Axiomatika globálního evolučního procesu

Axiomatika globálního evolučního procesu

18.10.2016

 

Žijeme v globální civilizaci, která se začala vyvíjet (od úrovně doby kamenné) po zániku předchozí globální civilizace. Nechme teď stranou jak daleko v minulosti to bylo, jak se daná globální civilizace nazývala, to jednak přesně nevíme a druhak to není až tak důležité. Podstatná informace je že nastal krach vyspělé civilizace, pravděpodobně spojen s geofyzikální událostí, po níž byly zbytky přeživších uvrženy do stavu téměř živočišného a dlouhou dobu bylo hlavním úkolem vůbec přežít na fyziologické úrovni. Existenci několika populačních „úzkých hrdel“ v minulosti , kdy se milionová populace smrskla na hrstku jedinců, jejichž potomci znovu osídlili Zemi, potvrzuje i genetika.

Zánik této předchozí civilizace se v určité podobě odrazil i v Bibli a v národních eposech téměř všech původních kultur Země a byly nalezeny četné archeologické a geologické důkazy potvrzující nějaké globální kataklyzma, po němž nastal krach kultury a civilizace se propadla do doby kamenné, s tím že přežil zlomek původních obyvatel. Avšak určitá část „elit“ předchozí globální civilizace přežila a zachovala si vědomosti a technologie, což je jedním z nejstřeženějších tajemství dneška a z pochopitelných důvodů zuřivě odmítáno oficiální vědou, která obsluhuje panující historický mýtus. Kdyby totiž byl přiznán pravý stav věcí, velmi brzy by bylo odhaleno globální řízení a řízení historického procesu v minulosti.

Jestliže přijmeme za axiom, že vše se děje nejlepším možných způsobem vzhledem na reálnou mravnost a míru chápání všech zúčastněných, že Tvůrce se nemýlí a není lhostejný k tomu, co se na Zemi děje, a že existence lidstva má nějaký cíl, pak vyvstává zákonitá otázka, proč bylo dovoleno smetení předcházející globální civilizace z povrchu zemského (pro zájemce, více informací viz „Smutné dědičství Atlantidy“).

Odpověď zprostředkovává například román Ivana Jefremova "Hodina býka": vyčerpala svůj potenciál rozvoje a nesplnila misi, která na ní byla vložena vyšším intelektem.

Co to znamená "vyčerpala potenciál rozvoje"? Jednoduše řečeno, že se dostala do slepé uličky a takového stavu, že nejen nerealizovala svou misi vybudování spravedlivé společnosti, ale nezůstala otevřena žádná možnost, že by toho mohla dosáhnout někdy v budoucnu. Došlo k bezvýchodnému (infernálnímu) zacyklení na stádiu nevolnické civilizace, která byla stabilní v následnosti generací, a překročila práh, kdy by se situace mohla někdy v budoucnu změnit. Existence podobného sociálního supersystému je z hlediska Vesmíru bezperspektivní, proto bylo dovoleno sebezničení, start z čistého listu. Matematickou řečí, poté co se "vyhledávací algoritmus" zacykloval na "lokálním optimu" bez možnosti z něj samostatně uniknou, byl proveden "zásah a korekce" aby bylo v budoucnu možné nalezení "globálního optima". Podobně člověk nebo jakýkoliv intelekt, pokud se snaží dosáhnout nějakého cíle a zjistí že nějaké prostředky selhaly, přejde k jiným prostředkům – toto se jeví být obecným principem Vesmíru jako procesu.

Zde ovšem vyvstává další otázka – pokud se Tvůrce nemýlí a vše se děje nejlepším možným způsobem (s ohledem na reálné okolnosti a možnosti), jaktože předcházející globální civilizace selhala ve svém předurčení a zmizela z povrchu zemského v globálním kataklyzmatu? Zde je třeba se dívat z hlediska evoluce Vesmíru jako živého organismu. Dejme tomu, že předchozí civilizace byla biogenní a rozvíjela se směrem k rozvoji schopností člověka, technosféra nebyla přítomná. Pokud by splnila své předurčení, nebylo by nutné poškozovat planetu technosférou, jako se to děje nyní. Když první „pokus o dosažení cíle“ na základě biogenní civilizace (optimální varianta) selhal, přišly na řadu určité „korekce“ a byl spuštěn „pokus o dosažení cíle“ na základě technogenní civilizace - méně optimální, "hrubší" varianta. Může to vypadat, že přechod od biogenní k technogenní civilizaci je nový pokus Tvůrce. Ve skutečnosti jde o to, že dokud byl předchůdce člověka nadělený jen instinkty a minimálním intelektem, žil v souladě s přírodou jako jiné zvířata. Ale evolučně-genetické nadělení člověka intelektuálním potenciálem otevřelo matrici obrovského množství varianta nových možností vývoje dějinného procesu – dobrých i špatných – různé verze minulých civilizací byly krokem člověka, i současná technosféra. To že si globální vůdci vybrali cesty, které balancovaly na hraně Dopuštění a vedli do slepých uliček, byla opět činnost člověka a ne Tvůrce. Z pohledu Boha jde jen o realizování různých variant vývojových scénářů, matrice, které vyhledávací mechanismus optimální možnosti vede cestami pokus-omyl. S tím že celý algoritmus je nastavený tak, že nakonec bude nevyhnutně dosažen cíl – nalezení Božího Záměru lidstvem a stotožnění se s ním. Souvisí to s tím, jak funguje dobro a zlo. Zlo je velmi tvořivé, většinou o krok napřed před dobrem a vždy vytrvale hledá možnosti, varianty jak dosáhnout svých cílů, dokud existují varianty, tak koná. Dobro má pro změny vždy poslední slovo, vidí dále. Je skromné, milující. Kdyby nebylo zla, spokojilo by se s tím objemem znalostí a stavem, v jakém se nachází. Ale zlo nutí dobro hledat obranné možnosti, zacpávat díry, používat svůj tvořivý potenciál. V podstatě pokud dobro nedopouští, aby zkušenosti se zlem a vědomosti byly zapomenuty, zužuje zlu prostor variant možností jak se realizovat. A zlu vždy unikají jeho vědomosti, takže dobro se nejen učí účinně bránit, ale i dělat prevenci. Za předpokladu, že dějiny nebudou děravou nádobou, odkud se ztrácejí všechny poznatky o minulosti, o boji se zlem, o zkušenostech, bude zlo vyčerpávat všechny své varianty jak se realizovat a dobru budou růst varianty jak se bránit, až to přivede ke stavu, kdy dobro bude schopné blokovat všechny možnosti zla jak se realizovat. A to bude čas, kdy nastane Boží království na Zemi, cíl lidstva předurčený Tvůrcem a popisovaný v různých písmech a proroctvích.

Globální prediktor se snaží pro lidstvo předstírat Stvořitele a napodobuje jeho metody, avšak pro dosažení opačných cílů. Jakým způsobem napodobuje Stvořitele?

- sleduje tendence ve společnosti, ty které jsou v souladu s jeho cíly, podporuje, ty, které nejsou, potlačuje;

- iterativní metody řešení: 1. pokus o optimální řešení, 2. pokud selže, pokus o méně optimální řešení, "hrubší" atd.

Například poté, co se nepodařilo odepsat buržoazní projekt pomocí ideologických, finančních a silových prostředků pomocí marxistického projektu světové revoluce, přešel GP v likvidaci buržoazního projektu jiné prostředky obecných zákonitostí bytí lidstva a spustil likvidaci skrz biologickou a kulturní degradaci, tedy, vyprojektováním takové kultury, která zabezpečí demisi Západu během několika desítek let. Odtud pramení všechny ty LGBT, juvenálka, propagace drog a singles, rocková a elektronická hudba, drogy, kult zábavy, vše namířené proti tradiční rodině a tradičním hodnotám, migrace a islámské komunity v západní evropě od 60-70 let, feminismus, diskriminace bílé pracující většiny a tak dále. Cíl je stále stejný, likvidace buržoazního projektu, jen jinými prostředky.

Obecně je cílem GP maximálně zdržovat vývoj a zabránit tomu, aby lidstvo dosáhlo svého předurčení vybudovat globální civilizaci lidskosti, spravedlivého uspořádání společnosti, kde bude dominovat lidský typ struktury psychiky, vědomá snaha podílet se na realizace Záměru, mise, kvůli které lidstvo existuje.

V dlouhodobém horizontu existují jen dvě finální varianty, zacyklení ve slepé uličce nebude Shora opět dlouhodobě povoleno, stejně jako "minule": buďto lidstvo vybuduje globální civilizaci spravedlivosti v řečišti Záměru, čímž splní své předurčení na stávající etapě existence, nebo se samo zahubí a zmizí z povrchu zemského, načež bude evoluční proces pokračovat zárodkem nové globální civilizace, i když ne nutně na základě druhu Člověk Rozumný, který se ve výsledku ukázal Člověkem Nerozumným.

Momentálně lidstvo jako celek, kvůli dominanci biblického projektu a nelidských typů psychiky, stále směřuje k sebelikvidační variantě: nová pokolení jsou biologicky neplnocenná v důsledku znečištění životního prostředí, elektromagnetického smogu, potravinářsko-chemického průmyslu; biosféra degraduje; sociální pnutí a degradační procesy ve společnosti rostou. Tento stav lze vystihnout jako globální finanční-ekonomická-ekologická-kulturní systémové krize, přičemž stávající globální kultura a koncepce je to, co tuto krizi způsobilo a v jejímž rámci je neřešitelná. Pro řešení je třeba přejít na alternativní koncepci globalizace, v jejímž rámci jsou tyto nahromaděné problémy řešitelné.

 

Související:

 

Diskusní téma: Axiomatika globálního evolučního procesu

.

Cico Ciciak | 20.10.2016

Čo si myslíte o Sidorovej knihe: Chronologicko-ezoterická analýza
vývoje současné civilizace, kniha 2.?

Re: .

Pe-tri | 23.10.2016

Když text proseješ/verifikuješ metodologií KSB a DVTR, je možné jej číst. Ostatně tohle platí pro jakýkoliv text. Už to tady bylo dřív řešeno.
P.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 24.10.2016

Veď daj odkaz.

Re: Re: Re: .

Pe-tri | 26.10.2016

Nebylo to v samostatném článku, ale v diskusi a to už je dost dobře nedohledatelné. Možná už i tři roky zpět, dva určitě.
P.

nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Nikdo | 18.10.2016

Vystavím hypotézu:

Otrokářská společnost nemůže dosáhnout stability v následnosti generací.

Boží prozřetelnost považují za součást dokonalého algoritmu světa, který je takový, že nemůže dojít k jeho zacyklení. Bůh podle mně nezasahuje v reálném čase (navrhl to dokonale, že to nemůže spadnout), ale díky působení dokonale propracovaného algoritmu. To co vnímáme jako přímý zásah ruky prozřetelnosti jsou funkce nám skrytých úrovní algoritmu světa. Příklad: Otrokáři na chvíli dosáhnou pro ně zdánlivé stability, kdy potlačí pro ně viditelné symptomy, ale napětí se přenese do vnitřnějších skrytých úrovní, kde způsobí rozpad dané zdánlivě pro otrokáře stabilní struktury (dá se aplikovat i na sebe, pokud se chováme otrokářsky nebo otrocky ((což jsou spojené nádoby)) projeví se to na našem zdraví, se stejnou možností potlačení symptomů).

Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Cico Ciciak | 19.10.2016

>> "Otrokářská společnost nemůže dosáhnout stability v následnosti generací." <<

Vážne? História hovorí niečo iné. A nevieš presne, o aký typ otroctva sa jednalo, či s využitím nejakých high-tech alebo "mágie". Ja keď si len predstavím tých zmagorených ľudí v 3. ríši, tak nejako takto by mohlo vypadať stabilne udržateľné otroctvo po celé generácie.

Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Oracle 911 | 19.10.2016

Alebo stačí pozrieť na fašistov zo židovského geta, v oboch ich ateistických mutáciách,idealistická chodí do synagógy a ďakuje bohu, že je vyvolený (na čo je vyvolený nad tým radšej nerozmýšľa) a materialistická vykrikuje, že je rasa na vládnutie.

Re: Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Cico Ciciak | 19.10.2016

Hej, o duchovnom otroctve (relígiách) ani nehovoriac. Alebo indický kastovný systém trvá už koľko - vyše 100 generácií (1 = cca. 25 rokov)?

OK

Nikdo | 19.10.2016

Je to pouze osobní hypotéza, netrvám si na ni, ale také ji ještě nezavrhuji. Fašisti přežívají pouze proto, že jsou paraziti, ale jakmile by ovládli celou společnost spadlo by to. Historie nebo její prezentovaná část (ověřitelnost je obtížná) je plná válek, kde se právě ukazuje, že pokusy otročit druhé vedou ke katastrofám. To, že spadly minulé otrokářské civilizace, také hypotézu podporuje. Trochu zjednoduším, protože možná pojem "v následnosti generací" vykládám špatně, pro mně znamená, když se neudělá někde chyba tak stále. Zjednoduším hypotézu:

Otrokářská společnost nemůže dosáhnout stability.

Vidím čtyři možné varianty odpovědí:
souhlasím (intuitivně) 1x (za mně)
nesouhlasím (intuitivně) 2x (zatím ostatní)
vyvrácení
potvrzení

A děkuji za Vaše vyjádření. Berte to spíše jako zajímavou úvahu než spornou otázku.

Re: OK

Cico Ciciak | 19.10.2016

3. ríša podľa mňa mala slušný potenciál vytvoriť stabilné (hlavne duchovné, aj fyzické) otroctvo (hlavne na podvedomej úrovni) v perspektíve niekoľkých generácií - dlhodobo-udržateľné aj z materiálneho hľadiska, pretože Nemci to mali našlápnuté k národnej sebestačnosti po všetkých stránkach. Ten fašizmus tam prerástol cez celú spoločnosť skrz-naskrz a nejaký parazitizmus oligarchickej vrstvy bol podružný, keď zvyšok spoločnosti bol dokonale zmagorený.

Re: OK

Cico Ciciak | 19.10.2016

Ty si tvrdil, že to nejde udržať dlhodobo, no dejiny sú plné opaku (vojnami asi nie, ale tzv. "kultúrnou spoluprácou" - ako dlho sú už Slovania zotročený biblickou koncepciou?). V následnosti generácií znamená v postupnosti / generácia za generáciou (len neviem ako dlho) a podľa mňa to Hox myslel v globálnom merítku, keď už neexistuje žiadna taká kultúra (resp. je tak marginálna, že nemá šancu niečo zmeniť), ktorá by mohla zvrtnúť smerovanie sveta. A vtedy sa spustí nejaký objektívny korekčný mechanizmus.

Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Martin | 19.10.2016

Vaše hypotéza platí na některá období a formy otroctví. Nikoli však na celek. Otrokářům - těm skutečným kurátorům stávající otrocké koncepce nejde o trvalou stabilitu dané otrokářské epochy. Používají metodu kyvadla. Jedno otroctví je nahrazeno druhým. Asi by vám dnes vadily okovy a bič. Jak neefektivní a primitivní, když okovy mohou být tak, jak to mají dnešní otročtí mazlíčci rádi měkkoučké a heboučké v podobě bedny na splátky v domě na hypotéku a kreditní karty.
Huxley ve svém slavném projevu v Berkeley tvrdil, že se jednou otroci pomocí vhodné medikace a výchovy naučí své otroctví nejen snášet, ale i milovat a bránit. Ale není to vůbec podmínkou. Spíš by to jen odstranilo nutnost, aby otrokáři museli dokola vymýšlet otroctví další facelifty.
A v tomto ohledu asi opravdu není důležitá stabilita dílčího systému. Stačí se postarat o mezigenerační zapomnění a vyrobit vhodné hrábě :)

Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Cico Ciciak | 20.10.2016

Vcelku súhlasím.

Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Nikdo | 20.10.2016

No metoda kyvadla mi nepřipadá stabilní. Když jsem měl čerstvý řidičák, tak mi na chvíli strýc půjčil auto. No po jedné zatáčce jsem se začal "vlnit" a jen tak to ustál. Tvořivá (životní) energie neustále tlačí, chvíli se to může ustát, ale po čase dojde ke smyku (krach otrokářské společnosti špatného řízení - velká potopa) nebo k vyrovnání (opuštění otrokářské společnosti) ve společnosti pořád existují síly (například návštěvníci a autoři tohoto webu) kteří usilují o spravedlivou společnost, pokud se to podaří dojde k vyrovnání a už nebude společnost kmitat neustálými válkami.

Ze známe historie se vždy pár otroků mělo lépe (Ti budou otroctví milovat jako Američani s jejich snem) na úkor ostatních a tím vzniká rozrušující trvale neudržitelné napětí. Svět kolem nás po nás požaduje řízení, pokud kapacita řízení je tak drasticky oslabena (otrokářskou společností, kde rozhoduje pár vyvolených) je jenom otázka času než životní okolnosti vytvoří překážku, o kterou se taková společnost rozbije. Nevidím možnost zajistit takové zdroje, aby všichni otroci měli zlatou klec a i kdyby, tak se vždy nějací nespokojení najdou. Jiný úhel pohledu - pokud přijmeme, že je to tu tréningový prostor pro duše, které rostou a vyvíjejí se, tak tlak těch duší na další růst rozbije klec. Zde mně napadli bonsaje, které se daří udržet zakrnělé, ale na zase úkor zdrojů někdo se tomu musí věnovat a musí se to naučit mít k tomu nástroje atd. Nebo likvidace střední třídy vede k likvidaci společnosti, sice se všechno vyrobí automaticky v nějaké továrně, ale jak se to dostane a rozdělí mezi obyvatelstvo (míním současnou společnost, vyšší stupeň automatizace zase vyžaduje kvalitnější personál atd...). Lidé se prostě neustále pokoušejí o totální kraviny. V mém školním věku hodně obíhalo takovéto rčení: "lidé udělají dobrou a správnou věc, ale pouze pokud vyčerpají všechny ostatní možnosti a nic jiného jim nezbude", je to smutné ale něco tom je (vezměte si dospívání - jak je to obtížné se srovnat a nedělat totální kraviny).

Nedokáži v mysli najít způsob jak by si mohla otrokářská společnost zajistit stabilitu.

Re: Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Martin | 20.10.2016

S tím samozřejmě souhlasím. Ale zatím mohu opíraje se o historii hypoteticky tvrdit, že tato otrokářská společnost byla doposud udržitelná po dobu mezi dvěma kataklyzmaty. Ať již byla přírodního charakteru, kterým se takový systém nedovedl bránit, či přímo způsobena systémem samotným. A samozřejmě, kdybych si myslel, že taková to forma je uspořádání společnosti je něměnná, netratil bych tu čas.

Re: Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Sio | 21.10.2016

Vývoj nefunguje jako kyvadlo, spíše jako spirála. Spirála je trojrozměrná, prostorová záležitost. Pokud uděláme průmět pohybu po spirále do roviny kolmé na její osu, vidíme pohyb po kružnici. Ale spirála ukazuje, že každý oběh je o stupeň výš, má novou kvalitu. Otroctví dneška je stále otroctvím, ale přeci jen v jiné kvalitě, než otroctví ve starověku nebo otroctví černochů v USA. Lidé se dožívají déle, jsou sytější a vzdělanější, produkují více a také požadují více. Tento pohyb vzhůru trvá tisíce let, možné jsou i návraty zpět, ale nakonec se zrodí nová, vyšší kvalita. Je to nezastavitelný proces, jedinou alternativou je úplné zničení civilizace.

Re: Re: Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Nikdo | 21.10.2016

Souhlasím, dobrý příměr. S poznámkou, že kyvadlem je zde míněna metoda jakou se pokouší elita otrokářské společnosti zachovat svůj status "nadřazenosti".

Re: Re: Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Martin | 21.10.2016

Myslím že kyvado spirála se nijak nevylučují.V tom slova smyslu, že kyvadlo je princip a spirála popis děje. Naši milí otrokáři jsou v podstatě hegeliánci. Kontrolují umělou tezi i umělou antitezi a "kasírují" výstup... A historický proces potom odehrává v "kvalitativní" spirále. Byť ta "kvalita" může být diskutabilní. Římský otrok se mohl mít v řadě ohledů lépe, než Babišův daňový poplatník. Narážím na všechny ty svátky, Juvenálie atd... Nevolník za feudalismu dělal na panském cca tři měsíce a potom na sebe. Nevolník dnešní doby maká na panském cca sedm měsíců. Otázka jestli je kvalitativní posun jezdit autem ve zničeném životním prostředí nebo chodit pěšky na čerstvém vzduchu je myslím také na místě:)
S tím, že nová kvalita musí přinést zákonitě zánik to myslím není úplně jisté. Přesto, že je v této chvíli postavena na nesmírném plýtvání a zdrojové nestabilitě. A tady narážím na ten věčný spor mezi "malthusians" a "cornucopians..." Ergo i v rámci dnešní technologické společnosti jsme schopni nalést technologicko-kreativní řešení. Možno i tvrdit, že ty technologie máme dnes v šupleti. Problém spočívá nejspíš v tom, že by jejich aplikace byla v přímém rozporu s kontrolou nad otrokářskou společností.

Re: Re: Re: Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Sio | 21.10.2016

Celá společnost je dnes udržována pomocí utajování a zkreslování faktu ruku v ruce s masovou dezinformací. Ze všech těch lží se nafukuje bublina, která se neustále zvětšuje až nakonec praskne. Řekl bych, že se výbušnina v kritickém množství právě shromažďuje v západní Evropě a to ve Francii a Německu. S pokračující migrační vlnou se boří mýty, snižuje kvalita života původní populace a dojde i na chudnutí. Bude to ještě nějakou chvíli trvat, obyvatelstvo je velmi dobře zpracováno na úrovni prvních třech priorit a i na čtvrté je na tom dobře. Je ale otázkou času, než pochopí, že je vše jinak a pocit ohrožení vytlačí pohádky, které mají v hlavě. S násilím migrantů jde ruku v ruce i 5. a 6. priorita. Někdo se moc snaží, aby se Němci a Francouzi hodně radikalizovali. Od toho je krůček k tomu, aby přestali věřit v současnou demokracii a vymetli své elity železnou metlou. Bublina praskne a dojde na tu novou kvalitu. Jaká asi bude? Nacionální socialismus?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Martin | 22.10.2016

Přesně toho se obávám. Další naběhnutí davu na fungl nové jakobínské hrábě. Namísto těch hezkých snů o společnosti lidí s lidským strojem psychiky jen další píšťalky a bubny. Lidský stroj psychiky... Něco podobného psal už Schiller, když narozdíl od Kantova hřímání o musu a povinnosti tvrdil, že ušlechtilá duše pozná co je dobré. Společnost ušlechtilých duší by dost vyřešila. Jenže v jaké hloubce musí člověk rýt držkou v zemi, aby začal konečně žít v souladu s "božím záměrem" je otázka...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Sio | 22.10.2016

Tady jde o to, že většina lidí v US, EU i u nás zatím ještě neryje držkou v zemi. Ten proces samozřejmě běží a trend k tomu je, ale ten stav ještě nenastal. Nebezpečné bude, až dojde na střední třídy, což je asi 15 - 20% obyvatelstva. 5% jsou vyšší třídy, na ně to zase tak moc nedolehne a nějakých 75 - 80% ty nižší. Ty se zradikalizovat mohou, ale potřebují vůdce, kteří se zrekrutují z nas..ých chudnoucích středních tříd. Ty rozhodují, co bude, vládnou intelektuálním potenciálem i pracovitostí, jsou v ní jedinci se schopností zradikalizovat a vést masy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesedí mi, že minulá civilizace dosáhla stability v následnosti generací

Martin | 22.10.2016

Ono zbídačování střední třídy probíhá od sedmdesátých let, kdy se odpojily mzdy od produktivity práce, jak docela gramotně vysvětluje třeba Ilonka Švihlíková. Potom s nástupem neoliberálního modelu i pádem konkurence už nebyl důvod ke hře na sociální smír a zbídačování akcelerovalo. Respektive v poslední dekádě, neboť nakradený majetek v rámci piratizací východní Evropy a Ruska byl finálně prožrán.
Ale myslím, že důvody k revoltě nebudou ryze materiální. Velkou roli bude hrát zhoršující se kvalita života v dalších aspektech. Ať již úbytek občanských svobod, další fašizace demokratického procesu nebo bezpečnostní situace sehrají nejspíš podstatnější roli.

Vzniká otázka

Sio | 18.10.2016

proč Bůh nezlikviduje lusknutím prstů GP, když je tak zlej a kazí mu jeho dílo.

Re: Vzniká otázka

Nikdo | 18.10.2016

Milý Sio! Občas Tě tu vídám, ale jak můžeš dávat takové otázky? Přece jsi docela inteligentní, tohle už se tu vysvětlovalo mnohokrát z různých uhlů. To stejná otázka proč bůh stvořil peklo a co by jsme pak dělali z těmi, kteří sejdou z cesty, jak by jsme napravili a jak se jich zbavili. Stejně jako čert dělá poctivou práci, tak i GP, až budou lidé dobří, tak nebude potřeba, ale je to jeho práce jako čerta nás pokoušet a mást, aby jsme se zdokonalili k obrazu božímu. GP až nebude potřeba bude muset pojít vlastním peklem, aby se očistil a nakonec se mohl vrátit na správnou cestu (nebo třeba si hraje na zlého policajta, kdo ví). Není zlé peklo samo o sobě, je to ústav pro zlé lidi, co nás ale "sere" je, že se pekelníci převlékají za andělé, jsme pak z toho zmatení, nezbývá než se to naučit poznat a to po nás bůh a život požaduje.

Re: Re: Vzniká otázka

Sio | 19.10.2016

A tohle je v nějaké tlusté knize KSB anebo z kázání nějaké církve poplatné biblickému projektu? V knihách KSB jsem zatím na podobné tvrzení nenarazil. Takže i KSB hlásá, že zlo vlastně je potřeba, protože koná poctivou práci?

Re: Re: Re: Vzniká otázka

eM | 19.10.2016

Pokud je GP také "člověk", tak má také svobodnou vůli. A pokud je svobodná vůle ZÁKLADNÍM ELEMENTEM našeho vývoje, a já chápu že ano, tak nemůže něčí vůli omezovat jen tak, podle svých špásů (na to už tu byla diskuse která začínala podobnou otázkou). Omezovat něčí vůli může jen systém na základě univerzálních zákonů, platných pro všechny. Pokud by neplatilo pro všechny stejná pravidla, nebylo by to spravedlivé, a pokud by to nebylo spravedlivé, nikdo by nepochopil že máme směřovat ke spravedlivé společnosti. Nemůžeme přeci vytvářet spravedlivý systém, když jsme stvořeni k obrazu Božímu, a On by hypoteticky spravedlivý nebyl.

V tomto případě ani není třeba se odkazovat na KSB, myslím že s trochou přehledu o světové mytologii a různých sakrálních textech je to celkem logický závěr.

Pokud by to fungovalo tak, že by GP jakmile kazí Bohu plány byl "smeten", tak by musel být smeten každý, kdo se třeba jen rozčílí a zkazí jinému člověku náladu. Už v tu chvíli by se dalo říci že se chová agresivně a ne spravedlivě, a Bůh by ho tedy musel okamžitě smést z povrchu zemského.

Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Sio | 20.10.2016

Kdo jsi, abys soudil Boha, jestli jedná spravedlivě nebo ne? Klidně může smést GP tak, že si toho ani nevšimneme.
Co se týče GP, ten spravedlivý rozhodně není a právě on naši svobodnou vůli omezuje, pokud je mi známo. Stojí na vrcholu pyramidy moci davově-elitární společnosti.
Porovnávat akce GP s tím, že se někdo někde rozčílí je neadekvátní. Pokud to necítíš, nemáš dosud dostatečně rozvinutý cit pro MÍRU.

Re: Re: Vzniká otázka

eM | 19.10.2016

Podle mne po nás Bůh nic nepožaduje. Pokud je systém stvořený tak jak si myslím, nic po nikom nepožaduje, nikoho netrestá, provádí "jen" korekce. Naučit se rozeznat anděle a čerty, no, snad jsem tu analogii pochopil dobře. Pokud ano, tak jde spíš o to ani na jednoho se nespoléhat, věřit sobě a lidem, a společně použít rozlišení podle svědomí pro své konání. Tedy neopírat se o nějaké hypotetické čerty co nás svádí z cesty, ani anděle kteří pomáhají, ale pracovat hlavně s tím co Já jako člověk/My jako lidé děláme sami.

To že připouštím existenci takových bytostí o kterých mluvíš, je například u mne v tuto chvíli "víra" v egregory s programy, které právě zajišťují některé ty korekce ve vývoji světa a lidstva, tedy zajištění "trestu" (odstavení od řízení skrze omezení jeho zdrojů) pro toho kdo překročil míru dopuštění (míru odchylky od vyššího cíle) a zajištění toho, že se řízený objekt vrátí automaticky do stavu v rámci mezních hodnot Božího dopuštění.

V podstatě to koresponduje s tvrzením, že Andělé nemají svobodnou vůli (i přes to že v knihách jsou oproti stávajícím lidem výrazně mocnější). Tedy, na první pohled je nepochopitelné proč Lidé, očividně v rámci našeho uvažování nedokonale se chovající stvoření, si zasloužili svobodnou vůli, a Andělé, "dokonalé" a mocné bytosti, si svobodnou vůli nezasloužili.
Pro mne je to jasné, ne že nezasloužili, ale jsou to programy vestavěné v systému pro udržování vesmírných zákonů v chodu, a jako takové logicky nemohou mít svobodnou vůli. A protože nejsou součástí toho, co "se má vyvíjet" (podle mne), ale mají náš vývoj zajistit, tak i přes naši momentální nízkou úroveň jsou pořád stejně "dokonalí".

Re: Re: Re: Vzniká otázka

Sio | 21.10.2016

Myslím, že egregor není naprogramován jako bytost podobná člověku a mající své ego. To je blízko představě Boha jako stařečka na obláčku.

Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 19.10.2016

Fakt detinská otázka. Keby si sedel v autobuse s nadrb... šoférom a nikto z cestujúcich by okrem neho nevedel šoférovať, zabil by si ho? Boh asi nebude hlupák.

Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 19.10.2016

Boh, resp. objektívne zákonitosti nemôžu naraz/šokovou terapiou odstrániť GP alebo biblickú koncepciu, lebo momentálne lepších niet (tu pasuje tá analógia: radšej nechať šoférovať autobus plný ľudí vodičom-bláznom než nikým = ešte väčšia katastrofa). Všetko má svoje pravidlá a Boh ich musí dodržovať, inak by to nebol Boh, ale tyran so svojvôľou. Ale zase ľudia nižšieho rangu kapú jak muchy: vojny, choroby, nehody, upíjanie/ufetovanie sa k smrti, samovraždy; genetická degradácia, neplodnosť- aj u bohatých a mocných... Boh má k dispozícii rôzne prostriedky a musí postupovať precízne ako chirurg - obrazne povedané, urezať len to, čo nebude mať negatívny vplyv na celok. Prečo napr. zomrel na rakovinu gen. Petrov alebo Chelemendik na mŕtvicu? Alebo má vôbec zmysel "stiahnúť z obehu" napr. takú Merkelbábu (typických "zas-tupcov", ktorí väčšinou nemajú na výber a musia počúvať im nadradené úrovne, keď nechcú, aby ich systém - jeho vyššie riadiace časti - zlikvidoval), keď na jej miesto môže prísť min. taký istý nohsled a možno ešte aj horší? Boh skutočne nebude hlupák a jeho objektívne zákonitosti, mechanizmy stále fungujú.

Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 19.10.2016

Upravené:

Boh, resp. objektívne zákonitosti, ktoré navrhnul, nemôžu naraz šokovou terapiou odstrániť GP alebo jeho (krypto)otrokársku biblickú koncepciu, lebo momentálne lepších objektívne niet (tu pasuje tá analógia: radšej nechať šoférovať autobus plný ľudí vodičom-bláznom než nikým = ešte väčšia katastrofa). Všetko má svoje pravidlá a Boh ich musí dodržovať, inak by to nebol Boh, ale tyran so svojvôľou. Ale zase ľudia nižšieho rangu kapú jak muchy: na vojny, choroby, nehody, upíjanie/ufetovanie sa k smrti, samovraždy; sú odstavovaní od moci aj skrz genetickú degradáciu, neplodnosť - prejavujúce sa aj u bohatých a mocných... Boh má k dispozícii rôzne prostriedky a musí postupovať precízne ako chirurg - obrazne povedané, urezať len to, čo nebude mať negatívny vplyv na celok. Ďalej, prečo napr. zomrel na rakovinu gen. Petrov alebo Chelemendik na mŕtvicu? (Náhoda? Ale kdeže. My už predsa vieme, že náhody na svete neexistujú a všetko sa deje podľa určitých objektívnych zákonitostí.) Čo konkrétne robili zle, čo úplne nepochopili (...aj signály od Boha), v ktorých veciach išli proti Zámeru Tvorcu až tak, že ich ten nakoniec musel (chtiac-nechtiac) pri ich vysokom chápaní a vplyve na ľudí "odvolať" z tejto reality, aby nenarobili ešte viac zla? ("Postavenie zaväzuje, inak zabíja." Alebo: Čím vyššou morálkou a chápaním človek disponuje, tým je aj jeho zodpovednosť vyššia - nemá už taký priestor na zámerné/nevedomé chyby - rámec Božieho dopustenia sa zužuje.) Alebo má vôbec zmysel "stiahnúť z obehu" napr. takú Merkelbábu (typických "zas-tupcov", ktorí väčšinou nemajú na výber a musia počúvať im nadradenejšie úrovne mocenského systému, keď nechcú, aby ich ten - jeho vyššie riadiace časti zlikvidovali), keď na jej miesto môže prísť min. taký istý nohsled a možno ešte aj horší? Boh skutočne nebude hlupák a jeho objektívne zákonitosti a mechanizmy stále platia.

Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Sio | 19.10.2016

Zajímavá teorie. Hitler zřejmě bohu podle tvé definice nevadil. A patrně i nechal otrávit Stalina. Asi musel dodržovat pravidla, které sám vytvořil. No, patrně bude muset vytvořit dokonalejší pravidla a tady to zresetovat.
Takže lepší lidi zabíjí a horší nechává žít, fajn vědět.

Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 20.10.2016

To je teória a vypadá, že aj každodenná prax. Ty nie si Boh, aby si dokázal posúdiť človeka tak jak On. Tvoja chyba je, že ty všetko hodnotíš zo svojho subjektívneho pohľadu. Aj Hitler mal plusy, podobne ako Stalin mínusy, inak by asi nezlyhal (napr. dosť fajčil a bohvie ako vlastne zomrel, či otrávili skutočne jeho, alebo až jeho dvojníka). Nikto nie je vyložene zlý alebo dobrý, každý človek má svoje plusy a mínusy. Dobro a zlo v objektívnej realite neexistujú, už som to neraz aj tu, napísal. Tie objektívne pravidlá a zákonitosti Boha sú určite dokonalé a šlapú jak majú, jak švajčiarske hodinky. Napr. tu v diskusii naspodku to diskutér "Pravda sub." jednoducho vysvetlil so Sorošom: * http://afinabul.blog.cz/1303/grigorij-klimov-rodinny-album/komentare/1

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Sio | 20.10.2016

Trochu jsi mě překvapil, bez urážky, měl jsem dojem že uvažuješ černobíleji. Ano, Hitler i Stalin byli lidé a proto měli své plusy a mínusy, souhlasím.
Z mého subjektivního hlediska? Myslím, že naprosto KAŽDÝ člověk (subjekt) hodnotí VŠECHNO jen ze svého subjektivního hlediska, jinak to snad ani nejde?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 20.10.2016

Ja a čierno-biele videnie sveta? To si ma teda celkom urazil, po tom, čo som tu už za celú tú dobu napísal, ty "mraksista"! :DD

Človek hodnotí subjektívne, ale Boh objektívne - to si uvedom!

Ďalej už nemám nič, čo by som ti napísal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 20.10.2016

... k danej otázke napísal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Sio | 20.10.2016

Bůh v mém pojetí je absolutní, všezahrnující entita, množina, která je podmnožinou jen sebe samé. Na cokoli se podíváš, je to Bůh, resp. jeho součást. Položil jsem poněkud provokativní otázku v reakci na to, co jsem si přečetl v článku, to uznávám. Cokoli Bůh hodnotí, hodnotí i sebe. Bůh je nejen objektivní, on je sám o sobě objektivní realitou. Je těžko říci, zda vůbec něco hodnotí, podle mého názoru ne, protože ani nemá Ego, ve smyslu nějakého Já, jak to známe. Pokud by měl Já, muselo by být i nějaké Oni, což ale nejde, protože On je všechno. On je i GP, i ty i já i Hitler nebo Stalin. Takto já vidím Boha.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 20.10.2016

Samozrejme, že keď píšem, že Boh urobil, vykonal, rozhodol..., tak to myslím v obraznej rovine / v ľudskej reči - kvôli lepšej predstave! Boh nemá ani meno, ani formu, ani slobodnú vôľu jak človek... A ak si si nevšimol, tak som sa vôbec nezaoberal (ani nechcel) otázkami, čo je to Boh a podobne. Zas si ušiel inde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Sio | 20.10.2016

To si nemyslím. Probírali jsme otázku, proč Bůh neudělá to nebo ono. Došli jsme k otázce Boží vůle. A odtud mi příjde docela logické, že se musíme věnovat otázce, co to vlastně Bůh je a jestli vůbec nějakou svobodnou vůli má, nebo ne?
Já bych řekl, že konat v souladu s Boží vůlí je totéž jako konat v souladu s objektivní realitou, protože Bůh je objektivní realita.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 21.10.2016

Prečo by som sa mal baviť o niečom, čo je už jasné snáď väčšine z tu prítomných? Už by to asi išlo mimo tému a ani sa mi moc nechce. Veď si nakoniec sám napísal, že sa z tvojej strany jednalo skôr o provokatívnu otázku a tie pasujú najmä k trolom, nie? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Sio | 21.10.2016

Proč? Úkolem trolů je podnítit v lidech používání vlastního mozku? Já přece své názory nikomu nevnucuji.

Re: Re: Vzniká otázka

eM | 20.10.2016

S tím autobusem máš pravdu, ale s tím hlupákem, no...

Pokud jsme stvořeni k Jeho obrazu, tak on je Všechno, a je všechno co můžeme být my. A pokud můžeme být my hlupáky, tak i On je z části hlupákem.

Kdysi jsem říkal všem věřícím takovou neslušnou provokativní otázku:
"Když Bůh stvořil všechny a všechno, tak kdo stvořil anální sex?"
Vede to celkem k zamyšlení o Boží dichotomii, mne osobně analogické otázky (analogické nemyslím ve smyslu o análu) velice pomohly udělat si pořádek právě v těch tématech spravedlnosti, rovnosti, téma proč Bůh nepotrestá okamžitě a střelhbitě všechny co ubližují druhým...

Vždyť by musel potrestat v podstatě téměř všechny. Kdo z nás nikomu ani trochu nikdy neublížil? Nevědomky nebo vědomky s nikým nikdy ani trochu nemanipuloval? Nikdy si nepomohl "na úkor" druhého?

Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 20.10.2016

... ak je Boh taký všemocný, tak môže stvoriť taký obrovský kameň, že ho nezvládne zdvihnúť? Bola prv sliepka, alebo vajce? Atď., atď... Takto uvažovať je predsa nezmysel/nonsens/absurdum, nebezpečný začarovaný kruh. Je to niečo ako deliť nulu. O tom som sa vôbec nebavil, ani o tom, že či nás Boh stvoril na svoj obraz.

Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 20.10.2016

... resp. ako deliť nulou...

Re: Vzniká otázka

graul | 19.10.2016

hm...možno preto,že dal človeku slobodnú vôľu,možno preto,že keby neexistovalo zlo,človek by si nevážil dobro(a vlastne dobro bez zla a opačne nikdy nemôžu byť),možno preto nikdy neluskne prstami.A možno jednoducho preto,že žiadne prsty nemá,lebo ich nepotrebuje :-)

Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 19.10.2016

Nič také ako dobro a zlo v objektívnej realite neexistuje, to by si už mal vedieť, ak sem chodíš dlhšie. :)

Re: Re: Vzniká otázka

eM | 19.10.2016

Tak, podle všeho prsty má, a to ty naše, takže On spíš čeká až těmi prsty luskneme my.

Re: Vzniká otázka

KL | 19.10.2016

Ako by ludstvo potom ziskalo potrebne skusenosti? Nasa civilizacia sa musi vyvijat dama smerom k dosiahnutiu bozieho kralovstva na Zemi s pouzitim slobodnej vole. Na pochopenie tohto procesu je naozaj vyborny Jefremov Hodina byka.

Re: Vzniká otázka

Jura | 19.10.2016

Tím by dokázal, že jeho, tj. Boží výtvor člověk je nedokonalý... možná i to se taky díky temná, co GP celou dobu snaží....vyprovokovat Boha k přímému zásahu, či jinak řečeno ke komunikaci Boha s GP.

T9

Jura | 19.10.2016

.... síly temna ...

Re: Vzniká otázka

Mentol | 19.10.2016

S najväčšou pravdepodobnosťou preto, že nikto taký ako GP v skutočnosti neexistuje.

Je to podobná otázka ako: Prečo Boh lusknutím prstov nezlikviduje Smrť (tú kmotru s kosou)? Ľudia by potom mohli žiť večne.
Smrť (tá s kosou) je len perzonifikáciou určitých biologických zákonitostí a rovnako aj Globálny Prediktor, je len fantastická perzonifikácia reálnych geopolitických zákonitostí.

Ešte malá poznámka, skôr než sa spustí shitstorm. Leva-net čítam rád, pretože prináša zaujímavé a aktuálne informácie z ruského prostredia ale to bláznovstvo s Globálnym Prediktorom už podľa mňa presiahlo medze zdravého rozumu.

Re: Re: Vzniká otázka

eM | 20.10.2016

Jak chceš popsat teorii určité vrstvy řízení a procesů která ta vrstva používá, když tu vrstvu nijak nepojmenuješ? Pokud se o té vrstvě chceš bavit, pracovat s jejím řízením, eliminovat to řízení a převzít ho, jak by jsi to chtěl popsat když by jsi "to" nepojmenoval?

A pokud ten element řídí globální procesy, a základem jeho řízení byla vždy predikce variant budoucnosti a jejich pravděpodobností, proč je špatné použít název globální prediktor?

Re: Re: Re: Vzniká otázka

Mentol | 20.10.2016

Nie, nie je to vôbec špatné, pokiaľ chápem, že je to personifikácia určitých procesov alebo javov (chamtivosti, pudu sebazáchovy, čojaviem čoho ešte).
Pokiaľ ale začnú úvahy o egyptských kňazoch, prežívajúcich pomocou tajnej mágie tisíce rokov až do súčasnosti, tak sme sa posunuli od substitúcie k rozprávke. Od zdravého rozumu k fantazmagórii.
Za prijateľnú považujem koncepciu egregorov, ktorá sa tu tiež niekedy objaví, mimochodom je viac-menej totožná s Dawkinsovou predstavou mémou aj keď pri egregoroch ma tiež desí častá potreba ich antropomorfizovat.

Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 20.10.2016

"Pokiaľ ale začnú úvahy o egyptských kňazoch, prežívajúcich pomocou tajnej mágie tisíce rokov až do súčasnosti, tak sme sa posunuli od substitúcie k rozprávke. Od zdravého rozumu k fantazmagórii."

To je len tvoj subjektívny dojem, zdá sa, vyplývajúci z veľkej neznalosti danej problematiky. Máš už prečítané aspoň nejaké práce od VP-ZSSR, alebo si sem prišiel len poučovať o svojej pravde?

Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Mentol | 20.10.2016

Prišiel som len poučovať o svojej pravde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 21.10.2016

Poradil by som ti nezapájať sa do diskusie o problematike, o ktorej nemáš ani páru! Lebo to potom vyznie dosť komicky. Ak ti vyhovuje úroveň chápania, na ktorej sa momentálne nachádzaš, tak v poriadku, len tu potom niekoho nepoučuj o nejakých fantasmagóriách. Je to minimálne neslušné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 21.10.2016

Škoda, že ešte asi nie je preložená práca/kniha VP-ZSSR: "Dialektika a ateismus: dvě nekompatibilní podstaty". Tá by bola podľa mňa mohla byť pre takých ako si ty celkom vhodná, a nielen.

Re: Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 21.10.2016

Egregory/biopolia a mémy to je ako hrušky a jablká. Zase si vedľa. A nespravia to ani tie tažko odborne znejúce pojmy, ktorými strieľaš viac-menej od buka do buka.

Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 21.10.2016

Aj Boh-Tvorca je len subjektívne človekom zvolený všeobecný pojem, ktorý zastrešuje niečo zložitejšie, čo je za tým. Podobne GP: 22 znacharov zo starovekého Egypta (pri určitom chápaní z Atlantídy a možno ešte aj z dávnejších dôb)... riadiaci svet hlavne bezštruktúrne/nepriamo pomocou egregoriálno-matričnej "mágie"... Alebo alternatívne: ... ľudia v pozadí globálnej politiky ašpirujúci na sveto-vládu...

Re: Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 21.10.2016

... potomkovia 22 znacharov...

Re: Re: Vzniká otázka

Cico Ciciak | 21.10.2016

A ak si si ešte nevšimol, tak celý tento portál je zameraný predovšetkým na KSB a DVTR, kde sa okrem iného používajú pojmy ako Globálny prediktor/parazit, egregory/biopolia, matrice... takže chodiť sem len kvôli článkom o Rusku, tak to je napr. ako využívať PC iba na pozeranie porna. :DD

koniec

Oslo | 18.10.2016

Existuje nejaky dokaz o tom, ze predchadzajuca civilizacia bola vyspela na nejakej urovni, ako je to v clanku a ze bola znicena z urciteho dovodu? Tieto "fakty" su v clanku povazovane za uplne jasne a preukazatelne, mna by zaujimalo, na zaklade coho. Lebo zatial sa na to pozeram ako na pribehy od Danikena.

Re: koniec

Hox | 18.10.2016

Otázka není zda fakta, evidence jsou nebo nikoliv, ale kdo z nich je schopen vyvodit závěry a kdo jim věnuje pozornost.

Re: koniec

Cico Ciciak | 18.10.2016

Tých civilizácii tu muselo byť ešte podstatne viac, ale nemyslím si, že je to dnes hlavná otázka/priorita, ktorú by malo ľudstvo riešiť (podstatný je hlavný poznatok z článku). Určité informácie - predpoklady/hypotézy sú myslím v knihe Smutné dedičstvo Atlantídy...

Re: Re: koniec

LV | 18.10.2016

Cico,máš pravdu, prvá zemská epocha bola Hyperborejská, potom Lemurská v Tichom oceáne - černosi sú pozostatkom Lemúrie.
Nasledovala Atlantská epocha, tá sa potápala na dvakrát - v prvej
fázi siahala od Ameriky po Jeruzalem - vtedy Sálem, kde vládol
Melchizedek kráľ Sálemský -súčasník Abraháma. V druhej fázi
existovala ako ostrovy -Platón popisuje túto vcelku správne.
Aziati a indiáni sú pozostatkom Atlantídy. Po úplnom zániku
Atlantídy nasledovali tieto kultúry: 1./ Staroindická, ktorú viedli
Ráma a Krišna. 2./ Staroperzská - tú viedol Zoroaster čiže
Zarathustra. 3./ Egyptsko-Babylonsko-Chaldejská,
4./ Grécko- Rímska, 5./ Anglosasko-germánska, 6./ kultúra
je Slovanská - Všeslovanská.
Tie ľudské hrátky posledných kultúr už pozná každý školák.


Re: Re: Re: koniec

LV | 18.10.2016

Zabudol som uviesť,že už v začiatkoch Staroindickej kultúry
v severných častiach Indie sa nachádzali Árjovia - Árijské kmene
mali vyspelú kultúru a vyspelé zbrane - podobne ako Ráma a
Krišna.Svetlovlasí Árjovia sa potom rozšírili až na územia dnešného Ruska a Europy.

Re: Re: Re: koniec

Hox | 18.10.2016

Tohle jsou pouze mýty. Kromě toho to rozdělení kultur na konci je v rozporu s nálezy, indická védická kultura přišla do Indie ze severu s Árji, a reprezentovala kulturu dominantní v celé Eurasii, která se ale posléze zachovala do dnešní doby hlavně v Indii. Nejstarší védy nepopisují událost, které se staly v Indii, nýbrž na severu eurasie. Sanskrt je slovanský jazyk zamrzlý v čase, a na severu Ruska je spousta toponymik a názvů řek, které jsou v indických védách. V samotné Indii nejsou. Na severu Ruska byl donedávna (polovina 20. století) dialekt, kterému znalec sanskrtu rozuměl bez překladu, protože to pro něj byl "zdeformovaný sanskrt".

Re: Re: Re: Re: koniec

Sio | 21.10.2016

To zní jako nepopiratekný fakt, že staří Ukrové vykopali Černé moře ... :-)

Re: Re: Re: koniec

LV | 18.10.2016

Zabudol som uviesť,že už v začiatkoch Staroindickej kultúry
v severných častiach Indie sa nachádzali Árjovia - Árijské kmene
mali vyspelú kultúru a vyspelé zbrane - podobne ako Ráma a
Krišna.Svetlovlasí Árjovia sa potom rozšírili až na územia dnešného Ruska a Europy.

Re: Re: Re: koniec

Cico Ciciak | 19.10.2016

No ja som myslel ešte nejaké pred stovkami miliónmi rokov.

Re: Re: Re: Re: koniec

Sio | 21.10.2016

Docela vzrušující je představa, že možná jezdili na dinosáurech. Odsud patrně Tolkien vymyslel název Sauron. Neříkalo se jim Elfové?

Zaujímavé

MaRcel | 18.10.2016

Niekto v Ruskom KSB musel čítať Carlosa Castanedu, súdim podľa viacero informácií podávaných...napr.glob.řečiště záměru. Koniecc koncov pred mnohými rokmi aj mňa naň upozornili moji ruský a bulharský priatelia a priateľky...A vďaka tomu som sa nezamotal do všetkých tibetských, indických, Anastázií, scientologických, jehovistických,channelingových a neviem akých svetuškárskych k.....ín. Pretože ak má človek problémy tak má tendencie hľadať a tak...
Veľa píšem a nechce sa mi. Podstata: zacyklili sa aj starý šamani a preto prišlo niečo hrozné a a rozbilo im hlavy a zrušilo ich bohorovnosť. Ale to boli šamani úplne iný a ďaleko mocnejší než si čokoľvek dnes vieme predstaviť a spájať s nimi.. Ale dôležitejšia je informácia o Orlovi, ktorý stvoril všetko vo vesmíre, vyžarovanie jeho emanácií a stvroil vvedomie všetkých žijúcich bytostí a nie len na zemi...a v čase smrti vysáva z ka6dej bytosti jej vedomie lebo je to jeho potrava...A je absolútne zbytočné sa k Orlovi modliť, lebo jeho ľudská časť je príliš malá, aby pohla celkom. Ale šamani sa naučili ovládať zámer (skáčem teraz z témy), niektorí sú majstrami zámeru... No a potom sú tu Blátivé stíny...anorganická bytosť, ktorú poslal Vesmír na ľudí... A tu je tá pointa dobra a zla a náboženstiev a hádok a úvah a pravdy a klamstva a všetkých tých "ľudských"sračiek, lebo... Lebo aby si nás mohli podmaniť a živiť sa našou energiou alebo žiarivým jasom vedomia, museli nám vnútiť svoju myseľ, svoj spôsob rozmýšľani (nie vedomie ale myseľ). Takže máme dve mysle, jedna je v pozadí zdeptaná a utláčaná a čokoľvek vám, nám chodí po rozmysle a ako to vnímame je ich dravčia myseľ. Stojí za to prečítať si jeho knihy ale všetky až tak sa obraz zloží. Lebo tam nie sú žiadne úvahy a pocity a ochkanie akrochkanie nad nesprvodlivosťoua kto a kedy nám pomôže a podobné ľudské sračky. Pretože žijeme v zasratej dobe na zasratom mieste svoje z... životy. Alebo možno žijeme v úžasnej dobe, na nádhernom mieste a úžasnom čase... Tie knihy naučia človka pokore bojovníka a nie pokore žobráka. ALe iba Carlos Castaneda..Nechoď ľahšou cestou cez tých českých a iných amerických kvázi šamanov, lebo tí vedú ľudí do riti s prekrútenými učeniamy a parazitovaním. Tak lovu zdar a nechajte si mudrovanie svojej dravčej mysli, ktorá nájde sto dôvodov prečo nie a dvesto dalajlámov kroým budú na diaľku bozkať riť, alebo iných "osobností", ktoré na diaľku obdivujú a analyzujúa :-)))

Re: Zaujímavé

DušanBe | 18.10.2016

Taky jsem četl Castanedu. Celého. Chci se zeptat, jak se Vám daří skloubit učení Dona Juana a rodinný život?

Re: Re: Zaujímavé

eM | 20.10.2016

Nemyslím že Castaneda je jediný, to je trochu rouhačské řekl bych s nadsázkou, každý máme svoje určení tady na světe. Tak například Miguel Ruiz v podstatě pracuje s podobnou konstrukcí, a tipl bych si že Castaneda dostal v podstatě verzi Toltéckého učení. Těch podobností Castanedy a Ruize je opravdu mnoho.

Přivedla mne k tomu tvoje otázka o slučitelnosti té nauky a rodinného života... to platí u "Čtyři dohody" také.

Moje odpověď je, že je třeba to aplikovat jednak postupně, a jednak podle objektivních možností prostředí, ve kterém žiji. Na mnoha místech světa to půjde aplikovat téměř kompletně, a to i v rodině, a někde jen opatrně a po troškách.

Re: Re: Re: Zaujímavé

MaRcel | 20.10.2016

Ale tu neide o Carlosa Castanedu. Ten sa dostal do situácie a spoločnosti, ktorú ani nechcel a ťažko sa s tým vyrovnával. On objektívne popísal to čo mu bolo povedané, čo videl, čo zažil. Nevkladal do toho svoje názory a prekrucovania. To je literatúra faktu. Žil si ďalej svoj život antropológa ale už zmenený a s iným cieľom a úzkou skupinou ľudí, aj sa ženil. Neotvoril si ášrám, nerobil kurzy o nirváne o jierarchiách mimozemšťanov, nechodil do džungle s účastníkmi kurzov za poplatok húliť ayahuascu a peyotl, naopak odmietrli to ako veľmi škodlivú časť starého učenia, nezrobil si apku, ktorú si môžte stiahnuť a ako tupá ovca čítať za poplatok, že čo máte robiť vo svojom živote. Zostal čkovekom. Nie guru, ktorý vás za lóve privedie do nirvány...

Re: Re: Zaujímavé

MaRcel | 20.10.2016

Ďakujem za opýtanie. Dobre. Mňa nechytil žiaden Don Juan. Patrím k 99,999% populácie...:-)))

Re: Re: Re: Zaujímavé

Škoda | 21.10.2016

Don Chuan je člověk a na jeho příběhu se dá hodně naučit. Doporučuji knihu Josefa Tomana Don Chuan, skvostná čeština, možná má i svou slovenskou verzi.

Re: Zaujímavé

Nikdo | 19.10.2016

Jednodušší vysvětlení je, že pravda je jenom jedna a lze ji nalézt. Například chcete si přepočítat nějaký příklad, tak ho dáte vypočítat někomu dalšímu a pokud se shodnete je velmi pravděpodobné, že výsledek je správně, Pokud více nezávislých badatelů dojde ke stejnému výsledku tak to ukazuje na to, že mohli objevit pravdivou informaci. Každý čert Vám řekne deset věcí, ale jedna z nich bude lež a vy nevíte která. Na každém systému a náboženství se dají najít pravdivé věci, jinak by se o ně málokdo zajímal, ale jsou v nich skryté informační miny a pasti. V tom je KSB jedinečná, že se snaží o pravdivé popsání světa, nedává tam žádnou skrytou lež, s tím, že se může v něčem mýlit, ale je natolik správně postavená, že ji odhalení nějaké mýlky nerozbije, poznání je v ní otevřené.

Wikipedie: Castaneda zemřel 27. dubna 1998 v Los Angeles kvůli komplikacím s rakovinou. To není dobrá vizitka.

Re: Re: Zaujímavé

eM | 20.10.2016

Přesně jak tvrdí Uvarov... každý kdo se vydá na cestu duchovního poznání a jde na to neznale, bez synchronizace času lidského těla a času těla planety, dostane raka.

Sedí to.

Re: Re: Re: Zaujímavéi

MaRcel | 20.10.2016

K tomu nemám čo dodať. Takže kdo má raka je hriešnik a bol potrestaný? To vrchol arogancie a ľudskej tuposti, čo tu bolo napísané. Držím Vám palce aby ste boli zdravý. Takže Stalin ktorý bol otrávený bol zlý človek a vrah národov? A Hitler, ktorý aj podľa KSB "asi" dožil v lat.amerike ako dobrý ujco a liečiteľ, bol naozaj ľudomil...??? Gratulujem súdruhovia. A čo sú potom ľudia ktorý zomrú pria autonehode, cukrovke, plynom, nožom, úrazom, v ohni, otravou, obesením, na zástavu srdca a esšte neviem koľko miliónov tvári má smrť...? Nadiktovala smrť Vašim "expertom" nejakú tabuľku, podľa ktorej si vyberá ľudí? A našli ste sa v nej? Zaplatii ste si nejaký kurz ako ojebať smrť a zomrieť na starobu? Tak Vám gratulujem, patríte medzi ostatných nesmeteľných géniov... A verím, že to isté vám povedia ľudia, ktorý sa s tým ochorením stretli medzi blízkymi. ...Fakt klobúk dole.

Re: Re: Re: Re: Zaujímavéi

Cico Ciciak | 20.10.2016

Máš hysterický záchvat pán?

Re: Re: Zaujímavé

MaRcel | 20.10.2016

Juj škoda, že som sa nekukol do Wiki ako zomrei Castaneda o pár rokov na to, než som si ho prečítal...Do khelu.A teraz neviem či sa mám kuknúť zasa do Wiki čo píše a DVTR, keď už ju mám prečítanú... Tak teraz neviem súdruhovia. No nič, už držím Vám Wiki.:-))

.

Cico Ciciak | 18.10.2016

>> "Kdyby nebylo zla, spokojilo by se s tím objemem znalostí a stavem, v jakém se nachází. Ale zlo nutí dobro hledat obranné možnosti, zacpávat díry, používat svůj tvořivý potenciál. V podstatě pokud dobro nedopouští, aby zkušenosti se zlem a vědomosti byly zapomenuty, zužuje zlu prostor variant možností jak se realizovat. A zlu vždy unikají jeho vědomosti, takže dobro se nejen učí účinně bránit, ale i dělat prevenci." <<

Áno, pokiaľ by neexistovalo (subjektívne) zlo (objektívne len odklon od optima), ako by potom človek vedel, že či sa už nachádza v optimálnom stave, resp. či sa k nemu blíži, alebo naopak od neho vzďaluje? "Zlo" sa skutočne objektívne zdá byť ako faktor, ktorý pôsobí/tlačí na človeka, aby bol nútený sa ten rozvíjať - "nezakrpatieť".

.

Cico Ciciak | 18.10.2016

>> Matematickou řečí, poté co se "vyhledávací algoritmus" zacykloval na "lokálním optimu" bez možnosti z něj samostatně uniknou, byl proveden "zásah a korekce" aby bylo v budoucnu možné nalezení "globálního optima". <<

Áno, je to objektívna pravda, veď aj v praxi napr. v prírode máme doslova denno-denne možnosť zreteľne vidieť jej korekčné zásahy - mechanizmy a algoritmy. Niekde sa vzali, sú dielom Tvorcu. Príroda a Vesmír sú tie najdokonalejšie výtvory/systémy Tvorcu, aké môže človek svojimi obmedzenými zmyslami vidieť a skúmať. Kde každý proces (čo je vlastne aj život človeka) prebieha v preddefinovaných ohraničeniach/rámcoch a podľa určitých objektívnych zákonitostí, aby sa docielil rovnovážny stav. Keď si toto človek uvedomí, tak jeho život už nemôže byť viac podriadený "zlu" a ničeniu, ale byť toho nápomocnou súčasťou. (Mojim osobným ideálom je vegetariánstvo.)

.

Cico Ciciak | 18.10.2016


>> "Došlo k bezvýchodnému (infernálnímu) zacyklení na stádiu nevolnické civilizace, která byla stabilní v následnosti generací, a překročila práh, kdy by se situace mohla někdy v budoucnu změnit."


Prečo sa potom tí blázni znova pokúšajú o to isté, keď je ich činnosť už vopred odsúdená k zániku v dôsledku pôsobenia preddefinovaných objektívnych zákonov/zákonitostí Vesmíru a Tvorcu? Uvedomujú si to vôbec (alebo sú už natoľko zdegenerovaní?) a skôr im ide len o parazitizmus na svojich hostiteľoch - ľuďoch, ktorý chcú čo najviac predĺžiť, hoci vedia, že sa raz skončí a oni odídu za zabudnutia?

Re: .

Cico Ciciak | 19.10.2016

Čo myslíte?

kluci,

rom | 18.10.2016

pindáte sice hezky, nicméně situace se stále zhoršuje. Lidi sou nasraný, udřený,zadlužený, mladý vožralí a zfetovaný, všichni vymaštěný propagandou. Navíc sílí proud braunů a negrů, už je potkávám téměř denně. Kdyby mi někdo v době dejme tomu kolem 11. září 2001 řekl, že česká vláda k nám bude proti naší vůli do země dovážet statisíce teroristů, asi bych na něj zíral jak na marťana. A vy s tim kluci, vy s tim neuděláte vůbec nic. To je tak to jediný čim sem si jistej. A teď to můžete smazat.

Re: kluci,

Cico Ciciak | 18.10.2016

>> "Kdyby mi někdo v době dejme tomu kolem 11. září 2001 řekl, že česká vláda k nám bude proti naší vůli do země dovážet statisíce teroristů, asi bych na něj zíral jak na marťana."

O čom to žvaníš?!

Re: Re: kluci,

rom | 18.10.2016

pokud to skutečně nechápeš, docela ti závidím

Re: Re: Re: kluci,

Cico Ciciak | 18.10.2016

Narážal som na tvoju lož ty cigáň! :DD

Re: kluci,

Jura | 18.10.2016

Jsi tu asi poprvé, že?

Otázka

el | 18.10.2016

Otázkou zůstává, proč selhala i tato civilizace?

Re: Otázka

Paulo | 18.10.2016

Áno, presne tak to kontextovo vyznieva, hodil by sa ešte posledný, záverečný odstavec, aby sa nenabíjala takáto maTrica ešte aj na tomto webe, keďže vieme, že to ide a zrejme aj pôjde inak.

Re: Re: Otázka

Interbulo | 18.10.2016

A Božsky som sa zamyslel a vyšlo mi toto: Boh si síce vymyslel Vesmír v čase, ale nevidí dopredu, proste tápa a na to nás vytvoril, aby sme za neho bádali, že čo ďalej. On ovláda celé dejiny minulé, len budúce nie, takže nás používa ako prieskumníkov a my mu to žerieme! No, ale. čto délť...rabótať!!! Tak, ďelajme. možno sa pohneme z miesta....

Re: Otázka

Hox | 18.10.2016

Neselhala, jestli to tak vyznělo, nebylo to tak myšleno. Šlo poukázání na fakt, že současná civilizace by měla poměrně rychle přijít k rozumu, pokud chce přežít, neb se nachází na hraně propasti. Ještě není "večer" ... koncepce, která zná řešení a umožní řešit všechny problémy lidstva samozřejmě existuje, nechtěl jsem to psát až tak polopaticky, proto je tam "v rámci nyní panující (biblické) koncepce jsou problémy neřešitelné" a nikoliv "problémy jsou neřešitelné". Hranici, za kterou nebude návratu, Lidstvo ještě neprošlo a osobně vím že neprojde, v poslední době se vektor směřování mění už výrazně. Otázka je jen, jak lehký nebo těžký ten přechod/přerod bude.

Re: Otázka

Sugar | 18.10.2016

Tato civilizace selhává, ještě plně neselhala.

Podstatný rozdíl oproti minulé civilizaci je to, že GP je nucen alespoň minimálně spolupracovat na variantě přechodu lidí k Člověku díky vyvinuté technosféře. Jinak sám nemusí přežít.

Aneb:
"Padouch nebo hrdina, všechno jedna rodina."

Re: Re: Otázka

Martin | 18.10.2016

Jenže kde vzít "materiál" nutný k restartu a přechodu na udržitelnou variantu? Celé dvacáté století bylo plné projektů velmi itenzivní debilizace a zombifikace západní společnosti. A to moc nadějí nedává. Nemluvě o tom, že rapidní rozvoj technosféry ve spojení se zombifikací, zničenou kulturou a morálkou je velmi výbušná substane. A zbytek světa touží být (žrát) jako "my..." GP to táhne k jakési neofeudální transhumanistické společnosti a otroci se na tom nadšeně podílejí. Možná přichází určitá reflexe, či probuzení. Také je možné, že lídlujícího Honzu Troubu nakonec vytrhne z letargie to, že nesežene kus flákoty na grill, ale jen proto, aby si naběhl na nějaké jakobínské hrábě.

Re: Re: Re: Otázka

Cico Ciciak | 18.10.2016

Masa ešte len vzniká a autosynchronizačné procesy sa silnejšie prejavia až vznikne v spoločnosti kritické množstvo dostatočne chápajúcich ľudí. To je prosté.

Re: Otázka

Cico Ciciak | 18.10.2016

Veď práve KSB a DVTR podrobne popisuje (zámerné) chyby a nedostatky tejto poslednej globálnej civilizácie.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek