Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (5)

Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (5)

14.8.2014

aktualizace (30.8.): níže se jedná o pracovní text, finální verze s mnoha změnami je zde.

 

-předchozí část-

 

4. Kacířství, odsouzené k vítězství

 

„Chiliasmus (od řec. Chiliбs – tisíc), millenarismus (z lat. Mille – tisíc), je náboženské učení, podle kterého konci světa (tj. Soudný den – naše vysvětlení při citování) bude předcházet tisícileté „království boží“ na zemi“ (Velká sovětská encyklopedie, 3. vyd., sv. 28, str. 252).

Chiliastické myšlenky od momentu jejich zrodu v prostředí pracující většiny jsou považovány vládnoucími křesťanskými církvemi, jejichž hierarchové od začátku vyjadřovali a vyjadřují zájmy „elitární“ menšiny, za herezi, tj. lživé, chybné učení. Nyní jsou chiliastické proudy v křesťanských církvích vymýceny a hierarchové církví se nejen trpělivě staví k moci silných tohoto světa, ale i hledají svůj podíl ve všelijaké moci, vykládajíce Písmo pouze v tom smyslu, že společnost musí podporovat veškerou moc, protože „každá moc je od Boha“:

„Otroci, podřizujte se pánům vašeho těla se strachem a chvěním, v prostotě srdce vašeho, jako Kristu, nejen s viditelnou úslužností, jako přisluhovači, ale jako otroci Kristovi, naplňujíce ze srdce vůli boží, sloužíce s horlivostí, jako Pánu, a ne jako lidem, vědouce, že každý dostane od Pána dle dobra, které vykonal, jsi-li otrok nebo svobodný“ (K Efeským, epištola apoštola Pavla, 6:5 – 8)1

„Zapomínají“ pokračovat ve slovech apoštola Pavla:

„A vy, hospodáři, zacházejte s nimi tak že, umírňujíce přísnost, vědouce, že i nad vámi samými a nad nimi je na nebesích Hospodář/Pán, u Kterého není zaujatosti“ (K Efeským, epištola apoštola Pavla, 6:9)

„Zapomínají“ i pro mnoho dalšího, přikrývajíce své a cizí osobní a korporátní momentální přízemní zájmy odkazy na věčnost, a odmítající uskutečňovat Záměr, nařizující vykořenit zištnost kultových a světských vládců.

Existuje určitý režim - vnitrospolečnská moc - božím dopuštěním nebo Boží milostí? Na tuto otázku hierarchové církví z velké části v jakémkoliv menševickém režimu odpovídali tak, aby o jejich loajalitě pozemská moc nepochybovala. Bolševismus samozřejmě byl vždy v klatbě (Stěnka Razin, Jemeljan Pugačov – klatbá-á-á!!! – z církevní tradice), když vládl menševismus; když byl bolševismus při síle, pak církev mlčela nebo se plazila před mocí, neodvažujíc se vyhlásit svou klatbu, ale jako dříve považujíc chiliasmus-millenarismus za kacířství, a ne za skutečně křesťanskou sociologickou doktrínu, mající být ideologickou oporou bolševismu a jeho církve a státnosti.

Dokonce i když mluvit o období Smuty, kdy církev v osobě Hermogena vystoupila proti polským dobyvatelům, pak to byl nejen boj za další svébytný rozvoj ruské civilizace, ale i boj parazita za vlastní přežití: v případě vítězství Poláků by bylo třeba podřídit se Římu, část pozic předat katolíkům. Dokud polský bílý orel (nebo kohout?) nekloval do temene, církev parazitovala na národu: nevystoupila zavčas proti politice domácí „elity“, jejíž skutky i způsobily Smutu2. Ale ani nepokoje nepřivedly církev k rozumu: nikdo jiný než její patriarcha Nikon, méně než za padesát let po ukončení chaosu, z rituální horlivosti a podlézavosti způsobil církevní, a ve své podstatě národní rozkol (r. 1653). Jako národní rozkol byl v mnohém překonán v epoše stalinismu, ale jako církevní rozkol ho ruská pravoslavné církev překonat není schopna.

Přitom církev přímo lže, když tvrdí, že Ježíš nezanechal žádnou sociologickou doktrínu. Otevíráme „Pravoslavný katechismus“ biskupa Alexandra Semjonova-Tian-Šanského:

„1 – Prozřetelná absence dogmat ve společenských otázkách za přítomnosti základních údajů pro jejich řešení.

Život jednotlivých křesťanů má vliv na společenský život. Odtud může vyvstat otázka: jakými by měli být, z křesťanského úhlu pohledu, stát, ekonomika, sociální struktura, a mohou-li být křesťanskými? Církev nemá dogmatická řešení těchto otázek a křesťanští myslitelé je řeší různě.

Ale nepřítomnost dogmat v této oblasti chrání, v určité míře, lidi před horší formou tyranie ve jménu Krista, nevylučujíce některá nesporná fakta, pomáhající nacházet správná řešení.“ (zmíněný Katechismus, příloha 1, str. 151)3

Absence u křesťanských církví „dogmat ve společenských otázkách“ - tj. určitých názorů na běžnou organizaci života společnosti - otevírá cestu hladkému zavádění do života starozákonně-talmudických dogmat na stejná témata v jediné biblické kultuře.

Dogmata v otázkách společenského života Kristus nezanechal. Ne vše, jím zanechané, je uchované v kánonu biblického písma, jelikož cenzoři a redaktoři biblického kánonu sledovali cíl podepřít Kristovou autoritou svůj vnitrospolečenský menševismus různého druhu a moc „elity“, parazitující na společenském řízení . Ale ne vše jim nepohodlné bylo z kánonu odstraněno. Proto se nebudeme obracet k apokryfním evangeliím, které církve neuznávají, a obrátíme se k všeobecně uznaným církevním textům, ze kterých povstává věrouka a sociologie, odmítající i symbol víry, i úvahy většiny kléru o normách společenského života pod diktátem „elitárního“ menševismu různého druhu.

Zákon a proroci až do Jana; od té chvíle Království Boží zvěstuje se a každý do něj svým úsilím vchází (Lukáš, 16:16). Hledejte hlavně Království Boží a Pravdu Jeho, a všechno ostatní (podle kontextu – pozemská hojnost pro všechny lidi) přijde vám (Matouš, 6:33). Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlivost o mnoho přesahovat spravedlivost zákoníků a farizejů, jistě nevejdete do Království nebeského (Matouš, 5:20).

Pán Bůh náš jest Pán jediný (Marek, 12:29). Miluj Pána Boha svého srdcem svým i celou duší Tvojí, a celým rozumem svým: a to je první i nejvyšší zákon; druhý je mu podobný: miluj bližního svého, jako sebe sama (Matouš, 22:37,38). Ne každý, kdo mi říká „Pane! Pane!“, vejde do Království Nebeského, ale ten, kdo naplňuje Vůli Otce Mého Nebeského (Matouš, 7:21). A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; klepejte, a bude vám otevřeno; Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo klepe, tomu bude otevřeno (…) I tak, pokud vy, ač jste zlí, umíte dávat dobré dary dětem svým, tím více Otec Nebeský dá Ducha Svatého prosícím u Něho (Lukáš, 11:9, 10, 13). Když však přijde On, Duch pravdy, to naučí vás veškeré pravdě… (Jan, 16:13)

Mějte víru Boží, neboť v pravdě pravím vám, jestli někdo řekne této hoře: zvedni se a vrhni se do moře, a nepochybuje v srdci svém, ale uvěří, že stane se podle jeho slov, stane se, co řekne (Marek, 11:23, 24).

Modlete se takto:Otče náš, jsoucí na nebesích! Ať světí se jméno Tvé; ať přijde Království Tvé; buď vůle Tvá i na zemi, jako na nebi; chléb náš vezdejší dej nám dnes; a odpusť nám dluhy naše, jako i my odpouštíme dlužníkům našim; a nezaveď nás v pokušení, ale zbav nás zlého. Neboť Tvé jest Království a síla, a sláva na věky! (Matouš, 6:9 – 13). Nepřijde Království Boží zřetelným obrazem (…) neboť Království Boží uvnitř vás jest. (Lukáš, 17:20, 21)“

Jak vidíte, opravdu se to smyslem liší od vytrženého z všeobecného historického kontextu poučování menševické církve:

„Otroci, povinujte se pánům svým, tělem, strachem a chvěním, v prostotě srdce vašeho, jako Kristu, nejen s viditelnou úslužností, jako prosebníci, ale jako otroci Kristovi, vyplňujíce vůli Boží z duše, jak Pánu, a ne jak člověku, znaje, že každý dostane od Pána míru dobra, které on vykonal, je-li otrok, nebo svobodný“ (Poselství apoštola Pavla Efeským, 6:5 – 8)

Jak je možné pochopit z námi uvedeného, Kristus učil reorganizaci společenského života lidmi samými z jejich dobré vůle, a ne podpoře jimi parazitické moci menševismu nesmyslným - ve vztahu k Záměru - utrpením pracující většiny do té doby, dokud se neodehraje druhý příchod v čase známém jen Všedržiteli. Řeč byla přímo o proměně království pozemských vladyků v Království Boží na zemi v epoše předcházející Soudnému dni.

Jen pokud se tato doktrína aktivně přivádí k životu těmi, kdo uvěřili Kristu, má smysl poučení apoštola Pavla o toleranci utlačovaných ke zvůli, existující ve společnosti, kvůli přivedení k rozumu a spáse duší těch, kdo patří k vládnoucí „elitě“ a konají zvůli, která je namířena proti Záměru, vůči druhým lidem.

Jestliže se doktrína přeměny společnosti neuvádí do života, pak ponaučení apoštola Pavla o povinování otroků pánům, je nejen zbytečné, ale i škodlivé, poněvadž nikdo nemusí přijímat nad sebou jakoukoliv vládu, kromě Boží.

Uvedli jsme Kristovu doktrínu přeměny společenského života, ale jsou i přímá odmítnutí jím proti Záměru namířené moci parazitického menševismu nad pracující většinou, v obrácení ke křesťanům:

„Víte, že panovníci národů nad nimi vládnou, i velmožové vládnou jim; ale mezi vámi ať tak není; kdo chce mezi vámi být velkým, nechť je vaším sluhou; a kdo chce mezi vámi být prvním, nechť je vaším otrokem; tak jako Syn Člověka ne proto přišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a odevzdal duši Svou pro spasení mnohých“ (Matouš, 20:25 – 28).

A přece pro drtivou většinu těch, kdo sami sebe nazývají křesťany, je neoblomné následování této Kristovy zápovědi buď nad jejich síly, nebo morálně nepřijatelné (chtějí, velmi chtějí být velmoži a pány nad jinými lidmi pomimo Boha).

Kristovu doktrínu přeměny života společnosti v Království Boží na Zemi, Boží zápověď (Matouš, 20:25 – 28) „pravoslaví“, stejně jako jiné křesťanské církve (tj. i hierarchie a jim poslušní věřící), odstraňuje; odstraňuje svým „imperialisticky“ laodicejsky domýšlivým4 způsobem svou „tradicí starších“ o třetím Římu, „elitárně-velkém“ Rusku, nedbaje varování Evangelia o odstranění zápovědí Božích „tradicí starších“ (Matouš 15:1 – 11).

A pokud charakterovou vlastností všech pozemských „mocí velmožů“ je vykořisťování člověka člověkem (buď otevřeně v otrokářských společensko-ekonomických formacích, nebo zprostředkovaně na základě monopolně vysokých cen, jakkoliv by se neprojevovaly), pak se rozumí, že v Království Božím parazitismu jedněch na životě a práci druhých nebude místo. Ale toto - absence parazitismu jedněch na práci druhých – je i životní ideál bolševismu, který byl navrhován uskutečnit v komunistické společensko-ekonomické formaci.

Nyní se obrátíme k historii utváření historicky reálného křesťanství, kdy očití svědci Kristových kázání jasně věděli, že on učil přeměně života společnosti v Království Boží na Zemi, a ne podřízenost mocím pozemským neznámo ve jménu čeho:

„I, po jejich modlitbě, zatřáslo se místo, kde byli shromáždění, i naplnili se Duchem Svatým, a směle říkali slovo Boží.

Mnoho u věřících mělo jedno srdce a jednu duši: a nikdo nic z vlastnictví svého nenazýval svým, ale vše měli společné. Apoštolové s velikou silou svědčili o vzkříšení Ježíše Krista; a veliká nádhera na nich všech; Nebylo mezi nimi nikoho v nouzi; neboť všichni, kteří vládli půdou nebo domy, prodávajíce je, přinesli cenu prodaného a položili k nohám Apoštolů; a každému se dávalo, jak potřeboval.“ (Skutky apoštolů, 4:31 – 36)

Jak je možné z uvedeného pochopit, utváření historicky reálného křesťanství provázelo vytvoření komunistických majetkových vztahů a komunistický způsob rozdělování, každému podle potřeby. Potřeby byly ohraničeny křesťanskou morálkou, jediným svědomím pro všechny („jedno srdce a jedna duše“), v důsledku čehož v komunitě všechny životní potřeby každého byly zaopatřeny („nebylo mezi nimi nikoho v nouzi“).

O výrobních aktivitách prvokřesťanů té doby se neříká nic. Asi jediné místo, kde se hovoří o práci v křesťanských komunitách, je u apoštola Pavla, v jeho Druhém listě Tesalonickým:

„… nedělali jsme u vás výtržnosti, ani u nikoho nejedli chleba darem, ale věnovali jsme se práci a pracovali nocí a dnem, abychom nezatěžovali nikoho z vás, ne proto, že bychom na nic neměli právo, ale abychom vám dali příklad k následování. Neboť když jsme byli u vás, to zanechali vám toto: pokud někdo nechce pracovat, ať i nejí (zdůrazněno při citování). Ale přeci slyšíme, že jsou mezi vámi tací, co nic nedělají, jen se baví. Takové nabádáme a přesvědčujeme Pánem našim Ježíšem Kristem, aby oni, pracujíce v tichosti, jedli svůj chléb.“ (2. Tesalonickým, 3:6-12).

O charakteru práce, vlastnictví výrobních prostředků, se neříká nic. Ale pokud vycházet z nezbytnosti zabezpečit komunitu vším nezbytným ve spotřebě na principech komunismu, pak systém vlastnických vztahů výrobních prostředků musí zabezpečovat nejvyšší efektivitu produkce. Přitom něco může být v kolektivním vlastnictví, něco v osobním nebo rodinném používání nebo vlastnictví, něco v kolchozním vlastnictví, ale tak, aby se všechna vyrobená produkce tak či onak vyvlastňovala ve prospěch komunity, pro následnou distribuci v ní mezi potřebnými.

Samozřejmě, že fungování takového výrobně-spotřebitelského systému vyžadovalo zřeknutí se sobecké individualistické morálky a práci podle svědomí, kdy „Nesmíme si hledět jen svého vlastního zájmu, nýbrž především musíme dbát toho, co je dobré pro druhé.“ (1. Korintským, 10:24)

Tj. historicky reálné křesťanství doby apoštolů bylo zaměstnané budováním komunismu, a dle svých sociologických vzhledů představovalo chiliasmus-millenarismus.

Teprve poté, co se vedení křesťanských komunit „elitarizovalo“ a začalo vidět v členech komunity „věřící“-ovce, které je nutno podřezávat nebo stříhat, už v čase po odchodu opravdových apoštolů na onen svět, křesťanství, hlásající „otroci, buďte povinni pánům svým tělem se strachem a chvěním, v prostotě srdce svého, jak Kristu“, bylo povýšeno do hodnosti římského státního náboženství a začalo se šířit do okolních států. Millenarismus-chiliasmus, po své ideologii komunistická věrouka, byl prohlášen „sv. otci“ církve za kacířství, a za nějaký čas byl vytlučen z myslí věřících, neumějících ve své většině číst a psát, a ještě k tomu bylo zakázáno číst samostatně Bibli a nařizovalo se jí poslouchat jen z úst pastýřů. Tak historicky reálné křesťanství porazilo pohanství, zradilo Krista, skrylo akt zrady, a postaralo se zapomenout tento hnusný podvod záměny jednoho věroučení a sociologické doktríny jemu protikladným věroučením a sociologickou doktrínou.

 

-pokračování-

 

 

1Toto je ještě jedno místo v Novém zákoně, které, jsouc vyrváno z obecného kontextu, o kterém církve vždy mlčí, požaduje od „křesťana“, žijícího církevním životem, podřídit se rasismu a lichvářské nadvládě nad planetou.

2A práce „elity“, která způsobila Smutu, byla taková: Boris Godunov výnosem o hájených letech v r. 1580-90 zrušil tzv. Den sv. Jiří (26. listopadu juliánského kalendáře, jeden ze dvou církevních svátků na památku Svatého Jiřího), ve kterém rolníci měli právo bez překážek opustit panství jednoho feudála a přestěhovat se do panství jiného. Zrušení Svátku sv. Jiří, zpočátku přechodné, jak je z názvu výnosu patrné, se stalo trvalým a otevřelo cestu panskému bezpráví a zavedení nevolnictví jako specifické ruské formy obchodu s otroky-krajany. Církev neoponovala. Zrušení Svátku sv. Jiří způsobilo rozčarování a popuzení rolníků proti vládnoucí elitě, které uzrálo v povstání Ivana Bolotnikova. Po smrti Borise Godunova „elita“ dovolila přístup k carské moci intrikánu Vasiliji Šujskému (Vasilij IV., vládl 1606 – 1612. Десница – pravá ruka, шуя (šuja) – levá. Tj. „elita“ vybrala za cara subjekt s „levým závitem“): ještě v čele bojarské opozice Borisi Godunovovi, Šujskij podpořil Lžidmitrije I., ačkoliv potom i proti němu vedl spiknutí. Když se stal carem, rozdrtil rolnické povstání Ivana Bolotnikova. V boji proti Lžidmitriji II. uzavřel spojenectví se Švédskem, což vedlo ke švédské intervenci. Potom byl Šujskij svrhnut Moskvany a zemřel v polském zajetí. Je vhodné připomenout, že Moskva přísahala Lžidmitriji, stejně tak jako i ve 20. století Moskvané přispěli ke zničení SSSR více, nežli obyvatelé jiných částí země. Církev neodmítla pomazat Šujského na cara.

A požehnat boji s polskou agresí musela církev pod tlakem okolností: polská „elita“ všude kolem na jí dobytém území polonizovala nepolské obyvatelstvo a katolizovala prostý lidu, předávajíc moc nad ním od místní „elity“ příchozí polské elitě, vykořeňujíc předchozí národní „elitu“ nebo polonizujíc i ji. Tato politika byla prováděná Polskem i v 20. století na územích Ukrajiny, Běloruska a Litvy, které odešly po rozpadu Ruské říše během občanské války od Ruska k Polsku.

Polský nacismus šlechty Pilsudského epochy nebyl svým vztahem k uchvácenému nepolskému obyvatelstvu a zajatcům měkčí než nacismus hitlerovský. V době Smuty, kdy polská šlechta snila o Polsku od (Baltského) moře k moři (Černému pro začátek), byl ještě krutější, ačkoliv neideologizován jako hitlerovský nacismus ve 20. století. Právě proti polskému nacismu povstala Ukrajina za časů Bohdana Chmelnického a vlády Alexeje Michajloviče a zaštítila se před ním přičleněním k Rusku. Konkrétně zaštítila: kdyby nepřijal Alexej Michajlovič Ukrajinu pod ochranu ruské státnosti a kdyby se stala součástí Polska, to pan Kravčukovskij, pan Kučmovskij a pan Černovilovskij a ostatní nyní viditelní ukrajinští páni-politici by nyní byli loajální Varšavě, pokud by vůbec byli, protože ještě jejich vzdáleným předkům by polští páni mohli nenajít místo v životě.

Ale polská intervence a vnitřní neklid v Rusku 17. století byl výsledek dlouhodobé politiky ruské „elity“ a hierarchie pravoslavné církve, žehnající všechnu „elitární“ domýšlivou ohavnost při prvním požadavku světských mocí, a často i zabíhajíc dopředu.

3Biskup Alexandr Semjonov-Tian-Šanský – hierarcha zahraniční ruské pravoslavné církve. Avšak jeho katechismus byl koupen v Alexandro-Něvském klášteře, na stánku kde se nemohl prodávat bez požehnání hierarchů domácí pravoslavné církve. To znamená, že před tím než posvětili jeho rozšíření mezi laiky, domácí hierarchové souhlasili s výkladem v něm obsažené pravoslavné věrouky, včetně sociologických otázek.

4O Laodikejské církvi, viz Apokalypsa, kap. 3:14

 

Diskusní téma: Nastal čas o Stalinovi pohovořit... (5)

Napoleonův Rubikon

Věžák | 18.08.2014

Málo známým faktem je, že cedulární banku Francie nevlastnilo Císařství, ale napůl osoba Napoleona a ... 50% Rothschildové. To vítězil a financování války nebyl problém. Pak podlehl sebeklamu, a Rothschildy vyvlastnil. To přežije málokdo. A pak proti N. náhle stála Rothschildy sjednocená Evropa, a šel od porážky k porážce, s prázdnou kapsou, protože věčné války Francii finančně i ekonomicky zruinovaly. Do Ruska si šel pro kapitál na další válčení ... úvěry vyschly. Jak prostinké na pozadí velkých bitev.

Vyšetrovanie Rakovského

udo | 16.08.2014

..ešte raz by som išiel v týchto veciach ohľadom Stalina k súvisiacej téme Rakovského..

viď:
http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Rakovskeho_protokoly.pdf

Otázka:
v nižšie uvedenom fragmente textu je asi jasné, že Rakovský pod najtvrdším nepriateľom internacizmu správcov bankových korporácii (financujúcich systematicky zo známych dôvodov prakticky akékoľvek tzv. "revolučné hnutia") vidí pôvodné kresťanstvo a nie jeho dnešné korporátno-podprahové, otrokárske verzie. Včítane tzv. katolicizmu, protestantstva, či nejakej ortodoxie, jehovistov apod.

Otázka č.1:
V čom Napoleón prekročil onen "rubikon kresťanstva" (v dôsledku čoho musel byť z antisociálneho pohľadu správcov klubov akcionárov bankhových domov deFinitívne odstránený)?

Otázka č.2:
Ak by Stalin urobil v tomto zmysle nićo podobné, ako Napoleón, prećo by sa podľa komisára Rakovského moc Jozefa Vissarionoviča "ztisícnásobila"?

Otázka č.3:
k 3.dôvodu možnosti dohody s Nemeckom, dôvodu náboženskému..

cit. Rakovského výpovede v uvedenej veci:
"Bez poražení toho, co ještě v křesťanstvu žije, je nemožné dosáhnout vítězství komunismu. Příběh je výmluvný - revoluci to stálo šestnáct století, než dosáhla prvního dílčího úspěchu tím, že vyvolala rozštěpení křesťanství. Ve skutečnosti je právě křesťanství naším jediným nepřítelem, protože všechno hospodářské a politické v občanských národech je jenom jeho důsledek. "

Analytický tím VP s hovorcom V. M. Zaznobinom interpretuje Rakovského v tejto veci tak, že ohľadom tých 16.storočí ide o narážku na Nicejský koncil..
No nemôže ísť aj o masívny rozkol s protestantizmom (a zvrátenie protestantizmu) v 16.stor, tzv. 30-ročnú vojnu, koniec stredoveku a vytvorenie finančného predpokladu vzostupu Británie a vzniku revolúcii?

Rakovský v mnohom skáče, manipuluje vo výpovedi z jednej úrovne chápania do ďalšej a Gavriel(Kuzmin) mu prehľadovo prosto nestíha. Klasicky: Neklame i tvrdo klame zároveň..

Ako by ste formulovali tieto 3. odpovede, resp. upresnili, zmenili otázky?
Dik

Tu ešte pre istotu plný fragment pojednávaného výsluchu NKVD na Ľubľanke z vypočúvania v roku 1938:

KU: Druhý motiv?
RA: Že zvítězil thermidor ruské revoluce, stalo se jen díky předchozí
existenci ruského nacionalismu.
Bez takového nacionalismu by byl bonapartismus nemožný. A
když se to stalo v Rusku, kde byl nacionalismus jen embryonální,
ztělesněný v osobě cara, jakou překážku pak musí marxismus najít v
rozvinutém nacionalismu západní Evropy!
Marx zjevně propadl omylu ve věci odhadu místa revolučního
vítězství. Marxismus zvítězil nikoli v nejprůmyslovějších zemích,
ale v Rusku, které nemělo téměř žádný proletariát. Naše zdejší vítězství
je možno, kromě jiných příčin, připsat skutečnosti, že v Rusku neexistoval žádný skutečný nacionalismus, zatímco u ostatních evropských národů stál na vysokém stupni rozvoje. Vidíte, v jak neobyčejně ohromnou moc se změnil
ve fašismu a jak nakažlivě působí?
Jistě chápete, že právě toho Stalin využívá, a jak se nám právě z
těchto důvodů vyplácí v Evropě válka k zaškrcení nacionalismu!
KU: Takže jste, Rakovský, udal úhrnem jeden hospodářský a jeden
politický důvod. Jaký je ten třetí?
RA: To je snadné uhodnout. Máme ještě důvod náboženský. Bez
poražení toho, co ještě v křesťanstvu žije, je nemožné dosáhnout
vítězství komunismu. Příběh je výmluvný - revoluci to stálo šestnáct
století, než dosáhla prvního dílčího úspěchu tím, že vyvolala rozštěpení
křesťanství. Ve skutečnosti je právě křesťanství naším jediným nepřítelem, protože všechno hospodářské a politické v občanských národech je jenom jeho důsledek. Křesťanství, které potvrzuje individuum, je schopno udusit i světlo neutrálního, laického nebo ateistického státu, jak to zažíváme zde v Rusku.
Přiznáváme Stalinovi, že na náboženském poli není bonapartista.
Také my bychom nedokázali v této věci dělat víc nebo jinak než on. Jen si představte tu katastrofu, kdyby se Stalin odvážil - jako Napoleon - překročit Rubikon křesťanství. Pak by se jeho národní socialismus a kontrarevoluční působnost ztisícinásobila. A především, pak by nepřekonatelnost rozporu znemožnila každé srozumění mezi Stalinem a námi, které je vbrzku objektivně
možné - podobné srozumění, jaké už bezmála začíná mezi námi dvěma, jak asi sám uznáte.
KU: Podle mého názoru jste skutečně dobře vystihl ony tři základní
body, kterými se může vyznačovat linie plánu, to vám pro tuto chvíli
přiznávám. Ale mám jednotlivé vnitřní výhrady v tom, co jste uvedl
ohledně lidí, organizací a skutečností. Nicméně i toto nechme zatím
stranou a raději mi vyložte generální linii svého osobního plánu.
RA: Ano, teď už přišla správná chvíle. Mám jenom jedinou výhradu:
Mluvím na svou vlastní odpovědnost a rovněž přebírám na sebe i
odpovědnost za výklad předchozích tří bodů jako myšlenek
„Oněch“. Rovněž připouštím, že mohou mít v dílčích aspektech i
zcela jiné plány pro uskutečnění tří účelových bodů než takové, jaké
vám řeknu. Berte to, prosím, v úvahu.
KU: To udělám. Mluvte.
RA: Řeknu to zcela stručně. Protože před německou vojenskou mocí
již nestojí tentýž cíl, pro který byla vytvořena - totiž zjednat nám,
opozici, v Rusku moc -, musíme dosáhnout přemístění fronty, tedy
obrácení Hitlerova útoku z východu na západ.
KU: To je znamenité! Máte ale také vymyšlen plán pro praktické
uskutečnění?
RA: Měl jsem k tomu dost času i tady na Lubjance, a hodně jsem o
věci přemýšlel. Podívejte se: Když to bylo zpočátku tak obtížné,
najít nějaký styčný bod mezi námi dvěma a nakonec se to odehrálo
zcela přirozeně, pak se náš problém omezuje na nalezení něčeho, v
čem jsou i Stalin a Hitler zajedno.
KU: Ano, ale připustil jste, že už jen to je problém...
RA: Ale nikoli neřešitelný. Ve skutečnosti nejsou neřešitelné pr
oblémy; jsou jenom takové, které v sobě zahrnují dialektický rozpor.
Hitler a Stalin mohou být zajedno, protože při všech rozdílnostech
jsou jejich kořeny identické. Hitler může být třeba až patologicky
přecitlivělý člověk a Stalin v tomto ohledu může být normální, ale
oba jsou egoisté. Žádný z nich není idealista, a proto jsou oba bonapartisté,
to znamená klasičtí imperialisté. A protože je tomu tak, dá se snadno dosáhnout jejich srozumění. Proč také ne, když to bylo možné dokonce i mezi carevnou a pruským králem?
KU: Rakovský, vy jste nepolepšitelný...
RA: Neuhodnete to? Tak dobrá, dávejte pozor! Když Polsko bylo
příčinou toho, že se shodli a srozuměli Kateřina II. Veliká s Bedřichem
II. - oba dva mimochodem velké vzory nynějšího „cara“ v
Rusku a „panovníka“ v Německu proč by nemohlo být Polsko znovu příčinou dohody pro dorozumění Hitlera se Stalinem? Historická linie od carů k bolševismu, a od monarchů k nacionálním socialistům,právě tak jako osobní vlastnosti Hitlera a Stalina, to všechno by se mohlo sejít v Polsku.Je to právě tak naše linie jako i „Oněch“ ostatně Poláci jsou křesťanský národ. A je tu ještě další přitěžující okolnost: Jsou katolický národ!


..tak aj Poliaci katolíci sú a aj nie sú.
Podĺa toho, ako kto "katolicizmus" chápe.
Po grécky katholikos znamená "všeObecný", pričom dnešná tzv. katolícka cirkev už naozaj mnoho po ovocí s pôvodným kresťanstvom spoloćné nemá. Ak má vôbec niečo..podstatné s Bohom spoloćné..

..ešte raz, dik za názory, ak niekto budete mať čas nad tým podumať..bo nejde o nezávažnú otázku pre nás všetkých, stredoeurópanov

Re: Vyšetrovanie Rakovského

Pe-tri | 16.08.2014

Tak mně zde zejména naprosto chybí správné oboustranné porozumění mysticko-náboženského rozměru celé problematiky (možná, že Rakovský jen blafoval a byl do téhle problematiky zasvěcen). U Kuzmina nepředpokládám, že by chápal nacistické nábožensko-okultní pozadí Hitler-Himmlerova režimu. V roce 1938 ani masoni v pozadí, kteří mu v počátcích pomáhali (GP) ani Stalin už neměli vůli a z ní pramenící skutky Hitlerova Německa pod kontrolou.
A co nebo kdo že to byl z křesťanských/náboženských kruhů jejich společným nepřítelem ? Samozřejmě že to byla Kristova matrice, trvale udržována při síle miliony, sice jinak obelhaných, ale přesto ve spásnou roli Krista věřících lidiček, jejichž nesmírná oběť nakonec Hitlerův útok proti lidstvu odrazila. Náš dnešní problém spočívá v tom, že to nebyl pokus poslední a je tedy na naás, jak budeme schopni vyhodnotit Hitlerův pokus s cílem eliminovat pokus zákonitě následující.
A Napoleon ? Prostě o nějakých cca 120 let dřívější pokus (generálka) o totéž. Jenže tehdy se ještě jeho loutkovodičům podařilo udržet ho na řetězu, takže se nedostal tak daleko jako Hitler. Podmínky pro úspěšný celosvětový útok ještě nedozrály (tehdy ještě neměli pod kontrolou Ameriku).
Soudobé katolictví (ďábelská verze pravého křesťanství) ve svém aspektu všeobecnosti není nic jiného než krycí pojem pro všeobecnou jednobarevnou světovládu sil Zla.
Na závěr pokládám otázku k Stalinovi, otázku jejíž správná odpověď může být i docela důležitá. Zde je: Zná někdo skutečně správnou a platnou odpověď na dotaz učiněný Američany Stalinovi (tehdejšími jeho spojenci) ohledně jeho názoru na použití atomové bomby proti Japonsku v létě 1945 ?
P.

Re: Vyšetrovanie Rakovského

Lin | 16.08.2014

Ahoj Udo,
možná znám odpověď jen na jednu tvou otázku. :)

1. Jaký že to rubikon křesťanství překročil Napoleon? Myslím si, že rubikon tkví ve znárodnění církevního majetku - a podřízení církve moci státu. Navíc - co si snad pamatuju - církev musela i přísahat věrnost státu. A to bylo asi to nejhorší, co Napoleon udělal, protože církev si žije svým vlastním životem a "pastevci ovcí" na nějaké zájmy státu (tedy lidí v něm) vůbec nekoukají.

Jinak - Napoleon (už jako císař) jako první zaměřil pozornost na reformu vzdělávacího systému. Omezil také rozhodovací moc parlamentů a zefektivnil státní správu. Připadá mi, že Stalin udělal podobné kroky - tedy až na ten požadavek přísahy věrnosti od církve.

K dalším otázkám nemám odpověď, protože si nejsem jistá správností odpovědi na tu první - a nemám dostatek vědomostí o ruských reáliích té doby (nebavilo mě to, nezajímala jsem se).
Jen matně mám v hlavě, že v Rusku té doby byla s církví potíž. Rozštěpila se a vzniklo jakési "ruské exilové křídlo" - se sídlem v USA.

Jen ještě k celému článku - těžko ho "skousávám"...
Citují se tam "apoštolové" - a hlavně Pavel, řeč jde o "komuně" v tom smyslu, že všem patří vše (a nikomu nic). S tím vnitřně nesouhlasím... Komunitní způsob života co do pomoci nejslabším (nebo momentálně nejslabším) členům - to ano. Ale "všechno prodejte, výtěžek složte k nohám apoštolů" - to je "nad mé síly"... Bylo to v minulosti několikrát zkoušené - a vždycky to dopadlo špatně. Tenhle "kibucový způsob" je asi jen pro některé. Já v něm postrádám míru svobody.
V SSSR kdysi dělali pokus "s komunismem". V jedné vesnici dávali zadarmo chleba všem občanům. Dopadlo to tak, že první ve frontě vláčeli domů káry s chlebem a krmili s ním dobytek - a na opozdilce nezbylo vůbec nic.
V článku se také mluví o evangelistech, jakoby oni byli učedníky JK a vyprávěli ze své vlastní zkušenosti. Však snad jen jeden z evangelistů byl opravdu současníkem JK - ostatní byli učedníci učedníků, tedy měli všechno zprostředkovaně. S Šavlem to bylo nejinak...
Nevím, jestli dobře chápu, co bylo napsané. Prostě s tímto textem jsem se neztotožnila.

Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

udo | 17.08.2014

Štát sú občania, spoloCnosť, národ(y) žijúce na nejakom území v istom konSenze. Cirkev je organizácia, ktorej cieľom by malo pomáhať ľuďom pri kontakte s Bohom(lat. ReLigio).

I pred, i počas tzv. francúzskej (r)Evolúcie(či ReVolúcie) boli okrem egoistických záujmov aj snahy o "(re)monoteizáciu cirkvi", jej odklon on plejády dogmatických zvrhlostí prakticky znemožňujúcich kontakt s Bohom.

V pravde ..cirkev by bola najväčśím nepriateľom mnohotvarého fašizmu, diaBlizmu dnešných i vtedajśích dní, keby schopná rozlíšenia bola. Napriek jej ateizmu je v nej však stále mnoho, čo "konečnej" otrokárskej vízii temnejších jednotlivcov spoloNecnosti stále významne oponuje..

V tomto zmysle mal NeaPo..Leon pravdu. Tak bol aj jeho Code Civil v mnohom objektívne pokrokom.
Mnohé mosty(aj napr. assignaty a´la predchodca Schekelgruberovho-Hitlerovho hospodárskeho zázraku) so svojimi Panmi, "mentormi", protégé..spálil, keď postupne viac pochopil a moc skutoćnú uchopil. Celú Európu proti nemu potom poštvali, pričom predtým naopak jednotliví generáli monarchov z lóží kapitulačné direktívy dostali..

Prehodnotili Oni a on sa s nimi vtedy ťažko(napriek svojmu géniu) rovnať mohol i chyby zrobil. No dnes je situácia iná..

re: nestotožňovanie sa s textom
..a pri akej interpretácii by si bola schopná sa s textom stotožniť?
THINK POSITIVE!

Nie sme predsa chronickí kuchári-presoľovači, sabotéri, ako fašistickí internacisti, marxisti hlavne pseudojudaistickej kultologickej proveniencie a ich ziśtní prisluhovači u nás po roku 1948 s cieľom pomalej diskreditácie myšlienok socializmu, komunizmu a druźstiev.., či?

Sú veci, ktoré je ku prospechu spoloČnosti a jej inDiviDuí vlastniť kolektívne a zrovna tak sú také, ktoré lepšie je mať v správe, riadení jednotlivo. Niektoré sú zasa také, že sa ich manažment môže týkať od jednotlivcov po celé záujmové skupiny, až po takmer celú kultúru podľa aktuálne potreby a zohľadnení objetívnych zákonitostí. Čierno-biele videnie na tejto úrovni nemusí byť vždy ku prospechu druhu, ak chápeš, kam pri hľadaní miery, snahe o zvyšovanie kvality, zmyslu života mierim.

jou..a pokiaľ viem, z pozície úzov, štandardov teológie a hlavne jej pododboru religionistiky, žiaden z evanjelistov určite Ježišovým súčastníkom nebol. To sa môźeš aj akéhokoľvek vzdelanejšieho kňaza spýtať. Z pohľadu aj bežných analytických metód etymológie, sociológie, dejepisu a ich matematického-štatistického aparátu hraničí tá možnosť s nulou. Mýtizovaní "Marek, Matúš, Lukáš a ani Ján" síce súčasníkmi Issu z Nasarie byť určite nemohli, no mnohé z "nimi" uvedených myšlienok by od Issu a analogicky zmýšľajúcich osobností pravdepodobne pochádzať mohli..
Avšak deformácie počas desiatok a stoviek rokov A.D., zmeny kontextu, no hlavne hrubé dezinterpretácie "poničejských otcov" cirkvi sú ďalšíum problémom, výzvou pre tých, ćo dnes za kresťanov sa považujú..

..
Ďalšia otázka by bola, od ktorého bodu rátal Rakovský oných 16.storoćí a ktorým smerom. VP má samozrejme pravdu v tom zmysle, že čím ďalej v skúmaní globálne dominantných procesoch ideš nazad(v čase) pri frekvenčnej analýze, tým lepśie spoznáś objektívne tendencie budúcnosti spolu s možnosťami ich ovplyvňovania a hranicami "božieho dopustenia"(z pozície oponentov optima prípustnej odchýlky riadenia).

Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Lux | 17.08.2014

Možno k NapoloLeonovi by bolo dobré dodať pozadie Francúzskej revolúcie s heslom "Bratstvo, rovnosť,sloboda" (po umlčaní - pre vyvolených) a jej úloha definovaná v zákulisí Weishauptom (Spartacus) & Co. zo zasvätených klubov a kde plány zhatili vepři boubelatí v podobe polovičného Leona a v čom priložil ruku k dielu:
1) Zničenie monarchii a zavedenie démonkratúry s formálnou rovnosťou ľudí.
2) Zničenie národných kultúr a vytvorenie nejakej beztvárej unifikovanej biomasy.
3) Zničenie relígií a zavedenie diktatúry pseudokomunizmu.
4) Zavedenie Centrálnej banky, samozrejme súkromnej (administratívne bez podriadenosti štátu - vo FRA vznikla r. 1800).
5) Jediným zákonom pre človeka sa mal stať rozum (po umlčaní - riadiť majú démoni).
6) Vytvorenie centrálnej globálnej vlády.

V podstate, keď sa pozrieme na bezštruktúrne riadenie cez Médeu, tak všetky elementy starého plánu v lone projektu ONÝCH sú stále aktívne.

Reálnymi duchovnými otcami a organizátormi Weishauptových illuminátov boli Wesley, ktorý bol židmi nazývaný "Prorok" a Mendelssohn nazývaný tretí Mojžiš, pričom financovanie reálne prvej Kominterny zabezpečovali jeden z prvých Rothschildovcov a iní židovský bankári.
Čiže klasika - akékoľvek svinstvo (revolúcio-evolúcia) je za aktívnej účasti "vyvolených" bohom Ni(e)koho...:))

NapoloLeon mal víziu vytvoriť nejaké spojené štáty európske, čím uspokojoval zákulisných pánov, ktorým sa doteraz nepodarilo zjednotiť ukradnutú Európu zamaskovaným Zeusom.
De facto sa sám menoval za monarchu (cisára) za pasívnej účasti pápeža, čím vytvoril určitý precedens, keď si sám položil korunu na hlavu, a potom na hlavu svojej manželky, čím asi moc neuspokojil.
Vcelku dobre chápal úlohu cirkvi, keď napr. prehlásil:
"Náboženstvo je dôvod, prečo chudobní neútočia na bohatých. A je to skvelá vec na udržanie chudoby ticho.”
Zároveň r. 1801 uzavrel konkordát, ktorý mal dať "Bohu čo je božie a cisárovi čo je cisárovo". Napoleon ho i tak svojvoľne doplnil neskôr o článok č. 77 a vyhlásil: "Teraz som nebo spriatelil so zemou."
Potom sa snažil o definitívnu nadradenosť vlastnej moci nad cirkevnou, čím asi tiež moc neoslnil.
A že sa snažil odňať komunistickej rasistickej internacionále právo vydávať dlhové peniaze cez assignaty si už spomínal, čo mu asi zlomilo definitívne väz.

Čo sa týka vyjadrenia trockistu Rakovského k tým 16. storočiam, tak sa tiež osobne skôr prikláňam podľa daného textu k masívnemu rozkolu cirkvi, keď ONI museli zase raz reštartovať projekt a urobiť nové globálne centrum fin. riadenia (GB a následne Novú Atlantídu v podobe USA).

Tlupa vždy potrebuje nejakú veľkú Ídeu a tu mali Napoleon, Stalin a Hitler v rukách zaviesť v prospech celej spoloCnosti, ale to nezvládli.
Spojiť ídey:
a) pôvodného kresťanstva,
b) reálneho komunizmu s
c) národným štátom = možno tých Rakovského 10 ³ zvýšenia moci Stalina ?

Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Lin | 20.08.2014

Ahoj Udo,
souhlas se vším, co jsi napsal. Smysl tohoto dílu článku jsem pochopila tak, že má poukazovat na rozpory v uvádění do života toho, co je (také) napsané v NZ. Tj. - že samotní "pomazaní" buď úmyslně nebo z neporozumění textu matou své "ovce". A pravda, že pokud by církev dostála svému poslání, pak by nelidské a zhoubné ideologie nenašly ve společnosti odezvu.
Pokud by se církev držela svého a plnila úlohu "konzultanta, toho, kdo ukazuje cestu k Bohu" - a ne "prostředníka", a sami "pomazaní" byli vzorem opravdových Lidí (a byli tací a možná, že i jsou), pak by svět dneska neřešil, zda vůbec přežije.

K interpretaci v článku:
Postrádám zvýraznění, že evangelia jsou jen stínem toho, co mohl "přinést" JK. Apoštolové (přímí učedníci) sami často nechápali, co jim říká - tak co mohli předávat dál? A jak mohl interpretovat budoucí evangelista, co "se jen učil" od apoštola, který sám pochopil jen z části svého učitele?
Postrádám zdůraznění, že JK nepřinášel žádné "nové náboženství", "novou víru" nebo "revoluční vztah k Bohu". On byl poslaný jen k určitým lidem a hlásal jim to, co jinde bylo vžité, byl to fungující způsob života.
To bych doopravdy zdůrazňovala v každém textu, který se týká víry = nepřinel nic nového, ale naopak se snažil rozrušit nové náboženství prvních zombí.
Svět do té doby nebyl ateistický a judaismus v něm byl úplně nový.
Přístup k Bibli by měl být ne ve smyslu "vyhodit, všechno jsou to kraviny" - ale ve smyslu "s rozumem a citem se seznámit" - a vyhledat místa, která cenzorům unikla a která jsou platná (tak, jak to dělá článek).
Jsem přesvědčená, že "nepostižení a nezkažení" lidé sami najdou více míst, se kterými se ztotožní. Jde i o docela zajímavé dobrodružství... a velmi cenné. :) Mj. je tam na mnoha místech patrné, jak učedníci svému "mistru" vůbec nerozuměli a on byl z toho celkem nešťastný...
Jako příklad "správného badatele" bych uvedla třeba našeho Jana Husa. Ten také Bibli neodmítal, ale naopak na Bibli ukazoval, co "církevní i světská moc" dělá špatně, kde porušuje přikázání, zápovědi, doporučení evangelií.

Církev jako taková, pokud nebude schopná nějaké "samoobnovy, reformace", je odsouzená k zániku. Už za ní mají náhradu - scientologii. Takže je v zájmu jak "pastýřů", tak oveček", aby své síly urychleně zaměřili k tomu nedogmatickému, co v jejich věrouce ještě zbylo - pokud se chtějí stále nazývat křesťanskou církví.

A můj názor nakonec: bez víry Bohu člověk žít nemůže (tedy - může, ale ne jako plnohodnotný člověk). Vždy musí mít nějaký duchovní rozměr své osobnosti. A jde jen o to, jak si své spojení najde, bude udržovat, rozvíjet.
Četla jsem už před nějakou dobou, že marxismus/komunismus nemohl uspět právě kvůli absenci duchovní složky. Přičítali to Stalinovi, že jako on to prosazoval (což není pravda).
Co si ale myslím, že pravda je:
V socialismu (i za Stalina) byl dán velký prostor vzdělávání (co do informací). A myslím si, že duchovní složka (světonázoru, vztahu k Bohu) zaostávala, protože ji přenechali pouze církvi.

PS: Srdečně zdravím a omlouvám se za pozdní odpověď. Už jsem jednou elaborát napsala a on se mi nezobrazil. Dneska je to druhý pokus.

Re: Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Pe-tri | 20.08.2014

Ahoj Lin, jen dvě poznámky k věcem, kde se dle mne velmi pleteš.

1. Cituji: "Apoštolové (přímí učedníci) sami často nechápali, co jim říká - tak co mohli předávat dál? A jak mohl interpretovat budoucí evangelista, co "se jen učil" od apoštola, který sám pochopil jen z části svého učitele? ".
Doporučuji tuto tezi znovu promyslet jako naprosto zavádějící. Jsem toho přesvědčení, že apoštolové byli naprosto v obrazu ohledně Ježíšovy mise. Samozřejmě texty evangelií jsou druhá věc, ale teď je řeč o stavu vědomí Apoštolů a ne o biblických textech. Mimochodem Janovo zjevení velmi doporučuji ke studiu. Patřil k vysoce zasvěceným jedincům a naprosto nepřipadá v úvahu, že by nevěděl o čem mluví.
2.
Cituji: "Postrádám zdůraznění, že JK nepřinášel žádné "nové náboženství", "novou víru" nebo "revoluční vztah k Bohu". On byl poslaný jen k určitým lidem a hlásal jim to, co jinde bylo vžité, byl to fungující způsob života."
Tohle je opět dle mne opět ukázka naprostého nepochopení mise či smyslu Ježíšovy mise (omezování působení jen na jevreje). O této Jeho Misi je naprosto nezbytné se nechat kvalifikovaně poučit (všimni si - nebývám často kategorický jako v tomto případě) a teprve potom vynášet úsudky. Je dle mne životně důležité přijmout za svůj Kristův princip. Je to ještě důležitější, než, ze sebe dostat princip Luciferův.

Mnou dva výše zmíněné omyly si troufnu tvrdit koření v samostatném nepochopení Kristovy doby a jeho poselství a tudíž i přejatém přístupu k této problematice od někoho, kdo buď sám nic nechápal nebo úmyslně mátl lidské poznání (Luciferský vliv).
Samozřejmě nikoho nechci přesvědčovat aby přejal moje pojetí, jen chci inspirovat k případnému hlubšímu zamyšlení se nad touto problematikou.
P.
Ps. Promiň, ale z titulu svědomí jsem musel zaprotestovat:)

Re: Re: Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Lux | 20.08.2014

Ahoj Pe-tri,

trochu sa zamiešam do vašej teologickej dišputy, keď už udo na nás hodil bobek...:))

Čo sa týka apoštolov, tak nesúhlasím v tejto časti s udom, lebo sa uvádza, že Marek a Ján boli apoštolmi Krista, Matúš bol učeníkom apoštola Petra a Lukáš bol doprovod samozvaného "apoštola" Pavla.

V otázke chápania učenia Issu sa asi skôr prikláňam k názoru Lin, lebo ten hovoril v podobenstvách a nie v zmysle odpovedí typu áno/nie. Na to si každý musí odpovedať sám podľa svojho sveDomia..

Prečo sa na týchto stránkach udo snaží taktiež písať v určitých podobenstvách, príbehoch a ľudových múdrostiach (aj keď je to už len písaný text):
Forma podobenstva je efektívnejšou formou prieniku k vedomým a podvedomým úrovniam psychiky. Dosiahne sa tak efekt určitej zámeny (priamej) jednych stereotypov v podvedomí za druhé.
Táto zámena je výraznejšia, ak sa podáva s intonáciou, a to z prvých úst, v ďalšom odovzdávaní sa už stráca časť infa, ktorá sa odovzdáva mimo lexiky.
Ježiš teda ovládal v nejakej miere psychologické praktiky bezpečného "liečenia" psychiky. Hovoril skôr akoby v modeloch konkrétnych životných okolností.
Z analýz textov Biblie i nekanonických euangelion vyplýva, že ani mnohí priami súputnici Ježiša plne nepochopili jeho učenie a mnohokrát potom konali pravý opak. Ak by ťa to zaujímalo, tak môžem vyhľadať nejaké pasáže.

Druhá vec sú už mnohokrát redaktorované, cenzúrované a celkovo zvrátené kanonizované evanjelia, ktoré sa písali už nie priamymi učeníkmi Issu - niekedy od r. 70 - 95 n.l. (ak si dobre pamätám - musel by som vyhľadať presnejšie roky každého) a cenzúrované a redaktorované po dnešné dni.

Evanjelium Jána - Apokalypsa je diametrálne odlišné a podľa všetkého je to písané priamo na objednávku Amonistov (GP), má totiž výrazný starožidovský - levitský rukopis a mnoho skrytej symboliky už vôbec nezodpovedá učeniu Issu. K tomu sú celé siahodlhejšie analýzy, lebo ApoKalypsó priamo vyplýva z podvedomia hierofantov klubu Amona, ktorí sa skryli do izraelitského kolena Lévi. Tí si totiž nevedeli po rezonancii biologického a sociálneho času predstaviť ďalšiu existenciu ľudstva a očakávali apokalypsu (mnohí to doteraz majú silne usadené na podvedomých úrovniach, a tak každú chvíľu sa objavia nejakí noví apokalyptickí "proroci").

Prečo myslíš, že nedokázali apoštoli (súčasníkov Issu bolo okolo 70 a 12 bolo najbližších a z nich ho navyše niektorí viackrát zradili...) robiť "zázraky" alebo liečiť chorých ako to dokázal Issa, keď by plne pochopili a osvojili si jeho učenie (keď mnohí povedzme budhisti sa dopracujú k "najvyššiemu" osvieteniu a mnohí dokážu pre Európana stvárať rôzne "zázraky")?

Ako ty chápeš Ježišov a Luciferov princíp?
Existuje nejaký Lucifer (Satan, Antikrist) alebo je to len biblický mýtus?
Ak podľa teba existuje, tak v akej forme by si si ho vedel predstaviť?
Kto ho stvoril? Boh?

:))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Pe-tri | 21.08.2014

Ahoj Luxi, dík za reakci. Pokusím se o stručnou a přitom jednu z mnoha možných, smysluplných odpovědí.

Od samého počátku svého seznámení se s KSB jsem (si) nastolil otázku - je volba pojmu "Biblický koncept" dobrou volbou ? Dobře si vědom tebou zmíněných aspektů práce s podvědomím jsem se ptal - nebude zde (podvědomě) docházet k notoricky známému a neblahému jevu vylévání vaničky i s dítětem ? Ano, plně souhlasím s potřebou pravdivě osvětlovat okolnosti lidského života (vylévat špinavou vodu z vaničky), nicméně souběžně je potřeba o takto správně osvobozované dítě (člověka) dále pečovat (ve smyslu od člověka k Člověku) a dát si dobrý pozor i na to (když už jsme ho s vodou nevylili), aby jsme ho zbavením se jedněch iluzí neuvrhli z bláta do louže. Co je tím ukazatelem, který jako maják svítí této očistě na cestu ? Mám za to, že kdo si vytýčil za cíl (KSB) jednat na poli očisty, si je plně vědom tohoto nebezpečí a bude si dávat dobrý pozor na to, aby přesně odlišoval zrno od plev, aby přesně Rozlišoval funkce a smysl zrna a plev, jejich podstatu a projevy. Bude vědět, že zrno je Kristovský princip a plevy princip Luciferův a že tu ani jeden z nich není zbytečně. Jen je potřeba je správně identifikovat a jednat s nimi dle jejich podstaty. Vývoj většinové lidské bytosti jde cestou dualitního vymezování jednoho vůči svému
kontrastu, dnu vůči noci, Kristu vůči Luciferu. Jen Krista (zrno) si musíme (chceme-li se vyvíjet-vzestupovat) ponechat, kdežto plevy (Lucifera) vyhodit (nechceme-li degradovat-sestupovat). S plevami (stereotypy) je namístě zatočit (vylít z vaničky) se zrnem (dítětem) je však potřeba nakládat jinak. Jak Rozlišíme zrno od
plevy, Kristovský princip od principu Luciferského ? Myslím že to je jasné každému, ať již si za svůj (niterně) vzal (či podlehl) ten či onen vůdčí princip. Co tak jasné ale není je to, že kvantitativní vyjádření této volby má světodějné účinky. Svět není statická koule, je spíše plastelínou, kterou lidské volby mezi diskutovanými principy hnětou k jeho budoucí podobě. Tím ani jedné straně není lhostejné (obě chtějí expandovat), jak volby, statisticky vzato dopadají a dopadnou, i když každé z nich z principiálně jiných důvodů. A právě o těchto světodějných účincích napsal Jan své Zjevení. Osobně považuji za logické, že na vývojové cestě lidské bytosti jsou jedni dál než druzí. V čem se to mj. projeví ? V tom, že ti vpředu mají větší rozhled, vědí víc podobně jako ví víc sedmák než druhák. Ale náš sedmák je dál nejen v objemu a kvalitě mozaiky vědomostí (to je spíše důsledek než příčina), ale zejména v kvalitě a možnostech poznávacích nástrojů. Tak, jak je sedmák viditelně fyzicky/evolučně dospělejší a tudíž i ve světě "výkonější-mocnější", tak je i "neviditelně" mentálně schopnější vědomě pracovat s tím, čemu říkám (zdaleka ne jen já) duchovní skutečnosti na pozadí. A jedním takovým sedmákem byl apoštol Jan, který k sepsání svého Zjevení využil těchto evolučně pokročilejších lidských schopností. Nezbývá než Rozlišit, kterým principem byl veden. Nejen ty se zřejmě domníváš že Luciferským, nejen já že Kristovským. Podle čeho to ale objektivně Rozlišit, pokud to vůbec objektivně jde ? Každá dítě čistící škola má své vlastní recepty jak na to a má je samozřejmě i KSB. V praxi pak ale jde i o to, že jinak se na dítěti myjí vlasy, jinak zoubky a jinak kůže. Osobně jsme dalek toho,
abych se jakkoliv vymezoval k jakýmkoliv čistícím snahám kterékoliv školy, pokud je nevyhodnotím za evidentně
kontraproduktivní. A za evidentně kontraproduktivní jednoznačně vyhodnocuji ty, které nedostatečně či přímo mylně (nerozhodno zda úmyslně či z nevědomosti) (ne)Rozlišují mezi Kristovským principem a jeho imitacemi, perverzemi. Mezi Kristem a jeho n(ě)kým-Luciferským principem (o žádný biblický mýtus se samozřejmě nejedná) zmanipulovanou historickou prezentací podsouvanou vyvíjející se populaci.
Zbývá tedy než se pokusit konstruktivně vyjádřit myšlenku onoho pravého Kristovského principu, ono zrno, které bychom měli v potu tváře dolovat ze zapleveleného políčka naší matičky Země, zrno, který když budeme konzumovat, přivodí nám ony výše zmíněné nové (aktuálně pouze latentně spící) evolučně (a zde plný souhlas - morálně) podmíněné schopnosti, která nás posunou dál a výš, které z nás učiní lepšího Člověka, podobně jako alegorický frňákovník zapříčinil (v karmickém slova smyslu) degradující změny na vzhledu (schopnostech) sobecké princezny a učinil z ní to co učinil. Proto Kristus mj. řekl - toto je mé tělo a toto je má krev a na mou památku (princip památky je opakem principu sejde z očí, sejde z mysli) je jezte (co pak skutečně dělá církev se svými ovečkami je opět druhou a jinou věcí). Kristovský princip je síla, která, když je člověkem nakonec akceptována (je žádoucí, aby si každý sám prošel celou stupnicí postojů, tj. - od neznalosti přes poznání, pochopení a přesvědčení až po vědoucí jednání - vědění založené na nově nabytých, morálně a patřičným úsilím podmíněných schopnostech), působí jako výše zmíněný frňákovník jen s tím, že účinky jsou jiné. Kde bylo sobectví, tam je nahrazeno bratrstvím, kde byla lež a přetvářka tam se objeví láska k pravdě a spravedlnosti, kde je pláč a skřípění zubů tam zavládne radost a nezávislost, kde jsou nemoci a smrt, tam nastoupí zdraví a znovuzrození, kde je materialismus (jedno jestli kapitalistického, klerikálního nebo komunistického střihu) tam zavládne vědomá, osvojená spiritualita, tam vzlétne lidský Duch, a zvolá - Já Jsem. A o této evoluci lidského vědomí je Janova apokalypsa. Jen materialistické intepretace v ní vidí podivné popisy společenských událostí v blíže neidentifikovatelné době.

Díky za příležitost k zamyšlení

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Aleš Krejčí / Brno | 21.08.2014

Rozlišuješ mezi biblickým konceptem a Ježíšovým poselstvím?
Tvrdíš, že bez Krista se bytost nemůže dopracovat k bratrství, pravdě, spravedlnosti, radosti, nezávislosti, zdraví a znovuzrození? Tak jaký "Kristův princip" máš na mysli?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Pe-tri | 21.08.2014

Chci-li něco tvrdit, potom jenom to, že Kristovský princip rozhodně není přehlížení hodný, ale naopak, je nezbytné mu věnovat maximální pozornost. Jeho účinky lze v mém chápání analogicky přiblížit podobně jako má např. teplo účinky na syrové (sobecké) vajíčko.
A jestli se lze bez tohoto principu dopracovat ke zmíněným hodnotám/stavům bytí ? Nechci zde být kategorický, zejména z terminologických důvodů, kdy jiné školy pracují s tímto totožným principem a přitom vynechávají odkaz na Krista. Nicméně se osobně kloním k tomu, že jako princip je k posunu vzhůru nezbytný.
P.
ps. Snad nemusím explicitně vysvětlovat, že Rozlišuji nejen mezi Kristovou misí a biblickým konceptem, ale i mezi nimi dvěma a Ježíšovým poselstvím, ztvárněným v Bibli.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Pe-tri | 21.08.2014

Jen doplním k nezbytnosti individuálního přijetí Kristova principu tolik, že samozřejmě není nutno tak učinit již v tomto životě. Každý z dnešních lidí bude mít ještě dostatek příležitostí tak ještě učinit. Ale už dnes to jde a to na rozdíl od nepříliš vzdálené minulosti poměrně snadno. Jak už několikrát bylo na jiném místě zmíněno: Zlatá brána otevřená ...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Lux | 21.08.2014

Ahoj Pe-tri,

vďaka za tvoj pohľad, cítim z tvojich príspevkov, že si už spirituálne a ezotericky niečo "preskákal".
Čo sa týka pojmu Biblického projektu, konceptu, tak si myslím, že je zvolený adekvátne.
Ak sa totiž hlbšie zamyslíš, tak je to vlastne dlhodobý program, ako píše udo - so zakrytým kódom a podľa neho sa šlape do dnešných dní. Preto aj biblická civilizácia, biblická kultúra - predprogramované biblické stereotypy, dvaja bohovia v Biblii = dvojitá žido-"kresťanská" morálka, prevážna väčšina biblických motívov v umení ( veľmi nahustených inFormácii pôsobiacich podprahovo na podvedomie a vplývajúcich potom na podvedomé stereotypy správania sa pasených oviec), židia ako nositelia "bohovyvolenosti" v takmer všetkých prestížných sférach, podľa doktríny Izaiáša majúci monopol na globálne finančníctvo ...a to sa všetko potom prelína aj do poly-tikos, kde sa pracuje na globálnej úrovni v zásade na páre (aj piáre) vylhaného semitic/antisemitic a všetci držia politkorektne hubu, aby nedostali nejaký nešťastný prívlastok cez masMédeu a ich kariéra by prakticky skončila.
Zo zákulisia sú potom amorálnejší "vyvolení" obrezanci vyťahovaní a samovyťahovaní do rôznych pozícií a biblická karavána ide ďalej po vykosenej a vyprahlej púšti...:))

S tou Janovou Apokalypsou nezdieľam tvoj názor, ak bude viac času, tak možno k tomu vyplodím nejaký obsažnejší com.ment, aby bolo jasnejšie o čom to vlastne je, a potom sa môžeme k tomu vrátiť v hlbšej dimenzii rozpitvania, nielen na báze materialistických interpretácií.

Všetko dobré a zlé ou(a)t.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vyšetrovanie Rakovského

Pe-tri | 22.08.2014

I já Luxi díky za komunikaci. Ano rozumím tomu co říkáš, ale sám víš, že poznání je vrstevnaté a tak není divu, že ne na všech vrstvách, zvláště těch hlubších panuje shoda. Kdybychom šli do větší hloubky než doposud (což je teprve před námi), třeba bychom zjistili např. i to, že jevrejský mono-teismus má evoluční vazbu na okolní poly-teismus stejného kontrastního druhu jakou jsem již zmiňoval, tj. vazba dne na noc. No nic, to je na okraj toho, že v hlubších vrstvách je toho opravdu ještě hodně k diskusi.
I tobě jasné světlo na cestě.
P.

Přidat nový příspěvek