Anarchia, despotizmus, matrica a mnohovariantnosť...

Anarchia, despotizmus, matrica a mnohovariantnosť...

16.10.2016

jardob

 

V prírode sme si mali možnosť všimnúť že každá vec sa skladá z menších prvkov, a každá vec je zároveň sama súčasťou väčších objektov a procesov. — Tak sa tehla sama skladá z kryštalickej štruktúry zrniečok minerálov, a tieto sa zasa skladajú z menších molekúl a tak ďalej. A rovnaká tehla sa môže stať súčasťou rôznych väčších objektov, či už malej garáže, obytného domu alebo továrne. No a tieto domy sa stávajú súčasťou ešte väčších sofistikovaných celkov ako sú osady, dediny mestá, ktoré sú časťou ešte väčších celkov ako napr. štát, civilizácia. Samozrejme, domy bez života sami štát netvoria, ale ani štát nemôže existovať bez primeranej infraštruktúry, takže infraštruktúra je tiež modul, ktorý tvorí časť zložitejšej schémy.

— Podobne je to aj u človeka. Ten sa skladá z jednotlivých funkčných orgánov, špecializovaných na určitú činnosť. Orgány sa skladajú z miliárd buniek, čo sú samostatné samoriadiace sa jednotky. A bunky sa skladajú z ešte menších prvkov... a tak možno pokračovať v delení až tak ďaleko, kam siahajú možnosti nášho intelektu, na rozdiel od intelektu Architekta. Ten istý človek je ale sám súčasťou väčších sofistikovaných celkov. Keďže človek je tvor kolektívny-spoločenský (má to v sebe prednastavené) , tak prirodzene vytvára väčšie zoskupenia s určitou špecializáciou (cieľom). Najmenší kolektív je muž a žena, tvoriaci rodinu. Väčším celkom je zoskupenie mnohogeneračnej rodiny, príbuzenstvo, rod. Ešte väčším celkom môže byť kmeň, obec. Ešte väčšie zoskupenia tvoria mestá, štáty, civilizáciu, globálnu civilizáciu.

 

Toto delenie/zjednocovanie je len jedna stránka veci materiálnej Objektívnej reality (reč je len o materiálnom Vesmíre. A ako je to mimo Vesmír, ťažko posúdiť – preto hovorím o materiálnej Objektívnej realite. A pokiaľ ide o samotný Vesmír, tak delenie/zjednocovanie sa týka celej jeho stavby, bez výnimky).
Ak sa lepšie pozrieme na tento fenomén, tak v skutočnosti nejde o proces delenia vecí, ale o ich zjednocovanie. Prečo? Pretože zjednocovanie lepšie odráža cieľ každého procesu. Napríklad človek samotár: musí sa sám starať o svoju bezpečnosť, sám si zabezpečovať potravu, chrániť sa pred klimatickými podmienkami, zabezpečiť si bezpečný nocľah atď... Ak ale vznikne väčšia skupina, tak sa ukáže, že každý je v nejakej činnosti lepší a každý bude prispievať blahu skupiny tým čím vie. Prípadne ak je viac ľudí ktorí robia tú istú činnosť, môžu sa spojiť a činnosť zdokonaliť, zefektívniť – čo sa aj reálne deje. Zatiaľ čo delenie, v zmysle deštrukcie sa deje obyčajne až na konci nejakého cyklu s tým zámerom, že dochádza k transformácií na niečo nové, čo je súčasťou vývoja, a je potrebné starú vec rozložiť a jej časti použiť na stavbu toho nového, recyklovať, znova spojiť, znova zjednotiť.

Človek potrebuje zabezpečiť pokračovanie rodu, preto muž potrebuje ženu a žena muža. Asi by tento program nefungoval, ak by rozmnožovanie prebiehalo chaoticky a po akte by si každý šiel po svojom. Takáto generácia by čoskoro vyhynula (podobne ako v tom experimente s myším rajom). Preto medzi mužom a ženou musí existovať určitý stabilný vzťah, stabilné puto, minimálne po dobu vychovania dospelých detí..(Na odovzdanie korektných vedomostí, zručností – pre založenie vlastnej rodiny a výchovy vlastných detí, pre schopnosť zaradiť sa do spoločnosti, pracovného procesu. A tiež odovzdania morálky, čo je základ pre správne fungovanie v úlohe rodiča, zamestnanca, občana i Človeka) Ale aj po odrastení detí je to puto dôležité, neskôr si povieme prečo. Dokonca aj v prírode otázka pokračovania rodu neprebieha chaoticky, krížom krážom, ale o výchovu mláďat je u cicavcov postarané sformovanou skupinou dospelých jedincov, ktorú tvoria rodiny, stáda, svorky atď... I keď tu možno nejde celkom o citové puto, najmä v stádach a svorkách, ale inštitút „rodiny“ existuje. U zvierat ktoré tvoria páry cit nepochybne existuje, to môže potvrdiť asi každý kto choval doma pár psov alebo papagájov. To je aj výhoda spoločenského inštitútu formátu rodiny – má potenciál vyvinúť v sebe viac lásky, než vo formátoch mnohoženstva či mnohomužstva.

Takže základnou funkciou rodiny je riešenie otázky pokračovania rodu. Lenže rodina v súčasnosti plní viacej funkcii, a je to v podstate stále riešenie otázky pokračovania rodu, presnejšie udržateľnosti tejto činnosti, kde sa zohľadňujú už nové podmienky v akých rodina žije. Tá musí zohľadniť v akom spoločenskom zriadení žije, aké vedomosti a zručnosti musí odovzdať svojim potomkom aby spoločnosť — v stave akom je — neskolabovala do minulosti ale vyvíjala sa k niečomu lepšiemu.

Takže vyšším spoločenským a hierarchickým prvkom ako rodina je nejaká spoločenská samospráva, ktorá môže mať rozsah od malej osady až po celok akým je štát, monarchia atď... V ňom ide najmä o zjednotenie práce jednotlivcov tak, aby prišlo k zefektívneniu existencie a Života všetkých.

Ešte vyšším prvkom ako spoločenská samospráva je ľudstvo ako celok. Keď uvažujeme na úrovni ľudstva ako celku, najmä ak je ľudí plná Zem, nedá sa nezamyslieť nad cieľom samotného ľudstva, nad jeho spoluexistenciou s biosférou v ktorej sa nachádza, so všetkým čo ho obklopuje. Veď všetko má svoj cieľ: rodina sa snaží zabezpečiť stabilnú reprodukciu nových pokolení a mierovo spoluexistovať s inými rodinami a prostredím; spoločenské samosprávy sa starajú o zefektívňovanie činnosti a Života svojich členov, o tvorivú spoluprácu s inými samosprávami a mali by zohľadňovať aj prostredie v ktorom žijú... A aký cieľ a poslanie má ľudstvo? No v súčasnej dobe je to minimálne odstránenie vnútorných konfliktov a nájdenie harmónie s biosférou... Len treba si uvedomiť, že človek má v sebe pravdepodobne vrodené čosi, čo možno nazvať „čertom“ a „anjelom“.

 

Totiž po zavŕšení fyzickej evolúcie človeka, prišlo k tomu, že človek získal obrovský rozumový potenciál, no ešte nenaplnený skúsenosťami. Kým žil iba na báze inštinktov ako zviera, tak ho nenapadlo skúšať veci, ktoré by ho mohli aj zahubiť. Inštinktívne programy u zvierat a minimum rozumu zabezpečujú relatívnu harmóniu v svete zvierat. Človek tak začal skúšať nové veci, pochopiteľne nešlo mu všetko ideálne a učil sa na chybách. Ale niektoré chyby vedú človeka a jeho psychiku do miest, ktoré možno nazvať „priepasťou“, z ktorej sa sám vyškriabať nedokáže. Poznáme to napríklad u niektorých mladých, čo zo zvedavosti skúsia drogy a táto naivná zvedavosť ich dostane tam, odkiaľ sa sami nedostanú, a aj keď sa dostanú s pomocou niekoho, život už nemajú tak ľahký ako predtým. Alebo keď človek v príliš mladom veku v detstve, keď ešte nemá psychické predpoklady a zodpovednosť to ustáť prepadne onanii alebo sexu, čo je v danom prípade extrém, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou tomu prepadne, a potom nemyslí na nič iné a vývoj jeho psychiky sa uberá nie ideálnym smerom... Celkovo, časť psychiky zvanú „priepasť“ – možno označiť ako miesto, ktoré je ideálnou liahňou pre najrôznejšie deformácie, zvrátenosti a úchylky charakteru aké sa len u človeka môžu vyvinúť. Ak sa totiž človek dostane do hlbokej závislosti od niečoho, začne byť jeho psychika pod tlakom, a schopná čohokoľvek len aby dosiahla svoju „odmenu“. Tu je prvotný zdroj potláčania morálky, svedomia, intuície... ospravedlňovania svojich zlých činov (aby sa z toho nezbláznil)... prebúdzajú sa rôzne hlasy, ktoré možno nazvať „čertom“ na jednom pleci, ktorý človeka nabáda robiť neplechu. A kto je tým „anjelom“ na druhom pleci? Intuícia a svedomie...

V čom je tu problém? Ide o to, že ak je človek vo vnútornej rovnováhe, je prakticky spokojný a dokáže sa tešiť zo života aj keď má toho málo. Obyčajne necíti potrebu meniť veci, ak sa mu zdá že je všetko v poriadku... Šťastný človek môže behať nahý po džungli a nebude mu nič chýbať, všetko bude v najlepšom poriadku, hoci má v sebe potenciál, ktorý dokáže neskutočne veľa. Iné je to ale s ľuďmi, ktorí upadli do „priepasti“... Tvorivý potenciál nikam nezmizol a oni ho aj neskutočne obratne začínajú používať. Davo-„elitarizmus“ vznikol ako fenomén v dejinách ľudstva pravdepodobne takýmto spôsobom. Totiž na počiatku tí čo padli do pasce priepasti, aj zomreli so svojimi závislosťami, no pritom stihli ešte vytvoriť defektnú kultúru, ktorá sa šírila medzi spokojnými nič netušiacimi ľuďmi. Skrátka, svojim potomkom odovzdávali defektné informácie. Tak sa časom stalo, že sa vytvorila subkultúra degenerátov, s veľmi vysokým tvorivým nasadením. A tí čo boli na tom lepšie ako iní, v prostredí ktoré zvyšovalo svoj tlak na psychiku, a mali už dostatočne zvrátenú morálku, začali riadiť iných ľudí vo svoj prospech. Začali zneužívať neznalosť iných, no sami sa dostatočne chránili pred tým aby upadli do hlbších závislostí na niektorých veciach. Radšej do nich naviedli druhých, aby ich sami mohli lepšie riadiť... Moc im zachutila... Na druhú stranu, ako sa šírila zdegenerovaná kultúra morálky medzi ľudstvom, tak aj tí čo žili vyrovnanejšie museli reagovať na zmenené podmienky. Mali nevýhodu v tom, že mali menej znalostí a skúseností ako degeneráti, no snažili sa aspoň bojovať proti tomu, čo vnímali ako zlo – na sebe osobne, svojich rodinách, kmeňoch. Takto sa aj oni postupne učili novým veciam, boli nútení... A tím všetkým sa aj začal proces globalizácie. T.j. súťaž kultúr, ktorá nakoniec ovládne celú civilizáciu. Degeneráti sa snažili svojou tvorivou činnosťou hnanou egocentrizmom podriadiť ostatných. A ostatní sa týmto rafinovaným taktikám snažili brániť. V podstate až do času, kým si uvedomili že brániť sa nestačí, že je potrebné vypracovať svoju vlastnú koncepciu správnej kultúry, ktorá bude harmonizovať všetkých ľudí medzi sebou ale aj ľudí so životným prostredím. A túto svoju koncepciu šíriť, nadchnúť ňou všetkých, zjednotiť do globálnej kultúry a tým vykoreniť démonizmus a z neho prameniaci davo-„elitarizmus“ (aspoň z hmotného sveta, lebo žiadna idea sa úplne zničiť nedá. Existovať bude vždy! A ak ľudstvo dopustí zabudnutie na zlú skúsenosť svojich dejín, otvorí jej tým dvere aby sa v budúcnosti vrátila). To sú vlastne tie disproporcie, ktoré ženú ľudstvo ako také k tvorivosti a celkovému vývoju. A napriek tomu, že vývoj naštartovali negatívne odchýlky od optima (to čo vnímame ako „zlo“), celkový vývoj, aj napriek občasným reštartom života ľudstva, nevyhnutne speje k svojmu cieľu. Cieľ ľudstva je totiž daný, ľudstvo len rozhoduje o tom, akými cestami sa k nemu bude uberať, nakoľko budú harmonické alebo krvavé, či bude cesta relatívne vyvážená, alebo či bude ako auto prechádzať z času na čas do druhého pruhu (korekcia slabými manévrami), alebo či sa bude hýbať vpred no bude ho to hádzať z mantinelu na mantinel (silne manévre a občasné straty riadenia sprevádzané reštartom).

Nikdy totiž v dejinách ľudstva pravdepodobne nenastala situácia, že by bolo ľudstvo natoľko skazené, že by ani jeden jediný človek netúžil po harmonickej budúcnosti pre celé ľudstvo – a prečo ak existuje aspoň pár takýchto jedincov túžiacich vyplniť Zámer Tvorcu  - by mal Tvorca zlikvidovať ľudstvo do posledného jedinca, vrátane tých, ktorých obdaril vznešenou túžbou.. To mi príde ako nonsens... Ale ak existuje dobrý koniec, tak žiadne utrpenie človeka nemôže odradiť, aby dosiahol cieľ. Vývoj je ako asynchrónny motor. „Čerti“ ho tlačia odzadu, ale neuvedomujú si, že „anjeli“ spredu kormidlujú vývoj tak, aby šiel smerom k harmónii, k Zámeru, pričom „anjeli“ od „čertov“ často kopírujú použiteľné technológie (aby nevyvíjali veci od nuly), navyše aj ich morálka im umožňuje vidieť oveľa ďalej do budúcnosti a predvídať. Zo začiatku im to kormidlovanie až tak nešlo, ale zdokonaľuje sa to stále viac a viac. Takže pre démonov platí výrok: „Som časť tej sily, čo večne chce zlo, avšak večne dobro vykoná...“

Pretože platí zákonitosť: Tí čo sa zameriavajú na harmóniu bytia – Zámer Tvorcu, ich ciele majú životnosť takmer večnosť, dostávajú rozlíšenie a schopnosť tvoriť veci, ktoré korigujú akúkoľvek zvrátenú cestu k Cieľu. Často aj sami dokážu vidieť tisícky rokov dopredu... Niekedy aj fragmenty samotného cieľa v konkrétnej podobe. Tí, čo cesty krivia, majú síce dosť tvorivosti a sebadisciplíny aby dokázali vykonať veľa, no vidia a predvídajú len tak ďaleko, koľko im umožňuje ich „Ja-centrizmus“ (pohľad od seba, a najčastejšie vo svoj prospech. Boho-centrizmus, sa dokáže na svet pozerať nielen od seba, ale aj z pohľadu iných entít, predovšetkým z pohľadu Tvorcu a objektívneho systému fungovania Sveta – takže z rôznych bodov Objektívnej reality) Takže v dôsledku asynchronnosti „démonizmu a Ľudskosti“ sa vývoj hýbe, a hýbe sa neodvratne smerom k Zámeru. No ak by mal niekto chuť zaspať na vavrínoch, že nemusí nič robiť, veď všetko nakoniec dopadne dobre aj samo, tak nech vie: áno, cieľ bude splnený, no kým sa tak stane, kým všetko dopadne dobre, tak v dôsledku pasivity ľudí môže byť cesta ešte veľmi krvavá, a môžu ešte prebehnúť nové reštarty (kataklizmy). Komu je teda  jedno, čo bude, až tu on nebude – ten určite nie je Človekom.

 

Celá táto koncepcia motora vývinu sa odzrkadľuje aj v tom, že aj u ľudí ktorí sa snažia o dobré veci v živote spoločnosti, tak málokedy operuje spoločensky prevratnými myšlienkami niekto, koho celý život bol „raj“, kto prežil ideálne detstvo, mal ideálnu školu, zamestnanie, partnera... Takýto ľudia väčšinou sú spokojní s životom, nemali dôvod rozvíjať v sebe empatiu a neboli pod tlakom udalostí, ktoré by ich nútili uvažovať neštandardne, zamýšľať sa nad vážnymi problémami spoločnosti. Až keď život človeka vyplieska a človek sa nebojí pozrieť problémom na zub, vzniká silná inšpirácia (hnacia idea) špecializovať sa v danej problematike. Človek sa sociológom nerodí, musí potrebné znalosti a zručnosti v sebe rozvinúť ako u všetkého iného, hoci predpoklady môže mať každý trochu iné, no musí byť silná inšpirácia.

 

Matricu môžeme vnímať ako scenár procesov, ktorý ma každý objekt v sebe. Tento scenár má ale niekoľko zvláštností:

 • Má svoju pevnú časť. Táto časť charakterizuje podstatu a zmysel objektu. Napr. matrica človeka charakterizuje človeka všeobecne, to čo majú spoločné všetci ľudia bez rozdielu + predstavuje informáciu, ktorá má význam pre nadradené matrice. Jablko je jablkom, bez ohľadu na váhu, farbu, odtiene chute atď. (pre vyššie matrice má informačný význam ako strava. A kôstka pre Zem je zárodkom nového stromu)
 • Má svoju variabilnú, mnohovariantnú časť, v ktorej tá pevná časť predstavuje len hranice. Napr. či pri zmene určitých vlastností možno ešte jablko považovať za jablko, alebo už ide o iný biologický druh, inú matricu. Táto variabilná časť dáva široký priestor pre to, čo sa v danej matrici môže diať.

 

Aj sociálne útvary môžeme vnímať skrze prizmu matríc. Pevná časť matrice štátu sa prejavuje v tom, akou konkrétnou formou sa samoriadi, akú má základnú štruktúru a základné informačné kanály (priame a spätné väzby). Štát to sú hlavne jeho riadiaci korpus a jeho inštitúcie a ich činnosť.

Matrica podniku, predstavuje jeho organizačnú a funkčnú koncepciu, tú ktorá je spoločná pre všetky podniky ako také.

Rodina má tiež svoju koncepciu organizácie a funkčnosti..

 

Teraz si predstavme, že človek má cez deň približne 16 hodín keď bdie, a má svoju rozumovú kapacitu, ktorú môže prerozdeliť do rôznych činností. A pred nami sú úlohy rôzneho hierarchického charakteru:

 • Uspokojenie svojich biologických potrieb (udržovanie tela aj ducha v zdraví a funkčnosti)
 • Uspokojovanie potrieb rodiny.
 • Uspokojovanie potrieb štátu a ďalších sociálnych celkov.
 • Riešenie úloh ľudstva (vnútorných aj vonkajších)
  Vnútorné – proces globalizácie, zjednocovanie a harmonizovanie kultúr, tak aby zvíťazila tá najlepšia zo všetkých možných.
  Vonkajšie – hľadanie harmonickej spoluexistencie s vonkajším prostredím, biosférou, univerzom, Bohom.
  (v skutočnosti ale ani vnútorné ani vonkajšie úlohy ľudstva sa nedajú riešiť, ak ignorujeme Stavbu sveta. Čiže jednotlivé zákonitosti podľa ktorých je svet zostrojený a na základe ktorých funguje: Noosferické, celovesmírne, biosferické, socialne, ekonomické. Len až pochopením týchto zákonitostí, toho ako fungujú v reálnom svete ľudí a vesmíru ktorý ich obklopuje, možno nájsť nielen tú najlepšiu možnú kultúru pre ľudstvo, ktorá bude tvoriť harmonický život s biosférou, ale vďaka znalosti týchto zákonitostí možno pochopiť aj Zámer Tvorcu.)

 

Tieto vymenované úlohy, tvoria do seba vložené matrice, z ktorých každá si od človeka pýta kúsok jeho „operačného“ času, ale dáva dosť priestoru, aby sa mohol venovať aj ďalším činnostiam. Čiže ideálne by bolo, aby tu bola nejaká ideálna štatistika prerozdelenia času jedinca pre jednotlivé činnosti.

— Asi najviac času si vypýta telo, ak rátame potrebu spánku, jedla... o to sa stará najviac každý individuálne, preto aj najviac času.
— Ďalej ako postupujeme k ďalším úlohám, tak sú zdieľané čoraz väčším počtom ľudí, preto aj potreba nášho zdieľaného času s nimi je menšia. Čiže druhý v poradí najväčší čas by mala tvoriť rodina,

— potom činnosť na podporu štátu,

— a potom činnosť na podporu ľudstva.

 

Kým o svojom tele rozhodujeme hlavne my, tak osud ľudstva je vec celého ľudstva. A sotva sa niečo zmení, kým nezmení svoj pohľad na svet kritická väčšina. Iné, revolučné cesty bývajú nestabilné, a preto aj neudržateľné z dlhodobého hľadiska.

 

No nie vždy čas pre jednotlivé ľudské úlohy je rozdelený ideálne, nie len u jednotlivcov, ale ide najmä o hromadnú štatistiku. A dokonca nie všetci ľudia si uvedomujú všetky úlohy svojho bytia. A niekedy riešia pseudoúlohy, k čomu ich vedie defektná kultúra, a pseudofilozofie. (z môjho čisto súkromného pohľadu tam patrí aj márnenie času starosťou o to, čo bude až zomriem, až budem žiť v iných realitách život inej existencie – znacharský trik ako ľudí odviesť od riešenia pozemských vecí, predovšetkým otázky davo-„elitarizmu“ (Neliezť im do kapusty). Tým nechcem povedať že život po živote a iné formy existencie nie sú... samozrejme sú, ale sme ľuďmi aby sme riešili otázky pozemského života, sveta-dimenzie v ktorom žijeme, a harmónie s prostredím, a problémy budúceho života budeme riešiť až sa do nich narodíme. Problémy plazmatickej, éterickej a iných dimenzii budem riešiť až ako vedomá bytosť toho sveta. Je neprípustné stavať sa k Zemi ako k nejakému očistcu, to si Zem nezaslúži!)

 

Takto ak je človek napríklad v režime psychiky zviera, a príliš veľa času venuje svojim biologickým potrebám, nebude mať dosť času na iné povinnosti. Človek ktorý žije pre vlastné potešenie a dráždením zmyslov túto potrebu prehlbuje, prípadne pije, fajčí, tak bude neustále vyrušovaný svojimi biologickými nutkaniami – potreba fajčiť, vypiť si, jesť viac ako reálne telo potrebuje, maškrtiť, sexovať atď. Čo okrem toho, že fyzicky telu škodí (a nie len svojmu), tak to aj berie kopu času v práci, znemožňuje sústredenosť. A keď je človek každú chvíľu vyrušovaný nutkaniami, sotva môže kvalitne premýšľať nad dlhodobejšou činnosťou..

 

Venovať všetok čas rodine (ak by to bolo vôbec možné, a šlo by o hromadný jav) alebo venovať všetok čas len svojmu štátu, národu, a ignorovať všetko a všetkých okolo, by bolo proti prirodzenému chodu vecí a viedlo by to k záhube takýchto spoločenských útvarov. Čo možno badať na kultúrach, ktoré žili uzatvorene, a relatívne mravne, no len do chvíle až si ich podmanila a asimilovala iná mocnejšia (hoc nie nutne mravnejšia) kultúra.

 

O úlohách a cieľoch ľudstva ako celku vedel v minulosti málokto, a riešila ich len hŕstka znacharov, čo priviedlo ľudstvo na prah ďalšej biosfericko-ekologickej katastrofy. Preto zanedbávanie ktorejkoľvek z objektívnych úloh človeka a spoločnosti v živote na úkor iných je smrteľné...

 

Niektorí ľudia sa zamýšľajú čo je lepšie, anarchia alebo totalita... To je voľba v zmysle „udri alebo kopni“, najmä ak mnohovariatnosť vývoja umožňuje na rozdiel od týchto dvoch extrémov aj harmonickejšie varianty.

Anarchia je cestou k deštrukcii, k rozpadu všetkých už vytvorených sociálnych útvarov, cestou znova na štartovaciu čiaru. Môže trvať krátko, no dlhodobejšie sa neudrží a myslím že sa ani nemýlim, ak poviem že v dejinách ani nemala miesto ako nejaký stabilný formát existencie. Dejiny spiatočku nepodporujú.

Čo je totalita, absolutizmus? Nech už má akékoľvek odtiene, je to nanútenie ľuďom niečoho na čo nie sú pripravený. Nutne plodí zárodky odporu, o to viac, o čo viac je nanútená idea odklonená od objektívneho normálu, Zámeru, optimálneho scenára vzhľadom na aktuálnu mravnosť všetkých ľudí spoločnosti. Okrem toho, že totalita takmer vždy presadzuje neoptimálne idei pre danú etapu scenára vývoja ľudstva, tak je aj prostriedkom vytvárania disproporcii v rozdeľovaní „operačného času“ rozumovej činnosti ľudí pre objektívne úlohy ktorým by mali venovať svoj čas. Keďže vzniká štatistická disproporcia, nevyhnutne vzniká aj objektívny tlak prostredia na prelomenie takýchto obmedzení... A Život si cestu vždy nájde, vnútri alebo zvonku.

Preto stratégia ľudstva môže a aj musí byť naozaj dlhodobá, ale čiastkové scenáre treba takticky prispôsobovať príslušnej epoche, vývojovému stupňu – úrovni vedomostí a aktuálnej morálke všetkých ľudí bez výnimky, a stavu životného prostredia.

 

Diskusní téma: Anarchia, despotizmus, matrica a mnohovariantnosť...

Dvě, tři poznámečky k milému textu

Pe-tri | 17.10.2016

1. ... Z analytických důvodů (hledání Záměru a domýšlení konsekvencí k napsanému) bych doporučil rozlišovat spíš živé (matabolizující) systémy od neživých "systémů - rekvizit" než materiální od nemateriálních (co by to asi tak mohlo být???) ... Hovořit o záměru/Záměru třeba neuronu či nefronu smysluplně zajisté jde, hovořit ale o záměru třeba kusu skály však již spíše nikoliv, spíše lze v tomto případně hovořit už jen o jejím (instrumentálním) významu. Podnětné výsledky může v tomto smyslu dát úvaha na téma: Jak probíhá metabolismus planety Země ?

2. ... treba si uvedomiť, že človek má v sebe pravdepodobne vrodené čosi, čo možno nazvať „čertom“ a „anjelom“...

Řekl bych, že tyto vrozené cosi je než něco vrozeného, nosnější chápat jako dvě implicitní komunikační schopnosti, které člověka nerozlučně propojují (PC v síti) s jeho okolím (analogicky k nerozlučnému propojení/vnoření těla a tělo obklopující atmosférou). A pro inspiraci a neztracení (Ariadniny) nitě - tradiční hermetika nenazývá tyto dvě okolní komunikační roviny "čertem" a "andělem" - tak je nazývá profánní vědomost, ale říkám jim světy klifotické a světy sefirotické. V tomto smyslu je druh/orientace provozované komunikace jednou z příčin formování typu psychiky a tedy i toho, jaký typ sociálních poměrů trvale komunikující každý jedinec podporuje (netrénovanému nelze nekomunikovat, není-li komunikace pod kontrolou vědomí, odehrává se v podvědomí).

3. ... prečo, ak existuje aspoň pár takýchto jedincov túžiacich vyplniť Zámer Tvorcu - by mal Tvorca zlikvidovať ľudstvo do posledného jedinca, vrátane tých, ktorých obdaril vznešenou túžbou.. To mi príde ako nonsens...

Tady se projevuje důsledek výše uvedené analytické chybičky. Onby to skutečně byl nonsens, kdyby to byl Tvůrce, kdo by likvidoval lidstvo, ale lidstvo není likvidováno Tvůrce, protože mezi Tvůrcem a lidstvem existují mezisystémy, přičemž kolabující lidstvo může být odvoláno z existence nikoliv Tvůrcem, ale systémem, jehož je lidstvo strukturálním prvkem. A to v zájmu vyššího celku. Analogicky k lidskému jedinci. Co je člověku platné, když má naprosto v pořádku kardiovaskulární systém i mozek, když jej o život připravuje např. rakovina slinivky břišní ? Proč ? Taky zdánlivý nonsens a nespravedlivost. Logika je k vidění, až když změníme míru - měřítko pozorování...
P.

Re: Dvě, tři poznámečky k milému textu

jardob | 22.10.2016

Ahoj Pe-tri,
vďaka za pripomienky. Začnem takto:
2. - tu s tebou samozrejme súhlasím, tiež to vidím tak. Ide len o to, že pri článkoch a prekladoch má každý nejakú prioritu, no a ja sa snažím o pochopiteľnosť pre širší diapazón ľudí. Preto som si vybral prístup štýlom podobenstiev.

1. Tu nie som si istý na ktorú časť textu narážaš. Veď materiálnu podstatu má takmer všetko, a z nemateriálnych viem vymenovať len Tvorcu. O hmote možno hovoriť trochu alegoricky ako podskupine materie, ľudia si zvykli hmatateľné veci nazývať hmotnými a nehmatateľné, no existujúce, nehmotnými. Pri rozlišovaní živých objektov od neživých je to komplikované. VP Životom nazýva súbor "Stvorený Vesmír" + "Boh", to sedí aj na termín Objektívna realita, no v prípade Života ide chápanie inej stránky/aspektu Objektívnej reality.
Ak sa bavíme o materiálnych objektoch v ktorých sa prejavuje život (materiálnych preto, lebo teraz nehovorím o Bohu), tak aký prejav najviac charakterizuje život? Tých prejavov možno vymenovať veľa, ale myslím že k najvýraznejším prejavom života v nejakom objekte je prejav riadenia. Prítomnosť riadenia, zmysluplného ovplyvňovania vnútorných a vonkajších procesov svedčí o prítomnosti vôle (ktorá je zdrojom riadenia), no treba presne určiť relatívne primárny zdroj riadenia, pretože priemyselný robot tiež demonštruje proces zmysluplného riadenia, no nie svojej vôle, ale vôle programátora.
No na druhú stranu, aj všetko organické je stvorené a svoju dna (potencial) si celkom istotne nesformovalo samo aktom svojej vôle. Takže všetko čo leží v koryte Božieho predurčenia (nie Zámeru) je v podstate zdrojovým kódom stvoriteľa, ktorý doň okrem pevných nastavení (pevný kód každej matrice a hranice dynamických možností a variant vo vnútri matrice) vložil aj dynamické, mnohoviariantné prvky. Takže možno sa domnievať že absolútnym (nie relatívnym) primárnym zdrojom vôle všetkého živého je Tvorca
No ako rozoznať skutočný život od obyčajného naprogramovaného algoritmu? Veď inak by sme životom mohli nazvať aj umelú inteligenciu... V dnešnej dobe strojov a UI možno si ten rozdiel ľahšie uvedomiť, hoci ani to nie je úplne jednoduché. Hoci aj telo a duch živých bytostí sú z matérie, riadia sa objektívnymi zákonitosťami a v danej "živej" podobe sú algoritmom, rovnako ako stroj s Umelou Inteligenciou, predsa len je tu rozdiel a nemýslím tým zložitosť systému. Rozdiel je v tom, že stroj je iba algoritmus, imitujúci živú bytosť, no človek okrem toho že všetko, vrátane psychiky v ňom prebieha algoritmicky, tak jeho vnemy sú skutočne živé!!! To čo žije aj reálne vníma, kým stroj to iba imituje. Je to podobné ako rozdiel medzi knihou ktorá leží zabudnútá v kute, a knihou ktorú niekto číta. Obe kniha majú obsah, ktorý odráža čosi živé a zmysluplné, ale kým ju nik nečíta, sú to len mrtve písmená. Tieto mrtve písmená oživuje vedomie človeka, a príbeh neožíva v knihe ale v nás.
Takto "mrtve" telo a ducha (algoritmy materie) oživuje duša, ktorá nie je z materie ani z tohto sveta, a nie je ani druhom tela (ako duch). A rovnako ako tú knihu, Tvorca svojim vnímaním oživuje všetku inak mŕtvu aj keď vysoko organizovanú matériu.

Ak sa bavíme o materiálnom Vesmíre, tak poznáme:
Božieho Predurčenie - je množinou všetkých možných variant existencie Vesmíru a všetkých procesov v ňom. Všetko čo leží v predurčení je to predurčil Tvorca a je určitým spôsobom pre Neho prípustné. A čo v predurčení neleží, tak taká možnosť objektívne uskutočniteľná nie je.
Nezdá sa my zmysluplné predpokladať, že jednou z variant Predurčenia by bolo stroskotanie celého Vesmíru na nejakej banálnej chybe. Skôr ono určuje hranice všetkých matríc, aby jedna každá matrica držala v hraniciach všetky vložené, a aby celý proces napriek rôznych "odchýlkam od normálu" bol stále práceschopný a schopný návratu do rovnováhy. A mnohovariatnosť predurčenia predstavuje aj množstvo odchýliek od ideálneho priebehu.
Zámer - ten predstavuje jednak ideálny priebeh každého procesu, ideálnu variantu, ale aj cieľ každého informačného procesu.
Ak teda vnímame celý Vesmír ako algoritmus, informačný proces, ktorého najvšeobecnejšími popisnými kategóriami sú Matéria,Informácia,Miera, - potom tu máme množstvo hierarchicky vložených objektov MIM, ktoré sa skladajú z algoritmu (miery), s ostatnými objektami sú spojené sieťou priamych a spätných väzieb cez ktoré prúdia informácie. Pritom tieto informácie sú sami tvorené ďalšími MIM objektami, lebo každý objekt má svoj vnútorný algoritus, no ako celok predstavuje Informáciu, ktorá je na konci životného cyklu objektu absorbovaná a spracovaná iným objektom, presnejšie jeho algoritmom. Preto orech (semeno) má svoj vnútorný algoritmus, ktorý v rámci svojho životného cyklu a komunikáciou s pôdou sa môže rozvinúť do stavby stromu. No orech, ako informácia, poslúži nášmu telu keď ho zjeme, kde sa transformuje na inú formu existencie. A pretože celý Vesmír je komplexný organizovaný proces, možno povedať že predurčený Zámer má každý informačný objekt, teda aj kus skaly - je tiež súčasťou mnohovariantného scenára, i keď zrejme pasívne.

No osobne by som si netrúfal obmedzovať život len na objekty ktoré disponujú metabolizmom. Môže to dopadnúť ako Einsteinové trúfalé tvrdenie, že rýchlosť svetla je najvyššia možná rýchlosť vo vesmíre... Alebo mudrcov čo formulovali termodynamické zákony, dokonca vyhlásili že perpetuum mobile druhého druhu nie je možné, čo nezodpovedá realite.. Skrátka, aj keď ľudia objavili pár zákonitostí, stále nepoznajú zákonitosti všetky, a generalizovať ich na úroveň celého vesmíru je omyl. To isté sa môže týkať aj charakterizovania živých organizmov... Možno vylúčiť, že nie je živý elektrón? Zem... Galaxia? Ťažko! Najmä ak tým myslím, že v prípade živého organizmu informácia nezostáva len v rámci objektu a okolitého systému materiálneho sveta, ale prúdi jak mimo stvorený materiálny svet, tak aj doň. Čiže pod živým organizmom myslím niečo, čo má priame a spätné informačné väzby mimo stvorený Vesmír.

3. Nemyslím že ide tu o chybu... Ak totiž zomrie pár jedincov, tak z hľadiska Vesmíru to prípustné je, ak zomrie celý živočíšny druh v celom Vesmíre, tak to prípustné nebude. Leda ak by šlo o vývojovú transformáciu.
Veď vieš že v riadení sa môže zúčastňovať množstvo jednotlivcov a tímov, ale celkovú zodpovednosť za celkový proces musí niesť jeden človek. Preto akú logiku má, ak Tvorca ako hlavný šéf a ten čo predurčil všetkému cieľ - nedopustí úplné vymretie nejakého druhu vo Vesmíre, no nejaký jeho manažér (podriadený systém) si spraví po svojom, a uľahčí prácu likvidáciou nepohodlného druhu... Jednak - tu ide očividne u takéhoto manažéra o nechápanie objektívnych zákonitostí a krátkozrakosť. A po druhé, nemyslím si že takáto možnosť vôbec je. Všetko má určené medze odkiaľ pokiaľ môže operovať. Aj proces ničenia má svoje hranice, aby nenarušil statiku celého systému.
- ad: rakovina slinivky. Nemoc je reč života pre tých, ktorí rozumia jeho slovám. Vnímavý človek dokáže mnohým veciam predísť. No ako som už písal, ak zomrie jeden človek, stále ešte nezahynul celý druh, čo je diametrálny rozdiel.
Mamuty, síce vyhynuli, no iste nie celovesmírne. Na druhu stranu, stále ich možno oživiť a naklonovať, a možno došlo v prípade v mamuta v minulosti k nejakej forme vývojovej transformácie, ktovie.
Homo sapiens, možno existuje aj inde, nie len na zemi. Preto teoreticky by na Zemi vyhynúť mohol, no môj optimizmus vyplýva z mnohých náznakov, ktoré boli ľudstvu dané Zhora opakovane. Samozrejme, vo všetkom čo som vyššie opísal sa môžem mýliť, pretože tiež som mohol prehliadnuť niečo dôležité...

Re: Re: Dvě, tři poznámečky k milému textu

Pe-tri | 23.10.2016

Zdravím Jardobe a díky za tuto reakci, kterou jsi pojal vskutku zgruntu a tak přinesl mnoho doplňujících úvah, které by si samy o sobě zasloužily prodiskutování, potažmo podrobení procesu objektivizace. Ukazuje to na známou věc, že až v podrobnostech se mnohdy ukazuje podstata toho, jak abstraktní věci ve skutečnosti chápeme.
ad1. Takže když jsem připomínkoval užitečnost/nezbytnost rozlišování mezi živými a neživými systémy, neměl jsem na mysli filosofickou problematiku hraniční linie mezi živými/řízením vybavenými-metabolizujícími a neživými systémy, ale pragmatiku hledání záměru. Zeptám se takto - jsou živý a neživý systém rovnocenní z hlediska tvorby vlastního záměru ? A možná že právě odpověď na tuto otázku nám zpětně ukáže, kudy to dělení mezi živý-neživý vlastně vede. Jaký/který systém si může sám definovat záměr/účel/smysl/cíl řízení svého konání a prostřednictvím něho nakonec i smysl své existence ? Může si kus skály sám definovat smysl své existence ? Může tak činit lidská buňka ? Může tak činit mamut? Může tak činit lidská buňka? Může tak činit lidský jedinec? Může tak činit zemská biosféra ? ... Rozlišnost odpovědí na tuto otázku byla podstatou mé připomínky, protože z těchto odpovědí lze vytěžit další míru rozlišování IMHO správným směrem.
ad3. Zde pak bylo podstata mé připomínky v tom, že sám chápu všehomír za strukturovanější než "se na první pohled může zdát". Ano, nezpochybňuji, že lidský jedinec může vstoupit do přímé komunikace s Bohem, ale - nejenom do ní a mnohdy právě spíše vstupuje do komunikace s nižšími systémy než je samotný Bůh, přičemž správně identifikovat komunikačního partnera není vůbec ani samozřejmé ani jednoduché (je to obecně velmi podceňované). Z tohoto hlediska je IMHO pozemská lidská civilizace z hlediska vyšších systémů analogická k tomu, co jsou např. pro nás/lidstvo jednotlivá pozemská mraveniště. A pak už je zřejmé, že zánik jednoho zvrhlého/rakovinového mraveniště není až takový problém, než jakým by byl, kdyby existovalo pouze jedno mraveniště. Nakonec to i sám na příkladu těch mamutů potvrzuješ, jen jinak nazýváš pozemské biosféře nadřazené systémy. Optimismus versus pesimismu nás již přivádí od obecných úvah do sféry aktuálního konkrétna, což už je ale na jinou úvahu. A ještě k té rakovinně slinivky, nešli mi v něm o filosofický princip platný na úrovni celého organismu/člověka, ale o ukázku principu zdánlivé nespravedlnosti - jak k tomu přijdou zcela zdravé, třeba tukové buňky, že se něco zvrtlo ve slinivce ? Z hlediska tukových buněk (analog pozemské civilizace) jde o jasnou nespravedlivost - ony jednají přesně dle záměru a přesto umírají. Změníme-li hledisko pozorování, můžeme (coby architekti biologických forem života - řízených soustav) říct - OK, milé tukové buňky, když jste tak chytré, disciplinované a záměr respektující, takže jste si v umírajícím těle vedly dobře, tak vaše příští forma existence bude v podobě buněk slinivky břišní - a uvidíme jak to zvládnete:)
Měj se a díky za diskusi.
P.

Re: Re: Re: Dvě, tři poznámečky k milému textu

jardob | 23.10.2016

Aj ja ďakujem za diskusiu. Som rád že si si to prečítal, aj keď som zareagoval neskôr. Minule som ti písal na mail, ak by si mal niekedy čas a chuť, môžeme dokončiť túto diskusiu cez mail, otázky by som mal:-)

Re: Re: Re: Re: Dvě, tři poznámečky k milému textu

popolvár | 23.10.2016

chlapci, žiadne na mail, pekne tu do fóra, článok a diskusia stáli za to. Mám pár pripomienok, doplnení, ale žiaľ po cca dvojmesačnom sklze mám čo robiť aspoň pojať spätne do seba množstvo informácií za ten čas, a na dlhší príspevok proste nemám priestor.
Možno inokedy...

Porovnanie koncepcii

Peto | 17.10.2016

Ahojte, zaujimalo by ma kolko podla vas existuje takychto podobnych koncepcii, viem len o tejto, mozno, ze niekto narazil na nieco podobne, vdaka

Re: Porovnanie koncepcii

Hox | 18.10.2016

Podobně jsem na nic dalšího nenarazil.

Boží Záměr

NaCh | 17.10.2016

Pokud je účelem našich životů na této planetě jít vstříc Záměru Stvořitele, tak jak toho máme dosáhnout, když ten Záměr neznáme? Proč nám ho Bůh "nenahraje" do hlavy hned při narození? Vždyť bez toho se tady jen nesmyslně plahočíme, točíme se v začarovaném kruhu nedorozumění a konfliktů a nikam se nedostaneme. Co tím Bůh sleduje?

Re: Boží Záměr

Pe-tri | 17.10.2016

1.priorita - zjistit tento Boží záměr - jinak chápáno - kvalifikovat se
2.priorita - být schopen se poznaným v dalším řídit - jinak chápáno - účastnit se sebeevoluce a tím i evoluce vyššího systému, jehož je člověk prvkem.
P.

a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

Jura | 16.10.2016

která by umožňovala
- Uspokojenie svojich biologických potrieb (udržovanie tela aj ducha v zdraví a funkčnosti)
- Uspokojovanie potrieb rodiny.
-Uspokojovanie potrieb štátu a ďalších sociálnych celkov.
-Riešenie úloh ľudstva (vnútorných aj vonkajších)

Tj. aby se tou 3. a 4. zabývali i běžní lidé a ne jen elita (na kterou doma někdo dělá - tj. otroci)

Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

jardob | 16.10.2016

Áno, v podstate týmto sa zaoberá KSB. Organizuje riešenie týchto aj iných problémov bezštruktúrnym spôsobom, t.j. širia sa idey, koncepcia, ktorá v spoločnosti vyvoláva tvorbu príslušných štruktúr a samoorganizáciu v duchu koncepcie. Koncepcia je úplný základ, ako kostra v tele. Neodpovedá na všetky otázky, ale predpokladá že ľudia využijú svoje tvorivé schopnosti a uplatnia ich v praxi, čím získajú odpovede na všetky detaily a koncepcia bude žiť a zdokonalovať sa... Inými slovami, v duchu Puškinových rozprávok, koncepcia je voda mrtva ktorá ma schopnosť hojiť, liečiť, sceľovať rozdelené do životaschopného celku. A voda živá, oživujúca, to sú ľudia, ktorí osvojené znalosti prenášajú do života...

Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

Jura | 16.10.2016

No, KSB je zatím natolik složitá, že mi většina mého okolí odpadá u první kapitoly. Sám jsem po 2 letech teprve na 4-5 knihách (a to tak ještě tak daleko asi jen díky tomu, že jsem rozvedený a nestarám se o rodinu víc jak jeden víkend za 14 dní - tj. flákám bod č. 2).

Při stávající organizaci kultury nevidím, že by se i otázkami 3.a 4. po samostatném vyřešení 1. a 2. (tj. bez použití otroků) bylo schopno zabývat významné množství z lidu (ale to byl záměr znacharů)

Takže tu kulturu bude třeba radikálně přestavět v souladu s novou koncepcí..... Zabývá se tím některá práce VP SSSR? Nejlépe je-li už přeložena.

Mým představám o organizaci kultury z jiných pramenů než KSB nejvíce odpovídá 4. díl Anastasie kapitola "Škola, nebo hodina Bohů", kde mimochodem řeší úkol přelidnění planety - tj. věc spadající pod bod 4.

Re: Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

Oracle 911 | 16.10.2016

Ja som prečítal DVTR raz dva (niekoľkokrát) a to je tá ľahšia časť, problém je to ozmyslenie, ktorá príde niekedy až celkom nečakane s tzv. aha momentom...

Re: Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

Hox | 16.10.2016

> většina mého okolí odpadá u první kapitoly

co jim dáváš číst? Hodně záleží na tom, jestli daná oblast zaujme. Já jsem kdysi taky kolem KSB několikrát prošel bez povšimnutí, přečetl stránku dvě a odložil, teprve později jsem pochopil o co jde. Na začátek jsou dobré videa (sekce "úvodní materiály") nebo zaznobin, jefimov, veličko.

Re: Re: Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

Jura | 16.10.2016

To je různý. Bejvalá si třeba vzala Atlantídu .... aha, ta začíná velmi nazáživnou kapitolou ... dobře, jí doporučím něco jiného.

Jeden bratr se chytil ... ale tomu o tom spíš povídám ty nejzajímavější části.

Re: Re: Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

tulo | 17.10.2016

[osobní rovina, přesunuto http://pastebin.com/wWBztcf5 ]

Re: Re: Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

graul | 19.10.2016

Toto je ten správny postup,ktorý aplikujem aj ja.Prvé bolo video s Pjakinom.Priznám sa´že už neviem čo konkrétne ma k nemu doviedlo,ale už mi počúvanie Ľuba Huďa s najmúdrejším z múdrych čo všade bol a všetko vie ľuďom vysvetliť Nobertom Lichtnerom nedávalo odpovede na moje otázky.Od Pjakina a jeho otázok a odpovedí som sa hneď dostal k jeho vysvetleniu GP,odtiaľ k Zaznobinovi,Veličkovi,Jefimovi.Kúpil som si knihu Smutné dedičstvo Atlantídy,ktorú mám takmer prečítanú no a teraz začať s tým komplikovaným.Cieľom kolektívu VP SSSR je,aby sa jeho práce dostali k čo najväčšiemu okruhu ľudí,z ktorého sa prirodzeným výberom vyselektujú ľudia,ktorí KSB nielen prečítajú,ale aj pochopia a začnú podľa nej konať.Čiže nájdu sa lídri,ktorí môžu veci posunúť k tomu,aby sa ľudia začali správať ako Človek.Najdôležitejšie je to "pochopiť",nielen prečítať.Prečítať dokáže každý gramotný jedinec,ale s pochopením to je už ťažšie.Všetci sa smiali nad marxismom-leninizmom,ale kto to prečítal a hlavne pochopil o čom ten marxizmus je?
Ale videa od Pjakina s českými titulkami už majú slušnú sledovanosť(cca 25 000 zhliadnutí),takže už sa vytvára informačné pole.

Re: Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

Hox | 16.10.2016

KSB není složitá, to není přesné (snad kromě DVTR). Podstata KSB je jednoduchá, problém je ve stereotypech myšlení a egregrorech, které efektivně brání pochopení. Spíš bych tedy položil otázku tak - ten kdo si přečetl jednu kapitolu a odložil to, pochopil s čím se setkal?
Jinak si z toho nic nedělej, v rodině mám něco podobného, většina je zatím vůči nové informaci "voděodolná"...

Pro změnu kultury je třeba začít změnou vzdělávacího systému (co je konkrétně třeba změnit viz http://files.leva-net.webnode.cz/200006169-6b2cf6c26d/vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD.doc ), podobná změna vzdělávacího systému je podmíněna mírou chápání populace, požadavkem zespod.

Re: Re: Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

Jura | 16.10.2016

haha ... tak to mi chybí
"b) Je schopný čítať knihu v tempe listovania."

Re: Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

Putinovec | 19.10.2016

Ona například sociologie není tak těžká k pobrání.Důležité je informace z textu promítnout do myšlení.Zamyslet se nad informací a srovnat si ji se svojí zkušeností.Já jsem z počátku v podstatě vůbec nechápal,o čem se zde hovoří.A to samé se mi stávalo při čtení textu.Ale od té doby jsem rozšířil vnímání o nové výrazy a v textech které čtu znovu nalézám dříve nenalezené.Ono se to postupně tak nějak samo skládá do sebe.

Re: Re: Re: Re: a existuje již v myšlenkách taktová organizace kultury

graul | 20.10.2016

porovnať informáciu so svojou skúsenosťou.Áno,Boh s každým hovorí jazykom jeho životných skúseností

Přidat nový příspěvek