Atlantická predhistória otroctva súčasnej planetárnej civilizácie

Atlantická predhistória otroctva súčasnej planetárnej civilizácie

10.2.2017

 

Oficiálne historické zdroje súčasnej planetárnej civilizácie uvádzajú, že otrokárske zriadenie nahradilo prvotnopospolné zriadenie, a v histórii ľudskej spoločnosti predstavovalo prvý spoločensko-ekonomický útvar, založený na vykorisťovaní človeka človekom.

Atlantická predhistória otroctva súčasnej planetárnej civilizácie.doc
Atlantická predhistória otroctva súčasnej planetárnej civilizácie.pdf


Je to však pravda? Existuje množstvo rôznych svedectiev archeológie, geológie, histórie, povestí a príbehov o tom, že súčasná civilizácia nie je prvá a pred ňou, približne pred 13 tisíc rokmi, existovala iná civilizácia, ktorú mnohé zdroje spájajú s Atlantídou.

Predstavu o živote predchádzajúcej globálnej civilizácie si môžeme utvoriť len z mýtov a tajných náuk, ktoré nie sú určené na cielenú propagáciu v dave, a v súčasnej civilizácii sú od dávna predávané medzi osobami, ktoré to majú dovolené a sú zainteresované, hoci sa táto špecifická informácia v niektorých epochách predstavuje aj davu v podobe kuriozít rôzneho druhu. To všetko, spolu s aktuálne prevládajúcim historickým mýtom znamená, že kamenná doba, ako nám to predkladá archeológia, bola. No nie všetci, ktorí prežili predchádzajúcu globálnu katastrofu, ktorá jej predchádzala, zdiveli na úroveň doby kamennej. Okrem toho, podľa jednej z rekonštrukcií obrazu života predchádzajúcej globálnej civilizácie, vychádzajúcej z mýtov, žili ináč, než my…

PRAMENE SÚČASNÉHO RASIZMU

«Rasa pánov» bola pomerne málo početná a obývala len jeden z kontinentov, ten s najpriaznivejšou klímou. Mimo tohto kontinentu sa nachádzali len jej oporné body na účely riadenia hospodárskej činnosti, ktorú obsluhovali jej podriadené (neslobodné) národy, ktoré boli zbavené možnosti vykonávať výrobnú alebo inú činnosť na báze technogénnej energie. Toto zabezpečovalo vysokú spotrebiteľskú úroveň «rasy pánov» pri relatívne bezproblémovej ekológii planéty ako celku. T.j. súčasné úmysly rozdelenia planéty na «zlatú miliardu» a ju obsluhujúci «pracovný dobytok» majú vo svojom základe dávnu, hlbinnú psychickú zápletku.

Jedna z rekonštrukcií tohto druhu potvrdzuje, že exempláre osôb «rasy pánov», ak aj neboli telesne nesmrteľné, tak boli vnímané ako nesmrteľné všetkým ostatným obyvateľstvom planéty, pretože dĺžkou života mnohokrát prevyšovali im zotročených: toto bolo základom legiend o bohoch a polobohoch, kedysi žijúcich medzi ľuďmi. Nie je vylúčené, že vo vzťahu k zotročeným využívali génové inžinierstvo, premeniac ich tak fakticky na biorobotov, ktorí mali účelovo umelo ohraničené schopnosti vlastného tvorivého rozvoja.


záber z filmu «Mŕtva sezóna»

 

Ako je známe, toto je v súčasnej globálnej civilizácii, obzvlášť v jej Západnej zložke, najväčšou túžbou mnohých predstaviteľov vládnucej «elity». Film «Mŕtva sezóna» je len jedným z umeleckých stvárnení reálne uskutočnených vedeckých výskumov, s cieľom vytvoriť s pomocou vedy rasu «pánov» a množstvo rás riadených bio-mechanizmov, ktoré by ju obsluhovali, samé by sa rozmnožovali, boli by funkčne špecializované a diaľkovo programovateľné (technogénne – príkladom čoho je film «Transcendencia», a senzibilne, o tom film — «Stroj času»).


«Transcendencia»


«Stroj času»  

 

Tak či onak, snahy zriadiť v globálnych rozmeroch niečo podobné druhu rasovo-«elitárnej» rekonštrukcii života Atlantídy je možné pozorovať v priebehu celej histórie súčasnej civilizácie. A tieto snahy sú tým viditeľnejšie, čím väčší pokrok dosahuje veda a technológie súčasnej civilizácie. Avšak, v súčasnej globálnej civilizácii by sa otvorená vláda «pánov» nad «hovoriacimi nástrojmi» a otvorené rozdelenie spoločnosti na «pánov» a «pracovný dobytok», vlastné pôvodným regionálnym civilizáciám, neudržalo.

Nie je vylúčené, že atlantická «rasa pánov» predchádzajúcej globálnej civilizácie nekontrolovala celú planétu bez obmedzenia, ale boli regióny, ktoré si samostatnosť svojho riadenia zachovali. V nich tiež nie všetci počas globálnej katastrofy zahynuli. Je možné, že práve to leží v základe ostrých rozdielov kultúry oblasti Tichooceánskeho Východu a kultúry okolo Atlantického Západu, a tiež kultúry dokolumbovskej Ameriky v súčasnej globálnej civilizácii.
Jednako, ak nebudeme brať do úvahy osobitosti života predchádzajúcej globálnej civilizácie, tak nepopierateľne hlavné, na čo je potrebné zamerať pozornosť je dnes prevládajúci historický mýtus:

Paralelne s kamennou dobou súčasnej globálnej civilizácie sa rozvíjala civilizátorská misia z predchádzajúcej civilizácie tých, ktorí z predchádzajúcej civilizácie prežili.

Okrem toho, katastrofa nemusela byť neočakávaná, následkom čoho tí, ktorí sa s touto možnosťou seriózne zaoberali, sa o svoje prežitie a aj o záchranu kultúrneho dedičstva postarali vopred, s cieľom následnej obnovy normálneho života v súlade s ich predstavami. Ak k prognózam zaujali seriózne stanovisko aj riadiace vrstvy, potom podnikli štátom (zriadením) riadené úsilie na zabezpečenie urýchlenej obnovy normálneho (v ich ponímaní) spôsobu života po katastrofe.

Biblické aj Koránické správy o Noemovej arche, vo svojej podstate predstavujú účelnú reakciu na varovné prognózy tohto druhu. Tiež je potrebné mať na zreteli, že aj biblické, aj koránické správy o arche sa zhodujú v tom, že archa je dielom opozície vládnuceho režimu predošlej civilizácie. Predchádzajúca civilizácia bola cieľavedome zničená Zhora, prostredníctvom poskytnutia jej možnosti zahynúť v Božom dopustení, za jej nenávratne zvrátenú morálku a etiku, pretože jej vládnuca «elita», u ktorej prevládal démonický režim psychiky, nadobudla neobmedzenú vnútrospoločenskú moc, stabilnú v následnosti pokolení (niečo podobné je popisované v románe I. Jefremova „Hodina býka“).

SPOLOČNOSŤ NELÁSKY

Na základe toho, čo je známe v histórii súčasnej civilizácie zastávame názor, že predchádzajúca globálna civilizácia nebola spoločnosťou všeobecnej rovnosti, ľudskej dôstojnosti a všeobecnej Lásky. Bola civilizáciou geneticky najrôznejších rás. A minimálne v tej jej časti, na troskách ktorej vznikol súčasný Západ, bola rozdelená na rasu «pánov» a rasu ich obsluhujúcich «hovoriacich nástrojov».
To všetko našlo svoje rôznorodé pokračovanie v histórii súčasnej globálnej civilizácie, a mnohé v nej objasňuje, najmä v histórii regionálnej civilizácie, teraz nazývanej ako Západ, na rôznych etapách jej rozvoja:
Kastové delenie v dávnoveku v určitých regiónoch — vyjadrovalo snahu potomkov «pánov», uskutočňujúcich civilizátorskú misiu, zachovať v následnosti pokolení geneticky čisté línie a vylúčiť vlastnú «degeneráciu» pri krížení s potomkami bývalých «hovoriacich nástrojov».

Sobáše bratov a sestier, rodičov s deťmi mali v žrečeských a kráľovských dynastiách rovnaký cieľ — zachovať geneticky čisté línie «pánov» v následnosti pokolení a nezanášať do nich genetický materiál «hovoriacich nástrojov».

Na druhej strane, právo prvej noci a pohlavná neviazanosť samcov «pánov» vo vzťahu k samiciam «hovoriacich nástrojov» malo rozšíriť možnosti civilizátorov cestou akéhosi «vylepšenia rasy» civilizovaných v následnosti pokolení pri realizácii prirodzeného a umelého (riadeného) výberu.

S týmito tajomstvami «krvi» je spojený aj zákaz na výskumy v oblasti genetiky, nanútený ZSSR v dobe J. V. Stalina. Keďže sa rýdzo sionistický internacionalistický rozvoj revolúcie podľa Marxa a Trockého v Rusku nepodaril, tak sa vlastníci marxizmu-trockizmu (následníci staroatlantických civilizátorov) rozhodli zabrániť objaveniu sa v tábore protivníka krajne špecifickej informácie o genetike obyvateľstva, tým skôr, keďže sa už v roku 1925 v sovietskej tlači objavili publikácie o možnosti s 90%-nou pravdepodobnosťou z rozboru krvi určiť, či je daný jednotlivec žid alebo nie je (nezdôvodňovalo sa, prečo bol prejavený záujem práve o toto rozlíšenie, hoci selekcia práve tohto typu nevyhnutne leží v základe biblickej rasovej «elitárne»-otrockej doktríny, o ktorej je článok http://inance.ru/2015/08/svoboda/). Zákaz na výskum v oblasti genetiky, to je analógiou anekdoty:

Stierlitz vedel, že dva krát dva sú štyri, no nevedel, či to vie aj Müller,
 

To isté v trochu inej podobe:
Globálne mocný «Nikto» (o tajomnom «Nikto» čítajte napr. tu: "Pan Nikdo", V. Putin a mesié Depardieu) vedel, že v genetike je také «dva krát dva», a nechcel, aby sa o tom dozvedeli v regióne, vymykajúcom sa spod jeho neobmedzenej kontroly.
 

Je možné, že sa tieto genetické osobitosti (špecifiká), zdedené od predchádzajúcej nepravdovernej globálnej civilizácie, odrazili na tom, čo často krát pozorovali mnohí organizátori kolektívnej činnosti v spoločnosti. Henry Ford o tom napísal:

Drvivá väčšina chce zostať tam, kde je postavená. Chcú byť riadení, chcú, aby   za nich vždy rozhodovali iní a zbavili ich zodpovednosti. Preto nie je najťažšie nájsť tých, ktorí sú hodní povýšenia (postupu), ale takých, ktorí si ho želajú získať. <…>
… pre väčšinu ľudí je trestom potreba myslieť. Ideálnou sa im javí práca, pri ktorej sa nevyžaduje tvorivý inštinkt (H. Ford «Môj život, moje úspechy», Moskva, r. 1989., str. 86, str. 89.).

Otupujúci vplyv systematického školského a vysokoškolského vzdelania, v mnohom nerozoznateľného od drezúry, drezírujúceho riešenie úloh rôzneho typu metódami zdedenými od predkov; vzdelania, programujúceho psychiku konkrétnymi vedomosťami a návykmi, ale neučiaceho ľudí podieľať sa na tvorení: t.j. vnímať seba aj Život, chápať Život samostatne (nezávisle, sám), podľa potreby plodiť v sebe aj v kultúre spoločnosti potrebné vedomosti a návyky, pravdaže môže mať rovnaké následky, o ktorých písal H. Ford.

A hoci sa so vzdelávacím systémom stretávajú ak nie všetci bez výnimky, tak aspoň väčšina, napriek tomu všetkých neotupí. Tá okolnosť, že nie všetci opúšťajú školu a vysokú školu ako idioti, vyškolení na prácu v nejakej oblasti, môže mať v skutočnosti pôvod v genetickom naprogramovaní, zdedenom ešte od predchádzajúcej globálnej civilizácie.

RODIČKA PRI PÔRODE SKONALA

Po tom, ako sa pred cca 7—5 tisíc rokmi sformovali navzájom veľmi vzdialené centrá regionálnych civilizácií, no majúce veľa zhodného a spoločného v príbehoch mýtov, rozprávajúcich o ich formovaní, zachovaných do dnešných čias, sa začala expanzia do hraničných regiónov. Keď začali medzi sebou susediť, následne začala éra vojen medzi regionálnymi civilizáciami.

Nezávisle od toho, ako chápali a vysvetľovali si ciele týchto vojen vládcovia každého z regiónov, boli to vojny, ktorých objektívnym cieľom v dlhodobejšej historickej perspektíve bolo vybudovanie jedinej globálnej civilizácie tou regionálnou civilizáciou, ktorá nakoniec zvíťazí vo vojnách s ostatnými uchádzačmi o to isté.

Egypt v priebehu tejto éry vojen o neobmedzenú svetovú vládu predbehol všetkých svojich konkurentov a prešiel od «horúcich» vojen k vojne «studenej» — informačnej vojne, metódou kultúrnej spolupráce s ich zotročenými susedmi, ktorých historicky vzniknutá kultúra bola pri realizácii kultúrnej spolupráce nahrádzaná alebo prekrútená kultúrou účelovo zostrojenou agresorom — v našej historickej realite biblickou kultúrou.

Dieťa Egypta

Ako prejav tohto spôsobu vedenia svetovej vojny, trvajúcej už niekoľko tisíc rokov, ako výsledok úsilia tamojších znacharov — následníkov poznania predchádzajúcej globálnej civilizácie — vznikla biblická doktrína skúpenia celého ostatného sveta od tých, ktorí sa o globalizáciu nezaujímajú a nerozmýšľajú, a to na báze úžery. Samotný Egypt, ako regionálna civilizácia, počas pôrodu tejto doktríny takmer skonal a až do dnešných dní sa nachádza v stave kómy.

Aby bolo možné uskutočniť agresiu metódou kultúrnej spolupráce, bol potrebný samoreprodukčný nástroj, ktorý by umelo a účelovo vytvorenú kultúru niesol. Podľa všetkého, vlastnú vnímavosť a úsilie hierarchovia znacharov Egypta posilnili dedičstvom Atlantídy z oblasti genetických experimentov, selekcie a génového inžinierstva. Ako «etnografický materiál», ktorý bol naporúdzi, boli na tieto účely vybrané kočovné plemená, zavlečené do Egyptského zajatia, žijúce na úrovni kamennej doby, dnes nazývané starožidovské. Stali sa chrámovými, nie štátnymi ani súkromnými otrokmi: t.j. stali sa majetkom hierarchie strážcov poznania a návykov, stále nazývanými «žrečestvom», no podľa ich ďalšej činnosti, bez akýchkoľvek práv na to.

Neskôr bol v priebehu Sinajského «pochodu» na základe tohto «etnografického materiálu» vypestovaný osobitný druh ľudí — nositeľov biblickej doktríny. Historicky sa rozvinul do podoby súčasného židovstva, ktoré v priebehu storočí do seba zahrnulo množstvo horlivých stúpencov (predstavitelia iných kmeňov, ktorí prijali židovskú vieru — niekedy celé kmene, ako to bolo s chazarmi).

Video: Skrytý význam obrazu „Medený had“ https://www.youtube.com/watch?v=rWDdAF67ZY4&t=4s

 

A keď starozákonno-talmudský judaizmus často krát tvrdí, že «národy Zeme» — sú vo svojej podstate zvieratá s ľudským zovňajškom», to je možné chápať ako znak toho, že vlastníkom judaizmu bolo od dávna známe zdivenie väčšiny obyvateľstva Zeme do stavu podobnému zvieraťu, v priebehu minulej globálnej katastrofy. No a tí, ktorí sú Bibliou postavení do funkcie rasy «pánov», tiež nemajú byť na čo hrdí: hierarchia znacharov Egypta vypestovala historicky reálne židovstvo presne tak, ako sa dnes šľachtia druhy dobytka, podľa dopredu uvedených, plne stanovených požiadaviek. Pre potreby realizácie zamýšľaného svetového projektu muselo židovstvo ako celok vyhovovať dvom základným takticko-technickým potrebám:

  • Aby v ňom kvantitatívne prevládal režim psychiky autonómneho biorobota a biorobota diaľkovo ovládaného senzibilnými prostriedkami, v ktorom kultúrne podmienené programy správania potláčajú inštinkty, čo má v sumárnej štatistike zabezpečiť prevahu väčšiny jednotlivcov-biorobotov nad jednotlivcami, nositeľmi zvieracieho režimu psychiky, v procesoch konfliktov dostatočne dlhého trvania, v ktorých krátkodobé programy správania, typické pre zvierací režim psychiky, strácajú účinnosť. Dosiahnutý úspech v tejto oblasti neskôr splodil mienku o zvláštnej intelektuálnej a kultúrnej —nadľudskej — prevahe židov nad ostatnými.
  • Aby sa vlastníci globálneho projektu a ich potomkovia v sociálnom prostredí tejto rasy «pánov» mohli ukryť potom, ako projekt nadobudne medzinárodné rozmery, a národy pozdvihujúce sa z divokosti sa ocitnú byť závislé na riadení «pánov», na základe im zavedenej biblickej kultúry. Možno bola nejako zabezpečená aj genetická nezmiešateľnosť vlastníkov projektu s ich židovským zámotkom-biorobotom. V každom prípade noviny «Nový Peterburg», 06.02.1997 v článku «Všetci rabíni pochádzajú od jedného predka» uvádza nasledovné: «Skupina výskumníkov z Izraela, Kanady, Anglicka a USA vykonala ohromnú prácu a svoje výsledky opublikovala v časopise «Nature». Z analýzy genetického materiálu pochádzajúceho od rabínov zo spoločenstiev židov-aškenázi (Centrálna a Východná Európa) a sephardov (Južná Európa) zistili, že všetci duchovní, aj v od dávna rozdelených spoločenstvách, pochádzajú po mužskej línii v skutočnosti od jedného predka. Genetické rozdiely medzi duchovnými a ich pastvou v miestnom spoločenstve boli oveľa väčšie ako rozdiely medzi rabínmi navzájom vzdialených diaspór».


V priebehu celej nasledujúcej histórie museli skutoční vlastníci židovstva neraz vyradiť množstvo osôb, genealogických línií a takmer celých stád biorobotov preto, aby židovstvo, ako nástroj agresie, neustále vyhovovalo aspoň uvedeným dvom najdôležitejším takticko-technickým potrebám.

Posledné vyraďovanie židov tohto druhu, «zdivených» z pohľadu ich vlastníkov, bolo nazvané «holokaust»; bolo vyvolané snahou množstva židov v Európe emancipovať sa v tých národoch, v prostredí ktorých žili, asimilovať sa s nimi; to jest vedomou alebo podvedomou snahou stať sa rovnakými, ako všetci ostatní ľudia.


GLOBÁLNE RIADENIE — PRÍLIŠ DOKÁZANý «nezmysel»

Uvedené tvrdenie o civilizátorskej misii a prostriedkoch jej realizácie sa mnohým môže zdať nezmyselným, avšak ak sa zameriame na publikácie na tému záhad histórie, k monografiám typu «Celosvetová história», školským a vysokoškolským učebniciam, napísaným bez akýchkoľvek «hlúpych vtipov», na základe interpretácie údajov archeológie a zachovaných kroník, u tohto typu publikácií môžeme pozorovať celkom príznačné špecifiká.

Prakticky všetky mýty starobylých regionálnych civilizácií bez výnimky a mnohých «necivilizovaných» národov a kmeňov hovoria o tom, že ich vznik bol podmienený prišelcami spoza mora (alebo z vesmíru), osvietencami, ktorí divochov zberateľov a lovcov učili poľnohospodárstvu, remeslám, základom štátneho zriadenia. Potom civilizátori buď zomreli, alebo boli zabití, alebo svojich chránencov opustili; inokedy sa na tomto odstránení prišelcov-civilizátorov zúčastnili zlí «bohovia», ktorí sa tiež snažili realizovať civilizátorskú misiu, ako následníci dobrých «bohov», ktorí ju začali.

Mnohí myslitelia počas celej histórie poukazovali na globálne nadnárodné riadenie, opierajúc sa o všeobecne známe fakty, ktoré kultivovaný historický mýtus predstavuje ako na sebe nezávislé zvláštnosti alebo zhody náhod, žiadnym spôsobom neovplyvňujúce život väčšiny:

No nezmysel: Antarktída na mape z XV. storočia, tri storočia pred jej objavením F. F. Bellinghausenom a M. P. Lazarevom; načo sa v XXI. storočí zaoberať s takou mapou? — učiť sa, pracovať a tomu podobné treba, a nie zaoberať sa hlúposťami.

Do roku 1959 tejto mape nikto nevenoval pozornosť, pokým si jeden večer profesor Charles Ch. Hapgood z Kráľovskej univerzity, triediac ďalšie archívne dokumenty, na nej nevšimol obrysy Antarktídy a nerozhodol sa ju odoslať na expertízu. Záver, ktorý obdržal, vyvolal účinok vybuchnutej bomby. Ukázalo sa, že tak mohla vyzerať Antarktída pred mnohými miliónmi rokov, dávno pred tým, ako sme sa objavili my ako biologický druh. Kto boli tí starovekí kartografi, ktorí dokázali s takou presnosťou zaniesť na mapu kontinent, ktorý bude objavený oveľa neskôr než samotná mapa?

Fakty tohto druhu, zaznamenávajúce globálne riadenie, sú zachytené v literatúre súčasnej civilizácie: od novozákonných správ o «kniežati celého sveta», ktorý prideľuje moc nad krajinami, raz ju ponúkol aj Kristovi; po náučné stroho dokumentárne monografie z našej doby, ako je kniha amerického politológa Ralpha Eppersona «Pohľad na Dejiny ako na Sprisahanie» alebo Rerichov objav mnoho storočnej činnosti Svetovej vlády:

Medzinárodná Vláda svoju existenciu nikdy nezapierala. Nepoukazovala na seba manifestmi, ale skutkami, ktoré neopomína ani oficiálna história. Je možné uviesť fakty z francúzskej alebo ruskej revolúcie, a tiež z anglicko-indických vzťahov, kedy nezávislá ruka zvonku zmenila chod udalostí. Vláda neskrývala prítomnosť svojich vyslancov v rôznych štátoch. Samozrejme, títo ľudia sa v súlade s dôstojnosťou Medzinárodnej Vlády nikdy neskrývali. Naopak, boli na očiach, navštevovali Vlády a boli videní množstvom ľudí. Literatúra ich mená ochraňuje, prikrášlené fantáziou súčasníkov.

Nie tajné spoločenstvá, ktorých sa Vlády tak boja, ale skutočné osoby, vysielané dekrétom Neviditeľnej Medzinárodnej Vlády. Každá nepravá činnosť, odporujúca medzinárodným úlohám. Spájanie národov, hodnotenie tvorivej práce, a tiež rast uvedomenia sa schvaľuje Medzinárodnou Vládou opatreniami, ktoré neznesú odklad. A ak budeme sledovať akcie Vlády, zistíme, že ju nemožno obviniť zo záhaľky (nečinnosti). Fakt existencie Vlády sa pod rozličnými pomenovaniami neraz dostával do vedomia ľudstva.

Každý národ sa navštevuje len jeden krát. Návšteva (posolstvo) býva len jeden krát za storočie — to je zákon Arhatov. Zameranie úkazu/javu Neviditeľnej Vlády podlieha súvzťažnosti so svetovou evolúciou, preto v základoch rozhodnutí ležia presné matematické výpočty. Niet osobného priania, ale nemennosť zákonov matérie. Nechcem, neviem. A preto je riešenie pri vlnení prúdu vždy rovnaké.

Je možné vystúpiť na horu zo severu alebo z juhu, no samotné stúpanie zostane nemenné. («Agni jóga», Samara, vyd. 1992 r., diel. 1, str. 292 — «Znaky (Symboly) Agni jógy», п. 32).

Pestovaný historický mýtus identifikáciu globálneho nadnárodného riadenia, ktoré sa prejavilo v podpore «elitárno»-otrockých spôsobov, v minulosti zakaždým pripisoval buď Bohu alebo diablovi, vlastníkmi mýtu menovaného do funkcie «kniežaťa celého sveta», a iné označil ako schizofréniu. Vlastníci mýtu z učebnej literatúry o histórii zároveň starostlivo odstraňovali správy o faktoch ako, zemepisné mapy Piri Reisa, o staroegyptských a iných «historických anomáliách», a tiež informácie o činnosti rádov a iných nadnárodných systémov zasvätenia (predovšetkým slobodomurárstva), vykonávajúcich nadštátne riadenie v súlade s ich koncepciou obnovy Atlantídy.

Mapa Oronteusa Finaeusa. 1531 г. Počas vianočných prázdnin, na konci roku 1959 sa Charles Hapgood v informačnej sále Kongresovej knižnice vo Washingtone zaoberal skúmaním Antarktídy. Už niekoľko týždňov za sebou tam pracoval nad stovkami stredovekých máp. «Objavil som [píše] množstvo zvláštnych vecí, o ktorých som nepredpokladal, že ich nájdem, a niekoľko máp, zobrazujúcich južný kontinent. Raz som prevrátil stranu a zmeravel som. Môj pohľad padol na Južnú pologuľu mapy sveta, vyhotovenej Oronteusom Finaeusom v roku 1531, a pochopil som, že predo mnou je skutočná, aktuálna mapa Antarktídy! Celkové kontúry kontinentu sa pozoruhodne zhodujú s tým, čo je zobrazené na súčasných mapách. Prakticky na mieste, takmer v strede kontinentu sa nachádza Južný pól. Reťaze hôr, lemujúce brehy, pripomínali mnohopočetné chrbty, objavené v posledných rokoch, pričom dostatočne na to, aby sa nepovažovali za náhodný výsledok kartografovej predstavivosti. Tieto chrbty boli identifikované, niektoré — pobrežné, niektoré — sa tiahli do diaľky. Z mnohých z nich do mora vytekali rieky, veľmi prirodzene a presvedčivo zapadali do vrásnenia reliéfu. Prirodzene, toto predpokladalo, že v čase kreslenia mapy bolo pobrežie bez ľadu. Centrálna časť kontinentu bola na mape bez riek a hôr, čo umožňuje predpokladať prítomnosť ľadovej pokrývky» (planeta.moy.su/_bl/43/84021350.jpg).

 

Najvýraznejším príkladom posledného sú Starý a Nový zákon v ich historicky vzniknutých redakciách — v minulosti povinná náuka pre všetkých, — v ktorom «žrečestvo» Egypta a členovia Synedrionu sú predstavení výlučne ako súkromné osoby, slobodné vo svojom konaní, a žiadnym spôsobom nespojené s nezviazané rukami aj nohami disciplínou hierarchií systémov zasvätenia a rozdelenia moci, čo protirečí skutočnej praxi činnosti štruktúr tohto typu, očividnej aj v dnešných dňoch z činnosti hierarchií cirkví a strán (napríklad KSSZ, KSRF, RPC).

Na schéme nižšie je znázornené, komu osobne z členov aktuálneho zastieracieho manévru pod názvom «Bilderberský klub» patria konkrétne nadnárodné spoločnosti. Nehľadiac na to, že samotný «klub» predstavuje v lepšom prípade «šatne» nadnárodného riadenia, núti sa zamyslieť:

Na účely zväčšenia — použite odkaz http://i.imgur.com/w6Evu2i.jpg

DVOJAKÁ CELOSVETOVÁ HISTÓRIA

Ak je spoločnosti aj navrhnutá «alternatíva» k panujúcemu historickému mýtu, predstavuje niečo podobné teórii «pasionárnosti» L. N. Gumilieva, kde sú všetky nepríjemnosti — «zákon prírody, za ktorý ľudia nenesú morálnu zodpovednosť»; alebo ponuka opatery zvonku, «dobrými prišelcami (mimozemšťanmi)» žijúcimi medzi ľuďmi, ktorých starostlivosť má nahradiť predošlú a súčasnú starostlivosť «zlých prišelcov» z vesmíru; alebo návrh nečinne, nevzdorujúc zlému, v odovzdanosti moci «dúfať v dobrý koniec».

Je jasné, že monografie triedy «Celosvetová história» môžu mať dve podoby:

  1. opísanie globálneho historického procesu, ako jediného celostného procesu, objímajúceho vzájomnými vzťahmi množstvo regionálnych historických procesov;
  2. opísanie celého súboru regionálnych historických procesov prakticky bez akýchkoľvek vzájomných súvislostí, čo vylučuje pohľad na celostný globálny historický proces tými, ktorí nie sú schopní cítiť a rozumieť životu spoločnosti samostatne.

Všetky vyššie uvedené špecifiká výučby predmetu «Celosvetová história» v súhrne v spoločnosti zabezpečujú stanovené naprogramovanie správania nositeľov zvieracieho režimu psychiky a nositeľov režimu psychiky biorobot, čo zabezpečuje ich sociálne správanie, pri ktorom nevidia tyraniu nadnárodného globálneho riadenia a jeho aktuálne a dlhodobé ciele, lebo všetky tieto procesy pripisujú výlučne nepostihnuteľnému «božiemu zámeru».

Všetky «Celosvetové histórie» súčasnej civilizácie sú druhého typu, v ktorom „pre stromy nevidieť les“: množstvo lokálnych histórií, no niet histórie celku; v každej lokálnej histórii — množstvo faktov, ale žiadny proces. V dôsledku toho má väčšina ich čitateľov predstavu o špecifikách spoločenského zriadenia v krajinách, príslušných regionálnym civilizáciám, a zachovávajú si názor, že nadnárodné riadenie, a o to viac vnútrospoločenské riadene globálneho historického procesu neexistuje, ale ten prebieha sám o sebe, náhodným spôsobom, a nie v smere plne stanovených cieľov riadenia. A neefektívnosť Spoločenstva národov a OSN ho o správnosti jeho názoru o nemožnosti globálneho riadenia len presviedčajú, hoci aj skúša uvažovať o možnosti a nemožnosti globálneho vnútrospoločenského riadenia na báze celkom pomýlených predstáv o riadení vôbec.

Úplná absencia predstáv o riadení mu nedovoľuje uvažovať o možnosti alebo nemožnosti realizácie úplne špecifického globálneho vnútrospoločenského riadenia, čo stotožňuje so správnosťou (istinnosťou) mienky o absencii takéhoto vnútrospoločenského riadenia v podobe akoby «jeho principiálnej nemožnosti».

Tak sa kultivuje historický mýtus o bezcieľnom, neriadenom priebehu globálneho historického procesu od kamennej doby do našich dní, napriek množstvu historických faktov, ktoré hovoria o tom, že na počiatku sa v globálnom historickom procese udiala civilizátorská misia, a to nie jedna, z ktorých každá sledovala plne stanovené a v mnohom navzájom sa vylučujúce globálne ciele.

ZÁVER

Námietky proti riadenému charakteru priebehu globálneho historického procesu na vnútrospoločenskej úrovni majú hysterický charakter, a ak je to možné — charakter bezohľadných represií proti tým, ktorí sa toho názoru pridržiavajú. No nikto a nikdy sa nesnažil o to, aby preukázal:

  1. lživosť správ o záhube Atlantídy;
  2. falšovanie ranno-stredovekých máp so zobrazením Antarktídy a obidvoch Amerík (mapa Piri Reisa — nie je jediná, o čom je možné sa dozvedieť podrobnejšie v knihe G. Hancocka «Stopy bohov», hl. 1); V jednom z čísel časopisu «Technika — mládeže» boli uverejnené aj mapy Piri Reisa (1513 r.) s vyobrazením Antarktídy bez ľadu. Správnosť vyobrazenia pobrežnej línie na nich bola potvrdená s pomocou seizmického prieskumu o niekoľko rokov, potom ako sa veda v XX. storočí vrátila ku analýze týchto máp.
  3. falzifikáciu obeliskov na Mesiaci, plán rozmiestnenia ktorých je na fotografiách «Lunar Orbiter-2» zrkadlovým obrazom plánu rozmiestnenia pyramíd v Gíze v Egypte. atď., pretože je rozsiahly faktografický materiál tohto typu rozložený chronologicky v celom priebehu histórie súčasnej globálnej civilizácie, aj prípad jeho falzifikácie je prejavom globálneho nadnárodného riadenia, no trochu odlišného od toho, o ktorom predovšetkým pojednáva tento článok.

Keďže systematická činnosť, vo veci minimálne neohlásenia , a ako maxima - utajenia nadnárodného vnútrospoločenského riadenia a určitej civilizátorskej misie nie je neúčelná, privádza to k otázke charakteru vzájomných vzťahov „civilizátorov“ a „civilizovaných“, ktoré v základe možno charakterizovať ako otrokárstvo.

 MATERIÁLY:

V ZSSR boli tieto fotografie uverejnené v časopise «Technika — mládeže» v roku 1969. V tom istom časopise v 1960-tych rokoch, v sérii «Antológia tajných náhod» bol uverejnený značný objem informácií, boriaci historický mýtus, ktorý bol v rovnakom čase vnucovaný školským a vysokoškolským programom v oblasti histórie (český překlad najdete v knize "Základy sociologie 2" na str. 44, pozn. redakce).

«Záhady Antarktídy, staré mapy» http://tainy.net/12208-zagadki-antarktidy-drevnie-karty.html

«Predchádzajúca globálna civilizácia a jej dedičstvo»  http://soberview.org/item/all/civilizaciya.html

Zdroj: http://inance.ru/2015/08/atlantida/

 

Diskusní téma: Atlantická predhistória otroctva súčasnej planetárnej civilizácie

Cephalexin Nursing Responsibilities Steveteshy

KeytCoazode | 03.03.2020

Usa No Prescription Amitriptyline http://abcialisnews.com - Cialis Kamagra Online Bestellen Forum &lt;a href=http://abcialisnews.com&gt;Buy Cialis&lt;/a&gt; Taking Amoxicillin With Yogurt

Video - Skrytý význam obrazu „Medený had“

Tomáš | 15.02.2017

Dobrý den, nebylo by možné vytvořit titulky k videu o obrazu Medený had? Díky :-)

vcelku sci-fi

Tomas | 14.02.2017

Občas trošku zabŕdnem do KSB a DVTR, viacmenej kvôli tomu, čo to vlastne je. No keďže trpím kritickým myslením, tak sa občas pozastavím nad tým, že niektoré veci sú už celkom silné kafé. Bez reálnych a normálnych dôkazov sú to len rozprávky starej mati. A že nejaká mapa z 15 storočia je niečoho nejaký dôkaz? Ak nejde o náhodu, tak to sa skorej prikláňam k tomu, že to tam pred prvým oficiálnym "objavením" antarktídy už niekto plával, len sa to neprevalilo, či už preto, že to daná krajina kde moreplavec patril chcela utajiť, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Je to určite reálnejšie ako rozprávky o uvidení z vesmíru.
A vo veľa iných veciach môže ísť len o náhodu a hlavne o nesprávne vyhodnotené skutočnosti, ale ľudia ako keby chceli v niečo veriť a držia sa toho a konštruujú už dosť slušné rozprávky, alebo minimálne tomu slepo veria. Niečo na spôsob, že my sme zasvätení a vieme ako svet skutočne funguje. Ale to je len psychologická vec - potreba ľudí niekam patriť a mať pocit, že ten život dáva nejaký zmysel.
Sám o sebe neviem povedať, či bola nejaká Atlantída a vládcovia zemegule, ale taktiež nie som pripravený slepo veriť konštruktom ktoré vytvára bohvie kto, koho by ste možno na ulici obišli oblúkom, že to je čistý blázon.
Po správnosti by sme to mali robiť tak, že nejakú skutočnosť (alebo akože dôkaz) budeme posudzovať viacerými hypotézami a nie rovno tvrdíme to, čo sa nám hodí do nášho momentálneho vnímania sveta.

Re: vcelku sci-fi

Hox | 15.02.2017

Život dává smysl.

Re: vcelku sci-fi

Cico Ciciak | 16.02.2017

Akákoľvek dogmatika je neprípustná, čo predpokladám, že už vie min. väčšina ľudí, ktorá tento portál navštevuje.
A nevšimol som si, že by tvorcovia teórie niekoho tlačili k dogmatizmu a nekritickému mysleniu, práve naopak.

Re: Re: vcelku sci-fi

Cico Ciciak | 16.02.2017

Možno by bolo treba trochu viac "zabrdnúť" do KSB a DVTR. ;)

Zmizeni textu Kazatel 1:10

Sycak | 13.02.2017

Hoxi, Ty jsi take prispival do diskuze o Kazatel 1:10. Nevis kam se to podelo? Ani Tvoje cast tu neni videt. Nejaka chyba na databazi?

Re: Zmizeni textu Kazatel 1:10

Hox | 13.02.2017

Vím. Smazáno.

Re: Re: Zmizeni textu Kazatel 1:10

Sycak | 16.02.2017

Nevim, z jakeho duvodu je to smazano. Naposled, kdyz jsem se ucastnil te diskuze, tak tam zadne osobni napadani nebylo. Docela mne mrzi, ze tam zmizel puvodni text toho Kazatel 1.10,11. Nepredpokladal jsem, ze si to musim opsat, ze existuje riziko, ze to admin smaze.
Nemyslim si, ze jsem lepsi nebo horsi nez Ty. Proto mne docela zamrzelo, ze to prejdes dvema slovy.
Mohu i pochopit, ze jses pretizeny. Na druhou stranu, prispevky se tu mazou ne az tak casto, aby jsi to nemohl nejak lepe okomentovat.
Pro mne je to tady na te strance docela zklamani.

Re: Re: Re: Zmizeni textu Kazatel 1:10

Cico Ciciak | 16.02.2017

Ten los/sol už podľa mňa začína byť docela otravný, nemyslíš?

Re: Re: Re: Re: Zmizeni textu Kazatel 1:10

Sycak | 16.02.2017

Vysvetlim, proc mne to tak zajima. Jsem presvedceny, ze pred Atlantidskou civilazaci tady byly jeste jine civilizace. Chtel jsem zjistit, co bylo duvodem, ze zanilkly. Zajimam se o to uz nekolik let a tak jsem se vlastne dostal ke KSB. Proto mne tak zaujalo ta formulace Kazatel 1.10 a 1.11.
Pro mne to porozumeni tem predchozim civilizacim ma hlubsi vyznam.
Samozrejme, ze davo-elitarske usporadani spolecnosti je slepa cesta a pravdepodobnost, ze takova civilizace v case zanikne je velka ne-li temer 100%.
Co kdyz ty predchozi civilizace zili podle sveho presvedceni mravne a stejne je to nejak potkalo. Treba jim chybela nejaka zivouci jiskra nebo humor nebo hravost neco jinyho a proto zanikly. Treba se ukazalo, ze jenom mravnost a moudrost neni to, co je potreba k vyvoji.
A tak zkoumam a snazim se chapat. Uplne uprimne: mam pocit, jako by mne neco rikalo, vzdyt jses uplne slepej, vsecko mas na dosah ruky a porad to mijis.

Re: Re: Re: Zmizeni textu Kazatel 1:10

Hox | 16.02.2017

Nevšiml jsem si, že by ses ptal na důvod smazání. Ptal ses co se s tím vláknem stalo, odpověděl jsem. Způsob moderování diskuse není téma k diskusi.
https://uloz.to/!YefGWZ4lwwMg/webnode-atlanticka-predhistoria-otroctva-sucasnej-planetarnej-civilizacie-leva-net-zip

.

Cico Ciciak | 12.02.2017

<<Vlastníci mýtu z učebnej literatúry o histórii zároveň starostlivo odstraňovali správy o faktoch ako, zemepisné mapy Piri Reisa...>>

Prečo to vlastne robili?
Čomu chceli zabrániť?
Veď na tej mape v článku je len kus J. Ameriky, J. oceánu a kus Antarktídy, nie?

Re: .

Cico Ciciak | 12.02.2017

Kamienok do mozaiky:

"Piri Reis, vlastně kapitán Piri, celým jménem Hadži Ahmed Muhaddin Piri (asi 1470–1555) byl turecký námořník a kartograf.

O jeho životě je známo jen málo: narodil se údajně ve městě Karaman v rodině pirátů. Stal se admirálem Osmanské říše, zúčastnil se první bitvy u Lepanta, dobytí Egypta i obléhání Maskatu, ve vysokém věku byl popraven za vzpouru proti místodržiteli v Basře. Především ale vytvořil v roce 1513 atlas Kitab-i Bahriye, nejdůležitější tureckou navigační příručku. V roce 1929 byla v paláci Topkapi objevena jeho část, portolánová mapa na gazelí kůži zobrazující jižní část Atlantiku. Mapa vzbudila senzaci, protože zobrazovala mimořádně přesně jihoamerický kontinent, který byl tehdy znám jen povrchně, a také Antarktidu, o jejíž existenci se v 16. století nevědělo vůbec (autor dokonce ukázal její skutečnou podobu bez ledového příkrovu, již moderní věda odhalila až v roce 1958). Milovníci záhad proto přišli s domněnkami, že Piri Reis čerpal z poznatků zaniklé vyspělé civilizace nebo že měl dokonce možnost vidět zeměkouli z vesmíru. Skeptikové však poukazují na množství omylů na Piriho mapě a označují tak shody se skutečností za náhodné.

Ako dátum objavenie Antarktídy sa uvádza 28. január 1820 - Bellinghausenovou výpravou."


Aj tak mi ale stále nejde do hlavy, prečo sa globálne zákulisie snažilo utajovať existenciu Antarktídy.

.

Cico Ciciak | 12.02.2017

<<Pre potreby realizácie zamýšľaného svetového projektu muselo židovstvo ako celok vyhovovať dvom základným takticko-technickým potrebám:

Aby v ňom kvantitatívne prevládal režim psychiky autonómneho biorobota a biorobota diaľkovo ovládaného SENZIBILNÝMI prostriedkami...>>

Senzibilný v zmysle: mimo-zmyslový?
Napr.: telepatia?

.

Cico Ciciak | 12.02.2017

<<Tá okolnosť, že nie všetci opúšťajú školu a vysokú školu ako idioti, vyškolení na prácu v nejakej oblasti, môže mať v skutočnosti pôvod v genetickom naprogramovaní, zdedenom ešte od predchádzajúcej globálnej civilizácie.>>

Takže ľudia, ktorí sú viac inteligentnejší, tvorivejší a samostatnejší než ten ovčí zbytok populácie môžu byť len výsledkom nejakého cieľavedomého genetického programovania rasy/kasty pánov-otrokárov, ktorá potrebovala rozumnejších otrokov na riešenie svojich zložitejších úloh, projektov a problémov rôzneho druhu?

.

Cico Ciciak | 12.02.2017

"Nie je vylúčené, že vo vzťahu k zotročeným využívali génové inžinierstvo, premeniac ich tak fakticky na biorobotov, ktorí mali účelovo umelo ohraničené schopnosti vlastného tvorivého rozvoja."

Černosi?
Indície:
1. priemerné IQ okolo 85 bodov
2. štatisticky fyzicky silnejší než bieli

Re: .

Cico Ciciak | 12.02.2017

Len neviem, čo si mám presne predstaviť pod pojmom "génové inžinierstvo", či nejaké moderné technológie dneška (laboratórne genetické zásahy), alebo skôr obyčajné šľachtenie a kríženie zvierat (ako u dobytka).

KSB

Otakar | 11.02.2017

Zdravím. Je to sice mimo tohle téma, ale rád bych si přečetl materiál KSB. Nikde však nemohu najít odkaz na knihu, pdf. Je KSB to stejné po jiným názvem jako série knih Sociologie I. a II.?

Předem díky

Re: KSB

Putinovec | 11.02.2017

Dá se říci,že všechny materiály které zde najdete se určitým způsobem týkají KSB.Čím více informací projdete, tím hůře budete manipulovatelný.

Re: KSB

udo | 11.02.2017

http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/

Poděkování.

WhitelikesnowandcoldlikeWinter. | 11.02.2017

Díky moc za další výživnou porci inFormací.
:-)
Ať se vám daří!
Jasnou mysl a čisté srdce.

:...

PESS | 11.02.2017

Krásne čítanie,°dakujeme°

.

Cico Ciciak | 11.02.2017

Tu je odkaz na schému Bilderbergu v lepšej kvalite, ktorá je uvedená v článku:

https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/03/bilderberg.jpg

alebo:

http://zazenlife.com/wp-content/uploads/2012/06/bilderberg.jpg

Ale nemyslím si, že sa jedná o vlastníkov tých korporácií.
Niektoré mená som si prekontroloval na internete a myslím si, že vo veľkej miere sa bude jednať iba o kadejakých zástupcov/poskokov hierarchicky nadradenejších mocenských štruktúr, správcov majetku a investícií globálnych (rodinných) klanov, (spolu)zakladateľov (ako napr. Bill Gates, o ktorom vieme, že v skutočnosti MS vôbec nevlastní), CEOs, poradcov a pod., skrátka "fasády" určené pre styk s vonkajším prostredím.

Mŕtva voda

Peeter | 11.02.2017

Len pre info, Jedna sa o pasáž z knihy Mŕtva voda - čo sa stalo jasným neskôr

Měsíc

Standa | 10.02.2017

Netušíte někdo, který snímek v Lunar Orbiteru II by měl být v těch novinách?
Všechny snímky jsou nově zrestaurované a zveřejněné zde:
http://www.lpi.usra.edu/resources/lunarorbiter/mission/?2

Moře klidu by mělo být na snímcích (20)05-20, 25-42, 51-58, 67-83. nepodařilo se mi ale dohledat konkrétní datum pořízení k jednotlivým snímkům a ten ruský článek zase naopak neuvádí číslo snímku.

Poznámky k mapám

Standa | 10.02.2017

Mapa Piriho Reise: Obrázek jasně ukazujje ztotožnění mapy nikoliv s Antarktidou, ale s jJižní Amerikou. Je totiž několiv možností, proč by ta mapa mohla takhle vypadat i bez zkreslení Antarktidy:
- autor mapy mohl vycházet z (úmyslně) chybných údajů portugalských mořeplavců. Portugalsko mělo zásadní politický zájem, aby pobřeží Ameriky bylo co nejvíce na východ.
- autor mapy použil zobrazení, které zkresluje co nejméně vzdálenosti mezi kontinenty, ale naopak dělá velké chyby v úhlech a polohách na okrajích.

Další mapa: Ukazuje na jihu kontinent, který se ani vzdáleně nepodobá Antarktidě svu velikostí a polohou. nebo si snad někdo myslí, že pobřeží Antarktidy je blíž rovníku, než egyptské pyramidy?

Opět tu jsou důvody, proč by tomu tak mohlo být:
- snaha po symetrii - kartogravova idea vyvážit kontinenty na severní polokouli kontinentem na jihu. Tenhle dávný nápad znovu oživil Terry Pratchet ve svém cyklu o Zeměploše.
- zpráva o Drakeově průlivu spolu s první informací o existenci severního pobřeží Austrálie mohla kartografa vést k nápadu, že mezi těmito místy je kontinent. V době vytváření mapy nebyly z té oblasti žádné informace.

Re: Poznámky k mapám

Sycak | 11.02.2017

Mam pocit, ze taky komentujete Suenee. S jedinou snahou shodit autora jakousi faktickou pravdou.
Uprimne receno, docela mne mrzi, ze jste se dostal i sem na leva-net. Jediny cil Vaseho prispevku bylo zdiskreditovat clanek.

Re: Re: Poznámky k mapám

Standa | 11.02.2017

[osobní rovina, smazáno. http://pastebin.com/NDJbMbcf
Změna redakční politiky. Osobní, nekonstruktivní, útočné, mimoidní a samozřejmě jakkoliv vulgární příspěvky jsou adepty na odstranění bez mrknutí oka a bez vysvětlování.
Cílem je zajistit příjemné podmínky konstruktivní diskuse pro ty, koho zdejší informace zajímají, ostatní si mohou založit vlastní stránky a diskutovat tam dle libosti. Doba, kdy si sem mohl kdokoliv přijít a začít se do někoho navážet, skončila.]

Re: Re: Poznámky k mapám

Hox | 11.02.2017

Sycak, reagovat na tohoto manipulátora je kontraproduktivní, bez ohledu na jeho motivy a uvědomělost/neuvědomělost jeho chování. Jeho modus operandi je takový, že:

- z obsáhlého materiálu si vybere jeden detail který zpochybní, a tváří se že je tím zneplatněno vše v daném materiálu, dokud mu někdo nedokáže opak. Neboli on plácne jakoukoliv kravinu a ostatní mají dokazovat jak sprostí. Tím je materiál jako celek "vyřešen" a není třeba se o něm dále bavit.
- jeho zpochybnění neobsahuje nic průkazného, pár obecných frází a prezentace jeho názoru, který považuje za důkaz sám o sobě a není třeba se o tom dále bavit. (zde např. argument o velikosti kontinentu a jeho umístění, zatímco reálně na žádné starší mapě nejsou velikosti, tvary a umístění kontinentů správně, ale nikdo netvrdí, že ty kontinenty neexistují. Pokud by Standa aplikoval na sebe stejné měřítka a požadavky, jako požaduje po ostatních, tak by musel prezentovat studii dokazující, že na všech starých mapách jsou existující kontinenty správně zakresleny (řekněmě, odchylka by musela být menší než 5% pro průkaznost), a teprve na základě předložení podobných dat by mohl použít daný (v reálů nesmyslný) argument). V reálu to s ním vždy probíhá tak, že on plácne cokoliv co ho napadne a při pokusech mu něco vysvětlit se podobně opět chytá za nepodstatné detaily a nepřesnosti a dále zpochybňuje.
- chytání za slovo, zaměřování se na detaily a jejich pitvání při ignorování celku;
- miluje stavění se do role "přesvědčte mě", tj. něco plácne nebo zpochybní a požaduje po ostatních aby ho přesvědčili (nejlíp rozsáhlými materiály, vyzdrojovanými jako disertační práce), že se mýlí a je to ve skutečnosti tak, jak bylo řečeno/napsáno v materiál nebo příspěvku, který zpochybňuje.
- absolutně nekostruktivní pozice, zpochybňování všeho ale neposkytování jakékoliv alternativy nebo vlastních názorů/koncepcí řešení čehokoliv. Jedním slovem rýpal.

V neposlední řadě se jeho podstata projevila v jeho podsouvání, že kdo s ním nesouhlasí, ten má možnost jen vypnout mozek a slepě věřit všemu co je v článku, viz:

"Pokud faktický a pravdivý je, může se třeba autor nebo editor poučit a příště si dát větší pozor či dokonce článek doplnit nebo opravit.
Další možností, kterou čtenáři i autoři samozřejmě mají, je můj příspěvek ignorovat, a bezmezně věřit jen textu článku."

- tj. v jeho verzi neexistuje možnost, že článek jako takový tu není proto, aby mu lidé slepě věřili, ale aby vzali informace v něm na vědomí a zvážili sami; snaží se vytvářet dojem že každý, kdo mu neodkýve jeho výpady, je sektář s vymydleným mozkem. Jedná se dobře zdokumentovanou techniku psychických manipulátorů, viz příslušná odborná literatura.

Jedná se tedy o manipulátora (v tomto kontextu je zcela jedno, zda vědomého nebo nevědomého) a můžu jen doporučit se s ním nijak nezaplétat, funguje to podobně jako s trolly - pokud člověk zareaguje, troll už dosáhl svého.

Re: Re: Re: Poznámky k mapám

Standa | 11.02.2017

Uvedl jsem, že v mapě světa je ta údajná Antarktida zakreslena tak, že sahá k rovníku blíže, než jsou od něj egyptské pyramidy.
V mapě jsou uvedeny rovnoběžky a obratníky, každý si to může zkontrolovat. Pak ať posoudí, nakolik je ta mapa přesná.

Jestli to je nebo není věcný argument, nechť také posoudí každý sám.

Mimochodem: Alternativní vysvětlení (vyvažovací kontinent, nedostatečné informace kartografa) jsem uvedl.

V mé verzi totiž může každý sám posoudit toho kterého autora i jeho argumenty - ať už posuzuje autora článku, nebo autora příspěvku. A o odkývání nestojím. Jak jsem několikrát napsal, považuji tupé kývání komukoliv (včetně toho, že by tak někdo odkývával mé příspěvky) za špatné. Všechny přijímané informace je podle mne třeba kriticky posuzovat podle zásady padni komu padni.

Re: Re: Re: Poznámky k mapám

Sycak | 11.02.2017

Diky Hoxi. Detailne jsi to rozebral a v kazdem bode mas pravdu. Nejak jsem nemel dobry tyden, tesil jsem se na clanek a na konci takovej komentar. Zasahlo me to, protoze ten clanek je fakt dobry. Kdybych byl bejval v pohode, tak bych nereagoval. V KSB je to jasne napsany. Tady v clanku byl predstavenej kus mozajky, ktere do sebe zapada. Manipulator vybere jeden kaminek, ktery zpochybni a tim chce rozbit mozajku.

Re: Poznámky k mapám

Nikdo | 11.02.2017

První mapu jsem taky nepochopil, lépe co znamená ten obrázek (http://tainy.net/wp-content/uploads/2010/10/1265270288_piri_reis_map_interpretation1-600x600.jpg) tedy vlastně jeho kontext k textu, když v textu se odkazuje na Antarktidu a obrázek ukazuje, že mapa přesně zakresluje pobřeží jižní Ameriky (mapa je zakreslena možná portulánovým zobrazením, ale to hádám jenom slepo). Avšak mapy Reise plně podporují existenci starších znalostí. Lépe a podrobně vše vysvětleno zde: http://tajomstva.org/veda-osobnosti/mapy-ktere-predbehly-svou-dobu/.

Druhá mapa to je pecka http://planeta.moy.su/_bl/43/84021350.jpg. Mapa je datována na 1531. Austrálie byla objevena až roku 1606. Ta mapa vypadá jak by někdo kreslil a měl za předlohu snímky z družice. Je tam navíc taková prapodivná "prdelnatá deformace" (asi ruční práce - umělecká licence) , ale vše i tak je dost dobře umístěno. Velmi pochybuji, že na tak přesné mapě by si kartograf vymýšlel, naspal by spíše "terra incognita". Za vědomou lež považuji říci/napsat: Ukazuje na jihu kontinent, který se ani vzdáleně nepodobá Antarktidě svou velikostí a polohou. Naopak sedí podezřele dobře (https://sk.wikipedia.org/wiki/Antarkt%C3%ADda#/medi/File:Antarctica.svg)

Re: Re: Poznámky k mapám

Hox | 11.02.2017

Ta první mapa má představovat jižní ameriku a kus pobřeží antarktidy v době, kdy byly ještě spojeny. Údajně někdo dokázal shodnost toho konce pobřeží s pobřežím antarktidy bez ledu dnes.

Co se týká podoby tvaru antarktidy na té druhé mapě, s odledněnou verzí je to ještě markantnější: http://www.antarcticglaciers.org/antarctica/west-antarctic-ice-sheet/#jp-carousel-6566
http://assets.climatecentral.org/images/made/9_10_14_News_AntarcticSeaIceMaxClimateGov_1050_1150_s_c1_c_c.jpg

Re: Re: Poznámky k mapám

čtenář | 11.02.2017

Ad ta druhá mapa z 1531.. Je ale trošku zvláštní, že ten kontinent "Terra Avstralis" připomíná polohou spíše Antarktidu (pod Afrikou a navazuje na Jižní Ameriku). A Austrálie zde nějak chybí. Čili kdyby měl družicové snímky, viděl by asi i Austrálii. Nebo viděl jen část Země z takového uhlu, že Antarktidu viděl a Austrálii ne.
Čili shodneme se, že ta Terra Avstrails je Antarktida a nápis je tedy chybný?? Pak proč tomu tak asi je - záměr nebo omyl ??

Re: Re: Re: Poznámky k mapám

Nikdo | 11.02.2017

Avstralis znamená jižní. Jižní země. Antarktida a Austrálie nebyli v té době ještě objeveny. Austrálie může být schovaná zrovna v hodně deformované oblasti, její růžek, ale trochu posunutý výše tam mohu vidět. Pokud vyjdeme z toho, že opisovaný podklad je hodně starý mohlo to vypadat trochu jinak. Například co znamenají ty dvě souostroví vedle Afriky na druhé straně než je Madadaskar na google maps je mohu přiřadit pouze něčemu co je pod vodou.

Re: Re: Re: Re: Poznámky k mapám

Nikdo | 11.02.2017

A ta deformace mi připadá také zvláštní, skoro maskování, aby nebylo do očí, že někdo toho ví nějak moc.

Re: Re: Re: Re: Poznámky k mapám

Nikdo | 11.02.2017

Ještě vedle toho růžku vidím i nový Zéland a další růžek Austrálie vidím pak na druhé zobrazené polokouli. Další postřeh proč autor volil zobrazení, kde je nejzřetelnější Arktida a Antarktida (póly) a obývané kontinenty budou pak značně deformované (lépe řečeno zobrazené z ostrého úhlu) s tím, že je tam ještě ta "prdelnatá deformace" vnášející další zkreslení, které ještě více stěžuje orientaci.

Re: Re: Re: Re: Re: Poznámky k mapám

Dušan | 12.02.2017

Z amerík vidno najviac južnú. Ale severnú len trochu. Celkovo je tá mapa (globus) čudný. Je možné že cieľom bolo zobraziť hlavne poly.

Re: Re: Re: Re: Re: Poznámky k mapám

Standa | 15.02.2017

Autor namaloval i mapu z jiného pohledu. Na ní je zase lépe vidět sever:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Map-heart-054.jpg

Ve větším měřítku se mapa z článku dá najít tady:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Modern_and_Complete_Map_of_the_Entire_World_WDL4379.png

V obu mapách se dá perfektně orientovat podle souřadnicové sítě. Rovnoběžková síť je tam popsána stejně jako dnes a známý svět sedí velmi přesně.

Naopak zeměpisná délka je hodně nepřesná a značí se trochu jinak než dnes (jiný základní poledník, 0-360° úhel namísto dnešní zvyklosti +-180).

Přesnost v šířce a nepřesnost v délce je podle mne odpovídá možnostem dobových přístrojů.

Re: Re: Re: Re: Poznámky k mapám

Sycak | 12.02.2017

Nedavno jsem cetl knihu od pani jmenem Jekaterina Andrejeva. Jmenovala se Atlantida hledani ztraceneho sveta. Sehnal jsem ji v Antikvariate. Je tam popsane kde parvdepodobne lezela Atlantida. Byl to obrovsky ostrov mezi evropou a jizni amerikou. Jak se cely ten ostrov potopil, tak se klidne mohla pri tom kataklyzmatu oddelit i jizni amerika od antarktidy. Navic se tim potopenim ostrova uvolnil golfsky proud a zacal ohrivat Arktidu. Proto nam ted na severu tajou ledovce.
Hodne informaci se da najit v knihach Merezkovskeho. Zacal jsem se tim probirat, navic pise krasne.
V lete jsem byl na Krete a Santorini. Ten Knossos je podle mne nejaka periferie zaniknuvsi Atlantidy nebo misto, kam se cast prezivsich atlantanu dostala. Dost zajimave stavby na to, ze jsou 6000-7000 let stare. Vsechno z clanku mne zapada do moji mozaiky.

Re: Re: Re: Poznámky k mapám

Pavel | 12.02.2017

Připusťte, že třeba indiánští šamani ovládají astrální cestování - hovoří o tom třeba Petr Chobot. A v takovém stavu mohou klidně vidět celou planetu podobně jako my z družice. Mapa také mohla docela dobře vzniknout tímto způsobem.

Při astrálním cestování je ale někdy vnímání zkresleno. A tak může třeba šaman vidět částečně současnou realitu a částečně třeba stav z minulosti. A třeba může také vidět i něco, co na místě nikdy nebylo.

Přidat nový příspěvek