Antikoránický projekt, ISIL a "běženci"

18.6.2015

Hox

 

Vzhledem k současné situaci s běženci (z větší části s "běženci" - uprchlíci notebooky, mobilní telefony a značkové oblečení nemají) je aktuální znovu otisknout analýzu "Dlouhodobá antikoránická strategie GP", i když současná vlna "běženců" je pravděpodobně organizována nikoliv ze strany GP, ale ze strany regionální "elity" USA s cílem oslabit Evropu, ideálně vyvolat válku v Evropě poté, co se jim to nepodařilo s pomocí Ukrajiny. ISIL je realizací níže popsané strategie.

 

*     *     *

 

Dlouhodobá antikoránická strategie zákulisí biblického projektu

VP SSSR

 

Člověka vždy zajímaly otázky o Bohu. Analýza kompletní informace o Bohu, dostupné lidstvu, ukazuje, že nejobecnější představou je představa Boha, Tvůrce a Všemocného - jediného pro všechny bytosti na zemi jakožto všeobjímající nad-realita.
 

Rci:„On Bůh je jedinečný,Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“
(Korán, súra 112:1-4)

Ježíš mu odpověděl: "Nejpřednější ze všech je přikázání: 'Slyš, Izraeli: Pán, náš Bůh, je Bůh jediný. .."
( Маrek 12:29)

"ó, jak mnohočíslenné je tebou stvořené a skryté od světa lidí, bože jediný, není jiného, kromě tebe! Byls jediný a stvořil zemi podle přání srdce svého.." (Hymny Atonu, Amenhotep IV Echnaton, 1367—1350 př.n.l.)

(alt. překlad: Kolik jsi toho jen stvořil a zraku je to skryté!
Jedin
ý bůh, jemuž není podobného!
Když jsi byl
samojediný, stvořil jsi zemi podle srdce svéh
o,..)
 

Bůh není lhostejný k tomu, co se děje na Zemi, proto se v kritické okamžiky rozvoje civilizace objevili proroci - lidé schopní vyjádřit a předat druhým informaci Shora, ukazující cestu ke spravedlivému uspořádání života na Zemi. Předali lidem Ideu o vytvoření Království božího na Zemi úsilím lidí samotných při božím vedení.
 

"Zákon a Proroci až do Jana, a od té chvíle království Boží zvěstuje se, a každý do něj úsilím vchází."
(Lukáš 16:16)

"A nyní jsme vám již Písmo seslali, v němž pro vás je připomenutí - což to nepochopíte?" (Korán, súra 21:10)

 

Ale realizace té Ideje jde proti záměrům úzké skupiny parazitů, stojících na vrcholu sociální pyramidy. Ti se všemožně pokouší překážet lidem v uvedení te ideje do života cestou neutralizace důsledků příchodu proroků, zanesením do jimi přinesené informace záměrných deformací s cílem využít je ve svých úzce klanových zájmech.

 

"-Chodí za mnou jeden s kozlím pergamenem a píše a píše. Jednou jsem mu nahlédl přes rameno a zhrozil jsem se! Ani slovo z toho, co tam bylo napsáno, jsem nevyřkl. Žádal jsem ho: ,Prosím tě snažně, spal ten svůj pergamen!, ale vytrhl mi ho z ruky a utekl.

-Co to bylo za člověka? -zeptal se štítivě Pilát a přejel si rukou spánek.

-Jistý Matouš zvaný Lévi,- povzbuzen vykládal spoutaný..."

(Mistr a Markétka, M. Bulgakov)
 

Ti parazité, prohlásiv se "vyvolenými", začali realizovat své cíle, přikrývaje se jménem Boha a vytvářeje různé náboženské korporace prostředníků mezi Bohem a člověkem.

 

Běda těm, kteří Písmo vlastníma rukama sepisují a potom hovoří: „Toto od Boha pochází!“, aby tak nakoupili za nízkou cenu. Běda jim za to, co psaly ruce jejich! Běda jim za to, co provádějí! (Korán, súra 2:79)

 

Vznik religiozních korporací a kultů byl možný v důsledku toho, že Bůh dal lidem Svobodu volby své životní cesty a nedělá z člověka nevolníka, ale nechá jeho samého objevit a opravit chyby, hovoře s každým na jazyce životních okolností.

A každý člověk se může dostat na přímý dialog s Bohem bez jakýchkoliv prostředníků. Za tím účelem si musí položit otázku: Je Bůh? Chybuje ve své vševědoucnosti? Důvěřuji mu ve svém životě? Pokud je člověk vnímavý k událostem, dějícím se v jeho životě, je s to uvidět, jak se životní okolnosti mění v souladu s položenými otázkami. A na základě toho pro sebe vyvodit odpovídající závěry.
 

"Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění;"
(Korán súra 13(90):12). (Alt. překlad: "Boh nezmení stav, v akom sa určití ľudia nachádzajú, až kým oni nezmenia to, čo je v ich dušiach.")

"Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je ve vás!"
(Lukáš 17:20-21)

 

Nyní ti parazité, pod jejichž vnějším řízením se vyvíjela Západní civilizace podle algoritmů popsaných v Bibli, mají jeden velký problém, prezentovaný hlavně koránickým islámem. Podstata spočívá v tom, že Korán odmítá předpoklad o "vyvolenosti" židů a nazývá úrok a lichvu v libovolné formě smrtelným hříchem. A právě tyto dva základní algoritmy leží mimo všeho dalšího v základu biblického projektu zotročení všech ve jménu Boha, mlčky neústupně zaváděného do života, ačkoliv se nikde přímo nedeklaruje, nepíše a nemluví se o něm. A nehledě na to, že ti, kteří se považují za muslimy, si to sami neuvědomují, zákulisí biblického projektu chápe, že je pro ně Korán potenciální hrozba. To vyvolává přání zanechat ho na stránkách historie.


 

Korán

Bible

5(5). Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý.
6(6). Rci: „Vy, kteří vyznáváte židovství! Domníváte-li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejte smrt, jste-li pravdomluvní!“
7(7). Ale oni si ji nikdy nebudou přát kvůli tomu, co provedly již předtím ruce jejich. A Bůh dobře zná nespravedlivé.
(Súra 62 - Pátek)

60.10. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem tě bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji.
60.11. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, bude k tobě proudit bohatství národů i jejich králové budou přivedeni.
60.12. Národ a království, jež ti neslouží, zahynou; takové národy v troskách zaniknou.
(Izajáš)

276(275). Ti, kdož pohlcují zisk z lichvy, vstanou z mrtvých jako ten, koho satan potřísnil svým dotekem. A to proto, že říkali: „Vždyť prodávání je podobné lichvě!“ Bůh však dovolil prodávání a zakázal lichvu. Tomu, komu dostalo se varování od Pána jeho a který přestal s lichvou, bude zachováno to, čeho předtím nabyl, a rozhodnutí o něm bude patřit Bohu. Ti však, kdož vrátí se k lichvě, ti se stanou ohně obyvateli a budou v něm navěky.
(Súra 2 — Kráva)

23.20-21 Svému bratru nepůjčuj na úrok, ať půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit;

28.12. a budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole,..
(Deuteronomium)


 

Jeden ze scénářů vyřešení "problému islámu" pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

1. Vytvoření "chalifátu", který by měl zahrnovat jestli ne všechny, to drtivou většinu národů, pro které je islám v jeho historicky zformované podobě tradičním náboženstvím.

2. Rozpoutání "chalifátem" světové války s cílem vykořenění "bezbožného liberalizmu" Západu a věroučení "nevěřících", implantace obřadnosti islámu v roli celosvětové "relígie" všeho lidstva.

3. Dále se scénář větví v závislosti na výsledku války:

3.1. Pokud zvítězí "civilizované" státy Západu, čeká Korán stejný osud jako svého času "Mein Kampf", a země tradičního islámu budou předmětem "deislamizace", podobně jako bylo provedena "denacifikace" v obou německých zemích po 2. světové válce.

3.2. Pokud zvítězí "chalifát", obřadnost islámu se zavede závaznou normou chování pro všechny obyvatele vzniklého "celosvětového chalifátu". Dav v něm, neznaje arabštinu, samostatně číst Korán nemůže i žije pod vedením mulláhů. Naděje na možnost realizace takového způsobu vedení/řízení/vlády dávají všechny islámské země. Dokonce ve státech, kde je arabojazyčná většina, sami "muslimové" se klaní motlitebnímu koberečku, neporovnávají svůj život s Koránem, a jejich způsob života a ideály jsou velmi daleko od koránického poselství o vybudování Království božího na Zemi, které odstraní tyranii jedněch lidí nad druhými.

Mulláhové jsou profesionální korporací ideologů, která bude vykládat život s odkazy na Korán, orientujíce se na zájmy svých zákulisních pánů: přibližně tak, jak to dělali Tálibové v Afghánistánu a jak to dělalo a dělá muslimské duchovenstvo ve všech zemích. Mulláhové jsou zacykleni na vnější obřadnosti a neschopni odhalit a řešit reálné životní problémy společnosti. Potvrzením tomu je několik posledních století historie muslimských zemí, zaostávajících za Západem v rozvoji vědy a techniky a neschopných vypracovat efektivnější a přitažlivější alternativu západnímu způsobu života.

Následující etapou, když se moc mulláhů stane obecně nenáviděnou, bude celosvětové protiislámské povstání, osvobození z pod moci mulláhů a dále podle scénáře popsaného výše - "deislamizace", odstranění Koránu z obecné dostupnosti a umístění do speciálních knihoven, kam budou mít přístup jen "správně smýšlející" lidé, kteří budou o Koránu "správně" psát pro masy, ilustrujíce jim, jakého zla se lidstvo zbavilo.

O tom, že Korán a islám se ve druhé polovině 20. století staly hlavním objektem cílevědomé diskreditace a pomluv, nemá obyvatel Západu podezření: má na práci "důležitější věci", než vzít Korán a samostatně ho přečíst jako poselství, adresované jemu osobně, a srovnat napsané s životem, aby tu diskreditační kampaň a také odpadlictví většiny "muslimů" od Koránu spatřil.

Nyní se cílevědomě realizuje první etapa této strategie.

Během první etapy:

  • ve světě islámu režimy, podporující muslimský tradicionalizmus a neprojevující agresivitu ve vztahu k sousedům jiných vyznání, jsou cílem nátlaku ze strany opozice pseudoislámských radikálů-extrémistů;

  • vně oblasti rozšíření muslimské kultury se cílevědomě vytváří obraz nepřítele, na jehož roli jsou určeni tytéž pseudoislámské radikální extremistické elementy, které ohrožují režimy muslimů-tradicionalistů a projevují agresi ve vztahu k jinověrcům.

Plnění těch úkolů slouží globální terorizmus pod vývěskou Al-Kajdy a "boj" Západu s nimi takovými metodami, že v islámském světě je přijímán jako agrese Západu. Tato okolnost vytváří v islámském světě masovou podporu pseudoislámským radikálům.
 

V tomto scénáři jsou zapojeny prakticky všechny tradičně muslimské země.

Od Afghánistánu je vyžadován proud narkotik, jako jeden z prostředků vyvolání nenávisti k islámu vně oblasti muslimské kultury.

Od Pákistánu je vyžadována nestabilita režimu muslimského tradicionalizmu a únik jaderných zbraňových technologií do ostatních muslimských zemí.

Írán je zaúkolován vytvořením balistických raket dlouhého doletu.

T.j. politika Západu ve vztahu Pákistánu a Íránu je namířena na to, aby se předpokládaný "chalifát" od začátku stal jadernou velmocí s balistickými střelami a byl ve zbytku světa vnímán jako reálné neodvratné nebezpečí svébytnému rozvoji všech. Ačkoliv jaderný potenciál "chalifátu" se nepředpokládá rozvíjet do takového stupně, aby "chalifát" mohl zasadit vážný úder Západu, má být dostatečně rozvinutý na to, aby poskytl jaderný důvod ke koaliční válce zemí Západu proti "chalifátu", například ve formě osamocených jaderných úderů na ty či ony země, například Izrael. "Chalifát" má být závazně židonenávistnou formací, aby ho bylo možné považovat za ideového nástupce Třetí říše.

Od Saudské arábie a ropných monarchií na březích Perského zálivu se požaduje financování "Muslimského bratrstva", pracujícího na vytvoření "chalifátu".

Od Iráku se očekává radikální nenávist k Západu, aby se po odchodu vojsk NATO mohl "Babylon" stát hlavním městem chalifátu, a scénář boje Západu proti "chalifátu" by byl uložen do scénáře pseudobiblických mýtů o Armageddonu jakožto místu poslední bitvy dobra, jak se vidí Západ, se zlem, do jehož role staví civilizaci islámu.

V jedné variantě výše popsaného scénáře podléhá Rusko rozčlenění a částečnému zahrnutí do "chalifátu" národů, vyznávajících islám. Pokud se to nepodaří, v jiné variantě se Rusko má stát jednou z prvních obětí agrese "chalifátu" a hlavní frontou a místem války "civilizovaného Západu" proti "barbarskému chalifátu".

Duchovenstvo tradičního islámu, izolujíce se Koránem a obřadností od Boha, od problémů lidí a společnosti, žije krátkodobými vlastními zájmy a proto se politickou analytikou globálního měřítka nezabývá, v důsledku čehož nevidí tento scénář v celé jeho šíři a konečných důsledcích; a pokud někdo z nich i vidí, krátkodobé zájmy jsou pro ně důležitější, než nezištná práce na odvrácení problémů, jejichž potenciál je cílevědomě vytvářen jinými v průběhu už několika posledních desetiletí. Z tohoto důvodu není tradiční islám schopen vypracovat efektivnější scénář globální politiky, alternativní výše popsanému, aby nebyl zavlečen do antiislámského.

 

Duchovenstvo ostatních konfesí je ve své podstatě orientováno na obřadnost podobně jako vedení muslimů, proto se vše výše řečené týká i jich.
 

Neakceschopnost států (jak muslimských, tak i Západu), zavlečených v realizaci popsaného scénáře, vede k tomu, že může být neutralizován jen iniciativou lidí - jednotlivých osob a společenských hnutí.

V konfliktu civilizací, na jehož realizaci je namířen popsaný scénář, není správné a špatné strany. Vyhnout se konfliktu na základě přístupu "všichni žijeme v míru, opírajíce se na své tradiční víry, nevměšujíce se do záležitostí jiných kultur" se nepodaří ze dvou příčin:

  • normy sociální organizace a etiky, vlastní tradičním kulturám, se neshodují ve všech aspektech, a v některých aspektech jsou objektivně v přímém rozporu;

  • ve světě jsou transnacionální politické síly, které dosahují svých cílů cestou vytváření řízených konfliktů na základě umělého zveličování různých protikladů, které jsou objektivně vlastní tradičním kulturám.

Myšlenkovou osnovou zabránění realizace popsaného scénáře může být jen přiznání faktu, že sociologickou podstatou všech Poslání, které položily základ všech takzvaných "abrahámovských" náboženství, je myšlenka o vytvoření na Zemi Království božího úsilím samotných lidí při Božím vedení. V něm nebude žádný člověk otrokem druhému, nikdo nebude utiskován ani využíván a všichni budou svobodně žít, osvojujíce svůj osobnostní potenciál rozvoje na základě dialogu s Bohem o životě.

Realizace této myšlenky se:

  • buďto přenáší do neurčeně vzdálené budoucnosti - v judaizmu;

  • nebo odmítá jako kacířství - v křesťanství;

  • nebo se nepovažuje za aktuální - v historicky zformovaném islámu;

  • nebo je objektivně nemožné na základě ateistických přesvědčení - v marxizmu.

Avšak Idea o vytvoření Království božího na Zemi úsilím samotných lidí při Božím vedení je jediná Idea, přívržennost které a rozprostranění které ve společnostech různých kultur je schopno eliminovat potenciál popsaného scénáře, vedoucího ke konfliktu s cílem zanechat Korán na stránkách historie.

 

"A nechť je mezi vámi společenství, jež bude vyzývat k dobrému, přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné. A takoví budou blažení." (Korán, súra 3:100)

(alt. překlad: "A nech je vo vašich radoch spoločenstvo, členovia ktorého vyzývajú k dobru a prikazujú chvályhodné veci a správanie a zakazujú odsúdeniahodné veci a správanie. To sú tí, ktorí prospeli.")

 

Vyvstává otázka, co může a měl by dělat každý člověk pro to, aby zabránil realizaci daného scénáře?

Je nutné vyjít na přímý dialog s Bohem, t.j. na nadkonfesionální (vněkonfesionální) úroveň. Tehdy se vyjasní, že všechny náboženské konfese byly vyvořeny s cílem rozdělovat, a v případě nutnosti poštvat lidstvo proti sobě navzájem, v realizaci principu "rozděl a panuj".

Problémy Íránu, Afghánistánu, Iráku a všech dalších zemí a diaspor, vyznávajících historicky zformovaný islám, mohou být tvůrčím způsobem vyřešeny jen na základě iniciativy lidí, namířené na ustanovení Království božího na Zemi. Vně tohoto globálně-politického kontextu jsou neřešitelné a všechny tyto země, bez závislosti na tom, kdy a jakým způsobem se složí jejich vztahy s biblickým Západem a NATO, jsou odsouzeny být palivem v popsaném scénáři.

 

"Jednota, - hlásá orákulum našich dní, - může být spojena železem jen a krví..."

Ale my láskou spojit zkusíme ji,- a pak uvidíme, co je pevnější...

("Dvě jednoty" F. Tjutčev)
 

Plný text analýzy v originále:

Долговременная стратегия преодоления коранического ислама заправилами библейского проекта

The long-term strategy to overcome Koranic Islam with the help of wheeler – dealers of the Biblical Project

zdroj + tento dokument jako film (rusky, anglicky): zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Antikoránický projekt, ISIL a "běženci"

Prisluhovaci temnych

Dokedybudeszit | 23.06.2015

Ano, darí sa Vám páni sion-Vatikanci otáčať diskusie na "božie" témy za čo ste plateny z našich daní a bankovými podvodníkmi. Pravda je, že sa nepodarilo všetky povodne texty z Biblie a Koranu odstrániť a prekrútiť, tak vidno aspoň rozdiel praxe a teórie cirkví a mulláhov. Iste nezávislí čitatelia vedia o príkaze podvodníka vo Vatikáne-Pápeža (viď sfalšované Svatopeterské listy) svojim nohsledom diablom v sutanách, aby vstupovali do diskusií na webe a ovplyvňovali čistých. Čítajte nezávislí čitatelia tohoto webu A. Horáka-O Slovanech uplne jinak - jedina sučasná nezávislá kniha, ktorá Vám dáva odpoveď aj na všetky tieto koranicke, biblické citáty-čo sú buď odpisy od našich predkov, alebo ako Hox prispel citátmi prorokov - "prepisovaním slov na kozie kože od Matuša Léviho" - ako krasna informácia o tvorbe ideológi-klamstiev od minulosti po dnešok na rozdiel od pravdy.
Čistý nepotrebujú ideologických biblických ani koranických Bohov-máme svojich reálnych, ale nikdy sme ich nenazývali Boh-to je otrokársky názov- ale OTEC. A je zrejme, že evolúcia je len umelým protikladom stvorenia z tej istej dielne. Áno "biblické stvorenie" bolo, ale vytvorili súčasných temných-falusákov z nás Slovjenov ako otrokov pre zotročenie nás, ako popisujú Sumerské texty, kde boli i naši Slovjensky predkovia. Brat brata zotročuje. My žijeme od pradávna. Nedajte sa zmiasť Sofizmami-diskusiami rozvíjajúcimi nepodstatné veci, odbiehaním od podstaty k týmto okrajovým témam, polopravdami. Téma je "ako nevyhynúť" - toto rozvíjajte. Ak neodstránite toho, kto Vás chce zavraždiť a jeho prisluhovačov -zomriete, lebo 1+1=2.

Pohadky pro dospele

LL | 20.06.2015

Monoteismus, jako celkem nelogicky ideologicky model, byl nejspis poprve vymyslen v Egypte asi pred 3500 lety a to v ramci uporne snahy jejich elity resit tizive problemy egyptskeho imperializmu. Tehdy vznikle monoteisticke schema a jeho dnesni tri zname prevleky dodnes otravuji lidstvo svoji nesnesitelnou agresivitou.

Re: Pohadky pro dospele

Hоx | 20.06.2015

Vypadá to že už máš dopředu jasno, ale pokud by ses přeci jen rozhodl přečíst si tu pár materiálů, zjistil bys že se věci mají poněkud jinak. Právě otázkou historie monoteizmu a role biblického projektu v dějinách se zabývá nemalá část tohoto webu. Viz například materiál "mrtvá voda".

Re: Re: Pohadky pro dospele

Myslím hlavou | 21.06.2015

A to, co je psáno, je automaticky PRAVDA, jen proto, že spis je věkovitý a zemřelo kvůli němo dostatečně velké množství lidí?
Pohádky pro dospělé, ano, neboli Opium lidstva!

Re: Re: Re: Pohadky pro dospele

udo | 21.06.2015

Ja sa snažím MYSLIEŤ SRDCOM,
nie riadiť sa ním.

Re: Re: Re: Pohadky pro dospele

Hоx | 21.06.2015

Kontraotázka: pokud je něco konkrétního pravda, stává se to něčím jiným jen proto, že je to napsáno i v Bibli nebo Koránu?

Re: Re: Re: Re: Pohadky pro dospele

Myslím hlavou | 21.06.2015

Ano, protože praxe těchto biblicko koránských aj. teorií je:útlak, dogma, strach, věznění, vraždění, útisk žen, vykořisťování a prachsprosté lži. To je PRAXE k nimž tyhle pohádky vedly a ještě dlouho povedou.
A´t si vztah k nadinteligenci řeší každý sám individuálně a nechť se lidstvo stane bratrsko-sesterským bez náboženských mlh.

Re: Re: Re: Re: Re: Pohadky pro dospele

Hоx | 21.06.2015

Pro ujasnění, máš za to, že pokud je v bibli "nezabiješ", zabíjení je tedy v pořádku, protože se to zakazuje v bibli a bible je špatná, áááno?
Pokud jsi odpověděl na moji otázku "ano", pak tvrdíš tohle. A pokud máš za to že ne, pak jsi došel k tomu, že věci jsou ok nebo nikoliv ne podle toho, kde jsou psány, ale samy o sobě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pohadky pro dospele

Myslím hlavou | 22.06.2015

Máš inkvizitorské, demagogické myšlení. Budiž ti útěchou, že v tom nejsi sám...

kto tlací viac na Európu ohladom utecencov?

popolvár | 18.06.2015

no neviem, ci sa GP chalifátu az tak vzdal. Pápez apeluje na státy, ktoré odmietajú prijat utecencov. A to ho máme za hovorcu GP...

Re: kto tlací viac na Európu ohladom utecencov?

Hоx | 19.06.2015

Je to možné. Ale nemyslel jsem že se GP chce vzdát chalífátu, jen že za současnou invazí do evropy mohou stát spíš regionální elity USA, ale můžu se plést.

Zklamání.

Olga | 18.06.2015

Pokud se i na tomto webu, který je jinak velmi podnětný, budou stále citovat moudra koránu nebo bible, jsem zklamaná. Bláboly, které napáchaly tolik zla....

Re: Zklamání.

eM | 18.06.2015

Mno, a pochopila jste vůbec o čem tento web je? Podle mne je právě o odhalování podstaty toho, proč byla tato učení překroucena, jak a kým byla překroucena, a jak budovat svět zítřka s ohledem na to, že těmito pokroucenostmi je zfanatizováno mnoho lidí na světě. Nemluvě o tom že tento web podle mne "bojuje" právě s programem, který do lidí vtiskla biblická koncepce. Bez citací částí bible by tady těžko bylo co rozebírat. Co se Koránu týče, je tady zmiňován proto, že informace v něm překroucené nejsou tak jako v bibli, k překrucování dochází pouze jeho výkladem. No a jestli jsem správně četl mezi řádky, máte problém asi s vírou jako takovou, na to téma je zde také mnoho informací, ze kterých celkem logicky vyplývá, že ateismus způsobuje úplně stejné škody ve společnosti jako překroucená víra.

Re: Zklamání.

Martin | 18.06.2015

Není mnoho pramenů poznání ve světě vezdejším, které jsou schopny rozlišovat mezi historickým a koránickým islámem stejně jako vidět rozdíl mezi Kristovým učením a dnešní podobou křesťanství. To, že jsme dnes univerzální civilizací laciných padělků naprosto čehokoli ještě neznamená, že ony padělky vycházejí se stejně mizerných předloh.

Re: Zklamání.

Mira | 18.06.2015

Olgo, souhlasím s Vámi, pár vybraných citací z koránu nemá žádnou relevanci v tom, že je tento text slovem božím, které je jen záměrně překrucováno. Již samotné právo šaría je naopak striktně reprodukováno z koránu. Jeho tmářská zaostalost je otřesná, již např. s porovnáním právních norem indoevropských Chetitů z období starověku. Jedná se v islámu o zvykové právo primitivů, potulných pasáků koz a lapků z oblastí pouště. Sama jsem asi před více než rokem viděla francouzský dokument, kde hovořili znalci a vykladači islámu, kteří sami upozorňovali na pokrokovost Mohameda např. v tom, že zakazoval usmrcení novorozenců ženského pohlaví na rozdíl od dřívější praxe, protože výživa do ,,dospělosti“ je náročná, bylo výhodnější dívku uloupit. To uvádím proto, z jakých kořenů a pro koho tento náboženský směr vznikl. Tady se musím zastavit ještě u postavení žen v islámu. Slovo žen, bych měla psát asi v uvozovkách, neboť manželkou se může stát již malé dítě, avšak pohlavní styk je dovolen s odkazem na korán a Mohamedovu oblíbenou manželku až od devíti let děvčátka. O prospěšnosti bití neposlušné manželky již ani nemá cenu hovořit atd. a tak pod…..
Pokud odhlédnu od těchto známých faktů, dala by se jich vyjmenovat celá řada, je podle mne zhoubné nevyužívat potenciál 50% populace ve společnosti (žen), které slouží jen jako doma zavřený inkubátor pro reprodukci a služebná svého pána.
A ještě druhé téma, Bůh jako stvořitel všeho universa a jeho komunikace s každým z nás.
Jak lidská je to představa - Bůh TVOŘÍ a to proto, že tvoříme i my, již jako malí tvoříme z písku bábovky, máme ruce, a proto tvoříme, delfín, který má mozek ke svému tělu stejně hmotný a složitě strukturovaný avšak nemá ruce, má jistě boha zcela odlišného NETVOŘÍCÍHO, nebo Boha jako jakousi personu, podle jejíhož obrazu je stvořen nepotřebuje……….? Pokud by byl Bůh, to o čem hovoří výše zmíněné citace a náboženství obecně, je to s komunikací Boha a jedince asi tak jako komunikace člověka s např. měňavkou o jejích duchovních, mravních a životních problémech. Bůh nestvořil člověka, ale člověk stvořil Boha. To, že si lidstvo, člověk nedokáže na řadu otázek odpovědět, jak z oblasti poznání mikro i makro světa, i samotného vesmíru mu vlastně umožňuje růst, umožňuje cestu pokroku namísto papouškování náboženských dogmat. Jsem ráda, že jsem mohla žít a zatím i žiju na místě a v době, kdy již není za jen i pochybnosti o těchto dogmatech trestem smrt.

Re: Re: Zklamání.

eM | 18.06.2015

Tak, a vy tedy opravdu věříte/víte, že jsme výtvorem náhodné kombinace faktorů, které stály při utváření vesmíru? Tedy že jsme evolučně vzešli zjednodušeně popsáno z velkého třesku - náhodně vzniknuvších mikroorganismů - ryb - ryb s nohama - opice - homo erectus - člověk? Nikterak se nemohu ztotožnit s tím, že jsme výplodem náhody, nikoli programu. A pokud přistoupím na to, že nejsme produktem náhody, ale programu, tak někdo musel program zadat, a tudíž jsme stvořeni byli. Ale o tom nemá cenu se tady přít, přidávám to jen na zamyšlenou...

k tomu je ale zapotřebí opustit dogmatickou představu Boha biblického nebo koránického, a přemýšlet o tom vlastním rozumem, bez in-formací.

Re: Re: Re: Zklamání.

Mira | 19.06.2015

Opověď pro eM
Nevím, z čeho usuzujete, že můj názor na existenci universa je založený na víře v náhodnost procesu, jehož příkladem je Vámi uváděná geneze vývoje člověka – i když není bez zajímavosti, že podobnými fázemi prochází člověk při svém embryonálním vývoji. Znám do omrzení opakovaný příklad se součástkami hodinek, jimiž se opakovaně míchá a přesto hodinky nevzniknou. Na náhodný vznik absolutně nevěřím, ani u struktury př. krystalů, ani u složitosti struktury mozku a jeho fungováním spolu s celým organizmem individua. Jsem přesvědčena, že hmota je nadána ,,inteligencí“, tak jako má i další aspekty svých vlastností. Hmota vytváří v čase stále složitější systémy jak v oblasti anorganické i organické, a opět se rozpadá a znovu přetváří….tak např. jsou i ve Vašem těle prvky vytvořené při výbuchu supernov, jsme jednotnou součástí vesmíru. Pro mne je to úžasné a jsem stále fascinována mnohostí a krásou našeho světa a i tím, zatím málem, co známe o kosmu. Zde by se hodila Vaše odpověď, že tuto vlastnost musel někdo do hmoty vložit-naprogramovat ji, pokud odmítneme náhodnost uvedených procesů. Má odpověď je dána pokorou člověka, který NEVÍ. Já si ,,netykám“ s ,,Bohem“ a protože nejsme rovnocennými partnery, mně ON nesdělil ve své nekonečnosti svých schopností a možností, že je tvůrcem tohoto vesmíru a nekonečných dalších vesmírů a jaké má s nimi i se mnou jako s nepatrným organizmem na zrnku kamene v našem kosmu s miliardami galaxií úmysly. Pokud bych si myslela, že vykladačů jeho úmyslů je několik jedinců v dějinách lidstva, myslím, že bych z výše uvedené JEHO nekonečné velikosti jako tvůrce všehomíra jsem Ho značně podcenila. Proč by se zabýval jednoduchými organizmy, jakými jsou lidé a to ještě jednotlivě každým z nás? Vytvořil dokonalý program, proč ta starost o jeho nepatrné součásti…..Vy to však víte jak to je a proč…Já to nevím a to mi dává svobodu přemýšlet bez dogmatických omezení a hledat po cestách PRAVDY, proto nevylučuji žádnou odpověď na otázky, které si kladou lidé od věků. Zatím, myslím, nenašel ještě nikdo odpověď a proto i já jsem přesvědčená jen o tom, že ji jako lidé zatím neznáme …..nic míň a nic víc….Nevíme, hledáme a poznáváme….nevěřím vidinami posedlých vykladačů ze starověku. Pokud se jako lidstvo brzy nezlikvidujeme, se svobodou poznání, doufám, budeme pravdě stále blíž.
A ještě otázka na konec - kdo stvořil Boha?!

Odpověď pro Hoxe
Děkuji za odpověď a s tím souhlas co píšeš o podnětných myšlenkách uvedených v článku výše. Co se týče toho, zda jsem četla Korán, tak nikoliv, vycházela jsem z informací autorit, které se zabývají touto věronaukou léta a uznávám, že tyto informace mohou být nepravdivé, či zkreslené.

Re: Re: Re: Re: Zklamání.

Hоx | 19.06.2015

> kdo stvořil Boha
Jestli nepohrdneš informací seslanou Mohamedovi: „On Bůh je jedinečný,Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“

tj. řeč jde o nějaké nadvesmírné realitě, se kterou lze přímo komunikovat (jak ukazuje historie), i když je to vzácným jevem, ale kterou člověk nemůže plně pochopit... podobně jako kámen nemůže plně pochopit rostlinu, rostlina zvíře a zvíře člověka, jsou to hierarchicky (kvalitativně) rozdílné úrovně.

> Já si ,,netykám“ s ,,Bohem“ a protože nejsme rovnocennými partnery
rovnocennými jistě, ale jak víš že ne partnery? Jsi si jistá že Bůh nemá zájem o to, aby se s ním člověk pokoušel komunikovat i když třeba nepřímo? Potřebuje ateisty, kteří se narodí, metabolizují určitý objem biomasy a zemřou, nebo přece jen "potřebuje" spíše své chápající zástupce na Zemi? Chápající je Zámysl (nikoliv celý a přesně, ale v dostatečné míře) a vědomě spolupracující?

Re: Re: Re: Re: Re: Zklamání.

Mira | 19.06.2015

Nejvyšší hierarchické postavení Boha chápu, ale zde se již dostáváme z oblasti vědění do oblasti víry. Ta je podložena tím, že VEZMU ZA SVÉ NÁBOŽENSKÝ VÝKLAD toho co znám z reality a i toho co mne přesahuje ve smyslu současného poznání, či toho co poznat nelze pro omezené možnosti mé biologické existence (máme omezený rejstřík smyslů – dnes rozšířený o technické a vědecké poznání, a proto můžeme detekovat např. jevy jako radioaktivitu……atd., též jsme determinováni svými dušeními schopnostmi). Platforma víry je pro mne velmi vratká, vyvolává ve mě více otázek než odpovědí. Možná že jsem ateista jen přijímající biomasu s perspektivou relativně blízké neexistence, ale snažím se žít podle morálních principů v nejširším smyslu a pokud jsem chybovala, není zde nikdo ve smyslu vyšší autority, kdo by mi odpustil – mám jen tíhu svého svědomí, ani s problémy se na Něho nemohu obrátit i když jak psal jeden z diskutujících je tak velkodušný, že mi odpustí i moji omezenost. Ale to už jsem u Boha, kterého takto vykládá církev, náš pravdu Hoxi, že tady si musí člověk dávat pozor.
Možná, že mluvíme o tomtéž, já to nazývám vlastností, či lépe principem universa, Ty Bohem – nadvesmírnou realitou. Komunikace s touto nejvyšší realitou pak probíhá jistě stále, o tom sem se zmiňovala jako o jejím projevení v úžas vzbuzující přírodě a kosmu, v člověku toužícím po harmonii a poznání. Pak není mezi námi sporu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zklamání.

Hоx | 19.06.2015

>..ale zde se již dostáváme z oblasti vědění do oblasti víry. Ta je podložena tím, že VEZMU ZA SVÉ NÁBOŽENSKÝ VÝKLAD

A co když vzít něco za své nikoliv protože je to někde psáno, ale protože to dává smysl, je v souladu s obecných chodem věcí, intuicí, rozumem atd.? Určitá korelace s tím, co se dochovalo v tzv. svatých písmech pak je jen potvrzení, pokud mít za to, že Issa, Mohamed atd. obdrželi zprávu pro lidstvo od nadvesmírné reality.

> mám jen tíhu svého svědomí
Co když svědomí je vrozený lidský smysl, kanál komunikace s Ním?

> ani s problémy se na Něho nemohu obrátit
A toto konkrétně je víra (že se nelze obrátit s problémy), nikoliv fakt.

V nečem možná mluvíme o tomtéž, ale ne v předpokladu že člověk stvořil Boha... člověk (lidstvo) stvořil(o) různé falešné "bohy" (ne bez postranní "pomoci"), včetně toho biblického, v tomto souhlas, jinak nikoliv. Bůh (skutečný, nadvesmírná realita, Vis Maior...) stvořil Vesmír, ale není vesmír - to je zaměňování tvůrce za výtvor, podobně jako stolař není stůl, který stvořil, i když něco v něm v tom stolu je.

Re: Re: Zklamání.

Cico Ciciak | 19.06.2015

Práve že Boh chcel, aby človek neustále rástol - napĺňal jeho Boží zámer, ALE PO VšETKýCH STRáNKACH, ty trúba a preto mu dal ľavú aj pravú hemisféru!!! Vieš na čo ich máš, ty trúba???!!!

Re: Re: Zklamání.

ujo | 19.06.2015

Mira - Evolúcia sa nám zatial nepredstavila, lebo nikde nevidím jej dôsledky! Žiadne medzistupne vývoja, žiadne medzištádiá: napr. Päťruký a 10 nohý človek, rôzne prechody medzi rybou a trebárs hadom, mamutom a pod. Žiadne zrúdy podobné napr. zo Star wars. Prosto, alebo sa evolúcia zastavila ...cscsc??!? - alebo prosto neexistovala, lebo sa ratial nemá čím prezentovať!!! Tých pár argumentov vedy, ako je ich priam mantrický vtáépokys, sú smiešne kecy!!!
Teba proste pomýlil fakt, že máš úplnú slobodu si myslieť, čo chceš, dokonca Boh Otec je tak veľkodušný, že si môžeš myslieť, že ON neexistuje. Prečo? Lebo existencia Boha Otca, nie je závislá na tvojom názore. Ale tvoja (náš všetkých) existencia je závislá na Jeho názore. Na naše šťastie veľmi veľkodušnom. Je to asi tak, ako my sa pozeráme na "názory" malých detí, ešte v škôlke. No nie sú zlaté?!, aj keď sú ešte tak úžne hlúpučké, hoci s neuveriteľne presnou logikou - zatial čistého software, za ktorého naplnenie sme zodpovední my, rodičia. Ako tvoji rodičia za tvoje súčasné názory, aj keď (zatial) úžasne hlúpučké.

Re: Re: Re: Zklamání.

eva | 21.06.2015

Moje existence je plně závislá na moji osobě. Váš Boh Otec mě neřídí, nechodí za mně do práce a taky za mně nedělá prakticky nic..

Re: Re: Zklamání.

Hоx | 19.06.2015

Je třeba rozlišovat mezi koránickým (který reálně nyní nikde v praxi ve větším měřítku neexistuje) a historicky zformovaným islámem. Popisuješ radikální pseudoislám a pseudomuslimy, nic podobného v Koránu nemá oporu. Četla jsi ho? Píše se tam například: "Neexistuje přinucení ve víře."
Jinak zde se nepropaguje islám, pokud to tak někdo chápe. Jde jen o poukázání na to, že v Koránu jsou užitečné informace a že současný (pseudo)islám nemá s Koránem skoro nic společného.

Re: Re: Re: Zklamání.

Oracle 911 | 19.06.2015

Súčasný Islám je tak blízko k učeniu Mohameda (historickej osoby), ako kresťanstvo k Ježišovmu učeniu.

Re: Re: Re: Re: Zklamání.

Hоx | 19.06.2015

právě... a dalo by se pokračovat:
- jako judaizmus k tomu, co reálně obdržel Mojžíš
- jako ÚV KSSS ke komunizmu
- jako ...
překrucovači všech dob a národů měli štěstí, že tehdy nebyl internet.

Re: Re: Zklamání.

Olga | 20.06.2015

Miro,mám stejný názor.

Re: Re: Zklamání.

eva | 21.06.2015

Souhlas, velmi dobře napsáno.

Re: Zklamání.

Cico Ciciak | 18.06.2015

A "kresťanstvo" nenapáchalo???!!!

Re: Re: Zklamání.

Cico Ciciak | 19.06.2015

Aj ty si len výplodom (výprdom?) "kresťanskej" defektno-zhubnej vše-ničiacej a vše-požierajúcej kultúry!!! Práve že si iba namýšľaš, že si niečo viac!!! Kolaboruješ so systémom???!!! Kolaboruješ, tak čo pindáš...!!!

BTW: Pravda oslobodzuje, jak tuším pravil JK!!!

Re: Zklamání.

Aglo | 19.06.2015

[napadání v osobní rovině, odstraněno: http://pastebin.com/BNuxUAfz ]

Kniha

eM | 18.06.2015

Dobrý den,
mám dotaz na kohokoli schopného pomoci mi utříbit myšlenky. Jak se díváte na trilogii Hovory s Bohem od Neala Donalda Walsche? Nenašel jsem v ich žádný "chyták", a jako poselství lidem je to opravdu dobrý text, který podle mne nese dobré ovoce. Ale rád bych to probral s více studenty KOB.

Re: Kniha

Světlý | 18.06.2015

Jsou součástí trilogie také "Karty uvědomění? . . . .

. . . . Jestliže jsou, dají se výroky z jednotlivých kartiček posuzovat jako definice, které v celku vystihují podstatu obsahu všech 3 dílů? . . . .

. . . . Když máte zato že ano, pak lze nastoupit cestu k pochopení toho, co Vám nedá "spát", tj. všechno je vyjádřeno téměř dokonale, což ve Vás vyvolává nedůvěru . . . .

. . . . nutno říci, že oprávněnou.

Re: Re: Kniha

eM | 19.06.2015

Tak to slyším prvně. Koukal jsem na ně jen tak zběžně, a ano, vyjadřují na první pohled myšlenky vyplývající z trilogie. Ale ta trilogie je dost specifická.
Nemám problém s nedůvěrou, o tu tady nejde. S trilogií prostě obecně souhlasím, ať nad ní přemýšlím jakkoli, moje etika a morálka jsou s ní zajedno. Zajímá mne vícero názorů na ni, takže pokud Váš je "oprávněná nedůvěra", tak jste sice vůbec neřekl proč a podle čeho, ale beru to jako názor :-)

Re: Re: Re: Kniha

Rony | 19.06.2015

Kazdy komunikuje s bohom individualne. Rob si svoje zapisky nemusis citat zapisky ineho nestanes sa objektom moznej manipulacie. Trilogiu som cital velmi davno nieco si z nej pamatam ale bral som to s rezervou ako vsetko.

Re: Re: Re: Kniha

Světlý | 19.06.2015

První můj vstup byl re-akcí na Vámi použita slova
"Nenašel jsem v nich žádný "chyták" - což byl projev neuvědomělé nedůvěry, nebo chcete-li pochybnosti, či ostražitosti?

Když někdo vyjadřuje se k čemukoliv a o komkoliv, tím vydává svědectví o sobě samotném. Proto je zaujmutí postoje (názoru) výsostně osobní, a tedy subjektivní.

Na jedné z karet uvědomění je napsána fráze: "V mém světě se nic neděje náhodou"

Jsem v plném smyslu stotožněn s uvedeným výrokem.
K tomu dodávám: když se děje dějí ne nahodile, pak se dějí zákonitě.
To je také důvod, že názory lidí na zákony stvoření si rád vyslechnu, avšak důvodem je zjištění míry vědomí souvislostí a souvztažností v probíhajícím dění. Jako berné mince poznání mě nezajímají.
Zajímají mě zákony samotné. Jejich znalost pak umožňuje pochopit jakékoliv dění, bez ohledu nato jaké formy dění vykazují.

Stejně tak přistupuji k trilogii i kartám uvědomění.

Můj postoj není "oprávněná nedůvěra". Nedůvěra, stejně jako důvěra, víra i nevíra jsou projevy neznalosti, neboznalosti ne úplné. Jsem-li v posici "vím to", pak nemám důvod důvěřovat (částečně vím, tuším) a už vůbec ne věřit (úplná neznalost).

Tož tak

Re: Re: Re: Re: Kniha

eM | 19.06.2015

hluboký rozbor :-) plně s Vámi souhlasím, jen to ne vždycky beru až tak vědecky, spíše intuitivně. A co se týče názorů jiných lidí, ano, souhlasím že je to jejich popis víceméně sebe sama, i to se mi na té trilogii líbilo, několikrát tam zaznělo že sdělení jsou filtrované autorovým názorem. Neberu to jako posvátnou knihu, jen je to dobrá inspirace k zamyšlení, a chtěl jsem znát více názorů na ni :-) takže díky za obsáhlý rozbor.

Re: Re: Re: Re: Re: Kniha

Světlý | 19.06.2015

Nejsem vědec - tedy ve smyslu jak je tento výraz chápán. Vědci dnešní doby jsou označováni tímto výrazem neoprávněně, jelikož základ je ve "vědět", tj. znát všechny souvislosti, ale oni se dopracovali ke znalostem studiem, nebo-li učením se z postulátů jedinců posouvajících lidské poznání skokově kupředu. Jsou to tedy učenci.
Vaše posice - intuitivně vnímajícího - může (nemusí) dosáhnout míry dostatečně průkazného vyciťováni správnosti řečeného (napsaného). Předpokládejme, že to v 95% dokážete. Tento fakt sám ale nedává odpovědi na otázky co s čím souvisí, čím/kým je to podmíněno, limitováno, omezeno, odkud, kým a jak ovládáno atd.
Již u procesů probíhajících u socializovaných společenstev této planety je to velmi obtížné a často vůbec nemožné chápat tak, aby bylo možno činit kroky k udržení nezávislého rozhodování. Téměř na 100% se jedná o reakci na dění, které jsme cíleně nevyvolali. O co těžší je orientovat se a vyhodnocovat dění se všemi souvislostmi a souvztažnostmi v oblasti duchovní....

Když jsem napsal, že určitá nedůvěra k textu trilogie je opodstatněna a nenapsal jsem přesný důvod proč.
Učinil jsem tak proto, že odmítám způsob podávání pilulky potlačující příznaky "nemoci". Mám zato, že každý má hledat příčiny a to nejlépe sám. Měl jsem dojem, že se chcete cestou k pochopení vydat .... Na cestě by jste nutně nacházel nesrovnalosti i nepřesnosti a stával se tak vidoucím.

Obrazné přirovnání o nebezpečí číhající na hledající v "dokonalých" učeních učených.
Prudký Jed = nesprávnosti šířené z neznalosti, nebo úmyslu jedno zda dobrého nebo zlého, je hledajícím předkládán v podobě:
1/ Odporně zapáchající tekutině odporné chuti
2/ Několik kapek jedu, dostačujících k smrtelné otravě bude přidáno do sudu s výborným vínem

Toto podobenství jsem použil ne proto, že mám o Vás nízké smýšlení. Pouze příhodně osvětluji stav dnešního působení různých ezoterických směrů, kterých se za posledních 25 let vyrojilo obrovské množství.

pohodu přeji

Re: Kniha

LL | 20.06.2015

Nabozenstvi se vytvareji za ucelem ovladani lidi. Hledat v nabozenskych systemech nejake racionalno, nebo beco jao pravdu, je trapne nedorozumeni a jak se nekdy pise dusledek podvyzivy.

Re: Re: Kniha

Hоx | 20.06.2015

Ohledně náboženství souhlas, nicméně náboženství (kult, defakto sekta, věroučení) není totéž co lat. "religio" (spojení, komunikace). Jak jsem psal výše, historicky zformované křesťanství a církev má s informací, kterou ohlašoval historicky reálný Ježíš, společného asi tolik, co ÚV KSSS s komunizmem - téměř nic. Islám podobně. To že někdo nějakou informace zcenzuroval, překroutil a zneužil neznamená, že původní informace neměla hodnotu. Jde o chápání, nikoliv propagaci něčeho. NEchápat je nebezpečné...

Re: Re: Kniha

udo | 21.06.2015

Náboženstvo je racionálne akurát v tom zmysle,
že zneužíva jednu zo základných ľudských potrieb:
Nachádzanie a zlepšovanie vzťahu so svojim Otcom.

Je BaÁlom amorálnym
"veľkých kombinátorov" Amenálnych.

Náboženstvo sa pritom skrýva za Boha,
jeho masku si dáva,
no Otca, ni Dietok jeho,
Človeka v ňom niet, ani noha.

Niet cesty k Bohu
cez inštitucionalizované relígie, cerAmóniu.

Voltaire:
"Vzniklo, keď stretol sa podvodník s hlupákom"

Boh, ako "Samo"hláska plná A,
i cyklu ďalšieho špirály začiatku T,
Miera všetkého je len jedna.
No viera bez nej je prázdna,
s hadom jedovatým, od whisky bedna.

Každé neboženstvo je aDeistické,
bo AT je len jeden.

Přidat nový příspěvek