Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku

Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku

6.9.2017

 

Sociální algoritmika obsažená v Bibli:

«Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok (v kontextu – soukmenovci-židovi) ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok; cizinci (tj. nežidovi) na úrok dávej, aby ti hospodin, bůh tvůj (tj. ďábel, proto hospodin s malým h, jestliže se podíváte na podstatu lichvářského parazitismu z hlediska svědomí) požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku svou na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl» (to poslední se netýká jen starověku a země zaslíbené starověkým židům Palestiny, neboť to není převzato ze zprávy o dešifrování jediného svitku nalezeného při vykopávkách, ale ze současné, masově vydávané knihy, propagované všemi Církvemi a určitou částí „inteligence“ jako jediná pravda seslaná nám údajně Shora)» - Deuteronomium, 23:19, 20. «a budeš vládnout nad mnohými národy, a oni nad tebou vládnout nebudou» - Deuteronomium, 28:12. «Potom synové cizinců (tj. následující pokolení nežidů, jejichž předci u plemene lichvářů-souvěrců upadli do vědomě nesplatitelných dluhů) budou stavět hradby tvoje (jako jsou dnes mnohé rodiny palestinských Arabů závislé na možnosti jezdit za výdělkem do Izraele) a jejich králové ti budou k službám (na jeden z nevydařených komplimentů na svou adresu: „Vy jste král židů“, odpověděl jeden z Rothschildů: „Já jsem žid králů“); neboť ve svém rozlícení jsem tě bil, ale ve své blahosklonnosti k tobě budu milostivý. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přicházely pronárody se svým bohatstvím a přiváděly i své krále. Neboť pronárody a království, jež by ti nechtěly sloužit, zhynou, takové pronárody propadnou úplné zkáze.» - Izajáš, 60:10-12.

Hierarchie všech takzvaných „křesťanských církví“, včetně hierarchie ruského Pravoslaví, trvají na svatosti této nemravnosti a kánon Nového zákona, který prošel cenzurou a byl upravován ještě před Nikajským koncilem (r.325 našeho letopočtu), ji zvěstuje jménem Krista, bez jakéhokoliv opodstatnění tak činit, až do skonání věků jako dobrodiní přinášející Boží Záměr:

«Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.»Matouš 5:17, 18.

Toto je tedy konkrétní smysl Bible, kterým se řídí veškerá biblická civilizace. Všechno ostatní v ní jsou drobnosti a přidružené okolnosti.

*   *   *

Z uvedeného je vidět, že se to vše pohybovalo v mezích čtvrté priority zobecněných prostředků řízení/zbraní. Ale ve 20. století se pohlaváři biblického projektu, když vyčerpali možnosti prostředků agrese do výše čtvrté priority, rozhodli použít prioritu třetí.

V životě společnosti existují dvě vzájemně se podmiňující otázky, na něž odpovědi buď možnosti osobního, a v důsledku i společenského rozvoje, otevírají nebo uzavírají:

  • zajištění přístupu k výdobytkům kultury (produktům umění, vědy, projekčně-konstrukční mysli apod.) všem a každému, což je nezbytné pro osobnostní rozvoj lidí v procesu, při kterém si osvojují výdobytky z kultury minulé i jejího dalšího návazného rozvoje;
  • společenské zajištění života těch lidí, kteří své síly věnují uměleckému, vědeckému, technickému a dalším druhům výzkumné a tvůrčí činnosti.

V důsledku toho, že výzkumné a tvůrčí druhy činnosti zdaleka ne vždy mohou být spojeny s výnosnou účastí na společenské dělbě práce, jsou celé dějiny současné globální civilizace plné životopisů těch, které jejich současníci považovali za podivíny a darmojedy, a které, pokud je přímo neuštvali, nechali zemřít v bídě; jejich potomci potom zaslouženě považovali stejné lidi za vynikající tvůrce, kteří na desetiletí a někdy i staletí předstihli ve svém chápání světa tu úroveň, která ve společnosti převládala v době jejich života.

Skutečnost, že společně s tvůrci zneuznanými davo-„elitářskou“ společností, se ve společnosti vždy také vyskytují zaslouženě zavrhovaní grafomani, kteří v podstatě nemají co říci svým současníkům ani potomkům a za skutečné tvůrce se pouze pokoušejí vydávat, není ospravedlněním pro to, aby se společnost a státní moc svými činy v životě vyhýbaly odpovědi na tyto dvě vzájemně související otázky.

Ještě jednou zdůrazňujeme: jedná se o dvě různé, i když vzájemně související otázky, a je nepřípustné je směšovat, a ještě více je nepřípustné, pod záminkou odpovědi na otázku zajištění života lidí, kteří se zabývají výzkumnou a tvůrčí činností, uzurpovat si a znepřístupňovat ostatním lidem produkty jejich úspěšné práce v oblasti umění, vědy a projekčně-konstrukční činnosti.

Jenže právě k tomuto dochází pod konceptuální nadvládou pohlavárů biblického projektu ve společnosti, kde převládá Já-centrické chápání světa.

Ve světě je vytvářen globální systém řízení přerozdělování informací – tj. ještě jeden systém mafiánské nadvlády nad společností – na základě právní úpravy o „autorských právech a právech s nimi souvisejících“. Monopolně vysoká solventnost jedněch a chudoba druhých zajišťovaná organizovanou korporativní lichvou a burzovními spekulacemi umožňuje:

  • napřed uzákonit institut „autorských práv a práv s nimi souvisejících“ pod záminkou ochrany zájmů autorů a jejich finančního zajištění z příjmů pramenících z využívání jejich tvorby;
  • následně tato právní úprava a praxe jejího uplatňování umožňuje vykupovat autorská práva na umělecká díla, vynálezy, vědecko-technické i jiné informace;
  • a ve třetí etapě je vytvářen systém, který umožňuje řídit přístup k takto korporativně-mafiánsky přisvojeným výdobytkům kultury a tím pádem – řídit směřování rozvoje kultury na základě šíření jedněch informací a pronásledování šiřitelů jiných informací pod záminkou porušování „autorských“ práv a práv s nimi souvisejících.

A to vůbec není náš výmysl. S účinkem tohoto systému se střetnul již H. Ford, když u soudu musel dokazovat své právo vyrábět automobily navzdory patentu vydaného na jméno jakéhosi George Seldena. Henry Ford o tom píše následující:

«Naše cesta byla celkem trnitá. Postup naší práce byl zpomalen grandiózním soudním procesem, který byl zahájen proti naší Společnosti1 s cílem donutit ji připojit se k syndikátu automobilových továrníků, kteří se mylně domnívali, že je automobilový trh omezený, a je proto nutné tuto výrobu monopolizovat. Jednalo se o známý soudní spor ve věci Seldenova patentu. Náklady na soudní výdaje dosahovaly někdy pro nás velmi citelných částek. A sám Selden, který nedávno zemřel, měl s tímto soudním sporem málo společného, neboť byl veden trustem, který měl díky tomuto patentu v plánu získat monopol. Podstata té situace byla následující:
Georg Selden si ještě v roce 1879 podal žádost o vydání patentu na vynález charakterizovaný následujícími slovy: „výroba jednoduché, pevné a levné silniční lokomotivy s malou hmotností, lehce řiditelné a dostatečně výkonné, aby dokázala zdolávat střední stoupání“.
Tato žádost byla podle zákona zaregistrována na patentovém úřadě a bylo jí přiděleno vstupní číslo, než byl v roce 1895 na jejím základě vydán patent.
V roce 1879, když byla podávána původní žádost, nikdo ještě neměl představu o automobilu, v okamžiku vydání patentu byly samohybné kočáry již dávno realitou.
Mnozí technici, včetně mě, kteří se po mnoho let zabývali projektováním automobilů, tedy jednoho krásného dne s překvapením zjistili, že konstrukce samohybného kočáru je chráněna patentem již mnoho let, přestože žadatel patentu pouze popsal nápad a neučinil nic ve směru jeho praktické realizace» (H. Ford – Můj život, mé úspěchy, hl. 3, Přistupujeme k reálné práci).

Henry Ford soudní proces vyhrál, a proto se mohla automobilová firma Ford Motors zapsat do historie. Od těch dob se však „ochrana“ „autorských práv a práv s nimi souvisejících“ samozřejmě posunula ještě dál. Podíváme se na rozhovor, který poskytnul webu Pravda.ru dne 27.06.2002 obsahový redaktor časopisu Mir Internet a jeden ze zakladatelů veřejné iniciativy iFREE2 Alexandr Sergejev:

«Alexandr Sergejev: V našem Manifestu iFREE se uvádí: Pod záminkou ochrany autorských práv je šíření informací ve všech podobách uměle omezováno téměř nepřekonatelnými finan
ními nebo právními bariérami. Výsledkem je, že sama tvůrčí činnost je mimo korporativní rámce, které by jí poskytovaly právní a finanční podporu, odsouzena být buď nezákonnou, nebo okrajovou.
(…)
Teď o hrozbě pro kulturu. Autorské právo upevňuje principiální rozdělení všech lidí na autory a spotřebitele kultury. Ale takové rozdělení je v rozporu se současnými tendencemi v rozvoji umění a vědy3. Samozřejmě že tradiční formy čistě autorské tvorby jsou zachovávány, ale na jejich pozadí stále více vzrůstá význam zcela jiné, neautorské kultury. Jedná se o fankluby, happeningy, společné muzicírování, veřejné diskuse, telekonference, síťové projekty s neurčitou a proměnlivou sestavou účastníků4.
Neautorská kultura existovala vždy, například v podobě folklóru. Její hlavní odlišností od autorské kultury je neexistence pevně daného dělení na spotřebitele a autory. Existují v ní spíše účastníci a lídři. Se vznikem knihtisku, zvukového záznamu, rádia a televize byla neautorská kultura odsunuta do pozadí, neboť pouze profesionální autoři a redaktoři mohli řádným způsobem organizovat drahý tiskový prostor a neméně drahý vysílací čas.
Internet odkrývá pro rozvoj neautorské kultury zcela nové možnosti. Ale za více než 500 let, které uplynuly od dob Gutenberga a obzvláště ve 20. století, jsme téměř na její existenci zapomněli. Současná právní úprava v oblasti autorského práva ohromně autorskou kulturu před tou neautorskou upřednostňuje. Jedná se o efektivní metodu přisvojování si kulturních hodnot5 a omezování přístupu k nim široké veřejnosti.
Ale budoucnost spočívá právě v neautorské kultuře. A nemyslete si, že neautorská kultura bude zcela určitě nějakým okrajovým jevem. Profesionální autorství vzniklo pouze jako odpověď na činnost knižních vydavatelů. Dominantní forma vzájemné součinnosti s kulturou se mění. Po epoše vysílání se opět navracíme ke vzájemné komunikaci, a to se musí zákonitě projevit i v právních normách upravujících činnost v oblasti kultury a v první řadě v autorském právu – hlavní překážce stojící na cestě neautorské kultury.
Otázka: Na postsovětském prostoru ještě autorské právo nemělo takovou možnost plně se uplatnit. Ale v Rusku to vypadá, že už je to hotová věc, zdá se, že analogem Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) jsou pozměňovací návrhy k zákonu Ruské federace O autorském právu a právech s ním souvisejících. Návrh zákona o změnách obsahuje i odpovědnost za obcházení technických prostředků ochrany autorských práv a práv s nimi souvisejících a zákaz výroby a šíření zařízení využívaných k obcházení nebo ulehčujících obcházení prostředků ochrany… A ještě mnoho dalšího. A budou-li tyto pozměňovací návrhy přijaty6?
A Sergejev: Jestliže tyto pozměňovací návrhy budou přijaty, bude naše právní úprava ještě horší než v Americe, která se v oblasti svobody šíření informací již blíží k úrovni charakteristické pro totalitární státy (část citace jsme zvýraznili). Mimochodem v USA je již projednáván další návrh zákona na zákaz výroby a prodeje aparatury a programového vybavení, které nebudou vybaveny zabudovanými prostředky autorskoprávní kontroly informací7.
Rozmanitost druhů informační činnosti a informačních vztahů je nekonečná. Kterákoliv z těchto činností může být pro někoho nevýhodná, a má-li příslušná lobby dostatek sil, tak tuto činnost zakáže a lobby svobody je často slabší. Svoboda se vytrácí pomalu, v téměř neviditelných dávkách. Každý z takovýchto kroků se sám o sobě nezdá být podstatným, ale vždyť kapka za kapkou i kámen vyhloubí.
Nedávno se objevila zpráva, že některé společnosti se prostřednictvím soudu pokoušejí zakázat rozmísťování odkazů, které nevedou na první strany jejich webů, neboť si tak prý může návštěvník daného zdroje vytvořit jiný dojem, než jaký jeho tvůrce plánoval. Dokonce ani v sovětských dobách8 nikoho ani nenapadlo, aby zakázal odkazovat se na určité stránky knih. Jenže někomu tato praxe najednou prostě nevyhovuje.
V podstatě je to tak, že čím více je zákazů, tím více se z toho dá vytřískat peněz. Schéma je to velice jednoduché a známé ještě z dob inkvizice – zavedeme nový veřejný zákaz – morální, právní, politický – a potom začneme prodávat odpustky…»

A přestože tento problém společnost odhalila, rozebírá A. Sergejev pouze prodej „odpustků“ za účelem bezpracného výdělku. Ale to hlavní zůstalo mimo pozornost a nebylo jasně vyjádřeno, tj. v zájmu pohlavárů biblického projektu zotročení všech bylo mlčky opominuto:

Formuje se a sílu nabírá jeden z druhů mafiánské nadvlády nad společností, která není uplatňována surovým diktátem ale zprostředkovaně - na základě řízeného šíření informací výhodných pro pohlaváry biblického projektu a pronásledování těch, kteří šíří nepohodlné informace pod záminkou, že porušili autorská práva. Průběžným výsledkem je pak skutečnost, že pod uzákoněnou nadvládou mezinárodní mafie lichvářů, obchodníků skupujících © copyrighty, se do značné míry ocitá směřování rozvoje kultury jako celku a vědy i techniky jmenovitě.

Zaměňujíce tak otázku dostupnosti všech kulturních výdobytků všem lidem otázkou údajné ochrany zájmů tvůrců nových věcí před parazitismem na jejich tvorbě, se biblické „světové zákulisí“ pokouší realizovat své otrokářské ambice novými prostředky.

Ruské představy o autorských právech naopak spočívají v tom, že autorské právo je právem člověka, který byl Bohem něčím obdařen, zase na oplátku obdařit ostatní lidi plody své tvorby v rámci toho, jak sám upřímně chápe Boží Záměr. Tyto představy nejsou slučitelné s ničemností západní koncepce „autorských“ práv a práv s nimi souvisejících a s právní úpravou, která je jejich odrazem.

Ignorujte právní úpravu o „autorských“ právech a právech s nimi souvisejících kvůli veřejnému blahu a Bůh Vám přitom buď nápomocen.

Ani v té nejhorší noční můře-přeludu by nás snad nemohlo napadnout, že by se Ježíš jako kverulant někde u soudu domáhal svého © copyrightu na Evangelium. Již samotný vznik institutu © copyright na Západě však je vyjádřením skutečnosti, že Západ žije pod nadvládou Nového zákona, mafiánsky zprivatizovaného a překrouceného tak, jako byl předtím mafiánsky zprivatizován a překroucen Starý zákon poslaný nám Shora prostřednictvím Mojžíše.

 

1 Ford Motors.

2 Zkratka: Information Free – informace, osvobodit.

3 Je v rozporu se samotnou lidskou podstatou a proto se jedná o jednu z podob satanismu.

4 Ale síťové projekty na internetu, to je pouze začátek: na základě stejných principů mohou být postaveny vědecké, projekčně-konstrukční, politické a jiné projekty. Odráží se v nich činnost na základě virtuálních struktur, což bylo rozebíráno dříve v hlavním textu této knihy.

5 Těmi, kteří jsou sami o sobě z tvůrčího hlediska neplodní a na vytváření žádných produktů z umělecké, vědecké, projekčně-konstrukční ani jiné tvůrčí činnosti se nepodílejí.

6 Činnost Státní dumy RF zaměřená na podřízení Ruska západní koncepci „autorských“ práv a práv s nimi souvisejících, je ještě jedním protilidovým aktem v její činnosti a vyjádřením amorální myšlenkové prázdnoty jedněch dumských činitelů a idiotismu těch druhých.

7 Je to jen další z kroků v budování systému skupování informací na základě lichvářství a korporativně-mafiánské kontroly jejich šíření.

8 Ve skutečnosti byla v sovětských dobách právní úprava z oblasti autorských práv a práv s nimi souvisejících zaměřena na to, aby výdobytky kultury byly co nejsnadněji přístupné lidem, aby se s nimi mohli seznamovat. Že přitom byrokracie obzvláště v post-stalinských dobách potlačovala tvůrčí činnosti a tvůrce, již nemá vztah k právní úpravě jako takové, ale k praxi jejího uplatňování.

 

Diskusní téma: Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku

varga.roland@centrum.sk

Rolo | 22.02.2019

"Priama demokracia" ? → http://priamademokracia.sk/wp-content/uploads/2017/05/zadna-strana.png

Re: Morální základy Evropské civilizace

Add autor | 19.11.2018

Židoboľševíci a teda slobodomurári (západná vládnuca svetoelita), nečerpajú z Biblie vy amatéri ale z Talmudu. Starozákonní židia sa po Kristovi transformovali na: 1. Kresťanov, 2. rabínskych židov, (Tóra, Izrael) a 3. Talmudských (+kabalických) židov (USA), z ktorých väčšina sa integrovala v slobodomurárkych lóžach. Spoločný zákon ktorým sa dnes riadia je Diktrína Luciferiánov. Sú to tzv. budovatelia antikristovej ríše - komunizmu podľa marxa a engelsa ;-x Prajem pekný deň, boľševíci, ANTIKRISTICKÍ, satanskí.

http://www.lifenews.sk/19553/o-tom-ako-sme-prisli-o-zdravy-rozum

Morální základy Evropské civilizace

Xi | 09.09.2017

Cituji ..
Toto je tedy konkrétní smysl Bible, kterým se řídí veškerá biblická civilizace. Všechno ostatní v ní jsou drobnosti a přidružené okolnosti.

«Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.» – Matouš 5:17, 18.

VĚTŠÍ BLBOST JSEM JIŽ DLOUHO NEČETL .....

Přikláním se na stranu Siriuse ...
Bible založila morální základy naší Evropské civilizace ...

Ksb/Dvtr a mnoho příspěvků ve všech diskusích mluví o morálnosti .. umí někdo vysvětlit co je morálnost ... a s tím související diktaturu svědomí ... a to filosoficky ...

Re: Morální základy Evropské civilizace

Hox | 09.09.2017

Mrtvá voda, str. cca 100

Celá koncepcia expanzie medziregionálneho centra riadenia sa formovala (v tajnosti pred davom) a pilovala stáročia v podmienkach, keď etalóny sociálneho času boli založené na prirodzených prírodných cykloch a dĺžka obnovy spoločensky významných návykov obsiahla čas života mnohých generácií. Ako výsledok žido-kresťanskej expanzie sa sformoval medziregionálny Euro-Americký konglomerát. Svetonázor davo-„elitárnej“ časti obyvateľstva konglomerátu je založený na Biblii, v jej prekladoch určených pre dav. Kozmogónia knihy Genesis je v týchto prekladoch primitívna. Originálna kozmogónia knihy Genesis v ivrite (starohebrejčine)* pripúšťa mnoho výkladov so zreteľom na existenciu niekoľkých kľúčov hláskovania textu, zapísaného pomocou 22 spoluhlások bez použitia samohlások. Ona je dostupná podľa miery chápania iba rabinátu a vyššiemu slobodomurárstvu, z pohľadu ktorých nižšie slobodomurárstvo, židovské masy a všetci gojimovia sú proste len davom, zbaveným, ako by ich ani nebolo, filozofickej kultúry a predstáv o globálnom historickom procese.
Ale aj v samotnej Biblii ani príroda, ani spoločnosť nestoja, ako kontinuálne vzájomne vložené procesy. Z tohto hľadiska Biblia – to je skôr určitý kaleidoskop logiky, ale nie PROCES, pretože človek klame a podvádza sám seba pomocou abstraktno-logického myslenia, čo bol aj jeden z hlavných cieľov tvorcov Biblie. Biblia zasieva v spoločnosti kaleidoskopický idiotizmus, pri ktorom sa svet premieňa na kaleidoskop roztrieštených izolovaných faktov, narušuje sa celostnosť vnímania úplnosti a detailnosti vzájomnej vloženosti procesov v Stavbe sveta – Univerze. Kaleidoskopickým idiotizmom sú v rôznom stupni postihnutí všetci: aj jej agenti, oddaní biblickej koncepcii, aj vykladači, aj im bezmyšlienkovite dôverujúci poslucháči.
...

V osnove konceptuálnej moci (hoci aj ohraničenej ideológiou) ľubovoľného národa leží jeho videnie sveta, vedomá i nevedomá kultúra príjmu informácií z Objektívnej reality, kultúra myslenia, uloženie a prenos informácií. Na videniach sveta, ktoré sú vlastné súčasnému ľudstvu, leží pečať svetových relígií. Preto pre analýzu perspektív vzťahov Euro-Amerického konglomerátu s najviac aktívnymi a silnými blokmi Ázie je nevyhnutné mať predstavu hoci len o základných odlišnostiach videní sveta, formovaných dominantnými relígiami.
Biblia je jediné písmo, stavajúce človeka proti prírode. Už prvá kapitola knihy „Genesis“ kladie človeku úlohu: „a nech vládnu nad morskými rybami, aj nad nebeským vtáctvom, aj nad zvieratami, nad dobytkom, aj nad celou zemou, i nad všetkými hadmi, plaziacimi sa po zemi“. Orientácia na „vládnutie“ nie je podporená propagandou vedomostí o tom, ako „vládnuť“ v súlade s biosférou Zeme, Kozmom a Bohom. Preto, aby sme nerúbali konár, na ktorom sedíme, a aby koniec Biblie zodpovedal jej začiatku, po Zjavení Jána (Apokalypse) na poučenie všetkým následovníkom oboch zákonov by mala byť zapísaná pohanská „Rozprávka o Zlatej Rybke“ od A. S. Puškina, v ktorej sa biblickému ľudstvu v podobe Stareny, v plnom súlade s knihou Genesis, zachcelo byť vládcom mora, a  aby samotná Zlatá Rybka bola u neho v službe.
Biblia stavia proti človeku Boha: veď iba na obraz a podobu bol stvorený človek. Vzhľad, forma je, a obsah? – temné dielo...
No a žalostné podoby nie sú si rovné v očiach „boha“: „synovia Izraela“, fyzicky i mravne skaličení v Sinajskom „pochode“ a následne Talmudom, sú akoby povýšení nad svetom ako rasa pánov.
A nič, okrem rozkladu Ľudskosti Biblia nenesie: o tom hovorí jak celá história i súčasnosť biblickej civilizácie, tak predovšetkým aj historická skúsenosť Ruska. Oponovanie tomu je kaleidoskopickým idiotizmom v ružových okuliaroch, nespôsobilým sa pozrieť na celostnosť sveta takého, aký on je v živote, a nie v spisoch biblických „humanistov“. V osnove biblického videnia sveta leží inverzia priorít vo vektore cieľov, vnesená do židovstva počas sinajského „pochodu“ naviazaním mu odlišného od celoľudského chápania Dobra a Zla. Inverzia Dobra a Zla – to je hlavné tajomstvo Biblie. Marcus Aurelius tvrdil, že je NEROZUMNÉ SI MYSLIEŤ, ŽE ZLÍ NETVORIA ZLO. V spojení s Euro-Americkou civilizáciou to znamená: je hlúposť si myslieť, že ňou zrodené hrozby životu ľudstva nespoznateľne vznikli samé od seba, a Biblia i somári, zvrátivší Tóru (zhodnotenie na základe Koránu1) existujú len tak samo sebou.
Vo všetkých relígiach sú posvätné písma, dané ich bohmi a prorokmi, a sú kanonizované výklady svätých písiem. Biblia je unikátne sväté písmo: ona jediná, autoritou božského zjavenia, vyhlasuje právo po stáročia utláčať iných a právo ľudí „panovať“ nad prírodou.

Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

xzy | 09.09.2017

Je z toho cítit bolest, smutek a oprávněné výčitky lidí, jejichž kultura byla zdecimovaná cizí koncepcí.
Ale propadat nenávisti škodí nitru každého člověka a nic to nevyřeší. Je třeba pokusit se najít v srdci odpuštění.

Re: Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

Dušan | 10.09.2017

Odpustiť je možné, ale zabudnúť nie.

Re: Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

Hox | 11.09.2017

Ukaž mi prosím tu údajnou propagaci nenávisti. Kdo a kde.

Re: Re: Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

xzy | 11.09.2017

Hoxi, o propagaci nebyla řeč. Jen že je nebezpečné "propadat" nenávisti. Ten člověk co to píše pro hněv vidí jen to špatné. Dobré ani vidět nemůže, jeho bolest mu to nedovolí, oslepuje ho.
Je to jen názor jednoho člověka, podle jeho aktuálního rozpoložení. Nelze to brát jako popis celé skutečné reality. Neznamená to, že nemá pravdu. Naopak v hodně věcech pravdu má, ale co ta jeho slova mohou způsobit když je někdo použije bez rozmyslu? I podle Putina je potřeba se na historii dívat tak, aby to bylo konstruktivní, poučit se z ní a vybrat z toho to pozitivní a na tom stavět budoucnost. K čemu vede tohle? Musíš posoudit sám...

Re: Re: Re: Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

Hox | 12.09.2017

jen jsem při přelétnutí očima přečetl "propadat nenávisti" jako "propagovat nenávist".
Co se týká propadání nenávisti, je to ještě větší nesmysl. Ten text je diagnóza problému, pokud tam vidíš nenávist, to už je tvůj subjektivismus. Ten text nemá smysl vnímat emočně, je třeba ho pochopit. Označit zločin za zločin neznamená propadat nenávisti nebo smutku. A nemá také smysl strkat hlavu do písku stylem "jsou tam ale přece i pěkné věci". Možná když si přečteš celou knihu, nejen úryvek, pochopíš že začínat zde s nenávistí nebo smutkem je úplně mimo. Je to Příloha č. 1 knihy Ford a Stalin (k nalezení zde v menu - materiály VP SSSR).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

xzy | 12.09.2017

ok, tak bez emocí.....

"A nič, okrem rozkladu Ľudskosti Biblia nenesie"

........ a není tohle náhodu lež?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

Hox | 13.09.2017

Pokud se podíváme na stav světa, který je výsledkem židokřesťanského projektu globalizace (přesněji - židopseudokřesťanského), založeného na Bibli, pak nezbývá dle mého než konstatovat že nikoliv.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

xzy | 14.09.2017

Je to lež a to je fakt. Nepíše se v materiálech KSB, že bez rozdílu každá lež je špatná a podemýlá základy budoucnosti? Mám pocit, že čteš moc a moc rychle..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

Hox | 15.09.2017

Tys o tom rozhodl, že je to lež?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Morální základy Evropské civilizace

xzy | 16.09.2017

Dobrý fór... :) Pravda a lež nejsou relativní pojmy (i kdyby jednomu člověku Bible pomohla, tak je to lež)
Zdá se mi, že to tvoje svědomí by potřebovalo přehnout přes koleno.

Analógie

peter1. | 07.09.2017

Knihy vier a vyznaní vnášajú do spolužitia osnovu hodnôt morálnych, právnych, poznávacích a moci. Predchádzalo im nakopenie poznatkov vo využívaní prírodných "trasformerov" ako pôda, rastlinstvo, poznatky o chove živočíšnych systémov odvodených od poznania vlastnej biologickej podstaty potrieb vlastného tela. V rozprávkach pretrvalo poludšťovanie zvierat a dodnes tiež v popisoch života dokumentárnych filmov. Nárast poznatkov pestovateľov a chovateľov, ich úspešnosť, vygenerovala veľké sociálne skupiny s potrebou organizačných hierarchií, i výmenného obchodu. Viery a vyznania sa žili vo volnej interpretácii dávno predtým ako boli napísané vo zvykoch, pranostikách, poverách, bájach, ... až po vznik písma, ktoré hneď pri svojom etablovaní sa, sa šírilo s podtextom moci vier. Vykladači vyznaní (cez písmo) zjednocovali ludí v morálnych, právnych, ... osnovách, slovne. Spoločná, hodnotovo jednotiaca informačná osnova oddeluje jednotlivé viery a vyznania dodnes, prekonajúc aj lokálne, jazykové bariery. Morálno právne základy štátov sa odvíjajú od vier a vyznaní.

Dnešné, technosférou umožnené zaznamenávanie informácií vytvoril tok, informačný tok plný hodnôt a balastu. Ak sa v minulosti predávali produkty poznania chovu a pestovania volne na trhovisku, dnes sa predávajú a patentujú holé myšlienky mnohokrát neoverené praxou ako zažil aj Ford. Informačná vojna je už z čias čínskeho porcelánu a hodvábu. Odvtedy sa podstata nezmenila, komerčná výhoda zisku, prebíja všetko. Dokonca mocní, nad licenčným a patentovým trhom preventívne zakazujú, dehonestujú alternatívne, už realizované riešenia - veľmi vypuklé to je pri produktoch bigfarmy. ČR zas majú "byrokratické" problémy s priznávaním patentových a licenčných ochrán a práv na vlastné výstupy.

Re: Analógie

Cico Ciciak | 09.09.2017

No a?
To je len jeden aspekt a (subjektívny) výklad danej veci.
Snažíš sa len odviesť pozornosť od podstaty veci inam?

architekt - stavař - investor

PeS | 07.09.2017

A krásným příkladem "autorského práva" je, když architekt žaluje stavaře a majitele budovy, že se budova postavila jinak, než on naprojektoval.

Mmmm

Sirius | 06.09.2017

Vytrhnut niekolko viet s kontextu celej knihy. A na zaklade tychto par viet a ich materialistickeho vykladu si utvorit nazor? To nieje nic pre mna. Jaksi ste zabudli uviest tie casti biblie, kde sa pise o tom ca sa stane tam kde su sami uzernici, buzeranti atd. (Sodoma)

a taktiez ste tu zabudli casti ako napriklad. Jan: ak mas 2 kosele, jednu daj tomu kto nrma ani 1.

Ked Jezisa stretol bohaty clovek a pytal sa ho: co mam robit, aby som sa dostal do nebeskeho kralovstva? Jezis mu povrdal. Rozdaj vsetko svoje bohatsvo chudobnym.
...skor prejde zava okom ihli, ako bohac vojde do nebeskeho kralovstva.

Preto vnimam, ako manipulativny tento clanok, ako bibliu.

Preco neuvediete aj casti textu, ktore gtento vas vyklad celeho kontextu kompletne vyvracaju a nutia cloveka sa zamyslat nad tym, ako to bolo skutocne myslene.
Miesto toho si vytiahnete len to co zapada do vasej mozaiky v ktorej je cely svet spatny a lzivi, zatial co ksb je svata pravda.
A ze spolocenska bezpecnost. Takto?

Nesuhlasim s tymto nazorom.

Re: Mmmm

Nikdo | 06.09.2017

Ty úryvky, které cituješ jsou pro otroky.

A teď se dostáváme k tomu: jak rozlišit vypíchnutí podstaty od vytržení z kontextu. Tady se dá použít praxe jako kriterium pravdy - malá skupina vlastní více bohatství než zbytek populace (převážně židé).

Poznámka:
V bibli jsou i dobré věci a jsou zde i často citovány jako správná věc. Dobrých věcí je více, aby se viry a jedy mohli schovat. Nemůže se ovcím přímo říci jste otroci a věčně nám budete sloužit a nic za to nedostanete, pouze bídu a utrpení. To, že jsou sloučeny dvě bible (starý a nový zákon) do sebe a to co se ve světě děje odhaluje skutečný účel bible, jako ideologický prostředek na ovládání davu a na šíření doktríny na skoupení světa.

Re: Re: Mmmm

Sirius | 06.09.2017

Potom tu podstatu vidim inde. Vypichol som ju. Kazdy mame svoju podstatu

Re: Re: Re: Mmmm

Nikdo | 06.09.2017

Zatím jsi neuvedl jak chápeš podstatu bible jako celek, pouze některé pozitivní úryvky. K jakému účelu slouží tedy bible, když ne k ovládaní davu panstvem. Mimoto jsem svoje chápání podpořil argumentem (svět je skupován), na který jsi nereagoval. A nijak nevysvětlil jakou roli v tom hraje bible, když se to viditelně uskutečňuje podle návodu v bibli uvedeném.

Ovšem pokud jsi ten typ, já mám svoji pravdu, tak s tím jdi někam. Diskuze má cenu pouze v případě, že diskutující si uvědomují, že se lze dobrat objektivnímu poznání i když se to nemusí podařit hned. Žádné tajemství nemůže odolat odhodlanému úsilí dostatečného počtu myslí (z knihy jitro kouzelníků).

Re: Re: Re: Re: Mmmm

Sirius | 08.09.2017

Tych "navodov" tam je mnoho a na vsetko mozne od vymyslu sveta.

Ake je moje chapanie Biblie? Uz si si odpovedal. Vipichol som podstatu v pozitivnych uryvkoch. Takze pozitivne.

Nabadanie k lichve? Ano. Iste je to tam doslova takto napisene. No ja v tom ziadne nabadanie k lichve/uzere nevidim. A uz vobec nie urcene Zidom. Jezis bol predsa tiez zo Zidov.
Vari on bol lichvar?

Kto je Zid podla Biblie a co sa o nich pise v Starom i novom ZaKone? Kto je Zidom podla zo Stareho Zakona kto podla Jezisa? A co o nich hovoria jeho ucenici?
Kto je vyvoleny s povolanych? Kto je Zid a kto je Zid?

Zidia su taky aj taky. Ako pise Biblia. Zid Neznamena iba Hebrejca. Slovo Zid neznamena vyvoleneho. Ved kto je vyvoleny? Koho si Boh vyvolil? Zidov. Od nich prisiel Jezis.
Komu hovoril Jezis?
Koho ucil? Koho uzdravoval?
Zidom aj NeZidom. Kazal Zidom aj v inych narodoch, ktory neboli Zidmi. Tak Kazal i NeZidom medzi Zidmi. I oni sa divili Jeho uceniu. No boli Zidia i NeZidia ktory ho pocuvali a brali sa priklad od neho. i taky boli ktory si nebrali priklad ci taky ktory ho ani vobec nepocuvali.
tak triedime Zidov od NeZidov.
Boli teda s radov Zidov aj nezidov. Vyvoleny s Narodov.

Vyvoleny Zid je ten ktory bol pozvany na nebesku hostinu a na pozvanie neprisiel. A tak Boh poslal svojich sluhov k pohanom do vsetkych narodov sveta aby pozvali kazdeho koho stretnu na nebesku hostinu.
Kazdemu Zidovi i NeZidovi tak bolo predane pozvanie do nebeskeho kralovstva. Tak im bolo povrdane k maju prist a ako sa maju ustrojit.


Podla toho sa kto pride, ak prijal pozvanie.
Podla toho, ako sa ustrojil ak pozvanie prijal.
Podla toho budu poznany kto je vyvoleny s povolanych. Kto je pravim Zidom zo Zidov. I to kto je NeZid z radov Zidov a kto Zid z radov NeZidov.

I Tak poznave ich.

Re: Re: Re: Re: Re: Mmmm

Sirius | 08.09.2017

Pekne povedane. Ze pre otrokov.
Vskutku sama o sebe vytrhnuta s KonTextu sa da takto vylozit.

To urcite hovoria aj falosny proroci a ucitelie Zakona, ktory takto lakaju od ludi peniaze.

No co s nimi, ked si myslia ze za peniaze sa dostanu do nebeskeho kralovstva.

Jezis predsa povedal: pridu mnohy v mojom mene a budu zvadzat. A mnohy(ch) zvedu. No oni asi neboli jeho dobrimi ziskmi, ked sanechali takto oklamat. Mozno s uz s toho poucili.

I takto sa dali ludia zviest Satonom, ktory na seba vzal podobu krysta. Ako on sam hovoril.

Jan povedal: ak mas 2 kosele. Tak sa podel a Jednu daj tomu kto nema ziadnu.

A svedcil o tom ktory pride po nom.
O tom ze bude o mnoho vetci od neho a on sam nieje hoden ani rozviazat mu topanky.

Prisiel Jezis a okrem ineho povedal. Rozdaj svoj majetok chudobnym.

A ty hovoris to je pre otrokov.
Proroka ktory prisiel pred Krystom, ktory boli zo Zidov a Jezis je ich kralom.
Jeho proroka nazyvate tym kto podla vas nabadal ľudí (zidov) k uzere a Krysta, ktory bol tiez zo Zidov a ktoreho sami neraz citujete ktory povedal Bohacovi: rozdaj svoje Bohatsvo chudobnym.! O tom hovorite to je pre otrokov.
?

Ja svami vsak musim suhlasit. Pretoze tak mi kaze moja doktrina, ktoru mi dal moj Velitel.

Zachranu predsa nepotrebuje ten kto je vo svojom dome u svojho otca. V bezbeci hradieb jeho kralovstva. Ale ten kto padol do zajatia v bitke s nepriatelom. Vari je snad Bohac Slobodny v Bozom kralovstve, ak sluzi svojmu bohatstvu.?

Kto je teda otrok a kto slobodny?

Ten Kto sluzi peniazom, znalostiam, zabave ci nejakym telesnym tuzbam.

Alebo, ako tie pojmi chapeme?
Bavime sa tu o povrchnom a matetialnom teda doslovnom vyklade, alebo o skutocnych Duchovnych znalostiach, ktore su ludom predavane na prikladoch s hmatatelneho a viditelneho sveta.
?..?


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mmmm

ktosi | 23.09.2017

Tiež si tak myslím. Kristovo dielo nemožno vsúvať do materiálnych dimenzií tohto sveta. Prišiel zrušiť otroctvo, vrátiť slobodu uvezneným, uzdravovať chorých ohlásiť Božie kráľovstvo. Dodnes sa v jeho mene vyháňajú zlí duchovia. A to nie je žart. Ľudskú vôľu možno uvezniť, zotročiť ba dokonca ovládnuť i telo- posadnuť. Títo ľudia sú skutočne bezmocné obete možno aj svojho konania, no v stave v akom sa nachádzajú sú bezmocní. Nemajú moc sa toho zbaviť. Je ťažke odlišiť schizofrenika od posadnutého. No sú určité body, kedy sa to da odhaliť a zbaviť posadnutého otroctva. Exorciti už majú značne skúsenosti. V mene ktorého boha sa odhaľuje takáto moc okrem Krista? Viď. napr. pater ELIAS VELLA.

Re: Mmmm

Hox | 06.09.2017

Téma je hlubší, je třeba si o tom něco zjistit.

http://leva-net.webnode.cz/products/ako-a-preco-sa-pisma-robia-svatymi/

http://leva-net.webnode.cz/products/historie-prekladu-bible-do-rustiny-podmena-svateho-pisma-jako-nastroj-agrese-biblickeho-projektu/

http://leva-net.webnode.cz/products/podle-viry-vasi-bude-vam/

http://leva-net.webnode.cz/products/sinajska-tura-1-/

Re: Mmmm

Cico Ciciak | 06.09.2017

Téma je omnoho hlbšia, ako už napísal Hox a má mnoho aspektov a úrovní, a (subjektívnych) spôsobov chápania.
Lenže ty si tu asi, súdim podľa nicku nový, takže to by ťa mohlo čiastočne ospravedlňovať (avšak plne určite nie, nakoľko dnes ľudstvo žije v tzv. /dez/informačnom veku, a preto platí, že kto sa chce k objektívnej pravde približovať, ten to už dávno robí a kto nie, tak nech sa potom nečuduje :))) ).

V skratke:
Biblia je ľudským subjektívnym výtvorom - v podstate sofistikovanejší systém krypto-otroctva realizovaný na podvedomej úrovni človeka-otroka.
Resp. SZ je "manuál" pre otrokárov (židov) a NZ "manuál" pre otrokov/ovce (gojímov).

Inak, tie veci o úroku=úžere by si radšej mohlo opatrne skúsiť vyprávať ľuďom v kostole. :)))
To by bola pozitívna činnosť, lebo tu sú už ľudia trochu na inej znalostnej úrovni a úrovní chápania vecí (prípadne obecného chodu vecí sveta).

Re: Re: Mmmm

Cico Ciciak | 06.09.2017

Inak Biblia tu už bola neraz seriózne rozoberaná, takže vážne sem nemôžeš len tak z fleku prísť (a nevypadať ako nejaký náboženský fanatik-dogmatik) a vyprávať nám tu svoje "rozumy" (keď budem mať o ne záujem, tak ťa poprosím :) ), bez toho aby si tieto veci najprv poriadne naštudoval a správne ich pochopil.
Snáď si ma správne pochopil

Re: Re: Mmmm

Dunčo | 23.11.2017

Tysi kto ciciak že sa vyvyšuješ nad ludmi v kostole, ty seba sam pasuješ na nejakeho uvedomeleho rozhľadeného ale tou poznamkov len ukazuješ aky si narcistický tupec

Re: Mmmm

Cico Ciciak | 09.09.2017

Vytrhnúť veci z kontextu znamená niečo iné!

Tento článok je o podstate (davo-"elitárnom" jadre) Biblie!

To ja mám zase dojem, že sa tu len snažíš zakryť túto jasnú podstatu Biblie nánosom starodávneho "slniečkárskeho" bahna z NZ, určeného pre otrokov = gojímov - t.j. odviesť pozornosť ľudí od podstaty vecí inam.

Slabý pokus, vy manipulátori ste čoraz srandovnejší. :)))

Re: Re: Mmmm

0wl | 14.09.2017

Tak teraz si to zaklincoval. "Starodavne slnieckarstvo" je perfektna definicia NZ.

Ved objektivne pozorujte procesy ludia. Teraz nam tu vodia krvilacne hordy sfanatizovanych cudzincov..so zamerom ktovie akym, ale ludomilnym istotne nie, a Vam povedia slnieckariny ako pomoz bliznemu, nebojuj, neozbrojuj sa, daj im najest, daj im svoj dom, prisposob sa.

Staci vyhladat - akykolvek citat co tliacha papez - objektivne riadenie procesu, sak to citajte, ak uz toto Vam nekrici otroctvom tak fakt uz neviem co by malo..

Re: Mmmm

Cico Ciciak | 09.09.2017

> Vytrhnut niekolko viet s kontextu celej knihy.

Nerobia to dnes páve pseudo-kresťania s Koránom? :)


> Preco neuvediete aj casti textu, ktore gtento vas vyklad celeho kontextu kompletne vyvracaju a nutia cloveka sa zamyslat nad tym, ako to bolo skutocne myslene.

Lebo tie časti textu sú všeobecne známe ale tieto časti Biblie sa moc (ľudovo-povedané) nerozmazávajú ani v kostoloch a to celkom zámerne? :)

Pôvodne to bolo myslené najskôr dobre, ale potom sa to "trochu" pos... :), resp. do toho vstúpilo vtedajšie globálne, konceptuálne zdatné zákulisie a vznikla Biblia a zbytok je už história (resp. H-Is-Tória = história ľudstva podľa Tóry - dejiny, ktoré sa len neustále opakujú, ibaže v rôznych podobách - rozumej, že menia sa len mená a kulisy, prípadne dobrí hoši, zlí hoši, "civilizované" krajiny a darebácke krajiny a pod. :))) ), a ovečky ani dnes nedokážu triezvo prehodnotiť (čo by tam asi mohlo byť pravdivé, dobré a čo už naopak špatné a lživé) a správne si vyložiť text Biblie (pretože im chýba tzv. rozlíšenie, ktoré "dáva" človekovi iba Boh-Tvorca podľa reálnej, t.j. nepredstieranej morálky daného jedinca), ale namiesto toho ju pokladajú za svätú a jedinú pravdu života a celého Vesmíru.
Veru smutné na Homo "Sapiens".

Mafiáni

Moriana | 06.09.2017

Já jsem si s institucemi jako OSA a Intergram užila své. Osa je ještě slušná a dá se s nimi domluvit, ale Intergram, to je silná káva! Vyhrožování, zlý a hodný agent, podsouvani soudnich rozsudků, které jsou úplně na jiné téma...Děs..moc mi tenkrát pomohli Piráti, šikovní kluci, škoda, že se z nich stáli "vítači".
Tyto prizivnicke firmy žijí akorát z těch, co se bojí a raději platí, normální mafie posvecena státem:-/

Moje zkusenosti

Sycak | 06.09.2017

1. Kdyz jsem za mlada cetl bibli, tak jsem si rikal, hlavne pri cteni Stareho Zakona, ze ten buh je nejaky nerudny, zavistivy a pomstychtivy dedek. Jelikoz jsem chodil do ceskobratrske cirkve, tak tam jsem si o tom nemohl s nikym popovidat. Ve skole zase nikdo bibli poradne neznal. Tak jsem od Bratru utekl a od te doby nemam rad jakekoliv nabozenstvi, protoze na sve vlastni kuzi jsem poznal, jak manipuluje lidma.
2. Bydlel jsem v na Budejovicke v dome, kde zila i rodina Leblu.
Meli dva kluky, dvojcata, Martina a Zbynka. Jeden byl takovy hodny, mily a slusny kluk (asi Martin). Druhy Zbynek, to byl hajzl na n-tou. To bylo stvoreni absolutne bez svedomi. Jednou jsme se koulovali pred barakem, a on misto snehove koule pouzil kamen. Nekomu rozbil hlavu a svedl to na mne. Ja jsem se pak bal vylezt nekolik mesicu z baraku, aby mne ostatni nezmlatili. Nikod mne neveril. I to je proste realny zivot. On vzdycky utocil zezadu, myslim i fyzicky.
3. Kdyz jsme v devadesatych letech zakladali firmu, tak jsme potrebovali nejakeho pravnika. Navstivili jsme kancelar, kde sedela ta lidska kreatura Lebl. Udelal nam nejaky rozbor, ktery stal uplne za hovno a byl neskutecne drahy. Nemel jsem tenkrat ve firme pozici, abych sveho starsiho spolecnika od toho odradil.
4. Pak jsem si vsimnul, ze Lebl dela sefa OSY. Tak jsem si hnedka rekl, ze za tim urcite nejsou jeho schopnosti, ale nejaka mafie/lobby/nadnarodni sila.
5. Nase firma vytvari software pro mikroskopii. I kdyz v tomhle oboru nejsou nejak extremne velke penize, na vlastni oci vidim, jak patenty blokuji technicky a vedecky vyvoj. Nekdo zapatentuje nejakou kravinu a je to treba 10 let hajeny a ostatni firmy, misto aby zkoumali a vyvijeli neco smysluplneho, tak bud se pres patent nedostanou nebo investuji spoustu penez aby nasli podobne reseni, co neni patentovane. Je to vlastne takova lavina, vsichni patentujou jak cvoci, aby se udrzeli na trhu. Takze se na tom zivi paraziticky pravnici a firmy misto toho aby sly dopredu, tak jej jejich tvurci energie rozbita do nesmyslu. Presne podle biblickeho projektu, ktery se snazi technicky vyvoj co nevic pribrzdit.
6. Vynikajici priklad genia je Tesla, ktery nakonec umrel osamely a vsechno to, co se z jeho dila nemelo dostat mezi lidi, se proste nedostalo. Uz jsme davno mohli mit bezdratovy prenos energie vcetne jejiho volneho cerpani. Vim, ze v KSB se pise, ze zrovna tadyten druh vedeckeho pokroku je nebezpecny pro soucasou uroven Lidstva, tomu nechci oponovat, i kdyz si myslim, ze to nebude tak cernobily.
7. My delame pro vedce. Staci se podivat, jak spolu vedci ne-komunikuji a jak 100 skupin dela na jednom a tomtez. Kdyz pak je treba udelat doktorat, tak je potreba mit unikatni informace ve sve praci a proto se snazi, aby se druhy skupiny nic od nich nedozvedeli. Proste normalne vyplytvana energie a potencial, ktery navic zase plati cele lidstvo. To je taky soucast biblickeho projektu.
7. Mam jedinej pocit, at jde celej biblickej priojekt vcetne GP nekam doprdele a uz je na case abysme tu zili jako LIDI.

Re: Moje zkusenosti

vladimír | 06.09.2017

Roky jsem hledal řešení problému jak šířit efektivně informace a zdílet. Dostal jsem se ke Linuxu, GPL licenci, což je počáteční řešení. Bohužel stále chybí aplikační část(soft pro tvorbu a sdílení), která by mohla zvednou vlnu zájmu lidí. Mým návrhem je FREE ENGINEERING.

Re: Moje zkusenosti

Sugar | 07.09.2017

Dá se na to podívat i z druhé strany...

Nyní morálně lidstvo zaostává za vědecko-technickým pokrokem. Tento pokrok byl stimulován v první řadě lichvou, která zapřičiňuje zbytečnou nadvýrobu nekvalitních šuntů.

V určité fázi se GP rozhodl o zpomalení pokroku pomocí patentů, protože lichvy se vzdát nemohl - nebyla uzavřena jejich forma globalizace.

Nyní, kdy je proces globalizace ukončen, mohou začít odepisovat lichvu a tím následně dojde k normalizaci výrobních prostředků na planetě. Jinak biosféra současný rostoucí trend výroby (zátěže) nevydrží.

Re: Re: Moje zkusenosti

asdf | 08.09.2017

Obecne problem muze byt v tom, ze GP se z lidi snazi vymacknout neco, co je schopen vytvorit jen CLOVEK, ale soucasne musi(?) branit tomu, aby se lide CLOVEKY stali. Takze to tlaci pres ty ruzne nelidske typy psychiky, ale ty na ceste ke kyzenemu vysledku naopak vzdy prinesou jeste vice problemu (efekt opici pracky...). Je to tak trochu sysifofska prace...

Přidat nový příspěvek