doteraz som nechápal prečo médiá stále tak "oživujú" mŕtvych. Na anglickej časti twittru sa v poslednej dobe roztrhlo vrece s marilyn monroe. Ktovie čo tá symbolizovala...

Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Lux | 23.08.2014

No predsa sex-symbol pre inštinktívnu zvieraciu globálnu tlupu s alkoholickým, drogovým, promiskutným, neurotickým pozadím, čo vytvára určitú algoritmiku správania sa inštinktívnych samcov. Na inštinktoch zvieratka v človeku je postavených mnoho kultúrnych, obchodných ai. elementov ovládania stáda.

S veľkou pravdepodobnosťou bola M.M. odstránená klanom Kennedy, lebo si púšťala hubu na špacír, čo jej J.F.K. porozprával z utajenej kuchyne US policy pri sexuálnych hrátkach.
Keď sa rozhodla moc rozprávať po tom, čo ju p-rezident opustil, lebo si našiel iný sex. objekt, tak John poslal svojho brata Bobbyho (ktorý s ňou spával tiež), aby jej za mlčanie zaplatil. Tento akt finančnej prostitúcie však odmietla, čo sa jej stalo osudným.
Avšak pri jej životnom štýle, po tom čo dala svoju tvár a telo do služieb Médei, bolo len otázkou času kedy samodeštrukčný podvedomý algoritmus zapracuje na prechode "ka" do inej dimenzie bytia (v jej prípade asi len prežívania).

Re: Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

J. | 24.08.2014

Veľmi zaujímavé, z toho by vyplývalo, že pre médiá sa ich človek v istom bode (po vytvorení "ka" so správnou algoritmikou) stáva užitočnejší mŕtvy než živý... Živý by sa mohol zmeniť príp. napraviť, ale správne vykonštruované a v správnom bode ukončené "ka" sa už nikdy nezmení a môžu ho prehrávať dookola ako platňu - prípadne vytiahnuť z "archívu" a použiť vždy keď sa to hodí.

A čo znamená la v ka-ba-la? Google je v tomto hluchý a slepý, tam je na kabalu len ťažké PR ako na spasenie sveta...

Re: Re: Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Lux | 24.08.2014

Tak veru, správne si to identifikoval J.
Preto sa aj v určitých masonských kluboch správne hovorí:
"Vážení bratia, poslúžil nám ako živý a ešte lepšie nám poslúži ako mŕtvy."

Keď sme v článku o Stalinovi:
Ako by si postupoval na ich mieste v diele mystifikácie reality, keď vieš, že priemerná hlbšia pamäť ovčana je +/- 2 týždne?

Kabala v rôzných tranliteráciach môže byť napr.: Cabalah, Cabbala, Cabbalah, Kabalah, Kabbala ai.

Posvätná svätyňa "namazových" pseudoislamistov (historicky reálnych muslimov) má písomný kód:
Kába, starší kaaba a z arabčiny al-ka'ba.

Ako by to mohlo súvisieť a s čím tieto kódy spájajú "ka" a "ba" ?

Ináč kabala je jedna z rôznorodosti védického učenia o prevteľovaní duší. Namiesto všelijakých jóg a iných psychopraktík používajú kabalisti na dosiahnutie zombifikácie psychiky rôzne kombinácie čísiel a písmen.
Na Východe znachari "trénujú" u ľudí používať obrazné myslenie a u židov, s dôvodu stáročných skúsenosti so zmenou ich genetiky je nadmerne rozvinutá ľavá hemisféra mozgu, ktorá zodpovedá za logiku a pravá pracuje s určitým poškodením (aj vďaka obrezaniu na 8. deň, keď sa vytvárajú bioenergetické body - ezotericky tzv. čakry, ktoré zodpovedajú za vyššiu duchovnú činnosť - hovorí sa napr., že niektorí ľudia "nemajú srdce"). Preto je medzi napr. špičkovými šachistami toľko judaistických potomkov.
A tak sa pre judaistov vytvorila logická "mystická veda" - ako spoznať "Tvorcu" (čítaj egregor JHWH). V stredoveku sa do kabaly zasväcovali aj špičky rytierských rádov, ktoré sa kryli za katolícku vetvu kresťanstva. Neskôr kabalistika vošla do časti učenia masonstva, pretože védicky Východ neustále priťahoval hierarchov Západu dávno rozvinutými psychotechnikami, ktoré umožňujú tvoriť potom rôzne "zázraky", ako aj nepochopiteľnou mystickou podstatou.
Len veľmi v skratke o pravom určení kaba'lah.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Kaaba | 26.08.2014

Čo je hlavným motívom v tejto moslimskej svätyni? Veľká čierna kocka. Kocka je po latinsky cubus, z čoho vychádza aj umelecký smer kubizmus. Natočený bol aj zaujímavý film s názvom Kocka. Spasený je tam len jeden z týchto superinteligentných logikov, ktorý vie rýchlo počítať (v skutočnosti je to geniálny debil).

Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Pe-tri | 24.08.2014

No nevím Luxi, jestli je Ok prezentovat kabalu prakticky výhradně coby systém zlomyslných sil. V mém vidění toevokuje podobný problém jako s paušalizováním slova bible ve smyslu zlovolného biblického projektu. Chybí mi v tom větší míra pochopení pro skutečné evoluční poměry na Zemi a trvalý (byť cyklický) zápas lidské duše o cestu vzhůru ve zdejších, planetárních podmínkách. Pro kabalu, bibli a prakticky cokoli dalšího věroučného si vzpomeneš platí staré známé - dobrý sluha ale zlý pán. Prostě nožem můžeš operovat (pomáhat) stejně jako zabít (škodit). Síly a prostředky jsou samy o sobě neutrální, to či ono z nich dělá úmysl konkrétního jednajícího. Učme se, ale dávejme si dobrý pozor na to, abychom nesklouzli do fundamentalismu.
P.

Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

J. | 24.08.2014

Len či u niektorých ľudí nie je výhodnejšie rovno upozorniť na nebezpečenstvá aby rovno zvážili, či im "riziko" vstupu do týchto vôd vôbec stojí za to. Dieťaťu by si asi tiež nedal ostrý nôž s tým, že je to super užitočná vec a nech si sám zistí v čom dokáže pomôcť a v čom uškodiť.
V tomto som realista a okolo seba vidím, že schopnosť rozlíšenia je u množstva ľudí dosť mizerná - jeden deň sa dozvedia že existuje aj niečo ako duchovná cesta a druhý deň sa dajú zasvätiť do reiki.

Re: Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Pe-tri | 24.08.2014

Ano, předávání poznání je správně zahajováno v poloze "učitel-žák", jenže to s dospělostí končí, když každý přebírá sám za sebe hlavní díl zodpovědnosti za svůj vývoj. Schéma "učitel-žák" se tak mění na schéma "já pán - ty pán" a na tomto dospělém modelu staví i přístup Ksb, když správně volá po odmítání sebe-orientace dle autorit. V tomto smyslu je na každém dospělém (jeho odpovědnosti), aby zvážil jak se vůči okolním dospělým projeví. Řekl bych, že právě z důvodů o kterém píšeš, tj. nezpůsobilosti mnohých dospělých, platí staré známé - mluviti stříbro, mlčeti zlato, protože mlčícímu je jasné, že - kdo buší, tomu bude otevřeno.
P.

Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Lin | 25.08.2014

Luxi, velké díky. Mnoho nového jsem se dozvěděla. :)
A chtěla bych se zeptat:
Vysvětlení "Ba" jako skutečné nesmrtelné duše bylo pro mě novinkou, protože jsem se setkala s jiným vysvětlením, tj. že "Ba" znamená "tělo" - viz: mer-ka-ba.
To je dost podstatný rozdíl...

Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Pe-tri | 25.08.2014

Předem se omlouvám za nevyžádaný vstup do dialogu. Ale nedá i to, i když budu stručnější a stručnější. Ale třeba to bude někomu k užitku.
Když napíšu: vše to je o trojici (sTrojování). Otec, Syn a Duch svatý nebo nesmrtelný duch, nebesky smrtelná duše a pozemsky smrtelné tělo nebo myšlení, cítění a jednání nebo míra, informace, matérie. Všechny tyto pojmy (a mnoho dalších) umí vytvořit rovnostranný trojúhelník se symetrickými (harmonickými) vazbami se společným středem. A nyní se zeptám - které pojetí má pravdu respektive které je k ní blíž či symetričtěji ? Odpověď - to které je blíže k tomu, které žije v mé vlastní hlavě, ať už jsem nějaké pojetí převzal, sám "vymyslel" nebo nejlépe sám "viděl". Tím chci jenom říci, že i Ksb správně volá - nevěřte autoritám věřte jen tomu, co jste sami vybádali - a (nejen) já dodávám - a to i za cenu toho, že se budete subjektivně mýlit. Je totiž lepší se subjektivně mýlit než bez vlastního úsilí (prověření vlastními schopnostmi) přebírat byť i objektivní pravdy.
P.
ps. Ale možná se mýlím:)

Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Lux | 25.08.2014

Ahoj Lin,

myslíš tú sh'am'ba'la'al'alu s tými svetelnými telami?...:)
Pri určitom chápaní to môže v určitej miere aj byť, keď berieme, že "telo a duch jedno jest". Preto aj niektorí lekári správne hovoria, že veľká väčšina chorôb je psychosomatických, čiže zle pracujúca psychika spôsobuje potom drvivú väčšinu, nielen tzv. civilizačných chorôb.

Kedysi, ale nie až tak dávno, existoval určitý protojazyk, ktorým naši dávni predkovia kódovali vesmírnu info, často intuitívne cítiac a popisujúc rôzne neviditeľné úrovne, ktoré dnes nazývame fyzikálnymi poliami (alebo ich fragmenty), v hierarchicky usporiadanom Vesmíre. Tie vždy majú nejaké frekvenčné charakteristiky (v ezoterike tzv. jemné energie, polia, biopolia sú dnes ešte hrubými meracími prístrojmi pod ich prahom citlivosti - nie však všetky).
No tí objektívne šikovnejší, chytrejší (mazanejší), viac v obraze (aj v tých obrazoch, čo bežní nevideli) časom začali chcieť mať väčší koláč zo spoločného a využiť svoje pozorované alebo generačne, či po šamanskej línií získané poznatky, a tak začali všeličo v jazyku deformovať, aby bežní ľudkovia mali skreslený "príjem" a oni na nich mohli nejak parazitovať, čo pri dnešnom kossherpoliticautoriťnom newspeaku je dotiahnuté už skoro do absurdna.

Koľko je dnes po svete všelijakých duchovných alebo religióznych učení a každé operuje s iným terminologickým, pojmovým a výkladovým aparátom, a pritom vesmír je jeden jediný, večný a celostný..
Pritom jednou zo zásad hierarchií kultov je, že sa vysoko vyhýbajú analyzovať podstatu, chyby a výhody konkurenčných duch. učení /okrem siekt, ktoré ich inkvizícia určila za škodlivé pre ne - všelikde je na indexe napr. scientológia, lebo to je veľmi silná konkurencia..:)) /.
Proste si každý pasie svoju tlupu oviec alebo paviánov a existuje tichá dohoda nelezenia si do zelí.

Takže si pred dilémou, či budeš veriť výkladu v duchu KSB alebo prípadne merkaby, či iného védického znacharského učenia pre tlupu - kde je pochopiteľne aj veľa obj. pravdy, lebo by to ináč ľudia "nezožrali" -, ale... - to je tam vždy prítomné pri boji o život v tejto existencii bytia...:)

Re: Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Pe-tri | 26.08.2014

Ahoj Luxi, možná jsme na cestě dostat se k podstatě. Na ní není důležité, jak tyto projevy nazveme, jestli jemné energie, biopole či fyzikální pole a jejich fragmenty. Otázka stojí takto: považuje tyto fyzikální pole ve svých projevech za slepé neutrální přírodní síly, podobně jako můžeme za neutrální elektromagnetické či světelné vlnění (které lidský Um dokáže využívat a matematicky popsat) nebo je v jejich případě přesnější spíše než o fyzikálních silách hovořit o vlivech, které mají vlastní inteligenci a vůli, tj. jejich projevy se vyznačují samostatným uvažováním a jednáním ? To je totiž signifikantní pro to, jak přistupovat k tzv. dehermetizaci, kterou Ksb anoncuje.
Předem díly za případnou odpověď.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Lux | 26.08.2014

Ahoj Pe-tri,

myslím si, že je to popísané v DVTR, v častiach týkajúcich sa napr. riadenia supersystémov a intelektu. Musím si DV theory aj ja, keď mi čas dovolí , zopáknuť, bo ako povedal klasik - je to pomyselnou matkou múdrosti, alebo hlúposti, podľa toho, aká je teo-r(i)a...:)

Vesmír ako taký má Intelekt, Pamäť, Celovesmírnu Mieru, ai. atribúty ... i Cieľ - evolúcie jedincov, ktorí dostali dušu od Tvorcu až do jeho námestníctva, keď sa postupne vymania z dezinFormačnej tmy a hmly.

Veď aj taký elektrón má pamäť a "komunikuje" (vymieňa si info) s inými elektrónmi a subatomárnymi časticami, pričom pri nezverejnených výskumoch v CERN-e zistili napr., že komunikačná rýchlosť ďaleko presahuje einsteinovskú rýchlosť svetla..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Pe-tri | 27.08.2014

Ahoj Luxi, ano, Vesmír má Intelekt, Míru, na tom se shodneme a tudíž bychom na tom mohli stavět. Ale navrhuji to zatím uzavřít. Samotná Míra nám říká, že nemá smysl hovořit tam, kde nejsou vhodné uši. A protože zdejší uši se ve své velké většině přesměrovaly na aktuální vf politické dění, kdežto téma kterého jsme se dotkli je velmi nf, projevíme trpělivost a dočkáme času, podobně jako ta inteligentní HUSa (JANa - a zde netvrdím že byla evangelista:), která umí dočkat klasu.
Měj se fajn a vše dobré.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Dušan | 27.08.2014

"Veď aj taký elektrón má pamäť a "komunikuje" (vymieňa si info) s inými elektrónmi a subatomárnymi časticami, pričom pri nezverejnených výskumoch v CERN-e zistili napr., že komunikačná rýchlosť ďaleko presahuje einsteinovskú rýchlosť svetla.."

No ono to až také tajné nieje (len sa tie in-formácie nepropagujú): príklad je vo vypustení dvoch častíc ktoré boli spolu a potom sa poslali na opačnými smermi a aj keď boli ďaleko keď niečo ovplyvnilo jednu časticu tak !okamžite! sa zmenil stav aj druhej častice.

A čítal som aj teóriu učenia sa lokálneho vesmíru. Napríklad urobili test v prírode sa nenachádzajúcej chemickej reakcie a čím častejšie pokus opakovali tým prebiehala reakcia rýchlejšie až do ustálenia trvania.

Bohužiaľ zdroje neviem teraz nájsť (tá pamäť....)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Lux | 28.08.2014

Tak veru Dušan,

je toho už tak veľa, že už to ani nemôžu stíhať všetko utajovať, a tak hrajú hlavne masMédea s "vedcami" mŕtveho chrobáka. A pre mnohých, čo nie je v TV, akoby ani neexistovalo...žiaľ ešte stále.

Re: BaSníčky.. a KaSníčky

Hоx | 23.08.2014

super, dám tuhle verzi do finál textu

Přidat nový příspěvek