Axiomatika globálního evolučního procesu

Axiomatika globálního evolučního procesu

18.10.2016

 

Žijeme v globální civilizaci, která se začala vyvíjet (od úrovně doby kamenné) po zániku předchozí globální civilizace. Nechme teď stranou jak daleko v minulosti to bylo, jak se daná globální civilizace nazývala, to jednak přesně nevíme a druhak to není až tak důležité. Podstatná informace je že nastal krach vyspělé civilizace, pravděpodobně spojen s geofyzikální událostí, po níž byly zbytky přeživších uvrženy do stavu téměř živočišného a dlouhou dobu bylo hlavním úkolem vůbec přežít na fyziologické úrovni. Existenci několika populačních „úzkých hrdel“ v minulosti , kdy se milionová populace smrskla na hrstku jedinců, jejichž potomci znovu osídlili Zemi, potvrzuje i genetika.

Zánik této předchozí civilizace se v určité podobě odrazil i v Bibli a v národních eposech téměř všech původních kultur Země a byly nalezeny četné archeologické a geologické důkazy potvrzující nějaké globální kataklyzma, po němž nastal krach kultury a civilizace se propadla do doby kamenné, s tím že přežil zlomek původních obyvatel. Avšak určitá část „elit“ předchozí globální civilizace přežila a zachovala si vědomosti a technologie, což je jedním z nejstřeženějších tajemství dneška a z pochopitelných důvodů zuřivě odmítáno oficiální vědou, která obsluhuje panující historický mýtus. Kdyby totiž byl přiznán pravý stav věcí, velmi brzy by bylo odhaleno globální řízení a řízení historického procesu v minulosti.

Jestliže přijmeme za axiom, že vše se děje nejlepším možných způsobem vzhledem na reálnou mravnost a míru chápání všech zúčastněných, že Tvůrce se nemýlí a není lhostejný k tomu, co se na Zemi děje, a že existence lidstva má nějaký cíl, pak vyvstává zákonitá otázka, proč bylo dovoleno smetení předcházející globální civilizace z povrchu zemského (pro zájemce, více informací viz „Smutné dědičství Atlantidy“).

Odpověď zprostředkovává například román Ivana Jefremova "Hodina býka": vyčerpala svůj potenciál rozvoje a nesplnila misi, která na ní byla vložena vyšším intelektem.

Co to znamená "vyčerpala potenciál rozvoje"? Jednoduše řečeno, že se dostala do slepé uličky a takového stavu, že nejen nerealizovala svou misi vybudování spravedlivé společnosti, ale nezůstala otevřena žádná možnost, že by toho mohla dosáhnout někdy v budoucnu. Došlo k bezvýchodnému (infernálnímu) zacyklení na stádiu nevolnické civilizace, která byla stabilní v následnosti generací, a překročila práh, kdy by se situace mohla někdy v budoucnu změnit. Existence podobného sociálního supersystému je z hlediska Vesmíru bezperspektivní, proto bylo dovoleno sebezničení, start z čistého listu. Matematickou řečí, poté co se "vyhledávací algoritmus" zacykloval na "lokálním optimu" bez možnosti z něj samostatně uniknou, byl proveden "zásah a korekce" aby bylo v budoucnu možné nalezení "globálního optima". Podobně člověk nebo jakýkoliv intelekt, pokud se snaží dosáhnout nějakého cíle a zjistí že nějaké prostředky selhaly, přejde k jiným prostředkům – toto se jeví být obecným principem Vesmíru jako procesu.

Zde ovšem vyvstává další otázka – pokud se Tvůrce nemýlí a vše se děje nejlepším možným způsobem (s ohledem na reálné okolnosti a možnosti), jaktože předcházející globální civilizace selhala ve svém předurčení a zmizela z povrchu zemského v globálním kataklyzmatu? Zde je třeba se dívat z hlediska evoluce Vesmíru jako živého organismu. Dejme tomu, že předchozí civilizace byla biogenní a rozvíjela se směrem k rozvoji schopností člověka, technosféra nebyla přítomná. Pokud by splnila své předurčení, nebylo by nutné poškozovat planetu technosférou, jako se to děje nyní. Když první „pokus o dosažení cíle“ na základě biogenní civilizace (optimální varianta) selhal, přišly na řadu určité „korekce“ a byl spuštěn „pokus o dosažení cíle“ na základě technogenní civilizace - méně optimální, "hrubší" varianta. Může to vypadat, že přechod od biogenní k technogenní civilizaci je nový pokus Tvůrce. Ve skutečnosti jde o to, že dokud byl předchůdce člověka nadělený jen instinkty a minimálním intelektem, žil v souladě s přírodou jako jiné zvířata. Ale evolučně-genetické nadělení člověka intelektuálním potenciálem otevřelo matrici obrovského množství varianta nových možností vývoje dějinného procesu – dobrých i špatných – různé verze minulých civilizací byly krokem člověka, i současná technosféra. To že si globální vůdci vybrali cesty, které balancovaly na hraně Dopuštění a vedli do slepých uliček, byla opět činnost člověka a ne Tvůrce. Z pohledu Boha jde jen o realizování různých variant vývojových scénářů, matrice, které vyhledávací mechanismus optimální možnosti vede cestami pokus-omyl. S tím že celý algoritmus je nastavený tak, že nakonec bude nevyhnutně dosažen cíl – nalezení Božího Záměru lidstvem a stotožnění se s ním. Souvisí to s tím, jak funguje dobro a zlo. Zlo je velmi tvořivé, většinou o krok napřed před dobrem a vždy vytrvale hledá možnosti, varianty jak dosáhnout svých cílů, dokud existují varianty, tak koná. Dobro má pro změny vždy poslední slovo, vidí dále. Je skromné, milující. Kdyby nebylo zla, spokojilo by se s tím objemem znalostí a stavem, v jakém se nachází. Ale zlo nutí dobro hledat obranné možnosti, zacpávat díry, používat svůj tvořivý potenciál. V podstatě pokud dobro nedopouští, aby zkušenosti se zlem a vědomosti byly zapomenuty, zužuje zlu prostor variant možností jak se realizovat. A zlu vždy unikají jeho vědomosti, takže dobro se nejen učí účinně bránit, ale i dělat prevenci. Za předpokladu, že dějiny nebudou děravou nádobou, odkud se ztrácejí všechny poznatky o minulosti, o boji se zlem, o zkušenostech, bude zlo vyčerpávat všechny své varianty jak se realizovat a dobru budou růst varianty jak se bránit, až to přivede ke stavu, kdy dobro bude schopné blokovat všechny možnosti zla jak se realizovat. A to bude čas, kdy nastane Boží království na Zemi, cíl lidstva předurčený Tvůrcem a popisovaný v různých písmech a proroctvích.

Globální prediktor se snaží pro lidstvo předstírat Stvořitele a napodobuje jeho metody, avšak pro dosažení opačných cílů. Jakým způsobem napodobuje Stvořitele?

- sleduje tendence ve společnosti, ty které jsou v souladu s jeho cíly, podporuje, ty, které nejsou, potlačuje;

- iterativní metody řešení: 1. pokus o optimální řešení, 2. pokud selže, pokus o méně optimální řešení, "hrubší" atd.

Například poté, co se nepodařilo odepsat buržoazní projekt pomocí ideologických, finančních a silových prostředků pomocí marxistického projektu světové revoluce, přešel GP v likvidaci buržoazního projektu jiné prostředky obecných zákonitostí bytí lidstva a spustil likvidaci skrz biologickou a kulturní degradaci, tedy, vyprojektováním takové kultury, která zabezpečí demisi Západu během několika desítek let. Odtud pramení všechny ty LGBT, juvenálka, propagace drog a singles, rocková a elektronická hudba, drogy, kult zábavy, vše namířené proti tradiční rodině a tradičním hodnotám, migrace a islámské komunity v západní evropě od 60-70 let, feminismus, diskriminace bílé pracující většiny a tak dále. Cíl je stále stejný, likvidace buržoazního projektu, jen jinými prostředky.

Obecně je cílem GP maximálně zdržovat vývoj a zabránit tomu, aby lidstvo dosáhlo svého předurčení vybudovat globální civilizaci lidskosti, spravedlivého uspořádání společnosti, kde bude dominovat lidský typ struktury psychiky, vědomá snaha podílet se na realizace Záměru, mise, kvůli které lidstvo existuje.

V dlouhodobém horizontu existují jen dvě finální varianty, zacyklení ve slepé uličce nebude Shora opět dlouhodobě povoleno, stejně jako "minule": buďto lidstvo vybuduje globální civilizaci spravedlivosti v řečišti Záměru, čímž splní své předurčení na stávající etapě existence, nebo se samo zahubí a zmizí z povrchu zemského, načež bude evoluční proces pokračovat zárodkem nové globální civilizace, i když ne nutně na základě druhu Člověk Rozumný, který se ve výsledku ukázal Člověkem Nerozumným.

Momentálně lidstvo jako celek, kvůli dominanci biblického projektu a nelidských typů psychiky, stále směřuje k sebelikvidační variantě: nová pokolení jsou biologicky neplnocenná v důsledku znečištění životního prostředí, elektromagnetického smogu, potravinářsko-chemického průmyslu; biosféra degraduje; sociální pnutí a degradační procesy ve společnosti rostou. Tento stav lze vystihnout jako globální finanční-ekonomická-ekologická-kulturní systémové krize, přičemž stávající globální kultura a koncepce je to, co tuto krizi způsobilo a v jejímž rámci je neřešitelná. Pro řešení je třeba přejít na alternativní koncepci globalizace, v jejímž rámci jsou tyto nahromaděné problémy řešitelné.

 

Související:

 

Diskusní téma: Axiomatika globálního evolučního procesu

Re: Otázka

Hox | 18.10.2016

Bezpečnostní pojistka proti "zacyklení" je internet + změna logiky sociálního chování, plus existence jaderných zbraní, která neumožňuje aby GP řešil problémy konvenční světovou válkou, která by zredukovala obyvatelstvo a uvrhla ho opět ve vývoji zpět. Takto musí spolupracovat a podporovat i ty tendence, které kříží jeho zájmy, aby svět neshořel v plamenech. V podstatě, čím víc se GP snaží "hasit", tím víc mu to "hoří" a zužuje si manévrovací prostor, který využíval pro udržování davo-"elitarismu" a biblické koncepce v rámci Dopuštění. V nynějších podmínkách je krach davo-"elitarizmu" jen otázkou čas - buď to, nebo zničení pozemské civilizace spolu s GP.

Re: Re: Otázka

Martin | 18.10.2016

Válka není ideální nástroj depopulace. Na to má GP lepší zbraně genocidy. Dvě světové války zabily řádově méně lidí, než dluhová politika IMF a Světové banky například. Kromě socioekonomických parametrů samozřejmě také pěstování biopaliv, GMO, antikoncepce, vakcíny chlast, drogy plus veškeré postmoderní úchylky včetně LGTB... A také disharmonický svět, který si otroci v rámci vnucené pakultury sami tvoří umí velmi kvalitně zabíjet. Potom válka je moc vidět a nikdo ji nechce, Zatímco bonbóny plné aspartame koupíte svému dítěti dobrovolně a rád. Také ekonomická návratnost jednorázového zabití otroka vákou je menší, než když ho necháte draze chcípat na rakovinu.

Re: Re: Re: Otázka

Cico Ciciak | 18.10.2016

Vojna je naopak veľmi efektívny prostriedok, ako urobiť určité korektúry v riadení a vrátiť ľudstvo do pozície pred vznik takého obrovského problému (chyby riadenia?), akým je buržoázny-liberalizmus vyjadrený liberálnym kapitalizmom západného typu. Našťastie pre nás, hlavne vďaka jadrovým zbraniam, musel GP túto možnosť oželieť, čo je naša šanca! Predstav si, že by neexistovali jadrové zbrane - WW3 vedená dnešnými modernými vysoko-letálnymi konvenčnými zbraňami by zabila minimálne stovky miliónov ľudí po svete + mŕtvi na následky povojnového stavu (hladomory, choroby, zranenia...). Takého riešenie svojich problémov by bolo pre GP neodolateľné.

Re: Re: Re: Re: Otázka

Martin | 18.10.2016

Jestli mne zdejší studnice poznání něco naučila, tak to, že válka jako nejnižší priorita řízení je už jen velmi rizikovým manévrem, přinášejícím více opičích pracek, než by se pánům šéfům líbilo. důkazem budiž dvě poslední světové války. Ta první měla zlikvidovat evropské monarchie a v tandemu s tou zednářskou revolucí v Rusku ostartovat likvidaci liberálního kapitalismu prostřednictvím marxistického projektu. Opičí pracku v podobě Stalina a SSSR , kterou to přineslo asi nemusím rozvádět. Druhá byla úrazovou chirurgií, která měla SSSR odstranit, ale také třeba zlikvidovat britské dominum. Měla také vést k institucionalizaci globální moci v podobě IMF, UN, EU etc. Stvořila ale naprosto z řetězu utržené USA dnes spotřebovávající přes polovinu světových zdrojů dech beroucím tempem... Přinesla také bipolární svět, která byl ke zdrojům více, než nešetrný.
Jako korekce řízení je válka vždy tou poslední a nejrizikovější možností. A to i v konvenční podobě. Možná výhodná pro americké lokály, kteří dumají nad smyslem kanystru benzínu se zápalkami v ruce. Ale GP by mohl být chytřejší. Ne nadarmo se na stará děla ryl nápis poslední argument králů... Ano válka funguje jako korektor řízení. ale je také důkazem selhání takového řízení.

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Cico Ciciak | 18.10.2016

Ja sa tu vôbec nebavím o nejakých prioritách. Ja len píšem, že v stave, keď GP nie je dnes schopný riešiť svoje chyby riadenia z minulosti, tak by pre neho mohla byť v týchto podmienkach WW3 veľmi efektívnym (netvrdím, že ideálnym) riešením (čiastočné zníženie "darmožráčov", konkurencie, dlhovej bubliny, liberálneho projektu, podvrhnutie novej ideológie...). GP by veľmi rád ľudstvo uvrhnul do "stredoveku", aby si znova zabezpečil šancu riešiť určité veci inak - z jeho pohľadu lepšie, než v minulosti riešil a predĺžil si tak svoju parazitickú misiu na Zemi. Len toto som mal na mysli a zdá sa mi, že aj Hox a vôbec som sa tu nechcel zapodievať vecami, ktoré sú už jasné skoro každému (6. prioritami zobecnených prostriedkov útoku/obrany, manipulácie).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Cico Ciciak | 18.10.2016

GP by veľmi rád ľudstvo uvrhnul do "stredoveku" aj z dôvodu čoraz rýchlejšieho pôsobenia zákona času, zapríčineného vďaka moderným technologickým výdobytkom súčasnej technogénnej globálnej kultúry, čo vyplýva z prítomnosti úroku ako katalyzátora neustáleho technologického rozvoja súčasnej globálnej civilizácie ľudstva.

Re: Re: Re: Otázka

Sugar | 18.10.2016

To ano, jedná se o čistčí manévry ovšem všechny doprovází velmi silná opičí pracka, např.:
antikoncepce, GMO: ničení biosféry
lichva: extrémně rychlý vývoj technosféry
obecně depopulace se v celkovém měřítku GP nedaří, lidí je více a více.

Re: Re: Re: Re: Otázka

Martin | 18.10.2016

Ano nedaří se v civilizačních "perifériích." Zato genocida jádra bílé západní populace probíhá velmi úspěšně. Myslím, že je to záměr. Dolikvidovat později například africkou populaci nebude už takový problém. Ano zatím to nefunguje. Paradoxně snahy držet Afriku neelektrifikovanou a zaostalou vedly k populační explozi. Ta nacistická princátka, co založila WWF a například systém národních parků v Africe, které byly koncipovány nikoli na ochranu přírody, ale k přervání obchodních cest vlastně získala opačný efekt. Stejně tak byl odstraněn Kaddáfí jako udržovatel afrického snu. Do stoupy šly všechny Rooseveltovy a Kennedyho plány na odsolování mořské vody prostřednictvím jaderné energetiky a zavlažení Sahary, která se mohla stát světovou obilnicí. V této chvíli má v důsledku zabraňování rozvoji Afrika veliký význam díky imigraci mající dolikvidovat západní civilizaci. Jakmile to splní svůj účel, neměl by být problém použít třeba biologické zbraně, které jsou dnes tak dokonalé, že jsou schopny zasáhnout pouze vybrané rasy a etnika. Nakonec všechny ty pokusy třeba s ebolou máme na očích.

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Sugar | 19.10.2016

A co když bílá rasa, která doposud byla na špičce evoluce, je jednoduše Bohem zkoušena zda půjde na odpis, protože se své role zhostila tak, jak vidíme nyní?

Černoši ať jsou jací jsou, oproti bílé rase planetu tak nezaneřádili a doposud mají větší míru pro soulad s biosférou. Ten rozdíl vidíme na fyzické degeneraci bílé populace západu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Martin | 19.10.2016

I tak se to dá brát. Jenže je-li to zkouška pro nás, je to zkouškou i pro ně. Vzpomínám na ten šokující Obamův projev k jeho "africkým bratřím..." Řekl jim něco ve smyslu. Podívejte já jsem k vám přijel z letiště obrněnou limuzínou s výkonnou klimatizací, která žere jako tank. To je něco co si vy nemůžete dovolit, protože by to zničilo matičku Zem.
Svého času tým sovětských vědců spočítal, že planeta je při tehdejší technologické úrovni schopna udržitelně uživit přibližně 36 miliard lidí. A prezentovali to na jakémsi globálním summitu, který byl pořádán Club of Rome. Možné to nejspíš je, ale ne na základě stávající civilizační koncepce.
Kaddáfí svého času řekl v OSN, že odhaduje celkový dluh Západu spojený s kolonialismem vůči Africe na 7 bilionů dolarů. To jsou prostředky, které by mohly financovat africký sen i "vykoupit" Evropu z imigrace. Ovšem africký sen je založen na zkopírování našeho neudržitelného modelu. Svým způsobem měl ten Obama pravdu. Radový Afričan v autě s klimatizací by byl opravdu planetární pohromou... A v tomto kontextu má výzva opravdu dva konce.

Re: Re: Otázka

el | 18.10.2016

Nutno říct, že od toho proslulého 11.9. se věci pohnuly kupředu podstatně rychlejším tempem. Jako by právě v tomto okamžiku došla vyšší formě vědomí definitivně trpělivost. Určitě pomáhá internet, ale jsou to i další styčné body v historii, které utváří právě teď.

Pro mne se ocitáme v současném bodu vývoje díky následujícím událostem
- Velká Francouzská revoluce
- Nastrčení Marxe a Engelse, jako revolucioářů
- Rozpad monarchií
- I. a II. Světová válka
- Nalezení a publikace gnostických spisů z Nag Hamadi
- Chamtivost finančního systému
- Vznik neoliberárních teorií
- Pád Berlínské zdi a zhroucení SSSR
- 2 válka v Zálivu
- Lybie 2011
- Ukrajina 2013
- Nástup Františka na papežský stolec

Každá tato událost, kromě zveřejnění gnostických spisů byla práce jedněch a těch samých elementů.

Každá tato událost rozšířila vědomí lidstva (většinou skrze utrpení). Každá tato událost zapadá jako kámen do mozaiky zvané tato civilizace. Na základě zkušeností z každé této události chceme jít dále a lépe (alespoň určitá část duchovní elity).

A přes všechny manipulace a lži jsme ještě tady, tedy predikce Otce (Boha) je silnější než sebedestrukční mechanismy systému, se kterými tak rády pracují klanové rody.

Re: Re: Re: Otázka

Cico Ciciak | 18.10.2016

Však to si popísal len cca. posledných 200 rokov. Globálny historický proces na Zemi a jeho riadenie už ale trvá podstatne dlhšie.

Re: Re: Re: Otázka

Putinovec | 19.10.2016

Ještě před to můžeme dodat kolonizaci Ameriky a tím zlikvidování odlišné koncepce.

Re: Re: Otázka

Cico Ciciak | 18.10.2016

Pravdu díš!

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek