Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (6)

Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (6)

19.8.2014

aktualizace (30.8.): níže se jedná o pracovní text, finální verze s mnoha změnami je zde.

 

-předchozí část-

 

...

Teprve poté, co se vedení křesťanských komunit „elitarizovalo“ a začalo vidět v členech komunity „věřící“-ovce, které je nutno podřezávat nebo stříhat, už v čase po odchodu opravdových apoštolů na onen svět, křesťanství, hlásající „otroci, buďte povinni pánům svým tělem se strachem a chvěním, v prostotě srdce svého, jak Kristu“, bylo povýšeno do hodnosti římského státního náboženství a začalo se šířit do okolních států. Millenarismus-chiliasmus, po své ideologii komunistická věrouka, byl prohlášen „sv. otci“ církve za kacířství, a za nějaký čas byl vytlučen z myslí věřících, neumějících ve své většině číst a psát, a ještě k tomu bylo zakázáno číst samostatně Bibli a nařizovalo se jí poslouchat jen z úst pastýřů. Tak historicky reálné křesťanství porazilo pohanství, zradilo Krista, skrylo akt zrady, a postaralo se zapomenout tento hnusný podvod záměny jednoho věroučení a sociologické doktríny jemu protikladným věroučením a sociologickou doktrínou.

Následkem takové záměny Kristem zanechané sociologické doktríny bolševizmu a komunizmu v Království Božím na Zemi, už v během prvních čtyř století od narození Krista, na Rusi, jejíž pokřesťanštění proběhlo až na konci 10. století, nikdy nebylo skutečné křesťanství.

Tzv. „ruské pravoslaví“ je okouzlující byzantská lež, lepkavá a opojná jako otrávený med, předložená vládnoucí „elitě“ siono-internacisty, a jí přijatá k rozšíření na Rusi s cílem uzákonit své parazitování na práci a životě pracující většiny. A tuto podstatu pravoslaví, stejně jako katolicismus, chrání neústupně do současnosti ve všech svých modifikacích. Po r. 1917 se tento biblický menševismus pravoslavné „elity“ ukázal být v konfliktu jak s ruským bolševismem, přítomném v marxismu, tak i s marxistickým menševismem, který vtrhl do Ruska na směnu biblickému menševismu. V tomto konfliktu biblicky-„pravoslavného“ církevního menševismu1 s marxistickým menševismem, formou sekulárním, se projevil konflikt idealistického a materialistického ateismu2 v kultuře, rozvíjené majiteli biblického projektu. Jedni hříšní ochutnali nenávist jiných hříšných, a Bůh pomáhal bolševikům na cestě ke komunismu-millenarismu-chiliasmu.

V této práci nebudeme posuzovat a komentovat rozpory Koránu a Bible v otázkách věrouky o Bohu a Jeho Bytí3. Omezíme se jen na posouzení základních sociologických pohledů, vyjádřených v Koránu, abychom ukázali, že je to jen jiné vyjádření chiliastické „hereze“, millenarismu, učení o vybudování Království Božího na Zemi ještě před Soudným dnem.

V Koránu je stanoven základní princip hospodářské aktivity společnosti, který odmítá jak starozákonně-talmudickou agresi židovského lichvářství, tak i tichý souhlas s tímto historicky reálného křesťanství. Koránická kultura stojí proti tomu všemu. V překladu I. J. Kračkova, súra 2:

 

„275 (274). Ti, kteří utrácí své jmění nocí a dnem, tajně i otevřeně, dostanou odměnu od Pána jejich; není strachu nad nimi, a nebudou nešťastnými! 276 (275). Ti, kteří sledují lichvu, zůstanou jen takovými, jako zůstane ten, koho strhává satan svým dotykem. To je za to, že oni říkali: „Vždyť obchod a lichva je totéž.“ (Sablukov: „lichva je totéž, co zisk v obchodě“) Ale Bůh dovolil obchod a zakázal lichvu. Ke komu přichází přemlouvání od jeho Pána a on se ovládne, tomu bude prominuto, co předcházelo: dílo jeho patří Bohu; a kdo to zopakuje, to jsou obyvatelé ohně, oni v něm navěky budou přebývat! 277 (276). Ničí Bůh lichvu a pěstuje milodary. Popravdě Bůh nemiluje všelijakého nevěrného hříšníka. (277). Ti, kteří uvěřili, a tvořili blaho, a stále se modlili, a dávali očištění, jejich je odměna u Pána jejich, a není strachu nad nimi, a nebudou nešťastní!“

 

Tj. poté, co jsou potřeby uspokojeny, přebytky musí být odevzdány potřebným. Ekonomická moc na základě milostí je podporována Bohem. Ale vyvstává otázka míry v uspokojení potřeb, a o možnostech zneužívání v uspokojování potřeb. Na ní je v Koránu také obsažena odpověď:

 

76. Qárún pochádzal z ľudí Mojžiša4, ale zachoval sa k nim nevraživo. Dali sme mu (Qárúnovi) poklady, kľúče od ktorých by zaťažili aj skupinu silných mužov (kľúče od priestorov, v ktorých tieto poklady boli ukryté). Jeho ľudia mu povedali: "Neraduj sa (z toho, že máš toľké majetky), pretože Boh nemá rád tých, ktorí sa takto radujú".

77. "Sleduj (jeho ľudia pokračovali) tým, čo ti Boh dal, príbytok posledný (a konečný), ale pritom nezabúdaj na svoj podiel zo života najnižšieho (pozemského) a dobro konaj tak, ako ti Boh dobro dal a nesnaž sa šíriť skazu na zemi. Veď Boh nemá rád tých, ktorí skazu šíria".

78. Povedal (im Qárún odpovedajúc): "Bolo mi darované pre poznanie, ktoré mám". A či nevedel, že Boh zahubil už pred ním také pokolenia, ktoré mali väčšiu silu (než on) a viac toho (majetkov než on) nahromadili? Previnilci nebudú opýtaní na hriechy, ktorých sa dopustili (aby ich mohli zatajiť alebo sa ich zriecť, pretože všetko sa eviduje).

79. A tak vyšiel (Qárún) medzi svojich ľudí vo svojich ozdobách (pýšiac sa pred nimi). Tí (z radov jeho ľudí), ktorí sledovali život najnižší (pozemský), povedali (želajúc si a závidiac): "Kiežby sme mali niečo podobné tomu, čo bolo Qárúnovi dané, on má veru obrovské šťastie".

80. Avšak tí (z radov jeho ľudí), ktorým bolo dané poznanie, povedali: "Beda vám, odmena Božia je lepšia pre toho, kto uveril a konal dobro. Bude (takéto dobro) dané len tým, ktorí trpezlivými boli".

81. A spôsobili sme, že ho zem spolu s jeho obydlím pohltila. Nemal žiadnu skupinu (ľudí alebo dôverníkov)

mimo Boha, ktorá by mu pomohla a podporila by ho (len Božia pomoc ľuďom v zlých chvíľach, keď ich všetci opustia, pomôže). Nepatril (Qárún) medzi tých, ktorí víťazstvo dosiahli.

82. Tí, ktorí si želali jeho miesto včera, začali hovoriť: "Vidno, že Boh zoširoka dáva potravu (obživu i dary každému) komu chce z radov tých, ktorí sa Mu odovzdali a má moc (tak učiniť). Nebyť toho, že nám Boh preukázal láskavosť (tým, že sme nemali to, čo Qárún a nekonali sme tak, ako on konal), bol by prikázal, aby nás pohltila (zem, podobne, ako Qárúna pohltila). Vidno, že neuspejú tí, ktorí vieru odmietajú".

83. Ten príbytok konečný5 učiníme pre tých, ktorí nechcú (nesledujú) žiadne povyšovanie sa na zemi a ani

skazu. Dobrý koniec patrí bohabojným. (súra 28 - „Příběhy“)

 

Toto vyprávění se vyznačuje nejen kritikou do extrémů zacházejícího žida Qárúna, ale i tím, že je v něm nazván zdroj, otevírající možnosti k parazitismu na životě a práci druhých na základě inkasování monopolně vysokých cen za svou účast ve společenské organizaci práce. To je monopolní ovládání znalostmi: "Bolo mi darované pre poznanie, ktoré mám." To se vyjasňuje v Koránu i na druhém místě (v překladu M. N. O. Osmanova):

 

„Když člověka postihuje nějaká pohroma, obrací se k Nám. Když My mu darujeme od Nás nějakou milost, on říká: „Je mi to darováno za mé vědění“. Ne, bylo to zkouškou (pokušení – v překladu I. J. Kračkovského), ale větší část lidí o tom neví“ (súra 39 „Davy“, 50)

 

Tzn. i když monopol na jakékoliv společensky významné vědění a návyky otevírá možnost k inkasování monopolně vysokých cen, následně otevírající možnost k monopolnímu vysokému individuálnímu nebo skupinovému spotřebitelskému statusu, je lepší to nedělat, protože se tím utiskuje život druhých; a sama taková možnost je pokušení. Bůh nemiluje těch, kteří neznají míru, neschopných zadržet svou lačnost po spotřebě (súra 6:142). A vláda jedněch lidí na druhými je také zakázána:

 

„Řekni: Ó držiteli písma! Přicházejte ke slovu, stejnému pro vás i nás, abychom se nemuseli nikomu klanět, kromě Boha, ničeho Mu nepřisuzovat v uctívání, a abychom se neobraceli k jiným pánům kromě Boha“ (Súra 3:57).

 

A Mohamedu bylo řečeno:

 

„51 (47). A nechť soudí držitelé Evangelia tím, co seslal v něm Bůh. A kdo nesoudí podle toho, co seslal Bůh, je zhýralec.

52 (48). A My seslali Tobě písmo s pravdou pro potvrzení pravdivosti toho, co bylo sesláno do něho z písma, a pro jeho ochranu. Suď mezi nimi tak, jak seslal Bůh, a nenásleduj jejich vášně stranou od pravdy, která přišla k tobě. Každému z vás My připravili cestu a pouť.

53. A pokud by si přál Bůh, to On by vás udělal jediným národem, ale… aby prověřil vás v tom, co On vám daroval. Snažte se předehnat svého druha v dobrých skutcích! K Bohu – návrat vás všech, a On vám sdělí to, v čem jste v neshodě!

54 (49). A suď mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich vášně stranou od pravdy, a chraň se jich, aby nezlákali tě od části toho, co zjevil Ti Bůh. Pokud se odvrátí, to věz, že Bůh chce jich postihnout za některé jejich hříchy. Věz, popravdě, mnoho z lidí jsou zhýralci.“ (súra 5)

 

Tj. koránická sociologická doktrína6 se shoduje s výše uvedenou křesťanskou doktrínou změny společnosti v Království Boží na Zemi, ve kterém není místa parazitismu jedněch na práci druhých.

A ona potvrzuje očekávání stoupenců millenarismu-chiliasmu-komunismu o vybudování Království Božího na Zemi ještě před Soudným dnem:

 

„On je ten, který poslal svého vyslance s přímou cestou a relígií pravdy, aby ji pozvedl nad všechna náboženství, i když by to polyteisté nenáviděli.“

„Řekni těm, kteří nevěří: Konejte dle svých možností, My také konáme! Vyčkávejte, My také vyčkáváme!“ (súra 11:122)

„Bůh napsal: zvítězím Já i Moji vyslanci!“ Vpravdě, Bůh je silný, mocný!“ (súra 58, „Hašteření“, 21)

 

A reálně nic neindikuje faleš ani uvedených, ani jakýchkoliv jiných koránických tvrzení. Korán a Evangelium v ústech Krista (a ne v ústech církví jeho jména), reálně doplňují jeden druhého, pomáhajíce pochopit Boží Záměr, ale neodmítají jedno druhé, proto mezi opravdovými muslimy a křesťany nemohou být konflikty, neboť rozdíl mezi islámem a křesťanstvím není v podstatě věrouky, ale jen v obřadu bohoslužby.

 

 

5. Komunista slovy i činy

Začneme od toho, že Stalin neprovozoval prázdné řeči na téma „Více socialismu!“7, po kterých se úroveň vykořisťování prostých pracujících mnohokrát zvedla a ztrácely se jakékoliv perspektivy zítřejšího dne. Jalové subjekty mohou protestovat, že ve skutečnosti tomu nebylo tak, že úroveň vykořisťování prostého lidu v SSSR mnohokrát vzrostla ve 30. letech ve srovnání s dobou NEPu nebo dobou před r. 1917; obzvláště vzrostla na venkově po kolektivizaci.

My ale navrhujeme rozlišovat takové odlišné jevy společenského života, jako „bylo třeba více pracovat, omezujíce své potřeby ve všem“ a „úroveň vykořisťování vzrostla“, v důsledku čehož se také muselo více pracovat, a dostávalo se méně. Rozdíl mezi těmito dvěma jevy v životě společnosti je principiální, ale otevírá se, jen když se pozornost obrací na otázku, co se vyrábí a kam to plyne.

Pokud úroveň vykořisťování vzrostla, znamená to, že se ve společnosti zvyšuje poměr nákladů na zabezpečení8 10% nejbohatších vzhledem k nákladům na zabezpečení 10% nejchudších. Pokud se při tom musí více pracovat, a méně spotřebovávat, pak ve struktuře hrubého domácího produktu státu vzrostl objem produkce zboží na hlavu pro bohatou menšinu, a objem produkce zboží na hlavu pro pracující většinu se snížil (nebo se snížila kupní síla většiny a ona nemůže koupit ani vyrobené, což v delším období nevyhnutelně povede ke snížení produkce určitých skupin produktů).

Bylo to za Stalina? Nebylo. Stát se připravoval na vítězství ve válce, proto všichni bez výjimky museli opravdu tvrdě pracovat a většina musela být omezena ve spotřebě prostředky státní finanční politiky.

Bylo to skutečně tak, že v tu samou dobu sovětská stranická, vládní, hospodářská, vědeckotechnická „elita“ a vynikající umělci měli vyšší spotřebitelský status, než prostí pracující. Ale kde je zde údajná Stalinova zlomyslnost? Uvedeme konkrétní příklad, objasňující okolnosti vzniku sovětské spotřebitelské „elity“.

Když 8. prosince 1918 znovuobnovila práci Akademie generální štábu, to na počest této události se rozhodli zorganizovat slavnostní koncert. Posluchačem Akademie byl i budoucí generál poručík G. P. Sofronov (1893 – 1973). A velitelství Akademie ho poslalo, ještě jen budoucího velitele pluku9, do bytu tehdy vynikajícího pěvce F. I. Šaljapina, aby ho pozval k účasti na koncertě. F. I. Šaljapin poprosil o pytel bílé mouky: Akademie generálního štábu ho nemohla postrádat díky bídě těch let a slavnostní koncert se konal bez účasti F. I. Šaljapina.

Původem z prostého lidu, celý život snící dostat se mezi „elitu“ ruského impéria, nedopřál přinést radost budoucím velitelům armády svého národa, od kterých se očekávalo, že budou v budoucnu bránit jeho vlast, její národ; bránit, podřizujíce se tvrdé disciplíně a sebedisciplině, nelitujíce ani svého zdraví, ani zdraví svých blízkých10, ani života, za jehož ztrátu není možná náhrada v pozemském životě ani dvěma pudy mouky (jeden pud = 16,3 kg – pozn. přek.), ani jakýmikoliv penězi; nemluvě o tom, že boj na život a na smrt, k jehož vedení a účasti na něm se velitelé připravovali, je povolání poněkud společensky významnější, než jakékoliv vystoupení na scéně nebo jiný akt umělecké tvorby, a objetí války není tak laskavé, jako objetí múz.

Ano, F. I. Šaljapin byl vynikající ruskojazyčný pěvec, ale jako člověk byl držgrešle, a ne štědrá ruská duše11. Bolševická revoluce mu způsobila nenahraditelnou ztrátu; zmařila mu dětsko-mladický sen vstoupit do řad ruské dědičné „elity“. A zmaření tohoto snu on svému národu, který podpořil bolševiky, neodpustil, a ani jeho armádě a státu, v důsledku čehož dal nakonec přednost tomu, žít a zemřít spolu s minulou „elitou“ v emigraci. Takových „šaljapinů“ – vynikajících a gramotných specialistů ve svém oboru, ale lačných po monopolně vysokých cenách za svou účast na společné organizaci práce, bylo v Rusku mnoho ve všech výrobních i nevýrobních, ale společensky nezbytných a významných oblastech činnosti.

Nyní se obrátíme ke knize V. I. Lenina „Stát a revoluce“:

 

„… na příkladu Komuny (Pařížské, r. 1871 – objasnění při citování) Marx ukázal, že v socialismu úředníci přestávají být „byrokraty“, být „úředníky“, přestávají být po míře zavedení, kromě volenosti, ještě i nahraditelnosti v libovolnou dobu, a ještě SNÍŽENÍM PLATU K PRŮMĚRNÉ ÚROVNI pracujících, a ještě nahrazením parlamentních institucí (parlament od francouzského „parle“ – hovořit, tj. parlament – žvanírna, ve většině naprázdno: - .) institucemi fungujícími, tj. vydávajícími zákony a zavádějícími je do života. (…) Marx … viděl v praktických opatřeních Komuny TEN PŘELOM, KTERÉHO SE BOJÍ A NECHTĚJÍ PŘIZNAT OPORTUNISTÉ Z DŮVODU ZBABĚLOSTI, Z DŮVODU NEOCHOTY SE PROVŽDY PORVAT S BURŽOAZIÍ…“ (text zvýrazněn námi při citování).

 

Jak známo, Pařížská komuna zkrachovala. Jednou z příčin krachu bylo to, že kvalifikovaní specialisté různých oborů společenské organizace práce, považovali za nedůstojné odevzdávat svou práci Komuně za plat průměrného pracujícího a vidět v prostém pracujícím svého druha.

Přáli si takovou organizaci života společnosti, ve které by mohli dostávat monopolně vysokou korporativní cenu za produkt své práce, a proto nepodpořili Pařížskou komunu v jejích aktivitách a buď se sjednotili jako její zjevní protivníci, nebo jí sabotovali, vyhlašujíce jí loajálnost.

Přitom podtrhneme, že řeč není o odlišnostech v platu mezi různými specialisty v tom nebo onom oboru společenské organizace práce, ale o rozdílech v příjmech mezi pracovníky různých odvětví společenské organizace práce, v důsledku čehož existují obory s monopolně vysokými a monopolně nízkými cenami na pracovní sílu. Řeč není o likvidaci diferenciace příjmů v rámci každého odvětví, poněvadž podporuje v každém oboru akumulaci profesionality. Řeč je o nezbytnosti zbavit se mezioborové diferenciace příjmů, jelikož podporuje pouze ctižádost a parazitismus individualistů12.

 

-pokračování-

 

 

1Kulacké mravy se udržovaly u národních mas církevním menševismem, a proto nikdo jiný než ruská pravoslavná církev není zodpovědný před lidmi, Kristem a Bohem za tragédii rozkulačování. Pokud by hlásala chiliasmus-milliarismus, jako to dělali apoštolové, každý car, feudál, kulak by věděl, že je hluboce nemorální ve svém vztahu k životu i druhým lidem, které se snaží podmanit si své libovůli, zaměňující Boží Záměr.

Přijmout chiliasmus-millinarismus jako oficiální církevní sociologickou doktrínu v druhé polovině 19. století znamenalo zachránit Rusko před revolucí začátku 20. století, ale nemorální ruská „elita“, včetně církevní, na to přistoupit nebyla schopna; nesouhlasilo by s tím ani kulactvo. Za to i zaplatili v první polovině 20. století.

2Materialistický ateismus přímo prohlašuje bytí Boží výplodem lidské fantazie. Idealistický ateismus prohlašuje bytí Boží, ale rodí věrouku, díky které se člověk nachází v konfliktu s Božím Záměrem, tím ostřejším, čím více je přesvědčen opravdivostí věrouky, a čím více se jí v životě řídí.

3Rozličným teologickým otázkám, tedy i této, jsou zasvěceny práce „Otázky metropolitovi Ioannovi a hierarchii Ruské pravoslavné církve“, „K Bohoděržaví…“, „Víra a Míra“, „Přijď na pomoc mé nevíře“, „Mistr a Markétka“: hymna démonismu? Nebo Evangelium vněkonfesní víry“

4tj. byl žid

5věčný život, ráj

6O neshodách teologických pohledů Ruské civilizace a Koránu, viz naše práce „Mistr a Markétka“: hymna démonismu? Nebo Evangelium vněkonfesní víry“, napsaná v r. 2000 až po prvním vydání publikace současné analytické práce v r. 1999.

7Slogan posledního generálního tajemníka KSSS Gorbačova.

8Ještě jednou opakujeme. Předkládáme ke srovnání náklady na zabezpečení, jelikož hlavně toto odráží reálnou situaci ve společnosti, protože analýza nákladů na zabezpečení rodin v celé sociální skupině bere v úvahu nejen náklady z jejích vlastních příjmů a úspor, ale i náklady třetích stran (fyzických osob – pozn. přek.) a právnických osob.

9Od dubna r. 1942 pobočník velitele Západního frontu, od r. 1944 zástupce velitele 3. Běloruského frontu. O této epizodě ze života F. I. Šaljapina G. P. Sofronov píše ve svých memoárech „Неподвластное времени“.

10Těžký kříž důstojnických žen, skutečných družek ve zbrani.

11I. A. Bunin ve svých vzpomínkách na F. I. Šaljapina také upozorňuje, že se nerad účastnil charitativních koncertů a miloval peníze, ospravedlňuje to tak, že věnoval mnoho sil scénické aktivitě.

12Vzpomeňte dříve uvedenou statistiku poměru platu vyšších manažerů k průměru ve společnosti v USA, SRN, Japonsku a kvality řízení.

 

Diskusní téma: Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (6)

Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

Miroslav | 20.08.2014


Nemyslite si, že Putin bude niekedy ochraňovať Rusov.. Rybnikov 15.8.2014

Miroslav | 20.08.2014

Встреча с Рыбниковым 15 августа 2014 года
https://www.youtube.com/watch?v=EWCMCtyq1MA

Mnohí si myslia že Roosija je teritórium Rusov,
Vo vláde Ruska nieto ani jediného Rusa.

JeuroFašistická vláda Ruska -Roosija nepriznáva národ Rusov ako subjekt.
Oni vytvorili na území starej RUSY – Rusov, malé nacioAnálne republiky s cieľom zničenia Rusov.

NEMYSLITE SI, ŽE PUTIN BUDE NIEKEDY OCHRAŇOVAŤ RUSOV.
NIKDY SA TOHO NEDOČKÁTE, ON SLEDUJE SVOJE ZÁUJMY.

SIONISTI STALIN - vlastným menom Ioseb Besarionis Dže Jugashvili,
LENIN - vlastným menom Vladimir Iľjič Uľjanov ,
TROCKIJ - vlastným menom Bronstein vymysleli tieto NEPRIATEĽSKÉ REPUBLIKY len s jediným cieľom:

vytvoriť medzi RODnými bratmi, RODinami PROTIREČENIA – nedorozumenia.

Dnes majú za úlohu čo najviac VYVRAŽDIŤ a následne rozdeliť ruské rodiny, aby netvorili jeden CELOK – NáROD, vyhnaním na územia týchto republík.

Napríklad na území Čečenska bolo zavraždených 300 000 Rusov a nikto o tom nehovoril.
Túto genocídu Rusov organizoval Jelcin so svojou Bandou.

To isté sa deje dnes na území Kijevskej, Luganskej a Doneckej Rusi organizované miestnimi EuroŽidami.

Rusy, Slovania nikdy nebojujete medzi sebou, naopak obráťte svoje zbrane proti nim a vyžente ich zo svojej RODnej ZEMe.

Už dnes sa pripravuje v Kyjeve na prijatie zákon o tom, aby všetky časti Ukrajiny boli vydané židom z Poľska, Rakúska, Nemecka.

Nedajte sa pomýliť Ukrajina je KYJEVSKÁ RUS.j

Re: Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

udo | 21.08.2014

Ok, rozmeňme znova to na drobné Miro:

Čo urobil podľa teba Putin správne globálne, i voči zastúpeným občanom a čo nie?
Alebo urobil azda všetko zle?
Dá sa to vôbec?..

Je možné konať zodpovedne voči Rusom a zároveň globálne nezodpovedne?

Nie nadarmo sa vraví:
"Aký sedliak, taký kráľ"..a nie naopak v tomto zmysle
Máš Rusov v priemere skôr za idiotov, ako si tomu často svedkom pri cestách po západných krajinách?

Isto, problémy sú aj u nás. Hlavne v mestách.
Na dedinách to býva so zdravým sedliackym rozumom vždy lepšie.
Samozrejme u tých, čo neslopú..
I sledovanosť "horúcich seriálov" neprekračuje 2-3%.
Bulvár celkovo u nás a v ČR do 14 a výnimočne v "píkoch" ojedinele max. 17%.

"Čo dedina - to miera,
čo mesto - to viera"(slepá ako patrón..v autoriťky a "múdrym" ako rádio.. knihám)
Tož zdravého sedlák len tak nejaký chytrolín neojebabre.
Keď, tak chúďa babku
a potom sa opičák čuduje,
keď mu dedo vidle pichne do zadku,
či predajcovi, exekútorovi rovno
a správne brokovnicu v chrapku.

ZloDejovi vždy povinne aspoň palicou po hlave,
že by i dietky videli, keď je niekto v prdeli..
nemyslím malých zlodejov, bo začať vźdy sa musí od veľkých.
Iba potom má šerif, sudca, prokurátor právo riešiť malé veci,
inak je kolaborant s globálnym terorizmom a sudcom jeho samého stáva sa Lynč..

Situácia vôbec nie je taká zlá, ako sa médeini magóghovia a bankhsterskí upíri, teroristi fiNáckovia snažia úporne presvedčiť vás, že by ste si takto samy osud v bludisku zrkadiel, nosov krivých projektovali a deti svoje i zem otcov im, vrahom mysle, vôle svojej prenechali..

Re: Re: Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

Aleš Krejčí / Brno | 21.08.2014

Na dedinách to býva so zdravým sedliackym rozumom vždy lepšie. Samozrejme u tých, čo neslopú..
?! :o)

Re: Re: Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

Miroslav | 22.08.2014

... i ty "udo" máš problém s názorom Rybnikova ?

Rybnikov vysvetľuje jasne, zrozumiteľne čo sa udialo nedávno i dnes deje na území starej Rusi.

... ako mi čas dovolí, preložim podstatnú časť z tejto prefnášky, tiež o INFORMÁCII a zámernom - nezrozumiteľnom zložitom vyjadrovaní tzv, vedcov, akademikov, poliTIKov

Táto časť sa týka podstaty - DOTU – INFORMÁCIE a jej zložitosti, zahmlenosti, používaniu cudzích slov.
Viď npr. diskusiu s Lacom.
Bol by som rád ak by si tiež písal stručne zrozumiteľne.

putin
Takto sa správa Človek, Rus ?
Путин про Курск она утонула
https://www.youtube.com/watch?v=JICTppxJydE

...hádam mi nechceš povedať, že Putin zachraňuje Svet pred Vojnou - Svetovou ?

Re: Re: Re: Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

udo | 22.08.2014

Ja netvrdím, že Rybnikov nemôže mať v mnohom pravdu.
Snáď ale nechceš tvrdiť, že vo všetkom, bo to by nebol človek..
Absolútnych autorít niet. Na tom sa asi zhodneme.

Avšak na druhej strane Gaussovho grafu, i s prepáčením "cvok" ti môže poskytnúť a väčśinou, keď si správne nastavený, ti aj podvedome poskytuje nejakú kľúčovú inFormáciu.

Vis Maior totiž komunikuje logicky skôr, radśej hlavne cez človeka. Ako komplexnejší systém totiž k tebe bude hovoriť ľahšie (a s oveľa väčšou informaćnou nasýtenosťou), ako cez "pečienku zabitého zvieratka", alebo "let vtákov", ak chápeš, kam mierim..

Snažíme sa hodnotiť jednotlivé vyjadrenia, činy v ich celkovej súvislosti.
Tak, aj napr. u Kurgiňana, či spomínaného Žirinovského.

Aké majú podľa teba v rámci spoločnosti funkcie tieto tri osoby?

T.j., aby sme si mohli vyšpecifikovať základné parametre informaćného prostredia, v ktorom sa nachádzajú - z ktorého nevyhnutne vychádzajú a do akej miery sú pravdepodobne oni sami schopní sa na jeho formovaní aktívne zúčastňovať(participovať)..

S cieľom čo najsprávnejśieho, najobjektívnejšieho dekódovania správ, které cez nich dostávame..

re: Kursk
25.septembra roku 2000 ráno čakala V.V.Putina na stole kompletná správa o zničení atómovej ponorky Projektu 949 - PLARK(K-141 Kursk). Dovtedy mal k dispozícii viacero čiastkových správ o priebehu vyšetrovania. Táto kompletná, záverečná správa špecialistov, včítanie dôstojníkov vojenského námorníctva hovorila jasne a jednoznačne o zničení ponorky K-141 Kursk salvou torpéd americkej stíhacej ponorky.

Kursk sa nachádzala na cvičení. Bolo odpálené cvićné torpédo, ktoré BIOS neďaleko hliadkujúcej americkej ponorky detekoval ako útok. Keďže sú americké posádky v tomto zmysle školené spôsobom: "Najprv strieľaj, potom rozmýšľaj", bola vystrelená salva torpéd..atď..

Obratom zvonil telefón Clintona s tým, aby prezident Ruskej federácie nevnímal daný incident, ako začiatok vojny a že všetko bude finančne priamo vykompenzované..atď. o.i. aj ceny ropy "náhodou" na dlhší čas následne stúpli so všetkým , čo to pre ruské hospodárstvo znamená, ak chápeš, kam mierim..

Okrem toho vieme, že v rámci globálnej politiky nie je v kompetencii nijakého prezidenta(ani USA, či RF, alebo Číny,..) začínať 3.svetovú vojnu, po ktorej civilizácie uź nebude. Moźno si pamätáte, čo o tom povedal Ajnštajn..a nie vo všetkom sa táto osoba mýlila..

Teda..Čo by si urobil na mieste Putina ty Miro?
Vyhlásil by si vojnu?
Začal by si potápať americké lode? (= vyhlásenie vojny)
V čom klamal Putin?
Potopila sa ponorka Kursk?
Potopila, a to je pravda.

Ide o to, ako veci chápeš a nie či ich chápeš?
Tak sa stavajú v reálnej politike otázky
..bo druhým spôsobom sa pýtajú iba adiotés(resp. idiotés po gr.-v.koiné) a nie reálni politickí partneri, či oponenti

Prećo o tom západné, metodickým dozorom šéfredaktorov autocenzorované prestitútky, reportovali ako o ha-ha úplne zastaralej ruskej technike, opitých námorníkoch a pod., si vieš asi zodpovedať aj sám. Tak aj väčšina, prakticky celá vtedajšia..i dnešná ruská tlač, nachádzajúca sa v rukách rovnakej mafie.

inak..aj tebe občas môže zblbnúť i verný psík.
Nie je to predsa až tak uplný človek..ak chápeš..

Re: Re: Re: Re: Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

Miroslav | 24.08.2014

V čom klamal Putin?
Potopila sa ponorka Kursk?
Potopila, a to je pravda.

Snažíme sa hodnotiť jednotlivé vyjadrenia, činy v ich celkovej súvislosti... Tvoje Slová

1.
Putin povedal potopila SA – Sama - Klamal.
Mal povedať POTOPILI JU

Povedal to ako prezident Ruska pre US TV s výrazom psychopata spokojného s utrpením ľudí – posádky, ich rodín.

Ak by tebe ako otcovi zavraždili deti, tiež by si rodine vraha svojich detí povedal rovnaké slová a rovnakým úškľabkom ?

2.
Z akého zdroja máš informáciu o ČOM a KEDY telefonoval Clinton s Putinom ?
Ako môžeš vedieť čo by sa stalo ak by Rusi potopili ponorku USA ?

Tvoje tvrdenia sú len ničím nepodložené konštrukcie... čo by bolo, keby bolo.

3.
ČLOVEK nekončieva svoje vysvetlenia väčšinou slovami AK CHÁPEŚ.

... ak chápeš!

Re: Re: Re: Re: Re: Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

udo | 25.08.2014

Aby bolo jasné..
ja rozhodne neschvaľujem všetky kroky Putina.
Len sa snažíme s kolegami hodnotiť jeho jednotlivé činy, navrhujeme lepšie riešenie a snažíme sa popri variante jeho "opantania mocou" nájsť aj možné pozitívnejśie interpretácie.
T.j. potenciálne dôvody jeho konania v objektívne dobrom úmysle, no za nejednoduchých okolností(mierne povedané), AK CHÁPEŠ.

AK CHÁPEŠ, znamená poukázanie na hlbšiu úroveň pochopenia diskutovaného javu, ako "hurvajsova válka".
Znamená to nevypovedanú informáciu medzi riadkami, ktorú keby som rozpísal spolu s ďalśími úrovňami reálnej politiky, tak by sa v tom spoludiskutujúci znova strácali, nadávali na nutnú stratu prehľadnosti. Predstav si to ako hypertext, kde bez bližšieho vysvetlenia vysvieteného pojmu získajú žiaľ mnohí stále ešte falošný, realite neadekvátny dojem.

Ak to berieš ako moje vyvyšovanie sa nad tebou, zamysli sa nad príslovím:
"Podľa seba súdim teba"

..teda
Putin nepovedal "Sama", ale iba "Sa"
To "ma" si si tam v rámci svojho nechápania praktickej politickej reality, vložil sám.
Ten úškľabok sá dá chápať aj presne opačne, ako si ty naznaćil..a.c.

Vieš, čo by nastalo, keby povedal, źe to urobili američania?
Dostali by rodiny kompenzácie v takej nebývalej výške?
Koľko ďalśích ľudí by zomrelo za nezlepśenej ekonomickej situácie v Rusku pod pokračujúcim a/alebo zvýšeným tlakom bežiacej tvrdej vojensko-ekonomickej genocídy?..atď
Okrem toho to dlhodobo nie je štýl ruskej politiky, pričom v tomto bode naráźame na hranice (ne?)potrebnosti PR, čo ja vśak ďalšia veľká náväzná téma, ktorú sme tu teiž už neraz pomerne podrobne rozoberali tak, ak aj v prítomných publikáciách na stiahnutie v rámci tohoto info-portálu..

..
Ak si tie ďalśie kroky po Putinovom "odhalení menšieho z cisárových prešlapov"(keď, tak treba skôr väčší, konečný a z bezpečnostných dôvodov i zodpovednosti voči vlastnej populácii a svetu skôr radśej nepriamo..), ako všachu nezváźil a rozhodoval si sa "podľa srdca", ako idiot pletúci si intuiciu s emóciami, zomreli by v lepśom prída iba nejaké ďalšie desiatky tisícov ľudí.

Navyše..ak si odrezaní od davu médiami, buď tvoje vyhlásenie vôbec neprejde cez globálnu autocenzúru chefpresstitutes, alebo ho v horšom prípade zvrátia v takom kontexte, že môže ni(e)koho napadnúť nutnosť u teba a tvojich "zverencov" utužiť zvonku mierovými bombardermi demo(n)kraciu..

Emócie sú dobrý sluha, no zlý pan.
Ich zvyk je železná košeľa, ktorá i ochrániť, i utopiť môže.
Sloboda vôle je nasmerovanie jej vektoru
a sila je sám onen vektor.
..ktorý je ale bez objektívne správneho nasmerovania(presnejśie metodológie optimalizácie jeho smerovania-napr.DVTR, protodialektika, či prosto po starom: zdravý mnohogeneraćnými skúsenosťami podloźený prispôsobivý sedliacky rozum) často cestou do pekel.

Miesto eMočných hejslovákov potrebuje kultúra Slovenska skôr globálne gramotných Ľudí, vedomých si svojej kultúry myslenia.
Našou úlohou je o.i. pomôcť pozitívnejśie poklady našich predkov vyniesť zpod Sitna a oprášiť. Krivé a hrdzavé prekovať.

A. Dôkazový materiál vyśetrovania,
B. fotodokumentácia, grafy, schémy, ktoré sa v onen deň objavili na stole u Putina:

http://uloz.to/xPEx4JuP/20020818-apl-kursk-red2-a4-rar

http://uloz.to/xkQjPMrQ/20020818-apl-kursk-red2-ill-rar

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

Miroslav | 27.08.2014


Udo vôbec neviem kto si TY, ale viem kto je Rybnikov a VÁŽIM si jeho argumenty.

Vysvetlenia Rybnikova dávam na tieto stránky preto, lebo vnáša inakší pohľad na dianie v Rusku, než je pohľad KOB.

Rybnikov sa obracia na KPE:

STALIN BOL JEDNÝM Z TÝCH, KTO POD HESLOM DEMOKRACIA V 1917 ROKU NIČIL NÁROD RUSOV – PREVÁDZAL ANTI RUSKÚ POLITIKU, VYTVÁRANÍM INTER NACIO ANALNYCH REPUBLÍK NA ÚZEMÍ RUSKA.

https://www.youtube.com/watch?v=LqD5FPdum4s
Встреча с Рыбниковым 22 августа 2014 годаВстреча с Рыбниковым 22 августа 2014 года

DNES NÁM POMÔŽU LEN MOZGY A ZBRANE.

PRÁVE TERAZ UMIERAJÚ DESAŤTISÍCE RUSOV, PREBIEHA GENOCÍDA RUSOV NIELEN V DONECKU, LUHANSKU ALE I NA ÚZEMNÍ RF.

Kursk
Sama som doložil ja na vyzdvihnutie podstaty udalosti – teda že jej nik nepomohol k utopeniu.
Nikde som netvrdil, že to povedal putin.
Utonula znamená, že sa potopila – dodávam znovu SAMA.

Z putinovho vystúpenia a reči pre USA TV , úškľabku, vyplýva jednoznačne že mal z POTOPENIA KURSKA radosť, asi tak ako si včera s úsmevom podal ruku s POROŠENKOM – VRAHOM RUSOV

Рукопожатие Как Порошенко встретил Путина в Минскеhttps://www.youtube.com/watch?v=92IJffHjAys

K tvojmu chápeš.

RODič rozpráva, vysvetľuje svojim deťom takým spôsobom aby mu rozumeli – nie medzi riadkami.
Medzi riadkami môže dôjsť k nepochopeniu.
RODič sa musí stále znížiť na úroveň chápania svojich detí – vysvetľovať obrazne na príkladoch.

Dôkazy čo si predložil sú
akože DôKAZY?
....sú asi také ako o Atlantíde, atď.

Re: Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

udo | 28.08.2014

isto..v ilúzii, ak reálne nehľadáte pravdu a iba chyby,
môžete sa pokúsiť vyvrátiť akúkoľvek konštrukciu
a možno sa vám bude dokonca aj zdať, že padla.
No ak potom do mlyna narazíte hlavou, zistíte, že fakt stojí.
Don Quijote

Zostaňme teda radšej v realite..
Vy ste to asi nečítal a ani DVTR, či?
Prečo potom tratíte náš čas?

re: rodič..
alebo, ak sa decko zatne a rozmýšľať prosto nechce, nechá ho natreť si kontrolovane hubu..ako sa s prepáćením vravieva..

Ja nie som váš otec a ani vodca.
Ak ho chcete a nemáte, (ne)bojte sa, bo ho urćite vám ho dajú.
Každý dostane to, čo chce.

Dobre si však zVážte, čo vlastne chcete, bo čo nechcete, tu dokola opakujete..

Presnejšie..
Ak nejaký cieľový obraz vôbec máte, myslíte, že je isto konformný s cieľmi Vis Maior(t.j., ak sa nechcete postaviť proti Nemu) a aké medzikroky by k nim(cieľom) vzhľadom na reálnu situáciu mohli viesť? No pozor, cesty sú rôzne, niektoré rýchlejśie, bezpečnejšie, niektorých sa nemusíte ani konca dožiť a ani vaśe deti, či celá civilizácia a niektoré cesty môžu viesť úplne inde, ako si myslíte.

No ak si viete aspoň kompas zosTrojiť..i na tú jedľu sa vyšplhať..
DVTR je taký možný návod na kompas a lezenie na strom.

Poznáte inak túto?:
"Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú.."

Nie rýchlo žili predkovia naši,
no i napriek chybám, nehlúpymi boli veru!

Re: Máš problém s názorom Rybnikova Hox ?

ТаuRus | 21.08.2014

Učaroval tě Rybnikov?
Co o něm víš?
Líbí se ti jeho názory, protože se shodují s tvými?
Hledáš autority, které by ti tyto názory potvrdily?
Proč, si myslíš, že 87% Rusů s tebou nesouhlasí a jen pár marginalů má s tebou stejný názor?
Proč se tvůj názor na Putina zázračně shoduje s ukrajinskou bandou ve vládě?
Není dnes problém najít na Putina špínu, vždyť se tím zabývájí hlavní západní média a ty, co jsou západem pláceny.
Mluvíš o tom, že pravidelně sleduješ Zaznobina. Ten hodnotí Putina kladně. V čem se, podle tebe, mýlí?
Analyzuje Rybnikov kroky Putina, zdůvodňuje svoje tvrzení, orientuje se v globálním historickém procesu nebo používá lží, zkreslení a povrchní hodnocení?
Chápe, že Putin přišel k "rozbitému korytu" a všechno, co si dnes představuje Rusko, je jen jeho zásluha?
Chápe vůbec směr politiky Putina na suverenitu země, chápe jeho záměr na globální úrovní?
Říká něco o jeho Valdajské řečí, o ostatních projevéch, nebo je to, podle Rybnikova jen hra, potřebná k ještě většímu zotročení Rusů?
Může, podle Rybnikova, existovat svobodný ruský stát v nesvobodném a zotročeném světě? Jak dlouho vydrží hájít svou svobodu?
Těch otázek, co bych ti mohl položit, je nepreberné množství. Odpověz si sám pro sebe aspoň na tyto.

náboženstvá

.T | 20.08.2014

Text na prelúskanie celkom náročný na mňa. No konečne sa mi už vytvárajú prepojenia medzi kresťanstvom a islámom.... :)

Sionista STALIN

Miroslav | 20.08.2014

[ http://pastebin.com/810CGv81 ]

Re: Sionista STALIN

udo | 22.08.2014

V čom vyzerá byť sionizmus
objektívne pozitívny
a v čom negatívny?

"Objektívne" myslím vo všeObeCnosti prínosom pre
celkový rozvoj kultúry myslenia Ľudstva
i jeho inDiviDuí

Mnohí z nás sú i rodinne ovplyvnení aj judaizmom.
Otázkou je, do akej miery sme schopní rozlíšiť a používať jeho pozitíva a do akej miery nás opantajú krátkodobé benefity jeho temnejších stránok.
To isté platí určite aj pre tzv.: kresťanstvo, islam, budhizmus, komunizmus, demokraciu,..

Nemôžem ísť azda ako občan do mešity, synagógy, či kostola a rozprávať sa hoci aj s nejakou nacisticko-fašistickou odnožou sionizmu a nájsť s ňou aspoň niektoré spoločné ciele?

Isto..nikto z nás nie je neomylný, no hľadať máme pozitíva a aktívne ignorovať negatíva. Inak sa nepohneme..a ak sa nepohneme, cui bono? Komu zostane zachovaný informačný náskok, základ moci, zneužitej v temno Ľudstva noci?

Preto buďme gramotní a nevolajme zbytočné emócie tam, kam nepatria. Rozlišujme, hodnoťme, no nesúďme, aby sme samy neboli súdení, bo už aj tak sme dávno k spolupráci odsúdení. V úpozitívnom zmysle. A zúčastňujme sa na riadení svojich osudov aktívne!

Přidat nový příspěvek